Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 487/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro I. pololetí 2001

Částka 141/2000
Platnost od 29.12.2000
Účinnost od 01.01.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

487

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. prosince 2000,

kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 1. pololetí 2001

Vláda nařizuje podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 2/1998 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Toto nařízení stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění v 1. pololetí 2001 za zdravotní péči ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, včetně odborných léčebných ústavů, léčeben dlouhodobě nemocných a zdravotnických zařízení vykazujících podle vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami,1) (dále jen "vyhláška"), ošetřovací den č. 00005 a výši úhrady při poskytování neodkladné zdravotní péče v nesmluvních zdravotnických zařízeních.

§ 2

(1) Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, s výjimkou zdravotní péče v odborných léčebných ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných a ve zdravotnických zařízeních vykazujících podle vyhlášky ošetřovací den č. 00005 (dále jen "lůžková zařízení"), se v 1. pololetí 2001 hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a lůžkovým zařízením

a) paušální sazbou,

b) podle seznamu zdravotních výkonů uvedených ve vyhlášce, nebo

c) na návrh lůžkového zařízení kombinovanou úhradou s platbou za diagnózu.

(2) Lůžkové zařízení a zdravotní pojišťovna se mohou dohodnout na jiném způsobu úhrady, než je uvedeno v odstavci 1, pokud celková výše úhrady bude vyšší než úhrada stanovená podle odstavce 1 písm. a) nebo b).

(3) Postup výpočtu paušální sazby, výši hodnoty bodu a podmínky úhrady podle odstavce 1 písm. a) a b) se stanoví v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(4) Výše úhrady podle odstavce 1 písm. c) se sjedná ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a lůžkovým zařízením, přičemž výše úhrady při poskytování akutní lůžkové péče bude stanovena s platbou za diagnózu a ostatní zdravotní péče bude hrazena paušální sazbou.

(5) Pokud lůžkové zařízení a zdravotní pojišťovna sjednají dodatek ke smlouvě, nebo sjednají novou smlouvu, obsahující nové zdravotní výkony poskytované lůžkovým zařízením, nebo sjednají novou strukturu poskytované zdravotní péče, je zdravotní pojišťovna povinna tyto skutečnosti do celkové výše úhrad za 1. pololetí 2001 zahrnout.

(6) Pokud v 1. pololetí 2001 budou příjmy z výběru pojistného na jednoho pojištěnce vyšší, než stanoví schválený zdravotně pojistný plán zdravotní pojišťovny pro rok 2001, zvýší tato zdravotní pojišťovna hodnotu bodu stanovenou v příloze č. 1 tohoto nařízení o tolik promile, o kolik promile se zvýšil výběr pojistného na jednoho pojištěnce oproti částce uvedené ve zdravotně pojistném plánu. Toto zvýšení uhradí zdravotní pojišťovna lůžkovému zařízení do 30. listopadu 2001.

(7) Nad rámec paušální sazby podle odstavce 1 písm. a) zdravotní pojišťovna poskytne v 1. pololetí 2001 úhradu

a) za kardiovertry a dále za kardiostimulátory, včetně elektrod, poskytnuté v případě reimplantací (výkony č. 55217 a 55219 uvedené ve vyhlášce), které byly poskytnuty v 1. pololetí 2001,

b) za neuromodulační stimulátory, které byly poskytnuty v 1. pololetí 2001 při léčbě epilepsie a Parkinsonovy choroby,

c) za neuromodulační stimulátory a intrathekální pumpy, poskytnuté při léčbě chronických bolestivých stavů v 1. pololetí 2001 v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení [periferní nervová stimulace(PNS), stimulace míchy či zadních kořenů míšních (SCS), hluboká mozková a korová stimulace, za stimulátory předních rohů míšních (SARS) u transversálních lézí míšních]; lůžková zařízení uvedená v příloze č. 3 k tomuto nařízení mohou úhrnem uplatnit vůči zdravotním pojišťovnám v České republice nejvýše 30 programovatelných protéz,

d) za léčbu in vitro fertilizace, která byla poskytnuta v 1. pololetí 2001 lůžkovými zařízeními provádějícími standardní léčbu sterility metodou mimotělního oplodnění,

e) za zdravotní výkony hemodialýzy č. 18051, 18052, 18510, 18513, 18521, 18522, 18530, 18550, 18560, 18570, 18580 a 18590 podle seznamu zdravotních výkonů uvedených ve vyhlášce, které byly poskytnuty v 1. pololetí 2001, ve výši 1 Kč za bod, přičemž pro zdravotní výkony č. 18521, 18522, 18530, 18550, 18560, 18570, 18580 a 18590, uvedené ve vyhlášce, se stanoví režijní náklady ve výši 4 body za minutu,

f) za zvlášť účtované léčivé přípravky určené k léčbě hemofilie, uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení, poskytnuté v 1. pololetí 2001 v lůžkových zařízeních,

g) za zvlášť účtované léčivé přípravky určené k léčbě HIV/AIDS (antiretrovirové léčivé přípravky a léčivé přípravky určené na léčbu oportunních infekcí), poskytnuté v 1. pololetí 2001 v lůžkových zařízeních uvedených příloze č. 5 k tomuto nařízení,

h) za zvlášť účtovaný léčivý přípravek Cerezyme, při léčbě onemocnění Morbus Gaucher, poskytnutý pouze klinikou dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice Praha v 1. pololetí 2001,

i) za zdravotní výkony intenzivní péče č. 00651, 00652, 00653, 00656, 00657, 00658, 00661, 00665, 00668 podle seznamu zdravotních výkonů uvedených ve vyhlášce, poskytnuté při léčbě extenzivních popálenin v 1. pololetí 2001, ve výši 1 Kč za bod v lůžkových zařízeních uvedených v příloze č. 6 k tomuto nařízení, takto:

