Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 6/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole

Částka 3/2000
Platnost od 27.01.2000
Účinnost od 29.01.2000
Zrušeno k 16.08.2004 (452/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

6

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. ledna 2000,

kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole

Vláda nařizuje podle § 22 odst. 7 zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií):


§ 1

Způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy

(1) Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") při posuzování hodnocení rizik závažných havárií a preventivních bezpečnostních opatření1) kontroluje splnění zásad stanovených k jejich hodnocení.2)

(2) Ministerstvo ve svém vyjádření3) uvede

a) identifikační údaje o objektu nebo zařízení provozovatele,4)

b) posouzení rizika vzniku závažné havárie a jejích možných následků,

c) posouzení preventivních bezpečnostních opatření,

d) doporučení k doplnění bezpečnostního programu prevence závažné havárie (dále jen "program") nebo bezpečnostní zprávy, anebo k zaměření prováděných kontrol.5)

(3) Vyjádření ministerstva, jehož obsah je uveden v odstavci 2, je podkladem pro vydání rozhodnutí o schválení programu nebo bezpečnostní zprávy a jejich aktualizací6) a dále pro zpracování ročního plánu kontrol Českou inspekcí životního prostředí.5)

§ 2

Způsob zpracování a obsah ročního plánu kontrol

(1) Česká inspekce životního prostředí zpracuje do 15. října běžného roku návrh ročního plánu kontrol5) na bezprostředně následující kalendářní rok. První návrh ročního plánu kontrol zpracuje na rok 2001.

(2) Návrh ročního plánu kontrol zašle Česká inspekce životního prostředí k vyjádření okresním úřadům a ostatním orgánům státní správy,7) které budou kontrolu provádět, do 31. října běžného roku.

(3) Okresní úřady a ostatní orgány státní správy, které budou kontrolu provádět, své případné připomínky k návrhu ročního plánu kontrol zašlou písemně České inspekci životního prostředí do 30. listopadu běžného roku.

(4) Česká inspekce životního prostředí po úpravě návrhu ročního plánu kontrol na podkladě došlých připomínek jej zašle do 5. prosince běžného roku ministerstvu ke schválení. Ministerstvo po posouzení a provedení případných úprav návrhu ročního plánu kontrol jej schválí a zašle do 15. prosince běžného roku České inspekci životního prostředí, která do 20. prosince běžného roku zašle ministerstvem schválený roční plán kontrol na bezprostředně následující kalendářní rok okresním úřadům a ostatním orgánům státní správy, které budou kontrolu provádět. Tyto orgány zařadí kontroly ze schváleného ročního plánu kontrol do svého ročního plánu kontrolní činnosti.

(5) Roční plán kontrol obsahuje

a) plán kontroly plnění obecných podmínek prevence závažných havárií,8)

b) seznam provozovatelů objektů nebo zařízení zařazených do skupin A i B,9) u nichž bude kontrola prováděna,

c) dny, ve kterých bude kontrola prováděna,

d) seznam orgánů státní správy, které budou kontrolu provádět,

e) další zaměření kontroly podle druhu činnosti v kontrolovaných objektech nebo zařízeních,

f) termín zaslání informace o kontrole České inspekci životního prostředí,

g) termín zaslání zprávy o výsledku kontroly okresnímu úřadu a ministerstvu.

§ 3

Postup při provádění kontrol

(1) Pro každou plánovanou roční kontrolu u jednotlivých provozovatelů4) Česká inspekce životního prostředí do 20 pracovních dnů přede dnem zahájení kontroly zpracuje písemně postup, zaměření a termín kontroly10) obsahující

a) identifikační údaje o provozovateli a jím užívaném objektu nebo zařízení, u nichž bude kontrola prováděna,

b) název okresního úřadu a ostatních orgánů státní správy, které budou kontrolu provádět společně s Českou inspekcí životního prostředí,11)

c) jméno, příjmení a zaměstnavatele vedoucího a členů kontrolní skupiny,

d) údaj o tom, zda se jedná o první kontrolu po schválení programu nebo bezpečnostní zprávy, anebo o provedení opakované kontroly,

e) zaměření kontroly, a to s ohledem též na možnost vzniku kumulativních a synergických jevů, možné následky závažné havárie přesahující hranice státu, doporučení ministerstva uvedené ve vyjádření podle § 1 odst. 2, výsledky předchozí kontroly, zprávy o případné závažné havárii kontrolovaného objektu nebo zařízení, zkušenosti ze zpráv o závažných haváriích obdobných objektů nebo zařízení, obdržené stížnosti, změny ve vlastnictví objektu nebo zařízení, závažné změny ve složení nebo počtu zaměstnanců provozovatele, hlášení o závažných změnách objektu nebo zařízení, výsledky prověření programu nebo bezpečnostní zprávy zajišťované provozovatelem, dosažený stupeň rozvoje vědy a techniky,

f) dny, ve kterých bude kontrola prováděna.

(2) Do 30 pracovních dnů přede dnem zahájení kontroly podle odstavce 1 okresní úřad a ostatní orgány státní správy, které budou kontrolu provádět, zašlou České inspekci životního prostředí jména a příjmení členů kontrolní skupiny a Česká inspekce životního prostředí určí vedoucího kontrolní skupiny.

