Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 498/2000 Sb.Vyhláška Správy státních hmotných rezerv o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy

Částka 144/2000
Platnost od 29.12.2000
Účinnost od 01.01.2001
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

498

VYHLÁŠKA

Správy státních hmotných rezerv

ze dne 14. prosince 2000

o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy

Správa státních hmotných rezerv v souladu se zmocněním podle § 29 písm. a) až e) zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") stanoví:


§ 1

Postup zpracování plánu nezbytných dodávek

[K § 29 písm. c) zákona]

(1) Správní úřad18) na základě požadavků vyplývajících z postupů pro řešení konkrétních druhů hrozících krizových situací identifikovaných v analýze ohrožení krizových plánů2) zpracuje seznam nezbytných dodávek pro svůj správní obvod nebo pro okruh svěřené působnosti. Zpracovatel plánu nezbytných dodávek sestaví přehled dostupných dodavatelů nezbytných dodávek ve svém správním obvodu a zahrne do něj všechny zjištěné dodavatele nezbytné dodávky; neomezuje se přitom svojí potřebou vyplývající z krizových plánů.

(2) Správní úřad si vyžádá z obchodního nebo živnostenského rejstříku3) údaje o možných dodavatelích nezbytných dodávek; pokud údaj není v příslušném rejstříku uveden, vyžádá si ho podle zvláštního právního předpisu4).

(3) Správní úřad vyžaduje postupem podle zvláštního právního předpisu5) od dodavatelů nezbytných dodávek údaje pro zpracování svého plánu nezbytných dodávek.

(4) Nemůže-li krajský úřad zčásti nebo zcela zajistit požadovanou nezbytnou dodávku od dodavatele ve svém správním obvodu, postupuje podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona. V požadavku na její zajištění, kromě údajů podle § 2 odst. 2 písm. a), uvede požadované technické parametry, konkrétní použití požadované nezbytné dodávky a důsledky jejího nezajištění. Věcně příslušný ústřední správní úřad posoudí tyto požadavky a prověří možnosti jejich zajištění na celém území státu. V případě, že nenalezne dodavatele, nebo požadavky nemůže zabezpečit v dostatečném rozsahu, postupuje podle § 3. O svém rozhodnutí informuje krajský úřad, který požadavek uplatnil.

(5) Správní úřad posoudí, zda nezbytnou dodávku zajistí ještě před vyhlášením krizového stavu uzavřením příslušné smlouvy s jejím dodavatelem, například tehdy, bude-li jejím odběratelem.

(6) Správní úřad průběžně aktualizuje plán nezbytných dodávek na základě změn v uplatněných požadavcích a podle možností zajištění nezbytných dodávek ve svém správním obvodu nebo v okruhu svěřené působnosti.

§ 2

Obsah plánu nezbytných dodávek

[K § 29 písm. c) zákona]

(1) Plán nezbytných dodávek vždy obsahuje seznam požadovaných nezbytných dodávek, seznam nezajištěných nezbytných dodávek a přehled dodavatelů nezbytných dodávek.

(2) Seznam požadovaných nezbytných dodávek vždy obsahuje

a) přehled nezbytných dodávek s uvedením

1. názvu nezbytné dodávky,

2. číselného označení nezbytné dodávky podle číselníku nezbytných dodávek,

3. požadovaného množství s uvedením měrné jednotky,

4. názvu úřadu v případě, že nezbytná dodávka byla uplatněna jiným správním úřadem,

b) přehled dodavatelů každé nezbytné dodávky s uvedením

1. obchodní firmy a bydliště, sídla, místa podnikání nebo sídla organizační složky podniku u podnikajících fyzických osob zapsaných do obchodního rejstříku,

2. obchodní firmy a sídla, místa podnikání nebo sídla organizační složky podniku u právnických osob zapsaných do obchodního rejstříku,

3. jména, příjmení a bydliště podnikajících fyzických osob nezapsaných do obchodního rejstříku,

4. názvu a sídla nebo sídla organizační složky podniku právnických osob nezapsaných do obchodního rejstříku,

5. identifikačního čísla u podnikajících fyzických a právnických osob,

6. údaje o nejvyšší možnosti dodavatele nezbytné dodávky dodávat předmět nezbytné dodávky v určeném, v plánu uvedeném časovém období.

