Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 451/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.

Částka 126/2000
Platnost od 29.12.2000
Účinnost od 01.01.2001
Zrušeno k 16.10.2008 (356/2008 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

451

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 11. prosince 2000,

kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 13, § 4 odst. 12, § 5 odst. 8, § 6 odst. 3, § 7 odst. 4 a 5, § 8 odst. 13, § 8a odst. 6 a § 13 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., (dále jen "zákon"):


ODDÍL PRVNÍ

§ 1

Zakázané látky a produkty, skladištní škůdci

(1) Tato vyhláška1a) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1b) a upravuje podrobnosti a požadavky pro výrobu, dovoz, používání, balení, označování, přepravu a uvádění do oběhu krmiv, doplňkových látek a premixů.

(2) Při výrobě krmiv, doplňkových látek a premixů a ke krmení hospodářských zvířat i zvířat v zájmovém chovu, která jsou člověkem chována, nejsou požívána a nejsou hospodářskými zvířaty s výjimkou kožešinových zvířat (dále jen "domácí zvířata"), nesmějí být použity zakázané látky a produkty uvedené v příloze č. 1 části A.

(3) Při výrobě krmiv, doplňkových látek a premixů a ke krmení přežvýkavců a ostatních hospodářských zvířat, která jsou držena, chována nebo vykrmována za účelem produkce potravin se mezi zakázané látky a produkty zařazují

a) živočišné odpady pocházející ze zvířat nezpůsobilých na základě veterinárně zdravotního posouzení pro lidskou spotřebu, uvedené v příloze č. 1 části B, a

b) dále zpracované živočišné odpady získané z nízkorizikových konfiskátů živočišného původu,1) kromě krmných surovin uvedených v příloze č. 1 části C, použitelných pro určité druhy zvířat za podmínek uvedených v této části přílohy; zákaz se nevztahuje na používání zpracovaných živočišných odpadů získaných z nízkorizikových konfiskátů živočišného původu1) pro výrobu krmiv a krmení domácích zvířat za stanovených podmínek.

(4) Seznam skladištních škůdců je obsažen v příloze č. 2.

§ 1a

Požadavky pro výrobu a podmínky pro použití zpracovaných živočišných odpadů získaných z nízkorizikových konfiskátů živočišného původu, tj. zpracovaných živočišných proteinů, výrobků z krve a krevní moučky, jejichž užití pro výrobu krmiv, doplňkových látek a premixů a pro krmení není zakázáno, stanoví bezprostředně závazné předpisy Evropských společenství (dále jen "předpisy Evropských společenství").2)

§ 2

Nežádoucí látky1) a produkty

(1) Nežádoucí látky včetně jejich maximálně přípustných obsahů v produktech určených pro krmení zvířat jsou uvedeny v příloze č. 3. Produkty určenými pro krmení zvířat (dále jen "produkty pro krmení") se rozumí krmné suroviny, premixy, doplňkové látky, krmiva a všechny ostatní produkty určené pro užití v krmivech nebo používané pro krmení zvířat, včetně volně žijící přikrmované zvěře.

(2) Obsah nežádoucích látek je v produktech pro krmení tolerován pouze při dodržení limitů a podmínek stanovených v příloze č. 3.

(3) Produkty pro krmení, u nichž je obsah nežádoucí látky nebo nežádoucích látek vyšší než maximální obsah stanovený v příloze č. 3 ve sloupci 3, nesmějí být smíchávány pro účely ředění se stejnými ani jinými produkty pro krmení.

(4) Pokud nejsou v příloze č. 3 uvedena zvláštní ustanovení pro maximální obsah nežádoucí látky týkající se doplňkových krmiv nebo doplňkových krmných směsí, nesmí maximální obsah příslušné nežádoucí látky s přihlédnutím k předepsanému podílu doplňkového krmiva nebo krmné směsi v denní krmné dávce překročit maximální obsah této nežádoucí látky stanovený v příloze č. 3 pro kompletní krmivo.

§ 3

Radioaktivní kontaminace krmiv, doplňkových látek a premixů

(1) Maximální limity radioaktivní kontaminace vyjádřené součtem hmotnosti aktivit cesia 134 a cesia 137 jsou

a) u kompletních krmiv pro prasata 1 250 Bq.kg-1,

b) u kompletních krmiv pro drůbež, jehňata, telata 2 500 Bq.kg-1, a

c) u ostatních krmiv 5 000 Bq.kg-1.

(2) Uvedené hodnoty se vztahují na krmiva určená k přímému krmení zvířat.

§ 4

Požadavky na výrobní provozy, výrobní zařízení a vedení evidence u výrobců

(1) Požadavky na výrobní zařízení u výrobců doplňkových látek, určitých proteinových krmiv, premixů, kompletních a doplňkových krmiv upravuje přímo použitelný předpis Evropských společenství2a).

(2) V doplňkových krmivech, která obsahují doplňkové látky zařazené do kategorie stimulátory růstu, kokcidiostatika a histomonostatika nebo vitamin A, vitamin D2 nebo D3, měď, selen nebo zinek, zařazené do kategorie nutriční doplňkové látky, se podíl dávkování doplňkového krmiva do kompletního krmiva stanoví podle koncentračního faktoru doplňkové látky v doplňkovém krmivu (dále jen „koncentrační faktor"). Limitem pro složení a dávkování doplňkového krmiva do kompletního krmiva jsou maximální hodnoty koncentračního faktoru pro jednotlivé doplňkové látky.

(3) Koncentračním faktorem doplňkové látky v doplňkovém krmivu je poměr obsahu doplňkové látky v 1 kg doplňkového krmiva a maximálního obsahu doplňkové látky povoleného příslušným právním předpisem2b) v 1 kg kompletního krmiva s vlhkostí 12 %.

(4) Způsob výpočtu koncentračního faktoru a maximální hodnoty koncentračního faktoru pro stanovené doplňkové látky jsou uvedeny v příloze č. 8A pro doplňková krmiva pro příslušné druhy a kategorie zvířat.

(5) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na doplňková krmiva dodávaná v blocích nebo ve formě lizu, a na doplňková krmiva pro zvířata, která nejsou určena k produkci potravin.

§ 5

Požadavky na dodavatele nebo dovozce uvádějící do oběhu doplňkové látky nebo premixy nebo určitá proteinová krmiva

(1) Manipulací u dodavatele nebo dovozce se rozumí držení doplňkových látek, premixů nebo určitých proteinových krmiv spojené se změnou balení, označování nebo jiný způsob úprav, který nezmění složení nebo jakost výrobků.

(2) Požadavky, včetně náležitostí vedení evidence, pro dodavatele nebo dovozce doplňkových látek a určitých proteinových krmiv uvedené v § 4 odst. 3 písm. a) jsou stanoveny v příloze č. 6 v bodech 4, 5, 6A a 8, pokud provádějí změnu balení, i v bodě 3 a v příloze č. 4 části A v bodě 2.

(3) Požadavky, včetně náležitostí vedení evidence, pro dodavatele nebo dovozce premixů obsahujících doplňkové látky uvedené v § 4 odst. 3 písm. b) jsou stanoveny v příloze č. 7 v bodech 4, 5, 6B a 8, pokud provádějí změnu balení, i v bodě 3 a v příloze č. 4 části A v bodě 2.

(4) Požadavky, včetně náležitostí vedení evidence, pro dodavatele nebo dovozce doplňkových látek nebo jejich premixů uvedených v § 4 odst. 3 písm. d) a e) jsou stanoveny v příloze č. 10 v bodech 4, 5, 6A, 6B a 7, pokud provádějí změnu balení, i v bodě 3 a v příloze č. 4 části A v bodě 2.

§ 6

Požadavky na evidenci pro distributory a dovozce, kteří nemají v držení a uvádějí do oběhu doplňkové látky nebo premixy nebo určitá proteinová krmiva

(1) Distributor a dovozce vede při uvádění do oběhu doplňkových látek nebo určitých proteinových krmiv evidenci

a) o jménech a adresách výrobců a uživatelů, kterým byly doplňkové látky nebo určitá proteinová krmiva dodána,

b) druhů výrobků, jejich dodaných množství včetně dat výroby, čísel výrobních šarží nebo údajů o specifické části výroby, pokud se jedná o výrobky z kontinuální výroby, a dále

c) evidenci původu u dodaných doplňkových látek.

(2) Distributor a dovozce vede při uvádění do oběhu premixů evidenci

a) o jménech a adresách výrobců a odběratelů, kterým byly premixy dodány,

b) o původu a množství dodaných premixů, o datu dodání, o druhu a označení premixu, o číslu výrobní šarže nebo specifické části produkce, pokud se jedná o výrobky z kontinuální výroby.

(3) Distributor a dovozce

a) zpracuje reklamační řád, ze kterého je patrné, jakým způsobem bude případná stížnost vyřízena, včetně způsobu rychlého stažení výrobku jak z distribuční sítě, tak od uživatelů,

b) vede evidenci o případném stažení výrobku z oběhu, ve které je uvedena vrácená hmotnost a důvod vrácení doplňkové látky, určitého proteinového krmiva nebo premixu; pokud je doplňková látka, určité proteinové krmivo nebo premix určen k likvidaci, musí být způsob likvidace evidován.2)

ODDÍL DRUHÝ

KRMNÉ SUROVINY A URČITÁ PROTEINOVÁ KRMIVA 3)

§ 7

Krmné suroviny

(1) Krmné suroviny pro výrobu krmných směsí a ke krmení, jejich názvy, popis, technologické způsoby úpravy a závazné znaky pro deklaraci stanoví příloha č. 11. Předpokladem je, že krmné suroviny musí být zdravé, nefalšované, obchodovatelné jakosti a tím nesmí představovat riziko pro zdraví lidí nebo zvířat nebo životní prostředí.

(2) Krmné suroviny obsažené v příloze č. 11 části B mohou být uváděny do oběhu jen pod názvy v ní uvedenými.

(3) Požadavky na chemickou a botanickou čistotu krmných surovin jsou následující:

a) nesmí obsahovat chemické nečistoty, pomocné látky, případně příslušné doplňkové látky pocházející z výrobního postupu do té míry, jak to umožňuje správná výrobní praxe, pokud v části B přílohy není stanoven určitý maximální obsah pro danou krmnou surovinu,

b) botanická čistota nesmí být nižší než 95 %, pokud není v příloze č. 11 části B nebo C stanovena jiná hodnota,

c) za botanické nečistoty se považují

1. přirozené neškodné nečistoty, tj. sláma, její úlomky, plevy, semena jiných pěstovaných druhů, semena plevelů, pokud nepatří mezi škodlivé nečistoty podle bodu 3 a písmene d),

2. neškodlivá jiná olejnatá semena nebo olejnaté plody nebo jejich zbytky pocházející z předchozího zpracování, jejichž obsah nesmí překročit 0,5 %,

3. škodlivé nečistoty a škodlivá olejnatá semena u obilovin, luskovin, olejnin a ostatních zrnin, tj. semena a plody plevelů, které jsou uvedeny v příloze č. 3,

d) obsah semen svízele nebo jejich části smí být nejvýše 0,5 %,

e) limitní hodnoty stanovené pod písmeny a) až d) se vztahují na hmotnost krmné suroviny.

(4) Požadavky na obsah vlhkosti a nerozpustného podílu popela v kyselině chlorovodíkové

a) u krmných surovin se v případě, že v příloze č. 11 části B nebo C není stanoven jiný limitní obsah vlhkosti, deklaruje vždy obsah překračující hodnotu 14,0 %. Na žádost odběratele se deklaruje vlhkost i v případech, nepřekračuje-li 14,0 %,

b) u krmných surovin se v případě, že v příloze č. 11 části B nebo C není stanoven jiný limitní obsah nerozpustného podílu popela v kyselině chlorovodíkové, deklaruje vždy obsah překračující 2,2 %, vyjádřeno v sušině.

(5) Krmné suroviny, které nejsou uvedeny v části B přílohy č. 11, lze uvádět do oběhu, používat pro výrobu krmných směsí a ke krmení jen za předpokladu, že

a) patří ke skupinám krmných surovin uvedených v části C přílohy,

b) jsou označeny jinými názvy, než jsou názvy krmných surovin uvedené v části B přílohy č. 11, a

c) jsou u nich deklarovány jakostní znaky podle sloupce 3 části C přílohy č. 11 a odpovídají požadavkům odstavců 1 až 4.

(6) Krmné suroviny uvedené v příloze č. 11 části B odpovídající požadavkům odstavců 1 až 4, mimo suroviny ze skupin 9. a 10. a dikalciumfosfát z odtučněných kostí, smějí být při uvádění do oběhu smíchávány v různém poměru za předpokladu, že se vždy uvede procentické zastoupení jednotlivých krmných surovin. Krmné suroviny ze skupin 9. a 10. částí B přílohy a dikalciumfosfát z odtučněných kostí a ze skupin 15. a 16. části C přílohy nesmějí být vzájemně smíchávány ve skupinách ani mezi skupinami.

(7) Pokud jsou použity krmné suroviny jako denaturační nebo pojivé látky při výrobě jiných krmných surovin, smějí být použity jen krmné suroviny uvedené v příloze č. 11 části B nebo C, mimo krmné suroviny ze skupin 9. a 10. a dikalciumfosfát z kostí a podíl krmných surovin použitých jako pojivé látky nesmí přesáhnout 3 % z celkové hmotnosti výrobku, do kterého byly použity.

(8) Tuky pocházející z přežvýkavců mohou být použity pro výrobu krmiv pro hospodářská zvířata s výjimkou přežvýkavců, pokud jsou přečištěny takovým způsobem, aby obsah celkových nerozpustných nečistot nepřekročil 0,15 % hmotnosti.3)

(9) Krmné suroviny získané prostřednictvím geneticky modifikovaných organizmů nebo obsahující geneticky modifikované organizmy musí na všech stupních uvádění do oběhu odpovídat požadavkům stanoveným předpisy Evropských společenství.4)

§ 8

Určitá proteinová krmiva

(1) Určitá proteinová krmiva povolená pro výrobu, uvádění do oběhu a ke krmení jsou uvedena v příloze č. 12.

(2) Určitá proteinová krmiva2) musí být zdravá, nefalšovaná a obchodovatelné jakosti a nesmí představovat riziko pro zdraví lidí, zvířat a životní prostředí a mohou být uváděna do oběhu jen pod názvy uvedenými v příloze č. 12 ve sloupcích 2 a 7 a za podmínky, že odpovídají popisu ve sloupci 3 a požadavkům ve sloupci 5 a v daném případě byla vyrobena na substrátu podle sloupce 4 téže přílohy.

(3) Určitá proteinová krmiva smějí být zpracovávána do krmných směsí a uváděna do oběhu jen za podmínek stanovených v příloze č. 12 ve sloupcích 6 a 7.

(4) Určitá proteinová krmiva získaná prostřednictvím geneticky modifikovaných organizmů nebo obsahující geneticky modifikované organizmy musí na všech stupních uvádění do oběhu odpovídat požadavkům stanoveným předpisy Evropských společenství.4)

(5) Skupiny proteinových krmiv uvedené v příloze č. 12 v bodu 2. 1. Močovina a její deriváty, v bodu 3. Aminokyseliny a jejich soli a v bodu 4. Hydroxyanalogy aminokyselin se zařazují mezi doplňkové látky do skupiny "Nutriční doplňkové látky" podle předpisu Evropských společenství.5)

§ 9

(1) U krmných surovin a určitých proteinových krmiv jsou považovány údaje zkoušených hodnot limitních a deklarovaných znaků za ještě vyhovující, pokud nepřekračují minimální tolerance podle přílohy č. 13.

(2) Není-li na limitní a deklarované znaky stanovena tolerance v příloze č. 13, jsou považovány údaje zkoušených hodnot za ještě vyhovující, pokud se neodchylují od uvedené hodnoty o více, než je analytická tolerance odvozená z nejistot měření5a)1) zkoušeného znaku.

(3) Není-li na určitý znak stanovena tolerance v příloze č. 13 a není-li stanovena ani analytická tolerance odvozená z nejistot měření5a), jakostní znak se nehodnotí.

§ 10

Krmné suroviny s hygroskopickými vlastnostmi, pokud jsou upraveny granulováním, aglomerací nebo obdukcí, se nepovažují za hygroskopické.

ODDÍL TŘETÍ

DOPLŇKOVÉ LÁTKY, PREMIXY A NOSIČE

§ 11

Doplňkové látky

(1) Údaje zkoušených hodnot doplňkových látek jsou považovány také za vyhovující, pokud nepřesahují hodnoty tolerance podle přílohy č. 14 části A s přihlédnutím k analytické toleranci odvozené z nejistot měření5a), podle přílohy č. 30.

(2) Doplňkové látky, u kterých nejsou stanoveny hodnoty analytické tolerance odvozené z nejistot měření5a), se nehodnotí.

(3) Nejvýše přípustný obsah nežádoucích látek v doplňkových látkách je stanoven v příloze č. 3.

(4) Doplňkové látky získané prostřednictvím geneticky modifikovaných organizmů nebo obsahující geneticky modifikované organizmy musí na všech stupních uvádění do oběhu odpovídat požadavkům stanoveným předpisy Evropských společenství4).

§ 11a

Požadavky na povolování, uvádění do oběhu a používání doplňkových látek a premixů stanoví předpisy Evropských společenství.5)

Premixy a nosiče

§ 12

(1) K výrobě premixů určených pro uvádění do oběhu se používají jen doplňkové látky uvedené v příloze č. 14 části C ve sloupci 3, případně aminokyseliny uvedené v příloze č. 12 ve sloupci 2, a nosiče, které odpovídají ustanovením § 7 a 14 vyhlášky, za podmínky, že jsou v premixů fyzikálně-chemicky snášenlivé.

(2) V premixu lze použít jen jeden stimulátor růstu a vždy jen jednu doplňkovou látku k prevenci kokcidiozy (antikokcidikum) nebo histomoniázy (chemoterapeutikum).

(3) Pokud je do premixu zařazen vitamin D, může být použit jen v jedné z forem uvedených v příloze č. 14 části C.

§ 13

(1) U premixů jsou považovány údaje zkoušených hodnot za také vyhovující

a) u doplňkových látek, pokud vyhovují tolerancím podle přílohy č. 14 části A s přihlédnutím k analytické toleranci odvozené z nejistot měření1c) podle přílohy č. 30,

b) u deklarovaných jakostních znaků mimo doplňkové látky, pokud nepřekračují toleranci uvedené hodnoty podle přílohy č. 13, včetně doplňkových látek skupin aminokyseliny, jejich soli a analogické produkty, močovina a její deriváty,

c) u jakostních znaků, mimo doplňkové látky, pro které nejsou stanoveny tolerance v příloze č. 13 s přihlédnutím k analytické toleranci odvozené z nejistot měření5a).

(2) Nejsou-li na jakostní znaky, mimo doplňkové látky, stanoveny tolerance v příloze č. 13, ani hodnoty analytické tolerance odvozené z nejistot měření5a), znaky se nehodnotí.

§ 14

(1) K výrobě premixů určených pro uvádění do oběhu se používají nosiče, které neovlivní negativně jakost a stabilitu premixů a dodržení jakostních znaků kompletních, doplňkových a dietních krmiv, do kterých jsou premixy doplňkových látek zpracovány.

(2) Nejvýše přípustný obsah nežádoucích látek v nosiči je stanoven v příloze č. 3.

ODDÍL ČTVRTÝ

KOMPLETNÍ A DOPLŇKOVÁ KRMIVA

§ 15

(1) Za kompletní a doplňková krmiva se rovněž považují

a) melasová krmiva, kterými jsou kompletní nebo doplňková krmiva obsahující nejméně 14 % v sušině veškerých cukrů vyjádřených jako sacharósa a k jejichž výrobě byla kromě jiných krmných surovin použita i melasa,

"b) mléčné krmné směsi podávané v suchém stavu nebo po zředění příslušným množstvím tekutiny, které jsou určeny ke krmení mláďat jako doplněk nebo náhražka postkolostrálního mléka anebo ke krmení telat ve výkrmu,

c) minerální krmiva, kterými jsou doplňková krmiva složená převážně z minerálií a obsahující více než 40 % popela,

d) krmiva pro zvláštní účely výživy (dále jen "dietní krmiva"), kterými jsou krmiva, která se svým specifickým složením nebo způsobem výroby zřetelně odlišují od běžných krmiv, jsou určena k zajištění zvláštních výživářsko-fyziologických účelů výživy stanovených v příloze č. 15 pro určité kategorie nebo druhy hospodářských nebo domácích zvířat, a nejedná se o veterinární léčiva nebo přípravky.4)

Kompletní a doplňková krmiva musí být zdravá, nefalšovaná a obchodovatelné jakosti a nesmí představovat riziko pro zdraví lidí, zvířat a životní prostředí.

(2) K výrobě kompletních nebo doplňkových krmiv, mléčných krmných směsí a dietních krmiv pro hospodářská zvířata se používají, pokud není v odstavci 6 stanoveno jinak, krmné suroviny podle přílohy č. 11 části B nebo C nebo jejich směsi, určitá proteinová krmiva podle přílohy č. 12, doplňkové látky podle přílohy č. 14 části C sloupců 2 a 3 a premixy odpovídající požadavkům stanoveným v § 12 a 14 a u dietních krmiv dále krmné suroviny uvedené v příloze č. 15.

(3) Jedná-li se o směs krmných surovin podle § 7 odst. 6 odpovídající svým složením doplňkovému krmivu a je-li určena pro přímé zkrmování, v kombinaci s jinými krmivy, řídí se ustanoveními pro doplňková krmiva.

(4) K výrobě kompletních nebo doplňkových krmiv a dietních krmiv pro domácí zvířata určených pro uvádění do oběhu se používají doplňkové látky podle přílohy č. 14 části C sloupců 2 a 3 a premixy odpovídající požadavkům stanoveným v § 12 a 14. K výrobě se dále používají krmné suroviny podle přílohy č. 11 a určitá proteinová krmiva podle přílohy č. 12, popřípadě jiné krmné produkty, které se uvedou v označení, a u dietních krmiv dále krmné suroviny podle přílohy č. 15.

(5) V kompletním a doplňkovém krmivu lze použít jen jeden stimulátor růstu a vždy jen jednu doplňkovou látku k prevenci kokcidiozy (antikokcidikum) nebo histomoniázy (chemoterapeutikum).