1. u dospělých

1.1 při popálení více jak 40 % povrchu těla,

1.2 při popálení nad 10 % povrchu těla při současném inhalačním popáleninovém traumatu,

1.3 při popálení elektrickým proudem,

2. u dětí

2.1 od 2 do 5 let věku při popálení v rozsahu nad 10 % povrchu těla, u dětí od 6 do 10 let při popálení v rozsahu nad 15 % povrchu těla a u dětí od 11 let věku popálení v rozsahu nad 40 % povrchu těla,

2.2 při inhalačním popáleninovém traumatu nebo popálení elektrickým proudem,

j) za zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté v 1. pololetí 2001 při léčbě cystické fibrózy v lůžkových zařízeních uvedených příloze č. 7 k tomuto nařízení; seznam zvlášť účtovaných léčivých přípravků je uveden v příloze č. 8 k tomuto nařízení,

k) za zvlášť účtované léčivé přípravky poskytnuté v 1. pololetí 2001 u vybraných rizikových skupin onkologicky nemocných dětí, léčených na pracovištích dětské onkologie lůžkových zařízení uvedených v příloze č. 9 k tomuto nařízení; seznam zvlášť účtovaných léčivých přípravků je uveden v příloze č. 10 k tomuto nařízení.

§ 3

(1) Zdravotní péče poskytovaná v odborných léčebných ústavech se v 1. pololetí 2001 hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a odborným léčebným ústavem

a) paušální sazbou, nebo

b) kombinovaným způsobem.

(2) Postup výpočtu paušální sazby a úhrady kombinovaným způsobem, výše úhrady, výše hodnoty bodu a podmínky úhrady podle odstavce 1 písm. a) a b) se stanoví v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Pokud odborný léčebný ústav a zdravotní pojišťovna sjednají dodatek ke smlouvě, nebo sjednají novou smlouvu, obsahující nové zdravotní výkony, poskytované odborným léčebným ústavem, nebo sjednají novou strukturu poskytované zdravotní péče, je zdravotní pojišťovna povinna tyto skutečnosti do celkové výše úhrad za 1. pololetí 2001 zahrnout.

§ 4

(1) Zdravotní péče poskytovaná v léčebnách dlouhodobě nemocných se v 1. pololetí 2001 hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu zdravotních výkonů uvedených ve vyhlášce.

(2) Pro úhradu podle odstavce 1 se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč.

(3) Hodnota režie stanovená ve vyhlášce, přiřazená k bodové hodnotě ošetřovacího dne č. 00024 uvedeného ve vyhlášce, se zvyšuje o 60 bodů oproti 1. pololetí 2000.

(4) Paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 6 zákona, se zvyšuje o 10 Kč oproti 1. pololetí 2000.

§ 5

(1) Zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních vykazujících ošetřovací den č. 00005 uvedený ve vyhlášce se v 1. pololetí 2001 hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením podle seznamu zdravotních výkonů uvedených ve vyhlášce.

(2) Pro úhradu podle odstavce 1 se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč.

(3) Hodnota režie stanovená ve vyhlášce, přiřazená k bodové hodnotě ošetřovacího dne č. 00005 uvedeného ve vyhlášce, se zvyšuje o 60 bodů oproti 1. pololetí 2000.

(4) Paušální částka, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 6 zákona, se zvyšuje o 10 Kč oproti 1. pololetí 2000.

§ 6

Úhrada neodkladné zdravotní péče, není-li uzavřena smlouva mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou, se v 1. pololetí 2001 provádí za poskytnuté zdravotní výkony takto:

a) stomatologická ambulantní péče se hradí podle sazeb platných pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři v 1. pololetí 2001,2)

b) ostatní zdravotní péče se hradí podle seznamu zdravotních výkonů uvedených ve vyhlášce a hodnota bodu je stanovena ve výši 0,82 Kč; zdravotní pojišťovna může na základě zákona3) uplatnit regulační mechanismy obdobně jako u smluvních zdravotnických zařízení.

§ 7

V případech, kde se pro úhradu používá počet bodů vykázaných na základě seznamu zdravotních výkonů uvedeného ve vyhlášce, platného do 30. června 2000, a současně je bodové ohodnocení těchto zdravotních výkonů odlišné podle seznamu zdravotních výkonů platného od 1. července 2000, přepočtou se bodová ohodnocení zdravotních výkonů z 1. pololetí 2000 na hodnotu podle seznamu zdravotních výkonů platného od 1. července 2000.


§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb. a vyhlášky č. 449/2000 Sb.

2) Věstník MZ částka č. 13/2000.

3) § 40 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

Postup výpočtu úhrady, paušální sazby, výše hodnoty bodu a podmínky úhrady podle § 2 odst. 1 písm. a) a b)

A) Postup při stanovení úhrady paušální sazbou:

1. Úhrada zdravotní péče poskytované lůžkovými zařízeními zahrnuje:

a) úhradu akutní lůžkové péče vykazované na hospitalizačních účtech, včetně příslušných výkonů komplementu (dále jen „hospitalizační úhrada“),

b) úhradu ambulantní péče vykazované na ambulantních účtech, včetně příslušných výkonů komplementu (dále jen „ambulantní úhrada“),

c) úhradu výkonů zdravotní dopravy (dále jen „dopravní úhrada“),

d) úhradu jiných výkonů zdravotní péče, pokud je lůžkové zařízení poskytuje, výkony komplementu pro jiná zdravotnická zařízení, popřípadě další nasmlouvané výkony (dále jen „jiná úhrada“).

