Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 55/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Částka 19/2000
Platnost od 31.03.2000
Účinnost od 01.07.2000
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

55

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 10. března 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění:


Čl. I

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, se mění takto:

Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb. zní:

“Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb.

1. TEXTOVÁ ČÁST

Kapitola 1

Vysvětlení základních pojmů použitých v seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

1.seznam výkonůseznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
2.zdravotní výkonzákladní jednotka seznamu, popisující ucelenou činnost při poskytování zdravotní péče
3.kategorie výkonukategorie úhrady výkonu - řadí výkon mezi výkony plně hrazené, hrazené za určitých podmínek a nehrazené z veřejného zdravotního pojištění
4.autorská odbornostodbornost, která navrhla a odborně garantuje registrační list výkonu
5.číslo výkonupětimístné číslo jednoznačně identifikující výkon v rámci seznamu výkonů
6.název výkonustručný text vystihující jednoznačně podstatu výkonu
7.popis výkonutext, rozvíjející název výkonu, popisující výkon a případně jeho provedení
8.OM
omezení místem
omezení pro vykazování výkonu místem jeho provedení
9.OF
omezení frekvencí
omezení pro vykazování výkonu frekvencí jeho provedení vztaženou na jednoho pojištěnce a jedno nebo více časových období
10.čas výkonučas výkonu v minutách. Autorská odbornost výkonu je rozhodující pro přiřazení minutové režijní sazby. Celková hodnota minutové režie výkonu se vypočte jako součin času výkonu a minutové režijní sazby příslušné k výkonům dané autorské odbornosti (viz kapitola 7).
Čas výkonu vyjadřuje dobu, po kterou je pracoviště prováděním výkonu plně vytíženo.
11.nositel výkonuzdravotnický pracovník, který se podílí na provedení výkonu. U výkonu jsou přiřazeny osobní náklady jednoho nositele výkonu, pouze výjimečně více nositelů (operační výkony a podobně). Je-li nositelem výkonu alespoň jeden lékař nebo jiný vysokoškolský pracovník, nejsou zásadně k výkonu přiřazeny osobní náklady středních zdravotnických pracovníků (jsou obsaženy v úhradě nepřímých nákladů - režii).
12.čas nositele výkonučas, po který je daný zdravotnický pracovník zaměstnán prováděním právě tohoto jediného výkonu
13.mzdový index nositele výkonuindex, který charakterizuje kvalifikaci nositele k provedení výkonu a obtížnost provedení výkonu
14.bodová hodnota výkonusoučet všech přímých nákladů na výkon (osobních nákladů nositele výkonu, nákladů na jednoúčelové přístroje a jejich specifickou údržbu, při provedení výkonu přímo spotřebovaný zdravotnický materiál a při provedení výkonu přímo spotřebované léčivé přípravky) kalkulovaný v korunách a vyjádřený v bodech
15.ZUMzvlášť účtovaný zdravotnický materiál, který lze zvlášť účtovat k výkonu, pokud byl odůvodněně při výkonu spotřebován
16.ZULPzvlášť účtovaný léčivý přípravek, který lze zvlášť účtovat k výkonu, pokud byl odůvodněně při výkonu spotřebován
17.ODošetřovací den
18.PZTprostředky zdravotnické techniky

Kapitola 2

Obecná pravidla pro vykazování výkonů

1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ

1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení.

2. Pokud není v názvu výkonu, popisu výkonu, v kapitole další pravidla či v omezení frekvencí u výkonu uvedeno jinak, hradí zdravotní pojišťovna jednotlivé výkony pro jednoho pojištěnce jednomu zdravotnickému zařízení v jednom dni pouze jedenkrát. Výkony prováděné na párových orgánech uhradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce v jednom dni dvakrát, pokud byly provedeny oboustranně, tedy na pravém i levém orgánu. Výkony prováděné na jednotlivých zubech uhradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce v jednom dni jedenkrát na každý zub, na kterém byl výkon proveden.

3. Pouze pokud z důvodu náhlé změny zdravotního stavu pojištěnce dojde k novému ošetření (nová návštěva v ordinaci téhož lékaře nebo návštěva praktického lékaře či LSPP u pojištěnce) je možno při vyúčtování dalšího ošetření použít odpovídajícího výkonu podle skutečně znovu poskytnuté péče.

4. Výkon hradí zdravotní pojišťovna pouze tehdy, byl-li naplněn celý obsah výkonu.

5. Veškerá zdravotní péče, která byla vykázána prostřednictvím zdravotních výkonů zdravotní pojišťovně, musí být řádně dokumentována ve zdravotní dokumentaci pojištěnce. Zápis do dokumentace je nedílnou součástí všech zdravotních výkonů.

6. Výkon může být vykázán pouze tehdy, byl-li proveden úplně. Částečně provedený výkon nemůže být zdravotní pojišťovně vykázán.

7. Výkon nemůže být vykázán, pokud je součástí jiného vykázaného výkonu.

8. Při jedné návštěvě lze vykázat na jednoho pojištěnce pouze jeden výkon klinického vyšetření jedné odbornosti.

9. Pokud zdravotnické zařízení vykáže při jedné návštěvě současně dva výkony, které dle seznamu výkonů nemohou být vykazovány společně, je zdravotní pojišťovna oprávněna výkon vykázaný neoprávněně neuhradit.

10. Pokud může být podle seznamu výkonů účtován výkon více než jednou, může být vyúčtován pouze tolikrát, kolikrát byl naplněn celý čas jeho provedení uvedený v seznamu výkonů. Čas zahájení i čas ukončení těchto výkonů je nezbytnou součástí zdravotní dokumentace pacienta. Pokud nelze čas zahájení a ukončení výkonu z dokumentace jednoznačně určit, uhradí zdravotní pojišťovna výkon v počtu jeden.

2. AUTORSKÁ ODBORNOST

1. Autorská odbornost daného zdravotního výkonu vyjadřuje, která odborná společnost navrhla registrační list výkonu a zodpovídá za jeho odborný obsah.

2. V seznamu výkonů uvedené autorské odbornosti nejsou závazné pro smluvní vztah mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou.

3. KATEGORIE VÝKONŮ

1. Výkon s kategorií P je z veřejného zdravotního pojištění plně hrazen.

2. Výkon s kategorií Q je z veřejného zdravotního pojištění hrazen, pouze pokud není vykázán spolu s výkony komplexní, opakované komplexní, cílené nebo kontrolní vyšetření

3. Výkon s kategorií W je z veřejného zdravotního pojištění hrazen za určitých podmínek. Pokud není u výkonu uvedeno jinak, je touto podmínkou provedení výkonu ze zdravotní indikace.

4. Výkon s kategorií Z je z veřejného zdravotního pojištění hrazen se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

4. OMEZENÍ MÍSTEM

1. Výkon s omezením místem A je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden ambulantně.

2. Výkon s omezením místem Hje hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden při hospitalizaci.

3. Výkon s omezením místem Sje hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden na specializovaném pracovišti.

4. Výkon s omezením místem SA je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden ambulantně na specializovaném pracovišti.

5. Výkon s omezením místem SH je hrazen z veřejného zdravotního pojištění pouze pokud byl proveden při hospitalizaci na specializovaném pracovišti.

6. Výkon, u kterého není omezení místem uvedeno, je hrazen z veřejného zdravotního pojištění bez omezení místem provedení.

5. OMEZENÍ FREKVENCÍ

Omezení frekvencí je vztaženo vždy na jednoho pojištěnce, jedno nebo více časových období a jedno zdravotnické zařízení.

Pokud je výkon vykázán jedním zdravotnickým zařízením na jednoho pojištěnce častěji než je uvedeno v omezení frekvencí, je zdravotní pojišťovna oprávněna výkon uhradit do výše omezení frekvencí, pokud revizní lékař nerozhodne jinak.

6. NOSITELÉ VÝKONŮ

V registračním listu výkonu jsou definovány tři kategorie nositelů výkonů. Jsou to

1. lékař

2. jiný vysokoškolsky vzdělaný pracovník ve zdravotnictví

3. střední zdravotnický pracovník

V registračním listu výkonu jsou dále definovány časy jednotlivých nositelů a jejich mzdové indexy.

Mzdové indexy vyjadřují míru kvalifikace daného nositele.

Pro účely seznamu výkonů je vysokoškolsky vzdělaný fyzioterapeut, vysokoškolsky vzdělaný ergoterapeut, klinický psycholog a klinický logoped pokládán za lékaře.

Výkony, jejichž nositelem je jiný vysokoškolsky vzdělaný pracovník ve zdravotnictví (symbol J) může vykazovat také příslušně kvalifikovaný lékař.

Dodržení kvalifikace nositele použité v kalkulaci není nutnou podmínkou úhrady výkonu konkrétnímu zdravotnickému zařízení. Výjimkou jsou výkony klinických vyšetření s označením 1 a 2, kdy vykazující lékař použije ten výkon, který odpovídá jeho kvalifikaci.

1.1. Indexy lékařů

Pro nositele výkonů - lékaře je stanoveno šest stupňů mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře po promoci - symbol A0, hodnota indexu 0,5

2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře s praxí 24 měsíců - symbol A0, hodnota indexu 0,8

3. Index 3 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře se základní atestací v oboru - symbol A1, hodnota indexu 1,0

4. Index 4 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře se základní atestací v oboru a definovanou funkční specializací - symbol A1, hodnota indexu 1,3

5. Index 5 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře s další (druhou nebo nástavbovou) atestací v oboru - symbol A2, hodnota indexu 1,8

6. Index 6 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře s mimořádnou kvalifikací - symbol A2, hodnota indexu 3,0

1.2. Indexy JVŠ

Pro nositele výkonů - jiné vysokoškolsky vzdělané pracovníky ve zdravotnictví (JVŠ) je stanoveno pět stupňů mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 1 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JVŠ po promoci - symbol J0, hodnota indexu 0,5

2. Index 2 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JVŠ s praxí 24 měsíců - symbol J0, hodnota indexu 0,8

3. Index 3 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JVŠ se základní atestací nebo srovnatelnou kvalifikací - symbol J1, hodnota indexu 1,0

4. Index 4 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JVŠ se základní atestací v oboru nebo srovnatelnou kvalifikací a definovanou funkční specializací - symbol J1, hodnota indexu 1,3

5. Index 5 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci JVŠ s další (druhou nebo nástavbovou) atestací nebo srovnatelnou kvalifikací - symbol J2, hodnota indexu 1,8

1.3. Indexy SZP

Pro nositele výkonů - střední zdravotnické pracovníky (SZP) byly stanoveny tři stupně mzdového indexu. Jsou to:

1. Index 7 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci SZP do ukončení nástupní praxe - symbol S1, hodnota indexu 0,6

2. Index 8 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci SZP po ukončení nástupní praxe- symbol S2, hodnota indexu 1,0

3. Index 9 - náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci SZP po ukončení pomaturitního specializačního studia (PSS) - symbol S3, hodnota indexu 1,4

7. ZUM A ZULP

7.1. Vykazování ZUM

1. K výkonu může být vykázán zvlášť účtovaný materiál pouze tehdy, pokud je u výkonu uvedena poznámka „ZUM ano".

2. Jako zvlášť účtovaný materiál (ZUM) může být k výkonu vykázán pouze materiál při provedení výkonu jednoznačně spotřebovaný.

3. Pokud není materiál spotřebován celý, může být k výkonu vykázána jeho poměrná část.

7.2. Vykazování ZULP

1. K výkonu může být vykázán zvlášť účtovaný léčivý přípravek pouze tehdy, pokud je u výkonu uvedena poznámka „ZULP ano".

2. Krev a krevní deriváty a radiofarmaka mohou být vykázány jako ZULP bez ohledu na to, zda je u výkonu uvedena poznámka „ZULP ano".

3. Jako zvlášť účtovaný léčivý přípravek může být k výkonu vykázán pouze léčivý přípravek při provedení výkonu jednoznačně spotřebovaný.

4. Pokud není léčivý přípravek spotřebován celý, může být k výkonu vykázána jeho poměrná část.

7.3. Jako ZUM či ZULP nelze vykázat:

1. Léčivé přípravky, speciální zdravotnický materiál a prostředky zdravotnické techniky, které lze předepsat na recept nebo poukaz.

2. Léčivé přípravky a speciální zdravotnický materiál zahrnutý přímo v hodnotě výkonu (hodnota PMAT a PLP) nebo agregované do ošetřovacího dne či výkonů klinických vyšetření.

3. Léčivé přípravky hrazené lékovým paušálem.

4. Léčivé přípravky, speciální zdravotnický materiál a prostředky zdravotnické techniky získané jiným způsobem než nákupem (farmakologické studie, firemní, výzkumné granty, sponzorské dary a podobně)

8. ÚSTAVNÍ PÉČE (HOSPITALIZACE)

1.1. Přijetí k hospitalizaci

Při přijetí pojištěnce k hospitalizaci se vykazuje výkon komplexní vyšetření příslušné odbornosti. Pokud byl pojištěnec v tomto zařízení hospitalizován v posledních třech měsících před přijetím a byl mu při přijetí vykázán výkon klinického vyšetření této odbornosti, lze vykázat pouze cílené vyšetření.

1.2. Propuštění z hospitalizace

Při propuštění pojištěnce z hospitalizace se vykazuje výkon cílené vyšetření příslušné odbornosti.

9. NÁVŠTĚVY

Podmínkou vykázání návštěvy je záznam v dokumentaci s uvedením data a času návštěvy.

9.1. Návštěvy praktického lékaře u pacienta

Návštěvy lékaře u pacienta se vykazují zvláštními výkony. Kromě těchto výkonů se vykazují výkony klinických vyšetření a další výkony dle platných pravidel.

Návštěvu praktického lékaře u pacienta lze vykázat následujícími výkony:

1. Návštěva praktického lékaře u pacienta

2. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 19 a 22 hodinou

3. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 22 a 06 hodinou

4. Návštěva lékaře u pacienta v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu

Výše uvedené výkony lze, kromě výkonů uvedených v bodě 2 a 3, kombinovat.

1.2. Návštěvy specialistů u pacienta

Návštěvu lékaře u pacienta může kromě praktického lékaře vykázat také jiný ošetřující lékař, ale pouze pokud je návštěva provedena na základě písemné žádosti praktického lékaře registrujícího pacienta. V případě návštěvy v době od 19 do 06 hodin nebo v den pracovního volna a pracovního klidu musí žádost obsahovat datum a čas návštěvy.

Návštěvu lékaře u pacienta lze vykázat následujícími výkony:

1. Návštěva specialisty u pacienta

2. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 19 a 22 hodinou

3. Návštěva lékaře u pacienta v době mezi 22 a 06 hodinou

4. Návštěva lékaře u pacienta v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu

Výše uvedené výkony lze, kromě výkonů uvedených v bodě 2 a 3 kombinovat.

Výkon Návštěva specialisty u pacienta hradí zdravotní pojišťovna pouze tehdy, pokud je návštěva vyžádána praktickým lékařem. Tento výkon lze vykázat i při návštěvě specialisty v ústavu sociální péče nebo obdobném prostředí, ale pouze na jednoho obyvatele tohoto ústavu za jeden den.

1.3. Návštěva sestry

Návštěva sestry se vykazuje výkony autorské odbornosti 911.

Výkon sestry v době od 22 do 06 hodin a Výkon sestry v den pracovního volna nebo v den pracovního klidu lze vykázat spolu s provedeným výkonem pouze tehdy, pokud byl proveden na základě písemné indikace praktického lékaře. Tato indikace musí v tomto případě vždy obsahovat datum a čas provedení výkonu.

1.4. Návštěva pracovníků odborností 902 a 918

Výkony se vykazují na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře a potvrzení registrujícím praktickým lékařem.

1.5. Čas stráveny dopravou

Čas lékaře strávený dopravou za pacientem v rámci návštěvy lze vykázat vždy za každých dokončených 10 minut. Na 1 km vzdálenosti lze vykázat nejvíce 2 minuty času.

10. ADMINISTRATIVNÍ VÝKONY

Administrativní výkony může vykazovat pouze praktický lékař a pouze tehdy, pokud není administrativní činnost zahrnuta ve výkonech klinických vyšetření.

1.1. Výkonem Podrobný výpis z dokumentace se vykazuje:

činnost spojená s pořízením výpisu ze zdravotní dokumentace při předávání pacienta do péče jiného registrujícího lékaře.

10.2. Obsahem výkonu Podrobný výpis z dokumentace je především:

1. prostudování zdravotní dokumentace pacienta

2. pořízení kopie dokumentace nebo výpisu z dokumentace v rozsahu potřebném pro zajištění kontinuity léčebně preventivní péče

3. zaslání výpisu nově registrujícímu lékaři

10.3. Výkonem Administrativní úkony praktického lékaře se vykazuje:

činnost spojená s preventivní, dispensární, diagnostickou nebo terapeutickou péčí, pokud probíhá bez klinického vyšetření pacienta a pokud se nejedná o konzultaci praktického lékaře rodinnými příslušníky.

Spolu s výkony Podrobný výpis z dokumentace a Administrativní úkony praktického lékaře nesmí být ve stejný den vykázány žádné další výkony klinických vyšetření.

11. TELEFONICKÉ KONZULTACE

Výkonem Telefonická konzultace lékaře pacientem lze vykázat telefonické kontakty mezi pacientem a lékařem pouze tehdy, pokud bezprostředně souvisí s prevencí, dispenzarizací, diagnostikou nebo terapií.

Tento výkon lze vykázat, pokud pacient aktivně kontaktuje lékaře, i pokud lékař aktivně kontaktuje pacienta, i pokud dojde k telefonickému kontaktu mezi lékařem a rodinnými příslušníky pacienta nebo jinými osobami pečujícími o pacienta.

Výkon Telefonická konzultace lékaře pacientem může vykázat pouze ošetřující lékař. Pokud ošetřující lékař není registrujícím lékařem, může tento výkon vykázat pouze tehdy, pokud bezprostředně souvisí s problémem, pro který převzal pacienta do péče.

Pro psychiatrické obory je definován odlišný výkon telefonické informace.

12. LSPP

Při lékařské službě první pomoci vykazuje lékař výkony klinických vyšetření odbornosti 001,002 a 014 vždy v závislosti na věku pacienta. Pokud je pacient mladší 18 let, vykazují se výkony odbornosti 002, v ostatních případech výkony odbornosti 001.

Dále vykazuje všechny skutečně a v celém rozsahu provedené výkony při respektování platných pravidel.

Při lékařské službě první pomoci nelze vykazovat výkony komplexní a opakované komplexní vyšetření.

13. DOMÁCÍ PÉČE

Výkony domácí péče vykazují zdravotnická zařízení domácí péče.

Výkony domácí péče lze vykázat pouze

1. při indikaci registrujícího praktického lékaře

2. při indikaci ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, a to po dobu nezbytně nutnou, nejvýše však 14 dnů po ukončení hospitalizace.

Předpis domácí péče registrujícím praktickým lékařem má platnost nejvýše 1 měsíc.

14. VÝKONY STATIM

Pokud lékař indikuje provedení výkonu ihned (statim), je nedílnou součástí této indikace záznam ve zdravotní dokumentaci.

Kapitola 3

Výkony klinických vyšetření

Výkony klinických vyšetření jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům.

Výkony klinických vyšetření se dělí na komplexní vyšetření, opakované komplexní vyšetření, cílené vyšetření, kontrolní vyšetření, minimální kontakt a konziliární vyšetření.

Do výkonů klinických vyšetření (mimo výkon Minimální kontakt lékaře s pacientem číslo 09511) jsou dle jednotlivých autorských odborností agregovány materiální a přístrojové náklady výkonů agregovaných do klinických vyšetření. Jedná se o výkony, u kterých je v seznamu výkonů v položce kategorie výkonu uvedeno označení „Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením".

1. VYKAZOVÁNÍ KLINICKÝCH VYŠETŘENÍ

1. Při jedné návštěvě lze vykázat pouze jeden z výkonů klinických vyšetření.

2. S výkony klinických vyšetření nelze kombinovat administrativní výkony a výkon telefonická informace.

3. U autorských odborností, u kterých existují výkony klinických vyšetření pro lékaře s jednou a pro lékaře s další atestací, použije vykazující lékař ten výkon, který odpovídá jeho kvalifikaci. Lékař s jednou atestací v oboru vykazuje výkony klinických vyšetření lékaře s jednou atestací (klinické vyšetření 1), lékař s druhou, nebo nástavbovou atestací v oboru vykazuje výkony klinických vyšetření lékaře s další atestací (klinické vyšetření 2).

4. Pokud lékař se základní atestací v oboru pracuje na specializovaném pracovišti a jeho kvalifikace mu neumožňuje vykazovat klinická vyšetření příslušné autorské odbornosti, vykazuje klinická vyšetření lékaře s jednou atestací odbornosti, ze které složil základní atestaci.

5. Výkony klinických vyšetření lze kombinovat s výkony návštěvní služby.

2. KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ

2.1 Výkonem komplexní vyšetření se vykazuje:

1. vyšetření pacienta při převzetí do péče praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, ženského lékaře a praktického zubního lékaře

2. vyšetření pacienta při převzetí do pravidelné dlouhodobé péče ambulantního specializovaného lékaře

3. vyšetření pacienta při příjmu k hospitalizaci, pokud hospitalizaci nepředcházela hospitalizace na stejném pracovišti v posledních třech měsících

2.2 Obsahem výkonu komplexní vyšetření je především:

1. podrobná anamnéza včetně rodinné, pracovní a sociální

2. zhodnocení subjektivních obtíží

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

4. celkové objektivní vyšetření, u praktického lékaře, interních a chirurgických oborů včetně vyšetření per rectum

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, případně rychlosti výdechu peakflowmetrem

6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření

7. diagnostická rozvaha a závěr

8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně vyžádání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření

9. rozhodnutí o terapeutickém postupu, včetně předpisu léků či PZT

10. provedení drobného terapeutického výkonu

11. rozhodnutí o termínu další kontroly

12. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému nebo rodině

13. psychoterapeutický pohovor

14. individuální zdravotní výchova

15. edukace pacienta

16. sepsání lékařské zprávy - nálezu

17. administrativní činnost spojená s výkonem (PN, OČR, potvrzení o trvání PN, povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko - terapeutickými postupy

18. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace

3. OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ

Opakované komplexní vyšetření může vykazovat pouze praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost a praktický zubní lékař - stomatolog.

3.1 Výkonem opakované komplexní vyšetření se vykazuje

preventivní prohlídka provedená praktickým lékařem nebo praktickým lékařem pro děti a dorost nebo praktickým zubním lékařem - stomatologem.

3.2 Obsahem výkonu opakovaného komplexního vyšetření je především:

1. podrobná anamnéza včetně rodinné, pracovní a sociální s důrazem na změny od minulého komplexního nebo opakovaného komplexního vyšetření

2. zhodnocení subjektivních obtíží

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

4. celkové objektivní vyšetření, u praktického lékaře včetně vyšetření per rectum, u praktického lékaře pro děti a dorost orientační vyšetření smyslů a psychomotorického vývoje

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, případně rychlosti výdechu peakflowmetrem

6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření

7. diagnostická rozvaha a závěr

8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně vyžádání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření

9. rozhodnutí o terapeutickém postupu, včetně předpisu léků či PZT

10. provedení drobného terapeutického výkonu

11. rozhodnutí o termínu další kontroly

12. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému nebo rodině

13. psychoterapeutický pohovor

14. individuální zdravotní výchova

15. edukace pacienta

16. sepsání lékařské zprávy - nálezu

17. administrativní činnost spojená s výkonem (PN, OČR, potvrzení o trvání PN, povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko - terapeutickými postupy

18. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace.

4. CÍLENÉ VYŠETŘENÍ

4.1 Výkonem cílené vyšetření se vykazuje:

1. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem zaměřené na subjektivní obtíže

2. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem v pravidelné péči při významné změně průběhu choroby

3. dispensární vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem

4. přijetí pacienta k hospitalizaci, pokud od poslední hospitalizace na stejném oddělení neuplynulo více jak tři měsíce

5. propuštění pacienta z hospitalizace

6. vyšetření pacienta spojené s vystavením návrhu na komplexní a příspěvkovou lázeňskou péči nebo na pobyt v ozdravovně

7. předoperační vyšetření pacienta

8. preventivní prohlídka v gynekologii

1.2 Obsahem výkonu cíleného vyšetření je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k subjektivním potížím pacienta vztahujícím se k danému vyšetření nebo k požadavku odesílajícího lékaře

2. zhodnocení subjektivních obtíží

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

4. objektivní vyšetření zaměřené k subjektivním potížím pacienta (vztahujícím se k danému vyšetření) nebo k požadavku odesílajícího lékaře

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, rychlosti výdechu peakflowmetrem pokud je ve vztahu k subjektivním potížím pacienta nebo k požadavku odesílajícího lékaře

6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření

7. diagnostická rozvaha a závěr

8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně předepsání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření

9. rozhodnutí o terapeutickém postupu, včetně předpisu léků či PZT

10. provedení drobného terapeutického výkonu (ošetření malé rány)

11. rozhodnutí o termínu další kontroly

12. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému nebo rodině

13. psychoterapeutický pohovor

14. individuální zdravotní výchova

15. edukace pacienta

16. sepsání lékařské zprávy - nálezu

17. administrativní činnost spojená s výkonem (PN, OČR, potvrzení o trvání PN, povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko - terapeutickými postupy

18. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace

2. KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ

2.1 Výkonem kontrolní vyšetření se vykazuje:

1. vyšetření pacienta, kdy ošetřující lékař kontroluje průběh nebo výsledek léčby

2. vyšetření pacienta při ukončení léčby ošetřujícím lékařem

3. vyšetření pacienta při ukončení pracovní neschopnosti ošetřujícím lékařem

4. vyšetření pacienta ošetřujícím lékařem v průběhu stabilizované choroby

5. vyšetření pacienta před poskytnutím terapeutického úkonu

1.2 Obsahem výkonu kontrolního vyšetření je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k průběhu nebo výsledku léčby

2. zhodnocení subjektivních obtíží a jejich změn

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

4. objektivní vyšetření zaměřené k průběhu nebo výsledku léčby

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence, rychlosti výdechu peakflowmetrem pokud je ve vztahu k průběhu choroby nebo výsledku léčby

6. diagnostická rozvaha a závěr

7. rozhodnutí o termínu další kontroly

8. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému nebo rodině

9. psychoterapeutický pohovor

10. individuální zdravotní výchova

11. edukace pacienta

12. sepsání lékařské zprávy - nálezu

13. administrativní činnost spojená s výkonem (PN, OČR, povinná hlášení a podobně)

14. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace

3. MINIMÁLNÍ KONTAKT

3.1 Výkonem minimální kontakt se vykazuje:

Kontakt lékaře nebo psychologa s pacientem před diagnostickým nebo terapeutickým výkonem, pokud nebyl naplněn obsah výkonu kontrolního vyšetření.

3.2 Obsahem výkonu minimální kontakt je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k následující diagnostické nebo terapeutické péči

2. zhodnocení subjektivních obtíží ve vztahu k následující diagnostické nebo terapeutické péči

3. rozhodnutí o termínu další kontroly

4. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému nebo rodině

5. sepsání lékařské zprávy - nálezu

6. administrativní činnost spojená s výkonem (PN, OČR, povinná hlášení a podobně)

7. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace

4. KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ

Konziliární vyšetření se vykazuje stejným výkonem jako cílené vyšetření příslušné odbornosti. Jako konziliární vyšetření může být vykázáno pouze cílené vyšetření provedené lékařem s další atestací, tedy A2 a indexem 5. Vyšetření provedené lékařem s nižší kvalifikací nemůže být vykázáno. Výjimkou je klinický psycholog a logoped, pokud provádí konziliární vyšetření

Ošetřující lékař nemůže vykázat konziliární vyšetření.

4.1 Konziliárním vyšetřením se vykazuje:

Vyšetření pacienta vyžádané ošetřujícím lékařem v rozsahu potřebném pro získání diagnostického závěru - odpovědi na otázku položenou odesílajícím ošetřujícím lékařem.

4.2 Obsahem konziliárního vyšetření je především:

1. anamnéza cíleně zaměřená k subjektivním potížím pacienta vztahujícím se k danému vyšetření nebo k požadavku odesílajícího lékaře

2. zhodnocení subjektivních obtíží

3. zhodnocení předcházejících vyšetření klinických, laboratorních a zobrazovacích

4. objektivní vyšetření zaměřené k subjektivním potížím pacienta (vztahujícím se k danému vyšetření) nebo k požadavku odesílajícího lékaře

5. měření výšky, hmotnosti, krevního tlaku, pulsu, dechové frekvence pokud je ve vztahu k subjektivním potížím pacienta nebo k požadavku odesílajícího lékaře

6. základní orientační preventivní onkologické vyšetření

7. diagnostická rozvaha a závěr

8. rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu včetně předepsání dalších klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření v rozsahu potřebném k získání diagnostického závěru - odpovědi na otázku položenou odesílajícím ošetřujícím lékařem

9. doporučení terapeutického postupu

10. doporučení termínu další kontroly nebo předání do péče

11. poskytnutí odpovídajících informací nemocnému nebo rodině

12. psychoterapeutický pohovor

13. individuální zdravotní výchova

14. edukace pacienta

15. sepsání lékařské zprávy - nálezu

16. administrativní činnost spojená s výkonem (PN, OČR, potvrzení o trvání PN, povinná hlášení, žádanka o zdravotní transport a podobně), poskytnutí informace praktickému lékaři, včetně záznamu o souhlasu či nesouhlasu pacienta s navrženými diagnosticko - terapeutickými postupy

17. zápis o celém postupu do zdravotní dokumentace.

Kapitola 4

Další pravidla pro vykazování výkonů řazená podle jednotlivých autorských odborností

1. 014-STOMATOLOGIE

Při návštěvě, která byla plánována v rámci předchozího klinického vyšetření nelze vykázat další výkon klinického vyšetření.

1.1 Kombinace výkonů

Výkony
číslonázev
04010Vstupní komplexní vyšetření
04060Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku do 6 let
04061Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku od 6 do 12 let
04062Stomatologické ošetření registrovaného pacienta ve věku od 12 do 18 let

nelze vykazovat současně.

Výkony
číslonázev
04640Chirurgické vybavení zubu nekomplikované
04650Chirurgické vybavení zubu komplikované
04710Sutura extrakční rány - na zub
04720Stavění postextrakčního krvácení

nelze vykazovat současně při provedení na stejném zubu.

2. 015 - ČELISTNÍ ORTOPEDIE

2.1 Kombinace výkonů

Výkony
číslonázev
05611Sejmutí a navázání oblouku
05619Sejmutí pevného aparátu a zařízení - na zub
05711Zábrus zubu z ortodontických důvodů - na zub

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkony
číslonázev
05021Ortodontická kontrola I. typ
05029Ortodontická kontrola II. typ

lze vykazovat nejvíce třikrát v jednom kalendářním čtvrtletí po dobu aktivní léčby, nejvíce však jednou v jednom kalendářním čtvrtletí po dobu retence a před aktivní léčbou.

3. 101-INTERNA

Výkony výživy
číslonázev
11501Enterální výživa
11502Pitná a žaludeční definovaná výživa
11503Speciální enterální výživa (oligopeptidická)
11504Doplňková parenterální výživa
11505Speciální parenterální výživa
11506Plnohodnotná parenterální výživa

nelze v jednom dni vykazovat současně, lze vykázat nejvýše jeden výkon výživy na jednoho pacienta a jeden den.

4. 102-ANGIOLOGIE

Výkon
číslonázev
12220Dopplerovské vyšetření periferních tepen nebo žil (na jedné končetině)

nelze vykazovat současně s výkonem

číslonázev
09141UZ Dopplerovské vyšetření cév bez B zobrazení
89515UZ duplexní vyšetření pouze jedné cévy, morfolog. a Dopplerovské
89517UZ duplex, vyšetření dvou a více cév, morfolog. a Dopplerovské

Výkony pletysmografické nelze vykazovat současně.

5. 104 - ENDOKRINOLOGIE

5.1 Dynamické testy

Všechny dynamické testy v endokrinologii se vykazují výkonem

číslonázev
14110Dynamické testy v endokrinologii

Výkon dynamické testy v endokrinologii lze vykázat u jednoho pacienta nejvýše dvakrát za jeden den.

Výkon dynamické testy v endokrinologii lze vykázat pro každý test pouze jednou za jedno čtvrtletí.

Výkonem dynamické testy v endokrinologii se vykazují:

1. test s clonidinem

2. test s cholinergikem

3. synactenový test

4. adiuretinový test

5. clonidinový supresní test

6. glukagonový test

7. test s růstovým hormonem

8. test s infúzí hypertonického roztoku soli

9. test s inzulínovou provokací

10. i. v. glukózový toleranční test

11. pentagastrinová stimulace kalcitoninu

12. argininový test

13. dexamethazonový test

6. 105 - GASTROENTEROLOGIE

6.1 Zátěžový test v gastroenterologii

Všechny zátěžové testy v gastroenterologii se vykazují výkonem

číslonázev
15130Zátěžový test v gastroenterologii

Ve výkonu zátěžový test v gastroenterologii není zahrnuta případná parenterální aplikace, odběr krve, zavedení sondy. Tyto činnosti lze vykázat samostatným výkonem. Testovací látky lze vykázat jako ZUM.

Výkon zátěžový test v gastroenterologii je možno vykázat pouze jeden v jednom dni.

Výkon zátěžový test v gastroenterologii je možno pro jeden test opakovat nejvíce jedenkrát za čtvrtletí.

Výkonem zátěžový test v gastroenterologii se vykazují:

1. vyšetření žaludečního chemismu

2. pankreozymin - sekretinový test

3. pabatest

4. xylosovýtest

5. test s vitaminem A

6. tolbudamidový test

7. 107-KARDIOLOGIE

7.1 Kombinace výkonů

Výkony
číslonázev
17299Levostranná katetrizace srdeční
17303Pravostranná katetrizace srdeční mimo katetrizační sál
17300Pravostranná katetrizace srdeční na katetrizačním sále
17302Oboustranná katetrizace srdeční

nelze vykazovat současně.

Výkon
číslonázev
17127Endomyokardiální biopsie transvaskulární

je možné kombinovat se všemi výkony katetrizace srdce.

Výkony
číslonázev
17320Akutní test parenterálních farmak stimulací síní a nebo komor při již zavedené elektrodě (při novém zavedení elektrody nutno přičíst výkon dočasná srdeční stimulace)
17231Endokardiální mapování akcesorní dráhy nebo arytmogenního fokusu

mohou být vykázány pouze s výkony

číslonázev
17123Elektrogram Hissova svazku, vzestupná stimulace síní a komor, s hodnocením ante- a retrográdního vedení a zotavovací doby sinusového uzlu

nebo

číslonázev
17234Programovaná stimulace síní a/nebo komor, testování elektrické stability myokardu (Přičítá se výkon Elektrogram Hissova svazku - číslo 17123)
Výkon
číslonázev
1724424 hodinové telemetrické sledování mimo JIP
17303Pravostranná katetrizace srdeční mimo katetrizační sál
17250Zavedení ezofageální elektrody, včetně registrace EKG
17252Transezofageální stimulační EKG test

nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

Výkon
číslonázev
17115Koronární aterectomie, včetně rotační

nelze vykazovat současně s výkony angiografie.

8. 108-NEFROLOGIE

Výkon
číslonázev
18512Kontinuální peritoneální dialýza za hospitalizace

nelze vykázat spolu s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

Výkony
číslonázev
18521Akutní hemodialýza
18522Chronická hemodialýza
18530Hemofiltrace
18550Hemodiafiltrace
18511Akutní peritoneální dialýza
18512Kontinuální peritoneální dialýza za hospitalizace

nelze vykazovat současně v jednom dni u jednoho pacienta.

9. 109 - REVMATOLOGIE

V případě pulzní léčby kortikoidy za hospitalizace lze odůvodněně podané kortikoidy vykázat jako ZULP k výkonu ošetřovacího dne. Za pulzní léčbu kortikoidy je pro tyto účely pokládána léčba dávkami přesahujícími ekvivalent 500 mg Hydrocortisonu na den a 1,7 m2 tělesného povrchu.

10. 205-TRN

Výkon
číslonázev
25213Spirometrie (obvykle metodou průtok - objem)

nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

Vyšetření výdechové rychlosti peakflowmetrem je součástí klinického vyšetření.

1.1 Bronchoskopie

Bronchoskopické diagnostické a terapeutické úkony lze vykázat především výkony

číslonázev
25111Rigidní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická včetně premedikace
25113Flexibilní bronchoskopie diagnostická nebo terapeutická včetně premedikace

K výše uvedeným výkonům bronchoskopie lze dále dle skutečně provedeného zákroku vykázat další výkony:

číslonázev
25115Odstranění cizího tělesa z dolních dýchacích cest
25117Cílená aspirace endobronchiálního materiálu nebo kartáčková biopsie
25119Bronchoalveolární laváž
25121Endobronchiální excize
25122Perbronchiální punkce
25118Transbronchiální plicní biopsie
25123Instilace léčebných a diagnostických přípravků do dolních dýchacích cest
25125Endobronchiální laserový výkon
25127Použití kryoterapie při bronchoskopii
76111Zavedení afterloadingových sond nebo balónkových sond nebo cévek k provedení bronchografie
25131Aplikace endobronchiální protézy

Výkony uvedené v předchozím odstavci lze k základnímu výkonu bronchoskopie vykázat pouze tehdy, byl-li naplněn jejich obsah a zároveň, pokud celkový čas zákroku přesáhl čas základního výkonu. Další výkony (stejné nebo jiné) z výkonů uvedených v předchozím odstavci lze dále přičíst, pokud celkový čas zákroku dosáhl součtu časů základního a všech přičítaných. Výkony lze tedy vykázat pouze tehdy, byl-li úplně naplněn jejich čas.

Pokud z důvodů nenaplnění času nelze výkon vykázat, i když byl skutečně proveden, lze k základnímu výkonu bronchoskopie vykázat skutečně spotřebovaný ZUM nebo ZULP uvedený u příslušného výkonu.

1.2 Spirometrie

Orientační spirometrie může být vykázána pouze tehdy, byla-li provedena lékařem (byl naplněn obsah výkonu), zápis v dokumentaci je nutný.

Ostatní výkony funkčních vyšetření v autorské odbornosti TRN mohou být vykázány pouze na základě písemné indikace ošetřujícího lékaře nebo lékaře provádějícího odpovídající konziliární vyšetření.

11. 301 - PEDIATRIE

Výkon
číslonázev
31050 Nutná spolupráce pediatra při náročných RTG nebo jiných vyšetřeních

lze vykazovat pouze v době ústavní pohotovostní služby.

12. 302 - DĚTSKÁ KARDIOLQGIE

Podmínkou pro vykázání výkonu

číslonázev
32610Katetrizace srdce u dítěte do 1 roku
32620Katetrizace srdce u dítěte do 6 let

je vybavení pracoviště dvou projekčním RTG přístrojem. Tyto výkony nelze vykazovat současně.

13. 304 - NEONATOLOGIE

Vyšetření novorozence po porodu se vykazuje výkonem

číslonázev
31022Cíleně zaměřené vyšetření pediatrem 2
31012Cílené zaměřené vyšetření pediatrem 1

autorské odbornosti 301.

Vyšetření novorozence při propuštění se vykazuje výkonem

číslonázev
31021Komplexní vyšetření pediatrem 2
31011Komplexní vyšetření pediatrem1

autorské odbornosti 301.

Výkon
číslonázev
34310Katetrizace umbilikální tepny nebo žíly

nelze vykazovat současně s ošetřovacími dny resuscitační a intenzívní péče.

14. 309 - SEXUOLOGIE

14.1 Vyšetření plodnosti

Vyšetření plodnosti se vykazuje výkonem

číslonázev
39022Cílené vyšetření sexuologem

14.2 Kombinace s výkony psychoterapie

S výkony klinických vyšetření nelze vykázat výkony psychoterapie.

Výkony
číslonázev
39111Falometrie, vulvometrie
39113Nativní spermiogram

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

15. 402 - KLINICKÁ ONKOLOGIE

Ve výkonech autorské odbornosti klinická onkologie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

16. 403 - RADIOTERAPIE

Ve výkonech autorské odbornosti radioterapie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

1.0 Kombinace výkonů

Výkony autorské odbornosti 403 - radioterapie nelze v jednom dni u jednoho pacienta vykazovat současně.

1.2 Plánování radioterapie.

Výkony plánování radioterapie nelze vykazovat současně v jednom cyklu léčby.

Jedná se o výkony:

číslonázev
43113Plánování RTG terapie nebo Cs137
43217Plánování radioterapie Co60 nebo urychlovačem
43219 Plánování radioterapie Co60 nebo urychlovačem s použitím TPS
43423Plánování brachyterapie
43425Plánování brachyterapie s použitím TPS

1.3 Kombinace výkonů s OD resuscitační a intenzívní péče

Spolu s výkony brachyterapie nelze vykazovat OD intenzívní a resuscitační péče.

Jedná se o výkony:

číslonázev
43421Brachyterapie intrakavitární
43419Brachyterapie intrakavitární s automatickým afterloadingem
43417Brachyterapie intersticiální manuální
43411Brachyterapie povrchová
43415Brachyterapie intersticiální s automatickým afterloadingem

17. 404 - DERMATOVENEROLOGIE

Výkon
číslonázev
44007Venerologické epidemiologicko-psychologické šetření a depistáž sexuálně přenosných chorob

lze vykázat pouze při nově zjištěném onemocnění pohlavně přenosnou chorobou.

18. 407 - NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

Výkony autorské odbornosti 407 - nukleární medicína nelze vykazovat současně s výkony jakékoli aplikace, ani s výkonem minimální kontakt.

Výkony
číslonázev
47021Komplexní vyšetření odborníkem v nukleární medicíně
47022Cílené vyšetření odborníkem v nukleární medicíně
47023Kontrolní vyšetření odborníkem v nukleární medicíně

nelze vykazovat současně s jinými výkony autorské odbornosti 407 - nukleární medicína.

Výkony
číslonázev
47125Kardioangiografie First Pass
47133Radionuklidová ventrikulografie klidová

lze vykázat dvakrát v jednom dni na jednoho pacienta pouze v kombinaci se zátěžovým testem. Výkon nelze vykazovat současně s výkony kvantifikace dynamického, resp. tomografického vyšetření.

K výkonu
číslonázev
47129Perfuzní scintigrafie myokardu v klidu

lze při opakování klidového vyšetření v jednom kalendářním dni vykázat ZULP pouze jednou.

19. 501 - CHIRURGIE

1.1 Peroperační použití sonografu

Peroperační použití sonografu chirurgem se vykazuje stejnojmenným výkonem. Výkon nelze v jednom dni u jednoho pacienta opakovat.

1.2 Exenterace pánevních orgánů

Výkonem
číslonázev
51810Exenterace pánevních orgánů

se vykazuje přední, zadní i totální exenterace.

1.3 Laparoskopie a thorakoskopie

Laparoskopické a thorakoskopické diagnostické a terapeutické výkony v chirurgii, v hrudní chirurgii a v gynekologii se vykazují výkonem

číslonázev
51711Výkon laparoskopický a thorakoskopický

Tento výkon nelze kombinovat s výkonem

číslonázev
51713Diagnostická videolaparoskopie a videothorakoskopie

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze vykázat jednou v následujících případech:

1. cílená punkce orgánu nebo ložiska

2. cílený odběr biopsie

3. laváž a odsátí dutiny peritoneální

4. lýze adhezí přes 10 cm2

5. lepení orgánu

6. cholangiografie

7. subfasciální ligace žilních spojek

8. jejunostomie

9. endosonografie

10. koagulace v malé pánvi

11. odstranění endometriózy prvního a druhého stupně

12. sterilizace

13. punkce oocytu

14. přenos gamet nebo embryí do vejcovodu

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce dvakrát v případech:

1. výkon na lymfatickém systému

2. appendektomie

3. hernioplastika jednostranná primární

4. esofagokardiomyotomie

5. revize žlučových cest

6. destrukce nádoru nebo metastáz

7. resekce Meckelova divertiklu

8. lokální excize z jater

9. bederní sympatektomie

10. choledocholithotomie

11. resekce ovaria

12. enukleace jednoduché cysty

13. salpingotomie lineární

14. salpingektomie

15. ovarektomie

16. adnexektomie

17. salpingo (fimbrio) ovariolýza

18. myomektomie do 5 cm subserózní, pedunkulovaný myom do 5 cm

19. sutura dělohy po iatrogenní perforaci

20. extrakce cizího tělesa z dutiny břišní

21. transsekce sakrouterinních vazů

22. ventrosuspense dle Gilliam-Schautaovariopexe, ovariální dekapsulace (drilling)

23. drenáž abscesu

24. adheziolýza prvního stupně

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce třikrát v případech:

1. cholecystektomie prostá

2. appendektomie při peritonitidě

3. revize při peritonitidě nejasného původu nebo při traumatu

4. sutura perforovaného vředu gastroduodena

5. kolostomie

6. antirefluxní plastika

7. hernioplastika recidivující kýly

8. lymfadenektomie pánevní

9. trunkální vagotomie

10. transrektální endoskopická operace

11. evakuace hematomu nebo empyemu plic

12. sympatektomie jednostranná hrudní

13. supracervikální hysterektomie (LSH) - děloha menší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

14. laparoskopický asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) - děloha menší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

15. neostomie a fimbrioplastika

16. plikace oblých vazů helikoidním stehem - ventrosuspense

17. obliterace Douglasova prostoru dle Moschowitze

18. odstranění endometriózy třetího stupně, ovariální endometriomata

19. adheziolýza druhého stupně

20. laparoskopická operace varikokély

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce čtyřikrát v případech:

1. hernioplastika oboustranná primární

2. sutura střeva jako samostatný výkon

3. revize při akutní pankreatitidě a drenáž abscesu

4. lymfadenektomie paraaortální

5. klínovitá resekce plic

6. enukleace tumoru plic

7. pleurektomie abraze

8. laparoskopický asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH) - děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

9. supracervikální hysterektomie (LSH) - děloha větší než gravidita 12 týdnů nebo váhy 400 gramů

10. adheziolýza třetího stupně

11. resekce pánevního abscesu

12. závěsná operace pro inkontinenci

13. myomektomie nad 5 centimetrů subserozní a intramurální

14. laparoskopická operace retinovaného varlete - pouze po schválení revizním lékařem

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce pětkrát v případech:

1. anastomosa na trávícím traktu jako samostatný výkon

2. fundoplikace

3. bandáž žaludku

4. supraselektivní vagotomie

5. gastroenterocystoanastomóza podle Jurasze

6. adrenalektomie

7. resekce tenkého střeva

8. totální laparoskopická hysterektomie (TLH)

9. extenzivní adheziolýza čtvrtého stupně

10. mikrochirurgická reanastomosa tuby

11. mikrochirurgická neostomie nebo fimbriolýza

12. disekce ureteru

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce šestkrát v případech:

1. resekce tlustého střeva

2. ezofagokardiomyotomie s fundoplikací

3. nefrektomie

4. odstranění tumoru mediastina

5. dekortikace plíce

6. pneumonektomie

7. lobektomie plic

8. bilobektomie plic

9. pánevní lymfadenektomie

10. závěsná operace pro vaginální prolaps

11. závěsná operace síťkou pro prolaps dělohy

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce sedmkrát v případech:

1. resekce žaludku BI

2. resekce jater

3. paraaortální lymfadenektomie

4. laparoskopická operace neovaginy

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce osmkrát v případech:

1. resekce žaludku BII

2. nízká přední resekce rekta

3. splenektomie

4. laparoskopický asistovaná vaginální hysterektomie nebo totální laparoskopická hysterektomie a pánevní lymfadenektomie

5. laparoskopický asistovaná radikální vaginální hysterektomie a pánevní lymfadenektomie

Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze v jeden den vykázat nejvíce devětkrát v případech:

1. totální gastrektomie

2. radikální hysterektomie typu Wertheim a pánevní lymfadenektomie

3. laparoskopická lymfadenektomie radikální paraaortální a parakavální

Pokud je Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) vykazován opakovaně, je nutno dbát obecného pravidla: výkon může být vykázán pouze tehdy, byl-li proveden v celém rozsahu, tedy i v celém čase. Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) lze vykázat podruhé teprve tehdy, byl-li naplněn požadavek dvojnásobku času.

