Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 455/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy

Částka 128/2000
Platnost od 22.12.2000
Účinnost od 01.01.2001
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

455

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 5. prosince 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 66 odst. 1 k provedení § 45 odst. 3 a § 48 odst. 1, v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 66 odst. 2 a v dohodě s Ministerstvem vnitra podle § 66 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů:


Čl. I

Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, se mění takto:

1. V § 4 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 3) zní:

"(2) Mimořádná preventivní prohlídka se vykoná na žádost provozovatele dráhy nebo drážní dopravy4) u osob uvedených v § 1 odst. 1

a) na základě nařízení drážního správního úřadu,3)

b) vykázala-li jejich činnost nedostatky související se zdravotním stavem, které mohou ohrozit bezpečnost dráhy nebo drážní dopravy,

c) při okolnostech svědčících o změně zdravotní způsobilosti k vykonávané činnosti, zejména na základě podnětu kteréhokoliv ošetřujícího lékaře, nebo před zahájením činnosti po onemocnění, u kterého nelze vyloučit změnu zdravotní způsobilosti nebo trvalo déle než osm týdnů,

d) po přímé účasti na mimořádné události, jestliže o to požádá orgán příslušný k vyšetření mimořádné události podle zvláštních předpisů,5)

e) před nástupem činnosti, pro kterou bylo provedeno posouzení zdravotní způsobilosti, po přerušení výkonu pracovní činnosti trvajícím déle než šest měsíců.

3) § 45 odst. 4 a 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb.".

2. V § 6 odstavec 4 zní:

"(4) Posudek o zdravotní způsobilosti je podkladem pro provozovatele drah a provozovatele drážní dopravy při sjednávání druhu práce v pracovní smlouvě.7)".

3. § 8 zní:

"§ 8

(1) Řídit drážní vozidla nebo lanovou dráhu mohou osoby, které dosáhly věku 21 let, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) Řídit motorové hnací vozidlo a speciální hnací vozidlo na dráze speciální (metro) mohou osoby, které dosáhly věku 18 let.

(3) Řídit drážní vozidlo na dráze tramvajové pouze pro manipulační jízdy v depech mohou osoby, které dosáhly věku 18 let.".

4. V § 9 odst. 1 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 10a) zní:

"a) úplné střední odborné vzdělání10) získané v oboru vzdělávání zařazeném do skupiny oborů 26 podle Jednotné klasifikace oborů vzdělání, popřípadě Klasifikace kmenových oborů vzdělání,10a)

10a) Opatření Českého statistického úřadu ze dne 16. června 1998 k zavedení Klasifikace kmenových oborů vzdělání, oznámené v částce 68/1998 Sb.".

5. V § 9 odst. 2 písmeno a) zní:

"a) střední odborné vzdělání11) získané v oboru vzdělávání zařazeném do skupiny oborů 26 podle Jednotné klasifikace oborů vzdělání, popřípadě Klasifikace kmenových oborů vzdělání,10a)".

6. V § 9 odst. 3 písmeno a) zní:

"a) střední odborné vzdělání11) získané v oboru vzdělávání zařazeném do skupiny oborů 26 podle Jednotné klasifikace oborů vzdělání, popřípadě Klasifikace kmenových oborů vzdělání,10a)".

7. V § 9 odst. 4 písmeno a) zní:

"a) úplné střední odborné vzdělání10) získané v oboru vzdělávání zařazeném do skupiny oborů 24 nebo 26 podle Jednotné klasifikace oborů vzdělání, popřípadě do skupiny oborů 23 nebo 26 podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání,10a)".

8. V § 9 odst. 5 písmeno a) zní:

"a) střední odborné vzdělání11) získané v oboru vzdělávání zařazeném do skupiny oborů 24 nebo 26 podle Jednotné klasifikace oborů vzdělání, popřípadě do skupiny oborů 23 nebo 26 podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání,10a)".

9. V § 9 odst. 6 písmeno a) zní:

"a) střední odborné vzdělání11) získané v oboru vzdělávání zařazeného do skupiny oborů 24 nebo 26 podle Jednotné klasifikace oborů vzdělání, popřípadě do skupiny oborů 23 nebo 26 podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání,10a)".

10. V § 9 odst. 8 se slova "kterým se rozumí drážní vozidlo s vlastním pohonem, konstruované pro údržbu, opravy a rekonstrukce dráhy nebo pro kontrolu stavu dráhy, odstraňování následků nehod a mimořádných událostí," zrušují.

11. V § 9 odst. 8 písmeno a) zní:

"a) střední odborné vzdělání11) získané v oboru vzdělávání zařazeného do skupiny oborů 24 nebo 26 podle Jednotné klasifikace oborů vzdělání, popřípadě do skupiny oborů 23 nebo 26 podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání,10a)".