Pokud některý z uvedených druhů zdravotní péče lůžkové zařízení neposkytuje, pak není součástí úhrady.

2. Postup stanovení paušální sazby pro 1. pololetí 2001:

Paušální sazba se počítá pro jednotlivé druhy zdravotní péče uvedené v bodu 1 písm. a) až d) z objemu výkonů za 1. pololetí 2000, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1.ledna 2000 do 30. listopadu 2000, takto:

Celkový objem výkonů (body a zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál) se vydělí počtem unikátních ošetřených pojištěnců, jimž byla v lůžkovém zařízení poskytnuta zdravotní péče. Unikátním ošetřeným pojištěncem se rozumí jeden pojištěnec, bez ohledu na to, kolikrát lůžkové zařízení vykázalo na tohoto pojištěnce ve stanoveném časovém období zdravotní péči. Výkony a unikátní ošetření pojištěnci se počítají odděleně pro každý druh úhrady podle bodu 1 písm. a) až d).

Paušální sazba zahrnuje:

a) počet bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce,

b) paušální sazbu za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál, na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce, v Kč.

2.1 Paušální sazba hospitalizační

∑BH
PHB = ——
∑UH
∑ZH
PHZ = ——
∑UH

kde:

PHB = počet bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce za 1. pololetí 2000

BH= počet bodů za všechny hospitalizace, včetně bodů za kategorii pacienta, za 1. pololetí 2000 daného lůžkového zařízení, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1.ledna 2000 do 30. listopadu 2000, kromě bodů:

a) za zdravotní výkony hrazené nad rámec paušální sazby hospitalizační nebo zahrnuté do jiné paušální sazby, vykázané a uznané zdravotní výkony poskytnuté při hospitalizaci v odbornostech, které již nejsou pro 1.pololetí 2001 nasmlouvány,

b) za vykázané a uznané zdravotní výkony poskytnuté při hospitalizaci v odbornostech, které již nejsou pro 1. pololetí 2001 nasmlouvány.

PHZ = paušální sazba za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2000 hospitalizovaným pojištěncům, kromě zvlášť účtovaných léčivých přípravků a zvlášť účtovaného materiálu, jež jsou v 1. pololetí 2001 hrazeny nad rámec paušální sazby hospitalizační nebo zahrnuty v jiné paušální sazbě, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2000 do 30. listopadu 2000 na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce.

ZH = úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2000 hospitalizovaným pojištěncům, kromě zvlášť účtovaných léčivých přípravků a zvlášť účtovaného materiálu, jež jsou v 1. pololetí 2001 hrazeny nad rámec paušální sazby hospitalizační nebo zahrnuty v jiné paušální sazbě, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1.ledna 2000 do 30. listopadu 2000.

UH = počet unikátních ošetřených pojištěnců, kteří byli v 1. pololetí 2000 hospitalizováni a jim poskytnuté zdravotní výkony byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1.ledna 2000 do 30. listopadu 2000.

2.2 Paušální sazba ambulantní

∑BA
PAB = ——
∑UA
∑ZA
PAZ = ——
∑UA

kde:

PAB = počet bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce za 1. pololetí 2000.

BA = počet bodů za všechny poskytnuté zdravotní výkony v ambulancích, za 1. pololetí 2000, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2000 do 30. listopadu 2000, kromě bodů:

a) za zdravotní výkony hrazené nad rámec paušální sazby ambulantní nebo zahrnuté do jiné paušální sazby,

b) za vykázané a uznané zdravotní výkony poskytnuté v ambulancích v odbornostech, které již nejsou pro 1.pololetí 2001 nasmlouvány.

PAZ = paušální sazba za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2000 v ambulancích ošetřeným pojištěncům, kromě zvlášť účtovaných léčivých přípravků a zvlášť účtovaného materiálu, jež jsou v 1. pololetí 2001 hrazeny nad rámec paušální sazby ambulantní nebo zahrnuty v jiné paušální sazbě, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2000 do 30. listopadu 2000 na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce.

ZA = úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2000 v ambulancích ošetřeným pojištěncům, kromě zvlášť účtovaných léčivých přípravků a zvlášť účtovaného materiálu, jež jsou v 1. pololetí 2001 hrazeny nad rámec paušální sazby ambulantní nebo zahrnuty v jiné paušální sazbě, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2000 do 30. listopadu 2000.

UA = počet unikátních ošetřených pojištěnců, kteří byli v 1. pololetí 2000 v ambulancích ošetřeni a jim poskytnuté zdravotní výkony, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2000 do 30. listopadu 2000.

2.3 Paušální sazba za zdravotní dopravu

∑BD
PDB = ——
∑UD
∑ZD
PDZ = ——
∑UD

kde:

PDB = počet bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce za 1. pololetí 2000

BD = počet bodů za všechny poskytnuté zdravotní výkony ve zdravotní dopravě v 1. pololetí 2000 daného lůžkového zařízení, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1.ledna 2000 do 30.listopadu 2000, kromě bodů:

a) za zdravotní výkony hrazené nad rámec paušální sazby za zdravotní dopravu nebo zahrnuté do jiné paušální sazby,

b) za vykázané a uznané zdravotní výkony poskytnuté při zdravotní dopravě v odbornostech, které již nejsou pro 1.pololetí 2001 nasmlouvány.

PDZ = paušální sazba za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2000 ve zdravotní dopravě ošetřeným pojištěncům, kromě zvlášť účtovaných léčivých přípravků a zvlášť účtovaného materiálu, jež jsou v 1. pololetí 2001 hrazeny nad rámec paušální sazby za zdravotní dopravu nebo zahrnuty v jiné paušální sazbě, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2000 do 30. listopadu 2000 na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce.

