Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 474/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o stanovení požadavků na hnojiva

Částka 137/2000
Platnost od 29.12.2000
Účinnost od 01.01.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

474

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 13. prosince 2000

o stanovení požadavků na hnojiva

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 5 a § 16 písm. b) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb.:


§ 1

Rizikové prvky a jejich limitní hodnoty v hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a přípustné odchylky

(1) Limitní hodnoty rizikových prvků v hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech jsou stanoveny v příloze č. 1.

(2) Přípustné odchylky od hodnot chemických a fyzikálních vlastností hnojiv a přípustné odchylky od hodnot a obsahu jednotlivých součástí hnojiv jsou stanoveny v příloze č. 2.

(3) Přípustné odchylky uvedené v příloze č. 2 představují odchylku naměřené hodnoty obsahu živin od její deklarované hodnoty a nelze je použít, pokud jsou obsahy živin uvedeny v příloze č. 3 nebo v označení hnojiva jako minimální nebo maximální. Pokud není uvedeno maximum, mohou naměřené hodnoty obsahu živin překročit přípustnou odchylku.

§ 2

Typy hnojiv

Typy hnojiv jsou stanoveny v příloze č. 3.

§ 3

Označování hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů

(1) Balená hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty uváděné do oběhu mají označení uvedené na obalu nebo s obalem spojené; pokud hmotnost balení hnojiva převyšuje 100 kg, stačí uvést označení jen v průvodní dokumentaci.

(2) Označení živin je stanoveno v příloze č. 4, je slovní a v chemických symbolech.

(3) Obsah živin u jednosložkových hnojiv musí být v označení hnojiva uveden v procentech hmotnosti jako celé číslo nebo na jedno desetinné místo; pro vícesložková hnojiva v pořadí N, P2O5 (P), K2O (K).

(4) Formy a rozpustnosti živin musí být v označení hnojiva uvedeny v procentech hmotnosti hnojiva, pokud příloha č. 3 nestanoví jiný způsob.

(5) Hmotností nebo objemem uváděnými v označení obalové jednotky či dodávky hnojiva se rozumí čistá hmotnost nebo čistý objem hnojiva.

(6) Ustanovení odstavců 2 až 5 platí pro pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty obdobně.

§ 4

Balení hnojiv

(1) Hnojiva odpovídající typu stanovenému v příloze č. 3 se uvádějí do oběhu pouze balená, je-li to uvedeno ve sloupci 7 této přílohy.

(2) Obal nesmí negativně ovlivňovat vlastnosti hnojiv, pomocných půdních látek, pomocných rostlinných přípravků a substrátů; obaly musí být uzavřeny tak, aby otevřením byl obal nebo uzávěr obalu neopravitelně poškozen.


§ 5

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 271/1998 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Ministr:
Ing. Fencl v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 474/2000 Sb.

Limitní hodnoty rizikových prvků v hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech

1. Minerální hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky

a) minerální hnojiva s fosforečnou složkou, u nichž je hmotnostní zlomek celkového fosforu jako P2O5 5 % a více:

mg/kg P2O5mg/kg hnojiva
kadmiumolovortuťarsenchrom
50151,020150

b) minerální hnojiva s fosforečnou složkou, u nichž je hmotnostní zlomek celkového fosforu jako P2O5 menší než 5 %, ostatní minerální hnojiva neobsahující fosfor, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky:

mg/kg hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku
kadmiumolovortuťarsenchrom
11)101,02050

c) minerální vápenatá a hořečnatovápenatá:

mg/kg sušiny
kadmiumolovortuťarsenchrom
1,5300,52050

d) popele ze samostatného spalování biomasy:

mg/kg sušiny
kadmiumolovortuťarsenchromPAU4)
5500,5205020

2. Organická hnojiva, substráty, statková hnojiva

a) substráty

mg/kg sušiny
kadmiumolovortuťarsenchromměďmolybdenniklzinek
22)1001,02010010053)50300

b) organická a statková hnojiva se sušinou nad 13 %

mg/kg sušiny
kadmiumolovortuťarsenchromměďmolybdenniklzinek
21001,0201001502050600

c) organická a statková hnojiva se sušinou nejvýše 13 %

mg/kg sušiny
kadmiumolovortuťarsenchromměďmolybdenniklzinek
21001,02010025020501200

d) organická hnojiva a substráty, při jejichž výrobě byly použity odpady z čistíren odpadních vod

Přípustné množství mikroorganismů (KTJ5))
Salmonella sp.
(v 50 g vzorku)
Escherichia coli nebo enterokoky
(v 1 g - 5 zkoušených vzorků)
negativní4 vzorky1 vzorek
1035 x 103

Metody odběru vzorků a stanovení mikrobiologických analýz budou prováděny podle zásad uvedených v AHEM 7/2001 a AHEM 1/2008.

3. Organominerální hnojiva

U organominerálních hnojiv podle složení hnojiva a způsobu jeho použití se uplatní limity pro minerální nebo pro organická hnojiva.

Poznámky:

1) 5 mg/kg u hnojiv obsahujících pouze zinek jako součást určující typ.

2) 1 mg/kg pro substráty určené pro pěstování zeleniny a ovoce.

3) 5 mg/l substrátu pro typové substráty 19.1., 19.2. a 19.3. Neplatí pro substráty používané v zahradnictví vyjma těch, které jsou používány k pěstování ovoce a zeleniny.

4) PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (suma antracenu, benzo(a)antracenu, benzo(b)fluoranthenu, benzo(k)fluoranthenu, benzo(a)pyrenu, benzo(ghi)perylenu, fenantrenu, fluoranthenu, chrysenu, indeno (1,2,3 cd)pyrenu, naftalenu a pyrenu).

5) kolonie tvořící jednotky.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 474/2000 Sb.

Přípustné odchylky

1. Minerální jednosložková hnojiva

a) dusíkatá hnojivaabsolutní hodnota přípustné odchylky v hmotnostních procentech
NMgO
ledek vápenatohořečnatý0,40,9
ledek vápenatý, dusičnan sodný, ledek chilský0,4
síran amonný0,3
dusičnan amonný se síranem amonným a síranem
horečnatým0,80,9
ledek amonný0,8
dusičnan amonný0,6
směs síranu amonného s dusičnanem amonným0,8
dusíkaté vápno, dusíkaté vápno s dusičnanem1,0
močovina0,4
močovina se síranem amonným0,5
kapalná dusíkatá hnojiva, kapalný čpavek0,6
roztok dusičnanu amonného s močovinou0,6
ledek vápenatý - suspense0,4
roztoková dusíkatá hnojiva s močovinoformaldehydem0,4
suspensní dusíkatá hnojiva s močovinoformaldehydem0,4
Jestliže se musí uvést v označení více nezjedná forma dusíku, činí přípustná odchylka pro obsah každé formy dusíku jednu desetinu obsahu celkového dusíku v hnojivu, nejvýše 2 % hmotn. Odchylka stanovená pro celkový obsah živiny nesmí být překročena.
b) fosforečná hnojivaabsolutní hodnota přípustné odchylky v hmotnostních procentech P2O5vodorozpustný podíl P2O5
superfosfát, obohacený superfosfát0,80,9
trojitý superfosfát0,81,3
dikalcium fosfát, kalcinovaný fosfát0,8
Thomasova moučka1,0
surový fosfát částečně obohacený0,80,9
fosforečnan hlinitovápenatý0,8
přírodní měkký fosforit0,8
Jestliže se musí uvést v označení více než jedna rozpustnost fosforečnanu, činí přípustná odchylka pro obsah každé rozpustnosti fosforečnanu jednu desetinu obsahu celkového fosforečnanu v hnojivu, nejvýše 2 % hmotn. Toto ustanovení neplatí pro podíl vodorozpustného P2O5, který se má uvádět. Odchylka stanovená pro celkový obsah živiny nesmí být překročena.
c) draselná hnojivaabsolutní hodnota přípustné odchylky v hmotnostních procentech
K2OMgO
surová draselná sůl (kainit)1,50,9
obohacená surová draselná sůl1,00,9
chlorid draselný do 55 % K2O1,0
chlorid draselný nad 55 % K2O0,5
chlorid draselný s hořčíkem1,50,9
síran draselný0,5
síran draselný s hořčíkem1,50,9
kieserit se síranem draselným1,00,9
d) hnojiva s vápníkem, hořčíkem a sírou (hnojiva s druhotnými živinami)
CaMgMgOS
chlorid vápenatý - roztok0,6
síran horečnatý0,91,0
kieserit0,91,0
chlorid horečnatý - roztok0,5
elementární síra1,0
síran vápenatý0,61,0

