Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 505/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování

Částka 148/2000
Platnost od 30.12.2000
Účinnost od 01.01.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

505

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. listopadu 2000,

kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování

Vláda nařizuje podle § 2 odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

(1) Na základě podpůrných programů podle § 2 odst. 3 zákona stát poskytuje dotace, popřípadě na základě programů pomoci podle § 2 odst. 4 zákona poskytuje dotace pro částečné vyrovnání ekonomické újmy vznikající při hospodaření v méně příznivých oblastech (dále jen "vyrovnávací příspěvek") při splnění kritérií stanovených tímto nařízením fyzickým nebo právnickým osobám, které

a) zemědělsky hospodaří na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního důvodu1) na orné půdě, chmelnicích, vinicích, zahradách, ovocných sadech, trvalých travních porostech a ostatních plochách2) (dále jen "zemědělské pozemky"), jejichž celková výměra je

1. nejméně 5 ha, nebo

2. nejméně 2 ha, jde-li o hospodaření v územích národních parků nebo v chráněných krajinných oblastech3) (dále jen "velkoplošná zvláště chráněná území"), nebo

3. nejméně 1 ha, jde-li o hospodaření v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem,4) s výjimkou pěstování zeleniny na orné půdě, nebo jde-li o hospodaření na zemědělských pozemcích, na nichž má být provedena výsadba produkčního porostu rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití uvedených v příloze č. 14 k tomuto nařízení, nebo

4. nejméně 0,5 ha, jde-li o pěstování zeleniny na orné půdě v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem4) nebo jde-li o hospodaření v územích národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek a přírodních památek5) (dále jen "maloplošná zvláště chráněná území"), nebo

5. nejméně 0,25 ha, jde-li o zemědělské pozemky, na nichž má být provedena výsadba reprodukčních porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití uvedených v příloze č. 14 k tomuto nařízení, nebo

b) provedou na vlastních zemědělských pozemcích zalesnění nebo ochranu takto vzniklých lesních porostů do jejich zajištění v souladu se zvláštním právním předpisem;6) výměra zalesněného zemědělského pozemku, pokud bezprostředně nesouvisí se stávajícími lesními pozemky, činí nejméně 0,25 ha souvislé plochy, nebo

c) založí na vlastních zemědělských pozemcích prvek územního systému ekologické stability krajiny7) v katastrálních územích v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav,8) schválenou územně plánovací dokumentací nebo

d) zazimují včelstva a tuto skutečnost prokáží čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze č. 15 k tomuto nařízení.

(2) Obhospodařování travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů a zemědělské hospodaření na ostatních plochách2) potvrzuje v čestném prohlášení o splnění podmínek pro poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku, jehož vzor je uveden v přílohách č. 17 a 18 k tomuto nařízení, příslušný regionální útvar Ministerstva zemědělství; na zemědělských pozemcích určených pro obranu státu příslušný orgán Ministerstva obrany.

(3) Zemědělské hospodaření na zemědělských pozemcích v souladu se schválenými plány péče,9) případně se základními ochrannými podmínkami10) potvrzuje podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení

a) ve velkoplošných zvláště chráněných územích příslušná správa chráněné krajinné oblasti nebo správa národního parku,

b) v maloplošných zvláště chráněných územích příslušný orgán ochrany přírody.

(4) Dotaci, případně vyrovnávací příspěvek nelze poskytnout státním podnikům, s výjimkou státních podniků v působnosti Ministerstva obrany, organizačním složkám státu a příspěvkovým organizacím.

§ 2

(1) Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") nebo, jde-li o podniky v působnosti Ministerstva obrany, Ministerstvo obrany poskytne dotaci, případně vyrovnávací příspěvek na žádost osoby uvedené v § 1 (dále jen "žadatel"), pokud žadatel splňuje kritéria stanovená tímto nařízením.

(2) Dotace, případně vyrovnávací příspěvek se poskytne při plnění stanovených kritérií po dobu celého kalendářního roku, ve kterém mají být poskytnuty. Pouze v případě

a) snížení výměry zemědělských pozemků v důsledku

1. změny v držbě zemědělských pozemků na základě restitučního řízení,11) nebo

2. výpovědí z nájmu zemědělských pozemků v souladu se zvláštním právním předpisem,12) nebo

b) zvýšení výměry zemědělských pozemků v důsledku uzavření písemné nájemní smlouvy po 1. lednu kalendářního roku, nejpozději však dnem podání žádosti o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku (dále jen "žádost"),

se vyrovnávací příspěvek na program pomoci podle § 9, případně dotace na podpůrné programy podle § 12 písm. a) bodu 2 nebo 3 poskytne ve výši jedné dvanáctiny za každý celý kalendářní měsíc, po který byl tento zemědělský pozemek obhospodařován.

(3) Vyrovnávací příspěvek na program pomoci podle § 9, případně dotace na podpůrné programy podle § 12, s výjimkou dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 4 a § 12 písm. c) bodu 1, lze uvolňovat zálohově. Dotaci na podpůrný program podle § 12 písm. c) bodu 1 lze uvolňovat částečně ode dne doručení rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to nejpozději do 15. listopadu kalendářního roku na základě předloženého dílčího vyúčtování provedených prací podle přílohy č. 12 k tomuto nařízení.

(4) Dotaci, případně vyrovnávací příspěvek lze při splnění stanovených kritérií poskytnout žadateli na program pomoci a zároveň na jeden nebo více podpůrných programů podle tohoto nařízení na tentýž zemědělský pozemek, s výjimkou dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 1, kterou nelze poskytnout žadateli současně s vyrovnávacím příspěvkem na program pomoci nebo s dotací na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 2 na tentýž zemědělský pozemek.

§ 3

(1) Žádost podává žadatel příslušnému regionálnímu útvaru ministerstva, popřípadě Ministerstvu obrany, jde-li o státní podniky v jeho působnosti. Žádost na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 4 podává žadatel Českému svazu včelařů. Žádost se podává

a) na program pomoci podle § 9 a na podpůrné programy podle § 12, s výjimkou dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 4 a § 12 písm. c) bodu 1, do 30. dubna roku, ve kterém mají být dotace, případně vyrovnávací příspěvek poskytnuty,

b) na podpůrný program podle § 12 písm. c) bodu 1 do 30. dubna roku, ve kterém má být dotace poskytnuta,

c) na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 4 do 15. září roku, ve kterém má být dotace poskytnuta, Českému svazu včelařů; Český svaz včelařů doručí souhrnnou žádost ministerstvu do 15. října roku, ve kterém má být dotace poskytnuta.

Není-li žádost příslušnému regionálnímu útvaru ministerstva, popřípadě Ministerstvu obrany nebo Českému svazu včelařů a ministerstvu v těchto lhůtách doručena, dotace, případně vyrovnávací příspěvek se neposkytne.

(2) Součástí žádosti jsou příslušné doklady podle příloh č. 1 až 19 k tomuto nařízení, s výjimkou

a) čestného prohlášení o splnění podmínek pro poskytnutí dotace nebo vyrovnávacího příspěvku a potvrzení podle § 2 odst. 2, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 17 a 18 k tomuto nařízení, které žadatel doručí nejpozději do 31. října roku, ve kterém mají být dotace, případně vyrovnávací příspěvek poskytnuty,

b) potvrzení podle bodu 2 přílohy č. 5 k tomuto nařízení, potvrzení podle bodu 3 přílohy č. 11 k tomuto nařízení, potvrzení odborného lesního hospodáře podle přílohy č. 12 k tomuto nařízení a potvrzení podle bodu 3 přílohy č. 14 k tomuto nařízení, které žadatel doručí nejpozději do 15. listopadu roku, ve kterém má být dotace poskytnuta,

c) údajů uvedených v bodu 4 přílohy č. 7 k tomuto nařízení, které žadatel doručí nejpozději do 15. listopadu kalendářního roku, ve kterém má být dotace poskytnuta.

(3) Je-li žádost neúplná nebo obsahuje-li zjevně nesprávné údaje, příslušný regionální útvar ministerstva, popřípadě Ministerstvo obrany ji vrátí žadateli do 30 dnů ode dne jejího doručení spolu s uvedením konkrétních vad podání a s výzvou k jejich odstranění. Nedojde-li k odstranění vad žádosti do 10 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, považuje se žádost za podanou po lhůtě a dotace, případně vyrovnávací příspěvek se neposkytne.

(4) Žadatel o poskytnutí vyrovnávacího příspěvku na program pomoci podle § 9 nebo o poskytnutí dotace na podpůrný program podle § 12, s výjimkou žadatele o poskytnutí dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 4, podle § 12 písm. b) bodu 2 a podle § 12 písm. c), poskytne při podání žádosti ministerstvu, popřípadě Ministerstvu obrany informace nezbytné pro posouzení potřeby dotace, případně vyrovnávacího příspěvku uvedené v příloze č. 16 k tomuto nařízení.

(5) Ministerstvo předává údaje uvedené v přílohách č. 15 a 16 k tomuto nařízení Českému statistickému úřadu.

§ 4

(1) Dotace, případně vyrovnávací příspěvek se poskytne, jestliže žadatel

a) splnil povinnost uloženou pravomocným rozhodnutím příslušného správního úřadu, které bylo vydáno z důvodu porušení ustanovení právního předpisu o ochraně životního prostředí,13) došlo-li k němu v souvislosti s obhospodařováním zemědělských pozemků, jestliže toto rozhodnutí nabylo právní moci do 31. října kalendářního roku, v němž má být dotace, popřípadě vyrovnávací příspěvek poskytnut,

b) není zařazen do seznamu, ve kterém jsou evidováni žadatelé mající nesplněné povinnosti na úseku životního prostředí v souvislosti s obhospodařováním zemědělských pozemků,

c) není v likvidaci nebo na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs, neprobíhá konkursní řízení nebo řízení vyrovnací anebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku,

d) udržuje v náležitém stavu v souladu se zvláštními právními předpisy13) celou výměru zemědělských pozemků uvedenou v bodu 1 přílohy č. 7 k tomuto nařízení, s výjimkou výměry zemědělských pozemků s výskytem náletů, dřevin, popřípadě pozemků zemědělsky neobdělávaných, jestliže je to v souladu se záměrem mimoprodukčního využívání těchto zemědělských pozemků doloženým potvrzením ministerstva, popřípadě Ministerstva obrany podle přílohy č. 8 k tomuto nařízení; na tyto plochy se dotace neposkytne,

e) nepožádá v roce, ve kterém žádá o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku podle tohoto nařízení, o udělení jiné dotace, případně vyrovnávacího příspěvku na tentýž účel v rámci dotací poskytovaných ministerstvem, ani mu nebyla poskytnuta dotace, případně vyrovnávací příspěvek na stejný účel jiným orgánem státní správy; to neplatí pro dotace poskytované ministerstvem nebo vládou České republiky ke snížení škod způsobených živelními událostmi,

f) zaváže se dodržovat zásady správné zemědělské praxe uvedené v příloze č. 19 k tomuto nařízení.

(2) Dotace, případně vyrovnávací příspěvek se poskytne i v případě, že není splněna podmínka stanovená v odstavci 1 písm. a), pokud lhůta pro splnění povinnosti stanovená pravomocným správním rozhodnutím neuplynula do 31. října roku, ve kterém se dotace, případně vyrovnávací příspěvek poskytnou.

§ 5

Dotace, případně vyrovnávací příspěvek se poskytne v částkách zaokrouhlených na celé Kč směrem dolů na program pomoci nebo na každý podpůrný program podle tohoto nařízení.

§ 6

(1) Rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku vydá příslušný regionální útvar ministerstva, popřípadě Ministerstvo obrany do 30. června kalendářního roku, s výjimkou rozhodnutí o poskytnutí dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 4, které příslušný regionální útvar ministerstva vydá do 15. listopadu kalendářního roku, a s výjimkou rozhodnutí o poskytnutí dotace na podpůrný program podle § 12 písm. c) bodu 1, které příslušný regionální útvar ministerstva, popřípadě Ministerstvo obrany vydá do 31. srpna kalendářního roku.

(2) Příslušný regionální útvar ministerstva, popřípadě Ministerstvo obrany písemně vyrozumí žadatele o neposkytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku a ve vyrozumění uvede důvody, pro které nelze dotaci, případně vyrovnávací příspěvek poskytnout.

§ 7

Finanční prostředky jsou poukazovány na bankovní účet příjemce dotace, případně vyrovnávacího příspěvku. Jde-li o dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 4, finanční prostředky jsou poukázány na bankovní účet Českého svazu včelařů. Příjemce dotace, případně vyrovnávacího příspěvku, s výjimkou příjemce dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 4, který není podnikatelem,14) je účtuje podle zvláštních právních předpisů.15)

§ 7a

Dojde-li k porušení rozpočtové kázně,15a) považuje se za den rozhodný pro výpočet odvodu za porušení rozpočtové kázně i penále den, kdy příslušné kontrolní orgány zjistily neoprávněné použití finančních prostředků, nejpozději však 15. listopad příslušného kalendářního roku nebo 31. říjen příslušného kalendářního roku, jde-li o použití finančních prostředků na podpůrné programy podle § 12 písm. a) bodu 3 a § 12 písm. b) bodu 1.

ČÁST DRUHÁ

PROGRAM POMOCI K PODPOŘE MÉNĚ PŘÍZNIVÝCH OBLASTÍ

§ 8

Vymezení méně příznivých oblastí

(1) Méně příznivé oblasti jsou katastrální území uvedená v příloze č. 20 k tomuto nařízení a členěná takto:

a) horské oblasti 1. typu,

b) horské oblasti 2. typu,

c) ostatní méně příznivé oblasti 1. typu,

d) ostatní méně příznivé oblasti 2. typu,

e) ostatní méně příznivé oblasti 3. typu,

f) ostatní méně příznivé oblasti 4. typu,

g) oblasti se specifickými omezeními 1. typu,

h) oblasti se specifickými omezeními 2. typu.

(2) Za méně příznivé oblasti se považují také zemědělské pozemky, které se nacházejí ve velkoplošných zvláště chráněných územích

a) v 1. zóně národního parku, nebo chráněné krajinné oblasti,3) a zároveň se nenacházejí v katastrálních územích vymezených jako méně příznivé oblasti podle odstavce 1 písm. a) až d),

b) v 2. zóně národního parku, nebo chráněné krajinné oblasti,3) a zároveň se nenacházejí v katastrálních územích vymezených jako méně příznivé oblasti podle odstavce 1 písm. a) až e),

c) v 3. zóně národního parku, nebo chráněné krajinné oblasti,3) a zároveň se nenacházejí v katastrálních územích vymezených jako méně příznivé oblasti podle odstavce 1.

§ 9

Vyrovnávací příspěvek na program pomoci

Vyrovnávací příspěvek na program pomoci v méně příznivých oblastech se poskytuje na 1 ha obhospodařovaných travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů ve výši stanovené v § 11.

§ 10

Kritéria pro poskytnutí vyrovnávacího příspěvku na program pomoci

(1) Jde-li o hospodaření

a) ve velkoplošných zvláště chráněných územích, nebo

b) v ochranných pásmech stanovených k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou16) s výjimkou ochranného pásma 1. stupně,

vyrovnávací příspěvek na program pomoci méně příznivým oblastem se poskytne, jestliže intenzita chovu hospodářských zvířat17) uvedených v bodu 2 části B tabulky nebo v bodu 4 části B tabulky přílohy č. 6 k tomuto nařízení, která jsou ve vlastnictví žadatele nebo která jsou jím chovaná na základě smlouvy o odchovu, stanovená podle bodů 1 a 2 nebo bodů 3 a 4 přílohy č. 6 k tomuto nařízení dosahuje v přepočtu na průměr za celý rok 0,150 až 1,000 velké dobytčí jednotky na 1 ha každého zemědělského pozemku uvedeného v bodech 1 a 3 přílohy č. 6 k tomuto nařízení. Podíl na těchto pozemcích chovaných prasat a drůbeže stanovený podle bodu 2 části A tabulky nebo bodu 4 části A tabulky přílohy č. 6 k tomuto nařízení může dosahovat nejvýše 30 % z celkového stavu velkých dobytčích jednotek. Při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat17) uvedených v bodech 2 a 4 části B tabulky přílohy č. 6 k tomuto nařízení lze zohlednit hospodářská zvířata17) chovaná v hospodářském obvodu žadatele; tato hospodářská zvířata17) však nelze započítávat vícekrát.

(2) Skutečnost, že žadatel hospodaří na zemědělských pozemcích ve velkoplošných zvláště chráněných územích, doloží potvrzením příslušného orgánu podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

(3) Skutečnost, že žadatel hospodaří na zemědělských pozemcích v ochranných pásmech stanovených k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou,16) doloží potvrzením příslušného vodohospodářského orgánu podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení.

(4) Nejde-li o hospodaření

a) na zemědělských pozemcích uvedených v odstavci 1, nebo

b) v maloplošných zvláště chráněných územích, nebo

c) v ochranných pásmech 1. stupně stanovených k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou,16)

vyrovnávací příspěvek na program pomoci méně příznivým oblastem se poskytne, jestliže intenzita chovu hospodářských zvířat17) uvedených v bodu 6 části B tabulky přílohy č. 6 k tomuto nařízení, která jsou ve vlastnictví žadatele nebo která jsou jím chovaná na základě smlouvy o odchovu, stanovená podle bodů 5 a 6 přílohy č. 6 k tomuto nařízení, dosahuje v přepočtu na průměr za celý rok 0,300 až 1,500 velké dobytčí jednotky na 1 ha každého zemědělského pozemku uvedeného v bodu 1 přílohy č. 7 k tomuto nařízení, s výjimkou zemědělských pozemků uvedených v přílohách č. 3, 4 a 9 k tomuto nařízení, jde-li o ekologické hospodaření v souladu se zvláštním právním předpisem,4) pak 0,150 až 1,000 velké dobytčí jednotky ekologického chovu hospodářských zvířat17) na 1 ha každého zemědělského pozemku uvedeného v bodu 1 přílohy č. 9 k tomuto nařízení. Podíl na těchto pozemcích chovaných prasat a drůbeže stanovený podle bodu 6 části A tabulky přílohy č. 6 k tomuto nařízení může dosahovat nejvýše 50 % z celkového stavu velkých dobytčích jednotek. Při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat17) uvedených v bodu 6 části B tabulky přílohy č. 6 k tomuto nařízení lze zohlednit hospodářská zvířata17) chovaná v hospodářském obvodu žadatele; tato hospodářská zvířata17) však nelze započítávat vícekrát.

§ 11

Výše vyrovnávacího příspěvku na program pomoci

U programu pomoci méně příznivým oblastem se hospodaření na 1 ha travních porostů na zemědělských pozemcích, s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů, oceňuje vyrovnávacím příspěvkem

a) v horských oblastech 1. typu ve výši od 2 067 Kč do 3 100 Kč na 1 ha,

b) v horských oblastech 2. typu ve výši od 1 867 Kč do 2 800 Kč na 1 ha,

c) v ostatních méně příznivých oblastech 1. typu ve výši od 1 800 Kč do 2 700 Kč na 1 ha,

d) v ostatních méně příznivých oblastech 2. typu ve výši od 1 667 Kč do 2 500 Kč na 1 ha,

e) v ostatních méně příznivých oblastech 3. typu ve výši od 1 467 Kč do 2 200 Kč na 1 ha,

f) v ostatních méně příznivých oblastech 4. typu ve výši od 800 Kč do 1 200 Kč na 1 ha,

g) v oblastech se specifickými omezeními 1. typu ve výši od 666 Kč do 1 000 Kč na 1 ha,

h) v oblastech se specifickými omezeními 2. typu ve výši od 800 Kč do 1 200 Kč na 1 ha,

i) v méně příznivých oblastech podle § 8 odst. 2 písm. a) ve výši od 1 533 Kč do 2 300 Kč na 1 ha,

j) v méně příznivých oblastech podle § 8 odst. 2 písm. b) ve výši od 1 133 Kč do 1 700 Kč na 1 ha,

k) v méně příznivých oblastech podle § 8 odst. 2 písm. c) ve výši od 500 Kč do 750 Kč na 1 ha.

ČÁST TŘETÍ

PODPŮRNÉ PROGRAMY K PODPOŘE MIMOPRODUKČNÍCH FUNKCÍ ZEMĚDĚLSTVÍ A K PODPOŘE AKTIVIT PODÍLEJÍCÍCH SE NA UDRŽOVÁNÍ KRAJINY

§ 12

Druhy podpůrných programů

Podpůrnými programy jsou

a) agroenvironmentální programy, které se stanoví na

1. změnu struktury zemědělské výroby zatravněním zemědělských pozemků s ornou půdou s cílem redukovat vodní erozi na svažitých pozemcích, snížit rizika kontaminace povrchových a podzemních vod a zvýšit retenční schopnost krajiny,

2. údržbu travních porostů na zemědělských pozemcích, s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů pastevním chovem hospodářských zvířat,17) při kterém je základní krmná dávka chovaných hospodářských zvířat17) zajišťována spásáním porostů s převahou travin a sekáním nedopasků (dále jen "pastva hospodářských zvířat"), jako činnosti přispívající k udržování krajiny v náležitém stavu při dosažení aktuální denní intenzity chovu pasených hospodářských zvířat17)

2.1. od 0,400 do 0,800 velké dobytčí jednotky na 1 ha travního porostu na zemědělských pozemcích vyčleněných žadatelem pro program údržby travních porostů na zemědělských pozemcích pastvou hospodářských zvířat,17) uvedených v bodu 7 části B přílohy č. 6 k tomuto nařízení (dále jen "vyčleněné travní porosty"); jde-li o hospodaření žadatele v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem,4) při dosažení aktuální denní intenzity ekologického chovu pasených hospodářských zvířat17) od 0,250 do 0,450 velké dobytčí jednotky na 1 ha vyčleněných travních porostů,

2.2. od 0,801 do 1,500 velké dobytčí jednotky na 1 ha vyčleněného travního porostu, jde-li o hospodaření žadatele v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem,4) při dosažení aktuální denní intenzity ekologického chovu pasených hospodářských zvířat17) od 0,451 do 1,000 velké dobytčí jednotky na 1 ha vyčleněných travních porostů,

3. částečné vyrovnání ztrát v důsledku hospodaření žadatele v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem,4)

4. podporu včelařství,

b) podpůrné programy na podporu zemědělských aktivit zaměřených na ochranu složek životního prostředí v zemědělství, které se stanoví na

1. vápnění zemědělských pozemků s ornou půdou s půdní reakcí do 5,5 pH,

2. založení prvků územních systémů ekologické stability krajiny včetně povýsadbové péče po následující tři roky od roku výsadby,

c) podpůrné programy na podporu změny struktury zemědělské výroby, které se stanoví na

1. změnu struktury zemědělské výroby zalesněním zemědělských pozemků včetně ochrany takto vzniklých lesních porostů do jejich zajištění,

2. změnu struktury zemědělské výroby založením porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití uvedených v příloze č. 14 k tomuto nařízení na zemědělských pozemcích včetně údržby takto vzniklých porostů po dobu tří let následujících po roce založení.

§ 13

Kritéria pro poskytnutí dotace na jednotlivé podpůrné programy

(1) Dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 1 se poskytne, jestliže

a) průměrná svažitost zatravňovaného zemědělského pozemku je vyšší než 7 stupňů, popřípadě průměrná hloubka půdního profilu zatravňovaného zemědělského pozemku nepřekračuje 30 cm, popřípadě zatravňovaný zemědělský pozemek bezprostředně přiléhá k vodním tokům nebo vodním plochám, popřípadě zatravňovaný zemědělský pozemek se nachází v méně příznivých oblastech vymezených podle § 8,

b) žadatel se zaváže obhospodařovat zemědělský pozemek zatravněný uznaným osivem18) podle písmene c) bodu 2 po dobu dalších nejméně pěti let následujících po roce, ve kterém byla poskytnuta dotace na podpůrný program zatravnění,

c) žadatel předloží

1. doklad o vlastnictví pozemku nebo nájemní smlouvu na dobu určitou, která nemůže být vypovězena ze strany pronajímatele po dobu pěti let následujících po roce, ve kterém bylo provedeno zatravnění,

2. daňový doklad o nákupu uznaného osiva18) domácího původu nejpozději do 31. října roku, ve kterém mu byla dotace poskytnuta,

3. doklad o změně kultury v katastru nemovitostí,19)

4. daňový doklad o vytyčení pozemku a vyhotovení geometrického plánu, jestliže bylo provedeno, nejpozději do 31. října roku, ve kterém mu byla dotace poskytnuta, a

5. řádně vyplněnou přílohu č. 5 k tomuto nařízení.

(2) Dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 2 se poskytne, jestliže

a) žadatel oznámí začátek pastevního období pro účely tohoto nařízení nebo jeho pokračování, bylo-li přerušeno, příslušnému regionálnímu útvaru ministerstva nejpozději 7 dní před tímto datem; sledované pastevní období musí být zahájeno nejpozději 15. června kalendářního roku, ukončeno musí být nejpozději 31. října kalendářního roku a musí trvat nejméně 120 dnů; pastevní období může žadatel přerušit, přičemž tuto skutečnost oznámí žadatel příslušnému regionálnímu útvaru ministerstva nejpozději dva dny před přerušením pastevního období; pouze z důvodu náhlé změny klimatických podmínek je možné oznámit tuto skutečnost v kratší lhůtě,

b) žadatel se zaváže

1. dodržet během pastevního období určeného podle písmene a) aktuální denní intenzitu chovu pasených hospodářských zvířat17) v kategorii uvedené v příloze č. 6 bodu 8 k tomuto nařízení ve vlastnictví žadatele nebo jím chovaných hospodářských zvířat17) na základě smlouvy o odchovu v rozsahu stanoveném v § 12 písm. a) bodu 2,

2. dodržet minimální aktuální počet pasených hospodářských zvířat17) ve výši 3 velké dobytčí jednotky v kategorii uvedené v příloze č. 6 bodu 8 k tomuto nařízení,

3. vést po dobu pastevního období určeného podle písmene a) odděleně pro každou jednotlivou skupinu společně se pasoucích hospodářských zvířat stejného druhu údaje uvedené v příloze č. 7 bodu 4 k tomuto nařízení,

c) k pastvě hospodářských zvířat17) je využíváno v průběhu pastevního období alespoň 30 % vyčleněných travních porostů; tyto pozemky musí být technicky nebo organizačně zabezpečeny proti úniku hospodářských zvířat17) z prostoru pastvy, musí být uvedeny v příloze č. 6 bodu 7 části C k tomuto nařízení a musí být zřetelně vyznačeny v základní mapě podle přílohy č. 7 bodu 3 k tomuto nařízení,

d) žadatel předloží řádně vyplněnou přílohu č. 6 k tomuto nařízení,

e) žadatel po skončení pastevního období, nejpozději do 15. listopadu kalendářního roku, ve kterém mu byla dotace poskytnuta, předloží příslušnému regionálnímu útvaru ministerstva údaje o pastvě hospodářských zvířat podle bodu 4 přílohy č. 7 k tomuto nařízení.

(3) Dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 3 se poskytne, jestliže

a) žadatel je po celý kalendářní rok, ve kterém má být dotace poskytnuta, veden v seznamu ekologických podnikatelů4) a žadatelů hospodařících v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství,4) který každoročně zveřejní a v průběhu roku aktualizuje ministerstvo ve Věstníku Ministerstva zemědělství,

b) intenzita ekologického chovu hospodářských zvířat17) ve vlastnictví žadatele nebo jím chovaných na základě smlouvy o odchovu stanovená podle bodu 2 přílohy č. 9 k tomuto nařízení dosahuje v přepočtu na průměr za celý kalendářní rok 0,150 až 1,500 velké dobytčí jednotky na 1 ha každého travního porostu na zemědělském pozemku obhospodařovaného v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství uvedeného v tabulce v bodu 1 přílohy č. 9 k tomuto nařízení,

c) žadatel se zaváže, že bude hospodařit na vlastních zemědělských pozemcích v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem4) nejméně pět let následujících po roce, ve kterém mu byla poskytnuta dotace,

d) žadatel předloží řádně vyplněnou přílohu č. 9 k tomuto nařízení.

(4) Dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bodu 4 se poskytne, jestliže žadatel předloží čestné prohlášení, jehož vzor je uveden v příloze č. 15 k tomuto nařízení, že se jedná o včelstva zazimovaná v roce poskytnutí dotace.

(5) Dotace na podpůrný program podle § 12 písm. b) bodu 1 se poskytne, jestliže žadatel předloží

a) doklady podle přílohy č. 10 k tomuto nařízení,

b) daňový doklad o

1. nákupu mletého vápence, dolomitického vápence20) nebo páleného vápna, nebo

2. provedení vápnění na objednávku, v dávce nejméně 1,5 t mletého vápence nebo dolomitického vápence20) anebo v dávce nejméně 0,75 t páleného vápna na 1 ha zemědělského pozemku s ornou půdou,

a to nejpozději do 31. října roku, ve kterém mu byla dotace poskytnuta.

Dotace se poskytne nejvýše na 40 % celkové výměry zemědělských pozemků žadatele s ornou půdou s půdní reakcí do 5,5 pH, doložené dokladem o agrochemickém zkoušení zemědělské půdy.

(6) Dotace na podpůrný program podle § 12 písm. b) bodu 2 v katastrálním území se schválenými návrhy pozemkových úprav8) se poskytne, jestliže žadatel

a) použije stanovištně a geneticky vhodné, výsadby a výsevu schopné sadební materiály21) a provede všechny práce uvedené v projektu k realizaci pro příslušný rok, ve kterém byla pro daný účel poskytnuta dotace,

b) předloží

1. projekt22) podle přílohy č. 11 bodu 2 k tomuto nařízení,

2. daňový doklad prokázaných nákladů na založení prvku územního systému ekologické stability krajiny,7) a to nejpozději do 15. listopadu roku, ve kterém mu byla dotace poskytnuta,

3. doklady podle přílohy č. 11 k tomuto nařízení.

(7) Dotace na podpůrný program podle § 12 písm. c) bodu 1 se poskytne, jestliže

a) žadatel při zalesnění použije stanovištně a geneticky vhodné a výsadby schopné sadební materiály21) a provede práce uvedené v projektu zalesnění a ochrany mladých lesních porostů pro příslušný rok, na který byla podána žádost,

b) na oplocené ploše bude nejméně 30 % zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin a oplocenka bude zřizována na pozemcích prvně zalesněných v tomtéž roce nebo v roce předcházejícím, přičemž její výška musí činit alespoň 160 cm,

c) žadatel předloží doklady podle příloh č. 12 a 13 k tomuto nařízení.

Při opakovaném zalesnění v roce následujícím po prvním zalesnění se dotace poskytne nejvýše do výše 30 % počtu sazenic stejného druhu použitých při prvním zalesnění na téže ploše. Na ochranu mladých lesních porostů proti buřeni do jejich zajištění, a to nejvýše dva zásahy v běžném roce, a proti zvěři, a to pouze jeden zásah v běžném roce, se dotace poskytne nejvýše do výměry, na které bylo nebo mohlo být podpořeno první zalesnění.

(8) Dotace na podpůrný program podle § 12 písm. c) bodu 2 se poskytne, jestliže

a) jde o užívání pozemku, na kterém má být porost rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití založen na základě nájemní smlouvy, žadatel předloží tuto nájemní smlouvu platnou nejméně po dobu deseti let včetně roku založení porostu a současně předloží souhlas vlastníka pozemku se založením porostu rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití,

b) žadatel vysadí porosty rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití na minimální výměře u reprodukčního porostu (matečnici) 0,25 ha nebo u produkčního porostu na 1,0 ha zemědělské půdy,

c) žadatel použije ověřené, stanovištně a geneticky vhodné klony, které byly ověřeny schvalovacím řízením,

d) žadatel předloží doklady podle přílohy č. 14 k tomuto nařízení.

Při opakované výsadbě v produkčním porostu se poskytne dotace do výše 30 % počtu sazenic použitých při výsadbě v roce poskytnutí dotace nebo v roce předcházejícím, byla-li dotace poskytnuta, při splnění kritéria uvedeného pod písmenem b).

§ 14

Výše finanční dotace na jednotlivé podpůrné programy

(1) U podpůrného programu podle § 12 písm. a) bodu 1 je provedení zatravnění zemědělských pozemků s ornou půdou v roce poskytnutí dotace ohodnoceno 6 000 Kč na 1 ha zatravněného zemědělského pozemku; bylo-li provedeno geometrické zaměření jednotlivých parcel, je ohodnoceno 10 000 Kč na 1 ha takového zemědělského pozemku.

(2) U podpůrného programu podle § 12 písm. a) bodu 2 podbodu 2.1. je

a) podpora na údržbu travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů pastvou hospodářských zvířat17) ohodnocena 1 100 Kč na 1 ha vyčleněných travních porostů, a

b) podpora na technické nebo organizační zajištění pastvy hospodářských zvířat17) na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů ohodnocena 400 Kč na 1 ha travních porostů využívaných v průběhu pastevního období pro pastvu hospodářských zvířat17) a uvedených v části C bodu 7 přílohy č. 6 k tomuto nařízení.

(3) U podpůrného programu podle § 12 písm. a) bodu 2 podbodu 2.2. je

a) podpora na údržbu travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů pastvou hospodářských zvířat17) ohodnocena 1 700 Kč na 1 ha vyčleněných travních porostů, a

b) podpora na technické nebo organizační zajištění pastvy hospodářských zvířat17) na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů ohodnocena 400 Kč na 1 ha travních porostů využívaných v průběhu pastevního období pro pastvu hospodářských zvířat17) a uvedených v části C bodu 7 přílohy č. 6 k tomuto nařízení.

(4) U podpůrného programu podle § 12 písm. a) bodu 3 je hospodaření na 1 ha zemědělského pozemku v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství v souladu se zvláštním právním předpisem4) ohodnoceno,

a) jde-li o sady, vinice nebo chmelnice, 3 500 Kč,

b) jde-li o hospodaření na orné půdě, 2 000 Kč,

c) jde-li o pěstování zeleniny na orné půdě, 3 500 Kč,

d) jde-li o obhospodařování travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů, 1 000 Kč.

(5) U podpůrného programu podle § 12 písm. a) bodu 4 je dotace na podporu včelařství ohodnocena 150 Kč na každé včelstvo zazimované v roce poskytnutí dotace.

(6) U podpůrného programu podle § 12 písm. b) bodu 1 je vápnění na 1 ha zemědělského pozemku s ornou půdou ohodnoceno 300 Kč.

(7) U podpůrného programu podle § 12 písm. b) bodu 2 se dotace na založení prvků územních systémů ekologické stability krajiny7) poskytne buď ve výši prokázaných nákladů nebo podle ceny stanovené projektem, avšak nejvýše ve výši 100 000 Kč na 1 ha zemědělského pozemku v přepočtu na skutečně realizovanou výměru podle provedených prací uvedených v projektu pro příslušný kalendářní rok.

(8) U podpůrných programů podle § 12 písm. c) bodů 1 a 2 jsou provedené výkony ohodnoceny sazbami v Kč za technickou jednotku výkonu, na který se jednotlivá dotace vztahuje, uvedenými v přílohách č. 13 a 14 k tomuto nařízení.


ČÁST ČTVRTÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 15

Přechodné ustanovení

Pro právní vztahy ve věcech podpory a pomoci vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se použijí dosavadní právní předpisy.

§ 15a

Dotace, popřípadě vyrovnávací příspěvek se přizná a poskytne naposled za kalendářní rok 2003, s výjimkou dotace na

a) povýsadbovou péči, a to po dobu nejdéle 3 let, následujících po roce provedení výsadby, v rámci podpůrného programu podle § 12 písm. b) bodu 2,

b) ochranu lesních porostů do jejich zajištění, a to po dobu nejdéle 12 let, následujících po roce provedení změny struktury zemědělské výroby zalesněním zemědělských pozemků, v rámci podpůrného programu podle § 12 písm. c) bodu 1,

c) údržbu porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití, a to po dobu nejdéle 3 let, následujících po roce jejich založení, v rámci podpůrného programu podle § 12 písm. c) bodu 2,

a to na porosty, popřípadě prvky územních systémů ekologické stability krajiny, na jejichž založení byla v kalendářním roce 2003 nebo v předcházejících letech poskytnuta dotace podle nařízení vlády č. 505/2000 Sb., popřípadě podle nařízení vlády č. 505/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 500/2001 Sb.

§ 16

Ochrana osobních údajů fyzických osob

Ministerstvo obrany při zpracování osobních údajů fyzických osob postupuje podle zvláštního právního předpisu.23)

§ 17

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se nařízení vlády č. 344/1999 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí.

§ 18

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Fencl v. r.