ZD = úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2000 ve zdravotní dopravě ošetřeným pojištěncům, kromě zvlášť účtovaných léčivých přípravků a zvlášť účtovaného materiálu, jež jsou v 1. pololetí 2001 hrazeny nad rámec paušální sazby za zdravotní dopravu nebo zahrnuty v jiné paušální sazbě, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1.ledna 2000 do 30. listopadu 2000.

UD = počet unikátních ošetřených pojištěnců, kteří byli v 1. pololetí 2000 ve zdravotní dopravě přepraveni, případně ošetřeni a jim poskytnuté zdravotní výkony byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2000 do 30.listopadu 2000.

2.4 Paušální sazba za jiné zdravotní výkony

∑BJ
PJB = ——
∑UJ
∑ZJ
PJZ = ——
∑UJ

kde:

PJB = počet bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce za 1. pololetí 2000

BJ = počet bodů za všechny jiné poskytnuté zdravotní výkony v 1. pololetí 2000 daného lůžkového zařízení, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2000 do 30. listopadu 2000, kromě bodů:

a) za zdravotní výkony hrazené nad rámec paušální sazby za jiné zdravotní výkony nebo zahrnuté do jiné paušální sazby,

b) za vykázané a uznané jiné zdravotní výkony poskytnuté v odbornostech, které již nejsou pro 1.pololetí 2001 nasmlouvány.

PJZ = paušální sazba za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2000 při jiných zdravotních výkonech ošetřeným pojištěncům, kromě zvlášť účtovaných léčivých přípravků a zvlášť účtovaného materiálu, jež jsou v 1. pololetí 2001 hrazeny nad rámec paušální sazby za jiné zdravotní výkony nebo zahrnuty v jiné paušální sazbě, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2000 do 30. listopadu 2000 na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce.

ZJ = úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2000 při jiných zdravotních výkonech ošetřeným pojištěncům, kromě zvlášť účtovaných léčivých přípravků a zvlášť účtovaného materiálu, jež jsou v 1. pololetí 2001 hrazeny nad rámec paušální sazby za jiné zdravotní výkony nebo zahrnuty v jiné paušální sazbě, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2000 do 30. listopadu 2000.

UJ = počet unikátních ošetřených pojištěnců, kterým byly v 1. pololetí 2000 poskytnuty jiné zdravotní výkony, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2000 do 30.listopadu 2000.

3. Stanovení výše paušální úhrady za 1 bod

Pro 1. pololetí 2001 se stanoví výše paušální úhrady za 1 bod pro konkrétní lůžkové zařízení. Vychází se z individuální výše úhrady za 1 bod v 1. pololetí 2000, která se upravuje o diferencovaný nárůst úhrady ve 3 pásmech (podle bodu 3.2).

3.1 Individuální výše úhrady za 1 bod (IVCB) za 1. pololetí 2000 představuje podíl celkové úhrady bez zvlášť účtovaných léčivých přípravků a zvlášť účtovaného materiálu na 1 bod. Stanoví se podle následujícího vzorce:

∑ ÚHRADA1.pol.2000 - Z1.pol.2000
IVCB1.pol.2000 —————————————
∑ BODY1.pol.2000

kde:

ÚHRADA1.pol.2000 = úhrada za veškeré poskytnuté zdravotní výkony, včetně kategorie pacienta, poskytnuté daným lůžkovým zařízením v 1. pololetí 2000, které byly vykázány a uznány od 1. ledna 2000 do 30. listopadu 2000, do této úhrady se nezapočítávají zdravotní výkony, které jsou v 1. pololetí 2001 hrazeny nad rámec paušální sazby.

Z1.pol.2000 = úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál, kromě zvlášť účtovaných léčivých přípravků a zvlášť účtovaného materiálu, hrazených nad rámec paušální sazby, poskytnutých v 1. pololetí 2000, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2000 do 30. listopadu 2000.

BODY1.pol.2000 = počet bodů za zdravotní výkony, dopravní výkony a za kategorii pacienta poskytnuté daným lůžkovým zařízením v 1. pololetí 2000, které byly lůžkovým zařízením vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2000 do 30. listopadu 2000.

3.2 Paušální úhrada za 1 bod se pro 1. pololetí 2001 (VCB) skládá z individuální výše úhrady za 1 bod, zjištěné za 1. pololetí 2000. Stanoví se následovně:

a) jestliže vypočtená IVCB je nižší než 0,89 Kč, pak VCB pro 1. pololetí 2001 činí 0,89 Kč,

b) jestliže vypočtená IVCB je rovna 0,89 Kč nebo nižší nebo rovna 0,99 Kč, připočte se k této ceně 0,01 Kč (VCB = IVCB + 0,01),

c) jestliže vypočtená IVCB je rovna nebo vyšší než 1 Kč, použije se vypočtená cena (VCB = IVCB).

Paušální úhrada za 1 bod musí být zvýšena v případech uvedených v § 2 odst. 6 tohoto nařízení vlády.

4. Výpočet celkové úhrady za poskytnutou zdravotní péči

4.1 Paušální úhrada za jednotlivé druhy zdravotní péče podle bodu 1 písm. a) až d) na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce je tvořena vynásobením počtu bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce paušální úhradou za 1 bod a připočtením objemu paušální sazby za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtované materiály uhrazené na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce.