(6) Do kompletních nebo doplňkových krmiv pro hospodářská zvířata, která jsou držena, chována nebo vykrmována za účelem produkce potravin, kromě krmiv pro masožravá kožešinová zvířata a ryby, se nesmějí používat krmné suroviny, kterými jsou živočišné bílkoviny pocházející z nízkorizikových konfiskátů živočišného původu,1) které byly ošetřeny v souladu se zvláštním právním předpisem1) (dále jen "zpracované živočišné proteiny"), výrobky z krve, krevní moučka, želatina z přežvýkavců a další bílkovinné produkty, jejichž použití je podle § 1 odst. 2 a přílohy č. 1 části B zakázáno. Zákaz používání určitých krmných surovin živočišného původu se vztahuje i na krmiva, doplňkové látky a premixy, které tyto bílkoviny obsahují. Podmínky pro použití rybí moučky, hydrolyzovaných bílkovin, dikalcium a trikalcium fosfátů, výrobků z krve a krevní moučky stanoví příloha č. 1 část C.

§ 16

Požadavky na jakost

(1) Obsah vlhkosti u kompletních, doplňkových a dietních krmiv musí být deklarován, překročí-li

a) 5 % u minerálních krmiv neobsahujících krmné suroviny organického původu,

b) 10 % u minerálních krmiv obsahujících krmné suroviny organického původu,

c) 7 % u mléčných krmných směsí, jiných kompletních a doplňkových krmiv obsahujících více než 40 % mléčných výrobků,

d) 14 % u ostatních kompletních, doplňkových a dietních krmiv.

(2) Obsah nerozpustného podílu popela v kyselině chlorovodíkové u kompletních, doplňkových a dietních krmiv nesmí překročit 2,2 % v sušině a v případě krmiv obsahujících převážně vedlejší výrobky z rýže 3,3 % v sušině. Obsah 2,2 % v sušině může všakbýt překročen za podmínky, že obsah je deklarován jako procentuální podíl z krmiva jako takového, a to v případě

a) kompletních, doplňkových a dietních krmiv obsahujících povolená minerální pojiva,

b) minerálních krmiv,

c) kompletních, doplňkových a dietních krmiv obsahujících více než 50 % cukrovkových řízků nebo cukrovarských vyloužených řízků,

d) kompletních a doplňkových krmiv obsahujících více než 15 % rybí moučky, určených pro ryby ve farmovém chovu.

(3) Obsah železa v mléčných krmných směsích pro telata o živé hmotnosti do 70 kg včetně musí být nejméně 30 mg na kilogram kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %.

(4) Doplňkové látky nebo premixy nebo kompletní a doplňková a dietní krmiva s doplňkovými látkami nebo s použitím premixů musí být v obsahu doplňkových látek homogenní. Homogenita je znak, který je vyjadřován proměnlivostí hodnot obsažených a sledovaných doplňkových látek.1)

(6) Premixy nebo kompletní a doplňková a dietní krmiva nesmí být křížově kontaminovány a výrobce musí křížové kontaminaci zabránit.

§ 17

(1) U kompletních doplňkových a dietních krmiv jsou považovány údaje zkoušených hodnot za ještě vyhovující

a) u doplňkových látek, pokud vyhovují tolerancím podle přílohy č. 14 části A bodu 3,

b) u jakostních znaků, mimo doplňkové látky, deklarovaných podle přílohy č. 26 u krmiv pro hospodářská zvířata nebo přílohy č. 27 u krmiv pro domácí zvířata a u dalších deklarovaných jakostních znaků, mimo doplňkové látky, a u limitních jakostních znaků, pokud nepřekračují toleranci uvedené hodnoty podle přílohy č. 16 nebo podle přílohy č. 17,

c) u jakostních znaků, mimo doplňkové látky, pro které nejsou stanoveny tolerance v příloze č. 16 nebo v příloze č. 17, pokud se neodchylují od uvedené hodnoty více, než stanoví hodnoty analytických tolerancí odvozených z nejistot měření5a).

(2) Nejsou-li na jakostní znaky, mimo doplňkové látky, stanoveny tolerance v příloze č. 16 nebo v příloze č. 17, ani hodnoty analytických tolerancí odvozených z nejistot měření5a), znaky se nehodnotí.

ODDÍL PÁTÝ

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO VÝROBU, ZPRACOVÁNÍ, DOVOZ A UVÁDĚNÍ DO OBĚHU

§ 18

(1) Pro prokázání odborné způsobilosti se vyžaduje

a) pro výrobu, dovoz a uvádění do oběhu doplňkových látek úspěšné dokončení vysokoškolského studia s výjimkou bakalářských studijních programů5) z oblasti chemie nebo biologie nebo biotechnologie nebo farmacie nebo lékařství nebo veterinárního lékařství nebo potravinářství nebo zemědělství a odborná praxe vztahující se k výrobě nebo používání látek v minimální délce dvou let,

b) pro výrobu premixů nebo kompletních a doplňkových krmiv s použitím doplňkových látek nebo s použitím premixů nebo pro výrobu a zpracování určitých proteinových krmiv nebo pro zpracování krmiv s nadlimitním obsahem nežádoucích látek,

1. úspěšné ukončení vysokoškolského studia s výjimkou bakalářských studijních programů5) z oblasti zemědělství nebo veterinárního lékařství, nebo

2. úspěšné ukončení vysokoškolských studií uvedených pod písmenem a) s výjimkou zemědělství a veterinárního lékařství a po nich úspěšné ukončení postgraduálního studia na vysoké škole zemědělského nebo veterinárního směru s odborným zaměřením na krmiva a výživu zvířat a odborná praxe vztahující se k výrobě nebo k uvádění do oběhu nebo používání premixů nebo kompletních a doplňkových krmiv s použitím doplňkových látek nebo s použitím premixů v minimální délce tří let,

c) pro výrobu krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů a zpracování určitých proteinových krmiv maturitní zkouška na střední odborné škole zemědělského nebo veterinárního nebo potravinářského směru a odborná praxe ve výrobě krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů v minimální délce čtyř let,

d) pro dovoz a uvádění do oběhu premixů nebo určitých proteinových krmiv nebo zrnin nebo olejnin získaných prostřednictvím geneticky modifikovaných organizmů nebo obsahujících geneticky modifikované organizmy maturitní zkouška. Na tuto činnost se k prokázání odborné způsobilosti praxe nevyžaduje.

ODDÍL ŠESTÝ

POŽADAVKY NA REGISTRACI VÝROBCŮ, DODAVATELŮ, DOVOZCŮ A DISTRIBUTORŮ A TECHNICKÉ PARAMETRY BIOLOGICKÉHO ZKOUŠENÍ

§ 19

Registrace výrobců, dovozců a dodavatelů

(1) Žádost o registraci výrobce nebo osob uvedených v § 3 odst. 11 zákona nebo osob provozujících výrobní zařízení mobilních výroben krmiv nebo dovozce nebo dodavatele obsahuje

a) jde-li o osobu právnickou, obchodní firmu nebo název, sídlo, druh právnické osoby, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a daňové identifikační číslo, a jde-li o osobu fyzickou, jméno, popřípadě jména, příjmení (dále jen "jméno"), bydliště, datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,

b) jde-li o osobu právnickou se sídlem v zahraničí, sídlo organizační složky této osoby v České republice nebo jméno a místo trvalého pobytu osoby odpovědné v České republice; jde-li o osobu fyzickou se sídlem v zahraničí, jméno, datum narození, místo trvalého pobytu nebo jméno a místo trvalého pobytu osoby odpovědné v České republice,

c) výpis z obchodního rejstříku, jde-li o osobu v něm zapsanou, nebo živnostenské oprávnění, popř. zřizovací listinu vydanou příslušným orgánem státní správy,

d) název a adresu výrobního provozu, druh výroby a její specifikaci,

e) údaje, které jsou předmětem ochrany patentových práv6) a uvedení údajů, které jsou označeny za obchodní tajemství,7)

f) doklad o splnění požadavků stanovených v § 4 a 7 zákona a limit dávkování premixu, je-li používán,

g) u žadatelů o výrobu doplňkových látek nebo určitých proteinových krmiv nebo premixů nebo krmiv s použitím doplňkových látek nebo krmiv s použitím premixů jméno, příjmení a bydliště osoby, odpovědné za výrobu a osvědčení o její odborné způsobilosti podle § 6 odst. 2 zákona,

h) u žadatelů o dovoz nebo uvádění do oběhu (dodavatelé), kteří manipulují s doplňkovými látkami nebo určitými proteinovými krmivy nebo premixy, jméno a bydliště odpovědné osoby a osvědčení o její odborné způsobilosti podle § 6 odst. 2 zákona,

i) doklad o zápisu do seznamu geneticky modifikovaných organizmů a produktů schválených pro uvádění do oběhu v České republice,

j) metody zkoušení, pokud nejsou uvedeny ve zvláštním právním předpise,1)

k) doklad o udělení práva na výrobu doplňkové látky osobou odpovědnou za její uvedení do oběhu, jedná-li se o doplňkovou látku uvedenou v příloze č. 14 části C 1 nebo C 2,

l) v případě výroby, zpracování, uvádění do oběhu, dovozu nebo používání geneticky modifikovaných organizmů, krmných produktů obsahujících nebo skládajících se z geneticky modifikovaných organizmů nebo krmných produktů vyrobených z geneticky modifikovaných organizmů, doklad o jejich povolení v souladu s předpisy Evropských společenství,4)

m) u žadatelů o dovoz doklad o zápisu do seznamu výrobních provozů umístěných v třetích zemích a povolených v souladu se zvláštním právním předpisem7) a předpisem Evropských společenství,7) které jsou oprávněny uvádět doplňkové látky nebo premixy nebo krmiva do oběhu ve státech Evropských společenství.

(2) Žádost o registraci včetně dalších náležitostí se předkládá v českém jazyce.

(3) Další náležitosti žádosti o registraci jsou obsaženy v příloze č. 18.

§ 19a

Evidence výrobních provozů

(1) Žádost o evidenci výrobního provozu podle § 4 a 8b zákona obsahuje

a) jde-li o osobu právnickou, obchodní firmu nebo název, sídlo, druh právnické osoby, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a daňové identifikační číslo, jde-li o osobu fyzickou, jméno, popřípadě jména, příjmení (dále jen "jméno"), bydliště, datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,

b) jde-li o osobu právnickou se sídlem v zahraničí, sídlo organizační složky této osoby v České republice nebo jméno a bydliště osoby odpovědné v České republice; jde-li o osobu fyzickou s místem podnikání v zahraničí, jméno, datum narození, bydliště nebo jméno a bydliště osoby odpovědné v České republice,

c) výpis z obchodního rejstříku, jde-li o osobu v něm zapsanou, nebo živnostenské oprávnění, popř. zřizovací listinu vydanou příslušným orgánem státní správy,

d) název a adresu výrobního provozu, druh výroby a rozsah činnosti.

(2) Žádost o registraci včetně dalších náležitostí se předkládá v českém jazyce.

§ 20

Registrace distributorů

Žádost o registraci obsahuje

a) jde-li o osobu právnickou, obchodní firmu nebo název, sídlo, druh právnické osoby, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a daňové identifikační číslo, a jde-li o osobu fyzickou, jméno, bydliště, datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo žadatele,

b) výpis z obchodního rejstříku, jde-li o osobu v něm zapsanou, nebo živnostenské oprávnění, popř. zřizovací listinu vydanou příslušným orgánem státní správy,

c) skupiny doplňkových látek nebo premixy nebo krmiva uvedené v § 4 odst. 3 písm. a) a b) zákona,

d) písemné prohlášení žadatele, že zajistí vedení dokumentace a evidence výrobků, jejichž uvádění do oběhu zprostředkovává v souladu s ustanovením § 6,

e) doklad o udělení práva na výrobu doplňkové látky osobou odpovědnou za její uvedení do oběhu, jedná-li se o doplňkovou látku uvedenou v příloze č. 14 části C 1 nebo C 2,

f) v případě uvádění do oběhu, dovozu nebo používání geneticky modifikovaných organizmů, krmných produktů obsahujících nebo skládajících se z geneticky modifikovaných organizmů nebo krmných produktů vyrobených z geneticky modifikovaných organizmů, doklad o jejich povolení v souladu s předpisy Evropských společenství.4)

Biologické zkoušení

§ 21

(1) Biologické zkoušení se provádí v souběžně opakovaných srovnávacích pokusech a postupuje se podle příloh č. 19 až 23.

(2) Údaje o výsledcích biologického zkoušení se evidují pro každý opakovaný pokus samostatně.

(3) Součástí biologického zkoušení je analytické ověření složení použitých doplňkových látek, premixů, určitých proteinových krmiv, krmných surovin nebo produktů, které byly získány nebo upraveny pomocí nových technologických postupů nebo které nemají dosud charakter krmiva. Výsledky analytického ověření musí dostatečně vyjadřovat obsah živin, obsah doplňkových látek a zdravotní nezávadnost.

(4) Zkoušení bezpečnosti v rozsahu odpovídajícím druhu doplňkové látky se provádí podle přílohy č. 23 části I, zkoušení určitých proteinových krmiv se provádí podle přílohy č. 23 části II, zkoušení bezpečnosti krmných surovin nebo produktů, které byly získány nebo upraveny pomocí nových technologických postupů nebo které nemají dosud charakter krmiva a u nichž je předpoklad zvýšených rizik, se provádí podle přílohy č. 23 části I a je součástí biologického zkoušení.

§ 22

(1) Souhrnná dokumentace biologického zkoušení doplňkových látek, určitých proteinových krmiv, krmných surovin nebo produktů, které byly získány nebo upraveny pomocí nových technologických postupů nebo které nemají dosud charakter krmiva, se zpracovává způsobem uvedeným v příloze č. 24.

(2) Souhrnná dokumentace biologického zkoušení doplňkových látek se doplňuje monografií podle přílohy č. 25.

§ 23

Evidence výsledků

(1) U základního biologického zkoušení se evidují

a) název a sídlo právnické osoby, která zkoušky prováděla, a jméno osoby odpovědné za provedení,

b) druh zkoušeného krmiva, doplňkové látky nebo premixu; jeho složení a jakostní znaky stanovené analýzou; referenční číslo použité partie; kvalitativní a kvantitativní složení denní krmné dávky,

c) druh, plemeno, stáří a pohlaví zvířat a jejich označení,

d) počet pokusných a kontrolních skupin zvířat, počet zvířat v každé skupině a počet souběžně opakovaných srovnávacích pokusů,

e) zdravotní stav zvířat, podmínky krmení a chovu včetně případných změn,

f) datum zahájení a ukončení zkoušky,

g) místo konání zkoušky,

h) výsledky a v daném případě statistické vyhodnocení průkaznosti výsledků, nepříznivé účinky a jiné změny vzniklé v průběhu zkoušky.

(2) U zkoušení konzervační účinnosti se evidují

a) název a sídlo právnické osoby, která zkoušky prováděla, a jméno osoby odpovědné za provedení,

b) druh zkoušené konzervační látky, její složení a koncentrace,

c) způsob dávkování konzervační látky,

d) druh krmiva použitého pro konzervaci; způsob jeho úpravy; složení a jakost krmiva stanovená na počátku zkoušky fyzikálním, chemickým a jiným zkoušením,

e) místo konání, datum zahájení a ukončení zkoušky,

f) sledované ukazatele v průběhu zkoušky jako teplota, ztráty hmotnosti během konzervace apod.,

g) složení a jakost krmiva stanovená po ukončení zkoušky fyzikálním, chemickým a jiným zkoušením,

h) případné nepříznivé účinky a jiné změny vzniklé v průběhu zkoušky,

i) výsledky dalšího zkoušení, pokud bylo prováděno.

(3) U zkoušení jakosti živočišných produktů se evidují

a) název a sídlo právnické osoby, která zkoušky prováděla, jméno osoby odpovědné za provedení a místo provedení,

b) druhy odebraných vzorků živočišných produktů,

c) počet zvířat, od kterých byly odebrány vzorky, kategorie a stáří zvířat, způsob krmení, jakost zkoušeného krmiva, doplňkové látky nebo premixu,

d) datum odběru vzorků a způsob uchování vzorků do data zahájení zkoušky,

e) výsledky zkoušek.

(4) U zkoušení bezpečnosti se evidují

a) název a sídlo právnické osoby, která zkoušky prováděla, jméno osoby odpovědné za provedení a místo provedení,

b) druh zkoušky a způsob provedení zkoušky,

c) druh a počet zvířat, na nichž byla zkouška provedena, počet opakování,

d) datum zahájení a ukončení zkoušky,

e) výsledky zkoušek a statistická průkaznost výsledků,

f) výsledky sledování zdravotního stavu zvířat a zdravotní nezávadnosti živočišných produktů.

(5) Všechny provedené zkoušky se dokládají jednotlivě.

ODDÍL SEDMÝ

OZNAČOVÁNÍ KRMIV, DOPLŇKOVÝCH LÁTEK A PREMIXŮ

§ 24

Kromě požadavků stanovených v § 11 odst. 1 zákona se v označení uvádějí další údaje podle druhu krmiva, doplňkové látky a premixu a podle účelu jejich užití obsažené v § 25 až 30 vyhlášky.

§ 25

Označování krmných surovin

(1) V označení krmných surovin se uvádí

a) slova "krmná surovina",

b) název krmné suroviny podle přílohy č. 11 části B nebo C sloupce 2 a technologická úprava podle přílohy č. 11 části A bodu III sloupce 4, pokud již není v názvu obsažena,

c) u směsi krmných surovin podle § 7 odst. 6 určené pro výrobu kompletních nebo doplňkových krmiv se uvedou v názvu místo slov "krmná surovina" slova "směs krmných surovin" a dále se uvedou názvy druhů použitých krmných surovin podle přílohy č. 11 části B sloupce 2,

d) limitní hodnoty znaků podle § 7 odst. 3 a 4 a hodnoty závazně deklarovaných znaků uvedených v příloze č. 11 části B sloupci 4 nebo v části C sloupci 3; limitní nebo deklarované hodnoty znaků se vztahují k hmotnosti krmné suroviny, pokud není stanoveno jinak,

e) jméno nebo obchodní firma nebo název a bydliště osoby odpovědné za údaje v označení, pokud se nejedná o výrobce,

f) referenční číslo partie u krmných surovin ze skupiny "Výrobky ze suchozemských zvířat" podle přílohy č. 11.

(2) V označení se dále uvádějí, pokud jsou použity,

a) konzervační látky,

b) denaturační látky,

c) pojivé látky,

d) enzymatické přípravky pro úpravu krmných surovin,

e) u krmných tuků, nebo u mastných kyselin rostlinného původu druh výchozí suroviny (druh zvířete, rostliny),

f) u úsušků píce převládající druh použité pícniny.

(3) V označení výrobku, do kterého byly použity krmné suroviny jako denaturační nebo pojivé látky, se uvádí

a) při použití jako denaturační látky slova" denaturační látky" a dále se uvede druh a množství krmné suroviny,

b) při použití jako pojivé látky slova" pojivé látky" a dále se uvede druh použité krmné suroviny.

(4) Na každém jednotlivém obalu, nádobě nebo na nich upevněné etiketě nebo v průvodním listu nebalených krmných surovin mohou být uvedeny jiné informace za předpokladu, že tyto informace souvisí s danou krmnou surovinou nebo jejími jakostními znaky, které jsou prokazatelné a nebudou uvádět v omyl. Tyto informace se oddělují od údajů v odstavcích 1 až 3.

(5) U krmných surovin balených do obalů nebo nádob s hmotností obsahu nižší než 10 kg nebo se rovnající 10 kg určených pro konečného uživatele mohou být údaje stanovené v odstavcích 1 až 4 předány kupujícímu vhodným způsobem při prodeji.

(6) Je-li partie krmné suroviny rozdělena v průběhu oběhu, musí být údaje stanovené v odstavcích 1 až 3 spolu s odkazem na původní partii znovu uvedeny na obalu, nádobě nebo na nich upevněné etiketě, nebo u nebalených krmných surovin v průvodním listě každé oddělené části partie.

(7) Změní-li se složení krmné suroviny v průběhu oběhu, údaje stanovené v odstavcích 1 až 3 se upraví příslušným způsobem osobou odpovědnou za uvedení nových údajů v označení.

(8) U krmných surovin s vyšším obsahem vlhkosti, než je uvedeno v § 7 odst. 4 písm. a), se v označení uvádí varovné upozornění "Neskladovat, urychleně zpracovat.".

(9) V označení krmných surovin vyjmenovaných v § 15 odst. 6, jejichž použití přežvýkavcům a popřípadě ostatním hospodářským zvířatům je podle přílohy č. 1 částí B a C zakázáno, se v daném případě uvede příslušné varovné upozornění dále uvedeným způsobem: "Tato krmná surovina obsahuje protein získaný ze savčích tkání a její zkrmování přežvýkavcům a ostatním hospodářským zvířatům je zakázáno", "Obsahuje hydrolyzované proteiny – nesmí být zkrmováno přežvýkavcům", "Tato krmná surovina obsahuje výrobky z ryb, resp. jiných mořských živočichů a její zkrmování přežvýkavcům je zakázáno" nebo "Obsahuje dikalciumfosfát z odtučněných kostí – zkrmování přežvýkavcům je zakázáno". U moučky z drůbežích odpadů, péřové moučky a dalších zpracovaných živočišných proteinů mimo výše uvedené se uvede varovné upozornění "Tato krmná surovina nesmí být zkrmována přežvýkavcům a ostatním hospodářským zvířatům", a u výrobků z krve nebo krevní moučky se uvede "Tato krmná surovina smí být zkrmována pouze rybám.

(10) V označení se nemusí za dále uvedených podmínek uvádět tyto údaje:

a) uvedené v § 7 odst. 4 a hodnoty závazně deklarovaných znaků uvedených v příloze č. 11 části B sloupci 4 nebo v části C sloupci 3 v případě, že

1. kupující před každou transakcí písemně potvrdí, že tuto informaci nepožaduje,

2. jsou uváděny do oběhu krmné suroviny živočišného nebo rostlinného původu, čerstvé nebo konzervované, popřípadě podrobené jednoduché fyzikální úpravě, v množství do 10 kg včetně, které jsou určeny pro domácí zvířata a jsou dodávány konečnému spotřebiteli prostřednictvím prodávajícího, který je usazen v tomtéž členském státě,

b) uvedené v odstavci 1 v případě, že se jedná o produkty rostlinného nebo živočišného původu v přirozeném stavu, čerstvé nebo konzervované, které byly případně podrobeny jednoduché fyzikální úpravě a neobsahují žádné doplňkové látky s výjimkou konzervačních látek, a které jsou zemědělcem jako výrobcem dodávány chovateli jako uživateli, přičemž oba jsou usazeni v tomtéž členském státě,

c) uvedené v odstavci 1 písm. d), v § 7 odst. 4 a v § 11 odst. 1 písm. c) zákona, pokud jsou uváděny do oběhu vedlejší produkty rostlinného nebo živočišného původu s obsahem vlhkosti vyšším než 50 %, vznikající při průmyslovém zpracování.