Pokud je proveden takový laparoskopický diagnostický nebo terapeutický výkon v chirurgii, který není ve výše uvedeném seznamu, vykáže pracoviště Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) v počtu odpovídajícím reálnému odůvodněnému trvání provedeného výkonu.

Čas zahájení i čas ukončení výkonu Výkon laparoskopický a thorakoskopický (číslo 51711) je nezbytnou součástí zdravotní dokumentace pacienta (operační vložky). Pokud nelze čas zahájení a ukončení výkonu z dokumentace jednoznačně určit, uhradí zdravotní pojišťovna výkon v počtu jeden.

Výkon
číslonázev
51611Peroperační použití sonografu chirurgem

nelze vykazovat současně s jiným výkonem sonografického vyšetření.

20. 504 - CÉVNÍ CHIRURGIE

K výkonům cévní chirurgie lze vykazovat jako ZULP Protamin a Heparin.

21. 505 KARDIOCHIRURGIE

K výkonům kardiochirurgie lze vykazovat jako ZULP Protamin a Heparin.

1.1 Sternotomie, thorakotomie

Výkon
číslonázev
55250Sternotomie, thorakotomie

nelze vykazovat s jiným operačním výkonem na hrudníku. Tento výkon je do ostatních operačních výkonů na hrudníku zahrnut.

22. 506 - NEUROCHIRURGIE

22.1 Prodloužení operace

Prodlouženou dobu operačního výkonu lze v neurochirurgii vykázat výkonem

číslonázev
56178Prodloužení výkonu kraniotomie a resekce, případně lobektomie pro tumor či metastázu

Tento výkon lze vykázat tehdy, pokud doba operace překročila čas výkonu alespoň o 30 minut. Výkon lze vykázat opakovaně pouze tehdy, pokud doba prováděné operace překročila čas výkonu operace o 240 minut, tedy za každý dokončený čas výkonu.

22.2 Kranioplastika

Výkon
číslonázev
56135Kranioplastika akrylátová, plexisklová, kovová, nebo kostní ploténkou

nelze vykazovat spolu s jiným nitrolebním operačním výkonem. Pokud je v rámci takového výkonu kranioplastika provedena, lze vykázat pouze odpovídající ZUM.

ZUM k operačním výkonům lze vykazovat pouze ve skutečně spotřebovaném množství, nikoli v násobcích při násobcích výkonů.

Výkon
číslonázev
56113Intrakraniální durální rekonstrukce

nelze vykazovat současně s jinými nitrolebními operačními výkony.

23. 601 - PLASTICKÁ CHIRURGIE

Ošetření a převaz a speciální výkony.

Výkony autorské odbornosti 601 bez omezení místem lze vykazovat pouze při provedení na operačním šálku.
Výkon
číslonázev
61447Extirpace žlázy z periareolárního řezu u gynekomastie

lze vykazovat pouze na základě indikace endokrinologa.

Pokud je ošetření defektu vykázáno jiným výkonem, nelze současně vykázat výkon

číslonázev
09243Ošetření a převaz rány nad 30 cm2
09237Ošetření a převaz rány od 1 cm2 do 10 cm2
09241Ošetření a převaz rány 10 cm2 až 30 cm2
Výkony
číslonázev
61113Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie5 -10 cm
61115Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie nad 10 cm

nelze vykazovat současně s jinými operačními výkony ve stejné lokalizaci. Výkony lze vykázat pouze při provedení výplachu rány sterilním roztokem a přiložení obkladu.

Výkony
číslonázev
61113Revize, excize a sutura poranění kůže a podkoží a případně fascie 5-10 cm
61123Excize kožní léze od 2 do 10 cm2, bez uzavření vzniklého defektu
61125Excize kožní léza nad 10 cm2, bez uzavření vzniklého defektu
61129Excize kožní léze, sutura od 2 do 10 cm
61131Excize kožní léze, sutura více než 10 cm

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkony
číslonázev
61211Rekonstrukce šlachového poutka
61213Implantace silikonu při defektu šlachy
61215Rekonstrukce šlachy flexoru štěpem
61217Transposice šlachy flexoru
61219Tenolýza extenzoru
61221Rekonstrukce extenzorového aparátu prstu ruky

lze vykazovat jedenkrát na každý operační přístup.

Výkony
číslonázev
61231Implantace umělého MP nebo IP kloubu
61235Arthrodéza MP nebo IP kloubu
61239Distrakce falangy nebo metakarpu
61245Fenestrace šlachové pochvy

lze vykazovat jedenkrát na každý prst.

24. 602 - POPÁLENINOVÁ MEDICÍNA

24.1 Ošetření a převaz popálenin

Ošetření a převaz popálenin lze vykázat výkony:

číslonázev
62120Popáleniny - ošetření a převaz (nos, tvář, ret, ucho, skalp, krk, víčko)
62140Popáleniny - ošetření a převaz prvního dorsa ruky nebo nohy
62141Popáleniny - ošetření a převaz dorsa ruky a nohy každého dalšího
62130Popáleniny - ošetření a převaz prvního prstu ruky nebo nohy
62131Popáleniny - ošetření a převaz prstu ruky a nohy každého dalšího
62150Popáleniny - ošetření a převaz ostatní do 5% povrchu těla
62160Popáleniny - ošetření a převaz ostatní 5-10% povrchu těla
62170Popáleniny - ošetření a převaz ostatní 10-15% povrchu těla
62180Popáleniny - ošetření a převaz ostatní 15-20% povrchu těla
62110Převaz popáleniny v rozsahu do 10% povrchu těla a ev. sprcha (bez použití krémů a umělých krytů)
62112Převaz popáleniny v rozsahu nad 10% povrchu těla a ev. sprcha (bez použití krémů a umělých krytů)

Pokud je popálenina větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně popálenina větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20% a k nim další jeden výkon.

Popáleniny na hlavě a krku, prstech a dorsu rukou nebo nohou se vykazují samostatnými výkony. Pokud je ošetřeno jedno dorsum (prst), vykáže se výkon „...prvního...". Pokud je ošetřeno více dors (prstů), vykáže se výkon .....prvního..." a dále příslušný počet výkonů .....každého dalšího..." . Podmínkou vykazování dalších výkonů je samozřejmě dodržení celkového času zákroku.

Plocha popálenin, jejichž ošetření bylo vykázáno samostatnými výkony (na hlavě a krku, prstech a dorsu rukou nebo nohou), se nezapočítává do plochy, která je vykazována výkony.....ostatní...".

1.2 Nekrektomie

Nekrektomii lze vykázat výkony:

číslonázev
62320Nekrektomie do 5% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální
62330Nekrektomie 5-10% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální
62340Nekrektomie 10-15% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální
62350Nekrektomie do 15-20% povrchu těla - tangenciální nebo fasciální

Pokud je nekrektomie větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně nekrektomie větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20% a k nim další jeden výkon.

Výše uvedenými výkony nelze vykázat nekrektomii chemickou. Tu lze vykazovat stejnými výkony jako ošetření popálenin.

1.3 Odběr dermoepidermálních štěpů

Odběr dermoepidermálních štěpů lze vykázat výkony

číslonázev
62610Odběr dermoepidermálního štěpu do 1% z plochy povrchu těla
62640Odběr dermoepidermálního štěpu 1 - 5% z plochy povrchu těla
62660Odběr dermoepidermálního štěpu 5 -10% z plochy povrchu těla
62670Odběr dermoepidermálního štěpu 10-15% z plochy povrchu těla
62680Odběr dermoepidermálního štěpu 15 - 20% z plochy povrchu těla

Pokud je odběr štěpu větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně odběr štěpu větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20% a k nim další jeden výkon.

1.4 Kožní štěpy

Kožní štěpy (při popáleninách i při jiných kožních ztrátách) lze vykázat výkony:

číslonázev
62430Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) prst ruky nebo nohy
62420Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) obličej
62421Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) krk nebo skalp
62440Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) dlaň, dorsum ruky nebo nohy nebo ostatní do 5% povrchu těla
62412Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) ostatní 5-10% povrchu těla
62413Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) ostatní 10-15% povrchu těla
62414Štěp při popálení (a ostatních kožních ztrátách) ostatní 15-20% povrchu těla

Pokud je plocha štěpu větší než 20% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce dva výkony. Pokud je případně plocha štěpu větší než 40% z povrchu těla, lze vykázat odpovídající počet výkonů 15-20% a k nim další jeden výkon.

Plocha popálenin, jejichž ošetření bylo vykázáno samostatnými výkony (na hlavě a krku, prstech a dorsu nebo dlaních rukou nebo nohou), se nezapočítává do plochy, která je vykazována výkony.....ostatní...".

1.5 Xenotransplantace

Xenotransplantace lze vykázat výkony:

číslonázev
62510Xenotransplantace do 1 % povrchu těla
62520Xenotransplantace 1-5% povrchu těla

Pokud je plocha xenotransplantace větší než 5% z povrchu těla, výkony lze kombinovat tak, že budou vykázány nejvíce čtyři výkony do 1% a odpovídající počet výkonů 1-5%.

25. 603 - GYNEKOLOGIE

25.1 Kombinace výkonů

Výkony
číslonázev
63587Pertubace terapeutická
63591Test průchodnosti tub

nelze vykazovat současně.

Výkon
číslonázev
63594Primární laparotomie pro ca ovaria

nelze vykazovat současně s žádným dalším operačním výkonem.

Výkony
číslonázev
63313Amnioskopie
63323Odebírání vzorku krve z hlavičky plodu (za použití amnioskopu)

nelze vykazovat současně.

Výkony
číslonázev
63315Fetoskopie
63317Fetoskopie s odběrem tkáně plodu

nelze vykazovat současně.

Výkony
číslonázev
63312Oxytocinový zátěžový test
63117Kardiotokografické sledování rodičky v průběhu porodu

nelze vykazovat současně.

Výkony
číslonázev
63598Punkce Douglasova prostoru
63592Punkce Douglasova prostoru s incizí a drenáží

nelze vykazovat současně.

Výkony
číslonázev
63540Elektro-diathermokoagulace čípku děložního
63591Test průchodnosti tub
63532Odběr materiálu s pochvy, čípku a hrdla děložního
63311Odběr plodové vody transabdominální amniocentézou
63521Hymenotomie, hymenectomie
63511Biopsie vulvy

nelze vykazovat současně.

Výkony
číslonázev
63579Hysterectomie a adnexectomie s omentectomií pro malignitu
63596Totální omentektomie

nelze vykazovat současně.

Výkony
číslonázev
63133Manuální vybavení zadržené placenty
63127Sectio caesarea
63129Sectio caesarea a sterilizace
63131Sectio caesarea s následnou hysterectomií

nelze vykazovat současně.

1.2 Kolposkopické vyšetření

Výkon
číslonázev
63061Kolposkopické vyšetření základní

lze vykazovat současně s výkony cílené a kontrolní vyšetření, ale nelze vykazovat současně s výkonem komplexní vyšetření.

1.3 Porod

Jednotlivé výkony vedení porodu nelze vykazovat současně.

1.4 In vitro fertilizace

Výkony in vitro fertilizace lze vykazovat v rozsahu nejvýše tří kompletních monitorovaných cyklů, a to pouze pro pojištěnce ženského pohlaví ve věku od 22 let do 38 let + 364 dnů. V případě, kdy se jedná o oboustrannou úplnou neprůchodnost vejcovodů, lze výkony in vitro fertilizace vykazovat pro ženy od 18 let.

26. 604 - DĚTSKÁ GYNEKOLOGIE

26.1 Kombinace výkonů

Výkon
číslonázev
64215Irigace virginální pochvy s aplikací medikamentu

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

27. 606 - ORTOPEDIE

Na ošetření jedné anatomické lokality nelze u jednoho pacienta v jeden kalendářní den vykázat více jak jeden výkon fixace.

Výkon
číslonázev
66031Preventivní vyšetření kyčelních kloubů u kojence

nelze vykazovat současně s výkony klinického vyšetření a s výkony sonografie. Podmínkou vykazování výkonu je sonografický přístroj.

Výkon
číslonázev
66317Revizní operace páteře - přední - zadní - odstranění implantátu

nelze vykazovat jako samostatný výkon, vykazuje se současně s výkony Operační přístup na páteři standardní, přední nebo zadní.

28. 701 - ORL

28.1 Použití kryokauteru a laseru

Pokud je při chirurgickém výkonu v ORL oblasti použit laser nebo kryokauter, lze vykázat výkony

číslonázev
71825Kryokauter v ORL á 10 minut
71821Laser v ORL á 10 minut

Oba výkony lze vykazovat současně. Tyto výkony lze u jednoho pacienta jednotlivě i v kombinaci vykazovat opakovaně, vždy za každých dokončených 10 minut.

1.2 Nystagmografická vyšetření

Výkony nystagmografických vyšetření nelze v jednom dni vykazovat současně.

1.3 Kombinace výkonů

Výkony
číslonázev
71641Submukosní resekce nosní přepážky
71649Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky

nelze vykazovat současně.

Výkony
číslonázev
71661Výplach čelistní dutiny
71663Punkce čelistní dutiny

nelze vykazovat současně.

Výkony
číslonázev
71113Kalorický test
71115Vyšetření semispontánních vestibulárních jevů
71117Optokinetický test
71119Gustometrie
71121Posturografie
71123Rotační testy k vyšetření poruch rovnováhy
71511Výplach cerumina nebo vyjmutí cizího tělesa ze zvukovodu
71615Excize jednoho nosního polypu
71211Biopsie z nosu
71611Vynětí cizího tělesa z nosu - jednoduché
71623Terapie epistaxe kauterizací
71625Přední tamponáda nosní provedená odborně otorhinolaryngologem
71661Výplach čelistní dutiny
71713Nepřímá laryngoskopie s odstraněním léze nebo cizího tělesa hypofaryngu nebo laryngu
71781Sondáž, dilatace, výplach slinné žlázy
71580Vyčištění trepanační dutiny
71525Lokální excize, odstranění polypu ze zvukovodu
71719Výměna tracheostomické kanyly
71614Anemizace s odsáváním z vedlejších nosních dutin
71212Diafanoskopie vedlejších nosních dutin
71613Intramukozní injekce do nosní sliznice jako samostatný výkon
71565Politzerace

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkony
číslonázev
71641Submukozní resekce nosní přepážky
71651Septoplastika

nelze vykazovat současně s výkonem

číslonázev
71649Resekce spiny nebo kristy nosní přepážky
Výkony
číslonázev
71787Incize, drenáž peritonzilárního event. faryngeálního abscesu nebo hematomu
71789Dilatace incize při peritonzilárním abscesu

nelze vykazovat současně.

Výkon
číslonázev
71715Nepřímá laryngoskope s insitilací léků do hrtanu

nelze vykazovat současně s výkonem anestézie.

29. 702 - FONIATRIE

29.1 Kombinace výkonů

Výkony
číslonázev
72113Vyšetření pro korekci sluchové vady sluchadlem (první)
72115Vyšetření pro aplikaci sluchadla kontrolní

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt

30. 705 - OFTALMOLOGIE

Ve výkonech autorské odbornosti oftalmologie je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie.

1.1 Oftalmoskopie

Výkony
číslonázev
75137Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze (1 oko) přímou oftalmoskopií
75121Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze nepřímým binokulárním oftalmoskopem (1 oko)
75153Biomikroskopické vyšetření fundu v mydriáze (1 oko)

nelze vykazovat současně, s výjimkou lékaře - sítnicového specialisty.

1.2 Komplexní vyšetření

Výkon komplexní vyšetření oftalmologem obsahuje, a tedy s tímto výkonem nelze současně vykazovat, následující výkony:

číslonázev
75139Nitrooční tlak Schiotzovým tonometrem (1 oko)
75137Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze přímou oftalmoskopií (1 oko)

1.3 Kombinace výkonů

Výkony
číslonázev
75113Zátěžové testy u glaukomu - obě oči
75131Gonioskopie (1 oko)
75133Ortopický status
75135Exoftalmometrie nebo Schimerův test nebo vyšetření barvocitu tabulkami nebo pupilometrie nebo vyšetření Amslerovou mřížkou
75137Oftalmoskopie v arteficiální mydriáze přímou oftalmoskopií (1 oko)
75139Nitrooční tlak Schipotzovým tonometrem (1 oko)
75141Tonometrie aplanační (1 oko)
75143Perimetr statický (1 oko)
75145Perimetr kinetický nebo kampimetr (1 oko)
75387Kryoepilace řas jednoho víčka nebo elektroepilace
75389Epilace řas očního víčka pinzetou, incize akutního chalázia
75153Biomikroskopické vyšetření fundu v mydriáze -1 oko
75157Objektivní vyšetření refrakce obou očí a předpis brýlí do dálky a do blízka
75385Extirpace jednoho chalázia, vynětí s pouzdrem

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

Výkon
číslonázev
75225Aplikace radioaktivní plomby

nelze vykazovat současně s výkony ošetřovacích dnů resuscitační a intenzívní péče.

31. 706 - UROLOGIE

31.1 Kombinace výkonů

Výkony
číslonázev
76235Extrakorporální litotrypse soliltárního konkrementu rázovou vlnou
76237Extrakorporální litotrypse mnohočetného či odlitkového konkrementu

nelze vykazovat současně na stejné ledvině.

Výkony
číslonázev
76235Extrakorporální lithotrypse solitárního konkrementu rázovou vlnou
76237Extrakorporální lithotrypse mnohočetného či odlitkového konkrementu

nelze vykazovat v jednom roce na stejné ledvině.

1.2 Cystometrie

Cystometrie v urologii se vykazuje výkonem

číslonázev
76127Cystometrie plnící

Tímto výkonem se vykazuje jak plnící cystometrie vodní, tak plnící cystometrie plynová. Výkon lze vykázat nejvíce jeden za jeden den.

1.3 Cystouretroskopie

K výkonu
číslonázev
76531Cystouretroskopie

lze přičíst výkony:

číslonázev
76561Fotokoagulace tumoru laserem
76565Biopsie ev. extrakce z měchýře - cizí těleso, konkrement, stent
76567Aplikace terapeutik do stěny měchýře ev. uretry

1.4 Katetrizace ureteru

Výkon
číslonázov
76215Katetrizace ureteru

se přičítá k výkonu

číslonázev
76531Cystouretroskopie
Výkonem
číslonázev
76215katetrizace ureteru

se vykazuje jak diagnostická katetrizace ureteru, tak i endoskopická extrakce konkrementu z ureteru, tripse konkrementu v močovodu, endoskopická discise striktury ureteru, endoskopická biopsie z ureteru včetně koagulace a zavedení stentu do ureteru. V případě tripse a zavedení stentu lze výkon katetrizace ureteru vykázat dvakrát.

1.5 Pyelotomie, nefrotomie, operační nefrostomie

Nefrotomie s extrakcí konkrementu, případně s nefrostomií, operační nefrostomie a pyelolitotomie se vykazují jedním výkonem.

1.6 Perkutánní extrakce konkrementů

Výkony
číslonázev
76545Perkutánní extrakce jednoho či více konkrementů bez tripse
76547Perkutánní extrakce konkrementu s tripsí

se přičítají k výkonu

číslonázev
76543Nefroskopie perkutánní (bez cystoskopie a sondáže močovodu)
Výkony
číslonázev
76545Perkutánní extrakce jednoho či více konkrementů bez tripse
76547Perkutánní extrakce konkrementu s tripsí

nelze vykazovat současně. Tyto výkony nelze u jednoho pacienta v jednom dni vykázat více než jedenkrát.

1.7 Excize spermatokély a operace hydrokély

Excize spermatokély a operace hydrokély se vykazují jedním výkonem

číslonázev
76451Excize spermatokély nebo operace hydrokély

32. 708 - ARO

Výkon číslo 78116 - Anestézie s řízenou ventilací á 20 min. a číslo 78231 - Epidurální nebo subarachnoideální anestézie á 20 min. lze vykázat pouze s následujícími operačními výkony kategorie obtížnosti D:

1. Odstranění (vytnutí) mozkové tkáně

2. Vypuštění (vytnutí) mozkového abscesu

3. Zevní vyústění mozkových komor a cisteren

4. Reparace kostních úlomků kalvy

5. Reparace tvrdé pleny mozkové

6. Vypuštění epidurálního nebo subdurálního krevního výronu nebo abscesu

7. Přetětí, destrukce nebo excize mozkového nervu uvnitř lebky

8. Stereotaktické uvolnění mozkového nervu

9. Otevření lebky pro pooperační krvácení

10. Otevřená operace na mozkových cévách

11. Odstranění hypofýzy

12. Excize části hypofýzy

13. Excize epifýzy

14. Primární nebo revizní operační dekomprese krční a hrudní páteře

15. Primární a revizní excize krční, hrudní a bederní meziobratlové ploténky

16. Kombinovaná přední a zadní operační fuse krčních obratlů

17. Transorální krční fuse (s nebo bez zavedení protézy)

18. Primární nebo revizní fuse kloubu páteře

19. Primární excize bederní meziobratlové ploténky předním přístupem

20. Dekomprese zlomeniny páteře

21. Otevřená fixace zlomeniny páteře

22. Částečné vytětí páteřní míchy

23. Otevřená operace páteřní míchy

24. Úprava meningomyelokély

25. Vynětí ložiska poškození uloženého subdurálně

26. Vynětí nádoru míchy

27. Blokáda plexus coeliacus

28. Oboustranná blokáda nervus planchnicus

29. Zadní blokáda ganglií míšních kořenů

30. Intrathekální neurolýza

31. Injedce místního anestetika nebo glycerolu do ganglia trigeminu

32. Bederní sympatektomie diagnostická - místní anestetikum

33. Bederní sympatektomie terapeutická - neurolýza

34. Oboustranná rekonstrukce očních víček

35. Vytětí sklivce plochým přístupem s vnitřní tamponádou

36. Rekonstrukce zevního zvukovodu

37. Druhá operace příštitných tělísek

38. Rekonstrukce prsu s užitím TRAMS

39. Plastika hrudní stěny

40. Odstranění brzlíku

41. Úprava prasklé bránice

42. Zřasení paralyzované (ochrnuté) bránice

43. Úprava vrozené brániční kýly

44. Thorakoskopické výkony

45. Odstranění jedné plíce

46. Odstranění laloku plicního (včetně vytětí segmentu)

47. Otevřené vytětí poškozeného (nemocného) ložiska z plíce

48. Dekortikace (odstranění pohrudnice nebo poplicnice)

49. Odstranění poplicnice pro pneumothorax

50. Perkutánní transluminární plastika koronární tepny nebo angioplastika (včetně lasser)

51. Perkutánní transluminární snesení síňokomorového uzlu

52. Vyšetření převodního systému srdečního

53. Srdeční pacemaker (kardiostimulátor) zavedený žilou

54. Zavedení a umístění kardiostimulátoru kvůli tachykardii

55. Kontrastní radiologické vyšetření srdce (včetně koronárních cév)

56. Incise a excise perikardu

57. Dekomprese srdeční tamponády

58. Perkutánní transluminární zavedení protézy pro ductus arteriosus

59. Transluminární operace na plicní tepně

60. Vytětí části karotické tepny

61. Bypass karotické tepny

62. Otevřená operace na mozkové tepně

63. Bypass z podklíčkové tepny

64. Vytětí části podklíčkové tepny a její záplata

65. Jiná úprava na podklíčkové tepně

66. Bypass ledvinné tepny

67. Vytětí části ledvinné tepny

68. Otevřené operace na ilických tepnách

69. Otevřené operace stehenní tepny

70. Náhrada aneurysmatu podkolenní tepny

71. Mikrotepenný nebo žilní štěp

72. Mikrochirurgická oprava tepny

73. Oprava tepenožilní píštěle

74. Částečné vytětí jícnu

75. Otevřené vytnutí poškozeného (nemocného) místa z jícnu

76. Bypass jícnu

77. Revize jícnové anastomózy

78. Úprava jícnu

79. Arteficiální vstup do jícnu

80. Protnutí svaloviny jícnu

81. Hellerova operace

82. Totální vytětí žaludku

83. Totální excise tlustého střeva a anastomóza tenkého střeva na konečník

84. Anastomóza z tenkého střeva na řiť a vytvoření výchlipky (zásobníku)

85. Vytnutí konečníku s kolonoanální anastomosou a kolostomií

86. Vytnutí konečníku i řiti

87. Vytnutí konečníku s užitím svorek

88. Vytnutí konečníku a zevní vyústění tlustého střeva

89. Odstranění nadledvinky oboustranně

90. Částečné vytnutí z jater

91. Odstranění jaterního nádoru

92. Úprava (korekce) na játrech

93. Laparoskopické výkony

94. Úprava na žlučovodu

95. Neúplné vytnutí slinivky

96. Úprava vrozené brániční kýly

97. Laparotomie a úprava mnohočetného viscerálního poranění

98. Vytětí ledviny a okolní tkáně

99. Perkutánní odstranění ledvinného konkrementu

100. Vytvoření močovodu ze střeva

101. Oboustranná ureterolýza

102. Totální vytětí močového měchýře (s vytvořením náhrady ze střeva)

103. Vytětí dělohy a adnex a odstranění okolní tkáně břišním přístupem

104. Radikální vytnutí zevního genitálu ženy včetně odstranění tříselných uzlin

105. Implantace protézy na dolní končetinu

Výkon číslo 78117 - Anestézie s řízenou ventilací á 20 min. a číslo 78232 - Epidurální nebo subarachnoideální anestézie á 20 min. lze vykázat pouze s následujícími operačními výkony kategorie obtížnosti E:

1. Vytnutí nádoru v mozkomozečkovém úhlu

2. Podvaz nebo zasvorkování výdutě mozkové tepny

3. Vyztužení aneurysmatu mozkové tepny

4. Fuse obratlů pro skoliosu nebo kyfosu Harringtonovým instrumentariem

5. Radiační destrukce

6. Vytětí sklivce kombinované s odstraněním membrány (zavedení vnitřní tamponády)

7. Totální a parciální pharyngectomie

8. Totální laryngectomie

9. Parciální laryngectomie

10. Rekonstrukce hrtanu se štěpem

11. Částečné vytětí průdušnice

12. Rekonstrukce průdušnice

13. Operace na otevřeném srdci

14. Uzavřené protětí chlopně

15. Terapeutická transluminární operace na srdeční chlopni

16. Bypass koronární tepny včetně získání štěpu

17. Revize bypassu koronární tepny

18. Otevřená angioplastika koronární tepny

19. Korekce anomálie koronárních tepen

20. Otevřená operace na převodním systému srdečním

21. Mapou řízená (vedená) chirurgie komorových arytmií

22. Odstranění kardiostimulátoru a provedení bypassu

23. Korekce truncus arteriosus

24. Otevřená korekce pro ductus arteriosus

25. Vytvoření zkratu do plicní tepny z aorty použitím vřazené protézy

26. Napojení plicní tepny přímo na aortu

27. Vytvoření zkratu do plicní tepny z podklíčkové tepny vřazením protézy

28. Napojení do plicní tepny z podklíčkové tepny

29. Úprava plicní tepny

30. Otevřená operace na plicní tepně

31. Odstranění embolu z plicních cév

32. Náhrada aneurysmatického segmentu (výdutě) aorty

33. Plánovaná náhrada vzestupné aorty

34. Plánovaná náhrada obloukové aorty

35. Bypass části aorty

36. Revize náhrady (protézy) aorty

37. Plastická úprava aorty

38. Podvaz nebo svorka aneurysmatu mozkové tepny

39. Vyztužení aneurysmatu mozkové tepny

40. Vytětí části viscerální (útrobní) větve z břišní aorty a její náhrada

41. Otevřené operace na viscerálních větvích břišní aorty

42. Vytětí jícnu a žaludku

43. Totální odstranění jícnu a náhrada střevem

44. Vytnutí tlustého střeva, konečníku a řiti a umělé zevní vyústění tenkého střeva

45. Vytnutí celého jatémího laloku

46. Totální vytnutí slinivky

47. Transplantace ledvin

48. Exenterace z pánve

1.1 Hyperbarická oxygenoterapie

Výkon číslo 78840 - Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové komoře - může být vykazován při jednotlivých indikacích nejvíce v dále uvedených frekvencích:

IndikaceDiagnózaPočet expozicPočet sérií
Otrava CO, kouřovými plyny, sirovodíkemT5851
T59.951
Otrava halogenovanými alifatickými a aromatickými uhlovodíky (např. tetrachlormetanem)T5351
Otrava kyanidyT57.351
Dekompresní nemocT70.331
T70.931
Vzduchová embolie po výkonuT81.721
Vzduchová embolie úrazováT79.031
Vzduchová embolie po infuzi, transfuzi, injekciT80.011
Anaerobní infekce (plynatá sněť, septický šok)A48.0202
A41.4152
Edém mozku (po úraze, intoxikaci, operaci)G93.6101
S06.1101
Stavy spojené s KPR (apalický syndrom, hypoxie mozku)G43.1303
Stavy po krvácení a kontusi mozkuS06.2302
Akutní traumatické ischemieT79.6202
Crush syndromT79.5153
Kardiogenní šokR57 011
Šokové stavy (anaerob, sepse, hemorragický šok)R57.821
R57.121
MethemoglobinaemieD74 851
Ischemie a gangréna při arterioskleróze DKI70.2304
I70.8303
Gangréna při diabetuE10.5304
E10.4304
Tromboangitis obliterans - Burgerova nemocI73 1203
Kožní defekty obtížně se hojící (dekubitální vředy, při neurologických postiženích)170.1304
Bércové vředy obtížně se hojící, pyoderma gangr. purpura fulminansI83.0303
L88303
Traumatická ischemie svalu po úrazu, compartment syndromT04.9303
T79.6303
Žilní městky se vředem a zánětemI83.2303
Nehojící se defekty po amputacíchT87 5303
Transplantace tkáně, přihojování kožních transplantatuT86.8302
Vasculitis kůže (primární a sekundární)L95.9303
Osteomyelitis - zánět kostní dřeněM86.0-8303
Postradiační poškození (např. osteoradionekroza ap.)Z92.3202
Y89202
OsteonekrozaM87202
Sudeckův syndromM89.0253
Hluchota jednostranná, oboustranná (náhlá)H91 2102
Účinky silného hluku na vnitřní uchoH83.3102
Porucha vestibulární funkce (závrať)H81 3203
Menierova nemocH81.0203
TinitusH81203
PulpitisK04.0102
Okluze arteriae centralis retinaeH34.1152
Diabetická retinopatieH36.0253
Roztroušená skleróza mozkomíšní v počátečních stadiíchG35303
Jiné demyelinisace CNSG37.8303
Alzheimrova nemocG30.0303
Neuralgie n. trigeminiG50 0202
Perifer. obrna n. facialisG51.0202
Poúrazová bolest hlavyG44.3202
MigrénaG43203
Gastroduodeální vřed (Helicobacter pylori)K25.9202
K26202
Postoperační píštěle s recid. anaerobními infekcemiK63.2302
Morbus CrohnK50303
Toxická hepatopatie (po cytostatické léčbě, otravách)K71202
Cystoidní pneumatoza střeva153
Popáleniny, omrzlinyT20-32302
T33-35302

Vysvětlivky k tabulce

Indikace indikace pro kterou je hyperbarická oxygenoterapie prováděna

Diagnóza kód diagnózy dle MKN 10

Počet expozic nejvyšší počet expozicí, který je možno vykázat pro danou indikaci vjedné léčebné sérii

Počet sérií nejvyšší počet sérií, který je možno pro danou indikaci vykázat vjednom kalendářním roce

33. 709 - ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Výkon
číslonázev
06713Přednemocniční neodkladná péče, sledování eventuelně transport pacienta pracovníkem ZS (SZP s úplným středoškolským vzděláním) á 15 minut

nelze vykazovat současně s žádným jiným výkonem kromě výkonu dopravy.

34. 801 - KLINICKÁ BIOCHEMIE

Výkon
číslonázev
81211Glukóza moč kvalitativně

nelze vykazovat současně s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt a s výkony

číslonázev
81347Analýza moči chemicky a mikroskopicky
09123Analýza moči chemicky

35. 807 - PATOLOGIE

1.1 Kombinace výkonů

Výkony
číslonázev
87110Pitva standardní
87113Pitva technicky obtížná
87111Pitva parciální

nelze vykazovat současně.

1.2 Stanovení diagnózy

Stanovení bioptické diagnózy a cytologické diagnózy se vykazuje vždy na jeden topografický kód.

1.3 Barvení cytologického preparátu

Výkon číslo 87433 autorské odbornosti 823 nelze vykazovat v případě gynekologické cytologie. Pro tyto účely se vykazuje výkon číslo 95115 autorské odbornosti 817 v počtu jeden na jeden preparát.

36. 809 - RADIODIAGNOSTIKA

Ve výkonech autorské odbornosti radiodiagnostika je lokální anestézie zakalkulována ve výkonech, a proto s výkony této autorské odbornosti nelze vykazovat výkony lokální anestézie. U výkonu

číslonázev
89339Stereotaktická biopsie nebo stereotaktická lokalizace nehmatné léze prsu

lze výkon lokální anestézie vykázat. V úhradě RTG filmů je zahnuta úhrada chemikálií na jejich zpracování.

Výkon
číslonázev
89419Punkční angiografie

nelze vykazovat současně s výkony přehledné či selektivní angiografie.

Výkon
číslonázev
89421Měření tlaku při angiografii

nelze vykazovat současně s výkony koronarografickými, ventrikulografickými a PTCA.

K výkonu
číslonázev
89437PTCA více věnčitých tepen

je možno AG sadu vykázat jako ZUM pouze tehdy, nenavazuje-li výkon na výkony:

číslonázev
89431Selektivní koronarografie jedné věnčité tepny (ev. bypassu)
89433Navazující selektivní koronarografie věnčité tepny či bypassu
89429Selektivní koronarografie obou věnčitých tepen
Výkon
číslonázev
89312Denzitometrie dvoufotonová

lze vykázat pouze při indikaci ošetřujícím lékařem, který má pacienta v péči pro kostní chorobu.

37. 901 - KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

V jednom kalendářním měsíci nemůže být vykázáno současně komplexní a cílené vyšetření klinickým psychologem.

Klinická vyšetření 2 může vykázat pouze klinický psycholog s 10 lety praxe a rigorózní zkouškou z psychologie.

Výkony
číslonázev
37121Psychodiagnostika s náročným psychoterapeutickým zásahem á 90 minut

může vykázat pouze klinický psycholog s 10 lety praxe a specializací v systematické psychoterapii.

38. 903 - KLINICKÁ LOGOPEDIE

Výkon cílené vyšetření lze vykázat nejvíce jednou za půl roku.

39. 910 - PSYCHOTERAPIE

39.1.1 Indikace

Výkony psychoterapie lze vykazovat pouze tehdy, pokud byly indikovány ošetřujícím lékařem -psychiatrem, ošetřujícím lékařem s psychoterapeutickou kvalifikací nebo klinickým psychologem s psychoterapeutickou kvalifikací nebo registrujícím praktickým lékařem. Indikace je platná po dobu nejdéle tří po sobě následujících kalendářních měsíců.

1.1.2 Vykazování

Výkony psychoterapie mohou vykazovat pouze psychoterapeuti se specializací v systematické psychoterapii (lékaři včetně psychiatrů a kliničtí psychologové).

Výkony
číslonázev
35610Psychoterapie skupinová, typ I., pro skupinu max. 9 osob á 120 min.
35620Psychoterapie skupinová, typ II., pro skupinu 10 -14 osob - á 120 min.

nelze vykazovat v jednom kalendářním čtvrtletí současně.

Výkon
číslonázev
35650Rodinná systematická psychoterapie á 30 minut

lze vykázat pouze na jednoho člena rodiny - pacienta.

1.1.3 Vykazování výkonů ve stacionáři

Ve stacionáři s psychoterapeutickým programem lze výkony psychoterapie kombinovat s výkony kontrolního psychiatrického, pedopsychiatrického a psychologického či pedopsychologického vyšetření s OF: 1/1 týden a výkony cíleného psychiatrického, pedopsychiatrického a psychologického či pedopsychologického vyšetření s OF: 1/1 na léčebný program (v případě psychologického či pedopsychologického vyšetření jde vždy o omezení na jedno vyšetření, nikoliv na jeden výkon).

Stacionáře s psychoterapeutickým programem - pro úhradu skupinové psychoterapeutické péče ve stacionáři lze s ošetřovacím dnem 00041 vykázat buď výkon 35610 - psychoterapie skupinová, typ I. s OF: 3/1 den nebo výkon 35620 - psychoterapie skupinová, typ II. také s OF: 3/1 den. V jednom čtvrtletí lze na základě zdravotní indikace (a po zápisu v dokumentaci) přejít z psychoterapie 35610 na psychoterapii 35620 nebo naopak 1 krát. V případě, že je součástí léčebného programu komunita, lze dále vykázat výkon 35630 - psychoterapie skupinová, typ III. s OF: 2/1 den. Jiná než uvedená frekvenční omezení pro úhradu skupinové psychoterapeutické péče ve stacionáři neplatí. Na základě indikace (uvedené v dokumentaci) lze vykázat výkony psychoterapie individuální (35520) či rodinné (35650). Uvedené výkony psychoterapie lze vykazovat s ošetřovacím dnem 00041 maximálně po dobu 3 měsíců od zahájení léčby ve stacionáři. Po této době bude případné prodloužení léčby schváleno revizním lékařem pouze v případě, že se jedná o dg. Skupiny F20 - F29 (psychózy schizofrenního okruhu), F60.3 (hraniční poruchy osobnosti) a F10 - F16 vždy pouze s číslicí 2 na čtvrtém místě (některé toxikomanie se syndromem závislosti) a že dosavadní psychoterapeutická péče ve stacionáři měla prokazatelný efekt.

1.1.4 Kombinace s klinickými vyšetřeními

Výkony psychoterapie nelze kombinovat s výkony klinických vyšetření mimo výkon minimální kontakt.

40. 911 - VÝKONY SESTER

Výkony autorské odbornosti 911 vykazují sestry pracující v ordinacích praktických a jiných ošetřujících lékařů. Podmínkou je u praktických lékařů registrace pacienta, u ostatních lékařů musí být indikující lékař zároveň ošetřujícím lékařem pacienta. Ošetřující lékař pacienta může indikovat výkony sester pouze v souvislosti s problémem, pro který převzal pacienta do péče.

Výkony autorské odbornosti 911 mohou být vykázány pouze tehdy, pracuje-li sestra mimo ordinaci.

Výkony autorské odbornosti 911 a výkony autorské odbornosti 925 nelze vykazovat současně s výjimkou výkonů číslo 06135 a 06137.

1.1 Infúzní terapie

Výkon
číslonázev
06115Dohled nad průběhem infúzní terapie á 30 minut

může být vykazován spolu s výkonem

číslonázev
06113Komplex - aplikace ordinované infúzní terapie po písemném pověření ošetřujícím lékařem pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti

pouze tehdy, přesahuje-li doba zákroku 60 minut (dokončený čas obou výkonů).

41. 918 - FYZIOTERAPEUT

Výkon
číslonázev
21711Škola zad - prevence recidiv vertebrogenních onemocnění

lze vykázat pouze za současné účasti lékaře a rehabilitačního pracovníka.

41.1 Individuální léčebná tělesná výchova (LTV)

Výkony individuální LTV lze vykazovat současně nejvýše do celkového času 60 minut na jednoho pacienta dvakrát v jednom kalendářním dni.

Výkon
číslonázev
21215Léčebná tělesná výchova - instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných

nelze vykazovat v jednom kalendářním dni u jednoho pacienta současně s dalšími výkony LTV.

41.2 Fyzikální terapie

Výkony fyzikální terapie lze vykázat nejvýše dva různé a nejvýše čtyři celkem v jednom kalendářním dni.

42. 921 - PORODNÍ ASISTENTKA

Autorská odbornost 921 může v rámci návštěvní služby vykazovat i výkony číslo 06135 a 06137 autorské odbornosti 911.

43. 925 - DOMÁCÍ PÉČE

Výkony autorské odbornosti 925 vykazují pouze zdravotnická zřízení poskytující domácí péči.

Výkony autorské odbornosti 925 mohou být vykázány na základě písemné indikace praktického lékaře, nebo nejdéle 14 kalendářních dnů po ukončení hospitalizace na základě indikace ošetřujícího lékaře za hospitalizace.

Písemná indikace k domácí péči musí obsahovat časový rozsah indikované péče odpovídající třem typům ošetřovací návštěvy.

Výkony autorské odbornosti 911 a výkony autorské odbornosti 925 nelze vykazovat současně s výjimkou výkonů číslo 06135 a 06137

Výkony Ošetřovací návštěvy - typ I. až IV. lze vykázat nejvíce tři v jednom dni.

Výkon
číslonázev
06311Zavedení, ukončení domácí péče, administrativní činnost sestry v domácí péči

lze vykázat pouze dvakrát ze jeden cyklus soustavné domácí péče, nejvíce však dvakrát za tři měsíce.

Vlastní domácí péče se vykazuje především výkony Ošetřovací návštěvy. Tyto výkony lze vykazovat současně s výkony materiálovými, tedy s výkony:

1. Vyšetření stavu pacienta sestrou ve vlastním sociálním prostředí

2. Odběr biologického materiálu

3. Aplikace ordinované parenterální terapie pro zajištění hydratace, energetických zdrojů a léčby bolesti

4. Ošetření stomií

5. Lokální ošetření

6. Klysma, výplachy, cévkování, laváže, ošetření permanentních katétrů

7. Aplikace inhalační a léčebné terapie p. o., s. c, i. m., i. v., UV event. další způsoby aplikace terapie či instilace léčiv

8. Nácvik a zaučování aplikace inzulínu

a s výkonem Fyzická asistence při poskytování domácí péče.

44. 927 - ORTOPTICKÁ SESTRA

Výkony ortoptická cvičení aktivní, pasivní a pleoptická prováděná ortoptickou sestrou lze vykazovat současně, nejvíce však šest v jednom kalendářním dni.

45. 999 - VÝKONY BEZ AUTORSKÉ ODBORNOSTI

Výkony autorské odbornosti 999 jsou určeny pro všechna klinická pracoviště.

45.1 Čas stráveny dopravou

Výkon
číslonázev
09521Čas lékaře strávený dopravou za pacientem v rámci návštěvy á 10 minut

nesmí být vykázán spolu s výkonem dopravy.

45.2 Návštěva v ÚSP

Výkon
číslonázev
09519Návštěva specialisty u pacienta

pokud se jedná o návštěvu v ústavu sociální péče nebo obdobném prostředí, lze vykázat v jeden den pouze na jednoho obyvatele tohoto ústavu, výkon klinického vyšetření se vykazuje zvlášť.

45.3 Kanylace žíly

Výkonem
číslonázev
09220Kanylace periferní žíly včetně infúze

nelze vykazovat odběry. Tento výkon nelze vykazovat spolu s výkony infúze.

1.4 UZ vyšetření

Výkony
číslonázev
09135UZ vyšetření pouze jednoho orgánu v několika rovinách
09137UZ vyšetření dvou orgánů v několika rovinách
09139UZ vyšetření tří a více orgánů v několika rovinách

lze vykázat pouze tehdy, pokud byla provedena obrazová dokumentace.

1.5 Telefonická konzultace

Výkon
číslonázev
09513Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem

hradí pojišťovna pouze tomu lékaři, který je pro danou problematiku ošetřujícím lékařem. Tímto výkonem lze vykázat pouze takovou telefonickou konzultaci, která souvisí s diagnostikou nebo léčbou.

1.6 Ošetření a převazy

Ošetření a převaz rány se vykazuje výkony:

číslonázev
09237Ošetření a převaz rány od 1 cm do 10 cm2
09241Ošetření a převaz rány od 10 do 30 cm2
09243Ošetření a převaz rány nad 30 cm2
09239Sutura malé rány do 5 cm

Pro vykázání výkonu je rozhodující plocha rány, nikoli plocha obvazu. Tyto výkony nelze v jednom dni vykazovat současně pro jednu lokalitu. Pro tyto účely jsou za lokality pokládány: hlava, krk, hrudník, břicho, záda, hýždě, každá končetina.

