Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb.Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Částka 146/2000
Platnost od 30.12.2000
Účinnost od 01.01.2001
Zrušeno k 01.06.2006 (148/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

502

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. listopadu 2000

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Vláda nařizuje podle § 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, k provedení § 30, 32 a § 34 odst. 1 a podle § 134c odst. 7 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:


§ 1

Základní ustanovení

(1) Tímto nařízením se stanoví nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací pro pracoviště, pro chráněný venkovní prostor, chráněné vnitřní prostory staveb a chráněné venkovní prostory staveb a způsob měření a hodnocení těchto hodnot. Emisní hodnoty hluku stanoví zvláštní právní předpisy.1) Pojmy, jakož i definice a označení veličin jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Toto nařízení se nevztahuje na

a) hluk z běžného užívání bytu,

b) hlasové projevy lidí a zvířat,

c) hudební projevy a hluk z činnosti osob na veřejných prostranstvích, pokud se nejedná o hluk působený výrobní nebo jinou podnikatelskou činností osob,

d) hluk a vibrace uvnitř dopravních prostředků, s výjimkou pracoviště jejich obsluhy,

e) ojediněle se vyskytující hlukové události, které svou nízkou četností nebo krátkodobou expozicí nemůže přímo ohrozit veřejné zdraví,

f) hluk a vibrace způsobené při provádění záchranných a likvidačních prací.

§ 2

Základní pojem

Pro účely tohoto nařízení se rozumí nejvyšší přípustnou hodnotou hluku nebo vibrací hygienický limit, stanovený pro místa pobytu osob z hlediska ochrany jejich zdraví před nepříznivými účinky hluku nebo vibrací.

Hluk na pracovištích

§ 3

Ustálený a proměnný hluk

(1) Hodnoty ustáleného a proměnného hluku na pracovištích se vyjadřují ekvivalentními hladinami akustického tlaku A LAeq,T. Pro účely hodnocení se stanovuje normovaná hladina expozice hluku pro běžnou dobu trvání pracovního dne 8 h LEX,8h směnová hladina expozice hluku, případně hladina expozice hluku normovaná na jmenovitý osmihodinový den pro týdenní expozici LEX,w. Hluková zátěž se vyjadřuje expozicí hluku A EAT.

(2) Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro osmihodinovou pracovní dobu LAeq.8h, kterou je nejvyšší přípustná normovaná hladina expozice hluku pro běžnou dobu trvání pracovního dne 8 h LEX,8h, případně nejvyšší přípustná hladina expozice hluku normovaná na jmenovitý osmihodinový pracovní den pro týdenní expozici LEX,w se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A 85 dB a korekcí přihlížejících k druhu vykonávané činnosti podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Nejvyšší přípustná směnová expozice hluku A EA,8h na pracovišti pro druh činnosti ve skupině VI podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení je 3 640 Pa2s.

(3) Hodnocení podle průměrné týdenní expozice hluku normované na jmenovitý osmihodinový pracovní den se může použít pouze na pracovištích, na kterých není pracovní doba v průběhu pracovního týdne rovnoměrně rozložena nebo na kterých se hluk na pracovišti v průběhu týdne sice značně mění, ale jednotlivé týdenní expozice hluku se významně neliší.

§ 4

Hluk s výraznými tónovými složkami

(1) Hluk s výraznými tónovými složkami na pracovištích se vyjadřuje a hodnotí jako hluk ustálený a proměnný.

(2) Nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku se však snižují o 5 dB, pokud má hluk tónový charakter, který je prokazatelný kmitočtovou analýzou v třetinooktávových pásmech. Pokud lze tónový charakter hluku prokázat úzkopásmovou analýzou v kmitočtových pásmech s poměrnou šířkou 6 procent nebo subjektivně, snižují se nejvyšší přípustné hodnoty o 2 dB.

§ 5

Impulsní hluk

(1) Hodnoty impulsního hluku na pracovištích se vyjadřují špičkovými hodnotami akustického tlaku C, špičkovými hladinami akustického tlaku C a ekvivalentními hladinami akustického tlaku A při časové charakteristice I LAIeq,T.

(2) Nejvyšší přípustná špičková hodnota akustického tlaku C je 200 Pa, nejvyšší přípustná špičková hladina akustického tlaku C je 140 dB.

(3) Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A při časové charakteristice I normovaná pro osmihodinovou pracovní dobu LAIeq,8h se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A 85 dB a korekcí přihlížejících k druhu vykonávané činnosti podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Nejvyšší přípustná směnová expozice hluku A EAI,8h na pracovišti pro činnost ve skupině VI podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení je 3640 Pa2s.

(4) Není-li hluk na pracovišti tvořen výlučně impulsním hlukem, ale spočívá v kombinaci impulsního a ustáleného nebo proměnného hluku, vyjadřuje se jako hluk proměnný. Stejně tak se vyjadřuje hluková zátěž. Je-li v tomto případě prokázán významný podíl složky impulsního hluku na velikost ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T (tj. LAIeq,T - LAeq,T > 5,0 dB), snižuje se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A stanovená ve shodě s ustanovením § 3 o 5 dB.

§ 6

Vysokofrekvenční hluk

(1) Vysokofrekvenční hluk na pracovištích se vyjadřuje ekvivalentními hladinami akustického tlaku Lteq,T v třetinooktávových pásmech o středním kmitočtu 8 až 16 kHz.

