Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 58/2000 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2000

Částka 21/2000
Platnost od 24.03.2000
Účinnost od 08.04.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

58

ZÁKON

ze dne 3. března 2000

o státním rozpočtu České republiky na rok 2000

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2000 (dále jen "státní rozpočet") se stanoví částkou 592 156 000 000 Kč, celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 627 336 000 000 Kč (příloha č. 1). Schodek státního rozpočtu činí 35 180 000 000 Kč; k jeho úhradě budou vydány státní dluhopisy podle zvláštního právního předpisu.

(2) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2.

(3) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3.

(4) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol státního rozpočtu jsou uvedeny v příloze č. 4.

(5) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých okresech, a to dotacemi v celkové výši 14 065 700 000 Kč uvedenými v příloze č. 5.

(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům okresních úřadů, a to dotacemi v celkové výši 9 731 300 000 Kč uvedenými v příloze č. 6.

(7) Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce investičního majetku jsou uvedeny v příloze č. 7.

(8) Ve státním rozpočtu je obsažena dotace Státnímu fondu tržní regulace v zemědělství ve výši 2 430 000 000 Kč. Z této dotace je částka ve výši 9 984 000 Kč určena na krytí správních výdajů Státního fondu tržní regulace v zemědělství.

§ 2

(1) Součástí finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí (§ 1 odst. 5) jsou i dotace na částečnou úhradu osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy pro obce v každém okrese1) (dále jen "příspěvek na výkon státní správy").

(2) Výše příspěvku na výkon státní správy pro jednotlivé obce v každém okrese se stanoví podle postupu uvedeného v příloze č. 8. Přednosta příslušného okresního úřadu a v hlavním městě Praze a městech Brně, Ostravě a Plzni jejich primátoři2) mohou v odůvodněných případech rozhodnout o odchylkách od sazeb uvedených v příloze č. 8 až o 15 %. Tímto opatřením nesmí dojít k překročení schváleného úhrnu příspěvku na výkon státní správy pro příslušný okres, hlavní město Prahu a města Brno, Ostravu a Plzeň.

§ 3

(1) Vláda nebo na základě jejího zmocnění ministr financí může upravit závazné ukazatele státního rozpočtu dané § 1 z důvodu organizačních nebo metodických změn. Těmito opatřeními nesmí dojít ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu.

(2) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státních rozpočtů let 1997 až 1999, které byly poskytnuty kapitolám státního rozpočtu a okresním úřadům na řešení povodňových škod vzniklých v letech 1997 a 1998 a nebyly vyčerpány do 31. prosince 1999, byly použity v roce 2000 stejnými subjekty ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v letech 1997 až 1999.

§ 4

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2000 a způsobu kontroly jejich využití jsou uvedena v příloze č. 9.


§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.


Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.


Příloha č. 1 k zákonu č. 58/2000 Sb.

ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Ukazatel v mil. Kč
Příjmy státního rozpočtu celkem 592 156,0
Výdaje státního rozpočtu celkem 627 336,0
z toho:finanční vztahy k rozpočtům
- obcí v úhrnech po jednotlivých okresech14 065,7
- okresních úřadů 9 731,3
Schodek35 180,0

Příloha č. 2 k zákonu č. 58/2000 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v tisících Kč
Kapitoladaňové příjmyz toho:nedaňové příjmy,
kapitálové příjmy
a přijaté dotace
pojistné na
důchodové
pojištění
Kancelář prezidenta republiky37 500
Poslanecká sněmovna Parlamentu18 492
Senát Parlamentu6 050
Úřad vlády České republiky8 576
Bezpečnostní informační služba77 000
Ministerstvo zahraničních věcí400 158
Ministerstvo obrany2 017 047*)1 542 448759 953
Národní bezpečnostní úřad0
Ministerstvo financí547 000*)419 000151 167
Ministerstvo práce a sociálních věcí215 000 000*)164 853 000218 190
Ministerstvo vnitra3 502 000*)2 678 000250 000
Ministerstvo životního prostředí34 400
Ministerstvo pro místní rozvoj7 050
Grantová agentura České republiky954
Ministerstvo průmyslu a obchodu209 900
Ministerstvo dopravy a spojů397 996
Ministerstvo zemědělství76 600
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy292 851
Ministerstvo kultury54 687
Ministerstvo zdravotnictví86 452
Ministerstvo spravedlnosti533 834*)408 227367 298
Úřad pro státní informační systém2 122
Úřad průmyslového vlastnictví23 584
Český statistický úřad12 612
Český úřad zeměměřický a katastrální61 010
Komise pro cenné papíry0
Český báňský úřad2 652
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže0
Ústavní soud786
Akademie věd České republiky47 704
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání62
Správa státních hmotných rezerv1 150 000
Státní úřad pro jadernou bezpečnost1 000
Nejvyšší kontrolní úřad2 486
Všeobecná pokladní správa347 500 00018 296 827
CELKEM569 099 881169 900 67523 056 119
PŘÍJMY CELKEM (daňové, nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace)592 156 000

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na politiku zaměstnanosti je podle rozpočtové skladby platné od 1. ledna 1997 součástí daňových příjmů

Příloha č. 3 k zákonu č. 58/2000 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v tisících Kč
Kapitola Výdaje celkem
Kancelář prezidenta republiky 324 151
Poslanecká sněmovna Parlamentu 869 616
Senát Parlamentu 594 653
Úřad vlády České republiky 382 865
Bezpečnostní informační služba 744 564
Ministerstvo zahraničních věcí 4 184 825
Ministerstvo obrany 43 952 500
Národní bezpečnostní úřad 202 157
Ministerstvo financí 10 350 157
Ministerstvo práce a sociálních věcí 224 268 710
Ministerstvo vnitra 30 332 599
Ministerstvo životního prostředí 3 136 102
Ministerstvo pro místní rozvoj 7 236 108
Grantová agentura České republiky 1 012 735
Ministerstvo průmyslu a obchodu 9 517 297
Ministerstvo dopravy a spojů 27 294 652
Ministerstvo zemědělství 16 652 453
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 70 814 980
Ministerstvo kultury 5 059 556
Ministerstvo zdravotnictví 5 509 067
Ministerstvo spravedlnosti 13 083 579
Úřad pro státní informační systém 7 6118
Úřad průmyslového vlastnictví 11 0943
Český statistický úřad 1 084 861
Český úřad zeměměřický a katastrální 2 005 402
Komise pro cenné papíry 103 552
Český báňský úřad 100 189
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 63 011
Ústavní soud 70 218
Akademie věd České republiky 2 779 280
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání 32 988
Správa státních hmotných rezerv 1 711 908
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 223 350
Nejvyšší kontrolní úřad 318 975
Všeobecná pokladní správa 143 131 879
CELKEM627 336 000

Příloha č. 4 k zákonu č. 58/2000 Sb.

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem37 500
Výdaje celkem324 151
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci35 492
z toho:platy zaměstnanců30 520
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)11 659
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb611
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem129 803
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom:institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě35 492
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě30 520
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.)1 584
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány245 920
Celkové výdaje na lesní hospodářství18 485
Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby350
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 7129 803

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem18 492
Výdaje celkem869 616
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci240 069
z toho:platy zaměstnanců99 500
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)84 024
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 990
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem60 000
Specifické dílčí ukazatele
Platy poslanců139 569
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (podle z. č. 236/1995 Sb.)68 484
Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby83 000
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 760 000

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem6 050
Výdaje celkem594 653
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci121 399
z toho:platy zaměstnanců64 040
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)42 490
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 281
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem256 749
Specifické dílčí ukazatele
Platy senátorů54 939
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (podle z. č. 236/1995 Sb.)24 807
Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby3 200
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 7256 749

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem8 576
Výdaje celkem382 865
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci141 675
z toho:platy zaměstnanců120 088
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)48 473
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 402
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem56 083
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem8 269
v tom:institucionální prostředky6 869
účelové prostředky1 400
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě141 675
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě120 088
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 756 083

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem77 000
Výdaje celkem744 564
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem128 769
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem2 650
v tom:institucionální prostředky0
účelové prostředky2 650
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 7128 769

Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem400 158
Výdaje celkem4 184 825
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci398 004
z toho:platy zaměstnanců394 999
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)139 302
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb7 900
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem504 520
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem17 300
v tom:institucionální prostředky6 800
účelové prostředky10 500
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě398 004
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě394 999
Rozvojová zahraniční pomoc0
Výdaje zastupitelských úřadů3 084 893
Náhrady zvýšených životních výdajů zaměstnanců v zahraničí1 380 000
Vrcholné státní návštěvy14 100
Koncepce vízové politiky a modernizace vízového procesu303 000
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 7504 520

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem759 953
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti2 017 047
z toho:pojistné na důchodové pojištění1 542 448
Výdaje celkem43 952 500
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci9 335 995
z toho:platy zaměstnanců8 884 660
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)3 099 101
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb176 270
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem11 856 854
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem551 425
v tom:institucionální prostředky107 400
účelové prostředky444 025
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě **)2 980 366
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě **)2 766 800
Rozvojová zahraniční pomoc0
Program protidrogové politiky3 000
Program sociální prevence a prevence kriminality12 000
Důchody2 549 000
Ostatní sociální dávky1 277 000
Výdaje na sportovní reprezentaci0
Vojenské výdaje39 199 500
Účelově vázané prostředky na výrobu v rámci programu L 1598 614 430
Výdaje na civilní ochranu840 000
Dotace podnikatelským subjektům90 000
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 711 856 854

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění

**) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem202 157
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci60 991
z toho:platy zaměstnanců60 113
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)21 039
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 202
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem42 900
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem21 615
v tom:institucionální prostředky16 715
účelové prostředky4 900
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě60 991
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě60 113
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 742 900

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem151 167
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti547 000
z toho:pojistné na důchodové pojištění419 000
Výdaje celkem10 350 157
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci4 566 574
z toho:platy zaměstnanců4 543 644
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)1 598 301
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb90 873
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem1 713 423
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě **)4 566 574
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě **)4 543 644
Rozvojová zahraniční pomoc0
Program protidrogové politiky12 605
Program sociální prevence a prevence kriminality0
Ostatní sociální dávky13 600
Ostatní věcné výdaje celkem: ***)2 367 386
v tom:Ministerstvo financí486 398
Uzemní finanční orgány1 053 828
Generální ředitelství cel827 160
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 71 713 423