12. V § 9 se doplňuje odstavec 9, který zní:

"(9) Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení speciálního hnacího vozidla pouze na vlečce jsou

a) dokončené základní vzdělání,13)

b) odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací "osoba poučená",

c) absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky uvedeného v příloze č. 4 část D, která je součástí této vyhlášky; obsahové zaměření zkoušky v části 1 přílohy se omezuje pouze na provozování vlečky,

d) výcvik v obsluze speciální části hnacího vozidla, provádění údržby a oprav v délce nejméně čtyři týdny,

e) jízdní výcvik v řízení a obsluze speciálního hnacího vozidla v délce nejméně čtyři týdny,

f) zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před drážním správním úřadem.".

13. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který zní:

"§ 11a

Podmínky vzdělání a odborné způsobilosti osob k řízení hnacího vozidla na tramvajové dráze pouze pro manipulační jízdy v depu jsou

a) dokončené základní vzdělání,13)

b) odborná způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací "osoba poučená",

c) absolvování výuky odborných teoretických znalostí podle obsahového zaměření zkoušky uvedeného v příloze č. 4 část G, která je součástí této vyhlášky, se omezuje pouze na manipulační jízdy v depu,

d) výcvik v řízení a obsluze hnacího vozidla na tramvajové dráze v délce nejméně 25 hodin,

e) výcvik v odstraňování provozních poruch hnacího vozidla na tramvajové dráze v délce nejméně 8 hodin,

f) znalost pravidel silničního provozu14) v rozsahu pro řidiče tramvají,

g) zkouška z odborných teoretických a praktických znalostí před drážním správním úřadem.".

14. V § 12 písmeno d) zní:

"d) výcvik v řízení a obsluze trolejbusu v délce nejméně 25 hodin,".

15. § 16 zní:

"§ 16

(1) Pro řízení hnacího vozidla dalšího typu stejné trakce se odborná způsobilost doplní zkouškou před drážním správním úřadem ze znalostí konstrukce, údržby a řízení daného typu hnacího vozidla (doplňková zkouška).

(2) Pro řízení lanové dráhy dalšího typu se odborná způsobilost doplní zkouškou před drážním správním úřadem ze znalosti konstrukce, údržby a řízení lanové dráhy (doplňková zkouška).

(3) Podmínkou vykonání doplňkové zkoušky je

a) na dráze celostátní, na dráze regionální a na vlečce výcvik v opravně hnacích vozidel se zaměřením na daný typ hnacího vozidla v délce nejméně dva týdny, a to pouze jde-li o první doplňkovou zkoušku na elektrická hnací vozidla pro jinou napájecí soustavu nebo více napájecích soustav, nebo na motorová hnací vozidla s jiným přenosem výkonu, nebo na další typ speciálního hnacího vozidla; u jiných doplňkových zkoušek se výcvik nevyžaduje,

b) na speciální dráze výcvik zaměřený na znalost konstrukce, údržbu a odstraňování poruch vozidla v délce nejméně 25 hodin,

c) na dráze tramvajové a trolejbusové výcvik v odstraňování provozních poruch v délce nejméně 15 hodin,

d) jízdní výcvik v řízení a obsluze daného typu hnacího vozidla pod dozorem

1. u železničních drah vyjma dráhy speciální v délce nejméně dva týdny,

2. u tramvajové, trolejbusové nebo speciální dráhy v délce nejméně 15 hodin,

e) na dráze lanové:

1. výcvik v řízení lanové dráhy (obsluha a údržba lanové dráhy, znalost lan, zjišťování a odstraňování poruch, použití záchranného zařízení, obsluha náhradního zdroje elektrické energie) v délce nejméně jednoho týdne,

2. obsluha pohonu (řízení) lanové dráhy pod dozorem v délce nejméně jednoho týdne.".

16. Poznámka pod čarou č. 16) zní:

"16) § 48 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění zákona č. 23/2000 Sb.
§ 1 vyhlášky č. 100/1995 Sb., ve znění vyhlášky č. 279/2000 Sb.".

17. V § 17 odst. 1 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 16a) zní:

"a) úplné střední odborné vzdělání10) nebo vysokoškolské vzdělání16a)

1. získané v oboru vzdělávání zařazeném do skupiny oborů 24 nebo 26 podle Jednotné klasifikace oborů vzdělání, popřípadě do skupiny oborů 23 nebo 26 podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání10a) nebo dosažené ve studijních programech skupiny oborů 23 nebo 26 Klasifikace kmenových oborů vzdělání pro revize tlakových, plynových, zdvihacích a dopravních zařízení, kontejnerů a výměnných nástaveb a svařování drážních vozidel a kolejnic,

2. získané v oboru vzdělávání zařazeném do skupiny oborů 26 podle Jednotné klasifikace oborů vzdělání, popřípadě podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání10a) nebo dosažené ve studijních programech skupiny oborů 26 Klasifikace kmenových oborů vzdělání pro revize elektrických zařízení,

16a) § 44 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).".

