Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 491/2000 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky

Částka 142/2000
Platnost od 29.12.2000
Účinnost od 01.01.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

491

ZÁKON

ze dne 5. prosince 2000

o státním rozpočtu České republiky na rok 2001

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2001 (dále jen "státní rozpočet") se stanoví částkou 636 197 400 000 Kč, celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 685 177 300 000 Kč (příloha č. 1). Schodek státního rozpočtu, který činí 48 979 900 000 Kč, bude vypořádán těmito financujícími položkami

a) vydáním státních dluhopisů podle zvláštního právního předpisu do výše 40 000 000 000 Kč,

b) změnou stavů na účtech státních finančních aktiv do výše 8 979 900 000 Kč.

(2) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2.

(3) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3.

(4) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4.

(5) Výdaje státního rozpočtu na financování programů jsou uvedeny v příloze č. 5.

(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých okresech, a to dotacemi a transfery v celkové výši 15 616 549 000 Kč uvedenými v příloze č. 6.

(7) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům krajů, a to dotacemi v celkové výši 903 040 000 Kč uvedenými v příloze č. 7. Jejich součástí je i příspěvek na plnění úkolů v přenesené působnosti (dále jen "příspěvek na výkon státní správy").

(8) Ve státním rozpočtu je obsažena dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu ve výši 4 230 000 000 Kč. Z této dotace je částka ve výši 22 430 000 Kč určena na krytí správních výdajů Státního zemědělského intervenčního fondu.

(9) Ve státním rozpočtu je obsažena dotace Státnímu fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie ve výši 10 000 000 Kč.

§ 2

(1) Součástí finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí (§ 1 odst. 6) je i příspěvek na výkon státní správy.1)

(2) Výše příspěvku na výkon státní správy pro jednotlivé obce v každém okrese se stanoví podle postupu uvedeného v příloze č. 8.

§ 3

(1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státních rozpočtů let 1997 až 2000, které byly poskytnuty prostřednictvím kapitol státního rozpočtu a okresních úřadů obcím na řešení povodňových škod vzniklých v letech 1997 a 1998 a nebyly vyčerpány do 31. prosince 2000, byly těmito obcemi použity v roce 2001 ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v letech 1997 až 2000.

(2) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby finanční prostředky účelové rezervy na národní podíl financování předstrukturálních nástrojů politiky Evropské unie rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa ve státním rozpočtu České republiky na rok 2000, které nebyly vyčerpány do 31. prosince 2000, byly převedeny na účty Národního fondu podle zvláštního právního předpisu.2)

(3) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státního rozpočtu roku 2000 rozpočtované na financování programu reprodukce investičního majetku v kapitole Všeobecná pokladní správa evidenční číslo 398 090 a rozpočtovým opatřením přesunuté do kapitoly Ministerstva vnitra na financování výstavby sídel krajských úřadů, které nebyly vyčerpány do 31. prosince 2000, byly použity v roce 2001 ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v roce 2000.

(4) Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele "Financování opatření k odstranění následků povodní", "Výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku", "Financování řešení důsledků kosovské krize" a "Výdaje na reformu veřejné správy" rozpočtované v kapitole Operace státních finančních aktiv o prostředky, které nebyly v roce 2000 vyčerpány z prostředků určených na stejné účely. O toto překročení se zvyšují i celkové rozpočtované výdaje státního rozpočtu a financující položka "Změna stavů na účtech státních finančních aktiv" uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).

§ 4

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2001 a způsobu kontroly jejich využití jsou uvedena v příloze č. 9.


§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.


Příloha č. 1 k zákonu č. 491/2000 Sb.

ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Ukazatel v tis. Kč
Příjmy státního rozpočtu celkem 636 197 400
Výdaje státního rozpočtu celkem 685 177 300
z toho:finanční vztahy k rozpočtům
- obcí v úhrnech po jednotlivých okresech15 616 549
- krajů903 040
Schodek 48 979 900
Financování:
Vydání státních dluhopisů podle zvláštního předpisu 40 000 000
Změna stavů na účtech státních finančních aktiv 8 979 900

Příloha č. 2 k zákonu č. 491/2000 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

Číslo
kapitoly
Kapitoladaňové
příjmy
v tisících Kč
z toho:nedaňové
příjmy,
kapitálové
příjmy
a přijaté dotace
pojistné na
důchodové
pojištění
301Kancelář prezidenta republiky30 670
302Poslanecká sněmovna Parlamentu14 000
303Senát Parlamentu8 275
304Úřad vlády České republiky8 600
305Bezpečnostní informační služba77 000
306Ministerstvo zahraničních věcí747 940
307Ministerstvo obrany2 241 304 *)1 713 938694 168
308Národní bezpečnostní úřad0
309Kancelář Veřejného ochránce práv0
312Ministerstvo financí602 865 *)461 014158 550
313Ministerstvo práce a sociálních věcí226 476 770 *)173 807 407248 592
314Ministerstvo vnitra4 512 862 *)3 451 012293 500
315Ministerstvo životního prostředí47 475
317Ministerstvo pro místní rozvoj32 100
321Grantová agentura České republiky1 020
322Ministerstvo průmyslu a obchodu274 700
327Ministerstvo dopravy a spojů92 266
328Český telekomunikační úřad20 390 000
329Ministerstvo zemědělství129 000
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy305 000
334Ministerstvo kultury149 959
335Ministerstvo zdravotnictví119 690
336Ministerstvo spravedlnosti584 299 *)446 817372 395
341Úřad pro veřejné informační systémy2 200
343Úřad pro ochranu osobních údajů0
344Úřad průmyslového vlastnictví24 000
345Český statistický úřad12 700
346Český úřad zeměměřický a katastrální164 030
347Komise pro cenné papíry0
348Český báňský úřad4 000
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže0
358Ústavní soud35
361Akademie věd České republiky39 000
372Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání63
374Správa státních hmotných rezerv850 000
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost1 000
380Okresní úřady1 082 078
381Nejvyšší kontrolní úřad2 500
396Státní dluh0
397Operace státních finančních aktiv700 0004 779 400
398Všeobecná pokladní správa359 400 00010 523 394
CELKEM594 518 100179 880 18841 679 300
PŘÍJMY CELKEM (daňové, nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace)636 197 400

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je podle rozpočtové skladby platné od 1. ledna 1997 součástí daňových příjmů

Příloha č. 3 k zákonu č. 491/2000 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

Číslo kapitolyKapitolav tisících Kč
Výdaje
celkem
301Kancelář prezidenta republiky312 737
302Poslanecká sněmovna Parlamentu896 495
303Senát Parlamentu483 300
304Úřad vlády České republiky361 224
305Bezpečnostní informační služba873 591
306Ministerstvo zahraničních věcí4 596 057
307Ministerstvo obrany45 078 319
308Národní bezpečnostní úřad544 274
309Kancelář Veřejného ochránce práv152 554
312Ministerstvo financí12 022 341
313Ministerstvo práce a sociálních věcí238 538 952
314Ministerstvo vnitra35 705 007
315Ministerstvo životního prostředí3 142 099
317Ministerstvo pro místní rozvoj6 438 298
321Grantová agentura České republiky1 072 735
322Ministerstvo průmyslu a obchodu9 531 497
327Ministerstvo dopravy a spojů3 595 847
328Český telekomunikační úřad246 578
329Ministerstvo zemědělství13 920 360
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy80 458 372
334Ministerstvo kultury5 157 053
335Ministerstvo zdravotnictví4 883 331
336Ministerstvo spravedlnosti13 548 061
341Úřad pro veřejné informační systémy65 565
343Úřad pro ochranu osobních údajů76 446
344Úřad průmyslového vlastnictví130 887
345Český statistický úřad2 308 394
346Český úřad zeměměřický a katastrální2015315
347Komise pro cenné papíry100 310
348Český báňský úřad116 674
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže57 422
358Ústavní soud70 220
361Akademie věd České republiky3 047 532
372Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání30 480
374Správa státních hmotných rezerv1 970 396
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost272 886
380Okresní úřady34 272 599
381Nejvyšší kontrolní úřad336 796
396Státní dluh21 329 000
397Operace státních finančních aktiv33 259 300
398Všeobecná pokladní správa104 157 996
CELKEM685 177 300

Příloha č. 4 k zákonu č. 491/2000 Sb.

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem30 670
Výdaje celkem312 737
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci34 610
z toho: platy zaměstnanců31 893
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)11 442
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb638
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 5131 000
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom:institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě34 610
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě31 893
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)1 655
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány235 348
Celkové výdaje na lesní hospodářství18 000
Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby230
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem14 000
Výdaje celkem896 495
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci239 458
z toho: platy zaměstnanců105 568
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)83 811
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 112
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 5110 178
Specifické dílčí ukazatele
Platy poslanců130 000
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (podle z. č. 236/1995 Sb.)68 030
Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby57 140
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem8 275
Výdaje celkem483 300
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci127 490
z toho: platy zaměstnanců67 550
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)44 622
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 364
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 5125 300
Specifické dílčí ukazatele
Platy senátorů57 330
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (podle z. č. 236/1995 Sb.)25 923
Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby3 000
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem8 600
Výdaje celkem361 224
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci145 601
z toho: platy zaměstnanců126 284
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)49 698
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 526
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 5118 536
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem8 269
v tom:institucionální prostředky6 019
účelové prostředky2 250
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě145 601
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě126 284
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU92 090

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoIy 305 Bezpečnostní informační služba

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem77 000
Výdaje celkem873 591
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 5169 370
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem5 100
v tom:institucionální prostředky0
účelové prostředky5 100
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU2 900

Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem747 940
Výdaje celkem4 596 057
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci415 914
z toho: platy zaměstnanců412 774
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)145 570
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb8 255
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 51 096 651
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem18 000
v tom:institucionální prostředky7 000
účelové prostředky11 000
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě415 914
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě412 774
Výdaje zastupitelských úřadů3 744 898
Náhrady zvýšených životních výdajů zaměstnanců v zahraničí1 527 708
Koncepce vízové politiky a modernizace vízového procesu321 190
Rozvojová zahraniční pomoc0
Vrcholné státní návštěvy0
Zahraniční vysílání rozhlasu0
Neinvestiční transfery do zahraničí0
Visegrádský fond0
Humanitární pomoc0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č.240/2000 Sb.)5 000
Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů1 000
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU66 500

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem694 168
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti2 241 304
z toho: pojistné na důchodové pojištění1 713 938
Výdaje celkem45 078 319
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci10 478 519
z toho: platy zaměstnanců9 629 075
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)3 389 493
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb192 583
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 512 055 007
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem498 205
v tom:institucionální prostředky107 400
účelové prostředky390 805
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě **)2 007 381
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě**)1 832 064
Rozvojová zahraniční pomoc0
Program protidrogové politiky2 846
Program sociální prevence a prevence kriminality20 080
Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů7 500
Důchody2 774 440
Ostatní sociální dávky1418 250
Výdaje na sportovní reprezentaci0
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Výdaje na civilní ochranu463 438
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)463 436
Dotace podnikatelským subjektům101 000

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

**) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem544 274
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci63 736
z toho: platy zaměstnanců62 818
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)21 987
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 256
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 5366 780
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem20 005
v tom:institucionální prostředky10 000
účelové prostředky10 005
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě**)63 736
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě**)62 818
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č.240/2000 Sb.)0
Výdaje na mezinárodní konference0

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

**) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Ukazatele kapitoly 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem152 554
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci23 497
z toho: platy zaměstnanců16 444
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)8 224
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb329
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 595 160
Specifické dílčí ukazatele
Platy funkcionářů2 253
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 349/1999 Sb.)2 332
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU95 160

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem158 550
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti602 865
z toho: pojistné na důchodové pojištění461 014
Výdaje celkem12 022 341
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci5 247 557
z toho: platy zaměstnanců5 227 057
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)1 836 641
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb104 544
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 52 600 306
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě**)5 247 557
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě**)5 227 057
Rozvojová zahraniční pomoc0
Program protidrogové politiky36 665
Program sociální prevence a prevence kriminality0
Ostatní sociální dávky21 524
Ostatní věcné výdaje celkem:***)2 764 953
v tom:Ministerstvo financí651 612
Uzemní finanční orgány1 248 986
Generální ředitelství cel864 355
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU1 361 770
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)1 000

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

**) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

***) běžné výdaje celkem bez platů zaměstnanců a ostatních plateb za vykonanou práci, pojistného placeného zaměstnavatelem, převodu FKSP a bez ostatních sociálních dávek

Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem248 592
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti226 476 770
z toho: pojistné na důchodové pojištění173 807 407
Výdaje celkem238 538 952
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci2 377 359
z toho: platy zaměstnanců2 371 143
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)832 075
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb47 426
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 52 227 952
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem51 850
v tom:institucionální prostředky36 050
účelové prostředky15 800
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě2 222 727
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě2 217 490
Rozvojová zahraniční pomoc0
Program protidrogové politiky28 315
Program sociální prevence a prevence kriminality87 500
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU4 362 773
Důchody188 322 000
Ostatní sociální dávky30 192 000
Pasivní politika zaměstnanosti5 900 000
Aktivní politika zaměstnanosti4 273 000
Výplaty mezd za insolventní zaměstnavatele podle zákona č. 118/2000 Sb.500 000
Výdaje ústavů sociální péče řízených ministerstvem371 225
Zabezpečení systému státní sociální podpory - běžné výdaje225 150
Výdaje na spoje související s výplatou důchodů a ostatních dávek570 958
Dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby1 000 960
Dotace České katolické charitě na domovy důchodců duchovních a řeholnic101 500
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)400

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem293 500
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti4 512 862
z toho: pojistné na důchodové pojištění3 451012
Výdaje celkem35 705 007
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci16 340 363
z toho: platy zaměstnanců15 967 838
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)5 588 743
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb319 357
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 52 403 527
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem19 100
v tom:institucionální prostředky9 634
účelové prostředky9 466
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě**)15 936 022
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě**)15 577 918
Rozvojová zahraniční pomoc0
Program protidrogové politiky0
Program sociální prevence a prevence kriminality3 900
Důchody2 053 000
Ostatní sociální dávky1 406 000
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU1 260 930
Výdaje na sportovní reprezentaci0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č.240/2000 Sb.)30 100
Výdaje na mezinárodní konference80
Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů1800

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

**) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem47 475
Výdaje celkem3 142 099
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci332 796
z toho: platy zaměstnanců329 419
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)116581
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb6 588
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 5892 095
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem412 556
v tom:institucionální prostředky201 707
účelové prostředky210 849
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě228 140
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě225 882
Rozvojová zahraniční pomoc0
Program péče o krajinu238 105
Sanace lokalit po Sovětské armádě75 046
Dotace občanským sdružením19 350
Příspěvky zoologickým zahradám55 000
Příspěvky na činnost národních parků KRNAP, Šumava, Podyjí a České Švýcarsko280 452
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím34 700
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU134 932
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z. č.240/2000 Sb.)780

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem32 100
Výdaje celkem6 438 298
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci102 941
z toho: platy zaměstnanců99 906
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)36 030
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 037
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 55 460 789
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom:institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě90 436
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě88 481
Státní finanční podpora k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu600 000
Půjčky obcím na opravy a modernizaci bytového fondu200 000
Příspěvek na činnost České centrály cestovního ruchu128 052
Výdaje na územní plánování45 000
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU2 310 300
Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů1 600
Regionální programy podnikání (ČMZRB)300 000