(11) Výrobce, dovozce nebo dodavatel může u označení hmotnosti uvést symbol "e" podle zvláštního právního předpisu.9)

§ 25a

Krmné suroviny ze třetích zemí

V případě, že je poprvé uváděna do oběhu krmná surovina ze třetích zemí a nebyla poskytnuta záruka o údajích uvedených v § 7 odst. 4 a hodnoty závazně deklarovaných znaků uvedených v příloze č. 11 části B sloupci 4 nebo v části C sloupci 3 z důvodu, že nebylo možno zajistit požadované analytické údaje, osoba odpovědná podle § 25 odst. 1 písm. e) poskytne předběžné údaje o složení za podmínek, že

a) příslušný správní úřad bude v předstihu informován o dodávce krmné suroviny,

b) údaje o složení budou v průvodním dokumentu doplněny o následující údaj uvedený tučným písmem: "předběžné údaje potvrzené . . . . (jméno a adresa laboratoře pověřené analýzou) vztahující se k . . . . (referenční číslo analyzovaného vzorku) před . . . . (datum)",

c) konečné údaje o složení budou dodány kupujícímu a ústavu do deseti pracovních dnů od data dodání krmné suroviny.

§ 26

Označování určitých proteinových krmiv

(1) V označení určitých proteinových krmiv se uvádí

a) slova "určité proteinové krmivo",

b) název určitého proteinového krmiva podle přílohy č. 12 ve sloupci 2,

c) hodnoty závazně deklarovaných znaků a další zvláštní ustanovení uvedená v příloze č. 12 ve sloupci 7,

d) jméno nebo obchodní jméno a bydliště osoby odpovědné za údaje v označení,

e) datum výroby.

(2) V označení se dále uvádějí, pokud jsou použity,

a) konzervační látky,

b) denaturační látky,

c) pojivé látky.

(3) Pro označování určitých proteinových krmiv dále platí ustanovení § 25 odst. 4 až 7 a odst. 11.

§ 27

Označování doplňkových látek

(1) V označení doplňkových látek s výjimkou stopových prvků, stimulátorů růstu včetně antibiotických, antikokcidik a chemoterapeutik se uvádí název podle přílohy č. 14 části C ve sloupci 2, u stopových prvků, stimulátorů růstu včetně antibiotických, antikokcidik a chemoterapeutik podle přílohy č. 14 části C ve sloupci 3. U všech doplňkových látek se uvede obsah účinné látky, datum výroby a obchodní označení dodavatele.

(2) V označení doplňkových látek se dále uvádějí

a) u stimulátorů růstu, včetně antibiotických, antikokcidik a chemoterapeutik

1. název a sídlo výrobce, pokud není současně dodavatelem,

2. kontrolní číslo šarže nebo údaj o specifické části výroby, pokud se jedná o kontinuální výrobu,

3. upozornění "Určeno výhradně pro výrobu premixů v povolených výrobních provozech výrobců registrovaných podle zákona č. 91/1996 Sb., ve znění zákona č. 244/2000 Sb.",

4. návod na bezpečné použití, podléhá-li doplňková látka ustanovení v příloze č. 14 části C ve sloupci 8,

b) u mědi, selenu, vitaminu A a vitaminů D

1. název a sídlo výrobce, pokud není současně dodavatelem,

2. kontrolní číslo šarže nebo údaj o specifické části výroby, pokud se jedná o kontinuální výrobu,

3. upozornění "Určeno výhradně pro výrobu premixů v povolených výrobních provozech výrobců registrovaných podle zákona č. 91/1996 Sb., ve znění zákona č. 244/2000 Sb., nebo pro výrobu krmiv pro domácí zvířata",

4. návod na bezpečné použití, podléhá-li doplňková látka ustanovení v příloze č. 14 části C ve sloupci 6 nebo 7,

c) u enzymů

1. název a sídlo výrobce, pokud není současně dodavatelem,

2. kontrolní číslo šarže nebo údaj o specifické části výroby, pokud se jedná o kontinuální výrobu,

3. upozornění "Určeno výhradně pro výrobu krmiv",

4. návod na bezpečné použití, podléhá-li doplňková látka ustanovení v příloze č. 14 části C ve sloupci 7,

5. specifické označení aktivního podílu (aktivních podílů) podle jeho (jejich) hodnoty nebo enzymatické aktivity a identifikační číslo Mezinárodní unie pro biochemii podle přílohy č. 14 části C ve sloupci 2 a 3,

6. jednotky aktivity podle přílohy č. 14 části C 4 "Použité jednotky",

d) při obsahu vitaminu E jeho obsah vyjádřený jako obsah alfatokoferolu,

e) u mikroorganizmů (včetně mikroorganizmů ze skupiny konzervantů)

1. název a sídlo výrobce, pokud není současně dodavatelem,

2. kontrolní číslo šarže nebo údaj o specifické části výroby, pokud se jedná o kontinuální výrobu,

3. upozornění "Určeno výhradně pro výrobu krmiv",

4. návod na bezpečné použití, podléhá-li doplňková látka ustanovení v příloze č. 14 části C ve sloupci 7,

5. údaj o kmenu (kmenech) podle mezinárodního nomenklaturního kódu a číslo sbírky mikroorganizmů uložení kmene podle přílohy č. 14 části C ve sloupci 2,

6. počet jednotek tvořících kolonii (CFU/g),

7. údaje o zvláštních vlastnostech vyplývajících z výrobního postupu.

(3) Výrobce, dovozce nebo dodavatel může u označení hmotnosti uvést symbol "e" podle zvláštního právního předpisu.9)

(4) Výrobce, dovozce nebo dodavatel je oprávněn uvádět do označování další údaje, které zřetelně oddělí od údajů uvedených v odstavcích 1 a 2.

§ 28

Označování premixů

(1) V označení premixů se uvádí

a) slovo "premix",

b) druh a obsah použitých doplňkových látek, s výjimkou stopových prvků a stimulátorů růstu včetně antibiotických, antikokcidik a chemoterapeutik, podle přílohy č. 14 části C ve sloupci 2, u stopových prvků a u stimulátorů růstu včetně antibiotických, antikokcidik a chemoterapeutik podle přílohy č. 14 části C ve sloupci 3, a druh a obsah aminokyselin podle přílohy č. 12 ve sloupci 2, jsou-li použity,

c) datum výroby a druh nosiče,

d) upozornění "Určeno výhradně pro výrobu krmiv",

e) návod na bezpečné použití, je-li v premixu obsažena doplňková látka, která podléhá ustanovením uvedeným v příloze č. 14 části C ve sloupci 7, u stopových prvků ve sloupci 6, u stimulátorů růstu včetně antibiotických, antikokcidik a chemoterapeutik ve sloupci 8,

f) při obsahu vitaminu E jeho obsah vyjádřený jako obsah alfatokoferolu,

g) při obsahu stopových prvků druh použité látky podle přílohy č. 14 části C ve sloupci 4 a obsah prvku,

h) při obsahu enzymů

1. specifické označení aktivního podílu podle jeho hodnoty nebo enzymatické aktivity a identifikační číslo Mezinárodní unie pro biochemii podle přílohy č. 14 části C ve sloupci 2,

2. jednotky aktivity podle přílohy č. 14 části C 4 "Použité jednotky",

3. název a sídlo výrobce, pokud není dodavatelem,

i) při obsahu mikroorganizmů (včetně mikroorganizmů ze skupiny konzervantů)

1. údaj o kmenu podle mezinárodního nomenklaturního kódu a číslo sbírky mikroorganizmů uložení kmene podle přílohy č. 14 části C ve sloupci 2, u mikroorganizmů ze skupiny konzervantů ve sloupci 3,

2. počet jednotek tvořících kolonii (CFU/g),

3. název a sídlo výrobce, pokud není dodavatelem,

4. údaje o zvláštních vlastnostech vyplývajících z výrobního postupu.

(2) Dále musí být u premixů, do nichž byly zapracovány stimulátory růstu včetně antibiotických nebo antikokcidika nebo chemoterapeutika nebo měď nebo selen, vitamin A nebo vitamin D, uvedeno upozornění "Určeno výhradně pro povolené výrobní provozy výrobců registrovaných podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.", název a sídlo výrobce stimulátoru růstu včetně antibiotického nebo antikokcidika nebo chemoterapeutika. V tomto případě se neuvádí upozornění podle odstavce 1 písm. d).

(3) V případě, že premix obsahuje více doplňkových látek, u nichž je stanoveno datum minimální trvanlivosti nebo datum ukončení záruční doby, postačuje uvedení jen jednoho data minimální trvanlivosti nebo jen jednoho data ukončení záruční doby, a to data, které prochází jako první.

(4) Premixy s obsahem doplňkových látek, pro které je stanoveno v příloze č. 14 části C ve sloupci 5, u stimulátorů růstu včetně antibiotických, antikokcidik a chemoterapeutik ve sloupci 6 maximální stáří zvířat nebo pokud je ve sloupci 7, u stopových prvků ve sloupci 6, u stimulátorů růstu včetně antibiotických, antikokcidik a chemoterapeutik ve sloupci 8 délka ochranné lhůty, se označí údajem o maximálním stáří zvířat nebo o délce ochranné lhůty. Pokud premix obsahuje více doplňkových látek, pro které je stanovena různá doba ochranné lhůty, postačuje uvedení nejdelší doby ochranné lhůty.

(5) Výrobce, dovozce nebo dodavatel může v označení hmotnosti uvést symbol "e" podle zvláštního právního předpisů.9)

(6) Výrobce, dovozce nebo dodavatel je oprávněn uvádět do označování další údaje, které musí být zřetelně odděleny od údajů uvedených v odstavcích 1 až 4.

§ 29

Označování kompletních a doplňkových krmiv

(1) V označení se uvede

a) slova "kompletní krmná směs" nebo "doplňková krmná směs" nebo "minerální krmivo" nebo "melasové krmivo" nebo "kompletní mléčná krmná směs" nebo "doplňková mléčná krmná směs",

b) druh nebo kategorie zvířat, pro které je kompletní a doplňkové krmivo určeno,

c) krmný návod, v němž je uveden účel, pro který je krmivo určeno,

d) veškeré obsažené krmné suroviny, které se uvedou podle jejich názvů v příloze č. 11 části B nebo C, a to

1. u krmiv pro hospodářská zvířata v sestupném pořadí v hmotnostních procentech jejich zastoupení v krmivu; pro posouzení procentického obsahu krmných surovin platí tolerance 15 % relativních od deklarované hodnoty,

2. u krmiv pro domácí zvířata buď v sestupném pořadí jejich hmotnostního podílu v krmivu nebo s udáním jejich množství; název krmných surovin může být u těchto krmiv nahrazen názvem "skupin krmných surovin", do kterých krmné suroviny náležejí, uvedených v příloze č. 29. V označení nelze kombinovat používání názvů skupin s názvy krmných surovin, s výjimkou krmných surovin, které nepatří do žádné z definovaných skupin; v tomto případě se specifický název krmné suroviny uvede v sestupném pořadí jejího hmotnostního podílu ve vazbě na uváděné skupiny ostatních surovin. U krmiv pro domácí zvířata se v označení může ve zvláštní deklaraci upozornit na přítomnost nebo snížený podíl jedné nebo více krmných surovin, které jsou důležité z hlediska vlastností krmiva. V tomto případě se minimální nebo maximální obsah vyjádřený v procentech obsahu použité krmné suroviny zřetelně uvede oproti deklaraci, jíž má být věnována zvláštní pozornost anebo ve výčtu krmných surovin uvedením krmné suroviny a obsahu v procentech oproti příslušné skupině krmných surovin,

e) případně deklarace podle ustanovení § 16 odst. 1 a 2,

f) jakostní znaky uvedené v příloze č. 26 nebo 27 ve sloupci 1 až 3, které se vztahují k hmotnosti krmiva, pokud není stanoveno jinak,

g) jméno a bydliště nebo obchodní firma a sídlo osoby odpovědné za údaje v tomto odstavci,

h) u pevných kompletních a doplňkových krmiv čistá hmotnost, u tekutých kompletních a doplňkových krmiv čistý objem nebo čistá hmotnost,

i) datum minimální trvanlivosti nebo datum ukončení záruční doby; je-li uváděno datum minimální trvanlivosti, uvede se tímto způsobem:

1. "Spotřebovat do . . . . " s udáním data (den, měsíc, rok), u krmiv mikrobiologicky snadno podléhajících zkáze,

2. "Minimální trvanlivost do . . . . " s uvedením data (měsíc, rok) u ostatních krmiv,

j) číslo partie,

k) registrační číslo výrobce a evidenční číslo výrobního provozu nebo registrační číslo dodavatele s uvedením místa a názvu dodavatelského provozu, registrační číslo distributora nebo dovozce, přidělené podle § 8a a 9 zákona,

(2) Krmné směsi uváděné do oběhu v kontejnerech nebo podobných dopravních prostředcích nebo podle ustanovení § 12 zákona musí být opatřeny průvodním listem obsahujícím údaje stanovené v odstavci 1. U malých množství krmiv určených konečnému uživateli může být kupující o těchto údajích informován vhodným způsobem v místě prodeje.

(3) V označení kompletních a doplňkových krmiv, do kterých byly přidány doplňkové látky, se dále uvádí při obsahu

a) stimulátorů růstu včetně antibiotických nebo kokcidiostatik a jiných léčebných látek druh použité látky podle názvu v příloze č. 14 části C ve sloupci 3 a obsah doplňkové látky,

b) antioxidantů, barviv a konzervantů u kompletních a doplňkových krmiv pro hospodářská zvířata druh použité látky podle názvu v příloze č. 14 části C ve sloupci 2,

c) vitaminů A, D a E druh použité látky podle názvu v příloze č. 14 části C ve sloupci 2 a celkový obsah vitaminu; při obsahu vitaminu E jeho obsah vyjádřený jako obsah alfatokoferolu,

d) mědi druh použité látky podle názvu v příloze č. 14 části C ve sloupci 3 a celkový obsah mědi vyjádřený jako Cu,

e) enzymů druh použité látky podle názvu v příloze č. 14 části C ve sloupci 2 a jednotky aktivity (U/kg nebo U/l) podle sloupce 6,

f) mikroorganizmů včetně mikroorganizmů ze skupiny konzervantů druh použité látky podle názvu v příloze č. 14 části C ve sloupci 2, počet jednotek tvořících kolonii (CFU/kg) a případné údaje o zvláštních vlastnostech vyplývajících z výrobního postupu.

(4) Stopové prvky kromě mědi, vitaminy kromě vitaminů A, D a E, a dále provitaminy a podobně působící látky, mohou být uvedeny, jsou-li jejich obsahy stanovitelné úředními metodami, nebo jinými validovanými vědeckými metodami, a to pouze tímto způsobem:

a) při obsahu stopových prvků kromě mědi, druh použité látky podle názvu v příloze č. 14 části C ve sloupci 3 a celkový obsah prvku,

b) při obsahu vitaminů kromě vitaminů A, D a E a při obsahu provitaminů a podobně působících látek, druh použité látky podle názvu v příloze č. 14 části C ve sloupci 2 a celkový obsah látky.

(5) Údaje podle odstavců 1 až 4 musí být uvedeny na místě vymezeném pro toto označení. Kromě těchto údajů mohou být na tomto místě uvedeny pouze následující doplňující údaje:

a) identifikační označení nebo ochranná známka osoby odpovědné za údaje v označení,

b) jméno a bydliště nebo obchodní firma nebo název a adresa nebo registrované sídlo výrobce, není-li tento odpovědný za údaje v označení,

c) země produkce nebo výroby,

d) cena výrobku,

e) obchodní název nebo ochranná známka výrobku,

f) údaje o fyzikálních vlastnostech nebo o zvláštní technologické úpravě, které bylo kompletní nebo doplňkové krmivo podrobeno,

g) případně deklarace podle ustanovení § 16 odst. 1 a 2,

h) deklarované jakostní znaky uvedené v příloze č. 26 nebo 27 ve sloupcích 1, 2 a 4, které se vztahují k hmotnosti krmiva, pokud není stanoveno jinak,

i) datum výroby, které se uvede takto: "Vyrobeno . . . (dnů nebo měsíců nebo roků) před uvedeným datem minimální trvanlivosti"; údaj o datu výroby se doplní odkazem na místo, kde je minimální trvanlivost uvedena.

(6) V případě krmných směsí složených nejvýše ze tří krmných surovin se údaje stanovené v odstavci 1 písm. b) a c) nevyžadují, pokud jsou jednotlivé krmné suroviny zřetelně uvedeny v názvu.

(7) U krmných směsí složených z celých zrn se údaje stanovené v odstavci 1 písm. e) a f) nevyžadují, avšak mohou být poskytnuty.

(8) U krmiv pro domácí zvířata mohou být v označení místo slov "kompletní krmná směs" použita slova "kompletní krmivo" a místo slov "doplňková krmná směs" slova "doplňkové krmivo". U krmiv pro domácí zvířata se v případě použití látek s antioxidačním účinkem, barviv použitých ke zbarvení krmiv nebo živočišných produktů a konzervačních látek uvedou do označení slova "s antioxidantem", "s barvivem" anebo "přibarveno s" nebo "s konzervantem" a uvede se druh použité doplňkové látky podle názvu v příloze č. 14 části C ve sloupci 2.

(9) U krmiv pro domácí zvířata, kromě krmiv pro psy a kočky, mohou být názvy "kompletní krmivo" nebo "doplňkové krmivo" nahrazeny názvem "krmná směs". V těchto případech musí být v deklaraci uváděny povinné a nepovinné znaky takové, jaké jsou stanoveny pro kompletní krmivo.

(10) Krmiva obsahující doplňkové látky, pro které je stanoveno v příloze č. 14 části C maximální stáří zvířat nebo ochranná lhůta, se označí údajem o maximálním stáří zvířat nebo o délce ochranné lhůty; přitom se uvede doba nejdelší ochranné lhůty. Krmiva obsahující doplňkové látky, pro které je stanoveno v příloze č. 14 části C datum minimální trvanlivosti nebo datum ukončení záruční doby, se označí údajem o datu minimální trvanlivosti nebo o datu ukončení záruční doby; přitom se uvede datum, které prochází jako první.

(11) U krmiv pro domácí zvířata obsahujících doplňkové látky, uváděných do oběhu v obalech o hmotnosti do 10 kg a obsahujících barviva, konzervanty nebo látky s antioxidačními účinky může být na obalu uveden údaj "barvivo" nebo "přibarveno s", "konzervováno s" nebo "s antioxidantem", za nímž následují slova "doplňkové látky ES" za podmínky, že

a) obal, nádoba nebo etiketa jsou opatřeny referenčním číslem, podle nějž může být krmivo identifikováno, a

b) výrobce na žádost uvede specifický název použitých doplňkových látek.

(12) Údaje o datu minimální trvanlivosti, čistá hmotnost, číslo partie a registrační, resp. evidenční čísla výrobce a výrobního provozu, dodavatele nebo distributora nebo dovozce mohou být vyznačeny mimo místo vymezené pro údaje stanovené v odstavci 1 až 5; v tomto případě musí být uveden odkaz, kde se tyto údaje nacházejí.

(13) Pokud je v označení kompletních nebo doplňkových krmiv deklarován obsah energie, stanoví se výpočtem podle rovnic uvedených v příloze č. 28. Obsah energie se vyjadřuje v megajoulech (MJ/kg) a zaokrouhluje se na jedno desetinné místo.

(14) Výrobce, dovozce nebo dodavatel může dále uvádět v označení kompletních a doplňkových krmiv i další údaje, jestliže

a) nedeklaruje jiné jakostní znaky, než jsou uvedeny v odstavcích 1 až 13,

b) se vztahují k objektivně zjistitelným údajům,

c) se uvádějí výrazně odděleně od všech údajů uvedených podle odstavců 1 až 13.

U kompletních a doplňkových krmiv obsahujících doplňkové látky nelze v označení uvádět jiné údaje o doplňkových látkách než ty, které jsou stanoveny v odstavcích 3 a 4, 10 a 11.

(15) U kompletních a doplňkových krmiv pro hospodářská zvířata, do nichž jsou použity zpracované živočišné proteiny vyjmenované v § 15 odst. 6, nebo je obsahující, jejichž použití přežvýkavcům a popřípadě ostatním hospodářským zvířatům je zakázáno podle přílohy č. 1, se v označení v daném případě uvede příslušné varovné upozornění dále uvedeným způsobem: "Krmivo obsahuje zpracované živočišné proteiny, které nesmějí být zkrmovány přežvýkavcům a ostatním hospodářským zvířatům", "Krmivo obsahuje hydrolyzované proteiny a je zakázáno je zkrmovat přežvýkavcům", "Krmivo obsahuje krmné suroviny získané z ryb, resp. jiných mořských živočichů a je zakázáno je zkrmovat přežvýkavcům" nebo "Krmivo obsahuje dikalciumfosfát z odtučněných kostí a je zakázáno je zkrmovat přežvýkavcům", Krmivo obsahuje výrobky z krve (resp. krevní moučku) a smí být zkrmováno pouze rybám.

(16) Výrobce, dovozce nebo dodavatel může u označení hmotnosti uvést symbol "e" podle zvláštního právního předpisu.9)

§ 30

Označování dietních krmiv

(1) V označení se uvede slovo "dietní" před název krmiva podle § 29 odst. 1 písm. a) až c).

(2) V označení se dále uvádí

a) účel použití podle přílohy č. 15 ve sloupcích 1 a 3,

b) údaje podle přílohy č. 15 ve sloupci 2, pokud nejsou obsaženy ve sloupci 4,

c) údaje podle přílohy č. 15 ve sloupci 4; jsou-li ve sloupci 4 stanoveny složky krmiva nebo analytické údaje, výrobce uvede přesnou deklaraci použitých složek, popřípadě jejich chemický název. V označení se dále uvede, pro jaký druh a kategorii zvířat a pro jaký zvláštní účel výživy podle přílohy č. 15 sloupce 1 je krmivo určeno, a jeho hlavní nutriční charakteristiky,

d) pokud není v příloze č. 15 ve sloupci 4 u doplňkových látek uvedeno, že se jedná jen o přidané doplňkové látky, musí být uváděn v označení jejich celkový obsah,

e) doba zkrmování podle přílohy č. 15 ve sloupci 5, kterou může výrobce zpřesnit, nesmí však uvádět jinou dobu, než je rozmezí doby zkrmování podle přílohy,

f) další údaje podle přílohy č. 15 části A a části B sloupce 6.