(3) Přehled dodavatelů nezbytných dodávek obsahuje údaje o všech zjištěných dodavatelích nezbytných dodávek a kromě údajů uvedených v odstavci 2 písm. b) obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou statutárními orgány nebo jejich členy u dodavatele nezbytné dodávky,

b) jméno, popřípadě jména, a příjmení zaměstnance nebo jiné osoby oprávněné jednat za dodavatele nezbytné dodávky v souvislosti s vyřizováním záležitostí nezbytné dodávky, včetně všech možností telekomunikačního spojení s ním v pracovní době, době nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, v době pracovního volna a pracovního klidu10).

(4) Seznam nezajištěných nezbytných dodávek zahrnuje informace o nezajištěných nezbytných dodávkách v rozsahu podle odstavce 2 písm. a) a o způsobu jejich řešení.

(5) Pokud je zpracovatelem plánu nezbytných dodávek ústřední správní úřad, uvede v seznamu požadovaných nezbytných dodávek kromě vlastních požadavků i všechny nezbytné dodávky pro daný okruh svěřené působnosti uplatněné ostatními správními úřady a přehled dodavatelů pro jejich zajištění podle odstavce 2 písm. b).

(6) Pokud je zpracovatelem plánu nezbytných dodávek krajský úřad, uvede v seznamu požadovaných nezbytných dodávek kromě vlastních požadavků i nezbytné dodávky obcí s rozšířenou působností svého správního obvodu, které předem posoudí z hlediska jejich účelnosti. O zahrnutí požadovaných nezbytných dodávek do plánu nezbytných dodávek kraje a o způsobu jejich zajištění informuje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

(7) Ústřední správní úřad zapracuje do svého plánu nezbytných dodávek také seznam položek pohotovostních zásob vytvořených na základě jeho návrhu, v němž uvede jejich druh, množství a rozmístění.

(8) Správní úřad může do plánu nezbytných dodávek zahrnout i další údaje, které mu po vyhlášení krizových stavů umožní zabezpečit nezbytnou dodávku.

§ 3

Postup při vytváření pohotovostních zásob

[K § 29 písm. c) zákona]

(1) Věcně příslušný ústřední správní úřad12) v návaznosti na analýzu předpokládaného dopadu krizové situace na celé území České republiky uplatní v nezbytném rozsahu požadavek na vytvoření pohotovostních zásob nebo uhrazení nákladů na uchování výrobních schopností.

(2) Požadavek na vytvoření pohotovostních zásob obsahuje

a) důvod vytvoření pohotovostních zásob,

b) určení pohotovostních zásob

1. obchodním názvem a číslem podle číselníku Klasifikace produkce (CZ-CPA),

2. měrnou jednotkou,

3. množstvím v uvedené měrné jednotce,

4. předpokládanou cenou za měrnou jednotku,

c) v případech, kdy zachování požadované jakosti pohotovostních zásob po dobu skladování vyžaduje jejich obměnu, také stanovení způsobu a intervalu této obměny s kalkulací nákladů, které si vyžádá jedna obměna,

d) pořadí důležitosti, kterým ústřední správní úřad označuje pořadí návrhu na vytvoření pohotovostních zásob v rámci všech svých ostatních návrhů na vytvoření státních hmotných rezerv, které podal.

(3) Věcně příslušný ústřední správní úřad současně s požadavkem na vytvoření pohotovostních zásob předloží k dalšímu projednání návrh ochraňování pohotovostních zásob, v němž uvede

a) místo ochraňování,

b) osobu, která je ochotna a schopna ochraňování zajistit,

c) předpokládanou výši nákladů, které si vyžádá ochraňování za jeden kalendářní rok.

(4) Pokud ze změn v krizových plánech vyplyne, že nezbytnou dodávku nadále není nutno zajišťovat prostřednictvím pohotovostních zásob, podá věcně příslušný ústřední správní úřad Správě státních hmotných rezerv návrh na uvolnění stávající položky pohotovostních zásob.

(5) Požadavek na uhrazení nákladů na uchování výrobních schopností obsahuje

a) předmět nezbytné dodávky a zdůvodnění potřeby uchování výrobních schopností,

b) obchodní firmu,

c) sídlo právnické osoby nebo místo podnikání fyzické osoby,

d) identifikační číslo,

e) jméno, popřípadě jména, a příjmení osob, které jsou statutárními orgány nebo jejich členy,

f) jméno, popřípadě jména, a příjmení zaměstnance nebo jiné osoby oprávněné jednat za dodavatele nezbytné dodávky v souvislosti s vyřizováním nezbytné dodávky a údaje o všech možnostech telekomunikačního spojení s ním v pracovní době, v době nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu,

g) přehled výrobně technologických zařízení a dokumentace splňujících požadavek § 2 odst. 1 písm. i) zákona,

h) kalkulaci průměrných ročních nákladů spojených s uchováním výrobních schopností.