Popáleniny se vykazují stejně jako rány, případně speciálními výkony odbornosti popáleninové medicíny.

46. VÝKONY POUZE PŘÍSTROJOVÉ

46.1 Operační mikroskop

Použití operačního mikroskopu lze vykázat výkonem

číslonázev
56419Použití operačního mikroskopu á 15 minut

Tento výkon byl definován autorskou odborností neurochirurgie. Byl kalkulován s použitím operačního mikroskopu v pořizovací hodnotě 3 miliony Kč. Tento výkon mohou vykazovat pracoviště všech oborů.

1.2 Použití mikroskopu při operačním výkonu

Pokud je při operačním výkonu v ORL použit mikroskop, lze vykázat výkon

číslonázev
71823Použití mikroskopu při operačním výkonu á 10 minut

Tento výkon autorské odbornosti 999 lze u jednoho pacienta vykázat opakovaně, vždy za každých dokončených 10 minut.

Kapitola 5

Ošetřovací dny

Ošetřovací dny (dále jen OD) se vykazují při hospitalizaci pacienta na lůžkovém oddělení zdravotnického zařízení nebo při pobytu pacienta ve stacionáři.

V jeden kalendářní den je možno vykázat pro jednoho pojištěnce nejvýše jeden OD.

Den přijetí k hospitalizaci a den ukončení hospitalizace se vykazují jako jeden OD.

OD je vykazován podle odbornosti oddělení, které OD vykazuje.

1. OŠETŘOVACÍ DNY

1. 00001 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 201, 202, 205, 206, 207, 209, 210, 303, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407.

2. 00002 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 015, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709.

3. 00003 se vykazuje na akutních lůžkách odbornosti 301, 302.

4. 00005 se vykazuje na ošetřovatelských lůžkách všech odborností.

5. 00006 se vykazuje na akutních lůžkách oddělení odbornosti 305, 306, 308, 309.

6. 00010 se vykazuje na akutních lůžkách oddělení odbornosti 203.

7. 00012 se vykazuje na lůžkách oddělení pro novorozence.

8. 00021 se vykazuje na lůžkách psychiatrických odborných léčebných ústavů.

9. 00022 se vykazuje na lůžkách rehabilitačních odborných léčebných ústavů.

10. 00023 se vykazuje na lůžkách odborných léčebných ústavů tuberkulózy a respiračních nemocí.

11. 00024 se vykazuje na lůžkách ostatních odborných léčebných ústavů.

12. 00026 se vykazuje na lůžkách dětských psychiatrických odborných léčebných ústavů.

13. 00027 se vykazuje na lůžkách dětských rehabilitačních odborných léčebných ústavů.

14. 00028 se vykazuje na lůžkách dětských odborných léčebných ústavů tuberkulózy a respiračních nemocí.

15. 00029 se vykazuje na lůžkách ostatních dětských odborných léčebných ústavů.

16. 00031 se vykazuje za jeden den pobytu doprovodu pacienta do 6 let věku.

17. 00032 se vykazuje za jeden den pobytu doprovodu pacienta nad 6 let věku.

18. 00041 se vykazuje za jeden den pobytu pacienta ve stacionáři, pokud délka pobytu dosáhne alespoň 8 hodin. V případě stacionáře s psychoterapeutickým programem jako důvodem k přijetí do stacionáře pokud délka pobytu dosáhle alespoň 6 hodin.

19. 00051 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s 50 a více body podle bodovacího systému terapeutických zásahů (Therapeutic Intervention Scoring Systém - dále jen TISS).

20. 00052 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s TISS 40 - 49 body.

21. 00053 je Ošetřovací den resuscitační péče o pacienta s TISS 30 - 39 body.

22. 00055 je Ošetřovací den intenzívní péče vyššího stupně o pacienta s TISS 20 - 29 body.

23. 00057 je Ošetřovací den intenzívní péče nižšího stupně o pacienta s TISS 15-19 body.

24. 00058 je Ošetřovací den intenzívní péče nižšího stupně o pacienta s TISS 9-14 body.

25. 00061 je Ošetřovací den resuscitační péče o kojence, děti a dorost.

26. 00062 je ošetřovací den resuscitační péče v dětské kardiologii a dětské kardiochirurgii.

27. 00065 je Ošetřovací den intenzívní péče o kojence, děti a dorost - vyšší stupeň.

28. 00068 je Ošetřovací den intenzívní péče o kojence, děti a dorost - nižší stupeň.

29. 00071 je Ošetřovací den neonatální resuscitační péče - vyšší stupeň.

30. 00072 je Ošetřovací den neonatální resuscitační péče - nižší stupeň.

31. 00075 je Ošetřovací den neonatální intenzívní péče - vyšší stupeň.

32. 00078 je Ošetřovací den neonatální intenzívní péče - nižší stupeň.

33. 00098 je propustka na žádost pacienta.

34. 00099 je propustka z léčebných důvodů.

2. VE VÝKONU OD JE ZAHRNUTO:

1. veškeré vizity lékařů

2. činnost SZP, NZP a PZP

3. administrativní činnost mimo činnost zahrnutou v jiných výkonech

4. organizační činnost vedoucích pracovníků

5. ústavní pohotovostní služba (kromě OD 00005, 00031, 00032, 00041, 00098 a 00099)

6. stravní jednotka (kromě OD 00012, 00041, 00051, 00052, 00053, 00061, 00062, 00071, 00072, 00075, 00078, 00098 a 00099)

7. přímo spotřebovaný zdravotnický materiál (kromě OD 00031, 00032, 00041, 00098 a 00099)

8. přímo spotřebované léčivé přípravky (pouze OD resuscitační a intenzívní péče)

9. jednoúčelové přístroje (pouze OD resuscitační a intenzívní péče)

Ve výkonech OD, mimo OD resuscitační a intenzívní péče, není zahrnuta resuscitační a intenzívní péče.

3. K VÝKONU OD SE PŘIPOČTE:

1. úhrada za výkony agregované do ošetřovacího dne - podle odborností

2. úhrada přímo spotřebovaných léčivých přípravků (kromě OD resuscitační a intenzivní péče)

3. část úhrady nepřímých nákladů (režie) lůžkového zdravotnického zařízení - podle kategorií zařízení

Výkony agregované do výkonu OD zdravotní pojišťovna neuhradí v den, kdy je pacient hospitalizován, a to ani lůžkovým zdravotnickým zařízením, kde je pacient hospitalizován, ani jiným zdravotnickým zařízením.

V případě, že zdravotnické zařízení požaduje provedení výkonu agregovaného do OD od jiného zdravotnického zařízení, uvede do žádosti o provedení výkonu, že se jedná o hospitalizovaného pacienta. Vyžádaný výkon uhradí vyžadující zdravotnické zařízení tomu zdravotnickému zařízení, které výkon provedlo.

1.1 Úhrada za výkony agregované do OD

Ke každému OD 00001, 00002, 00003, 00006, 00010, a 00012 se připočte úhrada za výkony agregované do OD podle odbornosti, ve které byl OD vykázán.

Úhrada za výkony agregované do OD je podrobena sestupné sazbě podle stejných pravidel jako vlastní OD. Pokud je vykazován OD, který podléhá sestupné sazbě, je hodnota úhrady za agregované výkony určena podle jednotlivých OD (A až E). Pokud je vykazován OD, který sestupné sazbě nepodléhá, je hodnota úhrady za výkony agregované do hodnoty OD určena sazbou B.

Odbornostagreg A bodyagreg B bodyagreg C bodyagreg D bodyagreg E body
101379316253253158
102350292234234146
103390325260260163
104268223178178112
105271226181181113
106253211169169106
107410342274274171
108275229183183115
10920817313813887
2017462494931
202312260208208130
203318265212212133
205307256205205128
2068873585837
20718415312212277
20922819015215295
21022618815015094
30122919115315396
302390325260260163
30323619715815899
30411596767648
3055143343421
3064033272717
3085042333321
3093630242415
401246205164164103
402296247198198124
40317314411511572
404136113909057
4057865525232
4076454434327
501269224179179112
50221718114514591
50322018314614692
504275229183183115
505286238190190119
50619115912712780
507260217174174109
6018772585836
602270225180180113
603398332266266166
604360300240240150
60515412810210264
60617214311411472
6076554434327
701137114919157
7023328222214
70410991727245
7058874595937
70623219315415497
70717614711811874
708516430344344215

Vysvětlivky k tabulce:

Odbornost - odbornost, ve které je OD vykazován

agreg A body - bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu A

agreg B body - bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu B

agreg C body - bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu C

agreg D body - bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu D

agreg E body - bodová hodnota úhrady za výkony agregované do OD typu E

1.2 Úhrada přímo spotřebovaných léčivých přípravků

Výše úhrady přímo spotřebovaných léčivých přípravků k OD (lékový paušál k OD) bude stanovena na základě smlouvy mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou.

1.3 Úhrada nepřímých nákladů k OD

viz kapitola 7 - „Nepřímé náklady".

4. SESTUPNÁ SAZBA OD

Úhrada OD uvedených dále podléhá sestupné sazbě.

Sestupná sazba OD se vztahuje na OD

00001

00002

00003

00006

00010

5. HODNOTY OD

5.1 OD podléhající sestupné sazbě

OD body A body B body C body D body E
00001 609 507 406 406 254
00002 625521 417 417 261
00003 706 588 471 471 294
00006 590492 394 394 246
00010 760634 507 507 317

Pásma sestupu:

A = 1,2 B

C = 0,8 B

D = 0,8 B

E = 0,5 B

1.2 OD nepodléhající sestupné sazbě

ODbody
00005 355
00012 479
00021 464
00022 457
00023 402
00024 402
00026 464
00027 457
00028 402
00029 402
00031 71
00032 71
00041 64
00051 27 560
00052 23 560
00053 19 560
00055 9 283
00057 4819
00058 3619
00061 21 560
00062 27 772
00065 12 203
00068 4 991
00071 23 993
00072 19 763
00075 11 058
00078 4 455
00098 0
00099 0

6. PRŮMĚRNÁ DÉLKA HOSPITALIZACE

Pro účely sestupné platby OD jsou stanoveny průměrné délky hospitalizace pro jednotlivé obory a počet jednotlivých typů OD při dané průměrné délce hospitalizace.

1.1 Průměrná délka hospitalizace pro jednotlivé obory

obor SDH O- O+
alergologie a klinická imunologie 13 2 2
ARO 6 2 2
dermatovenerologie 18 2 2
foniatrie 19 2 2
fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace 23 5 5
geriatrie 24 3 3
gynekologie a porodnictví 7 1 1
chirurgie 9 2 2
interní lékařství 12 3 2
kardiochirurgie 8 1 8
kardiologie 8 1 1
klinická hematologie 14 4 4
klinická onkologie 12 2 12
neurochirurgie 11 2 2
neurologie 14 4 4
nukleární medicína 11 2 2
oftalmologie 8 2 1
ortopedická protetika 19 3 3
ortopedie 12 3 2
otorinolaryngologie 6 1 1
pediatrie 7 2 2
plastická chirurgie 10 3 2
popáleninová medicína 14 2 2
přenosné nemoci 11 3 3
psychiatrie 30 7 5
radioterapie 15 2 6
revmatologie 26 7 5
stomatologie a maxillofaciální chirurgie 8 1 1
TBC a respirační nemoci 19 6 4
úrazová chirurgie 9 2 2
urologie 9 3 2

Vysvětlivky k tabulce:

SDH průměrná délka hospitalizace

O- maximální povolená odchylka směrem dolů

O+ maximální povolená odchylka směrem nahoru

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze dohodnout průměrnou délku hospitalizace odchylně v rozsahu přípustné odchylky směrem dolů (zkrácení průměrné doby hospitalizace) nebo směrem nahoru (prodloužení průměrné délky hospitalizace).

Pokud se jedná o lůžkové zdravotnické zařízení typu 0 (viz kapitola Úhrada nepřímých nákladů, bod 21.), lze ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením dohodnout průměrnou délku hospitalizace odchylně směrem dolů.

Pokud není obor uveden v tabulce, bude průměrná délka hospitalizace dohodnuta mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou.

1.2 Počty OD jednotlivých typů

Pro účely sestupné sazby OD jsou stanoveny tyto počty OD jednotlivých typů pro dané průměrné délky hospitalizace.

SDH A B C D
3 1 1 1 3
4 2 1 1 4
5 2 1 2 5
6 2 2 2 6
7 3 2 2 7
8 3 2 3 8
9 3 3 3 9
10 4 3 3 10
11 4 3 4 11
12 4 4 4 12
13 5 4 4 13
14 5 4 5 14
15 5 5 5 15
16 6 5 5 16
17 6 5 6 17
18 6 6 6 18
19 7 6 6 19
20 7 6 7 20

Vysvětlivky k tabulce:

SDH průměrná délka hospitalizace ve dnech

A počet OD typu A

B počet OD typu B

C počet OD typu C

D počet OD typu D

Při průměrné délce hospitalizace do 3 dnů se vykazují všechny dny typu A. V případě delší průměrné délky hospitalizace než 20 dnů se postupuje podle stejného mechanismu výpočtu dnů pro jednotlivé typy ošetřovacího dne.

Při překročení dvojnásobku dohodnuté průměrné délky hospitalizace se úhrada ošetřovacího dne provádí podle typu E.

Na základě smlouvy mezi lůžkovým zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou lze rozšířit úhradu OD typu D, pro obory radioterapie a onkologie případně i typu B, a to až na celou dobu hospitalizace.

7. PRAVIDLA VYKAZOVÁNÍ OD

OD resuscitační a intenzívní péče lze vykazovat pouze na pracovišti, které splňuje minimální personální a technické vybavení.

1.1 Minimální personální vybavení

1.1.1 OD resuscitační péče kromě neonatální

Jedná se o OD 00051,00052, 00053, 00061 a 00062.

pracovník kvalifikace úvazek
vedoucí lékař další atestace v oboru1)1,0 na stanici
ošetřující lékař další atestace v oboru 0,6 na lůžko
lékař UPS2)další atestace v oboru 1,0 pouze pro stanici3)
staniční sestra PSS ARIP4)1,0 na stanici
SZP PSS ARIP alespoň 50% 3,0 na lůžko
NZP - - 0,3 na lůžko

nepřetržitá dostupnost vysokoškolsky kvalifikovaného technika v rámci zdravotnického zařízení

1) „atestace v oboru” se rozumí lékař s absolvovanou specializační průpravou I. stupně v oboru, „další atestace v oboru" se rozumí lékař s absolvovanou specializační průpravou II. stupně nebo nástavbovou specializační průpravou v oboru

2) ÚPS se rozumí ústavní pohotovostní služba

3) lékař ve službě ÚPS pouze pro stanici resuscitační péče, neslouží zároveň pro potřeby jiné části oddělení

4) PSS ARIP se rozumí pomaturitní specializační studium sester v anesteziologii, resuscitaci a intenzívní péči

1.1.2 OD neonatální resuscitační péče

Jedná se o OD 00071 a 00072.

pracovník kvalifikace úvazek
vedoucí lékař další atestace v oboru 1,0 na stanici
ošetřující lékař další atestace v oboru 0,6 na lůžko
lékař UPS další atestace v oboru 1,0 pouze pro stanici
staniční sestra PSS ARIP 1,0 na stanici
SZP PSS ARIP alespoň 50% 4,0 na lůžko
NZP - - 0,3 na lůžko

nepřetržitá dostupnost vysokoškolsky kvalifikovaného technika v rámci zdravotnického zařízení

1.1.3 OD intenzívní néče vyššího stupně

Jedná se o OD 00055, 00065 a 00075.

pracovníkkvalifikaceúvazek
vedoucí lékařdalší atestace v oboru1,0 na stanici
ošetřující lékařatestace v oboru0,3 na lůžko
lékař UPSatestace v oboru1,0 pouze pro stanici
staniční sestraPSS ARIP1,0 na stanici
SZPPSS ARIP alespoň 25%2,2 na lůžko
NZP- -0,2 na lůžko

1.1.4 OD intenzívní péče nižšího stupně

Jedná se o OD 00057, 00058, 00068 a 00078.

pracovníkkvalifikaceúvazek
vedoucí lékařdalší atestace v oboru0,5 na stanici denně přítomen
ošetřující lékařatestace v oboru0,2 na lůžko
lékař UPSatestace v oborupokud zajišťuje i ÚPS pro standartní lůžka,
tak nejméně 2,0 celkem
staniční sestraPSS ARIP1,0 na stanici
SZPPSS ARIP alespoň jedna,
ne v hematologii
1,4 na lůžko
NZP- -0,1 na lůžko

1.1.5 Další OD

Úvazky jsou přepočteny na jednu stanici o 30 lůžkách. U OD 00003 na jednu stanici o 25 lůžkách, u OD 00010 a 00012 na jednu stanici o 20 lůžkách, u OD 00031 a 00032 na 10 lůžek a u OD 00041 na 15 lůžek. Pokud je na stanici (ve stacionáři) jiný počet lůžek, je třeba hodnoty přepočítat dle skutečného počtu lůžek.

OD lékař A2 lékař A1 lékař A0 lékař ÚPS SZP PSS5)SZP NZP, PZP
00001 0,53 11 0,331,33 8,55 3,66
00002 0,33 0,33 1 0,331,33 8,51 4,33
00003 0,431 1 0,33 1,33 7,61 3
00005 0 0,5 0 0 1 6,6 4
00006 0,531 1 0,33 1,33 7,53 5,66
00010 0,431 0 0,33 1,33 4,76 1
00012 0,5 0 0 0,5 1 6 0
00021 0,661 0 0,16 1,33 7,9 6
00022 0,661 0 0,16 1,33 8,56 4
00023 0,66 1 00,16 1,33 6,56 2
00024 0,66 1 0 0,16 1,33 6,56 2
00026 0,66 1 0 0,16 1,33 7,9 6
00027 0,66 1 0 0,161,33 8,56 4
00028 0,66 1 0 0,16 1,33 6,56 2
00029 0,66 1 0 0,16 1,33 6,56 2
00031 0 0 0 0 0,1 0 0
00032 0 0 0 0 0,1 0 0
00041 0 0 0 0 0 2 0
00098 0 0 0 0 0 0 0
00099 0 00 0 0 0 0

5) PSS se rozumí pomaturitní specializační studium sester

1.2 Minimální technické vybavení

1.2.1 OD resuscitační a intenzívní péče o dospělé

1.2.1.1 OD resuscitační péče o pacienta s TISS 30 a více body

Jedná se o OD 00051,00052 a 00053.

Podmínkou pro vykazování těchto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

Přístrojpočet
Centrála monitorovací1 na stanici
Dávkovač injekční 2 na 1 lůžko
Defibrilátor 2 na stanici
EKG přístroj alespoň tříkanálový 1 na stanici
Kapnometr - modul CO21 na 1 lůžko
Kardiostimulátor jednodutinový externí 1 na stanici
lůžko resuscitační polohovatelné do stran 1 na 1 lůžko
Monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP 1 na stanici
Monitor modulární s moduly 1 na 1 lůžko
Nebulizátor 1 na 1 lůžko
Odsávačka 1 na 1 lůžko
Oxymetr pulzní 1 na 1 lůžko
Přístroj anesteziologický 1 na stanici
Pumpa infúzní3 na 1 lůžko
Ventilátor1 na 1 lůžko

1.2.1.2 OD intenzívní péče vyšší stupeň o pacienta s TISS 20-29 body

Jedná se o OD 00055.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně čtyři lůžka na pracovišti, přístrojové vybavení uvedené dále a zajištění možnosti poskytování resuscitační péče po dobu alespoň 48 hodin na alespoň jednom lůžku.

Přístrojpočet
Centrála monitorovací1 na stanici
Dávkovač injekční 2 na 1 lůžko
Defibrilátor 1 na 3 lůžka
EKG přístroj alespoň tříkanálový 1 na stanici
Kardiostimulátor jednodutinový externí 1 na stanici
lůžko resuscitační 1 na 1 lůžko
Monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP1 na stanici
Nebulizátor 1 na 1 lůžko
Odsávačka 1 na 1 lůžko
Oxymetr pulzní 1 na 1 lůžko
přístroj anesteziologický1 na stanici
pumpa infúzní 3 na 2 lůžka
ventilátor 1 na 3 lůžka

1.1.1.3 OD intenzívní péče nižší stupeň o pacienta s TISS 15-19 body

Jedná se o OD 00057.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístrojpočet
centrála monitorovací 1 na stanici
dávkovač injekční stříkačkový 1 na 1 lůžko
defibrilátor 1 na 3 lůžka
EKG přístroj alespoň tříkanálový 1 na stanici
kardiostimulátor jednodutinový externí 1 na stanici
lůžko resuscitační 1 na 1 lůžko
monitor EKG, NIBP 1 na 1 lůžko
nebulizátor 1 na 2 lůžka
odsávačka 1 na 2 lůžka
oxymetr pulzní 1 na 2 lůžka
pumpa infúzní 3 na 2 lůžka
ventilátor1 na stanici

1.1.1.4 OD intenzívní péče nižší stupeň o pacienta s TISS 9-14 body

Jedná se o OD 00058.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístroj počet
centrála monitorovací 1 na stanici
dávkovač injekční stříkačkový 1 na 1 lůžko
defibrilátor 1 na 3 lůžka
EKG přístroj alespoň tříkanálový 1 na stanici
lůžko resuscitační 1 na 1 lůžko
monitor EKG, NIBP 1 na 1 lůžko
nebulizátor 1 na 3 lůžka
odsávačka 1 na 2 lůžka
oxymetr pulzní 1 na 3 lůžka
pumpa infúzní 1 na 1 lůžko
ventilátor1 na stanici

1.1.2 OD resuscitační a intenzívní néče o kojence, děti a dorost

1.1.2.1 OD resuscitační péče o kojence, děti a dorost

Jedná se o OD 00061.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

přístrojpočet
defibrilátor1 na stanici
EKG přístroj alespoň tříkanálový 1 na stanici
kufr resuscitační 1 na stanici
lůžko resuscitační 1 na 1 lůžko
lůžko vyhřívané 1 na stanici
monitor EKG, SpO2, IBP, TEMP 1 na 1 lůžko
odsávačka 1 na 1 lůžko
oxymetr pulzní 1 na 3 lůžka
přístroj anesteziologický 1 na stanici
přístroj RTG mobilní 1 na stanici
pumpa infúzní 3 na 1 lůžko
ventilátor pro děti starší 3 let a dospělé 1 na 1 lůžko
zvlhčovač vdechovaných plynů 1 na 1 lůžko

1.1.1.2 OD resuscitační péče v dětské kardiolo2Íi a dětské kardiochirurgii

Jedná se o OD 00062.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

přístrojpočet
krevní plyny, ionty, hematokrit 1 na stanici
dávkovač lineární 2 na 1 lůžko
defibrilátor 1 na stanici
EKG přístroj alespoň tříkanálový 1 na stanici
externí kardiostimulátor 1 na stanici
hrudní drenáž 1 na 1 lůžko
jícnový stimulátor 1 na stanici
kapnometr 1 na 1 lůžko
lůžko resuscitační (lůžko vyhřívané pro kojence) 1 na 1 lůžko
monitor centrální 1 na stanici
monitor vitálních funkcí 1 na 1 lůžko
odsávačka 1 na 1 lůžko
oxymetr pulzní 1 na 3 lůžka
přístroj RTG mobilní 1 na stanici
pumpa infúzní 3 na 1 lůžko
teplovzdušné ohřívání pacienta 1 na 1 lůžko
ventilátor pro děti starší 3 let a dospělé 1 na 1 lůžko
zvlhčovač vdechovaných plynů1 na 1 lůžko

1.1.1.3 OD intenzívní péče o kojence. děti a dorost vyšší stupeň

Jedná se o OD 00065.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně čtyři lůžka na pracovišti, přístrojové vybavení uvedené dále a zajištění možnosti poskytování resuscitační péče po dobu alespoň 48 hodin na alespoň jednom lůžku.

přístroj počet
defibrilátor 1 na stanici
EKG přístroj alespoň tříkanálový 1 na stanici
kufr resuscitační 1 na stanici
monitor EKG, SpO2, IBP 1 na 1 lůžko
odsávačka 1 na 1 lůžko
oxymetr pulzní 1 na 3 lůžka
přístroj anesteziologický 1 na stanici
přístroj RTG mobilní 1 na stanici
pumpa infúzm 2 na 1 lůžko
ventilátor pro děti 1 na stanici
zvlhčovač vdechovaných plynů 1 na 1 lůžko

1.1.1.4 OD intenzívní péče o kojence. děti a dorost nižší stupeň

Jedná s o OD 00068.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístroj počet
kufr resuscitační 1 na stanici
monitor EKG, SpO2 NIBP 1 na 1 lůžko
odsávačka 1 na 1 lůžko
pumpa infúzní 1 na 1 lůžko
zvlhčovač vdechovaných plynů 1 na 1 lůžko

1.1.3 OD neonatální resuscitační a intenzívní péče

1.1.3.1 OD neonatální resuscitační péče vyšší a nižší stupeň

Jedná se o OD 00071 a 00072.

Podmínkou pro vykazování těchto OD je nejméně pět lůžek na pracovišti a zajištění následující úrovně přístrojového vybavení nejméně na dvou třetinách lůžek pracoviště.

přístrojpočet
fototerapie 1 na 1 lůžko
ventilační jednotka 1 na 1 lůžko

1.1.3.2 OD neonatální intenzívní péče vyšší stupeň

Jedná se o OD 00075.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně čtyři lůžka na pracovišti, přístrojové vybavení uvedené dále a zajištění možnosti poskytování resuscitační péče po dobu alespoň 48 hodin na alespoň jednom lůžku.

přístroj počet
inkubátor SC 1 na 1 lůžko
monitor EKG, NIBP, SpO21 na 1 lůžko
oxymetr do inkubátoru 1 na 1 lůžko
přístroj dechový CPAP 1 na 1 lůžko
pumpa infúzní 2 na 1 lůžko
ventilátor 1 na 1 lůžko

1.1.1.3 OD neonatální intenzívní péče nižší stupeň

Jedná se o OD 00078.

Podmínkou pro vykazování tohoto OD jsou minimálně tři lůžka na pracovišti a přístrojové vybavení uvedené dále.

přístroj počet
inkubátor SC 1 na 1 lůžko
monitor EKG, NIBP, SpO21 na 1 lůžko
přístroj dechový CPAP 1 na 1 lůžko
pumpa infúzní 1 na 1 lůžko
fototerapie1 na 3 lůžka

1.3 Obsah resuscitační a intenzívní péče

OD resuscitační a intenzívní péče lze vykázat pouze tehdy, pokud byl naplněn jejich obsah.

1.3.1 Obligatorní obsah OD resuscitační péče

Jedná se o OD 00051,00052, 00053, 00061,00062, 00071 a 00072.

Resuscitační péče je poskytována při selhání jedné nebo více životních funkcí.

Obligatorním obsahem OD resuscitační péče je:

1. invazivní monitorování

2. umělá plicní ventilace

1.3.2 Obligatorní obsah OD intenzívní péče vyššího stupně

Jedná se o OD 00055, 00065 a 00075.

Intenzívní péče vyššího stupně je poskytována při poruše jedné nebo více životních funkcí.

Obligatorním obsahem OD intenzívní péče vyššího stupně je:

1. trvalé neinvazivní monitorování všech životních funkcí, včetně záznamu

2. aktivní opakované intervence pro poruchu funkce nebo vnitřního prostředí

3. speciální dokumentace

1.1.3 Obligatorní obsah OD intenzívní péče nižšího stupně

Jedná se o OD 00057, 00058, 00068 a 00078.

Intenzívní péče nižšího stupně je poskytována při hrozící poruše některé životní funkce.

Obligatorním obsahem OD intenzívní péče nižšího stupně je:

1. písemné zdůvodnění indikace k poskytování intenzívní péče nižšího stupně lékařem doporučujícím poskytnutí intenzívní péče nižšího stupně

2. písemný souhlas k poskytnutí intenzívní péče nižšího stupně lékaře přijímajícího pacienta na pracoviště intenzívní péče

3. trvalé neinvazivní monitorování nejméně jedné životní funkce

4. nitrožilní infúzní léčba

5. bilance příjmu a výdeje tekutin

8. ZUM VYKAZOVANÝ K OŠETŘOVACÍM DNŮM

K OD nelze vykazovat žádné materiály jako zvlášť účtované materiály (dále ZUM), pokud není dále uvedeno jinak.

K OD resuscitační a intenzívní péče lze vykázat jako zvlášť účtovaný materiál nitrolební čidlo na měření nitrolebního tlaku na jedno použití.

9. ZULP VYKAZOVANÝ K OŠETŘOVACÍM DNŮM

K OD nelze vykazovat zvlášť účtované léčivé přípravky (dále ZULP), pokud není dále uvedeno jinak.

K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny symbolem „B“ podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.

K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny symbolem „U“ podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.. Toto neplatí pro OD 00005, 00021, 00022, 00023, 00024, 00026, 00027, 00028, 00029.

K OD lze vykazovat jako ZULP s předchozím souhlasem revizního lékaře takové léčivé přípravky, které jsou označeny symbolem „X“ podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.. Toto neplatí pro OD 00005, 00021, 00022, 00023, 00024, 00026, 00027, 00028, 00029.

K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny symbolem „K“ podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.. Toto neplatí pro OD 00005, 00021, 00022, 00023, 00024, 00026, 00027, 00028, 00029, 00051, 00052, 00053, 00055, 00057, 00058, 00061, 00065, 00068, 00071, 00072, 00075, 00078.

K OD lze vykazovat jako ZULP takové léčivé přípravky, které jsou označeny symbolem „T“ podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb.. Toto platí pouze pro OD 00051,00052, 00053, 00055, 00057, 00058, 00061, 00065, 00068, 00071,00072, 00075, 00078.

10. VÝKONY VYKAZOVANÉ SPOLU S OŠETŘOVACÍMI DNY

Spolu s OD se vykazují všechny zdravotní výkony, pokud není dále uvedeno jinak.

Spolu s OD nelze vykazovat zdravotní výkony, u kterých je uvedeno v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami v položce omezení místem

„A - pouze ambulantně”

„SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně”

„A - pouze ambulantně - agregován do OD”

„SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD”

Toto neplatí pro OD 00041.

Spolu s OD resuscitační a intenzívní péče nelze vykazovat výkony uvedené v následujícím seznamu, ani pokud byly provedeny jiným pracovištěm než pracovištěm resuscitační nebo intenzívní péče:

1. Drenáž hrudníku

2. Endotracheální intubace ne pro anestézii

3. Endotracheální odsávání

4. Enterální výživa

5. Forsírovaná diuréza

6. Invazívní monitorování

7. Kanylace centrální žíly

8. Kanylace periferní žíly včetně infúze

9. Kanylace plicnice a měření tlaku v zaklínění

10. Kardioverse

11. Komplexní metabolické sledování

12. Masivní objemové náhrady a přetlaková transfúze

13. Měření srdečního výdeje bioimpedancí

14. Oxygenoterapie

15. Pulzní oxymetrie

16. Punkce hrudníku

17. Punkce perikardu

18. Punkce trachey se zavedením kanyly

19. Terapeutická laváž GIT

20. Udržování tělesné teploty

21. Zavedení gastrické sondy

22. Zavedení intrajejunální sondy.

23. Zavedení katétru pro intraarteriální perfúzi

24. Zavedení močového katétru

25. Zavedení Sengstagenovy sondy

Spolu s OD resuscitační a intenzívní péče nelze vykázat žádné výkony, pokud byly provedeny pracovištěm resuscitační a intenzívní péče, vyjma výkonů:

1. Kardiopulmonální resuscitace

2. Anestézie u neodkladných operačních výkonů

3. Tracheostomie

4. Kontinuální venózní hemofiltrace

5. Akutní peritoneální dialýza

6. Akutní hemodialýza

7. Chronická hemodialýza

8. Hemofiltrace

9. Hemodiafiltrace

10. Bezacetátová biofiltrace

11. Plazmaferéza membránová

12. Hyperbarická oxygenoterapie v přetlakové hyperbarické komoře

13. Podpůrná léčba vzdušným lůžkem

14. Výkony:

Specializovaná hematologická léčba nemocných s allogenní transplantací kostní dřeně

Specializovaná hematoonkologická léčba nemocných na specializovaných pracovištích, včetně autologní transplantace kostní dřeně

Transplantace allogenní kostní dřeně

Transplantace autologní kostní dřeně, rozmražení a aplikace do centrálního žilního katétru na specializovaných hematologických pracovištích

15. Výkony parenterální výživy k výkonům OD intenzívní péče o pacienta s TISS body do 29 bodů.

Kapitola 6

Kategorie pacienta v ústavní péči

Kategorie pacienta vyjadřuje zvýšenou náročnost ošetřovatelské péče poskytované pacientovi.

1. VYKAZOVÁNÍ KATEGORIÍ PACIENTA

Kategorie pacienta se vykazuje u všech hospitalizovaných pacientů za každý den hospitalizace kromě dne ukončení hospitalizace. První a poslední den hospitalizace se vykazuje jako jeden den s kategorií odpovídající stavu pacienta v první den hospitalizace.

Kategorie pacienta se vykazuje i s výkonem ošetřovacího dne OD 00005 - ošetřovatelská lůžka všech odborností.

Kategorie pacienta 1 se vykazuje v den, kdy je vykazován ošetřovací den (dále OD) resuscitační nebo intenzívní péče.

Kategorie pacienta 1 se vykazuje na oddělení pro fyziologické novorozence. Kategorii pacienta 4 lze vykázat na oddělení pro fyziologické novorozence tehdy, pokud je na tomto oddělení hospitalizován nedonošený novorozenec či patologický novorozenec, zdravotnické zařízení nemá zřízené oddělení pro patologické novorozence a nedonošence a nedonošenci či patologickému novorozenci není v ten den vykazován OD resuscitační nebo intenzívní péče.

Podmínkou pro vykazování kategorií pacienta je takový počet SZP, NZP a PZP pracujících na pracovišti, který překračuje standardní počet pracovníků použitý pro kalkulaci hodnoty OD a uvedený v kapitole Ošetřovací dny.

Hodnota kategorií pacienta:

kategorie body název legenda
0 0 pacient na propustcevykáže se každý den, kdy je pacient na propustce
1 0 pacient soběstačný pacient je nezávislý na základní ošetřovatelské péči dítě nad 10 let
2 75pacient částečně soběstačný pacient je částečně soběstačný, sám se obslouží s dopomocí, je schopen pohybu mimo lůžko s dopomocí či samostatně na invalidním vozíku dítě od 6 do 10 let
3150 pacient vyžadující zvýšený dohled lucidní pacient, neschopný pohybu mimo lůžko ani s dopomocí či samostatně na invalidním vozíku, vyžaduje téměř úplnou obsluhu psychicky alterovaný pacient vyžadující zvýšený dohled, případně nutné přechodné omezení pohybu či farmakologické zklidnění dítě od 2 do 6 let
4 225 pacient imobilní lucidní, zcela imobilní pacient, případně inkontinentní, vyžaduje ošetřovatelskou pomoc při všech úkonech i dítě do 2 let věku
5 300 pacient v bezvědomí pacient je v bezvědomí

Kapitola 7

Úhrada nepřímých nákladů

V kalkulaci bodové hodnoty zdravotních výkonů není zahrnuta položka nepřímé náklady - režie.

Režii spojenou s poskytnutím ambulantní zdravotní péče uhradí zdravotní pojišťovna na základě času výkonu a minutové režijní sazby. Režie výkonu se vypočte jako součin času výkonu v minutách a minutové režijní sazby příslušné k výkonům dané autorské odbornosti.

Čas výkonu je uveden v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami u každého výkonu. Minutová režijní sazba pro jednotlivé autorské odbornosti je uvedena dále.

Režii spojenou s poskytnutím lůžkové zdravotní péče uhradí zdravotní pojišťovna zčásti na základě času výkonu a minutové režijní sazby, zbývající část režie je přiřazena k ošetřovacímu dni. Hodnota režie přiřazené k ošetřovacím dnům je uvedena dále.

1. Minutová režijní sazba přiřazená k výkonu

K výkonům autorské odbornosti 001, 002, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (vyjma nefrologické hemoeliminační metody), 109, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 222, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 710, 801, 802, 804, 805, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 822, 823, 901, 902, 903, 904, 910, 918, 931, 999 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 2,00 body za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 016,108 (pouze nefrologické hemoeliminační metody), 203, 501,502, 503, 504, 505, 506, 507, 601,602, 603, 604, 605, 606, 607, 701,702, 704, 705, 706, 707, 708, 709 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 2,40 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 911, 921, 925, 927, je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 0,70 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 014, 015 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 2,50 bodu za jednu minutu času výkonu.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout vyšší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 300% uvedené hodnoty.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout nižší minutovou režijní sazbu, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 30% uvedené hodnoty.

2. Režie přiřazená k OD

Další část režie vyplývající z rozdílných nákladů jednotlivých kategorií lůžkových zdravotnických zařízení je hrazena ze všeobecného zdravotního pojištění ve formě režie přiřazené k výkonu ošetřovacího dne.

Pro účely přiřazení režie k OD jsou lůžková zdravotnická zařízení rozdělena do několika kategorií.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze, pro účely přiřazení režie k ošetřovacímu dni, dohodnout zařazení zdravotnického zařízení do jiné kategorie než které zdravotnické zařízení odpovídá podle ustanovení následujících pod body 2.1.1: až 2.1.3.

2.1 Kategorie lůžkových zdravotnických zařízení

Za základní obory jsou pro účely seznamu výkonů považovány obory: vnitřní lékařství, chirurgie, gynekologie a porodnictví a pediatrie.

1.1.1 Nemocnice typu 0

Zdravotnické zařízení ústavní péče poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči v méně než třech základních oborech.

1.1.2 Nemocnice typu 1

Zdravotnické zařízení ústavní péče poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči v nejméně třech základních oborech.

1.1.3 Nemocnice typu 2

Zdravotnické zařízení ústavní péče poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči ve čtyřech základních oborech a dalších oborech s výjimkou vojenských nemocnic, které nezřizují pediatrii a porodnictví.

1.1.4 Nemocnice typu 3

Zdravotnické zařízení ústavní péče poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči ve čtyřech základních oborech a všech dalších oborech, běžných pro nemocnici dříve označovanou jako nemocnice III. typu s výjimkou vojenských nemocnic, které nezřizují pediatrii a porodnictví.

1.1.5 Léčebna

Zdravotnické zařízení poskytující jinou než odbornou akutní lůžkovou zdravotní péči. Jedná se především o ošetřovatelská lůžka, odborné léčebné ústavy a léčebny dlouhodobě nemocných, tedy o pracoviště, které nevykazují s ošetřovacími dny žádné jiné zdravotní výkony.

1.2 Hodnota režie přiřazené k OD

kategorie zdravotnického zařízení ústavní péče režie k OD v bodech
nemocnice typ 0 20
nemocnice typ 1 30
nemocnice typ 2 45
nemocnice typ 3 65
léčebna 120

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze, na základě ekonomicky

zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout vyšší hodnotu režie přiřazené k OD, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 300% v tabulce uvedené hodnoty.

Ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením lze, na základě ekonomicky zdůvodněných nezbytných nákladů, dohodnout nižší hodnotu režie přiřazené k OD, než je ve vyhlášce uvedena, nejvýše však do výše 30% v tabulce uvedené hodnoty.

3. Obsah režie

V režii je zahrnuto:

Spotřeba materiálu:

palivo

pohonné hmoty a mazadla mimo pohonné hmoty a mazadla zahrnuté ve výkonech dopravy speciální zdravotnický materiál mimo ten, který je zahrnut jako PMAT ve výkonech nebo jako ZUM účtován zvlášť

léčivé přípravky mimo ty, které jsou zahrnuty jako PLP ve výkonech nebo jako ZULP účtovány zvlášť

potraviny mimo potraviny hrazené ve stravní jednotce v ošetřovacím dni

všeobecný materiál mimo ten, který je zahrnut jako PMAT v některých výkonech

materiál pro údržbu mimo ten, který je zahrnut ve výkonech v rámci specifické údržby jednoúčelových přístrojů

prádlo

osobní ochranné pracovní pomůcky pro zaměstnance

drobný hmotný investiční majetek

knihy a učební pomůcky

Spotřeba energie:

elektrická energie

voda (mimo vodu zahrnutou jako PMAT v některých výkonech)

pára

plyn

Služby:

opravy a udržování mimo specifickou údržbu jednoúčelových přístrojů zahrnutou do výkonů

cestovné zaměstnanců

náklady na reprezentaci

dopravné

nájemné

spoje (poštovné, telefonní poplatky) dodavatelské praní prádla dodavatelský úklid

náklady na vzdělávání, účastnické poplatky

software

ostatní služby

Osobní náklady:

mzdové náklady mimo mzdové náklady zahrnuté ve výkonech

ostatní osobní náklady mimo náklady zahrnuté ve výkonech

pojistné na všeobecné zdravotní pojištění mimo pojistné na všeobecné zdravotní pojištění zahrnuté ve výkonech

pojistné na sociální pojištění pracovníků mimo pojistné na sociální pojištění zahrnuté ve výkonech

Daně

Ostatní náklady (odpis nedobytné pohledávky, úroky, jiné ostatní náklady)

Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku mimo jednoúčelové přístroje zahrnuté ve výkonech

Vnitropodnikové náklady pokud jsou účtovány zvlášť (doprava, údržba, kotelna, kuchyně, správa)

Kapitola 8

Doprava a náhrady cestovních nákladů

1. DOPRAVA

Dopravou se rozumí součást zdravotní péče, která je poskytována v nepřetržitém provozu pracovištěm zdravotnické záchranné služby (dále ZZS), dopravní zdravotní služby (dále DZS) nebo jinými subjekty, které splňují stanovené podmínky podle zvláštních předpisů.

1.1 Doprava zahrnuje

1. místní převozy

2. dálkové převozy

3. převoz doprovodu pacienta

4. infekční převozy

5. jízdy vozidla ZZS

6. převozy patologických novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností

7. leteckou přepravu

8. převoz na pitvu a z pitvy

9. dopravu zdravotnických pracovníků v návštěvní službě

10. dopravu lékařů v LSPP

11. dopravu transfúzních přípravků, speciálních léčiv, tkání a orgánů k transplantaci, dopravu lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu.

1.1.1 Místní převoz

Místním převozem se rozumí převoz pacienta nejvýše do vzdálenosti stanovené smlouvou mezi zdravotní pojišťovnou a příslušnou DZS.

1.1.2 Pálkovy převoz

Dálkovým převozem se rozumí převoz pacienta na vzdálenost větší než stanovený rozsah místních převozů.

1.1.3 Doprovod pacienta

Doprovodem pacienta se rozumí doprovázející osoba, která není členem posádky vozidla a její přítomnost je s ohledem na zdravotní stav pacienta nezbytně nutná.

Doprovod pacienta je vykazován tak, že je připočten počet kilometrů ujetých s doprovodem k počtu kilometrů ujetých s pacientem a je vykazován té zdravotní pojišťovně, u které je pacient pojištěn.

Jako doprovod pacienta je vykazována pouze cesta s pacientem, cesta doprovodu bez pacienta (návrat) není hrazena ze všeobecného zdravotního pojištění.

1.1.4 Infekční převoz

Infekčním převozem se rozumí převoz pacienta prováděný za zvláštního režimu podle hygienických předpisů.

Infekční převoz je vykazován výkony místního nebo dálkového převozu.

1.1.5 Jízda vozidla ZZS

Jízdou vozidla ZZS se rozumí doprava týmu k pacientovi a případný převoz pacienta za podmínek speciální nebo neodkladné zdravotní péče.

Jízda vozidla ZZS je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

1.1.6 Letecká přeprava

Letecká přeprava pacientů se provádí ve výjimečných případech na základě povolení revizního lékaře.

1.1.7 Převoz na pitvu a z pitvy

Převoz na pitvu a z pitvy se vykazuje výkonem dopravy s pevnou sazbou na jeden ujetý kilometr. Jízda nevytíženého vozidla bez zemřelého se nevykazuje.

1.2 V sazbě za jeden km je zahrnuto:

1. příjem požadavku

2. zpracování a třídění informací

3. zadání realizace posádce vozidla

4. jízda k pacientovi (v místním a dálkovém převozu) a k zemřelému v převozu na pitvu a z pitvy

5. odborné naložení pacienta a jeho převoz do zdravotnického zařízení (popřípadě do místa určení)

6. odborný dohled a nezbytná péče v průběhu převozu

7. průběžná komunikace s dispečinkem

8. předání pacienta ve zdravotnickém zařízení (popřípadě v místě bydliště nebo v místě určení)

9. návrat na stanoviště (v místním a dálkovém převozu a z převozu na pitvu a z pitvy) lO.ošetření a příprava vozidla.

2. TARIFNÍ PODMÍNKY

Výkony dopravy zahrnují přímé i nepřímé (režijní) účelné náklady na provoz vozidel v daných režimech převozů na jednoho pacienta.

Ve vozidle dopravní zdravotní služby lze přepravovat současně nejvíce čtyři pacienty.

2.1 Místní převoz

V místním režimu jízdy vykáže zařízení DZS skutečný počet kilometrů ujetých s každým konkrétním pacientem, a to i v případě, je-li současně přepravováno více pacientů.

Jízda nevytížené sanitky bez pacienta se nevykazuje.

Na základě smlouvy mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou lze dohodnout i jiný způsob úhrady než za ujeté kilometry. V takovém případě lze převoz hradit sjednanou paušální částkou. Při sjednávání paušální částky se vychází ze stanovených sazeb za 1 km, průměrné přepravní vzdálenosti v konkrétní lokalitě a vytížení sanitních vozů v místní dopravě.

1.2 Pálkovy převoz

V dálkovém režimu jízdy vykáže zařízení DZS skutečný počet kilometrů ujetý s konkrétním pacientem, a to i v případě, je-li současně přepravováno více pacientů.

Jízda nevytížené sanitky bez pacienta se nevykazuje.