2. Minerální vícesložková hnojiva

a) pro jednotlivou živinu
dusík1,1N
oxid fosforečný1,1P2O5
oxid draselný1,1K2O
b) záporné odchylky od uvedeného celkového obsahu živin nejvýše:
hnojivo NP1,5
hnojivo NK1,5
hnojivo PK1,5
hnojivo NPK1,9
u hnojiv NPK, NP, NK a PK s hořčíkem pro hořčík0,9MgO
u hnojiv NPK, NP, NK a PK s uhličitanem vápenatým pro vápník 3,0 CaCO3
c) pro obsahy forem dusíku a rozpustností fosforečnanů činí přípustná odchylka vždy podle formy živiny nebo rozpustnosti živiny jednu desetinu celkového obsahu živin v hnojivu, nejvýše 2 % hmotn. Odchylky pro jednotlivé živiny ani pro celkový obsah živin nesmí být překročeny.
d) pro chlorid0,2Cl-

3. Hnojiva se stopovými živinami

absolutní hodnota přípustné odchylky v hmotnostních procentech
obsah stopových živin přes 2 %0,4
obsah stopových živin do 2 %jedna pětina uváděného obsahu

4. Minerální netypová hnojiva (jednosložková, vícesložková)

a) absolutní hodnota v hmotnostních procentech

kapalnápevná
N10 % z uváděného obsahu15 % z uváděného obsahu
P2O510 % z uváděného obsahu15 % z uváděného obsahu
K2O10 % z uváděného obsahu15 % z uváděného obsahu
CaO25 % z uváděného obsahu, max. 0,9 %
MgO25 % z uváděného obsahu, max. 0,9 %
S25 % z uváděného obsahu, max. 1,0 %
Na25 % z uváděného obsahu, max. 0,67 %

Obsah vápníku smí být deklarován pouze v případě, že je rozpustný ve vodě.

b) pro obsahy forem dusíku a rozpustností fosforečnanů činí přípustná odchylka vždy podle formy živiny nebo rozpustnosti živiny jednu desetinu celkového obsahu živin v hnojivu, nejvýše 2 % hmotn. Odchylky pro jednotlivé živiny ani pro celkový obsah živin nesmí být překročeny.

5. Minerální hnojiva vápenatá a hořečnatá

CaOCaCO3MgOMgCO3
a) vápenec, dolomitický vápenec, vápnitý dolomit, dolomit3,01,0
b) vápno vzdušné bílé, vápno vzdušné dolomitické3,01,0

6. Organická a organominerální hnojiva

a) pro jednotlivou živinu s deklarovaným obsahem menším než 3 %

dusík0,2N
oxid fosforečný0,2P2O5
oxid draselný0,2K2O
záporné odchylky od uvedeného celkového obsahu živin nejvýše:0,5

b) pro jednotlivou živinu s deklarovaným obsahem 3 % a více

dusík1,0N
oxid fosforečný2,0P2O5
oxid draselný1,0K2O
záporné odchylky od uvedeného celkového obsahu živin nejvýše:2,0

c) pro druhotné živiny

CaO25 % z uváděného obsahu, max. 0,9 %
MgO25 % z uváděného obsahu, max. 0,9 %
S25 % z uváděného obsahu, max. 1,0 %
Na25 % z uváděného obsahu, max. 0,67 %

Obsah vápníku smí být deklarován pouze v případě, že je rozpustný ve vodě.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 474/2000 Sb.