(2) Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku vysokofrekvenčního hluku v třetinooktávových pásmech 8, 10, 12,5 a 16 kHz pro osmihodinovou pracovní dobu se u tohoto hluku stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu Lteq,8h = 70 dB a korekcí přihlížejících k druhu vykonávané činnosti podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Na pracovištích s hlukem o dominantním kmitočtu v pásmu 16 až 20 kHz se vysokofrekvenční hluk hodnotí na základě ekvivalentních hladin akustického tlaku Lueq,T v kmitočtových pásmech o šíři 6 % (jedna dvanáctina oktávy). Nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro osmihodinovou pracovní dobu se pro tuto kmitočtovou oblast stanoví součtem základních hodnot akustického tlaku uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení a korekcí přihlížejících k druhu vykonávané činnosti podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

§ 7

Ultrazvuk

(1) Ultrazvuk se na pracovištích vyjadřuje ekvivalentními hladinami akustického tlaku Lteq,T v třetinooktávových pásmech o středním kmitočtu 20 až 40 kHz.

(2) Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku ultrazvuku pro osmihodinovou pracovní dobu v třetinooktávových pásmech 20, 25, 31,5 a 40 kHz se stanoví součtem základní hladiny akustickéhotlaku ultrazvuku v třetinooktávových pásmech Lteq,8h = 105 dB a korekcí přihlížejících k druhu vykonávané činnosti podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

§ 8

Infrazvuk a nízkofrekvenční hluk

(1) Hodnoty infrazvuku na pracovištích se vyjadřují ekvivalentními hladinami akustického tlaku G infrazvuku LGeq,T, nebo tehdy, je-li třeba určit kmitočtové složení infrazvuku hladinami akustického tlaku Lteq v třetinooktávových pásmech 1 až 16 Hz. Hodnoty nízkofrekvenčního hluku se vyjadřují ekvivalentními hladinami akustického tlaku Lteq,T v třetinooktávových pásmech o středním kmitočtu 20 až 40 Hz.

(2) Nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku G infrazvuku a nízkofrekvenčního hluku pro osmihodinovou pracovní dobu se stanoví součtem základní hladiny LGeq,8h = 116 dB a korekcí přihlížejících k druhu vykonávané činnosti podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení.

(3) Nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku infrazvuku pro osmihodinovou pracovní dobu v třetinooktávových pásmech 1 až 16 Hz se stanoví součtem základní hladiny Lteq,8h = 110 dB a korekcí přihlížejících k druhu vykonávané činnosti podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení.

(4) Nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku nízkofrekvenčního hluku pro osmihodinovou pracovní dobu v třetinooktávových pásmech 20 až 40 Hz se stanoví součtem základní hladiny Lteq,8h = 105 dB a korekcí přihlížejících k druhu vykonávané činnosti podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení.

(5) Při krátkodobé expozici nesmí maximální hladiny akustického tlaku infrazvuku v třetinooktávových pásmech 1 až 16 Hz na pracovištích překročit hodnotu Lptmax = 137 dB. V třetinooktávových pásmech 20 až 40 Hz nesmí být překročena hodnota Lptmax = 132 dB.

§ 9

Nejvyšší přípustné hodnoty směnové expozice hluku pro jinou než osmihodinovou denní dobu expozice hluku T v minutách se stanoví tak, že

a) ke stanoveným nejvyšším přípustným hladinám pro osmihodinovou pracovní dobu v hluku LAeq,8h se připočte korekce KT, která se stanoví podle vztahu

KT = 10 log(480/T), /dB/,

b) stanovená nejvyšší přípustná hodnota pro osmihodinovou pracovní dobu v hluku EA,8h se vynásobí faktorem kT, který se stanoví podle vztahu

kT = 480/T/,/-/.

§ 10

Osobní ochranné pracovní prostředky proti hluku

(1) Tam, kde vzniká nebezpečí, že bude překročena denní osobní expozice hluku 85 dB, musí být poskytnuty pracujícím osobní ochranné pracovní prostředky proti hluku.

(2) V případě, kdy denní osobní expozice hluku překračuje 90 dB nebo kde špičková hodnota akustického tlaku C je větší než 200 Pa, musí pracující používat osobní ochranné pracovní prostředky proti hluku, účinné v oblasti hladin hluku, které se při práci vyskytují.

Hluk v chráněném venkovním prostoru, v chráněných vnitřních prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech staveb

§ 11

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb

(1) Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T a maximální hladinou akustického tlaku A LpAmax. V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu. Pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a železnicích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu.2)

(2) Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A se stanoví pro hluky pronikající vzduchem zvenčí součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostorů a denní době podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má-li výrazný informační charakter, jako například elektroakusticky zesilovaná řeč, přičítá se další korekce -5 dB.

(3) Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní maximální hladiny hluku LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní době podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má výrazně informativní charakter, jako například elektroakusticky zesilovaná řeč, přičítá se další korekce -5 dB. Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze zdrojů, umístěných mimo posuzovaný objekt, pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená konstrukcemi nebo podložím.

(4) Při provádění stavebních úprav na základě stavebního povolení nebo ohlášení uvnitř budovy je v pracovních dnech v době od 7 do 21 hodin přípustná korekce +15 dB k nejvyšší přípustné hladině akustického tlaku A stanovené podle odstavce 2. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti se pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem uvedeným v příloze č. 5 k tomuto nařízení. Věta první a druhá se nevztahuje na zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče, pokud jsou stavební práce prováděny za provozu těchto zařízení.

(5) Střední doba dozvuku ve školních nehudebních učebnách a ve společných místnostech pro předškolní děti nesmí přesáhnout 1,0 s, ve sportovních halách, tělocvičnách a chodbách školských a zdravotnických staveb 2,0 s. U nových staveb, nástaveb a přístaveb musí být dodrženy hodnoty optimální doby dozvuku podle příslušné technické normy.3)

(6) Nejvyšší přípustná hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro zvuk elektronicky zesilované hudby se stanoví pro hudební produkce při společenské zábavě na hodnotu LAeq,T = 95 dB a pro koncertní produkce elektronicky zesilované hudby hodnotou LAeq,T = 100 dB pro prostor uvnitř hlediště, pro dobu T = 4 hodiny maximálně. Dodržení limitů podle odstavce 6 ve vnitřním prostoru zábavních podniků neznamená automaticky dodržení hygienických limitů v okolních chráněných prostorech a ve chráněném venkovním prostoru.