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem1 020
Výdaje celkem1 072 735
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci11 476
z toho: platy zaměstnanců6 414
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)3 342
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb128
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 5142 200
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem1 072 735
v tom:institucionální prostředky21 235
účelové prostředky1 051 500
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem274 700
Výdaje celkem9 531 497
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci382 025
z toho: platy zaměstnanců376 759
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)133 709
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb7 536
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 51 209 699
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem1 200 000
v tom:institucionální prostředky0
účelové prostředky1 200 000
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě378 086
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě373 323
Rozvojová zahraniční pomoc0
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím14 929
Útlum hornictví včetně sanace těžby uranu4 300 000
v tom:uhelné a rudné2 800 000
z toho: obligatorní sociálně zdravotní náklady1 650 000
uranové včetně sanace těžby uranu1 500 000
z toho: obligatorní sociálně zdravotní náklady490 000
Programy zateplování a úspor energie102 200
Dotace na nakládání s radioaktivními odpady dle atomového zákona15 000
Správa skládek pro s. p. Diamo22 000
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU6 989 806
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)797

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy a spojů

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem92 266
Výdaje celkem3 595 847
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci196 218
z toho: platy zaměstnanců193 317
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)68 676
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3 867
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 51 523 300
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem94 084
v tom:institucionální prostředky24 550
účelové prostředky69 534
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě188 074
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě186 246
Rozvojová zahraniční pomoc0
Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu osobní železniční dopravy500 000
Dotace pro kombinovanou dopravu91 000
Splátka jistiny úvěru ČD800 000
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím2 850
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)0

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem20 390 000
Výdaje celkem246 578
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci102 558
z toho: platy zaměstnanců101 291
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)35 895
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 025
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 520 000
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom:institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě102 558
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě101 291
Rozvojová zahraniční pomoc0
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím2 000
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU2 200
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)0

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem129 000
Výdaje celkem13 920 360
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 126 011
z toho: platy zaměstnanců1 118713
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)394 104
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb22 374
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 51 569 295
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem475 291
v tom:institucionální prostředky244 056
účelové prostředky231 235
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě979 943
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě973 878
Rozvojová zahraniční pomoc0
Podpora agrokomplexu celkem**)6 840 000
Podpora lesnímu hospodářství530 000
Podpora vodnímu hospodářství328 385
Státní podpora zdravotně postiženým občanům na bezlepkové a bezbílkovinné potraviny7 000
Prostředky na činnost učňovských zařízení1 466 850
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím2 300
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU682 302
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)700

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

**) v tom: - podpůrné programy - podle § 2 odst. 1 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. a zásad Ministerstva zemědělství
- posílení příjmů zemědělských výrobců - podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. a nařízení vlády
- majetková újma podle § 16 odst. 2 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči
- dotace Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s.

Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem305 000
Výdaje celkem80 458 372
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci11 568 197
z toho: platy zaměstnanců11 498 769
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)4 048 174
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb229 976
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 57 793 531
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem**)4 733 582
v tom:institucionální prostředky 3 408 159
účelové prostředky1 325 423
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě240 549
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě238 469
Vybrané okruhy výdajů:
- program protidrogové politiky10 000
- program sociální prevence a prevence kriminality10 000
- rozvojová zahraniční pomoc0
- výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU1 356 500
- sportovní reprezentace811 131
- mezinárodní konference, semináře a sympózia2 820
- program podpory vzdělávání národnostních menšin15 000
- Český institut sociální a ekonomické strategie při UK9 800
- zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)10
Běžné výdaje kapitoly bez výzkumu a vývoje, vybraných okruhů výdajů
a běžných výdajů souvisejících s reprodukcí investičního majetku
67 254 828
v tom:neinvestiční transfery vysokým školám***)9 832 521
běžné výdaje regionálního školství55 922 152
ostatní přímo řízené organizace a společné úkoly503 783
podpora činnosti v oblasti mládeže a tělovýchovy561 039
běžné výdaje státní správy435 333

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

**) vč. Výdajů na V. rámcový program (720 mil. Kč), které jsou rovněž zahrnuty v programech v rámci EU

***) dotace veřejným vysokým školám dle § 18 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů; finanční prostředky pro policejní VŠ jsou zahrnuty do kapitoly MV, pro vojenské VŠ do kapitoly MO

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem149 959
Výdaje celkem5 157 053
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci53 200
z toho: platy zaměstnanců51 153
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)18 620
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 023
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 51 281 275
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem116 106
v tom:institucionální prostředky31 104
účelové prostředky85 002
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě53 200
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě51 153
Výdaje na církve a náboženské společnosti (CNS) celkem916 963
z toho:výdaje na činnost registrovaných CNS739 943
v tom:platy duchovních470 323
pojistné duchovních165 123
platy administrativy33 334
pojistné administrativy11667
prostředky na věcné náklady CNS37 000
prostředky na údržbu církevního majetku22 496
Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby1 972
Vybrané okruhy výdajů:
Podpora českých divadel0
Program záchrany architektonického dědictví464 800
Havarijní - střešní program50 000
Program restaurování movitých kulturních památek25 000
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví7 525
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón300 000
Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny25 000
Program podpory záchranných archeologických výzkumů10 000
Program podpory aktivit národnostních a etnických menšin7 000
Veřejné informační služby knihoven0
Program na podporu stálých symfonických orchestrů a pěveckých sborů5 000
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU58 300
Kulturní aktivity186 233
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)100

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem119 690
Výdaje celkem4 883 331
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci294 833
z toho: platy zaměstnanců286 464
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)103 605
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb5 897
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 51 522 769
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem712 558
v tom:institucionální prostředky253 229
účelové prostředky459 329
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě134 101
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě126 300
Rozvojová zahraniční pomoc0
Program protidrogové politiky20 000
Program sociální prevence a prevence kriminality0
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU89 900
Ústavní péče celkem307 891
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby celkem1 527 619
Zdravotnické programy celkem96 048
z toho: Národní program zdraví15 000
Ostatní činnosti ve zdravotnictví560 176
z toho: dotace občanským sdružením254 000
Národní plán pomoci zdravotně postiženým28 000

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem372 395
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti584 299
z toho: pojistné na důchodové pojištění446 817
Výdaje celkem13 548 061
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci6 402 993
z toho: platy zaměstnanců4 356 545
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)2 241 047
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb127 640
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 51418 932
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem12 073
v tom:institucionální prostředky12 073
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě**) ,6 341 820
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě**)4 296 968
Platy soudců1 883 151
Platy státních zástupců615 010
Program protidrogové politiky6 480
Program sociální prevence a prevence kriminality4 700
Důchody253 000
Ostatní sociální dávky313 000
z toho: odchodné48 000
Neinvestiční transfery do zahraničí20
Výdaje justice7 745 761
Výdaje vězeňství5 222 970
Odměny odsouzených128 782
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU939 858
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č.240/2000 Sb.)650
Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů1 500

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

**) včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany (tj. soudy, státní zastupitelství a vězeňství)

Ukazatele kapitoly 341 Úřad pro veřejné informační systémy

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 200
Výdaje celkem65 565
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci25 001
z toho: platy zaměstnanců23 582
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)8 750
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb472
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 510 840
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě25 001
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě23 582
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem76 446
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci23 112
z toho: platy zaměstnanců21 358
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)8 089
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb427
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 511 304
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem24 000
Výdaje celkem130 887
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci57 552
z toho: platy zaměstnanců57 105
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)20 143
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 142
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 525 860
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě57 552
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě57 105
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU22 900

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem12 700
Výdaje celkem2 308 394
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1 534 379
z toho: platy zaměstnanců572 908
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)224 308
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb11 459
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 5271 600
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem0
v tom:institucionální prostředky0
účelové prostředky0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě1 530 683
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě570 693
Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů1 590 651
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU79 600

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem164 030
Výdaje celkem2015315
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci992 744
z toho: platy zaměstnanců992 030
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)347 460
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb19 841
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 5330 900
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem20 805
v tom:institucionální prostředky16 555
účelové prostředky4 250
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě992 744
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě992 030
Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů1 000
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 347 Komise pro cenné papíry

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem100 310
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci39 398
z toho: platy zaměstnanců33 403
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)13 789
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb668
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 524 500
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě39 398
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě33 403
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU22 000

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem4 000
Výdaje celkem116 674
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci54 347
z toho: platy zaměstnanců54 297
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)19 021
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 086
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 57100
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem23 000
v tom:institucionální prostředky0
účelové prostředky23 000
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě54 347
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě54 297
Výdaje na činnost ústředí ČBÚ50 476
Výdaje na činnost obvodních báňských úřadů66 198
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem57 422
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci28 948
z toho: platy zaměstnanců28 545
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)10131
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb571
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 525 969
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě28 948
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě28 545
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU21 769

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem35
Výdaje celkem70 220
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci36 216
z toho: platy zaměstnanců19 715
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)12 676
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb724
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 52 000
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě36 216
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě19715
Platy soudců16 108
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)2 203
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem39 000
Výdaje celkem3 047 532
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci39 775
z toho: platy zaměstnanců38 941
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)13 921
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb779
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 5385 470
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem3 047 532
v tom:institucionální prostředky2 465 845
účelové prostředky581 687
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím2 700
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 372 Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nezdaňované příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem63
Výdaje celkem30 480
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci12 002
z toho: platy zaměstnanců6 543
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)4 201
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb131
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 51 200
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem850 000
Výdaje celkem1 970 396
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci76 120
z toho: platy zaměstnanců75 700
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)26 642
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 514
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 5348 005
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě76 120
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě75 700
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU951 156
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)1 419 429

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem1 000
Výdaje celkem272 886
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci72 053
z toho: platy zaměstnanců71 931
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)25 218
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 438
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 537 042
Specifické dílčí ukazatele
Výdaje na výzkum a vývoj celkem37 140
v tom:institucionální prostředky16 500
účelové prostředky20 640
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě53 393
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě53 298
Rozvojová zahraniční pomoc0
Radonový program9 000
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU23 000

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

celkem

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem1 082 078
Výdaje celkem34 272 599
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci4 338 147
z toho: platy zaměstnanců4 276 455
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)1 518 353
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb85 529
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 51 301 531
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě3 326 831
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě3 281 000
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)84 432
Dávky sociální péče1 400 000
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě2 185 420
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě1 829 800
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím12 006 222

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 BE-Beroun

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem25 618
Výdaje celkem269 256
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci55 473
z toho: platy zaměstnanců54 773
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)19 416
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 095
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 515 744
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě33 774
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě33 201
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)682
Dávky sociální péče13 365
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě17 100
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě25 600
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím58 762

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 Bl-Brno venkov

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem45 191
Výdaje celkem578 609
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci58 054
z toho: platy zaměstnanců56 842
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)20 319
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 137
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 540 848
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě58 054
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě56 842
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č.240/2000 Sb.)600
Dávky sociální péče21431
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě34 500
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě34 400
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím150 875

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 BK-Blansko

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem1 762
Výdaje celkem387 903
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci55 277
z toho: platy zaměstnanců54 540
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)19 347
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1091
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 510 138
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě48 073
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě47 343
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z. č. 240/2000 Sb.)1 156
Dávky sociální péče24 229
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě33 100
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě5 900
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů
z titulu výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím131 379

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 BN-Benešov

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem7 189
Výdaje celkem318 441
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci41391
z toho: platy zaměstnanců40 998
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)14 487
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb820
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 517 800
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě41391
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě40 998
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č.240/2000 Sb.)568
Dávky sociální péče15 265
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě44 950
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě17 900
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím55 279

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 BR-Bruntál

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem790
Výdaje celkem608 144
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci52 065
z toho: platy zaměstnanců51 392
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)18 223
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 028
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 515 498
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě52 065
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě51 392
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č.240/2000 Sb.)1 029
Dávky sociální péče25 752
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě47 800
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě43 800
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím241 608

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 BV-Břeclav

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem3911
Výdaje celkem481 231
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci52 570
z toho: platy zaměstnanců51 443
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)18 400
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 029
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 524 637
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě46 422
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě45 316
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)900
Dávky sociální péče9 844
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě33 200
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě29 100
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím187 741

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady380

CB-České Budějovice

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem4 271
Výdaje celkem562 527
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci72 320
z toho: platy zaměstnanců70 554
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)25 312
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1411
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 524 230
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě59 185
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě57 768
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č.240/2000 Sb.)1 050
Dávky sociální péče35 650
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě52 900
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě24 800
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů
z titulu výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím145 047

*) pojistné na sociální zabezpečeni a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 CH-Cheb

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem32 023
Výdaje celkem391 430
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci75 893
z toho: platy zaměstnanců 75 692
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)26 563
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 514
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 57 440
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě38 846
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě38 760
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č.240/2000 Sb.)530
Dávky sociální péče11 097
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě21 900
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě21 700
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím104 360

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 CK-Český Krumlov

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem10 873
Výdaje celkem236 805
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci36 367
z toho: platy zaměstnanců36 238
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)12 728
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb725
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 56 380
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě36 367
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě36 238
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č.240/2000 Sb.)320
Dávky sociální péče7 947
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě31 000
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě10 300
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu výrazné
změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím67 519

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 CL-Česká Lípa

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem13 853
Výdaje celkem401 928
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci51 205
z toho: platy zaměstnanců50 225
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)17 922
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 004
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 525 881
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě51 205
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě50 225
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)1 280
Dávky sociální péče12 422
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě27 900
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě26 300
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím111 943

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 CR-Chrudim

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 1 600
Výdaje celkem 460 929
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 45 588
z toho: platy zaměstnanců 45 239
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*) 15 956
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 905
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 59 310
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 45 588
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 45 239
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.) 810
Dávky sociální péče 26 877
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě 26 100
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě 35 800
Pozemkové úpravy 0
Protiradonová opatření 0
Financování školství 0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím 170 698

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady 380 CV-Chomutov

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 210
Výdaje celkem653 525
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci55 513
z toho: platy zaměstnanců54 739
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)19 430
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 095
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 516 963
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě47 755
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě47149
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č.240/2000 Sb.)1 150
Dávky sociální péče13 467
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě26 400
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě 20 300
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím347 430

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 DC-Děčín

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem5 760
Výdaje celkem600 989
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci61 180
z toho: platy zaměstnanců60 682
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)21 413
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 214
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 520 700
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě51 264
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě50 808
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)1 237
Dávky sociální péče 16 940
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě20 630
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě 38 700
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření 0
Financování školství 0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím 268 336

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 DO-Domažlice

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 10 054
Výdaje celkem 219 894
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní pla by za provedenou práci 51 200
z toho: platy zaměstnanců 50 868
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*) 17 920
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 017
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 57 937
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 37 826
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 37 703
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.) 400
Dávky sociální péče 12 929
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě 21 060
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě 21 200
Pozemkové úpravy 0
Protiradonová opatření 0
Financování školství 0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím 43 982

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 FM-Frýdek-Místek

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 2 010
Výdaje celkem 909 671
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 63 761
z toho: platy zaměstnanců 62 866
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*) 22 316
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 257
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 523 900
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 63 761
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 62 866
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.) 1 112
Dávky sociální péče 31 654
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě 46 300
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě 51 900
Pozemkové úpravy 0
Protiradonová opatření 0
Financování školství 0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím 499 140