Typy hnojiv

Druh hnojiva: 1. Minerální jednosložková hnojiva

a) dusíkatá hnojiva

typoznačení typuminimální obsah živinsoučásti určující typ, formy a rozpustnost živinhodnocené součásti a další požadavkysložení, způsob výrobyzvláštní ustanovení
1234567
1.1.1ledek vápenatý15 % Ncelkový dusíkdusík jako celkový nebo jako dusičnanový a amonný,dusičnan vápenatý současně s dusičnanem amonnýmmůže být uváděn obsah dusičnanového a amonného dusíku
dodatečně nepovinné údaje:
dusičnanový dusík, amonný dusíkmaximální obsah amonného dusíku 1,5 %
1.1.2ledek vápenato horečnatý13 % Ndusičnanový dusík,dusičnanový dusík; obsah hořčí ku je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid horečnatýdusičnan vápenatý; dusičnan horečnatý
5 % MgOhořčík je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid horečnatý
1.1.3roztok ledku horečnatého6 % Ndusičnanový dusíkdusičnanový dusík;dusičnan horečnatý
9 % MgOhořčík je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid horečnatýobsah hořčíku je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid horečnatý;
minimální hodnota pH 4
1.1.4dusičnan sodný15 % Ndusičnanový dusíkdusičnanový dusíkdusičnan sodný získaný chemickou reakcí
1.1.5ledek chilský15 % Ndusičnanový dusíkdusičnanový dusíkpřírodní dusičnan sodný
1.2.1dusíkaté vápno (kyanamid vápenatý)18 % Ncelkový dusíkdusík jako celkový;kyanamid vápenatý,
minimálně 75 % uvedeného dusíku je vázáno jako kyanamidoxid vápenatý spolu s amonnými solemi, močovina
1.2.2dusíkaté vápno s dusičnanem18 % Ncelkový dusík,dusík jako celkový;kyanamid vápenatý, oxid vápenatý, dusičnan, spolu s amonnými solemi, močovina
dusičnanový dusíkminimálně 75 % dusíku (po odečtení dusičnanového) vázaného jako kyanamid; obsah dusičnanového dusíku od 1 % do 3 %
1.3síran amonný20 % Namonný dusíkdusík jako amonnýsíran amonný
1.4.1dusičnan amonný28 % Ncelkový, amonný a dusičnanový dusíkdusík jako celkový nebo jako amonný a dusičnanový, obě formy se podílí polovinou na obsahudusičnan amonnýhnojivo smí být dodáváno pouze v uzavřených obalech
1.4.2ledek amonný20 % Ncelkový, amonný a dusičnanový dusíkdusík jako celkový nebo jako amonný a dusičnanový, obě formy se podílí polovinou na obsahudusičnan amonný s uhličitanem a síranem vápenatým a horečnatýmhnojivo je možné označil jako ledek amonný s vápencem (dolomitem) jen obsahuje-li kromě dusičnanu amonného uhličitan vápenatý (vápenec), či dolomit, minimálně 20 % ; čistota použitých uhličitanů min. 90 %.
1.5síran amonný s dusičnanem amonným25 % Ncelkový, amonný a dusičnanový dusík dusík jako celkový nebo jako amonný a dusičnanový; minimální obsah dusičnanového dusíku 5 % dusičnan amonný,
síran amonný
1.6dusičnan amonný se síranem amonným a síranem horečnatým19 % Ncelkový, amonný a dusičnanový dusík;dusík jako celkový nebo jako amonný a dusičnanový;
minimální obsah dusičnanového dusíku 6 %;
dusičnan amonný,
síran amonný, síran horečnatý
5 % MgOhořčík je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid horečnatýobsah hořčíku je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid horečnatý
1.7dusičnan amonný se síranem amonným a síranem horečnatým19 %Ncelkový amonný a dusičnanový dusík;dusík jako celkový nebo jako amonný a dusičnanový;
minimální obsah dusičnanového dusíku 6 %;
dusičnan amonný, amonné a horečnaté sloučeniny (uhličitan hořečnatovápenatý -dolomit, uhličitan horečnatý -magnézii, či síran horečnatý a amonný)případně se uvádí obsah hořčíku ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid horečnatý
5 % MgOhořčík je ve formě soli rozpustné pouze v minerálních kyselinách vyjádřený jako oxid horečnatýobsah hořčíku je ve formě soli rozpustné v kyselinách vyjádřený jako oxid horečnatý
1.8močovina44 % Ncelkový dusík jako močovinovýdusík jako celkový; max. obsah biuretu 1,2%močovina
1.9.1roztok dusičnanu vápenatého8 % Ncelkový dusíkdusík jako celkový nebo jako dusičnanový a amonný;
amonný dusík nejvýše 1 %
roztok dusičnanu vápenatého ve voděpřípadně se uvádí obsah dusičnanového a amonného dusíku
1.9.2kapalné dusíkaté hnojivo15 %Ncelkový a močovinový dusík; amonný nebo dusičnanový dusík, pokud jejich obsah je min. 1 %dusík jako celkový nebo jako močovinový, amonný a dusičnanový; maximální obsah biuretu = obsah močovinového dusíku × 0,026získaný chemickou cestou, či rozpouštěním ve vodě; stálý za atmosférického tlaku; bez přídavku živin živočišného či rostlinného původuhnojivo může být uvedeno na trh s údajem „s nízkým obsahem biuretu“, nepřesáhne-li jeho obsah 0,2 %
1.9.3roztok dusičnanu amonného s močovinou26 % Ncelkový, močovinový, amonný, dusičnanový dusíkdusík jako celkový nebo jako močovinový, amonný a dusičnanový; z celkového dusíku tvoří přibližně polovinu močovinový dusík; maximální obsah biuretu 0,5 %močovina, dusičnan amonný; vyráběno chemickou cestou nebo získáno rozpouštěním ve voděhnojivo může být uvedeno na trh s údajem „s nízkým obsahem biuretu“, nepřesáhne-li jeho obsah 0,2 %
1.10kapalný amoniak80 % Namonný dusíkdusík jako amonnýamoniakhnojivo může být uvedeno na trh pouze s označením „není vhodné pro povrchovou aplikaci“
1.11dusičnan horečnatý10 % Ndusičnanový dusíkdusičnanový dusík;získaný chemickou cestou obsahující jako hlavní složku hexahydrát dusičnanu horečnatéhopokud je uváděn na trh ve formě krystalů, může být připojena poznámka „v krystalické formě“
14 % MgOhořčík je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid horečnatýobsah hořčíku je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid horečnatý
1.12síran amonný s inhibitorem nitrifikace (diky andi amid)20 % Ncelkový dusík amonný, dikyandiamidový dusíkdusík jako celkový;získaný chemickou cestou obsahující síran amonný a dikyandiamidnávod na použití hnojiva s inhibitorem
minimální obsah amonného dusíku 18%;
minimální obsah dikyandiamidového dusíku: 1,5%
1.13dusičnan amonný se síranem amonným s inhibitorem nitrifikace (dikyandiamid)24 % Ncelkový dusík dusičnanový, amonný a dikyandiamidový dusíkdusík jako celkový; minimální obsah dusičnanového dusíku: 3 %;získaný chemickou cestou obsahující dusičnan amonný a síran amonný a dikyandiamidnávod na použití hnojiva s inhibitorem
minimální obsah dikyandiamidového dusíku: 1,5%
1.14močovina se síranem amonným30 % Ncelkový dusík amonný, močovinový dusíkdusík jako amonný a močovinový;
minimální obsah amonného dusíku: 4 % maximální obsah biuretu: 0,9 %;
získaný chemickou cestou z močoviny a síranu amonného
14%SO4-2sloučeniny síry ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako síranový ani onminimální obsah síry vyjádřené jako oxid sírový: 12 %
1.15močovino-formaldehyd36 % Ncelkový dusíkdusík jako celkový;získaný reakcí močoviny s formaldehydem obsahující jako hlavní složky molekuly močovinoformaldehydu; polymer
močovinový dusík, pokud jeho obsah činí alespoň 1 % (hmot.);alespoň 1/5 udávaného obsahu celkového dusíku musí být rozpustná v horké vodě; alespoň 31 % dusíku z močovinoformaldehydu; maximální obsah močovinového dusíku 5 %
dusík z močovinoformaldehydu rozpustný ve studené vodě; dusík z močovinoformaldehydu rozpustný pouze v horké vodě
1.16dusíkaté hnojivo obsahující krotonyliden-dimočovinu18 % Ncelkový dusíkdusík jako celkový,získaný chemickou cestou obsahující krotonylidendimočovinu a jednosložkové dusíkaté hnojivo ze seznamu dusíkatých hnojiv, kromě výrobků 1.2.1, 1.2.2 a 1.4.1 a 1.4.2
dusičnanový amonný a močovinový dusík, pokud jejich obsah je min. 1 %;alespoň 3 % dusíku ve formě amonného a nebo dusičnanového anebo močovinového;
alespoň 1/3 udávaného obsahu celkového dusíku musí pocházet z krotonyliden-dimočoviny;
krotonyliden-dimočovinový dusík
maximální obsah biuretu = obsah (močovinového + krotonyliden-dimočovinového dusíku) × 0,026
1.17dusíkaté hnojivo obsahující isobutyliden-dimočovinu18 % Ncelkový dusíkdusík jako celkový;získaný chemickou cestou obsahující krotonyliden-dimočovinu a jednosložkové dusíkaté hnojivo ze seznamu dusíkatých hnojiv, kromě výrobků 1.2.1, 1.2.2 a 1.4.1 a 1.4.2
dusičnanový amonný a močovinový dusík, pokud jejich obsah je min. 1 %;alespoň 3 % dusíku ve formě amonného a nebo dusičnanového anebo močovinového;
alespoň 1/3 udávaného obsahu celkového dusíku musí pocházet z isobutyliden-dimočoviny; maximální obsah biuretu = obsah (močovinového + krotonyliden-dimočovinového dusíku) × 0,026
isobutyliden-dimočovinový dusík
1.18dusíkaté hnojivo obsahující močovino-formaldehyd18 % Ncelkový dusíkdusík jako celkový;získaný chemickou cestou
dusičnanový, amonný a močovinový dusík, pokud jejich obsah je min. 1 %;alespoň 3 % dusíku ve formě amonného a nebo dusičnanového anebo močovinového;obsahující
Močovinoformaldehyd a jednosložkové dusíkaté
alespoň 1/3 udávaného obsahu celkového dusíku musí pocházet z močovinoformaldehydu;hnojivo ze seznamu dusíkatých
močovinoformaldehydový dusíkhnojiv, kromě výrobků 1.2.1, 1.2.2 a 1.4.1 a 1.4.2
dusík z močovinoformaldehydu rozpustný ve studené vodě;močovinoformaldehydový dusík musí obsahovat alespoň 1/5 dusíku rozpustného v horké vodě;
maximální obsah biuretu = obsah (močovinového + močovinoformaldehydového dusíku) × 0,026
dusík z močovinoformaldehydu rozpustný pouze v horké vodě
1.19krotonyliden-dimočovina28 % Ncelkový dusíkcelkový dusík;získaný reakcí močoviny s krotonaldehydem; monomer
močovinový dusík, pokud jeho obsah činí alespoň 1 % (hmot.)alespoň 25 % dusíku z krotonyliden-dimočoviny;
maximální obsah močovinového dusíku: 3 %
krotonyliden-dimočovinový dusík
1.20isobutyliden-dimočovina28 % Ncelkový dusíkcelkový dusík;získaný reakcí močoviny s isobutylaldehydem; monomer
močovinový dusík, pokud jeho obsah činí alespoň 1 % (hmot.)alespoň 25 % dusíku z isobutyliden-dimočoviny;
maximální obsah močovinového dusíku: 3 %
isobutyliden-dimočovinovýdusík
1.21dusičnan vápenatý -suspenze8 % Ncelkový dusík,dusík jako celkový nebo jako dusičnanový a amonný; maximální obsah amonného dusíku: 1,0%;získanýsuspendováním dusičnanu vápenatého ve voděPo označení typu může následovat jeden z příslušných údajů:
dusičnanový dusík- pro použití na list
14 % CaOvápník je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid vápenatýobsah vápníku je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid vápenatý- pro výrobu živných roztoků a suspenzí
- pro hnojení půdy
1.22roztokové dusíkaté hnojivo s formaldehydem18 % Ncelkový dusíkdusík jako celkový;získaný chemickou cestou nebo rozpuštěním močovinoformaldehydu a dusíkatého hnojiva ze seznamu dusíkatých hnojiv, kromě výrobků 1.2. 1/1. 2.2 a 1.4.1 a 1.4.2
dusičnanový, amonný, močovinový a močovinoformaldehydový, pokud jejich obsah je min. 1 %nejméně jedna třetina obsahu celkového dusíku musí pocházet z močovinoformaldehy du; maximální obsah biuretu = obsah (močovinového + močovinoformaldehy dového dusíku) × 0,026
1.23suspenzní dusíkaté hnojivo s močovinoformaldehydem 18 % Ncelkový dusíkdusík jako celkový;získaný chemickou cestou nebo suspendováním močovinoformaldehydu a dusíkatého hnojiva ze seznamu dusíkatých hnojiv, kromě výrobků 1.2.1, 1.2.2 a 1.4.1 a 1.4.2
dusičnanový amonný, močovinový a močovinoformald ehydový dusík, pokud jejich obsah je min. 1 %nejméně jedna třetina obsahu celkového dusíku musí pocházet z močovinoformaldehydu, z něhož musí být tři pětiny rozpustné v horké vodě; maximální obsah biuretu = obsah (močovinového + močovinoformaldehydového dusíku) × 0,026
dusík z močovinoformaldehydu rozpustný ve studené vodě;
dusík z močovinoformaldehydu rozpustný pouze v horké vodě