(3) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. a) až f) musí být v souladu s příslušnými údaji přílohy č. 15 částmi A a B.

(4) Jiné údaje než údaje stanovené v odstavcích 1 a 2 se uvedou odděleně.

(5) V označení nebo v krmném návodu musí být uvedeno "Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko odborníka na výživu zvířat", pokud není v příloze č. 15 části B sloupci 6 u určitých specielních účelů výživy stanoveno uvést v označení upozornění "Před použitím (nebo před prodloužením doby používání) se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře".

(6) V označení se může uvést upozornění na určitý specifický patologický stav zvířete, kterému má být krmivo podáno, pokud tento stav odpovídá účelu použití podle přílohy č. 15 části B sloupce 1.

(7) Ustanovení § 29 odst. 9 platí u dietních krmiv i pro jiná než domácí zvířata.

(8) V označení dietních krmiv může být dále uvedena jedna nebo více analytických hodnot, které jsou pro krmivo charakteristické, nebo může být poukázáno na nižší nebo vyšší obsah těchto hodnot.

(9) Pro označování dietních krmiv dále platí ustanovení § 29 odst. 1 písm. f) až l) a odst. 3 a 4 a odst. 10 až 16.

ODDÍL OSMÝ

PŘEPRAVA KRMIV OBSAHUJÍCÍCH KRMNÉ SUROVINY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

Přeprava zpracovaných živočišných proteinů a krmiv, která je obsahují

§ 30azrušeno

§ 30b

Požadavky na přepravu zpracovaných živočišných proteinů, rybí moučky, hydrolyzovaných proteinů a dikalcium a trikalcium fosfátu, výrobků z krve a krevní moučky, jejichž užití pro určité druhy zvířat je výjimečně povoleno, stanoví předpisy Evropských společenství.2)


§ 31

Zrušovací ustanovení

(1) Příloha č. 11 část B 1 vyhlášky pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2001.

(2) Zrušuje se vyhláška č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech, ve znění vyhlášky č. 256/1997 Sb., vyhlášky č. 208/1998 Sb., vyhlášky č. 86/1999 Sb., vyhlášky č. 346/1999 Sb. a vyhlášky č. 270/2000 Sb.

§ 32

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 184/2004 Sb. Čl. II

Obaly krmných směsí opatřené potiskem v souladu s § 11 zákona a vyrobené před účinností této vyhlášky mohou být pro uvádění do oběhu používány pouze na území České republiky nejdéle do 31. března 2005.


Ministr:

Ing. Fencl v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

ZAKÁZANÉ LÁTKY A PRODUKTY

Mezi zakázané látky a produkty se zařazují:

1. Výkaly, moč a obsah zažívacího traktu, získaný vyprázdněním nebo oddělením, bez ohledu na způsob zpracování nebo přimíchání.

2. Kůže ošetřené tříslovinami a jejich odpady.

3. Semena, rostliny a jiný rostlinný rozmnožovací materiál, který byl s ohledem na určený způsob použití (rozmnožování) ošetřen po sklizni přípravky na ochranu rostlin, a dále vedlejší produkty, získané z těchto materiálů.

4. Dřevo ošetřené ochrannými přípravky a vedlejší produkty, získané z ošetřeného dřeva, včetně pilin.

5. Veškeré odpady produkované v různých fázích čistících procesů městských, domovních a průmyslových odpadních vod+), bez ohledu na původ odpadních vod. Pojem "odpadní vody" se nevztahuje na termín "výrobní vody", tj. vody ze samostatných potrubí instalovaných v potravinářském nebo krmivářském průmyslu; pokud je do těchto potrubí vpouštěna voda, musí být nezávadná a čistá. Výrobní vody smějí obsahovat jen zbytky krmiv a potravin a musí být prosté čistících prostředků, desinfekčních nebo jiných látek, které nebyly povoleny pro použití v krmivech. Se zbytky živočišných produktů ve výrobních vodách se zachází podle zvláštního právního předpisu8).

+) Městskými odpadními vodami se rozumí domovní odpadní vody nebo směs domovních odpadních vod s průmyslovými odpadními vodami a/nebo s odvedenou dešťovou vodou. Domovními odpadními vodami se rozumí odpadní vody ze sídlištních aglomerací a služeb, které převážně zahrnují zbytky metabolismu obyvatel a z provozu domácností. Průmyslovými odpadními vodami se rozumí jakákoli odpadní voda, která je vypouštěna z objektů sloužících jakémukoli provozu nebo průmyslu, kromě domovní odpadní vody nebo odvedené dešťové vody.

6. Pevné komunální odpady jako např. odpady z domácností.

7. Odpady z restauračních provozů mimo potraviny rostlinného původu, které s ohledem na jejich čerstvost nelze považovat za vhodné pro lidskou výživu.

8. Obaly a jejich části, které již byly použity na výrobky pro zemědělské a potravinářské účely.

9. Zakázané látky a produkty v návaznosti na opatření k prevenci transmisivních spongiformních encefalopatií uvedené v části B přílohy.

10. Kvasnice rodu Candida, vyrobené na n-alkánech.

Příloha č. 1 část B k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

Zakázané látky a produkty v návaznosti na opatření k prevenci transmisivních spongiformních encefalopatií

1. Krmné suroviny obsahující následující živočišný odpad:

a) všechna zvířata z kategorií skotu, prasat, koz, ovcí, lichokopytníků, drůbeže, ryby z faremních chovů a všechna ostatní zvířata chovaná pro zemědělskou produkci, která uhynula v chovu a nebyla poražena pro lidský konzum, včetně mrtvě narozených a nenarozených zvířat,

b) uhynulá zvířata zahrnující

1. domácí zvířata,

2. zvířata ze zoologických zahrad,

3. zvířata z cirkusů,

4. pokusná zvířata, a

5. volně žijící zvířata,

c) zvířata poražená v chovech v důsledku opatření zdravotních kontrol a zvířata uhynulá při přepravě.

2. Zákaz používání určitých krmných produktů pro výrobu krmiv a ke krmení, vyplývající z opatření k prevenci transmisivních spongiformních encefalopatií, podle § 1 odst. 1 a 2 se vztahuje

a) na bílkoviny živočišného původu a na krmiva obsahující takové bílkoviny pro použití u přežvýkavců,

b) na zpracované živočišné proteiny, želatinu z přežvýkavců, výrobky z krve a krevní moučku, hydrolyzované proteiny, dikalciumfosfát a tricalciumfosfát z kostí a krmiva obsahující takové bílkoviny pro použití u hospodářských zvířat, kromě masožravých kožešinových zvířat, pokud není v části C stanoveno jinak.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

SKLADIŠTNÍ ŠKŮDCI

Červotoč spížníStegobium paniceum
Kornatec skladištníTenebroides mauritanicus
Korovník obilníRhyzopertha dominica
Lesák skladištníOryzaephilus surinamensis
Lesák moučnýCryptolestes ferrugineus
Pilous černýSitophilus granarius
Pilous rýžovýSitophilus oryzae
PisivkaLiposcelis corrodens
Potemník hnědýTribolium castaneum
Potemník skladištníTribolium confusum
Potemník moučnýTenebrio molitor
Roztoč moučnýAcarus siro
Roztoč ničivýGlycyphagus destructor
Roztoč dravýCheyletus eruditus (pokud nebyl prokazatelně použit pro biologické
hubení roztoče moučného nebo roztoče ničivého)
Vrtavec zhoubnýPtinus fur
Zavíječ moučnýEphestia Kiihniella
Zavíječ paprikovýPlodia interpunctella
Zavíječ skladištníEphestia elutella

Vrtavec zhoubný (Ptinus fur, vel. 2-4,3 mm)
Vrtavec zhoubný (Ptinus fur, vel. 2-4,3 mm)

Červotoč spížní (Stegobium paniceum, vel. 2,2-3,7 mm)
Červotoč spížní (Stegobium paniceum, vel. 2,2-3,7 mm)

Kornatec skladištní (Tenebroides mauritanicus,vel. 5-11 mm)
Kornatec skladištní (Tenebroides mauritanicus,vel. 5-11 mm)

Potemník moučný (Tenebrio molitor, vel. 13,5-18,5 mm)
Potemník moučný (Tenebrio molitor, vel. 13,5-18,5 mm)

Potemník skladištní (Tribolium confusum, vel. 2,9-4,4 mm)
Potemník skladištní (Tribolium confusum, vel. 2,9-4,4 mm)

Potemník hnědý (Trilbolium castaneum, vel. 2,8-4,2 mm)
Potemník hnědý (Trilbolium castaneum, vel. 2,8-4,2 mm)

Pilous rýžový (Sitophilus oryzae, vel. 2,5-4 mm)
Pilous rýžový (Sitophilus oryzae, vel. 2,5-4 mm)

Pilous černý (Sitophilus granarius, vel. 3-4,5 mm)
Pilous černý (Sitophilus granarius, vel. 3-4,5 mm)

Zavíječ paprikový (Plodia interpunctella) housekna (vel. 10-15 mm)
Zavíječ paprikový (Plodia interpunctella) housekna (vel. 10-15 mm)

Zavíječ paprikový (Plodia interpunctella) dospělec (vel. 14-19 mm)
Zavíječ paprikový (Plodia interpunctella) dospělec (vel. 14-19 mm)

Pisivka (Liposcelis corrodens, vel. 0,75-1,2 mm)
Pisivka (Liposcelis corrodens, vel. 0,75-1,2 mm)

Lesák moučný (Cryptolestes ferrugineus, vel. 1,5-2,5 mm)
Lesák moučný (Cryptolestes ferrugineus, vel. 1,5-2,5 mm)

Korovník obilní (Rhyzopertha dominica, vel. 2-3 mm)
Korovník obilní (Rhyzopertha dominica, vel. 2-3 mm)

Lesák skladištní (Oryzaephilus surinamensis, vel. 1,8-3,5 mm)
Lesák skladištní (Oryzaephilus surinamensis, vel. 1,8-3,5 mm)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

NEŽÁDOUCÍ LÁTKY

Část 1. Maximální obsahy nežádoucích látek v krmivu

Nežádoucí látkyProdukty pro krmeníMaximální obsah v mg/kg (ppm) krmiva o vlhkosti 12%
123
1. Arsen1Krmné suroviny s výjimkou:2
- travní moučky, vojtěškové a jetelové moučky, sušených cukrovarských řízků a sušených melasových cukrovarských řízků4
- palmojádrových expelerů42
- fosfátů a vápenatých mořských řas10
- uhličitanu vápenatého15
- oxidu hořečnatého20
- krmiv získaných ze zpracování ryb nebo jiných mořských živočichů152
- moučky z mořských řas a krmných surovin získaných z mořských řas402
Kompletní krmiva s výjimkou:2
- kompletních krmiv pro ryby a kompletních krmiv pro kožešinová zvířata62
Doplňková krmiva s výjimkou:4
- minerálních krmiv12
2.Olovo9Krmné suroviny s výjimkou10
- pícnin7308
- fosfátů a vápenatých mořských řas15
- uhličitanu vápenatého20
- kvasnic5
Doplňkové látky, které patří do funkční skupiny sloučenin stopových prvků s výjimkou100
- oxidu zinečnatého4008
- oxidu manganatého, uhličitanu železnatého, uhličitanu měďnatého2008
Doplňkové látky, které patří do funkční skupiny pojiv a protispékavých látek s výjimkou308
- klinoptilolitu sopečného původu608
Premixy2008
Doplňková krmiva s výjimkou10
- minerálních krmiv15
Kompletní krmiva5
3. Fluor10Krmné suroviny s výjimkou150
- krmiv živočišného původu s výjimkou mořských korýšů jako je mořský kril500
- mořských korýšů jako je mořský kril3 000
- fosfátů2000
- uhličitanu vápenatého350
- oxidu horečnatého600
- vápenatých mořských řas1000
Vermikulit (E 561)3 0008
Doplňková krmiva
- s obsahem fosforu ≤ 4%500
- s obsahem fosforu > 4%1253
Kompletní krmiva s výjimkou150
- kompletních krmiv pro skot, ovce a kozy
- v laktaci
30
- ostatní50
- kompletních krmiv pro prasata100
- kompletních krmiv pro drůbež350
- kompletních krmiv pro kuřata250
4. RtuťKrmné suroviny s výjimkou0,1
- krmiv ze zpracování ryb nebo jiných mořských živočichů0,5
- uhličitanu vápenatého0,3
Kompletní krmiva s výjimkou0,1
- kompletních krmiv pro psy a kočky0,4
Doplňková krmiva s výjimkou0,2
- doplňkových krmiv pro psy a kočky
5. DusitanyRybí moučka60 (vyjádřeno jako NaNO2)
Kompletní krmiva s výjimkou :15 (vyjádřeno jako NaNO2)
- krmiv pro domácí zvířata mimo ptáky a akvarijní rybky
6. Kadmium11Krmné suroviny rostlinného původu1
Krmné suroviny živočišného původu2
Krmné suroviny minerálního původu s výjimkou2
- fosfátů10
Doplňkové látky, které patří do funkční skupiny sloučenin stopových prvků s výjimkou10
- oxidu měďnatého, oxidu manganatého, oxidu zinečnatého a síranu manganatého monohydrátu308
Doplňkové látky, které patří do funkční skupiny pojiv a protispékavých látek2
Premixy158
Minerální krmiva
- s obsahem fosforu < 7 %5
- s obsahem fosforu ≥ 7 %0,75 na 1 % fosforu, s maximem 7,5
Doplňková krmiva pro domácí zvířata2
Ostatní doplňková krmiva0,5
Kompletní krmiva pro skot, ovce a kozy a krmiva pro ryby s výjimkou1
- kompletních krmiv pro domácí zvířata2
- kompletních krmiv pro telata, jehňata a kůzlata a ostatních kompletních krmiv0,5
7. Aflatoxin B1Všechny krmné suroviny0,02
Kompletní krmiva pro skot, ovce a kozy s výjimkou:0,02
- kompletních krmiv pro zvířata chovaná pro mléko0,005
- kompletních krmiv pro telata a jehňata0,01
Kompletní krmiva pro selata a drůbež (kromě mladých zvířat)0,02
Ostatní kompletní krmiva0,01
Doplňková krmiva pro skot, ovce a kozy (kromě doplňkových krmiv pro zvířata chovaná pro mléko, telata a jehňata)0,02
Ostatní doplňková krmiva0,005
8. Kyselina kyanovodíkováKrmné suroviny s výjimkou :50
- lněného semene250
- lněných pokrutin350
- produktů manioku a mandlových pokrutin100
Kompletní krmiva s výjimkou :50
- pro kuřata10
9. Gossypol volnýKrmné suroviny s výjimkou:20
- bavlníkových semen5000
- bavlníkových pokrutin a bavlníkové moučky1200
Kompletní krmiva s výjimkou:20
- kompletních krmiv pro skot, ovce a kozy500
- kompletních krmiv pro drůbež (kromě nosnic) a telata100
- kompletních krmiv pro králíky a prasata (kromě selat)60
10. TheobrominKompletní krmiva s výjimkou :300
- kompletních krmiv pro dospělý skot700
11. Hořčičný olej těkavýKrmné suroviny s výjimkou :100
- řepkových pokrutin4 000 (vyjádřeno jako allylisothiokyanát)
Kompletní krmiva s výjimkou :150 (vyj ádřeno j ako allylisothiokyanát)
- kompletních krmiv pro skot, ovce a kozy (s výjimkou mláďat)1 000 (vyjádřeno jako allylisothiokyanát)
- kompletních krmiv pro drůbež a prasata (s výjimkou selat)500 (vyjádřeno jako allylisothiokyanát)
12. Vinylthiooxa-zolidonKompletní krmiva pro drůbež s výjimkou :1 000
- kompletních krmiv pro nosnice500
13. Námel (Claviceps purpur ea)Všechna krmiva obsahující nemleté obiloviny1 000
14. Semena plevelů a nemleté a nerozdrcené plody, obsahující alkaloidy, glykosidy nebo jiné jedovaté látky, samotné nebo v kombinaci, včetně :Všechna krmiva3 000
(a) Lolium temulentum (L.)
(b) Lolium remotum Schrank,
(c) Datura stramonium (L.)
1 000
1 000
1 000
15. Skočec obecný (Ricinus communis L.)Všechna krmiva10 (vyjádřeno jako ricinové slupky)
16. Rostliny r.CrotalariaVšechna krmiva100
17. Aldrin12Všechna krmiva s výjimkou: 0,0113
18.Dieldrin12- tuků a olejů 0,113
- krmiva pro ryby 0,0213
19. Campechlor (toxafen) - souhrn ukazatelů kongenerů CHB 26, 50 a 6214- Ryby, jiní vodní živočichové, jejich produkty a vedlejší produkty s výjimkou rybího tuku 0,02
- Rybí tuk80,2
- Krmivo pro ryby80,05
20. Chlordan (suma cis- a trans-izomerů a oxychlordanu, vyjádřená jako chlordan) Všechna krmiva s výjimkou: 0,02
- tuků a olejů 0,05
21. DDT (suma DDT-, TDE- a DDE-izomerů, vyjádřená jako DDT) Všechna krmiva s výjimkou: 0,05
- tuků a olejů 0,5
22. Endosulfan (suma alfa- a beta-izomerů a endosulfan sulfátu vyjádřená jako endosulfan) Všechna krmiva s výjimkou: 0,1
- kukuřice a kukuřičných produktů vzniklých jejím zpracováním 0,2
- olejnatých semen a produktů vzniklých jejich zpracováním, kromě surového rostlinného oleje 0,5
- surového rostlinného oleje 1,0
- kompletních krmiv pro ryby 0,005
23. Endrin (suma endrinu a delta-ketoendrinu, vyjádřená jako endrin) Všechna krmiva s výjimkou: 0,01
- tuků a olejů 0,05
24. Heptachlor (suma heptachloru a heptahlorepoxidu, vyjádřená jako heptachlor) Všechna krmiva s výjimkou: 0,01
- tuků a olejů0,2
25. Hexachlorbenzen (HCB) Všechna krmiva s výjimkou: 0,01
- tuků a olejů 0,2
26. Hexachlorcyklohexan (HCH)
26.1 Alfa-izomery Všechna krmiva s výjimkou: 0,02
- tuků a olejů 0,2
26.2 Beta-izomery Všechny krmné suroviny s výjimkou: 0,01
- tuků a olejů 0,1
Všechny krmné směsi s výjimkou: 0,01
- krmných směsí pro skot určený k produkci mléka 0,005
26.3 Gama-izomery Všechna krmiva s výjimkou: 0,2
- tuků a olejů 2,0“
27a. Dioxiny (suma polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD) a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) vyjádřená v jednotkách toxických ekvivalentů Světové zdravotnické organizace (WHO) při použití WHO- TEF (faktory toxické ekvivalence, 1997)13.Krmné suroviny rostlinného původu s výjimkou rostlinných olejů a jejich vedlejších produktů0,75 ng WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 4,5
Rostlinné oleje a jejich vedlejší produkty0,75 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 4,5
Krmné suroviny minerálního původu1,0 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 4,5
Živočišný tuk včetně mléčného tuku a vaječného tuku2,0 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 4,5
Ostatní produkty ze suchozemských zvířat včetně mléka a mléčných výrobků a vajec a výrobků z vajec0,75 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 4,5
Rybí tuk6,0 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 4,5
Ryby, ostatní vodní živočichové, jejich produkty a vedlejší produkty s výjimkou rybího tuku a bílkovinných hydrolyzátů z ryb obsahujících více než 20 % tuku61,25 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 4,5
Bílkovinné hydrolyzáty z ryb obsahující více než 20 % tuku2,25 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 4,5
Doplňkové látky: kaolinit, síran vápenatý dihydrát, vermikulit, natrolit fonolit, syntetické hlinitany vápenaté a klinoptilolit sedimentárního původu patřící k funkční skupině pojiv a protispékavých látek0,75 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg(4)
(5)
Doplňkové látky, které patří do funkční skupiny sloučenin stopových prvků1,0 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 4,5
Premixy1,0 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 4,5
Krmné směsi s výjimkou krmiv pro kožešinová zvířata, domácí zvířata a krmiv pro ryby0,75 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 4,5
Krmiva pro ryby, krmiva pro domácí zvířata2,25 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 4,5
27b. Suma dioxinů a PCB s dioxinovým efektem (suma polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polychlorovaných bifenylů (PCB) vyjádřená v jednotkách toxických ekvivalentů Světové zdravotnické organizace (WHO)
za použití WHO-TEF (faktory toxické ekvivalence, 1997)) 13.
Krmné suroviny rostlinného původu s výjimkou rostlinných olejů a jejich vedlejších produktů1,25 ng WHO-
PCDD/F-PCB-
TEQ/kg 4
Rostlinné oleje a jejich vedlejší produkty1,5 ng WHO-
PCDD/F-PCB-
TEQ/kg 4
Krmné suroviny minerálního původu1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg 4
Živočišný tuk včetně mléčného tuku a vaječného tuku3,0 ng WHO-
PCDD/F-PCB-
TEQ/kg 4
Ostatní produkty suchozemských zvířat včetně mléka a mléčných výrobků a vajec a vaječných výrobků1,25 ng WHO-
PCDD/F-PCB-
TEQ/kg 4
Rybí tuk24,0 ng WHO-
PCDD/F-PCB-
TEQ/kg 4
Ryby, ostatní vodní živočichové, jejich produkty a vedlejší produkty s výjimkou rybího tuku a bílkovinných hydrolyzátů z ryb obsahujících více než 20 % tuku64,5 ng WHO-
PCDD/F-PCB-
TEQ/kg 4
Bílkovinné hydrolyzáty z ryb obsahující více než 20 % tuku11,0 ng WHO-
PCDD/F-PCB-
TEQ/kg 4
Doplňkové látky, které patří do funkčních skupin pojiv a protispékavých látek1,5 ng WHO-
PCDD/F-PCB-
TEQ/kg 4
Doplňkové látky, které patří do funkční skupiny sloučenin stopových prvků1,5 ng WHO-
PCDD/F-PCB-
TEQ/kg 4
Premixy1,5 ng WHO-
PCDD/F-PCB-
TEQ/kg 4
Krmné směsi s výjimkou krmiv pro kožešinová zvířata, domácí zvířata a krmiv pro ryby1,5 ng WHO-
PCDD/F-PCB-
TEQ/kg 4
Krmiva pro ryby, krmiva pro domácí zvířata7,0 ng WHO-
PCDD/F-PCB-
TEQ/kg 4
28. Meruňka-Prunus armeniaca L.Všechna krmivaSemena a plody rostlinných druhů, uvedených ve sloupci 1 a produkty jejich zpracování nesmějí být v krmivu obsaženy v kvantitativně stanovitelném množství
29.Mandloň-Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb vzr.amara (DC.) Focke (= Prunus amygdalus Batsch var.amara (DC.) Focke)
30. Bukvice neloupané -Fagus silvatica L.
31. Lnička setá - Camelina sativa (L.) Crantz
32. Mowrah, Bassia, Madhuca - Madhuca longifolia (L.) Macbr. (= Bassia longifolia L. = Illiped malabrorum Engl.) Madhuca indica Gmelin (= Bassia latifolia Roxb.) = Illipe latifolia (Roscb.) F.Mueller)Všechna krmivaSemena a plody rostlinných druhů, uvedených ve sloupci 1 a produkty jejich zpracování nesmějí být v krmivu obsaženy v kvantitativně stanovitelném množství
33. Keř - Jathropa curcas L.
34. Kroton -Croton tiglium L.
35. Indická hnědá hořčice -Brassica juncea (L.) Czern. And Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.
36. Sareptská hořčice -Brassica juncea (L.) Czern. And Coss. ssp. juncea
37. Čínská hořčice - Brassica juncea (L.) Czern. And Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin
38. Černá hořčice -Brassica nigra (L.) Koch
39. Etiopská hořčice -Brassica carinata A. BraunVšechna krmivaSemena a plody rostlinných druhů, uvedených ve sloupci 1 a produkty jejich zpracování nesmějí být v krmivu obsaženy v kvantitativně stanovitelném množství
1 Maximální úrovně se vztahují k celkovému arsenu.
2
Na žádost orgánu odborného dozoru musí výrobce zajistit analýzu, aby bylo prokázáno, že obsah anorganického arsenu je nižší než 2 ppm, musí na žádost kompetentního orgánu provést analýzu. Tato analýza je zvláště důležitá u mořských řas druhu Hizikia fusifonne.
3
Obsah fluoru na 1 % fosforu
4 Horní hranice koncentrací; horní hranice jsou vypočítány za předpokladu, že všechny hodnoty různých kongenerů, nižší než je mez stanovitelnosti, jsou rovny mezi stanovitelnosti.
5
Jednotlivé maximální hodnoty pro dioxiny (PCDD/F) zůstanou dočasně platné. Produkty určené ke krmení zvířat uvedené v bodě 27a. musí během uvedeného období splňovat maximální hodnoty pro dioxiny a maximální hodnoty pro sumu dioxinů a PCB s dioxinovým efektem.
6
Na čerstvé ryby přímo dovezené a používané bez předchozího zpracování k výrobě krmiv pro kožešinová zvířata se maximální hodnoty nevztahují, přičemž na čerstvé ryby používané k přímému krmení domácích zvířat, zvířat v zoo a v cirkusech se vztahují hodnoty 4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg produktu a 8,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg produktu. Produkty, zpracované živočišné bílkoviny z těchto zvířat (kožešinových zvířat, domácích zvířat, zvířat v zoo a v cirkusech) nemohou vstupovat do potravinového řetězce a je zakázáno jimi krmit hospodářská zvířata držená, vykrmovaná nebo chovaná pro výrobu potravin.
7 Pícniny zahrnují např. seno, siláž, travní porost.
8 Maximální obsahy se přezkoumají k 31. prosinci 2007 s cílem snížit maximální obsahy.
9 Maximální obsahy se vztahují k analytickému stanovení olova, přičemž extrakce se provádí kyselinou dusičnou (5 % w/w) po dobu 30 minut za varu. Mohou být použity rovnocenné extrakční postupy, u kterých je možno prokázat, že použitý extrakční postup má stejnou extrakční účinnost.
10 Maximální obsahy se vztahují k analytickému stanovení fluoru, přičemž extrakce se provádí kyselinou chlorovodíkovou 1 N po dobu 20 minut při laboratorní teplotě. Mohou být použity rovnocenné extrakční postupy, u kterých je možno prokázat, že použitý extrakční postup má stejnou extrakční účinnost.
11 Maximální obsahy se vztahují k analytickému stanovení kadmia, přičemž extrakce se provádí kyselinou dusičnou (5 % w/w) po dobu 30 minut za varu. Mohou být použity rovnocenné extrakční postupy, u kterých je možno prokázat, že použitý extrakční postup má stejnou extrakční účinnost.
12 Jednotlivě nebo v kombinaci, vyjádřeno jako dieldrin.
13 WHO-TEF k posuzování rizik pro lidské zdraví na základě závěrů zasedání Světové zdravotnické organizace ve Stockholmu, Švédsko, ve dnech 15. – 18. června 1997 (Van den Berg et al., (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775).
KongenerHodnota TEFKongenerHodnota TEF
Dibenzo-p-dioxiny (PCDD)PCB s dioxinovým efektem: non-ortho PCB + mono-ortho PCB
2,3,7,8-TCDD1Non-ortho PCB
1,2,3,7,8-PeCDD1PCB 770,0001
1,2,3,4,7,8-HxCDD0,1PCB 810,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDD0,1PCB 1260,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD0,1PCB 1690,01
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD0,01
OCDD0,0001
Dibenzofurany (PCDF)Mono-ortho PCB
2,3,7,8-TCDF0,1PCB 1050,0001
1,2,3,7,8-PeCDF0,05PCB 1140,0005
2,3,4,7,8-PeCDF0,5PCB 1180,0001
1,2,3,4,7,8-HxCDF0,1PCB 1230,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDF0,1PCB 1560,0005
1,2,3,7,8,9-HxCDF0,1PCB 1570,0005
2,3,4,6,7,8-HxCDF0,1PCB 1670,00001
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF0,01PCB 1890,0001
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF0,01
OCDF0,0001
Použité zkratky: T = tetra; Pe = penta; Hx = hexa; Hp = hepta; 0 = okta;
CDD = chlorodibenzo-p-dioxin; CDF = chlorodibenzofuran; CB = chlorobifenyl.
14) Maximální obsah aldrinu a dieldrinu, jednotlivě nebo v kombinaci, vyjádřený jako dieldrin.
15) Systém číslování podle Parlara, s předčíslím „CHB“ nebo „Parlar“:
CHB 26: 2-endo, 3-exo, 5-endo, 6-exo 8, 8, 10, 10-oktochlorbornan,
CHB 50- 2-endo 3-exo 5-endo 6-exo 8 8 9 10, 10-nonachlorbornan
CHB 62-225589910 10-nonachlorbornan