(3) Provádění kontroly zahrnuje posouzení

a) splnění povinnosti sjednání pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné havárie,12)

b) splnění povinností spojených s hodnocením rizika závažné havárie,13)

c) splnění povinnosti oznámení o zařazení objektu nebo zařízení do příslušné skupiny,14)

d) správnosti, úplnosti a aktuálnosti stanovených náležitostí programu a bezpečnostní zprávy, včetně zapracování doporučení uvedeného ve vyjádření ministerstva (§ 1 odst. 2),

e) stanovených náležitostí vnitřního havarijního plánu,

f) úplnosti podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro zpracování vnějšího havarijního plánu,

g) ostatních náležitostí uvedených v zaměření kontroly u provozovatele a jím užívaném objektu nebo zařízení.

Jde-li o opakovanou kontrolu, posuzuje se při provádění kontroly též splnění podmínek uvedených v rozhodnutí o uložení opatření k nápravě zjištěných nedostatků.15)

(4) Česká inspekce životního prostředí písemně sdělí provozovateli objektu nebo zařízení, u kterého má být kontrola provedena, dny, ve kterých bude kontrola prováděna, jakož i jména, příjmení a zaměstnavatele vedoucího a členů kontrolní skupiny, a to nejméně 10 pracovních dnů přede dnem zahájení kontroly.

§ 4

Obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole

(1) O každé provedené kontrole5) zpracují okresní úřad a ostatní orgány státní správy, které kontrolu prováděly, písemně informaci,11) jejíž obsahové náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Na základě informací zpracovaných podle odstavce 1 a na podkladě vlastního zjištění Česká inspekce životního prostředí zpracuje písemně výslednou zprávu o kontrole,16) jejíž obsahové náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.


§ 5

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 29. ledna 2000.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr životního prostředí:

RNDr. Kužvart v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 17 písm. e) zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií).

2) Přílohy č. 1 až 3 vyhlášky č. 8/2000 Sb., kterou se stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu a rozsah a způsob informací určených veřejnosti a postup při zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování.

3) § 17 písm. f) zákona č. 353/1999 Sb.

4) § 2 písm. g) zákona č. 353/1999 Sb.

5) § 22 zákona č. 353/1999 Sb.

6) § 13 odst. 9 zákona č. 353/1999 Sb.

7) § 21 zákona č. 353/1999 Sb.

8) § 3 zákona č. 353/1999 Sb.

9) § 3 odst. 3 a 4 zákona č. 353/1999 Sb.

10) § 22 odst. 3 zákona č. 353/1999 Sb.

11) § 22 odst. 4 zákona č. 353/1999 Sb.

12) § 4 zákona č. 353/1999 Sb.

13) § 5 zákona č. 353/1999 Sb.

14) § 6 zákona č. 353/1999 Sb.

15) § 22 odst. 5 zákona č. 353/1999 Sb.

16) § 19 písm. e) zákona č. 353/1999 Sb.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 6/2000 Sb.

Obsahové náležitosti informace o výsledku kontroly

1. Název a adresa orgánu státní správy, který kontrolu prováděl.

2. Jméno a příjmení zaměstnance, který na podkladě pověření orgánu státní správy jako člen kontrolní skupiny kontrolu provedl.

3. Identifikační údaje o provozovateli a jím užívaném objektu nebo zařízení, u nichž byla kontrola provedena.

4. Jméno a funkční zařazení osoby pověřené provozovatelem k účasti při kontrole.

5. Stručný popis kontrolovaného objektu nebo zařízení provozovatele.

6. Výsledek kontroly v rozsahu jejího předmětu a zaměření.

7. Výsledek kontroly splnění případných dříve uložených opatření k nápravě zjištěných nedostatků, včetně opatření uložených po případné závažné havárii.

8. Popis nedostatků zjištěných při kontrole objektu nebo zařízení provozovatele.

9. Popis zjištěných nedostatků, které byly odstraněny během provádění kontroly.

10. Návrh opatření pro zjednání nápravy zjištěných nedostatků, včetně stanovení podmínek a lhůt k jeho provedení.

11. Údaje o případném zahájení řízení podle zvláštního právního předpisu.

12. Podpis člena kontrolní skupiny, razítko orgánu státní správy, jehož zaměstnanec prováděl kontrolu, a podpis a funkční zařazení osoby pověřené provozovatelem k účasti při kontrole.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 6/2000 Sb.

Obsahové náležitosti zprávy o výsledku kontroly

1. Názvy a adresy orgánů státní správy, které kontrolu prováděly.

2. Jméno, příjmení a zaměstnavatel vedoucího a členů kontrolní skupiny, kteří kontrolu provedli.

3. Identifikační údaje o provozovateli a jím užívaném objektu nebo zařízení, u nichž byla kontrola provedena.

4. Jméno a funkční zařazení osoby pověřené provozovatelem k účasti při kontrole.

5. Stručný popis kontrolovaného objektu nebo zařízení provozovatele.

6. Výsledek kontroly v rozsahu jejího předmětu a zaměření.

7. Výsledek kontroly splnění případných dříve uložených opatření k nápravě zjištěných nedostatků, včetně opatření uložených po případné závažné havárii.

8. Popis nedostatků zjištěných při kontrole objektu nebo zařízení provozovatele.

9. Popis zjištěných nedostatků, které byly odstraněny během provádění kontroly.

10. Návrh opatření pro zjednání nápravy zjištěných nedostatků, včetně stanovení podmínek a lhůt k jeho provedení.

11. Údaje o případném zahájení řízení podle zvláštního právního předpisu.

12. Vyjádření provozovatele k výsledkům kontroly a případnému návrhu na uložení opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

13. Podpis vedoucího kontrolní skupiny, razítko České inspekce životního prostředí a podpis a funkční zařazení osoby pověřené provozovatelem k účasti při kontrole.

Přesunout nahoru