(6) Věcně příslušný ústřední správní úřad může v požadavcích uvést další údaje, které považuje za důležité.

(7) Požadavek na vytvoření pohotovostních zásob nebo na uhrazení nákladů na uchování výrobních schopností uplatní věcně příslušný ústřední správní úřad u Správy státních hmotných rezerv.

§ 4

Plán opatření hospodářské mobilizace

[K § 29 písm. d) zákona]

(1) Plán opatření hospodářské mobilizace13) zpracovává podle § 15 zákona právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba (dále jen "zpracovatel"), a to

a) dodavatel mobilizační dodávky, s nímž objednatel mobilizační dodávky uzavřel smlouvu podle § 13 odst. 2 zákona, (dále jen "finální dodavatel"),

b) dodavatel mobilizační dodávky, která podmiňuje nebo kompletuje předmět dodávky pro finálního dodavatele, (dále jen "poddodavatel"),

c) subjekt hospodářské mobilizace jmenovaný podle § 16 odst. 1 věty druhé zákona.

(2) Za odběratele mobilizační dodávky se pro účely této vyhlášky považuje správní úřad a právnická nebo podnikající fyzická osoba, kterým zpracovatel dodává mobilizační dodávku na základě smlouvy podle § 13 odst. 2 zákona.

(3) Pro účely této vyhlášky jsou výrobky, práce a služby dodavatele, které jsou předmětem uzavřené smlouvy o mobilizační dodávce podle § 13 odst. 2 zákona

a) běžnou činností v běžném provozu,

b) zvláštní činností za stavu ohrožení státu a válečného stavu, pokud dodavatel rozšiřuje nebo mění svoji běžnou činnost výlučně pro splnění předmětu mobilizační dodávky.

§ 5

Obsah plánu opatření hospodářské mobilizace

[K § 29 písm. d) zákona]

(1) Zpracovatel v plánu opatření hospodářské mobilizace uvádí údaje o svém odběrateli (dále jen "údaje o odběrateli"), které obsahují

a) obchodní firmu,

b) sídlo právnické osoby nebo místo podnikání fyzické osoby,7)

c) identifikační číslo,

d) označení statutárního orgánu nebo jméno a příjmení zástupce,8)

e) jméno a příjmení osoby pověřené při provozování podniku činností9) spojenou s vyřizováním mobilizační dodávky a údaje o všech možnostech telekomunikačního spojení s ní v pracovní době, v době nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami,10) ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.

(2) Je-li odběratelem zpracovatele objednatel mobilizační dodávky, uvede zpracovatel v plánu opatření hospodářské mobilizace jeho název, sídlo, identifikační číslo, organizační útvar, který jedná jménem objednatele navenek, jméno a příjmení zaměstnance objednatele pověřeného vyřizováním mobilizační dodávky a možnosti telekomunikačního spojení s ním.

(3) Zpracovatel v plánu opatření hospodářské mobilizace uvádí údaje o svém podniku, a to

a) základní údaje o dodavateli mobilizační dodávky (dále jen "základní údaje o dodavateli"), které mají stejnou strukturu a obsah jako údaje o odběrateli podle ustanovení odstavce 1,

b) další údaje o dodavateli mobilizační dodávky (dále jen "další údaje o dodavateli"), a to

1. údaj o tom, zda je jmenován subjektem hospodářské mobilizace; v kladném případě připojí údaje o osvědčení vydaném podle ustanovení § 16 odst. 3 zákona,

2. pokud zajišťuje mobilizační dodávku jeho organizační složka zapsaná v obchodním rejstříku, údaje o ní podle struktury základních údajů o dodavateli a údaj podle odstavce 3 písm. a).