Ministr životního prostředí:

RNDr. Kužvart v. r.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Mgr. Zeman v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

Žádost o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku (vzor)
Žádost o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku (vzor)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

Údaje o zemědělských pozemcích žadatele v méně příznivých oblastech pro program pomoci méně příznivým oblastem (§ 8) (vzor)

Údaje o zemědělských pozemcích žadatele v méně příznivých oblastech pro program pomoci méně příznivým oblastem (§ 8) (vzor)
Údaje o zemědělských pozemcích žadatele v méně příznivých oblastech pro program pomoci méně příznivým oblastem (§ 8) (vzor)

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

VZOR

Údaje o zemědělských pozemcích žadatele ve zvláště chráněných územích (§ 1 odst. 1 písm. a) bod 2 a 4, § 10 odst. 1 písm. a)
Údaje o zemědělských pozemcích žadatele ve zvláště chráněných územích (§ 1 odst. 1 písm. a) bod 2 a 4, § 10 odst. 1 písm. a)

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

VZOR

Údaje o zemědělských pozemcích žadatele v ochranných pásmech stanovených k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou (§ 10 odst. 1 písm. b))
Údaje o zemědělských pozemcích žadatele v ochranných pásmech stanovených k ochraně vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod určených pro zásobování pitnou vodou (§ 10 odst. 1 písm. b))

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

VZOR

Údaje o změně struktury zemědělské výroby zatravněním zemědělských pozemků žadatele s ornou půdou (§ 12 písm. a) bod 1 podle kritérií uvedených v § 13 odst. 1)
Údaje o změně struktury zemědělské výroby zatravněním zemědělských pozemků žadatele s ornou půdou (§ 12 písm. a) bod 1 podle kritérií uvedených v § 13 odst. 1)

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

Údaje o výměrách zemědělských pozemků žadatele, přepočítávací koeficienty na velké dobytčí jednotky a počet hospodářských zvířat chovaných v hospodářském obvodu žadatele pro program pomoci méně příznivým oblastem podle kritérií uvedených v § 10 a program podpory údržby travních porostů pastvou hospodářských zvířat podle kritérií uvedených v § 13 odst. 2 (vzor)

Údaje o výměrách zemědělských pozemků žadatele, přepočítávací koeficienty na velké dobytčí jednotky a počet hospodářských zvířat chovaných v hospodářském obvodu žadatele pro program pomoci méně příznivým oblastem podle kritérií uvedených v § 10 a program podpory údržby travních porostů pastvou hospodářských zvířat podle kritérií uvedených v § 13 odst. 2 (vzor)
Údaje o výměrách zemědělských pozemků žadatele, přepočítávací koeficienty na velké dobytčí jednotky a počet hospodářských zvířat chovaných v hospodářském obvodu žadatele pro program pomoci méně příznivým oblastem podle kritérií uvedených v § 10 a program podpory údržby travních porostů pastvou hospodářských zvířat podle kritérií uvedených v § 13 odst. 2 (vzor)

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

VZOR

Údaje k žádosti o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku a podklady pro kontrolu
Údaje k žádosti o poskytnutí dotace, případně vyrovnávacího příspěvku a podklady pro kontrolu

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

Údaje o zemědělských pozemcích žadatele s výskytem náletů, dřevin, popřípadě pozemků zemědělsky neobdělávaných (§ 4 odst. 1 písm. e)) (vzor)

Údaje o zemědělských pozemcích žadatele s výskytem náletů, dřevin, popřípadě pozemků zemědělsky neobdělávaných (§ 4 odst. 1 písm. e)) (vzor)
Údaje o zemědělských pozemcích žadatele s výskytem náletů, dřevin, popřípadě pozemků zemědělsky neobdělávaných (§ 4 odst. 1 písm. e)) (vzor)

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

Údaje o částečném vyrovnání ztrát v důsledku hospodaření žadatele v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství ( § 12 písm. a) bod 3 podle kritéria uvedeného v § 13 odst. 3)) (vzor)

Údaje o částečném vyrovnání ztrát v důsledku hospodaření žadatele v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství ( § 12 písm. a) bod 3 podle kritéria uvedeného v § 13 odst. 3)) (vzor)
Údaje o částečném vyrovnání ztrát v důsledku hospodaření žadatele v rámci ekologického zemědělství, popřípadě v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství ( § 12 písm. a) bod 3 podle kritéria uvedeného v § 13 odst. 3)) (vzor)

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

VZOR

Údaje o vápnění zemědělských pozemků žadatele s ornou půdou s půdní reakcí do 5,5 pH (§ 12 písm. b) bod 1 podle kritéria uvedeného v § 13 odst. 5)
Údaje o vápnění zemědělských pozemků žadatele s ornou půdou s půdní reakcí do 5,5 pH (§ 12 písm. b) bod 1 podle kritéria uvedeného v § 13 odst. 5)

Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

VZOR

Údaje o založení prvků územních systémů ekologické stability krajiny (§ 12 písm. b) bod 2 podle kritéria uvedeného v § 13 odst. 6)
Údaje o založení prvků územních systémů ekologické stability krajiny (§ 12 písm. b) bod 2 podle kritéria uvedeného v § 13 odst. 6)

Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

Změna struktury zemědělské výroby zalesněním podle § 12 písm. c) bod 1 (vzor)

Změna struktury zemědělské výroby zalesněním podle § 12 písm. c) bod 1 (vzor)
Změna struktury zemědělské výroby zalesněním podle § 12 písm. c) bod 1 (vzor)

Příloha č. 13 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

Seznam dokladů přikládaných k žádosti o poskytnutí dotace na podpůrný program změny struktury zemědělské výroby zalesněním, včetně ochrany takto vzniklých lesních porostů do jejich zajištění (§ 13 odst. 7) a stanovení sazeb za technickou jednotku provedeného lesnického výkonu (vzor)

Seznam dokladů přikládaných k žádosti o poskytnutí dotace na podpůrný program změny struktury zemědělské výroby zalesněním, včetně ochrany takto vzniklých lesních porostů do jejich zajištění (§ 13 odst. 7) a stanovení sazeb za technickou jednotku provedeného lesnického výkonu (vzor)
Seznam dokladů přikládaných k žádosti o poskytnutí dotace na podpůrný program změny struktury zemědělské výroby zalesněním, včetně ochrany takto vzniklých lesních porostů do jejich zajištění (§ 13 odst. 7) a stanovení sazeb za technickou jednotku provedeného lesnického výkonu (vzor)

Příloha č. 14 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

Údaje o změně struktury zemědělské výroby založením porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití na zemědělských pozemcích žadatele, včetně údržby takto založených porostů (§ 12 písm. c) bod 2 podle kritéria uvedeného v § 13 odst. 8) (vzor)

Údaje o změně struktury zemědělské výroby založením porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití na zemědělských pozemcích žadatele, včetně údržby takto založených porostů (§ 12 písm. c) bod 2 podle kritéria uvedeného v § 13 odst. 8) (vzor)
Údaje o změně struktury zemědělské výroby založením porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití na zemědělských pozemcích žadatele, včetně údržby takto založených porostů (§ 12 písm. c) bod 2 podle kritéria uvedeného v § 13 odst. 8) (vzor)

Příloha č. 15 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

VZOR

Čestné prohlášení žadatele o poskytnutí dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bod 4
Čestné prohlášení žadatele o poskytnutí dotace na podpůrný program podle § 12 písm. a) bod 4

Příloha č. 16 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

Informace nezbytné pro posouzení potřeby dotace, případně vyrovnávacího příspěvku podle § 3 odst. 4 (vzor)

Informace nezbytné pro posouzení potřeby dotace, případně vyrovnávacího příspěvku podle § 3 odst. 4 (vzor)
Informace nezbytné pro posouzení potřeby dotace, případně vyrovnávacího příspěvku podle § 3 odst. 4 (vzor)

Příloha č. 17 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

VZOR

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ příjemce dotace, případně vyrovnávacího příspěvku - fyzické osoby
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ příjemce dotace, případně vyrovnávacího příspěvku - fyzické osoby

Příloha č. 18 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

VZOR

PROHLÁŠENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU právnické osoby - příjemce dotace, případně vyrovnávacího příspěvku
PROHLÁŠENÍ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU právnické osoby - příjemce dotace, případně vyrovnávacího příspěvku

Příloha č. 19 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

Závazek dodržovat zásady správné zemědělské praxe (vzor)

Závazek dodržovat zásady správné zemědělské praxe (vzor)
Závazek dodržovat zásady správné zemědělské praxe (vzor)

Příloha č. 20 k nařízení vlády č. 505/2000 Sb.

Seznam katastrálních území zařazených do méně příznivých oblastí (§ 8)