1.3 Jízda vozidla ZZS

V režimu jízdy vozidla ZZS a v případě převozu speciální sanitkou pro novorozence vykáže zařízení všechny ujeté kilometry v souvislosti se zásahem u pacienta, včetně jízdy zpět na stanoviště, pokud nebyla přerušena cestou k dalšímu zásahu.

Kromě úhrady za ujeté kilometry může být jízda vozidla ZZS hrazena rovněž paušálem na jeden výjezd. Tento paušál se určí výpočtem vycházejícím ze stanovených sazeb za 1 km jízdy vozidla ZZS a průměrné přepravní vzdálenosti v konkrétní lokalitě.

Ve výkonech jízdy vozidla ZZS za 1 km (případně za jeden výjezd vozidla ZZS) nejsou zahrnuty zdravotní výkony lékaře, ani výkony ostatních odborných zdravotnických pracovníků, které jsou vykazovány samostatně.

Plánovaný převoz pacienta vozidlem ZZS, pokud nejde o nebezpečí z prodlení, povoluje předem revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny na žádost indikujícího lékaře.

1.4 Přistavení vozidla a jízda zpět na stanoviště

Ve všech případech mimo místní převoz, dálkový převoz a převoz na pitvu a z pitvy vykáže zařízení všechny ujeté kilometry, včetně přistavení vozidla a jízdy zpět na stanoviště, pokud nebyla jízda přerušena cestou k dalšímu převozu.

Místo a čas zahájení a ukončení výkonu musí být vždy uvedeno v příslušné dokumentaci.

3. ZVLÁŠTNÍ TARIFNÍ PODMÍNKY

Zdravotní pojišťovny v rámci smluv se zdravotnickým zařízením dohodnou:

a) rozsah místního převozu

b) konkrétní výši přepravního paušálu

Zdravotní pojišťovna může na návrh přednosty okresního úřadu zvýšit výši úhrady za výkony:

1. místní převoz pacienta

2. dálkový převoz pacienta

až o 50%. Důvodem k tomuto zvýšení jsou demograficko-geografické charakteristiky území znemožňující potřebné vytěžování vozidel DZS.

4. NÁHRADY CESTOVNÍCH NÁKLADŮ POJIŠTĚNCŮM V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM HRAZENÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Doprava pacienta soukromým vozidlem je hrazena podle příslušného výkonu dopravy ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení, které je oprávněno poskytnout zdravotní péči potřebného typu. Účtuje se pouze skutečný počet kilometrů ujetých s konkrétním pacientem, nikoli cesta vozidla bez pacienta.

Úhrada je provedena pojištěnci pouze při předložení poukazu vystaveného ošetřujícím lékařem s vyznačením nutnosti individuální dopravy.

5. NÁHRADY CESTOVNÍCH NÁKLADŮ ZDRAVOTNICKÝM PRACOVNÍKŮM V JEJICH NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBĚ

Cestovní náklady při návštěvní službě zdravotnických pracovníků jsou hrazeny podle příslušného výkonu dopravy zdravotnickému zařízení, které zdravotní péči v návštěvní službě poskytlo.

Zdravotní pojišťovna a zdravotnické zařízení mohou ve smlouvě dohodnout paušální náhrady cestovních nákladů zdravotnických pracovníků v návštěvní službě. Paušální náhrady mohou být dohodnuty na časové období nebo na navštíveného pojištěnce.

Maximální vzdálenost, do které hradí zdravotní pojišťovna cestovní náklady zdravotnickým pracovníkům, je dohodnuta ve smlouvě mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou s přihlédnutím k místním podmínkám a typu poskytované péče.

6. JINÉ FORMY DOPRAVY

Jiné formy dopravy nejsou hrazeny ze všeobecného zdravotního pojištění.

7. VÝKONY DOPRAVY

číslo výkonu Název výkonu
Popis výkonu
body/1 km
10 Doprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě8,00
12Doprava lékaře v LSPP12,07
20Doprava pacienta soukromým vozidlem4,50
30 Místní převoz pacienta
Výkon se vykazuje pouze na základě příkazu k převozu, který vydal registrující praktický lékař nebo ošetřující lékař
13,28
40 Dálkový převoz pacienta
Výkon se vykazuje pouze na základě příkazu k převozu, který vydal registrující praktický lékař nebo ošetřující lékař
14,55
50 Převoz na pitvu a z pitvy14,31
60Doprava transfúzních přípravků, speciálních léčiv, tkání a orgánů
k transplantaci, doprava lékaře nebo jiného zdravotnického
pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu
17,37
70 Jízda vozidla ZZS30,72
72Převoz speciální sanitkou pro novorozence
Převoz nedonošeného nebo patologického novorozence do nejbližšího
specializovaného zdravotnického zařízení
30,72
74 Doprava lékaře RLP v setkávacím systému18,45

2. Seznam zdravotních výkonů

Kapitola 001 - praktický lékař pro dospělé

01021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 60

body: 248

Nositel INDX Čas
A1 5 60

ZUM: ne

ZULP: ne

01022 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Preventivní prohlídka.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 40

body: 169

Nositel INDX Čas
A1 5 40

ZUM: ne

ZULP: ne

01023 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 69

Nositel INDX Čas
A1 5 15

ZUM: ne

ZULP: ne

01024 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 45

Nositel INDX Čas
A1 5 10

ZUM: ne

ZULP: ne

01025 KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA

Nutný zápis o konsultaci ve zdrav, dokumentaci (mimo doprovod pacienta). Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 22

Nositel INDX Čas
A1 3 10

ZUM: ne

ZULP- ne

01030 ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Administrativní úkony nutné k dalšímu dg. či terapeutickému postupu.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 22

NositelINDXČas
A1310

ZUM: ne

ZULP: ne

01040 PODROBNÝ VÝPIS Z DOKUMENTACE

Administrativní úkon při předávání pacienta jinému registrujícímu lékaři.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 30

body: 66

NositelINDXČas
A1330

ZUM: ne

ZULP: ne

01150 NÁVŠTĚVA PRAKTICKÉHO LÉKAŘE U PACIENTA

Jde o návštěvu praktického lékaře u pacienta na jeho výzvu nebo u osob, které se nemohou k praktickému lékaři dostavit a jejich zdrav, stav vyžaduje kontrolu lékařem. Jedná se o návštěvu vykonanou v době vyhražené pro návštěvní službu praktického lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 60

ZUM: ne

ZULP: ne

1160 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZ119-22 HOD.

Návštěva u pacienta v době po ukončení odpoledních ordinačních hodin, tedy již v době odpočinku lékaře. Neplatí pro LSPP! Registrace pacienta u lékaře podmínkou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 100

ZUM: ne

ZULP: ne

01170 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DOBĚ MEZI 22 - 06 HOD.

Neodkladná návštěva na výzvu pacientem registrovaným u lékaře, který je mimo službu. Neplatí pro LSPP! Registrace pacienta u lékaře podmínkou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 200

ZUM: ne

ZULP: ne

01180 NÁVŠTĚVA LÉKAŘE U PACIENTA V DEN PRACOVNÍHO VOLNA NEBO PRACOVNÍHO KLIDU

Neodkladná návštěva na výzvu pacientem registrovaným u lékaře, který je mimo službu. Neplatí pro LSPP! Registrace pacienta u lékaře je podmínkou.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 0

body: 200

ZUM: ne

ZULP: ne

01190 ŠETŘENÍ NA PRACOVIŠTI PROVÁDĚNÉ ZÁVODNÍM LÉKAŘEM

Výkon bude hrazen, pokud je nezbytný ke zjištění epidemiologické situace na pracovišti.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 30

body: 66

Nositel INDX Čas
A1 3 30

ZUM: ne

ZULP: ne

01193 PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA ZÁVODNÍ PÉČE, TYP I.

Preventivní periodické prohlídky pro posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu práce dle § 13,14 směrnice MZ ČSR č. 49/1967 ve znění pozdějších předpisů a mimořádné prohlídky dle § 11, 12, 13 a 14 uvedené směrnice. Poznámka: součástí výkonu není administrativní činnost spojená s organizací prohlídky, zvaní zaměstnanců a opatřování podkladů potřebných pro provedení prohlídky, vypracování a vystavení pracovního posudku ani případná konzultační a poradenská činnost pro zaměstnavatele.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 69

Nositel INDX Čas
A1 5 15

ZUM: ne

ZULP: ne

01195 PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA ZÁVODNÍ PÉČE, TYP II.

Preventivní periodické a mimořádné prohlídky pro posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu práce dle § 12 směrnice MZ ČSR č. 49/1967 ve znění pozdějších předpisů, které vyžadují další předepsaná vyšetření s frekvencí určenou orgánem hygienické služby a preventivní periodické a mimořádné prohlídky podle § 13, odst. 1 citované směrnice. Poznámka: součástí výkonu není administrativní činnost spojená s organizací prohlídky, zvaní zaměstnanců a opatřování podkladů potřebných pro provedení prohlídky, vypracování a vystavení posudku ani případná konzultační a poradenská činnost pro zaměstnavatele.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 40

body: 169

Nositel INDXČas
A1 5 40

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 002 - praktický lékař pro děti a dorost

02021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6. LET

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 65

body: 268

Nositel INDX Čas
A1 5 65

ZUM: ne

ZULP: ne

02022 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6. LET

Preventivní prohlídka.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 45

body: 188

Nositel INDX Čas
A1 5 45

ZUM: ne

ZULP: ne

02023 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6. LET

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 20

body: 89

Nositel INDX Čas
A1 5 20

ZUM: ne

ZULP: ne

02024 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6. LET

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 65

Nositel INDX Čas
A1 5 15

ZUM: ne

ZULP: ne

02031 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 60

body: 248

Nositel INDX Čas
A1 5 60

ZUM: ne

ZULP: ne

02032 OPAKOVANÉ KOMLEXNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

Preventivní prohlídka.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 40

body: 169

Nositel INDX Čas
A1 5 40

ZUM: ne

ZULP: ne

02033 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 69

Nositel INDX Čas
A1 5 15

ZUM: ne

ZULP: ne

02034 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 45

Nositel INDX Čas
A1 5 10

ZUM: ne

ZULP: ne

02110 OČKOVÁNÍ S. C., I. M.

Nedílnou součástí výkonu je písemná pozvánka. Ve výkonu je zahrnuto i klinické vyšetření. Nelze kombinovat ani s minimálním kontaktem lékaře s pacientem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 68

Nositel INDX Čas
A1 5 15

ZUM: ne

ZULP: ne

02120 OČKOVÁNÍ P. O. - (POLIOMYELITIS)

Nedílnou součástí výkonu je písemná pozvánka. Ve výkonu je zahrnuto i klinické vyšetření. Nelze kombinovat ani s minimálním kontaktem lékaře s pacientem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 10

body: 45

Nositel INDX Čas
A1 5 10

ZUM: ne

ZULP: ne

02200 NÁVŠTĚVA NOVOROZENCE DĚTSKOU SESTROU Z ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST

Návštěva v domácím prostředí zaměřená na kontrolu zdravotního stavu dítěte, stavu prostředí a poskytované rodinné péče. Obvykle 1 krát na jedno rodné číslo.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 60

body: 79

Nositel INDX Čas
S2 8 60

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 014 - praktický lékař - stomatolog

04010 VSTUPNÍ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ

Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení léčebného plánu v rámci péče hrazené ZP. Motivace k prevenci a ústní hygieně. Možno vykázat při prvním vyšetření pacienta u jednoho lékaře. Hrazeno 1× ročně.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 1/1 rok OM: N - bez omezení

čas výkonu: 45

body: 100

Nositel INDX Čas
A1 3 45

ZUM: ne

ZULP: ne

04020 OPAKOVANÉ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ

Preventivní prohlídka vázaná na předchozí ukončení léčby pacienta; jednoduchý léčebný plán převážně v rozsahu konzervačních a profylaktických úkonů v rámci péče hrazené ZP. Možno započítat v roce, kdy bylo vykázáno vstupní komplexní vyšetření 1×; dále u téhož pacienta 2 × ročně.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 35

body: 78

Nositel INDX Čas
A1 3 35

ZUM: ne

ZULP: ne

04030 CÍLENÉ AKUTNÍ VYŠETŘENÍ

Akutní vyšetření zaměřené na konkrétní obtíže pacienta. Možno vykázat u registrovaného i neregistrovaného pacienta v případě akutních potíží. U neregistrovaného pacienta při první návštěvě, po které může následovat vstupní komplexní vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 10

body: 23

Nositel INDX Čas
A1 3 10

ZUM: ne

ZULP: ne

04040 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM / NEBO KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE NEBO LÉČEBNÝ PLÁN SLIZNIČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Vyšetření odborníkem na základě doporučení jiného lékaře, při naléhavých stavech i bez doporučení. Může vykázat odborník v oboru parodontologie, stomatochirurgie nebo pedostomatologie. V případě komplexního vyšetření ústní sliznice nebo léčebného plánu slizničních onemocnění lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 45

body: 180

Nositel INDX Čas
A1 5 45

ZUM: ne

ZULP: ne

04041 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM (VČETNĚ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE)

Opakované vyšetření odborníkem. Může vykázat odborník v oboru parodontologie, stomatochirurgie nebo pedostomatologie. V případě kontrolního vyšetření ústní sliznice lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 7

body: 29

Nositel INDX Čas
A1 5 7

ZUM: ne

ZULP: ne

04042 KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM (VČETNĚ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICE)

Vyšetření odborníkem nebo specialistou na základě doporučení jiného lékaře, při naléhavých stavech i bez doporučení. Nemusí navazovat konkrétní výkon; krátká písemná zpráva. V případě konziliárního vyšetření ústní sliznice lze vykázat pouze po schválení revizním lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 45

body: 180

Nositel INDX Čas
A1 5 45

ZUM: ne

ZULP: ne

04043 KOLEKTIVNÍ PROFYLAXE

Provádění kolektivních preventivních stomatologických opatření ve školních zařízeních lékařem včetně motivace k prevenci a poučení o zásadách ústní hygieny. Výkon bude hrazen jen při přiložení jmenného seznamu osob do 18 let věku, u kterých byl proveden.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 60

body: 133

Nositel INDX Čas
A1 3 60

ZUM: ne

ZULP: ne

04045 ÚSTNÍ HYGIENA - PROFYLAKTICKÁ INSTRUKTÁŽ

Posouzení stavu ústní hygieny, poučení o úloze zubního plaku v etiologii nejčastějších stomatologických onemocnění - zubního kazu a parodontopatií. Instruktáž správné techniky čištění chrupu a používání fluoridovaných zubních past, doporučení dietního režimu a pravidelných preventivních prohlídek chrupu. Hrazen pouze jedenkrát.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 30

body: 66

Nositel INDX Čas
A1 3 30

ZUM: ne

ZULP: ne

04047 KONTROLA ÚSTNÍ HYGIENY - PROFYLAKTICKÁ

Kontrola úspěšnosti používané techniky čištění chrupu, včetně opakovaného poučení o významu stomatologické prevence a praktické reinstruktáže. Hrazen dvakrát ročně.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 2/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 33

Nositel INDX Čas
A1 3 15

ZUM: ne

ZULP: ne

04049 ODSTRANĚNÍ ZUBNÍHO KAMENE - PROFYLAKTICKÉ

Odstranění zubního kamene v rámci běžné stomatologické léčby jako jeden ze základních úkonů v prevenci vzniku parodontopatií, včetně čištění zubů depurační pastou. Hrazeno 1 krát ročně.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 1/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 37

Nositel INDX Čas
A1 3 15

ZUM: ne

ZULP: ne

04051 KYRETÁŽ - NA ZUB

Odstranění supragingiválního a subgingiválního zubního kamene, nekrotického cementu a patologicky změněného epitelu dásňového chobotu.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 10

body: 24

Nositel INDX Čas
A1 3 10

ZUM: ne

ZULP: ne

04055 FUNKČNÍ ANALÝZA STOMATOGNÁTNÍHO SYSTÉMU.

Funkční vyšetření tkání stomatognátního systému. Lze účtovat v návaznosti na vyšetření: vstupní komplexní vyšetření, kontrolní komplexní vyšetření, komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 80

body: 322

Nositel INDX Čas
A1 5 80

ZUM: ne

ZULP: ne

04060 STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA DO 6 LET VĚKU

Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1× na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 0

body: 44

Nositel INDX Čas
A1 3 20

ZUM: ne

ZULP: ne

04061 STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 6 DO 12 LET

Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1× na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 0

body: 33

NositelINDXČas
A1315

ZUM: ne

ZULP: ne

04062 STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ REGISTROVANÉHO PACIENTA VE VĚKU OD 12 DO 18 LET

Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pacienta. Účtuje se max. 1× na jednoho pacienta v jednom dni. Lze vykazovat při kurativní návštěvě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 0

body: 22

NositelINDXČas
A1310

ZUM: ne

ZULP: ne

04110 INTRAORALNI RTG

Výkon zahrnuje zhotovení rtg snímku na speciálním dentálním rtg přístroji.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 8

body: 28

NositelINDXČas
A138

ZUM: ne

ZULP: ne

04120 EXTRAORÁLNÍ RTG SNÍMEK ČELISTI

Skiagrafie lebky, jedna až dvě projekce (snímky).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 25

body: 103

Nositel INDX Čas
A1 3 25

ZUM: ne

ZULP: ne

04121 KONTRASTNÍ RTG VYŠETŘENÍ SLINNÉ ŽLÁZY

Cílené snímky slinných žláz a vývodů po náplni kontrastní látkou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/půl roku

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 173

Nositel INDX Čas
A1 5 30

ZUM: ne

ZULP: ano

04130 ZHOTOVENÍ ORTOPANTOMOGRAMU

Výkon zahrnuje zhotovení extraorálního panoramatického rtg snímku na speciálním rtg přístroji. ZP hradí jako součást vyšetření nebo v průběhu léčby dle indikace lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 116

Nositel

INDX

Čas

A1

3

30

ZUM: ne

ZULP: ne

04131 VYHODNOCENI ORTOPANTOMOGRAMU

Vyhodnocení panoramatického rtg snímku zubních oblouků a skeletu čelistí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 10

body: 22

Nositel INDX Čas
A1 3 10

ZUM: ne

ZULP: ne

04140 TELERTG SNÍMEK LBI

Výkon zahrnuje zhotovení dálkového rtg snímku Ibi na speciálním rtg přístroji. ZP hradí jako součást vyšetření nebo v průběhu léčby dle indikace lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 118

Nositel INDX Čas
A1 3 30

ZUM: ne

ZULP: ne

04201 VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU - JEDNA PLOŠKA

Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce, aplikaci podložky a plastického výplňového materiálu s event. přiložením matrice nebo použitím jiného prostředku pro tvarování výplně a následné leštění výplně. Hrazen pouze při použití nedózovaného amalgámu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu frontálních zubů včetně Špičáků.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: bez omezení

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 131

Nositel INDX Čas
A1 3 20

ZUM: ne

ZULP: ne

04202 VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU - DVĚ A VÍCE PLOŠEK (VČ. REKONSTRUKCE RŮŽKU) - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou a více ploškách, aplikaci plastického výplňového materiálu včetně podložky, přiložení matrice nebo použití jiného prostředku na tvarování výplně, následné leštění výplně. Hrazen pouze při použití nedózovaného amalgámu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu frontálních zubů včetně Špičáků.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: bez omezení

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 35

body: 181

Nositel INDX Čas
A1 3 35

ZUM: ne

ZULP: ne

04203 REKONSTRUKCE KORUNKY - PREMOLÁR, MOLÁR - STANDARDNÍ MATERIÁL

Rozsáhlá rekonstrukce korunky s modelací okluzní plošky s použitím plastického výplňového materiálu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub/rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 55

body: 231

Nositel INDX Čas
A1 3 55

ZUM: ne

ZULP: ne

04204 DOSTAVBA PLASTICKÁ - REKONSTRUKCE KORUNKY - FRONTÁLNÍ ÚSEK - STANDARD. MATERIÁL

Rozsáhlá rekonstrukce korunky volnou modelací nebo v korunkové matrici s použitím plastického výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně Špičáků.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 1/1 zub/rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 45

body: 204

Nositel INDX Čas
A1 3 45

ZUM: ne

ZULP: ne

04205 FOTOKOMPOZIT - JEDNA PLOŠKA - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce a použití kompozitního výplňového materiálu. Lze vykázat při opravě fasety fixní náhrady. Hrazeno u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně Špičáků.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: bez omezení

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 25

body: 151

Nositel INDX Čas
A1 3 25

ZUM: ne

ZULP: ne

04206 FOTOKOMPOZIT - DVĚ PLOŠKY - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou ploškách pro fotokompozitní výplň a použití kompozitního výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně Špičáků.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: bez omezení

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 45

body: 208

Nositel INDX Čas
A1 3 45

ZUM: ne

ZULP: ne

04208 FOTOKOMPOZIT - TRI A VÍCE PLOŠEK, REKONSTRUKCE RŮŽKU, REKONSTRUKCE KORUNKY - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na třech a více ploškách a rekonstrukci růžku za použití kompozitního výplňového materiálu. Hrazen u dětí do 18 let v rozsahu frontálních zubů včetně Špičáků.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: bez omezení

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 50

body: 227

Nositel INDX Čas
A1 3 50

ZUM: ne

ZULP: ne

04251 VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBU, JEDNA PLOŠKA - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce a použití standardního výplňového materiálu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 96

Nositel INDX Čas
A1 3 20

ZUM: ne

ZULP: ne

04252 VÝPLŇ DOČASNÉHO ZUBU, DVĚ A VÍCE PLOŠEK - STANDARDNÍ MATERIÁL

Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou a více ploškách a použití standardního výplňového materiálu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 35

body: 143

Nositel INDX Čas
A1 3 35

ZUM: ne

ZULP: ne

04300 ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ - VSTUPNÍ - KAŽDÝ ZUB

Provedení výkonu nutného pro přípravu k endodontickému ošetřování, trepanace, exstirpace, odstranění nedokonalé kořenové výplně, aplikace farmaka do kanálků, včetně provizorní výplně. ZP hradí 1× na zub. Nutná RTG dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 25

body: 163

Nositel INDX Čas
A1 3 25

ZUM: ne

ZULP: ne

04301 ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ - KOŘENOVÁ VÝPLŇ - KAŽDÝ KANÁLEK - KONVENČNÍ POSTUP

Zahrnuje veškeré postupy definitivního plnění kořenového kanálku, včetně mechanické, chemické a medikamentózní přípravy, provizorní výplně. Počet návštěv nerozhoduje. Při ošetření v jednom sezení se výkon endodontické ošetření - vstupní - každý zub -vykazuje zvlášť. Nutná rtg dokumentace. Hrazen při použití resorcin-formaldehydové pryskyřice nebo fosfátového cementu.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 1/1 kanálek

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 45

body: 177

Nositel INDX Čas
A1 3 45

ZUM: ne

ZULP: ne

04310 APEXIFIKACE

Výkon zahrnuje ošetření kořenového kanálku stálého zubu s nedokončeným vývojem kořene s poškozením zubní dřeně jako následek traumatu. Lze vykázat pouze 1× na zub. Hrazeno jen při ošetření stálých zubů s nedokončeným vývojem kořene. Nutná rtg dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 140

Nositel INDX Čas
A1 3 30

ZUM: ne

ZULP: ne

04311 AMPUTACE DŘENĚ DOČASNÉHO ZUBU S PLNĚNÍM

Trepanace dřeňové dutiny, odstranění korunkově části dřeně, ošetření pahýlu kořenové pulpy. Definitivní výplň se přičítá. Dle rtg resorbce max. do poloviny kořene. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub OM: N - bez omezení

čas výkonu: 50

body: 197

Nositel INDX Čas
A1 3 50

ZUM: ne

ZULP: ne

04312 VÝPLŇ KOŘENOVÁ DOČASNÉHO ZUBU - KAŽDÝ KANÁLEK

Definitivní ošetření kořenového kanálku, každý kanálek zvlášť, počet návštěv nerozhoduje. Zahrnuje mechanickou, chemickou, event. medikamentózní přípravu a definitivní plnění kořenového kanálku. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný. Dle rtg resorbce max. do poloviny kořene.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 kanálek

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 143

Nositel INDX Čas
A1 3 30

ZUM: ne

ZULP: ne

04400 SVODNÁ ANESTEZIE

Aplikace injekční anestezie na foramen mandibulae, foramen mentale, infraorbitale, foramen palatinum maius. Při všech výkonech je-li anestezie indikována lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 47

Nositel INDX Čas
A1 3 15

ZUM: ne

ZULP: ne

04410 INJEKČNÍ ANESTESIE

Aplikace infiltrační injekční anestesie pro každý kvadrant nebo frontální úsek - počítá se anestezovaná oblast, nikoli počet vpichů. Při všech výkonech je-li anestezie indikována lékařem. Hrazen s výjimkou intraligamentární anestezie.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: bez omezení

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 10

body: 36

Nositel INDX Čas
A1 3 10

ZUM: ne

ZULP: ne

04450 LOKÁLNÍ FLUORIDACE (S VYSUŠENÍM NEBO BEZ VYSUŠENÍ)

Lokální aplikace fluoridů ve formě roztoku nebo gelu. Hrazen pouze při použití roztoku fluoridu sodného nebo při použití přípravku s aminofluoridem bez nosiče.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 4/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 8

body: 18

Nositel INDX Čas
A1 3 8

ZUM: ne

ZULP: ne

04500 TERAPIE AKUTNÍCH STAVŮ V ONEMOCNĚNÍ PARODONTU

Ošetření akutních parodontálních lézí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 měsíc

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 69

Nositel INDX Čas
A1 3 30

ZUM: ne

ZULP: ne

04501 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ PARODONTU -1. TYP

Nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene a místního dráždění jako následek předchozího ošetření, jednoduchá artikulace pro vyloučení lehkých artikulačních překážek, spray. Položka předpokládá ošetření ve 4 návštěvách. Jsou-li v důsledku špatné spolupráce pacienta potřebné další, ZP je nehradí. Lze účtovat v návaznosti na diagnózu gingivitis, atrofie parodontu, iniciální stadium parodontitis - pravé parodontální choboty do 4 mm difusně. Lze účtovat v návaznosti na vyšetření: vstupní komplexní vyšetření, kontrolní vyšetření, komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 108

Nositel INDX Čas
A1 3 30

ZUM: ne

ZULP: ne

04502 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ PARODONTU - II. TYP

Nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene a místního dráždění jako následek předchozího ošetření, jednoduchá artikulace pro vyloučení lehkých artikulačních překážek, spray. Položka předpokládá ošetření v 8 návštěvách. Jsou-li v důsledku špatné spolupráce pacienta potřebné další, nejsou hrazeny. Lze účtovat v návaznosti na diagnózy parodontitis, parodontitis - pravé parodontální choboty 4 mm a více, difusně. Lze účtovat 1× v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 8/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 162

Nositel INDX Čas
A1 5 30

ZUM: ne

ZULP: ne

04503 UDRŽOVACÍ TERAPIE PARODONTU - I. TYP

Odvrácení nové infekce, reinfekce neaktivních zbytků chobotů, zubního kazu, udržení optimální žvýkací funkce. V návaznosti na kód konzervativní ošetření parodontu - I. typ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 83

Nositel INDX Čas
A1 3 30

ZUM: ne

ZULP: ne

04504 UDRŽOVACÍ TERAPIE PARODONTU - II. TYP.

Odvrácení nové infekce, reinfekce neaktivních zbytků chobotů, zubního kazu, udržení optimální žvýkací funkce. V návaznosti na výkon konzervativní ošetření parodontu - II. typ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 8/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 83

Nositel INDX Čas
A1 3 30

ZUM: ne

ZULP: ne

04505 KONZERVAČNĚ CHIRURGICKÁ LÉČBA VYBRANÝCH FOREM PARODONTOPATIÍ

Lze vykázat u dg. parodontopatie juvenilní, praepubertální, refrakterní a u pacientů s DM I. typu. Nácvik orální hygieny, masáží, odstranění supra- i subgingiválního kamene a místního dráždění, dle potřeby otevřené, či zavřené kyretáže, jednoduchá úprava artikulace. Spray. Položka předpokládá ošetření v 10 návštěvách. Lze účtovat v návaznosti na diagnózy parodontitis, parodnotosis - pravé parodontální choboty 4 mm a více, difusně. Lze účtovat 1× v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem nebo kontrolní vyšetření odborníkem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 40

body: 204

Nositel INDX Čas
A1 5 40

ZUM: ne

ZULP: ne

04506 ARTIKULACE CHRUPU

Celkový zábrus okluze a artikulace na podkladě funkčního vyšetření stomatognátního systému. Nutno doložit modely před a po výkonu. Speciální vyšetření a práce s artikulátorem se přičítá.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 1/3 roky

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 180

body: 823

NositelINDXČas
A15180

ZUM: ne

ZULP: ne

04508 LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ GINGIVY/SLIZNICE

Ošetření v rámci běžné stomatologické léčby běžnými povrchními lokálními prostředky, každá návštěva. Lze účtovat v návaznosti na diagnózu gingivostomatitis herpetica a ulcerosa, recidivující afty, herpes, dekubitus, popř. jiné poškození sliznice nebo při ošetření na základě instrukcí odborníka. Lze účtovat max. 5 × v průběhu 10 dnů. Nelze účtovat u konzervativního ošetření parodontu.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 5/10 dnů

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 33

Nositel INDX Čas
A1 3 15

ZUM: ne

ZULP: ne

04511 RETNÍ FRENULEKTOMIE

Chirurgické odstranění tahu frenulí a řas v ozubeném úseku chrupu, kdy patologický úpon je nebo může být příčinou poškození parodontu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 99

Nositel INDX Čas
A1 3 30

ZUM: ne

ZULP: ne

04515 PROHLOUBENÍ VESTIBULA

Fenestrace, operace záměnou laloku aj. metody vedoucí k prohloubení vestibula v ozubeném úseku chrupu. Do 18 let hrazen bez souhlasu revizního lékaře, u pacientů starších 18 let pouze se souhlasem revizního lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čelist

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 75

body: 323

Nositel INDX Čas
A1 5 75

ZUM: ne

ZULP: ne

04521 GINGIVEKTOMIE, GINGIVOPLASTIKA - NA ZUB

Chirurgické odstranění nefunkční marginální gingivy v malém rozsahu jako samostatný výkon k rehabilitaci gingiválního úponu. Zahrnuje též klínovitou excisi nebo discisi v indikovaných případech při léčbě parodontálního abscesu. Lze účtovat 1× v návaznosti na výkony: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu -I. Typu

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 60

Nositel INDX Čas
A1 3 15

ZUM: ne

ZULP: ne

04531 ODKLOPENÍ MUKOPERIOSTÁLNÍHO LALOKU, FRONTÁLNÍ SEXTANT

Chirurgické výkony vedoucí k odstranění pravých parodontálních chobotů s odklopením mukoperiostálního laloku, včetně gingivo a osteoplastiky, ve frontálním úseku chrupu, postupem dle indikace lékaře. Lze účtovat 1× v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu -I. typ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 sextant

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 100

body: 480

Nositel INDX Čas
A1 5 100

ZUM: ne

ZULP: ne

04532 OPERACE S ODKLOPENÍM - LATERÁLNÍ SEXTANT

Chirurgické výkony vedoucí k odstranění pravých parodontálních chobotů s odklopením mukoperiostálního laloku, včetně gingivo a osteoplastiky, v laterálním úseku chrupu, postupem dle indikace lékaře. Lze účtovat 1× v návaznosti na vyšetření: komplexní vyšetření odborníkem, kontrolní vyšetření odborníkem, konzervativní ošetření parodontu -I. typ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 sextant

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 120

body: 564

Nositel INDX Čas
A1 5 120

ZUM: ne

ZULP: ne

04535 ODEBRÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PŘENOSU TRANSPLANTÁTU

Chirurgický výkon vedoucí k získání kostního štěpu ke korekci defektů alveolární kosti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 138

Nositel INDX Čas
A1 3 30

ZUM: ne

ZULP: ne

04536 CHIRURGIE VOLNÝCH ŠTĚPŮ Z MĚKKÝCH TKÁNÍ

Chirurgický výkon vedoucí k získání volného štěpu z měkkých tkání dutiny ústní ke korekci defektů gingivy a ústní sliznice.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 104

Nositel INDX Čas
A1 3 30

ZUM: ne

ZULP: ne

04541 PŘECHODNÁ DLAHA BEZ PREPARACE - NA ZUB

Zahrnuje zhotovení dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem, zejména po ukončené konzervačně -chirurgické léčbě parodontopatie. Zhotovuje se z kompozitního materiálu bez preparace, pouze s adhezivní úpravou dlahovaných zubů. Event. materiál k vyztužení dlahy se účtuje zvlášť. Hrazen při použití samopolymerující pryskyřice.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 2/1 zub/rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 92

Nositel INDX Čas
A1 3 15

ZUM: ano

ZULP: ne

04542 PŘECHODNÁ DLAHA S PREPARACÍ - NA ZUB

Zahrnuje zhotovení dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem po ukončené konzervačně - chirurgické léčbě parodontopatie. Zhotovuje se z kompozitního materiálu po preparaci a adhezivní úpravě skloviny dlahovaných zubů. Event. materiál k vyztužení dlahy se účtuje zvlášť. Hrazen při použití samopolymerující kompozitní pryskyřice.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 1/1 zub/rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 96

Nositel INDX Čas
A1 3 20

ZUM: ano

ZULP: ne

04560 MĚŘENÍ GALVANICKÝCH PROUDŮ

Měření galvanických proudů v dutině ústní při slizničních změnách, kde je nutno vyloučit tuto etiologii onemocnění.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rodné číslo

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 40

body: 89

Nositel INDX Čas
A1 3 40

ZUM: ne

ZULP: ne

04600 EXTRAKCE PROSTÁ RESORBOVANÉHO ZUBU

Jednoduchá extrakce resorbovaného zubu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou okraje lůžka.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 35

Nositel INDX Čas
A1 3 15

ZUM: ne

ZULP: ne

04610 EXTRAKCE PROSTÁ NERESORBOVANÉHO ZUBU

Jednoduchá extrakce stálého nebo neresorbovaného dočasného zubu nebo radixu bez následné chirurgické intervence s event. exkochleací granulací a úpravou ostrého okraje lůžka, stavění krvácení kompresivní tamponádou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 46

Nositel INDX Čas
A1 3 20

ZUM: ne

ZULP: ne

04630 EXTRAKCE ZUBU KOMPLIKOVANÁ

Komplikovaná extrakce zubu vyžadující separaci kořenů, případně exkochleací.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 154

Nositel INDX Čas
A1 3 60

ZUM: ne

ZULP: ne

04640 CHIRURGICKÉ VYBAVENÍ ZUBU NEKOMPLIKOVANÉ

Chirurgické vybavení semi nebo retinovaného zubu, nebo dokončení extrakce, vyžadující odklopení mukoperiostálního laloku, případně snesení části alveolární kosti, exkochleací, egalizaci a suturu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 115

body: 313

Nositel INDX Čas
A1 3 115

ZUM: ne

ZULP: ne

04650 CHIRURGICKÉ VYBAVENÍ ZUBU KOMPLIKOVANÉ

Chirurgické vybavení extrémně uloženého semi nebo retinovaného zubu nebo dokončení extrakce zubu v blízkosti rizikových anatomických struktur nebo vyžadující snesení větší části alveolární kosti, exkochleací, egalizaci a suturu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 160

body: 707

Nositel INDX Čas
A1 5 160

ZUM: ne

ZULP: ne

04700 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ V DENTOALVEOLÁRNÍ CHIRURGII

Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Týká se zavedení drénu či tamponády, přiložení plastického obvazu, výplachu rány lokálním léčebným prostředkem, apod. Zahrnuje i konzervativní ošetření alveolitidy nebo perikoronitidy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 5/1 zub

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 10

body: 24

Nositel INDX Čas
A1 3 10

ZUM: ne

ZULP: ne

04710 SUTURA EXTRAKČNÍ RÁNY - NA ZUB

Sutura jako doplněk prosté extrakce, nebo sutura extrakční rány v rámci stavění krvácení nebo revize extrakční rány.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 10

body: 28

Nositel INDX Čas
A1 3 10

ZUM: ne

ZULP: ne

04720 STAVENÍ POZDNÍHO POSTEXTRAKČNÍHO KRVÁCENÍ

Ošetření krvácení lokálními prostředky, ev. sutura či krycí deska se přičítá. Nelze kombinovat s výkony extrakce zubu v jedné návštěvě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 návštěvu

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 48

Nositel INDX Čas
A1 3 20

ZUM: ne

ZULP: ne

04730 REVIZE EXTRAKČNÍ RÁNY

Pouze při ošetření komplikací nebo první pomoci. Exkochleace, příp. egalizace, toileta rány, ev. sutura se přičítá.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 1/1 zub

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 107

Nositel INDX Čas
A1 3 30

ZUM: ne

ZULP: ne

04740 ODSTRANĚNÍ SEKVESTRU

Chirurgické odstranění nekrotické kosti

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 115

body: 513

Nositel INDX Čas
A1 5 115

ZUM: ne

ZULP: ne

04750 PRIMÁRNÍ UZÁVĚR OROANTRÁLNÍ KOMUNIKACE

Jednoduchý uzávěr oroantrální komunikace mobilizovaným vestibulárním lalokem nebo s použitím alloplastického materiálu - vždy v návaznosti na extrakci. Ev. alloplastický materiál se účtuje zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 85

body: 387

Nositel INDX Čas
A1 5 85

ZUM: ne

ZULP: ne

04760 ANTROTOMIE

Chirurgické otevření čelistní dutiny.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 120

body: 328

Nositel INDX Čas
A1 3 120

ZUM: ne

ZULP: ne

04800 INTRAORÁLNÍ INCIZE

Incize, dilatace s vypuštěním exsudátu, zavedení drénu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 25

body: 64

Nositel INDX Čas
A1 3 25

ZUM: ne

ZULP: ne

04801 ZEVNÍ INCISE

Zevní incise abscesu v oblasti krajiny obličejové.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 251

Nositel INDX Čas
A1 5 60

ZUM: ne

ZULP: ne

04810 AMPUTACE KOŘENOVÉHO HROTU - FRONTÁLNÍ ZUB

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 80

body: 225

Nositel INDX Čas
A1 3 80

ZUM: ne

ZULP: ne

04811 AMPUTACE KOŘENOVÉHO HROTU - PREMOLÁR, MOLÁR

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub/1 den, 2/1 zub

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 90

body: 249

Nositel INDX Čas
A1 3 90

ZUM: ne

ZULP: ne

04812 AMPUTACE - DALŠÍ KOŘEN Z JEDNOHO PŘÍSTUPU

Amputace každého dalšího kořenového hrotu z jedné operační rány. Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura. Též periapikální exkochleace. V souvislosti s výkony: amputace kořenového hrotu - frontální zub, amputace kořenového hrotu - premolár, molár.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub/1 den, 2/1 zub

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 50

Nositel INDX Čas
A1 3 20

ZUM: ne

ZULP: ne

04813 PEROPERAČNÍ PLNĚNÍ

Plnění kořenového kanálku pod kontrolou zraku nebo retrográdní plnění v souvislosti s výkony: amputace kořenového hrotu - frontální zub, amputace kořenového hrotu - premolár, molár, amputace - další kořen z jednoho přístupu, za každý kořenový kanálek.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 85

Nositel INDX Čas
A1 3 30

ZUM: ne

ZULP: ne

04816 EXSTIRPACE ODONTOGENNÍ CYSTY DO 1 CM

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti, exstirpace cysty, exkochleace kosti, sutura.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 90

body: 410

Nositel INDX Čas
A1 5 90

ZUM: ne

ZULP: ne

04817 EXSTIRPACE ODONTOGENNÍ CYSTY VĚTŠÍ NEŽ 1 CM

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti exstirpace cysty, exkochleace kosti, sutura.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 150

body: 664

Nositel INDX čas
A1 5 150

ZUM: ne

ZULP: ne

04819 AUTOTRANSPLANTACE ZUBU

Plastika alveolární kosti pro příjem transplantátu, fixace transplantovaného zubu suturou.

