Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 51/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví opatření a podíl státu na tvorbě podmínek pro zajištění a udržení výroby cukrovky a cukru a stabilizaci trhu s cukrem

Částka 17/2000
Platnost od 14.03.2000
Účinnost od 14.03.2000
Zrušeno k 12.03.2001 (96/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

51

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. února 2000,

kterým se stanoví opatření a podíl státu na tvorbě podmínek pro zajištění a udržení výroby cukrovky a cukru a stabilizaci trhu s cukrem

Vláda nařizuje k provedení § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství:


Obecná ustanovení

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje podíl státu na tvorbě podmínek pro zajištění a udržení výroby cukrovky a cukru a stabilizaci trhu s cukrem na území České republiky.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) hospodářským rokem období začínající dnem 1. srpna 2000 a končící dnem 30. září 2001,

b) cukrovkou cukrová řepa vypěstovaná v hospodářském roce na území České republiky,

c) cukrem třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza a ostatní druhy cukru,1)

d) tuzemskou kvótou celkový objem 380 000 tun cukru vyrobeného z cukrovky v hospodářském roce v České republice za účelem uvedení do oběhu v České republice,

e) vývozní kvótou celkový objem 95 000 tun cukru vyrobeného z cukrovky za účelem jeho vývozu v hospodářském roce,

f) strategickým výrobcem cukru výrobce cukru, který ve výrobních zařízeních na území České republiky za posledních 5 let vyrobil a uvedl na trh v České republice v průměru nejméně 10 000 tun cukru ročně,

g) individuální kvótou množství cukru, vyrobeného z cukrovky v hospodářském roce v České republice, stanovené pro hospodářský rok jednotlivým strategickým výrobcům cukru v bodu 1 přílohy č. 1 k tomuto nařízení, s přihlédnutím k jejich podílu na celkové výrobě, na vývozu cukru a na objemu cukru uvedeného do oběhu v České republice v posledních 5 letech; individuální kvóta se skládá ze dvou částí a tvoří ji podíl na tuzemské kvótě a podíl na vývozní kvótě,

h) zvláštní individuální kvótou množství cukru, vyrobeného z cukrovky v hospodářském roce v České republice, stanovené pro hospodářský rok pro jiné než strategické výrobce cukru za účelem uvedení cukru do oběhu; zvláštní individuální kvóta se skládá ze dvou částí a tvoří ji podíl na tuzemské kvótě a podíl na vývozní kvótě.

Zvláštní individuální kvóta a finanční rezerva

§ 3

Zvláštní individuální kvóta

(1) Výrobce cukru, který není strategickým výrobcem cukru, může nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení požádat Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") o stanovení objemu zvláštní individuální kvóty (dále jen "žádost"); zvláštní individuální kvótu lze stanovit nejvýše v množství uvedeném v bodu 2 přílohy č. 1 tohoto nařízení.

(2) Žádost musí obsahovat údaje uvedené v příloze č. 2 a čestné prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(3) Žádost musí být dále opatřena doklady osvědčujícími výrobcem vyrobené a na trh v České republice uvedené množství cukru, jakož i výrobcem vyrobené a vyvezené množství cukru, a to za předchozích 5 kalendářních roků.

(4) K žádostem žadatelů, jejichž výroba cukru nedosáhla v předchozích 5 kalendářních letech objemu minimálně 1 000 tun za 1 kalendářní rok, anebo k žádostem obsahujícím údaje vyvolávající pochybnosti, které se nepodařilo odstranit, se nepřihlíží.

(5) Zvláštní individuální kvótu stanoví ministerstvo tak, aby souhrn zvláštních individuálních kvót nepřevýšil celkové množství cukru, které je uvedeno v bodě 2 přílohy č. 1 tohoto nařízení.

(6) Ministerstvo stanoví držiteli zvláštní individuální kvóty objem cukru tak, aby v souhrnu tuzemská část zvláštní individuální kvóty nepřevýšila celkový objem 19 000 tun cukru a vývozní část zvláštní individuální kvóty nepřevýšila celkový objem 4 750 tun cukru.

(7) Ustanovení § 4 platí obdobně.

§ 4

Finanční rezerva držitele individuální kvóty

(1) Držitel individuální kvóty vytvoří finanční rezervu ve výši 1 950 Kč na jednu tunu vyrobeného cukru a tuto použije v hospodářském roce k podpoře vývozu cukru v rámci jemu stanovené vývozní kvóty.

(2) Za vývoz podle odstavce 1 se nepovažuje vývoz cukru do Slovenské republiky.