b) fosforečná hnojiva

typoznačení typuminimální obsah živinsoučásti určující typ, formy a rozpustnost živinhodnocené součásti a další požadavkysložení, způsob výrobyzvláštní ustanovení
1234567
2.1.1Thomasova moučka10 % P2O5fosforečnan rozpustný v 2 % kyselině citrónovésloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v 2 % kyselině citrónové;silikofosfát vápenatý; mletá struska obsahující fosfor, získaná při výrobě ocelivýši obsahu fosforu je možné uvést v rozpětí 2 % hmotnostních
prosev:
96 % částic pod 0,63 mm.
75% částic pod 0,16 mm
2.1.2superfosfát16 % P2O5fosforečnan rozpustný v neutrálním citranu amonném a ve voděsloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v neutrálním citranu amonném;monokalcium-fosfát, síran vápenatý; vyrobeno z mletého přírodního fosfátu rozkladem kyselinou sírovouzkušební vzorek 1 g
minimálně 93 % uvedeného obsahu ve vodorozpustné formě
2.1.3obohacený superfosfát25 % P2O5fosforečnan rozpustný v neutrálním citranu amonném a ve voděsloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v neutrálním citranu amonném;monokalcium-fosfát, síran vápenatý; vyrobeno z mletého přírodního fosfátu rozkladem kyselinou sírovou a fosforečnouzkušební vzorek 1 g
minimálně 93 % uvedeného obsahu ve vodorozpustné formě
2.1.4trojitý superfosfát38 % P2O5fosforečnan rozpustný v neutrálním citranu amonném a ve voděsloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v neutrálním citranu amonném;monokalcium-fosfát, vyrobený z mletého přírodního fosfátu rozkladem kyselinou fosforečnouzkušební vzorek 3 g
minimálně 93 % uvedeného obsahu ve vodorozpustné formě
2.2částečně rozložený fosfát, popřípadě obohacený20 % P2O5fosforečnan rozpustný v minerálních kyselinách a ve voděsloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v minerálních kyselinách;mono- a trikalciumfosfát, síran vápenatý; částečný rozklad mletého surového fosfátu kyselinou sírovou nebo fosforečnouv návodu musí být uveden rozsah a způsob použití
minimálně 40 % uvedeného obsahuje rozpustných ve vodě;
prosev:
98 % částic pod 0,63 mm,
90% částic pod 0,16 mm
2.3dikalcium-fosfát38 % P2O5fosforečnan rozpustný v alkalickém citranu amonném (Petermann)sloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v alkalickém citranu amonném;dihydrát dikalciumfosfátu; příprava rozkladem minerálních fosforečnanů
prosev:
98 % částic pod 0,63 mm,
90% částic pod 0,16 mm
2.4kalcinovaný fosfát25 % P2O5fosforečnan rozpustný v alkalickém citranu amonném (Petermann)sloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v alkalickém citranu amonném;alkalický fosforečnan vápenatý, křemičitan vápenatý;
prosev:
96 % částic pod 0,63 mm,termický rozklad surového fosfátu s přísadou sloučenin alkálií a křemičité kyseliny
75% částic pod 0,16 % mm
2.5fosforečnan hlinitovápenátý30 % P2O5fosforečnan rozpustný v minerálních kyselinách a v alkalickém citranu amonném (Joulie)sloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v minerálních kyselinách;
min. 75 % uvedeného obsahu je rozpustných v alkalickém citranu amonném;
fosforečnan hlinitovápenátý; termický rozklad surového fosfátu
prosev:
98 % částic pod 0,63 mm,
90% částic pod 0,16 mm
2.6přírodní měkký fosforit25 % P2O5fosforečnan rozpustný v minerálních kyselinách a v 2 % kyselině mravenčísloučeniny fosforu vyjádřené jako oxid fosforečný rozpustný v minerálních kyselinách;
min. 55 % uvedeného obsahu je rozpustných ve 2 % kyselině mravenčí;
trikalcium fosfát a uhličitan vápenatý; mletí měkkého fosforituje nezbytné uvést propad sítem 0,063 mm; v návodu musí být uveden rozsah a způsob použití
prosev:
99 % částic pod 0,125 mm,
90 % částic pod 0,063 mm

c) draselná hnojiva

typoznačení typuminimální obsah živinsoučásti určující typ, formy a rozpustnost živinhodnocené součásti a další požadavkysložení, způsob výrobyzvláštní ustanovení
1234567
3.1surová draselná sůl (Kainit)10 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselnýdraslík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid drasenýsurová draselná sůl (KCl + MgSO4)
5 % MgOsloučeniny hořčíku ve formě vodorozpustné soli vyjádřené jako oxid horečnatýhořčík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid horečnatý
3.2obohacená surová draselná sůl18 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselnýdraslík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid draselnýsurová draselná sůl, chlorid draselný (KCl + MgSO4)obsah ve vodě rozpustného oxidu horečnatého se může uvést pokud jeho obsah je min. 5%
3.3chlorid draselný37 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselnýdraslík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid draselnýchlorid draselný, získaný ze surové soliv návodu musí být uveden rozsah a způsob použití
3.4chlorid draselný s hořčíkem37 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselnýdraslík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid draselnýchlorid draselný, horečnaté soli, získaný ze surové soli za přídavku horečnatých solív návodu musí být uveden rozsah a způsob použití
5 % MgOsloučeniny hořčíku ve formě vodorozpustné soli vyjádřené jako oxid horečnatýhořčík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid horečnatý
3.5síran draselný47 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselnýdraslík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid draselný
maximální obsah chloridů 3 %
síran draselnýobsah chloridů může být uveden
3.6síran draselný s hořčíkem22 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselnýdraslík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid draslnýsíran draselný, síran horečnatýobsah chloridů může být uveden
hořčík ve formě vodorozpustné soli vyjádřené jako oxid horečnatý; maximální obsah chloridů 3 %
8 %, MgOsloučeniny hořčíku ve formě vodorozpustné soli vyjádřené jako oxid horečnatý
3.7síran draselný s kieseritem8 % MgOsloučeniny hořčíku ve formě vodorozpustné soli vyjádřené jako oxid horečnatýhořčík ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako oxid horečnatý;
draslík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid draselný;
maximální obsah chloridů 3 %
monohydrát síranu horečnatého, síran draselný;
připraveno z kieseritu přídavkem síranu draselného
obsah chloridů může být uveden
6 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný
celkem 20%

d) hnojiva s vápníkem, hořčíkem a sírou (hnojiva s druhotnými živinami)

typoznačení typuminimální obsah živinsoučásti určující typ, formy a rozpustnost živinhodnocené součásti a další požadavkysložení, způsob výrobyzvláštní ustanovení
1234567
4.1síran vápenatý14 % Ssloučeniny síry vyjádřené jako elementární sírasíra ve formě sloučeniny rozpustné v minerálních kyselinách vyjádřená jako elementární síra;síran vápenatý v různých hydratačních stupních z přírodních nebo průmyslových zdrojůmůže být uveden obsah vápníku
25 % CaOoxid vápenatývápník vyjádřený jako oxid vápenatý; propad sítem: 99% pod 10 mm,
80 % pod 2 mm
4.2chlorid vápenatý - roztok12 % CaOobsah vápníku je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid vápenatývápník je ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid vápenatýchlorid vápenatýznačení hnojiva musí obsahovat upozornění na herbicidní vlastnosti
4.3síra98 % Ssíra vyjádřená jako elementární sírasíra vyjádřená jako elementární sírasíra z přírodních nebo průmyslových zdrojů
4.4kieserit
síran horečnatý
24 % MgOsloučeniny hořčíku ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako oxid horečnatýhořčík ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako oxid horečnatýmonohydrát síranu horečnatéhomůže být uváděn obsah síry
54 % SO4-2sloučeniny síry ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako vodorozpustný síranový anionsloučeniny síry ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako vodorozpustný anion síranový
4.5hořká sůl
síran horečnatý
15 % MgOsloučeniny hořčíku ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako oxid horečnatýhořčík ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako oxid horečnatýhořká sůl, heptahydrát síranu horečnatéhomůže být uváděn obsah síry
33 % SO4-2sloučeniny síry ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako síranový anionsloučeniny síry ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako anion síranový
4.6chlorid horečnatý - roztok13 % MgOsloučeniny hořčíku ve formě vodorozpustné soli vyjádřené jako oxid horečnatýhořčík ve formě vodorozpustné soli vyjádřený jako oxid horečnatý; maximální obsah vápníku: 2 %chlorid horečnatý společně s chloridem vápenatým
4.7síran horečnatý - roztok5 % MgOsloučeniny hořčíku ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako oxid horečnatýhořčík ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako oxid horečnatýsíran horečnatýmůže být uveden obsah síry
12 % SO4-2sloučeniny síry ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako síranový anionsloučeniny síry ve formě soli rozpustné ve vodě vyjádřené jako anion síranový
4.8hydroxid horečnatý60 % MgOcelkový oxid horečnatýcelkový oxid horečnatýzískaný chemickou cestou, jehož hlavní složkou je hydroxid horečnatý
prosev: 99 % částic pod 0,063 mm
4.9hydroxid horečnatý - suspenze24 % MgOcelkový oxid horečnatýcelkový oxid horečnatýzískaný suspendováním typu 4.8