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění

**) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

***) běžné výdaje celkem bez platů zaměstnanců a ostatních plateb za vykonanou práci, pojistného placeného zaměstnavatelem, převodu FKSP a bez ostatních sociálních dávek

Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem218 190
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti215 000 000
z toho:pojistné na důchodové pojištění164 853 000
Výdaje celkem224 268 710
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci2 223 471
z toho:platy zaměstnanců2 217 634
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)778 215
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb44 353
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem2 040 069
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem26 670
v tom:institucionální prostředky20 150
účelové prostředky6 520
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě2 075 498
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě2 070 598
Rozvojová zahraniční pomoc9 756
Program protidrogové politiky14 559
Program sociální prevence a prevence kriminality15 498
Programy v rámci EU3 650 636
Důchody178 420 000
Ostatní sociální dávky26 590 000
Pasivní politika zaměstnanosti7 200 000
Aktivní politika zaměstnanosti4 000 000
Výdaje ústavů sociální péče řízených ministerstvem500 430
Zabezpečení systému státní sociální podpory - běžné výdaje173 729
Výdaje na spoje související s výplatou důchodů a ostatních dávek577 810
Dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby590 633
Dotace České katolické charitě na domovy důchodců duchovních a řeholnic113 000
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 72 040 069

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem250 000
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti3 502 000
z toho:pojistné na důchodové pojištění2 678 000
Výdaje celkem30 332 599
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci13 297 027
z toho:platy zaměstnanců12 975 800
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)4 541 530
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb259 516
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem2 828 439
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem19 080
v tom:institucionální prostředky11 080
účelové prostředky8 000
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě **)12 940 082
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě **)12 632 635
Rozvojová zahraniční pomoc0
Program protidrogové politiky0
Program sociální prevence a prevence kriminality3 900
Důchody1 897 000
Ostatní sociální dávky1 322 000
Výdaje na sportovní reprezentaci0
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 72 828 439

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění

**) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem34 400
Výdaje celkem3 136 102
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci327 747
z toho:platy zaměstnanců324 515
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)114 712
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb6 490
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem770 946
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem412 556
v tom:institucionální prostředky211 207
účelové prostředky201 349
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě227 597
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě225 436
Rozvojová zahraniční pomoc0
Program péče o krajinu223 000
Sanace lokalit po Sovětské armádě75 046
Dotace občanským sdružením19 125
Příspěvky zoologickým zahradám70 105
Příspěvky na činnost národních parků KRNAP, Šumava, Podyjí a České Švýcarsko263 085
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím26 620
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 7770 946

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem7 050
Výdaje celkem7 236 108
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci93 070
z toho:platy zaměstnanců90 035
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)32 574
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 801
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem4 906 215
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě81 104
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě79 149
Státní finanční podpora k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu400 000
Úhrada nákladů na realizaci státní finanční podpory k hypotečním úvěrům
na bytovou výstavbu
0
Státní bezúročná půjčka na bytovou výstavbu60 000
Výdaje na Program podpory oprav bytového fondu420 000
Půjčky obcím na opravy a modernizaci bytového fondu300 000
Programy oprav bytového fondu (ČMZRB)350 000
Příspěvek na činnost České centrály cestovního ruchu127 704
Výdaje na územní plánování45 000
Programy v rámci EU0
Radonový program0
Regionální programy podnikání (ČMZRB)200 000
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 74 906 2151

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem954
Výdaje celkem1 012 735
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci10 503
z toho:platy zaměstnanců5 659
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)3 676
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb119
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem252 200
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem1 012 735
v tom:institucionální prostředky19 800
účelové prostředky992 935
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 7252 200

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem209 900
Výdaje celkem9 517 297
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci343 009
z toho:platy zaměstnanců338 318
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)120 053
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb6 766
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem885 217
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem1 419 783
v tom:institucionální prostředky0
účelové prostředky1 419 783
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě339 240
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě335 030
Rozvojová zahraniční pomoc0
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím12 037
Útlum hornictví včetně sanace těžby uranu4 020 000
v tom:uhelné a rudné2 832 600
z toho:obligatorní sociálně zdravotní náklady1 620 700
uranové včetně sanace těžby uranu1 187 400
z toho:obligatorní sociálně zdravotní náklady488 500
Programy zateplování a úspor energie219 000
Dotace na nakládání s radioaktivními odpady dle atomového zákona13 000
Správa skládek pro s. p. Diamo24 000
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 7885 217

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy a spojů

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem397 996
Výdaje celkem27 294 652
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci253 478
z toho:platy zaměstnanců249 425
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)88 717
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb4 988
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem13 838 499
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem95 115
v tom:institucionální prostředky20 000
účelové prostředky75 115
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě245 685
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě242 659
Rozvojová zahraniční pomoc0
Osobní železniční doprava6 590 398
v tom:podíl na nákladech dopravní cesty3 590 398
příspěvek na ztrátu dopravce z provozu osobní dopravy3 000 000
Dotace pro kombinovanou dopravu92 000
Doprovodný sociální program pro ČD podle usnesení vlády č. 914/1999303 600
Splátka jistiny úvěru CD800 000
Podpora obnovy vozového parku linkové autobusové dopravy
podle usnesení vlády č. 499/1997
150 000
Správa, údržba, opravy a investorství na pozemních komunikacích5 769 793
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím5 050
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 713 838 499

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem76 600
Výdaje celkem16 652 453
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 085 842
z toho:platy zaměstnanců1 078 857
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)380 045
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb21 577
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem2 586 022
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem481 668
v tom:institucionální prostředky180 054
účelové prostředky301 614
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě946 065
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě940 260
Rozvojová zahraniční pomoc0
Údržba a opravy zemědělských vodních toků70 000
Dotace Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a.s.2 225 000
Podpora agrokomplexu celkem **)6 312 510
Majetková újma ***)25 000
Podpora lesnímu hospodářství600 000
v tom:dotace a transfery lesnímu hospodářství530 000
služby vlastníkům lesa70 000
Přímé dotace vodnímu hospodářství50 000
Program studií odtokových poměrů a preventivních protipovodňových opatření20 000
Program pro stanovení zátopových území8 200
Údržba a provoz vodní cesty87 740
Protipovodňová opatření50 000
Státní podpora zdravotně postiženým občanům na bezlepkové
a bezbílkovinné potraviny
7 000
Prostředky na činnost učňovských zařízení1 690 000
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím2 300
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 72 586 022

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění

**) v tom: - podpůrné programy - podle § 2 odst. 1 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. a zásad Ministerstva zemědělství
- posílení příjmů zemědělských výrobců - podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. a nařízení vlády

***) podle § 16 odst. 2 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči

Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem292 851
Výdaje celkem70 814 980
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci12 502 317
z toho:platy zaměstnanců12 422 842
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)4 375 811
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb248 457
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem5 261 773
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem3 936 989
v tom:institucionální prostředky2 769 944
účelové prostředky1 167 045
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě576 332
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě572 542
Výdaje na programy
- program protidrogové politiky7 713
- program sociální prevence a prevence kriminality7 712
- rozvojová zahraniční pomoc0
- programy v rámci EU435 729
- sportovní reprezentace734 057
Běžné výdaje kapitoly bez výzkumu a vývoje63 252 438
Neinvestiční transfery vysokým školám bez výzkumu a vývoje **)9 035 493
Regionální školství - běžné výdaje bez výzkumu a vývoje51 277 225
Ostatní přímo řízené organizace a společné úkoly bez výzkumu a vývoje1 070 138
Podpora činnosti v oblasti mládeže a tělovýchovy bez výzkumu a vývoje921 863
Běžné výdaje státní správy bez výzkumu a vývoje947 719
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 75 261 773

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění

**) dotace veřejným vysokým školám dle § 18 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách; finanční prostředky pro policejní VŠ jsou zahrnuty do kapitoly MV pro vojenské VŠ do kapitoly MO

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem54 687
Výdaje celkem5 059 556
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci49 194
z toho:platy zaměstnanců47 275
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)17218
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb946
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem1 496 655
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem107 926
v tom:institucionální prostředky17 933
účelové prostředky89 993
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě49 194
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě47 275
Výdaje na církve celkem732 788
z toho:prostředky na platy a pojistné duchovních a administrativy617 653
v tom:platy duchovních424 187
pojistné duchovních148 465
platy administrativy33 334
pojistné administrativy11 667
Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby1 387
Výdaje na programy a programové okruhy:
Podpora českých divadel40 000
Program záchrany architektonického dědictví276 500
Církevní kulturní památky11 192
Havarijní - střešní program30 000
Program restaurování movitých kulturních památek15 000
Výkup předmětů kulturní hodnoty37 571
Preventivní ochrana movitého kulturního dědictví (EZS, EPS, ISO)75 677
Program regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón
247 000
Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné
památkové zóny
15 000
Program podpory záchranných archeologických výzkumů5 000
Výdaje na tisk národnostních a etnických menšin0
Program na podporu rozvoje informační sítě veřejných knihoven10 034
Program na podporu stálých symfonických orchestrů a pěveckých sborů12 000
Programy v rámci EU15 500
Kulturní aktivity285 935
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 71 496 655

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem86 452
Výdaje celkem5 509 067
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci282 136
z toho:platy zaměstnanců274 096
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)99 071
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb5 643
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem2 485 720
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem678 057
v tom:institucionální prostředky178 530
účelové prostředky499 527
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě122 063
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě114 581
Rozvojová zahraniční pomoc0
Program protidrogové politiky20 000
Program sociální prevence a prevence kriminality0
Programy v rámci EU78 260
Ústavní péče celkem292 202
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby celkem1 156 958
Zdravotnické programy celkem138 230
z toho:Národní program zdraví15 000
Ostatní činnosti ve zdravotnictví467 580
z toho:dotace občanským sdružením204 000
Národní plán pomoci zdravotně postiženým28 000
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 72 485 720