ČSÚ Název katastrálního území H1
ha*
H2
ha*
O1
ha*
O2
ha*
O3
ha*
O4
ha*
S1
ha*
S2
ha*
CZ0211 Benešov
702919 ALBEROVICE 206
600466 ARNOŠTOVICE 451
716278 BĚLČICE U OSTŘEDKA 134
601951 BĚLICE 342
602191 BENEŠOV U PRAHY 1875
784435 BEZMÍŘ 595
692034 BEZTAHOV 420
764965 BÍLKOVICE 361
605514 BLAŽEJOVICE 205
737216 BLAŽENICE 279
605531 BLAŽIM NAD VLTAVOU 245
626279 BOLECHOVICE I 213
607207 BOLINA 402
607223 BONKOVICE 345
608084 BOŘEŇOVICE 363
683434 BOŘKOVICE 253
607801 BOROVNICE 237
632015 BOŽKOVICE 594
612847 BROUMOVICE 548
613495 BRZOTICE 240
615234 BUDENÍN 509
615820 BUKOVANY U TÝNCE NAD SÁZAVOU 496
608092 BÝKOVICE U BOŘEŇOVIC 198
687367 BÝKOVICE U LOUŇOVIC 265
618276 ČAKOV 217
618888 ČECHTICE 1049
619400 ČELIVO 299
619531 ČEŇOVICE 442
619663 ČERČANY 325
620165 ČERNIČÍ 608
621153 ČERVENÝ ÚJEZD U MILIČÍNA 483
623156 ČESKÝ ŠTERNBERK 235
623377 ČESTÍN U JANKOVA 372
651168 CHLEBY U TÝNCE NAD SÁZAVOU 173
651885 CHMELNÁ U VLAŠIMI 209
652024 CHOCERADY 310
652709 CHORATICE 207
618004 CTIBOŘ 303
624519 DALEŠICE NAD VLTAVOU 171
624543 DALKOVICE 209
624624 DALOVY 177
624641 DAMĚNICE 377
625426 DĚKANOVICE 222
626261 DIVIŠOV U BENEŠOVA 757
626287 DIVIŠOVICE 621
660949 DOLNÍ BOREK 352
762415 DOLNÍ RÁPOTICE 104
630641 DOMAŠÍN 582
631621 DRAHŇOVICE 234
668966 DUB U KONDRACE 391
633836 DUNICE 237
735086 DVORCE U SEDLCE 368
638587 HEŘMANIČKY 427
645133 HOŘETICE 550
621161 HORNÍ BOREK 281
643262 HORNÍ LHOTA 583
615242 HORY U VOTIC 55
615251 HOSTIŠOV 297
703788 HRADIŠTĚ 142
630659 HRAZENÁ LHOTA 156
778061 HRZÍN 168
650170 HVĚZDONICE 76
656151 JABLONNÁ NAD VLTAVOU 321
656712 JANKOVSKÁ LHOTA 235
656704 JANKOV 671
657832 JAVORNÍK U VLAŠIMI 303
726231 JEMNIŠTĚ 242
658316 JENÍKOV U VLAŠIMI 338
659134 JEŠETICE 496
659215 JETŘICHOVICE 151
608106 JEZERO 308
616818 JINOŠICE 293
660965 JIŘETICE U NEUSTUPOVA 452
702927 KAČEROV 99
793124 KAMBERK 796
664707 KEBLOV 358
667421 KOBYLÍ 307
668974 KONDRAC 486
750956 KOUTY U SMILKOVA 440
737038 KOVÁŘOVICE 114
671851 KOZMICE U BENEŠOVA 478
674427 KRCHLEBY 209
675547 KŘEČOVICE U NEVEKLOVA 429
679593 KŘEŠICE U DIVIŠOVA 128
709859 KŘEŠICE U OLBRAMOVIC 565
674362 KRHANICE 328
676411 KŘIVSOUDOV 862
676594 KŘÍŽOV POD BLANÍKEM 423
674516 KRŇANY 207
677337 KUŇOVICE 287
678104 KVASEJOVICE 313
683442 LABY 158
693821 LAŽANY U MEZNA 257
679607 LBOSÍN 206
680389 LEŠANY 313
629341 LIBČICE U DOLNÍCH KRÁLOVIC 66
682675 LIBEŽ 397
683451 LIBOUŇ 305
685330 LITICHOVICE 146
686492 LOKET U DOLNÍCH KRÁLOVIC 219
687375 LOUŇOVICE POD BLANÍKEM 485
624357 LŠTĚNÍ 190
694843 MALOVICE U MILIČÍNA 88
786446 MANĚLOVICE 159
691976 MARŠOVICE U BENEŠOVA 635
692123 MARTINICE U DOLNÍCH KRÁLOVIC 223
692051 MARTINICE U VOTIC 479
704113 MASKOVICE 132
653578 MĚSTEČKO U CHOTÝŠAN 371
693839 MEZNO 369
694851 MILIČÍN 801
726265 MILOVANICE 377
784451 MINARTICE 243
695858 MIŘETICE 202
693847 MITROVICE 311
697346 MLÉKOVICE U NEVEKLOVA 667
700991 NAČERADEC 912
701131 NAHORUBY 395
701432 NAKVASOVICE 351
719820 NASAVRKY U MILIČÍNA 186
702935 NĚMČICE U DOLNÍCH KRÁLOVIC 176
703168 NEMÍŽ 196
703770 NESPEKY 233
703800 NESPERSKÁ LHOTA 248
778079 NESPERY 252
703885 NEŠTĚTICE 457
704121 NETVOŘICE 481
704245 NEUSTUPOV 669
704288 NEVEKLOV 556
708941 NOSÁKOV 128
705373 NOVÁ VES U POSTUPIC 417
678155 NOVÉ DVORY U KVASEJOVIC 186
708950 ODLOCHOVICE 384
709875 OLBRAMOVICE U VOTIC 689
701009 OLEŠNÁ U NAČERADCE 225
716294 OSTŘEDEK 239
778087 OSTROV U VELIŠE 247
716634 OTROČICE 282
717002 OUBĚNICE U VOTIC 569
718661 PECERADY 520
719706 PETROUPIM 578
719846 PETROVICE U MILIČÍNA 446
656739 PIČÍN U JANKOVA 225
725803 POPOVICE U BENEŠOVA 744
726273 POSTUPICE 404
705381 POZOV 220
732982 PRAVĚTICE 349
733032 PRAVONÍN 796
735191 PŘESTAVLKY U ČERČAN 434
735108 PŘESTAVLKY USEDLCE 297
735817 PŘIBYŠICE 255
736431 PSÁŘE 428
737054 PYŠELY 481
737267 RABYNĚ 377
738549 RADOŠOVICE U VLAŠIMI 494
739910 RATMĚŘICE 494
745758 ŘIMOVICE 253
749940 ŘÍSNICE 251
726281 ROUBÍČKOVA LHOTA 377
786462 RUDOLTICE U VRCHOTOVÝCH JANOV. 285
652059 SAMECHOV 140
659231 ŠANOVICE 149
762113 ŠEBÁŇOVICE 294
746827 SEDLEC U VOTIC 308
798231 SEDLEČKO U JIŘŘETIC 55
778095 SEDLECKO U VELIŠE 118
762423 ŠETĚJOVICE 139
749958 SLAVĚTÍN U NAČERADCE 266
750719 SLOVĚNICE 157
750981 SMILKOV 197
751375 SNĚT 367
751537 SOBĚHRDY 470
752541 SOUŠICE 177
756202 STRANNÝ 339
757411 STŘECHOV NAD SÁZAVOU 277
757624 STŘEZIMÍŘ 287
608114 STŘÍŽKOV U BOŘEŇOVIC 60
762105 STRNADICE 153
756971 STROJETICE 337
757071 STRUHAŘOV U BENEŠOVA 291
758469 STUDENÝ 328
693855 STUPČICE 108
659223 SUŠETICE 143
687383 SVĚTLÁ POD BLANÍKEM 140
618284 TATOUŇOVICE 108
765295 TEHOV 354
674524 TELETÍN 215
766429 TEPLÝŠOVICE 384
767026 TICHONICE 515
733041 TISEK 199
767727 TOMICE U DOLNÍCH KRALOVIC 268
769657 TŘEBEŠICE U DIVIŠOVA 327
674532 TŘEBSÍN 215
770710 TŘEMOŠNICE 268
704130 TUCHYNĚ 198
772399 TÝNEC NAD SÁZAVOU 212
659240 UHŘICE U SEDLCE 200
651290 ÚROČNICE 485
678171 VELETÍN 85
778109 VELIŠ 397
778796 VELKÉ HEŘMANICE 488
652067 VESTEC UCHOCERAD 113
798428 VESTEC U MEZNA 48
789631 VLKONICE U NEVEKLOVA 239
618292 VLKOV U ČAKOVA 109
652075 VLKOVEC 101
716308 VODSLIVY 241
784486 VOJKOV U VOTIC 183
785041 VOTICE 756
701017 VRAČKOVICE 133
785199 VRACOVICE 640
785351 VRANOV U ČERČAN 416
785369 VRANOVSKÁ LHOTA 172
629375 VRAŽDOVY LHOTICE 176
786411 VRCHOTICE 458
786489 VRCHOTOVY JANOVICE 878
787043 VŠECHLAPY NAD BLANICÍ 251
704148 VŠETICE 211
788431 VYSOKÝ ÚJEZD 223
652717 XAVEROV 97
789640 ZÁDOLÍ U NEVEKLOVA 307
694878 ZÁHOŘÍ U MILIČÍNA 427
629383 ZAHRÁDČICE 121
790133 ZAHRÁDKA U BENEŠOVA 652
709921 ZAHRADNICE 138
737071 ZAJEČICE 227
792187 ZDEBUZEVES 327
792331 ZDERADICE 498
749966 ZDIMĚŘICE U NAČERADCE 92
792578 ZDISLAVICE U VLAŠIMI 514
762431 ŽIBŘIDOVICE 59
701157 ŽIVOHOŠŤ 60
630675 ZNOSIM 153
793876 ZVĚSTOV 803
CZ0212 Beroun
601217 BAVORYNĚ 186
685232 BĚLEČ U LITNĚ 291
602868 BEROUN 676
603368 BĚŠTÍN 102
669024 BÍTOV U KONĚPRUS 119
614602 BŘEZOVÁ U HOŘOVIC 214
612871 BROUMY 558
615137 BUBOVICE 226
663719 BUDŇANY 125
616494 BYKOŠ 369
617318 BZOVÁ U HOŘOVIC 433
792420 ČERNÍN U ZDIC 263
650579 CHALOUPKY 101
651869 CHLUSTINA 399
654400 CHRUSTENICE 84
655449 CHYŇAVA 1204
634468 FELBABKA 23
638901 HLÁSNÁ TŘEBAŇ 287
748994 HODYNĚ U SKUHROVA 144
645371 HOŘOVICE 366
645737 HOSTIM U BEROUNA 144
648931 HŘEDLE U ZDIC 369
649252 HUDLICE 748
650285 HVOZDEC 150
650471 HÝSKOV 483
603091 JAROV U BEROUNA 145
661261 JIVINA U HOŘOVIC 219
668630 KLEŠTĚNICE 70
792438 KNÍŽKOVICE 64
668648 KOMÁROV U HOŘOVIC 201
669032 KONĚPRUSY 287
693006 KORNO 375
671070 KOTOPEKY 284
671967 KOZOLUPY 363
676861 KUBLOV 484
678082 KVAŇ 194
679577 LÁŽOVICE 359
680796 LEVÍN U BEROUNA 185
796034 LHOTKA U BEROUNA 65
681881 LIBEČOV 135
685267 LITEŇ 557
686468 LOCHOVICE 988
686328 LODĚNICE U BEROUNA 239
767611 LOUNÍN 208
689246 LUŽCE 247
690414 MALÁ VÍSKA 102
690538 MALÉ PŘÍLEPY 238
690996 MÁLKOV U SUCHOMAST 266
693014 MĚŇANY 383
699306 MOŘINA 449
699322 MOŘINKA 273
703354 NENAČOVICE 239
704202 NEUMĚTELY 675
704687 NIŽBOR 164
707406 NOVÝ JÁCHYMOV 86
710199 OLEŠNÁ U HOŘOVIC 461
712841 OSEK U HOŘOVIC 378
716561 OTMÍČE 220
716715 OTROČINĚVES 296
672971 POČAPLY 127
663743 POUČNÍK 163
732940 PRASKOLESY 435
738697 RADOUŠ 408
795691 SEDLEC U ŽEBRÁKU 124
749010 SKUHROV POD BRDY 393
752983 SRBSKO U KARLŠTEJNA 260
755311 STAŠOV U ZDIC 204
755788 STRADONICE U NIŽBORU 276
759244 SUCHOMASTY 445
759961 SVATÁ 178
760269 SVATÝ JAN POD SKALOU 63
760790 SVINAŘE 565
767620 TMAŇ 384
768324 TRNĚNÝ ÚJEZD 217
768961 TRUBÍN 241
768979 TRUBSKÁ 99
645389 VELKÁ VÍSKA 255
779598 VELKÝ CHLUMEC 235
782246 VINAŘICE U SUCHOMAST 366
785717 VRÁŽ U BEROUNA 421
787299 VŠERADICE 560
789593 ZADNÍ TŘEBAŇ 248
789844 ZAHOŘANY U BEROUNA 94
790389 ZAJEČOV 317
603074 ZDEJCINA 101
792446 ZDICE 378
795712 ŽEBRÁK 560
683213 ŽELKOVICE U LIBOMYŠLE 187
797669 ŽLOUKOVICE 163
CZ0213 Kladno
601993 BĚLOKY 180
604194 BÍLICHOV 141
609285 BRANDÝSEK 390
616397 BUŠTĚHRAD 494
616605 BYSEŇ 321
618128 CVRČOVICE 191
628191 DOKSY U KLADNA 204
628301 DOLANY U KLADNA 270
628689 DOLNÍ BEZDĚKOV U KLADNA 130
632511 DRNEK 121
665169 DUBÍ U KLADNA 117
764558 HNIDOUSY 149
645117 HOŘEŠOVICE 340
645125 HOŘEŠOVIČKY 348
645923 HOSTOUŇ U PRAHY 929
647250 HRADEČNO 230
648035 HRDLÍV 109
648884 HŘEBEČ 359
648965 HŘEŠICE 271
658103 JEDOMĚLICE 392
665061 KLADNO 186
666441 KOKOVICE 296
679615 LEDCE U KLADNA 445
683477 LIBOVICE U SLANÉHO 357
683582 LIBUŠÍN 280
683701 LIDICE 393
684911 LÍSKÝ 191
689947 MAKOTŘASY 382
690520 MALÉ KYŠICE 35
690961 MALÍKOVICE 459
764540 MOTYČÍN 86
749524 NETOVICE 191
720542 PCHERY 575
721816 PLCHOV 306
726869 POZDEŇ 397
734551 PŘELÍC 323
745782 ŘISUTY U SLANÉHO 555
750841 SMEČNO 677
752991 SRBY U TUCHLOVIC 99
760803 SVINAŘOV U KLADNA 91
770035 TŘEBÍZ 436
782271 VINAŘICE U KLADNA 278
785563 VRANY 951
665177 VRAPICE 71
785989 VRBICANY 323
792985 ZICHOVEC 141
CZ0214 Kolín
681971 GRUNTA 66
797456 KUNDRATICE U ŽIŽELIC NAD CIDL. 89
708119 OPLANY 242
757691 STŘÍBRNÁ SKALICE 331
772364 VINAŘICE U TÝNCE NAD LABEM 141
708135 VÝŽERKY 255
CZ0215 Kutná Hora
620840 BLUDOV V ČECHÁCH 115
606103 BOHDANEČ U ZBRASLAVIC 296
762148 BŘEZÍ U ŠEBESTĚNIC 207
792012 ČEJKOVICE U ZBÝŠOVA 160
623385 ČENOVICE 230
620262 ČERNÍNY 185
623393 ČESTÍN 562
719447 CHLÍSTOVICE U PERTOLTIC 62
792055 CHLUM U ZBÝŠOVA 215
792021 DAMÍROV 171
792039 DĚDICE U ZBÝŠOVA 100
792047 DOBROVÍTOV 300
606111 DVORECKO 19
620271 HETLÍN 110
640298 HODKOV 285
720194 HOLOŠINY 86
769711 HOSTKOVICE U TŘEBETÍNA 53
750417 HRANICE U SLAVOŠOVA 229
773204 JANOVICKÁ LHOTA 207
716901 JEŽOVICE 117
758710 KAMENNÁ LHOTA U ČESTÍNA 76
678015 KAŇK 177
623407 KASANICE 146
623415 KNĚŽ U ČESTÍNA 218
696234 KOCHÁNOV U MITROVA 86
606120 KOTOUČOV 94
672386 KRALICE 310
640301 KRASOŇOVICE 161
792071 KRCHLEBSKÁ LHOTA 122
677710 KUTNÁ HORA 904
640310 LIPINA U ZRUČE NAD SÁZAVOU 94
720267 LOSINY 295
719463 MACHOVICE 108
791539 MAKOLUSKY 149
791849 MALÁ SKALICE U ZBRASLAVIC 43
775827 MĚLNÍK NAD SÁZAVOU 154
720208 MICHALOVICE 79
719471 MILANOVICE 62
696251 MITROV U UHLÍŘSKÝCH JANOVIC 232
696269 OPATOVICE II 135
792080 OPATOVICE U ZBÝŠOVA 135
715735 OSTROV U BOHDANČE 149
783374 PAVLOVICE U VLASTĚJOVIC 216
719480 PERTOLTICE U ZRUČE NAD SÁZAVOU 276
720224 PETROVICE I 334
716928 PODVEKY 348
623431 POLIPSY 346
606146 PROSTŘEDNÍ VES 222
791865 RAPOŠOV 154
739537 RAŠOVICE U UHLÍŘSKÝCH JANOVIC 376
745120 ŘENDĚJOV 429
606154 ŘEPLICE 142
677973 SEDLEC U KUTNÉ HORY 146
750425 SLAVOŠOV U ZRUČE NAD SÁZAVOU 328
716936 SOBĚŠÍN 506
720305 STARÉ NESPEŘICE 229
620301 ŠTIPOKLASY U ČERNÍN 190
758728 SUDĚJOV 49
769720 TŘEBĚTÍN 273
791873 ÚTĚŠENOVICE 232
791881 VELKÁ SKALICE 97
672416 VERNÝŘOV 114
620891 VÍCKOVICE 121
783382 VLASTĚJOVICE 174
791547 VLKOVÁ 214
783391 VOLAVÁ LHOTA 198
791555 VRANICE 305
672432 ŽANDOV 371
791563 ZBIZUBY 475
791890 ZBRASLAVICE 595
762164 ZBUDOVICE 119
661627 ZDERADINKY 124
661651 ZDERADINY 95
620327 ZDESLAVICE U ČERNÍN 191
640336 ŽELIVEC 230
620912 ZHOŘ U ČERVENÝCH JANOVIC 158
CZ0216 Mělník
767344 CHRÁST U TIŠIC 260
655368 CHVATĚRUBY 239
658294 HLEĎSEBE 33
645761 HOSTÍN U VOJKOVIC 429
681911 JEŠOVICE 146
767352 KOZLY U TIŠIC 345
784516 KŘIVOUSY 432
681326 LHOTKA U MĚLNÍKA 344
703621 LIBIŠ 303
717100 NEDOMICE 281
717118 OVČÁRY U DŘÍS 285
767361 TIŠICE 244
771261 TUHAŇ 297
793353 ZLOSYŇ 440
CZ0217 Mladá Boleslav
795046 ŽĎÁR U MNICHOVA HRADIŠTĚ 648
795054 ŽEHROV 111
CZ0219 Praha-východ
744930 BABICE U ŘEHENIC 180
697532 BOŽKOV U MNICHOVIC 60
744956 ČAKOVICE U ŘEHENIC 147
708976 ČENKOV 107
677213 DOLNÍ LOMNICE U KUNIC 294
648655 HRUSICE 371
662178 KALIŠTĚ U ONDŘEJOVA 211
666467 KLOKOČNÁ 175
670308 KOSTELEC U KRÍŽKŮ 183
677230 KUNICE U ŘÍČAN 319
662445 LÁDVÍ 198
662186 LENSEDLY 164
779318 LOJOVICE 258
687359 LOUŇOVICE 128
695475 MIROŠOVICE U ŘÍČAN 298
697541 MNICHOVICE U ŘÍČAN 379
779326 MOKŘANY U VELKÝCH POPOVIC 209
737470 OLEŠKY 174
711276 ONDŘEJOV U PRAHY 508
761460 OTICE U SVOJŠOVIC 174
720411 PETŘÍKOV U VELKÝCH POPOVIC 179
734225 PŘEDBOŘ U PRAHY 294
737488 RADĚJOVICE 244
720429 RADIMOVICE U VELKÝCH POPOVIC 188
747505 SENOHRABY 172
752967 SRBÍN 154
662496 ŠTIŘÍN 235
756067 STRANČICE 141
759431 SULICE 667
765309 TEHOV U ŘÍČAN 343
662500 TĚPTÍN 259
770612 TŘEMBLAT 209
711284 TURKOVICE U ONDŘEJOVA 129
677256 VŠEŠÍMY 114
787396 VŠESTARY U ŘÍČAN 371
793795 ZVÁNOVICE 320
CZ021A Praha-západ
606863 BOJANOVICE 233
609722 BRATŘÍNOV 204
616257 BUŠ 422
620351 ČERNOLICE 172
655465 CHÝNĚ 440
623946 ČISOVICE 684
624811 DAVLE 307
627763 DOBŘÍČ U PRAHY 317
627488 DOBROVÍZ 531
628794 DOLNÍ BŘEŽANY 385
793213 HODKOVICE U ZLATNÍKŮ 270
743321 HOŘELICE 196
645834 HOSTIVICE 466
650323 HVOZDNICE 220
658260 JENEČ U PRAHY 617
660094 JÍLOVÉ U PRAHY 672
660175 JÍLOVIŠTĚ 146
627828 KARLÍK 62
666343 KLÍNEC 285
666858 KNĚŽEVES U PRAHY 170
771350 KNĚŽÍVKA 277
669971 KOSOŘ 286
678759 KYTÍN 426
680761 LETY U DOBŘICHOVIC 248
628808 LHOTA U DOLNÍCH BŘEŽAN 187
685054 LÍŠNICE U PRAHY 574
645842 LITOVICE 625
688754 LUKA POD MEDNÍKEM 170
690104 MALÁ LEČICE 309
692204 MASEČÍN 253
692719 MĚCHENICE 38
697621 MNÍŠEK POD BRDY 801
708062 NUČICE U RUDNÉ 380
794040 OLEŠKO U ZVOLE 125
712604 OŘECH 394
719757 PETROV U PRAHY 321
724904 POHOŘÍ U PRAHY 208
749605 PŘESTAVLKY U SLAP 242
745375 ŘEVNICE 351
745804 ŘITKA 180
697630 RYMANĚ 149
624837 SÁZAVA I U DAVLE 14
719749 SÁZAVA II U PETROVA 109
747424 SENEŠNICE 194
749613 SLAPY NAD VLTAVOU 212
763250 ŠTĚCHOVICE U PRAHY 75
757381 STřEDOKLUKY 475
697648 STŘÍBRNÁ LHOTA 125
764825 TACHLOVICE 471
660183 TRNOVÁ U JÍLOVIŠTĚ 204
771341 TUCHOMĚŘICE 398
781029 VESTEC U PRAHY 388
784982 VONOKLASY 212
697656 ZAHOŘANY U MNÍŠKU POD BRDY 230
713287 ZDIMĚŘICE U PRAHY 335
CZ021B Příbram
990019 BAŠTINA 4
990531 BAŠTINKA 3
603180 BĚŘÍN 61
603601 BEZDĚKOV POD TŘEMŠÍNEM 228
606260 BOHOSTICE 213
606685 BOHUTÍN 206
798479 BOLECHOVICE II 54
607631 BOROTICE 164
990540 BOROVNO I 0
609595 BRATKOVICE 151
992011 BRATKOVICE I 0
702536 BRATŘEJOV 132
702544 BRATŘÍKOVICE U NECHVALIC 160
760129 BRAŽNÁ 143
633569 BŘEKOVA LHOTA 140
735515 BŘEZOVÉ HORY 36
612634 BROD U PŘÍBRAMĚ 117
784800 BUBOVICE U BŘEZNICE 425
992020 BUKOVÁ I 7
615811 BUKOVÁ U PŘÍBRAMĚ 303
781061 BUKOVÁ U ROŽMITÁLU POD TŘEMŠ. 171
615838 BUKOVANY U KOZÁROVIC 237
633356 BYTÍZ 14
619370 ČELINA 301
992038 ČENKOV I 0
619451 ČENKOV U PŘÍBRAMĚ 97
670006 ČERVENÝ HRÁDEK 276
617687 ČETYNĚ 224
990612 CHALOUPKY I 1
653292 CHOTILSKO 212
653667 CHRAMOSTY 236
653756 CHRAST U TOCHOVIC 431
655228 CHVÁLOV 198
990558 ČÍČOV I 0
623806 ČÍM 260
624497 DALEKÉ DUŠNÍKY 283
658626 DIVIŠOVICE II 237
626392 DLOUHÁ LHOTA U DOBŘÍŠE 554
627968 DOBŘÍŠ 824
990566 DOBŘÍV I 6
629057 DOLNÍ HBITY 228
752371 DOLNÍ LÍŠNICE 10
609609 DOMINIKÁLNÍ PASEKY 93
992046 DOMINIKÁLNÍ PASEKY I 0
682802 DOUBRAVICE U SEDLČAN 225
631540 DRAHENICE 440
631604 DRAHLÍN 317
992054 DRAHLÍN I 0
632139 DRAŽETICE I 129
632121 DRAŽETICE II 184
760145 DRÁŽKOV 362
632376 DREVNÍKY 226
632481 DRHOVY 316
632651 DRSNÍK 181
633364 DUBENEC U PŘÍBRAMĚ 221
633682 DUBNO 352
990574 FELBABKA I 0
636550 HÁJE U PŘÍBRAMĚ 376
639681 HLUBOŠ 300
639702 HLUBYNĚ 383
653284 HNĚVŠÍN 98
785482 HODĚMYŠL 332
760153 HOJŠÍN 68
615846 HOLUŠICE U KOZÁROVIC 75
702412 HOMOLE U NECHALOVA 88
767701 HOŘEJANY 260
990582 HOŘICE I 0
656178 HORNÍ HBITY 233
646563 HRABŘÍ 289
760161 HRACHOV 297
990591 HRACHOVIŠTĚ 1
649058 HŘIMĚŽDICE 327
607649 HUBENOV U BOROTIC 131
649236 HUDČICE 484
650005 HUTĚ POD TŘEMŠÍNEM 189
650331 HVOŽĎANY 507
990604 HVOZDEC I 0
656186 JABLONNÁ 326
658219 JELENCE 169
658651 JESENICE U SEDLČAN 478
992062 JINCE I 0
661619 KÁCIŇ 229
702242 KAMENICE U NEDRAHOVIC 310
606278 KAMENNÁ U BOHOSTIC 60
662691 KAMENNÁ U PŘÍBRAMĚ 155
662984 KAMÝK NAD VLTAVOU 322
639699 KARDAVEC 71
761311 KLETICE 122
666602 KLUČENICE 334
719854 KOJETÍN U PETROVIC 192
990621 KOLVÍN 20
669083 KONĚTOPY U PŘÍBRAMĚ 199
669512 KORKYNĚ 189
669954 KOSOBUDY 150
670014 KOSOVA HORA 522
671045 KOTENČICE 196
671134 KOUBALOVA LHOTA 142
671207 KOUPĚ 484
671525 KOZÁROVICE 371
707627 KOZÍ HORY 165
671576 KOZIČÍN 143
706086 KRÁMY 238
673528 KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU 548
674087 KRAŠOVICE 201
702552 KŘEMENICE 146
653306 KŘENIČNÁ 122
676101 KŘEŠÍN 167
992071 KŘEŠÍN I 1
676616 KŘÍŽOV 257
677205 KUNÍ 228
990639 KVAŇ I 16
679267 LÁZ 300
992089 LÁZ I 2
671584 LAZEC 148
679429 LAZSKO 251
679917 LELETICE 378
680435 LEŠETICE 211
681211 LHOTA U PŘÍBRAMĚ 273
708674 LHOTKA U DOBŘÍŠE 170
702561 LIBČICE U NECHVALIC 118
744000 LIBICE 109
683825 LÍCHOVY 294
759198 LÍHA 147
701912 LIPINY 151
688606 LUHY 271
690074 MALÁ HRAŠTICE 508
990647 MALÁ VÍSKA I 0
692085 MARTINICE U BŘEZNICE 192
719871 MAŠOV 74
772232 MEZIHOŘÍ U TÝNČAN 111
694622 MILEŠOV NAD VLTAVOU 319
694975 MILÍN 453
990655 MIROŠOV I 10
990663 MÍŠOV I 1
697966 MODŘOVICE 295
702579 MOKŘANY U NECHVALIC 165
674095 MOKŘICE 253
698202 MOKROVRATY 287
701491 NALŽOVICE 534
701505 NALŽOVICKE PODHÁJÍ 239
701629 NARYSOV 238
702421 NECHALOV 125
702587 NECHVALICE 184
701921 NEČÍN 439
702251 NEDRAHOVICE 322
702269 NEDRAHOVICKÉ PODHÁJÍ 112
992097 NEPOMUK I 3
703443 NEPOMUK POD TŘEMŠÍNEM 193
703541 NEPŘEJOV 301
761320 NESTRAŠOVICE 219
703851 NESVAČILY POD TŘEMŠÍNEM 104
705811 NOVÁ VES POD PLEŠÍ 503
706094 NOVÉ DVORY U DOBŘÍŠE 285
707635 NOVÝ KNÍN 248
708534 OBDĚNICE 395
708569 OBECNICE 327
992101 OBECNICE I 11
708682 OBOŘIŠTĚ 457
708658 OBORY 405
992119 OHRAZENICE I 1
709310 OHRAZENICE U JINEC 208
646571 OŘÍKOV 182
694614 ORLICKÉ ZLÁKOVICE 256
712272 ORLOV 117
712698 OSEČ 114
712701 OSEČANY 360
715743 OSTROV U TOCHOVIC 253
609811 PADRŤ 0
718769 PEČICE 289
718785 PEČIČKY 193
719889 PETROVICE U SEDLČAN 302
720551 PIČÍN 736
666629 PLANÁ U KLUČENIC 136
673536 PLEŠIŠTĚ 130
722839 PŇOVICE POD TŘEMŠÍNEM 428
723151 POČEPICE 395
723886 PODLESÍ NAD LITAVKOU 113
990671 PODLUHY I 0
724092 PODMOKY 187
671533 PODSKALÍ I 30
798436 PODSKALÍ II 37
725927 POŘEŠICE 484
726621 POUŠTĚ 148
650340 POZDYNĚ 152
694631 PŘEDNÍ CHLUM 96
735426 PŘÍBRAM 668
784818 PROČEVILY 211
733784 PROSTŘEDNÍ LHOTA 258
724106 PROUDKOVICE 46
702277 RADEČ U NEDRAHOVIC 123
737534 RADEŠÍN 184
737585 RADĚTICE 353
737674 RADÍČ 622
719897 RATIBOŘ I 112
744913 ŘEDICE 293
740047 REJKOVICE 94
742091 ROVINA 353
742724 ROŽELOV 343
742848 ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM 737
743071 RTIŠOVICE 153
744018 RYBNÍKY 296
745839 SÁDEK 157
992127 SÁDEK I 0
746533 SEDLČANY 727
653314 SEJCKÁ LHOTA 120
746568 SESTROUŇ 409
747874 SKALICE U DOBŘÍŠE 241
990680 SKOŘICE I 18
772241 SKOUPÝ 248
760188 SKRÝŠOV U SVATÉHO JANA 224
722847 SKUHROV POD TŘEMŠÍNEM 185
723169 SKUHROV U POČEPIC 128
632384 SLOVANSKÁ LHOTA 138
751138 SMOLOTELY 469
752398 SOLENICE 56
753751 STARÁ HUŤ 329
707643 STARÝ KNÍN 350
742856 STARÝ ROŽMITÁL 353
763730 ŠTĚTKOVICE 358
755486 STĚŽOV 341
990701 ŠTÍTOV I 0
990698 STRAŠICE I 18
757357 STRÝČKOVY 244
733351 SUCHDOL U PROSENICKÉ LHOTY 194
759201 SUCHODOL 237
707651 SUDOVICE 125
673544 ŠVASTALOVA LHOTA 55
760056 SVATÉ POLE 320
603627 TĚCHNICE 12
990710 TĚNĚ I 2
606693 TISOVÁ U BOHUTÍNA 130
673552 TISOVNICE 84
770116 TŘEBNICE 285
770523 TŘEBSKO 294
768146 TRHOVÉ DUŠNÍKY 268
990728 TROKAVEC I 16
688614 TŘTÍ 119
772259 TÝNČANY 205
775941 VACÍKOV 353
788406 VÁPENICE U VYSOKÉHO CHLUMCE 92
712728 VELBĚHY 174
990752 VELCÍ 11
690091 VELKÁ HRAŠTICE 247
778494 VELKÁ LEČICE 429
778150 VELKÁ NAD VLTAVOU 207
781088 VĚŠÍN 520
992135 VĚŠÍN I 18
752401 VĚTROV U SOLENIC 58
719901 VILASOVA LHOTA 140
782548 VIŠŇOVÁ 368
723177 VITÍN U POČEPIC 58
673561 VLETICE 280
784826 VOLENICE U BŘEZNICE 228
784931 VOLTUŠ 206
666637 VOLTÝŘOV 239
785059 VOZNICE 120
785296 VRANČICE 247
992143 VRANOVICE I 1
785504 VRANOVICE POD TŘEMŠÍNEM 508
603619 VŠEVILY 301
606707 VYSOKÁ PEC U BOHUTÍNA 65
788180 VYSOKÁ U KOSOVY HORY I 154
788198 VYSOKÁ U KOSOVY HORY II 513
788201 VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 263
788414 VYSOKÝ CHLUMEC 341
990736 ZÁBĚHLÁ 7
789259 ZÁBORNÁ LHOTA 246
669962 ZADNÍ CHLUM 164
719919 ZAHRÁDKA U PETROVIC 124
990744 ZAJEČOV I 0
790761 ZALUŽANY 685
662704 ZAVRŽICE 138
606286 ZBENICKÉ ZLÁKOVICE 1
735566 ZDABOŘ 94
792705 ZDUCHOVICE 452
701939 ŽEBRÁK U NEČÍNA 149
708551 ŽEMLIČKOVÁ LHOTA 142
673579 ZHOŘ NAD VLTAVOU 100
632392 ŽUPANOVICE 177
CZ021C Rakovník
601225 BDÍN 158
653110 BEDLNO 136
609455 BRANOV 240
614874 BŘEŽANY U RAKOVNÍKA 569
668087 BUKOV U HOŘOVIČEK 171
651443 CHLUM U RAKOVNÍKA 168
653128 CHOTĚŠOV U RAKOVNÍKA 228
654027 CHRÁŠŤANY U RAKOVNÍKA 698
623962 ČISTÁ U RAKOVNÍKA 987
625434 DĚKOV 386
631965 DRAHOUŠ 411
645486 HOKOV 286
645109 HOŘESEDLY 534
645494 HOŘOVIČKY 514
645869 HOSTOKRYJE 269
647594 HRACHOLUSKY NAD BEROUNKOU 331
648906 HŘEBEČNÍKY 381
658693 JESENICE U RAKOVNÍKA 733
662275 KALIVODY 110
662313 KALUBICE 146
663310 KARLOVA VES 26
712060 KLEČETNÉ 202
666866 KNĚŽEVES U RAKOVNÍKA 1135
668095 KOLEŠOV 416
668125 KOLEŠOVICE 1006
658707 KOSOBODY 260
697915 KOSTELÍK 83
671894 KOZOJEDY 234
672360 KRAKOVEC U RAKOVNÍKA 444
792349 KŘEKOVICE 162
676390 KŘIVOKLÁT 150
675067 KROUČOVÁ 152
675164 KRTY 488
675253 KRUPÁ 632
679216 LAŠOVICE 314
705438 LHOTA U RAKOVNÍKA 303
700410 LHOTA POD DŽBÁNEM 192
684929 LIŠANY U RAKOVNÍKA 741
688002 LUBNÁ U RAKOVNÍKA 707
689378 LUŽNÁ U RAKOVNÍKA 646
693316 MĚSTEČKO U KŘIVOKLÁTU 409
762601 MILÍČOV 292
695122 MILOSTÍN 653
695246 MILÝ 261
697923 MODŘEJOVICE 263
700428 MUTĚJOVICE 714
703826 NESUCHYNĚ 917
704377 NEZABUDICE 218
747513 NOUZOV U SENOMAT 121
705446 NOVÁ VES U RAKOVNÍKA 259
706744 NOVÉ STRAŠECÍ 945
706884 NOVOSEDLY U RAKOVNÍKA 135
710202 OLEŠNÁ U RAKOVNÍKA 423
712078 ORÁČOV 568
795062 OTĚVĚKY 267
718327 PAVLÍKOV 876
719927 PETROVICE U RAKOVNÍKA 482
724955 POCHVALOV 260
795071 PODBOŘÁNKY 298
735051 PŘERUBENICE 168
735825 PŘÍČINA 171
736040 PŘÍLEPY 558
736554 PŠOVLKY 526
736961 PUSTOVĚTY 326
737313 RAČICE NAD BEROUNKOU 113
739081 RAKOVNÍK 991
745316 ŘEŘICHY 353
741914 ROUSÍNOV U RAKOVNÍKA 369
742554 ROZTOKY U KŘIVOKLÁTU 652
744671 RYNHOLEC 404
651451 RYŠÍN 108
761958 ŠANOV U RAKOVNÍKA 519
747521 SENOMATY 627
762610 ŠÍPY 510
748951 SKŘIVAŇ 272
748790 SKRYJE NAD BEROUNKOU 262
749257 SLABCE 490
751022 SMILOVICE 151
658715 SOSEŇ 239
752894 SRBEČ 404
623971 STRACHOVICE 127
764566 ŠVIHOV U RAKOVNÍKA 263
760811 SVINAŘOV 346
761184 SVOJETÍN 403
761737 SÝKOŘICE 468
631981 TLESTKY 168
770159 TŘEBOC 421
648922 TÝŘOVICE NAD BEROUNKOU 201
773794 ÚJEZD NAD ZBEČNEM 242
774022 ÚJEZDEC U RAKOVNÍKA 253
776050 VÁCLAVY 230
679062 VAŠÍROV 111
761192 VECLOV U SVOJETÍNA 265
778257 VELKÁ BUKOVÁ 350
778354 VELKÁ CHMELIŠTNÁ 382
625451 VLKOV U RAKOVNÍKA 244
645516 VRBICE U HOŘOVIČEK 391
787493 VŠETATY U RAKOVNÍKA 421
791245 ZAVIDOV 313
791377 ZBEČNO 159
795089 ŽĎÁR U RAKOVNÍKA 252
668133 ZDERAZ U KOLEŠOVIC 385
792357 ZDESLAV U RAKOVNÍKA 314
CZ0311 České Budějovice
600032 ADAMOV U ČESKÝCH BUDĚJOVIC 75
644153 BEDŘICHOV U HORNÍ STROPNICE 184
607746 BOROVANY 675
794503 BOŽEJOV U NOVÝCH HRADŮ 220
745642 BRANIŠOVICE U ŘÍMOVA 278
702498 BŘEZÍ U TRHOVÝCH SVINŮ 252
613941 BŘEZÍ U TÝNA NAD VLTAVOU 338
794511 BUKOVÁ U NOVÝCH HRADŮ 416
768201 BUKVICE U TRHOVÝCH SVINŮ 199
706191 BYŇOV 254
668460 ČERVENÝ ÚJEZDEC 186
621919 ČESKÉ BUDĚJOVICE 1 1
622281 ČESKÉ BUDĚJOVICE 5 137
622729 ČESKÉ VRBNÉ 212
760218 CHLUM NAD MALŠÍ 149
653501 CHOTÝČANY 362
624128 ČÍŽKRAJICE 384
794155 DEHTÁŘE U ČESKÝCH BUDĚJOVIC 180
626180 DÍVČICE 1278
644161 DLOUHÁ STROPNICE 574
622320 DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC 94
644170 DOBRÁ VODA U HORNÍ STROPNICE 27
749869 DOBRKOVSKÁ LHOTKA 163
750727 DOLNÍ SLOVĚNICE 331
745651 DOLNÍ STROPNICE 219
631124 DOUBRAVA NAD VLTAVOU 289
702064 DOUBRAVICE U NEDABYLE 138
631400 DOUDLEBY 327
631833 DRAHOTĚŠICE 516
633534 DUBIČNÉ 241
633623 DUBNÉ 298
769371 DVOREC U TŘEBČE 177
683990 HABÍi U LIPÍ 212
636797 HAKLOVY DVORY 399
746681 HLAVATCE U ČESKÝCH BUDĚJOVIC 389
639192 HLINCOVÁ HORA 153
785679 HLINSKO U VRÁTA 96
607754 HLUBOKÁ U BOROVAN 366
772194 HNĚVKOVICE U TÝNA NAD VLTAVOU 213
644188 HOJNÁ VODA 73
656763 HOLAŠOVICE 303
685151 HORNÍ MILETÍN 125
750735 HORNÍ SLOVĚNICE 338
644196 HORNÍ STROPNICE 542
641596 HRADCE U HOMOL 80
647888 HRANICE U NOVÝCH HRADŮ 393
670049 HROZNĚJOVICE 294
649651 HŮRY 426
793914 HVOZDEC U LIŠOVA 183
656780 JANKOV U ČESKÝCH BUDĚJOVIC 231
633631 JARONICE 260
670057 JAROSLAVICE U KOSTELCE 149
780880 JEDOVARY 137
683027 JELMO 166
659452 JEZNICE 231
660141 JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ 610
743461 JIVNO 261
662208 KALIŠTĚ U ČESKÝCH BUDĚJOVIC 228
662712 KAMENNÁ U TRHOVÝCH SVINŮ 421
662925 KAMENNÝ ÚJEZD 1097
749885 KEBLANY 142
613959 KNÍN 358
667773 KOJÁKOVICE 483
668478 KOLNÝ 211
668516 KOLODĚJE NAD LUŽNICÍ 264
654060 KOLOMĚŘICE 340
668753 KOMAŘICE 200
662739 KONDRÁČ 352
744352 KONRATICE 111
711381 KOSOV U OPALIC 122
670065 KOSTELEC 221
667781 KRAMOLÍN U KOJÁKOVIC 292
673111 KRASEJOVKA 369
633640 KŘENOVICE U DUBNÉHO 317
613975 KŘTĚNOV 72
684015 KVÍTKOVICE U LIPÍ 202
679798 LEDENICE 792
634271 LHOTA U DYNÍNA 413
783242 LHOTA U VLACHNOVIC 272
668486 LHOTICE U ČESKÝCH BUDĚJOVIC 274
769380 LHOTKA U TŘEBČE 127
682829 LIBÍN 347
789275 LIPANOVICE 473
667790 LIPNICE U KOJÁKOVIC 338
670073 LÍŠNICE U KOSTELCE 271
685178 LIŠOV 1004
685828 LITORADLICE 143
686301 LOČENICE 559
756571 LOMEC 125
762440 MAZELOV 529
624144 MEZILESÍ U TRHOVÝCH SVINŮ 216
644234 MEZILUŽÍ 387
697125 MLADOŠOVICE 344
749907 MOHUŘICE 341
745707 MOKRÝ LOM 219
626210 MYDLOVARY U DÍVČIC 213
706230 MÝTINY 156
706248 NAKOLICE 269
702501 NĚCHOV 236
702102 NEDABYLE 136
686310 NESMĚŇ U LOČENIC 325
703907 NETĚCHOVICE 286
702111 NOVÁ VES U ČESKÝCH BUDĚJOVIC 315
706256 NOVÉ HRADY 297
708143 NUZICE 339
788864 OBORA U VYŠNÉHO 62
791628 OHRAZENÍ 160
710334 OLEŠNICE U TRHOVÝCH SVINŮ 580
710491 OLEŠNÍK 1387
711390 OPALICE 219
780898 OSTROLOVSKÝ ÚJEZD 156
780901 OTĚVĚK 536
673137 OTMANKA 61
644323 PASEKY U HORNÍ STROPNICE 60
721107 PAŠICE 232
668761 PAŠINOVICE 139
768235 PĚČÍN U TRHOVÝCH SVINŮ 324
719935 PETROVICE U BOROVAN 354
746711 PLÁSTOVICE 682
670081 PONĚŠICE 125
725960 POŘEŽANY 367
736791 PURKAREC 347
768430 RADOSTICE U TROCNOVÁ 376
780910 RANKOV U TRHOVÝCH SVINŮ 280
745723 ŘÍMOV 377
743470 RUDOLFOV U ČESKÝCH BUDĚJOVIC 120
744361 RYCHNOV U NOVÝCH HRADŮ 573
761940 ŠALMANOVICE 568
760226 SEDLCE 344
668770 SEDLO U KOMAŘIC 262
644315 ŠEJBY 119
785091 SLAVČE 186
749915 SLAVČE U TRHOVÝCH SVINŮ 325
750441 SLAVOŠOVICE U LIŠOVA 267
628107 SMILOVICE U TÝNA NAD VLTAVOU 338
797065 SOBĚTICE U ŽIMUTIC 204
752835 SPOLÍ U LEDENIC 281
753131 SRUBEC 368
754331 STARÉ HODĚJOVICE 323
644269 STARÉ HUTĚ U HORNÍ STROPNICE 113
763489 ŠTĚPÁNOVICE U ČES.BUDĚJOVIC 690
706264 ŠTIPTOŇ 354
756598 STRÁŽKOVICE 462
758035 STŘÍŽOV NAD MALŠÍ 337
760234 SVATÝ JAN NAD MALŠÍ 148
644293 SVÉBOHY 711
765805 TEMELÍN 460
765813 TEMELINEC 244
766771 TĚŠÍNOV 396
702528 TODNĚ 240
769398 TŘEBEČ 395