(4) Zpracovatel v plánu opatření hospodářské mobilizace uvádí údaje o předmětu mobilizační dodávky, které obsahují

a) základní údaje o předmětu mobilizační dodávky (dále jen "údaje o dodávce"), a to

1. kódové označení mobilizační dodávky finálního dodavatele (dále jen "kódové označení mobilizační dodávky"), které tvoří

1.1. první tři znaky číselně označující objednatele mobilizační dodávky; označení je totožné s označením rozpočtové kapitoly konkrétního objednatele v příslušném zákoně o státním rozpočtu,

1.2. další čtyři znaky představující číselné označení smlouvy objednatele mobilizační dodávky s finálním dodavatelem; číselné označení určí nebo způsob jeho sestavení stanoví příslušný objednatel mobilizační dodávky podle svých zvyklostí,

1.3. dalších třináct znaků představujících číselné označení předmětu mobilizační dodávky finálního dodavatele; číselné označení určí nebo způsob jeho sestavení stanoví příslušný objednatel mobilizační dodávky podle svých zvyklostí,

2. číselné označení dodávky zpracovatele, jehož odběratelem není objednatel mobilizační dodávky; číselné označení v rozsahu nejvýše 13 znaků určí každý zpracovatel podle svých zvyklostí,

3. pojmenování předmětu mobilizační dodávky zpracovatele,

4. měrnou jednotku dodávky,

5. požadovaný celkový objem dodávky,

6. údaj o tom, zda zpracovatel předmět mobilizační dodávky pokryje

6.1. obvyklou činností [§ 4 odst. 3 písm. a)],

6.2. zvláštní činností [§ 4 odst. 3 písm. b)],

b) základní údaje o smluvním zajištění mobilizační dodávky smlouvou podle § 13 odst. 2 zákona (dále jen "údaje o smlouvě"), a to

1. číselné označení smlouvy mezi zpracovatelem na kterémkoli dodavatelském stupni a jeho přímým odběratelem ve složení

1.1. první tři znaky tvoří číselné označení objednatele mobilizační dodávky podle odstavce 4 písm. a) bodu 1 podbodu 1.1.,

1.2. další čtyři znaky tvoří číselné označení smlouvy objednatele mobilizační dodávky s finálním dodavatelem podle odstavce 4 písm. a) bodu 1 podbodu 1.2.,

1.3. dalším znakem je číslo kooperačního stupně vyjadřující počet dodavatelů, kteří stojí v dodavatelském řetězci mezi zpracovatelem a objednatelem mobilizační dodávky; kooperační stupeň finálního dodavatele je číslo 0,

1.4. další čtyři znaky tvoří číslo smlouvy, určené podle zvyklostí dodavatele,

2. potvrzený celkový objem plnění uvedený v měrných jednotkách dodávky,

3. časový průběh plnění dodávky po jejím zahájení ve čtyřech po sobě jdoucích čtvrtletích,

c) údaje o všech poddodavatelích, vůči nimž zpracovatel vystupuje jako odběratel, (dále jen "údaje o poddodavateli") podle odstavce 1 písm. a) až c) nebo prohlášení, že zpracovatel splní předmět mobilizační dodávky bez dodávek poddodavatele.

(5) Plán opatření hospodářské mobilizace tvoří

a) základní údaje o zpracovateli,

b) přehled dodávek k zajištění objednatelem požadované mobilizační dodávky obsahující

1. kódové označení mobilizační dodávky,

2. údaje o odběrateli a jeho požadavcích na mobilizační dodávku a požadované časové plnění,

3. potvrzené množství v požadovaném časovém plnění,

4. číselné označení smlouvy podle odstavce 4 písm. b) bodu 1,

c) přehled zajištění podpory mobilizační dodávky obsahující

1. údaje o dodávce zajišťované zpracovatelem,

2. seznam mobilizačních dodávek poddodavatelů nutných k zajištění mobilizační dodávky zpracovatele podle odstavce 5 písm. c) bodu 1 v členění název mobilizační dodávky poddodavatele a její číselné označení podle zvyklostí zpracovatele, měrná jednotka, potřebné množství,

3. seznam poddodavatelů s uvedením smluvně zajištěného množství jejich mobilizační dodávky, číselné označení smlouvy,

d) přehled odběratelů a poddodavatelů,

e) opatření k přechodu na zabezpečení mobilizačních dodávek, který uvádí formou popisu údaje o organizačních, technologických, personálních, materiálních a finančních opatřeních k zabezpečení mobilizační dodávky, plánovaných nebo přijatých na základě zhodnocení a kalkulací potřeb věcných, lidských a finančních zdrojů, obzvláště oblastí s vazbou na tvorbu státních hmotných rezerv a zajištění věcných prostředků, o běžné činnosti a o změnách v činnosti zpracovatele v případě přechodu na zvláštní činnost.