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem367 298
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti533 834
z toho:pojistné na důchodové pojištění408 227
Výdaje celkem13 083 579
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci5 882 051
z toho:platy zaměstnanců3 979 108
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)2 058 717
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb117 429
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem1 801 756
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem13 314
v tom:institucionální prostředky9 314
účelové prostředky4 000
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě **)5 850 784
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě **)3 949 400
Platy soudců1 767 713
Platy státních zástupců564 819
Program protidrogové politiky6 350
Program sociální prevence a prevence kriminality4 816
Důchody234 000
Ostatní sociální dávky337 000
z toho:odchodné80 000
Neinvestiční transfery do zahraničí190
Výdaje justice7 510 851
Výdaje vězeňství4 990 562
Odměny odsouzených103 141
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 71 801 756

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění

**) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany (tj. soudy, státní zastupitelství a vězeňství)

Ukazatele kapitoly 342 Úřad pro státní informační systém

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 122
Výdaje celkem76 118
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci26 642
z toho:platy zaměstnanců25 284
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)9 325
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb506
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem15 462
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě26 642
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě25 284
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 715 462

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem23 584
Výdaje celkem110 943
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci51 546
z toho:platy zaměstnanců51 118
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)18 041
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 022
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem10 000
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě51 546
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě51 118
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 710 000

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem12 612
Výdaje celkem1 084 861
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci397 887
z toho:platy zaměstnanců332 843
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)139 261
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb6 656
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem430 695
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom:institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě394 350
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě330 723
Výdaje na činnost IVVM5 817
Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů284 000
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 7430 695

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem61 010
Výdaje celkem2 005 402
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci949 994
z toho:platy zaměstnanců949 311
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)332 498
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb18 986
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem477 645
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem18 425
v tom:institucionální prostředky14 525
účelové prostředky3 900
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě949 994
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě949 311
Výdaje na digitalizaci katastru nemovitosti316 975
Výdaje na vytvoření Základní báze geografických dat40 294
Výdaje na zdokonalení informačního systému katastru nemovitostí411 143
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 7477 645

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 347 Komise pro cenné papíry

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem103 552
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci36 134
z toho:platy zaměstnanců30 397
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)12 647
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb608
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem27 112
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě36 134
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě30 397
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 727 112

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 652
Výdaje celkem100 189
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci48 070
z toho:platy zaměstnanců48 022
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)16 825
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb960
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem7 804
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem17 000
v tom:institucionální prostředky0
účelové prostředky17 000
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě48 070
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě48 022
Výdaje na činnost ústředí ČBÚ41 939
Výdaje na činnost obvodních báňských úřadů58 250
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 77 804

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem63 011
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci26 856
z toho:platy zaměstnanců26 470
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)9 400
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb529
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem12 722
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě26 856
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě26 470
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 712 722

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem786
Výdaje celkem70 218
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci30 637
z toho:platy zaměstnanců14 847
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)10 723
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb613
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem7 900
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě30 637
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě14 847
Platy soudců15 414
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)1 945
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 77 900

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem47 704
Výdaje celkem2 779 280
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci38 062
z toho:platy zaměstnanců37 264
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)13 322
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb745
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem335 000
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem2 779 280
v tom:institucionální prostředky2 149 521
účelové prostředky629 759
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím2 500
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 7335 000

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 372 Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem62
Výdaje celkem32 988
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci11 485
z toho:platy zaměstnanců6 261
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)4 020
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb125
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem1 641
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 71 641

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem1 150 000
Výdaje celkem1 711 908
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci71 694
z toho:platy zaměstnanců71 292
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)25 093
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 426
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem325 932
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě71 694
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě71 292
Běžné výdaje na pořízení a ochraňování nouzových zásob ropy a ropných produktů504 279
Výdaje na zabezpečení potřeb vojenských sil481 791
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 7325 932

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem1 000
Výdaje celkem223 350
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci63 440
z toho:platy zaměstnanců63 323
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)22 204
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 267
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem35 750
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem21 460
v tom:institucionální prostředky8 960
účelové prostředky12 500
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě45 583
z toho:platy zaměstnanců ve státní správě45 492
Rozvojová zahraniční pomoc0
Radonový program20 200
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 735 750

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 486
Výdaje celkem318 975
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci149 508
z toho:platy zaměstnanců134 603
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *)52 328
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 692
Výdaje účelově určené na financování reprodukce investičního majetku celkem40 050
Specifické dílčí ukazatele
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím80
Platy funkcionářů NKÚ12 920
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.)2 510
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku podle přílohy č. 740 050

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na zdravotní pojištění

Příloha č. 5 k zákonu č. 58/2000 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH OKRESECH

v mil. Kč
OkresNeinvestiční účelové dotace na: DOTACE
ze SR
celkem
ústavy
sociální péče
*)
domovy
důchodců
*)
sociální
dávky
*)
dopravní
obslužnost
*)
školství
*)
vybraná
zdravotnická
zařízení
*)
výkon
státní
správy
hasičské
záchranné
sbory
**)
Praha110,7150,7436,530,0163,4366,5349,21 607,0
Benešov17,314,719,90,752,6
Beroun1,125,611,816,90,555,9
Kladno8,4134,023,433,70,5200,0
Kolín10,959,715,02,521,40,4109,9
Kutná Hora9,057,912,517,40,397,1
Mělník3,356,315,621,30,496,9
Mladá Boleslav24,718,125,10,468,3
Nymburk63,212,82,818,31,098,1
Praha-východ14,114,520,80,750,1
Praha-západ2,517,111.717,40,649,3
Příbram71,318,624,10,7114,7
Rakovník38,99,112,10,360,4
České Budějovice10,957,930,339,90,6139,6
Český Krumlov38,311,113,20,463,0
Jindřichův Hradec42,015,921,00,579,4
Pelhřimov2,827,912,316,60,660,2
Písek43,711,815,80,471,7
Prachatice5,325,79,111,50,952,5
Strakonice1,017,935,611,715,70,582,4
Tábor7,856,317,023,10,5104,7
Domažlice19,810,213,10,743,8
Cheb5,349,114,619,50,388,8
Karlovy Vary1,096,019,627,41,2145,2
Klatovy15,740,914,319,80,691,3
Plzeň10,012,9109,92,524,26,751,749,7267,6
Plzeň-jih20,610,615,10,847,1
Plzeň-sever34,112,016,30,863,2
Rokycany23,57.310,20,641,6
Sokolov82,517,921,31,4123,1
Tachov41,39,411,50,662,8
Česká Lípa3,154,319,823,61,1101,9
Děčín5,118,8166,721,930,01,2243,7
Chomutov18,431,9202,123,828,11,6305,9
Jablonec nad Nisou53,113,919,80,587,3
Liberec119,026,05,035,70,6186,3
Litoměřice137,618,925,60,5182,6
Louny6,921,9130,114,419,30,6193,2
Most10,2245,520,226,80,3303,0
Teplice10,2173,119,829,00,7232,8
Ústí nad Labem9,532,3140,618,626,60,3227,9
Havlíčkův Brod0,543,316,321,50,882,4
Hradec Králové1,597,325,436,21,4161,8
Chrudim100,318,423,60,5142,8
Jičín23,437,613,417,40,592,3
Náchod4,576,318,925,31,0126,0
Pardubice83,626,036,30,5146,4
Rychnov nad Kněžnou2,249,513,417,70,683,4
Semily3,34,450,913,516,90,589,5
Svitavy15,2103,818,023,01,2161,2
Trutnov1,967,320,027,30,5117,0
Ústí nad Orlicí1,227,8119,724,231,20,7204,8
Blansko8,676,018,524,20,5127,8
Brno3.358,9442,76,756,06,9118,2115,6808,3
Brno-venkov73,925,535,50,7135,6
Břeclav13,4112,221,828,00,7176,1
Hodonín209,029,336,20,6275,1
Jihlava2,811,584,418,524,40,4142,0
Kroměříž10,199,619,224,40,3153,6
Prostějov1,8118,617,924,70,7163,7
Třebíč100,921,926,40,5149,7
Uherské Hradiště84,525,432,60,6143,1
Vyškov84,915,419,40,5120,2
Zlín129,832,544,00,4206,7
Znojmo99,820,925,60,4146,7
Žďár nad Sázavou1,13,974,223,928,20,9132,2
Bruntál2,517,6124,119,123,71,7188,7
Frýdek-Místek4,039,3259,640,251,20,7395,0
Jeseník1,951,97,59,60,371,2
Karviná4,1395,547,963,60,3511,4
Nový Jičín0,11,5177,328,636,21,9245,6
Olomouc2,2191,837,550,30,4282,2
Opava2,7163,832,540,80,7240,5
Ostrava21,672,6491,07,752,28,699,0118,3871,0
Přerov1,011,1168,922,430,70,5234,6
Šumperk126,522,328,50,6177,9
Vsetín0,5145,725,433,21,5206,3
Úhrn212,4727,18 200,046,91 687,632,52 477,1682,114 065,7

*) Účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2000

**) § 24 odst. 1 písm. f) a g) a § 43 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znéní zákona č. 203/1994 Sb.

Příloha č. 6 k zákonu č. 58/2000 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OKRESNÍCH ÚŘADŮ

v mil. Kč
OkresNeinvestiční účelové dotace na: DOTACE
ze SR
celkem
ústavy
sociální
péče
*)
domovy
důchodců
*)
sociální
dávky
*)
dopravní
obslužnost
*)
vybraná
zdravotnická
zařízení
*)
hasičské
záchranné
sbory
okresů
uzemní
vyrovnávací
dotace
**)
Benešov19,514,023,327,727,3111,8
Beroun3,210,111,011,925,661,8
Kladno23,733,824,012,13,562,244,6203,9
Kolín10,03,917,512,130,448,5122,4
Kutná Hora10,34,615,912,134,663,5141,0
Mělník4,114,710,911,031,472,1
Mladá Boleslav11,417,214,813,01,938,596,8
Nymburk4,622,220,011,828,052,9139,5
Praha-východ6,315,110,616,32,231,181,6
Praha-západ4,710,011,112,42,529,370,0
Příbram7,131,814,322,732,236,1144,2
Rakovník6,212,311,412,520,125,588,0
České Budějovice8,921,830,722,463,3147,1
Český Krumlov8,59,026,635,836,2116,1
Jindřichův Hradec15,723,020,326,734,640,8161,1
Pelhřimov11,019,79,115,92,836,737,2132,4
Písek6,98,812,316,430,124,699,1
Prachatice12,411,721,526,635,0107,2
Strakonice18,914,613,532,716,896,5
Tábor2,314,013,115,132,877,3
Domažlice6,19,114,221,425,175,9
Cheb16,68,68,616,95,731,937,3125,6
Karlovy Vary18,09,014,828,63,830,3104,5
Klatovy11,914,533,331,620,3111,6
Plzeň-jih13,95,511,416,021,948,9117,6
Plzeň-sever15,97,215,62,218,782,0141,6
Rokycany33,97,67,719,122,791,0
Sokolov6,46,29,09,029,49,369,3
Tachov4,19,78,523,721,567,5
Česká Lípa11,59,012,214,727,913,288,5
Děčín24,610,215,113,83,838,429,4135,3
Chomutov6,04,59,826,431,827,3105,8
Jablonec nad Nisou2,812,920,67,528,872,6
Liberec8,116,920,19,936,091,0
Litoměřice22,413,214,114,041,410,3115,4
Louny10,223,533,744,6112,0
Most15,216,210,210,86,331,189,8
Teplice5,222,215,012,64,434,413,8107,6
Ústí nad Labem16,77,349,373,3
Havlíčkův Brod8,811.514,516,228,541,2120,7
Hradec Králové11,422,731,511,054,4131,0
Chrudim18,413,325,212,430,594,4194,2
Jičín12,910,027,137,787,7
Náchod3,521,817,410,62,228,546,0130,0
Pardubice7,229,225,29,85,939,0116,3
Rychnov nad Kněžnou22,011,018,110,523,836,0121,4
Semily2,111,013,08,527,416,078,0
Svitavy15,815,617,32,432,052,8135,9
Trutnov7,723,134,512,84,535,31,0118,9
Ústí nad Orlicí13,028,412,144,197,6
Blansko20,711,022,814,431,384,5184,7
Brno-venkov6,620,219,918,536,1194,9296,2
Břeclav7,413,311,733,8113,4179,6
Hodonín23,518,026,913,52,231,294,2209,5
Jihlava6,215,815,42,743,883,9
Kroměříž28,121,132,29,933,852,6177,7
Prostějov24,629,024,812,637,041,3169,3
Třebíč12,628,713,520,343,450,0168,5
Uherské Hradiště37,428,621,112,931,1111,5242,6
Vyškov7,516,19,810,12,227,566,5139,7
Zlín8,932,628,517,12,458.5148,0
Znojmo23,027,610,522,68,533,5127,3253,0
Žďár nad Sázavou9,916,324,324,038,364,6177,4
Bruntál17,06,222,330,44,735,3106,3222,2
Frýdek-Místek10,139,125,035,277,3186,7
Jeseník5,39,56,011,017,438,187,3
Karviná6,527,151,919,04,256,1164,8
Nový Jičín6,823,722,318,130,257,6158,7
Olomouc30,826,830,722,44,756,6172,0
Opava38,328,534,014,13,229,7140,5288,3
Přerov30,424,915,721,436,971,7201,0
Šumperk6,118,717,418,94,528,978,9173,4
Vsetín12,924,529,917,92,827,633,7149,3
Úhrn856,11 042,51 300,01 167,296,22 466,12 803,29 731,3

*) Účelové dotace podléhají finančnímu vypořádáni za rok 2000

**) Rozděleni dotace schvaluje na návrh přednosty ve smyslu § 18 b zákona č. 425/1990 Sb., ve zněni pozdějších předpisů, okresní shromáždění

Příloha č. 7 k zákonu č. 58/2000 Sb.