Část 2. Intervenční prahové hodnoty1 nežádoucích látek v krmivu

Nežádoucí látkyProdukty pro krmeníIntervenční prahová hodnota v krmivu o vlhkosti 12%Poznámky a dodatečné informace (např. povaha šetření, které má být provedeno)
1234
1. Dioxiny (suma
polychlorovaných
dibenzo-p-dioxinů (PCDD) a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) vyjádřená v jednotkách toxických ekvivalentů Světové zdravotnické organizace (WHO) při použití WHO- TEF (faktory toxické ekvivalence, 1997)) 2.
Krmné suroviny rostlinného původu s výjimkou rostlinných olejů a jejich vedlejších produktů0,5 ng WHO-PCDD/F- TEQ/kg 3, 4Určení zdroje kontaminace.
Jakmile je zdroj určen, přijmout příslušná opatření, kde je to možné, k omezení nebo odstranění kontaminace.
Rostlinné oleje a jejich vedlejší produkty0,5 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 3, 4
Určení zdroje kontaminace.
Jakmile je zdroj určen, přijmout příslušná opatření, kde je to možné, k omezení nebo odstranění kontaminace.
Krmné suroviny minerálního původu0,5 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 3, 4
Určení zdroje kontaminace.
Jakmile je zdroj určen, přijmout příslušná opatření, kde je to možné, k omezení nebo odstranění kontaminace.
Živočišný tuk včetně mléčného tuku a vaječného tuku1,0 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 3, 4
Určení zdroje
kontaminace.
Jakmile je zdroj určen, přijmout příslušná opatření, kde je to možné, k omezení nebo odstranění kontaminace.
Ostatní produkty suchozemských zvířat včetně mléka a mléčných výrobků a vajec a výrobků z vajec0,5 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 3, 4
Určení zdroje
kontaminace.
Jakmile je zdroj
určen, přijmout
příslušná opatření,
kde je to možné, k
omezení nebo
odstranění kontaminace.
Rybí tuk5,0 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 3, 4
V mnoha případech
nemusí být nutné
provádět šetření
zdroje kontaminace,
protože pozaďové
hodnoty v některých
oblastech se blíží intervenční prahové
hodnotě nebo ji přesahují. Avšak v
případech, kdy je
intervenční prahová
hodnota překročena,
je třeba zaznamenat
veškeré informace,
např. dobu odběru
vzorků, geografický
původ, druh ryb
atd., s cílem zvládnout
přítomnost dioxinů
a PCB s dioxinovým
efektem v těchto
materiálech k
výživě zvířat v
rámci budoucích
opatření.
Ryby, ostatní vodní živočichové, jejich produkty a vedlejší produkty s výjimkou rybího tuku a bílkovinných hydrolyzátů z ryb obsahujících více než 20 % tuku1,0 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 3, 4
V mnoha případech
nemusí být nutné
provádět šetření
zdroje kontaminace,
protože pozaďové
hodnoty v některých
oblastech se blíží intervenční prahové
hodnotě nebo ji
přesahují. Avšak v
případech, kdy je
intervenční prahová
hodnota překročena,
je třeba zaznamenat
veškeré informace,
např. dobu odběru
vzorků, geografický
původ, druh ryb
atd., s cílem
zvládnout
přítomnost dioxinů
a PCB s dioxinovým efektem v těchto materiálech k výživě zvířat v rámci budoucích opatření.v rámci budoucích opatření.
Bílkovinné hydrolyzáty z ryb obsahující více než 20 % tuku1,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg 3, 4V mnoha případech nemusí být nutné provádět šetření zdroje kontaminace, protože pozaďové hodnoty v některých oblastech se blíží intervenční prahové hodnotě nebo ji přesahují. Avšak v případech, kdy je intervenční prahová hodnota překročena, je třeba zaznamenat veškeré informace, např. dobu odběru vzorků, geografický původ, druh ryb atd., s cílem zvládnout přítomnost dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v těchto materiálech k výživě zvířat v rámci budoucích opatření.
Doplňkové látky: kaolinit, síran vápenatý dihydrát, vermikulit, natrolit fonolit, syntetické hlinitany vápenaté a klinoptilolit sedimentárního původu patřící k funkční skupině pojiv a protispékavých látek0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg 3, 4Určení zdroje kontaminace.
Jakmile je zdroj určen, přijmout
příslušná opatření, kde je to možné,
k omezení nebo odstranění kontaminace.
Doplňkové látky, které patří do funkční skupiny sloučenin stopových prvků0,5 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 3, 4
Určení zdroje kontaminace.
Jakmile je zdroj určen, přijmout
příslušná opatření, kde je to možné,
k omezení nebo odstranění kontaminace.
Premixy0,5 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 3, 4
Určení zdroje kontaminace.
Jakmile je zdroj určen, přijmout
příslušná opatření, kde je to možné,
k omezení nebo odstranění kontaminace.
Krmné směsi s výjimkou krmiv pro kožešinová zvířata, domácí zvířata a krmiv pro ryby0,5 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 3, 4
Určení zdroje kontaminace.
Jakmile je zdroj určen, přijmout
příslušná opatření, kde je to možné,
k omezení nebo odstranění kontaminace.
Krmiva pro ryby, krmiva pro domácí zvířata1,75 ng
WHO-
PCDD/F-
TEQ/kg 3, 4
V mnoha případech nemusí být nutné
provádět šetření zdroje kontaminace,
protože pozaďové hodnoty v některých
oblastech se blíží intervenční prahové
hodnotě nebo ji přesahují. Avšak v
případech, kdy je intervenční prahová hodnota překročena, je třeba zaznamenat veškeré informace, např. dobu odběru vzorků, geografický původ, druh ryb atd., s cílem zvládnout přítomnost dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v těchto materiálech k výživě zvířat v rámci budoucích opatření.
2. PCB
s dioxinovým efektem (suma polychlorovaných bifenylů (PCB) vyjádřená v jednotkách toxických ekvivalentů Světové zdravotnické organizace (WHO) za použití WHO-TEF (faktory toxické ekvivalence, 1997)) 2.
Krmné suroviny rostlinného původu s výjimkou rostlinných olejů a jejich vedlejších produktů0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg 3, 4Určení zdroje kontaminace.
Jakmile je zdroj určen, přijmout
příslušná opatření, kde je to možné,
k omezení nebo odstranění kontaminace.
Rostlinné oleje a jejich vedlejší produkty0,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg 3, 4Určení zdroje kontaminace.
Jakmile je zdroj určen, přijmout
příslušná opatření, kde je to možné,
k omezení nebo odstranění kontaminace.
Krmné suroviny minerálního původu0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg 3, 4Určení zdroje kontaminace.
Jakmile je zdroj určen, přijmout
příslušná opatření, kde je to možné,
k omezení nebo odstranění kontaminace.
Živočišný tuk včetně mléčného tuku a vaječného tuku0,75 ng WHO-PCB-TEQ/kg 3, 4Určení zdroje kontaminace.
Jakmile je zdroj určen, přijmout
příslušná opatření, kde je to možné,
k omezení nebo odstranění kontaminace.
Ostatní produkty suchozemských zvířat včetně mléka a mléčných výrobků a vajec a vaječných výrobků0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg 3, 4Určení zdroje kontaminace.
Jakmile je zdroj určen, přijmout
příslušná opatření, kde je to možné,
k omezení nebo odstranění kontaminace.
Rybí tuk14,0 ng WHO-PCB-TEQ/kg 3, 4V mnoha případech nemusí být nutné provádět šetření zdroje kontaminace, protože pozaďové hodnoty v některých oblastech se blíží intervenční prahové hodnotě nebojí přesahují. Avšak v případech, kdy je intervenční prahová hodnota překročena, je třeba zaznamenat veškeré informace, např. dobu odběru vzorků, geografický původ, druh ryb atd., s cílem zvládnout přítomnost dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v těchto materiálech k výživě zvířat v rámci budoucích opatření.
Ryby, ostatní vodní živočichové, jejich produkty a vedlejší produkty s výjimkou rybího tuku a bílkovinných hydrolyzátů z ryb obsahujících více než 20 % tuku2,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg 3, 4V mnoha případech nemusí být nutné provádět šetření zdroje kontaminace, protože pozaďové hodnoty v některých oblastech se blíží intervenční prahové hodnotě nebo ji přesahují. Avšak v případech, kdy je intervenční prahová hodnota překročena, je třeba zaznamenat veškeré informace, např. dobu odběru vzorků, geografický původ, druh ryb atd., s cílem zvládnout přítomnost dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v těchto materiálech k výživě zvířat v rámci budoucích opatření.
Bílkovinné hydrolyzáty z ryb obsahující více než 20 % tuku7,0 ng WHO-PCB-TEQ/kg 3, 4V mnoha případech nemusí být nutné provádět šetření zdroje kontaminace, protože pozaďové hodnoty v některých oblastech se blíží intervenční prahové hodnotě nebo ji přesahují. Avšak v případech, kdy je intervenční prahová hodnota překročena, je třeba zaznamenat veškeré informace, např. dobu odběru vzorků, geografický původ, druh ryb atd., s cílem zvládnout přítomnost dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v těchto materiálech k výživě zvířat v rámci budoucích opatření.
Doplňkové látky, které patří do funkčních skupin pojiv a proti spékavých látek0,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg 3, 4Určení zdroje kontaminace.
Jakmile je zdroj určen, přijmout příslušná opatření, kde je to možné, k omezení nebo odstranění kontaminace.
Doplňkové látky, které patří do funkční skupiny sloučenin stopových prvků0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg 3, 4Určení zdroje kontaminace.
Jakmile je zdroj určen, přijmout příslušná opatření, kde je to možné, k omezení nebo odstranění kontaminace.
Premixy0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg 3, 4Určení zdroje kontaminace.
Jakmile je zdroj určen, přijmout příslušná opatření, kde je to možné, k omezení nebo odstranění kontaminace.
Krmné směsi s výjimkou krmiv pro kožešinová zvířata, domácí zvířata a krmiv pro ryby0,5 ng
WHO-
TEQ/kg 3, 4
Určení zdroje kontaminace.
Jakmile je zdroj určen, přijmout příslušná opatření, kde je to možné, k omezení nebo odstranění kontaminace.
Krmiva pro ryby, krmiva pro domácí zvířata3,5 ng
WHO- TEQ/kg 3, 4
V mnoha případech nemusí být nutné
provádět šetření zdroje kontaminace,
protože pozaďové hodnoty v některých
oblastech se blíží intervenční prahové
hodnotě nebo ji přesahují. Avšak v
případech, kdy je intervenční prahová
hodnota překročena, je třeba zaznamenat
veškeré informace, např. dobu odběru
vzorků, geografický původ, druh ryb
atd., s cílem zvládnout přítomnost dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v těchto materiálech k výživě zvířat v rámci budoucích opatření.

1 Intervenční hodnoty slouží dozorovým orgánům a provozovatelům k určení, zda je vhodné identifikovat zdroj kontaminace a přijmout opatřeni k jeho omezení nebo odstranění.

2 WHO-TEF k posuzování rizik pro lidské zdraví na základě závěrů zasedání Světové zdravotnické organizace ve Stockholmu, Švédsko, ve dnech 15.-18. června 1997 (Van den Berg et al, (1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775).
KongenerHodnota TEFKongenerHodnota TEF
Dibenzo-p-dioxiny (PCDD)PCB s dioxinovým efektem: non-ortho PCB + mono-ortho PCB
2,3,7,8-TCDD1Non-ortho PCB
1,2,3,7,8-PeCDD1PCB 770,0001
1,2,3,4,7,8-HxCDD0,1PCB 810,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDD0,1PCB 1260,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD0,1PCB 1690,01
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD0,01
OCDD0,0001
Dibenzofurany (PCDF)Mono-ortho PCB
2,3,7,8-TCDF0,1PCB 1050,0001
1,2,3,7,8-PeCDF0,05PCB 1140,0005
2,3,4,7,8-PeCDF0,5PCB 1180,0001
1,2,3,4,7,8-HxCDF0,1PCB 1230,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDF0,1PCB 1560,0005
1,2,3,7,8,9-HxCDF0,1PCB 1570,0005
2,3,4,6,7,8-HxCDF0,1PCB 1670,00001
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF0,01PCB 1890,0001
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF0,01
OCDF0,0001
Použité zkratky: T = tetra; Pe = penta; Hx = hexa; Hp = hepta; O = okta;
CDD = chlorodibenzo-p-dioxin; CDF = chlorodibenzofuran; CB = chlorobifenyl.

3
Horní hranice koncentrací jsou vypočítány za předpokladu, že všechny hodnoty různých kongenerů, nižší než je mez stanovitelnosti jsou rovny mezi stanovitelnosti.

4 Komise tyto intervenční prahové hodnoty přezkoumá nejpozději do 31. prosince 2008 zároveň s maximálními obsahy pro sumu dioxionů a PCB s dioxinovým efektem.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

POŽADAVKY NA VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ U VÝROBCŮ DOPLŇKOVÝCH LÁTEK, URČITÝCH PROTEINOVÝCH KRMIV, PREMIXŮ, KOMPLETNÍCH A DOPLŇKOVÝCH KRMIV S POUŽITÍM DOPLŇKOVÝCH LÁTEK NEBO PREMIXŮ

A) Výroba doplňkových látek, určitých proteinových krmiv a premixů

1) váhy a váhové systémy musí vykazovat takovou přesnost navážky, která odpovídá zadaným navážkám výrobce, a při navážce doplňkové látky a nosiče nesmí být chyba navážky větší než ± 1 % rel.,

2) váhy a váhové systémy musí být pravidelně kontrolovány prokazatelným způsobem, pokud se nejedná o stanovená provozní měřidla, která podléhají ověření1),

3) míchací zařízení sloužící k finalizaci výrobku musí být zcela vyprazdnitelné, nesmí propouštět míchanou doplňkovou látku nebo premix nebo určité proteinové krmivo a míchací element nesmí být poškozený,

4) pracovní přesnost míchacího zařízení musí být nejméně 1 : 100 000,

5) součástí výrobního zařízení musí být zařízení pro odstraňování cizích předmětů, za které se považují zejména kovové částice, dřevo, sklo, papír, plastické hmoty, tkaniny včetně provázků, a makročástice jiných materiálů než doplňkových látek a nosičů nebo krmných surovin používaných k výrobě.

B) Výroba kompletních nebo doplňkových krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů při podílu premixů nižším než 0,2 %

1) váhy a váhové systémy musí vykazovat takovou přesnost navážky, která odpovídá zadaným navážkám výrobce, a při navážce premixů nesmí být chyba navážky větší než ± 1 % rel.,

2) váhy a váhové systémy musí být pravidelně kontrolovány prokazatelným způsobem, pokud se nejedná o stanovená provozní měřidla, která podléhají ověření1),

3) míchací zařízení, včetně zásobníku, je-li jeho součástí, musí být u zařízení sloužících pro výrobu premixů zcela vyprazdnitelné, a u zařízení pro výrobu kompletních a doplňkových krmiv musí být vyprazdnitelné. Nesmí propouštět míchaný premix nebo kompletní nebo doplňkové krmivo a míchací element nesmí být poškozený,

4) pracovní přesnost míchacího zařízení musí být nejméně 1 : 100 000,

5) součástí výrobního zařízení musí být zařízení pro odstraňování cizích předmětů, za které se považují zejména kovové částice, dřevo, sklo, papír, plastické hmoty, tkaniny včetně provázků, a makročástice jiných materiálů než krmných surovin nebo premixů používaných k výrobě.