633658 TŘEBÍN 107
662216 TŘEBOTOVICE 354
768154 TRHOVÉ SVINY 947
628115 TŘITIM 222
768448 TROCNOV 145
725978 TUCHONICE 189
772127 TÝN NAD VLTAVOU 1046
706272 ÚDOLÍ U NOVÝCH HRADŮ 440
774731 ÚSILNÉ 247
668494 VELECHVÍN 369
706281 VEVEŘÍ U NOVÝCH HRADŮ 77
782882 VITÍN 406
783251 VLACHNOVICE 113
631850 VLKOV U DRAHOTĚŠIC 123
793922 VLKOVICE 202
785105 VRÁBČE 529
785687 VRÁTO 117
607771 VRCOV 319
787221 VŠETEČ 192
788872 VYŠNÉ 279
785121 ZAHORČICE U VRÁBČE 213
662224 ZALINY 278
794546 ŽÁR U NOVÝCH HRADŮ 364
641626 ZÁVRATY 131
791644 ZBOROV 730
794554 ŽUMBERK U NOVÝCH HRADŮ 258
793931 ZVÍKOV U LIŠOVA 723
CZ0312 Český Krumlov
991694 ARNOŠTOV U ČESKÉHO KRUMLOVA 0
691097 BĚLÁ U MALONT 288
715778 BĚLEŇ 143
602388 BENEŠOV NAD ČERNOU 546
603210 BESEDNICE 571
663140 BLANSKO U KAPLICE 238
781169 BOHDALOVICE U VĚTŘNÍ 389
687111 BOLECHY 561
607151 BOLETICE 182
655295 BOROVÁ U CHVALŠIN 277
687162 BORŠOV U LOUČOVIC 42
609846 BRLOH POD KLETÍ 538
691101 BUKOVSKO 296
742759 ČEŘÍN 353
619868 ČERNÁ V POŠUMAVÍ 1759
642894 ČESKÝ HERŠLÁK 105
622931 ČESKÝ KRUMLOV 348
744255 CETVINY 351
695297 CHABIČOVICE 262
651460 CHLUM U KŘEMŽE 658
790796 CHLUMEC 250
777838 CHODEČ 131
704067 CHODEČ-ZVÍKOV 211
655333 CHVALŠINY 756
750255 CIPÍN 213
683621 DĚKANSKÉ SKALINY 159
704024 DLOUHÁ 290
683647 DLUHOŠTĚ 341
788945 DOLNÍ DRKOLNÁ 517
628972 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ 437
724769 DOLNÍ PŘÍBRANÍ 368
630241 DOLNÍ SVINCE 184
630250 DOLNÍ TŘEBONÍN 432
687171 DVOREČNÁ 54
760633 DVOŘETÍN 124
635294 FRYDAVA 21
635260 FRYMBURK 1668
602400 HARTUNKOV 256
781193 HAŠLOVICE 365
788988 HERBERTOV 324
742767 HNĚVANOV 707
691151 HODONICE 179
641472 HOLUBOV 378
645231 HOŘICE NA ŠUMAVĚ 357
715786 HORNÍ DLOUHÁ 192
642908 HORNÍ DVOŘIŠTĚ 554
742732 HORNÍ JÍLOVICE 808
629006 HORNÍ KALIŠTĚ 443
715794 HORNÍ OKOLÍ 180
643700 HORNÍ PLANÁ 1310
663158 HRADIŠTĚ U KAPLICE 213
788953 HRUDKOV 588
991732 JABLONEC U ČESKÉHO KRUMLOVA 0
740608 JANSKÉ ÚDOLÍ 260
609854 JANSKÉ ÚDOLÍ-KOVÁŘOV 85
691119 JAROMĚŘ U MALONT 384
705471 JARONÍN 392
609862 JARONÍN-KUKLOV 99
635316 JASÁNKY 397
628981 JENÍN 911
663069 KAPLICE 430
798916 KAPLIČKY 305
662020 KLADENSKÉ ROVNÉ 174
662038 KLADNÉ 462
623075 KLADNÉ-DOBRKOVICE 34
602426 KLENÍ 259
742813 KORYTA U HNĚVANOVÁ 85
675768 KŘEMŽE 1250
662046 KŘENOV U KÁJOVA 658
602434 KUŘÍ 266
619914 KYSELOV 135
683655 LIČOV 148
683639 LIČOV-DESKY 204
684309 LIPNO NAD VLTAVOU 487
687138 LOUČOVICE 42
735914 LOVĚŠICE 152
724777 LUŽNICE U POHORSKÉ VSI 258
603228 MALČE 103
695301 MALČICE 187
735892 MALČICE-OSEK 256
691127 MALONTY 491
991759 MAŇÁVKA U ČESKÉHO KRUMLOVA 180
691135 MEZIŘÍČÍ U MALONT 444
744263 MIKULOV 170
695319 MIRKOVICE 266
744204 MLADOŇOV 407
798924 MIMICHOVICE U LOUČOVIC 235
698148 MOJNÉ 399
777846 MOJNÉ-SKŘIDLA 174
663166 MOSTKY 426
645249 MÝTO U HOŘIC NA ŠUMAVĚ 320
704041 NETŘEBICE 448
705497 NOVÁ VES U BRLOHA 580
662062 NOVOSEDLY U KÁJOVA 547
711217 OMLENICE 401
991775 ONDŘEJOV U ČESKÉHO KRUMLOVA 0
715760 OSTROV NA ŠUMAVĚ 402
635286 PASEČNÁ 844
760641 PASOVARY 120
719307 PERNEK 697
643742 PESTŘICE 539
724785 PIVONICE U POHORSKÉ VSI 215
793027 PLEŠOVICE 145
724807 POHOŘÍ NA ŠUMAVĚ 369
991741 POLNÁ U ČESKÉHO KRUMLOVA 500
725943 POŘEŠÍN 463
734390 PŘEDNÍ VÝTOŇ 504
735868 PŘÍDOLÍ 522
736147 PŘÍSEČNÁ 248
623083 PŘÍSEČNÁ-DOMORADICE 73
630284 PROSTŘEDNÍ SVINCE 332
777820 PROSTŘEDNÍ SVINCE-HOLKOV 128
691143 RADČICE U MALONT 156
793035 RÁJOV 227
698130 RÁJOV-ČERNICE 156
691160 RAPOTICE U MALONT 213
740624 ROJŠÍN 276
742741 ROŽMBERK NAD VLTAVOU 323
742805 ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ 253
628999 RYBNÍK U DOLNÍHO DVOŘIŠTĚ 43
744212 RYCHNOV NAD MALŠÍ 394
715808 ŠAFLÉŘOV 143
645265 ŠEBANOV 493
645257 SKLÁŘE NA ŠUMAVĚ 193
760609 SKUBICE 585
750247 SLAVKOV U ČESKÉHO KRUMLOVA 151
623059 SLUPENEC 217
751677 SOBĚNOV 450
735884 SPOLÍ 273
623091 SPOLÍ-NOVÉ SPOLÍ 55
736155 SRNÍN 152
744271 ŠTĚDRKOV 55
790818 ŠTĚKŘE 124
711233 STRADOV U KAPLICE 260
655341 STŘEMILY 61
739961 STŘÍTEŽ U KAPLICE 450
788970 STUDÁNKY U VYŠŠÍHO BRODU 546
615706 SUCHDOL U BUJANOVÁ 619
789003 SVATOMÍROV 289
760617 SVÉRAZ 82
781266 SVÉRAZ U VĚTŘNÍ 198
760625 SVĚTLÍK 784
645273 SVÍBA 206
744221 TICHÁ 845
991821 TŘEBOVICE U ČESKÉHO KRUMLOVA 0
641529 TŘÍSOV 194
629014 TROJANY U DOLNÍHO DVOŘIŠTĚ 112
991813 UHLÍKOV U ČESKÉHO KRUMLOVA 21
602442 VALTÉŘOV 218
777854 VELEŠÍN 341
781274 VELKÉ STRÁŽNÉ 319
602396 VELKÝ JINDŘICHOV 161
781231 VĚTŘNÍ 249
750221 VĚTŘNÍ-KALIŠTĚ 101
793680 VĚŽOVATÁ PLÁNĚ 206
744247 VŠEMĚŘICE 334
735922 VŠEMĚRY 65
781240 VŠEMĚRY-ZÁTOŇ 31
623016 VYŠNÝ 250
788996 VYŠŠÍ BROD 221
734403 ZADNÍ VÝTOŇ 10
781215 ZÁHOŘÍ U VĚTŘNÍ 494
698156 ZÁHORKOVICE 97
742821 ZAHRÁDKA 297
695335 ZAHRÁDKA U MIRKOVIC 110
711241 ZAHRÁDKA U OMLENIC 258
695343 ŽALČICE 108
790826 ZÁLUŽÍ NAD VLTAVOU 406
735850 ZÁTES 413
781258 ZÁTOŇSKÉ DVORY 35
739979 ŽĎÁR U KAPLICE 360
615714 ZDÍKY 272
750263 ŽESTOV 134
793043 ZLATÁ KORUNA 88
793698 ZUBČICE 619
643734 ZVONKOVÁ 1101
CZ0313 Jindřichův Hradec
600075 ALBEŘ 420
704962 ARTOLEČ 209
601349 BEDNÁREC 447
601357 BEDNÁREČEK 427
747017 BÍLÁ U SEDLA 189
604372 BÍLKOV 446
649597 BLÁTO U HŮREK 379
605468 BLAŽEJOV 215
607266 BOR 338
607533 BOREK U DAČIC 261
608165 BOŘETÍN U STRMILOVA 392
609021 BRANDLÍN 252
609421 BRANNÁ 649
614050 BŘEZINA U DEŠTNÉ 642
615021 BŘILICE 831
758094 BUDKOV U STŘÍŽOVIC 130
660647 BUK U JINDŘICHOVA HRADCE 492
617466 CEP 547
621064 ČERVENÝ HRÁDEK U DAČIC 473
621650 ČESKÁ OLEŠNÁ 524
622711 ČESKÉ VELENICE 272
623105 ČESKÝ RUDOLEC 439
651630 CHLUM U TŘEBONĚ 542
651788 CHLUMEC U DAČIC 422
655023 CHVALETÍN 348
623865 ČÍMĚŘ 539
617865 CIZKRAJOV 607
624306 ČLUNEK 412
624403 DAČICE 906
624861 DĚBOLÍN 520
625744 DEŠTNÁ U JINDŘICHOVA HRADCE 602
798533 DĚTŘÍŠ 82
705292 DÍVČÍ KOPY 191
623873 DOBRÁ VODA U CÍMĚŘE 231
604381 DOBROHOŠŤ 164
754552 DOBROTÍN 127
617873 DOLNÍ BOLÍKOV 70
623113 DOLNÍ BOLÍKOV-NOVÁ VES 195
798827 DOLNÍ BOLÍKOV-RUBAŠOV 9
629456 DOLNÍ LHOTA U STRÁŽE NAD NEŽ. 299
629847 DOLNÍ NĚMČICE 447
643653 DOLNÍ PĚNA 429
737712 DOLNÍ RADÍKOV 177
630071 DOLNÍ RADOUŇ 924
630438 DOLNÍ ŽĎAR U LÁSENICE 271
630586 DOMANÍN U TŘEBONĚ 557
630683 DOMAŠÍN U STUDENÉ 189
631027 DOŇOV 335
632686 DRUNČE 276
633828 DUNAJOVICE 542
629464 DVORCE U STRÁŽE NAD NEŽÁRKOU 120
605476 DVOREČEK 136
633925 DVORY NAD LUŽNICÍ 592
686689 FRAHELŽ 197
705306 HADRAVOVA ROSIČKA 228
636827 HALÁMKY 145
637017 HAMR 218
637513 HATÍN 458
638455 HEŘMANEČ 261
753742 HOLIČKY U STARÉ HLÍNY 285
642452 HORNÍ BOLÍKOV 293
790231 HORNÍ DVORCE 190
630446 HORNÍ LHOTA U LÁSENICE 185
643564 HORNÍ MEZIŘÍČKO 272
643602 HORNÍ NĚMČICE 276
643629 HORNÍ OLEŠNÁ 355
643661 HORNÍ PĚNA 417
643815 HORNÍ POLE 212
737721 HORNÍ RADÍKOV90
643912 HORNÍ RADOUŇ 496
740322 HORNÍ SKRÝCHOV 194
644030 HORNÍ SLATINA 355
660701 HORNÍ ŽĎÁR U JINDŘ.HRADCE 221
645583 HOSPŘÍZ 355
645621 HOSTĚJEVES 127
629855 HOSTKOVICE U DOLNÍCH NĚMČIC 324
647632 HRACHOVIŠTĚ U TŘEBONĚ 336
705004 HRADIŠTĚ U NOVÉ BYSTŘICE 103
651770 HRADIŠŤKO U DAČIC 209
648060 HRDLOŘEZY U SUCHDOLA NAD LUŽ. 316
649074 HŘÍŠICE 479
645591 HRUTKOV 252
649601 HŮRKY 118
657573 JAROŠOV NAD NEŽÁRKOU 503
621072 JERSICE 212
659941 JILEM 321
660523 JINDŘICHŮV HRADEC 704
740331 JINDŘIŠ 327
661481 JIŽNÁ 475
645605 KAČLEHY 340
750336 KADOLEC U SLAVONIC 106
662852 KAMENNÝ MALÍKOV 340
649619 KAPROUN 118
663204 KARDAŠOVA ŘEČICE 1226
665461 KLÁŠTER 238
666009 KLEC 139
666092 KLENOV 368
649627 KLENOVÁ U HŮREK 225
666262 KLIKOV 363
706981 KOLENCE 373
665479 KONRAČ 211
798541 KOŠLÁK 81
798550 KOŠTÁLKOV 179
670545 KOSTELNÍ RADOUŇ 394
670553 KOSTELNÍ VYDŘÍ 400
705730 KRABONOŠ 264
624314 KUNĚJOV 341
798568 KUNÍ POD LANDŠTEJNEM 126
677531 KUNŽAK 1081
679160 LÁSENICE 559
756946 LEŠTINA U STRMILOVA 161
798525 LÉŠTNICE 67
747025 LHOTA U SEDLA 163
683221 LIBOŘEZY 201
718718 LIDÉŘOVICE 517
691755 LIPNICE U MARKVARCE 128
684325 LIPOLEC 489
684716 LIPOVKA 167
686352 LODHÉŘOV 784
686697 LOMNICE NAD LUŽNICÍ 1171
624322 LOMY U KUNŽAKU 268
687685 LOVĚTÍN 278
689165 LUTOVÁ 330
689459 LUŽNICE 660
689904 MAJDALENA 238
705357 MALÁ ROSIČKA 39
643670 MALÍKOV NAD NEŽÁRKOU 475
691402 MALÝ JENÍKOV 130
691411 MALÝ PĚČÍN 414
605484 MALÝ RATMÍROV 112
750344 MAŘÍŽ 262
691704 MARKETA 239
691763 MARKVAREC 237
638463 MARŠOV U HEŘMANČE 146
692301 MATĚJOVEC 329
657581 MATĚJOVEC NAD NEŽÁRKOU 111
624870 MATNÁ 221
695351 MIROCHOV 202
706990 MLÁKA 167
663212 MNICH U KARDAŠOVY ŘĚČICE 326
798622 MNICH U NOVÉ BYSTŘICE 84
697583 MNÍŠEK 335
721948 MOSTEČNÝ 212
677540 MOSTY 324
750352 MUTIŠOV 357
617890 MUTNÁ 399
605492 MUTYNĚVES 211
686361 NAJDEK U LODHÉŘOVA 110
777404 NÁVARY 155
645630 NEKRASÍN 123
663221 NÍTOVICE 294
704971 NOVÁ BYSTŘICE 677
756954 NOVÁ OLEŠNÁ 419
705322 NOVÁ VČELNICE 666
705756 NOVÁ VES NAD LUŽNICÍ 425
798614 NOVÁ VES U KLIKOVA 101
705527 NOVÁ VES U SEDLA 207
706116 NOVÉ DVORY 107
754315 NOVÉ HOBZÍ 54
720712 NOVÉ SADY U PÍSEČNÉHO 206
707007 NOVOSEDLY NAD NEŽÁRKOU 766
708046 NOVÝ VOJÍŘOV 216
643939 OKROUHLÁ RADOUŇ 567
605506 OLDŘIŠ U BLAŽEJOVA 365
711071 OLŠANY U DAČIC 201
716502 OTÍN U JINDŘICHOVA HRADCE 485
717509 PALUPÍN 191
718726 PEČ 534
798576 PERNÁREC 108
720721 PÍSEČNÉ U SLAVONIC 705
720992 PÍSTINA 362
721492 PLASNÁ 216
721565 PLAVSKO 732
721697 PLEŠE 756
721956 PLUHŮV ŽĎÁR 499
754561 PODLESÍ POD LANDŠTEJNEM 135
724921 POHOŘÍ U KARDAŠOVY ŘEČICE 264
660698 POLÍKNO U JINDŘICHOVA HRADCE 309
637530 POLŠTĚ 273
754579 POMEZÍ POD LANDŠTEJNEM 51
725617 PONĚDRAŽ 312
725625 PONĚDRÁŽKA 325
725722 POPELÍN 538
623881 POTOČNÁ U ČÍMĚŘE 203
735060 PŘESEKA 341
735663 PŘÍBRAZ 382
670561 PROSTŘEDNÍ VYDŘÍ 222
738069 RADLICE U VOLFÍŘOVA 242
738689 RADOUŇKA 445
798584 RAJCHÉŘOV 131
739375 RAPŠACH 911
739758 RATIBOŘ U JINDŘICHOVA HRADCE 629
744816 ŘEČICE 391
740349 RODVÍNOV 303
798592 ROMAVA 0
741183 ROSEČ 419
645648 ROSIČKA 92
741353 ROSIČKA U DEŠTNÉ 273
784915 ŠACH 202
746029 SAMOSOLY 223
747033 SEDLO U ČÍMĚŘE 252
649635 SENOTÍN 232
754587 SKALKA U NOVÉ BYSTŘICE 178
748714 SKRÝCHOV 190
749974 SLAVĚTÍN U SLAVONIC 401
750361 SLAVONICE 839
686701 SMRŽOV U LOMNICE NAD LUŽNICÍ 316
637548 STAJKA 136
753459 STÁLKOV 198
753548 STAŇKOV 217
753726 STARÁ HLÍNA 198
754323 STARÉ HOBZÍ 908
798606 STARÉ HUTĚ U VECLOVA 0
754595 STARÉ MĚSTO POD LANDŠTEJNEM 426
643947 STARÝ BOZDĚCHOV 249
623130 STOJEČÍN 201
756377 STRÁŽ NAD NEŽÁRKOU 499
757853 STŘÍBŘEC 439
758108 STŘÍŽOVICE U KUNŽAKU 289
756962 STRMILOV 946
758191 STUDENÁ 522
758477 STUDNICE U LODHÉŘOVA 439
759147 SUCHDOL NAD LUŽNICÍ 927
677558 SUCHDOL U KUNŽAKU 144
759562 SUMRAKOV 305
760323 SVĚTCE 458
760404 SVĚTLÁ POD JAVOŘICÍ 188
770230 TŘEBOŇ 734
771937 TUŠŤ 386
721701 ÚJEZDEC U KARDAŠOVY ŘEČICE 247
718734 URBANEČ 254
655031 VÁCLAVOV U CHVALETÍNA 125
776700 VALTÍNOV 327
777412 VECLOV 139
778516 VELKÁ LHOTA U DAČIC 236
779601 VELKÝ JENÍKOV 191
779695 VELKÝ PĚČÍN 324
779709 VELKÝ RATMÍROV 547
781479 VÍCEMIL 278
721719 VIŠŇOVÁ U KARDAŠOVY ŘEČICE 412
754609 VITÍNĚVES 49
750379 VLASTKOVEC 337
705331 VLČETÍNEC 283
758116 VLČICE U STŘÍŽOVIC 163
784184 VNOROVICE 378
784923 VOLFÍŘOV 569
787531 VYDŘÍ 383
725633 ZÁBLATÍ U PONĚDRAŽE 421
721727 ZÁHOŘÍ 240
790249 ZAHRÁDKY 371
705349 ŽĎÁR U NOVÉ VČELNICE 324
792365 ZDEŠOV 307
797171 ŽITEČ 372
CZ0314 Písek
600229 ALBRECHTICE NAD VLTAVOU 723
602663 BERNARTICE U MILEVSKA 517
780821 BILINA 161
602671 BILINKA 247
792837 BLEHOV 354
602680 BOJENICE 289
606898 BOJEŠICE 216
624152 BOREČNICE 184
756822 BOŘICE U MIROTIC 171
624161 BOŠOVICE U ČÍŽOVÉ 335
695483 BOUDY 507
608840 BOŽETICE 651
609307 BRANICE 329
739766 BRANIŠOVICE U RATIBOŘE 525
671398 BŘEZÍ U KOVÁŘOVA 287
792870 BŘEZÍ U MILEVSKA 143
632406 BRLOH U DRHOVLE 391
617571 CERHONICE 644
789852 CHRÁST U ZAHOŘAN 311
790001 CHRASTINY 483
655635 CHYŠKY 232
716120 DĚDOVICE 150
626732 DMÝŠTICE 279
671363 DOBRÁ VODA U KOVÁŘOVA 41
647918 DOBROŠOV U HRAZAN 174
789968 DOLNÍ NOVOSEDLY 239
716138 DOLNÍ OSTROVEC 210
632414 DRHOVLE 330
735213 DRŽKRAJOV 274
791393 HANOV 28
716146 HORNÍ OSTROVEC 237
720909 HRADIŠTĚ U PÍSKU 321
647926 HRAZÁNKY 152
647934 HRAZANY 172
648094 HREJKOVICE 471
756831 JAROTICE 108
659185 JETĚTICE 433
676900 JICKOVICE 531
656658 KAŠINA HORA 285
626741 KLISÍN 158
647942 KLISINEC 117
791415 KOLIŠOV 217
670201 KOSTELEC NAD VLTAVOU 380
671380 KOVÁŘOV 431
724408 KOŽLÍ U ČÍŽOVÉ 263
712230 KOŽLÍ U ORLÍKA 141
672581 KRÁLOVA LHOTA 392
624187 KRAŠOVICE U ČÍŽOVÉ 331
674303 KRČ U PROTIVÍNA 448
724343 KŘENOVICE 400
724416 KŘEŠICE U ČÍŽOVÉ 180
609315 KŘIŽANOV U BRANIC 264
676918 KUČEŘ 568
704831 KVĚTUŠ 289
672599 LAZIŠTĚ 338
747599 LÍŠNICE U SEPEKOVA 533
786144 LOUKA NAD OTAVOU 174
695491 LUČKOVICE 338
724424 MALČICE U MIROTIC 359
700771 MALETICE 425
655643 MEZNÝ 131
694673 MILEVSKO 875
696188 MINICE 223
695505 MIROTICE 618
696196 MIŠOVICE 256
632457 MLADOTICE U DRHOVLE 336
700789 MYŠENEC 140
700631 MYSLÍN 348
626911 NEPODŘICE 768
626759 NĚŽOVICE 331
704571 NÍKOVICE 231
704849 NOSETÍN 241
624195 NOVÁ VES U ČÍŽOVÉ 169
795097 NOVÁ VES U PROTIVÍNA 284
606901 OHAŘ 292
609323 OKROUHLÁ U BRANIC 189
626902 OLDŘICHOV U PÍSKU 153
712884 OSEK U MILEVSKA 387
792845 OSLETÍN 95
632473 PAMĚTICE U DRHOVLE 484
765007 PASEKY U TÁLÍNA 396
718831 PECHOVA LHOTA 377
720755 PÍSEK 918
721875 PLÍŠKOVICE 455
655660 PODCHÝŠSKÁ LHOTA 124
724360 PODOLÍ I 285
724432 PODOLÍ II 253
696200 POHOŘÍ U MIROVIC 244
791423 POPOVEC U ZBĚŠIČEK 58
734128 PŘEBOROV 324
789895 PŘEDBOŘICE U ZAHOŘAN 452
735230 PŘEŠTĚNICE 329
670227 PŘÍLEPOV 266
672602 PROBULOV 289
736970 PUTIM 656
608858 RADIHOŠŤ 148
617601 RADOBYTCE 290
671401 RADVÁNOV 229
760064 RAKOV U SVATKOVIC 144
739791 RATIBOŘ 459
721883 RÁZTELY 165
655678 ROHOZOV 105
694762 RUKÁVEČ 286
724459 ŠAMONICE 260
700797 SELIBOV 318
747238 SEMICE U PÍSKU 265
747602 SEPEKOV 884
680788 ŠERKOV 241
749281 SLABČICE 298
750867 SMETANOVA LHOTA 717
751235 SMRKOVICE 513
670235 SOBĚDRAŽ 222
724441 SOBĚŠICE 63
791431 SRLÍN 223
626881 STARÁ DOBEV 389
664821 STARÉ KESTŘANY 759
609331 STÉHLOVICE 327
756849 STRÁŽ U MIROTIC 121
756857 STRÁŽOVICE U MIROTIC 230
784168 STŘÍTEŽ U MILEVSKA 383
790028 SVATONICE 179
761621 SVUČICE 494
765015 TÁLÍN 258
656666 TEMEŠVÁR 113
674311 TĚŠÍNOV U PROTIVÍNA 178
767743 TOPĚLEC 205
767883 TOUŠKOV 136
724467 TŘEBKOV 165
713244 TUKLEKY U OSLOVA 252
735248 TÝNICE 145
750883 VARVAŽOV 262
778168 VELKÁ U MILEVSKA 515
671428 VEPICE 206
670243 VESEC 340
671436 VLADYČÍN 241
784176 VLKSICE 245
786152 VOJNÍKOV 168
785733 VRÁŽ U PÍSKU 283
786161 VRCOVICE 325
678325 VŮSÍ 149
789909 ZAHOŘANY 585
670251 ZAHRÁDKA U KOVÁŘOVA 274
747611 ZÁLŠÍ U SEPEKOVA 190
664847 ZÁTAVÍ 335
791385 ZBELÍTOV 209
602698 ZBĚŠICE 236
791440 ZBĚŠIČKY 233
795101 ŽĎAR U PROTIVÍNA 430
789917 ŽEBRÁKOV U ZAHOŘAN 137
792861 ZHOŘ U MILEVSKA 352
793981 ZVÍKOVSKÉ PODHRADÍ 61
CZ0315 Prachatice
789101 ALBRECHTOVICE 52
665525 ARNOŠTKA 149
655244 BABICE U NETOLIC 349
766836 BĚLEČ U TĚŠOVIC 226
602515 BENEŠOVA HORA 281
606375 BOHUMILICE V ČECHÁCH 208
772054 BOHUNICE U TVRZIC 228
608602 BOŘANOVICE U VIMPERKA 137
633186 BORČICE 164
707899 BOROVÁ LADA 115
608513 BOŠICE 190
608611 BOUBSKÁ 188
792527 BRANIŠOV U ZDÍKOVCE 190
644633 BŘEZOVÁ LADA 61
678368 BUČINA U KVILDY 127
608530 BUDILOV 176
615579 BUDKOV U HUSINCE 295
764167 BUK POD BOUBÍNEM 208
616273 BUŠANOVICE 413
602523 ČÁBUZE 140
707953 ČERNÁ LADA 203
755664 ČESKÉ ŽLEBY 771
679526 CHLÍSTOV U LAŽIŠŤ 107
784681 CHLUM U VOLAR 212
651702 CHLUMANY 356
652326 CHOCHOLATÁ LHOTA 142
654141 CHROBOLY 454
655252 CHVALOVICE U NETOLIC 325
624217 ČKYNĚ 335
784745 CUDROVICE 171
629294 DACHOV 51
676772 DOBROČKOV 464
624225 DOLANY U ČKYNĚ 265
798509 DOLNÍ CAZOV 134
642959 DOLNÍ CHRÁŠŤANY 248
629308 DOLNÍ KOŽLÍ 62
616281 DOLNÍ NAKVASOVICE 151
756695 DOLNÍ SVĚTLÉ HORY 35
633194 DUB U PRACHATIC 336
633208 DUBSKÁ LHOTA 126
633216 DVOREC U DUBU 100
679518 DVORY U LAŽIŠŤ 175
693928 FRANTOLY 190
789127 HLASNÁ LHOTA U ZÁBLATÍ 155
756661 HLINIŠTĚ 176
792535 HODONÍN U ZDÍKOVCE 143
769339 HOŘÍKOVICE 111
755702 HORNÍ CAZOV 165
642967 HORNÍ CHRÁŠŤANY 173
629316 HORNÍ KOŽLÍ 44
616290 HORNÍ NAKVASOVICE 105
784753 HORNÍ SNĚŽNÁ 231
756709 HORNÍ SVĚTLÉ HORY 81
644595 HORNÍ VLTAVICE 263
789135 HORNÍ ZÁBLATÍ 153
624241 HOROSEDLY U ČKYNĚ 222
649694 HOROUTY 107
679933 HOUŽNÁ 255
646466 HRABICE 176
647608 HRACHOLUSKY U PRACHATIC 592
608548 HRADČANY U ČKYNĚ 125
680877 HRBOV U LHENIC 313
649708 HUSINEC 401
665592 HUŤSKÝ DVŮR 48
693936 JÁMA 171
792543 JAROŠKOV 102
633224 JAVORNICE U DUBU 284
657841 JAVORNÍK U STACH 115
701688 JELEMEK 128
732737 KAHOV 93
665533 KLÁŠTEREC U VIMPERKA 154
693944 KLENOVICE U MIČOVIC 116
707961 KNÍŽECÍ PLÁNĚ 152
665541 KORKUSOVA HUŤ 74
792144 KORYTO 183
764175 KOSMO 158
672637 KRALOVICE 118
679534 KRATUŠÍN 168
784699 KREJČOVICE 94
646482 KŘESANOV 345
676331 KŘIŠŤANOV 675
789143 KŘIŠŤANOVICE U ZÁBLATÍ 84
676837 KŘIŽOVICE U KTIŠE 473
691216 KRTELY 363
676781 KTIŠ 269
644609 KUBOVA HUŤ 34
678350 KVILDA 255
679542 LAŽIŠTĚ 276
701696 LAŽÍŠŤKA 74
654213 LAŽÍŠŤKO 115
624250 LČOVICE 290
679950 LENORA 342
654159 LEPTAČ 65
680885 LHENICE 548
681024 LHOTA NAD ROHANOVEM 60
682888 LIBÍNSKE SEDLO 175
737615 LIBOTYNĚ 135
665550 LIPKA U VIMPERKA 148
633241 LIPOVICE 266
737623 LŠTĚNÍ U RADHOSTIC 253
655261 LUŽICE U NETOLIC 230
792454 MASÁKOVA LHOTA 333
665568 MICHLOVA HUŤ 98
693952 MIČOVICE 319
784702 MILEŠICE 153
753432 MILOV 76
776068 MIŘETICE U VACOVA 101
776076 MLADÍKOV 85
784711 MLYNÁŘOVICE U VOLAR 138
629324 MOJKOV 53
701700 NEBAHOVY 287
794562 NESPICE 187
703940 NETOLICE 1340
753343 NICOV 126
705225 NOVÁ PEC 816
707902 NOVÉ HUTĚ 498
707911 NOVÝ SVĚT U BOROVÝCH LAD 134
647616 OBORA U HRACHOLUSK 169
689785 OLŠOVICE 281
624268 ONŠOVICE U ČKYNĚ 230
732745 OSEKY 87
654175 OVESNÉ 202
707929 PASEKA U BOROVÝCH LAD 112
651711 PĚČNOV 152
682896 PERLOVICE 79
789194 PETROVICE U ZÁBLATÍ 63
644641 POLKA 81
732630 PRACHATICE 464
608629 PRAVĚTÍN 164
734179 PŘEČÍN 251
624276 PŘEDENICE U ČKYNĚ 98
757110 PROTIVEC 238
792471 PUTKOV 120
796379 PĚKNÁ 206
644625 RAČÍ 168
792489 RAČOV 119
737631 RADHOSTICE 153
755711 RADVANOVICE 134
756679 ŘASNICE 97
693961 RATIBOROVA LHOTA 189
789151 ŘEPEŠÍN 222
753360 ŘETENICE U STACH 103
740357 ROHANOV 101
654191 ROHANOV U PRACHATIC 84
789160 SALADÍN 75
747637 SETĚCHOVICE 201
756717 SILNICE 144
707945 ŠINDLOV 85
757144 ŠIPOUN 339
665576 SKLÁŘE U VIMPERKA 113
792152 SKŘÍNĚŘOV 107
644650 SLATINA U HORNÍ VLTAVICE 66
676802 SMĚDEČ 461
763900 SMRČNÁ U ČKYNĚ 198
665584 SOLNÁ LHOTA 137
792161 SPÁLENEC 156
624284 SPŮLE U ČKYNĚ 91
753386 STACHY 819
732753 STÁDLA 32
732711 STARÉ PRACHATICE 220
763918 ŠTÍTKOV 148
756725 STODŮLKY U STRÁŽNÉHO 96
755699 STOŽEC 192
756687 STRÁŽNÝ 172
757128 STRUNKOVICE NAD BLANICÍ 439
753394 STUDENEC U STACH 48
764205 ŠUMAVSKÉ HOŠTICE 315
759970 SVATÁ MAŘÍ 196
679551 ŠVIHOV U LAŽIŠŤ 257
707937 SVINNÁ LADA 95
682900 SVIŇOVICE 138
757136 SVOJNICE 233
766852 TĚŠOVICE U PRACHATIC 237
769347 TŘEBANICE 243
680893 TŘEŠŇOVÝ ÚJEZDEC 219
759988 TRHONÍN 155
772062 TVRZICE 268
753416 ÚBISLAV 204
773328 UHŘICE U VLACHOVA BŘEZÍ 155
772071 ÚJEZDEC U TVRZIC 220
776092 VACOV 42
680907 VADKOV 287
764213 VČELNÁ POD BOUBÍNEM 231
779512 VELKÝ BOR U STRUNKOVIC 370
608637 VESELKA U VIMPERKA 96
782084 VIMPERK 314
782670 VITĚJOVICE 583
783293 VLACHOVO BŘEZÍ 644
679976 VLČÍ JÁMY 163
776106 VLKONICE U VACOVA 129
680915 VODICE U LHENIC 281
794678 VOJSLAVICE U ŽÁROVNÉ 74
784737 VOLARY 1499
732761 VOLOVICE 70
776114 VRBICE U VACOVA 181
797251 VRBICE U ŽITNÉ 152
649716 VÝROV U HUSINCE 136
782149 VÝŠKOVICE U VIMPERKA 242
764221 VYŠOVATKA 168
789178 ZÁBLATÍ U PRACHATIC 151
679569 ZÁBRDÍ U LAŽIŠŤ 230
654205 ZÁHOŘÍ U CHROBOL 432
707970 ZAHRÁDKY U BOROVÝCH LAD 132
790656 ZÁLEZLY U ČKYNĚ 343
794589 ŽÁR U ČKYNĚ 173
794686 ŽAROVNÁ 131
792179 ZBYTINY 629
792284 ZDENICE 143
792501 ZDÍKOV 362
792551 ZDÍKOVEC 93
796395 ŽELNAVA 602
701718 ŽERNOVICE 230
757152 ŽÍCHOVEC 194
792519 ŽÍREC 89
797260 ŽITNÁ U NETOLIC 382
644668 ŽLÍBKY 252
789186 ZVĚŘENICE 57
CZ0316 Strakonice
600083 ALBRECHTICE 177
601179 BAVOROV 745
601870 BĚLČICE 718
603457 BEZDĚDOVICE 238
604569 BÍLSKO U VODŇAN 246
636657 BLANICE 149
605212 BLATENKA 143
605247 BLATNÁ 798
789291 BRATRONICE 377
613894 BŘEZÍ U BLATNÉ 375
613371 BRUSY 213
615609 BUDYNĚ 145
616401 BUZICE 504
618781 ČEČELOVICE 491
619060 ČEKANICE 347
619612 ČEPŘOVICE 393
704628 ČERNĚTICE 261
632562 ČERNÍKOV U STRAKONIC 140
623296 ČESTICE 435
651117 CHELČICE 289
651494 CHLUM U BLATNÉ 395
775754 CHOBOT 107
654108 CHRÁŠŤOVICE 608
632899 CHVALŠOVICE 147
623482 ČÍČENICE 763
623776 ČICHTICE 371
632261 DOBRŠ 161
738204 DOMANICE 166
631248 DOUBRAVICE U STRAKONIC 374
631345 DOUBRAVICE U VOLYNĚ 141
726923 DRACHKOV U STRAKONIC 202
631558 DRAHENICKÝ MÁLKOV 276
631710 DRAHONICE 627
755940 DRAŽEJOV U STRAKONIC 387
632279 DRÁŽOV 218
632864 DŘEŠÍN 200
632872 DŘEŠÍNEK 197
632571 DROUŽETICE 244
633844 DUNOVICE 147
636533 HAJANY U BLATNÉ 308
636665 HÁJEK U BAVOROVA 168
639915 HLUPÍN 352
689726 HNĚVKOV U MAČKOVA 326
645541 HODĚJOV 288
700495 HOLUŠICE U MUŽETIC 278
644765 HORNOSÍN 234
645559 HOSLOVICE 375
646164 HOŠTICE U VOLYNĚ 319
645796 HOSTIŠOVICE 242
770167 HUBENOV U TŘEBOHOSTIC 113
712892 JEMNICE U OSEKU 223
774111 JETIŠOV 186
605221 JINDŘICHOVICE U BLATENKY 143
660973 JIŘETICE U ČEPŘOVIC 146
661929 KADOV U BLATNÉ 196
734454 KAKOVICE U VOLYNĚ 162
662151 KALENICE 310
738581 KAPSOVA LHOTA 137
664626 KBELNICE 163
665321 KLADRUBY U STRAKONIC 311
654116 KLÍNOVICE 184
667579 KOCELOVICE 592
706892 KOCLOV 120
660981 KOJEČÍN 205
700835 KOŽLÍ U MYŠTIC 318
671614 KOZLOV NAD OTAVOU 457
672319 KRAJNÍČKO 328
673145 KRASELOV 450
674346 KREJNICE 269
755729 KŘEPICE U VODŇAN 230
675181 KRTY U STRAKONIC 413
701165 KRUŠLOV 172
677671 KUŘIMANY 201
678201 KVÁSKOVICE 245
632287 KVÁSKOVICE U DRÁŽOVA 134
740586 LÁZ U RADOMYŠLE 243
605239 LAŽÁNKY 156
631256 LAŽANY U DOUBRAVICE 162
738212 LESKOVICE U RADOMYŠLE 256
782505 LHOTA POD KŮSTRÝM 57
681954 LIBĚJOVICE 322
752495 LIBĚTICE 270
685381 LITOCHOVICE U VOLYNĚ 322
686247 LNÁŘE 588
661937 LNÁŘSKÝ MÁLKOV 275
686549 LOM U BLATNÉ 257
689734 MAČKOV 296
726931 MAKAROV 200
712906 MALÁ TURNÁ 156
690724 MALENICE 607
734462 MARČOVICE 155
692409 MEČICHOV 614
604577 MĚKYNEC 244
693537 METLY 214
619078 MILČICE U ČEKANIC 148
646172 MILEJOVICE 461
759937 MILÍKOVICE 196
695092 MILOŇOVICE 262
686557 MÍREČ 200
696935 MLADĚJOVICE 343
673170 MLADOTICE U KRASELOVA 94
697443 MNICHOV 687
661945 MRAČOV 30
700509 MUŽETICE 284
700851 MYŠTICE 248
701173 NAHOŘANY U ČKYNĚ 250
631264 NAHOŠÍN 154
701840 NEBŘEHOVICE 230
746886 NĚMČICE U SEDLICE 86
702951 NĚMČICE U VOLYNĚ 218
704521 NĚMĚTICE 273
681962 NESTANICE 273
703974 NETONICE 210
685399 NEUSLUŽICE 134
704539 NIHOŠOVICE 407
704636 NIŠOVICE 444
705535 NOVÁ VES U STRAKONIC 188
623318 NUZÍN 217
765261 OHRAZENICE U TAŽOVIC 123
762750 PACELICE 183
717649 PARAČOV 340
712922 PETROVICE U OSEKU 167
721182 PIVKOVICE 253
631353 POČÁTKY U VOLYNĚ 62
632589 PODOLÍ U STRAKONIC 93
645818 PODRUHLÍ 91
676721 POHOROVICE 219
725111 POLE 507
646181 PŘECHOVICE 257
734349 PŘEDMÍŘ 284
755931 PŘEDNÍ PTÁKOVICE 151
757161 PŘEDNÍ ZBOROVICE 176
734471 PŘEDSLAVICE 257
704644 RAČÍ U NIŠOVIC 89
703982 RADĚJOVICE U NETONIC 170
623326 RADEŠOV U ČESTIC 150
774120 RADKOVICE 139
738221 RADOMYŠL 631
738590 RADOŠOVICE U STRAKONIC 320
742121 ŘEPICE 254
745791 ŘÍŠTĚ 192
740594 ROJICE 180
746894 SEDLICE U BLATNÉ 1184
696943 SEDLIŠTĚ U MLADĚJOVIC 76
747041 SEDLO U HORAŽĎOVIC 297
748005 SKALIČANY 236
678210 SKÁLY U KVÁSKOVIC 243
748315 SKOČICE 219
645567 ŠKROBOČOV 93
762717 ŠKŮDRA 264
762768 ŠKVOŘETICE 480
752509 SMIRADICE 87
752517 SOUSEDOVICE 225
784940 STAROV 98
763276 ŠTĚCHOVICE 445
755745 STOŽICE 276
756211 STRAŠICE V POŠUMAVÍ 288
755958 STŘELA 187
757489 STŘELSKĚ HOŠTICE 445
747050 STŘELSKOHOŠTICKÁ LHOTA 267
631361 STŘÍDKA 138
685402 STŘÍTEŽ U VOLYNĚ 327
757179 STRUNKOVICE NAD VOLYŇKOU 249
695114 SUDKOVICE 168
759945 SVARYŠOV 146
774138 ŠVEJCAROVA LHOTA 101
760862 SVINĚTICE 424
765279 TAŽOVICE 206
766976 TCHOŘOVICE 492
767191 TISOV 212
601195 TOUROV 200
770175 TŘEBOHOSTICE 329
660728 TŘEŠOVICE 373
651125 TRUSKOVICE 407
774031 ÚJEZDEC U BĚLČIC 283
774146 ÚLEHLE 193
734489 ÚLEHLE U PŘEDSLAVIC 192
770183 ÚNICE 146
672327 ÚTĚŠOV 278
775771 UZENICE 420
775789 UZENIČKY 357
701181 VACOVICE 111
700894 VAHLOVICE 308
712931 VELKÁ TURNÁ 364
782513 VÍSKA U STRAKONIC 145
763306 VÍTKOV U ŠTĚKNĚ 348
674354 VOJNICE 209
784834 VOLENICE 524
784958 VOLYNĚ 466
661953 VRBNO 215
734497 VŠECHLAPY U VOLYNĚ 168
700908 VÝŠICE 136
789313 ZÁBOŘÍ U BLATNÉ 373
701858 ZADNÍ PTÁKOVICE 141
770191 ZADNÍ ZBOROVICE 309
686255 ZAHORČICE U LNÁRŮ 226
789798 ZAHORČICE U VOLYNĚ 278
790281 ZÁHROBÍ 160
632295 ZÁLESÍ U DRÁŽOVA 170
790834 ZÁLUŽÍ U VODŇAN 243
790923 ZÁMLYNÍ 102
791288 ZÁVIŠÍN U BĚLČIC 258
784966 ZECHOVICE 243
660736 ZORKOVICE 80
762725 ZVOTOKY 254
CZ0317 Tábor
630551 BABČICE 169
601543 BECHYNĚ 413
691267 BEČICE NAD LUŽNICÍ 163
601896 BĚLEČ U MLADÉ VOŽICE 670
604976 BENDOVO ZÁHOŘÍ 134
795810 BEZDĚČÍN 242
758833 BEŽEROVICE 415
737500 BÍTOV U RADENÍNA 169
604984 BLANICE U MLADÉ VOŽICE 255
724718 BLANIČKA 116
605174 BLATEC U HODĚTÍNA 306
607606 BORKOVICE 642
607665 BOROTÍN U TÁBORA 635
608793 BOŽEJOVICE 390
608963 BRADÁČOV 198
614386 BŘEZNICE U BECHYNĚ 543
612910 BRTEC 216
615421 BUDISLAV 262
619418 ČELKOVICE 242
619477 ČENKOV U BECHYNĚ 112
780405 ČERAZ 199
758841 ČERNÝŠOVICE 459
653403 ČERVENÉ ZÁHOŘÍ 203
650552 CHABROVICE 183
751804 CHLEBOV 191
701068 CHLÍSTOV U NADĚJKOVA 99
661155 CHLUM U JISTEBNICE 131
652814 CHOTČINY 196
653039 CHOTĚMICE 364
653411 CHOTOVINY 312
653594 CHOUSTNÍK 344
654124 CHRBONÍN 402
655473 CHÝNOV U TÁBORA 500
661139 CUNKOV 193
624888 DEBRNÍK 342
703290 DĚDICE U NEMYŠLE 190
626406 DLOUHÁ LHOTA U TÁBORA 220
619493 DOBŘEJICE 246
627399 DOBRONICE U CHÝNOVA 443
629103 DOLNÍ HOŘICE 404
630560 DOMAMYŠL 226
670804 DOUBÍ NAD LUŽNICÍ 207
632066 DRÁCHOV 490
608815 DRAHNĚTICE 339
631990 DRAHOV 517
633259 DUB U RATIBOŘSKÝCH HOR 499
748722 DUDOV 161
771198 DVORCE U TUČAP 289
776122 HAMR NAD NEŽÁRKOU 86
708585 HARTVÍKOV 86
739588 HAŠKOVCOVA LHOTA 246
638838 HLASIVO 696
639044 HLAVŇOV U BUDISLAVI 114
639231 HLINICE 125
737879 HNOJNÁ LHOTKA 72
640263 HODĚTÍN 314
640387 HODONICE U BECHYNĚ 359
642096 HORKY U TÁBORA 301
724696 HORNÍ HRACHOVICE 252
705900 HORNÍ STŘÍTEŽ 365
608971 HORNÍ SVĚTLÁ U BRADÁČOVA 134
646199 HOŠTICE U NEMYŠLE 218
648256 HROBY 199
648761 HRUŠOVA LHOTA 145
650358 HVOŽĎANY U BECHYNĚ 547
656909 JANOV U MLADÉ VOŽICE 325
658057 JEDLANY 295
661171 JISTEBNICE 919
653608 KAJETÍN 161
607681 KAMENNÁ LHOTA U BOROTÍNA 109
615439 KATOV U BUDISLAVI 239
629120 KLADRUBY 246
790702 KLEČATY 329
666106 KLENOVICE U SOBĚSLAVI 418
666572 KLOUŽOVICE 266
668664 KOMÁROV U SOBĚSLAVI 419
670812 KOŠICE U SOBĚSLAVI 710
670910 KOŠÍN 138
648264 KOZMICE U CHÝNOVA 327
674176 KRÁTOŠICE 180
604992 KRCHOVA LOMNÁ 156
675580 KŘEKOVICE U VYŠETIC 493
705918 KŘTĚNOVICE 188
675156 KRTOV 313
734501 KVASEJOVICE U SOBĚSLAVI 260
648272 LAŽANY U CHÝNOVA 221
629138 LEJČKOV 85
682012 LIBENICE U TÁBORA 285
689700 LŽÍN 432
689963 MAKOV U JISTEBNICE 468
784265 MALEŠÍN U VODICE 171
691275 MALŠICE 862
779610 MALÝ JEŽOV 238
652822 MAŠOVICE 209
693456 MĚŠICE U TÁBORA 723
693791 MEZNÁ U SOBĚSLAVI 347
696722 MLADÁ VOŽICE 587
697389 MLÝNY U CHOUSTNÍKU 435
720445 MODLÍKOV 59
780413 MOKRÁ U SOBĚSLAVI 168
653438 MORAVEČ U CHOTOVIN 169
749567 MORAVEČ U MLADÉ VOŽICE 177
724726 MOSTEK U RATIBOŘSKÝCH HOR 110
720437 MOZOLOV 242
705926 MUTICE 189
700690 MYSLKOVICE 347
701084 NADĚJKOV 434
740284 NAHOŘANY U MLADÉ VOŽICE 132
780421 NEDVĚDICE U SOBĚSLAVI 323
703311 NEMYŠL 341
704881 NOSKOV 291
705870 NOVÁ VES U CHÝNOVA 469
626104 NOVÁ VES U DÍRNÉ 187
705934 NOVÁ VES U MLADÉ VOŽICE 177
726079 NOVÉ DVORY U POŘÍNA 219
708607 OBLAJOVICE 181
691925 OBORA U MARŠOVA 223
709956 OLDŘICHOV U MLADÉ VOŽICE 731
712302 ORLOV U JISTEBNICE 668
720453 PETŘÍKOVICE 93
607690 PIKOV 513
721336 PLANÁ NAD LUŽNICÍ 682
661198 PLECHOV 53
724700 POHNÁNEC 165
724734 POHNÁNÍ 225
661201 POHOŘÍ U JISTEBNICE 47
724980 POJBUKY 327
726087 POŘÍN 567
732907 PRASETÍN 227
653616 PŘEDBOŘ U CHOUSTNÍKU 247
734519 PŘEHOŘOV U SOBĚSLAVI 309
703320 PRUDICE 195
736392 PSÁROV 294
737518 RADENÍN 498
738484 RADOSTOVICE U SMILOVÝCH HOR 264
738875 RADVANOV U MLADÉ VOŽICE 148
638854 RAŠOVICE U HLASIVA 149
739863 RATIBOŘICE U TÁBORA 432
739880 RATIBOŘSKÉ HORY 123
745073 ŘEMÍČOV 292
745413 ŘEVNOV 282
745766 ŘÍPEC 513
740292 RODNÁ 234
741591 ROUDNÁ NAD LUŽNICÍ 208
747882 RYBOVA LHOTA 284
762211 ŠEBÍŘOV 496
653462 SEDLEČKO U CHOTOVIN 309
793817 SEDLEČKO U SOBĚSLAVĚ 211
601560 SENOŽATY U BECHYNĚ 201
747688 SEZIMOVO ÚSTÍ 250
747891 SKALICE NAD LUŽNICÍ 344
748358 SKOPYTCE 361
748731 SKRÝCHOV U MALŠIC 317
749575 SLAPSKO 468
753211 SLAVŇOVICE 251
751065 SMILOVY HORY 427
751707 SOBĚSLAV 697
753220 STÁDLEC 392
754064 STARÁ VOŽICE 322
701092 STARCOVA LHOTA 361
751073 STOJSLAVICE 230
619094 STOKLASNÁ LHOTA 194
758884 SUDOMĚŘICE U TÁBORA 212
783404 SVINKY 256
608831 SVOŘÍŽ 191
764701 TÁBOR 276
779636 TĚCHOBUZ II 49
770019 TŘEBIŠTĚ 142
736406 TŘÍKLASOVICE 248
771201 TUČAPY U SOBĚSLAVI 500
705888 TUROVEC 388
775436 USTRAŠICE 160
776131 VAL U VESELÍ NAD LUŽNICÍ 553
779628 VELKÝ JEŽOV 228
666581 VELMOVICE 94
780430 VESCE U SOBĚSLAVI 183
780685 VESELÍ NAD LUŽNICÍ 915
782050 VILICE 510
689998 VLÁSENICE U MAKOVA 210
783412 VLASTIBOŘ U SOBĚSLAVI 541
783641 VLČEVES 458
784061 VLKOV NAD LUŽNICÍ 275
784273 VODICE U TÁBORA 311
612928 VRATIŠOV 117
786667 VŘESCE 387
619515 VŠECHLAPY U MALŠIC 154
788546 VYŠETICE 466
724998 ZADNÍ LOMNÁ 139
725005 ZADNÍ STŘÍTEŽ 355
655481 ZÁHOSTICE 281
783421 ZÁLUŽÍ U VLASTIBOŘE 179
762229 ZÁŘÍČÍ U MLADÉ VOŽICE 227
790991 ZÁRYBNIČNÁ LHOTA 221
709981 ZHOŘ U MLADÉ VOŽICE 247
780693 ŽIŠOV U VESELÍ NAD LUŽNICÍ 300
793361 ZLUKOV 414
661228 ZVĚSTONÍN 220
CZ0321 Domažlice
641375 BABICE U HOLUBČE 72
600717 BABYLON 44
601624 BĚLÁ NAD RADBUZOU 867
700479 BEZVĚROV I 101
798401 BEZVĚROV II 148
608181 BOŘICE U DOMAŽLIC 193
747327 BOROVICE U HORŠOVSKÉHO TÝNA 223
770060 BOZDIŠ 131
627844 BRANIŠOV NA ŠUMAVĚ 62
609951 BRNÍŘOV 168
613045 BRŮDEK 156
615781 BUKOVÁ U SEMNĚVIC 302
615935 BUKOVEC U HORŠOVSKÉHO TÝNA 382
601632 BYSTŘICE U BĚLÉ NAD RADBUZOU 193
601641 ČEČÍN 188
615943 ČEČOVICE U BUKOVCE 364
619701 ČERMNÁ U STAŇKOVA 234
601659 ČERNÁ HORA U BĚLÉ NAD RADBUZOU 118
620190 ČERNÍKOV 351
621366 ČESKÁ KUBICE 88
650439 CHALUPY 236
652105 CHOCOMYŠL 276
652130 CHODOV 370
652253 CHODSKÁ LHOTA 758
781622 CHŘEBŘANY 316
626082 DÍLY 114
627852 DOBŘÍKOV NA ŠUMAVĚ 92
634557 DOLNÍ FOLMAVA 130
643068 DOLNÍ KAMENICE U STAŇKOVA 128
630853 DOMAŽLICE 1419
736678 DOUBRAVA U PUCLIC 177
601667 DOUBRAVKA U BĚLÉ NAD RADBUZOU 143
631884 DRAHOTÍN 658
632112 DRAŽENOV 478
636673 HÁJEK U VŠERUB 249
763837 HAŠOV 133
637980 HAVLOVICE U DOMAŽLIC 182
639427 HLOHOVÁ 501
664669 HLUBOKÁ U KDYNĚ 304
641383 HOLUBEČ 135
641553 HOLÝŠOV 380
631892 HORA SVATÉHO VÁCLAVA 100
634565 HORNÍ FOLMAVA 267
643076 HORNÍ KAMENICE U STAŇKOVA 222
645931 HOROUŠANY U HOSTOUNĚ 106
645940 HOSTOUŇ U HORŠOVSKÉHO TÝNA 496
647454 HRADIŠTĚ U DOMAŽLIC 375
649031 HŘÍCHOVICE 234
697451 HVOŽĎANY U POBĚŽOVIC 218
650421 HYRŠOV 218
619841 JINDŘICHOVA HORA 72
779644 JIVJANY 435
662992 KANICE U DOMAŽLIC 471
663018 KANIČKY 98
664677 KDYNĚ 308
666068 KLENČÍ POD ČERCHOVEM 610
666238 KLÍČOV U MRÁKOVA 825
668575 KOLOVEČ 671
743941 KORYTANY 135
671231 KOUT NA ŠUMAVĚ 746
753556 KRCHLEBY U STAŇKOVA 106
675903 KŘENOVY 199
678333 KVÍČOVICE 302
682934 LIBKOV 289
781631 LIBOSVÁRY 205
666076 LÍSKOVÁ U NEMANIC 112
686972 LOUČIM 241
687855 LŠTĚNÍ NAD ZUBŘINOU 558
702889 LUČINA U NEMANIC 283
689301 LUŽENICE 248
689319 LUŽENIČKY 255
687863 MALONICE NAD ZUBŘINOU 227
736686 MALÝ MALAHOV 307
692336 MAXOV 265
753009 MEDNÁ 250
641391 MĚLNICE 384
693553 MEZHOLEZY U ČERNÍKOVA 233
693561 MEZHOLEZY U HORŠOVSKÉHO TÝNA 354
694509 MILAVČE 595
645958 MIRKOVICE 173
697460 MNICHOV U POBĚŽOVIC 248
697672 MOČERADY 332
743950 MOSTEK U RYBNÍKU 93
700070 MRÁKOV 299
770086 MRCHOJEDY 110
700461 MUTĚNÍN 608
787353 MYSLÍV U VŠERUB 316
798380 MÝTNICE 58
631906 NAČETÍN U DRAHOTÍNA 204
702846 NEMANICE 268
702960 NĚMČICE U KDYNĚ 329
770094 NĚMČICE U TŘEBNIC 124
615960 NEMNĚNICE 232
750191 NEVDĚK 23
704342 NEVOLICE 226
705543 NOVÁ VES U KDYNÉ 315
697681 NOVÉ DVORY U MOČERAD 167
702897 NOVOSEDLY U NEMANIC 131
743968 NOVOSEDLY U RYBNÍKU 127
707741 NOVÝ KRAMOLÍN 378
752720 NOVÝ SPÁLENEC 216
753564 OHŮČOV 225
781649 OPLOTEC 304
712027 OPRECHTICE NA ŠUMAVĚ 291
722928 ORLOVICE U POCINOVIC 22
779652 OSTROMEČ 365
716391 OSVRAČÍN 714
707759 PAŘEZOV 127
718131 PASEČNICE 280
718629 PEC 90
756334 PELECHY 93
719951 PETROVICE U DOMAŽLIC 220
697478 PIVOŇ 54
650447 PLÁNĚ NA ŠUMAVĚ 251
751189 PLEŠ 226
722863 POBĚŽOVICE U DOMAŽLIC 508
722936 POCINOVICE 966
619710 PODĚVOUSY 207
609960 PODZÁMČÍ 54
753017 POLŽICE U HORŠOVSKÉHO TÝNA 501
650455 POMEZÍ NA ŠUMAVÉ 189
726168 POSTŘEKOV 774
732851 PRAPOŘIŠTĚ 324
641405 PŘES 219
738255 RADONICE U MILAVČÍ 292
753025 ROUDNÁ U HORŠOVSKÉHO TÝNA 114
743496 RUDOLTICE U ČERNÍKOVA 195
743917 RYBNÍK NAD RADBUZOU 105
722871 SEDLEC U POBĚŽOVIC 218
746908 SEDLICE U DOMAŽLIC 133
747343 SEMNĚVICE 439
631914 SEZEMÍN 70
631922 ŠIBANOV 87
631931 ŠIDLÁKOV 154
707783 ŠITBOŘ 251
641413 SKAŘEZ 70
697494 SKLÁŘE U MNICHOVA 124
645966 SLATINA U HOSTOUNĚ 216
750204 SLAVÍKOVICE 246
615986 ŠLOVICE U BUKOVCE 101
751162 SMOLOV 315
700088 SMOLOV U DOMAŽLIC 47
751294 SMRŽOVICE 162
752771 SPÁŇOV 211
752916 SRBICE U KOLOVČE 359
753033 SRBY U HORŠOVSKÉHO TÝNA 553
650463 SRUBY NA ŠUMAVĚ 189
753505 STANĚTICE 227
753572 STAŇKOV-MĚSTO 451
798711 STAŇKOV-VES 320
754790 STAREC 172
700487 STARÝ KRAMOLÍN 208
752746 STARÝ SPÁLENEC 283
678341 ŠTICHOV 245
763853 ŠTÍTARY NAD RADBUZOU 285
756342 STRÁŽ U DOMAŽLIC 207
757349 STRÝČKOVICE 472
787337 STUDÁNKY U VŠERUB 97
743933 ŠVARCAVA 168
763845 SVINNÁ U ŠTÍTAR 103
645974 SVRŽNO 296
763861 TASNOVICE 356
752924 TĚŠOVICE 233
767573 TLUMAČOV U DOMAŽLIC 589
770108 TŘEBNICE U DOMAŽLIC 294
768065 TRHANOV 161
772551 ÚBOČ 444
601675 ÚJEZD SVATÉHO KŘÍŽE 380
773620 ÚJEZD U DOMAŽLIC 520
772569 ÚLIKOV 56
774359 ÚNĚJOVICE 301
774740 ÚSILOV 299
707805 VALTÍŘOV U NOVÉHO KRAMOLÍNA 208
743976 VELKÝ HORŠÍN 185
779661 VELKÝ MALAHOV 327
747351 VĚVROV 324
781657 VIDICE 307
782076 VÍLOV 168
753041 VÍTÁNÍ 147
707791 VLKANOV U NOVÉHO KRAMOLÍNA 297
675920 VRÁNOV 275
697486 VRÁNOV U MNICHOVA 61
704172 VŠEKARY 349
787281 VŠEPADLY 382
787345 VŠERUBY U KDYNĚ 527
694525 VÝROV U MILAVČÍ 91
789925 ZAHOŘANY U DOMAŽLIC 469
743925 ZÁVIST U RYBNÍKU 95
794996 ŽDÁNOV 267
751171 ŽELEZNÁ U SMOLOVÁ 664
668583 ZÍCHOV 97
CZ0322 Klatovy
759694 ALBRECHTICE U SUŠICE 215
641871 BABÍN U HORAŽĎOVIC 193
628336 BALKOVY 57
601390 BĚHAŘOV 260
608211 BERNARTICE U BOŘÍKOV 64
603317 BĚŠINY 452
637432 BEZDĚKOV U HARTMANIC 49
654604 BEZPRAVOVICE 152
604186 BÍLENICE 362
692417 BÍLUKY 234
708437 BLATA 113
687588 BLIŽANOVY 203
626520 BOHDAŠICE 142
737097 BOJANOVICE POD RABÍM 305
607126 BOLEŠINY 430
608220 BOŘÍKOVY 110
780332 BOUBÍN 161
782688 BOŽTĚŠICE NA ŠUMAVĚ 81
618209 BRADNÉ 118
709000 BŘETĚTICE 109
614891 BŘEŽANY 674
618217 BŘEZÍ U ČACHROVA 139
668397 BROD 138
782696 BRTÍ 251
615307 BUDĚTICE 594
626325 BUKOVÁ U KLATOV 115
616133 BUKOVNÍK 265
668401 BURŠICE 122
667609 BYSTRÉ U KLATOV 99
617083 BYSTŘICE NAD ÚHLAVOU 332
618225 ČACHROV 248
761362 ČÁSTKOV U SVOJŠIC 78
639061 ČASTONICE 73
619027 ČEJKOVY 491
639079 ČELETICE 67
737101 ČEPICE 143
619728 ČERMNÁ 421
647411 ČERNÍČ U HRADEŠIC 303
625345 ČERNICE U DEFUROVÝCH LAŽAN 99
664375 ČERVENÁ U KAŠPERSKÝCH HOR 158
759759 ČERVENÉ DVORCE 74
756733 ČESKÉ HAMRY 88
719986 CHAMUTICE 58
650633 CHANOVICE 244
651320 CHLISTOV 216
637301 CHLUM U HARTMANIC 80
659517 CHLUMSKÁ 122
653136 CHOTÉŠOV U VELHARTIC 216
618233 CHŘEPICE 139
654612 CHUDENICE 711
654663 CHUDENÍN 492
677302 CHVALŠOVICE U ČACHROVA 233
623571 ČÍHAŇ 444
623911 ČIMICE 486
795941 DAMĚTICE 99
624659 DAMÍČ 122
625469 DATELOV 84
796085 DEBRNÍK U ŽELEZNÉ RUDY 6
625353 DEFUROVY LAŽANY 248
767646 DEHTÍN 206
625477 DĚPOLTICE 140
625647 DEŠENICE 452
759724 DIVIŠOV U SUŠICE 49
625485 DIVIŠOVICE U DĚPOLTIC 184
626333 DLAŽOV 224
626538 DLOUHÁ VES U SUŠICE 297
677299 DOBŘEMILICE 87
650617 DOBROTICE U CHANOVIC 227
759635 DOBRŠÍN 316
628344 DOLANY U KLATOV 422
637378 DOLEJŠÍ KRUŠEC 234
637262 DOLEJŠÍ TĚŠOV 132
664383 DOLNÍ DVORCE U KAŠPERSKÝCH HOR 120
719960 DOLNÍ KOCHÁNOV 44
629481 DOLNÍ LHOTA U KLATOV 176
759741 DOLNÍ STAŇKOV 219
700720 DOMAŽLIČKY 110
630977 DOMORAZ 290
632333 DRAŽOVICE U SUŠICE 372
644986 DROUHAVEC 175
771503 DRSLAVICE U TUPADEL 123
601403 DUBOVÁ LHOTA 145
697851 FILIPOVA HUŤ 53
654647 FLEKY 422
795950 FRYMBURK 359
708852 HABARTICE U OBYTCŮ 122
654655 HADRAVA 232
792730 HAMRY NA ŠUMAVĚ 403
637271 HARTMANICE I 157
798991 HARTMANICE II 22
638161 HEJNÁ 353
639206 HLINĚNÝ ÚJEZD 162
721450 HNAČOV 156
708445 HODOUSICE 346
640727 HOJSOVA STRÁŽ 448
650625 HOLKOVICE 263
603325 HOŘÁKOV 110
641855 HORAŽĎOVICE 1066
770213 HORAŽĎOVICKÁ LHOTA 161
637289 HOŘEJŠÍ KRUŠEC 74
637297 HOŘEJŠÍ TĚŠOV 168
798983 HORKY U SRNÍ 23
772275 HORNÍ LHOTA U KLATOV 131
782700 HORNÍ NĚMČICE U ČACHROVA 83
639095 HORNÍ STAŇKOV 142
697869 HORSKÁ KVILDA 146
644994 HORY MATKY BOŽÍ 64
698075 HOŠTICE U MOCHTÍNA 214
647276 HRÁDEK U SUŠICE 410
647420 HRADEŠICE 610
608238 HRADIŠTĚ U BOŘÍKOV 51
759716 HUMPOLEC U SUŠICE 107
798932 HŮRKA U ŽELEZNÉ RUDY 0
654728 HVĚZDA U CHUDENÍNA 55
657123 HVÍZDALKA 96
626546 JANOVICE U SUŠICE 85
772283 JAVOR 158
697885 JAVOŘÍ PILA 0
637319 JAVOŘÍ U HARTMANIC 71
724220 JAVOŘÍ U PODOLÍ 73
657778 JAVORNÁ NA ŠUMAVĚ 735
799122 JAVORNÁ U POLOMU 0
618241 JESENÍ 181
779521 JETENOVICE 317
659525 JEŽOVY 331
691046 JINDŘICHOVICE U MALONIC 304
620998 JÍNO 131
719994 JIŘIČNÁ 125
742325 KADEŠICE 371
621005 KALIŠTĚ U ČERVENÉHO POŘÍČÍ 109
675831 KÁMEN U KŘENIC 119
764574 KAMÝK U ŠVIHOVA 190
664391 KAŠPERSKÉ HORY 509
664405 KAVRLÍK 56
664723 KEJNICE 297
740063 KLÁŠTERSKÝ MLÝN I 3
799041 KLÁŠTERSKÝ MLÝN II 0
772291 KLENOVÁ 213
637327 KOCHÁNOV II 181
799009 KOCHÁNOV III 135
667617 KOCOUROV 219
720003 KOJŠICE 81
668419 KOLINEC 434
668923 KOMUŠÍN 383
603490 KORYTA U BEZDĚKOVA 322
665967 KOSMÁČOV 106
671541 KOVČÍN 223
603333 KOZÍ 173
740071 KOYÍ HŘBET 233
675849 KŘENICE 268
757594 KŘISTÍN 110
623580 KŘÍŽOVICE U ČÍHANĚ 208
700738 KROMĚŽDICE 154
756741 KROTĚJOV 236
774804 KRUTĚNICE 112
637335 KUNDRATICE I 174
799025 KUNDRATICE II 47
677311 KUNKOVICE U ČACHROVA 153
687596 KVASETICE 320
797901 KVASLICE 98
678228 KVÁŠŇOVICE 280
678392 KYDLINY 274
756750 LEHOM 87
698245 LEŠIŠOV 133
695815 LETOVY 255
764591 LHOVICE 271
667625 LHŮTA U KLATOV 100
664413 LIDLOVY DVORY 177
615315 LIPOVÁ LHOTA 115
654671 LIŠČÍ U CHUDENÍNA 282
772305 LOUČANY 70
637343 LOUČOVÁ 82
700657 LOUŽNÁ 235
687600 LOVČICE U KLATOV 143
654621 LUČICE U CHUDENIC 103
756768 LUKAVICE 188
689068 LUKOVIŠTĚ 142
616141 MAČICE 176
734411 MAKOV U PŘEDSLAVI 152
651915 MALÁ CHMELNÁ 60
786250 MALÁ VÍSKA U KLATOV 199
639214 MALÉ HYDČICE 65
690597 MALEČ 124
691054 MALONICE 365
691399 MALÝ BOR 623
717282 MAŇOVICE U PAČEJOVA 192
761371 MARŠOVICE U SVOJŠIC 71
625671 MATĚJOVICE 74
734420 MĚCHOLUPY U PŘEDŠLAVI 212
692441 MĚČÍN 656
625493 MĚSTIŠTĚ U DĚPOLTIC 73
764604 MEZIHOŘÍ U ŠVIHOVA 139
671550 MILČICE252
759708 MILČICE U SUŠICE 65
625655 MILENCE 222
626341 MILETICE U DLAŽOVA 316
639117 MILÍNOV 279
695823 MIŘENICE 262
782718 MLADOTICE U ČACHROVA 68
697281 MLÁZOVY 233
773956 MLYNÁŘOVICE 49
725137 MLÝNEC 194
773964 MLÝNSKÉ STRUHADLO 249
637351 MOCHOV U HARTMANIC 80
698091 MOCHTÍN 388
639176 MOKŘANY 144
698253 MOKROSUKY 275
700665 MYSLÍV 354
700746 MYSLOVICE 196
756253 NAHOŘÁNKY 75
701521 NALŽOVSKÉ HORY 615
692450 NEDANICE 343
700673 NEHODIV 212
702986 NĚMČICE U KLATOV 244
703141 NEMILKOV 408
703524 NEPROCHOVY 200
704385 NEZAMYSLICE U HORAŽĎOVIC 551
704423 NEZDICE NA ŠUMAVĚ 309
607959 NEZDICE NAD ÚHLAVOU 149
786268 NEZNAŠOVY 149
626554 NOVÉ MĚSTEČKO 118
700681 NOVÝ DVŮR U MYSLÍVA 131
759732 NUZEROV 85
708453 NÝRSKO 515
708861 OBYTCE 205
709018 ODOLENOV 107
625507 OLDŘICHOVICE U DĚPOLTIC 142
678236 OLŠANY U KVAŠŇOVIC 184
657140 ONDŘEJOVICE U JANOVIC NAD ÚHL. 142
618250 ONEN SVĚT 105
756776 OPÁLKA 213
664421 OPOLENEC 122
607134 OSTŘETICE 406
716251 OSTRUŽNO NA ŠUMAVĚ 200
695840 OTĚŠÍN 235
767654 OTÍN U TOČNÍKU 147
717304 PAČEJOV 374
796093 PANCÍŘ 89
798908 PASTĚ 121
700754 PEČETÍN 215
617091 PETROVICE NAD ÚHLAVOU 366
692484 PETROVICE U MĚČÍNA 477
720020 PETROVICE U SUŠICE 335
734438 PETROVIČKY U PŘEDSLAVI 247
639109 PÍCH 122
721476 PLÁNICE 1137
623598 PLÁNIČKA 77
626562 PLATOŘ 111
791300 PLICHTICE 115
724041 PODMOKLY U SUŠICE 345
724238 PODOLÍ U KLATOV 110
687618 POHOŘÍ U LOVČIC 90
704431 POHORSKO 101
725145 POLEŇ 247
725153 POLEŇKA 158
720038 POSOBICE 80
627054 PRÁŠILY 78
734446 PŘEDSLAV 286
639125 PŘESTANICE 107
675857 PŘETÍN 220
725129 PUŠPERK 218
737119 RABÍ 335
740080 RADEŠOV U REJŠTEJNA 70
786276 RADINOVY 172
692492 RADKOVICE U MĚČÍNA 651
639133 RADOSTICE U HLAVŇOVIC 79
653144 RADVANICE U CHOTĚŠOVA 135
603341 RAJSKÉ 75
628361 ŘAKOM 144
740098 REJŠTEJN 119
759678 ROK 68
697893 ROKLANSKÝ LES 0
756784 ROVNÁ 132
720046 ROVNÁ U SUŠICE 82
742333 ROZSEDLY 280
742341 ŠIMANOV NA ŠUMAVĚ 132
654680 SKELNÁ HUŤ 322
791318 SKRÁNČICE 169
654639 SLATINA U CHUDENIC 164
749630 SLATINA U HORAŽĎOVIC 387
607142 SLAVOŠOVICE U KLATOV 173
668931 SLIVONICE 212
691062 SLUHOV 89
647438 SMRKOVEC U HRADEŠIC 271
751901 SOBĚŠICE U SUŠICE 717
665959 SOBĚTICE U KLATOV 228
626368 SOUSTOV 321
796051 ŠPIČÁK 188
698105 SRBICE U MOCHTÍNA 149
753092 SRNÍ I 359
799068 SRNÍ II 154
708461 STARÁ LHOTA 130
617105 STARÝ LÁZ 160
637394 ŠTĚPANICE I 245
767662 ŠTĚPÁNOVICE U KLATOV 268
687626 ŠTIPOKLASY U LOVČIC 325
653152 STOJANOVICE 103
756261 STRAŠÍN U SUŠICE 380
756806 STRÁŽOV NA ŠUMAVĚ 411
717312 STRÁŽOVICE U PAČEJOVA 388
757608 STŘEZIMĚŘ 232
691071 STŘÍTEŽ U MALONIC 118
621013 STROPČICE 71
603503 STRUHADLO 170
639141 SUCHÁ U HLAVŇOVIC 96
654698 SUCHÝ KÁMEN 22
759601 SUŠICE NAD OTAVOU 675
654701 SVATÁ KATEŘINA 287
641910 SVATÉ POLE U HORAŽĎOVIC 81
760307 SVÉRADICE 860
637386 SVĚTLÁ U HARTMANIC 42
764621 ŠVIHOV U KLATOV 730
657786 SVINNÁ NA ŠUMAVĚ 112
740101 SVOJŠE 141
761389 SVOJŠICE U SUŠICE 202
628379 SVRČOVEC 361
691089 TAJANOV U MALONIC 89
765457 TĚCHONICE 215
647284 TEDRAŽICE 386
698113 TĚŠETINY 189
603511 TETĚTICE U BEZDĚKOVA 136
702994 TŘEBÍŠOV 194
770221 TŘEBOMYSLICE U HORAŽĎOVIC 389
692506 TŘEBÝCINA 300
621021 TŘEBÝCINKA 179
659533 TRNČÍ 251
720054 TRSICE 64
724246 TRŽEK 121
771520 TUPADLY U KLATOV 172
664430 TUŠKOV 89
791326 TUŽICE 164
639222 TÝNEC U HLINĚNÉHO ÚJEZDU 278
772313 TÝNEC U JANOVIC NAD ÚHLAVOU 370
717321 TÝŘOVICE U PAČEJOVA 81
601411 UBORSKO 95
654710 UHLIŠTĚ 158
668443 UJČÍN 169
625361 ÚJEZD U CHANOVIC 203
773972 ÚJEZD U PLÁNICE 250
700762 ÚJEZDEC U MĚCHOLUP 103
698121 ÚJEZDEC U MOCHTÍNA 84
603350 ÚLOH 104
774812 ÚSTALEČ 318
629511 VACOVY 142
637408 VATĚTICE 79
753084 VCHYNICE-TETOV I 126
798681 VCHYNICE-TETOV II 37
771538 VĚCKOVICE U JANOVIC NAD ÚHL. 92
777803 VELENOVY 666
717339 VELEŠICE U PAČEJOVA 194
777935 VELHARTICE 397
651923 VELKÁ CHMELNÁ 222
778834 VELKÉ HYDČICE 260
779539 VELKÝ BOR U HORAŽĎOVIC 590
740110 VELKÝ RADKOV I 79
799050 VELKÝ RADKOV II 12
780341 VEŘECHOV 344
767689 VÍCENICE U KLATOV 126
782726 VITEŇ 178
637416 VLASTĚJOV 119
668451 VLČKOVICE U KOLINCE 211
783889 VLČNOV U ZAVLEKOVA 114
784028 VLKONICE 274
764647 VOSÍ 100
759686 VRABCOV 87
623601 VRACOV U ČÍHANĚ 39
607967 VŘESKOVICE 541
786284 VRHAVEČ U KLATOV 283
792756 ZADNÍ CHALUPY 1
756814 ZAHORČICE NA ŠUMAVĚ 142
618268 ZAHRÁDKA U ČACHROVA 85
637424 ZÁLUŽICE I 37
799033 ZÁLUŽICE II 14
639150 ZÁMYŠL 171
641928 ZÁŘEČÍ U HORAŽĎOVIC 201
791334 ZAVLEKOV 434
721484 ZBOROVY 436
619035 ZBYNICE 324
791997 ZBYSLAV U KLATOV 138
765465 ŽĎÁR U NALŽOVSKÝCH HOR 355
623610 ZDEBOŘICE 270
725161 ZDESLAV 212
792748 ZELENÁ LHOTA 264
796069 ŽELEZNÁ RUDA 195
796077 ALŽBĚTÍN 51
798975 ZHŮŘÍ 9
740128 ZHŮŘÍ U REJŠTEJNA 96
796930 ŽICHOVICE 276
796905 ŽIHOBCE 616
761397 ŽIKOV 123
625663 ŽIZNĚTICE 98
664448 ŽLÍBEK 117
756270 ZUKLÍN 40
639168 ZVÍKOV 79
CZ0323 Plzeň-město
722120 BOLEVEC 257
722294 BOŽKOV 309
722367 BRUČNÁ 113
722707 BUKOVEC 154
722677 DOUBRAVKA 125
722464 DOUDLEVCE 116
722341 HRADIŠTĚ U PLZNĚ 70
671053 KOTEROV 218
676195 KŘIMICE 618
722740 LITICE U PLZNĚ 753
722618 LOBZY 98
722049 PLZEŇ 1 603
722731 PLZEŇ 4 24
737411 RADČICE U PLZNĚ 282
620122 RADOBYČICE 448
722596 SKVRŇANY 263
722685 ÚJEZD 222
722472 VALCHA 166
CZ0324 Plzeň-jih
603538 BEZDĚKOV U KASEJOVIC 315
694541 BEZDĚKOVEC 175
741884 BOLKOV UROUPOVA 116
607908 BOROVNO 101
797081 BŘEZÍ U ŽINKOV 389
697184 BUDISLAVICE 178
693162 BUKOVÁ U MERKLÍNA 278
617300 BZÍ 163
618799 ČEČOVICE 350
792802 ČELÁKOVY 154
664294 CHLOUMEK U KASEJOVIC 225
651851 CHLUMY 224
651982 CHOCENICE 325
653161 CHOTĚŠOV 806
796239 CHYNÍN 218
623512 ČÍČOV 356
624039 ČIŽICE 173
624071 ČÍŽKOV U BLOVIC 444
697974 ČMELÍNY 164
627615 DOBŘANY 1428
631469 DOŽICE 325
703460 DVOREC 127
784371 HÁJE U VODOKRT 163
765902 HOŘEHLEDY 384
623521 HOŘICE 107
671088 HOŘÍKOVICE U CHOTĚŠOVA 285
644838 HORŠICE 391
751596 HORUŠANY 145
646750 HRADEC U STODA 441
647471 HRADIŠTĚ U KASEJOVIC 537
647578 HRADIŠŤSKÁ LHOTKA 145
657603 JAROV U BLOVIC 416
664308 KASEJOVICE 718
664588 KBEL U PŘEŠTIC 432
680583 KBELNICE U LETIN 166
665291 KLADRUBCE 217
665495 KLÁŠTER U NEPOMUKA 640
704211 KLIKAŘOV 144
784389 KNIHY 98
797103 KOKOŘOV 521
713023 KOTOUŇ 252
651991 KOTOUSOV 134
671746 KOZLOVICE U NEPOMUKA 296
673099 KRAMOLÍN U NEPOMUKA 209
629707 KRASAVCE 256
755508 LELOV 318
680605 LETINY 358
680940 LHOTA U DOBŘAN 210
772089 LHŮTA U TYMÁKOVA 181
745081 LIBÁKOVICE 390
684139 LIPNICE U SPÁLENÉHO POŘÍČÍ 474
629715 LIŠICE U DOLNÍ LUKAVICE 317
684996 LÍŠINA 466
618802 LIŠKOV 154
653179 LOSINA 221
687341 LOUŇOVÁ 328
765911 LUČIŠTĚ 274
664596 MALINEC 292
694550 MAŇOVICE 169
653187 MANTOV 274
692743 MĚCHOLUPY U BLOVIC 405
618811 MĚRČÍN 141
693197 MERKLÍN U PŘEŠTIC 542
694568 MILEČ 235
704466 MILÍNOV U NEZVĚSTIC 347
607924 MIŠOV 133
706540 MÍTOV 160
697192 MLADÝ SMOLIVEC 392
697982 MOHELNICE U NEPOMUKA 205
624047 NEBÍLOVSKÝ BOREK 141
704075 NEBÍLOVY 344
702447 NECHANICE U NOVÝCH MITROVIC 179
702757 NEKVASOVY 406
703478 NEPOMUK 649
704083 NETUNICE 359
704229 NEURAZY 445
763136 NEZBAVĚTICE 366
704458 NEZDŘEV 241
713031 NOVÁ VES U HORAŽĎOVIC 242
705942 NOVÁ VES U NEPOMUKA 223
705551 NOVÁ VES U PLZNĚ 62
706558 NOVÉ MITROVICE 259
726974 NOVOTNÍKY 123
784397 OSEK U VODOKRT 245
713040 OSELCE 376
716472 OTĚŠICE 429
718114 PARTOLTICE 247
706566 PLANINY 124
745090 PLEVŇOV 144
723801 PODHŮŘÍ U NEPOMUKA 119
664316 POLÁNKA U KASEJOVIC 165
725056 POLANKA U NEPOMUKA 97
726982 PRÁDLO 418
665304 PŘEBUDOV 74
704091 PŘEDENICE 295
796247 PŘEŠÍN 337
626813 PŘESTAVLKY U DNEŠIC 477
736601 PTENÍN 489
738191 RADOCHOVY 245
738492 RADOŠICE 369
745103 ŘENČE 350
664324 ŘESANICE 416
741892 ROUPOV 479
755141 SEDLEC U STARÉHO PLZENCE 152
786179 SEDLIŠTĚ NAD ÚSLAVOU 320
748218 SKAŠOV 417
762831 ŠLOVICE U PLZNĚ 546
795551 SMEDEROV 165
629723 SNOPOUŠOVY 254
751855 SOBĚSUKY U NEPOMUKA 345
752703 SPÁLENÉ POŘÍČÍ 917
786187 SRBY NAD ÚSLAVOU 312
755150 STARÝ PLZENEC 783
697206 STARÝ SMOLIVEC 427
763349 ŠTĚNOVICE 409
624055 ŠTĚNOVICKÝ BOREK 186
763985 ŠTÍTOV U BLOVIC 274
755516 STOD 975
646776 STŘELICE 349
757021 STRUHAŘE 395
680613 SVÁRKOV 211
765929 TĚŇOVICE 363
786195 TOJICE 161
697991 TŘEBČICE 169
653217 TÝNEC U CHOTĚŠOVA 200
644846 TÝNIŠTĚ U HORŠIC 150
644854 ÚJEZD U HORŠIC 284
664332 ÚJEZD U KASEJOVIC 321
775665 ÚTUŠICE 319
698008 VÍSKA 88
783650 VLČÍ 209
752711 VLKOV U SPÁLENÉHO POŘÍČÍ 211
627623 VODNÍ ÚJEZD 243
784401 VODOKRTY 380
784613 VOJOVICE 309
786209 VRCEŇ 376
786985 VSTIŠ 665
789801 ZAHORČIČKY 146
694576 ZÁHOŘÍ U MILČE 106
624098 ZAHRÁDKA U ČÍŽKOVA 178
735965 ZÁLESÍ U PŘÍCHOVIC 119
765937 ZÁLUŽÍ U SPÁLENÉHO POŘÍČÍ 198
795569 ŽĎÁR U BLOVIC 167
689203 ZELENÉ 188
796255 ŽELEZNÝ ÚJEZD 472
694584 ŽELVICE 338
792829 ZEMĚTICE 319
657611 ZHŮŘ 232
797111 ŽINKOVY 425
797367 ŽIVOTICE U KASEJOVIC 167
CZ0325 Plzeň-sever
721506 BABINA 307
767069 BALKOVÁ 74
671975 BDENĚVES 387
603848 BEZVĚROV 266
604399 BÍLOV V ČECHÁCH 441
605301 BLATNICE U NÝŘAN 356
716022 BLAŽIM U BEZDRUŽIC 353
671908 BOHY 338
671916 BOREK U KOZOJED 78
691453 BRDO U MANĚTÍNA 137
701947 BŘEZÍN 569
615099 BŘÍZSKO 167
671924 BRODESLAVY 196
750816 BUČ 141
632961 BUČEK 176
615145 BUČÍ 202
623628 BUDEČ U ČÍHANÉ 255
616036 BUKOVINA U MLADOTIC 238
774367 ČBÁN 226
619434 ČEMINY 534
697133 ČERNÁ HAŤ 226
632970 ČERNÍKOVICE U DŘEVCE 253
791938 ČERVENÝ ÚJEZD U ZBŮCHU 140
621251 ČESKÁ BŘÍZA 320
691461 ČESKÁ DOUBRAVICE 159
701955 ČESTĚTÍN 198
653276 CHOTÍKOV 603
648337 CHOTINÁ 143
653675 CHRANČOVICE 206
653781 CHRÁST U PLZNĚ 465
653683 CHRÁSTOV 94
697141 CHRÁŠŤOVICE U MLADOTIC 278
654558 CHŘÍČ 437
629227 CHUDEČ 253
623636 ČÍHANÁ 348
624021 ČIVICE 315
627771 DOBŘÍČ 208
628395 DOLANY U PLZNĚ 504
722812 DOLANY U STŘÍBRA 182
628590 DOLNÍ BĚLÁ 152
629146 DOLNÍ HRADIŠTĚ 127
629219 DOLNÍ JAMNÉ 462
638684 DOLNÍ SEKYŘANY 196
690813 DOLNÍ VLKÝŠ 196
701963 DOUBRAVICE U NEČTIN 115
650218 DRAŽEŇ 428
632988 DŘEVEC 311
632708 DRUZTOVÁ 214
634280 DÝŠINA 395
632996 HEDČANY 246
654531 HLINCE 493
796841 HLUBOKÁ U ŽIHLE 228
638692 HNĚVNICE 343
650226 HODOVÍZ 210
633003 HODYNĚ U DŘEVCE 315
654540 HOLOVOUSY 333
642312 HORNÍ BĚLÁ 657
642631 HORNÍ BŘÍZA 359
642941 HORNÍ HRADIŠTĚ 205
774171 HRACHOLUSKY NADE MŽÍ 115
701971 HRAD NEČTINY 101
647241 HRADECKO 482
691470 HRÁDEK U MANĚTÍNA 92
648329 HROMNICE 371
642321 HUBENOV U HORNÍ BĚLÉ 106
790150 HŮRKY U ZAHRÁDKY 285
650234 HVOZD U MANĚTÍNA 300
774375 HVOŽĎANY U ÚNEŠOVA 280
657620 JAROV 376
661589 KACEŘOV 317
796859 KALEC 209
701998 KAMENNÁ HORA 173
708470 KAMENNÝ ÚJEZD U NÝŘAN 237
664553 KAZNĚJOV 250
675105 KEJŠOVICE 229
774197 KNÍJE 167
667650 KOČÍN U KRALOVIC 268
669318 KOPIDLO 220
669687 KORYTA 292
721417 KORÝTKA 138
701114 KOSTELEC U NADRYB 152
737127 KOTANEČ 168
672068 KOŽLANY 958
671932 KOZOJEDY U KRALOVIC 502
671983 KOZOLUPY U PLZNĚ 405
767077 KRAČÍN 183
672645 KRALOVICE U RAKOVNÍKA 1212
603856 KRAŠOV 240
763748 KŘEČOV 151
675661 KŘELOVICE U PERNARCE 554
716031 KRSOV 202
675113 KRSY 453
719277 KRUKANICE 216
677191 KUNĚJOVICE 365
619442 KŮŠTÍ 126
679631 LEDCE U PLZNĚ 546
679810 LEDNICE 381
702005 LEŠOVICE 90
654566 LHOTA U CHŘÍČE 134
702706 LHOTKA U NEKMÍŘE 168
683850 LÍNĚ 423
774383 LÍPA U ÚNEŠOVA 118
691488 LIPÍ U MANĚTÍNA 123
649503 LIPNO U HUNČIC 350
628603 LÍTÉ 328
721514 LOMNIČKA U PLAS 320
628611 LOZA 265
685194 LUHOV U LÍŠŤAN 416
690821 MALESICE 482
691496 MANĚTÍN 504
693430 MĚSTO TOUŠKOV 545
693588 MEZÍ 261
697150 MLADOTICE 435
790168 MOSTICE 165
675679 MYDLOVARY 139
701122 NADRYBY 224
721522 NEBŘEZINY 166
702013 NEČTINY 432
675687 NĚŠOV 108
704351 NEVŘEŇ 386
702021 NOVÉ MĚSTEČKO U NEČTIN 76
796867 NOVÝ DVŮR U ŽIHLE 138
708399 NYNICE 309
708496 NÝŘANY 616
708623 OBORA U KAZNĚJOVA 339
796875 ODLEZLY 120
775614 OLEŠOVICE 377
721425 ONDŘEJOV NAD STŘELOU 99
716049 OSTROV U BEZDRUŽIC 214
675695 PAKOSLAV 189
777650 PASTUCHOVICE 546
702030 PLACHTÍN 71
716057 PLÁŇ 298
708402 PLANÁ U NYNIC 157
721433 PLÁNĚ U PLAS 283
721531 PLASY 403
722804 PŇOVANY 730
675121 POLÍNKA 260
653705 POPOVICE U CHRANČOVIC 167
603864 POTOK 135
726532 POTVOROV 418
796883 PŘEHOŘOV U ŽIHLE 239
734535 PŘEHÝŠOV 828
679640 PŘÍŠOV 159
737135 RABŠTEJN 339
702048 RAČÍN U NEČTIN 125
691500 RADĚJOV U MANĚTÍNA 31
787361 RADIMOVICE U VŠERUB 291
671941 RAKOLUSKY 144
768502 ŘEMEŠÍN 177
615102 ROBČICE 169
675709 ROZNĚVICE 183
743895 RYBNICE U KAZNĚJOVA 306
746762 SEDLEC U KRALOVIC 482
793612 SENEC U PLZNĚ 217
675717 SKUPEČ 150
654574 SLATINA U CHŘÍČE 473
750824 SLUŽETÍN U BEZVĚROVA 163
763756 ŠTICHOVICE 381
623644 ŠTIPOKLASY U ČÍHANÉ 62
697168 STRÁŽIŠTĚ U MLADOTIC 110
654582 STUDENÁ U CHŘÍČE 230
758671 STVOLNY 676
629235 SVĚTEC U DOLNÍHO JAMNÉHO 188
796964 TATINÁ 217
649481 TĚCHODĚLY 64
767085 TIS U BLATNA 180
767557 TLUČNÁ 403
685216 TŘEBOBUZ 233
770698 TŘEMOŠNÁ 619
675148 TRHOMNÉ 151
768391 TRNOVÁ U PLZNĚ 273
768511 TROJANY U MLADOTIC 149
791946 ÚHERCE U NÝŘAN 581
773808 ÚJEZD NADE MŽÍ 469
773646 ÚJEZD U MANĚTÍNA 241
774405 ÚNĚŠOV 396
775622 ÚTERÝ 633
777552 VEJPRNICE 554
777668 VELEČÍN 243
775631 VIDŽÍN 277
691518 VLADMĚŘICE 196
603872 VLKOŠOV 307
784427 VOCHOV 476
623652 VOJTĚŠÍN 117
721441 VRÁŽNÉ 222
787027] VŠEHRDY U KRALOVIC 361
787370 VŠERUBY U PLZNĚ 658
787698j VÝROV U KRALOVIC 800
691526 VYSOČANY U MANĚTÍNA 208
788074 VYSOKÁ LIBYNĚ 500
790176 ZAHRÁDKA U VŠERUB 188
770701 ZÁLUŽÍ U TŘEMOŠNÉ 246
791954 ZBŮCH 307
795682 ŽEBNICE 400
629243 ŽERNOVNÍK U DOLNÍHO JAMNÉHO 273
693596 ZHOŘEC U MANĚTÍNA 254
648345 ŽICHLICE U HROMNIC 468
796891 ŽIHLE 472
796972 ŽILOV 363
793621 ZRUČ 267
CZ0326 Rokycany
736341 BEZDĚKOV U RADNIC 109
746347 BISKOUPKY 162
740829 BOREK U ROKYCAN 130
614068 BŘEZINA U ROKYCAN 285
615722 BUJESILY 337
616338 BUŠOVICE 291
617440 CEKOV 271
651133 CHEZNOVICE 401
651524 CHLUM NAD BEROUNKOU 445
681351 CHOCKOV 95
777587 CHOMLE 131
631787 CHOTĚTÍN 70
724050 ČILÁ 126
628000 DOBŘÍV 343
631779 DRAHOŇŮV ÚJEZD 250
639443 HLOHOVICE 465
641316 HOLOUBKOV 61
647306 HRÁDEK U ROKYCAN 84
724068 HRADIŠTĚ NAD BEROUNKOU 211
648973 HŘEŠIHLAVY 202
649643 HŮRKY U ROKYCAN 183
655872 JABLEČNO 133
693502 KAKEJCOV 170
662402 KAMENEC U RADNIC 123
664235 KAŘÍZEK 156
664880 KLABAVA 97
665347 KLADRUBY U RADNIC 403
613533 KŘÍŠE 456
681130 LHOTA POD RADČEM 432
681369 LHOTKA U RADNIC 176
716154 LHOTKA U TEREŠOVA 127
682993 LIBLÍN 231
685011 LÍŠNÁ U ZBIROHA 536
700924 MEDOVÝ ÚJEZD 168
