Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 5/2000 Sb.Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle §3 odst. 1 a §4 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 286/1993 Sb., pro určité druhy dohod o frančíze

Částka 2/2000
Platnost od 20.01.2000
Účinnost od 01.03.2000
Zrušeno k 01.07.2001 (198/2001 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5

VYHLÁŠKA

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

ze dne 22. prosince 1999

o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 286/1993 Sb., pro určité druhy dohod o frančíze

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stanoví podle § 6a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 286/1993 Sb., (dále jen "zákon") a podle § 1 odst. 5 písm. e) zákona č. 272/1996 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv:


§ 1

(1) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") povoluje obecnou výjimku ze zákazu § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona tak, že se zákaz a neplatnost dohod narušujících soutěž stanovené v těchto ustanoveních nepoužijí na dohody o frančíze, jejichž smluvními stranami jsou dva soutěžitelé a které obsahují jedno nebo více ujednání narušujících hospodářskou soutěž uvedená v § 3 této vyhlášky.

(2) Tato vyhláška se vztahuje na frančízu distribuční (týkající se prodeje zboží a poskytování služeb), nevztahuje se na frančízu průmyslovou (týkající se výroby zboží) a frančízu velkoobchodní.

§ 2

Pro účely této vyhlášky

a) dohoda o frančíze je dohodou mezi soutěžiteli, v rámci které jedna strana, poskytovatel práv, poskytuje druhé straně, nabyvateli frančízy, za určitou úplatu nebo jinou majetkovou hodnotu právo využívat soubor práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví nebo některá práva z tohoto souboru vztahující se na ochranné známky, obchodní jméno, označení provozoven, patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, autorská práva, know-how nebo jiná práva obdobného charakteru, která mají být využívána při prodeji zboží nebo poskytování služeb, (dále jen "frančíza"), a to pro účely odbytu určitých typů zboží nebo služeb, přičemž předmětem dohody musí být alespoň závazky vztahující se na

1. užívání společného obchodního jména nebo označení provozovny a jednotný celkový vnější vzhled smluvních prostor anebo dopravních prostředků;

2. předání know-how poskytovatelem frančízy jejímu nabyvateli;

3. průběžné poskytování obchodní nebo technické pomoci nabyvateli frančízy ze strany poskytovatele frančízy,

b) hlavním nabyvatelem frančízy se rozumí soutěžitel, kterému poskytovatel frančízy poskytne za určitou úplatu nebo jinou majetkovou hodnotu právo využívat frančízu za účelem uzavírání dohod o frančíze s dalšími nabyvateli frančízy,

c) zboží poskytovatele frančízy znamená zboží, které je jím nebo podle jeho pokynů vyráběno anebo nesoucí obchodní jméno nebo ochrannou známku poskytovatele frančízy,

d) smluvní provozovnou se rozumí prostor, v němž je využívána frančíza, nebo pokud je frančíza využívána mimo tuto provozovnu, základna, ze které nabyvatel frančízy provozuje dopravní prostředek určený pro využívání frančízy,

e) know-how znamená soubor nepatentovaných praktických poznatků vyplývajících ze zkušeností a testování poskytovatele frančízy, který je utajený, podstatný a identifikovatelný, přičemž

1. utajený znamená, že know-how tvoří přesné složení a uspořádání jednotlivých částí, které není všeobecně známé a snadno dostupné; to však nemůže být vykládáno v úzkém smyslu tak, že každá jednotlivá část know-how musí být zcela neznámá a nedosažitelná mimo podnikání poskytovatele frančízy;

2. podstatný znamená, že know-how obsahuje informace, které jsou důležité pro prodej zboží nebo poskytování služeb konečným uživatelům a zvláště pro prezentaci prodávaného zboží, zpracování zboží v souvislosti s poskytováním služeb, metodami jednání se zákazníky a administrativním a finančním vedením obchodní činnosti; know-how musí být pro nabyvatele frančízy užitečné takovým způsobem, aby se při uzavření frančízové dohody zlepšilo jeho postavení v hospodářské soutěži, zejména zdokonalením jeho činností nebo usnadněním přístupu na nový trh;

3. identifikovatelný znamená, že know-how musí být popsáno dostatečně srozumitelně, aby bylo možno ověřit, zda splňuje kritérium utajenosti a podstatnosti; popis know-how může být součástí dohody o frančíze nebo samostatné dohody nebo může být zaznamenán jinou vhodnou formou,

f) konkurenční zboží znamená zboží shodné nebo spotřebiteli považované za zaměnitelné s ohledem na jeho vlastnosti, cenu a zamýšlené užití,

g) konkurenční služby znamenají služby shodné nebo spotřebiteli považované za zaměnitelné s ohledem na jejich vlastnosti, cenu a zamýšlené užití.