Druh hnojiva: 2. Minerální vícesložková hnojiva

a) NPK hnojiva

typoznačení typuminimální obsah živinsoučásti určující typ, formy a rozpustnost živinhodnocené součásti a další požadavkysložení, způsob výrobyzvláštní ustanovení
1234567
5.1NPK hnojivo3 % Ndusík ve formách 1 až 5u forem dusíku 2 až 5 se obsah uvádí jen v případě, že je nejméně 1 %;výrobek získaný chemickou reakcí, či míšením bez přídavku živin živočišného nebo rostlinného původu
5 % P2O5fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 8údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 4; jemnost mletí fosfátu podle tabulky číslo 3ke stanovení forem rozpustnosti fosforu (2) a (3), se navazuje 1 g
5 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný
živiny celkem 20%
5.2NPK hnojivo3 % Ndusík ve formách 6 až 9, a také dusík ve formách 1 až 5u forem dusíku 2 až 9 se obsah uvádí jen v případě, že je nejméně 1 %;výrobek získaný chemickou reakcí, či míšením
5 % P2O5fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 3, 8 a 9údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 4ke stanovení forem rozpustnosti fosforu (2) a (3), se navazuje 1 g
5 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný
živiny celkem 20 %
5.3NPK hnojivo obalované3 % Ndusík ve formách 1 až 5u forem dusíku 2 až 5 se obsah uvádí jen v případě, že je nejméně 1 %;výrobek získaný chemickou reakcí, či míšením, granulovaný, granule pokryty zdravotně nezávadnou hmotou, nejméně 70 % granulí musí být takto upraveno
5 % P2O5fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 3údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 4ke stanovení forem rozpustnosti fosforu (2) a (3), se navazuje 1 g
5 % K2Ovodorozpustné sloučeniny
draslíku vyjádřené jako oxid draselný
živiny celkem 20 %
5.4NPK hnojivo - roztokové2 % Ndusík ve formách 1 až4u forem dusíku 2 až 4 se obsah uvádí jen v případě, že je nejméně 1 %; nejvyšší obsah biuretu: obsah močoviny × 0,026výrobek získaný chemickou reakcí a rozpuštěním ve vodě; stálý za atmosférického tlaku; bez přídavku živin živočišného či rostlinného původuhnojivo může být označeno údajem „s nízkým obsahem biuretu“, pokud obsah biuretu nepřekročí 0,2 %
3 % P2O5fosforečnan ve formě rozpustnosti 1
3 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný
živiny celkem 15 %
5.5NPK hnojivo - suspensní3 % Ndusík ve formách 1 až4u forem dusíku 2 až 4 se obsah uvádí jen v případě, že je nejméně 1 %; nejvyšší obsah biuretu: obsah močoviny × 0,026;výrobek získaný chemickou reakcí a vytvořením suspenze ve vodě bez přídavku živin živočišného nebo rostlinného původuhnojivo může být označeno údajem „s nízkým obsahem biuretu“, pokud obsah biuretu nepřekročí 0,2 %
4 % P2O5fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 3údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 4
4 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný
živiny celkem 20 %
5.6NPK hnojivo obsahující krotonyliden- dimočovinu nebo isobutyliden- dimočovinu nebo močovinoform- aldehyd5 % Ndusík ve formách 1 až 8 s výjimkou formy 5u forem dusíku 2 až 4 se obsah uvádí jen v případě, že je nejméně 1 %; minimálně 25 % celkového obsahu dusíku musí být vázáno ve formách 6, 7 nebo 8;výrobek získaný chemickou reakcí bez přídavku živin živočišného nebo rostlinného původu obsahující krotonyliden-dimočovinu nebo isobutyliden-dimočovinu nebo močovinoformaldehyd
minimálně 60 % dusíku ve formě 7 musí být rozpustné v horké vodě;
5 % P2O5fosfor ve formách rozpustnosti 1 až 3údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 4ke stanovení forem rozpustnosti fosforu (2) a (3), se navazuje 1 g
5 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný
živiny celkem 20 %

b) NP hnojiva

typoznačení typuminimální obsah živinsoučásti určující typ, formy a rozpustnost živinhodnocené součásti a další požadavkysložení, způsob výrobyzvláštní ustanovení
1234567
6.1NP hnojivo3 % Ndusík ve formách 1 až 5u forem dusíku 2 až 5 se obsah uvádí jen tehdy, je-li více jak 1 %;výrobek získaný chemickou cestou či mícháním; bez přídavku živin živočišného či rostlinného původu
5 % P2O5fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 8údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 4
živiny celkem 18 %
6.2NP hnojivo - roztokové3 % Ndusík ve formách 1 až 4u forem dusíku 2 až 4 se obsah uvádí jen tehdy, je-li více než 1%; nejvyšší obsah biuretu: obsah močovinového dusíku × 0,026výrobek získaný, chemickou cestou a rozpuštěním ve vodě; stálý za atmosférického tlaku; vyrobený bez přídavku živin živočišného či rostlinného původuhnojivo může být označeno údajem „s nízkým obsahem biuretu“, pokud obsah biuretu nepřekročí 0,2 %
5 % P2O5fosforečnan ve formě rozpustnosti 1
živiny celkem 18 %
6.3NP hnojivo - suspenzní3 % Ndusík ve formách 1 až 4u forem dusíku 2 až 4 se obsah uvádí jen tehdy, je-li více než 1%; nejvyšší obsah biuretu: obsah močovinového dusíku × 0,026;výrobek získaný chemickou cestou a vytvořením suspenze ve vodě; bez přídavku živin živočišného či rostlinného původuhnojivo může být označeno údajem „s nízkým obsahem biuretu“ pokud obsah biuretu nepřekročí 0,2 %
5 % P2O5fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 3údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 4
živiny celkem 18 %
6.4NP hnojivo s krotonyliden-dimočovinou nebo isobutyli-dendimočovinou nebo močovinoformaldehydem5 % Ndusík ve formách 1 až 8 s výjimkou formyu forem dusíku 2 až 4 se obsah uvádí jen v případě, zeje nejméně 1 %; minimálně 25 % celkového obsahu dusíku musí být vázáno ve formách 6,7 nebo 8;výrobek získaný chemickou reakcí bez přídavku živin živočišného nebo rostlinného původu obsahující krotonyliden-dimočovinu nebo isobutyliden-dimočovinu nebo močovinoformaldehydke stanovení rozpustnosti (2) a (3) se navazuje 1 g
minimálně 60 % dusíku ve formě 7 musí být rozpustné v horké vodě;
5 % P2O5údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 4
živiny celkem 18%

c) NK hnojiva

typoznačení typuminimální obsah živinsoučásti určující typ, formy a rozpustnost živinhodnocené součásti a další požadavkysložení, způsob výrobyzvláštní ustanovení
1234567
7.1NK hnojivo3 % Ndusík ve formách 1 až 5u forem dusíku 2 až 5 smí být obsah uváděn je-li více než 1 %produkt získaný chemickou reakcí nebo mícháním; bez přídavku živin živočišného nebo rostlinného původu
5 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný
živiny celkem 18 %
7.2NK hnojivo - roztokové3 % Ndusík ve formách 1 až 4u forem dusíku 2 až 4 smí být obsah uváděn je-li více než 1 %;
nejvyšší obsah biuretu: obsah močovinového dusíku × 0,026
produkt získaný chemickou reakcí a rozpuštěním ve vodě; stálý za atmosférického tlaku;
bez přídavku živin živočišného či rostlinného původu
5 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný
živiny celkem 15 %
7.3NK hnojivo suspenzní3 % Ndusík ve formách 1 až 4u forem dusíku 2 až 4 smí byl obsah uváděn, je-li vyšší než 1 %;
nejvyšší obsah biuretu: obsah močovinového dusíku × 0,026
výrobek získaný chemickou cestou a vytvořením suspenze ve vodě; bez přídavku živin živočišného či rostlinného původuhnojivo může být označeno údajem „s nízkým obsahem obsah biuretu“ pokud obsah biuretu nepřekročí 0,2 %
5 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný
živiny celkem 15 %
7.4NK hnojivo s krotonyliden-dimočovinou nebo isobutyliden-dimočovinou nebo močovino-formaldehydem5 % Ndusík ve formách 1 až 8 s výjimkou formy 5u forem dusíku 2 až 4 se obsah uvádí jen v případě, zeje nejméně 1 %; minimálně 25 % celkového obsahu dusíku musí být vázáno ve formách 6, 7 neb 8;výrobek získaný chemickou reakcí; bez přídavku živin živočišného nebo rostlinného původu; obsahující krotonyliden-dimočovinu nebo isobutyliden-dimočovinu nebo močovinoformaldehyd
minimálně 60 % dusíku ve formě 7 musí být rozpustné v horké vodě
5 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný
živiny celkem 18 %

d) PK hnojiva

typoznačení typuminimální obsah živinsoučásti určující typ, formy a rozpustnost živinhodnocené součásti a další požadavkysložení, způsob výrobyzvláštní ustanovení
1234567
8.1PK hnojivo5 % P2O5fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 9údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky číslo 4produkt získaný chemickou reakcí nebo mícháním; bez přídavku živin živočišného či rostlinného původu
5 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný
živiny celkem 18 %
8.2PK hnojivo - roztokové5 % P2O5fosforečnan ve formě rozpustnosti 1produkt získaný chemickou reakcí a rozpuštěním ve vodě, bez přídavku živin živočišného či rostlinného původu
5 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný
živiny celkem 18%
8.3PK hnojivo - suspenzní5 % P2O5fosforečnan ve formách rozpustnosti 1 až 3údaje o obsahu a další požadavky podle tabulky či šlo 4výrobek získaný chemickou cestou a vytvořením suspenze ve vodě; bez přídavku živin živočišného či rostlinného původu
5 % K2Ovodorozpustné sloučeniny draslíku vyjádřené jako oxid draselný
živiny celkem 18%