§ 12

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb

(1) Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro osm souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době pro nejhlučnější hodinu, pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu. Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje hladinou zvukové expozice C LCE jednotlivých impulsů.

(2) Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A (s výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku) se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se připočte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má-li výrazný informační charakter, jako např. elektroakusticky zesilovaná řeč, přičítá se další korekce -5 dB.

(3) Nejvyšší přípustná hladina zvukové expozice LCRE pro jednotlivé vysokoenergetické hlukové impulsy je 128 dB. Hladina zvukové expozice LCRE se pro jednotlivé vysokoenergetické hlukové impulsy vypočte způsobem uvedeným v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

(4) Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A z leteckého provozu se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 65 dB a příslušné korekce pro denní a noční dobu a místo podle přílohy č. 7 k tomuto nařízení.

(5) Pro provádění nových staveb a změn dokončených staveb je v době od 7 do 21 hodin přípustná korekce +10 dB k nejvyšší přípustné ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanovené podle odstavce 2. Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti se pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem uvedeným v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

(6) Pokud by bylo technicky prokázáno, že ve stávající zástavbě po vyčerpání všech prostředků její ochrany před hlukem, není technicky možné dodržet ustanovení odstavců 1 až 4, je nutné potřebnou ochranu chráněných vnitřních prostorů staveb před hlukem zajistit tak, aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným v § 11. Přitom musí být zachována možnost jejich potřebného větrání.

Vibrace

§ 13

Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací

(1) Vibrace působící na člověka na pracovištích, ve stavbách s obytnými a pobytovými místnostmi a celkové vertikální vibrace o kmitočtu nižším než 0,5 Hz se vyjadřují

a) průměrnou váženou hladinou zrychlení vibrací Law v dB nebo váženou efektivní hodnotou zrychlení vibrací aew v m.s-2,

b) průměrnými hladinami zrychlení vibrací v třetinooktávových kmitočtových pásmech Lat v dB nebo efektivními hodnotami zrychlení vibrací v třetinooktávových kmitočtových pásmech aet v m.s-2,

c) průměrnou souhrnnou váženou hladinou zrychlení vibrací Lvw v dB nebo souhrnnou váženou efektivní hodnotou zrychlení avw v m.s-2 v případě segmentálních vibrací přenášených na ruce.

(2) V případě celkových vibrací, vibrací ve stavbách, vibrací přenášených zvláštním způsobem a vertikálních vibrací o kmitočtu nižším než 0,5 Hz se nejvyšší přípustné hodnoty vztahují pouze na jeden směr translačních vibrací podle souřadné soustavy člověka. U vibrací přenášených na ruce se nejvyšší přípustné hodnoty vibrací vztahují k souhrnné hodnotě translačních vibrací stanovené z vážených hodnot zrychlení ve třech ortogonálních směrech podle souřadné soustavy ruky.

(3) Pásmo kmitočtů, ve kterém je třeba hodnotit vibrace z hlediska jejich možného nepříznivého působení na člověka (dále jen "sledované pásmo kmitočtů") a pro které jsou stanoveny nejvyšší přípustné hodnoty vibrací, je v závislosti na způsobu nebo podmínkách přenosu uvedeno v příloze č. 8 k tomuto nařízení.

(4) Stanovené nejvyšší přípustné hodnoty se vztahují na ustálené i proměnné vibrace a otřesy (rázy), pokud hlavní část jejich energie je obsažena ve sledovaném kmitočtovém pásmu.

(5) Hladiny zrychlení vibrací a efektivní hodnoty zrychlení vibrací jsou vzájemně zastupitelné veličiny vibrací.

(6) Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací se vztahují na vibrace přenášené z okolního prostředí na člověka. V závislosti na způsobu přenosu a okolních podmínkách jsou stanoveny nejvyšší přípustné hodnoty celkových vertikálních a horizontálních vibrací, nejvyšší přípustné hodnoty vibrací přenášených na ruce, nejvyšší přípustné hodnoty vibrací přenášených zvláštním způsobem, nejvyšší přípustné hodnoty vibrací ve stavbách pro bydlení a ve stavbách občanského vybavení a nejvyšší přípustné hodnoty celkových vertikálních vibrací o kmitočtu nižším než 0,5 Hz.

§ 14

Nejvyšší přípustné hodnoty celkových vertikálních a horizontálních vibrací

(1) Nejvyšší přípustné hladiny zrychlení celkových vertikálních vibrací v třetinooktávových pásmech Latp platné pro osmihodinovou pracovní dobu a nejvyšší přípustné efektivní hodnoty zrychlení celkových vertikálních vibrací v třetinooktávových pásmech aetp platné pro osmihodinovou pracovní dobu jsou uvedeny v příloze č. 9 k tomuto nařízení.

(2) Nejvyšší přípustná vážená hladina zrychlení celkových vertikálních vibrací Lawp platná pro osmihodinovou pracovní dobu je 110 dB. Nejvyšší přípustná vážená efektivní hodnota zrychlení vertikálních vibrací aetp platná pro osmihodinovou pracovní dobu je 0,315 m.s-2.

(3) Nejvyšší přípustné hladiny zrychlení celkových horizontálních vibrací v třetinooktávových pásmech Latp platné pro osmihodinovou pracovní dobu a nejvyšší efektivní hodnoty zrychlení celkových horizontálních vibrací v třetinooktávových pásmech aetp platné pro osmihodinovou pracovní dobu jsou uvedeny v příloze č. 9 k tomuto nařízení.