Výpočet paušální úhrady na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce za jednotlivé druhy zdravotní péče podle bodu 1 písm. a) až d) pro 1. pololetí 2001 je následující:

PHC = (PHB * VCB) + PHZ

PAC = (PAB * VCB) + PAZ

PDC = (PDB * VCB) + PDZ

PJC = (PJD * VCB) + PJZ

kde:

PHC = paušální hospitalizační úhrada na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce

PAC = paušální ambulantní úhrada na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce

PDC = paušální dopravní úhrada na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce

PJC = paušální jiná úhrada na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce

4.2 Úhrada za jednotlivé druhy zdravotní péče podle bodu 1 písm. a) až d) se vypočítá tak, že se paušální úhrada na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce vynásobí počtem unikátních ošetřených pojištěnců ve vykazovaném období, takto:

HU = PHC * UHV

AU = PAC * UAV

DU = PDC * UDV

JU = PJC * UJV

kde:

HU = hospitalizační úhrada

AU = ambulantní úhrada

DU = dopravní úhrada

JU = jiná úhrada

UHV = počet hospitalizovaných unikátních ošetřených pojištěnců, jimž byla zdravotní péče poskytnuta, vykázána v 1. pololetí 2001 a uznána zdravotní pojišťovnou

UAV = počet unikátních ošetřených pojištěnců, jimž byla ambulantní zdravotní péče poskytnuta, vykázána v 1. pololetí 2001 a uznána zdravotní pojišťovnou

UDV = počet unikátních ošetřených pojištěnců, jimž byla zdravotní doprava poskytnuta, vykázána v 1. pololetí 2001 a uznána zdravotní pojišťovnou

UJV = počet unikátních ošetřených pojištěnců, kterým byly jiné výkony poskytnuty, vykázány v 1. pololetí 2001 a uznány zdravotní pojišťovnou

4.3 Celková úhrada (CU) je součtem jednotlivých druhů úhrad:

CU = HU + AU + DU + JU

Součástí celkové úhrady jsou dále úhrady výkonů podle § 2 odst. 5 tohoto nařízení vlády.

5. Výpočet úhrady při regulaci preskripce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků:

Při výpočtu celkové úhrady zdravotní péče podle bodu 4.3 se dále použijí regulační mechanismy, které jsou založeny na srovnání průměrné úhrady za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce mezi 1. pololetím 2000 a 1. pololetím 2001. Ze srovnání se vylučují léčivé přípravky a zdravotnické prostředky schválené revizním lékařem.

5.1 V případě, že průměrná úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1., resp. ve 2. čtvrtletí 2001, kromě léčivých přípravků a zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, překročí 102 % průměrné referenční úhrady, která je tvořena úhradou za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1. pololetí 2000, bude stanovena srážka ve výši 60% z celkového překročení, které se vypočítá jako součin ošetřeného počtu pojištěnců v daném období a výše překročení nákladů na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce oproti 102 % průměrné referenční úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce.

5.2 Pokud průměrná úhrada za předepsané léčivé přípravky, zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1.pololetí 2001 nedosáhne 102% průměrné referenční úhrady, která je tvořena úhradou za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1. pololetí 2000, kromě léčivých přípravků a zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, bude úhrada pro 1. pololetí 2001 navýšena o 40 % dosažené úspory. Tato úspora se vypočítá jako součin ošetřeného počtu pojištěnců v daném období a výše nedočerpání nákladů na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce oproti 102 % průměrné referenční úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce.

6. Měsíční zálohu poskytne zdravotní pojišťovna lůžkovému zařízení ve výši 106 % jedné šestiny objemu úhrad, které byly tomuto lůžkovému zařízení uhrazeny v 1. pololetí 2000.

B) Při stanovení úhrady podle seznamu zdravotních výkonů uvedeného ve vyhlášce

1. Hodnota bodu je stanovena ve výši 0,89 Kč.

2. Způsob úhrady podle § 2 odst. 1 písm.b) lze uplatnit pouze u lůžkových zařízení, kde je výrazně kolísavý objem poskytované zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, kde není možné stanovit paušální sazbu za referenční období z důvodu malého počtu ošetřených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny a kde lůžková zařízení v průměru neúčtují jedné zdravotní pojišťovně více než 300 000 Kč za kalendářní čtvrtletí.

3. Pokud se smluvní strany dohodnou, mohou tuto variantu zvolit i v případě vyššího objemu vyúčtování, musí být však splněna podmínka kolísavého objemu poskytnuté zdravotní péče.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

Postup výpočtu paušální sazby a úhrady kombinovaným způsobem, výše úhrady, výše hodnoty bodu a podmínky úhrady podle § 3 odst. 1 písm. a) a b)

A) Postup při stanovení úhrady paušální sazbou za zdravotní péči

Úhrada činí 110 % porovnávacího objemu úhrady. Porovnávací objem úhrady je roven úhradě za poskytnutou zdravotní péči v odpovídajícím 1. pololetí 2000, vykázanou a uznanou od 1. ledna 2000 do 30.listopadu 2000, přičemž do porovnávacího objemu se nezapočítává úhrada za poskytnutou zdravotní péči v porovnávacím období v případech, kdy tato péče již není v odborném léčebném ústavu poskytována, či je hrazena jinak.

1. Podmínkou výše úhrady za poskytnutou zdravotní péči je, že vykázaný počet ošetřovacích dnů v 1. pololetí 2001 musí činit alespoň 95 % počtu ošetřovacích dní vykázaných v 1. pololetí 2000. V případě, že odborný léčebný ústav vykáže méně než 95 % takto stanovených ošetřovacích dnů, bude stanovená celková paušální sazba za 1. pololetí 2001 za lůžkovou péči krácena o procento, o které nebyl naplněn stanovený limit počtu ošetřovacích dnů.