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 HB-Havlíčkův Brod

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 7110
Výdaje celkem 339 347
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 46 946
z toho: platy zaměstnanců 46 067
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*) 16 431
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 921
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 523 470
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 42 231
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 41 647
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.) 620
Dávky sociální péče 16 476
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě 25 100
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě 26 200
Pozemkové úpravy 0
Protiradonová opatření 0
Financování školství 0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím 93 251

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 HK-Hradec Králové

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 9 603
Výdaje celkem 581 329
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 55 924
z toho: platy zaměstnanců 54 615
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*) 19 573
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 092
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 513 000
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 55 924
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 54 615
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.) 1 733
Dávky sociální péče 32 684
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě 21 400
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě 24 400
Pozemkové úpravy 0
Protiradonová opatření 0
Financování školství 0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu výrazné změny
financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím 187 7531

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 HO-Hodonín

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem17 836
Výdaje celkem734 603
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci64 507
z toho: platy zaměstnanců 63 800
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)22 577
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 276
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 516 550
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě51 021
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě50 340
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)1 457
Dávky sociální péče29 984
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě27 000
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě44 900
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím319 466

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 JC-Jičín

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem1 590
Výdaje celkem285 355
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci43 629
z toho: platy zaměstnanců 42 833
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)15 270
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb857
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 512 960
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě38 793
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě37 997
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)910
Dávky sociální péče15 030
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě26 870
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě32 300
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím93 608

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 JE-Jeseník

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem17 924
Výdaje celkem243 689
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci51 567
z toho: platy zaměstnanců51 065
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)18 048
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 021
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 56 400
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě31 312
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě31061
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)100
Dávky sociální péče4 846
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě15 200
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě18 400
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím85 297

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 JH-Jindřichův Hradec

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem40 630
Výdaje celkem421 378
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci94 643
z toho: platy zaměstnanců 93 306
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)33 125
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 866
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 514 830
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě43 459
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě43 262
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)650
Dávky sociální péče20 284
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě39 050
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě21 500
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím86 780

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 Jl-Jihlava

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem17 641
Výdaje celkem396 034
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci54 894
z toho: platy zaměstnanců54 430
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)19213
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 089
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 511 905
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě46 981
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě46 724
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)1 263
Dávky sociální péče19 656
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě 26 900
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě24 800
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím144 225

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 JN-Jablonec nad Nisou

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem22 495
Výdaje celkem 375 766
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci65 403
z toho: platy zaměstnanců64 021
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)22 891
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 280
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 543 799
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě39 659
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě39 261
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)470
Dávky sociální péče30 083
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě19 500
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě21 000
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím89 609

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 KD-Kladno

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem60 500
Výdaje celkem652 750
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci110 321
z toho: platy zaměstnanců108 206
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)38 612
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 164
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 521 950
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě48 306
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě47 700
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)985
Dávky sociální péče26 892
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě33 000
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě24 200
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím215 525

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 KH-Kutná Hora

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem1 662
Výdaje celkem327 542
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci41 579
z toho: platy zaměstnanců41 091
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)14 553
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb822
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 510 104
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě38 067
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě37 579
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č.240/2000 Sb.)650
Dávky sociální péče15 868
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě20 100
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě27 300
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím117 861

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 Kl-Karviná

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem23 552
Výdaje celkem1 215 049
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci74 833
z toho: platy zaměstnanců73 308
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)26 192
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 466
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 59 550
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě74 833
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě73 308
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č.240/2000 Sb.)3 946
Dávky sociální péče49 633
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě26 085
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě9 700
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím652 466

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 KM-Kroměříž

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem53 395
Výdaje celkem581 645
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci104 199
z toho: platy zaměstnanců102 753
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)36 470
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 055
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 527 010
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě44 053
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě43 577
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č.240/2000 Sb.)800
Dávky sociální péče36 787
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě27 100
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě28 700
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím 170 757

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 KO-Kolín

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem6 656
Výdaje celkem331 483
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci49 798
z toho: platy zaměstnanců49 219
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)17 429
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb984
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 57 805
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě42 776
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě42 247
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č.240/2000 Sb.)783
Dávky sociální péče16 970
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě22 000
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě4 900
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím117 508

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 KT-Klatovy

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem5 077
Výdaje celkem374 982
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci42 249
z toho: platy zaměstnanců41 824
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)14 787
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb836
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 518 100
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě42 249
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě41 824
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č.240/2000 Sb.)417
Dávky sociální péče18 158
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě46 000
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě41 000
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím98 120

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 KV-Karlovy Vary

v tisících
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 47 238
Výdaje celkem 505 334
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 102 783
z toho: platy zaměstnanců 101 962
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*) 35 974
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 2 039
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 527 570
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 44131
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 44 044
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.) 751
Dávky sociální péče 14 000
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě 28 600
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě 23 200
Pozemkové úpravy 0
Protiradonová opatření 0
Financování školství 0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím 164 500

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 Ll-Liberec

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 14 270
Výdaje celkem 554 392
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 56181
z toho: platy zaměstnanců55 232
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*) 19 663
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 105
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 524 495
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 56 181
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 55 232
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.) 3 500
Dávky sociální péče 22 993
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě 35 400
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě 45 200
Pozemkové úpravy 0
Protiradonová opatření 0
Financování školství 0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím 178 565

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 LN-Louny

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 2 592
Výdaje celkem 441 711
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 39 958
z toho: platy zaměstnanců 39 473
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*) 13 985
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 789
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 514 276
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 39 958
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 39 473
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.) 792
Dávky sociální péče 10 568
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě 39 200
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě 36 300
Pozemkové úpravy 0
Protiradonová opatření 0
Financování školství 0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím 210 444

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 LT-Litoměřice

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 39 240
Výdaje celkem 592 662
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 97 845
z toho: platy zaměstnanců97 013
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*) 34 246
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 940
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 519 369
z toho: platy zaměstnanců
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 47 907
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 47 371
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č.240/2000 Sb.) 880
Dávky sociální péče 15 613
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě 30 000
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě 52 300
Pozemkové úpravy 0
Protiradonová opatření 0
Financování školství 0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím 217 926

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 MB-Mladá Boleslav

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 11 803
Výdaje celkem 376 310
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 53 579
z toho: platy zaměstnanců 53 014
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*) 18 753
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 060
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 55 277
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 46 116
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 45 588
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.) 364
Dávky sociální péče 19 963
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě 24 700
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě 26 700
Pozemkové úpravy 0
Protiradonová opatření 0
Financování školství 0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím 78 6211

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 MF-Mělník

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 4 556
Výdaje celkem 375 007
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 42 589
z toho: platy zaměstnanců 42 015
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*) 14 906
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 840
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 516 470
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 42 589
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 42 015
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.) 650
Dávky sociální péče 11 811
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě 26 550
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě 32 400
Pozemkové úpravy 0
Protiradonová opatření 0
Financování školství 0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím 114 501

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 MO-Most

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 6 800
Výdaje celkem 694 601
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 56 365
z toho: platy zaměstnanců 55 535
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*) 19 728
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 111
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 510 685
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 42 383
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 41 779
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.) 2 137
Dávky sociální péče 9 872
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě 24 000
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě 23 900
Pozemkové úpravy 0
Protiradonová opatření 0
Financování školství 0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím 362 126

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 NA-Náchod

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 36 780
Výdaje celkem 476 590
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 87 832
z toho: platy zaměstnanců86 147
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*) 30 741
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 723
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 524 304
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 47 446
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 46 508
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č.240/2000 Sb.) 705
Dávky sociální péče 21 628
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě 28 000
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě 41 100
Pozemkové úpravy 0
Protiradonová opatření 0
Financování školství 0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím 136 937

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 NB-Nymburk

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 7 281
Výdaje celkem 357 712
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 43 562
z toho: platy zaměstnanců43 422
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*) 15 247
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 868
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 524 360
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 40 113
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 39 994
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.) 487
Dávky sociální péče 20 809
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě 20 500
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě 10 000
Pozemkové úpravy 0
Protiradonová opatření 0
Financování školství 0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím 104 0891

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 NJ-Nový Jičín

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem4 002
Výdaje celkem 686 440
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 54 289
z toho: platy zaměstnanců52 945
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*) 19 001
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 059
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 526 876
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 54 289
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 52 945
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.) 1 985
Dávky sociální péče 20 711
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě 32 960
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě 47 800
Pozemkové úpravy 0
Protiradonová opatření 0
Financování školství 0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím 311 882

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 OC-Olomouc

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 78 317
Výdaje celkem 930 131
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 156 513
z toho: platy zaměstnanců154 337
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*) 54 780
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 3 087
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 524 021
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 63 646
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 63 241
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č.240/2000 Sb.) 2 000
Dávky sociální péče 32 390
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě 52 500
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě 39 600
Pozemkové úpravy 0
Protiradonová opatření 0
Financování školství 0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím 349 334

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 OP-Opava

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 21 498
Výdaje celkem 865 024
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 81 378
z toho: platy zaměstnanců80 431
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*) 28 482
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 609
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 521 000
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 59 687
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 58 740
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č.240/2000 Sb.) 7 407
Dávky sociální péče 29 265
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě 64 402
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě 40 900
Pozemkové úpravy 0
Protiradonová opatření 0
Financování školství 0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím 294 084

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 PB-Příbram

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 7 635
Výdaje celkem 411419
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 45 915
z toho: platy zaměstnanců 45 083
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*) 16 070
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 902
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 510 600
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 44 860
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 44 185
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.) 804
Dávky sociální péče 20 055
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě 31 730
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě 7 800
Pozemkové úpravy 0
Protiradonová opatření 0
Financování školství 0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím 119 309

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 PE-Pelhřimov

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 3 961
Výdaje celkem 281 912
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 48 445
z toho: platy zaměstnanců47 720
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*) 16 956
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 954
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 59 654
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 41 285
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 40 560
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č.240/2000 Sb.) 469
Dávky sociální péče 12819
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě 28 400
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě 9 600
Pozemkové úpravy 0
Protiradonová opatření 0
Financování školství 0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím 58 697

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 Pl-Písek

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 17 375
Výdaje celkem 293 640
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 61 288
z toho: platy zaměstnanců60 500
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*) 21 451
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1210
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 58 966
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 38511
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 38 190
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č.240/2000 Sb.) 605
Dávky sociální péče 14 919
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě 24 500
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě 22 100
Pozemkové úpravy 0
Protiradonová opatření 0
Financování školství 0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím 75 519

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 PJ-Plzeň jih

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 1 490
Výdaje celkem 240 224
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 40 625
z toho: platy zaměstnanců40 533
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*) 14 219
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 811
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 59 350
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 37 286
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 37 194
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.) 260
Dávky sociální péče 13 052
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě 27 300
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě 8 200
Pozemkové úpravy 0
Protiradonová opatření 0
Financování školství 0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím 49 637

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 PR-Přerov

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 1 680
Výdaje celkem 618 455
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 48 055
z toho: platy zaměstnanců47 304
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*) 16 819
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 946
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 539 340
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 48 055
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 47 304
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.) 1 280
Dávky sociální péče 15 445
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě 33 550
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě 32 400
Pozemkové úpravy 0
Protiradonová opatření 0
Financování školství 0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím 257 638

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 PS-Plzeň sever

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 4 161
Výdaje celkem 286 938
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 42 199
z toho: platy zaměstnanců41 808
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*) 14 770
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 836
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 513 850
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 42 199
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 41 808
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy CR na členství v EU 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.) 440
Dávky sociální péče 9 099
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě 22 240
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě 19 700
Pozemkové úpravy 0
Protiradonová opatření 0
Financování školství 0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím 68 159

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 PT-Prachatice

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 1 420
Výdaje celkem 234 922
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 37 987
z toho: platy zaměstnanců37 385
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*) 13 295
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 748
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 522 500
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 34 650
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 34 074
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.) 440
Dávky sociální péče 16 006
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě 28 320
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě 14 800
Pozemkové úpravy 0
Protiradonová opatření 0
Financování školství 0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím 53 109

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 PU-Pardubice

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 20 069
Výdaje celkem 560 334
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 49 914
z toho: platy zaměstnanců49 240
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*) 17 470
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 985
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 516 000
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 49 914
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 49 240
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.) 2 800
Dávky sociální péče 25 856
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě 15 300
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě 27 600
Pozemkové úpravy 0
Protiradonová opatření 0
Financování školství 0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím 163 324

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 PV-Prostějov

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem 11 050
Výdaje celkem 498 207
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 53 455
z toho: platy zaměstnanců52 287
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*) 18 709
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 1 046
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 511 570
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 44 181
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě 43 013
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU 0|
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.) 2050
Dávky sociální péče 32 055
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě 36 600
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě 20 800
Pozemkové úpravy 0
Protíradonová opatření 0
Financování školství 0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím 181 982

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 PY-Praha východ

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem20 536
Výdaje celkem322 970
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci66 908
z toho: platy zaměstnanců65 715
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)23 418
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 314
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 58 720
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě40 381
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě39 496
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)845
Dávky sociální péče12 460
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě35 700
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě6 200
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím54 272

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 PZ-Praha západ

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem7 448
Výdaje celkem302 751
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci38 700
z toho: platy zaměstnanců38 084
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)13 545
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb762
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 559 250
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě38 700
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě38 084
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)610
Dávky sociální péče9 519
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě17 400
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě4 900
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím50 451

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 RA-Rakovník

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem20 393
Výdaje celkem254 216
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci53 119
z toho: platy zaměstnanců52 301
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)18 592
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 046
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 56 470
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě34 312
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě33 864
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)1 000
Dávky sociální péče13 202
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě24 000
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě16 000
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím65 469

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 RK-Rychnov nad Kněžnou

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 297
Výdaje celkem352 194
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci40 705
z toho: platy zaměstnanců39 916
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)14 247
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb798
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 518 636
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě40 705
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě39 916
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)890
Dávky sociální péče20 229
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě25 130
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě29 800
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím87 527

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 RO-Rokycany

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem6 080
Výdaje celkem204 334
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci34 053
z toho: platy zaměstnanců33 968
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)11919
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb679
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 56 359
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě29 833
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě29 768
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)255
Dávky sociální péče8 515
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě11 100
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě5 800
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím43 830

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 SM-Semily

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 960
Výdaje celkem305 535
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci41 588
z toho: platy zaměstnanců40 688
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)14 556
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb814
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 523 810
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě38 406
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě37 506
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)700
Dávky sociální péče11 257
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě18 500
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě23 000
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím96 607

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 SO-Sokolov

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové přímý a přijaté dotace celkem1 664
Výdaje celkem379 608
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci40 437
z toho: platy zaměstnanců39 308
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)14 153
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb786
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 522 300
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě40 437
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě39 308
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)1 608
Dávky sociální péče9 206
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě16 800
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě20 000
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím137 9741

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 ST-Strakonice

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem19 482
Výdaje celkem338 308
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci66 925
z toho: platy zaměstnanců 66 283
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)23 424
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 326
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 526 000
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě37 876
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě37 579
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)682
Dávky sociální péče15 049
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě28 020
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě22 700
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím87 621