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE INVESTIČNÍHO MAJETKU

Evidenční čísloNázev programuVýdaje na programy celkem
301 010Obnova a dostavba areálu Pražského Hradu107 181
301 020Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech17 980
301 030Pořízení a technická obnova strojů a zařízení Kanceláře prezidenta4 642
Kancelář prezidenta republiky celkem129 803
302 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku Poslanecké sněmovny Parlamentu60 000
Poslanecká sněmovna Parlamentu celkem60 000
303 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku Senátu Parlamentu256 749
Senát Parlamentu celkem256 749
304 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku Úřadu vlády54 783
304 920Pořízení a tech. obnova invest. majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu1 300
Úřad vlády celkem56 083
305 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku Bezpečnostní informační služby127 069
305 920Pořízení a tech. obnova invest. majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu1 700
Bezpečnostní informační služba celkem128 769
306 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku Ministerstva zahraničních věcí na území ČR209 055
306 020Pořízení a tech. obnova invest. majetku Ministerstva zahraničních věcí v zahraničí295 465
Ministerstvo zahraničních věcí celkem504 520
307 010Transformace systému řízení a zabezpečení letového provozu voj.letectva266 600
307 020Pořízení a tech. obnova invest. majetku systému civilní ochrany44 974
307 030Pořízení a tech. obnova invest. majetku vojenského školství72 950
307 040Pořízení a tech. obnova invest. majetku vojenského zdravotnictví321 850
307 110Pořízení a tech. obnova invest. majetku kategorie tepelných a energetických zařízení279 500
307 120Pořízení a tech. obnova invest. majetku určeného k ochraně životního prostředí92 982
307 130Pořízení a tech. obnova invest. majetku bytového hospodářství205 000
307 140Pořízení a tech. obnova invest. majetku vyvolané redislokací a reorganizací AČR251 600
307 150Pořízení a tech. obnova invest. majetku pro přípravu a výdej stravy vojsk82 800
307 160Pořízení a tech. obnova invest. majetku pro zajištění velení, správy, zásob. a výcviku vojsk AČR327 303
307 210Pořízení a tech. obnova invest. majetku pozemního vojska155 220
307 220Pořízení a tech. obnova invest. majetku letectva a PVO8 703 455
307 230Pořízení a tech. obnova invest. majetku pro logistické zabezpečení121 170
307 240Pořízení a tech. obnova invest. majetku pro zabezpečení celoresortních programů113 730
307 250Pořízení a tech. obnova invest. majetku zpravodajské služby a vojenské policie57 650
307 260Pořízení a tech. obnova invest. majetku pro informační systémy363 680
307 270Pořízení a tech. obnova invest. majetku spojovacích prostředků235 440
307 920Pořízení a tech. obnova invest. majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu160 950
Ministerstvo obrany celkem11 856 854
308 010Pořízení a technická obnova investičního majetku NBÚ42 900
Národní bezpečnostní úřad celkem42 900
312 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva financí45 662
312 020Pořízení a technická obnova informačních a výpočetních systémů Ministerstva financí211 134
312 110Pořízení a technická obnova budov a staveb územních finančních orgánů227 519
312 120Pořízení a technická obnova strojů a zařízení územních finančních orgánů79 801
312 130Pořízení a technická obnova informačního systému správy daní (ADIS)387 874
312 210Výstavba a technická obnova budov a staveb správy cel385 585
312 220Pořízení a technická obnova strojů a zařízení správy cel74 960
312 230Pořízení a technická obnova informačního systému správy cel (CIS)201 650
312 810Výstavba celostátní komunikační sítě (WAN)99 238
Ministerstvo financí celkem1 713 423
313 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva práce a sociálních věcí5 000
313 020Pořízení a tech. obnova invest. majetku Správy sociálního zabezpečení189 326
313 030Pořízení a tech. obnova invest. maietku Správy služeb zaměstnanosti95 312
313 040Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě ústavů sociální péče1 182 061
313 050Realizace informačního systému státní sociální podpory200 000
313 060Realizace informačního systému MPSV356 603
313 070Pořízení a tech. obnova invest. majetku charitativních organizací a občanských sdružení9 900
313 910Pořízení a technická obnova invest.majetku organizací vědy a výzkumu1 867
Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem2 040 069
314 010Reprodukce investičního majetku pracovišť MV36 355
314 020Reprodukce investičního majetku v uprchlických táborech8 300
314 030Reprodukce investičního majetku organizací zřízených MV k zajištění služeb17 520
314 050Převod správních činností10 440
314 060Dopady zákona č. 148/98 Sb. o ochraně utajovaných skutečností300 000
314 070Národní program přípravy ČR na členství v EU615 000
314 110Rozvoj a obnova infrastruktury komunikačních systémů rezortu - HELIOS191 990
314 130Rozvoj a obnova centrálních informačních systémů31 530
314 140Obnova koncových zařízeních informačních a komunikačních systémů44 271
314 210Výstavba a obnova budov a staveb policejních útvarů416 855
314 220Reprodukce movitého investičního majetku policejních útvarů568 094
314 310Reprodukce investičního majetku školských a vzdělávacích zařízení187 038
314 320Reprodukce investičního majetku tělovýchovných a sportovních zařízení4 570
314 610Reprodukce investičního majetku v působností Ředitelství záchranného sboru11 900
314 620Reprodukce investičního majetku jednotek záchranných sborů376 676
314 910Rozvoj a obnova materiálně-technické základny vědeckovýzkumné činnosti6 400
314 920Materielně-technické zabezpečení vědecko-výzkumných úkolů1 500
Ministerstvo vnitra celkem2 828 439
315 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva životního prostředí114 100
315 020Pořízení a tech. obnova invest. majetku chráněných krajinných oblasti a národních parků50 470
315 030Pořízení a tech. obnova invest. majetku českého hydrometeorologického ústavu18 084
315 050Revitalizace říčních systémů252 416
315 060Drobné vodohospodářské ekologické akce281 277
315 910Pořízení a technická obnova invest. majetku organizací vědy a výzkumu42 963
315 920Pořízení a tech. obnova invest. majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu11 636
Ministerstvo životního prostředí celkem770 946
317 010Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě Ministerstva pro místní rozvoj57 515
317 420Výstavba nájemních bytů a technické infrastruktury ve vlastnictví obcí2 980 000
317 530Výstavba a technická obnova domů s pečovatelskou službou478 700
317 620Podpora regionálního rozvoje1 070 000
317 710Obnova venkova320 000
Ministerstvo pro místní rozvoj celkem4 906 215
321 910Pořízení a technická obnova invest.majetku organizací vědy a výzkumu2 200
321 920Pořízení a tech. obnova invest. majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu250 000
Grantová agentura celkem252 200
322 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva průmyslu a obchodu133 155
322 020Sanace těžby uranu ve s.p. DIAMO Stráž pod Ralskem48 101
322 040Podpora opatření k úsporám energiíí109 500
322 050Výstavba a technická obnova inženýrských sítí průmyslových zón400 519
322 060Investice vyvolané útlumem uhelného, rudného a uranového hornictví150 580
322 920Pořízení a tech. obnova invest. majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu43 362
Ministerstvo průmyslu a obchodu celkem885 217
327 010Reprodukce investičního majetku MDS a organizací systému řízení resortu191 000
327 020Reprodukce investičního majetku organizací správy a údržby silnic600 000
327 110Výstavba a obnova silnic I.třídy2 076 405
327 120Výstavba a obnova silnic pro motorová vozidla506 659
327 130Výstavba a obnova silnic II.třídy521 867
327 140Výstavba a obnova silnic III.třídy686 122
327 150Výstavba a obnova silniční sítě na území statutárních měst420 701
327 160Stavebně technická opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu3 000
327 180Odstranění škod způsobených povodněmi na státní silniční síti44 733
327 210Výstavba dálnice D 5 Praha - Plzeň - Rozvadov (st.hranice ČR/SRN)255 248
327 220Výstavba dálnice D 8 Praha - Ústí n.L. - státní hranice ČR/SRN374 801
327 230Výstavba rychlostní komunikace R 35 Olomouc - Lipník n.Bečvou294 188
327 240Výstavba dálnice D 47 Lipník nad Bečvou - Ostrava - st.hranice ČR/Polsko241 980
327 250Výstavba dálnice D 11 Praha - Hradec Králové - st.hranice ČR/Polsko30 540
327 260Výstavba dálnice D 3 Praha -Tábor -Č. Budějovice -st. hranice ČR/Rakousko10 000
327 270Výstavba dálničního okruhu hl. města Prahy589 992
327 280Výstavba dálnice D1 Praha - Brno - Hulín - Lipník nad Bečvou68 601
327 290Rekonstrukce,modernizace a opravy dálničních staveb563 512
327 310Modernizace I.železničního koridoru Děčín -Praha -Břeclav3 842 366
327 320Rekonstrukce a modernizace vybraných železničních tratí618 149
327 340Modernizace II.železničního koridoru Bohumín - Přerov - Břeclav336 300
327 350Zajištění bezpečnosti železničního provozu a cestujících300 000
327 410Podpora výstavby pražského metra370 000
327 510Podpora rozvoje letecké infrastruktury237 900
327 520Podpora rozvoje vodních cest205 305
327 530Podpora kombinované dopravy288 000
327 630Podpora pořízení a obnovy vozidel autobusové dopravní obslužnosti150 000
327 910Reprodukce investičního majetku organizací vědy a výzkumu6 830
327 920Podpora řešení úkolů vědy a výzkumu4 300
Ministerstvo dopravy a spojů celkem13 838 499
329 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva zemědělství205 000
329 020Pořízení a tech. obnova invest. majetku v zařízeních učňovského školství v působnosti MZe100 000
329 030Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod942 198
329 040Výstavba a technická obnova kanalizací a čistíren odpadních vod422 892
329 050Podpora reprodukce investičního majetku lesního hopodářství a zemědělství510 000
329 060Protipovodňová opatření201 332
329 180Odstranění škod způsobených povodní 1997 - MZe178 073
329 190Odstranění škod způsobených povodní 1998 - MZe21 927
329 910Pořízení a technická obnova invest.majetku organizací vědy a výzkumu3 000
329 920Pořízení a tech. obnova invest. majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu1 600
Ministerstvo zemědělství celkem2 586 022
333 010Reprodukce investičního majetku sektoru státní správy v působnosti MŠMT148 702
333 020Reprodukce investičního majetku organizací zřízených MŠMT50 872
333 110Výstavba a obnova budov a staveb základních škol579 219
333 120Podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje základních škol125 800
333 210Výstavba a obnova budov a staveb středních škol1 344 654
333 220Podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje středních škol175 000
333 310Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol1 668 133
333 320Podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje vysokých škol220 000
333 410Rozvoj materielně tech. základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže10 720
333 510Výstavba a obnova sportovních zařízení181 450
333 520Výstavba a obnova zařízení sportovní reprezentace70 000
333 910Podpora výzkumu a vývoje687 223
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem5 261 773
334 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku knihoven,muzeí,galerií a divadel v působnosti MK865 668
334 020Pořízení zabezpečovacích systémů a zařízení požární signalizace75 677
334 030Program záchrany architektonického dědictví276 500
334 040Obnova nemovitých kulturních památek24 600
334 050Pořízení a tech. obnova invest. majetku organizací MK177 553
334 920Pořízení a tech. obnova invest. majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu76 657
Ministerstvo kultury celkem1 496 655
335 010Výstavba a technická obnova nemocníc a léčebných zařízení v působnosti MZ1 853 546
335 020Vybavení nemocnic,poliklinik a záchranné služby stroji a zařízeními352 449
335 040Státní podpora humanitárních projektů53 000
335 050Pořízení a tech. obnova invest. majetku organizací zřízených MZ89 899
335 120Soubor projektů NPO podle usnesení vlády č. 493/199321 000
335 130Státní podpora občanských sdružení50 000
335 140Pořízení a tech. obnova invest. majetku Národní lékařské knihovny3 700
335 920Pořízení a tech. obnova invest. majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu62 126
Ministerstvo zdravotnictví celkem2 485 720
336 010Reprodukce investičního majetku MS a organizací systému řízení resortu120 517
336 110Výstavba soudů a státních zastupitelství9 535
336 120Rekonstrukce, modernizace a opravy soudů a státních zastupitelství992 948
336 210Rozšíření kapacit vazebních věznic a věznic348 515
336 220Rekonstrukce, modernizace a opravy vazebních věznic a věznic329 679
336 910Reprodukce investičního majetku organizací vědy a výzkumu262
336 920Podpora řešení úkolů vědy a výzkumu300
Ministerstvo spravedlnosti celkem1 801 756
342 010Pořízení a tech. obnova investičního majetku ve správě Úřadu pro státní informační systém15 462
Úřad pro státní informační systém celkem15 462
344 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Úřadu průmyslového vlastnictví10 000
Úřad průmyslového vlastnictví celkem10 000
345 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Českého statistického úřadu430 695
Český statistický úřad celkem430 695
346 010Program digitalizace katastru nemovitostí18 000
346 030Pořízení a tech. obnova invest. majetku v působnosti ČÚZK73 132
346 040Informační systém katastru nemovitostí386 145
346 910Pořízení a technická obnova invest.majetku organizací vědy a výzkumu368
Český úřad zeměměřický a katastrální celkem477 645
347 010Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě Komise pro cenné papíry27 112
Komise pro cenné papíry celkem27 112
348 010Pořízení a tech.obnova investičního majetku ve správě ČBÚ4 804
348 920Pořízení a tech. obnova invest. majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu3 000
Český báňský úřad celkem7 804
353 010Pořízení a tech.obnova investičního majetku ve správě ÚOHS12 722
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže celkem12 722
358 010Pořízení a tech. obnova invest. majietku ve správě Ústavního soudu7 900
Ústavní soud celkem7 900
361 910Pořízení a technická obnova invest.majetku organizací vědy a výzkumu255 000
361 920Pořízení a tech. obnova invest. majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu80 000
Akademie věd celkem335 000
372 010Pořízení a tech.obnova investičního majetku ve správě Rady pro rozhlas. a televizní vysílání1 641
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání celkem1 641
374 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku Správy státních hmotných rezerv92 320
374 020Pořízení a tech. obnova invest. majetku systému hospodářské mobilizace233 612
Správa státních hmotných rezerv celkem325 932
375 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Státního úřadu pro jadernou bezpečnost35 750
Státní úřad pro jadernou bezpečnost celkem35 750
381 010Realizace informačního systému Nejvyššího kontrolního úřadu29 000
381 020Pořízení a tech. obnova invest. majetku NKÚ11 050
Nejvyšší kontrolní úřad celkem40 050
398 020Technická opatření v pásmech ochrany vod20 100
398 030Podpora podniků zaměstnávajících zdravotně postižené občany102 600
398 090Rezervy a ostatní účelově určené výdaje na financování reprodukce investičního majetku5 099 685
398 110Výstavba a technická obnova zdravotnických zařízení v působnosti OkÚ a obcí1 988 546
398 210Výstavba a technická obnova školských zařízení v působnosti OkÚ a obcí819 500
398 320Výstavba a technická obnova staveb komunálního hospodářství65 000
398 430Výstavba a technická obnova staveb MHD15211
398 440Obnova vozidel MHD550 000
398 810Dotace poskytované OkÚ a obcím161 600
Všeobecná pokladní správa celkem8 822 242
Výdaje na financování programů reprodukce investičního majetku celkem64 452 567

Příloha č. 8 k zákonu č. 58/2000 Sb.

Postup pro stanovení výše příspěvku na osobní a věcné výdaje spojené s výkonem státní správy

Příspěvek na výkon státní správy

Výše příspěvku na výkon státní správy pro každou obec v okrese se stanoví násobkem pevné sazby příspěvku na každých 100 obyvatel trvale bydlících na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu, a jedné setiny celkového počtu obyvatel území.

Sazby příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu stanovené v závislosti na rozsahu svěřené nebo přenesené působnosti k výkonu státní správy činí:

Působnost Sazba v Kč na 100 obyvatel1)
obce 1 230,- Kč
obce s působností matričního úřadu 2 420,- Kč
obce s působností stavebního úřadu 7 210,- Kč
obce s pověřeným obecním úřadem2)11 550,- Kč
obce s působností okresního úřadu3)8 305,- Kč

Příloha č. 9 k zákonu č. 58/2000 Sb.