Druh hnojiva: 3. Minerální hnojiva, která jako součásti určující typ obsahují jen stopové živiny

a) Pevné nebo kapalné směsi hnojiv na bázi stopových živin

typoznačení typuminimální obsah živinsoučásti určující typ, formy a rozpustnost živinhodnocené součásti a další požadavkysložení, způsob výrobyzvláštní ustanovení
1234567
9.1Směs stopových živin v pevné forměŽiviny celkem 5 %celkový obsah každé stopové živiny; obsah vodorozpustného podílu každé stopové živiny, činí-li tento rozpustný podíl nejméně polovinu celkového obsahu; pokud je stopová živina zcela rozpustná ve vodě, deklaruje se pouze obsah vodorozpustného podíluCelkový a/nebo vodorozpustný obsah každé stopové živinyVýrobek získaný smíšením dvou nebo více hnojiv typu 3 b)Je-li stopová živina vázána v chelátu, musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě
9.2Směs stopových živin v kapalné forměŽiviny celkem 2 %celkový obsah každé stopové živiny; obsah vodorozpustné ho podílu každé stopové živiny, činí-li tento rozpustný podíl nejméně polovinu celkového obsahu; pokud je stopová živina zcela rozpustná ve vodě, deklaruje se pouze obsah vodorozpustného podíluCelkový a/nebo vodorozpustný obsah každé stopové živinyVýrobek získaný rozpuštěním a/nebo suspenzí dvou nebo více hnojiv typu 3 b) ve voděJe-li stopová živina vázána v chelátu, musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

b) Hnojiva obsahující pouze jednu stopovou živinu

Bór

typoznačení typuminimální obsah živinsoučásti určující typ, formy a rozpustnost živinhodnocené součásti a další požadavkysložení, způsob výrobyzvláštní ustanovení
1234567
10.1kyselina boritá14 % Bvodorozpustný bórbór vyjádřený jako vodorozpustný Bvyrobená z boritanu působením kyselin
10.2boritan sodný10 % Bvodorozpustný bórbór vyjádřený jako vodorozpustný Bboritan sodný
10.3boritan vápenatý7 % Bbórbór vyjádřený jako celkový; jemnost mletí 98 % pod 0,063 mmboritan vápenatý z kolemanitu nebo pandermitu
10.4boretanolamin8 % Bvodorozpustný bórbór vyjádřený jako vodorozpustný Bvyrobený reakcí kyseliny borité s etanolaminem
10.5bór - roztokové2 % Bvodorozpustnýbór vyjádřený jako vodorozpustný Broztok boretanolaminu, boritanu sodného neb kyseliny borité ve vodě
10.6bór - suspenzní hnojivo2 % Bvodorozpustný bórbór vyjádřený jako vodorozpustný Bvytvořením suspenze z boretanolaminu, boritanu sodného či kyseliny borité ve vodě

Kobalt

typoznačení typuminimální obsah živinsoučásti určující typ, formy a rozpustnost živinhodnocené součásti a další požadavkysložení, způsob výrobyzvláštní ustanovenu
1234567
11.1kobaltová sůl19 % Covodorozpustný kobaltkobalt vyjádřený jako vodorozpustný Cosůl kobaltumusí být uveden 1 anion soli
11.2chelát kobaltu2 % Covodorozpustný kobaltkobalt vyjádřený jako vodorozpustný Co; minimálně 80 % uvedeného obsahu kobaltu v chelátové forměchelát kobaltumusí být uvedeno 1 chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě
11.3kobalt - roztokové hnojivo2 % Covodorozpustný kobaltkobalt vyjádřený jako vodorozpustný Coroztok kobaltové soli neb chelátu kobaltu ve voděmusí být uveden 1 anion soli; musí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

Měď

typoznačení typuminimální obsah živinsoučásti určující typ, formy a rozpustnost živinhodnocené součásti a další požadavkysložení, způsob výrobyzvláštní ustanovení
1234567
12.1sůl mědi20 % Cuvodorozpustná měďměď vyjádřená jako vodorozpustný Cuměďnatá sůlmusí být uveden anion použité soli
12.2oxid méďnatý70 % Cuměďměď uvedená jako celková;
jemnost mletí 98 % částic pod 0,063 mm
oxid měďnatý
12.3hydroxid měďnatý45 % Cuměďměď uvedená jako celková;
jemnost mletí 98 % částic pod 0,063 mm
hydroxid měďnatý
12.4chelát mědi9 % Cuvodorozpustná měďměď vyjádřená jako vodorozpustný Cu; min. 80 % uvedeného obsahu mědi je v chelátové forměchelát mědimusí být uvedeno 1 chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě
12.5hnojivo na bázi mědi5 % Cuměďměď vyjádřená jako celková;směs solí mědi, oxidu měďnatého, hydroxidu nebo chelátu měďnatého a také přídavekmusí být uvedeno chelálotvorné činidlo a podíl z celkového obsahu vázaného v chelátové formě;
nezávadného nosičemůže být uveden obsah vodorozpustná mědi, činí-li alespoň 1/4 celkového obsahu
jemnost mletí 98 % částic pod 0,063 mm
12.6měď - roztokové hnojivo3 % Cuvodorozpustná měďměď vyjádřená jako vodorozpustná Curozpuštění soli mědi, či chelátu mědi ve voděmusí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě
12.7oxichlorid mědi50 % Cuměďměď vyjádřená jako celková;oxichlorid mědiznačení hnojiva musí obsahovat upozornění na herbicidní vlastnosti
1jemnost mletí 98 % částic pod 0,063 mm
12.8oxichlorid mědi - suspenze17 % Cuměďměď vyjádřená jako celkovásuspenze oxichloridu mědi ve vodě

Železo

typoznačení typuminimální obsah živinsoučásti určující typ, formy a rozpustnost živinhodnocené součásti a další požadavkysložení, způsob výrobyzvláštní ustanovení
1234567
13.1sůl železa12 % Fevodorozpustné železoželezo vyjádřené jako vodorozpustné Fesůl dvojmocného železamusí být uveden 1 anion použité soli; značení hnojiva musí obsahovat upozornění na herbicidní vlastnosti
13.2chelát železa5 % Fevodorozpustné železoželezo vyjádřené jako vodorozpustné Fe; minimálně 80 % uvedeného obsahu železa musí být v chelátové forměchelát železamusí být uvedeno 1 chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě
13.3železo roztokové hnojivo2 % Fevodorozpustné železoželezo vyjádřené jako vodorozpustné Feroztok soli železa nebo chelátu železa ve voděmusí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

Mangan

typoznačení typuminimální obsah živinsoučásti určující typ, formy a rozpustnost živinhodnocené součásti a další požadavkysložení, způsob výrobyzvláštní ustanovení
1234567
14.1sůl manganu17 % Mnvodorozpustný manganmangan vyjádřený jako vodorozpustný Mnsůl manganu (s dvoj mocným manganem)musí být uveden 1 anion použité soli
14.2chelát manganu5 % Mnvodorozpustný manganmangan vyjádřený jako vodorozpustný Mn;chelát manganumusí být uvedeno 1 chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě
minimálně 80 % uvedeného obsahu manganu musí být v chelátové formě
14.3oxid manganu40 % Mnmanganmangan vyjádřený jako celkový; jemnost mletí 80 % částic pod 0,063 mmoxid manganu
14.4hnojivo na bázi manganu17 % Mnmanganmangan vyjádřený jako celkovýsměs soli manganu a oxidu manganuobsah vodorozpustného manganu je možné uvést, tvoří-li alespoň 1/4 z celkového obsahu
14.5mangan - roztokové hnojivo3 % Mnvodorozpustný manganmangan vyjádřený jako vodorozpustný Mnroztok manganu nebo chelátu manganu ve voděmusí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