2. Výpočet úhrady při regulaci preskripce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků:

2.1 V případě, že průměrná úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1., resp. ve 2. čtvrtletí 2001, kromě léčivých přípravků a zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, překročí 102 % průměrné referenční úhrady, která je tvořena úhradou za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1. pololetí 2000, bude stanovena srážka ve výši 60% z celkového překročení, které se vypočítá jako součin ošetřeného počtu pojištěnců v daném období a výše překročení nákladů na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce oproti 102 % průměrné referenční úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce.

2.2 Pokud průměrná úhrada za předepsané léčivé přípravky, zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1.pololetí 2001 nedosáhne 102 % průměrné referenční úhrady, která je tvořena úhradou za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1. pololetí 2000, kromě léčivých přípravků a zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, bude úhrada pro 1. pololetí 2001 navýšena o 40 % dosažené úspory. Tato úspora se vypočítá jako součin ošetřeného počtu pojištěnců v daném období a výše nedočerpání nákladů na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce oproti 102 % průměrné referenční úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce.

B) Při stanovení úhrady kombinovaným způsobem:

1. Lůžková péče bude hrazena platbou za ošetřovací den a za výkony, kterými se vykazují příjmová a propouštěcí vyšetření podle seznamu zdravotních výkonů uvedených ve vyhlášce. Hodnota bodu je 1 Kč. Tento způsob úhrady se použije pouze pro odborné léčebné ústavy, které mají nasmlouvány pouze zdravotní výkony -ošetřovací den.

2. Ambulantní péče a zdravotní doprava bude hrazena paušální sazbou. Paušální sazba se počítá z objemu výkonů za 1. pololetí 2000, které byly odborným léčebným ústavem vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2000 do 30. listopadu 2000, takto:

Celkový objem zdravotních výkonů (body a zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál) se vydělí počtem unikátních ošetřených pojištěnců, jimž byla v odborném léčebném ústavu poskytnuta zdravotní péče. Unikátním ošetřeným pojištěncem se rozumí jeden pojištěnec, bez ohledu na to, kolikrát odborný léčebný ústav vykázal na tohoto pojištěnce ve stanoveném časovém období zdravotní péči. Výkony a unikátní ošetření pojištěnci se počítají odděleně pro ambulantní péči a zdravotní dopravu.

Paušální sazba zahrnuje:

a) počet bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce,

b) paušální sazbu za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce v Kč.

2.1 Paušální sazba ambulantní

∑ BA
PAB = ——
∑ UA
∑ ZA
PAZ = ——
∑ UA

kde:

PAB = počet bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce za 1. pololetí 2000

BA = počet bodů za všechny poskytnuté zdravotní výkony v ambulancích v 1. pololetí 2000 daného odborného léčebného ústavu, které byly vykázány a uznány od 1. ledna 2000 do 30.listopadu 2000, kromě bodů:

a) za zdravotní výkony hrazené nad rámec paušální sazby ambulantní nebo zahrnuté do jiné paušální sazby,

b) za vykázané a uznané zdravotní výkony poskytnuté v ambulancích v odbornostech, které již nejsou pro 1.pololetí 2001 nasmlouvány.

PAZ = paušální sazba za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2000 v ambulancích ošetřeným pojištěncům, kromě zvlášť účtovaných léčivých přípravků a zvlášť účtovaného materiálu, jež jsou v 1. pololetí 2001 hrazeny nad rámec paušální sazby ambulantní nebo zahrnuty v jiné paušální sazbě, které byly odborným léčebným ústavem vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2000 do 30. listopadu 2000 na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce.

ZA = úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v ambulancích ošetřeným pojištěncům, kromě zvlášť účtovaných léčivých přípravků a zvlášť účtovaného materiálu, jež jsou v 1. pololetí 2001 hrazeny nad rámec paušální sazby ambulantní nebo zahrnuty v jiné paušální sazbě a byly poskytnuty v 1. pololetí 2000 a které byly vykázány a uznány od 1.ledna 2000 do 30. listopadu 2000.

UA = počet unikátních ošetřených pojištěnců, kteří byli v 1. pololetí 2000 v ambulancích ošetřeni a zdravotní výkony byly vykázány a uznány od 1.ledna 2000 do 30. listopadu 2000.

2.2 Paušální sazba za zdravotní dopravu

∑ BD
PDB = ——
∑ UD
∑ ZD
PDZ = ——
∑ UD

kde:

PDB = počet bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce za 1. pololetí 2000

BD = počet bodů za všechny poskytnuté zdravotní výkony ve zdravotní dopravě v 1. pololetí 2000 daného odborného léčebného ústavu, které byly vykázány a uznány od 1. ledna 2000 do 30. listopadu 2000, kromě bodů:

a) za zdravotní výkony hrazené nad rámec paušální sazby za zdravotní dopravu nebo zahrnuté do jiné paušální sazby,

b) za vykázané a uznané zdravotní výkony poskytnuté při zdravotní dopravě v odbornostech, které již nejsou pro 1.pololetí 2001 nasmlouvány.

PDZ = paušální sazba za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý v 1. pololetí 2000 ve zdravotní dopravě ošetřeným pojištěncům, kromě zvlášť účtovaných léčivých přípravků a zvlášť účtovaného materiálu, jež jsou v 1. pololetí 2001 hrazeny nad rámec paušální sazby za zdravotní dopravu nebo zahrnuty v jiné paušální sazbě, které byly odborným léčebným ústavem vykázány a zdravotní pojišťovnou uznány od 1. ledna 2000 do 30. listopadu 2000 na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce.