693529 MEŠNO 251
695424 MIROŠOV 809
697290 MLEČICE 529
639460 MOSTIŠTĚ U HLOHOVIC 192
700932 MÝTO V ČECHÁCH 765
703087 NĚMČOVICE 168
704326 NEVID 212
647314 NOVÁ HUŤ 144
710253 OLEŠNÁ U RADNIC 439
716162 OSTROVEC U TEREŠOVA 183
628026 PAVLOVSKO 42
721867 PLÍSKOV 220
724076 PODMOKLY NAD BEROUNKOU 506
732958 PRAŠNÝ ÚJEZD 260
736015 PŘÍKOSICE 494
655881 PŘÍSEDNICE 73
738107 RADNICE U ROKYCAN 663
739065 RAKOVÁ U ROKYCAN 324
746355 SEBEČICE 221
617458 SIRÁ 211
736368 SKLENÁ HUŤ 46
738115 SKOMELNO 220
748544 SKOŘICE 320
616354 SMĚDČICE 322
736023 ŠTÍTOV 122
756229 STRAŠICE 491
613550 STUPNO 220
639478 SVINNÁ U HLOHOVIC 345
761222 SVOJKOVICE 152
765899 TĚNĚ 425
766453 TEREŠOV 449
641324 TĚŠKOV 443
631795 TŘEBNUŠKA 116
770884 TŘÍMANY 237
768537 TROKAVEC 382
791491 TÝČEK 286
738123 ÚJEZD U SVATÉHO KŘÍŽE 256
777609 VEJVANOV 358
780529 VESELÁ U ROKYCAN 282
768545 VÍSKY 129
782939 VITINKA 224
784770 VOLDUCHY 784
613576 VRANOVICE U BŘAS 336
616371 VŠENICE 176
791504 ZBIROH 643
793973 ZVÍKOVEC 285
CZ0327 Tachov
680109 BAŽANTOV 387
602701 BERNARTICE 296
624705 BEZDĚKOV U DAMNOVA 283
770655 BEZDĚKOV U TŘEMEŠNÉHO 177
603694 BEZDRUŽICE 473
634395 BLAHOUSTY 146
678848 BOHUSLAV 134
607291 BOJEČNICE 333
693995 BONĚNOV 504
710261 BONĚTICE 334
710270 BONĚTIČKY 166
607304 BOR U TACHOVA 1150
602710 BOREK U TACHOVA 261
607312 BOROVANY U BORU 343
636967 BRANKA U TACHOVA 153
667927 BŘETISLAV 81
618021 BŘEZÍ U TACHOVA 204
612651 BROD NAD TICHOU 649
612669 BROD U STŘÍBRA 330
789569 BROUMOV U ZADNÍHO CHODOVA 181
785377 BUTOV 42
618560 ČÁSTKOV U TACHOVA 269
617385 CEBIV 357
607321 ČEČKOVICE 327
667935 ČELIV 135
620408 ČERNOŠÍN 785
680044 ČESKÁ VES U LESNÉ 157
652211 CHODOVÁ PLANÁ 848
652296 CHODSKÝ ÚJEZD 887
618039 CTIBOŘ U TACHOVA 514
624713 DAMNOV 505
754731 DARMYŠL 475
602728 DEHETNÁ 228
709590 DLOUHÉ HRADIŠTĚ 249
626694 DLOUHÝ ÚJEZD 266
629201 DOLNÍ JADRUŽ 653
652199 DOLNÍ KRAMOLÍN 186
716405 DOLNÍ PLEZOM 148
680281 DOLNÍ VÍSKA 31
607339 DOLY U BORU 411
680290 DOMASLAV 367
694029 DOMASLAVIČKY 194
770663 DUBEC 216
636975 HALŽE 255
680303 HANOV U LESTKOVA 365
652202 HOLUBÍN 140
761427 HOLYNĚ U SVOJŠÍNA 99
652288 HORNÍ JADRUŽ 309
643114 HORNÍ KOZOLUPY 380
716413 HORNÍ PLEZOM 88
694002 HOSTÍČKOV 421
646237 HOŠŤKA 754
778702 JADRUŽ 192
680052 JEDLINA 225
767204 JEMNICE U TISOVÉ 379
765341 JEZERCE 116
665355 KLADRUBY U STŘÍBRA 781
667676 KOČOV 494
603724 KOHOUTOV 114
667943 KOKAŠICE 413
669199 KONSTANTINOVY LÁZNĚ 101
680311 KOŘEN 160
607347 KOSOV U BORU 308
620416 KRÁSNÉ ÚDOLÍ U ČERNOŠÍNA 105
721255 KŘÍNOV 150
603732 KŘIVCE 229
721263 KŘÍŽENEC 267
676748 KŠICE 648
767212 KUMPOLEC 377
778711 KUNDRATICE U PŘIMDY 235
677604 KUROJEDY 388
789577 KYJOV U ZADNÍHO CHODOVA 170
678830 LABUŤ 204
665363 LÁZ U KLADRUB 281
620424 LAŽANY U ČERNOŠÍNA 217
680061 LESNÁ U TACHOVA 392
680320 LESTKOV 619
761885 LHOTA U STŘÍBRA 391
715964 LHOTA U TACHOVA 263
716421 LOBZY U OŠELÍNA 191
602540 LOM U STŘÍBRA 382
686603 LOM U TACHOVA 543
634417 LOMNIČKA 232
667951 LOMY U DOMASLAVI 224
688312 LUČINA U TACHOVA 154
607355 LUŽNÁ U BORU 269
778729 MALÉ DVORCE 138
736091 MÁLKOV U PŘIMDY 108
677612 MÁLKOVICE 241
764922 MALÝ RAPOTÍN 105
618578 MARŠOVY CHODY 248
754641 MCHOV 302
694011 MICHALOVY HORY 142
757799 MILÍKOV U STŘÍBRA 238
688321 MILÍŘE U TACHOVA 423
773816 MLÝNEC POD PŘIMDOU 267
688339 MÝTO U TACHOVA 215
701246 NAHÝ ÚJEZDEC 398
652300 NEBLAŽOV 232
736104 NOVÁ VES POD PŘIMDOU 720
603741 NOVÁ VES U BEZDRUŽIC 182
742627 NOVÉ DOMKY 134
754650 NOVÉ SEDLIŠTĚ 401
761435 NYNKOV 89
688347 OBORA U TACHOVA 224
643122 OČÍN 110
709603 OKROUHLÉ HRADIŠTĚ 449
709824 OLBRAMOV 302
764949 OLDŘICHOV U TACHOVA 304
710288 OLEŠNÁ 243
716430 OŠELÍN 303
715972 OSTROV U TACHOVA 323
620441 OSTROVCE 240
721271 OTÍN U PLANÉ 244
765350 OTROČÍN U STŘÍBRA 345
770671 PAVLÍKOV U TŘEMEŠNÉHO 254
718521 PAVLOVICE NAD MŽÍ 212
680079 PAVLŮV STUDENEC 1 40
688355 PAVLŮV STUDENEC 2 224
798398 PAVLŮV STUDENEC 3 109
618586 PERNOLEC 280
680087 PÍSAŘOVA VESCE 358
652229 PÍSTOV 126
721280 PLANÁ U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ 1172
709611 POLOUČANY 110
603708 POLŽICE U BEZDRUŽIC 251
646253 POŘEJOV 431
603767 POTÍN 116
665380 POZORKA U KLADRUB 296
736112 PŘIMDA 446
733717 PROSTIBOŘ 475
620459 PYTLOV 156
754749 RACOV 427
771112 RÁJOV U TŘÍSKOLUP 264
761443 ŘEBŘÍ 172
603775 ŘEŠÍN 216
742643 ROZVADOV 850
607380 SKVIŘÍN 490
643131 SLAVICE U HORNÍCH KOZOLUP 443
756351 SOUMĚŘ 265
680338 STAN U LESTKOVA 223
680095 STARÁ KNÍŽECÍ HUŤ 64
754668 STARÉ SEDLIŠTĚ 677
754757 STARÉ SEDLO U TACHOVA 382
652318 ŠTOKOV 352
602736 STRACHOVICE U BERNARTIC 256
643149 STRAHOV 301
756369 STRÁŽ U TACHOVA 794
742651 STŘEBLE 73
757837 STŘÍBRO 820
758175 STUDÁNKA U TACHOVA 334
759856 SVAHY 261
742601 SVATÁ KATEŘINA U ROZVADOVA 547
785385 SVINNÁ U STŘÍBRA 145
768758 SVIŇOMAZY 241
636991 SVOBODKA 279
761451 SVOJŠÍN 261
761893 SYTNO 315
764914 TACHOV 1374
767221 TISOVÁ U TACHOVA 353
620467 TŘEBEL 174
770680 TŘEMEŠNÉ 314
771121 TŘÍSKOLUPY POD PŘIMDOU 323
767239 TRNOVÁ U TACHOVA 193
768766 TRPÍSTY 390
612677 TUNĚCHODY U STŘÍBRA 267
721298 TÝNEC U PLANÉ 281
773824 ÚJEZD POD PŘIMDOU 186
676756 ÚNEHLE 388
754676 ÚŠAVA 204
667684 ÚSTÍ NAD MŽÍ 64
624721 VELKÁ VES U DAMNOVA 152
778737 VELKÉ DVORCE 240
618594 VELKÝ RAPOTÍN 314
764833 VÍTKOV U TACHOVA 341
718530 VÍTOVICE U PAVLOVIC 171
759864 VÍŽKA 121
680346 VRBICE U BEZDRUŽIC 161
665398 VRBICE U STŘÍBRA 149
636983 VÝŠINA 293
652237 VÝŠKOV U CHODOVÉ PLANÉ 244
694037 VÝŠKOVICE U MICHALOVÝCH HOR 251
607398 VYSOČANY U BORU 341
680354 VYSOKÉ JAMNÉ 311
721301 VYSOKÉ SEDLIŠTĚ 236
789585 ZADNÍ CHODOV 596
709832 ZÁDUB U OLBRAMOVA 210
680117 ZAHÁJÍ U LESNÉ 132
620475 ZÁHOŘÍ U ČERNOŠÍNA 74
637009 ŽĎÁR U TACHOVA 72
646245 ŽEBRÁKY 405
792896 ZHOŘ U STŘÍBRA 572
603783 ZHOŘEC U BEZDRUŽIC 415
759872 ZLIV NAD MŽÍ 264
CZ0411 Cheb
600521 537
669202 BOR U KOPANINY 256
707660 BOŽETÍN 373
650820 BŘÍZA NAD OHŘÍ 138
630381 BRTNÁ U DOLNÍHO ŽANDOVA 95
650838 CETNOV 111
650919 CHEB 734
769525 CHOCOVICE 215
770817 CHODOVSKÁ HUŤ 162
901903 CHOTĚNOV U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ 141
707678 CIŽEBNÁ 164
694771 DĚVÍN 107
768880 DLOUHÉ MOSTY 109
681598 DOBROŠOV U LIBÉ 118
694789 DOLNÍ ČÁSTKOV 262
725561 DOLNÍ HRANIČNÁ 191
684376 DOLNÍ LAŽANY U LIPOVÉ 254
684384 DOLNÍ LIPINA 148
688126 DOLNÍ LUBY 142
780162 DOLNÍ PASEKY 177
636568 DOLNÍ PELHŘIMOV 435
630390 DOLNÍ ŽANDOV 630
694835 DOUBRAVA 121
669237 DOUBRAVA U AŠE 100
684392 DOUBRAVA U LIPOVÉ 251
632503 DRMOUL 402
681644 DUBINA 87
769509 DVOREK 177
634646 FRANTIŠKOVY LÁZNĚ 225
753971 HÁJ U STARÉ VODY 82
636576 HÁJE U CHEBU 652
638072 HAZLOV 355
694797 HLUBOKÁ U MILHOSTOVA 215
694801 HORKA U MILHOSTOVA 145
684406 HORNÍ LAŽANY U LIPOVÉ 172
684414 HORNÍ LIPINA 191
634654 HORNÍ LOMANY 291
688142 HORNÍ LUBY 172
780171 HORNÍ PASEKY 226
768821 HORNÍ VES U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ 231
769517 HORNÍ VES U TŘEBENĚ 302
630403 HORNÍ ŽANDOV 307
647641 HRANICE U AŠE 727
707686 HRZÍN U NOVÉHO KOSTELA 400
681601 HŮRKA U LIBÉ 191
634638 JEDLIČNÁ 53
754021 JEDLOVÁ U STARÉ VODY 53
768898 JINDŘICHOV U TRŠNIC 149
650854 KLEST 134
778311 KLIMENTOV 27
669211 KOPANINA 527
669253 KOPANINY 118
684422 KOZLY U LIPOVÉ 155
634662 KRAPICE 185
673340 KRÁSNÁ 466
770825 KRÁSNÉ U TŘÍ SEKER 137
676632 KŘIŽOVATKA 438
679372 LÁZNĚ KYNŽVART 644
679364 LAZY 141
707694 LESNÁ U NOVÉHO KOSTELA 183
681610 LIBÁ 380
638081 LIPNÁ U HAZLOVA 92
771805 LIPOLTOV 218
684431 LIPOVÁ U CHEBU 175
721611 LOMNIČKA U PLESNÉ 171
688151 LUBY I 466
688193 LUBY II 22
681636 LUZNÁ U FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ 120
778320 MALÁ HLEĎSEBE 79
694916 MALÁ ŠITBOŘ 169
691585 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 131
784109 MARTINOV U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ 163
684449 MECHOVÁ 197
694819 MILHOSTOV 485
789682 MILHOSTOV U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ 162
694924 MILÍKOV U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ 211
669229 MLÝNEK 378
697508 MNICHOV U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ 508
771813 MOKŘINA 181
698270 MOKŘINY 184
676667 MOSTEK U KŘIŽOVATKY 169
684457 MÝTINA 232
684503 MÝTINA I 101
726591 MÝTINKA U POUSTKY 136
698288 NEBESA 27
676641 NOVÁ VES U KŘIŽOVATKY 508
754030 NOVÉ MOHELNO 30
769541 NOVÝ DRAHOV 228
707708 NOVÝ KOSTEL 206
698296 NOVÝ ŽĎÁR 94
709531 OKROUHLÁ U CHEBU 496
684465 OLDŘICHOV U LIPOVÉ 156
688169 OPATOV U LUBŮ 506
726605 OSTROH 224
638153 OTOV U HAZLOVA 54
717134 OVESNÉ KLADRUBY 639
684473 PALIČ 301
758159 PASTVINY U STUDÁNKY 276
770833 PLÁNSKÁ HUŤ 62
721620 PLESNÁ 266
650846 PODHOŘÍ U CHEBU 47
723720 PODHRAD 175
669261 PODHRADÍ U AŠE 275
630411 PODLESÍ U DOLNÍHO ŽANDOVA 147
638111 POLNÁ U HAZLOVA 206
725587 POMEZÍ NAD OHŘÍ 204
681628 POMEZNÁ 139
726613 POUSTKA U FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ 312
769550 POVODÍ 172
732842 PRAMENY 613
739031 RÁJOV U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ 484
681652 RYBÁŘE U LIBÉ 75
709549 SALAJNA 418
697516 SÍTINY 385
650862 SKALKA U CHEBU 213
638129 SKALKA U HAZLOVA 253
748102 SKALNÁ 629
768847 SKELNÉ HUTĚ 88
634689 SLATINA U FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ 161
754048 SLATINA U STARÉ VODY 10
707724 SMRČÍ U NOVÉHO KOSTELA 87
721638 SMRČINA 96
721646 ŠNEKY 81
691674 STANOVIŠTĚ U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ 182
753998 STARÁ VODA U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ 893
755028 STARÝ HROZŇATOV 407
748111 STARÝ RYBNÍK 189
684481 STEBNICE 219
673366 ŠTÍTARY U KRÁSNÉ 139
650871 STŘÍŽOV U CHEBU 162
758167 STUDÁNKA U AŠE 161
707732 SVAŽEC 74
638137 TÁBORSKÁ 267
770841 TACHOVSKÁ HUŤ 234
694932 TĚŠOV U MILÍKOVA 153
770850 TŘI SEKERY U KYNŽVARTU 202
770868 TŘI SEKERY U TACHOVA 337
647675 TROJMEZÍ 414
768901 TRŠNICE 123
768839 TRSTĚNICE U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ 632
725595 TŮNĚ 58
630420 ÚBOČÍ U DOLNÍHO ŽANDOVA 226
673374 ÚJEZD U KRÁSNÉ 221
691607 ÚŠOVICE 308
721654 VACKOV 273
694827 VACKOVEC 316
776751 VALY U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ 84
778338 VELKÁ HLEĎSEBE 201
709565 VELKÁ ŠITBOŘ 285
748145 VELKÝ RYBNÍK U SKALNÉ 41
780189 VERNÉŘOV U AŠE 232
784117 VLKOVICE U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ 181
784630 VOJTANOV 353
748129 VONŠOV 132
638145 VÝHLEDY 67
717142 VYSOČANY U OVESNÝCH KLADRUB 135
754013 VYSOKÁ U STARÉ VODY 609
688177 VÝSPA 178
789691 ZÁDUB 162
789704 ZÁVIŠÍN 121
784648 ZELENÝ HÁJ 143
684490 ŽÍRNICE 53
634697 ŽÍROVICE 416
CZ0412 Karlovy Vary
600016 ABERTAMY 225
600369 ANDĚLSKÁ HORA 435
715816 ARNOLDOV 91
726630 BABICE U POUTNOVA 250
601268 BEČOV NAD TEPLOU 218
602621 BERANOV 277
675962 BERANOVKA 284
702609 BERNOV 226
754684 BEROUN U STARÉHO SEDLA 196
732788 BEZDĚKOV U PRACHOMET 346
765945 BEZVĚROV U TEPLÉ 324
605891 BOČ 83
606758 BOCHOV 932
663581 BOHATICE 55
726648 BOHUSLAV U POUTNOVA 159
607274 BOR U KARLOVÝCH VAR 428
736481 BOREK U ŠTĚDRÉ 366
608866 BOŽÍ DAR 127
627020 BRANIŠOV 207
798720 BRAŽEC 1 128
990779 BRAŽEC 2 U HRADIŠTĚ 1388
663697 BŘEZOVÁ 16
763179 BRLOŽEC U ŠTĚDRÉ 262
716642 BRŤ 389
780278 BUDOV 124
648507 BYSTŘICE U HROZNĚTÍNA 308
746746 ČANKOV 69
620017 ČERNAVA 122
673731 ČESKÝ CHLOUMEK 110
706922 CHLUM U NOVOSEDEL 547
652148 CHODOV U BEČOVA NAD TEPLOU 170
775673 CHYLICE 337
623725 ČICHALOV 316
655511 ČICHOŘICE 204
657727 ČÍHANÁ U JAVORNÉ 196
726656 ČÍHANÁ U POUTNOVA 303
631043 CIHELNY 51
624586 DALOVICE 63
673901 DAMICE 185
625515 DĚPOLTOVICE 415
626422 DLOUHÁ LOMNICE 466
627038 DOBRÁ VODA U TOUŽIMI 466
715859 DOLNÍ ŽĎÁR U OSTROVA 254
791776 DOMAŠÍN U ZBRASLAVI 227
631051 DOUBÍ U KARLOVÝCH VAR 115
990833 DOUPOV U HRADIŠTĚ 16
663701 DRAHOVICE 41
632325 DRAŽOV 673
627046 DŘEVOHRYZY 215
663549 DVORY 77
634492 FOJTOV 157
668559 HÁJE U KARLOVÝCH VAR 192
636681 HÁJEK U OSTROVA 227
678287 HANUŠOV 84
754692 HEŘMANOV U STARÉHO SEDLA 10
772623 HERSTOŠICE 200
632317 HLINKY 166
664863 HLUBOKÝ 64
642380 HORNÍ BLATNÁ 284
726664 HORNÍ KRAMOLÍN 158
757250 HORNÍ TAŠOVICE 407
715824 HORNÍ ŽĎÁR U OSTROVA 138
658383 HORY U JENIŠOVA 291
726672 HOŠTĚC 296
600024 HŘEBEČNÁ 255
780286 HŘIVÍNOV148
648515 HROZNĚTÍN 479
655619 JABLONNÁ U CHYŠÍ 126
656437 JÁCHYMOV 479
784532 JAKUBOV 206
726681 JANKOVICE 304
657735 JAVORNÁ U TOUŽIMI 385
706159 JELENÍ U NOVÝCH HAMRŮ 57
658391 JENIŠOV 305
776572 JEŘEŇ 309
606804 JESÍNKY 177
608947 JIMLÍKOV 114
663433 KARLOVY VARY 19
664871 KFELY U OSTROVA 342
602639 KLADRUBY U BERANOVA 411
765953 KLÁŠTER TEPLÁ 596
780936 KNÍNICE U ŽLUTIC 178
736490 KOBYLÉ 182
767921 KOJŠOVICE 371
736503 KOLEŠOV U ŽLUTIC 104
668567 KOLOVÁ 192
668672 KOMÁROV U ŠTĚDRÉ 357
756423 KORUNNÍ 64
669946 KOSMOVÁ 413
670685 KOSTRČANY 202
623733 KOVÁŘOV U ŽLUTIC 132
671622 KOZLOV 293
673749 KRÁSNÉ ÚDOLÍ 461
601276 KRÁSNÝ JEZ 136
673927 KRÁSNÝ LES 388
675971 KŘEPKOVICE 234
678295 KVĚTNOVÁ 545
797847 KYSELKA 8
767930 LACHOVICE 198
763187 LAŽANY U ŠTĚDRÉ 415
673935 LÉNO 27
702617 LESÍK 192
745880 LESOV 128
693120 LÍPA 64
770400 LUHOV U TOUŽIMI 146
688622 LUKA U VERUŠIČEK 308
634506 LUŽEC U NEJDKU 34
605921 MALÝ HRZÍN 59
678309 MAROLTOV 109
716651 MĚCHOV 364
693138 MERKLÍN U KARLOVÝCH VAR 42
705241 MEZIROLÍ 218
671631 MIROTICE U KOZLOVA 238
695556 MÍROVÁ 239
797774 MLYŇANY 48
706931 MOČIDLEC 693
655554 MOKRÁ U CHÝŠÍ 336
715956 MOŘIČOV 372
763195 MOSTEC 121
765970 MRÁZOV 261
670693 NAHOŘEČICE 96
702625 NEJDEK 255
657743 NĚMECKÝ CHLOUMEK 281
675989 NEZDICE U KŘEPKOVIC 219
770418 NEŽICHOV 307
625523 NIVY 99
678686 NOVÁ KYSELKA 64
705250 NOVÁ ROLE 336
636690 NOVÁ VÍSKA U OSTROVA 135
706167 NOVĚ HAMRY 140
657751 NOVÉ KOUNICE 83
625531 ODEŘ 75
673757 ODOLENOVICE 249
702633 OLDŘICHOV U NEJDKU 21
693146 OLDŘIŠ U MERKLÍNA 110
663654 OLŠOVÁ VRATA 192
715883 OSTROV NAD OHŘÍ 436
756431 OSVINOV 197
716596 OTOVICE U KARLOVÝCH VAR 247
716669 OTROČÍN 881
671649 PÁVICE 180
671657 PĚČKOVICE 207
756458 PEKLO 109
675997 PĚKOVICE 236
719315 PERNINK 426
720593 PILA 179
673943 PLAVNO 0
753831 POČERNY 267
745898 PODLESÍ U SADOVA 84
655571 PODŠTĚLY 224
770426 POLÍKNO U TOUŽIMI 329
772631 POLOM U ÚDRČE 209
656470 POPOV U JÁCHYMOVA 69
726699 POPOVICE U POUTNOVA 147
716677 POSEČ 265
726516 POTŮČKY 152
726702 POUTNOV 314
634522 POZORKA U NEJDKU 81
732796 PRACHOMETY 418
763209 PŘESTÁNÍ 47
673765 PŘÍLEZY 247
733831 PROTIVEC U ŽLUTIC 578
693154 PSTRUŽÍ U MERKLÍNA 23
762296 PULOVICE 198
678694 RADOŠOV 117
991244 RADOŠOV U HRADIŠTĚ 830
655597 RADOTÍN U CHYŠÍ 353
767964 RADYNĚ 268
620033 RÁJEC U ČERNAVY 86
765988 RANKOVICE 293
780944 RATIBOŘ U ŽLUTIC 233
753840 ROSNICE U STARÉ ROLE 105
702641 RUDNÉ 255
648523 RUPRECHTOV U HROZNĚTÍNA 231
663557 RYBÁŘE 86
657760 RYBNIČNÁ 168
608874 RYŽOVNA 286
745901 SADOV 58
746754 SEDLEC U KARLOVÝCH VAR 107
762300 SEDLEČKO U KARLOVÝCH VAR 177
775681 SEDLO U TOUŽIMI 510
762318 ŠEMNICE 257
736520 SEMTĚŠ U ŽLUTIC 141
797740 SKOKY U ŽLUTIC 167
785903 SKŘIPOVÁ 197
726711 SLUŽETÍN U POUTNOVA 306
605905 SMILOV NAD OHŘÍ 87
668681 SMILOV U ŠTĚDRÉ 170
634531 SMOLNÉ PECE 210
606774 SOVOLUSKY U BOCHOVA 232
605913 SRNÍ U BOČE 174
753645 STANOVICE 416
753858 STARÁ ROLE 273
754706 STARÉ SEDLO U TEPLÉ 199
763217 ŠTĚDRÁ 363
623741 ŠTOUTOV 224
607282 STRÁŇ 233
756440 STRÁŽ NAD OHŘÍ 169
757276 STRUŽNÁ 196
758931 SUCHÁ U NEJDKU 209
775690 SVINOV U TOUŽIMI 424
631060 TAŠOVICE 78
606782 TELEČ 208
765961 TEPLÁ 908
766402 TEPLIČKA 131
606791 TĚŠETICE U BOCHOVA 517
702650 TISOVÁ U NEJDKU 74
716685 TISOVÁ U OTROČÍNA 241
767948 TOUŽIM 921
770434 TŘEBOUŇ 501
663492 TUHNICE 25
990329 TUREČ U HRADIŠTĚ 186
780294 TÝNIŠTĚ 329
772640 ÚDRČ 379
775703 ÚTVINA 625
780308 VAHANEČ 234
776581 VALEČ V ČECHÁCH 215
777943 VELICHOV 124
688631 VELKÝ HLAVÁKOV 421
797758 VERUŠICE 225
780316 VERUŠIČKY 146
780952 VESELOV 296
601284 VODNÁ U BEČOVA NAD TEPLOU 36
784559 VOJKOVICE NAD OHŘÍ 180
785911 VRBICE U VALČE 490
673951 VRCH 68
624594 VŠEBOROVICE 172
715841 VYKMANOV U OSTROVA 104
702668 VYSOKÁ PEC U NEJDKU 77
634549 VYSOKÁ ŠTOLA 53
624608 VYSOKÁ U DALOVIC 94
780324 ZÁHOŘÍ U VERUŠIČEK 145
706965 ZÁHOŘICE 172
754714 ZAHRÁDKA U STARÉHO SEDLA 190
757284 ŽALMANOV 381
990388 ŽĎÁR U HRADIŠTĚ 11
655601 ŽĎÁREK U CHYŠÍ 93
797766 ŽLUTICE 866
CZ0413 Sokolov
670421 ARNOLTOV 205
644048 BOŠÍŘANY 95
629871 BOUČÍ 146
614611 BŘEZOVÁ U SOKOLOVA 54
615129 BUBLAVA 311
615889 BUKOVANY U SOKOLOVA 27
670456 BYSTŘINA 17
742155 BYSTŘINA U ROVNÉ 98
670367 ČERNÁ U KRASLIC 207
734152 CHALOUPKY 61
651621 CHLUM SVATÉ MAŘÍ 174
678601 CHOTÍKOV U KYNŠPERKA NAD OHŘÍ 222
653713 CHRANIŠOV 94
670375 ČIRÁ 119
742163 ČISTÁ U ROVNÉ 573
760005 ČISTÁ U SVATAVY 13
624772 DASNICE 207
672246 DOLINA U KRAJKOVÉ 104
652172 DOLNÍ CHODOV 347
673781 DOLNÍ HLUBOKÁ 236
629880 DOLNÍ NIVY 89
752304 DOLNÍ RYCHNOV 99
686506 DVORY U LOKTE 162
636339 HABARTOV 98
660400 HÁJ U JINDŘICHOVIC 198
673790 HÁJE NAD TEPLOU 256
660418 HEŘMANOV V KRUŠNÝCH HORÁCH 93
617806 HLAVNO 145
685861 HORNÍ ČÁSTKOV 217
629898 HORNÍ NIVY 171
661597 HORNÍ POCHLOVICE 7
629901 HORNÍ ROZMYŠL 200
644056 HORNÍ SLAVKOV 439
711004 HORY U OLOVÍ 80
660426 HRADECKÁ 172
672254 HRÁDEK U KRAJKOVÉ 202
673323 HRANIČNÁ 10
782947 HRUŠKOVÁ 154
660434 JINDŘICHOVICE V KRUŠNÝCH HOR. 424
661601 KAČEROV U KYNŠPERKA NAD OHŘÍ 415
670383 KÁMEN U KRASLIC 113
614629 KAMENICE U BŘEZOVÉ 131
678619 KAMENNÝ DVŮR 131
644064 KFELY U HORNÍHO SLAVKOVA 284
670391 KOSTELNÍ 147
670430 KOSTELNÍ BŘÍZA 156
672262 KRAJKOVÁ 436
673293 KRASLICE 339
670464 KRÁSNÁ LÍPA U BŘEZOVÉ 140
742171 KRÁSNA LÍPA U ROVNÉ 18
762539 KRÁSNÁ LÍPA U ŠINDELOVÉ 157
673331 KRÁSNÁ U KRASLIC 409
673811 KRÁSNO NAD TEPLOU 396
786705 KŘEMENITÁ 77
672271 KVĚTNÁ U KRAJKOVÉ 152
672289 LEOPOLDOVY HAMRY 61
644072 LEŽNICE 122
644081 LEŽNIČKA 85
681695 LIBAVSKÉ ÚDOLÍ 30
672297 LIBNOV 190
678643 LIBOC 115
751383 LIBOC U KRASLIC 202
685879 LÍTOV 129
614653 LOBZY U BŘEZOVÉ 234
686514 LOKET 95
686620 LOMNICE U SOKOLOVA 80
706663 LOUČKY U LOKTE 87
660442 LOUČNÁ V KRUŠNÝCH HORÁCH 120
705560 LOUKA U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ 385
688550 LUH NAD SVATAVOU 230
672301 MARKVAREC U KRAJKOVÉ 127
660451 MEZIHORSKÁ 176
673820 MILEŠOV 122
742180 MILÍŘE U ROVNÉ 45
762580 MILÍŘE U ŠINDELOVÉ 227
751391 MLÝNSKÁ 267
686522 NADLESÍ 254
757659 NOVÁ VES U KRASLIC 15
705578 NOVÁ VES U SOKOLOVA 680
711021 NOVÉ DOMY 24
706680 NOVÉ SEDLO U LOKTE 99
782955 NOVINA U SOKOLOVA 92
762547 OBORA U ŠINDELOVÉ 61
710962 OLOVÍ 56
670472 OSTROV U BŘEZOVÉ 132
614661 PASEKA U BŘEZOVÉ 73
670405 POČÁTKY U KRASLIC 159
660469 POUŠŤ 125
734136 PŘEBUZ 78
762555 PTAČÍ 55
688568 RADVANOV 198
734144 ROLAVA 116
741531 ROTAVA 207
742147 ROVNÁ U SOKOLOVA 350
670448 RUDOLEC U BŘEZOVÉ 240
681709 ŠABINA 207
762563 ŠINDELOVÁ 79
741558 SMOLNÁ 104
670481 SMRKOVEC U BŘEZOVÉ 246
751405 SNĚŽNÁ 310
752223 SOKOLOV 105
786730 SPOMYŠL U VŘESOVÉ 39
660485 STARÁ 106
754722 STARÉ SEDLO U SOKOLOVA 349
678651 ŠTĚDRÁ U KYNŠPERKA NAD OHŘÍ 201
757641 STŘÍBRNÁ 236
670499 STUDÁNKA U BŘEZOVÉ 163
710997 STUDENEC U OLOVÍ 126
786713 TATROVICE 123
673251 TISOVÁ U KRASLIC 70
614645 TISOVÁ U SOKOLOVA 4
644102 TŘÍDOMÍ 28
686638 TÝN U LOMNICE 27
752312 TĚŠOVICE 66
686531 ÚDOLÍ U LOKTE 12
670413 VALTÉŘOV U KRASLIC 153
782408 VINTÍŘOV U SOKOLOVA 44
782963 VÍTKOV U SOKOLOVA 258
742198 VRANOV U ROVNÉ 286
786721 VŘESOVÁ 27
673269 ZELENÁ HORA U KRASLIC 45
670502 ŽITNÁ U BŘEZOVÉ 316
678635 ZLATÁ 198
CZ0421 Děčín
765384 BABĚTÍN 83
625248 BĚLÁ U DĚČÍNA 71
602451 BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ 182
638633 BLANKARTICE 351
626929 BOREK U DĚČÍNA 148
614190 BŘEZINY U DĚČÍNA 199
627283 BRLOŽEC 88
612987 BRTNÍKY 339
625230 BYNOV 46
780090 ČÁSLAV U VERNEŘIC 125
621285 ČESKÁ KAMENICE 284
614203 CHLUM U DĚČÍNA 198
654485 CHŘÍBSKÁ 139
625086 CHROCHVICE 75
762849 CÍSAŘSKÝ 572
626937 DOBKOVICE 150
627291 DOBRNÁ 504
654469 DOLNÍ CHŘÍBSKÁ 460
678767 DOLNÍ FALKNOV 24
629049 DOLNÍ HABARTICE 347
621293 DOLNÍ KAMENICE 316
743607 DOLNÍ KŘEČANY 510
629979 DOLNÍ PODLUŽÍ 547
629987 DOLNÍ POUSTEVNA 143
630471 DOLNÍ ŽLEB 29
631116 DOUBICE 149
678775 FALKNOV 162
661066 FILIPOV U JIŘÍKOVA 50
638641 FOJTOVICE U HEŘMANOVA 384
634603 FRANTIŠKOV NAD PLOUČNICÍ 127
672700 FUKOV 100
638650 HEŘMANOV 454
691313 HLINĚNÁ 176
654477 HORNÍ CHŘIBSKÁ 216
743593 HORNÍ JINDŘICHOV 492
621315 HORNÍ KAMENICE 195
625221 HORNÍ OLDŘICHOV 65
643807 HORNÍ PODLUŽÍ 604
629995 HORNÍ POUSTEVNA 245
680125 HOŠTICE NAD LABEM 110
648957 HŘENSKO 11
649520 HUNTÍŘOV U DĚČÍNA 335
657204 JANSKÁ 240
691330 JAVORY 257
660990 JEDLOVÁ 10
659258 JETŘICHOVICE U DĚČÍNA 118
660043 JÍLOVÉ U DĚČÍNA 607
661007 JIŘETÍN POD JEDLOVOU 151
661074 JIŘÍKOV 849
778265 KARLOVKA 61
664791 KERHARTICE 469
779733 KNÍŽECÍ 92
612995 KOPEC 55
762857 KRÁLOVKA 121
672696 KRÁLOVSTVÍ 819
673617 KRÁSNÁ LÍPA 684
654493 KRÁSNÉ POLE U CHŘIBSKÉ 45
673625 KRÁSNÝ BUK 143
674001 KRÁSNÝ STUDENEC 332
677370 KUNRATICE U ČESKÉ KAMENICE 353
762865 KUNRATICE U ŠLUKNOVA 104
673633 KYJOV U KRÁSNÉ LÍPY 64
678783 KYTLICKÉ MLÝNY 29
680133 LESNÁ U DĚČÍNA 217
684511 LIPOVÁ U ŠLUKNOVA 517
684520 LIŠČÍ 105
677396 LÍSKA 246
686271 LOBENDAVA 533
625311 LOUBÍ U DĚČÍNA 14
780103 LOUČKY U VERNEŘIC 553
690031 MALÁ BUKOVINA 465
690392 MALÁ VELEŇ 216
755214 MALÝ ŠACHOV 92
660051 MARTINĚVES U DĚČÍNA 142
625272 MAXIČKY 20
693111 MERBOLTICE 559
693804 MEZNÁ U HŘENSKA 56
694126 MIKULÁŠOVICE 1099
697834 MODRÁ U DĚČÍNA 220
744034 NOVÁ CHŘIBSKÁ 53
630012 NOVÁ VÍSKA U DOLNÍ POUSTEVNY 151
762873 NOVÉ HRABĚCÍ 81
634620 OLDŘICHOV NAD PLOUČNICÍ 89
602469 OVESNÁ 202
754421 PANSKÝ 69
765392 PŘEDNÍ LHOTA U TĚCHLOVIC 58
780111 PŘÍBRAM POD BUKOVOU HOROU 448
626953 PROSETÍN U DOBKOVIC 110
625302 PROSTŘEDNÍ ŽLEB 99
762881 ROŽANY 242
661023 ROZHLED 123
743518 RUMBURK 335
744042 RYBNIŠTĚ 350
780120 RYCHNOV U VERNEŘIC 529
659274 RYNARTICE 62
780138 RYTÍŘOV 85
686280 SEVERNÍ 393
762890 ŠLUKNOV 338
751472 SNĚŽNÍK 101
691364 STARÁ BOHYNĚ 87
779750 STARÉ HRABĚCÍ 176
754439 STARÉ KŘEČANY 1094
755222 STARÝ ŠACHOV 103
758183 STUDÁNKA U RUMBURKU 257
677400 STUDENÝ U KUNRATIC 243
776629 VALKEŘICE 881
776971 VARNSDORF 832
778273 VELKÁ BUKOVINA 449
778648 VELKÁ VELEŇ 284
780154 VELKÉ STÍNKY 32
779768 VELKÝ ŠENOV 690
780146 VERNEŘICE 611
780618 VESELÉ 474
781886 VILÉMOV U ŠLUKNOVA 152
783714 VLČÍ HORA 182
783722 ZAHRADY 116
CZ0422 Chomutov
691003 AHNÍKOV 128
605352 BEČOV 127
604151 BÍLENCE 640
696013 BLAHUŇOV 79
605361 BLATNO U CHOMUTOVA 246
607002 BOLEBOŘ 143
660809 BŘEZENEC 249
614491 BŘEZNO U CHOMUTOVA 1721
661899 BYSTŘICE U KADANĚ 99
620599 ČERNOVICE U CHOMUTOVA 184
777561 ČERNÝ POTOK 69
719374 ČERNÝŠ 273
660876 ČERVENÝ HRÁDEK U JIRKOVA 43
622541 ČESKÉ HAMRY U VEJPRT 49
650722 CHBANY 178
652458 CHOMUTOV I 412
652636 CHOMUTOV II 250
614505 DENĚTICE 260
692255 DOBŘENEC 2 413
736163 DOLINA 295
630691 DOMAŠÍN U KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ 219
676209 DOMINA 137
788091 DRMALY 112
632597 DROUŽKOVICE 917
662135 GABRIELINA HUŤ 3
782416 HÁJ 2 U VINTÍŘOVA 143
687049 HÁJ U LOUČNÉ 285
614513 HOLETICE 331
641812 HORA SVATÉHO ŠEBESTIÁNA 120
692522 HORNÍ HALŽE 134
605379 HRÁDEČNÁ 209
780197 HRADIŠTĚ U VERNÉŘOVA 66
648779 HRUŠOVANY U CHOMUTOVA 390
641821 JILMOVÁ 21
660833 JINDŘIŠSKÁ 116
660761 JIRKOV 224
661686 KADAŇ 473
782424 KADAŇSKÝ ROHOZEC 2 117
662119 KALEK 163
692531 KAMENNÉ 62
665622 KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 447
665631 KLÁŠTERECKÁ JESEŇ 92
782432 KOJETÍN 2 U RADONIC 255
692271 KONICE 2 U MAŠŤOVA 204
736171 KOTLINA 85
709484 KOTVINA 2 170
671509 KOVÁŘSKÁ 278
672921 KRALUPY U CHOMUTOVA 2
676217 KRÁSNÁ LÍPA U KŘIMOVA 98
674273 KRBICE 62
676225 KŘIMOV 283
709492 KRUPICE 2 44
736180 KRYŠTOFOVY HAMRY 24
677167 KUNDRATICE U CHOMUTOVA 17
798495 KUNOV 148
605387 KVĚTNOV U CHOMUTOVA 126
786551 KYJICE 86
648787 LAŽANY U CHOMUTOVA 292
665649 LESTKOV 2 U KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ 155
696021 LIDEŇ 107
630705 LOUCHOV 106
687057 LOUČNÁ U VEJPRT 237
692280 MAŠŤOV 1144
692549 MĚDĚNEC 216
676250 MENHARTICE U KŘIMOVA 122
605395 MEZIHOŘÍ U CHOMUTOVA 87
694355 MIKULOVICE U VERNÉŘOVA 387
665657 MIŘETICE U KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ 226
696030 MÍSTO 126
692557 MÝTINKA 12
662143 NAČETÍN I 0
662127 NAČETÍN U KALKU 85
676268 NEBOVAZY 100
772593 NEZABYLICE 586
641804 NOVÁ VES U KŘIMOVA 457
630721 NOVÁ VÍSKA U DOMAŠÍNA 102
706728 NOVÉ SEDLO NAD BÍLINOU 29
709506 OKOUNOV 2 150
719391 ONDŘEJOV U PERŠTEJNA 71
607011 ORASÍN 150
709514 OSLOVICE 2 63
716961 OTVICE 382
773255 PASTVINY 1 69
780201 PAVLOV U VERNÉŘOVA 127
719404 PERŠTEJN 44
716979 PESVICE 335
630713 PETLERY 227
788104 PODHŮŘÍ U VYSOKÉ PECE 55
630730 PODMILESY 112
641839 POHRANIČNÍ 23
661813 POKUTICE 118
725048 POLÁKY 652
780219 POTOČNÁ U VERNÉŘOVA 54
772607 PŘEČAPLY 356
650731 PŘESKAKY 511
736201 PŘÍSEČNICE 387
661864 PRUNÉŘOV 177
607029 PYŠNÁ 31
719579 RAČETICE 358
605409 RADENOV 145
738280 RADONICE U KADANĚ 1000
719412 RÁJOV U PERŠTEJNA 117
665665 RAŠOVICE U KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ 200
740675 ROKLE 1049
736210 RUSOVÁ 618
782475 SEDLEC 1 U RADONIC 108
605417 ŠERCHOV 117
604160 ŠKRLE 522
787787 SOBĚTICE U VÝSLUNÍ 273
752851 SPOŘICE 476
614548 STRANNÁ U NECHRANIC 178
676276 STRÁŽ U KŘIMOVA 209
676233 STRÁŽKY U KŘIMOVA 107
757195 STRUPČICE 581
676241 SUCHDOL U KŘIMOVA 57
665673 SUCHÝ DŮL 2 U KLÁŠTERCE N. OH. 44
759597 SUŠANY 709
607037 SVAHOVA 46
787795 TŘEBÍŠKA 104
771899 TUŠIMICE 396
787825 ÚBOČÍ U VÝSLUNÍ 57
772615 ÚDLICE 576
773280 ÚHOŠŤ 22
773271 ÚHOŠŤANY 881
777579 VEJPRTY 372
778001 VELIKÁ VES 1673
665690 VELKÁ LESNÁ 1 32
780227 VERNÉŘOV 458
781894 VILÉMOV U KADANĚ 851
782238 VINAŘE U KADANĚ 591
782441 VINTÍŘOV U RADONIC 437
782459 VOJNÍN 134
787809 VOLYNĚ U VYSLUNÍ 241
786586 VRSKMAŇ 346
787035 VŠEHRDY 318
787469 VŠESTUDY 481
692565 VYKMANOV U MĚDĚNCE 24
787817 VÝSLUNÍ 73
648795 VYSOČANY U CHOMUTOVA 326
696048 VYSOKÁ U CHOMUTOVA 162
696056 VYSOKÁ JEDLE 91
788112 VYSOKÁ PEC 95
605425 ZÁKOUTÍ 106
661821 ZÁSADA U KADANĚ 97
691038 ZELENÁ 87
CZ0423 Litoměřice
669148 BÍLÝ KOSTELEC 247
604691 BÍLÝ ÚJEZD 184
607495 BOREČ U LOVOSIC 310
631671 BŘEHORYJE 303
723339 BRNÍKOV 626
612898 BROZANY 941
632759 BRUSOV 194
620092 ČERNĚVES 247
652121 CHODOUNY 325
653365 CHOTINĚVES 427
654817 CHUDOSLAVICE 242
706124 CHVALÍN 210
632805 DĚKOVKA 62
653331 DOBKOVIČKY 137
627887 DOBŘÍŇ 309
628182 DOKSANY 224
628247 DOLÁNKY NAD OHŘÍ 273
651931 DOLNÍ CHOBOLICE 128
767808 DOLNÍ ŠEBÍŘOV 147
770558 DOLNÍ TÝNEC 136
798819 DOLNÍ VYSOKÉ II 17
754072 DŘEVCE 15
633861 DUŠNÍKY 371
634441 EVAŇ 470
639257 HLINNÁ 241
737321 HNĚVICE 79
634450 HORKA U LIBOCHOVIC 78
651940 HORNÍ CHOBOLICE 114
751634 HORNÍ NEZLY 333
644021 HORNÍ ŘEPČICE 219
723347 JEČOVICE 219
653373 JIŠTĚRPY 206
662976 KAMÝK 300