Molybden

typoznačení typuminimální obsah živinsoučásti určující typ, formy a rozpustnost živinhodnocené součásti a další požadavkysložení, způsob výrobyzvláštní ustanovenu
1234567
15.1molybdenan sodný35 % Movodorozpustný molybdenmolybden vyjádřený jako vodorozpustný Momolybdenan sodný
15.2molybdenan amonný50 % Movodorozpustný molybdenmolybden vyjádřený jako vodorozpustný Momolybdenan amonný
15.3hnojivo na bázi molybdenu35 % Movodorozpustný molybdenmolybden vyjádřený jako vodorozpustný Mosměs molybdenanu sodného a molybdenu amonného
15.4molybden roztokové hnojivo3 % Movodorozpustný molybdenmolybden vyjádřený jako vodorozpustný Moroztok molybdenanu sodného nebo molybdenanu amonného ve vodě

Zinek

typoznačení typuminimální obsah živinsoučásti určující typ, formy a rozpustnost živinhodnocené součásti a další požadavkysložení, způsob výrobyzvláštní ustanovení
1234567
16.1sůl zinku15 % Znvodorozpustný zinekzinek vyjádřený jako vodorozpustný Znsůl zinkumusí být uveden anion použité soli
16.2chelát zinku5 % Znvodorozpustný zinekzinek vyjádřený jako vodorozpustný Znchelát zinkumusí být uvedeno chelátorvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě
16.3oxid zinečnatý70 % Znzinekzinek vyjádřený jako celkový;
jemnost mletí: 80 % částic pod 0,063
oxid zinečnatý
16.4hnojivo na bázi zinku30 % Znzinekzinek vyjádřený jako celkovýsměs soli zinku a oxidu zinečnatéhoobsah vodorozpustného zinku je možné uvést, tvoří-li alespoň 1/4 z celkového obsahu
16.5zinek - roztokové hnojivo3 % Znvodorozpustný zinekzinek vyjádřený jako vodorozpustný Znroztok soli zinku nebo chelátu zinku ve voděmusí být uvedeno chelátotvorné činidlo a podíl vodorozpustného obsahu vázaného v chelátové formě

Druh hnojiva: 4. Vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva

typoznačení typuminimální obsah živinsoučásti určující typ, formy a rozpustnost živinhodnocené součásti a další požadavkysložení, způsob výrobyzvláštní ustanovení
1234567
17.1.1vápenec65 % CaCO3 + MgCO3uhličitan vápenatý a uhličitan horečnatývápník vyjádřen v CaCO3; hořčík vyjádřen v MgCO3;uhličitan vápenatý a uhličitan horečnatý mletím z uhličitanové horniny (přírodní vápenec)Maximální aplikační dávka 3,40 tuny.ha-1.rok-1
z toho MgCO3 max. 4,6 % relativních
velikost částic:
druh A:
částice od 0,09 do 0,5 mm min. 90 %;
druh B:
částice pod 0,5 mm min. 90 %
17.1.2dolomitický vápenec65 % CaCO3 + MgCO3uhličitan vápenatý a uhličitan horečnatývápník vyjádřen v CaCO3;uhličitan vápenatý a uhličitan horečnatý mletím z uhličitanové horniny (přírodní dolomitický vápenec)Maximální aplikační dávka 3,40 tuny.ha-1.rok-1
z toho MgCO3 4,6 až 22,9 % relativníchhořčík vyjádřen v MgCO3;
velikost částic:
druh A:
částice od 0,09 do 0,5 mm min. 90 %;
druh B:
částice pod 0,5 mm min. 90 %
17.1.3vápnitý dolomit65 % CaCO3 + MgCO3uhličitan vápenatý a uhličitan horečnatývápník vyjádřen v CaCO3;uhličitan vápenatý a uhličitan horečnatý mletím z uhličitanové horniny (přírodní vápnitý dolomit)Maximální aplikační dávka 3,40 tuny.ha-1.rok-1
z toho MgCO3 22,9 až 41,2% relativníchhořčík vyjádřen v MgCO3;
velikost částic:
druh A:
částice od 0,09 do 0,5 mm min. 90 %;
druh B:Druh B nelze použít pro pneumatické rozmetání autocisternami
částice pod 0,5 mm min. 90 %
17.1.4dolomit65 % CaCO3 + MgCO3uhličitan vápenatý avápník vyjádřen v CaCO3;uhličitan vápenatý a uhličitan horečnatý mletím z uhličitanové horniny (přírodní dolomit)Maximální aplikační dávka 3,40 tuny.ha-1.rok-1
z toho MgCO3 min.41,2% relativníchuhličitan horečnatýhořčík vyjádřen v MgCO3;
velikost částic:
druh A:
částice od 0,09 do 0,5 mm min. 90 %;
druh B:Druh B nelze použít pro pneumatické rozmetání autocisternami
částice pod 0,5 mm min. 90 %
17.1.5dolomit95 % CaCO3 + MgCO3 z toho MgCO3 min. 35,0 % relativníchuhličitan vápenatý a uhličitan horečnatývápník vyjádřen v CaCO3; hořčík vyjádřen v MgCO3;uhličitan vápenatý a uhličitan horečnatý těžením (bez sušení) uhličitanové horniny (přírodní dolomit)Maximální aplikační dávka 3,40 tuny.ha-1.rok-1
velikost částic:
částice nad 3,15 mm max. 1,0 %;
částice nad 1,0 mm max. 30 %
17.2.1vápno vzdušné bílé55% CaO + MgOoxid vápenatý a oxid horečnatývápník vyjádřen v CaO;oxid vápenatý a horečnatý, z přírodní uhličitanové horniny pálením a mletímMaximální aplikační dávka 1,70 tuny.ha-1.rok-1
z toho MgO max. 7,0 %hořčík vyjádřen v MgO;
velikost částic
druh A:
částice od 0,5 do 1,0 mm min. 90 %;
druh B:Druh B nelze použít pro pneumatické rozmetání autocisternami
částice pod 1,0 mm min. 90 %
17.2.2vápno vzdušné dolomitické55% CaO + MgOoxid vápenatý a oxid horečnatývápník vyjádřen v CaO;oxid vápenatý a horečnatý, z přírodní uhličitanové horniny mletím a pálenímMaximální aplikační dávka 1,70 tuny.ha-1.rok-1
z toho MgO min.. 7,0%hořčík vyjádřen v MgO;
velikost částic
druh A:
částice od 0,5 do 1,0 mm min. 90 %;
druh B:Druh B nelze použít pro pneumatické rozmetání autocisternami
částice pod 1,0 mm min. 90 %

Hnojiva odpovídající typům 17.1.1 - 17.2.2 jsou považována za typová i v granulované formě, pokud se granule po rozmíchání ve vodě rozpadnou na částice s velikostním rozdělením odpovídajícím příslušnému typu.

Druh hnojiva: 5. Organická a organominerální hnojiva

typoznačení typuminimální obsah živinsoučásti určující typ, formy a rozpustnost živinhodnocené součásti a další požadavkysložení, způsob výrobyzvláštní ustanovení
1234567
18.1organické hnojivoa) vypuštěno
b) 50 % spalitelných látekspalitelné látkyspalitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním;výhradně ze statkových hnojiv, termofilní aerobní fermentacímaximální dávky 10 t/ha za rok
1 % Ncelkový dusíkdusík hodnocený jako celkový dusík v sušině;
1 % P2O5celkový fosforfosfor hodnocený jako celkový oxid fosforečný v sušině;
1 % K2Ocelkový draslíkdraslík hodnocený jako celkový oxid draselný v sušině;
c) 35 %výhradně ze statkových hnojiv, zpracování žížalami
spalitelných látekspalitelné látkyspalitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním; dusík hodnocený jako celkový dusík v sušině;
fosfor hodnocený jako celkový oxid foforečný v sušině; draslík hodnocený jako celkový oxid draselný v sušině; spalitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním;
1 % Ncelkový dusík
1 % P2O5celkový fosfor
1 % K2Ocelkový draslík
d) 65 % spalitelných látekvýhradně z melasy po vydestilování lihu, také „melasové výpalky zahuštěné“
3 % Ncelkový dusíkdusík hodnocený jako celkový dusík v sušině;
8 % K2Ocelkový draslíkdraslík hodnocený jako celkový oxid draselný v sušině
e) digestát 3-13 %sušinavýhradně z krmiv a statkových hnojivhnojivo vzniklé anaerobní fermentací při výrobě bioplynu
0,3 % Ncelkový dusíkdusík hodnocený jako celkový dusík ve vzorku
f) digestát -fugátvýhradně z krmiv a statkových hnojivhnojivo vzniklé anaerobní fermentací při výrobě bioplynu, tekutý podíl po separaci, svým charakterem může vykazovat působení minerálního hnojiva
<3 %sušina
0,1 % Ncelkový dusíkdusík hodnocený jako celkový dusík ve vzorku
g) tuhý digestát; digestát separátvýhradně z krmiv a statkových hnojivhnojivo vzniklé anaerobní fermentací při výrobě bioplynu; v případě digestátu - separátu se jedná o tuhý podíl po separaci
>13 %sušina
0,5 % Ncelkový dusíkdusík hodnocený jako celkový dusík ve vzorku
18.2organominerální hnojivo70%spalitelných látekspalitelné látkyspalitelné látky v sušině hodnocené jako ztráta žíháním;výhradně z melasy po vydestilování lihu a přidání minerálních hnojiv, také „melasové výpalky zahuštěné obohacené“
3 % Ncelkový dusíkdusík hodnocenjako celkový dusík v sušině;
3 % P2O5celkový fosforfosfor hodnocený jako celkový oxid fosforečný v sušině;
7 % K2O celkový draslík draslík hodnocený jako celkový oxid draselný v sušině