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 SU-Šumperk

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem41 760
Výdaje celkem599 470
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci104 906
z toho: platy zaměstnanců 102 978
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)36 717
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 060
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 516 075
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě48 720
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě48 436
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)2 200
Dávky sociální péče19 714
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě34 100
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě19 300
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím226 779

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 SY-Svitavy

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem6 467
Výdaje celkem463 587
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci58 358
z toho: platy zaměstnanců57 414
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)20 425
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 148
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 517 495
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě44 216
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě43 653
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)709
Dávky sociální péče18 072
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě32 600
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě21 600
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím181 854

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 TA-Tábor

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem25 752
Výdaje celkem417 622
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci69 732
z toho: platy zaměstnanců68 857
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)24 406
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 377
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 514 200
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě44 159
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě43 766
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)1 030
Dávky sociální péče17 378
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě33 800
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě15 900
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím113 8791

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 TC-Tachov

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem4 912
Výdaje celkem247 238
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci35 337
z toho: platy zaměstnanců34 952
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)12 368
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb699
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 54 830
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě35 337
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě34 952
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)200
Dávky sociální péče11 065
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě26 000
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě14 300
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím64 636

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 TP-Teplice

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 230
Výdaje celkem579 596
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci58 539
z toho: platy zaměstnanců58 188
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)20 489
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 164
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 57 150
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě45 395
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě45 062
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)1 050
Dávky sociální péče14 925
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě41 932
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě13 600
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím280 4761

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 TR-Třebíč

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem50 019
Výdaje celkem559 680
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci112 465
z toho: platy zaměstnanců110 580
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)39 363
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 212
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 58 775
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě50 245
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě49 570
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)827
Dávky sociální péče16 019
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě35 900
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě30 800
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím179 594

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 TU-Trutnov

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem8 111
Výdaje celkem503 362
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci61 354
z toho: platy zaměstnanců60 380
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)21 474
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 208
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 523 200
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě48 634
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě47 670
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)1 270
Dávky sociální péče35 752
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě25 900
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě27 200
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím137 669

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 UH-Uherské Hradiště

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem5 143
Výdaje celkem604 755
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci48 467
z toho: platy zaměstnanců47 654
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)16 963
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb953
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 513 500
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě48 467
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě47 654
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)1 442
Dávky sociální péče24 511
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě41 700
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě22 100
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím173 807

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 UL-Ústí nad Labem

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem32 426
Výdaje celkem486 446
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci63 652
z toho: platy zaměstnanců63 189
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)22 278
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 264
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 52 850
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě42 668
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě42 310
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)1 900
Dávky sociální péče18 829
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě15 300
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě39 300
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím269 940

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 UO-Ústí nad Orlicí

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové pří my a přijaté dotace celkem1 315
Výdaje celkem508 464
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci52 051
z toho: platy zaměstnanců51 143
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)18218
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 023
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 519 400
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě52 051
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě51 143
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)1 922
Dávky sociální péče17515
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě24 820
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě35 300
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím238 580

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 VS-Vsetín

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem1 893
Výdaje celkem584 964
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci48 840
z toho: platy zaměstnanců48 413
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)17 094
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb968
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 515 357
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě48 840
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě48 413
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)1 449
Dávky sociální péče27 920
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě33 000
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě32 700
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím230 355

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 VY-Vyškov

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem3 993
Výdaje celkem400 865
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci48 907
z toho: platy zaměstnanců48 324
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)17117
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb966
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 533 800
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě42 725
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě42 158
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)1 000
Dávky sociální péče10 420
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě25 700
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě20 400
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím137 855

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 ZL-Zlín

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem8 900
Výdaje celkem702 974
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci61 114
z toho: platy zaměstnanců59 836
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)21 390
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 197
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 546 107
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě61 114
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě59 836
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)2 547
Dávky sociální péče27 962
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě36 000
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě23 700
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím234 880

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 ZN-Znojmo

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové pří my a přijaté dotace celkem9 441
Výdaje celkem482 177
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci52 867
z toho: platy zaměstnanců52 282
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)18 503
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1 046
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 59 925
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě46 966
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě46 381
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)592
Dávky sociální péče11 549
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě46 821
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě24 800
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím159 890

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 380 Okresní úřady

380 ZR-Žďár nad Sázavou

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 852
Výdaje celkem447 284
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci50 017
z toho: platy zaměstnanců48 987
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)17 506
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb980
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 511 950
Specifické dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě50 017
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě48 987
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU0
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (z.č. 240/2000 Sb.)1 290
Dávky sociální péče27 783
Výdaje na dopravní obslužnost v silniční dopravě40 300
Výdaje na dopravní obslužnost v železniční dopravě21 000
Pozemkové úpravy0
Protiradonová opatření0
Financování školství0
Výdaje stanovené zvláštními zákony a dofinancování některých výdajů z titulu
výrazné změny financování okresních úřadů
0
Dotace a transfery obcím145 569

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem2 500
Výdaje celkem336 796
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci157 341
z toho: platy zaměstnanců140 660
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem*)55 069
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2 813
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 545 145
Specifické dílčí ukazatele
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím80
Platy funkcionářů NKÚ14 696
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)2 510
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU4 900

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem0
Výdaje celkem21 329 000
Financování
Výnosy z emise státních dluhopisů21 200 000
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Specifické dílčí ukazatele
Úroky státního dluhu20 509 000
Poplatky spojené s obsluhou státního dluhu200 000
Realizované kurzové ztráty620 000

Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody
od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet*)
700 000
Příjmy na účtech státních finančních aktiv - ostatní příjmy4 779 400
Výdaje z účtů státních finančních aktiv celkem33 259 300
Financování
Výnosy z emise státních dluhopisů18 800 000
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech8 979 900
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Specifické dílčí ukazatele
Financování opatření k odstranění následků povodní396 800
Výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku4 398 900
Financování řešení důsledků kosovské krize226 600
Výdaje na úhradu záporného salda pojistného na důchodové pojištění4 384 000
Překlenovací půjčka pro českou inkasní, s.r.o.2 860 000
Výdaje na činnost Správy úložišť radioaktivních odpadů110 000
Výdaje na činnost hasičských záchranných sborů300 000
Výdaje na posílení výkonu státní správy územních samosprávných celků
a okresních úřadů
240 000
Výdaje na krytí dopadu dosud nespecifikovaných změn financování
okresních úřadů
130 000
Výdaje na vyplacení narostlých úroků z emisí středně a dlouhodobých
státních dluhopisů
1 384 500
Výdaje na reformu veřejné správy0
Výdaje na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, s.p.ú.18 800 000

*) zahrnuto v daňových příjmech

Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa

v tisících Kč
Souhrnné ukazatele
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem10 523 394
Daňové příjmy celkem359 400 000
Výdaje celkem104 157 996
Dílčí ukazatele výdajů
Jednotné dílčí ukazatele
Výdaje na financování programů podle přílohy č. 57 482 186
Specifické dílčí ukazatele
Vládní rozpočtová rezerva1 474 640
Rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků180 000
Vrcholné státní návštěvy60 000
Výdaje na protidrogovou politiku117 000
Stavební spoření8 900 000
Podpora exportu1 352 000
Majetková újma1 892 000
Ostatní podpora podnikům2 598 600
Dotace a návratné finanční výpomoci neziskovým organizacím668 350
Sociální výdaje; náhrady36 601 600
Transfery mezinárodním organizacím, zahraniční pomoc1 520 000
Finanční vztahy k rozpočtům krajů - viz příloha č. 7 zákona903 040
Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých okresech
(pro magistrátní úřady) - viz příloha č. 6 zákona
3 610 327
Další prostředky pro územní samosprávy436 560
Prostředky pro Okresní úřady836 010
Transfery veřejným rozpočtům centrální úrovně32 252 000
Ostatní výdaje3 273 683

Příloha č. 5 k zákonu č. 491/2000 Sb.