(6) Zpracovatel může do plánu zahrnout i další údaje, které mu umožní zpřehlednit vlastní připravenost k plnění mobilizační dodávky a v případě potřeby operativně zahájit plnění mobilizační dodávky.

§ 6

Postup zpracování plánu opatření hospodářské mobilizace

[K § 29 písm. d) zákona]

(1) Objednatel mobilizační dodávky zašle návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy podnikající fyzické nebo právnické osobě přicházející v úvahu jako finální dodavatel. Tato podnikající fyzická nebo právnická osoba zašle svůj návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy podnikající fyzické nebo právnické osobě přicházející v úvahu jako poddodavatel, pokud takovou poddodávku potřebuje. K návrhu smlouvy se připojí kódové označení mobilizační dodávky [§ 5 odst. 4 písm. a) bod 1].

(2) Osoba, které byl návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy určen, může podmínit uzavření smlouvy požadavkem podle § 13 odst. 3 zákona (dále jen "požadavek na přípravu"). Požadavek na přípravu předkládá postupem podle § 7 objednateli mobilizační dodávky; ten postupuje podle § 11.

(3) Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy uzavřené v celém dodavatelském řetězci jsou předpokladem pro projednání požadavků na přípravu.

(4) Po schválení požadavku na přípravu Správou státních hmotných rezerv objednatel mobilizační dodávky a osoby v celém dodavatelském řetězci splní závazek ze smlouvy podle odstavce 1 uzavřením smlouvy o mobilizační dodávce podle § 13 odst. 2 zákona.

(5) Uzavřením smlouvy o mobilizační dodávce podle § 13 odst. 2 zákona se právnická nebo podnikající fyzická osoba stane dodavatelem mobilizační dodávky a zpracuje do 60 dnů od podpisu uvedené smlouvy plán opatření hospodářské mobilizace. V případech, kdy není možné okamžité zabezpečení požadavků na přípravu v plném rozsahu, lze smluvně dohodnout variantní zajištění mobilizační dodávky v závislosti na stupni plnění těchto požadavků.

§ 7

Postup při uplatnění požadavku na přípravu

[K § 29 písm. d) zákona]

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba je oprávněna podmínit plnění mobilizační dodávky zabezpečované zvláštní činností požadavkem na přípravu spočívajícím v některém z následovných opatření:

a) zabezpečení položkou státních hmotných rezerv,

b) vybudování infrastruktury,

c) uchování výrobních schopností,

d) přidělení finančních prostředků,

nebo v jejich kombinaci.

(2) Požadavek na přípravu vypracuje příslušná právnická nebo podnikající fyzická osoba v období jednání o návrhu smlouvy o budoucí smlouvě a předá ho postupem podle odstavce 3 v členění podle § 8. Bude-li zajišťovat několik mobilizačních dodávek, uvádí požadavek na přípravu pro každou z nich zvlášť.

(3) Každá právnická nebo podnikající fyzická osoba v celém dodavatelském řetězci shromáždí případné požadavky na přípravu svých v úvahu přicházejících dodavatelů, připojí k nim svůj požadavek na přípravu a předá je navrhovateli smlouvy, a to vzestupně až po úroveň objednatele mobilizační dodávky.

§ 8

Obsah požadavku na přípravu

[K § 29 písm. d) zákona]

(1) Příslušná právnická nebo podnikající fyzická osoba v každém požadavku na zajištění přípravy mobilizační dodávky uvede

a) základní a další údaje o dodavateli podle § 5 odst. 3,

b) údaje o odběrateli podle § 5 odst. 1,

c) údaje o dodávce podle § 5 odst. 4 písm. a),

d) požadavek na státní hmotné rezervy v členění

1. zdůvodnění potřeby pořízení státních hmotných rezerv,

2. slovní pojmenování,

3. číselná identifikace státní hmotné rezervy s využitím číselníku Klasifikace produkce (CZ-CPA),

4. měrná jednotka státních hmotných rezerv,

5. požadované množství v měrných jednotkách dodávky,

6. cena za měrnou jednotku státních hmotných rezerv a celkové náklady, které si jejich pořízení vyžádá,

7. pokud to charakter státních hmotných rezerv navržených k pořízení vyžaduje, návrh intervalu jejich obměny tak, aby byla obměnou zaručena požadovaná jakost po celou dobu skladování; současně předloží kalkulaci nákladů spojených s jednou obměnou,

e) požadavek na výstavbu a údržbu infrastruktury s uvedením předpokládaných výdajů na jejich pořízení ve skladbě