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2000 a způsobu kontroly jejich využití

[podle § 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)]

1. Obecné podmínky

(1) Podle těchto "Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2000 a způsobu kontroly jejich využití" (dále jen "pravidla") se poskytují finanční příspěvky (dále jen "příspěvky") na

a) obnovu lesů poškozených imisemi,

b) obnovu, zajištění a výchovu porostů,

c) sdružování vlastníků lesů malých výměr,

d) ekologické a k přírodě šetrné technologie,

e) zajištění mimoprodukčních funkcí lesa,

f) hrazení bystřin,

g) podporu ohrožených druhů zvěře,

h) vyhotovení lesních hospodářských plánů1) (dále jen "plán") v digitální formě,

i) ostatní hospodaření v lesích,

j) programy spolufinancované s fondy EU.

(2) Příspěvky podle odstavce 1 na základě žádosti poskytuje

a) Ministerstvo životního prostředí, jde-li o pozemky v národních parcích a jejich ochranných pásmech,2)

b) Ministerstvo obrany, jde-li o pozemky určené pr o obranu státu,3)

c) Ministerstvo zemědělství, jde-li o pozemky neuvedené pod písmeny a) a b).

(3) V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o příspěvek vždy osoba, která

a) má většinový spoluvlastnický podíl,4) nebo

b) je zmocněna písemnou ověřenou plnou mocí dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu se žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů.

(4) Pokud je žadatelem obec, přikládá k žádosti "Výpočet ukazatele dluhové služby".

(5) Žadatel vypočte požadovanou výši příspěvku způsobem uvedeným u příslušného předmětu příspěvku a zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů.

(6) Žádost o poskytnutí příspěvku a vyúčtování příspěvku podle těchto pravidel podává žadatel

a) územnímu odboru Ministerstva zemědělství, do jehož působnosti spadá katastrální území, ve kterém je majetek žadatele; leží-li lesní majetek žadatele v působnosti více sousedních územních odborů Ministerstva zemědělství, žádost podává tam, kde leží větší část lesního majetku,

b) územnímu odboru Ministerstva životního prostředí, v jehož územním obvodu se nachází předmětný pozemek,

c) Ministerstvu obrany.

(7) Je-li předložená žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, vrátí ji příslušné ministerstvo (odstavec 2) žadateli k odstranění nedostatků a určí lhůtu k jejich odstranění, která nesmí být kratší než 30 dnů; jestliže žadatel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, bude žádost zamítnuta.

(8) O přiznání příspěvku rozhoduje příslušné ministerstvo podle těchto pravidel. O výsledku je žadatel vyrozuměn formou "Rozhodnutí". Na toto rozhodování se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.5)

(9) Přiznané příspěvky jsou poukazovány bezhotovostně přímo na účet žadatele, a to:

a) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písm. A, B, C, D, G písm. b) a H po projednání žádosti,

b) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písm. E, F a I na základě předloženého vyúčtování po provedení prací,

c) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písm. G písm. a) po splnění podmínek stanovených pro přiznání příspěvku.

(10) Je-li poskytnut příspěvek podle těchto pravidel, nelze na předmět příspěvku poskytnout v témže roce jinou podporu ze státních zdrojů.

(11) Porušení lesního zákona může být důvodem k zamítnutí žádosti o příspěvek podle těchto pravidel.

(12) Kontrolu dodržení podmínek stanovených těmito pravidly vykonává podle zvláštního právního předpisu6) příslušné ministerstvo.

(13) Při zjištění, že porušením těchto pravidel byl příspěvek čerpán neoprávněně, použit k jinému účelu, provedení prací neodpovídá uváděnému rozsahu nebo kvalitě prací nebo došlo k neohlášené změně v projektové dokumentaci nebo uvedení nepravdivých údajů nebo žádost byla podána v rozporu s těmito pravidly atp., oznámí příslušné ministerstvo písemně tuto skutečnost finančnímu úřadu.

(14) Žadatel je povinen neoprávněně přijatou část příspěvku vrátit do 30 dnů ode dne zjištění a současně zaplatit penále ve výši 0,05 % denně v případě, že skutečnosti uvedené v odstavci 13 zjistí sám, a ve výši 0,1 % v ostatních případech.

(15) Finanční prostředky poskytnuté v běžném roce

a) a vrácené v běžném roce odvede žadatel na příslušný výdajový účet ministerstva, penále odvede na účet státního rozpočtu č. 4722K114 symbol X,

b) a vrácené v následujícím roce včetně penále odvede žadatel na účet státního rozpočtu č. 4722K114 symbol X.

(16) Příspěvky poskytované na základě žádosti podle části 2.:

a) písm. A, B a D podané podle dřívějších předpisů7) po 30. 9. 1999 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2000,

b) písm. E a F se řídí přechodnými ustanoveními, která jsou uvedena u jednotlivých předmětů příspěvků.

(17) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními daty žadatelů uvedenými na žádostech, mají povinnost mlčenlivosti o těchto informacích podle zvláštního právního předpisu.8)

(18) Příspěvek může být poskytnut pouze za předpokladu, že žadatel písemně potvrdí na žádosti o příspěvek svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:

a) jméno a příjmení žadatele, popř. obchodní jméno,

b) rodné číslo, popř. IČO,

c) úplná adresa bydliště, popř. sídlo,

d) předmět příspěvku,

e) výše poskytnutého příspěvku v roce 2000.

(19) V případě, že žadatel nemůže dodržet podmínky uvedené v žádosti a stanovené v "Rozhodnutí", požádá ministerstvo o jejich změnu, kterou zdůvodní a doloží specifikací změn dokumentace dokladů.

(20) U staveb (akcí), jejichž rozpočtová hodnota je vyšší než 1 mil. Kč, je žadatel povinen předložit dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce příslušnému ministerstvu, které vydalo "Rozhodnutí", ve lhůtě 6 měsíců ode dne dokončení stavby.

Dokumentace musí obsahovat:

a) zprávu o splnění závazných ukazatelů a dodržení podmínek čerpání prostředků státního rozpočtu na financování akce stanovených v "Rozhodnutí",

b) kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu,

c) zprávu z kontroly konané při jejím závěrečném vyhodnocení, provedené příslušným ministerstvem, případně finančním úřadem,

d) formuláře informačního systému financování reprodukce investičního majetku Ministerstva financí (dále jen "ISFRIM") RA 80 až 829) o skutečnosti.

(21) Příslušné ministerstvo přezkoumá dokumentaci uvedenou v odstavci 20 a v případě, že

a) zprávy uvedené v odstavci 20 nebudou konstatovat neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu a byly dodrženy stanovené závazné ukazatele akce, závěrečné vyhodnocení ukončí,

b) zprávy uvedené v odstavci 20 budou konstatovat neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu nebo nebudou dodrženy závazné ukazatele, stanoví termín a postup k zabezpečení nápravy zjištěných nedostatků a závěrečné vyhodnocení ukončí po odstranění zjištěných nedostatků, případně jejich příčin. V tomto případě lze ukončit závěrečné vyhodnocení pouze se souhlasem Ministerstva financí.

2. Příspěvky

A. Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi

Předmět příspěvku:

a) přirozená obnova a umělá obnova síjí,

b) umělá obnova sadbou - první,

c) umělá obnova sadbou - opakovaná,

d) ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění (ochrana kultur proti buřeni, zvěři, klikorohu a myšovitým),

e) zřizování nových oplocenek za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí se zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším,

f) hnojení a vápnění lesních porostů.

Kritéria příspěvku:

- pásmo10) ohrožení A,

- pásmo ohrožení B.

Sazba příspěvku:

Čís.
řád.
Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikace Sazba imisní pásmo
AB
1.Přirozená obnova a umělá obnova síjí
- meliorační a zpevňující dřeviny11)Kč/haAa115 000 15 000
- ostatní dřevinyKč/haAa210 00010 000
2.Umělá obnova sadbou - první - meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciAb11212
Kč/poloodrostekAb23030
Kč/odrostekAb34040
- ostatní dřevinyKč/sazeniciAb488
3.Umělá obnova sadbou - opakovaná - meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciAc199
- ostatní dřevinyKč/sazeniciAc277
4.Ochrana mladých lesních porostů - ochrana kultur proti buřeniKč/haAd14 5004 000
- ochrana kultur proti zvěřiKč/haAd23 5002 500
- ochrana kultur proti klikorohuKč/haAd31 000700
- ochrana kultur proti myšovitýmKč/haAd42 5002 000
5.Zřizování nových oplocenek za účelem zajištění lesních
porostů nebo jejich částí se zastoupením melioračních
a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším
Kč/kmAe270 00070 000
6.Hnojení a vápnění lesních porostů - leteckéKč/haAf16 0004 000
- pozemníKč/haAf22 0002 000
- k jednotlivým sazenicím při výsadběKč/haAf32 0002 000

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic, km).

Podmínky přiznání příspěvku:

- kvalita provedených prací a jejich soulad se schváleným plánem nebo osnovou12) a právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu se schváleným plánem nebo osnovou a právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,

- při obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu,13)

- dodržení parametrů u stromků z náletu nebo sazenice,14)

- příspěvek na přirozenou obnovu a síji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar15) a pokud žádost byla podána do 2 let po smýcení hlavního porostu,

- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar,

- příspěvek se neposkytuje na veškeré podsíje a dále na umělou obnovu při výběrném způsobu hospodaření,

- příspěvek se poskytuje na podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou hlavní dřevinou,

- za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou hlavní dřevinou, a dosadby nezajištěných lesních porostů poloodrostky a odrostky,

- u dosadby poloodrostky a odrostky musí být provedena mechanická ochrana,

- příspěvek na oplocenku se poskytuje pouze tehdy, jestliže výška oplocení dosahuje minimálně 160 cm,

- příspěvek na letecké vápnění lesních porostů se poskytuje na základě doporučení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen "ÚKZÚZ"), který stanovuje způsob a hektarovou dávku,

- skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v plánu nebo osnově s připočtením počtu let od začátku platnosti plánu, respektive osnovy do doby provedení prací, na které je požadován příspěvek.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu16) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3.,

- příloha k žádosti podle vzoru v části 3.,

- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,

- list o původu použitých semen,17) respektive sazenic,18) pokud je předmětem příspěvku umělá obnova,

- doporučení ÚKZÚZ, pokud je požadován příspěvek na letecké vápnění lesních porostů,

- stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na území národního parku.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- na přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30. 6. 2000,

- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

B. Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů

Předmět příspěvku:

- obnova a zajištění lesních porostů v lesích neuvedených v písmenu A:

a) přirozená obnova a umělá obnova síjí,

b) umělá obnova sadbou - první,

c) umělá obnova sadbou - opakovaná,

d) zajištění lesních porostů19) v zákonné lhůtě,20)

- výchova lesních porostů:

e) odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce a přeměny porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou dle předpisu plánu nebo osnovy,

f) výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba).