§ 3

Zákaz se nevztahuje na tato narušení hospodářské soutěže:

a) závazek poskytovatele frančízy, že nebude na smluvně vymezeném území

1. poskytovat třetím osobám právo zcela nebo zčásti využívat frančízu;

2. sám obdobným způsobem využívat frančízu ani prodávat zboží nebo poskytovat služby, které tvoří předmět frančízy;

3. sám dodávat zboží poskytovatele frančízy třetím osobám,

b) závazek hlavního nabyvatele frančízy neuzavírat dohody o frančíze s dalšími nabyvateli frančízy mimo své smluvně vymezené území,

c) závazek nabyvatele frančízy využívat frančízy pouze ve smluvních provozovnách,

d) závazek nabyvatele frančízy nevyhledávat mimo smluvně vymezené území zákazníky pro zboží nebo služby, které jsou předmětem frančízy,

e) závazek nabyvatele frančízy nevyrábět, neprodávat ani při poskytování služeb nepoužívat zboží konkurenční ke zboží poskytovatele frančízy, které je předmětem frančízy; tento závazek nesmí být rozšířen na příslušenství nebo náhradní díly k takovému zboží.

§ 4

(1) Zákaz se nevztahuje na jeden nebo více následujících smluvních závazků nabyvatele frančízy

a) zachovat mlčenlivost o know-how předané poskytovatelem frančízy, a to i po skončení dohody o frančíze,

b) sdělit poskytovateli frančízy a ostatním nabyvatelům frančízy všechny zkušenosti získané při využívání frančízy a uzavřít s nimi nevýhradní smlouvu o využívání know-how, které z těchto zkušeností vyplývá,

c) informovat poskytovatele frančízy o každém porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, podniknout příslušná opatření vůči osobám narušujícím tato práva nebo poskytnout poskytovateli frančízy součinnost při právním postupu proti těmto osobám,

d) nevyužívat know-how předané poskytovatelem frančízy pro jiné účely než využívání frančízy, a to i po skončení dohody o frančíze,

e) účastnit se nebo vysílat své zaměstnance na školení pořádaná poskytovatelem frančízy,

f) využívat obchodní metody navržené poskytovatelem frančízy, včetně jakékoliv jejich následné úpravy, a využívat práva z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, která jsou předmětem frančízy,

g) dodržovat poskytovatelem frančízy určené standardy týkající se zařízení a jednotného celkového vnějšího vzhledu smluvních provozoven anebo dopravních prostředků,

h) umožnit poskytovateli frančízy kontrolu smluvních provozoven anebo dopravních prostředků, včetně prodávaného zboží a poskytovaných služeb, zásob zboží a vedení účetnictví,

i) neměnit bez souhlasu poskytovatele frančízy umístění smluvních provozoven,

j) nepřevádět bez souhlasu poskytovatele frančízy práva a závazky vyplývající z dohody o frančíze.

(2) Zákaz se nevztahuje na přítomnost jednoho nebo více následujících smluvních závazků nabyvatele frančízy, pokud jsou nezbytné k ochraně práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví poskytovatele frančízy nebo pro zachování společné identity nebo dobré pověsti frančízové sítě, a to

a) prodávat nebo užívat při poskytování služeb pouze zboží odpovídající minimálním objektivním požadavkům na kvalitu stanoveným poskytovatelem frančízy,

b) prodávat nebo užívat při poskytování služeb zboží vyráběné pouze poskytovatelem frančízy nebo třetími stranami jím určenými, pokud je obtížné stanovit objektivní požadavky na kvalitu zboží vzhledem k charakteru zboží, které je předmětem frančízy,

c) neprovozovat, přímo nebo nepřímo, jakoukoliv podobnou obchodní činnost na území, kde by konkuroval členu frančízové sítě, včetně poskytovatele frančízy; nabyvatel frančízy může být zavázán dodržovat tento závazek na území, kde využíval frančízu i po skončení dohody o frančíze, po přiměřenou dobu, která nesmí přesáhnout jeden rok,

d) nenabývat podíly na hlasovacích právech konkurenčních soutěžitelů, která by umožnila nabyvateli frančízy ovlivňovat jednání tohoto soutěžitele,

e) prodávat zboží, které je předmětem frančízy, pouze konečným spotřebitelům, dalším nabyvatelům frančízy anebo distributorům působícím v jiných distribučních systémech zásobovaných výrobcem takového zboží nebo s jeho souhlasem,

f) vynakládat úsilí při prodeji zboží anebo poskytování služeb, které jsou předmětem frančízy; nabízet k prodeji minimální sortiment zboží, dosahovat minimálního obratu, předem plánovat objednávky, udržovat minimální zásoby a poskytovat konečným spotřebitelům spotřebitelský a záruční servis,

g) odvádět poskytovateli frančízy určitou část příjmu na reklamní účely a samostatně provádět reklamu, jejíž obsah poskytovatel frančízy schválil.