Výdaje na financování programů

Evidenční
číslo
Název programuVýdaje
na programy
celkem
301 010Obnova a dostavba areálu Pražského Hradu95 000
301 020Obnova a dostavba sídla prezidenta republiky v Lánech31 000
301 030Pořízení a technická obnova strojů a zařízení Kanceláře prezidenta5 000
301 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
301 830Pořízení, obnova a provozování vnitřních informačních systémů
301 860Pořízení, obnova a provozování informačních systémů veřejné správy
Kancelář prezidenta republiky celkem131 000
302 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku Poslanecké sněmovny Parlamentu20 000
302 020Pořízení bytů pro poslance90 178
302 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
302 830Pořízení, obnova a provozování vnitřních informačních systémů
302 860Pořízení, obnova a provozování informačních systémů veřejné správy
Poslanecká sněmovna Parlamentu celkem110 178
303 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku Senátu Parlamentu125 300
303 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
303 830Pořízení, obnova a provozování vnitřních informačních systémů
303 860Pořízení, obnova a provozování informačních systémů veřejné správy
Senát Parlamentu celkem125 300
304 010Pořízení a tech. obnova invest. majel ku Úřadu vlády116 486
304 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
304 830Pořízení, obnova a provozování vnitřních informačních systémů
304 860Pořízení, obnova a provozování informačních systémů veřejné správy
304 920Pořízení a tech. obnova invest. majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu2 050
Úřad vlády celkem118 536
305 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku Bezpečnostní informační služby168 970
305 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
305 830Pořízení, obnova a provozování vnitřních informačních systémů
305 920Pořízení a tech. obnova invest. majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu400
Bezpečnostní informační služba celkem169 370
306 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku Ministerstva zahraničních věcí na území ČR175 673
306 020Pořízení a tech. obnova invest. majetku Ministerstva zahraničních věcí v zahraničí854 478
306 030Zabezpečení přípravy ČR na vstup do EU66 500
306 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
306 830Pořízení, obnova a provozování vnitřních informačních systémů
306 860Pořízení, obnova a provozování informačních systémů veřejné správy
305 870Harmonizace informačních systémů ČR s informačními systémy EU
Ministerstvo zahraničních věcí celkem1 096 651
307 010Rozvoj mobilní komunikační infrastruktury68 680
307 020Rozvoj operačně takt. systémů velení a řízení vzdušných a pozemních sil31 500
307 040Rozvoj a modernizace senzorů, navigačních a identifikačních systémů18 000
307 060Zabezpečení ochrany utajovaných skutečností626 553
307 070Zabezpečení krizového řízení21 000
307 080Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality70 380
307 110Rozvoj strategického zpravodajství46 500
307 120Rozvoj sil speciálních operací30 600
307 130Rozvoj taktického průzkumu15 655
307 140Rozvoj vzdušného průzkumu2 000
307 150Rozvoj pátracích senzorů3 745
307 190Zkvalitnění výcviku a života vojsk vojenského zpravodajství23 200
307 210Rozvoj a modernizace mechanizovaného vojska247 240
307 220Rozvoj a modernizace dělostřelectva183 520
307 230Rozvoj a modernizace protiletadlového vojska5 000
307 240Rozvoj a modernizace chemického vojska15 000
307 260Rozvoj sil územní obrany a záchranného systému49 630
307 270Rozvoj výcvikových zařízení pozemních sil28 980
307 280Zkvalitnění výcviku a života pozemních sil187 418
307 290Civilní ochrana, nevojenská část64 948
307 310Rozvoj a modernizace taktického letectva8 389 700
307 320Rozvoj a modernizace vrtulníkového letectva
307 330Rozvoj a modernizace specielního letectva
307 340Rozvoj a modernizace PLRV4 500
307 350Rozvoj systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie6 670
307 370Rozvoj logistiky vzdušných sil a PLRV27 900
307 380Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu129 350
307 390Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil a PLRV91 851
307 410Výstavba a použití sil a prostředků AČR v mezinár. operacích
307 420Zřízení a provoz zahraničních pracovišť ČR40 350
307 430Výcvikové aktivity se zahraniční účastí48 140
307 440Zachování a obnova historických hodnot a tradic armády10 800
307 450Bezpečnostní investice NATO235 890
307 460Ostatní zahraniční aktivity21 000
307 510Rozvoj mobilních zdravotnických prostředků a pracovišť AČR4 160
307 520Rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních zařízení78 100
307 610Modernizace a rozvoj dopravních systémů15 500
307 640Rozvoj opravárenství a zkušebnictví
307 650Rozvoj kontejnerizace a manipulačních prostředků
307 680Zabezpečení vojsk PHM, proviantním, výstrojním a ost. materiálem11 260
307 710Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů11 000
307 720Výstavba a obnova zařízení k ochraně životního prostředí13 000
307 730Snižování zatížení životního prostředí při výcviku vojsk
307 740Zabezpečení centralizovaných správních funkcí217 700
307 750Rozvoj školství a vzdělávání5 000
307 760Náhrada objektů vydaných v restitucích166 947
307 770Rozvoj bytového programu240 000
307 790Rozvoj vojenské lázeňské a rekreační péče45 000
307 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)83 600
307 820Pořízení, obnova a provozování vnitřních informačních systémů178 600
307 870Harmonizace informačních systémů ČR s informačními systémy EU
307 910Národní program výzkumu v oblasti obrany a bezpečnosti64 900
307 920Obranný výzkum a vývoj podpory výstavby sil AČR106 260
307 930Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany21 500
Ministerstvo obrany celkem12 055 007
308 010Pořízení a technická obnova investičního majetku NBÚ356 080
308 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
308 830Pořízení, obnova a provozování vnitřních informačních systémů
308 920Pořízení a tech. obnova invest. majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu10 700
Národní bezpečnostní úřad celkem366 780
309 010Pořízení a technická obnova invest. majetku Kanceláře veřejného ochránce práv95 160
309 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
309 830Pořízení, obnova a provozování vnitřních informačních systémů
Kancelář Veřejného ochránce práv celkem95 160
312 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva financí33 165
312 020Pořízení a technická obnova informačních a výpočetních systémů Ministerstva financí329 600
312 040Zabezpečení přípravy ČR na vstup do EU na centrální úrovni řízení67 713
312110Pořízení a technická obnova budov a staveb územních finančních orgánů552 819
312 120Pořízení a technická obnova strojů a zařízení územních finančních orgánů53 500
312 130Pořízení a technická obnova informačního systému správy daní (ADIS)455 000
312 140Zabezpečení přípravy ČR na vstup do EU v územních finančních orgánech371 871
312 210Výstavba a technická obnova budov a staveb správy cel319 798
312 220Pořízení a technická obnova strojů a zařízení správy cel74 640
312 230Pořízení a technická obnova informačního systému správy cel (CIS)334 900
312 240Zabezpečení přípravy ČR na vstup do EU v orgánech správy cel7 300
312 710Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT ministerstva financí
312 720Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT daňové správy
312 730Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT správy cel
312 820Pořízení, obnova a provozování registrů a evidencí
312 830Pořízení, obnova a provozování vnitřních informačních systémů
312 840Pořízení, obnova a provozování IS podporujících činnosti vyplývající z kompetenčního zákona
312 860Pořízení, obnova a provozování informačních systémů veřejné správy a WEB
312 870Harmonizace informačních systémů ČR s informačními systémy EU
312 880Systémová integrace informačních systémů resortu MF
Ministerstvo financí celkem2 600 306
313 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva práce a sociálních věcí100 500
313 020Pořízení a tech. obnova invest. majetku Správy sociálního zabezpečení197 991
313 030Pořízení a tech. obnova invest. majetku Správy služeb zaměstnanosti31 500
313 040Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě ústavů sociální péče1 214 401
313 050Realizace informačního systému státní sociální podpory231 000
313 060Realizace informačního systému MPSV309 000
313 070Pořízení a tech. obnova invest. majetku charitativních organizací a občanských sdružení37 460
313 410Podpora podnikatelských subjektů zaměstnávajících občany se ZPS103 000
313 810Výstavba,obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
313 830Pořízení, obnova a provozování vnitřních informačních systémů
313 840Pořízení,obnova a provozování IS podporujících činnosti vyplývající z kompetenčního zákona
313 860Pořízení, obnova a provozování informačních systémů veřejné správy
313 870Harmonizace informačních systémů ČR s informačními systémy EU
313910Pořízení a technická obnova invest. majetku organizací vědy a výzkumu3 100
Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem2 227 952
314 010Reprodukce investičního majetku pracovišť MV135 000
314 020Reprodukce investičního majetku v uprchlických táborech3 000
314 030Reprodukce investičního majetku organizací zřízených MV k zajištění služeb15 096
314 040Reforma veřejné správy281 730
314 050Převod správních činností10 000
314 060Dopady zákona č. 148/98 Sb. o ochraně utajovaných skutečností60 000
314 070Národní program přípravy ČR na členství v EU979 200
314110Rozvoj a obnova infrastruktury komunikačních systémů rezortu - HELIOS86 010
314 130Rozvoj a obnova centrálních informačních systémů9 600
314 140Obnova koncových zařízeních informačních a komunikačních systémů8 300
314 210Výstavba a obnova budov a staveb policejních útvarů334 429
314 220Reprodukce movitého investičního majetku policejních útvarů137 084
314 310Reprodukce investičního majetku školských a vzdělávacích zařízení10 000
314 320Reprodukce investičního majetku tělovýchovných a sportovních zařízení1 000
314 610Reprodukce investičního majetku v působnosti Ředitelství záchranného sboru76 476
314 620Reprodukce investičního majetku jednotek záchranných sborů225 202
314 710Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT ministerstva vnitra
314 720Výstavba,obnova a provozování infrastruktury ICT - Policie ČR
314 730Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT - územních orgánů státní správy
314 740Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT - HELIOS
314 750Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT - HSIZS - PEGAS
314 830Pořízení, obnova a provozování vnitřních informačních systémů
314 840Pořízení, obnova a provozování IS podporujících činnosti vyplývající z kompetenčního zákona
314 860Pořízení, obnova a provozování informačních systémů veřejné správy23 800
314 870Harmonizace informačních systémů ČR s informačními systémy EU
314 880Pořízení, obnova a provozování inform. systémů územních orgánů státní správy
314 910Rozvoj a obnova materiálně-technické základny vědeckovýzkumné činnosti6 355
314 920Materielně-technické zabezpečení vědecko-výzkumných úkolů1 245
Ministerstvo vnitra celkem2 403 527
315 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva životního prostředí87 860
315 020Pořízení a tech. obnova invest. majetku chráněných krajinných oblastí a národních parků40 000
315 030Prevence v územích ohrožených povodněmi, sesuvy a dalšími klimatickými vlivy
315 050Revitalizace říčních systémů253 249
315 060Drobné vodohospodářské ekologické akce339 231
315 070Národní program přípravy ČR na členství v EU134 932
315 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
315 830Pořízení, obnova a provozování vnitřních informačních systémů
315 840Pořízení, obnova a provozování IS podporujících činnosti vyplývající z kompetenčního zákona
315 860Pořízení, obnova a provozování informačních systémů veřejné správy
315 870Harmonizace informačních systémů ČR s informačními systémy EU
315 910Pořízení a technická obnova invest. majetku organizací vědy a výzkumu28 100
315 920Pořízení a tech. obnova invest. majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu8 723
Ministerstvo životního prostředí celkem892 095
317 010Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě Ministerstva pro místní rozvoj30 803
317 410Podpora obnovy bytového fondu200 000
317 420Výstavba nájemních bytů a technické infrastruktury ve vlastnictví obcí1 796 486
317 430Podpora hypotéčního úvěrování600 000
317 530Výstavba a technická obnova domů s pečovatelskou službou523 200
317 620Podpora regionálního rozvoje1 990 300
317 710Obnova venkova320 000
317810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
317 830Pořízení, obnova a provozování vnitřních informačních systémů
317 840Pořízení, obnova a provozování IS podporujících činnosti vyplývající z kompetenčního zákona
317 860Pořízení, obnova a provozování informačních systémů veřejné správy
317 870Harmonizace informačních systémů ČR s informačními systémy EU
Ministerstvo pro místní rozvoj celkem5 460 789
321 910Pořízení a technická obnova invest. majetku organizací vědy a výzkumu2 200
321 920Pořízení a tech. obnova invest. majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu140 000
321 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
321 830Pořízení,obnova a provozování vnitřních informačních systémů
321 860Pořízení, obnova a provozování informačních systémů veřejné správy
Grantová agentura celkem142 200
322 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva průmyslu a obchodu169 089
322 020Sanace těžby uranu ve s.p. DIAMO Stráž pod Ralskem100 500
322 040Podpora opatření k úsporám energiíí62 200
322 050Výstavba a technická obnova inženýrských sítí průmyslových zón520 000
322 060Investice vyvolané útlumem uhelného, rudného a uranového hornictví182 800
322 080Posílení konkurenceschopnosti průmyslu ČR
322 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
322 830Pořízení, obnova a provozování vnitřních informačních systémů
322 840Pořízení, obnova a provozování IS podporujících činnosti vyplývající z kompetenčního zákona
322 860Pořízení, obnova a provozování informačních systémů veřejné správy
322 870Harmonizace informačních systémů ČR s informačními systémy EU
322 920Pořízení a tech. obnova invest. majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu175 110
Ministerstvo průmyslu a obchodu celkem1 209 699
327 010Reprodukce investičního majetku MDS a organizací systému řízení resortu39 000
327 170Výstavba a obnova místních komunikací33 800
327 350Zajištění bezpečnosti železničního provozu a cestujících15 000
327 410Podpora výstavby pražského metra912 500
327 430Výstavba a technická obnova staveb MHD10 000
327 620Podpora pořízení a obnovy vozidel městské hromadné dopravy150 000
327 630Podpora pořízení a obnovy vozidel autobusové dopravní obslužnosti363 000
327 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
327 830Pořízení, obnova a provozování vnitřních informačních systémů
327 860Pořízení, obnova a provozování informačních systémů veřejné správy
Ministerstvo dopravy a spojů celkem1 523 300
328 010Repodukce majetku ve správě ČTÚ20 000
328 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
328 830Pořízení, obnova a provozování vnitřních informačních systémů
328 860Pořízení, obnova a provozování informačních systémů veřejné správy
Český telekomunikační úřad celkem20 000
329 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva zemědělství209 454
329 020Pořízení a tech. obnova invest. majetku v zařízeních učňovského školství v působnosti MZe26 152
329 030Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod393 436
329 040Výstavba a technická obnova kanalizací a čistíren odpadních vod312 053
329 050Podpora reprodukce investičního majetku lesního hospodářství a zemědělství500 000
329 060Protipovodňová opatření28 200
329 180Odstranění škod způsobených povodní 1997 - MZe94 440
329 190Odstranění škod způsobených povodní 1998 - MZe5 560
329 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
329 830Pořízení, obnova a provozování vnitřních informačních systémů
329 840Pořízení, obnova a provozování IS podporujících činnosti vyplývající z kompetenčního zákona
329 860Pořízení, obnova a provozování informačních systémů veřejné správy
329 870Harmonizace informačních systémů ČR s informačními systémy EU
329 910Pořízení a technická obnova invest. majetku organizací vědy a výzkumu
329 920Pořízení a tech. obnova invest. majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu
Ministerstvo zemědělství celkem1 569 2951
333 010Reprodukce investičního majetku sektoru státní správy v působnosti MŠMT209 200
333 020Reprodukce investičního majetku organizací zřízených MŠMT236 400
333 110Výstavba a obnova budov a staveb základních škol581 000
333 120Podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje základních škol447 000
333 210Výstavba a obnova budov a staveb středních škol1 573 194
333 220Podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje středních škol631 800
333 310Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol1 444 764
333 320Podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje vysokých škol1 260 000
333 410Rozvoj materielně tech. základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže10 720
333 510Výstavba a obnova sportovních zařízení582 123
333 520Výstavba a obnova zařízení sportovní reprezentace110 107
333 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
333 830Pořízení, obnova a provozování vnitřních informačních systémů
333 840Pořízení, obnova a provozování IS podporujících činnosti vyplývající z kompetenčního zákona
333 860Pořízení, obnova a provozování informačních systémů veřejné správy
333 870Harmonizace informačních systémů ČR s informačními systémy EU
333 880Podpora informační gramotnosti
333 910Podpora výzkumu a vývoje707 223
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy celkem7 793 531
334 010Reprodukce investičního majetku v působnosti MK480 792
334 020Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví7 525
334 030Záchrana architektonického dědictví464 800
334 050Reprodukce majetku ve správě MK158 247
334 060Zabezpečení přípravy ČR na vstup do EU58 300
334 070Náhrada objektů vydaných v restitucích30 656
334 110Podpora reprodukce majetku ve vlastnictví církví41 020
334 120Rehabilitace památníků bojů za svobodu,nezávislost a demokracii24 930
334 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
334 830Pořízení, obnova a provozování vnitřních informačních systémů
334 840Pořízení, obnova a provozování IS podporujících činnosti vyplývající z kompetenčního zákona
334 860Pořízení, obnova a provozování informačních systémů veřejné správy
334 870Harmonizace informačních systémů ČR s informačními systémy EU
334 920Pořízení a tech. obnova invest. majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu15 005
Ministerstvo kultury celkem1 281 275
335 010Výstavba a technická obnova nemocnic a léčebných zařízení v působnosti MZ1 058 871
335 020Vybavení nemocnic, poliklinik a záchranné služby stroji a zařízeními196 900
335 040Státní podpora humanitárních projektů23 000
335 050Pořízení a tech. obnova invest. majetku organizací zřízených MZ33 840
335 120Soubor projektů NPO podle usnesení vlády č.493/199327 000
335 130Státní podpora občanských sdružení40 000
335 140Pořízení a tech. obnova invest. majetku Národní lékařské knihovny4 000
335 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
335 830Pořízení, obnova a provozování vnitřních informačních systémů
335 840Pořízení, obnova a provozování IS podporujících činnosti vyplývající z kompetenčního zákona
335 860Pořízení, obnova a provozování informačních systémů veřejné správy
335 870Harmonizace informačních systémů ČR s informačními systémy EU
335 920Pořízení a tech. obnova invest. majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu139 158
Ministerstvo zdravotnictví celkem1 522 769
336 010Reprodukce investičního majetku MS a organizací systému řízení resortu99 458
336 110Výstavba soudů a státních zastupitelství
336 120Rekonstrukce, modernizace a opravy soudů a státních zastupitelství764 996
336 210Výstavba objektů vazebních věznic a věznic341 2751
336 220Rekonstrukce, modernizace a opravy vazebních věznic a věznic213 203
336 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
336 830Pořízení, obnova a provozování vnitřních informačních systémů
336 840Pořízení, obnova a provozování IS podporujících činnosti vyplývající z kompetenčního zákona
336 860Pořízení, obnova a provozování informačních systémů veřejné správy
336 870Harmonizace informačních systémů ČR s informačními systémy EU
336 910Reprodukce investičního majetku organizací vědy a výzkumu
336 920Podpora řešení úkolů vědy a výzkumu
Ministerstvo spravedlnosti celkem1 418 932
341 010Pořízení a tech. obnova investičního majetku ve správě Úřadu pro veřejné informační systémy10 840
341 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
341 830Pořízení, obnova a provozování resortních informačních systémů
341 860Pořízení, obnova a provozování informačních systémů veřejné správy
Úřad pro veřejné informační systémy celkem10 840
343 010Pořízení a technická obnova invest. majetku Úřadu pro ochranu osobních údajů11 304
343 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
343 830Pořízení, obnova a provozování vnitřních informačních systémů
343 840Pořízení, obnova a provozování IS podporujících činnosti vyplývající z kompetenčního zákona
343 860Pořízení, obnova a provozování informačních systémů veřejné správy
343 870Harmonizace informačních systémů ČR s informačními systémy EU
Úřad pro ochranu osobních údajů celkem11 304
344 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Úřadu průmyslového vlastnictví25 860
344 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
344 830Pořízení, obnova a provozování resortních informačních systémů
344 860Pořízení, obnova a provozování informačních systémů veřejné správy
Úřad průmyslového vlastnictví celkem25 860
345 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Českého statistického úřadu271 600
345 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
345 830Pořízení, obnova a provozování vnitřních informačních systémů
345 840Pořízení, obnova a provozování IS podporujících činnosti vyplývající z kompetenčního zákona
345 860Pořízení, obnova a provozování informačních systémů veřejné správy
345 870Harmonizace informačních systémů ČR s informačními systémy EU
Český statistický úřad celkem271 600
346 030Pořízení a technická obnova investičního majetku v působnosti ČÚZK80 900
346 040Informační systém katastru nemovitostí250 000
346 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
346 830Pořízení, obnova a provozování vnitřních informačních systémů
345 840Pořízení, obnova a provozování IS podporujících činnosti vyplývající z kompetenčního zákona
346 860Pořízení, obnova a provozování informačních systémů veřejné správy
346 870Harmonizace informačních systémů ČR s informačními systémy EU
346 910Pořízení a technická obnova invest. majetku organizací vědy a výzkumu
Český úřad zeměměřický a katastrální celkem330 900
347 010Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě Komise pro cenné papíry24 500
347 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
347 820Pořízení, obnova a provozování resortních informačních systémů
347 860Pořízení, obnova a provozování informačních systémů veřejné správy
Komise pro cenné papíry celkem24 500
348 010Pořízení a tech.obnova investičního majetku ve správě ČBÚ7 100
348 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
348 830Pořízení, obnova a provozování vnitřních informačních systémů
348 860Pořízení, obnova a provozování informačních systémů veřejné správy
348 920Pořízení a tech. obnova invest. majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu
Český báňský úřad celkem7 100
353 010Pořízení a tech.obnova investičního majetku ve správě ÚOHS25 969
353 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
353 820Pořízení, obnova a provozování resortních informačních systémů
353 860Pořízení, obnova a provozování informačních systémů veřejné správy
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže celkem25 969
358 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ústavního soudu2 000
358 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
358 830Pořízení, obnova a provozování vnitřních informačních systémů
358 860Pořízení, obnova a provozování informačních systémů veřejné správy
Ústavní soud celkem2 000
361 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
361 830Pořízení, obnova a provozování vnitřních informačních systémů
361 910Pořízení a technická obnova invest. majetku organizací vědy a výzkumu293 470
361 920Pořízení a tech. obnova invest. majetku k řešení úkolů vědy a výzkumu92 000
Akademie věd celkem385 470
372 010Pořízení a tech. obnova investičního majetku ve správě Rady pro rozhlas, a televizní vysílání1 200
372 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
372 830Pořízení, obnova a provozování vnitřních informačních systémů
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání celkem1 200
374 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku Správy státních hmotných rezerv85 055
374 020Pořízení a tech. obnova invest. majetku systému hospodářské mobilizace262 950
374 030Vytvoření a udržování nouzových zásob ropy a ropných produktů
374 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
374 830Pořízení, obnova a provozování vnitřních informačních systémů
Správa státních hmotných rezerv celkem348 005
375 010Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Státního úřadu pro jadernou bezpečnost37 042
375 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
375 830Pořízení, obnova a provozování vnitřních informačních systémů
Státní úřad pro jadernou bezpečnost celkem37 042
380 010Reprodukce majetku okresních úřadů1 301 531
380 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
380 830Pořízení, obnova a provozování vnitřních informačních systémů
380 860Pořízení, obnova a provozování informačních systémů veřejné správy
Okresní úřady celkem1 301 531
381 010Realizace informačního systému Nejvyššího kontrolního úřadu24 000
381 020Pořízení a tech. obnova invest. majetku NKÚ21 145
381 810Výstavba, obnova a provozování infrastruktury informačních a komunikačních technologií (ICT)
381 830Pořízení, obnova a provozování vnitřních informačních systémů
Nejvyšší kontrolní úřad celkem45 145
397 010Náhrady objektů vydaných v restituci3 794 400
397 020Reforma veřejné správy
Operace státních finančních aktiv celkem3 794 400
398 020Technická opatření v pásmech ochrany vod20 488
398 060Akční plán realizace státní informační politiky886 500
398 080Výstavba a obnova infrastruktury finanovaná úvěry přijatými KOB(ČMZRB)772 378
398 090Ostatní účelově určené výdaje na financování reprodukce majetku694 770
398 110Výstavba a technická obnova zdravotnických zařízení v působnosti OkÚ a obcí2 809 833
398 210Výstavba a technická obnova školských zařízení v působnosti OkÚ a obcí2 184 417
398 320Výstavba a technická obnova staveb komunálního hospodářství40 000
398 810Dotace poskytované obcím73 800
Všeobecná pokladní správa celkem7 482 186
Výdaje na financování programů celkem58 438 704

Příloha č. 6 k zákonu č. 491/2000 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH OKRESECH

v mil. Kč
OkresNeinvestiční účelové dotace na: DOTACE
ze SR
celkem
Transfer
prostředků
na sociální
dávky vyplácené
obcemi
*)
Transfer
prostředků
z MŠMT
na odbory
školství
ústavy
sociální
péče
*)
domovy
důchodců
*)
dopravní
obslužnost
školstvívybraná
zdravotnická
zařízení
*)
výkon
státní
správy
jednotky
sborů
dobrovolných
hasičů
**)
siln. doprava
*)
žel. doprava
*)
Praha114,016154,78615,00087,500118,667404,9550,100895,024564,77744,113
Benešov11,30321,3730,70033,37621,903
Beroun3,6728,69917,4700,50030,34128,421
Kladno8,58517,14634,7780,50061,009154,516
Kolín10,18811,0601,26022,0910,40044,99972,509
Kutná Hora9,0508,64417,0720,30035,06682,795
Mělník11,37811,55221,9560,40045,28669,215
Mladá Boleslav13,23625,9330,40039,56939,052
Nymburk9,4561,41818,9561,00030,83073,259
Praha - východ10,69421,6050,70032,99921,273
Praha - západ2,4828,79918,2820,60030,16320,288
Příbram13,69124,8590,70039,25080,059
Rakovník6,68112,4490,30019,43046,039
České Budějovice10,86021,94641,2010,60074,60770,440
Český Krumlov8,02513,6380,40022,06345,456
Jindřichův Hradec11,60021,6390,50033,73953,041
Písek8,58716,2710,40025,25850,261
Prachatice5,2926,56411,8550,90024,61128,498
Strakonice0,67817,8948,57916,1800,50043,83143,790
Tábor7,75712,35523,8440,50044,45669,423
Domažlice7,38813,4900,70021,57822,404
Klatovy15,67010,45120,3700,60047,09151,029
Plzeň-město10,17214,1701,30038,20017,2233,37157,1620,200141,798132,1177,400
Plzeň-jih7,81915,6390,80024,25825,379
Plzeň-sever8,79416,8900,80026,48441,675
Rokycany5,32110,5470,60016,46827,362
Tachov6,84911,8850,60019,33445,302
Cheb4,65410,67120,0680,30035,69368,667
Karlovy Vary1,03414,23228,2911,20044,757119,743
Sokolov13,05521,9381,40036,393101,581
Děčín4,96218,77315,95430,9141,20071,803196,533
Chomutov18,52733,04717,28228,9861,60099,442247,988
Litoměřice13,79526,3870,50040,682177,244
Louny3,11621,92810,56319,8960,60056,103154,341
Most0,88211,11914,67827,5420,30054,521307,605
Teplice10,18814,55130,0220,70055,461225,015
Ústí nad Labem9,56132,06413,71927,4070,30083,051186,889
Česká Lípa3,10314,27324,4521,10042,92869,015
Jablonec nad Nisou10,13420,4040,50031,03858,571
Liberec19,0022,52036,8480,60058,970119,595
Semily3,2745,6899,82417,4410,50036,72859,879
Hradec Králové1,50018,47137,2241,40058,595129,158
Jičín23,2729,71617,8610,50051,34942,259
Náchod4,60313,88526,0721,00045,56091,377
Rychnov n. Kněžnou2,1729,73218,2360,60030,74056,787
Trutnov1,86214,62928,0950,50045,08692,583
Chrudim0,33913,53324,3690,50038,741131,957
Pardubice18,68537,3500,50056,535106,789
Svitavy14,68713,32023,6501,20052,857128,997
Ústí nad Orlicí1,19727,77117,75232,2020,70079,622158,958
Pelhřimov2,7939,03717,0450,60029,47529,222
Havlíčkův Brod4,13711,85622,0920,80038,88554,366
Jihlava2,78111,48113,48325,1660,40053,31190,914
Třebíč15,91327,1820,50043,595135,999
Žďár nad Sázavou1,1193,93017,41829,0280,90052,39593,174
Blansko8,58513,43524,9130,50047,43383,946
Brno-město3,29457,7673,4006,50040,4593,465130,8740,200245,959565,97313,377
Brno-venkov18,81036,7390,70056,24994,626
Břeclav13,39415,95928,8710,70058,924128,817
Hodonín21,11037,2340,60058,944260,522
Vyškov11,10420,0400,50031,644106,211
Znojmo15,13726,3870,40041,924117,966
Prostějov1,81013,09525,4480,70041,053140,929
Olomouc2,17227,43651,8130,40081,821267,513
Přerov1,01711,11916,51431,5840,50060,734196,904
Šumperk16,22429,3620,60046,186180,593
Jeseník1,8625,4759,8630,30017,50067,797
Zlín23,39345,2940,40069,087165,793
Kroměříž10,13613,89925,1180,30049,453121,304
Uherské Hradiště18,28233,6080,60052,490121,317
Vsetín0,50918,46834,2551,50054,732175,623
Bruntál2,52017,58313,98324,4231,70060,209181,399
Frýdek-Místek3,98239,40829,38752,7580,700126,235372,905
Karviná4,30134,80965,4310,300104,841547,625
Nový Jičín0,5092,89620,79237,2991,90063,396248,486
Opava2,68923,55641,9800,70068,925225,159
Ostrava-město21,57875,0403,80038,00037,6764,316109,6150,200290,225695,90313,661
Úhrn213,626750,76023,500170,2001 229,29516,3502 601,46750,0005 055,19810 482,80078,551

*) Účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2001

**) § 24 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb.

Příloha č. 7 k zákonu č. 491/2000 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ

v mil. Kč
Neinvestiční účelové dotace na:
zastupitele*krajské úřady**celkem
Praha21,37821,378
Středočeský17,32667,32684,652
Budějovický13,71458,58372,297
Plzeňský11,14850,48561,633
Karlovarský11,14741,08852,235
Ústecký13,71458,17871,892
Liberecký11,14845,13456,282
Královéhradecký11,14750,33761,484
Pardubický11,14845,21756,365
Jihlavský11,14845,99357,141
Brněnský17,32666,88584,211
Olomoucký13,71456,34270,056
Zlínský13,71455,52569,239
Ostravský17,32666,84984,175
Celkem173,720729,320903,040

* Kritérium pro výši odměn a odvodů pojistného - obecně závazné předpisy (např. zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů; zákon č. 129/2000 Sb., o krajích; nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách poskytovaných za výkon funkce členům zastupitelstev).

* Kritérium pro výši ostatních provozních výdajů - celková částka 57,8 mil. Kč na provoz rozdělená dle počtu zastupitelů krajů.

* Kritérium pro výdaje na vybavení kanceláří - celková částka 16,7 mil. Kč rozdělená dle počtu zastupitelů krajů.

* Kritérium pro počet členů zastupitelstva - podle tři velikostních skupin krajů:

65 členů - Ostravský, Brněnský a Středočeský kraj,

55 členů - Ústecký, Olomoucký, Budějovický a Zlínský kraj,

45 členů - Plzeňský, Královéhradecký, Jihlavský, Pardubický, Liberecký a Karlovarský kraj.

* Kritérium pro počet uvolněných zástupců hejtmana - podle tří velikostních skupin krajů:

5 zástupců hejtmana v případě 65 zastupitelů,

3 zástupci hejtmana v případě 55 zastupitelů,

2 zástupci hejtmana v případě 45 zastupitelů.

** Kritérium pro zaměstnance delimitované k 1.1.2001 - průměrné roční výdaje na 1 převáděného zaměstnance určené jednotlivými resorty.

** Kritérium pro nově přijaté zaměstnance - průměrné roční výdaje na 1 zaměstnance ve výši 444 tis. Kč, určené MV ČR.

Příloha č. 8 k zákonu č. 491/2000 Sb.

Postup pro stanovení výše příspěvku spojeného s výkonem státní správy

Příspěvek na výkon státní správy

Výše příspěvku na výkon státní správy pro každou obec v okrese se stanoví násobkem pevné sazby příspěvku na každých 100 obyvatel trvale bydlících na území, v němž obecní úřad vykonává státní správu, a jedné setiny celkového počtu obyvatel území.

Sazby příspěvku na výkon státní správy ze státního rozpočtu stanovené v závislosti na rozsahu svěřené nebo přenesené působnosti k výkonu státní správy činí:

PůsobnostSazba v Kč na 100 obyvatel1)
obce2)1 230,- Kč
obce s působností matričního úřadu2)3 120,- Kč
obce s působností stavebního úřadu2)7 210,- Kč
obce s pověřeným obecním úřadem2)11 550,- Kč
obce s působností okresního úřadu3)11 010,- Kč

Příloha č. 9 k zákonu č. 491/2000 Sb.

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2001 a způsobu kontroly jejich využití

[podle § 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)]

1. Obecné podmínky

(1) Podle těchto „Závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2001 a způsobu kontroly jejich využití" (dále jen „pravidla") se poskytují finanční příspěvky (dále jen „příspěvky") na

a) obnovu lesů poškozených imisemi,

b) obnovu, zajištění a výchovu porostů,

c) sdružování vlastníků lesů malých výměr,

d) ekologické a k přírodě šetrné technologie,

e) zajištění rnimoprodukčních funkcí lesa,

f) hrazení bystřin,

g) podporu ohrožených druhů zvěře,

h) vyhotovení lesních hospodářských plánů1) (dále jen „plán") v digitální formě,

i) ostatní hospodaření v lesích,

j) programy spolufinancované s fondy EU.

(2) Příspěvky podle odstavce 1 na základě žádosti poskytuje

a) Ministerstvo životního prostředí, jde-li o pozemky v národních parcích a jejich ochranných pásmech,2)

b) Ministerstvo obrany, jde-li o pozemky určené pro obranu státu,3)

c) Ministerstvo zemědělství, jde-li o pozemky neuvedené pod písmeny a) a b) tohoto odstavce.

(3) V případě, že pozemky jsou ve spoluvlastnictví více osob, je žadatelem o příspěvek vždy osoba, která

a) má většinový spoluvlastnický podíl,4) nebo

b) je zmocněna písemnou ověřenou plnou mocí dalšími spoluvlastníky, kteří mají spolu se žadatelem na pozemku většinový podíl počítaný podle velikosti podílů.

(4) Žadatel vypočte požadovanou výši příspěvku způsobem uvedeným u příslušného předmětu příspěvku a zaokrouhluje ji vždy na celé koruny dolů.

(5) Žádost o poskytnutí příspěvku a vyúčtování příspěvku podle těchto pravidel podává žadatel podacímu místu

a) na pozemcích podle odstavce 2 písm. a), územnímu odboru Ministerstva životního prostředí, v jehož územním obvodu se nachází předmětný pozemek,

b) na pozemcích podle odstavce 2 písm. b), Ministerstvu obrany,

c) na pozemcích podle odstavce 2 písm. c), kraji5), do jehož působnosti spadá katastrální území, ve kterém je majetek žadatele; leží-li lesní majetek žadatele v působnosti více sousedních krajů, žádost podává tam, kde leží větší část lesního majetku.

(6) Podací místo zaeviduje žádost dnem přijetí.

(7) Je-li předložená žádost neúplně nebo nesprávně vyplněna, vyzve podací místo žadatele k odstranění nedostatků. Pokud žadatel neodstraní nedostatky do 30 kalendářních dnů ode dne doručení, bude žádost zamítnuta. Zaregistrování žádosti do pořadí pro projednání bude provedeno až po odstranění všech nedostatků.

(8) Žádosti jsou projednávány podacím místem v pořadí v jakém byly zaregistrovány, s výjimkou příspěvků poskytovaných podle části 2. písmen E a F, kde se postupuje podle stanovených kritérií a rozhoduje o příspěvku.

(9) Příspěvky jsou přiznávány do vyčerpání finančních limitů stanovených pro jednotlivá písmena příspěvků příslušným ministerstvem podle odstavce 2.

(10) O projednání žádostí se pořizuje zápis.

(11) Žadatel je o výsledku projednání vyrozuměn podacím místem formou „Rozhodnutí". Kopii Rozhodnutí" o přiznání příspěvku zasílá podací místo příslušnému finančnímu úřadu. Na toto rozhodování se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.6)

(12) Příspěvky jsou poukazovány bezhotovostně přímo na účet žadatele, a to:

a) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmen A, B, C, D, G písm. b), H a J po přiznání příspěvku,

b) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmen E, F a I na základě předloženého vyúčtování po provedení prací,

c) u příspěvků poskytovaných podle části 2. písmene G písm. a) po splnění podmínek stanovených pro přiznání příspěvku.

(13) Je-li poskytnut příspěvek podle těchto pravidel, nelze na předmět příspěvku poskytnout v témže roce jinou podporu ze státních zdrojů.

(14) Porušení lesního zákona může být důvodem k zamítnutí žádosti o příspěvek podle těchto pravidel.

(15) Kontrola dodržení podmínek stanovených těmito pravidly je vykonávána podle zvláštních právních předpisů.

(16) Při zjištění, že porušením těchto pravidel byl příspěvek získán neoprávněně, provedení prací neodpovídá uváděnému rozsahu, účelu nebo kvalitě nebo došlo k neohlášené změně v projektové dokumentaci nebo uvedení nepravdivých údajů, oznámí ten kdo kontrolu provádí písemně tuto skutečnost finančnímu úřadu.

(17) Žadatel je povinen neoprávněně přijatou část příspěvku neprodleně vrátit a zaplatit penále ode dne připsání finančních prostředků na účet ve výši 0,05 % denně v případě, že skutečnosti uvedené v odstavci 12 zjistí sám, a ve výši 0,1 % v ostatních případech. Současně je povinen tuto skutečnost oznámit podacímu místu a příslušnému finančnímu úřadu.