1. stavební objekty,

2. pozemky,

3. projektová dokumentace,

4. technologické vybavení,

f) údaje o požadavcích na uchování výrobních schopností, zejména

1. přehled strojů a zařízení splňujících požadavek § 2 odst. 1 písm. j) zákona,

2. zdůvodnění potřeby uchování výrobních schopností,

3. průměrnou roční kalkulaci nákladů spojených s uchováním výrobních schopností,

g) požadavek na hmotný nebo nehmotný majetek nezbytný k organizačnímu zajištění mobilizační dodávky, který není předmětem plnění podle odstavce 2; k požadavku, který neobsahuje slovní pojmenování příslušného majetku s uvedením ceny jeho pořízení, se nepřihlédne.

(2) Požadavek na finanční krytí nutných výdajů spojených s přípravou mobilizační dodávky zahrnuje

a) výdaje na organizační zajištění mobilizační dodávky,

b) výdaje na opravy, údržbu, ošetřování a skladování státních hmotných rezerv nebo strojů a zařízení v rámci uchování výrobních schopností.

(3) Příslušná právnická nebo podnikající fyzická osoba může v požadavku uvést další údaje, které považuje za důležité.

(4) Po uzavření smlouvy o mobilizační dodávce doplní dodavatel mobilizační dodávky požadavek na zajištění přípravy mobilizační dodávky zmocněním pro osoby, které budou nadále jednat jeho jménem o požadavku navenek. Stejnopis zmocnění zašle svému odběrateli a Správě státních hmotných rezerv.

§ 9

Obsah plánu hospodářské mobilizace

[K § 29 písm. e) zákona]

(1) Plán hospodářské mobilizace14) zpracovává objednatel mobilizační dodávky.

(2) V plánu hospodářské mobilizace se uvádějí

a) údaje o dodávce,

b) základní údaje o finálním dodavateli,

c) další údaje o finálním dodavateli,

d) údaje o smlouvě,

e) údaje o všech poddodavatelích podle jednotlivých dodavatelských stupňů,

f) rok prvního zařazení dodávky do plánu hospodářské mobilizace.

(3) Plán hospodářské mobilizace je tvořen

a) přehledem zajištění mobilizačních dodávek,

b) přehledem dodavatelů mobilizačních dodávek.

(4) Zpracovatel plánu hospodářské mobilizace může do plánu zahrnout i další údaje nebo dokumenty, které mu umožní zpřehlednit zajištění mobilizačních dodávek a v případě potřeby operativně řešit možná narušení systému zajištění mobilizačních dodávek.

§ 10

Postup zpracování plánu hospodářské mobilizace

[K § 29 písm. e) zákona]

(1) Objednatel mobilizační dodávky posoudí oprávněnost požadavků uplatněných podle § 13 odst. 1 zákona. Oprávněné požadavky zahrne do plánu hospodářské mobilizace jako mobilizační dodávku.

(2) Pro zajištění mobilizační dodávky osloví příslušné právnické nebo podnikající fyzické osoby, jež mají předpoklady stát se finálním dodavatelem. Po vyhodnocení jejich nabídek předloží jedné z nich návrh na uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy.

(3) Objednatel mobilizační dodávky vede přehled mobilizačních dodávek v okruhu své působnosti.

§ 11

Postup objednatele mobilizační dodávky při uplatnění požadavku na přípravu u Správy státních hmotných rezerv

[K § 29 písm. e) zákona]

(1) Objednatel mobilizační dodávky posoudí oprávněnost požadavků na přípravu předložených mu postupem podle § 7. Zároveň posoudí, zda některé materiální požadavky mohou být pokryty pomocí věcných prostředků.15) V kladném případě zajistí jejich pokrytí.

(2) Pokud je oprávněnost předloženého požadavku na přípravu sporná, objednatel mobilizační dodávky projedná další uplatnění požadavku s příslušnou právnickou nebo podnikající fyzickou osobou. K projednání může přizvat odborně příslušný ústřední správní úřad a Správu státních hmotných rezerv.