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 1/1 zub

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 79

Nositel INDX Čas
A1 3 30

ZUM: ne

ZULP: ne

04820 DEKAPSULACE

Obnažení korunky zubu excizí naléhajících měkkých tkání

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 25

body: 69

Nositel INDX Čas
A1 3 25

ZUM: ne ZULP: ne

04821 PATEFAKCE

Snesení tkání ležících v cestě erupci zubu, příp. plastika měkkých tkání, sutura.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 178

Nositel INDX Čas
A1 3 60

ZUM: ne

ZULP: ne

04822 TUNELIZACE

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti, excize perikoronárního vaku, mobilizace zubu do směru žádané erupce, podložení kostním štěpem, sutura.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 105

body: 286

Nositel INDX Čas
A1 3 105

ZUM: ne

ZULP: ne

04823 TUNELIZACE S AKTIVNÍM TAHEM

Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti, excize perikoronárního vaku, fixace drátěného tahu (nalepení ortodontického zámku, apod.), sutura. Ev. použití zámku se účtuje zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub/1 den, 2/1 zub

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 140

body: 618

Nositel INDX Čas
A1 5 140

ZUM: ne

ZULP: ne

04824 ALVEOLÁRNÍ OSTEOTOMIE

Doplňující osteotomie alveolu v rámci ortodontické léčby. Jako součást ortodontické léčby na vyžádání ortodontisty.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čelist

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 70

body: 326

Nositel INDX Čas
A1 5 70

ZUM: ne

ZULP: ne

04825 REPOZICE SUBLUX. ZUBU ČI FRAKTURY ALVEOLU, SEXT.

Repozice jednoho nebo více subluxovaných zubů nebo frangovaného alveolu v rozsahu sextantu s použitím jednoduché fixace plastickým materiálem ev. s drátěnou výztuží. Při použití jiného typu dlahy se tato přičítá: fixace zkrácenou drátěnou dlahou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 sextant/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 40

body: 123

Nositel INDX Čas
A1 3 40

ZUM: ne

ZULP: ne

04826 REPLANTACE ZUBU NEBO FRAKTURY ALVEOLU - SEXTANT

Replantace jednoho nebo více luxovaných zubů nebo frangovaného alveolu v rozsahu sextantu s použitím jednoduché fixace plastickým materiálem ev. s drátěnou výztuží. Při použití jiného typu dlahy se tato přičítá: fixace zkrácenou drátěnou dlahou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 sextant/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 80

body: 211

Nositel INDX Čas
A1 3 80

ZUM: ne

ZULP: ne

04827 FIXACE ZKRÁCENOU DRÁTĚNOU DLAHOU

Fixace reponovaných a replantovaných zubů zkrácenou drátěnou dlahou (Sauerova dlaha, osmičková vazba, apod.).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 50

body: 117

Nositel INDX Čas
A1 3 50

ZUM: ne

ZULP: ne

04830 SUTURA RÁNY SLIZNICE DO 5 CM, 1 VRSTVA

Toileta a sutura povrchní rány sliznice.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 40

body: 132

Nositel INDX Čas
A1 3 40

ZUM: ne

ZULP: ne

04831 SUTURA RÁNY SLIZNICE NAD 5 CM NEBO VÍCE VRSTEV

Toaleta. Revize, excize nekrotických částí tkání, sutura po vrstvách, vč. retní červeně.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 70

body: 397

Nositel INDX Čas
A1 5 70

ZUM: ne

ZULP: ne

04832 KONZERVATIVNÍ OŠETŘENÍ ZLOMENIN ČELISTÍ

Repozice a fixace zlomenin čelistí. Jedná se o zlomeniny alveolu horní, dolní čelisti, zlomeninu těla a krčku dolní čelisti bez výrazné dislokace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 80

body: 344

Nositel INDX Čas
A1 5 80

ZUM: ne

ZULP: ne

04840 PRAEPROTETICKÁ ÚPRAVA ALVEOLU - SEXTANT

Mobilizace a plastická úprava mukoperiostu bezzubého alveolárního výběžku, snesení ostrých okrajů alveolu, sutura - max. v rozsahu jednoho sextantu. Egalizace v návaznosti na extrakce je součástí těchto výkonů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 55

body: 262

Nositel INDX Čas
A1 5 55

ZUM: ne

ZULP: ne

04841 PRAEPROTETICKÁ ÚPRAVA ALVEOLU VĚTŠÍHO ROZSAHU

Mobilizace a plastická úprava mukoperiostu bezzubého alveolárního výběžku, snesení ostrých kostních okrajů alveolu, sutura - nad jeden sextant. Egalizace v návaznosti na extrakce je součástí těchto výkonů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 120

body: 537

Nositel INDX Čas
A1 5 120

ZUM: ne

ZULP: ne

04842 EXCISE VLAJÍCÍHO HŘEBENE - SEXTANT

Excise a plastika měkkých tkání bezzubého alveolárního hřebene sloužící k úpravě protézního lože - max. v rozsahu 1 sextantu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 45

body: 199

Nositel INDX Čas
A1 5 45

ZUM: ne

ZULP: ne

04843 EXCISE VLAJÍCÍHO HŘEBENE VĚTŠÍHO ROZSAHU

Excise a plastika měkkých tkání bezzubého alveolárního hřebene sloužící k úpravě protézního lože.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 90

body: 413

Nositel INDX Čas
A1 5 90

ZUM: ne

ZULP: ne

04844 ODSTRANĚNÍ RUŠIVÝCH VLIVŮ VAZIVOVÝCH PRUHŮ

Provedení jednoduché plastiky měkkých tkání, např. Z-plastika apod., v bezzubém úseku alveolárního výběžku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 55

body: 172

Nositel INDX Čas
A1 3 55

ZUM: ne

ZULP: ne

04845 NEOFORMACE ÚSTNÍ PŘEDSÍNĚ BEZ POUŽITÍ AUTOTRANSPLANTÁTU

Preprotetická úprava, prohloubení ústní předsíně s posunem měkkých tkání a transpozicí svalových úponů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 120

body: 567

Nositel INDX Čas
A1 5 120

ZUM: ne

ZULP: ne

04846 CHIRURGICKÁ ÚPRAVA PROTÉZNÍHO LOŽE

Odstranění kostních překážek v podobě torus palatinus, torus mandibulae a hyperostózy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 120

body: 533

Nositel INDX Čas
A1 5 120

ZUM: ne

ZULP: ne

04850 ODSTRANĚNÍ UZDIČKY JAZYKA

Protětí jazykové uzdičky, excise vaziva, sutura.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 život

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 40

body: 108

Nositel INDX Čas
A1 3 40

ZUM: ne

ZULP: ne

04851 ODSTRANĚNÍ SLIZNIČNÍ LEZE V DUTINĚ ÚSTNÍ DO 2 CM.

Excise, toaleta, sutura rány.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 40

body: 193

Nositel INDX Čas
A1 5 40

ZUM: ne

ZULP: ne

04852 ODSTRANĚNÍ SLIZNIČNÍ LÉZE V DUTINĚ ÚSTNÍ VĚTŠÍ NEŽ 2 CM.

Excise, toaleta, sutura rány.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 80

body: 372

Nositel INDX Čas
A1 5 80

ZUM: ne

ZULP: ne

04853 ODSTRANĚNI CIZÍHO TELESA Z VÝVODU SLINNÉ ŽLÁZY

Discise a odstranění cizího tělesa. Lze vykázat i při sondáži a výplachu vývodu slinné žlázy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 289

Nositel INDX Čas
A1 5 60

ZUM: ne

ZULP: ne

04854 EXSTIRPACE MUKOKELY SLIZNICE DUTINY USTNI

Odstranění retenčních cyst slinných žlázek dutiny ústní.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 291

Nositel INDX Čas
A1 5 60

ZUM: ne

ZULP: ne

04855 ODSTRANĚNÍ PODJAZYKOVÉ RETENČNÍ SLINNÉ CYSTY

Odstranění nebo marsupialisace cysty.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 260

Nositel INDX Čas
A1 5 60

ZUM: ne

ZULP: ne

04860 IMOBILIZACE ČELISTÍ

Imobilizace čelistí pomocí Ivyho kliček za účelem znehybnění TMK po luxacíh a artralgiích.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 130

Nositel INDX Čas
A1 5 30

ZUM: ne

ZULP: ne

04870 MANUÁLNÍ REPOZICE LUXACE TMK

Repozice čerstvé luxace Hippokratovým hmatem, poučení pacienta. Nelze vykázat jako komplikaci při provádění jiného výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 44

Nositel INDX Čas
A1 3 20

ZUM: ne

ZULP: ne

04880 SVALOVÉ CVIČENÍ S PŘEDEHŘÁTÍM VE STOMATOLOGII

Nácvik svalových cvičení žvýkacího nebo mimického svalstva (kontraktura, dysfunkce TMK, čelistní anomálie). Včetně aplikace fyzikálních prostředků (např. solux) - každé sezení. Použití laseru není hrazeno z veřejného pojištění.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 15/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 44

Nositel INDX Čas
A1 3 20

ZUM: ne

ZULP: ne

04900 SEJMUTÍ FIXNÍ NÁHRADY, ZA KAŽDOU PILÍŘOVOU KONSTRUKCI

Sejmutí fixní náhrady rázovým nástrojem nebo rozbroušením korunky a její deformací. Nelze vykázat u provizorních náhrad.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 zub

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 66

Nositel INDX Čas
A1 3 20

ZUM: ne

ZULP: ne

04910 PROVIZORNÍ OCHRANNÁ KORUNKA V ORDINACI

Adaptace a fixace konfekční korunky k ochraně preparovaného, frangovaného nebo jinak destruovaného zubu, nebo individuální ochranná korunka zhotovená razidlovou metodou v ústech pacienta. Zahrnuje i opakované nasazení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 zub

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 60

Nositel INDX Čas
A1 3 20

ZUM: ne

ZULP: ne

04940 OPRAVA FIXNÍ NÁHRADY V ORDINACI

Sejmutí a opětovné nasazení inlaye, korunky, kotevního prvku. Zhotovení nebo oprava fasety ve fixní náhradě v ústech je hrazena při použití samopolymerující pryskyřice. Fixace uvolněné adhesivní náhrady.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 2/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 119

Nositel INDX Čas
A1 3 30

ZUM: ne

ZULP: ne

04950 OPRAVA NEBO ÚPRAVA SNÍMATELNÉ NÁHRADY V ORDINACI

Oprava nebo jednoduchá úprava snímatelné náhrady v ordinaci bez návaznosti na další laboratorní zpracování. Nelze vykázat při odevzdání nové náhrady. Hrazeno nejdříve dva měsíce po odevzdání nové snímatelné náhrady.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 37

Nositel INDX Čas
A1 3 15

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 015 - čelistní ortopedie

05011 VSTUPNÍ ORTODONTICKÉ VYŠETŘENÍ

Orientační stomatologické vyšetření, komplexní ortodontické vyšetření, stanovení předběžného léčebného plánu a event. předběžného rozpočtu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění při převzetí do péče jedenkrát u téhož lékaře.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 35

body: 140

Nositel INDX Čas
A1 5 35

ZUM: ne

ZULP: ne

05021 ORTODONTICKÁ KONTROLA I. TYP

Kontrola průběhu léčby s event. úpravami snímacího aparátu nebo malého fixního aparátu (rozsah do 6-ti zubů včetně.) Hrazeno nejvýše 3 × za čtvrtletí po dobu aktivní léčby, nejvýše 1 × za čtvrtletí po dobu retence a před aktivní léčbou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí, 1/1 čtvrtletí

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 80

Nositel INDX Čas
A1 5 20

ZUM: ne

ZULP: ne

05029 ORTODONTICKÁ KONTROLA II. TYP

Kontrola průběhu léčby fixním aparátem (rozsah nad 6 zubů) nebo ortodontickým přístrojem s extraorálním tahem. Hrazeno nejvýše 3 × za čtvrtletí po dobu aktivní léčby.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 120

Nositel INDX Čas
A1 5 30

ZUM: ne

ZULP: ne

05041 STANOVENÍ FÁZE RŮSTU

Určení růstové fáze pacienta zhodnocením rtg snímku ruky. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše 1× za 3 roky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/3 roky

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 10

body: 40

Nositel INDX Čas
A1 5 10

ZUM: ne

ZULP: ne

05111 ANALÝZA TELERENTGENOVÉHO SNÍMKU LBI

Vyhodnocení profilového, ev. zadopředního dálkového rtg snímku Ibi pomocí speciálních měření. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše 1× za 3 roky.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 35

body: 140

Nositel INDX Čas
A1 5 35

ZUM: ne

ZULP: ne

05119 ANALÝZA ORTODONTICKÝCH MODELŮ

Vyhodnocení ortodontických modelů zubních oblouků a přilehlých tkání, včetně ev. dalších speciálních měření. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění pouze v souvislosti se zhotovením diagnostických a dokumentačních modelů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 120

Nositel INDX Čas
A1 5 30

ZUM: ne

ZULP: ne

05211 DIAGNOSTICKÁ PŘESTAVBA ORTODONTICKÉHO MODELU

Přestavba zubů ortodontického modelu jedné čelisti z diagnostických důvodů nebo modelová operace čelistí k chirurgickým účelům. Ev. práce s obličejovým obloukem se přičítá. Hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u téhož pacienta nejvýše 1× za 3 roky.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 294

Nositel INDX Čas
A1 5 60

ZUM: ne

ZULP: ne

05311 ADAPTACE A NACEMENTOVÁNÍ JEDNOHO KROUŽKU

Adaptace a nacementování kroužku. Součástí výkonu je i event. předchozí separace a preventivní ošetření zubů. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena kroužku a příslušenství.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 144

Nositel INDX Čas
A1 5 30

ZUM: ne

ZULP: ne

05411 NALEPENÍ JEDNOHO ZÁMKU

Rozumí se též nalepení jedné kanyly, knoflíku, dvojháčku či podobné součásti fixního aparátu podle přesných pravidel použité techniky. Součástí je preventivní povrchová úprava zubní korunky. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena zámku.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 103

Nositel INDX Čas
A1 5 25

ZUM: ne

ZULP: ne

05421 NASAZENÍ PREFABRIKOVANÉHO INTRAORÁLNÍHO OBLOUKU

Rozumí se palatinální nebo lingvální expanzní nebo kotevní drátěný oblouk nebo lip-bumper továrně zhotovené, jejich adaptace a zasazení do zařízení na kroužcích. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena použitého prefabrikovaného intraorálního oblouku.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 50

body: 201

Nositel INDX Čas
A1 5 50

ZUM: ne

ZULP: ne

05429 NASAZENÍ EXTRAORÁLNÍHO TAHU NEBO OBLIČEJOVÉ MASKY

Nasazení intra-extraorálního drátěného oblouku (uzdy), nebo bradové peloty a ortodont. čapky či krční pásky, nebo obličejové masky typu Delaire, Hickham apod. za účelem extraorál. kotvení, včetně poučení o způsobu použití a názorného předvedení. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena předané léčebné pomůcky.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 121

Nositel INDX Čas
A1 5 30

ZUM: ne

ZULP: ne

05511 NAVÁZÁNÍ PARCIÁLNÍHO OBLOUKU

Příprava a navázání částečného drátěného oblouku v rozsahu do 6-ti zubů do zámků nebo kanyl jako součásti fixního aparátu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena oblouku.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 35

body: 146

Nositel INDX Čas
A1 5 35

ZUM: ne

ZULP: ne

05519 NAVÁZÁNÍ CELÉHO OBLOUKU

Příprava a navázání drátěného oblouku v rozsahu 7 a více zubů do zámků nebo kanyl jako součásti fixního aparátu. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku. Ze zdravotního pojištění není hrazena cena oblouku.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 249

Nositel INDX Čas
A1 5 60

ZUM: ne

ZULP: ne

05611 SEJMUTÍ A NAVÁZÁNÍ OBLOUKU

Odvázání a zpětné navázání téhož oblouku či oblouků v jednom zub. oblouku v téže návštěvě za účelem jejich úpravy nebo aktivace v rámci fixního aparátu.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 6/1 čtvrtletí

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 128

Nositel INDX Čas
A1 5 10

ZUM: ne

ZULP: ne

05619 SEJMUTÍ PEVNÉHO APARÁTU A ZAŘÍZENÍ - NA ZUB

Sejmutí kroužku, zámku, knoflíku, apod. včetně vyleštění zubu - za každý zub. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 10

body: 94

Nositel INDX Čas
A1 5 30

ZUM: ne

ZULP: ne

05711 ZÁBRUS ZUBU Z ORTODONTICKÝCH DŮVODŮ- NA ZUB

Léčebný zábrus dočasného či stálého zubu, interdentální stripping apod. - za každý zub. Úhrada výkonů pacientům je vázána na 4 cílové skupiny podle dg a věku.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 5

body: 47

Nositel INDX Čas
A1 5 5

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 101 - interní lékařství

11011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 1

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 159

Nositel INDX Čas
A1 3 60

ZUM: ne

ZULP: ne

11012 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 1

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 92

Nositel INDX Čas
A1 3 30

ZUM: ne

ZULP: ne

11013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 1

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 46

Nositel INDX Čas
A1 3 15

ZUM: ne

ZULP: ne

11021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 2

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 265

Nositel INDX Čas
A2 5 60

ZUM: ne

ZULP: ne

11022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 2

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 146

Nositel INDX Čas
A2 5 30

ZUM: ne

ZULP: ne

11023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ INTERNISTOU 2

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 73

Nositel INDX Čas
A2 5 15

ZUM: ne

ZULP: ne

11110 TEST IZOMETRICKÉ ZÁTĚŽE (HAND-GRIP)

Sledování kardiovaskulární odpovědi na izometrickou svalovou kontrakci pomocí ručního dynamometru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 25

Nositel INDX Čas
A2 5 5

ZUM: ne

ZULP: ne

11111 EKG VYŠETŘENÍ INTERNISTOU

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 10

body: 58

Nositel INDX Čas
A2 5 10

ZUM: ne

ZULP: ne

11120 POSTURÁLNÍ TEST - SE STANOVENÍM RENINU A ALDOSTERONU

Často používaný test v diferenciální diagnostice arteriální hypertenze, sloužící k detekci sekundárních forem hypertenze, primárního hyperaldosteronismu, renovaskulární hypertenze, a k bližší typizaci formy esenciální hypertenze.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 41

Nositel INDX Čas
A1 3 15

ZUM: ne

ZULP: ne

11130 CAPTOPRILOVÝ TEST

Často používaný test, sloužící k diferenciální diagnostice arteriální hypertenze. Má 90% specifitu i senzitivitu pro diagnostiku renovaskulární hypertenze. Umožňuje navíc i diagnostiku dalších sekundárních forem arteriální hypertenze-primárníhyperaldos-teronismus, renin produkující tumory nadledvin. Umožňuje navíc i typizaci esenciální hypertenze.

Kategorie: P - hrazen plně OF: 1/1 čtvrtletí

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 56

Nositel INDX Čas
A1 3 15

ZUM: ne

ZULP: ne

11210 MONITOROVÁNI EKG-MIMOJIP

24 hodinové sledování EKG pacienta mimo JIP

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 10

body: 25

Nositel INDX Čas
A1 3 10

ZUM: ne

ZULP: ne

11220 NEPŘÍMÁ KALORIMETRIE

Stanovení výdeje energie v organismu pomocí měření spotřeby kyslíku, event. uvolnění oxidu uhličitého v určitém časovém intervalu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 909

Nositel INDX Čas
A2 5 120

ZUM: ne

ZULP: ne

11230 CELOTĚLOVÁ DENZITOMETRIE

Vyšetření podílu tuku a aktivní tělesné hmoty podvodním vážením a stanovením reziduálního plicního objemu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 141

Nositel INDX Čas
A0 2 40

ZUM: ne

ZULP: ne

11501 ENTERÁLNÍ VÝŽIVA

Pouze při užití nutričně definovaného modifikovaného registrovaného přípravku, nebo při jejunální aplikaci. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 168

Nositel INDX Čas
A1 4 15

ZUM: ano

ZULP: ne

11502 PITNÁ A ŽALUDEČNÍ DEFINOVANÁ VÝŽIVA

Pouze při užití definovaného registrovaného přípravku. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 10

body: 30

Nositel INDX Čas
A1 3 10

ZUM: ano

ZULP: ne

11503 SPECIÁLNÍ ENTERÁLNÍ VÝŽIVA (OLIGOPEPTIDICKÁ)

Pouze při užití mono/oligomerního ev. zvláště modifikovaného přípravku. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 166

Nositel INDX Čas
A1 3 15

ZUM: ano

ZULP: ne

11504 DOPLŇ KOVÁ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA

Výživa ke zmírnění negativní dusíkové bilance, hradí min. 40% celkové energetické potřeby. Nelze kombinovat s kódy s TISS body. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 10

body: 162

Nositel INDX Čas
A1 4 10

ZUM: ne

ZULP: ne

11505 SPECIÁLNÍ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA

Výživa modifikovaná, podávaná u nemocných v těžkých stavech, kde složení je modifikováno s přihlédnutím k ohrožení životně důležitých orgánů. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaněm pracovišti

čas výkonu: 15

body: 367

Nositel INDX Čas
A1 4 15

ZUM: ne

ZULP: ne

11506 PLNOHODNOTNÁ PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA

Výživa ke krytí dusíkové bilance. Hradí plně energetickou a dusíkovou potřebu pacienta. Indikaci provádí nutricionista nebo lékař s funkční odborností v umělé výživě. Výkony výživy nelze v jednom dni kombinovat, lze vykázat pouze jeden kód výživy na jednoho pacienta a jeden den.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 323

Nositel INDX Čas
A1 4 15

ZUM: ne

ZULP: ne

17215 ZÁKLADNÍ ERGOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ

Elektrokardiografické vyšetření před, při a po pracovní zátěži (bicykl, rumpál, handgrip).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 45

body: 284

Nositel INDX Čas
A2 5 45

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 102 - angiologie

12021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 247

Nositel INDX Čas
A2 5 60

ZUM: ne

ZULP: ne

12022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 128

Nositel INDX Čas
A2 5 30

ZUM: ne

ZULP: ne

12023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ANGIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 64

Nositel INDX Čas
A2 5 15

ZUM: ne

ZULP: ne

12110 FUNKČNÍ TEPENNÉ TESTY

Jednoduché neinstrumentální funkční zkoušky k ověření průchodnosti periferních tepen a závažnosti nalezených poruch (polohový test a jeho varianty - Prusík, Ratschow, Allenův test) - každý test zvlášť účtovat

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 3/1 den, 12/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 10

body: 22

Nositel INDX Čas
A1 3 10

ZUM: ne

ZULP: ne

12120 REFLEXNÍ TEPELNÁ VAZODILATACE

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 1/1 den, 4/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 10

body: 23

Nositel INDX Čas
A1 3 10

ZUM: ne

ZULP: ne

12130 VODNÍ CHLADOVÝ POKUS

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 5

body: 11

Nositel INDX Čas
A1 3 5

ZUM: ne

ZULP: ne

12140 TRENDELENBURGŮV NEBO PERTHESŮV FUNKČNÍ ŽILNÍ TEST (NA JEDNÉ KONČETINĚ)

Jednoduchý test k posouzení funkce žil.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 2/1 den, 6/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 5

body: 11

Nositel INDX Čas
A1 3 5

ZUM: ne

ZULP: ne

12210 KAPILAROSKOPIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 6/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 53

Nositel INDX Čas
A1 3 20

ZUM: ano

ZULP: ne

12220 DOPPLEROVSKÉ VYŠETŘENÍ PERIFERNÍCH TEPEN NEBO ŽIL (NA JEDNÉ KONČETINĚ)

Neinvasivní metoda k průkazu méně nápadných stenos resp. obliterací periferního tepenného nebo žilního řečiště. Výkon nelze kombinovat s Dopplerovským vyšetřením tepen odbornosti 999.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 2/1 den, 8/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 79

Nositel INDX Čas
A2 5 15

ZUM: ne

ZULP: ne

12230 PLETYSMOGRAFICKÉ METODY JEDNODUCHÉ (NA JEDNÉ KONČETINĚ)

Pletysmografická vyšetření založená na registraci pulsové vlny nebo spontánních objemových změn (LRR digitální fotopletysmo-grafie (D-PPG), strain-gauge a pod.)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 12/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 57

Nositel INDX Čas
A1 3 10

ZUM: ne

ZULP: ne

12232 PLETYSMOGRAFICKÉ METODY ZÁTĚŽOVÉ A SLOŽITĚJŠÍ (NA JEDNÉ KONČETINĚ)

Venosní oklusní pletysmografie, měření průtoku krve v klidu a po zátěži, žilní drenáže a funkce žilně svalové pumpy (LRR, digitální fotopletysmografie, strain-gauge a pod.).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 12/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 25

body: 112

Nositel INDX Čas
A2 5 15

ZUM: ne

ZULP: ne

12234 ZÁTĚŽOVÁ FARMAKOLOGICKÁ PLETYSMOGRAFIE (A KAPILAROSKOPIE)

Funkční vyšetřovací metoda k posouzení terapeutického efektu farmak. Výkony pletysmografické nelze kombinovat.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 360

Nositel INDX Čas
A2 5 20

ZUM: ne

ZULP: ano

12510 LOKÁLNÍ TROMBOLÝZA UZÁVĚRŮ PERIFERNÍCH TEPEN

Terapeutická metoda při akutních a subakutních trombotických tepenných uzávěrech, pouze navazuje-li na angiografii. Aplikace trombolytických agens (streptokinázy, urokinázy a pod.) do blízkosti uzávěru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 2/1 rok

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 322

Nositel INDX Čas
A2 5 60

ZUM: ano

ZULP: ano

Kapitola 103 - diabetologie

13021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 250

Nositel INDX Čas
A2 5 60

ZUM: ne

ZULP: ne

13022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 131

Nositel INDX Čas
A2 5 30

ZUM: ne

ZULP: ne

13023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DIABETOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 66

Nositel INDX Čas
A2 5 15

ZUM: ne

ZULP: ne

13051 CÍLENÁ EDUKACE DIABETIKA

Seznámení pacienta s diabetem, zásadami dietního režimu a pohybové aktivity, zásadami farmakologické léčby (PAD, inzulín). Reedukace, rekondice, poučení o novinkách v dietě a léčbě. Pokud je výkon proveden v odborném diabetologickém centru, lze vykázat na pacienta s nově zjištěným onemocněním 5krát v rozmezí jednoho týdne, pouze jeden cyklus.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 40

body: 60

Nositel INDX Čas
A2 5 15

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 104 - endokrinologie

14021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 249

Nositel INDX Čas
A2 5 60

ZUM: ne

ZULP: ne

14022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 130

Nositel INDX Čas
A2 5 30

ZUM: ne

ZULP: ne

14023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ENDOKRINOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 65

Nositel INDX Čas
A2 5 15

ZUM: ne

ZULP: ne

14110 DYNAMICKÉ TESTY V ENDOKRINOLOGII

Test s clonidinem, s cholinergikem, synactenový test, adiuretinový test, clonidinový supresní test, glukagonový test, test s růstovým hormonem, test s infúzí hypertonického roztoku soli, test s inzulínovou provokací, i. v. glukosový toleranční test, pentagastrinová stimulace kalcitoninu, argininový test, dexamethasonový test, test s tyreotropin stimulující hormonem (TRH) apod. Výkon zahrnuje maximálně 2 odběry krve, perorální aplikaci, odběr moče, případně vyšetření hustoty moče. Samostatnými výkony se vykazuje i. m., případně i. v. aplikace, infuze.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 48

Nositel INDX Čas
A2 5 5

ZUM: ne

ZULP: ano

14210 REFLEX ACHILLOVY ŠLACHY - PŘÍSTROJOVÉ VYŠETŘENÍ

Časový průběh RAŠ závisí na metabolickém stavu pacienta a mění se při tyreoidální hyper- a hypofunkci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 14

Nositel INDX Čas
A1 3 5

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 105 - gastroenterologie a hepatologie

15021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 249

Nositel INDX Čas
A2 5 60

ZUM: ne

ZULP- nn

15022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 130

Nositel INDX Čas
A2 5 30

ZUM: ne

ZULP: ne

15023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GASTROENTEROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 65

Nositel INDX Čas
A2 5 15

ZUM: ne

ZULP: ne

15110 ŽALUDEČNÍ LAVÁŽ DIAGNOSTICKÁ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 40

Nositel INDX Čas
A1 3 10

ZUM: ne

ZULP: ne

15130 ZATEZOVY TEST V GASTROENTEROLOGII

Vyšetření žaludečního chemismu, pankreozymin-sekretinový test, paba test, xylosový test, test s vit. A, tolbutamidový test, apod. Kód - zavedení sondy pod RTG kontrolou ev. přičti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 22

Nositel INDX Čas
A1 3 10

ZUM: ne

ZULP: ano

15135 DIAGNOSTIKA A NECHIRURGICKÁ TERAPIE PIŠTĚLI ABDOMINÁLNÍ OBLASTI

Sondáž píštěle, nástřik kontrastní nebo jiné látky do píštěle, zobrazení za pomoci RTG, terapeutický nástřik píštěle.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok OM: N - bez omezení

čas výkonu: 25

body: 44

Nositel INDX Čas
A1 3 20

ZUM: ano

ZULP: ano

15140 URČOVÁNÍ VODÍKU VE VYDECHOVANÉM VZDUCHU

Příprava pacienta, podání diagnostika a kontrolovaný odběr vzorků vydechovaného vzduchu a elektrochemické stanovení množství vodíku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 136

Nositel INDX Čas
A2 5 30

ZUM: ne

ZULP: ne

15160 ESOFAGO-GASTROINTESTINÁLNÍ MOTILITA A pH METRIE - HOLTER SYSTÉM

24 hodinové intervalové měření motility zažívacího traktu, snímáním tlaku holterovým systémem s vyhodnocením - současné snímání hodnot pH.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 60

body: 226

Nositel INDX Čas
A1 3 40

ZUM: ne

ZULP: ne

15180 RYCHLÝ UREÁZOVÝ TEST (CLO TEST)

Určení ureázové aktivity v bioptickém vzorku žaludeční nebo duodenální sliznice k průkazu přítomnosti Helicobacter pylori.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 5

body: 50

Nositel INDX Čas
A2 5 5

ZUM: ne

ZULP: ne

15190 VYŠETŘENÍ JATERNÍ CHROMOEXKRECE - KLINICKÁ ČÁST

V klinické části bude zajištěna aplikace diagnostika používaného k vyšetření jaterní chromoexkrece např. indocyanové zeleně a odběry vzorků žilní krve ke stanovení koncentrace barviva.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 59

Nositel INDX Čas
A1 3 5

ZUM: ne

ZULP: ano

15210 ANÁLNÍ MANOMETRIE

Měření tonu svěrače konečníku u poruch evakuace stolice.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 24

Nositel INDX Čas
A1 3 10

ZUM: ne

ZULP: ne

15250 SONO EPIGASTRIA S UŽITÍM BAREVNÉHO MAPOVÁNÍ A DVOUROZMĚRNÝM DOPPLEROVSKÝM VYŠETŘENÍM CÉV ABDOMINÁLNÍ OBLASTI

Způsob vyšetření umožňující mimo zobrazení struktury jednotí, orgánů epigastria i doppler. analýzu cév. řečiště a pomocí barev, zobraz, rozlišit spolehlivě cév. struktury od jiných tubulár. struktur. Zvyšuje výrazně spolehlivost a bezpečnost cílené aspirační biopsie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 583

Nositel INDX Čas
A2 5 30

ZUM: ne

ZULP: ne

15370 PUNKCE TENKOU JEHLOU JAKÉHOKOLIV BŘIŠNÍHO ORGÁNU DIAGNOSTICKÁ ČI LÉČEBNÁ - PŘIČTI K PŘÍSLUŠNÉMU KÓDU SONOGRAFIE NEBO CT

Za sterilních kautel po zaměření cílového orgánu sono nebo CT- technikou provádíme punkci speciální jehlou a získáváme materiál k dalšímu vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 15

body: 43

Nositel INDX Čas
A1 3 15

ZUM: ano

ZULP: ne

15372 BIOPSIE TENKÉHO STŘEVA BIOPTICKOU KAPSLÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 33

Nositel INDX Čas
A1 3 15

ZUM: ne

ZULP: ne

15374 NECÍLENÁ JATERNÍ BIOPSIE

Aspirační biopsie perkutánní cestou za účelem získání vzorku tkáně. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 25

body: 78

Nositel INDX Čas
A2 5 15

ZUM: ano

ZULP: ne

15376 TRANSJUGULÁRNÍ HEPATÁLNÍ NEBO RENÁLNÍ BIOPSIE

Případná anestezie se vykáže samostatným kódem. Do výkonu není započítána práce RTG pracoviště.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 274

Nositel INDX Čas
A2 5 60

ZUM: ano

ZULP: ano

15379 PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATÁLNÍ CHOLANGIOGRAFIE, ZEVNÍ DRENÁŽ

Část gastroenterologická. Pod RTG kontrolou zavedení drénu transhepatálně do žlučových cest. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1327

Nositel INDX Čas
A2 5 40

ZUM: ano

ZULP: ano

15401 ESOFAGOGASTRODUODENOSKOPIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 349

Nositel INDX Čas
A2 5 15

ZUM: ne

ZULP: ano

15402 ANOSKOPIE ČI REKTOSKOPIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 12/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 71

Nositel INDX Čas
A1 3 5

ZUM: ne

ZULP: ne

15403 KOLOSKOPIE NEÚPLNÁ (NEBO SIGMOIDEOSKOPIE)

Endoskopické vyšetření tlustého střeva po lienální flexuru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 493

Nositel INDX Čas
A2 5 15

ZUM: ne

ZULP: ano

15404 TOTÁLNÍ KOLOSKOPIE

Endoskopické vyšetření tlustého střeva k Bauhinské chlopni v coeku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 45

body: 584

Nositel INDX Čas
A2 5 30

ZUM: ne

ZULP: ano

15410 ENDOSKOPICKÁ ULTRASONOGRAFIE

Kombinovaná endoskopická + sonografická metoda, spojující výhody obou vyšetření. Umožňuje zhodnotit jak makroskopický vzhled a přesnou lokalizaci nálezu, tak údaje o anatomické skladbě stěny a přilehlých tkání.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1178

Nositel INDX Čas
A2 5 45

ZUM: ne

ZULP: ne

15420 PERORÁLNÍ CHOLANGIOSKOPIE (MOTHER - BABYSKOPIE) - PŘIČTI K ERCP, EPT

Vysoce specializovaná kombinovaná (endoskopická a RTG) vyšetřovací metoda, úzce navazující na metodu ERCP a endoskopické papilotomie. Metoda je určena k detailnímu vyšetření (endoskopickému) žlučovodů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 105

body: 1984

Nositel INDX Čas
A2 6 90

ZUM: ne

ZULP: ano

15430 ENDOSKOPICKÁ RETROGRÁDNÍ CHOLANGIOPANKREATOGRAFIE (ERCP) - ENDOSKOPICKÁ ČÁST

ERCP je komb. endoskop. - rtg. metoda, jejímž principem je end. lokalizace papily Vaterské (příp. minor), zavedení kanyly do ústí a retrogr. náplň pankreat. a žlučového vývod, systému kontrastní látkou. Až do získání náplně vývod, systému.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 35

body: 605

Nositel INDX Čas
A2 5 20

ZUM: ne

ZULP: ano

15440 ODBĚR BIOPTICKÉHO MATERIÁLU PŘI ENDOSKOPII

Odběr slizničních vzorků bioptickými klíšťkami. Přičti k základnímu endoskopickému vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 10

body: 324

Nositel INDX Čas
A2 5 90

ZUM: ne

ZULP: ne

15450 LAPAROSKOPIE DIAGNOSTICKÁ (MIMO GYNEKOLOGICKOU)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 553

Nositel INDX Čas
A2 5 5

ZUM: ne

ZULP: ne

15460 CÍLENÁ BIOPSIE JATER NEBO JINÉHO ORGÁNU DUTINY BŘIŠNÍ PŘI LAPAROSKOPII

Přičti k laparoskopii.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 10

body: 92

Nositel INDX Čas
A2 5 10

ZUM: ne

ZULP: ne

15510 LÉČBA CHOLELITIÁZY EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRIPSÍ

Extrakorporální litotripse je nechirurgický způsob léčby cholelitiázy. Provádí se při splnění indikačních kritérií - velikosti konkrementů a zachovalé evakuační schopnosti žlučníku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 210

body: 7457

Nositel INDX Čas
A2 5 210

ZUM: ne

ZULP: ne

15710 ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY PERKUTÁNNÍ CESTOU - PŘIČTI K PTC.

Dilatace transhepatálního kanálu a zavedení endoprotézy, výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 40

body: 1201

Nositel INDX Čas
A2 5 20

ZUM: ano

ZULP: ano

15720 PERKUTÁNNÍ TRANSHEPATÁLNÍ EXTRAKCE KONKREMENTŮ POD RTG KONTROLOU - PŘIČTI K PTC.

Perkutánní nasondování žlučovodů s následnou dilatací transhepatálního kanálu, následuje zavedení Dormia košíku a extrakce konkrementů transhepatálně pod RTG kontrolou. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 1265

Nositel INDX Čas
A2 5 40

ZUM: ano

ZULP: ano

15900 ENDOSKOPICKÁ DILATACE STENÓZ TRÁVICÍ TRUBICE

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu. Dilatace stenóz v různých částech trávicí trubice hydrostatickými balónky za endoskopické kontroly.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 242

Nositel INDX Čas
A2 5 20

ZUM: ano

ZULP: ne

15910 ENDOSKOPICKÁ EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z JÍCNU A ŽALUDKU

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 138

Nositel INDX Čas
A2 5 15

ZUM: ano

ZULP: ne

15920 ENDOSKOPICKÉ STAVĚNÍ KRVÁCENÍ

Přičti k základnímu výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 276

Nositel INDX Čas
A2 5 30

ZUM: ano

ZULP: ano

15930 ENDOSKOPICKÁ LASEROVÁ FOTOKOAGULACE V GASTROINTESTINÁLNÍM TRAKTU

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 476

Nositel INDX Čas
A2 5 30

ZUM: ne

ZULP: ne

15935 ENDOSKOPICKÁ FOTOKOAGULACE (ARON PLAZMA KOAGULÁTOR) V GASTROINTESTINÁLNÍM TRAKTU

Přičti k základnímu endoskopickému výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 341

ZUM: ne

ZULP: ne

15940 LASEROVÁ REKANALIZACE V GIT - PŘIČTI K GASTROSKOPII, KOLOSKOPII

Zprůchodnění tumorózní, případně benigní stenózy na trávicím traktu pomocí evaporizace tumorozních hmot, či fibrózní tkáně ND YAg laserem. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 1624

Nositel INDX Čas
A2 5 60

ZUM: ne

ZULP: ne

15950 POLYPEKTOMIE ENDOSKOPICKÁ

Snesení polypu endoskopickou kličkou. Přičti k základnímu endoskopickému výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 982

Nositel INDX Čas
A2 5 15

ZUM: ano

ZULP: ne

15960 ENDOSKOPICKÁ GASTROSTOMIE - PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU

Jde o endoskopickou terapeutickou metodu. Zaručuje nemocným dostatečnou výživu. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 276

Nositel INDX Čas
A2 5 30

ZUM: ano

ZULP: ano

15970 ENDOSKOPICKÁ LIGACE JÍCNOVÝCH VARIXŮ - PŘIČTI K ESOFAGOGASTROSKOPII

Jde o novou terapeutickou endoskopickou metodu k eradikaci jícnových varixů a k zastavení krvácení. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 270

Nositel INDX Čas
A2 5 20

ZUM: ano

ZULP: ne

15972 ENDOSKOPICKÁ SKLEROTIZACE JÍCNOVÝCH VARIXŮ

Přičti k ezofagogastroduodenoskopii.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 596

Nositel INDX Čas
A2 5 10

ZUM: ne

ZULP: ano

15980 ENDOSKOPICKÁ LIGACE HEMOROIDŮ - PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU

Přičti k základnímu výkonu

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 167

Nositel INDX Čas
A2 5 10

ZUM: ne

ZULP: ne

15982 SKLEROTISACE HEMOROIDŮ

Přičti k rektoskopii. Sklerotizace hemoroidealních varixů II. a III. st.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 35

Nositel INDX Čas
A1 4 10

ZUM: ne

ZULP: ano

15990 ENDOSKOPICKÁ PAPILOSFINKTEROTOMIE

Přičti k ERCP. Rozetnutí podélné řasy zavedením papilotomu do choledochu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 1144

Nositel INDX Čas
A2 5 10

ZUM: ne

ZULP: ne

15992 EXTRAKCE KONKREMENTŮ ZE ŽLUČOVÝCH CEST - PŘIČTI K ERCP, EPT NEBO K PŘÍMÉ CHOLANGIOSKOPII

Jedná se o endoskopickou metodu používanou k odstranění konkrementů ze žlučových cest. Výkon prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 1470

Nositel INDX Čas
A2 5 15

ZUM: ne

ZULP: ano

15993 ENDOSKOPICKÉ ZAVEDENÍ NASOBILIÁRNÍHO KATETRU

Přičti k ERCP, následuje po EPT. Do žlučových cest je zaveden nazobiliární katetr k derivaci žluče, k laváží žlučových cest, ev. k aplikaci antibiotik.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 40

body: 4898

Nositel INDX Čas
A2 5 30

ZUM: ne

ZULP: ne

15994 MECHANICKÁ LITHOTRIPSIE CHOLEDOCHOLITHIASY - PŘIČTI K ERCP, EPT

Jde o endoskopickou terapeut, metodu, kterou indikujeme k léčbě choledocholithiasy, která je natolik objemná, že nelze provést pouhou extrakci konkrementu z choledochu Dormia košíčkem. Výkon je prováděn ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 2175

Nositel INDX Čas
A2 5 30

ZUM: ano

ZULP: ano

15996 ELEKTROHYDRAULICKÁ (INTRAKORPORÁLNÍ) LITHOTRIPSE LITHIASY VE ŽLUČOVÝCH CESTÁCH - PŘIČTI K ERCP, EPT NEBO PERORÁLNÍ CHOLANGIOSKOPII (MOTHER-BABY).

Vysoce specializovaná kombinovaná (endoskopická a RTG) terapeutická metoda pro nečetné nemocné, u kterých kámen (kameny) nelze endoskopicky extrahovat a selhala u nich, nebo nelze použít lithotripse mechanické.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1002

Nositel INDX Čas
A2 6 60

ZUM: ano

ZULP: ano

15998 VNITŘNÍ DUODENOBILIÁRNÍ DRENÁŽ (JEN ENDOSKOPICKÁ ČÁST) S DILATACÍ STENÓZ ŽLUČOVÝCH CEST

Přičti k ERCP, následuje po EPT. Dilatace stenóz biliopankreatického systému endoskopickou cestou pomocí dilatátorů balónkových nebo s použitím sady bougie. Po dilataci následuje založení duodenobiliární drenáže.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 2764

Nositel INDX Čas
A2 5 15

ZUM: ano

ZULP: ne

15999 EXTRAKCE KONKREMENTU PO EPT Z D. WIRSUNGI

Přičti k ERCP. Jedná se o náročnou endoskopickou metodu používanou k odstranění konkrementů z Wirsungova vývodu po předchozí endoskopická Wirsungotomii při chronické pankreatitídě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 577

Nositel INDX Čas
A2 5 40

ZUM: ano

ZULP: ne

Kapitola 106 - geriatrie

16021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ GERIATREM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 249

Nositel INDX Čas
A2 5 60

ZUM: ne

ZULP: ne

16022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ GERIATREM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 130

Nositel INDX Čas
A2 5 30

ZUM: ne

ZULP: ne

16023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ GERIATREM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 65

Nositel INDX Čas
A2 5 15

ZUM: ne

ZULP: ne

16110 TEST AKTIVIT DENNÍHO ŽIVOTA V GERIATRII

Standardizované testy doporučené gerontologickou společností. Hradí se výhradně na geriatrických odděleních, 2krát v průběhu jedné hospitalizace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 133

Nositel INDX Čas
A1 3 60

ZUM: ne

ZULP: ne

16120 TEST MENTÁLNÍCH FUNKCÍ V GERIATRII

Standardizované testy doporučené gerontologickou společností. Provádějí se na ambulantních a lůžkových geriatrických pracovištích.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 66

Nositel INDX Čas
A1 3 30

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 107 - kardiologie

17021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 276

Nositel INDX Čas
A2 5 60

ZUM: ne

ZULP: ne

17022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 157

Nositel INDX Čas
A2 5 30

ZUM: ne

ZULP: ne

17023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 79

Nositel INDX Čas
A2 5 15

ZUM: ne

ZULP: ne

17111 EKG VYŠETŘENÍ SPECIALISTOU

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 10

body: 52

Nositel INDX Čas
A2 5 5

ZUM: ne

ZULP: ne

17113 SPECIALIZOVANÉ ERGOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ

Elektrokardiografické vyšetření před, při a po pracovní zátěži vybraných, zvláště rizikových nemocných z kardiologické indikace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 338

Nositel INDX Čas
A2 5 30

ZUM: ne

ZULP: ne

17115 KORONÁRNÍ ATERECTOMIE VČETNĚ ROTAČNÍ

Intervenční katetrizační výkon rozšiřující zúženou věnčitou tepnu aterectomií (rotablací, DCA, TEC apod.). Výkon nelze vykázat spolu s PTCA. Výkon nelze vykázat spolu s výkony angiografie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 10251

Nositel INDX Čas
A2 6 120

ZUM: ano

ZULP: ano

17117 KORONÁRNÍ STENT / NAVAZUJE NA PTCA (KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI)

Intervenční katetrizační výkon, při kterém je do věnčité tepny zaveden stent.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 1697

Nositel INDX Čas
A2 6 30

ZUM: ano

ZULP: ano

17119 BARVIVOVÁ DILUCE

Výkon se přičítá k oboustranné katetrizaci srdeční.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1375

Nositel INDX Čas
A2 6 60

ZUM: ne

ZULP: ano

17120 FARMAKOLOGICKÝ TEST K DIAGNOSTICE ISCHEMIE MYOKARDU

Farmakologická zátěž k diagnostice ischemie myokardu (dipyridamolový test, dobutaminový test a pod.). Nesmí být kombinován s EKG vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 240

Nositel INDX Čas
A2 5 25

ZUM: ne

ZULP: ano

17121 PŘEMÍSTĚNÍ DOČASNÉ ENDOKARDIÁLNÍ ELEKTRODY BEZ VÝMĚNY ELEKTRODY

Jde o úpravu funkce kardiostimulace, kde původní výkon 17233 (dočasná srdeční stimulace) je neúčinný nebo chybný v důsledku dislokace elektrody, nebo vzestupu stimulačního prahu v původně zavedené oblasti endokardu. Další možností je iritace endokardu s nutností změny polohy elektrody.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 455

Nositel INDX Čas
A1 4 20

ZUM: ne

ZULP: ne

17123 ELEKTROGRAM HISOVA SVAZKU, VZESTUPNÁ STIMULACE SÍNÍ A KOMOR S HODNOCENÍM ANTE- A RETROGRÁD-NÍHO VEDENÍ A ZOTAVOVACÍ DOBY SINUSOVÉHO UZLU

Invazivní registrace elektrické aktivity z oblasti Hisova svazku pomocí elektrodového katetru, zavedeného žilní cestou a posouzení funkce síňo-komorového převodu stimulační zátěží pomocí dalšího katetru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 8/1 rok

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 5129

Nositel INDX Čas
A2 6 240

ZUM: ano

ZULP: ano

17125 MITRÁLNÍ VALVULOPLASTIKA

Katetrizační balónková valvulotomie mitrální chlopně.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 15953

Nositel INDX Čas
A2 6 120
A2 6 90

ZUM: ano

ZULP: ne

17127 ENDOMYOKARDIÁLNÍ BIOPSIE TRANSVASKULÁRNÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 2655

Nositel INDX Čas
A2 5 45

ZUM: ano

ZULP: ne

17129 NEINVASIVNÍ AMBULANTNÍ MONITOROVÁNÍ KREVNÍHO TLAKU

Vyšetření umožňuje přesné posouzení cirkardiálního průběhu krevního tlaku v běžném prostředí pacienta, reaktivitu na fyzickou a psychickou zátěž a variabilitu TK. (Měřič obsazen 24,5 hod).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 50

body: 354

Nositel INDX Čas
A2 5 10

ZUM: ne

ZULP: ne

17220 TEST NA NAKLONĚNÉ ROVINĚ

Vyšetření slouží ke zjištění tzv. neurokardiogenní synkopy v rámci diferenciální diagnostiky synkop nejasné etiologie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 356

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ne

17230 PREKORDIÁLNÍ MAPOVÁNÍ

Podrobná komplexní analýza průběhu depolarizace a repolarizace srdce. Prekordiální mapování při zátěži (např. pracovní, mentální, hypoxemické, stimulační apod.) - výkon se vykáže opakováním max. 2krát..

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 4/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 300

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ne

17231 ENDOKARDIÁLNÍ MAPOVÁNÍ AKCESORNÍ DRÁHY NEBO ARYTMOGENNÍHO FOKUSU

Pac. s jiným zákl. srdeč. onemoc., který je indikován k chirurg, léčbě (např. revaskularizace myokardu, korekce chlopň. vady aj.) s přidruženou arytmickou poruchou mohou být tak přednostně indikováni k chirurg, léčbě arytmie. Je u nich třeba předoper. poměrně přesně lokalisovat arytm. strukturu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 10265

NositelINDXČas
A26180

ZUM: ano

ZULP: ano

17232 SIGNÁLOVĚ PRŮMĚROVANÉ EKG - POZDNÍ KOMOROVÉ POTENCIÁLY

Vyšetření pozdních komorových potenciálů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 208

NositelINDXČas
A2510

ZUM: ne

ZULP: ne

17233 DOČASNÁ SRDEČNÍ STIMULACE

Převážně slouží jako prostředek k terapeutické úpravě srdečního rytmu, možné využití je jako diagnostický prostředek a své oprávnění má rovněž jako preventivní opatření při začlenění do jiných výkonů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 8544

NositelINDXČas
A1340

ZUM: ne

ZULP: ne

17234 PROGRAMOVANÁ STIMULACE SÍNÍ A/NEBO KOMOR, TESTOVÁNÍ ELEKTRICKÉ STABILITY MYOKARDU. (PŘIČÍTÁ SE VÝKON ELEKTROGRAM HISOVA SVAZKU)

Programovanou stimul. 1čas. stimulem při spontánním /nejspíše sin./ rytmu a při zákl. stimulovaném /sin. či komor./ rytmu je určena refrakternost síně, respektive komory. Aplikací více následných čas. stimulů je pak testována el. stabilita komory, resp. síně. V případech, kdy výkon elektrogram Hisova svazku nepředcházel, je nutno přičíst kód, který popisuje zavedení elektrodového katetru.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 8/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 639

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ne

17240 HOLTEROVSKÉ VYŠETŘENÍ

Ambulantní 24 - hodinová monitorace EKG interaktivním Holterovským systémem umožňujícím rozsáhlou kontrolu a korekci automatické analýzy lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 730

NositelINDXČas
A2510

ZUM: ne

ZULP: ne

17242 TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ EKG AMBULANTNĚ

V některých situacích (jako aplikace antiarytmika nitrožilně, kontrola pacienta po zátěžovém testu, sledování pacienta po změně parametrů implantovaného kardiostimulátoru je třeba po dobu několika desítek minut sledovat srdeční rytmus a pacient přitom není hospitalizován na jednotce intenzivní péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 30

body: 268

NositelINDXČas
A2515

ZUM: ne

ZULP: ne

17244 24-HODINOVÉ TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ MIMO JIP

Nelze vykázat spolu s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče. U pac. přeloženého z JIP po AIM, po kardiochir. výkonech, u pac. se symptomy při hemodyn. význam, arytmiích je i v dalším průběhu hospitalizace sledováno ekg pomocí monitor, s možností automat, alarmu závažnější arytmie. Může být použit telemetr. systém či jiný s alarmem funkcí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 478

NositelINDXČas
A2520

ZUM: ne

ZULP: ne

17250 ZAVEDENÍ ESOFAGEÁLNÍ ELEKTRODY VČETNĚ REGISTRACE EKG

Slouží k diagnostice některých arytmií nebo ve spojení s transesofageálním stimulačním testem. Nelze vykázat současně s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 173

NositelINDXČas
A2520

ZUM: ano

ZULP: ne

17252 TRANSESOFAGEÁLNÍ STIMULAČNÍ EKG TEST

Frekvenční zátěž k diagnostice ischemie myokardu a arytmii, přičti k zavedení esofageální elektrody. Nelze vykázat současně s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 25

body: 323

NositelINDXČas
A2525

ZUM: ne

ZULP: ne

17260 ZÁKLADNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Jedná se o základní USG vyšetření srdce, tj. základní posouzení jeho struktur a funkce, především pohybu. Vyšetření využívá 1 a 2 rozměrného zobrazení a pulsní doppler. echokardiografie. Součástí výkonu je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Výkon nelze kombinovat se specializovaným a vysoce specializovaných echokardiografickým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 250

NositelINDXČas
A2520

ZUM: ano

ZULP: ne

17261 SPECIALIZOVANÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Výkon s pomocí 1 a 2 rozměrné echokardiografie spolu s pulsním a kontinuálním Dopplerem a s barevným mapováním krevního proudu poskytuje podrobné informace o morfologii srdečních struktur, o jejich pohybu a o proudění krve v srdci. Výsledky vyšetření jsou podkladem pro kvantifikaci srdeční činnosti. Součástí výkonu je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Výkon nelze kombinovat se základním echokardiografickým vyšetřením a s vysoce specializovaným echokardiografickým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 752

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ano

ZULP: ne

17263 SPECIALIZOVANÁ KONTRASTNÍ ECHOKARDIOGRAFIE

Výkon navazuje na specializované echokardiografické vyšetření, na základě kterého se toto vyšetření indikuje. Na základě užití echokontrastní látky se tímto výkonem diagnostikují zkratové vady, ozřejmuje se anatomie u složitých srdečních vad apod. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na speciál, echokardiografické vyšetření (17261).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 434

NositelINDXČas
A2510

ZUM: ne

ZULP: ano

17264 ZAVEDENÍ JÍCNOVÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ SONDY

Tento výkon spočívá v zavedení specializované jícnové sondy k provedení transesofageální echokardiografie. Přičti k výkonu echokardiografické vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc A

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 1755

Nositel INDX Čas
A2 6 20

ZUM: ne

ZULP: ne

17265 SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE DYNAMICKÁ

Výkon představuje echokardiografické hodnocení změn pohybu srdečních stěn v závislosti na účinku dynamické zátěže. Detailní hodnocení změny rozsahu pobybu srdečních stěn je umožněn použitím speciálního software. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na specializované echokardiografické vyšetření (17261).

