Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 496/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dlaších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů

Částka 144/2000
Platnost od 29.12.2000
Účinnost od 01.01.2001
Zrušeno k 01.01.2004 (330/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

496

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. prosince 2000,

kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 23 písm. b), c), d) a e) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nařízení vlády č. 143/1995 Sb., nařízení vlády č. 72/1996 Sb., nařízení vlády č. 327/1996 Sb., nařízení vlády č. 354/1997 Sb., nařízení vlády č. 249/1998 Sb. a nařízení vlády č. 127/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se písmena d) a g) zrušují, na konci písmene e) se čárka nahrazuje spojkou "a" a na konci písmene f) se spojka "a" nahrazuje tečkou.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).

2. V § 1 odstavec 2 zní:

"(2) Zaměstnancem se podle tohoto nařízení rozumí voják z povolání, příslušník ve služebním poměru (dále jen "příslušník"), zaměstnanec a občanský zaměstnanec, pokud je zařazen v

a) ozbrojených silách České republiky,

b) Ministerstvu obrany,

c) Policii České republiky,

d) Vězeňské službě,

e) Ministerstvu spravedlnosti, jde-li o občanského zaměstnance soustavně vykonávajícího dohled nad výkonem vazby a trestu odnětí svobody,

f) Bezpečnostní informační službě,

g) Hasičském záchranném sboru České republiky,

h) Ministerstvu vnitra, jde-li o zaměstnance zařazené na Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a ve vzdělávacích, technických a účelových zařízeních Hasičského záchranného sboru České republiky,

i) orgánu celní správy,

j) Úřadu pro zahraniční styky a informace, a

k) organizační složce státu nebo v příspěvkové organizaci, ve které se platové poměry řídí zákonem, jako zaměstnanec, je-li zřizovatelem této organizační složky státu nebo příspěvkové organizace Ministerstvo obrany.".

3. § 2 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2) zrušuje.

4. V § 3 se na konci textu odstavce 1 doplňují tato slova: "prací uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen "katalog")".

5. V § 3 odst. 2 se slova "vnitřním předpisem" nahrazují slovy "vnitřním platovým předpisem (dále jen "vnitřní předpis")".

6. V § 4 odst. 1 se věta první nahrazuje touto větou: "Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 4 odst. 1 zákona do platové třídy, ve které je v katalogu zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje.".

7. V § 5 nadpis zní: "Zařazení zaměstnance do platového stupně".

8. V § 5 odst. 1 se slova "Do doby rozhodné pro zařazení zaměstnance do platového stupně (dále jen "započitatelná praxe") příslušné platové třídy započte zaměstnavatel dobu" nahrazují slovy "Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy v závislosti na zápočtu doby rozhodné pro toto zařazení (dále jen "doba započitatelné praxe"). Do doby započitatelné praxe zahrne zaměstnavatel dobu".

9. V § 5 odst. 1 písm. d) se na konci slovo "a" nahrazuje čárkou.

10. V § 5 odst. 1 písmeno e) včetně poznámek pod čarou č. 5), 10) a 10a) zní:

"e) mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle zvláštního právního předpisu,5) nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let; uvedené doby se nezapočtou, pokud se zaměstnankyně nebo zaměstnanec současně připravovali na povolání v denním studiu10) nebo v prezenčním studiu,10a) a

5) Například zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, § 157 až 160 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.

10) § 20 odst. 1 a § 27a odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

10a) § 44 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).".

11. V § 5 odst. 1 se doplňuje písmeno f), které zní:

"f) osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě nebo děti, které vyžadovaly mimořádnou péči, pokud nebyly umístěny v ústavu pro takové děti, nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let, a to včetně doby započtené podle písmene e)".

12. V § 5 odstavec 4 zní:

"(4) Pro účely postupu zaměstnance do vyššího platového stupně se do započitatelné praxe zahrnuje doba výkonu požadované práce v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen, v plném rozsahu.".

13. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 10b) zní:

"(3) Zaměstnanci, který je podle zvláštního právního předpisu zdravotnickým pracovníkem10b) a vykonává zdravotnické povolání v pracovním poměru k příspěvkové organizaci zřizované Ministerstvem obrany, přísluší platový tarif podle odstavce 1 zvýšený o částku, která odpovídá 10 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen; tato částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny směrem nahoru.

10b) § 53 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 258/2000 Sb.
Vyhláška č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.".

14. V § 7 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 11) zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

15. § 8 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 11) zní:

"§ 8

Příplatek za vedení

Vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem zaměstnavatele, vedoucímu organizační složky státu (dále jen "statutární orgán") a vedoucímu zaměstnanci zaměstnavatele,11) kterému nepřísluší příplatek za vedení podle § 5 odst. 1 zákona, přísluší podle stupně řízení a náročnosti řídící práce příplatek za vedení stanovený v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

11) § 9 odst. 1 a 3 zákoníku práce.".

16. § 9 se zrušuje.

17. V § 10 odst. 3 se slova "Zaměstnanci uvedenému v § 1 odst. 2 písm. a), b), c), f) a g)" nahrazují slovy "Zaměstnanci uvedenému v § 1 odst. 2 písm. a) až e) a g), i) a k)".

18. V § 10 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 13 se označují jako odstavce 5 až 12.

19. V § 10 odstavec 6 zní:

"(6) Zaměstnanci ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, který je vyslán v rámci jednotky mnohonárodních sil nebo mezinárodních policejních sborů Organizace spojených národů mimo území České republiky, se poskytuje po dobu působení v zahraničí místo příplatku podle odstavce 3 nebo 5 příplatek ve výši 700 USD až 3 000 USD měsíčně. Podmínky pro určení výše příplatku a výši příplatku v rámci tohoto rozpětí stanoví podle příslušnosti zaměstnance ministr obrany nebo ministr vnitra.".

20. V § 10 odst. 12 se číslovky "6 a 8 až 12" nahrazují číslovkami "5 a 7 až 11".

21. V § 12 odst. 5 se slova "odst. 7" nahrazují slovy "odst. 6".

22. § 13 se zrušuje.

23. V § 14 odst. 5 se za slovo "trenéra" vkládají slova " , pilota (velitele) letadla, leteckého navigátora, palubního inženýra nebo palubního inženýra-operátora a řídícího letového provozu".

24. V § 14 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 18) zní:

"(6) Příslušníka zařazeného před 1. lednem 2001 do čtvrté a vyšší platové třídy, pro niž nesplňuje stanovený kvalifikační předpoklad vzdělání, může zaměstnavatel ponechat v této platové třídě, pokud je podle zvláštního právního předpisu18) hodnocen jako způsobilý pro výkon dosavadní funkce.

18) § 15 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky.
§ 5 a 6 vyhlášky č. 161/2000 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky.
§ 32 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě.
§ 2 a § 4 až 7 vyhlášky č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků.".

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

25. § 16 se zrušuje.

26. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 79/1994 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů (v Kč měsíčně)

Platový
stupeň
Počet let
započitatelné praxe
Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 1 roku 3 450 3 780 4 120 4 540 4 990 5 500 6 080 6 740 7 460 8 260 9 330 10 600
2 do 2 let 3 600 3 950 4 320 4 750 5 240 5 770 6 380 7 080 7 830 8 680 9 810 11 160
3 do 4 let 3 770 4 120 4 530 4 970 5 470 6 050 6 670 7 400 8 220 9 100 10 300 11 700
4 do 6 let 3 930 4 300 4 730 5 190 5 720 6 320 6 990 7 740 8 590 9 500 10 790 12 260
5 do 9 let 4 090 4 470 4 920 5 410 5 970 6 600 7 300 8 080 8 960 9 930 11 260 12 800
6 do 12 let 4 240 4 650 5 120 5 630 6 230 6 880 7 610 8 410 9 330 10 340 11 750 13 350
7 do 15 let 4 430 4 820 5 330 5 870 6 480 7 160 7 910 8 750 9 710 10 750 12 240 13 910
8 do 19 let 4 590 5 010 5 540 6 090 6 740 7 450 8 230 9 080 10 090 11 170 12 700 14 460
9 do 23 let 4 760 5 200 5 740 6 320 6 990 7 730 8 540 9 430 10 460 11 590 13 190 15 030
10 do 27 let 4 940 5 390 5 930 6 560 7 240 8 010 8 830 9 780 10 830 11 990 13 690 15 600
11 do 32 let 5 110 5 570 6 130 6 780 7 500 8 290 9 140 10 130 11 220 12 430 14 180 16 150
12 nad 32 let 5 280 5 760 6 340 7 000 7 750 8 570 9 460 10 470 11 590 12 850 14 680 16 710“.