(3) Objednatel mobilizační dodávky předkládá oprávněné požadavky k projednání Správě státních hmotných rezerv v rozsahu a struktuře stanovené v § 8 a doplní je o

a) zdůvodnění potřeby mobilizační dodávky pro překonání krizových stavů,

b) stanovení pořadí důležitosti, kterým určí pořadí, v jakém mají být uspokojovány požadavky jednotlivých dodavatelů mobilizační dodávky mezi všemi jím dosud uplatněnými požadavky na přípravu mobilizačních dodávek; současně upraví pořadí důležitosti u požadavků uplatněných již dříve.

(4) Správa státních hmotných rezerv zabezpečuje projednané a odsouhlasené požadavky na přípravu materiálního charakteru formou pořízení či doplnění položky státních hmotných rezerv nebo zahájením plnění uplatněného požadavku na infrastrukturu. Požadavky na přípravu finančního charakteru zajistí uzavřením smlouvy s příslušným dodavatelem mobilizační dodávky.

(5) Správa státních hmotných rezerv informuje objednatele mobilizační dodávky o realizaci požadavku na přípravu ve prospěch dodavatele mobilizační dodávky, který byl předložen postupem podle odstavce 3.

§ 12

Výčet vybraných údajů, které objednatel a dodavatel mobilizační dodávky poskytují příslušným správním úřadům

[K § 29 písm. b) zákona]

(1) Objednatel mobilizační dodávky poskytuje věcně příslušnému ústřednímu správnímu úřadu na vyžádání tyto vybrané údaje o mobilizační dodávce:

1. údaje o dodávce,

2. základní údaje o finálním dodavateli a všech poddodavatelích,

3. údaje o ukončení účinnosti smlouvy o mobilizační dodávce s finálním dodavatelem.

(2) Dodavatel mobilizační dodávky poskytuje o předmětu mobilizační dodávky vybrané údaje

a) objednateli mobilizační dodávky a Správě státních hmotných rezerv údaje podle jejich vyžádání, nejvýše však v rozsahu uvedeném v § 5 a 8, a

b) územně příslušnému krajskému úřadu

1. základní údaje o dodavateli,

2. zda je jmenován subjektem hospodářské mobilizace,

3. přehled uplatněných požadavků na zajištění pracovních sil nezbytných pro plnění mobilizační dodávky ve smyslu § 17 zákona,

4. přehled uplatněných požadavků na zajištění věcných prostředků,15) pokud již nejsou zajištěny věcnými prostředky ve vlastnictví státu,

c) do informačního systému pro podporu hospodářských opatření pro krizové stavy, nejvýše však v rozsahu uvedeném v § 5 a 8.

(3) Dodavatel mobilizační dodávky oznámí podle § 15 zákona každou změnu vybraných údajů z plánu všem orgánům, kterým byly vybrané údaje poskytnuty. Změny vybraných údajů oznamuje podle zvláštního právního předpisu16) ve lhůtách podle § 15 zákona všem příslušným správním úřadům rovněž objednatel mobilizační dodávky. Změnou vybraných údajů se pro účely této vyhlášky rozumí rovněž ukončení účinnosti smlouvy o dodávce mobilizační dodávky.

(4) Dodavatel mobilizační dodávky, který uskutečňuje mobilizační dodávku prostřednictvím svých organizačních složek, předává údaje za tyto jednotlivé organizační složky územně příslušným krajským úřadům.

§ 13

Kritéria výběru subjektu hospodářské mobilizace

[K § 29 písm. a) zákona]

(1) Subjektem hospodářské mobilizace může být jmenován podle § 16 odst. 1 zákona dodavatel mobilizační dodávky, který

a) je finálním dodavatelem mobilizační dodávky nebo poddodavatelem,

b) má potřebné technické vybavení, systém řízení a kontroly jakosti a potřebné kvalifikační předpoklady pro plnění mobilizační dodávky v požadované době plnění, místě plnění, množství a kvalitě podle uzavřené smlouvy,

c) má uzavřenu písemnou smlouvu podle § 13 odst. 2 zákona s odběratelem mobilizační dodávky, a pokud to jeho dodávka vyžaduje, se svými poddodavateli,

d) splňuje požadavky na ochranu utajovaných informací podle zvláštního právního předpisu,17) pokud mobilizační dodávka tuto ochranu vyžaduje,

e) není v likvidaci ani na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs.

(2) Splnění kritérií podle odstavce 1 doloží objednateli mobilizační dodávky na svůj náklad dodavatel mobilizační dodávky, který se uchází o jmenování subjektem hospodářské mobilizace nebo jehož jmenování bylo navrženo.

(3) Dodavatel nezbytné dodávky, který ji zajišťuje pro stav ohrožení státu a válečný stav, smí být navržen ke jmenování subjektem hospodářské mobilizace podle § 16 odst. 1 věty druhé zákona jen v případě, že splňuje obdobně kritéria podle odstavce 1 ve vztahu k nezbytné dodávce. Pokud se uchází o jmenování subjektem hospodářské mobilizace, dokládá splnění kritérií podle odstavce 2.

§ 14

Postup při jmenování a odvolání subjektu hospodářské mobilizace

[K § 29 písm. a) zákona]

(1) Objednatel mobilizační dodávky navrhuje jmenovat subjektem hospodářské mobilizace dodavatele mobilizační dodávky, který splňuje kritéria podle § 13 a podal za tím účelem objednateli písemnou žádost nebo se jmenováním vyslovil písemný souhlas. Žádost nebo souhlas dodavatele o jmenování subjektem hospodářské mobilizace přiloží objednatel k návrhu jako jeho součást.

(2) Dodavatel mobilizační dodávky může objednateli mobilizační dodávky doporučit, aby subjektem hospodářské mobilizace byl jmenován také poddodavatel.

(3) Návrh na jmenování subjektu hospodářské mobilizace obsahuje

a) základní údaje o dodavateli podle § 5 odst. 3 písm. a),

b) údaje o dodávce podle § 5 odst. 4 písm. a),

c) údaje o smlouvě podle § 5 odst. 4 písm. b).

(4) K návrhu na jmenování subjektu hospodářské mobilizace objednatel mobilizační dodávky připojí výpis z obchodního rejstříku nebo oprávnění k podnikání navrhovaného subjektu, který nebude starší 3 měsíců.

(5) Objednatel mobilizační dodávky v souladu s ustanovením § 16 odst. 4 zákona může navrhnout odvolání subjektu hospodářské mobilizace. V návrhu na odvolání subjektu hospodářské mobilizace uvede

a) u podnikajících fyzických nebo právnických osob zapsaných do obchodního rejstříku obchodní firmu a sídlo nebo místo podnikání, u právnických osob nezapsaných do obchodního rejstříku název a sídlo, u fyzických osob nezapsaných do obchodního rejstříku jméno a příjmení a místo podnikání či bydliště subjektu hospodářské mobilizace,

b) důvod odvolání.

(6) Návrhy na jmenování a odvolání subjektu hospodářské mobilizace předává objednatel mobilizační dodávky bez zbytečného odkladu Správě státních hmotných rezerv.

(7) O každém rozhodnutí týkajícím se jmenování nebo odvolání subjektu hospodářské mobilizace Správa státních hmotných rezerv písemně vyrozumí objednatele mobilizační dodávky.


§ 15

Společná ustanovení

(1) U údajů o ceně se uvádí cena bez daně z přidané hodnoty, sazba daně z přidané hodnoty a cena včetně daně z přidané hodnoty. Údaje se uvádějí v hodnotách platných v době zpracování příslušného dokumentu.

(2) Za údaj o telekomunikačním spojení s určitou osobou se považuje rovněž údaj o telekomunikačním spojení s jinou osobou, které byla příslušným vedoucím zaměstnancem uložena povinnost zmíněnou osobu bez zbytečného průtahu vyrozumět.

(3) Pokud tato vyhláška hovoří o uplatnění požadavku a příslušný dodavatel mobilizační dodávky žádný požadavek neuplatňuje, předloží o tom písemné prohlášení.

§ 16

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Předseda:

Ing. Štrauch, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

2) § 15 odst. 3 písm. e) nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 431/2010 Sb.

3) § 27 až 34 obchodního zákoníku.
§ 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb. a zákona č. 356/1999 Sb.

4) § 9 odst. 2 písm. f), § 10 odst. 1 písm. k) a § 15 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

5) § 10 odst. 1 písm. k) a § 15 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

10) Například § 90 až 92 zákoníku práce.

12) § 10 odst. 4 zákona č. 241/2000 Sb.

13) § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 241/2000 Sb.

14) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 241/2000 Sb.

15) Například § 2 odst. 4 a § 13 až 20 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., § 2 písm. e) a § 29 odst. 3 a 5 zákona č. 240/2000 Sb.

16) § 27 zákona č. 2/1969 Sb.

17) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

18) § 1 odst. 2 písm. b) zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 76/2012 Sb.

Přesunout nahoru