Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 486/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady pro provádění opatření k podpoře vývozu výrobků z kravského mléka

Částka 141/2000
Platnost od 29.12.2000
Účinnost od 29.12.2000
Zrušeno k 25.11.2004 (579/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

486

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. prosince 2000,

kterým se stanoví podmínky a zásady pro provádění opatření k podpoře vývozu výrobků z kravského mléka

Vláda nařizuje podle § 12 odst. 1 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu):


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond") při provádění opatření k organizaci trhu s výrobky z kravského mléka z domácí produkce, vyváženými z České republiky (dále jen "výrobky"), poskytuje fyzickým a právnickým osobám, které splňují podmínky stanovené tímto nařízením, subvence při vývozu výrobků uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(2) Fond nejpozději 25 dnů před začátkem příslušného kalendářního roku, ve kterém má být subvence poskytnuta, stanoví nejvýše přípustné množství subvencovatelných výrobků, a to

a) u sušeného odtučněného mléka s obsahem tuku nejvýše 1,5 % a kaseinu potravinářského souhrnně přepočtem na plazmovou složku mléčné suroviny,

b) u másla s obsahem vody nejvýše 16 % přepočtem na tukovou složku mléčné suroviny,

c) u ostatních výrobků souhrnně přepočtem na mléčnou surovinu s rozlišením na plazmovou a tukovou složku,

přičemž celková bilanční tučnost mléčné suroviny potřebné k výrobě takto stanoveného množství všech výrobků nesmí převýšit 4,5 % objemu mléčné suroviny. Fond zveřejní ve Věstníku Ministerstva zemědělství a nejméně ve dvou celostátních denících stanovená nejvýše přípustná množství, na která lze poskytnout subvenci při vývozu výrobků.

(3) Fond může v průběhu roku zvýšit nebo snížit množství výrobků stanovené podle odstavce 2, nejvýše však o 20 %.

§ 2

Žádost o poskytnutí subvence

(1) Fyzická nebo právnická osoba (dále jen "žadatel") může podat Fondu žádost o poskytnutí subvence (dále jen "žádost"), pokud

a) předmětem její činnosti je mlékárenství nebo výroba mléčných výrobků,

b) má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky a jde-li o zahraničního žadatele doloží, že oprávněně podniká na území České republiky,

c) mlékárensky ošetřuje a zpracovává syrové kravské mléko pod stálým veterinárním dohledem,

d) má vypořádány ke dni podání žádosti splatné závazky k Fondu, Ministerstvu zemědělství, Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky nebo závazky vzniklé v souvislosti s podporami poskytnutými do zemědělství a má vypořádány splatné závazky za dodané mléko se všemi dodavateli.

(2) Vzor žádosti je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Splnění podmínek stanovených v § 2 odst. 1 písm. d) žadatel stvrzuje čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v části D přílohy č. 2 k tomuto nařízení. K žádosti musí být přiložena platná, úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku, popřípadě platná, úředně ověřená kopie živnostenského listu.

(3) V žádosti žadatel uvede množství výrobků, na které bude v průběhu kalendářního roku požadovat subvence při vývozu, a objem mléčné suroviny v rozlišení na plazmovou a tukovou složku potřebný k výrobě požadovaného množství výrobků. Pro účely zjištění spotřeby mléčné suroviny použije žadatel normy spotřeby mléčné suroviny uvedené v části C přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(4) Žadatel doručí Fondu žádost nejpozději 15 dní před začátkem kalendářního roku, ve kterém má být subvence při vývozu poskytnuta.

(5) Bilanční tučnost mléčné suroviny, potřebné k výrobě výrobků v množství, které žadatel uvedl v žádosti, nesmí překročit 4,7 %.

§ 3

Posouzení žádosti

(1) Fond přezkoumá doručené žádosti žadatelů (§ 2 odst. 4) z hlediska, zda

a) žádost byla podána ve stanoveném termínu,

b) žadatel splňuje ustanovení § 2 odst. 1,

c) žádost byla vyplněna úplně,

d) žádost byla doložena nezbytnými doklady podle § 2 odst. 2,

e) není překročena hodnota bilanční tučnosti podle § 2 odst. 5.

(2) Zjistí-li Fond, že některá z podmínek uvedených v odstavci 1 není splněna, žádost zamítne a tuto skutečnost žadateli písemně oznámí s udáním důvodu zamítnutí.

(3) Překročí-li celkový objem mléčné suroviny potřebný k výrobě výrobků v množství, které uvedli žadatelé v žádostech nezamítnutých podle odstavce 2, objem mléčné suroviny potřebný k výrobě výrobků v množství stanoveném podle § 1 odst. 2 v plazmové nebo tukové složce

a) až do výše 25 % včetně, Fond požadavky jednotlivých žadatelů na subvencované množství výrobků poměrně upraví,

b) o více než 25 %, Fond vyzve žadatele k podání nových žádostí o poskytnutí subvence na snížené množství výrobků do 10 dnů ode dne doručení výzvy.