(4) Nejvyšší přípustná vážená hladina zrychlení celkových horizontálních vibrací Lawp platná pro osmihodinovou pracovní dobu je 107 dB. Nejvyšší přípustná vážená efektivní hodnota zrychlení celkových horizontálních vibrací aetp platná pro osmihodinovou pracovní dobu je 0,22 m.s-2.

§ 15zrušeno

§ 16

Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací přenášených na ruce

(1) Nejvyšší přípustné souhrnné hladiny zrychlení vibrací přenášených na ruce pro třetinooktávová pásma Latp, případně nejvyšší souhrnné efektivní hodnoty zrychlení aetp platné pro osmihodinovou pracovní dobu jsou uvedeny v příloze č. 9 k tomuto nařízení.

(2) Nejvyšší přípustná souhrnná vážená hladina zrychlení vibrací přenášených na ruce Lavwp platná pro osmihodinovou pracovní dobu je 123 dB. Nejvyšší přípustná souhrnná vážená hodnota zrychlení vibrací přenášených na ruce avwp platná pro osmihodinovou pracovní dobu je 1,4 m.s-2.

§ 17

Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací přenášených zvláštním způsobem

Nejvyšší přípustná hladina zrychlení vibrací přenášených zvláštním způsobem Latp pro všechna třetinooktávová pásma sledované frekvenční oblasti a pro osmihodinovou pracovní dobu je 100 dB.

§ 18

Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací na pracovištích pro jinou než osmihodinovou denní pracovní dobu

(1) Nejvyšší přípustné hodnoty zrychlení vibrací pro jinou denní pracovní dobu T se stanoví tak, že se k stanoveným nejvyšším přípustným hodnotám pro osmihodinovou pracovní dobu La,8hp připočte korekce KT, která se stanoví podle vztahu

KT = 10 log (480/T), /dB/,

kde T je pracovní doba ve vibracích v minutách za směnu.

(2) Při hodnocení je třeba výsledky měření, to znamená hodnoty průměrných hladin zrychlení vibrací, vyhodnotit rovněž pro dobu T.

(3) Korekce KT na jinou než osmihodinovou dobu expozice se nepoužívá pro hodnocení místních vibrací přenášených zvláštním způsobem.

(4) Korekce KT pro dobu expozice celkovým vibracím kratší než 10 minut za směnu je stejná jako korekce pro dobu expozice T = 10 minut.

(5) Korekce KT pro dobu expozice vibracím přenášeným na ruce kratší než 20 minut za směnu je stejná jako korekce pro dobu expozice T = 20 minut.

§ 18a

Stanovení průměrné expozice vibracím za více pracovních dnů

(1) Pokud se požaduje průměrování expozic vibracím za více pracovních dnů a uvažuje-li se například expozice vibracím normované na jmenovitou dobu pracovního týdne 40 h, může se průměrná hladina Law za celou dobu určit z hodnot (Law)i pro každý den podle vztahu:

n ... počet pracovních dnů během pracovního týdne.

Stejným postupem se určí průměrná efektivní hodnota zrychlení vibrací za více dnů

(2) Hodnocení podle průměrné týdenní expozice vibracím normované na jmenovitý osmihodinový pracovní den se může použít pouze na pracovištích, na kterých není pracovní doba rovnoměrně rozložena nebo na kterých se vibrace na pracovišti v průběhu týdne sice značně mění, ale jednotlivé týdenní expozice vibracím se významně neliší.

Vibrace v chráněných vnitřních prostorech staveb

§ 19

Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb

(1) Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací v chráněných vnitřních prostorech se vztahují na horizontální a vertikální vibrace v místě pobytu osob.

(2) Nejvyšší přípustné hladiny zrychlení vibrací v chráněných vnitřních prostorech v třetinooktávových pásmech Latp jsou dány součtem základních hodnot zrychlení vibrací uvedených v příloze č. 10 k tomuto nařízení a korekcí na využití místnosti, denní dobu a povahu vibrací podle přílohy č. 11 k tomuto nařízení. Nejvyšší přípustné efektivní hodnoty zrychlení vibrací v třetinooktávových pásmech aetp jsou dány součinem základních efektivních hodnot zrychlení vibrací uvedených v příloze č. 10 k tomuto nařízení a korekcí podle přílohy č. 11 k tomuto nařízení.

(3) Nejvyšší přípustná vážená hladina zrychlení vibrací Lawp stavebních konstrukcí v chráněných vnitřních prostorech je v závislosti na typu prostoru, denní době a povaze vibrací uvedena v tabulkách č. 1 a 2 přílohy č. 12 k tomuto nařízení.

(4) Největší přípustné vážené efektivní hodnoty zrychlení vibrací aewp v chráněných vnitřních prostorech jsou v závislosti na typu prostoru, denní době a povaze vibrací uvedeny v tabulkách č. 1 a 2 přílohy č. 12 k tomuto nařízení.

§ 20

Nejvyšší přípustné hodnoty vertikálních vibrací o kmitočtu nižším než 0,5 Hz

(1) Největší přípustné hodnoty vibrací o kmitočtu nižším než 0,5 Hz se vztahují k místům pobytu osob, zejména k pracovním místům na samojízdných strojích. Udávané největší přípustné hodnoty je nutno dodržet z hlediska omezení vzniku kinetóz. Tyto hodnoty se netýkají hodnocení dopravních prostředků z hlediska komfortu.

(2) Nejvyšší přípustné hladiny zrychlení vibrací Latp a nejvyšší přípustné efektivní hodnoty aetp pro vibrace o kmitočtu nižším než 0,5 Hz se stanoví podle přílohy č. 13 k tomuto nařízení.

(3) Nejvyšší přípustné vážené hladiny a hodnoty zrychlení vibrací o kmitočtu nižším než 0,5 Hz jsou uvedeny v příloze č. 14 k tomuto nařízení.

§ 21

Způsob měření a hodnocení hluku a vibrací

Při měření a hodnocení hluku a vibrací se postupuje podle normových metod, kterými se rozumí metody obsažené v české technické normě, jejichž dodržením se výsledek co do záchytnosti, přesnosti a reprodukovatelnosti výsledků považuje za prokázaný. Při použití jiné než normové metody musí být doloženo, že co do záchytnosti, přesnosti a reprodukovatelnosti jsou výsledky srovnatelné s výsledky normové metody. Při měření hluku a vibrací se uvádějí nejistoty měření, které musí být uplatněny při hodnocení naměřených hodnot.


§ 22

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr zdravotnictví:

prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Vysvětlení pojmů, vymezení veličin

1. Slyšitelný zvuk je postupné podélné vlnění v pružném prostředí, jehož kmitočet se nachází v pásmu 16 Hz až 20 kHz.

2. Vysokofrekvenční zvuk je slyšitelný zvuk s výraznými frekvenčními složkami v pásmu kmitočtů vyšších než 8 kHz.

3. Ultrazvuk je postupné podélné vlnění v pružném prostředí, jehož kmitočet je nad pásmem slyšitelných kmitočtů.

4. Nízkofrekvenční zvuk je slyšitelný zvuk s výraznými frekvenčními složkami v pásmu kmitočtů nižších než 100 Hz, na pracovištích nižších než 50 Hz.

5. Infrazvuk je postupné podélné vlnění v pružném prostředí, jehož kmitočet je pod pásmem slyšitelných kmitočtů.

6. Hluk s výraznými tónovými složkami je hluk v jehož třetinooktávovém frekvenčním spektru hladina akustického tlaku v některé třetině oktávy převyšuje hladinu akustického tlaku v sousedících třetinooktávových pásmech o více než 5 dB. Za tónový zvuk se považuje též hudba a zpěv.

7. Ustálený hluk je hluk, jehož hladina akustického tlaku se v daném místě nemění v závislosti na čase o více než 5 dB.

8. Proměnný hluk je hluk, jehož hladina akustického tlaku se v daném místě mění v závislosti na čase o více než 5 dB.

9. Impuls je jednorázový akustický děj, kratší než 0,2 s, převyšující nejméně o 10 dB hluk pozadí.

10. Impulsní hluk je hluk tvořený jedním impulsem nebo sledem impulsů; kdy doba trvání každého impulsu je kratší než 0,2 s a impulsy následují po sobě v intervalech delších než 0,01 s.

11. Vysoce impulsní hluk je tvořen impulsy ve venkovním prostoru, jejichž zdrojem je střelba, z ručních zbraní, kování kovů, tlučení, nastřelování hřebíků, buchary, zarážení pilot, výstředníkové lisy, pneumatická kladiva a sbíječky, nárazy při posunování vagónů nebo podobné zdroje.

12. Vysokoenergetický impulsní hluk je tvořen impulsy ve venkovním prostoru, jejichž zdrojem jsou výbuchy v lomech a dolech, sonické třesky, demoliční a průmyslové procesy s pomocí výbušnin, střelba z těžkých zbraní, zkoušky výbušnin a další zdroje výbuchů, jejichž ekvivalentní hmotnost TNT překračuje 25 g a podobné zdroje.

13. Hladina akustického tlaku Lp se vyjadřuje v dB a je určena vztahem

Lp = 20 log (p/po) dB

kde

p je okamžitý akustický tlak v Pa,

p0 je referenční akustický tlak v Pa,

po = 2.10-5 Pa.

14. Hladina akustického tlaku v třetinooktávovém pásmu Lpt je hladina akustického tlaku stanovená v kmitočtovém pásmu o šíři jedné třetiny oktávy.

15. Špičková hladina akustického tlaku Lp peak je nejvyšší okamžitá hladina akustického tlaku v daném časovém intervalu.

16. Maximální hladina akustického tlaku Lp max je nejvyšší hladina akustického tlaku

17. Ekvivalentní hladina akustického tlaku Leq,T jje určena vztahem

Tp(t)
────
p0
Leq,T = 10 log {(1/T)∫[]2dt } /dB/,
0

popřípadě

T
Leq,T = 10 log (1/T)10 0,1 L(t) dt /dB/,
0

kde

p (t) je okamžitý akustický tlak v v Pa,

L(t) je okamžitá hladina akustického tlaku v dB,

T je doba, ke které se ekvivalentní hladina vztahuje.

VYSVĚTLIVKY

a) Doba T použitá pro přímé měření nebo pro výpočet Leq,T se vybírá tak, aby dávala výsledky, které jsou reprezentativní pro celou dobu trvání pracovní doby nebo dobu působení hluku.

b) Pro ustálený hluk, jehož hladina se nemění, je L eq,T numericky shodná s hladinou akustického tlaku L p.

18. Expozice zvuku ET je určena vztahem

T
ET =p2 (t)dt Pa2 . s
0

kde

T je doba, na kterou se vztahuje údaj o expozici zvuku v s,

p(t) je okamžitý akustický tlak v Pa.

19. Hladina expozice zvuku L ET je určena vztahem

L ET = 10.log (ET / E0) dB

kde

E 0 je referenční expozice zvuku v Pa2 . s

E0 = 4.10-10 Pa2. s

případně

LET = Leq,T + 10.log (T/T0) dB

kde

T je doba v s, ke které se ekvivalentní hladina vztahuje

T 0 je referenční časový interval 1 s

20. Pro vyjádření vlivu na zdraví se při vyjadřování akustického tlaku, expozice hluku a jejich hladin používá frekvenční vážení filtry A a C dle IEC 651 a G dle ČSN ISO 7196. Použité vážení se musí použít v označení veličiny, např.:

L pA , L pAmax , L pC peak, L Aeq,T , L CE .