Kritéria příspěvku:

- cena lesního pozemku21) v Kč/m2,

- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných22) (lesy ochranné),

- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení23) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích24) (lesy zvláštního určení),

- zařazení do lesů určených pro obranu státu, které jsou v působnosti Ministerstva obrany, (lesy vojenské),

- předání nezajištěných kultur při předání lesů nebo vrácení užívacího práva oprávněné osobě po 1. 1. 1998 (lesy restituční),

- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských a do kategorie lesů zvláštního určení v uznaných oborách a samostatných bažantnicích (lesy hospodářské).

Sazba příspěvku:

Čís.
řad
Předmět
příspěvku
Technické
jednotky
Indikace Cena lesního
pozemku do
Lesy
2 Kč/m23 Kč/m2ochrannézvl.
určení
vojenskérestitučníhospodářské
23OUZRH
1.Přirozená obnova a umělá obnova síjí
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/haBa112 00012 00012 00012 00012 000-12 000
- hlavní dřevinyKčThaBa210 00010 00010 00010 00010 000--
2.Uměla obnova sadbou - první
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciBb199999-9
Kč/poloodrostekBb230303030303030
Kč/odrostekBb340404040404040
- hlavní dřevinyKč/sazeniciBb465646--
3.Umělá obnova sadbou - opakovaná
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciBc1-----9-
- hlavní dřevinyKč/sazeniciBc2-----7-
4.Zajištěni lesních porostů
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/haBd132 00025 00032 00013 00032 000-10 000
- hlavníi dřevinyKč/haBd219 00015 00019 0007 50019 000-
5.Odstraňovaní lesních porostů v rámci rekonstrukceKč/haBe1- -10 00010 00010 00010 000
6.Výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku
- prořezávkyKč/haBf1--4 0004 0004 000-4 000
- předmýtní úmyslná těžbaKč/haBf2--3 2003 2003 200-3 200

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic).

Podmínky přiznání příspěvku:

- kvalita provedených prací a jejich soulad se schváleným plánem nebo osnovou a právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu se schváleným plánem nebo osnovou a právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,

- při obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu,

- dodržení parametrů u stromků z náletu nebo sazenice,

- příspěvek na přirozenou obnovu a síji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar a pokud žádost byla podána do 2 let po smýcení hlavního porostu,

- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar,

- příspěvek se neposkytuje na veškeré podsíje a dále na umělou obnovu při výběrném způsobu hospodaření,

- příspěvek se poskytuje na podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou hlavní dřevinou,

- za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou hlavní dřevinou, a dosadby nezajištěných lesních porostů poloodrostky a odrostky,

- u dosadby poloodrostky a odrostky musí být provedena mechanická ochrana,

- skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v plánu nebo osnově s připočtením počtu let od začátku platnosti plánu, respektive osnovy do doby provedení prací, na které je požadován příspěvek,

- příspěvek na zajištění lesních porostů se poskytuje i na porosty, na jejichž založení žadatel čerpal dotaci ve smyslu zásad,25) za předpokladu, že neobdržel podporu nebo pomoc na ochranu porostů ve smyslu zvláštního právního předpisu,26)

- při překryvu několika kritérií použije žadatel výhodnější sazbu.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3.,

- příloha k žádosti podle vzoru v části 3.,

- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,

- list o původu použitých semen, respektive sazenic, pokud je předmětem příspěvku umělá obnova,

- stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na území národního parku.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu síjí do 30. 6. 2000,

- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

C. Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr

Předmět příspěvku:

a) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti od 150 do 500 hektarů,

b) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 500 a do 1 000 hektarů,

c) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 1 000 hektarů.

Kritéria příspěvku:

- velikost celkového sdruženého majetku k 1. 1. 2000,

- velikost výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. 1. 2000 zaokrouhlená na celé hektary nahoru.

Sazba příspěvku:

Čís.
řád.
Velikost sdruženého
majetku v hektarech
Technické
jednotky
Indikace Výměra jednotlivých sdružujících se vlastníků
do 5 hado 50 hado 150 hado 300 ha
ABCD
1.od 150 do 500Kč/haCa1300150100-
2.nad 500 a do 1000Kč/haCb135020015050
3.nad 1 000Kč/haCc1400250200100

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a velikosti výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1. 1. 2000, zaokrouhlené na celé hektary nahoru, ve vztahu na velikost sdruženého majetku celkem.

Podmínky přiznání příspěvku:

- sdružení nejméně 5 vlastníků lesa,

- minimální výměra sdruženého majetku 150 hektarů,

- sdružení vlastníků spravuje pozemky, které tvoří funkční celek s určenou nepřerušenou hranicí,

- sdružení je otevřeným subjektem pro všechny vlastníky lesa v daném regionu,

- členem sdružení jsou pouze vlastníci lesa,

- sdružené pozemky mají jednoho odborného lesního hospodáře.

Žadatel:

- člen sdružení bez právní subjektivity (vlastník lesa), který je smlouvou o sdružení k tomuto oprávněn,

- sdružení s právní subjektivitou.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3.,

- příloha k žádosti podle vzoru v části 3.,

- smlouva o sdružení vlastníků lesa,

- mapa se zákresem funkčního celku (souvislého zájmového území pro sdružování lesních majetků).

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 31. 3. 2000.

D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie

Předmět příspěvku:

a) vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu,

b) vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu,

c) vyklizování nebo přibližování dříví strojem na kolopásovém nebo pásovém podvozku včetně železného koně v lesním porostu,

d) likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty v lesním porostu.

Kritéria příspěvku:

- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných (lesy ochranné),

- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích (lesy zvláštního určení),

- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských a do kategorie lesů zvláštního určení v uznaných oborách a samostatných bažantnicích (lesy hospodářské).

Sazba příspěvku:

Čís.
řád.
Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceLesy
ochrannézvl. určeníhospodářské
OUH
1.Vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou (viz písm. a)Kč/m3Da1808050
2.Vyklizování nebo přibližování dříví koněm (Viz písm. b)Kč/m3Db1303020
3.Vyklizování nebo přibližování strojem (Viz písm. c)Kč/m3DC1303020
4.Likvidace klestu štěpkováním nebo drcením (viz písm. d)Kč/haDd112 00012 00012 000

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (m3, ha).

Podmínky přiznání příspěvku:

- kvalita provedených prací a jejich soulad se schváleným plánem nebo osnovou a právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu se schváleným plánem nebo osnovou a právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- v případě kombinace několika technologií použije žadatel pouze sazbu, která je pro něj výhodnější.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3.,

- příloha k žádosti podle vzoru v části 3.,

- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,

- stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na území národního parku.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

E. Příspěvek na zajištění mimoprodukčních funkcí lesa

Předmět příspěvku:

a) výstavba a opravy objektů lesotechnických meliorací v lesích,

b) opatření zaměřená na ochranu půdy, vody a úpravu vodního režimu v lesích v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů nebo v chráněných oblastech přirozené akumulace vod,27)

c) výstavba a opravy retenčních vodních nádrží do velikosti vodní plochy 2 hektarů, které souvisí bezprostředně s pozemky určenými k plnění funkcí lesa a úpravou jejich vodního režimu,

d) výstavba a opravy (nevztahuje se na běžnou nebo pomístnou údržbu) lesních cest nutných z hlediska ochrany půdy, vody a vodního režimu včetně výstavby a opravy mostků, propustků a svodnic na nich,

e) práce k posílení rekreační funkce lesa, k usměrňování návštěvnosti území, k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa a k údržbě lesního prostředí.

Kritéria příspěvku:

- rozpracované akce, na které byl poskytnut příspěvek v uplynulém období,

- akce, které nebyly v minulém roce uspokojeny pro nedostatek prostředků,

- ostatní akce.

Výše příspěvku:

- 100 % přímých nákladů na hlavní stavební výrobu (dále jen "HSV") a pomocnou stavební výrobu (dále jen "PSV") v souladu se schváleným rozpočtem,

- příspěvek může být poskytnut pouze na práce provedené a vyúčtované v běžném roce s výjimkou uvedenou v přechodném ustanovení,

- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Podmínky přiznání příspěvku:

- komplexnost řešení s ohledem na podmínky v dané lokalitě,

- hospodárné využití prostředků,

- akce, které nepodléhají stavebnímu povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, jsou považovány za běžnou údržbu a nejsou předmětem příspěvku,

- lesní cesta, na jejíž opravu je příspěvek žádán, musí být hmotným investičním majetkem ve vlastnictví nebo v nájmu žadatele.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3.,

- projektová dokumentace pro provádění staveb v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy28) nebo zjednodušená dokumentace v ostatních případech, a to ve 2 vyhotoveních,

- položkový rozpočet s vyčíslením přímých nákladů na HSV a PSV, s rozdělením prostředků na investiční a neinvestiční, a to ve 2 vyhotoveních,

- formulář ISFRIM,

- stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu,

- stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na pozemcích v národních parcích a jejich ochranných pásmech,

- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 29. 2. 2000 - rozpracované akce, na které byl poskytnut příspěvek,

- akce, které nebyly v minulém roce uspokojeny pro nedostatek finančních prostředků,

- do 31. 5. 2000 - ostatní akce.

Přechodná ustanovení:

- žádosti z roku 1999 neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou projednány přednostně v původním pořadí, pokud žadatel písemně potvrdí příslušnému ministerstvu do 29. 2. 2000 platnost požadavku pro rok 2000 formou nově podané žádosti podle pravidel pro rok 2000 včetně položkového rozpočtu a aktualizované technické zprávy, pokud došlo ke změně rozsahu prací,

- práce provedené v měsících listopadu a prosinci 2000, které nebyly předmětem vyúčtování předloženého do 17. 11. 2000, mohou být, do výše stanovené "Rozhodnutím", uhrazeny z prostředků roku 2001, a to za podmínky, že žadatel

a) sdělí písemně do 17. 11. 2000 ministerstvu předpokládaný rozsah prací a výši příspěvku do konce roku 2000,

b) předloží do 31. 1. 2001 ministerstvu vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů na provedené práce.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se schváleným rozpočtem za účelem poskytnutí příspěvku:

- do 17. 11. 2000.