§ 5

(1) Zákaz se vztahuje na omezení hospodářské soutěže spočívající v tom, že

a) soutěžitelé vyrábějící konkurenční zboží nebo poskytující konkurenční služby uzavřou mezi sebou dohody o frančíze ve vztahu k tomuto zboží nebo službám,

b) dohodou o frančíze je bráněno nabyvateli frančízy získat zboží, které je předmětem frančízy, od jiných nabyvatelů frančízy nebo od jiných distributorů, kteří mají uzavřenou smlouvu s poskytovatelem frančízy,

c) dohodou o frančíze je bráněno nabyvateli frančízy získat z jiných zdrojů zboží, které má stejnou kvalitu jako zboží nabízené poskytovatelem frančízy; závazky vyplývající z ustanovení § 3 písm. e) a § 4 odst. 2 písm. b) této vyhlášky nejsou tímto ustanovením dotčeny,

d) dohoda o frančíze zavazuje nabyvatele frančízy prodávat nebo užívat při poskytování služeb zboží vyrobené poskytovatelem frančízy nebo třetími stranami určenými poskytovatelem frančízy a poskytovatel frančízy, z jiných důvodů než je ochrana jeho práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví nebo z důvodu zachování společné identity nebo dobré pověsti frančízové sítě, odmítne nabyvateli frančízy udělit souhlas k odebrání zboží od výrobců navržených nabyvatelem frančízy; závazek vyplývající z ustanovení § 3 písm. e) této vyhlášky není tímto ustanovením dotčen,

e) nabyvatel frančízy je přímo nebo nepřímo omezován poskytovatelem frančízy v určování prodejních cen zboží nebo služeb, které jsou předmětem frančízy; právo poskytovatele frančízy doporučovat prodejní ceny není tímto ustanovením dotčeno,

f) nabyvateli frančízy je bráněno v dalším využívání know-how po skončení platnosti dohody, jestliže se know-how stalo všeobecně známým nebo snadno přístupným jiným způsobem, než je porušení závazku nevyzrazení know-how nabyvatelem frančízy,

g) nabyvateli frančízy je bráněno namítat neexistenci práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, které tvoří předmět frančízy; právo poskytovatele frančízy vypovědět v tomto případě dohodu o frančíze není tímto ustanovením dotčeno.

(2) Zákaz se vztahuje rovněž na případy dohod o frančíze, kdy

a) přístup na celostátní trh a soutěž na tomto trhu jsou podstatně omezeny následkem souborů dohod o frančíze uzavřených pro konkurenční zboží nebo konkurenční služby; podstatným omezením se rozumí, kdy více jak dvě třetiny všech prodejů takového zboží nebo služeb na celostátním trhu jsou realizovány prostřednictvím souborů dohod o frančíze,

b) zboží nebo služby, které jsou předmětem frančízy, nejsou vystaveny na celostátním trhu účinné soutěži ze strany konkurenčního zboží nebo konkurenčních služeb; zboží nebo služby, které jsou předmětem frančízy, nejsou vystaveny účinné soutěži, jestliže podíl prodejů takového zboží nebo služeb na celostátním trhu je vyšší než 30 %,

c) nabyvatelé frančízy jednají ve vzájemné shodě, pokud jde o ceny zboží nebo služeb, které tvoří předmět frančízy,

d) poskytovatel frančízy využívá svého práva kontrolovat smluvní provozovny a dopravní prostředky nebo odmítá dát souhlas nabyvateli frančízy k přemístění smluvních provozoven nebo k převodu práv a závazků vyplývajících z dohod o frančíze z jiných důvodů, než je ochrana jeho práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, z důvodu zachování společné identity nebo dobré pověsti frančízové sítě nebo kontroly, zda nabyvatel frančízy dodržuje své závazky podle dohody o frančíze.

§ 6

Zákaz se nevztahuje i na dohody o frančíze, které obsahují jiná narušení hospodářské soutěže, než jsou ujednání obsažená v § 3 a 4 této vyhlášky, a současně neobsahují žádná narušení hospodářské soutěže obsažená v § 5 této vyhlášky, za předpokladu, že smluvní strany dohody o frančíze předloží návrh této dohody Úřadu ke schválení postupem podle § 3 odst. 5 zákona a Úřad do dvou měsíců ode dne, kdy mu byla dohoda doručena, nerozhodne, že dohodu neschvaluje. Oprávnění Úřadu neschválit dohodu za podmínek podle § 3 odst. 5 zákona není tímto ustanovením dotčeno.

§ 7

Ustanovení vyhlášky platí i pro dohody o frančíze mezi poskytovatelem frančízy a hlavním nabyvatelem frančízy a smluvní ujednání mezi hlavním nabyvatelem frančízy a dalšími nabyvateli frančízy.

§ 8

Správní řízení o povolení individuální výjimky pro dohody o frančíze nebo o schválení takových dohod zahájená před účinností této vyhlášky se dokončí podle příslušných ustanovení zákona.


§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.


Předseda:

Ing. Bednář v. r.

Přesunout nahoru