C) Výroba kompletních nebo doplňkových krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů při podílu premixů vyšším než 0,2 %

1) váhy a váhové systémy musí vykazovat takovou přesnost navážky, která odpovídá zadaným navážkám výrobce a při navážce premixů nesmí být chyba navážky větší než ± 1 % rel.,

2) váhy a váhové systémy musí být pravidelně kontrolovány prokazatelným způsobem, pokud se nejedná o stanovená provozní měřidla, která podléhají ověření1),

3) míchací zařízení, včetně zásobníku, je-li jeho součástí, musí být vyprazdnitelné, nesmí propouštět míchané krmivo a míchací element nesmí být poškozený,

4) pracovní přesnost míchacího zařízení musí být nejméně 1:10 000,

5) součástí výrobního zařízení musí být zařízení pro odstraňování cizích předmětů, za které se považují zejména kovové částice, dřevo, sklo, papír, plastické hmoty, tkaniny včetně provázků, a makročástice jiných materiálů než krmných surovin nebo premixů používaných k výrobě.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

POŽADAVKY NA VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU KRMIV S POUŽITÍM DOPLŇKOVÝCH KRMIV

1) váhy a váhové systémy musí vykazovat takovou přesnost navážky, která odpovídá zadaným navážkám výrobce,

2) váhy a váhové systémy musí být pravidelně kontrolovány prokazatelným způsobem, pokud se nejedná o stanovená provozní měřidla, která podléhají ověření1)

3) míchací zařízení musí být vyprazdnitelné, nesmí propouštět míchané kompletní nebo doplňkové krmivo a míchací element nesmí být poškozený.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

POŽADAVKY NA VÝROBNÍ PROVOZY, VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ A NA VEDENÍ EVIDENCE STANOVENÉ PRO VÝROBCE A DODAVATELE DOPLŇKOVÝCH LÁTEK A URČITÝCH PROTEINOVÝCH KRMIV

Vztahuje se na výrobce a dodavatele doplňkových látek ze skupiny stimulátorů růstu, antikokcidik, chemoterapeutik, vitaminů včetně provitaminů a chemicky definovaných substancí s obdobným účinkem, stopových prvků, enzymů, mikroorganizmů, antioxidantů, u nichž je stanoven maximální limit obsahu v příl. č. 14, karotenoidů a xanthofylů, a dále na výrobce a dodavatele určitých proteinových krmiv uvedených v příloze č. 12, s výjimkou močoviny a jejích derivátů, amonných solí a kvasnic kultivovaných na substrátech rostlinného nebo živočišného původu.

1) Výrobní prostory a zařízení

Umístění, uspořádání a stavební provedení výrobních prostor a skladů musí být takové, aby umožnilo oddělené skladování surovin a pomocných látek použitých při výrobě a výrobků, zabraňovalo možné kontaminaci a umožňovalo pravidelné čištění. Výrobní zařízení musí být konstruováno, umístěno a uspořádáno tak, aby se zabránilo vzniku zbytků, bylo čistitelné, vylučovalo možnost vzniku chyb při výrobním procesu a bylo udržováno v provozuschopném stavu, který odpovídá požadavkům na jakost výrobků. Výrobní zařízení, které rozhoduje o jakosti výrobku, musí být podrobeno vhodnému a pravidelnému ověřování. Postup stanovuje výrobce. Ověřování je součástí plánu kontroly jakosti. Požadavky na výrobní zařízení jsou stanoveny v příloze č. 4 části A.

2) Zaměstnanci ve výrobě

Výrobce zpracuje organizační schéma, ve kterém uvede požadavky na kvalifikaci (vzdělání, praxe) odpovědných zaměstnanců za výrobu a za kontrolu jakosti, včetně stanovení pravomocí a odpovědnosti. Zaměstnanci ve výrobě musí mít praktické zkušenosti a nezbytnou kvalifikaci pro daný sortiment výroby. Na vyžádání orgánu odborného dozoru předloží výrobce organizační schéma a kvalifikaci včetně praxe zaměstnanců ve výrobě. Výrobce pravidelně nejméně jedenkrát ročně seznamuje zaměstnance písemně s jejich povinnostmi, pravomocemi a odpovědností. Takto postupuje i při každé změně zaměstnance, který může ovlivnit jakost výrobků.

3) Výroba (výrobní postupy)

Výrobce určí odpovědnou kvalifikovanou osobu za výrobu. Výrobu uskutečňuje na základě písemně zpracovaných výrobních postupů, které konkrétně uvádějí postup výroby v jednotlivých fázích, vymezují kritické body ve výrobním procesu a způsob kontroly v kritických bodech.

Výrobce ověřuje, zda je výrobní postup dodržován a přijímá technická a organizační opatření k zabránění kontaminace a výskytu chyb ve výrobním procesu.

4) Kontrola jakosti

Pro kontrolu jakosti určí výrobce odpovědnou kvalifikovanou osobu. Kontrolu jakosti zajišťuje na základě písemně zpracovaného plánu laboratorní kontroly výrobků ve vlastní nebo externí laboratoři, která je schopna zajistit přezkoušení výrobků ještě před jejich uvedením do oběhu v rozsahu stanoveném pro deklaraci nebo ověření kontaminace a homogenity látky. Externí laboratoř může zajišťovat zkoušení v celém rozsahu nebo provádět jen některé zkoušky. Laboratoře musí být vybaveny vhodným zařízením a přístroji, které jsou způsobilé k provedení zkoušek s odpovídající reprodukovatelností výsledků. Zaměstnanci laboratoře musí mít odpovídající kvalifikaci.

Písemně zpracovaný plán kontroly jakosti obsahuje

a) plán odběru vzorků, stanovující vzorkovací místa, způsob odběru vzorků a frekvenci odběru vzorků surovin, účinných látek, pomocných látek použitých při výrobě, nosičů a výrobků,

b) plán zkoušení vzorků, stanovující metody zkoušení a frekvenci zkoušení vzorků surovin, účinných látek, pomocných látek použitých při výrobě, nosičů a výrobků,

c) plán kontroly kritických bodů, stanovující frekvenci odběru vzorků z kritických bodů a druhy zkoušek, které budou uskutečňovány u odebraných vzorků,

d) způsob nakládání se surovinami, účinnými látkami, pomocnými látkami používanými při výrobě, nosiči nebo výrobky, pokud nevyhovují stanoveným požadavkům.

Pro účely vzorkování a uchování vzorků stanoví

a) hmotnost odebíraných vzorků v souladu s požadavky na prováděné zkoušky, včetně rezervy pro případné opakování zkoušek,

b) způsob označování vzorků, shodný s označením výrobku,

c) způsob pečetění a skladování vzorků, zabraňující jakékoliv změně v jejich složení a případnému znečištění,

d) dobu uchování vzorků, která odpovídá minimální době trvanlivosti nebo záruční době stanovené výrobcem pro výrobek.

Uchovávané vzorky jsou na vyžádání předkládány orgánu odborného dozoru.

5) Skladování surovin, pomocných látek, nosičů, účinných látek a výrobků

Pro skladování jednotlivých druhů surovin, pomocných látek používaných při výrobě, nosičů, účinných látek a výrobků výrobce stanoví místo a způsob skladování včetně označení tak, aby se zabránilo vzájemnému pomíchání, změně jakosti nebo záměně. Odděleně musí být uloženy suroviny, pomocné látky, nosiče, účinné látky a výrobky neodpovídající deklarované jakosti. Vydávat ze skladu suroviny, pomocné látky, nosiče, účinné látky a výrobky smí jen zaměstnanci, kteří jsou určeni výrobcem.

Uvedené podmínky pro skladování se zpracují jako skladovací řád nebo jiným vhodným způsobem, který je na vyžádání předkládán orgánu odborného dozoru.

Doplňkové látky a určitá proteinová krmiva musí být baleny a označeny v souladu se stanovenými požadavky1).

6) Vedení evidence o výrobě a uvádění do oběhu

A) Záznamy o výrobních postupech a jejich kontrole

K vymezení kritických bodů výrobního procesu a k provádění kontroly jakosti zajistí výrobce vedení evidence o výsledcích:

a) kontroly kritických bodů,

b) kontroly jakosti podle plánu kontroly jakosti.

Výrobce vede evidenci o zadané hmotnosti surovin, účinných látek, pomocných látek používaných při výrobě, nosičů a účinných látek k výrobě podle výrobních šarží nebo dat výroby, aby bylo možné zpětně doložit výrobní postup každé výrobní šarže výrobku, který je uveden do oběhu, a při stížnostech určit odpovědnost. Evidenci uchovává po stanovenou dobu1).

B) Záznamy o výrobě (registr výroby)

Ke zpětnému doložení výrobního postupu výrobce zaznamenává následující údaje

a) u doplňkových látek:

1. druh a množství vyrobených doplňkových látek, datum výroby, číslo výrobní šarže (nebo výrobcem stanovené specifické části produkce, pokud se jedná o kontinuální výrobu), jména a adresy dodavatelů nebo výrobců, kterým byly doplňkové látky dodány,

2. uvedení původu a množství dodaných doplňkových látek včetně data výroby, čísla výrobní šarže (nebo specifické části produkce stanovené výrobcem, pokud se jedná o kontinuální výrobu),

b) u určitých proteinových krmiv:

1. druh výrobku a vyrobené množství, datum výroby, číslo výrobní šarže (nebo výrobcem stanovené specifické části produkce, pokud se jedná o kontinuální výrobu),

2. jména a adresy dodavatelů nebo uživatelů (výrobců, chovatelů), kterým byly výrobky dodány, včetně dodané hmotnosti, nebo původ dodaných výrobků s uvedením data výroby, čísla výrobních šarží (nebo výrobcem stanovené specifické části produkce, pokud se jedná o kontinuální výrobu).

7) Požadavky na dodavatele

Vztahuje se na osoby, které doplňkové látky nebo určitá proteinová krmiva finalizují, skladují a uvádějí do oběhu a nejsou výrobci. Na tyto osoby se vztahují povinnosti stanovené v bodech 4 až 6 a 8, a pokud provádějí i balení, vztahují se na ně povinnosti uvedené v bodě 3 a v příloze č. 4 části A v rozsahu prováděné činnosti.

8) Způsob vedení evidence stížností a způsob stažení výrobků

Výrobce a každý dodavatel, uvádějící výrobek do oběhu pod svým vlastním jménem, musí zavést systém evidence a vyřizování stížností. Pro tyto účely zpracovává reklamační řád, ze kterého je patrné, jakým způsobem bude stížnost vyřizována včetně způsobu rychlého stažení výrobku z distribuční sítě.

Výrobce musí stížnosti systematicky evidovat s uvedením vrácené hmotnosti a důvodů vrácení doplňkové látky nebo určitého proteinového krmiva. Vrácené doplňkové látky nebo určitá proteinová krmiva musí být před případným opětovným uvedením do oběhu opakovaně podrobeny kontrole jakosti a její výsledky musí být uloženy do dokumentace o stížnosti. Pokud je doplňková látka nebo určité proteinové krmivo určeno k likvidaci, musí být způsob likvidace evidován2).

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

POŽADAVKY NA VÝROBNÍ PROVOZY, VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ A NA VEDENÍ EVIDENCE STANOVENÉ PRO VÝROBCE A DODAVATELE PREMIXŮ

Vztahuje se na výrobce a dodavatele premixů s použitím doplňkových látek ze skupin stimulátory růstu, antikokcidika, chemoterapeutika, dále s použitím vitaminu A, vitaminu D, mědi a selenu.

1) Výrobní prostory a zařízení

Umístění, uspořádání a stavební provedení výrobních prostor a skladů musí být takové, aby umožnilo oddělené skladování používaných doplňkových látek, nosičů a výrobků, zabraňovalo možné kontaminaci a umožňovalo pravidelné čištění a zamezovalo přístupu zvířat. Výrobní zařízení musí být konstruováno, umístěno a uspořádáno tak, aby se zabránilo vzniku zbytků, bylo čistitelné, vylučovalo možnost vzniku chyb při výrobním procesu a bylo udržováno v provozuschopném stavu, který odpovídá požadavkům na jakost výrobků. Výrobní zařízení, které rozhoduje o jakosti výrobku, musí být podrobeno vhodnému a pravidelnému ověřování postupem, který stanovuje výrobce premixů. Ověřování je součástí plánu kontroly jakosti. Požadavky na výrobní zařízení jsou stanoveny v příloze č. 4 části A.

2) Zaměstnanci ve výrobě

Výrobce zpracuje organizační schéma, ve kterém uvede požadavky na kvalifikaci (vzdělání, praxe) odpovědných zaměstnanců za výrobu a za kontrolu jakosti, včetně stanovení pravomocí a odpovědnosti. Zaměstnanci ve výrobě musí mít praktické zkušenosti s nezbytnou kvalifikací pro daný sortiment výroby. Na vyžádání předkládá orgánu odborného dozoru organizační schéma a kvalifikaci, včetně praxe zaměstnanců ve výrobě. Výrobce pravidelně nejméně jedenkrát ročně seznamuje zaměstnance písemně s jejich povinnostmi, pravomocemi a odpovědností. Takto postupuje i při každé změně zaměstnance, který může ovlivnit jakost výrobků.

3) Výroba (výrobní postupy)

Výrobce určí odpovědnou kvalifikovanou osobu za výrobu. Výrobu uskutečňuje na základě písemně zpracovaných výrobních postupů, které konkrétně uvádějí postup výroby v jednotlivých fázích, vymezují kritické body ve výrobním procesu a způsob kontroly v kritických bodech. Pokud mají různé výrobky ve výrobním procesu shodné kritické body, může výrobce zpracovat pro tyto výrobky jeden výrobní postup. Výrobce ověřuje, zda je výrobní postup dodržován a přijímá technická a organizační opatření k zabránění kontaminace a výskytu chyb ve výrobním procesu.

4) Kontrola jakosti

Pro kontrolu jakosti určí výrobce odpovědnou kvalifikovanou osobu. Kontrolu jakosti zajišťuje na základě písemně zpracovaného plánu laboratorní kontroly výrobků ve vlastní nebo externí laboratoři, která je schopna zajistit přezkoušení výrobků v rozsahu stanoveném pro deklaraci výrobku, dále stabilitu doplňkových látek v premixech, homogenitu doplňkových látek a případnou kontaminaci premixů jinými doplňkovými látkami. Externí laboratoř může zajišťovat zkoušení v celém rozsahu nebo provádět jen některé zkoušky.

Laboratoře musí být vybaveny vhodným zařízením a přístroji, které jsou způsobilé k provedení zkoušek s odpovídající reprodukovatelností výsledků. Zaměstnanci laboratoře musí mít odpovídající kvalifikaci.

Písemně zpracovaný plán kontroly jakosti obsahuje

a) plán odběru vzorků, stanovující vzorkovací místa, způsob odběru vzorků a frekvenci odběru vzorků doplňkových látek, nosičů a výrobků,

b) plán zkoušení vzorků, stanovující metody zkoušení a frekvenci zkoušení vzorků doplňkových látek, premixů a nosičů,

c) plán kontroly kritických bodů, stanovující frekvenci odběru vzorků z kritických bodů a druhy zkoušek, které budou uskutečňovány u odebraných vzorků,

d) způsob nakládání s doplňkovými látkami, nosiči nebo výrobky, pokud nevyhovují stanoveným požadavkům.

Pro účely vzorkování a uchování vzorků stanoví

a) hmotnost odebíraných vzorků v souladu s požadavky na prováděné zkoušky, včetně rezervy pro případné opakování zkoušek,

b) způsob označování vzorků shodný s označením výrobků,

c) způsob pečetění vzorků a skladování vzorků zabraňující jakékoliv změně v jejich složení a případnému znečištění,

d) dobu uchování vzorků, která odpovídá minimální době trvanlivosti nebo záruční době stanovené výrobcem pro výrobek.

Uchovávané vzorky jsou na vyžádání předkládány orgánu odborného dozoru.

5) Skladování doplňkových látek, nosičů a premixů

Pro skladování jednotlivých druhů doplňkových látek, nosičů a výrobků výrobce stanoví místo a způsob skladování, včetně označení tak, aby se zabránilo vzájemnému pomíchání, změně jakosti nebo záměně. Odděleně musí být uloženy doplňkové látky, nosiče a výrobky neodpovídající deklarované jakosti. Vydávat ze skladu doplňkové látky, nosiče a výrobky smí jen zaměstnanci, kteří jsou určeni výrobcem.

Uvedené podmínky pro skladování se zpracují jako skladovací řád nebo jiným vhodným písemným způsobem, který je na vyžádání předkládán orgánu odborného dozoru.

Premixy musí být baleny a označeny v souladu se stanovenými požadavky1).

6) Vedení evidence o výrobě a uvádění do oběhu

A) Záznamy o výrobních postupech a jejich kontrole

K vymezení kritických bodů výrobního procesu a k provádění kontroly jakosti zajistí výrobce vedení evidence o výsledcích:

- kontroly kritických bodů,

- kontroly jakosti podle plánu kontroly jakosti.

Výrobce vede evidenci o zadané hmotnosti doplňkových látek, nosičů, případně dalších surovin použitých k výrobě podle druhů premixů, dat výroby a výrobních šarží, aby bylo možné zpětně doložit výrobní postup každého výrobku, který je uveden do oběhu, a při stížnostech určit odpovědnost. Evidenci uchovává po stanovenou dobu1).

B) Záznamy o výrobě (registr výroby)

Ke zpětnému doložení výrobního postupu výrobce zaznamenává následující údaje

a) jména a adresy výrobců doplňkových látek nebo jejich dodavatelů, původ a množství použité doplňkové látky do jednotlivých druhů premixů podle data výroby a čísla výrobní šarže premixu (nebo výrobcem stanovené specifické části produkce, pokud se jedná o kontinuální výrobu),

b) datum výroby premixu, číslo výrobní šarže (nebo výrobcem stanovené specifické části produkce, pokud se jedná o kontinuální výrobu),

c) jména a adresy dodavatelů nebo výrobců krmných směsí, kterým byly premixy dodány, dále datum dodání, druh a označení premixu a množství dodaného premixu a číslo výrobní šarže (nebo výrobcem stanovené specifické části produkce, pokud se jedná o kontinuální výrobu).

7) Požadavky na dodavatele

Vztahuje se na osoby, které premixy finalizují, skladují a uvádějí do oběhu a nejsou výrobci. Na tyto osoby se vztahují povinnosti stanovené v bodech 4 až 6 a 8, a pokud provádí i balení, vztahují se na ně povinnosti uvedené v bodě 3 a v příloze č. 4 části A v rozsahu prováděné činnosti.

8) Způsob vedení evidence stížností a způsob stažení výrobků

Výrobce a každý dodavatel uvádějící výrobek do oběhu pod svým vlastním jménem, musí zavést systém evidence vyřizování stížností. Pro tyto účely zpracuje reklamační řád, z kterého je patrné, jakým způsobem bude stížnost vyřizována, včetně způsobu rychlého stažení výrobku z distribuční sítě.

Výrobce musí stížnosti systematicky evidovat s uvedením vrácené hmotnosti a důvodu vrácení premixu. Vrácené premixy musí být před případným opětovným uvedením do oběhu opakovaně podrobeny kontrole jakosti a její výsledky musí být uloženy do dokumentace o stížnosti. Pokud je premix určen k likvidaci, musí být způsob likvidace evidován2).

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

POŽADAVKY NA VÝROBNÍ PROVOZY, VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ A NA VEDENÍ EVIDENCE STANOVENÉ PRO VÝROBCE KOMPLETNÍCH A DOPLŇKOVÝCH KRMIV S POUŽITÍM DOPLŇKOVÝCH LÁTEK NEBO PREMIXŮ

Vztahuje se na výrobce kompletních a doplňkových krmiv s použitím doplňkových látek ze skupin stimulátory růstu, antikokcidika, chemoterapeutika, dále vitaminu A, vitaminu D, mědi a selenu nebo jejich premixů. Požadavky se týkají i osob vyrábějících krmiva pro vlastní potřebu.

1) Výrobní prostory a zařízení

Umístění, uspořádání a stavební provedení výrobních prostor a skladů musí být takové, aby umožnilo oddělené skladování používaných krmných surovin, doplňkových látek, premixů a výrobků, zabraňovalo možné kontaminaci a umožňovalo pravidelné čištění a zamezovalo přístupu zvířat. Výrobní zařízení musí být konstruováno, umístěno a uspořádáno tak, aby se zabránilo vzniku zbytků, bylo čistitelné, vylučovalo možnost vzniku chyb ve výrobním procesu a bylo udržováno v provozuschopném stavu, který odpovídá požadavkům na jakost výrobků. Výrobní zařízení, které rozhoduje o jakosti výrobku, musí být podrobeno vhodnému a pravidelnému ověřování postupem, který stanovuje výrobce kompletních a doplňkových krmiv. Jedná se zejména o kontrolu vah, váhových systémů, míchacích zařízení, aspiračních zařízení, skladovacích zásobníků pro upravované výrobky a zásobníků určených k expedici výrobků. Ověřování je součástí plánu kontroly jakosti.

Požadavky na výrobní zařízení jsou stanoveny v příloze č. 4 části B nebo C.

2) Zaměstnanci ve výrobě

Výrobce zpracuje organizační schéma, ve kterém uvede požadavky na kvalifikaci (vzdělání, praxe) odpovědných zaměstnanců za výrobu a za kontrolu jakosti, včetně stanovení pravomocí a odpovědnosti. Pokud výrobce vyrábí jen pro vlastní potřebu, může toto být přiměřeně omezeno za předpokladu, že je sám účasten při kontrole. Zaměstnanci ve výrobě musí mít praktické zkušenosti a nezbytnou kvalifikaci pro daný druh výroby. Na vyžádání orgánu odborného dozoru předloží výrobce organizační schéma a kvalifikaci včetně praxe zaměstnanců ve výrobě. Výrobce pravidelně nejméně jedenkrát ročně seznamuje zaměstnance písemně s jejich povinnostmi, pravomocemi a odpovědností. Takto postupuje i při každé změně zaměstnance, který může ovlivnit jakost výrobků.

3) Výroba (výrobní postupy)

Výrobce určí za výrobu odpovědnou kvalifikovanou osobu, která u výrobců vyrábějících pro vlastní potřebu nemusí být zaměstnancem, ale musí tuto činnost vykonávat na vyžádání a odpovědnost výrobce. Výrobce uskutečňuje výrobu na základě písemně zpracovaných výrobních postupů, které konkrétně uvádějí postup výroby v jednotlivých fázích, vymezují kritické body ve výrobním procesu a způsob kontroly v kritických bodech. Pokud mají různé výrobky ve výrobním procesu shodné kritické body, může výrobce zpracovat pro tyto výrobky jeden výrobní postup. Výrobce se musí přesvědčovat, zda je výrobní postup dodržován, a přijímá technická a organizační opatření k zabránění kontaminace včetně nadlimitního obsahu nežádoucích látek v kompletním krmivu a výskytu chyb ve výrobním procesu.