ZD = úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál poskytnutý ve zdravotní dopravě ošetřeným pojištěncům, kromě zvlášť účtovaných léčivých přípravků a zvlášť účtovaného materiálu, jež jsou v 1. pololetí 2001 hrazeny nad rámec paušální sazby za zdravotní dopravu nebo zahrnuty v jiné paušální sazbě a byly poskytnuty v 1. pololetí 2000 a které byly vykázány a uznány od 1. ledna 2000 do 30. listopadu 2000.

UD = počet unikátních ošetřených pojištěnců, kteří byli v 1. pololetí 2000 ve zdravotní dopravě přepraveni, případně ošetřeni a zdravotní výkony byly vykázány a uznány od 1. ledna 2000 do 30. listopadu 2000.

3. Stanovení hodnoty bodu

Hodnota bodu pro 1. pololetí 2001 (CB) je stanovena ve výši 0,89 Kč.

4. Výpočet úhrady za poskytnutou zdravotní péči

Paušální úhrada za ambulantní péči a zdravotní dopravu na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce je tvořena vynásobením počtu bodů na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce paušální úhradou za 1 bod a připočtením objemu paušální sazby za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtované materiály uhrazené na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce.

4.1 Výpočet paušální úhrady na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce za jednotlivé druhy zdravotní péče pro 1. pololetí 2001 je následující:

PAC = (PAB * CB) + PAZ

PDC = (PDB * CB) + PDZ

kde:

PAC = paušální ambulantní úhrada na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce

PDC = paušální dopravní úhrada na 1 unikátního ošetřeného pojištěnce

4.2 Úhrada za ambulantní péči a zdravotní dopravu se vypočítá tak, že se paušální úhrada vynásobí počtem unikátních ošetřených pojištěnců ve vykazovaném období, takto:

AU = PAC * UAV

DU = PDC * UDV

kde:

AU = ambulantní úhrada

DU = dopravní úhrada

UAV = počet unikátních ošetřených pojištěnců, jimž byla ambulantní zdravotní péče poskytnuta, vykázána v 1. pololetí 2001 a uznána zdravotní pojišťovnou

UDV = počet unikátních ošetřených pojištěnců, jimž byla zdravotní doprava poskytnuta, vykázána v 1. pololetí 2001 a uznána zdravotní pojišťovnou

4.3 Celková úhrada (CU) je součtem ambulantní (AU) a dopravní úhrady (DU):

CU = AU + DU

4.4 Dále jsou součástí úhrady zdravotní výkony podle § 3 odst. 3 tohoto nařízení vlády.

5. Výpočet úhrady při regulaci preskripce léčivých přípravků a zdravotnických prostředků:

Při výpočtu celkové úhrady zdravotní péče podle bodu 4 se dále použijí regulační mechanismy, které jsou založeny na srovnání průměrné úhrady za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce mezi 1. pololetím 2000 a 1. pololetím 2001. Ze srovnání se vylučují léčivé přípravky a zdravotnické prostředky schválené revizním lékařem.

5.1 V případě, že průměrná úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1., resp. ve 2. čtvrtletí 2001, kromě léčivých přípravků a zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, překročí 102 % průměrné referenční úhrady, která je tvořena úhradou za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1. pololetí 2000, bude stanovena srážka ve výši 60% z celkového překročení, které se vypočítá jako součin ošetřeného počtu pojištěnců v daném období a výše překročení nákladů na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce oproti 102 % průměrné referenční úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce.

5.2 Pokud průměrná úhrada za předepsané léčivé přípravky, zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1.pololetí 2001 nedosáhne 102 % průměrné referenční úhrady, která je tvořena úhradou za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce v 1. pololetí 2000, kromě léčivých přípravků a zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, bude úhrada pro 1. pololetí 2001 navýšena o 40 % dosažené úspory. Tato úspora se vypočítá jako součin ošetřeného počtu pojištěnců v daném období a výše nedočerpání nákladů na léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce oproti 102 % průměrné referenční úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na 1 ošetřeného pojištěnce.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

Seznam lůžkových zařízení - center pro léčbu chronických bolestivých stavů

č.IČONázev lůžkového zařízeníSídlo
1.00023884Nemocnice Na HomolcePraha 5
2.00064203Fakultní nemocnice v MotolePraha 5
3.61383082Ústřední vojenská nemocnice PrahaPraha 6
4.00159816Fakultní nemocnice U sv. AnnyBrno
5.65269705Fakultní nemocnice BrnoBrno
6.00098892Fakultní nemocnice OlomoucOlomouc 5

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

Seznam hromadně vyráběných léčivých přípravků pro léčbu hemofilie, které jsou hrazeny formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků nad rámec paušálu