Kategorie: P - hrazen plně OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1483

Nositel INDX Čas
A2 5 45

ZUM: ne

ZULP: ne

17266 SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE FARMAKOLOGICKÁ

Výkon představuje echokardiografické hodnocení změn pohybu srdečních stěn v závislosti na účinku intravenosně podaného farmaka. Detailní hodnocení změny rozsahu pohybu srdečních stěn je umožněn použitím speciální software. Součástí vyšetření je zhotovení archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na specializované echokardiografické vyšetření (17261).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 70

body: 1706

Nositel INDX Čas
A2 5 45

ZUM: ne

ZULP: ano

17271 VYSOCE SPECIALIZOVANÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Nejúplnější souhrn metodik, který s pomocí 1 a 2 rozměrné echokardiografie, pulsního a kontin. Dopplera, barev, mapování krev. proudu a s využitím zobrazování pomocí vyšších harmonických komponent, s barevným kódováním struktur a jejich pohybu poskytuje nejúplnější možné inform. o morfologii srd. struktur, o jejich pohybu a o proudění krve v srdci. Spolu s poč. zpracováním výsledků provedených měření poskytuje přístroj nejúplnější přehled o srd. činnosti neinvazivní cestou. Součástí výkonu je zhotovení a archivace obraz, dokumentace. Výkon nelze kombinovat se zákl. echokardiograf. vyšetřením ani se specializovaným echokardiografickým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 770

Nositel INDX Čas
A2 5 35

ZUM: ne

ZULP: ne

17273 VYSOCE SPECIALIZOVANÁ KONTRASTNÍ ECHOKARDIOGRAFIE

Výkon navazuje na vysoce specializované echokardiografické vyšetření, na základě kterého se toto vyšetření indikuje. Na základě užití echokontrastní látky se tímto výkonem diagnostikují zkratové vady, ozřejmuje se anatomie u složitých srdečních vad apod. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na vysoce specializované echokardiografické vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 392

Nositel INDX Čas
A2 5 10

ZUM: ne

ZULP: ano

17275 VYSOCE SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE DYNAMICKÁ

Výkon představuje echokardiografické hodnocení změn pohybu srdečních stěn v závislosti na účinku dynamické zátěže. Detailní hodnocení změny rozsahu pohybu srdečních stěn je umožněn použitím speciálního software. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na vysoce specializované echokardiografické vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1361

NositelINDXČas
A2545

ZUM: ne

ZULP: ne

17276 VYSOCE SPECIALIZOVANÁ ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE FARMAKOLOGICKÁ

Výkon představuje echokardiografické hodnocení změn pohybu srdečních stěn v závislosti na účinku intravenosně podaného farmaka. Detailní hodnocení změny rozsahu pobybu srdečních stěn je umožněn použitím speciálního software. Součástí vyšetření je zhotovení a archivace obrazové dokumentace. Kód lze vykázat pouze v návaznosti na vysoce specializované echokardiografické vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 70

body: 1564

Nositel INDX Čas
A2 5 45

ZUM: ne

ZULP: ano

17292 KONTROLA IMPLANTOVANÉHO KARDIOSTIMULÁTORU SSI, M (SSI, 0)

Komplexní vyšetření funkce implantovaného kardiostimulátoru SSI, M (SSI, O). Nelze kombinovat s výkonem EKG vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 217

Nositel INDX Čas
A2 5 20

ZUM: ne

ZULP: ne

17294 KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU SSIR, DDD(R), VDD(R) NEBO KARDIOVERTERU- DEFIBRILÁTORU

Nelze kombinovat s výkonem EKG vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 355

Nositel INDX Čas
A2 5 40

ZUM: ne

ZULP: ne

17299 LEVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ

Diagnostický výkon - katetrizace srdce se změřením tlaků v levé komoře srdeční.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 5101

Nositel INDX Čas
A2 6 60

ZUM: ano

ZULP: ne

17300 PRAVOSTRANNÁ KATETRIZAVE SRDEČNÍ NA KATETRIZAČNIM SÁLE

Nevykazuje se společně s levostrannou katetrizací. Zavedení plovoucího katetru centrální žilou do plicní tepny, změření pravostranných tlaků a opakované změření minutového objemu - pouze pro výkon prováděný na katetrizačním sále.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 3584

Nositel INDX Čas
A2 5 60

ZUM: ano

ZULP: ano

17302 OBOUSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ

Diagnostický srdeční výkon, spočívající ve změření tlaků v pravostranných i levostranných srdečních oddílech, včetně změření minutového výdeje srdečního (s výjimkou barvivové diluce).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 8873

Nositel INDX Čas
A2 6 120

ZUM: ano

ZULP: ano

17303 PRAVOSTRANNÁ KATETRIZACE SRDEČNÍ MIMO KATETRIZAČNÍ SÁL

Změření pravostranných tlaků srdečních a minutového výdeje srdečního termodiluční technikou. Výkon nelze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 912

Nositel INDX Čas
A2 5 45

ZUM: ano

ZULP: ne

17304 TRANSSEPTALNI KATETRIZACE SRDEČNÍ

Výkon navazuje na oboustrannou nebo pravostrannou katetrizaci srdeční.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 1720

Nositel INDX Čas
A2 6 30

ZUM: ano

ZULP: ne

17306 KATETRIZAČNÍ MODIFIKACE ATRIOVENTRIKULÁRNÍHO UZLOVÉHO VEDENÍ - SELEKTIVNÍ

U pacientů s některými SVT lze docílit léčebného efektu selektivním ovlivněním části a. v. junkce katetrizační ablací.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 270

body: 13514

Nositel INDX Čas
A2 6 180

ZUM: ano

ZULP: ano

17308 KATETRIZAČNÍ ABLACE AKCESORNÍ DRÁHY ČI ARYTMOGENNÍHO FOKUSU

Katetrizační radiofrekvenční ablace arytmogenní struktury v srdci, lokalizované endokardiálním mapováním - léčba závažných tachyarytmií. Pokud je výkon prováděn v celkové anestezii přičte se příslušný kód.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 4/1 rok

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 360

body: 17446

Nositel INDX Čas
A2 6 300

ZUM: ano

ZULP: ano

17320 AKUTNÍ TEST PARENTERÁLNÍCH FARMAK STIMULACÍ SÍNÍ A/NEBO KOMOR PŘI JIŽ ZAVEDENÉ ELEKTRODĚ (PŘI NOVÉM ZAVEDENÍ ELEKTRODY NUTNO PŘIČÍST KOD DOČASNÁ SRDEČNÍ STIMULACE)

Jedná se o intravenozní podání zvoleného farmaka /obvykle antiarytmika/ a sledování jeho antiarytmického efektu při provokačním testu s využitím sinové a/nebo komorové stimulace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 8/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 177

Nositel INDX Čas
A2 5 40

ZUM: ne

ZULP: ano

17520 KARDIOVERSE ELEKTRICKÁ (NIKOLIV PŘI RESUSCITACI)

Nelze kombinovat s kódy EKG a i. v. anestezie. Výkon, kterým je za použití defibrilátoru rušena v celkovém znecitlivění porucha rytmu, kterou nelze odstranit farmakologicky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 163

Nositel INDX Čas
A1 3 30

ZUM: ne

ZULP: ne

17610 KATETRIZAČNÍ ABLACE A-V JUNKCE NESELEKTIVNÍ

Neselektivní, t. j. úplné léčebné přerušení vodivosti v oblasti a-v junkce u některých typů tachyarytmií.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 4/1 rok

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 4458

Nositel INDX Čas
A2 6 120

ZUM: ano

ZULP: ano

17620 PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRÁTORU SE ZAVEDENÍM ELEKTROD ENDOVASÁLNÍM PŘÍSTUPEM

Implantace automat, kardioverteru-defibrilátoru představuje život zachraňující léčbu u pacienta s maligními komorovými tach-yarytmiemi. Implantace podléhá schválení Meziústavní indikační komisí. Aplikace celkové anestezie jsou kalkulovány v rámci samost. kódu (odbornost 708).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 6225

Nositel INDX Čas
A1 3 150
A2 6 150

ZUM: ano

ZULP: ne

17621 REIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRILÁTORU

Automat, implantabilní kardioverter-defibrilátor /AICD/ představuje život zachraňující léčbu u pac. s hemodynam. závaž. komorovými tachyarytmiemi, neovlivnitelnými jinou léčbou. Implantace podléhá schválení Meziústavní indikační komisí. Aplikace celkové anestezie je kalkulována v rámci samost. kódu (odbornost 708).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 100

body: 3259

Nositel INDX Čas
A1 3 100
A2 6 100

ZUM: ano

ZULP: ne

17710 PUNKCE PERIKARDU- PROVÁDÍ-LI SE ZA KONTROLY NĚKTERÉ ZOBRAZOVACÍ METODY, NEJČASTĚJI ECHOKARDIO-GRAFIE, PŘIČÍTÁ SE POUŽITÁ POLOŽKA K VÝKONU

Diagnostická i léčebná metoda, která slouží k získání vzorků tekutiny, nebo tkáně z perikardu a perikardiálního vaku nebo slouží k odstranění tekutiny z osrdečníku z léčebných důvodů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 106

NositelINDXČas
A2520

ZUM. ano

ZULP: ano

55211 IMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO JEDNODUTINOVOU KARDIOSTIMULACI

Indikace je dána „Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů" vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 4246

NositelINDXČas
A2590
A2690

ZUM: ano

ZULP: ne

55213 PRIMOIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO DVOUDUTINOVOU STIMULACI

Indikace je dána „Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů" vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti. Při změně způsobu stimulace z jednodutinové na dvoudutinovou se vykazuje pouze tento výkon.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 6010

NositelINDXČas
A25120
A26120

ZUM: ano

ZULP: ne

55217 REPOZICE NEBO VÝMĚNA PERMANENTNÍ ENDOKARDIÁLNÍ ELEKTRODY

Indikace je dána „Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů“ vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 3357

NositelINDXČas
A2560
A2660

ZUM: ano

ZULP: ne

55219 REIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU BEZ ZÁKROKU NA ŽÍLE

Indikace je dána „Zásadami pro implantace kardiostimulátorů a defibrilátorů" vypracovanými pracovní skupinou pro arytmie a kardiostimulaci České kardiologické společnosti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 2481

NositelINDXČas
A2560
A2660

ZUM: ano

ZULP: ne

55223 PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU -DEFIBRILÁTORU THORAKOTOMICKÝM ČI STERNOTOMICKÝM PŘÍSTUPEM

Implantace automatického kard. -defibrátoru představuje život zachraňující léčbu u pac. s tzv. maligními komorovými tachyaryt-miemi, rezistentními na medik, léčbu a neovlivnitelnými jinou nefarmakol. léčbou. Pacientům, u nichž nebylo docíleno uspokojivého defibrilačního prahu endovazálním elektrodovým systémem jsou implantovány epikardiální defibrilační elektrody torakotomickým přístupem. Indikace implantace kardioverteru - defibrilátoru podléhá schválení Meziústavní indikační komisí. Aplikace celkové anestezie vč. osobních a přístrojových nákladů, materiálu a léčiv jsou kalkulovány v rámci dalšího kódu (odbornost 708).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 11721

NositelINDXČas
A25180
A26180

ZUM: ano

ZULP: ano

Kapitola 108 - nefrologie

18021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 250

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ne

18022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 131

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ne

18023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEFROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 66

NositelINDXČas
A2515

ZUM: ne

ZULP: ne

18051 AMBULANTNÍ KONTROLA NEMOCNÉHO LÉČENÉHO KONTINUÁLNÍ AMBULANTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZOU (CAPD)

V pravidelných intervalech nemocný dochází do ambulance CAPD ke kontrole. Výkon nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 12/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 148

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ano

ZULP: ano

18052 KONTROLA NEMOCNÉHO LÉČENÉHO KONTINUÁLNÍ AMBULANTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZOU (CAPD) DOMA

Jednou za měsíc sestra navštěvuje nemocného v domácím prostředí, aby překontrolovala hygienické a zdravotnické podmínky, za jakých nemocný provádí kontinuální peritoneální léčení doma. Vykazuje ordinace ošetřujícího nefrologa.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 12/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 60

body: 79

NositelINDXČas
S2860

ZUM: ne

ZULP: ne

18310 RENÁLNÍ PUNKČNÍ BIOPSIE

Perkutání odběr vzorku ledvinové tkáně při lokalizaci dolního pólu ledviny pomocí sonografie či RTG zobrazovacích metod (vylučovací urografie, nefrogram nebo výpočetní tomografie), které se vykáží samostatným kódem. Druh použité anestezie se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 270

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ano

ZULP: ano

18510 EDUKACE PACIENTA V ÚVODU KONTINUÁLNÍ AMBULANTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZY (CAPD)

Trénink nemocného k samostatnému provádění aseptické výměny dialyzátu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 479

NositelINDXČas
A25120

ZUM: ne

ZULP: ne

18511 AKUTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA

Akutní peritoneální dialýza je indikována u nemocných s náhlým selháním ledvin /zvi. u malých dětí, u dospělých dočasně před zahájením hemodialýzy /, u některých intoxikací dialyzovatelnými látkami, u akutní pankreatitidy a u difusních peritonitid, při korekci některých poruch vnitřního prostředí. Výkon lze provádět ambulantně pouze u hospitalizovaného pacienta. Lze vykazovat v kombinaci s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 6713

NositelINDXČas
A2590

ZUM: ano

ZULP: ano

18512 KONTINUÁLNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA ZA HOSPITALIZACE

Nemocný je hospitalizován z důvodu komplikací v průběhu ambulantně prováděné léčby (např. peritonitida). Jedná se o provedení výměny dialyzátu v jednom dni. Nelze vykázat při hospitalizaci na JIP a ARO.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 167

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ano

ZULP: ano

18513 KONTINUÁLNÍ AMBULANTNÍ PERITONEÁLNÍ DIALÝZA (CAPD) PROVÁDĚNÁ DOMA

Materiálové náklady na 1 den. Nelze zároveň vypsat rukavice na poukaz. Dosažitelnost lékaře na telefonu nezbytná.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 365/1 rok

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 15

body: 1732

ZUM: ne

ZULP: ne

18521 AKUTNÍ HEMODIALÝZA

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením. Lze vykázat na hemodialyzančním středisku, JIP a ARO.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 300

body: 2387

NositelINDXČas
A2590

ZUM: ano

ZULP: ano

18522 CHRONICKÁ HEMODIALÝZA

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku. JIP a ARO.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 156/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 300

body: 2360

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ano

ZULP: ano

18530 HEMOFILTRACE

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 156/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 300

body: 5186

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ano

ZULP: ano

18540 CAVH - KONTINUÁLNÍ ARTERIOVENÓZNÍ HEMOFILTRACE

Kontinuální očišťovací metoda krve při léčbě akutního selhání funkce ledvin u katabolického nebo hyperhydratovaného nemocného, který je rizikový stran oběhové stability. Metoda vyžaduje přístrojové vybavení v této podobě. Lze vykazovat v kombinaci s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 5/1 týden

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 7578

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ne

18550 HEMODIAFILTRACE

Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 156/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 300

body: 4688

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ano

ZULP: ano

18560 SORPČNÍ HEMOPERFÚZE

Lze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče. Výkon nelze vykazovat s ostatními hemoeliminačními metodami, jsou-li použity současně, vykazuje se výkon akutní dialýza se ZUM - hemoperfúsní kapsle.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 1033

NositelINDXČas
A2590

ZUM: ano

ZULP: ano

18570 BEZACETÁTOVÁ BIOFILTRACE, DÁLE AFB

AFB je indikována u nemocných s vleklým ledvinným selháním. Léčba je prováděna dlouhodobě u nemocných, kteří nejsou indikováni k transplantaci ledviny je léčba prováděna doživotně. Metoda patří do souboru nefrologických hemoeliminačních metod, které nelze v jednom dni u jednoho pacienta navzájem kombinovat. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 156/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 4812

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ano

ZULP: ano

18580 PLAZMAFERÉZA MEMBRÁNOVÁ

Plazmaferéza v trvání obvykle 4hod. je eliminační metodou, kterou lze z plazmy odstraňovat nedialyzabilní toxiny, imunitní komplexy, autoprotilátky a lipoproteiny. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením. Lze vykázat na hemodialyzačním středisku, JIP a ARO

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 12/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 240

body: 1103

NositelINDXČas
A2590

ZUM: ano

ZULP: ano

18590 IZOLOVANÁ ULTRAFILTRACE

Izolovaná ultrafiltrace se provádí zcela výjimečně při potřebě odstranit tekutiny z převodněného organizmu, anebo při velké kardiální, hepatální anebo renální retenci tekutin, obvykle tam, kde selhaly veškeré diuretické zásahy. Lze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 1601

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ano

ZULP: ano

Kapitola 109 - revmatologie

19021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 248

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ne

19022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 129

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ne

19023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ REVMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 65

NositelINDXČas
A2515

ZUM: ne

ZULP: ne

19210 DIAGNOSTICKÁ NEBO LÉČEBNÁ PUNKCE KLOUBNÍ DUTINY

Aspirace synoviální tekutiny po zavedení jehly do synoviální dutiny, posouzení fyzikálních vlastností tekutiny, odběry pro další vyšetření laboratorní, případně aplikace léčiva. Samostatně pro jeden střední či velký kloub, souhrně pro IP a MCP včetně DK. Lze vykázat na jednu lokalizaci jedenkrát denně, lze vykázat bučí ZUM nebo ZULP.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 76

NositelINDXČas
A2515

ZUM: ano

ZULP: ano

Kapitola 201 - fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace

21021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM - ODBORNÍKEM V OBORU FYZIATRIE, BALNEOLOGIE A LÉČEBNÁ REHABILITACE

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 247

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ne

21022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM - ODBORNÍKEM V OBORU FYZIATRIE, BALNEOLOGIE A LÉČEBNÁ REHABILITACE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 128

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ne

21023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM - ODBORNÍKEM V OBORU FYZIATRIE, BALNEOLOGIE A LÉČEBNÁ REHABILITACE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 64

NositelINDXČas
A2515

ZUM: ne

ZULP: ne

21510 MĚKKÉ A MOBILIZAČNÍ TECHNIKY

Výkon vázaný na předložení dokladu o zkouškou ukončeném kurzu. (Mobilizace bez nárazu, postizometrická relaxace, myofasciální techniky, spray and stretch a další).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 4/1 týden

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 61

NositelINDXČas
A2515

ZUM: ne

ZULP: ne

21520 MOBILIZACE PÁTEŘE NEBO KLOUBU - S NÁRAZEM

Výkon vázaný na předložení dokladu o zkouškou ukončeném kurzu

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 4/1 měsíc

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 10

body: 40

NositelINDXČas
A2510

ZUM: ne

ZULP: ne

21530 STANOVENÍ DLOUHODOBÉHO REHABILITAČNÍHO PLÁNU NA ZÁKLADĚ PROBĚHLÉ REHABILITAČNÍ KONFERENCE

Pro upřesnění dalšího postupu v léčení pacienta i pro spolupráci s dalšími obory. Ostatní zúčastnění odborníci vykáží cílené vyšetření své odbornosti, fyzioterapeut kineziologický rozbor. Podmínkou je podrobný zápis o konferenci v dokumentaci potvrzený pacientem. Hrazen 1× během léčby.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 1/1 den, 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 239

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ne

21711 ŠKOLA ZAD - PREVENCE RECIDIV VERTEBROGENNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Spojení teoretických a praktických znalostí k prevenci a léčbě pohybového aparátu - 90 minut jedna výuková jednotka. Skupinový výkon = 9 min/1 pacient. Výkon lze vykázat pouze za současné účasti lékaře a RHB středoškoláka.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 život

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 9

body: 48

NositelINDXČas
A259
S289

ZUM: ne

ZULP: ne

21715 REEDUKACE POHYBOVÝCH SCHÉMAT A NÁVYKŮ A JEJICH KOREKCE

Korekce špatných pohybových návyků, instruktáž a zácvik nejdůležitějších cviků a návyků. Prevence profesionálního přetížení pohybového ústrojí, zhodnocení profesiogramu, návrh řešení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 čtvrtletí, 12/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 80

NositelINDXČas
A2520

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 202 - hematologie

22021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM HEMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 278

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ne

22022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM HEMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 159

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ne

22023 KONTROLNÍ VYŠETŘENI KLINICKÝM HEMATOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 80

NositelINDXČas
A2515

ZUM: ne

ZULP: ne

22110 PUNKCE UZLINY TENKOU JEHLOU A ASPIRACE

Punkce uzliny tenkou jehlou a aspirace tkáně uzliny k cytologickému vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 36

NositelINDXČas
A1315

ZUM: ne

ZULP: ne

22114 PUNKCE KOSTNÍ DŘENĚ A ASPIRACE

Provedení punkce kostní dřeně sternální jehlou a aspirace tkáně dřeně k cytologickému vyšetření. Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 měsíc

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 64

NositelINDXČas
A2515

ZUM: ano

ZULP: ne

22116 NECÍLENÁ PUNKCE SLEZINY TENKOU JEHLOU A ASPIRACE

Provedení punkce sleziny tenkou jehlou bez sonografické kontroly a aspirace tkáně sleziny k cytologickému vyšetření. Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 měsíc

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 82

NositelINDXČas
A2520

ZUM: ano

ZULP: ne

22118 TREPANOBIOPSIE KOSTNÍ

Odběr vzorku kostní dřeně trepanobioptickou jehlou k vyšetření histologickému a cytologickému doplněného dalšími vyšetřovacími postupy. Druh použité anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 měsíc

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 40

body: 173

NositelINDXČas
A2540

ZUM: ano

ZULP: ne

22211 TRANSPLANTACE AUTOLOGNÍ KOSTNÍ DŘENĚ, ROZMRAŽENÍ A APLIKACE DO CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO KATETRU

Kryokonservovaná kostní dřeň je rozmražena na vodní lázni a injikována do centrálního žilního katetru pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 770

NositelINDXČas
A25180

ZUM: ano

ZULP: ne

22213 TRANSPLANTACE ALLOGENNÍ KOSTNÍ DŘENĚ

Allogenní kostní dřeň je po úpravě podána do centrálního žilního katetru pacienta

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 2/1 čtvrtletí

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 360

body: 758

NositelINDXČas
A25180

ZUM: ne

ZULP: ne

22311 SPECIALIZOVANÁ HEMATOLOGICKÁ LÉČBA NEMOCNÝCH S ALLOGENNÍ TRANSPLANTACÍ KOSTNÍ DŘENĚ NA SPECIALIZOVANÝCH HEMATOLOGICKÝCH PRACOVIŠTÍCH

Vykazuje se spolu s příslušným kódem intenzívní péče nižšího stupně od zahájení intenzívní hematologické péče až do úpravy hematologických parametrů (počet neutrofilních segmentů více než 1. 109/l, počet trombocytů více než 50.109/l) až do úpravy klinického stavu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 11156

NositelINDXČas
A2590

ZUM: ne

ZULP: ano

22313 SPECIALIZOVANÁ HEMATOLOGICKÁ LÉČBA NEMOCNÝCH NA SPECIALIZOVANÝCH PRACOVIŠTÍCH VČETNĚ AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ NA SPECIALIZOVANÝCH HEMATOLOGICKÝCH PRACOVIŠTÍCH

Vykazuje se spolu s příslušným kódem intenzívní péče nižšího stupně od zahájení intenzívní hematologické péče až do úpravy hematologických parametrů (počet neutrofilních segmentů více než 1.109/l, počet trombocytů více než 50.109/l) až do úpravy klinického stavu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 6976

NositelINDXČas
A2545

ZUM: ne

ZULP: ano

Kapitola 203 - přenosné nemoci

23021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA INFEKČNÍ CHOROBY

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 252

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ne

23022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA INFEKČNÍ CHOROBY

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 133

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ne

23023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA INFEKČNÍ CHOROBY

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 67

NositelINDXČas
A2515

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 204 - tělovýchovné lékařství

24040 TELEMETRICKÉ SLEDOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH KARDIORESPIRAČNÍCH A SVALOVÝCH FUNKCÍ PŘI ŘÍZENÉ POHYBOVÉ AKTIVITĚ U NEMOCNÝCH

Sledování fyziologických hodnot není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění u zdravých osob.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 459

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 205 - tuberkulóza a respirační nemoci

25021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÝM LÉKAŘEM TRN

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 248

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ne

25022 CILENE VYŠETŘENI ODBORNÝM LEKAREM TRN

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 129

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ne

25023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÝM LÉKAŘEM TRN

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 65

NositelINDXČas
A2515

ZUM: ne

ZULP: ne

25110 ANESTEZIE PŘED BRONCHOSKOPIÍ

Topická event. inhalační topická aplikace anestetika před bronchoskopií. Sledování stavu pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 76

NositelINDXČas
A2510

ZUM: ne

ZULP: ano

25111 RIGIDNÍ BRONCHOSKOPIE DIAGNOSTICKÁ NEBO TERAPEUTICKÁ VČETNĚ PREMEDIKACE

Jde o diagnostickou endoskopii dolních dýchacích cest, prováděnou rigidním bronchoskopem, druh použité anestezie se vykáže zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 35

body: 281

NositelINDXČas
A2520

ZUM: ne

ZULP: ano

25113 FLEXIBILNÍ BRONCHOSKOPIE DIAGNOSTICKÁ NEBO TERAPEUTICKÁ VČETNĚ PREMEDIKACE

Jde o diagnostickou nebo terapeutickou endoskopii dolních dýchacích cest, prováděnou flexibilním bronchoskopem, druh použité anestezie se vykáže zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 35

body: 409

NositelINDXČas
A2520

ZUM: ne

ZULP: ano

25115 ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA Z DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST (PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU)

Odstranění cizího tělesa cestou bronchoskopie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 326

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ne

25117 CÍLENÁ ASPIRACE ENDOBRONCHIÁLNÍHO MATERIÁLU NEBO KARTÁČKOVÁ (BRUSH) BIOPSIE (PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU)

Při bronchoskopii možno opakovat maximálně 6× v jednom dni.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 65

NositelINDXČas
A255

ZUM: ne

ZULP: ne

25118 TRANSBRONCHIÁLNÍ PLICNÍ BIOPSIE - (JEDNO SEZENÍ) (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

Získání vzorku plicní tkáně speciální technikou při bronchoskopickém vyšetření. Výkon lze provést ambulantně u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 225

NositelINDXČas
A2520

ZUM: ne

ZULP: ano

25119 BRONCHOALVEOLÁRNÍ LAVÁŽ (BAL) (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

Odebrání materiálu z periferie větvení za účelem stanovení diagnózy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 354

NositelINDXČas
A2530

ZULP: ne

ZUM: ne

25121 ENDOBRONCHIÁLNÍ EXCISE (NA 1 SEZENÍ) (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

Excise endobronchiální tkáně včetně vyštípání granulací provedené během základního bronchoskopického vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 157

NositelINDXČas
A2510

ZUM: ne

ZULP: ne

25122 PERBRONCHIÁLNÍ PUNKCE (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

Jehlou zavedenou rigidním bronchoskopem či fibroskopem je proniknuto do extrabronchiálně uložených útvarů přes stěnu průdušky s cílem aspirace, příp. insuflace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 102

NositelINDXČas
A255

ZUM: ne

ZULP: ne

25123 INSTILACE LÉČEBNÝCH A DIAGNOSTICKÝCH PŘÍPRAVKŮ DO DOLNÍCH DÝCHACÍCH CEST (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

Do lumina bronchu jsou většinou speciální cévkou zavedenou rigidním bronchoskopem či fibroskopem instilovány roztoky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 sezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 117

NositelINDXČas
A2510

ZUM: ne

ZULP: ano

25125 ENDOBRONCHIÁLNÍ LASEROVÝ VÝKON Á 20 MIN. (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

Využití energie laserového paprsku v indikacích odstranění překážky v dech. cestách, koagulace, extrakce cizího tělesa, aj..

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 den

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 20

body: 1268

NositelINDXČas
A1320
A2620

ZUM: ne

ZULP: ne

25127 POUŽITÍ KRYOTERAPIE PŘI BRONCHOSKOPII Á 20 MIN. (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

V průběhu bronchoskopie pomocí kryoproby provést opakované zmražení endobronchiálních patologických lézí, zejména nádorových.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 287

NositelINDXČas
A1320
A2520

ZUM: ne

ZULP: ne

25131 APLIKACE, REPOZICE ČI EXTRAKCE ENDOBRONCHIÁLNÍ PROTÉZY-STENTU (PŘIČTI K CENĚ ZÁKLADNÍHO VÝKONU) Á 20 MIN.

Do lumina trachey či bronchu je pomocí speciálního nástavce, prostrčeného bronchoskopem, zavedena kovová či plastiková endobronchiální protéza, která je na zvoleném místě rozvinuta či roztažena.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 320

NositelINDXČas
A1320
A2620

ZUM: ano

ZULP: ne

25133 APLIKACE SPECIFICKÉHO NEBO NESPECIFICKÉHO BRONCHOPROVOKAČNÍHO PODNĚTU

Aplikace bronchoprovokačního podnětu k navození obstrukce dýchacích cest.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 21

NositelINDXČas
A253

ZUM: ne

ZULP: ano

25135 APLIKACE BRONCHODILATANCIA

Aplikace bronchodilatancia k navození dilatace dýchacích cest. Sledování stavu vyšetřovaného.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 10

body: 16

NositelINDXČas
S2810

ZUM: ne

ZULP: ano

25137 PUNKCE PLEURÁLNÍ- DIAGNOSTICKÁ A TERAPEUTICKÁ, PŘÍPADNĚ S APLIKACÍ LÉKU

Diagnostická punkce znamená získat tekutinu z pleurální dutiny a punktát vyšetřit: biochemicky, bakteriologicky a cytologicky. Terapeutická punkce znamená evakuaci nadměrného množství tekutiny. Při diagnostickém výkonu lze vykázat max. 1 krát za den, v případě evakuačního výkonu lze vykázat max. 3krát za den.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 64

NositelINDXČas
A133

ZUM: ne

ZULP: ano

25139 BIOPSIE PLIC NEBO PLEURY PUNKČNÍ

Diagnostická vyšetřovací metoda k získání vzorku plicní tkáně k cytologickému, histologickému a bakteriologickému vyšetření speciálními jehlami.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden, 2/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 351

NositelINDXČas
A2545

ZUM: ne

ZULP: ne

25213 SPIROMETRIE (OBVYKLE METODOU PRŮTOK - OBJEM)

Měření minimálně FVC, FEV1, MEF 25 - 75, FEV%, event. MEF 25, 50, 75. Při hospitalizaci lze vykázat 1 krát za den. Nelze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní péče. Omezení frekvencí: 1/1 týden, 3/1 týden při bronchodilatačních testech, 6/1 týden při bronchoprovokačních testech.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 29

NositelINDXČas
A253

ZUM: ne

ZULP: ne

25215 CELOTĚLOVÁ PLETYSMOGRAFIE PŘI USILOVNÝCH DECHOVÝCH MANÉVRECH

Vyšetření odporu dechových cest pomocí celotělového pletysmografu při dechových manévrech. Měří se minimálně FVC, Raw, Sraw, Gaw, Sgaw. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněných v dokumentaci. Omezení frekvencí: 1/1 týden, 3/1 týden při bronchodilatačních testech, 6/1 týden při bronchoprovokačních testech.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 84

NositelINDXČas
A255

ZUM: ne

ZULP: ne

25217 CELOTĚLOVÁ PLETYSMOGRAFIE PŘI KLIDNÉM DÝCHÁNÍ

Vyšetření ventilace, nitrohrudního objemu plynu a odporů dechových cest pomocí celotělového pletysmografu. Měří se minimálně FVC, FEV1, FEV%, MEF (25-75), MEF 25, 50, 75, PEF, VC, RV, ITGV, TLC, Raw, Sraw, Gaw, Sqaw. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci. Omezení frekvencí: 1/1 týden, 3/1 týden při bronchodilatačních testech, 6/1 týden při bronchokonstrikčních testech.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 143

NositelINDXČas
A2515

ZUM: ne

ZULP: ne

25219 STATICKÁ A DYNAMICKÁ PLICNÍ PODDAJNOST

Vyšetření minimálně C stát, C dyn. a event. dechové práce. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 381

NositelINDXČas
A2515

ZUM: ne

ZULP: ne

25223 VYŠETŘENÍ VENTILAČNÍ ODPOVĚDI NA C02 A P01 METODOU ZPĚTNÉHO DÝCHÁNÍ.

Měření změn ventilace způsobených dýcháním do vaku. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc, 3/1 měsíc při zátěžovém testu

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 10

body: 40

NositelINDXČas
A253

ZUM: ne

ZULP: ne

25225 DISTRIBUCE PLYNŮ V PLICÍCH ANALÝZOU C02, N2 NEBO VZÁCNÝCH PLYNŮ VE VÝDECH. VZDUCHU

Průkaz poruchy distribuce ventilace vymýváním dusíku kyslíkem, měřením koncentrací O2, CO2, He nebo vzácných plynů jednodechovou či vícedechovou metodou. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 200

NositelINDXČas
A2510

ZUM: ne

ZULP: ne

25227 DIFUZNÍ KAPACITA PLIC SB NEBO SS (TRANSFERFAKTOR)

Stanovení schopnosti plic přenášet plyn na alveolo-kapilární úrovni. Měření DLCO SB, DLCO SS. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic na základě zdůvodnění v dokumentaci. Lze kombinovat s kódy: 10004,10016.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 137

NositelINDXČas
A255

ZUM: ne

ZULP: ne

25229 MĚŘENÍ O2 A CO2 V DÝCHANÝCH PLYNECH

Měření ventilace a koncentrace vydechovaného plynu v klidu nebo při zátěži. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden, 3/1 týden při zátěžovém testu

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 10

body: 60

NositelINDXČas
A255

ZUM: ne

ZULP: ne

25230 APLIKACE SPECIFICKÉHO NEBO NESPECIFICKÉHO NAZÁLNÍHO PODNĚTU

Nazální aplikace specifického či nespecifického provokačního podnětu k navození obstrukce horních dýchacích cest či stanovení reversibility nosní obstrukce (pro oba nosní průduchy), sledování stavu nemocného.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 23

NositelINDXČas
A253

ZUM: ne

ZULP: ano

25231 MĚŘENÍ RAW

Měření odporů dýchacích cest. Lze kombinovat s jinými metodami vyšetření funkce plic zdůvodněnými v dokumentaci s výjimkou výkonů 25215 a 25217. Lze vykázat při bronchodilatačních testech 3/1 měsíc, při bronchoprovokačních testech 6/1 měsíc.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 32

NositelINDXČas
A253

ZUM: ne

ZULP: ne

25232 RHINOMANOMETRIE

Měření nosního odporu. Výstupní hodnoty R-dx, R-sin, R-tot.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc, 6/1 měsíc při testech

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 27

NositelINDXČas
A253

ZUM: ne

ZULP: ne

25233 TEST TĚLESNOU ZÁTĚŽÍ U PLICNÍCH CHOROB ERGOMETREM

Vyšetření krevních plynů, ventilace, spotřeby O2, výdej CO2, EKG, fyzikální vyšetření event. další vyšetření vykázat samostatnými kódy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 31

NositelINDXČas
A255

ZUM: ne

ZULP: ne

25311 APLIKACE TUBERKULINOVÉHO TESTU

Přesná intradermální aplikace 0,1 ml PPD RT 23 a další úkony s výkonem přímo související. Nelze kombinovat s klinickým vyšetřením ani s minimálním kontaktem při kalmetizaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 10

body: 42

NositelINDXČas
S2810

ZUM: ne

ZULP: ne

25313 BCGINOCULACE

Přesná intradermální aplikace BCG vakcíny.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 10

body: 72

NositelINDXČas
S2810

ZUM: ne

ZULP: ne

25315 PNEUMOLOGICKÁ DEPISTÁŽ, KALMETIZACE

1) hodnocení reakce tuberkul. testu 72 hod. po aplikaci, 2) hodnocení reakcí po očkování - postvakcinační kontroly, 3) sledování a odborná péče o děti s komplikacemi po očkování BCG. Nesmí být zároveň vykázáno vyšetření lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 10

body: 13

NositelINDXČas
S2810

ZUM: ne

ZULP: ne

76111 ZAVEDENÍ AFTERLOADINGOVÝCH SOND NEBO BALÓNKOVÝCH SOND NEBO CÉVEK K PROVEDENÍ BRONCHOGRAFIE (PŘIČTI K CENĚ ZÁKL. VÝKONU)

Cílené zavedení sondy na místo určení v tracheobronchiálním stromu pro účel diagnostický i terapeutický.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 345

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ano

Kapitola 206 - klinická farmakologie

26021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 247

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ne

26022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 128

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ne

26023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 64

NositelINDXČas
A2515

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 207 - alergologie a klinická imunologie

27021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ALERGOLOGEM A KLINICKÝM IMUNOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 248

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ne

27022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ ALERGOLOGEM A KLINICKÝM IMUNOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 129

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ne

27023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ALERGOLOGEM A KLINICKÝM IMUNOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 65

NositelINDXČas
A2515

ZUM: ne

ZULP: ne

27205 SPECIFICKÁ IMUNOTERAPIE ALERGENEM

Zavedení individuální injekční nebo perorální (sublinguální) specifické imunoterapie alergenem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 10

body: 40

NositelINDXČas
A2510

ZUM: ne

ZULP: ne

27210 KOŽNÍ TEST ALERGENEM INTRADERMÁLNÍ

Test slouží ke zjišťování specifické přecitlivělosti I. typu. Specifické testy stejnými alergeny je možno opakovat nejdříve po 1 roce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 20/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 3

body: 14

NositelINDXČas
A253

ZUM: ne

ZULP: ano

27220 INTRADERMÁLNÍ TEST JINÝ

Test slouží ke zjištění nespecifické reaktivity např. na histamin, acetylcholin, kontrolní roztok či imunologické reakce IV. typu (anamnestické antigeny).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 10/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 5

body: 10

NositelINDXČas
A141

ZUM: ne

ZULP: ano

27240 KOŽNÍ TEST ALERGENEM - PRICK TEST

Test slouží ke zjištění přecitlivělosti I. typu

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 20/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 2

body: 9

NositelINDXČas
A252

ZUM: ne

ZULP: ano

Kapitola 208 - lékařská genetika

08015 DERMATOGLYFICKÉ VYŠETŘENÍ

Dermatoglyfické otisky získané různými technikami, zpravidla s pomocí barvy, grafitu - zaměřené na získání informace o struktuře papilárních linií a ohybových rýh zpravidla rukou, popř. nohou. Hodnocení jednotlivých znaků kvantitativních i kvalitativní pop.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 80

body: 177

NositelINDXČas
A1380

ZUM: ne

ZULP: ne

28021 KLINICKO GENETICKÉ VYŠETŘENÍ KOMPLEXNÍ NAPLNĚNÉ STANOVENÍM KLINICKÉ DIAGNÓZY

Zpravidla lze vykázat jedenkrát za život pojištěnce - probanda v péči genetického pracoviště. Za 20 let jedna problematika (výjimkou je zjištění zcela nové genetické problematiky).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 život

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 1299

NositelINDXČas
A25180

ZUM: ne

ZULP: ne

28022 KLINICKOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ PŘI DOSUD NEUZAVŘENÉ KLINICKÉ DIAGNÓZE NEBO KLIN-ICKOGENETICKÁ KONZULTACE PŘI PRVNÍM VYŠETŘENÍ

Lze vykázat nejvíce jedenkrát měsíčně na pojištěnce - probanda v péči genetického pracoviště, pokud není uzavřena diagnóza.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 1013

NositelINDXČas
A2590

ZUM: ne

ZULP: ne

28023 KLINICKOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ KONTROLNÍ

Lze vykázat nejvíce jedenkrát týdně na pojištěnce - probanda v péči genetického pracoviště v mezidobí před uzavřením diagnózy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 125

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ne

28100 TRANSPORT BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU K VYŠETŘENÍ DO ZAHRANIČNÍ REFERENČNÍ LABORATOŘE

Vyšetření k průkazu vzácných a závažných chorob na specializovaném pracovišti.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 359

NositelINDXČas
A2590

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 209 - neurologie

29011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 142

NositelINDXČas
A1360

ZUM: ne

ZULP: ne

29012 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 75

NositelINDXČas
A1330

ZUM: ne

ZULP: ne

29013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 38

NositelINDXČas
A1315

ZUM: ne

ZULP: ne

29021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENI NEUROLOGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 248

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ne

29022 CILENE ZAMERENE VYŠETŘENI NEUROLOGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 129

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ne

29023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ NEUROLOGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 65

NositelINDXČas
A2515

ZUM: ne

ZULP: ne

29111 SPECIÁLNÍ NEUROLOGICKÉ VYŠETŘOVACÍ TESTY

Vyšetření mozečkové nebo vestibulární nebo kineziologické nebo gnostických funkcí nebo podrobné vyšetření čití. Každé vyšetření se vykazuje zvlášť opakováním kódu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 měsíc

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 45

NositelINDXČas
A1320

ZUM: ne

ZULP: ne

29113 EEG STANDARDNÍ VYŠETŘENÍ VČETNĚ HYPERVENTILACE (JEN TECHNICKÉ PROVEDENÍ)

Sledování mozkových biopotenciálů v obecné neurologické diagnostice.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 10/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 435

NositelINDXČas
A255

ZUM: ne

ZULP: ne

29115 EEG STANDARDNÍ VYŠETŘENÍ - VYHODNOCENÍ

Je dán názvem výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 10/1 čtvrtletí

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 120

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ne

29123 EEG S UŽITÍM AKTIVAČNÍCH METOD (JEN TECHNICKÉ PROVEDENÍ)

Sledování bioelektrické aktivity mozku s provokací fotostimulací a diferencovanou hyperventilací nebo farmakologickou aktivací, resp. dalšími testy (FFT).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 10/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 485

NositelINDXČas
A2510

ZUM: ne

ZULP: ano

29125 EEG S UŽITÍM AKTIVAČNÍCH METOD - VYHODNOCENÍ

Je dán názvem vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 10/1 čtvrtletí

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 35

body: 140

NositelINDXČas
A2535

ZUM: ne

ZULP: ne

29130 MAPOVÁNÍ MOZKOVÉ AKTIVITY

Napěťové či frekvenční mapování elektrické aktivity mozku, zobrazování statistických odchylek od normy formou map. Výkon nelze kombinovat s vyšetřením EEG.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 342

NositelINDXČas
A1430

ZUM: ne

ZULP: ne

29140 DLOUHODOBÉ MONITOROVÁNÍ EEG VČETNĚ VIDEO

Simultánní synchronizované snímání EEG a videozáznamu po dobu 8 hodin a jejich vyhodnocení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den, 45/1 rok

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 3031

NositelINDXČas
A14240

ZUM: ne

ZULP: ne

29145 AMBULANTNÍ DLOUHODOBÉ MONITOROVÁNÍ EEG - TECHNICKÉ PROVEDENÍ A VYHODNOCENÍ Á 8 HODIN

Snímání 8-16 kanálů EEG a na přenosné zařízení a později vyhodnocení.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 407

NositelINDXČas
A1430

ZUM: ne

ZULP: ne

29150 POŘÍZENÍ A VYHODNOCENÍ EEG ZÁZNAMU Z NITROLEBNÍCH ELEKTROD

Pořízení a vyhodnocení záznamu takto zavedených elektrod o minimálním počtu 6 kanálů. Jde o tzv. stripové, gridové nebo zanořené hloubkové elektrody, přičemž zavedení této elektrody je neurochirurgický výkon. Při větším počtu elektrod je nutno vykazovat příslušné násobky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 30/1 čtvrtletí

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 2022

NositelINDXČas
A14240

ZUM: ne

ZULP: ne

29180 MOTORICKÉ EVOKOVANÉ POTENCIÁLY

Registrace z jednotlivých svalů při stimulaci mozkové kůry nebo míšního kořene

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 16/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 143

NositelINDXČas
A145

ZUM: ne

ZULP: ne

29182 EVOKOVANÉ POTENCIÁLY SOMATOSENZORICKÉ -1 NERV

Speciální metoda využívající odpověcí sumačních evokovaných potenciálů na somatosenzorické podněty. Využití v diagnostice poškození periferních a centrálních částí somatosenzorické dráhy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 8/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 186

NositelINDXČas
A1420

ZUM: ne

ZULP: ne

29184 EVOKOVANÉ POTENCIÁLY ZRAKOVÉ, SLUCHOVÉ NEBO KOGNITIVNÍ

Záznam potenciálů evokovaných zrakovými podněty.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 120

NositelINDXČas
A1410

ZUM: ne

ZULP: ne

29190 AMBULANTNÍ VÍCEPARAMETROVÉ MONITOROVÁNÍ SPÁNKOVÉHO SYNDROMU

Celonoční monitorování saturace krve kyslíkem (pulsní oxymetr), frekvence srdeční, dýchacích zvuků, příp. polohy pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 281

NositelINDXČas
A1430

ZUM: ne

ZULP: ne

29210 EMG VYŠETŘENI RYCHLOSTI VEDENI NERVEM

Vyšetření vodivosti motorických nebo senzitivních vláken 1 nervu, příp. různých větví 1 nervu (jehlovou nebo kožní technikou, příp. se zprůměrněním).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 12/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 83

NositelINDXČas
A1410

ZUM: ne

ZULP: ne

29220 EMG VYŠETŘENÍ REFLEXŮ, NERVOSVALOVÉHO PŘENOSU A TETANIE

Trigeminofaciální reflex, F vlna, H - reflex, repetitivní stimulace nízkou nebo vysokou frekvencí nebo ischemický test. Každé vyšetření se vykazuje zvlášť opakováním kódu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 čtvrtletí A, 12/1 čtvrtletí H

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 134

NositelINDXČas
A1415

ZUM: ne

ZULP: ne

29230 EMG VYŠETŘENÍ 1 SVALU JEHLOVOU ELEKTRODOU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 9/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 118

NositelINDXČas
A1410

ZUM: ne

ZULP: ne

29240 SPECIÁLNÍ VYŠETŘOVACÍ TECHNIKY V EMG

Např. histogram, EMG jednoho vlákna, MakroEMG.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 380

NositelINDXČas
A1445

ZUM: ne

ZULP: ne

29410 ODBĚR MOZKOMÍŠNÍHO MOKU LUMBÁLNÍ NEBO SUBOKCIPITÁLNÍ PUNKCÍ NEBO PUNKCÍ PŘES FONTANELU

Odběr mozkomíšního moku včetně případné aplikace léčebného nebo diagnostického přípravku. Případně instilované léčivo či kontrastní látku vykázat zvlášť.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 140

NositelINDXČas
A1330

ZUM: ano

ZULP: ano

29510 OBSTŘIK PERIFERNÍHO NERVU

Aplikace farmaka do blízkosti nervu, např. nervus trigeminus, facialis, medianus, tibialis a. j..