(4) Nezamítne-li Fond žádost z důvodu uvedeného v odstavci 2, navrhne žadateli uzavření smlouvy o poskytnutí subvence při vývozu výrobků (dále jen "smlouva") v množství, které

a) uvedl žadatel v žádosti, pokud celkový objem mléčné suroviny potřebný k výrobě výrobků v množství, která žadatelé uvedli v žádostech nezamítnutých podle odstavce 2, nepřekročí objem mléčné suroviny potřebný k výrobě výrobků v množství stanoveném podle § 1 odst. 2 v plazmové nebo tukové složce, nebo

b) bylo upraveno podle odstavce 3 písm. a).

§ 4

Smlouva o poskytnutí subvence

(1) Fond uzavře s příjemcem subvence smlouvu na celý příslušný kalendářní rok.

(2) Smlouva obsahuje alespoň

a) stanovení objemu mléčné suroviny potřebného k výrobě výrobků v množství, které odpovídá množství navrženém Fondem podle § 3 odst. 4, přičemž objem mléčné suroviny je rozlišen na plazmovou a tukovou složku,

b) stanovení množství jednotlivých výrobků, které odpovídá množství navrženému Fondem podle § 3 odst. 4 nebo změněnému množství navrženému příjemcem subvence podle odstavce 3, a na které Fond poskytne subvence při vývozu ve výši a lhůtě určené podle § 5,

c) závazek příjemce subvence vyvézt do 30. června takové množství výrobků, pro jejichž výrobu je zapotřebí nejméně 45 %, nejvíce však 55 % objemu plazmové i tukové složky mléčné suroviny stanovené podle písmene a),

d) závazek příjemce subvence uhradit nejméně za minimální cenu stanovenou podle zvláštního právního předpisu1) dodávky syrového kravského mléka do 30 kalendářních dnů po skončení měsíce, ve kterém se dodávka uskutečnila,

e) závazek příjemce subvence vyrobit nebo vykoupit syrové kravské mléko od dodavatelů v objemu, který odpovídá objemu mléčné suroviny stanovenému podle písmene a),

f) závazek příjemce vrátit subvenci, pokud nedodrží smluvní podmínky nebo uvede nepravdivé údaje v žádosti o poskytnutí subvence při vývozu,

g) stanovení lhůty, po kterou musí příjemce subvence archivovat doklady prokazující splnění podmínek pro poskytnutí subvence,

h) výhradu Fondu odstoupit od smlouvy v případě nesplnění podmínek podle písmen a) až f) nebo při zjištění nepravdivých údajů v čestném prohlášení.

(3) Fond může přistoupit na změnu smlouvy, při níž dojde ke změně objemů a množství, stanovených podle odstavce 2 písm. a) a b), jestliže

a) objem mléčné suroviny potřebný k výrobě výrobků v množství, které příjemce subvence v dodatku ke smlouvě nově určil, nepřekročí objem mléčné suroviny potřebný k výrobě výrobků v množství, které bylo určeno podle odstavce 2 písm. a),

b) v dodatku nově určené množství másla s obsahem vody nejvýše 16 % nebo sušeného odtučněného mléka s obsahem tuku nejvýše 1,5 % nepřevýší množství určené podle odstavce 2 písm. b).

§ 5

Poskytování subvence

(1) Fond do 60 dnů po skončení každého čtvrtletí příslušného kalendářního roku poskytne příjemci subvence subvenci na každou tunu výrobku, vyvezeného v průběhu tohoto čtvrtletí kalendářního roku, maximálně však do celkové výše množství podle jednotlivých výrobků, sjednané ve smlouvě podle § 4 odst. 2 písm. b).

(2) Fond stanoví výši subvence u jednotlivých výrobků

a) uvedených v části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení jako rozdíl mezi náklady na výrobu těchto výrobků, uvedenými v části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení a jejich průměrnou vývozní cenou, určenou podle odstavce 3,

b) neuvedených v části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení způsobem stanoveným v části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

(3) Fond po skončení každého čtvrtletí příslušného kalendářního roku stanoví pro výrobky uvedené v odstavci 2 písm. a) průměrnou vývozní cenu, přičemž pro výpočet použije údaje celní statistiky a údaje z jednotných celních deklarací za toto čtvrtletí.

(4) Jestliže příjemce subvence předloží celní doklad o tom, že výrobek byl vyvezen, Fond poskytne do 30 dnů od předložení tohoto dokladu zálohu na subvenci ve výši, kterou stanoví Fond pro každý výrobek uvedený v příloze č. 1 k tomuto nařízení jednotně na celé čtvrtletí, nejpozději však před jeho začátkem.

