Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 467/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva financí, kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád)

Částka 132/2000
Platnost od 29.12.2000
Účinnost od 01.01.2001
Zrušeno k 14.04.2009 (93/2009 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

467

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 14. prosince 2000,

kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád)

Ministerstvo financí po projednání s Komorou auditorů České republiky stanoví podle § 10 a § 36 odst. 3 zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Žádost o vykonání auditorské zkoušky nebo rozdílové auditorské zkoušky

(1) Písemnou žádost o vykonání auditorské zkoušky nebo rozdílové auditorské zkoušky podává uchazeč Komoře auditorů České republiky (dále jen "Komora").

(2) Součástí žádosti o vykonání auditorské zkoušky jsou i doklady prokazující, že uchazeč splňuje podmínky uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) až c) zákona.

(3) Součástí žádosti o vykonání rozdílové auditorské zkoušky jsou i doklady prokazující, že uchazeč splňuje podmínky uvedené v § 3 odst. 1 písm. b) a c) zákona a doklad o oprávnění poskytovat auditorské služby ve státě, s nímž Česká republika uzavřela mezinárodní smlouvu, která ji zavazuje zajistit auditorům tohoto státu přístup k poskytování auditorských služeb.

(4) Na posuzování dokladů o splnění podmínek uvedených v odstavcích 2 a 3 se vztahuje ustanovení § 3 odst. 4, 5 a 6 zákona.

(5) Splnění podmínek podle odstavců 2 a 3 prověřuje nejméně tříčlenná komise v čele s předsedou komise; tuto komisi jmenuje prezident Komory.

(6) O sporných případech rozhoduje komise hlasováním, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

(7) Splnění podmínek podle odstavců 2 a 3 potvrdí členové komise vlastnoručním podpisem na žádosti o vykonání auditorské zkoušky nebo rozdílové auditorské zkoušky. Při nesplnění podmínek podle odstavců 2 a 3 navrhne komise odmítnutí žádosti o vykonání auditorské zkoušky nebo rozdílové auditorské zkoušky a uvede, které podmínky uchazeč nesplnil.

(8) Komora do 60 dnů ode dne doručení žádosti o vykonání auditorské zkoušky nebo rozdílové auditorské zkoušky vyrozumí uchazeče o tom, zda jeho žádost byla přijata či odmítnuta; při odmítnutí uvede nesplněné podmínky.

(9) Po odmítnutí žádosti je uchazeč oprávněn podat novou žádost.

(10) Současně s vyrozuměním o přijetí žádosti obdrží uchazeč i vymezení témat, která jsou předmětem jednotlivých zkoušek, seznam povinné a doporučené literatury a seznam předpisů, jejichž znalost je u zkoušek vyžadována, a to s uvedením předpisů, kde je vyžadována znalost podrobná, a s uvedením otázek z předpisů, u nichž je vyžadována znalost obecná. U jednotlivých témat jsou uvedeny i pomůcky, které může uchazeč použít.

§ 2

Poplatek za přihlášku k dílčí písemné části zkoušky a k ústní části auditorské nebo rozdílové auditorské zkoušky

Poplatek za přihlášku k dílčí písemné části auditorské zkoušky nebo rozdílové auditorské zkoušky činí 1 000 Kč, poplatek za přihlášku k ústní části auditorské zkoušky nebo rozdílové auditorské zkoušky činí 4 500 Kč.

§ 3

Postup při neúčasti na zkoušce

(1) S uchazečem, který se ke zkoušce nedostavil v termínu zkoušky, ke kterému se přihlásil, a který uvedl důvody pro omluvení své neúčasti, dohodne Komora neprodleně zařazení jeho přihlášky k novému termínu zkoušky. Důvody pro omluvení neúčasti musí uchazeč sdělit Komoře písemně nejpozději do 10 dnů po termínu zkoušky, na kterou se nedostavil.

(2) Uchazeč, který se bez omluvy nedostavil ke zkoušce, je oprávněn podat novou přihlášku a musí uhradit poplatek.

§ 4

Dílčí písemná část auditorské zkoušky nebo rozdílové auditorské zkoušky

(1) Dílčí písemná část auditorské zkoušky nebo rozdílové auditorské zkoušky se koná před zkušební komisí podle § 9 odst. 1 zákona. Předseda zkušební komise stanoví a uchazečům oznámí začátek a konec dílčí písemné části zkoušky před jejím zahájením. Současně sdělí, kdy bude hodnocení dílčí písemné části zkoušky zveřejněno.