F. Příspěvek na hrazení bystřin

Předmět příspěvku:

- výstavba a opravy objektů hrazení bystřin.

Kritéria příspěvku:

- akce, které nebyly v minulém roce uspokojeny pro nedostatek finančních prostředků,

- ostatní akce.

Výše příspěvku:

- 100 % přímých nákladů na HSV a PSV v souladu se schváleným rozpočtem,

- příspěvek může být poskytnut pouze na práce provedené a vyúčtované v běžném roce s výjimkou uvedenou v přechodném ustanovení,

- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Podmínky přiznání příspěvku:

- hospodárné využití prostředků,

- akce, které nepodléhají stavebnímu povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, jsou považovány za běžnou údržbu a nejsou předmětem příspěvku.

Žadatel:

- správce vodního toku,29) který

- vykonává právo hospodaření ve státních lesích,

- hospodaří v obecních lesích.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3.,

- projektová dokumentace pro provádění staveb v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo zjednodušená dokumentace v ostatních případech, a to ve 2 vyhotoveních,

- položkový rozpočet přímých nákladů na akci, tj. nákladů na HSV a PSV s rozdělením prostředků na investiční a neinvestiční, a to ve 2 vyhotoveních,

- formulář ISFRIM,

- stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu,

- stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na pozemcích v národních parcích a jejich ochranných pásmech.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 29. 2. 2000 na akce, které nebyly v minulém roce uspokojeny z důvodu nedostatku finančních prostředků,

- do 31. 5. 2000 na ostatní akce.

Přechodná ustanovení:

- žádosti z roku 1999 neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou projednány přednostně v původním pořadí, pokud žadatel písemně potvrdí příslušnému ministerstvu do 29. 2. 2000 platnost požadavku pro rok 2000 formou nově podané žádosti podle pravidel pro rok 2000 včetně položkového rozpočtu a aktualizované technické zprávy, pokud došlo ke změně rozsahu prací,

- práce provedené v měsících listopadu a prosinci 2000, které nebyly předmětem vyúčtování předloženého do 17. 11. 2000, mohou být, do výše stanovené "Rozhodnutím", uhrazeny z prostředků roku 2001, a to za podmínky, že žadatel

a) sdělí písemně do 17. 11. 2000 ministerstvu předpokládaný rozsah prací a výši příspěvku do konce roku 2000,

b) předloží do 31. 1. 2001 ministerstvu vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů na provedené pr áce.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se schváleným rozpočtem za účelem poskytnutí příspěvku:

- do 17. 11. 2000.

G. Příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře

Předmět příspěvku:

a) vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře (tetřeva hlušce, tetřívka obecného, koroptve polní, dropa velkého) v lokalitách jejich přirozeného výskytu, pokud nákup nebo chov těchto jedinců nebyl předmětem příspěvku v minulém roce,

b) oborní chov kozy bezoárové a bílého jelena.

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikace Sazba
1.Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře (viz písm. a)
- tetřev hlušecKč/kusGa114 000
- tetřívek obecnýKč/kusGa211 000
- koroptev polníKč/kusGa3200
- drop velkýKč/kusGa420 000
2.Oborní chov
- kozy bezoárovéKč/kusGb11 500
- bílého jelenaKč/kusGb22 500

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu vypuštěných jedinců u příspěvku podle písmene a) nebo součinem sazby a skutečného počtu kusů k 31. 3. běžného roku maximálně však do výše normovaného stavu, určeného okresním úřadem30) u příspěvku podle písmene b).

Podmínky přiznání příspěvku:

podle písmene a)

- zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem komerční činnosti (např. prodej, poplatkový odstřel),

- všichni jedinci budou trvale označeni značkami a bude o nich vedena evidence o stavu,

- vypuštění jedinců do honitby bude provedeno nejpozději do 1. 11. 2000 za účasti zástupce územního odboru Ministerstva zemědělství a o provedeném vypuštění bude vypracován zápis,

podle písmene b)

- žadatel bude hospodařit podle plánu mysliveckého hospodaření a lovu31) na rok 2000 schváleného příslušným orgánem státní správy myslivosti,

- vedení evidence chovných jedinců.

Žadatel:

- uživatel honitby.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3.,

- formulář ISFRIM,

- rozhodnutí o výjimce32) [u příspěvku podle písmene a)],

- koncepce podpory ohroženého druhu a v souladu s ní zpracovaný plán opatření a způsobu vypouštění na běžný rok [u příspěvků podle písmene a)],

- koncepce podpory ohroženého druhu a v souladu s ní schválený plán mysliveckého hospodaření a lovu [u příspěvku podle písmene b)].

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 30. 6. 2000.

Termín předložení dokladu o splnění předmětu příspěvku podle písmene a):

- do 17. 11. 2000.

H. Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě

Předmět příspěvku:

- zpracování plánu v digitální formě.

Kritéria příspěvku:

- rozsah zpracování plánu v digitální formě.

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické jednotkyIndikaceSazba
1.numerická data plánu v digitální forměKč/haH11150
2.numerická a grafická data plánu v digitální forměKč/haH21350

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a rozlohy lesa v hektarech, na kterou bude plán zpracován.

Podmínky přiznání příspěvku:

- platnost stávajícího plánu končí v roce 2000, v případě sloučení několika plánů žadatele končí platnost v roce 2000 alespoň jednoho z nich,

- doba platnosti nově vyhotovovaného plánu nesmí být kratší než 10 let.

Další podmínky pro ponechání vyplaceného příspěvku:

- předání nově vyhotoveného plánu v digitální formě schvalujícímu orgánu státní správy lesů na technickém nosiči dat,

- soulad výstupů s informačním standardem lesního hospodářství (dále jen "IS LH") v platném znění,

- předání vyplněného "Průvodního listu k LHP" podle vzoru v části 3. podacímu místu (část 1. odstavec 6) do 9 měsíců po skončení platnosti původního plánu,

- pokud upřesněná výměra lesa žadatele v "Průvodním listu k LHP" je nižší než výměra uvedená v žádosti, vrátí žadatel příslušnou část příspěvku a případné penále se nevyměřuje.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3.,

- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,

- formulář ISFRIM.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 31. 5. 2000, ve zdůvodněných případech (např.: vrácení užívacího práva, fyzické předání lesů po 31. 5. 2000), do 1. 11. 2000.

I. Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích

Předmět příspěvku:

a) práce související se zachováním a reprodukcí genových zdrojů lesních dřevin,

b) zakládání a provoz semenných sadů,

c) mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými i abiotickými činiteli (nelze uplatnit na běžnou ochranu a prevenci).

Výše příspěvku:

- 100 % přímých nákladů v souladu se schválenou kalkulací,

- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Podmínky přiznání příspěvku:

- hospodárné využití prostředků.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3.,

- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,

- kalkulace přímých nákladů podle jednotlivých výkonů s uvedením množství technických jednotek,

- u kalamit stanovisko Lesní ochranné služby,

- u uznaných semenných sadů uznávací list semenného sadu, u semenných sadů dosud neuznaných potvrzení pověřené právnické osoby, že je objekt registrován, u nově zakládaných semenných sadů doložit odborný posudek pověřené právnické osoby,

- formulář ISFRIM,

- stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na pozemcích v národních parcích a jejich ochranných pásmech.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 31. 5. 2000,

- na kalamity do 1. 11. 2000.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se schválenou kalkulací za účelem poskytnutí příspěvku:

- do 30. 11. 2000.

J. Příspěvek na programy spolufinancované s fondy EU

Předmět příspěvku:

- programy EU související s lesním hospodářstvím.

Výše příspěvku:

- procento přímých nákladů v souladu s projektem.

Podmínky přiznání příspěvku:

- hospodárné využití prostředků.

Žadatel:

- předkladatel programu.

Obsah žádosti:

- projekt schválený EU,

- formulář ISFRIM,

- žádost obsahující základní identifikační údaje.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 30. 6. 2000.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se schváleným projektem za účelem poskytnutí příspěvku:

- do 17. 11. 2000.

3. Vzory žádostí

Poznámky pod čarou

1) § 16 odst. 2 zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 321/1992 Sb.

2) § 5b zákona č. 425/1990 Sb., ve znění zákona č. 254/1994 Sb.

1) Sazby příspěvku se podle rozsahu působnosti obce sčítají

2) § 60 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 302/1992 Sb.

3) § 5b zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve zněni zákona č. 254/1994 Sb.

1) § 24 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

2) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

4) § 139 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.

5) § 46 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.

6) § 10 až 18 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.

7) Příloha č. 9 k zákonu č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999.

8) § 22 zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.

9) Finanční zpravodaj č. 12/1998 Zásady pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu určených na pořizování, technická zhodnocení, opravy a udržování investičního majetku, ve znění pozdějších předpisů.

10) Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.

11) Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

12) § 25 zákona č. 289/1995 Sb.

13) Vyhláška č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin.

14) Příloha č. 7 vyhlášky č. 82/1996 Sb.

15) Příloha č. 8 vyhlášky č. 82/1996 Sb.

16) § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.

17) Příloha č. 9 vyhlášky č. 82/1996 Sb.

18) Příloha č. 10 vyhlášky č. 82/1996 Sb.

19) § 16 odst. 7 vyhlášky č. 82/1996 Sb.

20) § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

21) Příloha č. 18 vyhlášky č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

22) § 7 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

23) § 8 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

24) Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

25) Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu Ministerstvem zemědělství (pro roky 1994 — 1997 včetně).

26) § 2 odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

27) Nařízení vlády č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy.
Nařízení vlády č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk — Králíky.
Nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy.

28) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

29) Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

30) § 13 odst. 2 zákona č. 23/1962 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

31) § 24 odst. 2 zákona č. 23/1962 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

32) § 56 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 16/1997 Sb.

Přesunout nahoru