21. Směnová hladina expozice hluku L Ex,8hje dána vztahem

LEX,8h = L Aeq,Te + 10 log (Te/To), dB

kde je

L Aeq,Te - ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro dobu Te

Te - efektivní doba trvání pracovního dne, tj. denní doba trvání osobní hlukové expozice pracujícího,

To - referenční doba (8 h = 28 800 s).

22. Týdenní hladina expozice hluku L EX,w je dána vztahem

m
LEX,w = 10 log (1/5)100,1(LEX,8h)k dB
k=1

kde (L EX,8h )k jsou hodnoty L EX,8h pro každý z m pracovních dnů uvažovaného pracovního týdne.

23. Doba dozvuku je doba potřebná k poklesu hladiny akustického tlaku v uzavřeném prostoru o 60 dB po vypnutí zdroje zvuku daného kmitočtu nebo kmitočtového pásma.

24. Střední doba dozvuku Tstř, doba dozvuku zprůměrovaná z hodnot v oktávových pásmech od 250 Hz do 4000 Hz nebo v třetinooktávových pásmech od 200 Hz do 5000 Hz.

25. Hlavní pozemní komunikace jsou dálnice, silnice I. a II. třídy a místní komunikace I. a II. třídy.

26. Stará hluková zátěž je stav hlučnosti ve venkovním prostoru působený hlukem z dopravy na veřejných komunikacích, který v tomto prostoru existoval k 1.1.2001.

27. Nejistota měření je odhad intervalu hodnot přiřazený výsledku měření, o němž se tvrdí, že uvnitř leží správná hodnota.

28. Ráz (mechanický ráz) je náhlá změna určující veličiny vibrací, která v soustavě vybudí přechodové vzruchy.

29. Otřes je jednorázový děj, při kterém se změní poloha mechanické soustavy v krátkém čase. Otřes je charakterizován náhlou změnou určující veličiny.

30. Určující veličina vibrací je veličina, která popisuje vibrace. Pro potřeby hygienického hodnocení vibrací se jako určující veličina používá hladina zrychlení vibrací La a efektivní hodnota zrychlení vibrací ae.

31. Hladina zrychlení vibrací La je určena vztahem

La = 20 log(a/a0) dB

kde

a je okamžité zrychlení vibrací v m.s-2

a0 je referenční hladina zrychlení vibrací v m.s.-2

a0 = 10-6 m.s-2.

32. Efektivní hodnota zrychlení vibrací ae je určena vztahem

1T
ae =──a2 (t)dt m . s-2
T0

kde

a(t) je okamžité zrychlení v m.s-2

T je doba, pro kterou je třeba určit efektivní hodnotu zrychlení v s.

33. Vážená hladina zrychlení vibrací Law je hladina zrychlení vibrací, která odpovídá kmitočtové korekci pro daný způsob a podmínky přenosu a směr vibrací. Vyjadřuje se v dB.

34. Souhrnná vážená hladina zrychlení je dána vektorovým součtem vážených efektivních hodnot zrychlení ve třech ortogonálních osách.

35. Vibrace přenášené na ruce jsou vibrace, které se přenášejí z vibrující rukojeti nebo jiného předmětu přidržovaného rukou, zejména na ruce exponované osoby (např. vibrace přenášené na pracující z rukojeti ručního mechanizovaného nářadí, vibrace přenášené z řídítek nebo volantu).

36. Celkové vibrace jsou vibrace, které se přenášejí na sedící nebo stojící osobu z vibrujícího sedadla, podlahy nebo plošiny tak, že způsobují vibrace celého organismu. Rozlišují se horizontální nebo vertikální celkové vibrace.

Vibrace přenášené na ležící osobu lze hodnotit jako celkové jen v těch případech, kdy je zabráněno (např. polštářováním) přenosu vibrací kmitočtů vyšších než 20 Hz na páteř a hlavu. V tomto případě se vibrace rovnoběžné s podélnou osou těla posuzují způsobem platným pro vertikální vibrace a vibrace ve směrech kolmých na podélnou osu těla se posuzují způsobem platným pro horizontální vibrace.

Není-li zabráněno přenosu intenzivních vibrací o kmitočtu větším než 20 Hz přímo na páteř a hlavu, posuzují se vibrace přenášené na ležící osobu jako vibrace přenášené zvláštním způsobem.

37. Vibrace přenášené zvláštním způsobem jsou vibrace, které se nemohou označit ani jako celkové vibrace, ani jako vibrace přenášené na ruce; zařazují se sem zejména vibrace, které způsobují intenzívní kmitání horní části páteře i hlavy (např. působení vibrací přenosných motorových křovinořezů).

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v pracovním prostředí

Korekce na druh činnosti

SkupinaDruh práce - činnostiKorekce (dB)
I.3)Duševní práce koncepčního charakteru s převahou tvořivého myšlenímimořádné nároky2)-45
běžné nároky-40
II.3)Duševní práce velmi náročná a složitá spojená s velkou zodpovědností, soustředěním s převahou reprodukčního typumimořádné nároky 2)-35
běžné nároky-30
III.3)Duševní práce vyžadující značnou pozornost, soustředěnost, s možností snadného dorozumění řečímimořádné nároky 2)-25
běžné nároky-20
IV.3)Duševní práce rutinní povahy s trvalým sledováním a kontrolou sluchem, práce vykonávaná na základě dílčích sluchových informacímimořádné nároky2)-15
běžné nároky-10 1)
V.Fyzická práce náročná na přesnost a soustředění nebo vyžadující občasné sledování a kontrolu sluchem-5 1)
VI.Fyzická práce bez nároků na duševní soustředění, sledování a kontrolu sluchem a dorozumívání řečí (rozhodující je ochrana sluchu)0 1)

1) Je-li hluk způsoben nevýrobním zařízením (například větracím, vyhřívacím nebo jiným technickým zařízením staveb) nebo proniká-li ze sousedních prostorů, nahrazují se korekce na druh činnosti korekcí -15 dB.