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 3/1 týden

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 38

NositelINDXČas
A1315

ZUM: ne

ZULP: ano

29520 KOŘENOVÝ OBSTŘIK

Obstřik kořenů v C, Th nebo L oblasti

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 52

NositelINDXČas
A1315

ZUM: ne

ZULP: ano

Kapitola 210 - dětská neurologie

29001 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM NEUROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 247

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ne

29002 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM NEUROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 128

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ne

29003 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM NEUROLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 64

NositelINDXČas
A2515

ZUM: ne

ZULP: ne

29004 SPECIÁLNÍ VYŠETŘOVACÍ TESTY PROVÁDĚNÉ DĚTSKÝM NEUROLOGEM

Testy LMD nebo vyšetření kožních reflexů dle Vlacha nebo vývojové vyšetření dle Vojty nebo mozečkové vyšetření nebo podrobné vyšetření čití.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 30

body: 120

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ne

29005 EEG A POLYGRAFIE U NEDONOŠENCE, NOVOROZENCE A KOJENCE

Záznam mozkových el. potenciálů kombinovaný se záznamem respir., EKG, elektrookulog., povrch. EMG, příp. dalších parametrů (polykání, sání, teplota) u dětí nejútlejšího věku, včetně vyhodnocení záznamu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 210

body: 1245

NositelINDXČas
A1490

ZUM: ne

ZULP: ne

29008 EVOKOVANÉ POTENCIÁLY U DĚTÍ DO 1 ROKU

Vyšetření evokovaných potenciálů u rizikových skupin novorozenců a kojenců, zejména u dětí 1/ s porodní váhou pod 1500 g, 2/ léčených ototox. farmaky, 3/ po závažné perinatální asfyxii, 4/ po závažné novoroz. hyperbilirubinemii, 5/ s pozitivní genetickou zátěží.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 219

NositelINDXČas
A1415

ZUM: ne

ZULP: ne

29014 EEG STANDARDNÍ VYŠETŘENÍ VČETNĚ HYPERVENTILACE U DĚTÍ DO 6 LET - JEN TECHNICKÉ PROVEDENÍ

Sledování mozkových biopotenciálů příslušnou přístrojovou technikou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 10/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 435

NositelINDXČas
A255

ZUM: ne

ZULP: ne

29015 EEG STANDARDNÍ VYŠETŘENÍ U DĚTÍ DO 6 LET - VYHODNOCENÍ ZÁZNAMU

Je dán názvem výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 10/1 čtvrtletí

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 35

body: 140

NositelINDXČas
A2535

ZUM: ne

ZULP: ne

29024 EEG S UŽITÍM AKTIVAČNÍCH METOD U DĚTÍ DO 6 LET - JEN TECHNICKÉ PROVEDENÍ

Aktivační metody: fotostimulace, kombinovaná hyperventilace, fyziologický spánek u kojenců a batolat, spánková deprivace, farmakologické testy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 10/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 75

body: 497

NositelINDXČas
A2510

ZUM: ne

ZULP: ano

29025 EEG S UŽITÍM AKTIVAČNÍCH METOD U DĚTÍ DO LET - VYHODNOCENÍ ZÁZNAMU

Je dán názvem výkonu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 10/1 čtvrtletí

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 45

body: 179

NositelINDXČas
A2545

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 222 - transfúzní služba

22111 VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY ABO RH (D) - STATÍM

Výkon se provádí mimo plánovanou sérii se samostatnými kontrolami, pouze v souvislosti s výkony vyšetření kompatibility- STATIM a Screening antierytrocytárních protilátek - STATÍM. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. jiný vysokoškolák. (Pro OF - výj. TDK)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 hospitalizaci

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 145

NositelINDXČas
S2830

ZUM: ne

ZULP: ne

22112 VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY ABO, RH (D) V SÉRII

Vyšetření v plánované denní sérii (obvykle více než 5 vzorků), se společně provedenou kontrolou diagnostik a společnou inkubací a centrifugací. Výkon se provádí v souvislosti s operací, transfúzí, těhotenstvím, tedy nikoliv samostatně. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 hospitalizaci

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 66

NositelINDXČas
S2810

ZUM: ne

ZULP: ne

22113 VYŠETŘENÍ KREVNÍ SKUPINY ABO RH (D) U NOVOROZENCE

Vyšetření se provádí pouze na krvinkách, proto je nutné použít dvojí různá diagnostická séra anti-A, -B, -AB a samostatné kontroly, krvinky je třeba intenzivněji proprat. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 hospitalizaci

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 72

NositelINDXČas
S2815

ZUM: ne

ZULP: ne

22115 VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFÚZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍ ERYTROCYTY - STATIM, ZKUMAVKOVÝ TEST

Vyšetření zahrnuje vlastní zkoušku kompatibility provedenou třemi metodami (v solném prostředí, enzymat. testu a NAT). Mimo plánovanou sérii, samostatné kontroly. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 147

NositelINDXČas
S2840

ZULP: ne

ZUM: ne

22117 VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFÚZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCYTY, V SÉRII, SLOUPCOVÁ AGLUTINACE

Vyšetření zahrnuje vlastní zkoušku kompatibility provedenou třemi metodami (v solném prostředí, enzymat. testu a NAT) v sérii se společnými kontrolami, metodou sloupcové aglutinace. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 6

body: 78

ZULP: ne

NositelINDXČas
S286

ZUM: ne

22119 VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFÚZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCYTY - STATIM, METODOU SLOUPCOVÉ AGLUTINACE

Vyšetření zahrnuje vlastní zkoušku kompatibility provedenou třemi metodami (v solném prostředí, enzymat. testu a NAT). Statím, samostatné kontroly metodou sloupcové aglutinace. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 25

body: 239

NositelINDXČas
S2825

ZUM: ne

ZULP: ne

22120 VYŠETŘENÍ KOMPATIBILITY TRANSFÚZNÍHO PŘÍPRAVKU OBSAHUJÍCÍHO ERYTROCYTY - V SÉRII - ZKUMAVKOVÝ TEST

Vyšetření zahrnuje vlastní zkoušku kompatibility (křížový pokus) provedenou v sérii třemi metodami (NAT, enzym, test a test v solném prostředí - poslední může být nahrazen laboratorním potvrzením ABO skupiny příjemce a dárce. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař, ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 51

NositelINDXČas
S2810

ZUM: ne

ZULP: ne

22122 VYŠETŘENÍ PROTILÁTEK PROTI GRANULOCYTŮM IMUNOFLUORESCENČNÍM TESTEM (V SÉRII, 10 VZORKŮ)

Zjištění granulocytární protilátky v séru nemocných s neutropenií, určení Ig třídy prokázané protilátky. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 259

NositelINDXČas
S2860

ZUM: ne ZULP: ne

22123 VYŠETŘENÍ GRANULOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK AGLUTINAČNÍM A CYTOTOXICKÝM TESTEM (MIKROPROVEDENÍ V SÉRII, 30 VZORKŮ)

Stanovení protilátek v séru nemocných na zjištění alo- či autoimunní neutropenie, odhalení možné příčiny potransfúzní pyretické reakce. Vyšetření oběma uvedenými testy. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 46

body: 82

NositelINDXČas
S2846

ZUM: ne

ZULP: ne

22125 VYŠETŘENÍ TROMBOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK IMUNOFLUORESCENČNÍM A ELISA TESTEM (V SÉRII, 13 VZORKŮ)

Stanovení protilátek v séru nemocných na zjištění alo- či autoimunní trombocytopenie. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 100

body: 330

NositelINDXČas
S28100

ZUM: ne

ZULP: ne

22127 VYŠETŘENÍ HLA PROTILÁTEK (V SÉRII, 30 VZORKŮ)

Vyšetření mikrolymfocytotoxickým testem, sérum nemocného s lymfocyty, isolovanými od 20 zdravých, nepříbuzných jedinců. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 121

ZULP: ne

NositelINDXČas
S2840

ZUM: ne

22129 VYŠETŘENÍ JEDNOHO ERYTROCYTÁRNÍHO ANTIGENU (KROMĚ ABO, RH, (D))

Reakce vyšetřovaných erytrocytů s dg sérem /kromě běžných ABO, Rh, /DII, zároveň provedení všech předepsaných kontrol. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává odborný lékař ev. jiný vysokoškolák. Pro omezení frekv. platí výjimka pro TDK a transfúse. (Pro OF- výj. TDK, transfúse.)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 44/1 hospitalizaci

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 212

NositelINDXČas
S3920

ZUM: ne

ZULP: ne

22131 VYŠETŘENÍ CHLADOVÝCH AGLUTININŮ

Výkon se provádí, je-li nalezena pozitivní reakce ve screeningu protilátek, při zkoušce kompatibility nebo atypické reakce při určování aglutininů v ABO systému v teplotě pokojové a nižší. Jde o reakci vyš. séra s různými typy erytrocyt. antigenů za chladu. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař ev. vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 97

NositelINDXČas
S3930

ZUM: ne

ZULP: ne

22133 PŘÍMÝ ANTIGLOBULINOVÝ TEST - KVALITATIVNÍ VYŠETŘENÍ

Reakce sensibilizovaných krvinek s AGH sérem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 42

NositelINDXČas
S2815

ZUM: ne

ZULP: ne

22135 PŘÍMÝ ANTIGLOBULINOVÝ TEST - KVANTITATIVNÍ VYŠETŘENÍ

Reakce postupně ředěného AGH sér a (se kterým byl proveden kvalitativní průkaz podle kódu 22133) se sensibilizovanými krvinkami.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 102

NositelINDXČas
S2830

ZUM: ne

ZULP: ne

22212 SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - SLOUPCOVÁ AGLUTINACE, STATÍM

Vyšetření je provedeno metodou sloupcové aglutinace, se 3 panelovými krvinkami v nepřímém antiglobulinovém, enzymovém a solném testu. Mimo plánovanou sérii, samostatné kontroly. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. jiný VŠ. Kategorie:

P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 313

NositelINDXČas
S2830

ZUM: ne

ZULP: ne

22214 SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - SLOUPCOVÁ AGLUTINACE, V SÉRII

Vyšetření je provedeno metodou sloupcové aglutinace, se 3 panelovými krvinkami v nepřímém antiglobulinovém, enzymovém a solném testu. Plánovaná serie vyšetření, společné kontroly. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. jiný VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 179

NositelINDXČas
S2810

ZUM: ne

ZULP: ne

22215 SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - STATÍM, ZKUMAVKOVÝ TEST

Reakce vyšetřovaného séra se vhodnými 3 panelovými erytrocyty v prostředí solném, enzymatickém a NAT. Vyšetření provedeno mimo plánovanou sérii, se samostatnými kontrolami. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 218

NositelINDXČas
S2845

ZUM: ne

ZULP: ne

22217 SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ TROMBOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK KOMERČNÍM TESTEM NA PEVNÉ FÁZI V SÉRII 10 VZORKU.

Stanovení trombocytárních protilátek v séru nemocných na zjištění alo-či autoimunní trombocytopenie pomocí komerčního testu na pevné fázi. Výkon hodnotí specializovaný VŠ pracovník.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 16

body: 953

NositelINDXČas
S2816

ZUM: ne

ZULP: ne

22218 SCREENING PROTILÁTEK SYSTÉMU ABO V SÉRU NOVOROZENCE METODOU (LISS/PEG-NAT)

Screening protilátek v séru novorozence metodou LISS/PEG-NAT. Reakce vyšetř. séra s erytrocyty A ev. B. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 pololetí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 76

NositelINDXČas
S2820

ZUM: ne

ZULP: ne

22219 SCREENING ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - V SÉRII - ZKUMAVKOVÝ TEST

Reakce vyšetřovaného séra s vhodnými panelovými krvinkami 3 ery, homozygotní antigeny (v nepřímém antiglobulinovém, enzymovém a solném testu za použití potenciátorů - LISS, PEG). Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař ev. jiný vysokoškolák. Kategorie: P - hrazen plně OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 22

body: 116

NositelINDXČas
S2822

ZUM: ne

ZULP: ne

22317 ELUCE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - POUŽITÍ KOMERČNÍHO ELUČNÍHO KITU

Výkon slouží k získání protilátky/-tek/, navázané na erytrocytární membráně. Výkon alternativní k eluci tepelné a eluci dle Weinera /mráz+etanol/, záleží na charekteru protilátky. Na tento výkon navazují související výkony / Screening antierytrocytárních protilátek / 2× / a ev. identifikace protilátek/.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 25

body: 191

NositelINDXČas
S3925

ZUM: ne

ZULP: ne

22318 ELUCE ANTIERYTROCYTÁRNÍ PROTILÁTEK - TEPELNÁ

Eluce z krvinek - tepelná při 56 stupních C. Eluce se používá k průkazu slabých antigenů nebo k izolaci specif. protilátky ze směsi. Navazuje kód 22339, ev. 22129,22133 a 22219.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 35

body: 79

NositelINDXČas
S3935

ZUM: ne

ZULP: ne

22319 ELUCE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK METODOU MRAZOVOU - ETANOLOVOU (PODLE Weinera)

Výkon slouží k získání protilátky /-tek/, navázané na erytrocytární membráně. Výkon alternativní k eluci tepelné a eluci pomocí elučního kitu / navzájem však nezastupitelná, záleží na charakteru protilátky/. Na výkon navazují výkony Screening 12×1 a ev. identifikace protilátek.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

ZUM: ne

body: 121

ZULP: ne

NositelINDXČas
S3940

22321 URČENÍ SPECIFITY TROMBOCYTÁRNÍ PROTILÁTKY

Specifikace zjištěné trombocytární protilátky v séru pacienta komerčním testem, který používá sušené imobilizované membrány trombocytů jako pevnou fázi mikrotitrační destičky. Hodnotí specializovaný VŠ pracovník.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 75

body: 4699

NositelINDXČas
S2875

ZUM: ne

ZULP: ne

22323 ROZLIŠENÍ HLA PROTILÁTEK OD SPECIFICKÝCH TROMBOCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK

Rozlišení současně přítomných trombocytárních protilátek od klinicky významných HLA protilátek reagujících s trombocyty v imunofluorescenčním testu. Výkon hodnotí specialisovaný VŠ pracovník.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 400

body: 1163

NositelINDXČas
S28400

ZUM: ne

ZULP: ne

22325 ABSORPCE PROTILÁTEK PROTI ERYTROCYTUM PŘI URČOVÁNÍ SLABÝCH SKUPIN, STANOVENÍ VYLUČOVATELSTVÍ A PŘI ODLIŠOVÁNÍ PROTILÁTEK VE SMĚSI.

1) Absorpce pro průkaz slabých antigenů - navazuje kód 22339. 2) Absorpce pro průkaz protilátek - navazuje kód 22341.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 373

NositelINDXČas
S3960

ZUM: ne

ZULP: ne

22327 DIFERENCIÁLNÍ AGLUTINACE ERYTROCYTŮ

Technika používaná při sledování přihojení transplantované kostní dřeně u pacientů po transplantaci, event. u jiných stavů s rozdílnými populacemi erytrocytů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 156

NositelINDXČas
S3940

ZUM: ne

ZULP: ne

22329 FENOTYPIZACE - SÉROVÝCH PROTEINŮ - ELEKTROFORETICKY

Elektroforetická analýza lidského séra pro určení jednoho z fenotypů alfa2-Gc proteinu, alfa2-Hp proteinu a C3 - složky komplementu elektroforesou séra v semipermeabilním prostředí. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 1377

NositelINDXČas
S39150

ZUM: ne

ZULP: ne

22331 URČOVÁNÍ TYPŮ ISOENZYMŮ LIDSKÝCH ČERVENÝCH KRVINEK (AP, PGM, 6-PGD, AK) ELEKTROFORETICKY (V SÉRII-3 VZORKY)

Metodiky k určení jednoho z fenotypů sledovaného jedince používané ke sledování při hojení transplantátu kostní dřeně po transplantaci a ke genetickému typování. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 1518

NositelINDXČas
S39150

ZUM: ne

ZULP: ne

22333 STANOVENÍ GLOBULINOVÝCH SYSTÉMŮ GM 1,2 A KM 1

Technika určená k průkazu dědičných vlastností séra. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 25

body: 1321

NositelINDXČas
S3925

ZUM: ne

ZULP: ne

22335 SEPARACE VLASTNÍCH ERYTROCYTŮ OD TRANSFUNDOVANÝCH

V případě nutnosti typizace antigenních znaků na erytrocytech u pacientů po transfuzi krve lze vlastní erytrocyty oddělit od transfundovaných metodou jednoduché centrifugace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 169

NositelINDXČas
S3960

ZUM: ne

ZULP: ne

22337 NEUTRALIZAČNÍ TEST ERYTROCYTÁRNÍCH ABO PROTILÁTEK

Metoda průkazu imunních protilátek v ABO systému založená na různé reaktivitě IgG a IgM s ABH substancemi. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 485

NositelINDXČas
S3960

ZUM: ne

ZULP: ne

22339 TITRACE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK

Reakce vyšetřovaného séra v postupném dvojnásobném ředění (12 zkumavek) se suspenzí erytrocytů s antigenem odpovídajícím vyšetřované protilátce v prostředí solném, enzymatickém, NAT. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává speciál, lékař ev. vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 349

NositelINDXČas
S2860

ZUM: ne

ZULP: ne

22341 IDENTIFIKACE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - ZKUMAVKOVÝ TEST

Reakce vyšetřovaného séra s identifikačním panelem krvinek (10 - 15 krví), prováděná třemi metodami (solné prostředí, enzymatický test, NAT). Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař, ev. jiný vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 100

body: 621

NositelINDXČas
S39100

ZUM: ne

ZULP: ne

22343 HEMOLÝSA CHLADOVÁ (DONATH-LANDSTEINERŮV TEST, PROVEDENÍ NEPŘÍMÉ S KONTROLOU)

Vyšetření se provádí zejména u podezření na paroxysmál. chlad, hemoglobinurii, ev. jako difer. diagnost. kritérium u jiných hemolyt. stavů. Jde o vyšetř. na komplementu závislé hemolýzy krvinek nemocného, ev. jin. O P+ ery, v prostředí vyšetř. séra po inkubaci v chladu. Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař ev. vysokoškolák.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 100

body: 369

NositelINDXČas
S39100

ZUM: ne

ZULP: ne

22345 KŘÍŽOVÁ ZKOUŠKA MIKROLYMFOCYTOTOXICKÝM TESTEM PŘED PODÁNÍM TROMBOKONCETRÁTU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 151

NositelINDXČas
S2850

ZUM: ne

ZULP: ne

22347 IDENTIFIKACE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK - SLOUPCOVÁ AGLUTINACE

Reakce vyšetřovaného séra s identifikačním panelem krvinek (10 - 15 krví), prováděná třemi metodami (solné prostředí, enzymatický test, NAT). Vyšetření hodnotí a výsledek vydává lékař nebo jiný VŠ.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 989

NositelINDXČas
S3950

ZUM: ne

ZULP: ne

22348 VÝMĚNNÁ PLASMAFERÉZA NA SEPARÁTORU KREVNÍCH ELEMENTŮ

Plasmaferéza sníží objem cirkulující plasmy u nemocných s přítomností nepravidelných protilátek nebo u nemocných s hyper-viskosní plasmou. K provedení je třeba použít separátor krevních elementů s nízkým extrakorporálním objemem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: SA - pouze na specializovaném pracovišti ambulantně

čas výkonu: 210

body: 5760

NositelINDXČas
A25210

ZUM: ne

ZULP: ano

22351 OPIS KREVNÍ SKUPINY

Vystavení opisu krevní skupiny pacienta na žádost ošetřujícího lékaře podle kartotéky laboratorního oddělení, provádějícího vyšetření krevních skupin. Správnost potvrzuje VŠ pracovník.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 7

NositelINDXČas
S285

ZUM: ne

ZULP: ne

22355 KONZULTACE ODBORNÉHO TRANSFÚZIOLOGA - IMUNOHEMATOLOGA

Konzultace laboratorních a klinických nálezů, poskytnutá odborným transfúziologem - imunohematologem na vyžádání jiného pracoviště, neobsazeného tímto odborníkem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 60

NositelINDXČas
A2515

ZUM: ne

ZULP: ne

22357 KONZULTACE DISKREPANTNÍHO A DIAGNOSTICKY OBTÍŽNÉHO VÝSLEDKU V REFERENČNÍ LABORATOŘI PRO IMUNOHEMATOLOGII

Konzultace takových laboratorních výsledků, které přesahují rámec diagnostických možností běžných laboratoří (diskrepantní výsledky ABO, Rh, složité směsi protilátek, polyaglutinačni stavy, protilátky proti obecným antigenům aj.) leuko - a trombocytární protilátky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 199

NositelINDXČas
A2630

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 301 - pediatrie

31011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PEDIATREM 1

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 143

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ne

31012 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ PEDIATREM 1

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 76

NositelINDXČas
A1330

ZUM: ne

ZULP: ne

31013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PEDIATREM 1

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 38

NositelINDXČas
A1315

ZUM: ne

ZULP: ne

31021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PEDIATREM 2

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 249

NositelINDXČas
A1360

ZUM: ne

ZULP: ne

31022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ PEDIATREM 2

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 130

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ne

31023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PEDIATREM 2

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 65

NositelINDXČas
A2515

ZUM: ne

ZULP: ne

31050 NUTNÁ SPOLUPRÁCE PEDIATRA PŘI NÁROČNÝCH RTG NEBO JINÝCH VYŠETŘENÍCH

Pediatr musí provázet dítě při vyšetřeních, která jsou prováděna na pracovištích nepediatrických (rtg vyšetření včetně CT, NMR, izotopová pracoviště, ultrazvuk, prac. apod), zvláště jde-li o vyšetření vyžadující aplikaci látek nitrožilně, případně celkovou anestezii. Výkon lze vykázat pouze v době ústavní pohotovostní služby a u dítěte maximálně do 10 let věku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 66

NositelINDXČas
A1330

ZUM: ne

ZULP: ne

31110 VYŠETŘENÍ CHLORIDŮ V POTU PILOKARPINOVOU IONTOFORÉSOU

Jde o získání potu pro vyšetření chloridů v potu pomocí předchozí pilokarpinové iontoforézy a následného pocení dítěte.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 10

NositelINDXČas
A025

ZUM: ne

ZULP: ne

31120 PUNKCE SUBDURÁLNÍHO PROSTORU PŘES VELKOU FONTANELU

Diagnostický a léčebný výkon sloužící ke zjištění a odstranění kolekce patologické tekutiny punkcí subdurálního prostoru u dětí, které mají otevřenou velkou fontanelu, spinální jehlou na jedno použití.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 112

NositelINDXČas
A1330

ZUM: ne

ZULP: ne

31130 PŘIJETÍ DOPROVODU DÍTĚTE

Jedná se o akutní nebo plánované přijetí matky (otce) do ústavní péče za účelem doprovodu nemocného dítěte nebo kojící matky. Jde také o propuštění z ústavní péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 20

body: 52

NositelINDXČas
A1320

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 302 - dětská kardiologie

32021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 272

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ne

32022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 153

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ne

32023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM KARDIOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 77

NositelINDXČas
A2515

ZUM: ne

ZULP: ne

32410 SCREENINGOVÉ PRENATÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Screeningové morfologické a funkční ultrazvukové vyšetření fetálního srdce, sloužící k vyloučení nebo stanovení podezření na závažnější srdeční anomálii nebo poruchu srdečního rytmu u plodu. Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace nebo fotodokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 graviditu

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 346

NositelINDXČas
A1320

ZUM: ne

ZULP: ne

32420 SPECIALIZOVANÉ PRENATÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ

Detailní morfologické a funkční ultrazvukové vyšetření srdce u fétů, sloužící k vylouč. nebo stanovení diagnózy srdeční anomálie a rozhodnutí o možnostech a způsobu prenatální a postnatální léčby, včetně doporučení na ukončení těhotenství. Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace nebo fotodokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 697

NositelINDXČas
A2630

ZUM: ne

ZULP: ne

32431 SPECIALIZOVANÉ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ U DĚTÍ S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

Detailní morfologické a funkční vyšetř. srdce s vroz. srd. vadou /nebo podezřením/, sloužící k rozhodování o dalším diagnost. či léčebném postupu, včetně indikací kardiochirurgických výkonů bez předoperačního invazního vyš. (vyžaduje atestaci a licenci). Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace nebo fotodokumentace. Výkon není pravidelnou součástí kontrolních kardiologických vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok A

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 707

NositelINDXČas
A2630

ZUM: ne

ZULP: ano

32433 PEROPERAČNÍ ECHOKARDIOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ U DĚTÍ S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

Detailní morfologické a funkční peroperační echokardiografické vyšetření, sloužící k upřesnění diagnózy na začátku operace a zhodnocení jejího výsledku po jejím ukončení ještě při otevřeném hrudníku. Nedílnou součástí výkonu je archivace videodokumentace a fotodokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1387

NositelINDXČas
A2540
A2660

ZUM: ne

ZULP: ne

32510 ZAVEDENÍ DLOUHODOBÉ KANYLACE CENTRÁLNÍHO ŽILNÍHO SYSTÉMU S PODKOŽNÍ MANŽETOU NEBO KOMŮRKOU

Zavedení speciálního centrálního žilního katetru s podkožní manžetou nebo komůrkou. Výkon je prováděn na aseptickém sále vybaveném kvalitní skliaskopickou technikou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 75

body: 1283

NositelINDXČas
A2575

ZUM: ano

ZULP: ano

32520 ZAVEDENÍ CÉVNÍHO STENTU U PACIENTA S VROZENOU SRDEČNÍ VADOU

Léčebná katetrizační metoda, spočívající v zavedení a roztažení cévního stentu v místě zúžení, které není možno účině zprůchodnit angioplastikou nebo valvuloplastikou.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 210

body: 26905

NositelINDXČas
A13180
A26210

ZUM: ano

ZULP: ano

32530 PERKUTÁNNÍ VALVULOPLASTIKA (AORTÁLNÍ NEBO PULMONÁLNÍ CHLOPNĚ)

Tímto výkonem lze vykázat valvuloplastiku pulmonální nebo aortální chlopně, nebo angioplastiku koarktace nebo rekoarktace aorty. Léčebný katetrizační zákrok, při kterém se pomocí dilatačního balónkového katetru zavedeného cévním systémem do zúžené chlopně aorty nebo plicnice nebo istmu aorty redukuje nebo odstraní zúžení chlopně nebo istmu aorty.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 21420

NositelINDXČas
A13150
A26150

ZUM: ano

ZULP: ano

32535 BALÓNKOVÁ SEPTOSTOMIE

Urgentní léčebný katetrizační zákrok, spočívající v otevření komunikace mezi síněmi opakovaným protažením naplněného balónkového katetru přes foramen ovále u novorozenců a kojenců. Nejčastěji prováděn u pacientů s hemodynamikou nekorigované TG A. Výkon nelze vykazovat v kombinaci se srdeční katetrizací.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 27940

NositelINDXČas
A26150

ZUM: ano

ZULP: ano

32540 PERKUTÁNNÍ UZÁVĚR DUCTUS ARTERIOSUS

Intervenční katetrizační výkon při kterém se katetrizační technikou uzavírá otevřená tepenná dučej.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 19041

NositelINDXČas
A13150
A26150

ZUM: ano

ZULP: ano

32610 SRDEČNÍ KATETRIZACE U DÍTĚTE D01 ROKU VĚKU

Invazivní vyšetřovací metoda pro stanovení hemodynamických parametrů u dětí se srdeč. onemocněním ve věku do 1 roku, spočívající v zavedení cévky do všech srdečních a cévních struktur nezbytných k přesné diagnóze a změření tlaků a nabrání vzorků v těchto místech. U kojenců je výkon zvláště náročný z hlediska techniky i stavu pacienta a vyžaduje odlišné instrumentárium než u starších dětí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 210

body: 31745

NositelINDXČas
A26210

ZUM: ano

ZULP: ano

32620 SRDEČNÍ KATETRIZACE U DÍTĚTE DO 6 LET

Invazivní vyšetřovací metoda pro stanovení hemodynamických parametrů u dětí se srdečním onemoc. ve věku od 1r. do 6r., spočívající v zavedení katetru do všech srdeč. a cév. struktur nezbytných k přesné diagnóze a změření tlaků a nabrání vzorků v těchto místech.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 26510

NositelINDXČas
A26180

ZUM: ano

ZULP: ano

32630 SRDEČNÍ KATETRIZACE U KOMPLEXNÍ VROZENÉ SRDEČNÍ VADY

Invazivní vyšetřovací metoda pro stanovení hemodynamiky u nemocných s komplexní vrozenou srd. vadou. Vyšetření obsahuje nasondování všech srdečních a cévních struktur nezbytných pro přesnou diagnózu komplexní vrozené srdeční vady.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 35322

NositelINDXČas
A26240

ZUM: ano

ZULP: ano

Kapitola 303 - dorostové lékařství

33021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 248

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ne

33022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 129

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ne

33023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DOROSTOVÝM LÉKAŘEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 65

NositelINDXČas
A2515

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 304 - neonatologie

00130 DLOUHODOBÁ MIMOTĚLNÍ RESPIRAČNÍ PODPORA NOVOROZENCE

Dlouhodobá mimotělní respirační podpora ECLS (Extra-Corporeal Life Support) právo- nebo levostranná. Přičítá se k výkonu resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 480

body: 7219

NositelINDXČas
A26480
J131440

ZUM: ano

ZULP: ne

34310 KATETRIZACE UMBILIKÁLNÍ TEPNY NEBO ŽÍLY

Nelze kombinovat s ošetřovacími dny intenzívní a resuscitační péče.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 314

NositelINDXČas
A2545

ZUM: ne

ZULP: ne

34410 ZAJIŠTĚNÍ A TRANSPORT NOVOROZENCE S OHROŽENÝMI VITÁLNÍMI FUNKCEMI VYŽADUJÍCÍHO OXYGENOTERAPII Á 10 MIN.

Uvedené novorozence je nutné transportovat na adekvátně vybavené pracoviště JIP ev. na vyšetření konsiliární na jiné pracoviště - kardiocentrum, ECMO centrum apod.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 60

NositelINDXČas
A1310

ZUM: ne

ZULP: ne

34420 ZAJIŠTĚNÍ A TRANSPORT NOVOROZENCE VE STABILIZOVANÉM STAVU Á 10 MIN.

Převoz se týká novorozenců vyžadujících specializované vyšetření na vzdáleném pracovišti, novorozenců s nízkou porodní hmotností, kteří jsou stabilizováni avšak péče je nutná na specializovanějším pracovišti.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 25

NositelINDXČas
S2810

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 305 - psychiatrie

35011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 1

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 120

body: 274

NositelINDXČas
A13120

ZUM: ne

ZULP: ne

35012 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 1

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 141

NositelINDXČas
A1360

ZUM: ne

ZULP: ne

35013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 1

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 70

NositelINDXČas
A1330

ZUM: ne

ZULP: ne

35021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENI PSYCHIATREM 2

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 120

body: 487

NositelINDXČas
A25120

ZUM: ne

ZULP: ne

35022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 2

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 247

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ne

35023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PSYCHIATREM 2

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 124

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ne

35050 TELEFONICKÁ KONZULTACE PSYCHIATRA NEBO KLINICKÉHO PSYCHOLOGA V PÉČI O JEHO PACIENTA

Telefonický kontakt s pacientem nebo s osobami jeho prostředí v případech změny stavu, potřeby sledování a kontroly, léčebné porady, kdy není nutná nebo možná osobní návštěva.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 10

body: 22

NositelINDXČas
A1310

ZUM: ne

ZULP: ne

35113 SOCIÁLNÍ SETŘENI A OBJEKTIVNÍ ANAMNÉZA V PACIENTOVĚ PROSTŘEDÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 30

body: 40

ZUM: ne

ZULP: ne

35117 ROZHOVOR PSYCHIATRA, PEDOPSYCHIATRA, KLINICKÉHO PSYCHOLOGA NEBO SEXUOLOGA S RODINOU A DALŠÍMI OSOBAMI

Rozhovor cílený na získání anamnestických a dalších potřebných informací o pacientovi, případně na potřebné informování blízkých nebo ve významném vztahu jsoucích osob, při dodržení specifických zásad ochrany důvěrných dat, se souhlasem svéprávného pacienta. Jde o způsob práce v psychiatrii nezbytný a pro ni specifický.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: A - pouze ambulantně

čas výkonu: 30

body: 120

ZUM: ne

ZULP: ne

35710 ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIE

Aplikace léčebné konvulze vyvolané spec. přístrojem el. proudem. Elektrovody jsou na spánkové oblasti. Výkon je proveden vždy v celkové anestezii a myorelaxaci.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 135

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 306 - dětská psychiatrie

36021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM

Pozorování a podrobné vyšetření pac., kompletní anamnesa s rodiči (jejich zástupci), psychopatologický rozbor, dg, plán léčby, založení dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 120

body: 487

NositelINDXČas
A25120

ZUM: ne

ZULP: ne

36022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM

Pedopsychiatrické vyšetření zaměřené na aktuální psychopatologii pacienta, dif. dg. plán léčby a dalšího postupu, zápis do dokumentace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 247

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ne

36023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM PSYCHIATREM

Pedopsychiatrické vyšetření v minimálně nutném rozsahu pro posouzení výsledků léčby a event. úpravy medikace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 2/1 výjimečně se zdůvodněním v zápise

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 124

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 308 - léčba alkoholismu a jiných toxikománií

38210 VYŠETŘENÍ ALKOTESTEM

Zjištění alkoholu v dechu pacienta z diagnostických důvodů (zejména v průběhu léčby disulfiramem a psychofarmaky, k vyloučení aktuální kontraindikace podání.) Lze vykázat i při použití detekčního přístroje.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 5

body: 45

NositelINDXČas
A255

ZUM: ne

ZULP: ne

38230 ANTABUS - ALKOHOLOVÁ REAKCE

Disulframová reakce prováděná u pacienta při zahájení desenzibilizační léčby závislosti na alkoholu, prováděná individuálně, za stálé kontroly lékařem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 389

NositelINDXČas
A2590

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 309 - sexuologie

39021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 120

body: 488

NositelINDXČas
A25120

ZUM: ne

ZULP: ne

39022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 248

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ne

39023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 125

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ne

39111 FALOMETRIE, VULVOMETRIE

Diagnostická metoda, která zjišťuje vazometrické reakce v mužském či ženském genitálu po expozici diferencovaných vizuálních a nebo auditivních podnětů. Je pomocnou metodou při zjišťování sexuální orientace či poruchy.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 120

body: 515

NositelINDXČas
A25120

ZUM: ne

ZULP: ne

39113 NATIVNÍ SPERMIOGRAM

Orientační vyšetření mužského ejakulátu, zaměřené na přítomnost a nebo odhad počtu a pohyblivosti spermií, příp. dalších buněk.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 2/1 měsíc, 6/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 36

NositelINDXČas
A1315

ZUM: ne

ZULP: ne

39115 KOMPLETNÍ SPERMIOGRAM

Diagnostická metoda kompletního kvalitativního a kvantitativního vyšetření mužského ejakulátu. Zahrnuje vyhodnocení počtu, pohyblivosti a morfologie spermií a přídatných buněk.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc, 6/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 66

NositelINDXČas
S2830

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 401 - hygiena práce a nemocí z povolání

41021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO NEMOCE Z POVOLÁNÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 251

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ne

41022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO NEMOCE Z POVOLÁNÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 132

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ne

41023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO NEMOCE Z POVOLÁNÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 66

NositelINDXČas
A2515

ZUM: ne

ZULP: ne

41030 ŠETŘENÍ NA PRACOVIŠTI PACIENTA Z HLEDISKA RIZIKA PROFESIONÁLNÍHO POŠKOZENÍ

Provádí pracoviště nemocí z povolání při posuzování profesionality onemocnění s použitím spirometru. Tento výkon nelze vykázat v kombinaci s klinickým vyšetřením ani jiným vyšetřením, např. spirometrií. Výkon bude hrazen jen v indikaci vyšetření pro hrozící, suspektní nebo nastalé profesionální postižení.

Kategorie: W - hrazen za určitých podmínek

OF: 1/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 508

NositelINDXČas
A25120

ZUM: ne

ZULP: ne

41040 POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU Z HLEDISKA PROFESIONÁLNÍHO POŠKOZENÍ

Zhodnocení zaslané dokumentace, zjištěných diagnóz, pracovního prostředí a určení příčinné souvislosti onemocnění s vlivy pracovního prostředí. Výkon nelze kombinovat s klinickým vyšetřením.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaněm pracovišti

čas výkonu: 20

body: 80

NositelINDXČas
A2520

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 402 - klinická onkologie

42021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ONKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 249

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ne

42022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ONKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 130

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ne

42023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ONKOLOGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 65

NositelINDXČas
A2515

ZUM: ne

ZULP: ne

42510 NÁROČNÉ REŽIMY LÉČBY CYTOSTATIKY (1 DEN, ŘEDĚNÍ SE VYKAZUJE ZVLÁŠŤ)

Aplikace cytostatik v infúzním režimu delším než 8 hodin do periferní žily, centrálního žilního katetru nebo do venózního či arteriálního portu. Intraarteriální chemoterapie krátkodobě zavedeným katetrem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 174

NositelINDXČas
A2445

ZUM: ne

ZULP: ne

42520 APLIKACE PROTINÁDOROVÉ CHEMOTERAPIE

Vykáže se na každé podání roztoku cytostatika navíc ke kódu pro aplikaci i. v. infúze, nebo pro aplikaci do dutin nebo v bolu, nebo při zavedení léčby přenosnou infúzní pumpou, ke kódu pro náročné režimy léčby cytostatiky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 5/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 50

NositelINDXČas
A2410

ZUM: ano

ZULP: ano

Kapitola 403 - radioterapie

43021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ RADIOTERAPEUTEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 247

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ne

43022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ RADIOTERAPEUTEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 128

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ne

43023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ RADIOTERAPEUTEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 64

NositelINDXČas
A2515

ZUM: ne

ZULP: ne

43111 RTG TERAPIE 100-300 KV (1 POLE)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2 ložiska/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 58

NositelINDXČas
A135

ZUM: ne

ZULP: ne

43113 PLÁNOVÁNÍ RTG TERAPIE NEBO CS 137

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 cyklus

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 145

NositelINDXČas
A1330

ZUM: ano

ZULP: ne

43115 RTG TERAPIE 10 KV -100 KV (1 POLE)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 ložisko

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 94

NositelINDXČas
A1310

ZUM: ne

ZULP: ne

43211 TBI CELOTĚLOVÁ RADIOTERAPIE KOBALTOVÝM OZAŘOVAČEM

Specielní technika radioterapie, pouze u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 150

body: 2700

NositelINDXČas
A26150

ZUM: ne

ZULP: ne

43213 RADIOTERAPIE CO 60 NEBO BETATRONEM S POUŽITÍM FIXAČNÍCH POMŮCEK, BLOKŮ, KOMPENSÁTORŮ APOD. (1 POLE)

Specielní radioterapeutické techniky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 227

NositelINDXČas
A2515

ZUM: ne

ZULP: ne

43215 RADIOTERAPIE CO 60 NEBO BETATRONEM (1 POLE)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 86

NositelINDXČas
A255

ZUM: ne

ZULP: ne

43217 PLÁNOVÁNÍ RADIOTERAPIE CO 60 NEBO URYCHLOVAČEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 cyklus

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 45

body: 198

NositelINDXČas
A2545

ZUM: ne

ZULP: ne

43219 PLÁNOVÁNÍ RADIOTERAPIE CO 60 NEBO URYCHLOVAČEM S POUŽITÍM TPS (PLÁNOVACÍ KONSOLA)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 753

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ne

43311 RADIOTERAPIE URYCHLOVAČEM (1 POLE)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 5

body: 233

NositelINDXČas
A255

ZUM: ne

ZULP: ne

43313 TBI - CELOTĚLOVÁ RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM (1 FRAKCE)

Specielní technika radioterapie

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den, 12/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 5713

NositelINDXČas
A26120

ZUM: ne

ZULP: ne

43315 RADIOTERAPIE LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM S POUŽITÍM FIXAČNÍCH POMŮCEK, BLOKŮ, KOMPENSÁTORŮ APOD. (1 POLE)

Specielní radioterapeutické techniky.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 467

NositelINDXČas
A2510

ZUM: ne

ZULP: ne

43411 BRACHYTERAPIE POVRCHOVÁ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 565

NositelINDXČas
A1360

ZUM: ne

ZULP: ne

43413 BRACHYTERAPIE POVRCHOVÁ S POMOCÍ AFTERLOADINGU

Specielní techniky radioterapie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den, 20/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 508

NositelINDXČas
A2415

ZUM: ne

ZULP: ne

43415 BRACHYTERAPIE INTERSTICIÁLNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 3549

NositelINDXČas
A25120

ZUM: ano

ZULP: ne

43417 BRACHYTERAPIE INTERSTICIÁLNÍ MANUÁLNÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 3052

NositelINDXČas
A25180

ZUM: ne

ZULP: ne

43419 BRACHYTERAPIE INTRAKAVITÁRNÍ S AUTOMATICKÝM AFTERLOADINGEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 3912

NositelINDXČas
A25120

ZUM: ano

ZULP: ne

43421 BRACHYTERAPIE INTRAKAVITÁRNÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 1894

NositelINDXČas
A25120

ZUM: ne

ZULP: ne

43423 PLÁNOVÁNÍ BRACHYTERAPIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 aplikaci

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 528

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ne

43425 PLÁNOVÁNÍ BRACHYTERAPIE S POUŽITÍM TPS (PLÁNOVACÍ KONSOLA)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 aplikaci

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 684

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ne

43513 PLÁNOVÁNÍ TERMOTERAPIE

Výkon k přípravě termoterapie dysplastických a nádorových onemocnění. Vyžaduje termometrii.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/2 týdny

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 239

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ne

43515 ELEKTROMAGNETICKÁ HYPERTEMIE LOKÁLNÍ (1 LOŽISKO)

Metoda využívající k destrukci tumoru ohřev nádorové tkáně. Je indikována u povrchově uložených nádorových ložisek s hojným podílem hypoxických nádorových buněk, které nejsou řešitelné chirurgickým výkonem a které jsou radioresistentní.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 621

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ne

43611 RADIOTERAPIE CS 137 (1 POLE)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 95

NositelINDXČas
A1410

ZUM: ne

ZULP: ne

43613 STEREOTAKTICKÉ OZÁŘENÍ HLAVY A MOZKU

Specielní technika radioterapie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 100

body: 4776

NositelINDXČas
A26100

ZUM: ne

ZULP: ne

43615 HYPOXI RADIOTERAPIE

Ozáření v celotělové hypoxii Kategorie:

P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 30/1 rok

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 10

body: 61

NositelINDXČas
A2510

ZUM: ne

ZULP: ne

43617 CELOTĚLOVÉ OZÁŘENÍ ELEKTRONY

Specielní technika radioterapie prováděná výhradně na velkých lineárních urychlovačích.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den, 20/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 100

body: 4450

NositelINDXČas
A25100

ZUM: ne

ZULP: ne

43619 VERIFIKAČNÍ SNÍMEK NA OZAŘOVAČI (OVĚŘENÍ 1 POLE)

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 77

NositelINDXČas
A1310

ZUM: ne

ZULP: ne

43621 LOKALIZACE CÍLOVÉHO OBJEMU, NEBO SIMULACE OZAŘOVACÍHO PLÁNU

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1459

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ano

43623 PŘÍMÁ DOZIMETRIE NA NEMOCNÉM (1 MĚŘÍCÍ MÍSTO)

Lze vykázat 3× v průběhu léčby a dále v případě každé změny léčby.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 180

body: 1641

NositelINDXČas
J13180

ZUM: ne

ZULP: ne

43627 VÝROBA INDIVIDUÁLNÍCH BLOKU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 cyklus

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 270

body: 2954

NositelINDXČas
S28270

ZUM: ano

ZULP: ne

43629 VÝROBA INDIVIDUÁLNÍCH FIXAČNÍCH POMŮCEK PRO OZAŘOVÁNÍ NEBO MULÁŽ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 cyklus

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 203

NositelINDXČas
S28120

ZUM: ano

ZULP: ne

Kapitola 404 - dermatovenerologie

44001 KOMPLEXNÍ VENEROLOGICKE VYŠETŘEN11

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 166

NositelINDXČas
A1360

ZUM: ano

ZULP: ne

44002 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 100

NositelINDXČas
A1330

ZUM: ano

ZULP: ne

44003 KONTROLNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 1

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 47

NositelINDXČas
A1315

ZUM: ne

ZULP: ne

44004 KOMPLEXNÍ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 273

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ano

ZULP: ne

44005 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VENEROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ 2

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 153

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ano

ZULP: ne

44006 KONTROLNÍ VENEROLOGICKE VYŠETŘENI 2

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 74

NositelINDXČas
A2515

ZUM: ne

ZULP: ne

44007 VENEROLOGICKÉ EPIDEMIOLOGICKO - PSYCHOLOGICKÉ ŠETŘENÍ A DEPISTÁŽ SEXUÁLNĚ PŘENOSNÝCH CHOROB

Výkon lze vykázat při nově zjištěném onemocnění sexuálně přenosnou chorobou.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 66

NositelINDXČas
A1330

ZUM: ne

ZULP: ne

44011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 77

NositelINDXČas
A1330

ZUM: ano

ZULP: ne

44012 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 55

NositelINDXČas
A1320

ZUM: ano

ZULP: ne

44013 KONTROLNÍ VYŠETŘENI DERMATOLOGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 10

body: 28

NositelINDXČas
A1310

ZUM: ano

ZULP: ne

44021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 131

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ano

ZULP: ne

44022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 91

NositelINDXČas
A2520

ZUM: ano

ZULP: ne

44023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DERMATOLOGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 10

body: 46

NositelINDXČas
A2510

ZUM: ano

ZULP: ne

44111 KOŽNÍ FOTOTEST

Stanovení hodnoty práh. dávky světla k vyvolání minimální zánětlivé reakce (právě patrného solárního erytému) na vyšetřované kůži. Určení optimálního způsobu fototerapie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 6/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 22

NositelINDXČas
S2810

ZUM: ne

ZULP: ne

44113 KOŽNÍ TEST EPIKUTÁNNÍ

Aplikace testované látky na připravené místo kůže, ve stanovené koncentraci a nosném základu, za použití spec. hypoalergické testovací náplasti. Výkon se rozumí bez hodnocení výsledků. Při vyšetření nemoci z povolání bez omezení frekvencí.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 40/1 den, 60/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 2

body: 14

NositelINDXČas
A131

ZUM: ne

ZULP: ne

44115 FYZIKÁLNÍ KOŽNÍ TESTY

Zjišťování citlivosti na tepelný, chladový, tlakový podnět, vyšetření dermografismu, námahový test.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 5/1 měsíc, 10/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 10

body: 22

NositelINDXČas
A1310

ZUM: ne

ZULP: ne

44117 TESTY KOŽNÍ TOLERANCE A REZISTENCE

Výkon zahrnuje jednotlivé samostatné testy založené na různých principech, potřebné k posuzování stavu kožního povrchu a kožní reaktivity u nejrůznějších dermatóz: alkalirezistenci, alkalineutralizaci, měření kožní vodivosti, iontoforetický test a test opakovaným nátěrem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 4/1 čtvrtletí

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 36

NositelINDXČas
A1315

ZUM: ne

ZULP: ano

44119 VYŠETŘENÍ WOODOVOU LAMPOU

Patologické projevy na kožním povrchu pacienta pozorujeme v zatemnělé místnosti pomocí Woodovy lampy. Některé houbové elementy charakteristicky fluoreskují.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 23

NositelINDXČas
A1310

ZUM: ne

ZULP: ne

44121 TRICHOGRAM

Mikroskopické vyšetření kořenů vlasů určené ke zhodnocení typu defluvia.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 67

NositelINDXČas
A1330

ZUM: ne

ZULP: ne

44211 MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ

Speciální manuální technika k postupnému odstranění edému v postižené oblasti.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 84/1 pololetí

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 70

body: 92

NositelINDXČas
S2870

ZUM: ano

ZULP: ne

44213 KOMOROVÁ NEBO STŘÍDAVÁ TLAKOVÁ LÉČBA MÍZNÍHO OTOKU PŘÍSTROJEM

Přístroj s nastavitelným tlakem a časem, výpustí vzduchu.

