Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 453/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů

Částka 128/2000
Platnost od 22.12.2000
Účinnost od 01.01.2001
Zrušeno k 02.01.2004
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

453

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. prosince 2000,

kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 76/1994 Sb., nařízení vlády č. 141/1995 Sb., nařízení vlády č. 70/1996 Sb., nařízení vlády č. 325/1996 Sb., nařízení vlády č. 352/1997 Sb., nařízení vlády č. 247/1998 Sb. a nařízení vlády č. 125/2000 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1) a 2) zní:

"§ 1

Rozsah působnosti

(1) Toto nařízení stanoví

a) katalog prací a kvalifikační předpoklady, způsob zařazování do platových tříd, stupnici platových tarifů a způsob jejich určení,

b) podmínky pro poskytování, výši a splatnost dalších platů,

c) příplatky za vedení,

d) podmínky pro poskytování a výši zvláštního příplatku a podmínky pro poskytování osobního příplatku a jeho maximální výši,

e) podmínky pro poskytování odměn.

(2) Toto nařízení se vztahuje na zaměstnance

a) v organizačních složkách státu, s výjimkou zaměstnanců, jejichž platové poměry upravuje zvláštní právní předpis,1)

b) v organizačních složkách územních samosprávných celků, pokud jsou zřízeny jako zdravotnické zařízení, zařízení sociální péče a kulturní zařízení,

c) v organizačních složkách územních samosprávných celků zařazených do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, pro které plní úkoly zaměstnavatele orgán vykonávající podle zvláštního právního předpisu2) státní správu ve školství,

d) v příspěvkových organizacích, pokud tak stanoví zákon, s výjimkou zaměstnanců příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany.

1) Například nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády č. 78/1994 Sb., nařízení vlády č. 142/1995 Sb., nařízení vlády č. 71/1996 Sb., nařízení vlády č. 326/1996 Sb., nařízení vlády č. 353/1997 Sb., nařízení vlády č. 248/1998 Sb. a nařízení vlády č. 126/2000 Sb., nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nařízení vlády č. 143/1995 Sb., nařízení vlády č. 72/1996 Sb., nařízení vlády č. 327/1996 Sb., nařízení vlády č. 354/1997 Sb., nařízení vlády č. 249/1998 Sb. a nařízení vlády č. 127/2000 Sb.

2) § 4 odst. 2 a § 7 písm. l) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.".

2. § 2 se včetně nadpisu zrušuje.

3. V § 3 se na konci textu odstavce 1 doplňují tato slova: "prací uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen "katalog")".

4. V § 3 odst. 2 se slova "vnitřním předpisem" nahrazují slovy "vnitřním platovým předpisem (dále jen "vnitřní předpis")".

5. V § 4 odst. 1 se věta první nahrazuje touto větou: "Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 4 odst. 1 zákona do platové třídy, ve které je v katalogu zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje.".

6. V § 5 nadpis zní: "Zařazení zaměstnance do platového stupně".

7. V § 5 odst. 1 se slova "Do doby rozhodné pro zařazení zaměstnance do platového stupně (dále jen "započitatelná praxe") příslušné platové třídy započte zaměstnavatel dobu" nahrazují slovy "Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy v závislosti na zápočtu doby rozhodné pro toto zařazení (dále jen "doba započitatelné praxe"). Do doby započitatelné praxe zahrne zaměstnavatel dobu".

8. V § 5 odst. 1 se na konci písmene d) slovo "a" nahrazuje čárkou.

9. V § 5 odst. 1 písmeno e) včetně poznámek pod čarou č. 4b), 4c) a 4d) zní:

"e) mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle zvláštního právního předpisu,4b) nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let; uvedené doby se nezapočtou, pokud se zaměstnankyně nebo zaměstnanec současně připravovali na povolání v denním studiu4c) nebo v prezenčním studiu,4d) a

4b) Například zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, § 157 až 160 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.

4c) § 20 odst. 1 a § 27a odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

4d) § 44 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).".