2) Za mimořádné nároky se například považuje dorozumívání cizím jazykem nebo může-li v důsledku selhání dojít k významné škodě nebo k poškození zdraví.

3) Pro druh činnosti skupiny I až IV (duševní práce) lze používat dobu hodnocení kratší než 8 hodin. Jako doba hodnocení se v tomto popřípadě přednostně volí doba trvání rušivého hluku.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku vysokofrekvenčního hluku v úzkých kmitočtových pásmech o šíři 6 procent

Střední kmitočet úzkého pásma fu /kHz/1617181920
Základní hladina akustického tlaku v úzkém pásmu Lueq,8h /dB/707987,596105

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Korekce na druh vykonávané činnosti při expozici infrazvuku a nízkofrekvenčního hluku

Druh práce - činnostiKorekce
/dB/
Fyzická práce bez nároků na duševní soustředění0
Fyzická práce náročná na přesnost a soustředění, duševní práce rutinní povahy vyžadující značnou pozornost a soustředění-20
Duševní práce velmi náročná a složitá s převahou tvořivého myšlení-25

PříIoha č. 5 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb

Druh chráněné místnostiKorekce dB
Nemocniční pokoje6.00 až 22.00 h0
22.00 až 6.00 h-10
Lékařské vyšetřovny, ordinacepo dobu používání0
Operační sálypo dobu používání0
Obytné místnosti, hotelové pokoje6.00 až 22.00 h0+)
22.00 až 6.00 h-10+)
Přednáškové síně, učebny a ostatní pobytové místnosti škol, předškolních zařízení a školských zařízení, koncertní síně, kulturní střediskapo dobu používání+10
Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturních zařízení, kavárny, restaurace a ostatní pobytové místnostipo dobu používání+15
Prodejny, sportovní halypo dobu používání+ 20

Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné.

Způsob užívání stavby je dán kolaudačním rozhodnutím a uvedené limity se nevztahují na hluk způsobený používáním chráněné místnosti (např. hluk hostů nebo návštěvníků).

Nechráněné místnosti staveb jsou skladovací a komunikační prostory, sociální příslušenství (např. záchody, koupelny, komory) šatny, archivy, haly a vestibuly dopravních staveb.

+) V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující a v ochranném pásmu drah je přípustná další korekce + 5 dB.

Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti se stanoví ze vztahu:

L Aeq, s = L Aeq, T + 10 . log [(429 + t 1 ) / t 1 ],

kde

t 1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v období 7:00 - 21:00 hod.

L Aeq, T je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A stanovená podle § 11 odst.2 .

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Korekce pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb

Způsob využití územíKorekce dB
1)2)3)4)
Chráněné venkovní prostory staveb nemocnic a staveb lázní-50+5+15
Chráněný venkovní prostor nemocnic a lázní00+5+15
Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní prostory0+5+10+20

Poznámka - korekce uvedené v tabulce se nesčítají

Pro noční dobu se použije další korekce - 10 dB s výjimkou hluku z železniční dráhy, kde se použije korekce - 5 dB.

1) Použije se pro hluk z provozoven (např. továrny, výrobny, dílny, prádelny, stravovací a kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (např. vzduchotechnické systémy, kompresory, chladicí agregáty). Použije se i pro hluk působený vozidly, která se pohybují na neveřejných komunikacích (pozemní doprava a přeprava v areálech závodů, stavenišť apod.). Dále pro hluk stavebních strojů pohybujících se v místě svého nasazení.

2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích.

3) Použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující a v ochranném pásmu drah.

4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy. Tato korekce zůstává zachována i po rekonstrukci nebo opravě komunikace, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněných venkovních prostorech staveb, a pro krátkodobé objízdné trasy. Rekonstrukcí nebo opravou komunikace se rozumí položení nového povrchu, výměna kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení.

Nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti se stanoví ze vztahu:

LAeq,s = LAeq)T + 10.1og [(126 + t 1 ) / t 1 ],

kde

t 1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v období 7:00 - 21:00 hod.

L Aeq, T je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A stanovená podle § 12 odst.2

Hladina zvukové expozice L CRE pro jednotlivé vysokoenergetické hlukové impulsy se stanoví ze vztahů

L CRE = 2,0 L CE - 93

pro L CE > 100 dB

L CRE = 1,18 L CE - 11

pro LCE < 100 dB

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Korekce na stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku z leteckého provozu

Způsob využití územíKorekce /dB/
Chráněný venkovní prostor0
Výrobní zóny bez bydlení 1)+5

Pro noční dobu se použije další korekce -10 dB.

1) Zóna není způsobilá pro bydlení. V případě existence nebo nutnosti výstavby ojedinělé stavby pro bydlení musí být zajištěna účinná zvukoizolační opatření tak, aby bylo vyhověno ustanovení § 11 vyhlášky při zachování potřebného větrání.

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Kmitočtová pásma, ve kterých je třeba hodnotit vibrace s ohledem na jejich působení na člověka

Způsob nebo podmínky přenosu vibracíStřední kmitočty krajních třetinooktávových
pásem vymezujících sledovanou
kmitočtovou oblast
/Hz/
celkové vibrace0,5 až 80, popř. 10001)
vibrace přenášené na ruce2)8 až 1000
vibrace přenášené zvláštním způsobem1 až 1000
celkové vibrace ve stavbách1 až 80
celkové vertikální vibrace o kmitočtu nižším než 0,5 Hz0,1 až 0,4

1) Přenášejí-li se celkové vibrace z pevných předmětů s tuhým povrchem přímo na páteř nebo hlavu je třeba sledovanou kmitočtovou oblast rozšířit až do 1000 Hz.
2) Vibrace přenášené na nezatížené nohy sedící nebo ležící osoby se hodnotí stejným způsobem jako vibrace přenášené na ruce.