č.KódNázevDoplněk názvu
1.03051BEBULIN TIM 4inj sic 1×600ut + sol
2.03052BEBULIN TIM 4inj sic 1×1.2ku + sol
3.08607BEBULIN TIM 4inj sic 1×200ut + sol
4.44999BERIATE P 1000UTinj sic 1ku + 10ml
5.45000BERIATE P 1000UTinj sic 1ku+ 10ml
6.45001BERIATE P 250UTinj sic 250ut + 2.5ml
7.45002BERIATE P 250UTinj sic 250ut + 2.5ml
8.45003BERIATE P 500UTinj sic 500ut + 5ml
9.45004BERIATE P 500UTinj sic 500ut + 5ml
10.59486MONOCLATE-Pinj sic 1×250ut
11.59487MONOCLATE-Pinj sic 1×500ut
12.59488MONOCLATE-Pinj sic 1×1000ut
13.60379HAEMOCTIN SDH 250inj sic 1×250ut + sol
14.60380HAEMOCTIN SDH 500inj sic 1×500ut + sol
15.60381HAEMOCTIN SDH 1000inj sic 1×1ku + solv.
16.75079IMMUNINE 600I.E.inj sic 1×600ut + 5ml
17.75080IMMUNINE 1200I.E.inj sic 1.2ku+ 10ml
18.83452KOATE HP 250 I.U.injlyo 1×250ut + 5ml
19.83453KOATE HP 500 I.U.inj lyo 1×500ut + 5ml
20.83454KOATE HP 1000 I.U.inj lyo 1000ut + 10ml
21.83781FAKTOR IX P CENTEON 300UTinj sic 300ut + 10ml
22.83782FAKTOR IX P CENTEON 600UTinj sic 600ut + 20ml
2383783FAKTOR IX P CENTEON 1200UTinj sic 1.2ku + 30ml
24.83785HAEMATE Pinj sic 1×250ut
2583786HAEMATE Pinj sic 1×500ut
26.83787HAEMATE Pinj sic 1×1ku
2785676FEIB A TIM 4inj sic 1×500ut + sol
28.85677FEIBA TIM 4inj sic 1×1ku + solv.
2987238FANHDI 250 IUinj sic 1×250ut + sol
30.87239FANHDI 500 IUinj sic 1×500ut + sol
31.87240FANHDI 1000 IUinj sic 1×1ku + sol
32.88335HAEMATE Pinj sic 1×250ut
33.88336HAEMATE Pinj sic 1×500ut
34.88337HAEMATE Pinj sic 1×1ku
35.88800PORCINE FACTOR VIII:C (HYATE:C)inj 20ml/400-700ut
36.89027IMMUNATE STIM PLUS 250inj sic 1×250ut + sol
37.89028IMMUNATE STIM PLUS 500inj sic 1×500ut + sol
38.89029IMMUNATE STIM PLUS 1000inj sic 1×1ku + solv.
39.89825NOVOSEVEN 1.2MG(=60KU)inj sic 1×1.2mg + sol
40.89826NO VOSE VEN 2.4MG(=120KU)inj sic 1×2.4mg + sol
41.91689KRYOBULIN TIM 3inj sic 1×1ku + 40ml
42.91690KRYOBULIN TIM 3inj sic 500ut + 20ml
43.91691KRYOBULIN TIM 3inj sic 250ut + 10ml
44.92641NOVOSEVEN 4.8MG(=240KU)inj sic 1×4.8mg + sol
45.97407OCTAVI 250 I.U.inj sic 1×250ut
46.97408OCTAVI 500 I.U.inj sic 1×500ut

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

Seznam vybraných lůžkových zařízení - center pro léčbu HIV/AIDS

č.IČONázev lůžkového zařízeníSídloPracoviště
1.65269705Fakultní nemocnice BrnoBrno - Bohuniceklinika infekčních chorob
2.00179906Fakultní nemocniceHradec Královéinfekční klinika
3.00843989Fakultní nemocnice s poliklinikouOstrava - Porubaklinika pro léčbu chorob infekčních a AIDS
4.00669806Fakultní nemocnicePlzeňAIDS centrum infekční kliniky
5.00064211Fakultní nemocnice Na BulovcePraha 8AIDS centrum infekční kliniky
6.00673544Masarykova nemocnice s poliklinikouÚstí nad Labemoddělení přenosných nemocí
7.00072711Nemocnice České BudějoviceČeské Budějoviceinfekční oddělení nemocnice

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

Seznam lůžkových zdravotnických zařízení - center pro léčbu popálenin

č. IČO Název lůžkového zařízení Sídlo Pracoviště
1. 00064173 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha 10 Klinika popáleninové medicíny
2. 00843989 Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava - Porubá Popáleninové centrum
3. 65269705 Fakultní nemocnice Brno Brno Centrum (klinika) popálenin a rekonstrukční chirurgie

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

č. IČO Název lůžkového zařízení Sídlo Pracoviště
1. 00064203 Fakultní nemocnice v Motole Praha 5 2. Dětská klinika, TRN
2. 65269705 Fakultní nemocnice Brno Brno Infekční klinika DFN
3. 00179906 Fakultní nemocnice Hradec Králové Hradec Králové Dětská klinika
4. 00669806 Fakultní nemocnice Plzeň Plzeň Dětská klinika
5. 00098892 Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc Dětská klinika a klinika TRN

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

Seznam léčivých přípravků pro léčbu cystické fibrózy, které jsou hrazeny nad rámec paušálu

č.KódNázev
Parenterální antibiotika:
1.83736, 90485Netromycine
2.03951, 03952, 11785Amikin
3.76353, 76354, 76355Fortum
4,83487Meronem
5.84783, 84784Tazocin
6.91560, 91559, 96040Ciprobay, Ciprinol
7.61178Colimycine
Pankreatická substituce:
8.68989Kreon 25 000
9.44015Kreon 10000
10.97756Panzytrat 20 000
Nutriční přípravky:
11.75588Paediasure
12.75153Fantomalt
DNáza:
13.77521Pulmozym

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

Seznam lůžkových zdravotnických zařízení - pracovišť pro léčbu onkologicky nemocných dětí

č.IČONázev lůžkového zařízeníSídloPracoviště
1.00064203Fakultní nemocnice v MotolePraha 5Klinika dětské onkologie
265269705Fakultní nemocnice BrnoBrnoOddělení dětské onkologie

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 487/2000 Sb.

Seznam léčivých přípravků pro léčbu onkologicky nemocných dětí , které jsou hrazeny nad rámec paušálu

1. Erytropoetin,

2. Interferon alfa,

3. Interleukin 2,

4. Amifostin,

5. Liposomální Amphotericin B.

Přesunout nahoru