4) Kontrola jakosti

Pro kontrolu jakosti určí výrobce odpovědnou kvalifikovanou osobu, která u výrobců vyrábějících pro vlastní potřebu nemusí být zaměstnancem výrobce, ale musí tuto činnost vykonávat na vyžádání a odpovědnost výrobce. Výrobce zajišťuje na základě písemně zpracovaného plánu laboratorní kontrolu výrobků ve vlastní nebo externí laboratoři, která je schopna zajistit přezkoušení výrobku v rozsahu stanoveném pro deklaraci výrobku, ověřit homogenitu doplňkových látek a případnou kontaminaci výrobků jinými než použitými doplňkovými látkami. Externí laboratoř může zajišťovat zkoušení v celém rozsahu nebo provádět jen některé zkoušky. Laboratoře musí být vybaveny vhodným zařízením a přístroji, které jsou způsobilé k provedení zkoušek s odpovídající reprodukovatelností výsledků. Zaměstnanci laboratoře musí mít odpovídající kvalifikaci.

Písemně zpracovaný plán kontroly jakosti obsahuje

a) plán odběru vzorků, stanovující vzorkovací místa, způsob odběru vzorků a frekvenci odběru vzorků krmných surovin, doplňkových látek, premixů a výrobků,

b) plán zkoušení vzorků, stanovující metody zkoušení a frekvenci zkoušení vzorků krmných surovin, doplňkových látek, premixů a výrobků,

c) plán kontroly kritických bodů a druhy zkoušek, které budou uskutečňovány u odebraných vzorků,

d) způsob nakládání s krmnými surovinami, doplňkovými látkami, premixy nebo výrobky, pokud nevyhovují stanoveným požadavkům.

Pro účely vzorkování a uchování vzorků stanoví

a) hmotnost odebíraných vzorků v souladu s požadavky na prováděné zkoušky včetně rezervy pro případné opakování zkoušek,

b) způsob označování vzorků shodný s označením výrobků,

c) způsob pečetění vzorků a skladování vzorků zabraňující jakékoliv změně v jejich složení a případnému znečištění,

d) dobu uchování vzorků, která musí odpovídat minimální době trvanlivosti nebo záruční době stanovené výrobcem pro výrobek.

Uchovávané vzorky jsou na vyžádání předkládány orgánu odborného dozoru.

5) Skladování krmných surovin, doplňkových látek, premixů a výrobků

Pro skladování jednotlivých druhů krmných surovin, doplňkových látek, premixů a výrobků stanoví výrobce místo a způsob skladování včetně označení tak, aby se zabránilo vzájemnému pomíchám, změně jakosti nebo záměně. Odděleně musí být uloženy krmné suroviny, doplňkové látky, premixy a výrobky neodpovídající deklarované jakosti. Vydávat ze skladu krmné suroviny, doplňkové látky, premixy a výrobky smí jen zaměstnanci, kteří jsou určeni výrobcem.

Uvedené podmínky pro skladování se zpracují jako skladovací řád nebo jiným vhodným způsobem, který je na vyžádání předkládán orgánu odborného dozoru.

Kompletní a doplňková krmiva musí být balena a označena v souladu se stanovenými požadavky1).

6) Vedení evidence o výrobě

A) Záznamy o výrobních postupech a jejich kontrole

K vymezení kritických bodů výrobního procesu a k provádění kontroly jakosti zajistí výrobce vedení evidence o výsledcích

a) kontroly kritických bodů,

b) kontroly jakosti podle plánu kontroly jakosti.

Výrobce vede evidenci o zadané hmotnosti krmných surovin, doplňkových látek a premixů k výrobě kompletních a doplňkových krmiv podle dat výroby a partií, aby bylo možné zpětně doložit výrobní postup každé partie kompletního nebo doplňkového krmiva. Evidenci uchovává po stanovenou dobu1).

B) Záznamy o výrobě (registr výroby)

Ke zpětnému doložení výrobního postupu výrobce zaznamenává následující údaje

a) jména a adresy výrobců doplňkových látek, premixů nebo jejich dodavatelů, datum výroby, číslo výrobní šarže, druh a množství použité doplňkové látky nebo premixů,

b) druh a množství vyrobených kompletních a doplňkových krmiv podle dat výroby a partií.

7) Způsob vedení evidence stížností a způsob stažení výrobků

Výrobce uvádějící výrobek do oběhu musí zavést systém evidence a vyřizování stížností. Pro tyto účely zpracuje reklamační řád, z kterého je patrné, jakým způsobem bude stížnost vyřizována, včetně způsobu rychlého stažení výrobku z distribuční sítě.

Výrobce musí stížnosti systematicky evidovat s uvedením vrácené hmotnosti a důvodu vrácení kompletního nebo doplňkového krmiva. Vrácená kompletní nebo doplňková krmiva musí být před případným opětovným uvedením do oběhu opakovaně podrobena kontrole jakosti a její výsledky musí být uloženy do dokumentace o stížnosti. Pokud kompletní nebo doplňkové krmivo je určeno k likvidaci, musí být způsob likvidace evidován2).

Příloha č. 8A k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

1. Pro výpočet koncentračního faktoru (CF) se použijí hodnoty obsahu doplňkové látky (LA) v kg doplňkového krmiva a maximálního obsahu doplňkové látky (MCA) povoleného v kg kompletního krmiva s vlhkostí 12 % podle vzorce:

LA
CF = ———
MCA

2. Limitní hodnoty koncentračních faktorů povolené pro doplňkové látky v doplňkových krmivech jsou:

Doplňková látka Maximální koncentrační faktor (=Maxim. obsah v doplňkovém krmivu v absolutních hodnotách)
Kategorie doplňkové látky Funkční skupina Název a kód doplňkové látky
Nutriční doplňkové látky Vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se shodným účinkem. E-672 Vitamin A Přežvýkavci: - výkrm telat 50 (=1 250 000 iufkg)
-ostatní přežvýkavci: 100 (=1 350 000 iu/kg) Ostatní druhy nebo kategorie zvířat: 75
(=1 012 500 iu/kg)
Nutriční doplňkové látky Vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se shodným účinkem E-670 Vitamin D2 Selata, telata a koňovití: 50
(=500 000 / 200 000 iu/kg)
Ostatní druhy nebo kategorie zvířat: 100
(=200 000 / 400 000 iu/kg)
Nutriční doplňkové látky Vitaminy, provitaminy a chemicky přesně definované látky se shodným účinkem E-671 Vitamin D3 Selata, telata a koňovití: 50 (=500 000 / 200 000 iu/kg)
Drůbež:
- výkrm kuřat a krůty: 50 (=250 000 iu/kg)
- ostatní drůbež: 70 (=210 000 iu/kg)
Ostatní druhy nebo kategorie zvířat: 100 (=200 000 / 400 000 / 300 000 iu/kg)
Nutriční doplňkové látky Sloučeniny stopových prvků E4 Měď Přežvýkavci:
- ovce: 70 (=1050 mg/kg)
- ostatní přežvýkavci: 100 (=1 500 / 3 500/2 500 mg/kg) Ostatní druhy nebo kategorie zvířat: 70
(=11900/1 750 / 3 500 mg/kg)
Nutriční doplňkové látky Sloučeniny stopových prvků E8 Selen Přežvýkavci: 100
Doplňková látka Maximální koncentrační faktor
(=Maxim obsah v doplňkovém krmivu v absolutních hodnotách)
Kategorie doplňkové látky Funkční skupina Název a kód doplňkové látky
(=50 mg/kg)
Ostatní druhy nebo kategorie zvířat: 70 (=35 mg/kg)
Nutriční doplňkové látky Sloučeniny stopových prvků E6 Zinek Přežvýkavci: 100 (=20 000/15 000 mg/kg) Ostatní druhy nebo kategorie zvířat: 70 (=25 000 / 20 000/15 000 mg/kg)
Kokcidiostatika a histomonostatika všechny 5

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

POŽADAVKY NA VÝROBNÍ PROVOZY, VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ A NA VEDENÍ EVIDENCE STANOVENÉ PRO VÝROBCE, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ PŘÍLOHY č. 6, 7 a 8

Vztahuje se

I. na výrobce doplňkových látek a jejich dodavatele ze skupiny vitaminů, provitaminů a chemicky definovaných substancí s podobným účinkem mimo vitamin A a D, stopových prvků mimo měď a selen, karotenoidů a xanthofylů, enzymů, mikroorganizmů a antioxidantů, u nichž je stanoven nejvýše přípustný obsah v kompletním krmivu v příloze č. 14, a nejedná se o výrobce spadající pod ustanovení přílohy č. 6,

II. na výrobce a dodavatele premixů a výrobce kompletních a doplňkových krmiv uvádějící je do oběhu nebo je vyrábějící jen pro vlastní potřebu a používající doplňkové látky nebo premixy obsahující doplňkové látky ze skupiny vitaminů, provitaminů a chemicky definovaných substancí s podobným účinkem mimo vitamin A a D, stopových prvků mimo měď a selen, karotenoidů a xanthofylů, enzymů, mikroorganizmů a antioxidantů, u nichž je stanoven nejvýše přípustný obsah v kompletním krmivu v příloze č. 14, a nejedná se o výrobce spadající pod ustanovení přílohy č. 7 a 8,

III. na výrobce a dodavatele doplňkových látek a premixů a výrobce kompletních a doplňkových krmiv uvádějící je do oběhu nebo je vyrábějící jen pro vlastní potřebu a používající k výrobě doplňkové látky a jejich premixy, které nejsou uvedeny v bodě I. a II., a mají stanoven nejvýše přípustný obsah doplňkové látky v kompletním krmivu v příloze č. 14.

1) Výrobní prostory a zařízení

Umístění, uspořádání a stavební provedení výrobních prostor musí být takové, aby umožnilo oddělené skladování surovin, pomocných látek použitých při výrobě, doplňkových látek, nosičů, premixů, krmných surovin, kompletních a doplňkových krmiv a umožňovalo pravidelné čištění. Výrobní prostory a sklady musí být řešeny tak, aby se maximálně omezil přístup zvířat. Výrobní zařízení musí být konstruováno tak, aby zabránilo vzniku chyb při výrobním procesu a bylo udržováno v provozuschopném stavu, který odpovídá požadavkům na jakost výrobků. Požadavky na výrobní zařízení jsou stanoveny v příloze č. 4 části A nebo části B nebo části C.

2) Zaměstnanci ve výrobě

Výrobce zpracuje organizační schéma, ve kterém uvede požadavky na kvalifikaci (vzdělání, praxe) odpovědných zaměstnanců za výrobu a za kontrolu jakosti, včetně stanovení pravomocí a odpovědnosti. Pokud výrobce vyrábí jen pro vlastní potřebu, může toto být přiměřeně omezeno za předpokladu, že je sám účasten při kontrole. Zaměstnanci ve výrobě musí mít přiměřené praktické zkušenosti a kvalifikaci pro daný druh výroby. Na vyžádání orgánu odborného dozoru předloží výrobce organizační schéma.

3) Výroba (výrobní postupy)

Výrobce určí za výrobu odpovědnou kvalifikovanou osobu, která u výrobců kompletních a doplňkových krmiv vyrábějících jen pro vlastní potřebu nemusí být zaměstnancem, ale musí tuto činnost vykonávat na vyžádání a odpovědnost výrobce. Výrobce uskutečňuje výrobu na základě písemně zpracovaných výrobních postupů, které konkrétně uvádějí postup v jednotlivých výrobních fázích. Výrobce se musí přesvědčovat, zda je výrobní postup dodržován, včetně deklarované jakosti a přijímá technická a organizační opatření k zabránění výskytu chyb ve výrobním procesu.

4) Kontrola jakosti

Pro kontrolu jakosti určí výrobce odpovědnou kvalifikovanou osobu, která u výrobců vyrábějících jen pro vlastní potřebu nemusí být zaměstnancem výrobce, ale musí tuto činnost vykonávat na vyžádání a odpovědnost výrobce. Výrobce vyrábějící jen pro vlastní potřebu může být sám kvalifikovanou osobou. Výrobce zajišťuje na základě písemně zpracovaného plánu laboratorní kontrolu výrobků ve vlastní nebo externí laboratoři, která je schopna zajistit přezkoušení výrobku v rozsahu stanoveném plánem kontroly jakosti. Externí laboratoř může zajišťovat zkoušení v celém rozsahu nebo provádět jen některé zkoušky.

Písemně zpracovaný plán kontroly jakosti obsahuje

a) plán odběru vzorků, stanovující vzorkovací místa, způsob odběru vzorků a frekvenci odběru vzorků,

b) plán zkoušení vzorků, stanovující metody zkoušení a frekvenci zkoušení, způsob nakládání se surovinami, doplňkovými látkami, pomocnými látkami používanými při výrobě, nosiči, premixy, kompletními a doplňkovými krmivy, pokud nevyhovují stanoveným požadavkům.

Pro účely vzorkování a uchování vzorků stanoví

a) hmotnost odebíraných vzorků v souladu s požadavky na prováděné zkoušky včetně rezervy pro případné opakování zkoušek,

b) způsob označování vzorků shodný s označením výrobků,

c) způsob pečetění a skladování vzorků zabraňující jakékoliv změně v jejich složení a případnému znečištění,

d) dobu uchování vzorků, která odpovídá minimální době trvanlivosti nebo záruční době stanovené výrobcem pro výrobek.

Uchovávané vzorky jsou na vyžádání předkládány orgánu odborného dozoru.

5) Skladování doplňkových látek, pomocných látek, nosičů, premixů, surovin, kompletních a doplňkových krmiv

Pro skladování jednotlivých druhů doplňkových látek, pomocných látek používaných při výrobě, nosičů, premixů, surovin, kompletních a doplňkových krmiv stanoví výrobce místo a způsob skladování včetně označení tak, aby se zabránilo vzájemnému pomíchání, změně jakosti nebo záměně. Odděleně musí být uloženy i doplňkové látky použité při výrobě, pomocné látky, nosiče, premixy, suroviny a kompletní a doplňková krmiva neodpovídající deklarované jakosti.

Uvedené podmínky pro skladování se zpracují jako skladovací řád nebo jiným vhodným způsobem, který je na vyžádání předkládán orgánu odborného dozoru.

Doplňkové látky, premixy, kompletní a doplňková krmiva musí být balena a označena v souladu se stanovenými požadavky1).

6) Vedení evidence o výrobě (registr výroby)

Výrobce musí vést následující evidenci k doložení věrohodnosti o výrobě

A) u doplňkových látek

a) druh a množství vyrobených doplňkových látek, číslo výrobní šarže (nebo výrobcem stanovené specifické části produkce, pokud se jedná o kontinuální výrobu),

b) jména a adresy dodavatelů nebo uživatelů (výrobců), kterým byly doplňkové látky dodány, druh a množství dodaných doplňkových látek, čísla výrobních šarží (nebo výrobcem stanovené specifické části produkce, pokud se jedná o kontinuální výrobu),

B) u premixů

a) jména a adresy výrobců doplňkových látek nebo jejich dodavatelů, druh a množství použitých doplňkových látek, čísla výrobních šarží (nebo výrobcem stanovené specifické části produkce, pokud se jedná o kontinuální výrobu),

b) datum výroby premixu, číslo výrobní šarže (nebo výrobcem stanovené specifické části produkce, pokud se jedná o kontinuální výrobu),

c) jména a adresy dodavatelů nebo výrobců, kterým byly premixy dodány, druh a množství dodaných premixů podle dat výroby, čísla výrobních šarží (nebo výrobcem stanovené specifické části produkce, pokud se jedná o kontinuální výrobu),

C) u krmiv s použitím doplňkových látek nebo s použitím premixů

a) jména a adresy výrobců nebo dodavatelů doplňkových látek, druh a množství použitých doplňkových látek, čísla výrobních šarží (nebo výrobcem stanovené specifické části produkce, pokud se jedná o kontinuální výrobu),

b) jména a adresy výrobců nebo dodavatelů premixů, druh a množství použitých premixů včetně dat výroby, čísla výrobních šarží (nebo výrobcem stanovené specifické části produkce, pokud se jedná o kontinuální výrobu),

c) druh a množství vyrobených krmiv a data jejich výroby.

7) Požadavky na dodavatele

Vztahuje se na osoby, které doplňkové látky nebo premixy finalizují, skladují a uvádějí do oběhu a nejsou výrobci. Tyto osoby musí plnit povinnosti stanovené v bodech 4, 5 a 6 A a B, a pokud provádějí balení, vztahují se na ně povinnosti uvedené v bodě 3 a v příloze č. 4 části A v rozsahu prováděné činnosti.

Příloha č. 11 část A k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

KRMNÉ SUROVINY

Obecná ustanovení

I. Vyklad

1. Krmné suroviny jsou uvedeny a pojmenovány v části B a B 1 podle těchto kritérií:

a) původ krmné suroviny nebo výrobku nebo vedlejšího výrobku, například rostlinný, živočišný, minerální,

b) použitá část krmné suroviny nebo výrobku nebo vedlejšího výrobku, například celá rostlina, semeno, bulva, hlíza, kosti

c) úprava, které byla podrobena krmná surovina nebo výrobek nebo vedlejší výrobek, například loupání, extrakce, tepelná úprava nebo výsledný výrobek nebo vedlejší výrobek, například vločky, otruby, dřeň, tuk,

d) slovní vyjádření charakteristických znaků: stupeň zralosti nebo jakost krmné suroviny nebo výrobku nebo vedlejšího výrobku, například „nízký obsah glukosinolátů", „vysoký obsah tuku", „nízký obsah cukru".

2. Části B a B 1 uvádějící seznamy krmných surovin jsou rozděleny do 12 skupin:

1. Zrna obilovin, jejich výrobky a vedlejší výrobky,

2. Olejnatá semena, olejnaté plody, jejich výrobky a vedlejší výrobky,

3. Semena luskovin, jejich výrobky a vedlejší výrobky,

4. Hlízy, kořeny, jejich výrobky a vedlejší výrobky,

5. Ostatní semena a plody, jejich výrobky a vedlejší výrobky,

6. Pícniny a objemná krmiva,

7. Ostatní rostliny, jejich výrobky a vedlejší výrobky,

8. Mléčné výrobky,

9. Výrobky ze suchozemských zvířat,

10. Ryby a ostatní mořští živočichové, výrobky a vedlejší výrobky z nich,

11. Minerální látky,

12. Varia.

3. Část C zahrnuje ustanovení pro krmné suroviny neuvedené v části B.

II. Ustanovení k názvům krmných surovin

V případě, že název krmné suroviny obsahuje ještě název v závorce, může být název v závorce dále použit nebo může být vypuštěn, například "sojový (bobový) olej" nebo "sojový olej".

III. Ustanovení k definování pojmů technologické úpravy krmných surovin

Uváděné definice pojmů úprav krmných surovin se týkají hlavních technologických úprav používaných u krmných surovin uvedených v části B, B 1 a C této přílohy.

V případě, že názvy krmných surovin obsahují postup podle sloupce 2, nebo obecný název nebo pojem podle sloupce 4 následující tabulky, musí být použitý postup v souladu s definicí ve sloupci 3.

PostupDefiniceObecný název (pojem)
1234
1.koncentracezvyšování obsahu určitých složek
odstraňováním vody nebo jiných složek
koncentrát
2.loupání1)úplné nebo částečné odstraňování obalových částí zrn,
semen, plodů, ořechů, jiných výrobků
loupaný, částečně loupaný
3.sušenísnižování obsahu vody umělým nebo přirozeným způsobemsušený (přirozeně nebo uměle)
4.extrakceodstraňování tuku nebo oleje z určitých materiálů organickým
rozpouštědlem nebo cukru či jiných ve vodě rozpustných složek
vodným roztokem. V případě použití organického rozpouštědla
musí být výsledný výrobek technicky čistý od organického rozpouštědla
extrahovaný (u materiálů s tukem nebo olejem),
melasa, pulpa, řízky (u materiálů s cukrem
nebo jinými vodorozpustnými složkami)
5.extruzelisování, mačkání spojené s protlačováním materiálů za působení
vysokého tlaku (viz také předželatinizace)
extrudovaný
6.vločkováníúprava vlhkého, tepelně ošetřeného materiálu na válcíchvločky
7.mletí moukyfyzikální proces u zrn, kterým se zmenšuje velikost částic
s cílem separace jednotlivých frakcí (mouk, otrub, krupičných otrub)
mouky, otruby, separá2)
8.tepelná úprava
(zahřátí)
obecný název zahrnující řadu tepelných úprav prováděných za specifických
podmínek k ovlivnění výživné hodnoty nebo struktury krmných surovin
toastovaný, vařený, tepelně upravený
9.hydrogenacepřeměna nenasycených glyceridů v nasycené glyceridy (v olejích a tucích)ztužený, částečně ztužený
10.hydrolýzapřeměna chemických složek na jednodušší vhodným způsobem pomocí vody,
enzymů, nebo kyselin nebo louhů
hydrolyzovaný
11.lisováníodstraňování tuků nebo olejů z tučných nebo olejnatých materiálů,
nebo šťáv z plodů či jiných rostlinných materiálů mechanickým
způsobem (lisy šnekové nebo jiné konstrukce)
s možným nízkým záhřevem materiálů
expelery3) (u olejnatých, tučných materiálů),
výlisky, řízky, pulpa (u ovoce, cukrovky)
12.granulování
(peletování)
speciální tvarování pomocí protlačování otvorygranule, granulovaný (pelety, peletovaný)
13.předželatinizace
(expandování)
přeměna škrobu za účelem dosažení jeho zřetelné bobtnatelnosti ve studené voděpředželatinizovaný, expandovaný
14.rafinaceúplné nebo částečné odstraňování nečistot z cukrů, tuků, olejů
a jiných přírodních materiálů chemickým nebo fyzikálním způsobem
rafinovaný, částečně rafinovaný
15.strouhání za vlhka
(mokré mletí)
mechanická úprava zvlhčených částic jader a zrn, bez nebo
s přidáním oxidu siřičitého, za účelem získání škrobu
klíčky, lepek (gluten), škrob
16.šrotování (drcení)mechanická úprava zrna nebo jiných krmných surovin
za účelem zmenšení velikosti částic
šrot, šrotovaný, drcený
17.odcukřeníčástečné nebo úplné oddělení mono- nebo disacharidů z melasy
nebo jiných materiálů obsahujících cukr, chemickým nebo fyzikálním způsobem
odcukřený, částečně odcukřený

1) "Loupání" může být nahrazeno, kde je to třeba, výrazem "Vyluštění" nebo "Odslupkování" a pak je obecný název "vyluštěný" nebo "odslupkovaný".

2) "Separát" (middlings) směs moučných podílů zrn obilovin nebo luštěnin obsahující otruby, mouky a klíčky.

3) Kde je to třeba, může být nahrazeno slovo "expeler" výrazem "pokrutina".

IV. V části B nebo B 1 nebo C uváděné obsahy ve sloupci 3 nebo obsahy deklarované ve sloupci 4 se vztahují k hmotnosti krmné suroviny, pokud není stanoveno jinak.