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 84/1 pololetí

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 16

NositelINDXČas
S2810

ZUM: ne

ZULP: ne

44215 DESTRUKTIVNÍ TERAPIE KOŽNÍCH LÉZÍ LASEREM S VYSOKÝM VÝKONEM

Terapie povrchových cévních kožních afekcí (př. naevus flammeus), ev. pigmentových projevů (př. café au lait) laserem. Infiltrační anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

ZUM: ne

body: 439

ZULP: ne

NositelINDXČas
A2530

44217 LOKÁLNÍ FOTOTERAPIE OPTIMÁLNÍM UV SVĚTLEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 4/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 33

NositelINDXČas
S2815

ZUM: ano

ZULP: ne

44219 ELEKTROKAUSTIKA, DIATERMOKOAGULACE DROBNÝCH KOŽNÍCH LÉZÍ (1 SEZENÍ)

Rozrušení, nekrotizace či snesení lézí pomocí elektrického proudu s jejich ev. následným mechanickým odstraněním. Z kosmetických důvodů výkon nehrazený.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 10

body: 32

NositelINDXČas
A1310

ZUM: ne

ZULP: ne

44221 DALŠÍ SKLEROTIZACE METLIČKOVÝCH A RETIKULÁRNÍCH VARIXŮ NEBO HEMANGIOMŮ

Přičti k výkonům sklerotizace metličkových a retikulárních varixů při spotřebě další ampule sklerotizační látky pro lokální aplikaci, nejvíce dvakrát při jednom sezení. Opakovat lze nejdříve po deseti dnech, nejvíce však dvanáctkrát za jeden rok.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 12/1 rok

OM: N - bez omezení čas výkonu: 5

body: 13

ZULP: ano

NositelINDXČas
A135

ZUM: ne

44223 SKLEROTERAPIE ŽILNÍCH SPOJEK A REZIDUÍ PO OPERACI VARIXŮ

Injekční léčba (obliterace) varixů dolních končetin jako primární výkon nebo skleroterapie recidiv a reziduí včetně žilních spojek a kmenových žil po operaci varixů. V rozsahu spotřeby jedné ampule sklerotizační látky pro lokální aplikaci. V jednom sezení lze výkon opakovat nejvíce třikrát, opakovat sezení lze nejdříve po deseti dnech.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 den, 24/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 89

NositelINDXČas
A1320

ZUM: ano

ZULP: ano

44225 SKLEROTERAPIE METLIČKOVITÝCH A RETIKULÁRNÍCH VARIXŮ NEBO HEMANGIOMŮ

V rozsahu spotřeby jedné ampule sklerotizační látky pro lokální aplikaci. V jednom sezení lze vykázat pouze jedenkrát. Opakování je možné nejdříve po deseti dnech, nejvíce dvanáctkrát za rok.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/2 týdny, 12/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 95

NositelINDXČas
A1315

ZUM: ano

ZULP: ano

44227 KRYODESTRUKCE KOŽNÍCH LÉZÍ (1-2 LÉZE)

Nekrotizace kožních lézí kryokauterem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 91

NositelINDXČas
A1315

ZUM: ne

ZULP: ne

44229 INFILTRACE KOŽNÍCH LÉZÍ (1-5)

Kenalog 10 a 40 - hypertrofické jizvy, keloidy, alopecia areata, lichen verruc., prurigo aj.. Aethoxysklerol 0. 5-3% - nodullární hemangiomy, angiolymfom. Hyaluronidáza - lymfedémy, sklerotizující procesy, induratio penis plastika.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 63

NositelINDXČas
A1320

ZUM: ano

ZULP: ano

44231 AUTOTRANSPLANTACE KOŽNÍM ŠTĚPEM DO 2 CENTIMETRŮ ČTVEREČNÍCH

Druh použité anestezie se vykáže samostatným kódem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 35

body: 321

NositelINDXČas
A2535

ZUM: ne

ZULP: ne

44233 EXCIZE KŮŽE ROTAČNÍM PRŮBOJNÍKEM - JEDEN VZOREK K BIOPTICKÉMU VYŠETŘENÍ EV. ODSTRANĚNÍ NEŽÁDOUCÍHO PROJEVU Z TERAPEUTICKÝCH DŮVODŮ

Rotační excize se provádí za účelem probatorním (získání vzorku kůže pro biopt. vyšetřeno nebo terapeutickým (odstranění celého nežádoucího projevu).

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 156

NositelINDXČas
A1315

ZUM: ano

ZULP: ne

44235 CELKOVÁ FOTOTERAPIE OPTIMÁLNÍM UV SVĚTLEM

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 84

NositelINDXČas
S2830

ZUM: ano

ZULP: ne

44237 KRYALIZACE (NA 1 SEZENÍ)

I. Kryalizace plošná, II. kryalizace bodová. (Virové verruky a keratomy, hemangiomy, akné, perior. dermatitida, alopecia areata a jiné. - ze zdravotní indikace hradí pojišťovna.)

Kategorie: Q - nelze vykázat s klinickým vyšetřením

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 10

body: 28

NositelINDXČas
A0210

ZUM: ne

ZULP: ne

44239 OŠETŘENÍ A PŘEVAZ BÉRCOVÉHO VŘEDU LÉKAŘEM (1 BÉREC)

Převaz bércového vředu lékařem - s toaletou defektu, odstraňováním nekróz, ošetřením okrajů a okolí vředu, celé nohy i bérce.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 5/1 týden

OM: A - pouze ambulantně - agregován do OD

čas výkonu: 20

body: 176

NositelINDXČas
A0220

ZUM: ano

ZULP: ne

44241 EPILACE A 30 MINUT

Odstranění nadměrného ochlupení u žen diatermokoagulací. Výkon bude hrazen po schválení revizním lékařem pouze u dg. E 00 až E 07 (poruchy štítné žlázy, hormonální poruchy), E 10 až E 14 (diabetes mellitus), E 20 až E 35 (diencefalohypofyzární poruchy).

Kategorie: Z - hrazen po schválení revizním lékařem

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 69

NositelINDXČas
A1330

ZUM: ne

ZULP: ne

44243 ABRAZE NEMOCNÝCH NEHTŮ

Nekrvavé snesení nebo korekce jedné nehtové ploténky frézováním, abrazí ostrou chirurgie, lžičkou po změknutí.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 10

body: 34

NositelINDXČas
A1310

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 405 - dětská dermatologie

45021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM DERMATOVENEROLOGEM

Výkon lze vykázat u pacienta ve věku do 18 let.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 131

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ne

45022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM DERMAVETOVENEROLOGEM

Výkon lze vykázat u pacienta ve věku do 18 let.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 91

NositelINDXČas
A2520

ZUM: ne

ZULP: ne

45023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ DĚTSKÝM DERMATOVENEROLOGEM

Výkon lze vykázat u pacienta ve věku do 18 let.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 10

body: 46

NositelINDXČas
A2510

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 406 - korektivní dermatologie

46021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO KOREKTIVNÍ DERMATOLOGII A KOSMETOLOGII

Hrazeno jen v případě, kdy předmětem návštěvy jsou zdravotní důvody.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 128

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ne

46022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA KOREKTIVNÍ DERMATOLOGII A KOSMETOLOGII

Hrazeno jen v případě, kdy předmětem návštěvy jsou zdravotní důvody.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 88

NositelINDXČas
A2520

ZUM: ne

ZULP: ne

46023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA KOREKTIVNÍ DERMATOLOGII A KOSMETOLOGII

Hrazeno jen v případě, kdy předmětem návštěvy jsou zdravotní důvody.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 10

body: 44

NositelINDXČas
A2510

ZUM: ne

ZULP: ne

46111 KOREKCE VZHLEDOVÝCH VAD IMPLANTÁTY

Jedná se o kolagenní implatát do podkoží. U sklerodermie hrazeno ze zdravotního pojištění.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 138

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ano

ZULP: ne

Kapitola 407 - nukleární medicína

47021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 247

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ne

47022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 128

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ne

47023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM V NUKLEÁRNÍ MEDICÍNĚ

Nelze kombinovat s jinými výkony nukleární medicíny.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 15

body: 64

NositelINDXČas
A2515

ZUM: ne

ZULP: ne

47111 MALIGNÍ THYREOIDEA - TERAPIE RADIONUKLIDY

Terapeutická aplikace radiojodu k ablaci karcinomu štítné žlázy včetně metastáz.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 244

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ano

47113 HYPERTHYREOSA - TERAPIE RADIONUKLIDY

Terapeutická aplikace radiojodu u hyperthyreosy, funkční autonomie s cílem dosažení eufunkce štítné žlázy. Zmenšovací léčba strumy u vybraných pacientů.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 30

body: 124

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ano

47115 INDUKCE HYPOTHYREOSY - TERAPIE RADIONUKLIDY

Eliminace zbytků štítné žlázy po thyreoidektomii s cílem převést nemocného do afunkce štítné žlázy s následnou hypersekrecí TSH pro terapii příp. metastáz diferencovaného karcinomu štítné žlázy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 244

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ano

47117 POLYCYTHEMIA VĚRA - TERAPIE RADIONUKLIDY

Terapeutická aplikace 32P u nemocných s myeloproliferativním syndromem zvi. pak polycythemia vera.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 40

body: 165

NositelINDXČas
A2540

ZUM: ne

ZULP: ano

47119 METASTÁZY KOSTÍ - TERAPIE RADIONUKLIDY

Léčba metastáz kostí příslušným radiofarmakem s cílem navození dlouhodobého analgetického účinku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 125

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ano

47121 ASCITES PŘI MALIGNITÁCH - TERAPIE RADIONUKLIDY

Paliativní léčba výpotku v tělních dutinách při metastatickém rozsevu s cílem zabránit výpotku.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 341

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ano

47123 RADIONÚKLIDOVÁ SYNOVEKTOMIE

Terapeutická intraartikulární aplikace radiofarmaka k odstranění hypervillosní synovie u chron. kloubních výpotků. Punkce kloubu se vykáže samostatným výkonem, součástí výkonu je kontrolní snímek na planární gamakameře. Na jeden kloub.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 197

NositelINDXČas
A2520

ZUM: ne

ZULP: ano

47125 KARDIOANGIOGRAFIE FIRST PASS

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací dynamického resp. tomo-grafického vyšetření. Dvakrát lze vykázat pouze v kombinaci se zátěžovým testem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaněm pracovišti

čas výkonu: 50

body: 1044

NositelINDXČas
A2550

ZUM: ne

ZULP: ano

47127 PERFÚZNÍ SCINTIGRAFIE MYOKARDU PO ZÁTĚŽI

Vyšetření s použitím planární gama kamery. Součástí výkonu není ergometrie resp. farmakolog. test.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 776

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ano

47129 PERFÚZNÍ SCINTIGRAFIE MYOKARDU V KLIDU

Vyšetření na planární gama kameře. Při opakování klidového vyšetření v jednom dni lze ZULP vykázat pouze jednou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 597

NositelINDXČas
A2540

ZUM: ne

ZULP: ano

47131 SCINTIGRAFIE MYOKARDU PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU A JINÝCH MYOKARDIOPATIÍCH

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 590

NositelINDXČas
A2545

ZUM: ne

ZULP: ano

47133 RADIONUKLIDOVÁ VENTRIKULOGRAFIE KLIDOVÁ

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací dynamického resp. tomo-grafického vyšetření. Součástí výkonu je EKG včetně monitorace.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1190

NositelINDXČas
A2580

ZUM: ne

ZULP: ano

47135 RADIONUKLIDOVÁ VENTRIKULOGRAFIE PŘI ZÁTĚŽI

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací dynamického resp. tomo-grafického vyšetření. Součástí výkonu je EKG včetně monitorace. Součástí výkonu není ergometrie resp. farmakolog. zátěž.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 80

body: 1564

NositelINDXČas
A2590

ZUM: ne

ZULP: ano

47137 RADIONUKLIDOVÁ ANGIOGRAFIE

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 492

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ano

47139 RADIONUKLIDOVÁ FLEBOGRAFIE

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 616

NositelINDXČas
A2545

ZUM: ne

ZULP: ano

47141 DETEKCE TROMBU PROSTÝM DETEKTOREM A ZNAČENÝM FIBRINOGENEM

Vyšetření na jednokanálové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 270

body: 343

NositelINDXČas
A2540

ZUM: ne

ZULP: ano

47143 SCINTIGRAFICKÁ DETEKCE TROMBU POMOCI ZNAČENÝCH TROMBOCYTŮ

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 1126

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ano

47145 AKUMULACE RADIOJODU VE ŠTÍTNÉ ŽLÁZE

Měření prostou detekcí po p. o. aplikaci RAF na jednokanálové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 95

NositelINDXČas
A2515

ZUM: ne

ZULP: ano

47147 SCINTIGRAFIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY PROSTÁ

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 285

NositelINDXČas
A2520

ZUM: ne

ZULP: ano

47149 INTERVENČNÍ TESTY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY - WERNERŮV SUPRESNÍ TEST

Kombinované vyšetření s různou detekcí a farmakolog. intervencí. Při použití planární gama kamery a jednokanálové spektrometrické měřící soupravy. Nelze kombinovat s akumulačním testem a scintigrafií štítné žlázy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 170

body: 2133

NositelINDXČas
A25100

ZUM: ne

ZULP: ano

47150 OVĚŘENÍ DOZIMETRICKÝCH PODMÍNEK PRO TERAPII ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Měření prostou detekcí na jednokanálové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 3/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 210

body: 266

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ano

47151 CELOTĚLOVÁ SCINTIGRAFIE U KARCINOMU ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 1379

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ano

47153 SCINTIGRAFIE PŘÍŠTÍTNÝCH TĚLÍSEK

Vyšetření subtrakční technikou pomocí dvou radiofarmak. Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací statických, dynamických ani tomograf, scintigrafií.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 80

body: 1434

NositelINDXČas
A2580

ZUM: ne

ZULP: ano

47155 SCINTIGRAFIE NADLEDVINEK

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 1913

NositelINDXČas
A25120

ZUM: ne

ZULP: ano

47157 SCINTIGRAFIE SLINNÝCH ŽLÁZ STATICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 333

NositelINDXČas
A2525

ZUM: ne

ZULP: ano

47159 SCINTIGRAFIE SLINNÝCH ŽLÁZ DYNAMICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 729

NositelINDXČas
A2535

ZUM: ne

ZULP: ano

47161 DYNAMICKÁ SCINTIGRAFIE MOTILITY JÍCNU

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 418

NositelINDXČas
A2525

ZUM: ne

ZULP: ano

47163 SCINTIGRAFIE EVAKUACE ŽALUDKU

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací statických, dynamických a tomograf, scintigrafií.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 150

body: 2333

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ano

47165 STANOVENÍ GASTROESOFAGEÁLNÍHO REFLUXU

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 440

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ano

47167 STANOVENÍ DUODENOGASTRICKÉHO REFLUXU

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se scintigrafií jater a žlučových cest dynamickou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 747

NositelINDXČas
A2540

ZUM: ne

ZULP: ano

47169 SCINTIGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ PŘÍTOMNOSTI MECKELOVA DIVERTIKULU

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 80

body: 926

NositelINDXČas
A2540

ZUM: ne

ZULP: ano

47171 SCINTIGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA KRVÁCENÍ DO GIT

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 1343

NositelINDXČas
A2550

ZUM: ne

ZULP: ano

47173 STANOVENÍ ZTRÁT KRVE V GIT KVANTITATIVNĚ POMOCÍ 51CR ZNAČENÝCH ERYTROCYTŮ

Vyšetření s použitím studnové spektrometrické měřící soupravy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 160

body: 231

NositelINDXČas
A2535

ZUM: ne

ZULP: ano

47175 SCHILLINGUV TEST JEDNODUCHÝ

Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 100

NositelINDXČas
A2515

ZUM: ne

ZULP: ano

47177 SCHILLINGUV TEST KOMBINOVANÝ

Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 108

NositelINDXČas
A2515

ZUM: ne

ZULP: ano

47179 STANOVENÍ RESORBCE NA CELOTĚLOVÉM DETEKTORU

Vyšetření na celotělové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 70

body: 250

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ano

47181 STANOVENÍ ZTRÁT BÍLKOVIN GIT

Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 156

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ano

47183 STANOVENÍ JATERNÍ CHROMOEXKREČNÍ FUNKCE POMOCÍ RADIOFARMAK

Vyšetření na vícekanálové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 145

NositelINDXČas
A2520

ZUM: ne

ZULP: ano

47185 SCINTIGRAFIE JATER A SLEZINY

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 444

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ano

47187 SCINTIGRAFIE JATER A ŽLUČOVÝCH CEST DYNAMICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se stanovením duodenogastrického refluxu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 1146

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ano

47189 RADIONUKLIDOVÁ SPLENOPORTOGRAFIE

Vyšetření na planární gama kameře. Případná anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 998

NositelINDXČas
A2575

ZUM: ne

ZULP: ano

47191 RADIONUKLIDOVÁ NEFROGRAFIE PROSTÁ

Vyšetření na vícekanálové spektrometrické měřící soupravě

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 109

NositelINDXČas
A2520

ZUM: ne

ZULP: ano

47193 RADIONUKLIDOVÉ STANOVENÍ REZIDUA V MOČOVÉM MĚCHÝŘI

Vyšetření na vícekanálové spektrometrické měřící soupravě, gama kameře planární s vyhodnocovacím zařízením.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 49

NositelINDXČas
A2510

ZUM: ne

ZULP: ne

47195 STANOVENÍ ERPF MĚŘENÍM KREVNÍCH VZORKŮ

Vyšetření s použitím vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 88

NositelINDXČas
A2510

ZUM: ne

ZULP: ano

47197 STANOVENÍ GF MEŘENÍM RADIOAKTIVITY KREVNÍCH VZORKŮ

Vyšetření s použitím vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 89

NositelINDXČas
A2510

ZUM: ne

ZULP: ano

47199 RADIONUKLIDOVÁ CYSTOGRAFIE NEPŘÍMÁ S VYŠETŘENÍM VU REFLUXU

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 182

NositelINDXČas
A2510

ZUM: ne

ZULP: ne

47211 RADIONUKLIDOVÁ CYSTOGRAFIE PŘÍMÁ S VYŠETŘENÍM VU REFLUXU

Vyšetření na planární gama kameře. Katetrizace moč. měchýře se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 pololetí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 764

NositelINDXČas
A2540

ZUM: ne

ZULP: ano

47213 SCINTIGRAFIE LEDVIN PROSTÁ

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat s kvantifikací statické scintigrafie.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 329

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ano

47215 SCINTIGRAFIE LEDVIN S VÝPOČTEM RELATIVNÍ FUNKCE

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat s kvantifikací statické, dynamické resp. tomografické scintigrafie ani s prostou scintigrafií ledvin.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1022

NositelINDXČas
A2550

ZUM: ne

ZULP: ano

47217 SCINTIGRAFIE LEDVIN DYNAMICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se scintigrafií ledvin dynamickou včetně stanovení GF resp. ERPF a s funkční scintigrafií transplantované ledviny.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 50

body: 729

NositelINDXČas
A2550

ZUM: ne

ZULP: ano

47219 SCINTIGRAFIE LEDVIN DYNAMICKÁ VČETNĚ STANOVENÍ GF RESP. ERPF

Vyšetření metodou dle Gatese resp. Schlegela, na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat se stanovením ERPF, GF, scintigrafií ledvin dynamickou, funkční scintigrafií transplantované ledviny, s kvantifikací statického, dynamického a tomografického scintigrafického vyšetření.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 70

body: 1338

NositelINDXČas
A2580

ZUM: ne

ZULP: ano

47221 FUNKČNÍ SCINTIGRAFIE TRANSPLANTOVANÉ LEDVINY

Vyšetření na planární gama kameře s vyhodnocovacím zařízením. Nelze kombinovat se scintigrafií ledvin dynamickou, scintigrafií ledvin dynamickou včetně ERPF resp. GF, s kvantifikací statických, dynamických a tomografických scintigrafií.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1191

NositelINDXČas
A2580

ZUM: ne

ZULP: ano

47223 SCINTIGRAFIE VARLAT A SCROTA

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 532

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ano

47225 RADIONUKLIDOVÁ HYSTEROSALPINGOGRAFIE

Vyšetření na planární gama kameře. Nitroděložní resp. intravaginální aplikace se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 70

body: 832

NositelINDXČas
A2540

ZUM: ne

ZULP: ano

47227 STANOVENÍ OBJEMU KRVE A JEJÍCH SLOŽEK POMOCÍ RADIONUKLIDŮ

Vyšetření na studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 67

NositelINDXČas
A2510

ZUM: ne

ZULP: ano

47229 FERROKINETIKA VČETNĚ LOKALISACE HEMOPOESY

Vyšetření na vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 400

body: 1007

NositelINDXČas
A2580

ZUM: ne

ZULP: ano

47231 PŘEŽÍVÁNÍ A LOKALIZACE DESTRUKCE 51 Cr ERYTROCYTŮ

Vyšetření na vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 360

body: 1025

NositelINDXČas
A2590

ZUM: ne

ZULP: ano

47233 PŘEŽÍVÁNÍ A LOKALIZACE DESTRUKCE AUTOLOGNÍCH THROMBOCYTŮ RESP. LEUKOCYTŮ ZNAČENÝCH RADIONUKLIDY

Vyšetření na vícekanálové a studnové spektrometrické měřící soupravě.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 90

body: 599

NositelINDXČas
A2590

ZUM: ne

ZULP: ano

47235 SCINTIGRAFIE KOSTNÍ DŘENĚ

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 858

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ano

47237 DETEKCE ZÁNĚTLIVÝCH LOŽISEK POMOCI AUTOLOGNÍCH LEUKOCYTŮ ZNAČENÝCH 111 IN-OXINEM NEBO 99MTC--HMPAO

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 1559

NositelINDXČas
A2590

ZUM: ne

ZULP: ano

47239 SCINTIGRAFIE SLEZINY ZNAČENÝMI ALTEROVANÝMI ERYTROCYTY

Vyšetření na planární gama kameře. Nelze kombinovat se scintigrafií jater a sleziny.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 424

NositelINDXČas
A2525

ZUM: ne

ZULP: ano

47241 SCINTIGRAFIE SKELETU

Celotělové vyšetření na planární gamma kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 888

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ano

47243 RADIONUKLIDOVA JEDNOFOTONOVA KOSTNÍ DENSITOMETRIE

Měření jedné lokality na jednofotonovém kostním densitometru. Pouze při indikaci ošetřujícím lékařem, který má pacienta v péči pro kostní chorobu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den, 2/1 rok

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 239

NositelINDXČas
A1520

ZUM: ne

ZULP: ano

47245 SCINTIGRAFIE SKELETU CÍLENÁ TŘÍFÁZOVÁ

Vyšetření na planární gama kameře. Při kombinaci s celotělovou scintigrafií skeletu resp. tomografií lze ZULP účtovat pouze jednou.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 828

NositelINDXČas
A2545

ZUM: ne

ZULP: ano

47247 SCINTIGRAFIE 67 GA CITRÁTEM - CELKOVÉ VYŠETŘENÍ

Vyšetření na planární gamma kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 80

body: 1202

NositelINDXČas
A2590

ZUM: ne

ZULP: ano

47249 DYNAMICKÁ SCINTIGRAFIE MOZKU

Vyšetření na planární gamma kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 406

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ano

47251 SCINTIGRAFIE MOZKU STATICKÁ

Vyšetření na planární gamma kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 449

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ano

47253 SCINTIGRAFIE CIRKULACE MOZKOMÍŠNÍHO MOKU

Vyšetření na planární gamma kameře. Případná anestezie se vykáže samostatným výkonem.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 100

body: 1471

NositelINDXČas
A25100

ZUM: ne

ZULP: ano

47255 TOMOGRAFICKÁ SCINTIGRAFIE PERFÚSE MOZKU PO PODÁNÍ DIFÚSIBILNÍCH RAF

Vyšetření na gamma kameře - SPECT.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1155

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ne

ZULP: ano

47257 SCINTIGRAFIE PLIC PERFÚZNÍ

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 336

NositelINDXČas
A2525

ZUM: ne

ZULP: ano

47259 SCINTIGRAFIE PLIC VENTILAČNÍ STATICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře s použitím speciálního zařízení pro ventilaci RAF v uzavřeném okruhu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 455

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ano

ZULP: ano

47261 SCINTIGRAFIE PLIC VENTILAČNÍ DYNAMICKÁ

Vyšetření na planární gama kameře s použitím speciálního zařízení pro ventilaci RAF v uzavřeném okruhu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 40

body: 607

NositelINDXČas
A2545

ZUM: ano

ZULP: ano

47263 RADIONUKLIDOVÁ LYMFOGRAFIE

Vyšetření na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 měsíc

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 30

body: 467

NositelINDXČas
A2535

ZUM: ne

ZULP: ano

47265 SCINTIGRAFICKÁ DIAGNOSTIKA ZÁNĚTŮ

Vyšetření na planární gama kameře. Výkon není pro značené leukocyty in vitro.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 1731

NositelINDXČas
A25120

ZUM: ne

ZULP: ano

47267 SCINTIGRAFIE NÁDORU

Vyšetření nádoru pomocí značených protilátek či dalších tumorotropních RAF na planární gama kameře.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 týden

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 120

body: 1739

NositelINDXČas
A25120

ZUM: ne

ZULP: ano

47269 TOMOGRAFICKÁ SCINTIGRAFIE - SPECT

Vyšetření na gama kameře - SPECT. Platí pro různé orgány a podle nich spec. radiofarmaka. ZULP nelze opakovaně vykázat pokud již bylo vykázáno v jeden den pro jiné vyšetření shodného orgánu.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 den

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 60

body: 1281

NositelINDXČas
A2580

ZUM: ne

ZULP: ano

47271 KVANTIFIKACE VÝSLEDKU STATICKÉHO SCINTIGRAFICKÉHO VYŠETŘENÍ

Nelze kombinovat s nescintigrafickými metodami, dynam, a tomografickými scintigrafiemi, scintigrafií příštitných tělísek, ledvin (prostou i s relat. uptakem).

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 10

body: 139

NositelINDXČas
A2510

ZUM: ne ZULP: ne

47273 KVANTIFIKACE DYNAMICKÝCH A TOMOGRAFICKÝCH SCINTIGRAFICKÝCH VYŠETŘENÍ

Nelze kombinovat s nescintigrafickými metodami, statickými scintigrafiemi, kardioangiografií first pass, radionukl. ventrikulografií (klidovou i zátěž.), scintigrafií evakuace žaludku, scintigrafií ledvin dynamickou včetně ERPF resp. GF a funkční scintigrafií transplantované ledviny.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: S - pouze na specializovaném pracovišti

čas výkonu: 20

body: 278

NositelINDXČas
A2520

ZUM: ne

ZULP: ne

Kapitola 501 - chirurgie

51011 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 92

NositelINDXČas
A1330

ZUM: ne

ZULP: ne

51012 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 70

NositelINDXČas
A2520

ZUM: ne

ZULP: ne

51013 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 1

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 10

body: 35

NositelINDXČas
A2510

ZUM: ne

ZULP: ne

51021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 146

NositelINDXČas
A2530

ZUM: ne

ZULP: ne

51022 CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 20

body: 106

NositelINDXČas
A1320

ZUM: ne

ZULP: ne

51023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ VŠEOBECNÝM CHIRURGEM 2

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 10

body: 53

NositelINDXČas
A1310

ZUM: ne

ZULP: ne

51111 OPERACE CYSTY NEBO HEMANGIOMU NEBO LIPOMU NEBO PILONIDÁLNÍ CYSTY

Odstranění cysty, hemangiomu či lipomu na obličeji, krku v lokální či celkové anastezii.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 den

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 30

body: 835

NositelINDXČas
A1330

ZUM: ne

ZULP: ano

51113 MYOTOMIE MUSCULUS KRIKOFARINGIKUS

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 50

body: 959

NositelINDXČas
A1350
A2550

ZUM: ne

ZULP: ne

51115 OPERACE KRČNÍHO DIVERTIKLU JÍCNU

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1568

NositelINDXČas
A1390
A2590

ZUM: ano

ZULP: ne

51117 KRČNÍ EZOFAGOSTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 965

NositelINDXČas
A1360
A2560

ZUM: ano

ZULP: ne

51119 KOREKCE STRIKTURY KRČNÍHO JÍCNU NEBO KRČNÍCH ANASTOMÓZ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 3369

NositelINDXČas
A25120
A26120

ZUM: ne

ZULP: ne

51121 TOTÁLNÍ PARATYREOIDEKTOMIE S PARCIÁLNÍ HETEROTOPICKOU TRANSPLANTACÍ PARATYREOIDEY

U terciální hyperparatyreozy (nemoc, po trasplant. ledvin, nem. v chron. dialyzačním programu) nebo u hyperplázie všech přištítných tělísek s klinickým obrazem hyperparatyreozy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 3030

NositelINDXČas
A25180
A26180

ZUM: ne

ZULP: ne

51123 BIOPSIE CHIRURGICKÁ TYREOIDEY, EXCIZE DROBNÉHO UZLU, ABSCES ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

Pod tento kod zahrnout drobnější jednostranné výkony t. j. excize drobného uzlu chirurgickou biopsii, incisi abscesu štítné žlázy.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 45

body: 917

NositelINDXČas
A1345

ZUM: ne

ZULP: ne

51125 TYREOIDEKTOMIE TOTÁLNÍ NEBO OBOUSTRANNÁ SUBTOTÁLNÍ

Odstranění celé štítné žlázy včetně lobus pyramidalis pro její postižení zánětem, nádorem nebo degenerativními změnami.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 140

body: 1858

NositelINDXČas
A13140
A25140

ZUM: ne

ZULP: ne

51127 HEMITYROIDEKTOMIE (TOTÁLNÍ LOBEKTOMIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY)

Odstranění celého laloku štítné žlázy u uzlových strum postihujících jen jeden lalok.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 1594

NositelINDXČas
A13120
A25120

ZUM: ne

ZULP: ne

51129 TYREOIDEKTOMIE S NUTNOSTÍ STERNOTOMIE

Tyreoidektomie pro rozsáhlé strumy benigní i maligní povahy, dále pro strumy aberantní s vlastním cévním zásobením z oblouku aorty vyžaduje rozšířit operační postup o sternotomii.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 210

body: 3216

NositelINDXČas
A25210
A26210

ZUM: ano

ZULP: ne

51131 ODSTRANĚNÍ PARATYREOIDÁLNÍHO TUMORU

U nemocných s primární hyperparatyreózou je indikováno odstranění příštítného tělíska postiženého adenomem.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2131

NositelINDXČas
A25120
A26120

ZUM: ne

ZULP: ne

51133 ODSTRANĚNÍ PARATYREOIDÁLNÍHO TUMORU SE STERNOTOMIÍ

U adeomů v distopických lokalizacích je nutná nejen revize oblasti krku, ale i mediastina cestou střední sternotomie.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 210

body: 3469

NositelINDXČas
A25210
A26210

ZUM: ne

ZULP: ne

51211 MYOTOMIE JÍCNU, HRUDNÍ PŘÍSTUP

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 105

body: 4436

NositelINDXČas
A13105
A25105

ZUM: ne

ZULP: ne

51213 SUBTOTÁLNÍ NEBO TOTÁLNÍ EXSTIRPACE JÍCNU BEZ TORAKOTOMIE

Kategorie: P - hrazen plně

OF: bez omezení

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 180

body: 4343

NositelINDXČas
A25180
A26180

ZUM: ano

ZULP: ne

51215 SUBTOTÁLNÍ NEBO TOTÁLNÍ RESEKCE JÍCNU TRANSTORAKÁLNÍ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 300

body: 7249

NositelINDXČas
A25300
A26300

ZUM: ano

ZULP: ne

51217 EZOFAGEKTOMIE BEZ TORAKOTOMIE S NÁHRADOU JÍCNU ŽALUDKEM

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 6555

NositelINDXČas
A25240
A26240

ZUM: ano

ZULP: ne

51219 EZOFAGEKTOMIE BEZ TORAKOTOMIE S NÁHRADOU STŘEVEM, CERVIKÁLNÍ EZOFAGOKOLO (JEJUNO) ANAS-TOMÓZA

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 420

body: 7775

NositelINDXČas
A25420
A26420

ZUM: ano

ZULP: ne

51221 REKONSTRUKCE JÍCNU TENKÝM NEBO TLUSTÝM STŘEVEM EVENT. BY-PASS S ANASTOMÓZOU NA KRKU

Většinou druhá doba po exstirpaci jícnu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 480

body: 8504

NositelINDXČas
A25480
A26480

ZUM: ano

ZULP: ne

51223 EZOFAGEKTOMIE TOTÁLNÍ S LARYNGEKTOMIÍ A NÁSLEDNOU FARYNGOGASTRO NEBO KOLOANASTOMÓZOU EV. UŽITÍM VOLNÉ JEJUNÁLNÍ KLIČKY

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 480

body: 9498

NositelINDXČas
A25420
A26420

ZUM: ano

ZULP: ne

51225 INKOMPLETNÍ NEBO KOMPLETNÍ EZOFAGOTOMIE Z TORAKOTOMIE S NÁSLEDNOU SUTUROU (HRUDNÍHO JÍCNOVÉHO DIVERTIKU, PORANĚNÉHO JÍCNU S EXTRAKCÍ CIZÍHO TĚLESA Z JÍCNU, INTUBACÍ TUMORU JÍCNU, JÍCNOVÉ VARIXY.)

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 4492

NositelINDXČas
A13120
A25120

ZUM: ano

ZULP: ne

51226 ENDOSKOPICKÉ ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY NEBO STENTU JÍCNU A KARDIE BEZ CENY ENDOPROTÉZY - PŘIČTI K ZÁKLADNÍMU VÝKONU ENDOSKOPIE

Dilatace stenóz v různých částech trávicí trubice hydrostatickými balónky za endoskopické kontroly. Výkon prováděn ambulantě u hospitalizovaného pacienta.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 265

NositelINDXČas
A2560

ZUM: ano

ZULP: ne

51227 OPERACE VARIXŮ JÍCNU TRANSABDOMINÁLNĚ

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 3087

NositelINDXČas
A13120
A25120

ZUM: ano

ZULP: ne

51231 BIOPSIE MAMMY JEHLOU, JEDNA I VÍCE

Jedná se o odběr tkáně pro histologické vyšetření

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 čtvrtletí

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 15

body: 77

NositelINDXČas
A1315

ZUM: ano

ZULP: ne

51233 EXCIZE TUMORU MAMMY NEBO ODBĚR TKÁNĚ PRO BIOPSII

Chir. vynětí drobného nádoru či části prsní tkáně, která se podílí na stavbě prsu. Excize může být provedena v kůži, podkoží, prsní žláze ev. svalovině velkého či malého prsního svalu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 40

body: 310

NositelINDXČas
A1340

ZUM: ne

ZULP: ne

51235 PARCIÁLNÍ NEBO KLÍNOVITÁ RESEKCE MAMMY S BIOPIÍ NEBO BEZ NEBO MASTĚKTOMIE JEDNODUCHÁ

Chir. odstranění části prsu a prsní žlázy a to v rozsahu nezbytném k odstranění patolog, afekce nebo v rozsahu celého segmentu prsu a prsní žlázy.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: N - bez omezení

čas výkonu: 60

body: 1253

NositelINDXČas
A1360
A2560

ZUM: ne

ZULP: ne

51237 KLÍNOVITÁ RESEKCE MAMMY S RADIKÁLNÍM ODSTRANĚNÍM AXILLÁRNÍCH UZLIN NEBO MASTĚ KTOMIE RADIKÁLNÍ

Chir. odstranění části prsu a prsní žlázy s bezpečnostním lemem kolem odstraňované patolog, afekce s odstraněním uzlin v podpaží téže strany.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 1870

NositelINDXČas
A13120
A25120

ZUM: ne

ZULP: ne

51239 RADIKÁLNÍ EXSTIRPACE AXILÁRNÍCH NEBO INQUINÁLNÍCH UZLIN

Odstranění mízních uzlin v axilární jamce nebo třísle.

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 2/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 1842

NositelINDXČas
A1390
A2590

ZUM: ne

ZULP: ne

51311 SPLENEKTOMIE

Vykazuje se jak pro onemocnění sleziny, tak pro její poranění.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 100

body: 1984

NositelINDXČas
A13100
A25100

ZUM: ne

ZULP: ne

51312 SPLENEKTOMIE S AUTOTRANSPLANTACÍ SLEZINNÉ TKÁNĚ

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2378

NositelINDXČas
A13120
A25120

ZUM: ne

ZULP: ne

51313 ZÁCHOVNÉ OPERACE SLEZINY

Kategorie: P - hrazen plně

OF: 1/1 rok

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 120

body: 2272

NositelINDXČas
A13120
A25120

ZUM: ano

ZULP: ano

51320 TRANSPLANTACE PANKREATU A LEDVINY

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 360

body: 18184

NositelINDXČas
A25360
A26360

ZUM: ano

ZULP: ne

51321 LEVOSTRANNÁ PANKREATEKTOMIE SE SPLENEKTOMIÍ

Odstranění pankreatické tkáně vlevo od velkých cév obvykle se splenektomií, pokud je provedena anastomóza pahýlu žlázy s jejunem vykázat výkon jako pravostrannou resekci.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 210

body: 5628

NositelINDXČas
A25210
A26210

ZUM: ano

ZULP: ne

51323 HEMIPANKREATODUODENEKTOMIE (WHIPPLE)

Včetně příslušných anastomóz.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 360

body: 8603

NositelINDXČas
A25360
A26360

ZUM: ano

ZULP: ano

51326 DRENÁŽNÍ OPERACE PŘI AKUTNÍ PANKEATITIDĚ, DRENÁŽ ABSCESU PANKREATU, MARSUPIALISACE PSEUDOCYSTY PANKREATU

Laváž dutiny břišní má vlastní kod.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 90

body: 2856

NositelINDXČas
A1390
A2590

ZUM: ano

ZULP: ne

51327 TOTÁLNÍ PANKREATODUODENEKTOMIE

V případě použití přičti kódy patřící pro výkony sonografie, cholangiografie, choledochoskopie. Stejně vykazovat výkon pro úraz.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 300

body: 6863

NositelINDXČas
A25300
A26300

ZUM: ano

ZULP: ano

51329 LOKÁLNÍ EXCIZE NEBO ENUKLEACE TUMORU NEBO JINÉ LÉZE PANKREATU, NEKREKTOMIE

Kód možno vykázat při odpovídajícím ošetření léze traumatické na pankreatu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 170

body: 4014

NositelINDXČas
A25170
A26170

ZUM: ne

ZULP: ne

51331 VNITŘNÍ DRENÁŽ PSEUDOCYSTY DO ŽALUDKU, DUODENA NEBO JEJUNA

Peroperační rentgenol. a sonografické vyšetření vykázat zvláštním kódem. Kód možno použít při ošetření pankreat. pištěli či při odpovídajícím ošetření při poranění pankreatu.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 140

body: 3014

NositelINDXČas
A13140
A25140

ZUM: ne

ZULP: ne

51333 PANKREATODIGESTIVNÍ SPOJKY

Pankreatojejunální spojky při poranění či atypické resekci paliativní duodenojejunoanastomóza včetně duodenum šetřící pankreatektomii.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: SH - pouze na specializovaném pracovišti při hospitalizaci

čas výkonu: 240

body: 6217

NositelINDXČas
A25240
A26240

ZUM: ano

ZULP: ne

51341 TRANSPLANTACE JATER

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 540

body: 52522

NositelINDXČas
A01540
A13540
A25540
A26540
J13300

ZUM: ano

ZULP: ano

51342 PUNKCE A DRENÁŽ JATERNÍHO ABSCESU

Jedná se o perkutanní výkon, sonografický nebo rtg výkon vykázat zvlášť. Stejně vykázat perkutánní výkony pro subfrenický absces.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 55

body: 392

NositelINDXČas
A2555

ZUM: ano

ZULP: ne

51343 LOKÁLNÍ EXCIZE JATER NEBO OŠETŘENÍ MALÉ TRHLINY JATER

Stejně se vykazuje ošetření malé trhliny jater vzniklé traumaticky. Použití peroperační sonografie, použití laseru pooperačně se vykáže zvláštním kódem. Diagnostická excize z jater sem patří také.

Kategorie: P - hrazen plně

OM: H - pouze při hospitalizaci

čas výkonu: 60

body: 1684

NositelINDXČas
A1360
A2560

ZUM: ano

ZULP: ne

51345 PARCIÁLNÍ RESEKCE JATER NEBO OŠETŘENÍ VĚTŠÍHO PORANĚNÍ JATER

Použití peroperační sonografie se vykáže zvláštním kódem. Stejně se vykazuje ošetření větší traumat, léze.

Kategorie: P - hrazen plně