§ 5

Minimální a maximální cena

Minimální cenu cukrovky, minimální cenu cukru a maximální cenu cukru stanoví a vyhlásí pro hospodářský rok na návrh ministerstva Ministerstvo financí v Cenovém věstníku2) nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Opatření pro zajištění výroby cukrovky a cukru a pro stabilizaci trhu s cukrem

§ 6

(1) Stát přispívá k zajištění výroby cukrovky a cukru a ke stabilizaci trhu s cukrem opatřeními, která uskutečňuje v součinnosti s pěstiteli cukrovky a výrobci cukru, zejména prováděním průzkumu trhu, zjišťováním vývozních možností tuzemských výrobců cukru, poskytováním odborného poradenství pěstitelům cukrovky, strategickým výrobcům cukru a ostatním výrobcům cukru v případě živelních pohrom nebo havárií, nebo pomocí při zajišťování výkupu stanovených minimálních objemů cukru (§ 8).

(2) Podíl státu na tvorbě opatření k zajištění výroby cukrovky a cukru a na stabilizaci trhu s cukrem podle odstavce 1 je podmíněn dodržováním právních předpisů a stanovených výrobních postupů, opatření a podmínek pěstiteli cukrovky a výrobci cukru.

§ 7

Poskytování odborného poradenství, průzkum trhu s cukrem a zjišťování vývozních možností

(1) Ministerstvo poskytuje odborné poradenství a informace související s výrobou cukrovky a cukru a informace potřebné k zajištění stabilizace trhu s cukrem v hospodářském roce pěstitelům cukrovky a výrobcům cukru, ve spolupráci s dalšími orgány státní správy provádí průzkum trhu s cukrem a zveřejňuje je ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

(2) Ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí sleduje a vyhodnocuje vývozní možnosti domácích výrobců cukru a zveřejňuje tato svá zjištění měsíčně ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

§ 8

Pomoc při zajišťování výkupu cukru

(1) Ministerstvo ve spolupráci se Správou státních hmotných rezerv poskytne pro hospodářský rok pomoc při zajišťování výkupu cukru vyrobeného v České republice až do výše10 % příslušné kvóty strategickým výrobcům cukru a těm výrobcům cukru, kteří obdrželi zvláštní individuální kvótu. Podmínkou je, že tito výrobci nejsou schopni zajistit uvedení vyrobeného, kvótou stanoveného objemu cukru na trh v České republice nebo zajistit vývoz cukru vyrobeného v České republice do zahraničí v rámci příslušné kvóty, zejména v případě vzniku nepředvídatelných a neodstranitelných překážek.

(2) Výkup ministerstvem dohodnutého objemu cukru se provádí za minimální cenu.

Závěrečná ustanovení

§ 9

Poskytování informací

Držitelé individuálních kvót a zvláštních individuálních kvót poskytují za každý kalendářní měsíc do desátého dne následujícího kalendářního měsíce údaje o výrobě, zásobách, prodeji a vývozu cukru ministerstvu.

§ 10

Překročení kvóty

Cukr vyrobený nad rámec individuální kvóty nebo zvláštní individuální kvóty nelze uvádět na trh v České republice ani na trh v zemích, kam dovoz cukru z České republiky není dovolen nebo je limitován mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána. Na vývoz nadprodukce cukru z České republiky do jiných zemí se toto omezení nevztahuje.

§ 11

Stát vůči pěstitelům cukrovky nebo výrobcům cukru, kteří nedodrží podmínky stanovené tímto nařízením, neuplatní opatření pro zajištění výroby cukrovky a cukru a stabilizaci trhu s cukrem (§ 6 až 8).


§ 12

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Fencl v. r.

Poznámky pod čarou

1) Položka 1701 přílohy k nařízení vlády č. 318/1999 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník).

2) § 5 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.


Příloha č.1 k nařízení vlády č. 51/2000 Sb.

1. Individuální kvóty pro strategické výrobce cukru v hospodářském roce

Strategičtí výrobci cukru
Název dle zápisu v obchodním rejstříku
Sídlo Podíl na tuzemské kvótě cukru v tunách Podíl na vývozní kvótě cukru v tunách
Cukrovar a rafinerie cukru Dobrovice TTD a.s. Palackého 1, 294 41 Dobrovice 80 828 20 207
Pražská cukerní společnost TTD, a.s. Palackého 1, 294 41 Dobrovice 47 038 11 760
Cukrovar České Meziříčí, a.s. ul. Osvobození, 517 71 České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou 27 002 6 751
CUKRSPOL PRAHA-MODŘANY, a.s. V tůních 8, 120 00 Praha 2 64 655 16 164
Hanácké cukrovary, a.s. Masarykova tř., 798 27 Němčíce nad Hanou 26 606 6 651
Cukrovar Kojetín, a.s. 752 01 Kojetín 20 758 5 189
Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou, a.s. Cukrovarská ul. 657, 671 61 Hrušovany nad Jevišovkou, 76 207 19 052
Cukrovar Vrbátky a.s. 798 13 Vrbátky č. p. 65, okres Prostějov 17 906 4 476

2. Množství cukru podle § 3 odst. 1 pro zvláštní individuální kvóty ....... 23 750 t.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 51/2000 Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 51/2000 Sb.

Přesunout nahoru