Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 485/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů

Částka 140/2000
Platnost od 29.12.2000
Účinnost od 01.01.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

485

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 18. prosince 2000

o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374a písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb., (dále jen "zákon"):


Odměna správce podniku

§ 1

Odměnu správce podniku soud stanoví podle sazby a za podmínek určených v této vyhlášce.

§ 2

(1) Základem pro určení odměny správce podniku je zjištěná cena podniku (§ 338n odst. 2 zákona). Odměna činí z částky

do 1000000 Kč10 %,
z přebývající částky až do 10000000 Kč5 %,
z přebývající částky až do 50000000 Kč2 %,
z přebývající částky až do 100000000 Kč1 %,
z přebývající částky nad 100000000 Kč 0,5 %
nejméně však 45000 Kč.

(2) Nebyla-li soudem určena zjištěná cena podniku podle § 338n odst. 1 a 2 zákona, činí odměna správce podniku 45000 Kč.

§ 3

Pokud v řízení o výkon rozhodnutí prodejem podniku bylo činno několik správců podniku, náleží každému z nich podíl odměny odpovídající rozsahu a délce doby jeho činnosti.

§ 4

Náhrada hotových výdajů správce podniku

(1) Správce podniku má vedle nároku na odměnu také nárok na náhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem své funkce, zejména na cestovní výdaje, poštovné, znalecké posudky, překlady, opisy a fotokopie.

(2) Výše náhrady cestovních výdajů se řídí výší této náhrady stanovené zvláštními právními předpisy o cestovních náhradách.1)

(3) Náhrada nákladů vynaložených na znalecké posudky se řídí zvláštními právními předpisy o odměnách znalců a tlumočníků.2)

(4) Účelně vynaložené náklady na poštovné, překlady, opisy a fotokopie se hradí v prokázané výši.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Ministr:
JUDr. Rychetský v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

2) Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru