Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 454/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů

Částka 128/2000
Platnost od 22.12.2000
Účinnost od 01.01.2001
Zrušeno k 01.01.2004 (330/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

454

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. prosince 2000,

kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b), c), d) a e ) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády č. 78/1994 Sb., nařízení vlády č. 142/1995 Sb., nařízení vlády č. 71/1996 Sb., nařízení vlády č. 326/1996 Sb., nařízení vlády č. 353/1997 Sb., nařízení vlády č. 248/1998 Sb. a nařízení vlády č. 126/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se v písmenu e) slovo "a" nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.

2. V § 1 odstavce 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 1) znějí:

"(2) Toto nařízení se vztahuje na zaměstnance

a) České republiky (dále jen "stát") v organizačních složkách státu, kterými jsou ministerstva a jiné správní úřady,1) Ústavní soud a soudy, státní zastupitelství, Probační a mediační služba, Rejstřík trestů v Praze, Kancelář prezidenta republiky, Nejvyšší kontrolní úřad, Úřad vlády České republiky, Kancelář Veřejného ochránce práv a Úřad pro ochranu osobních údajů,

b) územních samosprávných celků,

c) státních fondů,

d) správního úřadu hospodařícího jako příspěvková organizace.

(3) Toto nařízení se nevztahuje na vojáky z povolání, na příslušníky ve služebním poměru a na zaměstnance a občanské zaměstnance v organizačních složkách státu nebo v organizačních složkách územního samosprávného celku, pokud jsou zařazeni v

a) Hasičském záchranném sboru České republiky,

b) Policii České republiky,

c) ozbrojených silách České republiky,

d) Ministerstvu obrany,

e) Vězeňské službě,

f) orgánech celní správy,

g) Bezpečnostní informační službě,

h) okresních úřadech nebo v územních samosprávných celcích a vykonávají práci ve školách a školských zařízeních,

i) zdravotnických zařízeních, zařízeních sociální péče a v kulturních zařízeních,

j) Úřadu pro zahraniční styky a informace,

k) Ministerstvu spravedlnosti a soustavně vykonávají dohled nad výkonem vazby a trestu odnětí svobody.

1) Čl. 79 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.".

3. § 2 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2) a 3) zrušuje.

4. V § 3 se na konci textu odstavce 1 doplňují tato slova: "prací uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen "katalog")".

5. V § 3 odst. 2 se slova "vnitřním předpisem" nahrazují slovy "vnitřním platovým předpisem (dále jen "vnitřní předpis")".

6. V § 4 odst. 1 se věta první nahrazuje touto větou: "Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 4 odst. 1 zákona do platové třídy, ve které je v katalogu zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje.".

7. V § 5 nadpis zní: "Zařazení zaměstnance do platového stupně".

8. V § 5 odst. 1 se slova "Do doby rozhodné pro zařazení zaměstnance do platového stupně (dále jen "započitatelná praxe") příslušné platové třídy započte zaměstnavatel dobu" nahrazují slovy "Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy v závislosti na zápočtu doby rozhodné pro toto zařazení (dále jen "započitatelná praxe"). Do započitatelné praxe započte zaměstnavatel dobu".

9. V § 5 odst. 1 písm. d) se na konci slovo "a" nahrazuje čárkou.

10. V § 5 odst. 1 písmeno e) včetně poznámek pod čarou č. 5a), 5b) a 5c) zní:

"e) mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle zvláštního právního předpisu,5a) nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let; uvedené doby se nezapočtou, pokud se zaměstnankyně nebo zaměstnanec současně připravovali na povolání v denním studiu5b) nebo v prezenčním studiu,5c) a

5a) Například zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, § 157 až 160 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.

5b) § 20 odst. 1 a § 27a zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

5c) § 44 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).".

11. V § 5 odst. 1 se doplňuje písmeno f), které zní:

"f) osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě nebo děti, které vyžadovaly mimořádnou péči, pokud nebyly umístěny v ústavu pro takové děti, nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let, a to včetně doby započtené podle písmene e).".

12. V § 5 odstavec 4 zní:

"(4) Pro účely postupu zaměstnance do vyššího platového stupně se do započitatelné praxe zahrnuje doba výkonu požadované práce v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen, v plném rozsahu.".

13. V § 6 odstavec 2 zní:

"(2) Zaměstnanci zaměstnavatele uvedeného v § 73 odst. 2 zákoníku práce, zaměstnanci státu ve správním úřadu nebo v jiné organizační složce státu uvedené v § 73 odst. 2 zákoníku práce a zaměstnanci územního samosprávného celku v orgánu nebo v organizační složce územního samosprávného celku uvedených v § 73 odst. 2 zákoníku práce přísluší platový tarif podle odstavce 1 zvýšený o částku, která odpovídá 25 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen; tato částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny směrem nahoru.".