653357 KLETEČNÁ 117
767824 KNÍNICE U TOUCHOŘIN 266
646270 KOCHOVICE 109
692671 KOCOUROV U MEDVĚDIC 122
669164 KONOJEDY 321
770574 KOTELICE 102
672131 KRABČICE U ROUDNICE NAD LABEM 285
678741 KYŠKOVICE 234
639273 LBÍN 202
754081 LESKÁ 73
680800 LEVÍN U LITOMĚŘIC 119
687669 LEVÍNSKÉ PETROVICE 198
692689 LHOTA U MEDVĚDIC 84
682861 LIBÍNKY 78
683108 LIBOCHOVANY 293
683370 LIBOTENICE 262
685411 LITOCHOVICE NAD LABEM 219
687677 LOVEČKOVICE 195
779431 MALÍČ 122
692026 MARTINĚVES U LIBOCHOVIC 810
724823 MAŠKOVICE 155
785920 MASTÍŘOVICE 162
779440 MICHALOVICE U VELKÝCH ŽERNOSEK 76
694649 MILEŠOV U LOVOSIC 298
695793 MIŘEJOVICE 156
692701 MRSKLESY 237
680818 MUCKOV 169
700363 MUKAŘOV U ÚŠTĚKU 283
700371 NÁČKOVICE 253
704709 NÍŽEBOHY 270
768031 NUČNIČKY 165
724483 OBŘICE 71
740365 OLEŠKO U ROHATCŮ 116
798321 PÁLEČ U MILEŠOVA 19
724491 PNĚTLUKY U PODSEDIC 90
622591 POČAPLY U TEREZÍNA 227
763675 POČEPLICE 395
723355 PODBRADEC 487
685569 POKRATICE 312
726958 PRACKOVICE NAD LABEM 243
601497 PŘEDONÍN 207
737330 RAČICE U ŠTĚTÍ 286
781436 RADOSTICE U VCHYNICE 97
738654 RADOUŇ U ŠTĚTÍ495
770582 ŘEPČICE 252
683116 ŘEPNICE 209
740560 ROCHOV 297
740373 ROHATCE 547
672149 ROVNÉ POD ŘÍPEM 334
754111 ŠEPETELY 141
754099 SKALICE U LOVOSIC 56
797189 SKALICE U ŽITENIC 93
751642 SOBĚNICE 281
724840 STAŇKOVICE 173
754102 STARÉ 114
798843 ŠTĚTÍ II 77
763683 STRAČÍ 212
756288 STRAŠKOV 368
631701 STRÁŽIŠTĚ U DRAHOBUZE 149
783471 SUTOM 40
769592 TEPLÁ 143
639281 TLUČEŇ 138
770591 TŘEBUŠÍN 297
634387 TŘEBUTIČKY 133
682870 TRNOVÁ U POLEP 147
779458 VELKÉ ŽERNOSEKY 172
785938 VETLÁ 270
721921 VINNÉ 183
783480 VLASTISLAV 503
794341 ŽALHOSTICE 123
627909 ZÁLUŽÍ U ROUDNICE NAD LABEM 167
682594 ZIMOŘ 240
CZ0424 Louny
649082 BEDŘICHOVICE U HŘÍŠKOVA 199
756989 BĚSNO 533
603546 BEZDĚKOV U ŽATCE 174
719676 BÍLENEC 184
604925 BITOZEVES 781
605433 BLATNO U PODBOŘAN 437
605549 BLAŽIM 716
605786 BLŠANY 628
614904 BŘEŽANY U ŽATCE 215
740233 BŘÍNKOV 184
612693 BRODEC 202
616320 BUŠKOVICE 693
619621 ČERADICE U ŽATCE 725
719684 ČERNČICE U PETROHRADU 207
620343 ČERNOCHOV 833
650668 CHARVATCE U LOUN 307
703508 CHMELIŠTNÁ 232
701891 CHRABERCE 291
706701 CHUDEŘÍN 155
614912 ČÍŇOV 325
625892 DEŠTNICE 362
703486 DĚTAŇ 256
782301 DIVICE 264
664456 DOLÁNKY U KAŠTIC 61
740241 DOLNÍ ROČOV 23
631019 DOMOUŠICE 403
767891 DONÍN 291
631728 DRAHONICE U LUBENCE 458
703494 DVÉRCE 218
723282 HLUBANY 265
791903 HOŘANY U ZBRAŠÍNA 240
681741 HOŘENEC 204
797499 HOŘETICE U ŽIŽELIC 382
740250 HORNÍ ROČOV 423
687880 HORNÍ ZÁHOŘÍ 174
756903 HRADIŠTĚ NAD OHŘÍ 115
649139 HŘIVČICE 602
649147 HŘIVICE 392
681750 JABLONEC U LIBČEVSI 247
619639 KLIČÍN 189
682616 KLUČEK 234
722758 KONĚTOPY U PNĚTLUK 286
671827 KOZLY U LOUN 327
673862 KRÁSNÝ DVŮR 2084
675466 KRYRY 1243
681768 LAHOVICE U LIBČEVSI 250
723304 LETOV 444
680834 LEŽKY 211
701874 LHOTA U NEČEMIC 119
682641 LIBĚŠOVICE 521
687898 LIBKOVICE 316
683086 LIBOČANY 445
683230 LIBOŘICE 499
687901 LIBYNĚ 396
682632 LÍČKOV 487
684295 LIPNO 661
684961 LIŠANY U ŽATCE 443
685224 LÍŠŤANY U CÍTOLIB 556
687910 LUBENEC 509
631736 LUŽEC 155
690066 MALÁ ČERNOC 618
649155 MARKVAREC U HŘIVIC 104
692751 MĚCHOLUPY U ŽATCE 473
692760 MILOŠICE 221
777706 MINICE 230
650676 MNICHOV U LOUN 191
781550 MUKODĚLY 320
701882 NEČEMICE 297
702374 NEHASICE 291
703516 NEPOMYŠL 1020
664472 NEPROBYLICE U KAŠTIC 289
723215 NOVÁ VES U PODBOŘAN 123
649112 NOVÁ VES U HŘÍŠKOVA 229
706710 NOVÉ SEDLO U ŽATCE 473
708917 OČIHOV 758
708925 OČIHOVEC 265
660205 OPOČNO U LOUN 192
717568 PANENSKÝ TÝNEC 523
719528 PERUC 923
719692 PETROHRAD 317
722766 PNĚTLUKY 339
723223 PODBOŘANSKÝ ROHOZEC 434
723231 PODBOŘANY 858
680842 PŘÍBENICE 334
736538 PŠOV U PODBOŘAN 401
737704 RADÍČEVES 444
681784 ŘISUTY U LIBČEVSI 323
790869 RYBŇANY 128
625906 SÁDEK U DEŠTNICE 135
772038 SELIBICE 230
747203 SEMÉNKOVICE 75
791911 SENKOV 253
671835 SINUTEC 101
682659 SIŘEM 341
749222 SKYTALY 402
751111 SMOLNICE U LOUN 660
751561 SOBĚCHLEBY U PODBOŘAN 625
752436 SOLOPYSKY U LOUN 234
605794 STACHOV U BLŠAN 131
753629 STAŇKOVICE U ŽATCE 591
755389 STEBNO U PETROHRADU 591
640921 STRÁNKY 186
756997 STROJETICE U PODBOŘAN 457
757012 STROUPEČ 169
736546 SÝROVICE 363
702382 TATINNÁ 295
765538 TELCE 781
767841 TOUCHOVICE 288
767913 TOUŽETÍN 397
771392 TŘESKONICE 149
771139 TŘÍSKOLUPY 96
771406 TUCHOŘICE 569
772046 TVRŠICE 270
717576 ÚHERCE U PANENSKÉHO TÝNCE 280
740268 ÚLOVICE 161
723321 VALOV 172
777722 VELEMYŠLEVES 849
640930 VELETICE 261
778290 VELKÁ ČERNOC 420
631752 VESCE U DRAHONIC 315
619647 VĚTRUŠICE 190
781568 VIDHOSTICE 359
604933 VIDOVLE 334
782319 VINAŘICE U LOUN 224
687936 VÍTKOVICE U LUBENCE 168
749231 VRBIČKA 331
786039 VRBNO NAD LESY 430
786543 VROUTEK 1281
681792 VŠECHLAPY U LIBČEVSI 179
777731 ZÁLEZLY 321
790885 ZÁLUŽICE NAD OHŘÍ 161
791920 ZBRAŠÍN 357
795836 ŽELEČ U ŽATCE 496
683248 ŽELEZNÁ U LIBOŘIC 370
796361 ŽELKOVICE U LOUN 200
717584 ŽEROTÍN U PANENSKÉHO TÝNCE 358
797502 ŽIŽELICE U ŽATCE 467
CZ0425 Most
602035 BEDŘICHŮV SVĚTEC 196
602043 BĚLUŠICE U MOSTU 273
609005 BRAŇANY 105
609030 BRANDOV 249
619591 ČEPIROHY 57
622915 ČESKÝ JIŘETÍN 157
748692 CHRÁMCE 113
686158 CHUDEŘÍN U LITVÍNOVA 40
748684 DOBRČICE U SKRŠÍNA 188
686131 DOLNÍ LITVÍNOV 0
668885 ERVĚNICE 0
622923 FLÁJE 0
637050 HAMR U LITVÍNOVA 32
638021 HAVRAŇ 1559
641774 HORA SVATÉ KATEŘINY 238
645010 HOŘANY 143
686042 HORNÍ LITVÍNOV 131
637068 JANOV U LITVÍNOVA 105
600105 JEZEŘÍ 0
609013 KAŇKOV 44
666351 KLÍNY I 27
666360 KLÍNY II 38
668893 KOMOŘANY U MOSTU 15
637076 KŘIŽATKY 25
705993 LESNÁ V KRUŠNÝCH HORÁCH 7
686573 LOM U MOSTU 368
686590 LOUČNÁ U LOMU 49
687219 LOUKA U LITVÍNOVA 78
686182 LOUNICE 27
689327 LUŽICE U MOSTU 322
641782 MALÝ HÁJ 74
693600 MEZIBOŘÍ U LITVÍNOVA 51
706001 MIKULOVICE V KRUŠNÝCH HORÁCH 103
601241 MILÁ 189
706019 MNÍŠEK V KRUŠNÝCH HORÁCH 153
699357 MOST I 43
699594 MOST II 251
706027 NOVÁ VES V HORÁCH 235
708755 OBRNICE 142
602051 ODOLICE 378
669342 PAŘIDLA 19
666378 RAŠOV U LITVÍNOVA 22
699691 RUDOLICE NAD BÍLINOU 123
641791 RUDOLICE V HORÁCH 97
748706 SKRŠÍN 225
749206 SKYŘICE 31
616559 SLATINICE U MOSTU 7
903337 SOUŠ 21
699748 STŘIMICE 0
686174 ŠUMNÁ U LITVÍNOVA 52
798487 SVAHOVÁ I 0
689335 SVINČICE 273
770540 TŘEBUŠICE 15
790842 ZÁLUŽÍ U LITVÍNOVA 1
795933 ŽELENICE U MOSTU 382
CZ0426 Teplice
633411 BĚHÁNKY 49
604283 BÍLINA ÚJEZD 75
608246 BÍLKA 109
794309 ČERNČICE U ŽALAN 88
760340 CHOTOVENKA 15
617741 CÍNOVEC 219
712957 DLOUHÁ LOUKA 113
636517 DOMASLAVICE 77
633429 DRAHŮNKY 64
738719 DŘÍNEK 26
633402 DUBÍ-BYSTŘICE 42
633461 DUBÍ-POZORKA 40
633381 DUBÍ U TEPLIC 41
675385 FOJTOVICE U KRUPKY 288
675377 HABARTICE U KRUPKY 823
636525 HÁJ U DUCHCOVA 246
658324 HAJNIŠTĚ U DUCHCOVA 86
738727 HETOV 95
675334 HORNÍ KRUPKA 39
712965 HRAD OSEK 15
648116 HROB 94
648167 HROBČICE 307
658332 JENÍKOV U DUCHCOVA 192
670961 KOŠŤANY 33
670669 KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU 420
648124 KŘIŽANOV U HROBU 35
675261 KRUPKA 196
688959 LUKOV U BÍLINY 147
712990 MACKOV 54
693227 MĚRUNICE 550
694185 MIKULOV V KRUŠNÝCH HORÁCH 50
648191 MIROŠOVICE 223
648132 MLÝNY 25
675393 MOHELNICE U KRUPKY 4
698300 MOLDAVA 474
648205 MRZLICE 96
712973 NOVÁ VES U OSEKA 1
698318 NOVÉ MĚSTO U MIKULOVA 140
706876 NOVOSEDLICE 48
698326 OLDŘIŠ U MOLDAVY 159
712981 OSEK U DUCHCOVA 184
698334 PASTVINY U MOLDAVY 250
760382 POHRADICE 141
733113 PŘÍTKOV 31
648213 RAZICE 329
688967 ŠTĚPÁNOV U LUKOVA 69
760374 ŠTRBICE 90
670979 STŘELNÁ 57
760366 SVĚTEC 168
648221 TVRDÍN 158
675318 UNČÍN U KRUPKY 134
648141 VERNEŘICE U HROBU 54
675351 VRCHOSLAV 107
693235 ŽICHOV 237
CZ0427 Ústí nad Labem
688380 ARNULTOVICE U LUČNÍHO CHVOJNA 294
641715 BABINY I 76
641693 BABINY II 69
641634 BLÁHOV 101
690678 BŘEZÍ U MALEČOVA 132
609901 BRNÁ NAD LABEM 111
759805 BUDOV U SVÁDOVA 95
775096 BUKOV 27
765139 ČEŘENIŠTĚ 115
683396 ČERMNÁ U LIBOUCHCE 298
726753 ČESKÝ BUKOV 243
650498 CHABAŘOVICE 454
651796 CHLUMEC U CHABAŘOVIC 148
654736 CHUDEROV 153
654744 CHUDEROVEC 144
630373 CHVALOV 109
746410 CÍRKVICE 33
775894 DĚLOUŠ 190
757772 DOBĚTICE 64
630365 DOLNÍ ZÁLEZLY 166
636436 HABROVICE 149
641677 HOMOLE U PANNY 183
765147 HORNÍ ZÁLEZLY 130
645982 HOSTOVICE U ÚSTÍ NAD LABEM 125
775053 KLÍŠE 86
795151 KNÍNICE U LIBOUCHCE 279
690686 KOJETICE U MALEČOVA 127
775266 KRÁSNÉ BŘEZNO 122
673986 KRÁSNÝ LES V KRUŠNÝCH HORÁCH 1457
690465 LEŠTINA U MALÉHO BŘEZNA 161
641685 LHOTA POD PANNOU 91
765716 LIBOŇOV 22
683418 LIBOUCHEC 662
684546 LIBOV 142
684554 LIPOVÁ POD BLANSKEM 222
688398 LUČNÍ CHVOJNO 271
726761 LUŽEC 66
726770 LYSÁ 170
690481 MALÉ BŘEZNO NAD LABEM 173
778851 MALÉ CHVOJNO 125
690694 MALEČOV 133
726788 MAŠOVICE 73
726796 MIRKOV 294
688401 MNICHOV U LUČNÍHO CHVOJNA 178
698164 MOJŽÍŘ 62
633500 MORAVANY U DUBIC 93
673994 NAKLÉŘOV 312
690708 NĚMČÍ U MALEČOVA 44
726800 NEŠTĚDICE 75
703869 NEŠTĚMICE 106
705616 NOVÁ VES 77
759813 OLEŠNICE U SVÁDOVA 36
767093 OSTROV U TISÉ 20
720097 PETROVICE U CHABAŘOVIC 1326
755401 PODLEŠÍN U STEBNA 194
690716 POHOŘÍ U MALEČOVA 95
726818 POVRLY 83
735078 PŘESTANOV 107
765155 PROBOŠTOV U TAŠOVA 127
684562 RADEŠÍN U LIPOVÉ 109
745031 ŘEHLOVICE 516
744069 ŘETOUŇ 101
741833 ROUDNÍKY 152
726826 ROZTOKY NAD LABEM 55
744051 RÝDEČ 87
744450 RYJICE 70
726834 ŠACHOV 96
746428 SEBUZÍN 230
684571 SLAVOŠOV 140
753181 STADICE 250
755419 STEBNO U DUBIC 232
755818 STRADOV U CHABAŘOVIC 106
636444 STRÁŽKY U HABROVIC 202
775258 STŘEKOV 122
623288 STŘÍŽOVICE U ÚSTÍ NAD LABEM 70
755427 SUCHÁ U STEBNA 92
641707 SULETICE 190
759830 SVÁDOV 120
765163 TAŠOV 120
765724 TELNICE 14
767115 TISÁ 331
793710 TÝNIŠTĚ U ZUBRNIC 113
774871 ÚSTÍ NAD LABEM 250
776807 VAŇOV 42
765732 VARVAŽOV U TELNICE 102
778869 VELKÉ CHVOJNO 320
673978 VĚTROV U KRÁSNÉHO LESA 256
690473 VITÍN U MALÉHO BŘEZNA 66
778699 VÍTOV U VELKÉHO BŘEZNA 72
775118 VŠEBOŘICE 235
787621 VYKLICE 14
787639 ZALUŽANY U VYKLIC 39
794490 ŽANDOV U CHLUMCE 72
795160 ŽĎÁR U VELKÉHO CHVOJNA 158
654779 ŽEŽICE U CHUDEROVA 243
793728 ZUBRNICE 287
CZ0511 Česká Lípa
707147 ARNULTOVICE U NOVÉHO BORU 194
918407 BOREČEK 33
790524 BOŽÍKOV 361
609820 BRENNÁ 290
621382 ČESKÁ LÍPA 390
653381 CHOTOVICE U NOVÉHO BORU 182
618080 CVIKOV 615
794473 DOLNÍ POLICE 178
734039 DOLNÍ PRYSK 101
675016 DOLNÍ SVĚTLÁ POD LUŽÍ 159
618098 DRNOVEC 76
621528 DUBICE U ČESKÉ LlPY 141
633666 DUBNICE POD RALSKEM 1159
637033 HAMR POD RALSKEM 174
638471 HEŘMANICE V LUŽICKÝCH HORÁCH 636
783668 HEŘMANIČKY U DOBRANOVA 248
609986 HLEMÝŽDÍ 223
918415 HORNÍ KRUPÁ 0
734047 HORNÍ PRYSK 211
675024 HORNÍ SVĚTLÁ POD LUŽÍ 149
918423 HRADČANY NAD PLOUČNICÍ 4
799106 JABLONEČEK 147
656216 JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ 167
657034 JANOVICE U KRAVAŘ 187
659061 JESTŘEBÍ U ČESKÉ LÍPY 512
757306 JEZVÉ 358
662640 KAMENICKÝ ŠENOV 485
666939 KNĚŽICE V LUŽICKÝCH HORÁCH 186
671819 KOZLY U ČESKÉ LÍPY 316
675032 KROMPACH 280
677426 KUNRATICE U CVIKOVÁ 730
739227 KUŘIVODY 0
689475 LVOVÁ 342
691542 MANUŠICE 162
692174 MAŘENICE 296
692182 MAŘENIČKY 122
798461 MARŠOVICE U DUBÉ 95
695254 MIMOŇ 829
707821 MISTROVICE U NOVÉHO OLDŘICHOVA 112
618101 NADĚJE 47
918440 NÁHLOV 452
707155 NOVÝ BOR 139
707830 NOVÝ OLDŘICHOV 114
709743 OKŘEŠICE U ČESKÉ LÍPY 153
709573 OKROUHLÁ U NOVÉHO BORU 108
720071 PETROVICE V LUŽICKÝCH HORÁCH 169
720585 PIHEL 352
725269 POLEVSKO 152
726192 POSTŘELNÁ 385
732770 PRÁCHEŇ 100
733865 PROVODÍN 437
737445 RADEČ U HORNÍ POLICE 132
750646 RADVANEC 254
674192 RANÉ 86
747904 SKALICE U ČESKÉ LÍPY 783
750654 SLOUP V ČECHÁCH 243
750760 SLUNEČNÁ U ČESKÉ LÍPY 75
621439 STARÁ LÍPA 266
756466 STRÁŽ POD RALSKEM 468
757314 STRÁŽ U ČESKÉ LÍPY 235
757322 STRUŽNICE 775
758647 STVOLÍNECKÉ PETROVICE 212
799114 SVÉBOŘICE 204
683841 SVITAVA 177
761214 SVOJKOV 232
761494 SVOR 268
618110 TRÁVNÍK U CVIKOVA 109
778397 VELKÁ JAVORSKÁ 266
783676 VÍTKOV U DOBRANOVA 122
784907 VOLFARTICE 668
784893 VOLFARTICKÁ NOVÁ VES 96
695289 VRANOV POD RALSKEM 132
797391 ŽIZNÍKOV 314
CZ0512 Jablonec nad Nisou
600288 ALBRECHTICE V JIZERSKÝCH HOR. 170
719072 ALŠOVICE 149
661511 ANTONÍNOV 57
601365 BEDŘICHOV U JABLONCE NAD NISOU 126
667251 BESEDICE 145
603406 BEZDĚČÍN U JABLONCE NAD NISOU 321
778745 BOHDALOVICE 103
719081 BRATŘÍKOV 126
796131 BZÍ U ŽELEZNÉHO BRODU 170
796158 CHLÍSTOV U ŽELEZNÉHO BRODU 165
691992 DALEŠICE U JABLONCE NAD NISOU 141
625574 DESNÁ I 79
625582 DESNÁ II 138
625591 DESNÁ III 150
661520 DOLNÍ MAXOV 69
632732 DRŽKOV 273
635201 FRÝDŠTEJN 389
721573 HARATICE 166
688223 HORNÍ MAXOV 129
644811 HORSKÁ KAMENICE 176
656992 HRANIČNÁ NAD NISOU 139
796140 HRUBÁ HORKA 144
719102 HUŤ 129
655970 JABLONEC NAD NISOU 149
656038 JABLONECKÉ PASEKY 34
657000 JANOV NAD NISOU 265
660060 JÍLOVÉ U DRŽKOVA 242
688240 JINDŘICHOV NAD NISOU 46
660906 JIRKOV U ŽELEZNÉHO BRODU 75
719111 JISTEBSKO 158
669768 JIZERKA 55
751308 JIŘETÍN POD BUKOVOU 42
661538 JOSEFŮV DŮL U JABLONCE NAD N. 68
661546 KARLOV U JOSEFOVA DOLU 44
667285 KOBEROVY 123
667960 KOKONÍN 220
793051 LHOTKA U ZLATÉ OLEŠNICE 118
685135 LÍŠNÝ 66
657018 LOUČNÁ NAD NISOU 57
687570 LOUŽNICE 101
688258 LUČANY NAD NISOU 394
656127 LUKÁŠOV 61
692000 MARŠOVICE U JABLONCE NAD NISOU 138
656135 MŠENO NAD NISOU 91
700347 MUKAŘOV U JABLONCE NAD NISOU 136
705799 NOVÁ VES NAD NISOU 255
635227 ONDŘÍKOVICE 76
744310 PELÍKOVICE 282
721581 PLAVÝ 104
669750 POLUBNÝ 291
669792 PŘÍCHOVICE U KOŘENOVA 257
733211 PROSEČ NAD NISOU 240
744328 PULEČNÝ 385
737429 RADČICE 100
738085 RÁDLO 316
669806 REJDICE 108
744344 RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU 380
656101 RÝNOVICE 83
749028 SKUHROV U ŽELEZNÉHO BRODU 247
751324 SMRŽOVKA 472
690317 SNĚHOV 213
793060 STANOVÝ 178
660914 STŘEVELNÁ 45
765031 ŠUMBURK NAD DESNOU 198
765023 TANVALD 253
778753 VELKÉ HAMRY 250
783439 VLASTIBOŘ U ŽELEZNÉHO BRODU 111
690333 VRANOVÉ 2.DÍL 90
690325 VRANOVÉ 1.DÍL 58
667315 VRÁT 113
656071 VRKOSLAVICE 45
791059 ZÁSADA 325
796221 ŽELEZNÝ BROD 227
793086 ZLATÁ OLEŠNICE NAVAROVSKÁ 232
793078 ZLATÁ OLEŠNICE SEMILSKÁ 238
CZ0513 Liberec
625981 ALBRECHTICE U FRÝDLANTU 310
653811 ANDĚLSKÁ HORA U CHRASTAVY 49
616176 ARNOLTICE U BULOVKY 370
603881 BÍLÁ U ČESKÉHO DUBU 315
604623 BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU 767
604658 BÍLÝ POTOK POD SMRKEM 237
787116 BŘEZOVÁ U VŠELIBIC 157
616184 BULOVKA 976
617636 CETENOV 228
653543 CHOTYNĚ 395
653853 CHRASTAVA II 34
653845 CHRASTAVA I 188
712752 CHRASTNÁ 80
646652 CHVALČOVICE 225
625990 DĚTŘICHOV U FRÝDLANTU 554
660507 DĚTŘICHOVEC 278
626660 DLOUHÝ MOST 223
653829 DOLNÍ CHRASTAVA 224
682268 DOLNÍ HANYCHOV 50
616192 DOLNÍ OLDŘIŠ 334
719498 DOLNÍ PERTOLTICE 405
630128 DOLNÍ ŘASNICE 963
647365 DOLNÍ SEDLO 117
653527 DOLNÍ SUCHÁ U CHOTYNĚ 162
782971 DOLNÍ VÍTKOV 419
631086 DOUBÍ U LIBERCE 243
632694 DRUZCOV 336
697591 FOJTKA 185
682233 FRANTIŠKOV U LIBERCE 39
635090 FRÝDLANT 1552
636321 HÁJ U HABARTIC 182
706507 HAJNIŠTĚ POD SMRKEM 221
638196 HEJNICE 307
626007 HEŘMANICE U FRÝDLANTU 310
638978 HLAVICE 286
631094 HLUBOKÁ U LIBERCE 23
640344 HODKOVICE NAD MOHELKOU 423
653837 HORNÍ CHRASTAVA 358
682462 HORNÍ HANYCHOV 107
719501 HORNÍ PERTOLTICE 263
643998 HORNÍ ŘASNICE 635
682489 HORNÍ SUCHÁ U LIBERCE 211
782980 HORNÍ VÍTKOV 507
646644 HRADČANY U ČESKÉHO DUBU 334
638986 HRUBÝ LESNOV 114
742457 JANŮV DŮL 275
682241 JANŮV DŮL U LIBERCE 17
733229 JAVORNÍK U ČESKÉHO DUBU 293
626686 JAVORNÍK U DLOUHÉHO MOSTU 106
658588 JEŘMANICE 304
603414 JÍLOVÉ U HODKOVIC NAD MOHELKOU 102
660515 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 579
744689 JÍTRAVA 445
682497 KARLINKY 74
682438 KATEŘINKY U LIBERCE 61
712761 KOTEL 218
673641 KRÁSNÁ STUDÁNKA 380
673960 KRÁSNÝ LES U FRÝDLANTU 933
626015 KRISTIÁNOV 126
676501 KŘIŽANY 949
675474 KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ 102
677418 KUNRATICE U FRÝDLANTU 685
785628 KUNRATICE U LIBERCE 85
712779 LÁZNĚ KUNDRATICE 370
679381 LÁZNĚ LIBVERDA 262
682039 LIBEREC 117
682781 LIBÍČ 172
647403 LOUČNÁ 268
622877 LOUKOVIČKY 36
706515 LUDVÍKOV POD SMRKEM 603
689823 MACHNÍN 480
762504 MINKOVICE 216
705586 MLÝNICE 47
697605 MNÍŠEK U LIBERCE 436
697796 MODLIBOHOV 157
705594 NOVÁ VES U CHRASTAVY 713
706523 NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM 283
682161 NOVÉ PAVLOVICE 23
675482 NOVINA U LIBERCE 43
710016 OLDŘICHOV V HÁJÍCH 365
712787 OSEČNÁ 206
682471 OSTAŠOV U LIBERCE 134
604631 PANENSKÁ HŮRKA 19
719641 PETRAŠOVICE 508
631108 PILÍNKOV 112
735752 PODHORA U PĚNČÍNA 56
744701 POLESÍ U RYNOLTIC 42
782564 POUSTKA U FRÝDLANTU 218
733245 PROSEČ POD JEŠTĚDEM 211
673650 RADČICE U KRÁSNÉ STUDÁNKY 197
761699 RADIMOVICE U SYCHROVA 75
640352 RADOŇOVICE 9
762512 RAŠOVKA 145
739448 RASPENAVA 1579
682314 ROCHLICE U LIBERCE 128
742465 ROZSTÁNÍ POD JEŠTĚDEM 228
682446 RUDOLFOV 35
682144 RUPRECHTICE 132
682209 RŮŽODOL I 154
744719 RYNOLTICE 495
762521 ŠIMONOVICE 114
622893 SMRŽOV U ČESKÉHO DUBU 118
697800 SOBÁKOV 52
644005 SRBSKÁ 392
682179 STARÉ PAVLOVICE 92
697818 STARÝ DUB 147
682390 STARÝ HARCOV 222
756393 STRÁŽ NAD NISOU 205
756407 SVÁROV U LIBERCE 62
760579 SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM 240
775991 VÁCLAVICE U HRÁDKU NAD NISOU 1271
780472 VESEC U LIBERCE 314
782581 VÍSKA U FRÝDLANTU 131
782599 VIŠŇOVÁ U FRÝDLANTU 332
603902 VLČETÍN U BÍLÉ 253
785644 VRATISLAVICE NAD NISOU 488
787159 VŠELIBICE 378
712795 ZÁBRDÍ U OSEČNÉ 105
640361 ZÁSKALÍ 187
761729 ŽĎÁREK U SYCHROVA 161
792560 ZDISLAVA 397
796697 ŽIBŘIDICE 792
CZ0514 Semily
601608 BĚLÁ U STARÉ PAKY 508
602132 BENECKO 193
602477 BENEŠOV U SEMIL 386
747271 BÍTOUCHOV U SEMIL 217
780537 BÍTOUCHOV U VESELÉ 19
749311 BOŘKOV 212
608742 BOZKOV 359
608998 BRADLECKÁ LHOTA 131
609633 BRATROUCHOV 218
616087 BUKOVINA U ČISTÉ 266
655902 BUŘANY 263
616630 BYSTRÁ NAD JIZEROU 370
686735 CHLUM POD TÁBOREM 92
654833 CHUCHELNA 433
670928 ČIKVÁSKY 150
623989 ČISTÁ U HOREK 557
740900 DOLNÍ ROKYTNICE 452
602141 DOLNÍ ŠTĚPANICE 137
636614 DOLNÍ SYTOVÁ 318
740918 FRANTIŠKOV V KRKONOŠÍCH 135
636622 HÁJE NAD JIZEROU 69
637238 HARRACHOV 132
638234 HELKOVICE 141
640948 HOLENICE 163
749320 HOŘENSKO 89
710423 HORKA U STARÉ PAKY 53
642584 HORNÍ BRANNÁ 827
642878 HORNÍ DUŠNICE 78
740934 HORNÍ ROKYTNICE NAD JIZEROU 457
602159 HORNÍ ŠTĚPANICE 300
781771 HORNÍ SYTOVÁ 126
659975 HRABAČOV 221
655929 JABLONEC NAD JIZEROU 251
658979 JESENNÝ 391
659029 JESTŘABÍ V KRKONOŠÍCH 224
659959 JILEMNICE 556
661571 KACANOVY 139
666483 KLOKOČÍ U TURNOVA 149
686743 KOŠOV 163
670936 KOŠŤÁLOV 528
780545 KOTELSKO 84
742066 KŘEČOVICE POD TROSKAMI 87
676560 KŘÍŽLICE 301
675199 KRUH 483
677175 KUNDRATICE 584
738417 LESTKOV POD KOZÁKOVEM 312
710431 LEVÍNSKÁ OLEŠNICE 413
680974 LHOTA KOMÁROV 205
683507 LIBŠTÁT 650
695637 LOKTUŠE 112
686751 LOMNICE NAD POPELKOU 712
666491 LOUČKY U TURNOVA 122
758256 MARTINICE V KRKONOŠÍCH 267
700207 MŘÍČNÁ 667
602167 MRKLOV 254
710440 NEDAŘÍŽ 96
749338 NEDVĚZÍ U SEMIL 177
705802 NOVÁ VES NAD POPELKOU 855
710393 OLEŠNICE U TURNOVA 297
718203 PASEKY NAD JIZEROU 312
719536 PEŘIMOV 470
686786 PLOUŽNICE POD TÁBOREM 33
757225 POHOŘÍ U STRUŽINCE 125
725684 PONIKLÁ 542
736031 PŘÍKRÝ 390
725692 PŘÍVLAKA 228
740969 ROKYTNO 143
741175 ROPRACHTICE 888
659045 ROUDNICE V KRKONOŠÍCH 150
758264 ROVNÁČOV 57
742562 ROZTOKY U JILEMNICE 824
742589 ROZTOKY U SEMIL 276
743801 RVÁČOV 306
636649 RYBNICE 318
747246 SEMILY 545
748234 SKLENAŘICE 316
762695 ŠKODĚJOV 139
749354 SLANÁ 134
790087 SMRČÍ U SEMIL 235
747289 SPÁLOV U SEMIL 73
753904 STARÁ VES U VYSOKÉHO NAD JIZ. 223
642886 STROMKOVICE 79
757233 STRUŽINEC U LOMNICE NAD POPEL. 432
758272 STUDENEC U HOREK 594
761150 SVOJEK 248
761851 SYŘENOV 245
761168 TAMPLE 128
765201 TATOBITY 271
770876 TŘÍČ 203
757241 TUHÁŇ U STRUŽINCE 277
776661 VALTEŘICE V KRKONOŠÍCH 435
695700 VESEC POD KOZÁKOVEM 298
780561 VESELÁ U SEMIL 285
781789 VÍCHOVÁ NAD JIZEROU 467
781797 VÍCHOVSKÁ LHOTA 183
783129 VÍTKOVICE V KRKONOŠÍCH 507
738433 VOLAVEC 149
788309 VYSOKÉ NAD JIZEROU 351
790095 ZÁHOŘÍ U SEMIL 309
790591 ZÁLESNÍ LHOTA 509
761877 ŽĎÁR U KUMBURKU 82
710458 ŽĎÁR U STARÉ PAKY 211
686794 ŽELECHY 58
765228 ŽLÁBEK 185
CZ0521 Hradec Králové
717533 PAMĚTNÍK 125
CZ0522 Jičín
694991 BAČALKY 208
601829 BĚLÁ U PECKY 131
603813 BEZNÍK 166
607568 BOREK U MILETÍNA 149
609790 BRDO 287
616109 BUKOVINA U PECKY 303
772461 ČESKÁ PROSEČ 104
654256 CHROUSTOV U MILETÍNA 174
617709 CIDLINA 266
601837 DOLNÍ JAVOŘÍ 85
758329 HEŘMANICE U NOVÉ PAKY 75
601845 HORNÍ JAVOŘÍ 75
662101 KAL 279
741451 KARLOV U ROŠKOPOVA 155
609803 KRSMOL 72
758337 KUMBURSKÝ ÚJEZD 129
678406 KYJE U JIČÍNA 108
718688 LHOTA U PECKY 111
688835 LUKAVEC U HOŘIC 212
705128 NOVÁ PAKA 387
718696 PECKA 218
776548 PŘIBYSLAV U NOVÉ PAKY 43
776556 PUSTÁ PROSEČ 50
601853 RADKYNĚ 154
741469 ROŠKOPOV 213
718700 STAŇKOV U PECKY 94
753823 STARÁ PAKA 403
772496 STAV 147
763764 ŠTIKOV 119
758345 STUDÉNKA U NOVÉ PAKY 64
781720 STUPNÁ 274
772518 ÚBISLAVICE 272
773158 ÚHLEJOV 138
601861 UHLÍŘE 80
741477 ÚSTÍ U STARÉ PAKY 170
776564 VALDOV 190
781738 VIDOCHOV 407
781746 VIDONICE 170
786519 VRCHOVINA 410
766950 VŘESNÍK U TETÍNA 175
772526 ZBOŽÍ U NOVÉ PAKY 198
607576 ŽELEJOV 143
CZ0523 Náchod
701297 BABÍ U NÁCHODA 126
701301 BĚLOVES 172
689831 BĚLÝ 269
612812 BENEŠOV U BROUMOVA 149
750395 BLAŽKOV U SLAVOŇOVA 82
766291 BOHDAŠÍN 189
621099 BOHDAŠÍN NAD OLEŠNICÍ 85
607711 BOROVÁ 224
608769 BOŽANOV 1199
701343 BRAŽEC 85
614670 BŘEZOVÁ U BROUMOVA 73
612766 BROUMOV 127
613436 BRZICE 419
650129 BUKOVICE 194
754803 BYSTRÉ U STÁRKOVA 310
621102 ČERVENÝ KOSTELEC 336
621269 ČESKÁ ČERMNÁ 214
621625 ČESKÁ METUJE 158
754820 CHLÍVCE 112
766313 DĚDOV 111
707317 DLOUHÉ 199
627445 DOBROŠOV 142
600059 DOLNÍ ADRŠPACH 484
630063 DOLNÍ RADECHOVÁ 267
766321 DOLNÍ TEPLICE 254
613479 HARCOV 5
638226 HEJTMÁNKOVICE 921
638609 HEŘMÁNKOVICE 828
650137 HLAVŇOV 224
718891 HONY 82
600067 HORNÍ ADRŠPACH 418
754811 HORNÍ DŘEVÍČ 201
621111 HORNÍ KOSTELEC 286
643874 HORNÍ RADECHOVÁ 314
789356 HORNÍ RYBNÍKY 166
766330 HORNÍ TEPLICE 455
648370 HRONOV 142
743623 HYNČICE U BROUMOVA 162
638625 JANOVIČKY U BROUMOVA 34
766348 JAVOR U TEPLIC NAD METUJÍ 215
659088 JESTŘEBÍ NAD METUJÍ 120
659193 JETŘICHOV 569
661449 JIZBICE U NÁCHODA 147
768910 KRAMOLNA 111
676314 KŘINICE 999
693618 KŘIŽANOV U MEZILEČÍ 172
766356 LACHOV 244
621129 LHOTA ZA ČERVENÝM KOSTELCEM 231
768928 LHOTKY 96
659096 LIBCHYNĚ 78
792675 LIBNÁ 153
684031 LIPÍ U NÁCHODA 208
689840 MACHOV 238
689858 MACHOVSKÁ LHOTA 147
648451 MALÁ ČERMNÁ 71
701378 MALÉ POŘÍČÍ 136
779253 MARŠOV NAD METUJÍ 114
768936 MĚSTSKÁ KRAMOLNA 19
621641 METUJKA 359
693634 MEZILEČÍ 226
693685 ME2ILESÍ U NÁCHODA 176
693693 MEZIMĚSTÍ 249
701262 NÁCHOD 245
689866 NÍZKÁ SRBSKÁ 294
706442 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 281
707341 NOVÝ HRÁDEK 265
710369 OLEŠNICE U ČERVENÉHO KOSTELCE 425
718343 PAVLIŠOV 182
718904 PĚKOV 480
725323 POLICE NAD METUJÍ 207
693642 POSADOV 35
735710 PŘIBYSLAV NAD METUJÍ 166
613452 PRORUBY 143
725331 RADEŠOV NAD METUJÍ 113
758531 ŘEŠETOVA LHOTA 140
648434 ROKYTNÍK 227
612821 ROŽMITÁL 546
743631 RUPRECHTICE U BROUMOVA 526
659100 SENDRAŽ 119
621633 SKALKA U ČESKÉ METUJE 253
766372 SKÁLY U TEPLIC NAD METUJÍ 155
750182 SLAVÍKOV U NÁCHODA 105
759325 SLAVNÝ 127
750409 SLAVOŇOV 176
762903 ŠONOV U BROUMOVA 1166
701335 STARÉ MĚSTO NAD METUJÍ 75
788384 STARKOČ U VYSOKOVA 103
754838 STÁRKOV 234
621145 STOLÍN 181
758540 STUDNICE U NÁCHODA 150
759333 SUCHÝ DŮL 509
766399 TEPLICE NAD METUJÍ 196
768952 TRUBĚJOV 123
725340 VELKÁ LEDHUJE 442
612782 VELKÁ VES U BROUMOVA 656
779261 VELKÉ PETROVICE 314
648400 VELKÝ DŘEVÍČ 227
614688 VERNÉŘOVICE 593
693723 VIŽŇOV 504
786527 VRCHOVINY 463
788121 VYSOKÁ SRBSKÁ 340
788392 VYSOKOV 430
648418 ŽABOKRKY 82
789364 ZÁBRODÍ 345
648396 ZBEČNÍK 271
795186 ŽĎÁR NAD METUJÍ 399
795526 ŽĎÁRKY 319
792667 ZDOŇOV 978
788147 ZLÍČKO 78
CZ0524 Rychnov nad Kněžnou
600741 BAČETÍN 458
600989 BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH 536
712167 BEDŘICHOVKA 57
682501 BĚLÁ U LIBERKA 310
604712 BÍLÝ ÚJEZD U DOBRUŠKY 335
606197 BOHDAŠÍN V ORLICKÝCH HORÁCH 413
612600 BROCNÁ 356
616648 BYSTRÉ V ORLICKÝCH HORÁCH 197
617261 BYZHRADEC 420
712175 ČERNÁ VODA U ORLICKÉHO ZAHOŘÍ 94
623351 ČESTICE U ČASTOLOVIC 388
651206 CHLENY 286
625817 DEŠTNE V ORLICKÝCH HORÁCH 521
626589 DLOUHÁ VES U RYCHNOVA N.KNĚŽ. 439
627631 DOBŘANY V ORLICKÝCH HORÁCH 184
627194 DOBRÉ 468
627496 DOBRUŠKA 670
741001 DOLNÍ ROKYTNICE V ORL.HORÁCH 193
630748 DOMAŠÍN U DOBRUŠKY 319
682519 HLÁSKA 143
627208 HLINNÉ U DOBRÉHO 242
741027 HORNÍ ROKYTNICE 333
768332 HOUDKOVICE 350
618632 HŘIBINY 106
604721 HROŠKA 688
712183 JADRNÁ 250
742031 JAHODOV 97
656925 JANOV V ORLICKÝCH HORÁCH 129
657816 JAVORNICE 1354
625833 JEDLOVÁ V ORLICKÝCH HORÁCH 351
752410 JEŠTĚTICE 341
660167 JÍLOVICE U ČESKÉHO MEZIŘÍČÍ 281
792616 KAČEROV U ZDOBNICE 201
627224 KAMENICE U DOBRÉHO 223
670332 KOSTELECKÁ LHOTA 418
670359 KOSTELECKÉ HORKY 271
671177 KOUNOV U DOBRUŠKY 288
676365 KŘIVICE 268
792624 KUNČINA VES U ZDOBNICE 271
712191 KUNŠTÁT U ORLICKÉHO ZÁHOŘÍ 356
678198 KVASINY 509
679666 LEDCE 373
723380 LHOTA U DOBRUŠKY 244
681539 LHOTY U POTŠTEJNA 336
682527 LIBERK 268
683949 LÍPA NAD ORLICÍ 421
712809 LOMY U OSEČNICE 84
688851 LUKAVICE U RYCHNOVA N.KNĚŽNOU 870
601039 MALÁ STRANA V ORLICKÝCH HORÁCH 1
792659 MALÁ ZDOBNICE 40
773476 MALÝ UHŘÍNOV 310
604739 MASTY 132
693201 MERKLOVICE 339
708895 MĚSTEC 221
701777 NEBESKÁ RYBNÁ 760
671185 NEDVĚZÍ U DOBRUŠKY 201
600997 NERATOV V ORLICKÝCH HORÁCH 115
600199 NOVÁ VES U ALBRECHTIC 177
601004 NOVÁ VES V ORLICKÝCH HORÁCH 47
709263 OHNIŠOV 671
710385 OLEŠNICE U RYCHNOVA N.KNĚŽNOU 425
710466 OLEŠNICE V ORLICKÝCH HORÁCH 491
712817 OSEČNICE 386
744191 PANSKÁ HABROVÁ 191
741035 PANSKÉ POLE 207
718815 PĚČÍN U RYCHNOVA NAD KNĚŽNOU 1086
718874 PEKLO NAD ZDOBNICÍ 227
723398 PODBŘEZÍ 378
601012 PODLESÍ V ORLICKÝCH HORÁCH 39
681547 POLOM U POTŠTEJNA 170
747076 POLOM V ORLICKÝCH HORÁCH 201
726508 POTŠTEJN 311
682535 PRORUBKY 260
681555 PRORUBY U POTŠTEJNA 138
741043 PROSTŘEDNÍ ROKYTNICE 272
776157 PROVOZ 161
682543 RAMPUŠE 177
739553 RAŠOVICE U TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 128
745553 ŘÍČKY V ORLICKÝCH HORÁCH 337
741051 ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH 254
742040 ROVEŇ U RYCHNOVA NAD KNĚŽNOU 267
627241 ROVNÉ U DOBRÉHO 201
743879 RYBNÁ NAD ZDOBNICÍ 658
744107 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 576
607622 ŠACHOV U BOROHRÁDKU 106
671193 ŠEDIVINY 180
747084 SEDLOŇOV 381
748668 SKRŠICE 390
749109 SKUHROV NAD BĚLOU 545
749770 SLATINA NAD ZDOBNICÍ 1167
751413 SNĚŽNÉ 403
752428 SOLNICE 612
792632 SOUVLASTNÍ 211
630781 SPÁLENIŠTĚ 253
600750 SUDÍN 162
651249 SVÍDNICE U KOSTELCE NAD ORLICÍ 334
612626 SVINNÁ U BROCNÉ 253
656933 TIS 117
712205 TRČKOV 156
768359 TRNOV 471
792641 VELKÁ ZDOBNICE 183