(18) Neoprávněně přijatou část příspěvku včetně penále odvede žadatel na účet stanovený příslušným finančním úřadem.

(19) Fyzické osoby, které v rámci svého pracovního nebo obdobného poměru přicházejí do styku s osobními daty žadatelů uvedenými na žádostech, mají povinnost mlčenlivosti o těchto informacích podle zvláštního právního předpisu.7)

(20) Příspěvek může být poskytnut pouze za předpokladu, že žadatel písemně potvrdí na žádosti o příspěvek svým podpisem souhlas se zveřejněním údajů v následujícím rozsahu:

a) jméno a příjmem žadatele, popř. obchodní jméno,

b) rodné číslo, popř. IČO,

c) úplná adresa bydliště, popř. sídlo,

d) předmět příspěvku,

e) výše poskytnutého příspěvku v roce 2001.

(21) V případě, že žadatel nemůže dodržet skutečnosti uvedené v žádosti a stanovené v „Rozhodnutí", požádá podací místo o jejich změnu, kterou zdůvodní a doloží specifikací změn dokumentace dokladů.

(22) U akcí, na něž byl příspěvek poskytnut podle písmen E a F, jejichž rozpočtová hodnota je vyšší než 1 mil. Kč, je žadatel povinen předložit dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce příslušnému podacímu místu, které vydalo „Rozhodnutí", ve lhůtě 6 měsíců ode dne dokončení stavby. Dokumentace musí obsahovat:

a) zprávu o splnění závazných ukazatelů a dodržení podmínek čerpání prostředků státního rozpočtu na financování akce stanovených v „Rozhodnutí",

b) kolaudační rozhodnutí nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu, u akcí na něž bylo vydáno stavební povolení,

c) zprávu z kontroly konané při jejím závěrečném vyhodnocení, provedené příslušným podacím místem, případně finančním úřadem,

d) formuláře „Zásad pro financování programů z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie, fondů NATO a úvěrů se státní zárukou" (dále jen „ISPROFIN") RA 80 až 828) o skutečnosti.

(23) Příslušné podací místo přezkoumá dokumentaci uvedenou v odstavci 22 a v případě, že

a) zprávy uvedené v odstavci 22 nebudou konstatovat neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu a byly dodrženy stanovené závazné ukazatele akce, závěrečné vyhodnocení ukončí zápisem,

b) zprávy uvedené v odstavci 22 budou konstatovat neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu nebo nebudou dodrženy závazné ukazatele, stanoví termín a postup k zabezpečení nápravy zjištěných nedostatků a závěrečné vyhodnocení ukončí po odstranění zjištěných nedostatků, případně jejich příčin. V tomto případě lze ukončit závěrečné vyhodnocení pouze se souhlasem Ministerstva financí.

2. Příspěvky

A. Příspěvek na obnovu lesů poškozených imisemi

Předmět příspěvku:

a) přirozená obnova a umělá obnova síjí,

b) umělá obnova sadbou - první,

c) umělá obnova sadbou - opakovaná,

d) ochrana mladých lesních porostů do stadia jejich zajištění (ochrana kultur proti buřeni, zvěři, klikorohu a myšovitým),

e) zřizování nových oplocenek za účelem zajištění lesních porostů nebo jejich částí s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším,

f) hnojení a vápnění lesních porostů.

Kritéria příspěvku:

- pásmo9) ohrožení A,

- pásmo ohrožení B.

Sazba příspěvku:

Čís.
řád.
Předmět příspěvkuTechnické
jednotky
IndikaceSazba v pásmu ohrožení
AB
1.Přirozená obnova a umělá obnova šíjí
- meliorační a zpevňující dřeviny10)Kč/haAa115 00015 000
- ostatní dřevinyKč/haAa210 00010 000
Umělá obnova sadbou - první
2.- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciAb11212
Kč/poloodrostekAb23030
Kč/odrostekAb34040
- ostatní dřevinyKč/sazeniciAb488
3.Umělá obnova sadbou - opakovaná
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciAc199
- ostatní dřevinyKč/sazeniciAc277
4.Ochrana mladých lesních porostů
- ochrana kultur proti buřeniKč/haAd14 5004 000
- ochrana kultur proti zvěřiRč/haAd23 5002 500
- ochrana kultur proti klikorohuKč/haAd31 000700
- ochrana kultur proti myšovitýmKč/haAd42 5002 000
5.Zřizování nových oplocenek o výšce minimálně 160 cm za účelem
zajištění lesních porostů nebo jejich částí se zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 30 % a vyšším
Kč/kmAe170 00070 000
6.Hnojení a vápnem lesních porostů
- leteckéKč/haAf16 0004 000
- pozemníKč/haAf22 0002 000
- k jednotlivým sazenicím při výsadběKč/haAf32 0002 000

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic, km).

Podmínky přiznání příspěvku:

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,

- při obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu,11)

- dodržení parametrů u stromků z náletu nebo sazenice,12)

- příspěvek na přirozenou obnovu a šíji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar13) a pokud žádost byla podána do 2 let po smýcení hlavního porostu,

- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar,

- za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou hlavní dřevinou, a dosadby nezajištěných lesních porostů poloodrostky a odrostky do 20 % obnovované plochy,

- příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje u prostokořeného materiálu do 500 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 400 ks/ha, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři,

- poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm,

- odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm,

- příspěvek se neposkytuje na veškeré podsíje a dále na umělou obnovu při výběrném způsobu hospodaření,

- příspěvek na letecké vápnění lesních porostů se poskytuje při minimální hektarové dávce 2t/ha, - skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v plánu nebo osnově14) s připočtením počtu let od začátku platnosti plánu, respektive osnovy do doby provedení prací, na které je požadován příspěvek.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu15) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3.,

- příloha k žádosti podle vzoru v části 3.,

- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,

- list o původu použitých semen,16) respektive sazenic,17) pokud je předmětem příspěvku umělá obnova,

- stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na území národního parku.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- na přirozenou obnovu a umělou obnovu šíjí do 29.6. 2001,

- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2000 po 30.9. 2000 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2001,

- žádosti roku 2001 podané podle těchto pravidel po 30.9. 2001 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2002.

B. Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů

Předmět příspěvku:

- obnova a zajištění lesních porostů v lesích neuvedených v písmenu A:

a) přirozená obnova a umělá obnova šíjí,

b) umělá obnova sadbou - první,

c) umělá obnova sadbou - opakovaná,

d) zajištění lesních porostů18) v zákonné lhůtě,19)

- výchova lesních porostů:

e) odstraňování lesních porostů v rámci rekonstrukce a přeměny porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou dle předpisu plánu nebo osnovy,

f) výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku porostu (prořezávky a předmýtní úmyslná těžba).

Kritéria příspěvku:

- skupina souboru lesních typů dle tabulky „Zařazení souborů lesních typů do skupin",

- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných20) (lesy ochranné),

- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení21) s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích22) (lesy zvláštního určení),

- zařazení do lesů určených pro obranu státu, které jsou v působnosti Ministerstva obrany, (lesy vojenské),

- předání nezajištěných kultur při předání lesů nebo vrácení užívacího práva oprávněné osobě po 1. 1. 1999 (lesy restituční),

- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských a do kategorie lesů zvláštního určení v uznaných oborách a samostatných bažantnicích (lesy hospodářské).

Zařazení souborů lesních typů do skupin:

SkupinaSoubory lesních typů
1.9Z, 9R, 9K, 8Z, 8Y, 8V, 8T, 8S, 8R, 8Q, 8P, 8N, 8M, 8K, 8F, 8A, 7Z, 7Y, 7T, 7R, 7Q, 7N, 7M,
7K, 6Z, 6Y, 6T, 6Q, 6M, 5Z, 5Y, 5R, 5M, 4Z, 4Y, 4X, 4Q, 4M, 3Z, 3Y, 3X, 3T, 3Q, 3P, 3N, 3M,
3K, 3J, 3C, 2Z, 2X, 2W, 2T, 2S, 2Q, 2P, 2N, 2M, 2K, 21, 2C, 2A, 1Z, IX, 1S, IQ, IP, 1N, 1M, 1K,
1J, 1I, 1H, 1C, 1B, 1A, 0Z, 0Y, 0X, 0R, 0Q, 0P, 0N, 0M, 0K, 0C
2.7S, 7F, 6N, 6L, 6K, 5T, 5Q, 5N, 5K, 4N, 4K, 4C, 3R, 31, 3 A, 20, 1T, 10, 1G, 00
3.8G, 7V, 7P, 70, 7G, 7D, 7B, 6V, 6S, 6R, 6P, 60, 61, 6H, 6G, 6F, 6D, 6B, 6A, 5W, 5V, 5U, 5S,
5P, 50, 5L, 5J, 5I, 5H, 5G, 5F, 5D, 5C, 5B, 5A, 4W, 4V, 4S, 4R, 4P, 40, 41, 4H, 4G, 4F, 4D,
4B, 4A, 3W, 3V, 3U, 3S, 30, 3L, 3H, 3G, 3F, 3D, 3B, 2V, 2L, 2H, 2G, 2D, 2B, IV, 1U, 1L, ID, 0T,
0G

Sazba příspěvku:

Čís.
řád.
Předmět
příspěvku
Technické
jednotky
IndikaceSkupina souborů lesních typůLesy
1.2.ochrannézvl. určenívojenskérestitučníhospodářské
12OUZRH
1.Přirozená obnova a umělá obnova šíjí
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/haBa112 00012 00012 00012 00012 000-12 000
- hlavní dřevinyKč/haBa210 00010 00010 00010 00010 000--
2.Umělá obnova sadbou - první
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciBb199999-9
Kč/poloodrostekBb23030303030-30
Kč/odrostekBb34040404040-40
- hlavní dřevinyKč/sazeniciBb465646--
3.Umělá obnova sadbou - opakovaná
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/sazeniciBc1-----9-
- hlavní dřevinyKč/sazeniciBc2-----7-
4.Zajištění lesních porostů
- meliorační a zpevňující dřevinyKč/haBd134 00026 50034 00014 00034 000-10 500
- hlavní dřevinyKč/haBd220 00016 00020 0008 00020 000--
5.Odstraňování lesních porostů
v rámci rekonstrukce
Kč/haBe1--10 00010 00010 000-10 000
6.Výchova lesních porostů
do 40 let skutečného věku
- prořezávkyKč/haBf1--4 0004 0004 000-4 000
- předmýtní úmyslná těžbaKč/haBf2--3 2003 2003 200-3 200

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (např. ha, počet sazenic).

Podmínky přiznání příspěvku:

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- přirozená a umělá obnova je pro účely těchto pravidel i zalesnění lesních pozemků, které jsou v plánu nebo osnově označeny jako bezlesí,

- při obnově musí žadatel použít stanovištně a geneticky vhodného a výsadby schopného sadebního materiálu,

- dodržení parametrů u stromků z náletu nebo sazenice,

- příspěvek na přirozenou obnovu a šíji se poskytuje za předpokladu, že na obnovované ploše je alespoň minimální počet jedinců na 1 hektar a pokud žádost byla podána do 2 let po smýcení hlavního porostu,

- příspěvek na umělou obnovu lesa sadbou se poskytuje nejvýše na 1,3 násobek minimálního počtu jedinců na 1 hektar,

- za první sadbu jsou považovány i podsadby jedlí bělokorou, bukem lesním a javorem klenem, pokud nejsou hlavní dřevinou, a dosadby nezajištěných lesních porostů poloodrostky a odrostky do 20 % obnovované plochy,

- příspěvek na poloodrostky a odrostky se poskytuje u prostokořeného materiálu do 500 ks/ha redukované plochy a obalovaného materiálu do 400 ks/ha, za předpokladu provedení mechanické ochrany proti zvěři,

- poloodrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 51 cm do 120 cm,

- odrostkem se rozumí rostlina vypěstovaná minimálně dvojnásobným školkováním, podřezáním kořenů nebo přesazením do obalů, případně kombinací těchto pěstebních výkonů s případně tvarovanou nadzemní částí o výšce od 121 cm do 250 cm,

- příspěvek se neposkytuje na veškeré podsíje a dále na umělou obnovu při výběrném způsobu hospodaření,

- skutečným věkem porostu se rozumí jeho stáří uvedené v plánu nebo osnově s připočtením počtu let od začátku platnosti plánu, respektive osnovy do doby provedení prací, na které je požadován příspěvek,

- příspěvek na zajištění lesních porostů se poskytuje i na porosty, na jejichž založení žadatel čerpal dotaci ve smyslu zásad,23) za předpokladu, že neobdržel podporu nebo pomoc na ochranu porostů ve smyslu zvláštního právního předpisu,24)

- při splnění několika kritérií může žadatel použít výhodnější sazbu.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3.,

- příloha k žádosti podle vzoru v části 3.,

- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,

- list o původu použitých semen, respektive sazenic, pokud je předmětem příspěvku umělá obnova,

- stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na území národního parku.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- na zajištění lesních porostů, přirozenou obnovu a umělou obnovu šíjí do 29.6. 2001,

- v ostatních případech do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2000 po 30.9. 2000 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2001,

- žádosti roku 2001 podané podle těchto pravidel po 30.9. 2001 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2002.

C. Příspěvek na sdružování vlastníků lesů malých výměr

Předmět příspěvku:

a) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti od 150 do 500 hektarů,

b) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 500 a do 1 000 hektarů,

c) náklady na správu sdruženého lesního majetku o velikosti nad 1 000 hektarů.

Kritéria příspěvku:

- velikost celkového sdruženého majetku k 1.1. 2001,

- velikost výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1.1. 2001 zaokrouhlená na celé hektary nahoru.

Sazba příspěvku:

Čís.
řád
Velikost sdruženého
majetku v hektarech
Technické
jednotky
IndikaceVýměra jednotlivých sdružujících se vlastníků
do 5 hado 50 hado 150 hado 300 ha
ABCD
1.od 150 do 500Kč/haCa1300150100-
2.nad 500 a do 1000Kč/haCb135020015050
3.nad 1 000Kč/haCc1400250200100

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a velikosti výměry jednotlivých sdružených lesních majetků k 1.1. 2001, zaokrouhlené na celé hektary nahoru, ve vztahu na velikost sdruženého majetku celkem.

Podmínky přiznání příspěvku:

- sdružení nejméně 5 vlastníků lesa, kteří společně hospodaří na sdruženém majetku, - minimální výměra sdruženého majetku 150 hektarů,

- sdružení je otevřeným subjektem pro všechny vlastníky lesa v regionu, který je stanoven smlouvou o sdružení,

- členem sdružení jsou pouze vlastníci lesa,

- sdružené pozemky mají jednoho odborného lesního hospodáře.

Žadatel:

- člen sdružení bez právní subjektivity (vlastník lesa), který je smlouvou o sdružení k tomuto oprávněn,

- sdružení s právní subjektivitou.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3.,

- příloha k žádosti podle vzoru v části 3.,

- smlouva o sdružení vlastníků lesa.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 30.3. 2001.

D. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie

Předmět příspěvku:

a) vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu,

b) vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu,

c) vyklizování nebo přibližování dříví strojem na kolopásovém nebo pásovém podvozku včetně železného koně v lesním porostu,

d) likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty v lesním porostu.