Druh pomocné látky: 6. Substráty a zeminy

typoznačení typusoučásti určující typpožadované hodnotysložení, způsob výrobyzvláštní ustanovení
123456
19.1Substráty množárenské, výsevní a pro rostliny s nízkými nároky na živinyelektrická vodivost1)max. 0,35 mS/cmSeznam povolených surovin:

Rašelina
Upravená dřevní hmota
Rýžové slupky
Kakaové slupky
Kokosové produkty (např. kokos, vlákna, chipsy)
Jíly a jílové minerály
Expandované jíly
Perlit
Vermilkulit
Láva
Pemza
Minerální plsti
Písek
Kamenné drtě a moučky
Zeminy
Kůra
Kompostovaná kůra
Kompost vzniklý kompostováním výhradně rostlinné hmoty a/nebo statkových hnojiv
Korek
Sláma
Suroviny rostlinného původu (len, juta, bavlna, rostlinná vlákna)
Vápenec
Guano
Separovaný digestát odpovídající typu 18.1.g)
Pro obohacení substrátů a dodání živin je přípustné použít všechna hnojiva a pomocné látky, které je možno uvádět do oběhu v ČR4).
pH2)5,0-7,5
spalitelné látky ve vys. vzorkumin. 45,0 %
19.2Substráty pro rostliny se středními nebo vyššími nároky na živinyelektrická vodivost1)0,2-0,65 mS/cm
pH2)5,0-7,5
spalitelné látky ve vys. vzorkumin. 45,0 %
19.3Substráty pro kyselomilné rostlinyelektrická vodivost1)max. 0,5 mS/cm
pH2)3,0-5,5
spalitelné látky ve vysuš, vzorkumin. 45,0 %
19.4Speciální substráty a zeminyelektrickámax. 0,4 mS/cm
a) Substráty pro orchidejevodivost1)
pH2)5,0-7,5
spalitelné látky ve vysuš, vzorkumin. 50,0 %
b) Substráty pro kaktusy, sukulenty a suchomilné rostlinyelektrická vodivost1)max. 0,5 mS/cm
pH2)5,0-8,5
spalitelné látky ve vysuš, vzorkumax. 30,0 %
c) Substráty s vyšším podílem minerálních komponentůelektrická vodivost1)max. 0,6 mS/cm
pH2)5,0-7,5
spalitelné látky ve vysuš, vzorku10,0-50,0 %
d) Zeminy a substráty na bázi minerálních5)elektrická vodivost1)max. 0,5 mS/cm
pH2)5,5-9,0
pH3)5,0-8,5
spalitelné látky ve vysuš, vzorkumax. 13,0 %
částice nad 31,5 mmmax. 10,0 %
e) Substráty s přídavkem hnojiv s dlouhodobým účinkem6)zahrnuje typy 19.1-19.4d;
hodnoty pH a spalitelných látek odpovídají vždy příslušnému typu
1) podle ČSN EN 13038
2) podle ČSN EN 13037 (vodní výluh)
3) podle ČSN EN 10390 (výluh v roztoku CaCl2)
4) podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech
5) např. střešní substráty, substráty pro hydroponické pěstování, substráty pro sportovní trávníky
6) nutno deklarovat typ, dávku v kg/m3 substrátu a termín aplikace hnojiva

Pro hnojiva typu 1.1.1-1.23 a 5.1-7.4 se použije tabulka č. 1:

Tabulka č. 1

Formy dusíku

pořadové čísloforma
1celkový dusík 1
2dusičnanový dusík
3amonný dusík
4močovinový dusík
5kyanamidový dusík 1
6isobulylidendimočovinový dusík 1
7močovinoformaldehydový dusík 1
8krotonylidendimočovinový dusík
9dikyandiamidový dusík|

Pro hnojiva typu 2.1.1-2.6, 5.1-6.4 a 8.1-8.3 se použijí tabulky č. 2 a 3:

Tabulka č. 2

rozpustnosti fosforečnanů (jako P2O5)

pořadové čísloforma
1rozpustný ve vodě jako P2O5
2rozpustný v neutrálním citranu amonném jako P2O5
3rozpustný ve vodě a neutrálním citranu amonném jako P2O5
4rozpustný pouze v minerální kyselině jako P2O5
5rozpustný v alkalickém citranu amonném (Petermann) jako P2O5
6rozpustný v 2 % kyselině citrónové jako P2O5
7rozpustný v minerální kyselině z tohoto množství nejméně 75 % je rozpustných v alkalickém citranu amonném (Joulie) jako P2O5
8rozpustný v minerální kyselině z tohoto množství nejméně 55 % je rozpustných ve 2 % kyselině mravenčí jako P2O5
9rozpustný v minerální kyselině z tohoto množství nejméně 55 % je rozpustných ve 2 % kyselině mravenčí a nejméně 20 % rozpustných ve vodě jako P2O5
10rozpustný v 2 % kyselině citrónové a v alkalickém citranu amonném (Petermann) jako P2O5

Tabulka č. 3

Jemnost mletí (vyjádřená podsítným podílem)

názevpodsítný podíl v hmotnostních %velikost otvorů síta v mm
fosforečnan hlinitovápenatý900,16
termofosfát750,16
částečně rozložený fosfát900,16
Thomasova moučka750,16
[přírodní měkký fosforit900,063

Pro hnojiva typu 5.1-6.4 a 8.1-8.3 se použije tabulka č. 4:

Tabulka č. 4

Údaje o obsahu a další požadavky na fosforečnou složku minerálních vícesložkových hnojiv.

12345
vícesložková hnojiva s:k označení typu musí být připojen údaj:údaj o rozpustnosti podle tab. č. 2 (poř. číslo)min. hodnota obsahu rozpustnosti v % hmot.Hnojivo nesmí obsahovat
a) méně než 2 % vodorozpustného fosforečnan jako P2O52Thomasovu moučku, termofosfát, fosforečnan hlinitovápenatý, částečně rozložený fosfát,
b) 2 a více % vodorozpustného fosforečnan jako P2O51,3přírodní měkký fosforit
přírodním měkkým fosforitem s vodorozpustným podílem„přírodní měkký fosforit s vodorozpustným podílem“9rozpustnost 1:2jiné druhy fosfátů
Thomasovou moučkou vedle termofosfátu, monokalciumfosfátu, či dikalciumfosfátu„s upotřebitelným fosfátem“10jiné než ve sloupci 1 uvedené druhy fosfátů
dikalciumfosfátem„s dikalciumfosfátem“5jiné druhy fosfátů

Pro hnojiva typu 1 až 8.3 se použije tabulka č. 5:

Tabulka č. 5

Přídavek stopových živin k minerálním jednosložkovým a vícesložkovým hnojivům

Stopové živiny smějí být deklarovány pouze v případě, že mají minimálně následující obsah:

pro ornou půdu a pastvinypro zahradnictví nebo hnojení na list
0,01 % B0,01 % B
0,002 % Co0,002 % Co1)
0,01 % Cu0,002 % Cu
0,5 % Fe0,02 % Fe
0,1 % Mn0,01 % Mn
0,001 % Mo0,001 % Mo
0,002 % Zn

Poznámka:

1) Ne pro zahradnictví.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 474/2000 Sb.

Označení živin

1.

slovně:chemickým symbolem:slovně:chemickým symbolem:
DusíkNAnion síranovýSO42-
FosforPBórB
Oxid fosforečnýP2O5ŽelezoFe
DraslíkKKobaltCo
Oxid draselnýK2OMěďCu
VápníkCaManganMn
Oxid vápenatýCaOMolybdenMo
Uhličitan vápenatýCaCO3ZinekZn
HořčíkMgSodíkNa
Oxid hořečnatýMgOSíraS
Uhličitan hořečnatýMgCO3

2.

U fosforu, draslíku, vápníku, hořčíku a síry se může uvést v názvu vedle oxidové nebo uhličitanové formy i obsah prvku. Obsahy prvků mají tyto přepočty:

P2O50,436P(fosfor)
K,00,830K(draslík)
CaO0,715Ca(vápník)
CaCO30,400Ca(vápník)
CaCO30,560CaO(oxid vápenatý)
MgO0,603Mg(hořčík)
MgCO30,288Mg(hořčík)
MgCO30,478MgO(oxid hořečnatý)
SO42-0,333S(síra)
Přesunout nahoru