27. V příloze č. 3 části A. se doplňuje bod 6, který zní:

"6. Velitelství divize

funkcepříplatek za vedení
6.1.Velitel3 000 - 7 000
6.2.Náčelník štábu, zástupce velitele2 000 - 5 000
6.3.Náčelník odboru, zástupce náčelníka štábu1 500 - 4 000
6.4.Náčelník oddělení, náčelník osobního štábu, náčelník samostatné skupiny1 000 - 3 500
6.5.Náčelník skupiny500 - 2 000.

28. V příloze č. 3 části C. bod 1 zní:

"1. Generální ředitel 6 000 - 13 000.".

29. V příloze č. 3 části D. bod 1 zní:

"1. Generální ředitel 6 000 - 13 000.".

30. V příloze č. 3 část E. zní:

"E. Hasičský záchranný sbor České republiky

1. Generální ředitelství

funkcepříplatek za vedení
1.1.Generální ředitel6 000 - 13 000
1.2.Náměstek generálního ředitele4 500 - 9 000
1.3.Ředitel odboru, ředitel kanceláře, ředitel zařízení3 500 - 8 000
1.4.Vedoucí oddělení2 000 - 5 000
1.5.Vedoucí zaměstnanec, který soustavně řídí podřízené zaměstnance500 - 3 000.

2. Hasičský záchranný sbor kraje funkce příplatek za vedení

funkcepříplatek za vedení
2.1.Krajský ředitel4 000 - 8 000
2.2.Náměstek krajského ředitele3 000 - 6 000
2.3.Ředitel odboru, ředitel kanceláře, ředitel územního odboru, vedoucí zařízení2 000 - 5 000
2.4.Vedoucí oddělení, vedoucí zaměstnanec, který soustavně řídí podřízené zaměstnance500 - 3 000.
“.

31. V příloze č. 3 se za část F. vkládá nová část G., která zní:

"G. Příplatek za vedení pro vedoucí zaměstnance Úřadu pro zahraniční styky a informace funkce příplatek za vedení

funkcepříplatek za vedení
Ředitel Úřadu9 000 - 13 000
Vedoucí zaměstnanec v řídící úrovni 3. stupně6 000 - 10 000
Vedoucí zaměstnanec v řídící úrovni 2. stupně3 000 - 7 000
Vedoucí zaměstnanec v řídící úrovni 1. stupně500 - 4 000.

Dosavadní části G. a H. se označují jako části H. a I.

32. V příloze č. 3 části H. nadpis zní: "Příplatek za vedení pro vedoucí zaměstnance uvedené v § 1 odst. 2 písm. k)".

33. V příloze č. 3 části I. nadpis včetně poznámky pod čarou č. 17) zní: "Příplatek za vedení pro vedoucí zaměstnance policejních škol17)

17) § 54 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění zákona č. 138/1995 Sb.".

Čl. II

1. Další plat podle § 12 nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nařízení vlády č. 143/1995 Sb. a nařízení vlády č. 72/1996 Sb., se v roce 2001 poskytne jen ve výši poloviny částky, na kterou by jinak zaměstnanci vznikl nárok.

2. Další plat vypočtený podle bodu 1 se zaokrouhlí na celé stokoruny směrem nahoru.


Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

PhDr. Špidla v. r.

Přesunout nahoru