773484 VELKÝ UHŘÍNOV 370
651257 VRBICE U KOSTELCE NAD ORLICÍ 198
601021 VRCHNÍ ORLICE 347
795224 ŽĎÁR NAD ORLICÍ 369
792268 ZDELOV 264
CZ0525 Trutnov
743381 ARNULTOVICE 287
600598 BABÍ 419
601152 BATŇOVICE 305
602744 BEČKOV 200
762962 BEDŘICHOV V KRKONOŠÍCH 18
602752 BERNARTICE 571
681229 BEZDĚKOV U TRUTNOVA 109
794180 BOBR 197
606553 BOHUSLAVICE NAD ÚPOU 63
769266 BOJIŠTĚ U TRUTNOVA 301
743399 BOLKOV 161
607851 BOROVNICE U STARÉ PAKY 560
607860 BOROVNIČKA 250
636720 BRUSNICE 520
619752 ČERMNÁ V KRKONOŠÍCH 634
657212 ČERNÁ HORA V KRKONOŠÍCH 56
794198 ČERNÁ VODA U ŽACLÉŘE 256
620670 ČERNÝ DŮL 188
653250 CHOTĚVICE 1064
654922 CHVALEČ 477
620688 ČISTÁ V KRKONOŠÍCH 340
784869 DEBRNÉ 280
699756 DEBRNÉ U MOSTKU 73
643441 DOLNÍ ALBEŘICE 127
628743 DOLNÍ BRANNÁ 581
629022 DOLNÍ DVŮR 182
629278 DOLNÍ KALNÁ 513
629421 DOLNÍ LÁNOV 1095
643459 DOLNÍ LYSEČINY 75
690368 DOLNÍ MALÁ ÚPA 148
703206 DOLNÍ NEMOJOV 78
629910 DOLNÍ OLEŠNICE 441
754137 DOLNÍ STARÉ BUKY 245
769134 DOLNÍ STARÉ MĚSTO 147
661350 DOLNÍ VERNÉŘOVICE 179
644676 DOLNÍ ŽĎÁR 276
620696 FOŘT 155
636738 HAJNICE 4
637998 HAVLOVICE 482
696781 HERTVÍKOVICE 399
657042 HODKOVICE U TRUTNOVA 269
786349 HOŘEJŠÍ VRCHLABÍ 596
643467 HORNÍ ALBEŘICE 137
642592 HORNÍ BRUSNICE 954
642754 HORNÍ DEHTOV 195
643050 HORNÍ KALNÁ 669
678902 HORNÍ LANOV 483
643475 HORNÍ LYSEČINY 47
690376 HORNÍ MÁLA ÚPA 145
643483 HORNÍ MARŠOV 115
643637 HORNÍ OLEŠNICE 360
754153 HORNÍ STARÉ BUKY 369
769151 HORNÍ STARÉ MĚSTO 342
661368 HORNÍ VERNÉŘOVICE 182
644692 HORNÍ ŽĎÁR 386
645770 HOSTINNÉ 297
783765 HRÁDEČEK 35
782742 HUNTÍŘOV 362
657051 JANOVICE U TRUTNOVA 382
657239 JANSKÉ LÁZNĚ 21
657875 JAVORNÍK V KRKONOŠÍCH 602
661376 JÍVKA 94
696790 KALNÁ VODA 173
667692 KLADRUBY U KOHOUTOVA 239
665754 KLÁŠTERSKÁ LHOTA 188
667544 KOCBEŘE 343
782751 KOCLÉŘOV 532
667706 KOHOUTOV 446
602761 KRÁLOVEC 595
602779 KŘENOV U ŽACLÉŘE 195
677060 KUNČICE NAD LABEM 153
636746 KYJE U HAJNICE 589
763012 LABSKÁ 118
602787 LAMPERTICE 384
681237 LHOTA U TRUTNOVA 93
681873 LIBEČ 194
683001 LIBŇATOV 348
690562 MALÉ SVATOŇOVICE 161
691721 MARKOUŠOVICE 219
761109 MARŠOV I 71
761087 MARŠOV II 117
643491 MARŠOV III 93
691968 MARŠOV U ÚPICE 221
696803 MLADÉ BUKY 519
699799 MOSTEK 95
636762 NESYTÁ 41
703222 NOVÝ NEMOJOV 13
769274 OBLANOV 88
756601 ODOLOV 42
718637 PEC POD SNĚŽKOU 185
654931 PETŘÍKOVICE U TRUTNOVA 211
756610 PETROVICE U STRÁŽKOVIC 57
720615 PILNÍKOV I 164
720623 PILNÍKOV II 456
720631 PILNÍKOV III 327
786331 PODHŮŘÍ-HARTA 220
769223 POŘÍČÍ U TRUTNOVA 215
763063 PŘEDNÍ LABSKÁ 88
795658 PŘEDNÍ ŽDÍRNICE 119
794228 PRKENNÝ DŮL 42
733261 PROSEČNÉ 501
678911 PROSTŘEDNÍ LÁNOV 607
643645 PROSTŘEDNÍ OLEŠNICE 151
754161 PROSTŘEDNÍ STARÉ BUKY 285
737453 RADEČ 621
738832 RADVANICE V ČECHÁCH 205
743143 RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ 796
743429 RUDNÍK 1225
794236 RÝCHORY 95
696811 SKLENÁŘOVICE 127
738841 SLAVĚTÍN U RADVANIC 141
750450 SLEMENO V PODKRKONOŠÍ 213
699811 SOUVRAŤ 109
763098 ŠPINDLERŮV MLÝN 128
703231 STAROBUCKÉ DEBRNÉ 51
755192 STARÝ ROKYTNÍK 882
691747 STARÝ SEDLOŇOV 124
756628 STRÁŽKOVICE V PODKRKONOŠÍ 90
756644 STRÁŽNÉ 219
757896 STŘÍTEŽ U TRUTNOVA 234
758281 STUDENEC U TRUTNOVA 353
661392 STUDNICE U JÍVKY 168
759309 SUCHOVRŠICE 192
643513 SUCHÝ DŮL V KRKONOŠÍCH 5
761095 SVOBODA NAD ÚPOU 73
643521 TEMNÝ DŮL 25
769975 TŘEBIHOŠŤ 380
769029 TRUTNOV 445
774651 ÚPICE 275
718645 VELKÁ ÚPA I 122
718653 VELKÁ ÚPA II 212
779385 VELKÉ SVATOŇOVICE 516
794252 VERNÍŘOVICE 55
629944 VESTŘEV 78
783773 VLČICE U TRUTNOVA 1009
769118 VOLANOV 382
784877 VOLETINY 217
786306 VRCHLABÍ 463
782777 ZÁBOŘÍ U DVORA KRÁLOVÉ 312
794244 ŽACLÉŘ 222
795666 ZADNÍ ŽDÍRNICE 105
793094 ZLATÁ OLEŠNICE 505
769983 ZVIČINA 150
CZ0531 Chrudim
777358 BABÁKOV 53
601594 BĚLÁ 324
603244 BĚSTVINA 482
639346 BLATNO U HLINSKÁ 195
606839 BOJANOV 311
607410 BOR U SKUTČE 192
646130 BŘEZINKA U HOŠŤALOVIC 95
618179 ČACHNOV 118
621668 ČESKÁ RYBNÁ 627
622605 ČESKÉ LHOTICE 347
651559 CHLUM U HLINSKA 370
776921 CÍTKOV 33
617954 ČTĚTÍN 340
697044 DEBLOV 275
625337 DĚDOVÁ 295
641120 DOLNÍ HOLETÍN 382
630527 DOLY 355
787868 DŘEVÍKOV 161
634476 FILIPOV 197
634701 FRANTIŠKY 215
637084 HAMRY U HLINSKA 226
695891 HAVLOVICE U MIŘETIC 159
639303 HLINSKO V ČECHÁCH 757
768073 HLUBOKÁ U TRHOVÉ KAMENICE 87
640034 HNĚVĚTICE 306
622613 HODONÍN U NASAVRK 163
640654 HOJEŠÍN 190
641138 HOLETÍN 523
606847 HORNÍ BEZDĚKOV U BOJANOVA 164
642517 HORNÍ BRADLO 335
646148 HOŠŤALOVICE 135
671461 HRBOKOV 96
658359 JENÍKOV U HLINSKA 310
693871 JETONICE 37
662666 KAMENIČKY 364
665266 KLADNO U HLINSKA 249
758485 KOŠINOV 78
671479 KOVÁŘOV U SEČE 269
673692 KRÁSNÉ 113
675075 KROUNA 973
767298 KVASÍN 173
791695 LHOTA U SKUTČE 188
784991 LHOTY 72
682942 LIBKOV U NASAVRK 235
701033 LICOMĚLICE 189
642533 LIPKA 122
692093 MARTINICE U SKUTČE 110
693880 MÍČOV 64
695947 MIŘETÍN 241
787876 MOŽDĚNICE 295
700029 MRÁKOTÍN U SKUTČE 442
701637 NASAVRKY 318
749141 NOVÁ VES U SKUTČE 24
683175 NOVÉ LHOTICE 200
709395 OCHOZ U NASAVRK 252
709948 OLDŘETICE 171
710075 OLDŘIŠ U HLINSKA 167
716626 OTRADOV 415
718173 PASEKY U PROSEČE 107
719226 PERÁLEC 381
697079 PETŘÍKOVICE U MLADOŇOVIC 173
723070 POČÁTKY HORNÍ 155
733172 PODMĚSTÍ 186
697087 POHLED U MLADOŇOVIC 62
725021 POKŘIKOV 401
673706 POLÁNKA 223
732800 PRACHOVICE 211
777366 PŘÍKRAKOV 211
746444 PROSEČ U SEČE 191
733181 PROSEČ U SKUTČE 220
733393 PROSETÍN U HLINSKA 387
746452 PROSÍČKA U SEČE 151
737437 RADČICE U SKUTČE 257
739260 RANÁ U HLINSKA 345
768111 ROHOZNÁ U TRHOVÉ KAMENICE 183
693898 RUDOV 37
787884 RVÁČOV U HLINSKA 310
744085 RYCHNOV 401
746461 SEČ 501
754960 SKORANOV 106
749168 SKUTEČ 588
642002 SMRČEK U ŽUMBERKU 164
639397 SRNÍ U HLINSKA 138
782611 STAN U HLINSKA 170
791709 ŠTĚPÁNOV U SKUTČE 194
639575 STŘÍTEŽ U SKUTČE 149
758493 STUDNICE U HLINSKA 344
693901 SUŠICE 39
787906 SVOBODNÉ HAMRY 97
761583 SVRATOUCH 590
767310 TISOVEC 240
642550 TRAVNÁ U HORNÍHO BRADLA 167
768120 TRHOVÁ KAMENICE 694
760714 TRPIŠOV 168
776947 VÁPENNÝ PODOL 172
777374 VČELÁKOV 197
642568 VELKÁ STŘÍTEŽ 94
782629 VÍTANOV 258
784656 VOJTĚCHOV U HLINSKA 493
785008 VORTOVÁ 205
787329 VŠERADOV 296
733199 ZÁBOŘÍ U PROSEČE 234
758507 ZALÍBENÉ 104
791717 ZBOŽNOV 145
698385 ZBYHNĚVICE 91
795496 ŽĎÁREC U SEČE 141
795500 ŽĎÁREC U SKUTČE 166
719234 ZDERAZ 293
CZ0532 Pardubice
601942 BÉLEČKO 196
616061 BUKOVINA U PŘELOUČE 136
655015 CHVALETICE 184
642975 DOLNÍ JELENÍ 262
755575 HOLOTÍN 101
642983 HORNÍ JELENÍ 269
679704 LEDEC 62
685852 LITOŠICE 209
656828 SENÍK 136
752681 SOVOLUSKY U PŘELOUČE 217
755371 STÉBLOVÁ 180
CZ0533 Svitavy
601683 BĚLÁ NAD SVITAVOU 823
601799 BĚLÁ U JEVÍČKA 278
606073 BOHDALOV U MĚSTEČKA TRNÁVKY 226
606391 BOHUŇOV NAD KŘETÍNKOU 181
607720 BOROVÁ U POLIČKY 788
607991 BORŠOV U MORAVSKÉ TŘEBOVÉ 1191
742252 BRADLNÉ 74
614076 BŘEZINA U MORAVSKÉ TŘEBOVÉ 321
749664 BŘEZINKA 74
614181 BŘEZINKY 128
614238 BŘEZINY U POLIČKY 247
614726 BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU 275
609927 BRNĚNEC 48
615447 BUDISLAV U LITOMYŠLE 379
616664 BYSTRÉ U POLIČKY 825
662798 ČESKÁ KAMENNÁ HORKA 181
651877 CHMELÍK 600
653047 CHOTĚNOV 184
653888 CHRASTAVEC 279
698776 CHRASTOVÁ LHOTA 70
626031 DĚTŘICHOV U SVITAV 771
626431 DLOUHÁ LOUČKA 959
743330 DOLNÍ RUDNÁ 181
637092 HAMRY NAD KŘETÍNKOU 56
637254 HARTINKOV 146
637441 HARTMANICE U POLIČKY 428
638927 HLÁSNICE 189
796280 HORÁKOVA LHOTA 80
724661 HORNÍ HYNČINA 784
743348 HORNÍ RUDNÁ 273
657255 JANŮVKY 178
657549 JAROŠOV U LITOMYŠLE 316
657867 JAVORNÍK U SVITAV 415
658081 JEDLOVÁ U POLIČKY 1482
746363 KALIŠTĚ U SEBRANIC 148
662411 KAMENEC U POLIČKY 621
663247 KARLE 1081
667595 KOCLÍŘOV 1176
669555 KOROUHEV 1087
675873 KŘENOV 576
694169 KUKLE 49
678279 KVĚTNÁ 590
669563 LAČNOV U KOROUHVE 119
679259 LAVIČNÉ 231
680826 LEZNÍK 452
688011 LUBNÁ U POLIČKY 881
690945 MALÍKOV 209
601802 MALONÍN 104
694177 MIKULEČ 378
696927 MLADĚJOV NA MORAVĚ 565
726044 MLADOČOV 141
697907 MODŘEC 329
698784 MORAVSKÁ CHRASTOVÁ 118
614742 MORAVSKÁ DLOUHÁ 62
662801 MORAVSKÁ KAMENNÁ HORKA 797
702331 NEDVĚZÍ U POLIČKY 398
702340 NEDVĚZÍČKO 65
657557 NOVÁ VES U JAROŠOVA 198
705641 NOVÁ VES U MORAVSKÉ TŘEBOVÉ 418
710091 OLDRIŠ U POLIČKY 810
653055 OLŠANY U CHOTĚNOVA 158
663255 OSTRÝ KÁMEN 237
717274 PACOV U MORAVSKÉ TŘEBOVÉ 348
718611 PAZUCHA 270
718793 PĚČÍKOV 196
754463 PETRUŠOV 121
724670 POHLEDY 341
746371 POHORA 456
725358 POLIČKA 1226
725552 POMEZÍ 1609
726052 POŘÍČÍ U LITOMYŠLE 348
734322 PŘEDMĚSTÍ 249
734357 PŘEDNÍ ARNOŠTOV 296
608050 PRKLIŠOV 203
736821 PUSTÁ KAMENICE 364
736899 PUSTÁ RYBNÁ 467
737852 RADIMĚŘ 1864
740471 ROHOZNÁ U POLIČKY 770
742261 ROZHRANÍ 66
745847 SÁDEK U POLIČKY 637
746380 SEBRANICE U LITOMYŠLE 320
762661 ŠIROKÝ DŮL 418
748242 SKLENÉ U SVITAV 455
749672 SLATINA U JEVÍČKA 186
601811 SMOLNÁ U JEVÍČKA 126
614084 ŠNEKOV 147
753874 STARÁ ROVEŇ 140
755206 STARÝ SVOJANOV 275
755320 STAŠOV 773
757870 STŘÍTEŽ U POLIČKY 290
764124 ŠTUDLOV U VÍTĚJEVSI 110
761141 SVOJANOV 125
608068 SVOJANOV U BORUŠOVA 64
765708 TELECÍ 793
769355 TŘEBAŘOV 1302
768740 TRPÍN 647
775541 ÚTĚCHOV U MORAVSKÉ TŘEBOVÉ 298
779989 VENDOLÍ 1479
742279 VILÉMOV U ROZHRANÍ 67
782645 VÍTĚJEVES 610
785458 VRANOVÁ 244
785466 VRANOVÁ LHOTA 201
787981 VYSOKÁ U JEVÍČKA 105
789551 ZADNÍ ARNOŠTOV 477
604771 ZÁLESÍ U JEVÍČKA 22
614769 ZÁŘEČÍ NAD SVITAVOU 50
796298 ŽELÍVSKO 157
636258 ŽIPOTÍN 91
CZ0534 Ústí nad Orlicí
600113 ALBRECHTICE U LANŠKROUNA 375
600377 ANENSKÁ STUDÁNKA 240
620751 BÍLÁ VODA 155
606324 BOHOUSOVÁ 264
748510 BOŠÍN U CHOCNĚ 201
616753 BYSTŘEC 1253
765473 CELNÉ 215
619523 ČENKOVICE 302
620611 ČERNOVÍR U ÚSTÍ NAD ORLICÍ 173
680630 ČERVENÁ 121
620769 ČERVENÁ VODA 749
672530 ČERVENÝ POTOK 412
621676 ČESKÁ RYBNÁ U ŽAMBERKA 507
621757 ČESKÁ TŘEBOVÁ 533
622630 ČESKÉ LIBCHAVY 549
622702 ČESKÉ PETROVICE 402
617903 COTKYTLE 622
794392 DLOUHOŇOVICE 191
712108 DOBRÁ VODA U ORLICKÉHO PODHŮŘÍ 156
628727 DOLNÍ BOŘÍKOVICE 574
628883 DOLNÍ ČERMNÁ 673
628913 DOLNÍ DOBROUČ 959
672548 DOLNÍ HEDEČ 324
629065 DOLNÍ HEŘMANICE V ČECHÁCH 405
666815 DOLNÍ HOUŽOVEC 208
629553 DOLNÍ LIBCHAVY 717
629588 DOLNÍ LIPKA 369
629774 DOLNÍ MORAVA 303
620777 DOLNÍ ORLICE 265
775410 GERHARTICE 55
638200 HEJNICE U ŽAMBERKA 328
600385 HELVÍKOV 191
638242 HELVÍKOVICE 720
638391 HERBORTICE 223
733792 HEŘMANICE U KRÁLÍK 386
640018 HNÁTNICE 725
642690 HORNÍ ČERMNÁ 706
642771 HORNÍ DOBROUČ 535
642924 HORNÍ HEŘMANICE V ČECHÁCH 561
666823 HORNÍ HOUŽOVEC 184
643327 HORNÍ LIBCHAVY 465
643360 HORNÍ LIPKA 542
629782 HORNÍ MORAVA 56
620793 HORNÍ ORLICE 119
644480 HORNÍ TŘEŠŇOVEC 798
658189 HRÁDEK U JEHNĚDÍ 50
775339 HYLVÁTY 384
656194 JABLONNÉ NAD ORLICÍ 199
656623 JAMNÉ NAD ORLICÍ 632
662674 KAMENIČNÁ 460
775347 KERHARTICE NAD ORLICÍ 67
665720 KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ 1010
666831 KNAPOVEC 405
667382 KOBURK 128
790737 KOSOŘÍN 145
671690 KOZLOV U ČESKÉ TŘEBOVÉ 170
672556 KRÁLÍKY 820
680656 KUNČICE U LETOHRADU 466
677493 KUNVALD 1995
689017 KVĚTNÁ U LUKOVÉ 164
679038 LANŠPERK 109
680664 LETOHRAD 270
681377 LHOTKA U ČESKÉ TŘEBOVÉ 225
683744 LICHKOV 506
685097 LÍŠNICE 853
685305 LITICE NAD ORLICÍ 33
688860 LUKAVICE V ČECHÁCH 842
638404 MEZILESÍ U LANŠKROUNA 111
696064 MISTROVICE NAD ORLICÍ 333
696994 MLADKOV 309
620807 MLÝNICE U ČERVENÉ VODY 96
620815 MLÝNICKÝ DVŮR 127
620823 MORAVSKÝ KARLOV 141
702731 NEKOŘ 753
642703 NEPOMUKY 170
680672 ORLICE 460
712221 ORLIČKY 431
715999 OSTROV U LANŠKROUNA 1233
718238 PASTVINY U KLÁŠTERCE NAD ORL. 438
720143 PETROVICE U LANŠKROUNA 150
697001 PETROVIČKY U MLADKOVA 176
720674 PÍSEČNÁ U ŽAMBERKA 605
643335 PROSTŘEDNÍ LIBCHAVY 186
733806 PROSTŘEDNÍ LIPKA 548
745359 ŘETOVÁ 495
745367 ŘETŮVKA 261
712159 ŘÍČKY U ORLICKÉHO PODHŮŘÍ 212
743500 RUDOLTICE U LANŠKROUNA 985
712141 RVIŠTĚ 381
744077 RÝDROVICE 135
620831 ŠANOV U ČERVENÉ VODY 202
762270 ŠEDIVEC 255
747157 SEMANÍN 368
749044 SKUHROV U ČESKÉ TŘEBOVÉ 342
752037 SOBKOVICE 229
752444 SOPOTNICE 805
756636 STRÁŽNÁ 304
758248 STUDENÉ 177
671703 SVINNÁ U ČESKÉ TŘEBOVÉ 126
765490 TĚCHONÍN 372
770469 TŘEBOVICE 627
773948 ÚJEZD U CHOCNĚ 414
775274 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 277
787647 VALTEŘICE U VÝPRACHTIC 110
629791 VELKÁ MORAVA 441
778630 VELKÁ SKROVNICE 429
780081 VERMĚŘOVICE 457
783854 VLČKOVICE U MLADKOVA 213
787655 VÝPRACHTICE 1194
790303 ZÁCHLUMÍ 399
794368 ŽAMBERK 1038
794465 ŽAMPACH 300
CZ0611 Havlíčkův Brod
709620 BABICE U OKROUHLICE 292
600784 BAČKOV 268
651389 BAROVICE 91
695734 BARTOUŠOV 379
657999 BĚLÁ U JEDLÉ 324
795615 BENÁTKY U ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU 136
700177 BENETICE U SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU 74
603554 BEZDĚKOV U KRÁSNÉ HORY 222
603635 BEZDĚKOV U LIBICE NAD DOUBRAV. 401
652873 BÍLEK 121
638285 BOŇKOV 168
673447 BRATROŇOV 124
613843 BŘEVNICE 199
723410 BŘEZINKA U HAVLÍČKOVA BRODU 141
612839 BROUMOVA LHOTA 185
640077 BUDEČ NAD ŽELIVKOU 72
618187 ČACHOTÍN 469
673455 ČEKÁNOV 192
621242 ČESKÁ BĚLÁ 830
621277 ČESKÁ JABLONNÁ 291
667196 ČESKÝ DVŮR 104
709638 CHLÍSTOV U OKROUHLICE 143
651397 CHLOUMEK 341
652831 CHOTĚBOŘ 926
658014 CHŘENOVICE 426
654272 CHRTNÍČ 477
627330 CHVÁLKOV 105
655627 CHYŠKA 286
621234 CIBOTÍN 293
623661 ČÍHOŠŤ 425
626571 DLOUHÁ VES U HAVLÍČKOVA BRODU 693
723045 DOBKOV 204
626961 DOBRÁ 400
740012 DOBRÁ VODA LIPNICKÁ 122
658006 DOBRÁ VODA U JEDLÉ 92
680532 DOBRNICE 300
627321 DOBROHOSTOV 225
768782 DOBROVÍTOVA LHOTA 88
760471 DOLNÍ BOHUŠICE 59
628778 DOLNÍ BŘEZINKA 170
626716 DOLNÍ DLUŽINY 131
629197 DOLNÍ JABLONNÁ 253
629405 DOLNÍ KRUPÁ U HAVLÍČKOVA BRODU 546
629740 DOLNÍ MĚSTO 627
750123 DOLNÍ VESTEC 133
781398 DOLNÍ VĚŽNICE 482
632660 DRUHANOV 195
792586 DUBÍ 184
635197 FRÝDNAVA 356
636363 HABREK 120
636479 HABRY 1069
637963 HAVLÍČKOVA BOROVÁ 831
637823 HAVLÍČKŮV BROD 981
638293 HERÁLEC 752
623679 HLOHOV 105
639541 HLUBOKÁ U KRUCEMBURKU 195
760480 HORNÍ BOHUŠICE 102
626724 HORNÍ DLUŽINY 182
643157 HORNÍ KRUPÁ U HAVLÍČKOVA BRODU 731
790192 HORNÍ PASEKA 405
736236 HORNÍ POHLEĎ 288
682713 HORNÍ SOKOLOVEC 79
644358 HORNÍ STUDENEC 462
781401 HORNÍ VĚŽNICE 419
781932 HOSTOVLICE 132
646792 HRADEC U LEDČE NAD SÁZAVOU 323
649121 HŘIŠTĚ 327
623687 HROZNĚTÍN U ČÍHOŠTĚ 205
644366 HUDEČ 83
723444 HURTOVA LHOTA 236
658022 JEDLÁ 148
658111 JEDOUCHOV 223
746843 JILEM U SEDLETÍNA 404
660019 JILEMNÍK 217
662372 JIŘÍKOV U KAMENE 324
717061 JITKOV 371
662381 KÁMEN U HABRŮ 371
662542 KAMENICE U HERÁLCE 197
662810 KAMENNÁ LHOTA 239
603643 KLADRUBY 102
723452 KLANEČNÁ 101
666475 KLOKOČOV 157
702684 KLOUZOVY U CHOTĚBOŘE 118
767042 KNĚŽ 338
762806 KNĚŽSKÁ 188
667200 KNYK 359
667749 KOCHÁNOV 265
684210 KOCHÁNOV U LIPNIČKY 163
750140 KOCOUROV U SLAVÍKOVA 180
795623 KOHOUTOV U ŽDÍRCE NAD DOUBRAV. 119
638315 KOJEČÍN 245
667871 KOJETÍN U HAVLÍČKOVA BRODU 452
673463 KOJKOVICE 159
673471 KOJKOVIČKY 94
768791 KOŇKOVICE 148
606944 KOUTY U BOJIŠTĚ 159
672084 KOŽLÍ 424
671665 KOZLOV U LEDČE NAD SÁZAVOU 232
673480 KRÁSNÁ HORA 220
674125 KRÁTKÁ VES 415
676624 KRUCEMBURK 766
746274 KUNEMIL 307
678252 KVASETICE U KVĚTINOVA 142
678261 KVĚTINOV 176
758949 KVĚTNOV 312
678422 KYJOV U HAVLÍČKOVA BRODU 275
678571 KYNICE 283
682721 LÁNY U LIBICE NAD DOUBRAVOU 174
680443 LEŠKOVICE 241
680478 LEŠTINA U HERÁLCE 108
671673 LEŠTINA U LEDČE NAD SÁZAVOU 130
680541 LEŠTINA U SVĚTLÉ 216
700185 LEŠTINKA U SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU 83
682730 LHŮTA 184
682748 LIBICE NAD DOUBRAVOU 436
682756 LIBICKÁ LHOTKA 134
683906 LÍPA U HAVLÍČKOVA BRODU 523
684198 LIPNICE NAD SÁZAVOU 588
684228 LIPNIČKA 163
600792 LUBNO U BAČKOVA 152
688282 LUČICE 575
797570 MACOUROV 225
690431 MALČÍN 465
603651 MALOCHYNĚ 75
629766 MEZIKLASÍ 213
693979 MICHALOVICE U HAVLÍČKOVA BRODU 323
694118 MIKULÁŠOV 106
780031 MIŘÁTKY 224
695769 MÍROVKA 412
697826 MODLÍKOV U PŘIBYSLAVI 360
673498 MOZOLOV U KRÁSNÉ HORY 101
700193 MRZKOVICE 150
606952 MSTISLAVICE 111
635502 NASAVRKY U GOLČOVA JENÍKOVA 187
702692 NEJEPÍN 312
733458 NEZDÍN 92
705896 NOVÁ VES U LEŠTINY 236
705985 NOVÁ VES U SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU 517
644374 NOVÝ STUDENEC 187
636371 OBRVAŇ 134
709654 OKROUHLICE 155
709697 OKROUHLIČKA 567
710130 OLEŠENKA 502
710296 OLEŠNÁ U HAVLÍČKOVA BRODU 544
671681 OLEŠNÁ U LEDČE NAD SÁZAVOU 135
709662 OLEŠNICE U OKROUHLICE 411
783986 OPATOVICE U SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU 154
646806 OSTROV U LEDČE NAD SÁZAVOU 194
717070 OUDOLEŇ 551
717126 OVESNÁ LHOTA 344
718491 PAVLOV U HERÁLCE 131
718378 PAVLOV U LEDČE NAD SÁZAVOU 283
637971 PERŠÍKOV 127
683914 PETRKOV 307
720101 PETROVICE U ŠTOKŮ 395
772747 PETROVICE U UHELNÉ PŘÍBRAMĚ 246
723053 POČÁTKY U CHOTEBOŘE 440
723479 PODĚBABY 401
644382 PODMOKLANY 220
724645 POHLED 427
726010 POŘÍČÍ U PŘIBYSLAVI 192
750999 POZOVICE 317
735698 PŘIBYSLAV 742
735981 PŘÍJEMKY 348
736244 PŘÍSEKA U SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU 207
662399 PROSEČ U KAMENE 253
733431 PROSÍČKA 203
772755 PUKŠICE 302
738166 RADŇOV U KVĚTINOVA 198
738361 RADOSTÍN U HAVLÍČKOVA BRODU 320
684236 RADOSTOVICE U LIPNIČKY 106
739294 RANKOV U CHOTĚBOŘE 271
740021 REJČKOV 189
735701 RONOV NAD SÁZAVOU 138
750158 ROVNÝ 182
742392 ROZSOCHATEC 428
743704 RUŠINOV 145
743909 RYBNÍČEK U HABRŮ 284
762814 ŠACHOTÍN 260
746282 SÁZAVKA 752
746851 SEDLETÍN 372
724653 SIMTANY 171
747858 SKÁLA U HAVLÍČKOVA BRODU 142
748391 SKORKOV U HERÁLCE 433
749036 SKUHROV U HAVLÍČKOVA BRODU 373
762822 ŠLAPANOV 530
717088 SLAVĚTÍN U OUDOLENĚ 170
750166 SLAVÍKOV U CHOTĚBOŘE 304
750328 SLAVNÍČ 123
603660 SLOUPNO U CHOTĚBOŘE 133
736252 SLUŽÁTKY 135
751006 SMILOV U ŠTOKŮ 361
693987 ŠMOLOVY U HAVLÍČKOVA BRODU 386
752002 SOBÍŇOV 507
636380 SOUBOŘ 145
754633 STARÉ RANSKO 99
680559 ŠTĚPÁNOV U LEŠTINY 216
764051 ŠTOKY 905
757705 STŘÍBRNÉ HORY U PŘIBYSLAVI 292
758051 STŘÍŽOV U CHOTĚBOŘE 484
772577 STRUŽINEC 109
764043 STUDÉNKA U ŠTOKŮ 242
758965 SUCHÁ U HAVLÍČKOVA BRODU 597
760510 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 319
760871 SVINNÝ 319
786004 SYCHROV U LEDČE NAD SÁZAVOU 99
766631 TERMESIVY 335
767051 TIS U HABRŮ 721
768804 TRPIŠOVICE 82
623695 TUNOCHODY 238
772585 ÚDAVY 198
772763 UHELNÁ PŘÍBRAM 770
667757 ÚHOŘILKA 229
774766 ÚSOBÍ 557
775649 UTÍN 217
709671 VADÍN 368
746860 VESELÁ U SEDLETÍNA 211
723487 VESELICE U HAVLÍČKOVA BRODU 128
780961 VESELÝ ŽĎÁR 483
781321 VĚŽ 416
782017 VILÉMOVICE U LEDČE NAD SÁZAVOU 242
783994 VLKANOV 207
673501 VOLICHOV 200
743691 VRATKOV 146
680567 VRBICE U LEŠTINY 221
786012 VRBKA U LEDČE NAD SÁZAVOU 170
695785 VYSOKÁ U HAVLÍČKOVA BRODU 479
760536 ZÁVIDKOVICE 167
667234 ZBOŽICE 173
623709 ZDESLAVICE 167
795640 ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU 297
792608 ZDISLAVICE U HERALCE 188
760544 ŽEBRÁKOV U SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU 75
796115 ŽELEZNÉ HORKY 220
781941 ZHOŘ U VILÉMOVA 165
797596 ŽIŽKOVO POLE 856
CZ0612 Jihlava
757900 ANTONÍNŮV DŮL 89
600423 ARNOLEC 505
601144 BATELOV 938
659878 BEDŘICHOV U JIHLAVY 245
758990 BERANOVEC 172
603431 BEZDĚCÍN NA MORAVĚ 221
718408 BEZDĚKOV U TŘEŠTÍ 168
604615 BÍLÝ KÁMEN 115
606481 BOHUSLAVICE 299
607797 BOROVNÁ 262
608009 BORŠOV 177
779466 BRADLO 131
609366 BRANIŠOV U JIHLAVY 184
612952 BRTNICE 1171
613487 BRZKOV 534
615790 BUKOVÁ U TŘEŠTI 340
662259 BÝKOVEC 119
645711 ČÁSTKOVICE U HOSTĚTIC 159
617407 CEJLE 426
619469 ČENKOV U TŘEŠTI 391
617521 CEREKVIČKA 302
620131 ČERNÍČ 198
781835 ČÍŽOV U JIHLAVY 507
626376 DLOUHÁ BRTNICE714
627402 DOBRONÍN 611
627461 DOBROUTOV 622
604917 DOLNÍ BÍTOVČICE 84
628875 DOLNÍ CEREKEV 869
634182 DOLNÍ DVORCE U TELČE 49
630187 DOLNÍ SMRČNÉ 189
630357 DOLNÍ VILÍMEČ 428
631451 DOUPĚ 169
633704 DUDÍN 545
633852 DUŠEJOV 325
617415 DVORCE U JIHLAVY 236
634191 DYJICE 194
634212 DYJIČKA 65
659827 HELENÍN 83
648680 HENČOV 189
638421 HEROLTICE U JIHLAVY 339
638811 HLADOV 261
639028 HLÁVKOV 244
640271 HODICE 720
640697 HOJKOV 355
604909 HORNÍ BÍTOVČICE 318
642827 HORNÍ DUBENKY 416
643084 HORNÍ KOSOV 304
643581 HORNÍ MYSLOVÁ 290
643092 HOSOV 327
645729 HOSTĚTICE 169
647951 HRBOV 479
648698 HRUŠKOVÉ DVORY 243
649210 HUBENOV 189
617423 HUTĚ 47
650366 HYBRÁLEC 555
656615 JAMNÉ U JIHLAVY 475
657069 JANOVICE U POLNÉ 438
779474 JECLOV 179
658502 JERSÍN 455
612961 JESTŘEBÍ U BRTNICE 366
659398 JEZDOVICE 392
659461 JEŽENÁ 318
659673 JIHLAVA 476
659924 JIHLÁVKA 524
660493 JINDŘICHOVICE NA MORAVĚ 336
661112 JIŘÍN 363
662160 KALHOV 350
662267 KALIŠTĚ U HORNÍCH DUBENEK 249
662551 KAMENICE U JIHLAVY 1389
662658 KAMENIČKA 543
662747 KAMENNÁ U JIHLAVY 426
665762 KLATOVEC 172
668729 KOMÁROVICE U JIHLAVY 207
691372 KOSOV U JIHLAVY 399
670120 KOSTELEC U JIHLAVY 424
617431 KOSTELECKÝ DVŮR 37
670537 KOSTELNÍ MYSLOVÁ 348
671711 KOZLOV U JIHLAVY . 572
672203 KRAHULČÍ U TELČE 270
674010 KRASONICE 648
681385 LHOTKA U MRÁKOTÍNA 139
781843 LOUČKY U JIHLAVY 257
687693 LOVĚTÍN U TŘEŠTI 286
688703 LUKA NAD JIHLAVOU 713
691381 MALÝ BERANOV 59
691879 MARKVARTICE 556
693481 MĚŠÍN 505
693758 MEZIŘÍČKO U JIHLAVY 371
694894 MILÍČOV U JIHLAVY 438
695459 MIROŠOV U JIHLAVY 264
700053 MRÁKOTÍN U TELČE 511
700541 MYSLETICE 216
700584 MYSLIBOŘ 531
620149 MYSLŮVKA 166
701106 NADĚJOV 501
753882 NEPOMUKY NA MORAVĚ 70
704261 NEVCEHLE 523
705268 NOVÁ ŘÍŠE 576
705675 NOVÁ VES U TŘEŠTI 473
662755 NOVĚ DVORY U KAMENNÉ 356
711080 OLŠANY U TELČE 219
700550 OLŠÍ U TELČE 165
711462 OPATOV U JIHLAVY 490
712647 OŘECHOV U TELČE 226
688711 OTÍN NAD JIHLAVOU 205
716511 OTÍN U STONAŘOVA 271
659835 PANČAVA 154
717541 PANENSKÁ ROZSÍČKA 262
717614 PANSKÁ LHOTA 713
717631 PANSKÉ DUBENKY 217
718416 PAVLOV U STONAŘOVA 700
659916 PÁVOV 191
736759 PETROVICE U JIHLAVY 30
721000 PÍSTOV U JIHLAVY 333
721409 PLANDRY 92
725498 POLNÁ 1180
725765 POPICE U JIHLAVY 241
700061 PRASKOLESY U MRÁKOTÍNA 104
688720 PŘEDBOŘ NAD JIHLAVOU 119
758060 PŘÍMĚLKOV 168
736228 PŘÍSEKA 648
759007 PROSTŘEDKOVICE 228
736767 PUKLICE 424
737291 RÁCOV 329
737984 RADKOV U TELČE 470
739286 RANČÍŘOV 314
739316 RANTÍŘOV 150
744760 ŘÁSNÁ 314
745049 ŘEHOŘOV 456
745561 ŘÍDELOV 155
740497 ROHOZNÁ U JIHLAVY 667
617539 ROSICE U CEREKVIČKY 307
787761 ROUNEK 226
742295 ROZSEČ U TŘEŠTI 742
634204 ROZSÍČKY U TELČE 224
743755 RŮŽENÁ 361
743887 RYBNÉ 407
671720 RYTÍŘSKO 53
745979 SALAVICE 275
659843 SASOV 153
746517 SEDLATICE 194
746835 SEDLEJOV 501
762482 ŠIMANOV NA MORAVĚ 381
657077 SKRÝŠOV U POLNÉ 218
620157 SLAVIBOŘ 180
751197 SMRČNÁ NA MORAVĚ 533
755591 SOKOLÍČKO 135
752801 SPĚLOV 299
753441 STÁJ 393
718424 STAJIŠTĚ 148
753891 STARÁ ŘÍŠE 833
659860 STARÉ HORY 144
755605 STONAŘOV 769
755869 STRACHOŇOVICE 311
634221 STRANNÁ U TELČE 66
627429 STŘELECKÁ 252
757918 STŘÍTEŽ U JIHLAVY 562
758078 STŘÍŽOV 491
736775 STUDÉNKY 354
758574 STUDNICE U TELČE 319
759015 SUCHÁ U JIHLAVY 355
764531 ŠVÁBOV 332
688738 SVATOSLAV NAD JIHLAVOU 74
761231 SVOJKOVICE NA MORAVĚ 173
765546 TELČ 1551
770761 TŘEŠŤ 1057
770779 TŘEŠTICE 444
773492 UHŘÍNOVICE U JIHLAVY 368
774693 URBANOV 238
774821 ÚSTÍ U HUMPOLCE 520
776815 VANOV 285
776840 VANŮVEK 201
776963 VÁPOVICE 126
781100 VELEŠOV 93
779491 VELKÝ BERANOV 424
781118 VĚTRNÝ JENÍKOV 482
781410 VĚŽNICE 381
781428 VĚŽNIČKA 320
781851 VÍLANEC 341
784885 VOLEVČICE U TELČE 258
662569 VRŽANOV 146
787779 VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU 538
721018 VYSOKÁ U JIHLAVY 275
788333 VYSOKÉ STUDNICE 518
788465 VYSTRČENOVICE 195
789241 ZÁBORNÁ 503
700568 ZADNÍ VYDŘÍ 287
794945 ŽATEC NA MORAVĚ 277
791458 ZBILIDY 425
791466 ZBINOHY 265
791610 ZBORNÁ 148
792292 ZDEŇKOV 274
795607 ŽDÍREC NA MORAVĚ 645
792926 ZHOŘ U JIHLAVY 502
794112 ZVOLENOVICE 310
CZ0613 Pelhřimov
600415 ARNEŠTOVICE 384
765821 BABÍN 221
600725 BÁCOVICE 312
792934 BEDŘICHOV U ZHOŘCE 109
601586 BĚLÁ U HORNÍ CEREKVE 214
646300 BENÁTKY U HOUSEROVKY 156
602353 BENEŠOV 210
708691 BEZDĚČÍN U OBRATANĚ 141
684040 BITĚTICE 202
606065 BOHDALÍN 417
607061 BOLECHOV 105
757993 BOR U BOŽEJOVA 180
608149 BOŘETICE 233
608173 BOŘETÍN 342
608777 BOŽEJOV 485
609358 BRANIŠOV POD KŘEMEŠNÍKEM 149
609692 BRATŘICE 467
645061 BŘEZINA U HOŘEPNÍKU 245
609897 BRNÁ 179
612944 BRTNÁ 172
615358 BUDÍKOV 455
616214 BUŘENICE 643
616621 BYSTRÁ 236
618314 ČAKOVICE U PELHŘIMOVA 242
618527 ČÁSLAVSKO 394
618616 ČÁSTKOVICE 313
618675 ČASTONÍN 205
618705 ČASTROV 638
618985 ČEJKOV 228
619043 ČEJOV 443
619388 ČELISTNÁ 230
620521 ČERNOV 186
620530 ČERNOVICE U TÁBORA 1002
620718 ČERVENÁ ŘEČICE 759
617679 CETORAZ 570
711349 CHLOVY 238
651893 CHMELNÁ U PELHŘIMOVA 181
797146 CHOLUNNÁ 187
653942 CHRÁSTOV U HORNÍ CEREKVE 200
655066 CHVÁLKOV U KAMENICE NAD LIPOU 345
710211 CHVÁLOV U PELHŘIMOVA 89
655392 CHVOJNOV 482
692131 CHYŠNÁ 173
655490 CHÝSTOVICE 389
623717 ČÍHOVICE 143
624063 ČÍŽKOV 138
618691 CTIBOŘ U ČASTROVA 352
625370 DEHTÁŘE 179
626830 DOBEŠOV U ČERNOVIC 353
627119 DOBRÁ VODA U PACOVA 335
626996 DOBRÁ VODA U PELHŘIMOVA 291
765848 DRÁCHOV 77
765830 DRAHOŇOV 168
633691 DUBOVICE 199
726290 DŮL 150
634433 216
722979 HEŘMANEČ U POČÁTEK 135
640069 HNĚVKOVICE U HUMPOLCE 395
640247 HODĚJOVICE 223
640638 HOJANOVICE 196
640719 HOJOVICE 322
641537 HOLUŠICE 140
645079 HOŘEPNÍK 659
645150 HOŘICE U HUMPOLCE 254
642681 HORNÍ CEREKEV 972
643963 HORNÍ RÁPOTICE 216
644552 HORNÍ VES 628
722987 HORNÍ VILÍMEČ 326
646318 HOUSEROVKA 156
648981 HŘÍBĚCÍ 247
708704 HROBSKÁ ZAHRÁDKA 205
648493 HROZNĚTICE 191
649325 HUMPOLEC 611
618713 JAKUBÍN 212
656798 JANKOV U PELHŘIMOVA 138
646326 JANOVICE U HOUSEROVKY 219
756920 JELCOVY LHOTKY 162
659207 JETŘICHOVEC 264
659495 JEŽOV NAD ŽELIVKOU 147
661040 JIŘICE U HUMPOLCE 735
675644 JIŘIČKY 164
662241 KALIŠTĚ 485
662348 KÁMEN U PACOVA 377
662577 KAMENICE NAD LIPOU 1386
664731 KEJŽLICE 492
666181 KLETEČNÁ U HUMPOLCE 365
667242 KOBEROVICE 210
667838 KOJČICE 446
668851 KOMOROVICE 162
670758 KOŠETICE 745
676136 KRAMOLÍN U KŘEŠÍNA 164
673218 KRASÍKOVICE 159
674028 KRASOŇOV 360
675491 KŘEČ 678
675652 KŘELOVICE U PELHŘIMOVA 535
744867 KŘEPINY 226
676144 KŘEŠÍN U PACOVA 666
758001 KRUMVALD 171
616231 KYJOV U BUŘENIC 44
722995 LÉSKOVEC 174
680036 LESKOVICE 241
778362 LESNÁ U VELKÉ CHYŠKY 319
680460 LEŠOV 315
681172 LHOTA U KAMENICE NAD LIPOU 175
681270 LHOTICE 197
681342 LHOTKA U HUMPOLCE 119
682951 LIBKOVA VODA 621
683728 LIDMAŇ 628
683736 LIDMAŇKA 208
684058 LIPICE 277
782840 LÍSKOVICE 95
641545 LÍSKY U HOLUŠIC 101
685348 LÍTKOVICE 170
775584 LITOHOŠŤ 251
686395 LOHENICE 172
688771 LUKAVEC U PACOVA 763
691771 MARKVAREC U NOVÉ CEREKVE 312
692140 MARTINICE U ONŠOVA 169
775568 MAŠOVICE U HOŘEPNÍKU 141
618721 METÁNOV 368
693669 MEZILESÍ 419
693774 MEZNÁ U PELHŘIMOVA 364
681288 MILETÍN U HUMPOLCE 110
625388 MILOTICE 75
600733 MILOTIČKY 131
697419 MIROTÍN 226
696765 MLADÉ BŘÍŠTĚ 162
697427 MNICH 534
698580 MORAVEČ 579
782386 MOUDROV 47
700576 MYSLETÍN 260
700711 MYSLOTÍN