(2) Dílčí písemná část auditorské zkoušky trvá nejdéle šest hodin, dílčí písemná část rozdílové auditorské zkoušky trvá nejdéle tři hodiny.

(3) U dílčí písemné části auditorské zkoušky nebo rozdílové auditorské zkoušky může být dosaženo 100 bodů. Výrokem "vyhověl" hodnotí zkušební komise dílčí písemnou část zkoušky uchazeče v případě, kdy dosáhl nejméně 60 bodů.

(4) Uchazeč při zkoušce pracuje samostatně může použít pomůcky vymezené u témat jednotlivých zkoušek a právní předpisy včetně komentářů. V průběhu dílčí písemné části zkoušky se uchazeč může obracet s dotazy na členy zkušební komise.

(5) V případě, že uchazeč nepracuje samostatně nebo používá jiné než stanovené pomůcky, odebere zkušební komise uchazeči písemnou práci; uchazeč je hodnocen výrokem "nevyhověl".

(6) Zkušební komise provede hodnocení dílčí písemné části zkoušky nejdéle do 10 dnů ode dne jejího konání.

(7) V případě, že hodnocení dílčí písemné části zkoušky není provedeno bezprostředně po jejím ukončení, zkušební komise písemné práce zapečetí a bezpečně uloží.

(8) Uchazeč má právo v termínu stanoveném Komorou být seznámen se správným řešením a nahlédnout za přítomnosti člena zkušební komise do své práce po dobu třiceti minut, a to ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data konání dílčí písemné části zkoušky.

§ 5

Ústní část auditorské zkoušky nebo rozdílové auditorské zkoušky

(1) Ústní část auditorské zkoušky nebo rozdílové auditorské zkoušky se koná před zkušební komisí podle § 9 odst. 3 zákona a je zahájena rozpečetěním otázek předsedou zkušební komise.

(2) Ústní část zkoušek trvá nejdéle 90 minut, z nich může uchazeč využít na přípravu 15 minut.

(3) Pro ústní část auditorské zkoušky je stanoveno 100 otázek; každá otázka obsahuje všechny oblasti auditorské zkoušky. Uchazeč si losuje čtyři otázky. U každé otázky může být dosaženo 100 bodů.

(4) Pro ústní část rozdílové auditorské zkoušky je stanoveno 40 otázek; každá otázka obsahuje všechny oblasti rozdílové auditorské zkoušky. Uchazeč si losuje dvě otázky. U každé otázky může být dosaženo 100 bodů.

(5) Výrokem "vyhověl" hodnotí zkušební komise ústní část zkoušky v případě, kdy uchazeč dosáhl nejméně 60 bodů u každé otázky.

(6) O výsledku ústní části zkoušek rozhoduje zkušební komise hlasováním v nepřítomnosti uchazeče. Výsledek oznámí zkušební komise uchazeči bezprostředně po hlasování.

§ 6

Protokoly o zkouškách

(1) V protokolu o zkoušce se uvádí

a) jméno a příjmení předsedy a ostatních členů zkušební komise a jejich vlastnoruční podpisy,

b) zkušební otázky ústní části auditorské zkoušky nebo ústní části rozdílové auditorské zkoušky.

c) datum a místo konání zkoušky,

d) počet dosažených bodů a hodnocení zkušební komise, výrok "vyhověl" nebo "nevyhověl",

e) datum vyhotovení protokolu,

f) důležité skutečnosti, které nastaly v průběhu zkoušky.

(2) Součástí protokolu jsou písemné práce uchazečů.

§ 7

Výkaz o zkouškách

(1) Hodnocení dílčích písemných částí auditorské zkoušky nebo rozdílové auditorské zkoušky a ústní části auditorské zkoušky nebo rozdílové auditorské zkoušky je zapisováno uchazeči do výkazu o zkouškách; výkaz o zkouškách vydá uchazeči Komora v den jeho účasti na první dílčí písemné části zkoušky.

(2) Zápis do výkazu o zkouškách provádí předseda zkušební komise; ze zápisu musí být patrno, jaká zkouška se konala, datum jejího konání a výsledek jejího hodnocení.


§ 8

Přechodné ustanovení

Fyzické osoby, které požádaly Komoru o vykonání odborné zkoušky podle zákona č. 524/1992 Sb. a které ji nesložily do 31. prosince 2000, dokončí tuto zkoušku jako auditorskou zkoušku.

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 406/2005 Sb. Čl. II

Uchazeči přihlášení k auditorské zkoušce nebo rozdílové auditorské zkoušce přede dnem účinnosti této vyhlášky ji dokončí podle dosavadních předpisů.


Ministr:

doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.

Přesunout nahoru