18. V § 17 odst. 1 písmeno b) zní:

"b) odbornou praxi v oblasti konstrukce nebo výroby nebo provozu určených technických zařízení

1. v délce nejméně jeden rok, má-li žadatel vysokoškolské vzdělání,16a)

2. v délce nejméně tři roky, má-li žadatel úplné střední odborné vzdělání,10)".

19. V § 17 odst. 1 písm. e) bodu 1 se slova "drážních konstrukcí" zrušují.

20. V § 17 odst. 1 písm. c) se za slova "tři měsíce" vkládají slova "pod dohledem revizního technika s příslušným osvědčením a s praxí nejméně pět let,".

21. V § 17 odstavec 4 zní:

"(4) Dosažení odborné způsobilosti osob k provádění prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu (dále jen "inspektor") vyžaduje

a) vysokoškolské vzdělání16a) dosažené ve studijních programech skupiny oborů 23 nebo 26 Klasifikace kmenových oborů vzdělání,10a)

b) odbornou praxi v projektování, konstrukci, montáži, opravách, provozu nebo provádění revizí příslušných určených technických zařízení v délce nejméně pět let. Praxe revizního technika svařování se uznává pouze pro odbornou způsobilost inspektora tlakových zařízení, kontejnerů, výměnných nástaveb, svařování a defektoskopie,

c) výcvik k provádění prohlídek a zkoušek příslušného určeného technického zařízení v provozu v délce nejméně tři měsíce, pod dohledem inspektora s příslušným osvědčením,

d) zkoušku z odborných teoretických znalostí příslušného určeného technického zařízení před komisí ustanovenou Ministerstvem dopravy a spojů. Obsahové a odborné zaměření zkoušky je uvedeno v příloze č. 5 části B, která je součástí této vyhlášky,

e) odbornou způsobilost v elektrotechnice s kvalifikací

1. "osoba poučená" pro inspektora tlakových zařízení, plynových zařízení, zdvihacích zařízení, dopravních zařízení, kontejnerů a výměnných nástaveb, svařování a defektoskopie,

2. "osoba znalá" pro inspektora elektrických zařízení.".

22. V § 18 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 17) zní:

"(2) Zkoušce se může podrobit žadatel, který

a) prokázal svou totožnost,

b) předložil výpis z evidence Rejstříku trestů, který není starší více než tři měsíce, k prokázání, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti související s povolovanou činností nebo pro trestný čin spáchaný úmyslně. Tento výpis není třeba předkládat při doplňkové zkoušce podle § 16,

c) předložil doklady o splnění podmínek zdravotní způsobilosti podle této vyhlášky,

d) předložil doklady o splnění podmínek odborné způsobilosti podle této vyhlášky (při atestační zkoušce se těmito doklady rozumí osvědčení odborné způsobilosti),

e) předložil doklad o zaplacení správního poplatku.17)

17) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 305/1997 Sb.".

23. V příloze č. 1 části A. větě prvé se slova "a na dráze lanové" zrušují.

24. V příloze č. 1 části B. větě prvé se slova "a na dráze lanové" zrušují.

25. V příloze č. 1 části C. věta prvá zní: "Podmínky zdravotní způsobilosti žadatelů o vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla a osob řídících drážní vozidlo na dráze tramvajové, na dráze trolejbusové a žadatelů o vydání průkazu způsobilosti k řízení dráhy lanové a osob řídících dráhu lanovou při vstupních preventivních lékařských prohlídkách".

26. V příloze č. 1 části D. věta prvá zní: "Podmínky zdravotní způsobilosti osob řídících drážní vozidlo na dráze tramvajové, trolejbusové a osob řídících dráhu lanovou při pravidelných a mimořádných preventivních lékařských prohlídkách".

27. V příloze č. 4 části A. bodě 1. 4. se slova "nehody a" zrušují.

28. V příloze č. 4 části B. bodě 1. 4. se slova "nehody a" zrušují.

29. V příloze č. 4 části D. bodě 1. 4. se slova "nehody a" zrušují.

30. V příloze č. 4 části E. bodě 1. 3. se slovo "nehodách" nahrazuje slovy "mimořádných událostech".

31. V příloze č. 4 části F. bodě 1. 1. se slovo "nehodách" nahrazuje slovy "mimořádných událostech".

32. V příloze č. 4 části G. bodě 1. 3. se slovo "nehodách" nahrazuje slovy "mimořádných událostech".

33. V příloze č. 4 části H. bodě 1. 3. se slovo "nehodách" nahrazuje slovy "mimořádných událostech".

34. V příloze č. 4 části I. bodě 1. 3. se slova "opatření při nehodách" zrušují.

35. V příloze č. 5 části A. bodě I. podbodě 1. se na konci doplňují tato slova: "a vyhláška Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy".

36. V příloze č. 5 části B. bodě I. podbod 7. zní:

"7. Výpočet základních parametrů a veličin podle jednotlivých druhů určených technických zařízení".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Ministr:
Ing. Schling v. r.

Přesunout nahoru