14. V § 7 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 5d) zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

15. V § 8 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 5d) zní:

"(1) Vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem zaměstnavatele, vedoucímu organizační složky státu nebo vedoucímu organizační složky územního samosprávného celku (dále jen "statutární orgán") a vedoucímu zaměstnanci zaměstnavatele,5d) kterému nepřísluší příplatek za vedení podle § 5 odst. 1 zákona, přísluší podle stupně řízení a náročnosti řídicí práce příplatek za vedení stanovený v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

5d) § 9 odst. 1 a 3 zákoníku práce.".

16. V § 9 odst. 12 se částka "200 Kč až 800 Kč" nahrazuje částkou "500 Kč až 2000 Kč".

17. V § 11 odstavce 2 a 3 včetně poznámek pod čarou č. 8d) a 8e) znějí:

"(2) Zaměstnance, který nesplňuje kvalifikační předpoklad vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, může zaměstnavatel zařadit do deváté platové třídy na dobu delší než dva roky, jestliže ukončil studium vyšších soudních úředníků8d) a vykonává funkci vyššího soudního úředníka podle zvláštního právního předpisu. Tomuto zaměstnanci započte zaměstnavatel do započitatelné praxe plně dobu výkonu funkce vyššího soudního úředníka a odečte dobu dvou roků.

(3) Zaměstnance, který nesplňuje kvalifikační předpoklad vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, může zaměstnavatel zařadit do deváté platové třídy na dobu delší než dva roky, jestliže dosáhl úplného středního vzdělání a vykonává funkci asistenta Probační a mediační služby podle zvláštního právního předpisu.8e) Tomuto zaměstnanci započte zaměstnavatel do započitatelné praxe plně dobu výkonu funkce asistenta Probační a mediační služby a odečte dobu tří roků.

8d) § 14 až 17 zákona č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění zákona č. 62/1999 Sb.

8e) § 6 zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě).".

Dosavadní poznámka pod čarou č. 8e) se označuje jako poznámka pod čarou č. 8f), a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

18. § 16 se včetně nadpisu zrušuje.

19. V příloze č. 1 Katalog prací část 11 Státní správa se v příkladu práce č. 9.15 na konci doplňuje tato věta: "Provádění Probační a mediační služby podle zvláštních právních předpisů.".

20. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 253/1992 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů (v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
123456789101112
1do 1 roku3450378041204540499055006080674074608260933010 600
2do 2 let3600395043204750524057706380708078308680981011 160
3do 4 let377041204530497054706050667074008220910010 30011 700
4do 6 let393043004730519057206320699077408590950010 79012 260
5do 9 let409044704920541059706600730080808960993011 26012 800
6do 12 let42404650512056306230688076108410933010 34011 75013 350
7do 15 let44304820533058706480716079108750971010 75012 24013 910
8do 19 let4590501055406090674074508230908010 09011 17012 70014 460
9do 23 let4760520057406320699077308540943010 46011 59013 19015 030
10do 27 let4940539059306560724080108830978010 83011 99013 69015 600
11do 32 let511055706130678075008290914010 13011 22012 43014 18016 150
12nad 32 let528057606340700077508570946010 47011 59012 85014 68016 710".

21. V příloze č. 3 Výše příplatků za vedení (v Kč za měsíc) se slova "Kancelář Veřejného ochránce práv" a "Útvar hlavního architekta hl. m. Prahy" zrušují, za slova "Rejstřík trestů v Praze" se doplňuje slovo " , kraj", slova "vedoucí územního orgánu státní správy bez právní subjektivity" se nahrazují slovy "vedoucí organizační složky státu, která tvoří základní stupeň v soustavě územních orgánů státní správy" a za slova "tajemník magistrátního, městského a obecního úřadu" se doplňují slova " , ředitel krajského úřadu, ředitel Magistrátu hlavního města Prahy".

Čl. II

1. Další plat podle § 10a nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády č. 142/1995 Sb. a nařízení vlády č. 71/1996 Sb., se v roce 2001 poskytne jen ve výši poloviny částky, na kterou by jinak zaměstnanci vznikl nárok.

2. Další plat vypočtený podle bodu 1 se zaokrouhlí na celé stokoruny směrem nahoru.


Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

PhDr. Špidla v. r.

Přesunout nahoru