(5) Subvenci při vývozu Fond neposkytne v případě vývozu

a) výrobků do Slovenské republiky,

b) výrobků uvedených v části B přílohy č. 1 k tomuto nařízení do členských států Evropské unie.


§ 6

Ustanovení přechodná

(1) Fond určí množství výrobků podle § 1 odst. 2 pro rok 2001 a výši zálohy na poskytnutí subvence při vývozu výrobků v 1. čtvrtletí roku 2001, a to do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. Informaci o tom Fond zveřejní ve Věstníku Ministerstva zemědělství a nejméně ve dvou celostátních denících.

(2) Žádost o poskytnutí subvence při vývozu výrobků v roce 2001 žadatel doručí Fondu do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Fencl v. r.

Poznámky pod čarou

1) Například zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 486/2000 Sb.

Seznam výrobků, na něž může Fond poskytnout subvenci při vývozu

A. Výrobky, na které lze poskytnout subvenci při vývozu do všech zemí, s výjimkou Slovenské republiky

1. Máslo s obsahem vody nejvýše 16%

2. Sušené mléko odtučněné s obsahem tuku nejvýše 1,5 %

3. Sušené mléko plnotučné s obsahem tuku nejméně 26 %

4. Sušené mléko plnotučné s obsahem tuku nejméně 28 %

5. Zahuštěné mléko slazené s obsahem tuku nejvýše 9 %

6. Zahuštěné mléko neslazené s obsahem tuku nejvýše 9 %

B. Výrobky, na které lze poskytnout subvenci při vývozu do všech zemí, s výjimkou Slovenské republiky a členských států Evropské unie

1. Polotvrdý sýr Eidam polotučný s obsahem tuku v sušině nejméně 25 %

2. Polotvrdý sýr Eidam plnotučný s obsahem tuku v sušině nejméně 45 %

3. Tvrdý sýr ementálského typu plnotučný s obsahem tuku v sušině nejméně 45 %

4. Bílý sýr v solném nálevu Akawi

5. Bílý sýr v solném nálevu Istambuli

6. Bílý sýr v solném nálevu Jadel

7. Kasein potravinářský

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 486/2000 Sb.

Vzor žádosti o poskytnutí subvence při vývozu výrobků

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 486/2000 Sb.

Náklady na výrobu vybraných výrobků a postup stanovení subvence při vývozu některých výrobků podle § 5 odst. 2

A. Náklady na výrobu vybraných výrobků

Položka číslo:Označení výrobku:Náklady celkem: (Kč/t)
1.Máslo s obsahem vody nejméně 16 %89 269
2.Sušené mléko odtučněné s obsahem tuku nejvýše 1,5 %61 799
3.Sušené mléko plnotučné s obsahem tuku nejméně 26 %69 628
4.Zahuštěné mléko neslazené s obsahem tuku nejvýše 9 %37 273
5.Polotvrdý sýr Eidam plnotučný s obsahem tuku v sušině nejméně 45 %93 162
6.Bílý sýr v solném nálevu Akawi72 768

B. Postup stanovení subvence při vývozu výrobků neuvedených v části A

Výše subvence při vývozu

a) sušeného plnotučného mléka s obsahem tuku nejméně 28 % se stanoví jako 1,02 násobek výše subvence při vývozu sušeného plnotučného mléka s obsahem tuku nejméně 26 %,

b) bílého sýru v solném nálevu Jadel se stanoví jako 1,4 násobek výše subvence při vývozu bílých sýrů v solném nálevu Akawi,

c) bílého sýru v solném nálevu Istambuli je rovna výši subvence při vývozu bílých sýrů v solném nálevu Akawi,

d) polotvrdého sýru Eidam polotučného s obsahem tuku v sušině nejméně 25 % se stanoví jako 0,8 násobek výše subvence při vývozu polotvrdého sýru Eidam plnotučného s obsahem tuku v sušině nejméně 45 %,

e) tvrdého sýru ementálského typu plnotučného s obsahem tuku v sušině nejméně 45 % se stanoví jako 1,2 násobek výši subvence při vývozu polotvrdého sýru Eidam plnotučného s obsahem tuku v sušině nejméně 45 %,

f) zahuštěného mléka slazeného s obsahem tuku nejvýše 9 % je rovna výši subvence při vývozu zahuštěného mléka neslazeného s obsahem tuku nejvýše 9 %,

g) u kaseinu potravinářského se stanoví jako 2,5 násobek výše subvence při vývozu sušeného odtučněného mléka s obsahem tuku nejvýše 1,5 %.

Přesunout nahoru