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Směnové základní hladiny zrychlení vibrací Latp v dB a směnové základní efektivní hodnoty zrychlení vibrací aetp v m.s-2 v třetinooktávových pásmech pro osmihodinovou pracovní dobu

Střední kmitočet
třetinooktávového
pásma
/Hz/
Způsob přenosu a směr vibrací
celkovépřenášené na ruce
vertikálníhorizontální/dB//m.s-2/
/dB//m.s-2//dB//m.s-2/
0,501160,631070,22-
0,631160,631070,22-
0,801160,631070,22-
1,001160,631070,22-
1,251150,561070,22-
1,61140,501070,22-
21130,451070,22-
2,51120,401090,28-
3,151110,361110,36-
41100,321130,45-
51100,321150,56-
6,31100,321170,71-
81100,321190,901231,40
101120,401211,121231,40
12,51140,501231,401231,40
161160,631251,801231,40
201180,801272,241251,80
251201,001292,801272,24
31,51221,251313,551292,80
401241,601334,501313,55
501262,001355,601334,50
631282,501377,101355,60
801303,151399,001377,10
1001303,151399,001399,00
1251303,151399,0014111,2
1601303,151399,0014314,0
2001303,151399,0014518,0
2501303,151399,0014722,4
3151303,151399,0014928,0
4001303,151399,0015135,5
5001303,151399,0015345,0
6301303,151399,0015556,0
8001303,151399,0015771,0
10001303,151399,0015990,0

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Základní hladiny zrychlení (efektivní hodnoty zrychlení) vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb

Střední kmitočty pásem o šíři 1/3 oktávy /Hz/Základní hladiny zrychlení vibrací Laz /dB/Základní efektivní hodnota zrychlení aez /m.s-2/
1710,0036
1,25710,0036
1,6710,0036
2710,0036
2,571,50,0038
3,15720,0040
472,50,0043
5730,0045
6,373,50,0048
8740,0050
10760,0063
12,5780,0080
16800,0100
20820,0125
25840,0160
31,5860,0200
40880,0250
50900,0315
63920,0400
80940,0500

Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Korekce na využití místnosti, denní dobu a povahu vibrací

Druh místnostiDenní doba hPovaha vibrací
Přerušované a nepřerušované vibraceOpakující se otřesy 1)
Korekce
dB(1)dB(1)
1. Operační sályden0101
noc0101
2. Pokoje pro pacienty v sanatoriíchden0101
noc0101
3. Obytné místnostiden622416
noc31,4131,41
4. Nemocniční pokoje pro pacientyden622416
noc1,4131,41
5. Učebny a ostatní místnosti škol, předškolních zařízení a školských zařízeníden622416
noc31,4131,41
6. Ostatní pobytové místnostinepřetržitě12442128
7. Dílnynepřetržitě18842128

1) Maximálně přípustné jsou 1 až 3 výskyty za den.

Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Nejvyšší přípustné vážené hodnoty zrychlení vibrací a otřesů ve stavbách

Tabulka č. 1

Nejvyšší přípustné vážené hodnoty zrychlení vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb

Typ prostoruNejvyšší přípustná vážená hladina zrychlení Lawp /dB/Největší přípustná vážená efektivní hodnota zrychlení aewp /m.s-2/
dennocdennoc
1. Operační sály71710,00360,0036
2. Pokoje pro pacienty v sanatoriích71710,00360,0036
3. Obytné místnosti77740,00720,005
4. Nemocniční pokoje pro pacienty77740,00720,005
5. Učebny ve školách a ostatní místnosti škol, předškolních zařízení a školských zařízení77740,00720,005
6. Ostatní pobytové místnosti83830,01440,0144
7. Dílny89890,02840,0284

Tabulka č. 2

Nejvyšší přípustné vážené hodnoty zrychlení otřesů v chráněných vnitřních prostorech staveb

Typ prostoruNejvyšší přípustná vážená hladina zrychlení Lawp /dB/Největší přípustná vážená efektivní hodnota zrychlení a /m.s-2/
dennocdennoc
1. Operační sály71710,00360,0036
2. Pokoje pro pacienty v sanatoriích71710,00360,0036
3. Obytné místnosti95740,0560,005
4. Nemocniční pokoje pro pacienty95740,0560,005
5. Učebny a ostatní místnosti ve školách, předškolních zařízení a v školských zařízení95740,0560,005
6. Ostatní pobytové místnosti1131130,450,45
7. Dílny1131130,450,45

Příloha č. 13 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Nejvyšší přípustné hladiny zrychlení vertikálních vibrací Latp a nejvyšší přípustné efektivní hodnoty vibrací aetp o kmitočtu nižším než 0,5 Hz v třetinooktávových pásmech

Střední kmitočet pásmaHranice velmi nepříjemné nepohody
1/3 oktávydo 2,00 hod 2,00 h až 8,00 h
/Hz//dB//m.s-2//dB//m.s-2/
0,1001201,001140,50
0,1251201,001140,50
0,1601201,001140,50
0,2001201,001140,50
0,2501201,001140,50
0,3151201,001140,50
0,400123,51,40117,50,75

Příloha č. 14 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.

Nejvyšší přípustné vážené hladiny a hodnoty zrychlení vertikálních vibrací o kmitočtu nižším než 0,5 Hz

Doba denní (směnové) expoziceLawpawp
/min//dB//m.s-2/
do 1201201
120 až 4801140,5

Poznámky pod čarou

1) Například nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 15/1999 Sb., zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb, zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel po pozemních komunikacích.

2) § 34 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

3) ČSN 730527 Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely.

3) § 34 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

4) § 4,5,6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Přesunout nahoru