Kritéria příspěvku:

- zařazení lesů do kategorie lesů ochranných (lesy ochranné),

- zařazení lesů do kategorie lesů zvláštního určení s výjimkou lesů v uznaných oborách a v samostatných bažantnicích (lesy zvláštního určení),

- zařazení lesů do kategorie lesů hospodářských a do kategorie lesů zvláštního určení v uznaných oborách a samostatných bažantnicích (lesy hospodářské).

Sazba příspěvku:

Čís.
řád.
Předmět příspěvkuTechnické
jednotky
IndikaceLesy
ochrannézvl. určeníhospodářské
0UH
1.Vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou [viz písm. a)]Kč/m3Da1808050
2.Vyklizování nebo přibližování dříví koněm [viz písm. b)]Kč/m3Db1303020
3.Vyklizování nebo přibližování strojem [viz písm. c)]Kč/m3Dc1303020
4.Likvidace klestu štěpkováním nebo drcením [viz písm. d)]Kč/haDd112 00012 00012 000

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a množství skutečně provedených technických jednotek (m3, ha).

Podmínky přiznání příspěvku:

- kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

- žadatel hospodaří v souladu s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích,

- v případě kombinace několika technologií použije žadatel pouze sazbu, která je pro něj výhodnější.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3.,

- příloha k žádosti podle vzoru v části 3.,

- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,

- stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na území národního parku.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku.

Přechodná ustanovení:

- žádosti podané podle platných předpisů pro rok 2000 po 30.9. 2000 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2001,

- žádosti roku 2001 podané podle těchto pravidel po 30.9. 2001 v zákonné lhůtě mohou být uhrazeny z prostředků roku 2002.

E. Příspěvek na zajištění mimoprodukčních funkcí lesa

Předmět příspěvku:

a) výstavba a opravy objektů lesotechnických meliorací v lesích,

b) opatření zaměřená na ochranu půdy, vody a úpravu vodního režimu v lesích v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů nebo v chráněných oblastech přirozené akumulace vod,25)

c) výstavba a opravy (včetně odbahnění) retenčních vodních nádrží do velikosti vodní plochy 2 hektarů při normální hladině, které jsou pozemky určenými k plnění funkcí lesa a souvisí s úpravou vodního režimu v lesích,

d) výstavba a opravy (nevztahuje se na běžnou nebo pomístnou údržbu) lesních cest nutných z hlediska ochrany půdy, vody a vodního režimu včetně výstavby a opravy mostků, propustků a svodnic na nich,

e) práce k posílení rekreační funkce lesa, k usměrňování návštěvnosti území, k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa a k údržbě lesního prostředí.

Kritéria příspěvku:

- rozpracované akce, na které byl poskytnut příspěvek v uplynulém období,

- akce, které nebyly v minulém roce uspokojeny pro nedostatek prostředků,

- ostatní akce.

Výše příspěvku:

- 100 % přímých nákladů na hlavní stavební výrobu (dále jen „HSV") a pomocnou stavební výrobu (dále jen „PSV") v souladu se schváleným rozpočtem,

- příspěvek může být poskytnut pouze na práce provedené a vyúčtované v běžném roce s výjimkou uvedenou v přechodném ustanovení,

- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Podmínky přiznání příspěvku:

- komplexnost řešení s ohledem na podmínky v dané lokalitě,

- hospodárné využití prostředků,

- akce, které nepodléhají stavebnímu povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, jsou považovány za běžnou údržbu a nejsou předmětem příspěvku,

- lesní cesta, na jejíž opravu je příspěvek žádán, musí být hmotným investičním majetkem ve vlastnictví nebo v nájmu žadatele.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3.,

- projektová dokumentace pro provádění staveb v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy26) nebo zjednodušená dokumentace v ostatních případech,

- položkový rozpočet s vyčíslením přímých nákladů na HSV a PSV, s rozdělením prostředků na investiční a neinvestiční,

- formulář ISPROFIN,

- stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu,

- stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na pozemcích v národních parcích a jejich ochranných pásmech,

- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 28.2. 2001

- rozpracované akce, na které byl poskytnut příspěvek,

- akce, které nebyly v minulém roce uspokojeny pro nedostatek finančních prostředků,

- do 31.5. 2001

- ostatní akce.

Přechodná ustanovení:

- žádosti z roku 2000 rozpracované a neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou projednány přednostně v původním pořadí, pokud žadatel písemně potvrdí příslušnému podacímu místu do 28.2. 2001 platnost požadavku pro rok 2001 formou nově podané žádosti podle pravidel pro rok 2001 a aktualizovaných příloh s omezenou dobou platnosti (ISPROFIN, stavební povolení apod.), případně položkového rozpočtu a aktualizované technické zprávy, pokud došlo ke změně rozsahu prací,

- práce provedené v měsících listopadu a prosinci 2001, které nebyly předmětem vyúčtování předloženého do 16.11. 2001, mohou být, do výše stanovené Rozhodnutím", uhrazeny z prostředků roku 2002, a to za podmínky, že žadatel

a) sdělí písemně do 16.11. 2001 podacímu místu předpokládaný rozsah prací a výši příspěvku do konce roku 2001,

b) předloží do 31.1. 2002 podacímu místu vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů na tyto provedené práce.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se schváleným rozpočtem za účelem poskytnutí příspěvku:

- do 16.11. 2001.

F. Příspěvek na hrazení bystřin

Předmět příspěvku:

- výstavba a opravy objektů hrazení bystřin.

Kritéria příspěvku:

- rozpracované akce, na které byl poskytnut příspěvek v uplynulém období,

- akce, které nebyly v minulém roce uspokojeny pro nedostatek finančních prostředků,

- ostatní akce.

Výše příspěvku:

- 100 % přímých nákladů na HSV a PSV v souladu se schváleným rozpočtem,

- příspěvek může být poskytnut pouze na práce provedené a vyúčtované v běžném roce s výjimkou uvedenou v přechodném ustanovení,

- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Podmínky přiznání příspěvku:

- hospodárné využití prostředků,

- akce, které nepodléhají stavebnímu povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, jsou považovány za běžnou údržbu a nejsou předmětem příspěvku.

Žadatel:

- správce vodního toku,27) který - vykonává právo hospodaření ve státních lesích,

- hospodaří v obecních lesích.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3.,

- projektová dokumentace pro provádění staveb v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy nebo zjednodušená dokumentace v ostatních případech,

- položkový rozpočet přímých nákladů na akci, tj. nákladů na HSV a PSV s rozdělením prostředků na investiční a neinvestiční,

- formulář ISPROFIN,

- stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu,

- stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na pozemcích v národních parcích a jejich ochranných pásmech.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 28.2.2001

- rozpracované akce, na které byl poskytnut příspěvek,

- akce, které nebyly v minulém roce uspokojeny pro nedostatek finančních prostředků,

- do 31.5. 2001

- ostatní akce.

Přechodná ustanovení:

- žádosti z roku 2000 rozpracované a neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků budou projednány přednostně v původním pořadí, pokud žadatel písemně potvrdí příslušnému podacímu místu do 28.2. 2001 platnost požadavku pro rok 2001 formou nově podané žádosti podle pravidel pro rok 2001 a aktualizovaných příloh s omezenou dobou platnosti (ISPROFIN, stavební povolení apod.), případně položkového rozpočtu a aktualizované technické zprávy, pokud došlo ke změně rozsahu prací,

- práce provedené v měsících listopadu a prosinci 2001, které nebyly předmětem vyúčtování předloženého do 16.11. 2001, mohou být, do výše stanovené Rozhodnutím", uhrazeny z prostředků roku 2002, a to za podmínky, že žadatel

a) sdělí písemně do 16.11. 2001 podacímu místu předpokládaný rozsah prací a výši příspěvku do konce roku 2001,

b) předloží do 31.1. 2002 podacímu místu vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů na provedené práce.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se schváleným rozpočtem za účelem poskytnutí příspěvku:

- do 16.11. 2001.

G. Příspěvek na podporu ohrožených druhů zvěře

Předmět příspěvku:

a) vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře (tetřeva hlušce, tetřívka obecného, koroptve polní, dropa velkého) v lokalitách jejich přirozeného výskytu, pokud nákup nebo chov těchto jedinců nebyl předmětem příspěvku v minulém roce,

b) oborní chov kozy bezoárové a bílého jelena.

Sazba příspěvku:

Čís. řád.Předmět příspěvkuTechnické
jednotky
IndikaceSazba
1.Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře [viz písm. a)]
- tetřev hlušecKč/kusGa114 000
- tetřívek obecnýKč/kusGa211 000
- koroptev polníKč/kusGa3200
- drop velkýKč/kusGa420 000
2.Oborní chov
- kozy bezoárovéKč/kusGb11 500
- bílého jelenaKč/kusGb22 500

Způsob výpočtu příspěvku:

výše příspěvku se stanoví součinem sazby a počtu vypuštěných jedinců u příspěvku podle písm. a) nebo součinem sazby a skutečného počtu kusů k 31. 3. běžného roku maximálně však do výše normovaného stavu, určeného okresním úřadem28) u příspěvku podle písm. b).

Podmínky přiznání příspěvku:

podle písm. a)

- zvěř, na kterou je poskytnut příspěvek, nesmí být předmětem komerční činnosti (např. prodej, poplatkový odstřel),

- všichni jedinci budou trvale označeni značkami a bude o nich vedena evidence o stavu,

- vypuštění jedinců do honitby bude provedeno nejpozději do 1.11. 2001 za účasti zástupce podacího místa a o provedeném vypuštění bude vypracován zápis,

podle písm. b)

- žadatel bude hospodařit podle plánu mysliveckého hospodaření a lovu29) na rok 2001 schváleného příslušným orgánem státní správy myslivosti,

- vedení evidence chovných jedinců.

Žadatel:

- uživatel honitby.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3.,

- formulář ISPROFIN,

- rozhodnutí o výjimce30) [u příspěvku podle písm. a)],

- koncepce podpory ohroženého druhu [u příspěvků podle písm. a)],

- zpracovaný plán opatření a způsobu vypouštění na běžný rok [u příspěvků podle písm. a)],

- koncepce podpory ohroženého druhu a v souladu s ní schválený plán mysliveckého hospodaření a lovu [u příspěvku podle písm b)].

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 29.6. 2001.

Termín předložení dokladu o splnění předmětu příspěvku podle písmene a):

- do 16.11. 2001.

H. Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě

Předmět příspěvku:

- zpracování plánu v digitální formě.

Kritéria příspěvku:

- rozsah zpracování plánu v digitální formě.

Sazba příspěvku:

Čís.
řád
Předmět příspěvkuTechnické
jednotky
IndikaceSazba
1.numerická data plánu v digitální forměK/haH11150
2.numerická a grafická data plánu v digitální forměKč/haH21350

Způsob výpočtu příspěvku:

- výše příspěvku se stanoví součinem sazby a rozlohy lesa v hektarech, které jsou uvedeny v Průvodním listu k LHP.

Podmínky přiznání příspěvku:

- platnost stávajícího plánu končí v roce 2000, v případě sloučení několika plánů žadatele končí platnost v roce 2000 alespoň jednoho z nich,

- doba platnosti nově vyhotovovaného plánu nesmí být kratší než 10 let.

- předání nově vyhotoveného plánu v digitální formě schvalujícímu orgánu státní správy lesů na technickém nosiči dat,

- soulad výstupů s informačním standardem lesního hospodářství (dále jen „IS LH") v platném znění, v rozsahu povinných položek IS LH,

- příspěvek nemůže být poskytnut na plán na který byl poskytnut příspěvek v roce 2000.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3.,

- Průvodní list k LHP podle vzoru v části 3.,

- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,

- formulář ISPROFIN.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 28.9. 2001.

I. Příspěvek na ostatní hospodaření v lesích

Předmět příspěvku:

a) práce související se zachováním a reprodukcí genových zdrojů lesních dřevin,

b) zakládání a provoz semenných sadů (matečnic, klonových archivů),

c) mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými i abiotickými činiteli (nelze uplatnit na běžnou ochranu a prevenci).

Výše příspěvku:

- 100 % přímých nákladů v souladu se schválenou kalkulací,

- žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, uvádí výši příspěvku bez daně z přidané hodnoty.

Podmínky přiznání příspěvku:

- hospodárné využití prostředků.

Žadatel:

- vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3.,

- smlouva o nájmu lesních pozemků, pokud je žadatelem nájemce,

- kalkulace přímých nákladů podle jednotlivých výkonů s uvedením množství technických jednotek,

- u kalamit stanovisko Lesní ochranné služby,

- u žádostí podle písm. b) uznávací list semenného sadu (matečnic, klonových archivů), u semenných sadů (matečnic, klonových archivů) dosud neuznaných potvrzení pověřené právnické osoby, že je objekt registrován, u nově zakládaných semenných sadů (matečnic, klonových archivů) doložit odborný posudek pověřené právnické osoby,

- formulář ISPROFIN,

- stanovisko správy národního parku, pokud je pozemek, na který je žádán příspěvek, na pozemcích v národních parcích a jejich ochranných pásmech.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 31.5. 2001,

- na kalamity do 1.11. 2001.

Termín předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se schválenou kalkulací za účelem poskytnutí příspěvku:

- do 30.11. 2001.

J. Příspěvek na programy spolufinancované s fondy EU

Předmět příspěvku:

- programy EU související s lesním hospodářstvím.

Výše příspěvku:

- do 100 % přímých nákladů snížených o příspěvek z fondu EU.

Podmínky přiznání příspěvku:

- hospodárné využití prostředků.

Další podmínky pro ponechání vyplaceného příspěvku:

- předložení vyúčtování skutečně vynaložených přímých nákladů v souladu se smlouvou do 3 měsíců po ukončení akce,

- pokud žadatel poskytnutý příspěvek nevyčerpá, vrátí příslušnou část a případné penále se nevyměřuje.

Žadatel:

- předkladatel programu.

Obsah žádosti:

- žádost podle vzoru v části 3.,

- formulář ISPROFIN,

- smlouva s pověřenou agenturou,

- schválený projekt.

Termín podání žádosti o příspěvek:

- do 29.6. 2001.

3. Vzory žádostí

3. Vzory žádostí

Poznámky pod čarou

1) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

2) § 37 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla).

1) Sazby příspěvku se podle rozsahu působnosti obce sčítají

2) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

3) § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech a § 10 zákona č. 131/2000 Sb, o hl. městě Praze

1) § 24 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

2) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

4) § 139 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.

5) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

6) § 46 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

7) § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

8) Finanční zpravodaj č. 3/2000, „Zásady pro financování programů z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie, fondů NATO a úvěrů se státní zárukou".

9) Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.

10) Vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.

11) Vyhláška č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin.

12) Příloha č. 7 vyhlášky č. 82/1996 Sb.

13) Příloha č. 8 vyhlášky č. 82/1996 Sb.

14) § 25 zákona č. 289/1995 Sb.

15) § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb.

16) Příloha č. 9 vyhlášky č. 82/1996 Sb.

17) Příloha č. 10 vyhlášky č. 82/1996 Sb.

18) § 16 odst. 7 vyhlášky č. 82/1996 Sb.

19) § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

20) § 7 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

21) § 8 a § 59 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.

22) Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

23) Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu Ministerstvem zemědělství (pro roky 1994- 1997 včetně).

24) § 2 odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb.; o zemědělství.

25) Nařízení vlády č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy.
Nařízení vlády č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk - Králíky.
Nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polička pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy.

26) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

27) Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

28) § 13 odst. 2 zákona č. 23/1962 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

29) § 24 odst. 2 zákona č. 23/1962 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

30) § 56 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 16/1997 Sb.

Přesunout nahoru