10. V § 5 se na konci odstavce 1 doplňuje písmeno f), které zní:

"f) osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě nebo děti, které vyžadovaly mimořádnou péči, pokud nebyly umístěny v ústavu pro takové děti, nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let, a to včetně doby započtené podle písmene e).".

11. V § 5 odstavec 4 zní:

"(4) Pro účely postupu zaměstnance do vyššího platového stupně se do započitatelné praxe zahrnuje doba výkonu požadované práce v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen, v plném rozsahu.".

12. V § 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které včetně poznámek pod čarou č. 4e), 4f) a 4g) znějí:

"(2) Zaměstnanci, který je podle zvláštního právního předpisu pedagogickým pracovníkem,4e) zaměstnanci, který je podle zvláštního právního předpisu zdravotnickým pracovníkem,4f) který vykonává pedagogickou činnost, zaměstnanci, který je učitelem vyšší odborné školy, a zaměstnanci, který je akademickým pracovníkem v pracovním poměru k Policejní akademii České republiky,4g) přísluší platový tarif podle odstavce 1 zvýšený o částku, která odpovídá 8 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen; tato částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny směrem nahoru.

(3) Zaměstnanci, který je podle zvláštního právního předpisu zdravotnickým pracovníkem4f) a vykonává zdravotnické povolání, přísluší platový tarif podle odstavce 1 zvýšený o částku, která odpovídá 10 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen; tato částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny směrem nahoru.

4e) § 50 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1990 Sb.

4f) § 53 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 258/2000 Sb.
Vyhláška č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.

4g) § 70 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb.".

13. V § 7 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 4e) zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

14. § 8 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4h) zní:

"§ 8

Příplatek za vedení

Vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem zaměstnavatele, vedoucímu organizační složky státu nebo vedoucímu organizační složky územního samosprávného celku (dále jen "statutární orgán") a vedoucímu zaměstnanci zaměstnavatele,4h) kterému nepřísluší příplatek za vedení podle § 5 odst. 1 zákona, přísluší podle stupně řízení a náročnosti řídicí práce příplatek za vedení stanovený v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

4h) § 9 odst. 1 a 3 zákoníku práce.".

15. V § 13 se slova "; rektorovi vysoké školy stanoví tyto náležitosti ministr školství České republiky" zrušují.

16. § 16 se včetně nadpisu zrušuje.

17. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 251/1992 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů (v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
123456789101112
1do 1 roku3450378041204540499055006080674074608260933010 600
2do 2 let3600395043204750524057706380708078308680981011 160
3do 4 let377041204530497054706050667074008220910010 30011 700
4do 6 let393043004730519057206320699077408590950010 79012 260
5do 9 let409044704920541059706600730080808960993011 26012 800
6do 12 let42404650512056306230688076108410933010 34011 75013 350
7do 15 let44304820533058706480716079108750971010 75012 24013 910
8do 19 let4590501055406090674074508230908010 09011 17012 70014 460
9do 23 let4760520057406320699077308540943010 46011 59013 19015 030
10do 27 let4940539059306560724080108830978010 83011 99013 69015 600
11do 32 let511055706130678075008290914010 13011 22012 43014 18016 150
12nad 32 let528057606340700077508570946010 47011 59012 85014 68016 710".

18. V nadpisu přílohy č. 3 části A se slova "rozpočtových a příspěvkových organizací" zrušují.

19. V příloze č. 3 části B se slova "školský úřad" včetně poznámky pod čarou č. 17) nahrazují slovy "územní samosprávný celek 17)

17) § 14 odst. 2 a § 16 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.".

Čl. II

1. Další plat podle § 10a nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 141/1995 Sb. a nařízení vlády č. 70/1996 Sb., se v roce 2001 poskytne jen ve výši poloviny částky, na kterou by jinak zaměstnanci vznikl nárok.

2. Další plat vypočtený podle bodu 1 se zaokrouhlí na celé stokoruny směrem nahoru.


Čl. III

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

PhDr. Špidla v. r.

Přesunout nahoru