Příloha č. 11 část B k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

ZÁKLADNÍ SEZNAM KRMNÝCH SUROVIN

1. Zrna obilovin, jejich výrobky a vedlejší výrobky

Pořadové
číslo
Název Popis Závazně deklarované jakostní
znaky
1 2 3 4
1.01 Oves setý zrna druhu Avena sativa L. a jiných variet
1 02 Ovesné vločky výrobek získaný napařením a mačkáním loupaného ovsa,
přípustný je malý podíl ovesných slupek
škrob
1.03 Ovesné otruby (separát) vedlejší výrobek získaný při mletí loupaných přečištěných ovsů
na ovesnou krupici a mouku.
Obsahuje hlavně ovesné otruby a malý podíl endospermu
vláknina
1.04 Ovesné slupky a otruby vedlejší výrobek získaný při zpracování přečištěného a loupaného ovsa na ovesné krupice.
Obsahuje převážně ovesné slupky a otruby
vláknina
1.05 Ječmen setý zrna druhu Hordeum vulgare L.
1.06 Ječné omelky (separát) vedlejší výrobek získaný při zpracování přečištěného, loupaného ječmene
pro výrobu ječných krupek, krupic, semoliny a mouk.
vláknina
1.07 Ječný lepek vedlejší výrobek získaný při výrobě ječného škrobu, který je upraven sušením.
Obsahuje převážně lepek po separaci škrobu
dusíkaté látky
škrob
1.08 Rýže zlomková vedlejší výrobek získaný při výrobě obrušované nebo leštěné rýže druhu Oryza sativa L.
Obsahuje převážně malá nebo zlomková zrna
škrob
1.09 Rýžové otruby (hnědé) vedlejší výrobek získaný po prvém obrušování loupané rýže.
Obsahuje převážně částice aleuronové vrstvy, endosperm a klíčky
vláknina
1.10 Rýžové otruby (bílé) vedlejší výrobek získaný při obrušování loupané rýže.
Obsahuje převážně částice aleuronové vrstvy, endospermu a klíčků
vláknina
1.11 Rýžové otruby s uhličitanem vápenatým vedlejší výrobek získaný při obrušování loupané rýže.
Obsahuje převážně částice aleuronové vrstvy, endospermu,
klíčky a různá množství uhličitanu vápenatého závisející od procesu obrušování
vláknina
uhličitan vápenatý
1.12 Krmná mouka z předvařené rýže vedlejší výrobek získaný při obrušování loupané, předvařené rýže.
Obsahuje převážně stříbřité obalové částice, částice aleuronové vrstvy, endosperm,
klíčky a různý podíl uhličitanu vápenatého z obrušování
vláknina
uhličitan vápenatý
1.13 Krmná rýžová mouka výrobek získaný mletím krmné rýže obsahující zelená křídových nebo nezralá zrna
nebo mletím běžné loupané rýže, která je žlutá nebo skvrnitá
škrob
1.14 Expelery z rýžových klíčků vedlejší výrobek získaný při výrobě oleje lisováním rýžových klíčků
s ulpělým osemením a endospermem
dusíkaté látky
tuk
vláknina
1.15 Rýžové klíčky extrahované vedlejší výrobek získaný při výrobě oleje,
extrakcí rýžových klíčků s ulpělým osemením a endospermem
dusíkaté látky
1.16 Rýžový škrob technicky čistý rýžový škrob škrob
1.17 Proso seté zrna druhu Panicum miliaceum L.
1.18 Žito seté zrna druhu Secale cereale L.
1.19 Žitná mouka1) (separát) vedlejší výrobek z výroby mouky získaný proséváním
z přečištěného žita. Obsahuje převážně částice endospermu
s jemnými částicemi oplodí, osemení a aleuronové vrstvy
škrob
1.20
Žitná krmná mouka
vedlejší výrobek z výroby mouky získaný proséváním z přečištěného žita.
Obsahuje převážně částice oplodí, osemení a aleuronové vrstvy,
z níž je odstraněno méně endospermu než z otrub
škrob
1.21 Žitné otruby vedlejší výrobek z výroby mouky získaný proséváním z přečištěného žita.
Obsahuje převážně částice oplodí, osemení a aleuronové vrstvy,
z níž byla odstraněna většina endospermu
vláknina
1.22 Čirok obecný (zrnový) zrna druhu Sorghum bicolor L. Moench s. 1.
1.23 Pšenice zrna druhu Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. a jiných variet pšenice
1.24 Pšeničná mouka2) (separát) vedlejší výrobek z výroby mouky, získaný proséváním z přečištěné pšenice
nebo loupaných zrn pšenice špaldy. Obsahuje převážně částice endospermu
s jemnými částicemi oplodí, osemení a aleuronové vrstvy
škrob
1.25 Pšeničná krmná mouka vedlejší výrobek z výroby mouky, získaný proséváním z přečištěné pšenice
nebo loupaných zrn pšenice špaldy. Obsahuje převážně částice oplodí,
osemení a aleuronové vrstvy, z níž je odstraněno méně endospermu než z otrub
vláknina
1.26 Pšeničné otruby3) vedlejší výrobek z výroby mouky získaný proséváním z přečištěné pšenice
nebo loupaných zrn pšenice špaldy. Obsahuje převážně částice oplodí,
osemení a aleuronové vrstvy, z níž byla odstraněna většina endospermu
vláknina
1.27 Pšeničné klíčky vedlejší výrobek z výroby mouky.
Obsahuje převážně pšeničné klíčky, mačkané nebo v jiné formě, na
nichž mohou ještě ulpívat částice endospermu, oplodí a osemení
dusíkaté látky
tuk
1.28 Pšeničný lepek vedlejší výrobek získaný při výrobě pšeničného škrobu, který je upraven sušením.
Obsahuje převážně lepek po separaci škrobu
dusíkaté látky
1.29 Pšeničný lepek krmný vedlejší výrobek získaný při výrobě pšeničného škrobu a pšeničného lepku.
Obsahuje otruby, z nichž mohou být částečně odstraněny klíčky, a lepek,
k nimž může být v malém množství přidána zlomková pšenice vzniklá
při čištění zrna a malé množství zbytků po hydrolýze škrobu
dusíkaté látky
škrob
1.30 Pšeničný škrob technicky čistý pšeničný škrob škrob
1.31 Předželatinizovaný
(expandovaný)
pšeničný škrob
pšeničný škrob tepelně upravený expandováním tak, aby byl dokonale zmazovatělý škrob
1.32 Pšenice špalda zrna pšenice špaldy a dalších variet Triticum spelta L. Triticum dioccum Schrank,
Triticum monococcum
1.33 Triticale zrna hybridu Titicum X Secale
1.34 Kukuřice zrna druhu Zea mays L.
1.35 Kukuřičná krmná mouka4)
(separát)
vedlejší výrobek z výroby krupic a mouky z kukuřice. Obsahuje převážně částice oplodí,
osemení a aleuronové vrstvy, z nichž je odstraněno méně endospermu než z otrub
vláknina
1.36 Kukuřičné otruby vedlejší výrobek z výroby krupic a mouky z kukuřice. Obsahuje převážně částice oplodí
a osemení, případně úlomky kukuřičných klíčků s malým podílem endospermu
vláknina
1.37 Expelery z kukuřičných klíčků vedlejší výrobek získaný při výrobě oleje lisováním kukuřičných klíčků zpracovaných suchou
nebo mokrou cestou, na nichž mohou ještě ulpívat částice endospermu a osemení
dusíkaté látky tuk
1.38 Kukuřičné klíčky extrahované vedlejší výrobek získaný při výrobě oleje extrakcí kukuřičných
klíčků zpracovaných suchou nebo mokrou cestou, na nichž mohou ještě
ulpívat částice endospermu a osemení
dusíkaté látky
1.39 Kukuřičný lepek krmný vedlejší výrobek získaný při výrobě kukuřičného škrobu mokrou cestou.
Obsahuje otruby a lepek, k nimž mohou být přidány až do obsahu 15 %
hmotnostních zbytky zlomků kukuřice vzniklé při třídění nebo zbytky
výluhů používaných pro výrobu alkoholu nebo jiných škrobnatých
derivátů. Výrobek může také obsahovat zbytky po extrakci oleje
z kukuřičných klíčků získaných mokrou cestou
dusíkaté látky
škrob
tuk, je-li obsah vyšší
než 45 g/kg
1.40 Kukuřičný lepek vedlejší výrobek získaný při výrobě kukuřičného škrobu, který je upraven sušením.
Obsahuje převážně lepek po separaci škrobu
dusíkaté látky
1.41 Kukuřičný škrob kukuřičný škrob technicky čistý škrob
1.42 Předželatinizovaný (expandovaný)
kukuřičný škrob
kukuřičný škrob tepelně upravený expandováním tak, aby byl dokonale zmazovatělý škrob
1.43 Sladový květ vedlejší výrobek získaný při výrobě sladu, obsahující převážně kořínky
z naklíčeného obilí
dusíkaté látky
1.44 Pivovarské mláto sušené vedlejší výrobek z výroby piva, získaný sušením zbytků sladu, případně
nesladovaných obilovin a jiných škrobnatých výrobků
dusíkaté látky
1.45 Lihovarské výpalky
sušené5)
vedlejší výrobek z výroby alkoholu upravený sušením.
Obsahuje pevné částice fermentovaných obilovin
dusíkaté látky
1.46 Lihovarské výpalky tmavé6) vedlejší výrobek z výroby alkoholu, upravený sušením.
Obsahuje pevné částice fermentovaných obilovin,
do kterých byl přidán výpalkový sirup nebo zahuštěný vyčerpaný rmut
dusíkaté látky

1) Výrobky obsahující více než 400 g/kg škrobu mohou být označeny „s vyšším obsahem škrobu",

2) Výrobky obsahující více než 400 g/kg škrobu mohou být označeny „s vyšším obsahem škrobu".

3) Byl-li výrobek jemně mletý, může být při označení přidáno slovo Jemný" k názvu, nebo název může být nahrazen jiným vhodným názvem.

4) Výrobky obsahující více než 400 g/kg škrobu mohou být označeny „s vyšším obsahem škrobu",

5) Název může být doplněn druhem obilí.

6) Název může být nahrazen slovy „sušená zrna a výpalky z destilace".

2. Olejnatá semena, olejnaté plody, jejich výrobky a vedlejší výrobky

Pořadové
číslo
NázevPopisZávazně deklarované jakostní
znaky
1234
2.01Podzemnicové částečně
loupané expelery
vedlejší výrobek z výroby olejů, získaný lisováním částečně loupaných
plodů rodu Arachis hypogea L. - podzemnice olejné a jiných variet Arachis
(nejvyšší obsah vlákniny 160 g/kg v sušině)
dusíkaté látky
tuk
vláknina
2.02Podzemnicový částečně
loupaný extrahovaný šrot
vedlejší výrobek z výroby olejů, získaný extrakcí částečně
loupaných plodů rodu Arachis hypogea L. - podzemnice olejné
a jiných variet Arachis
(nejvyšší obsah vlákniny 160 g/kg v sušině)
dusíkaté látky
vláknina
2.03Podzemnicové loupané
expelery
vedlejší výrobek z výroby olejů, získaný lisováním
loupaných plodů rodu Arachis hypogea L. - podzemnice
olejné a jiných variet Arachis
dusíkaté látky
tuk
vláknina
2.04Podzemnicový loupaný
extrahovaný šrot
vedlejší výrobek z výroby olejů, získaný extrakcí
loupaných plodů rodu Arachis hypogea L.
- podzemnice olejné a jiných variet Arachis
dusíkaté látky
vláknina
2.05Řepkové semeno1)semeno řepky Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.,
indické Brassica napus L. var. Glauca (Roxb.) O.E.Schulz a řepky
Brassica napa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.,
(botanická čistota nejméně 94 %)
2.06Řepkové expelery1)vedlejší výrobek z výroby olejů, získaný lisováním semen řepky
(botanická čistota nejméně 94 %)
dusíkaté látky
tuk
vláknina
2.07Řepkový extrahovaný šrot1)vedlejší výrobek z výroby olejů, získaný extrakcí semen řepky
(botanická čistota nejméně 94 %)
dusíkaté látky
2.08Řepkové slupkyvedlejší výrobek získaný loupáním semen řepkyvláknina
2.09Saflorový částečně
loupaný extrahovaný šrot
vedlejší výrobek z výroby olejů získaný extrakcí částečně
loupaných semen safloru Carthamus tinctorius L
dusíkaté látky
vláknina
2.10Kokosové expeleryvedlejší výrobek z výroby olejů získaný lisováním sušených jader
(endospermu) a vnější slupky (obalu) plodů kokosové
palmy Cocos nucifera L
dusíkaté látky
tuk
vláknina
2.11Kokosový extrahovaný šrotvedlejší výrobek z výroby olejů získaný extrakcí sušených jader
(endospermu) a vnější slupky (obalu) plodů kokosové palmy
dusíkaté látky
2.12Palmojádrové expeleryvedlejší výrobek z výroby olejů získaný lisováním jader palmy
Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L.H.Bailey
(Elaeis melano-cocca auct), ze kterých byla převážně
odstraněna tvrdá skořápka
dusíkaté látky
tuk
vláknina
2.13Palmojádrový extrahovaný šrotvedlejší výrobek z výroby olejů získaný extrakcí jader palmy,
ze kterých byla převážně odstraněna tvrdá skořápka
dusíkaté látky
vláknina
2.14Sojové boby toastovanésojové boby Glycine max. L. Merr, upravené vhodným zahřátím
(aktivita ureázy nejvýše 0,4 mg N/g x min.)
2.15Sojový extrahovaný
šrot toastovaný
vedlejší výrobek z výroby olejů získaný extrakcí sojových bobů
upravených vhodným záhřevem (aktivita ureázy nejvýše 0,4 mg N/g x min.)
dusíkaté látky
vláknina, je-li vyšší než 80 g/kg
2.16Sojový, loupaný
extrahovaný šrot toastovaný
vedlejší výrobek z výroby olejů získaný extrakcí loupaných sojových
bobů upravených vhodným záhřevem (aktivita ureázy nejvýše
0,5 mg N/g x min., vláknina nejvýše 80 g/kg v sušině)
dusíkaté látky
2.17Sojoproteinový koncentrátvedlejší výrobek získaný olejů získaný z loupaných odtučněných
sojových bobů a následně upravený další extrakcí za účelem snížení
obsahu rozpustných bezdusíkatých složek
dusíkaté látky
2.18Rostlinný olej2)olej získaný extrakcí nebo lisováním z rostlinvlhkost, je-li vyšší než 1 %
2.19Sojové slupkyvedlejší výrobek získaný loupáním sojových bobůvláknina
2.20Bavlníkové semenosemena bavlníku Gossypium ssp. ze kterých byla odstraněna vlákna (delintrace)dusíkaté látky
tuk
vláknina
2.21Bavlníkový částečně
loupaný extrahovaný šrot
vedlejší výrobek z výroby olejů získaný extrakcí bavlníkových semen
upravených delintrováním a částečným loupáním
(vláknina nejvýše 225 g/kg v sušině)
dusíkaté látky
vláknina
2.22Bavlníkové expeleryvedlejší výrobek z výroby olejů získaný lisováním
bavlníkových semen upraveným delintrováním
dusíkaté látky
tuk
vláknina
2.23Nigerové expeleryvedlejší výrobek z výroby olejů získaný lisováním semen nigeru
Guizotia abyssinica (Lf) Cass. (nerozpustný podíl popela
v HCl nejvýše 34 g/kg)
dusíkaté látky
tuk
vláknina
2.24Slunečnicové semenosemena slunečnice Helianthus annuus L.
2.25Slunečnicový extrahovaný šrotvedlejší výrobek z výroby olejů získaný extrakcí slunečnicových semendusíkaté látky
2.26Slunečnicový částečně loupaný
extrahovaný šrot
vedlejší výrobek z výroby olejů získaný extrakcí částečně
loupaných slunečnicových semen (vláknina nejvýše 275 g/kg v sušině)
dusíkaté látky
vláknina
2.27Lněné semenosemena lnu Linum usitatissimum L. (botanická čistota nejméně 93 %)
2.28Lněné expeleryvedlejší výrobek z výroby olejů získaný lisováním lněných semen
(botanická čistota nejméně 93 %)
dusíkaté látky
tuk
vláknina
2.29Lněný extrahovaný šrotvedlejší výrobek z výroby olejů získaný extrakcí lněných semen
(botanická čistota nejméně 93 %)
dusíkaté látky
2.30Olivový extrahovaný šrotvedlejší výrobek z výroby olejů získaný extrakcí lisovaných oliv
Olea europea L. převážně zbavených částí jader
dusíkaté látky
vláknina
2.31Sezamové expeleryvedlejší výrobek z výroby olejů získaný lisováním semen sezamu
Sesamum indicum L. (nerozpustný podíl popela v HCl nejvýše 50 g/kg)
dusíkaté látky
tuk
vláknina
2.32Kakaový částečně
loupaný extrahovaný šrot
vedlejší výrobek z výroby olejů získaný extrakcí sušených,
pražených a částečně loupaných kakaových bobů Theobroma cacao L.
dusíkaté látky
vláknina
2.33Kakaové slupkyslupky sušených a pražených kakaových bobů Theobroma cacao L.vláknina

1) Název lze doplnit o slova "nízký obsah glukosinolátů".

2) V označení musí být doplněn druh rostliny.

3. Semena luskovin, jejich výrobky a vedlejší výrobky

Pořadové
číslo
Název Popis Závazně deklarované jakostní
znaky
1 2 3 4
3.01 Cizrna semena rostliny Cicer arietinum L.
3.02 Guarová mouka, extrahovaná vedlejší výrobek získaný odstraněním slizových látek extrakcí
ze semen Cyanopsis tetragonoloba (L.) Taub.
dusíkaté látky
3.03 Ervil semena rostliny Ervum ervilia L.
3.04 Hrachor setý1) semena rostliny Lathyrus sativus L. vhodným způsobem tepelně upravená
3.05 Čočka semena rostliny Lens culinaris a.o. Medik
3.06 Sladká lupina semena rostliny Lupinus ssp. s nízkým obsahem hořkých semen
3.07 Boby toastované semena rostliny Phaseolus nebo Vigna ssp. vhodným způsobem
tepelně upravená k odstranění toxických lektinů
3.08 Hrachy semena rostliny Pisum ssp.
3.09 Hrachová krmná mouka (separát) vedlejší výrobek získaný při výrobě hrachové mouky.
Obsahuje převážně části kotyledonu a malý podíl částic slupek
dusíkaté látky
vláknina
3.10 Hrachové otruby vedlejší výrobek získaný při výrobě hrachové mouky.
Obsahuje převážný podíl slupek získaných při čištění a loupání hrachu
vláknina
3.11 Bob koňský semena rostliny Vicia faba L. ssp. faba var. equina
Pers. a var. minuta (Alef.) Mansf.
3.12 Vikev monantha semena rostliny Vicia Monanthos Desf.
3.13 Vikve semena rostliny Vicia sativa L. var. sativa a dalších variet

1) Název musí být doplněn způsobem tepelné úpravy.

4. Hlízy, kořeny, jejich výrobky a vedlejší výrobky

Pořadové číslo Název Popis Závazně deklarované jakostní znaky
1 2 3 4
4.01 Cukrovkové řízky sušené vedlejší výrobek při výrobě cukru, získaný vyslazením a usušením
řízků cukrovky Beta vulgaris L. ssp. vulgaris, var. altissima Doell.
(nerozpustný podíl popela v HCl nejvýše 45 g/kg v sušině)
veškeré cukry vyjádřené jako sacharósa
je-li jejich obsah vyšší než 105 g/kg
nerozpustný
podíl popela v HCl, je-li jeho obsah vyšší
než 35 g/kg v sušině
4.02 Melasa řepná vedlejší výrobek získaný při výrobě cukru, obsahující zbytky sirupů
z výroby a rafinace cukru z cukrovky
veškeré cukry vyjádřené jako
sacharósa
vlhkost, je-li vyšší než 28 %
4.03 Cukrovkové řízky melasové vedlejší výrobek při výrobě cukru, získaný vyslazením, usušením
a melasováním řízků cukrovky (nerozpustný podíl popela v HCl
nejvýše 45 g/kg v sušině)
veškeré cukry vyjádřené jako
sacharósa
nerozpustný podíl popela v HCl, je-li
jeho obsah vyšší než 35 g/kg v sušině
4.04 Výpalky cukrovkové vedlejší výrobek, získaný fermentací řepné
melasy při výrobě lihu,
kvasnic, kyseliny citronové a jiných
organických látek
dusíkaté látky
vlhkost, je-li vyšší než 35 %
4.05 Cukr (řepný)1) cukr získaný z cukrovky sacharósa
4.06 Batáty (sladké brambory) kořenové hlízy rostliny Ipomoea batatas (L.) Poir, bez ohledu na způsob úpravy škrob
4.07 Maniok2) kořeny rostliny Manihot esculenta Crantz, bez ohledu na způsob úpravy
(nerozpustný podíl popela v HCl nejvýše 45 g/kg v sušině)
škrob
nerozpustný podíl popela v HCl,
je-li vyšší než 35 g/kg v sušině
4.08 Maniokový škrob expandovaný3) škrob získaný z kořenů manioku, tepelně upravený expandováním tak,
aby byl dokonale zmazovatělý
škrob
4.09 Bramborová dřeň (zdrtky) vedlejší výrobek při výrobě škrobu z hlíz brambor (Solanum tuberosum L.)
4.10 Bramborový škrob technicky čistý bramborový škrob škrob
4.11 Bramborová bílkovina sušený vedlejší výrobek při výrobě škrobu, získaný po separaci škrobu,
obsahující převážně bílkovinné složky
dusíkaté látky
4.12 Bramborové vločky výrobek vzniklý úpravou pařených brambor, loupaných nebo neloupaných
a sušených na válcové sušárně
škrob
vláknina
4.13 Koncentrované plodové vody z brambor vedlejší výrobek při výrobě bramborového škrobu, ze kterého byly částečně
odstraněny dusíkaté látky a voda
dusíkaté látky
popel
4.14 Předželatinizovaný (expandovaný) bramborový škrob výrobek obsahující bramborový škrob, tepelně upravený, expandováním tak,
aby byl dokonale zmazovatělý
škrob

1) Tento název může být nahrazen názvem "sacharósa".

2) Tento název může být nahrazen názvem "Tapioka",

3) Tento název může být nahrazen názvem "Tapiokový škrob".

5. Ostatní semena a plody, jejich výrobky a vedlejší výrobky

Pořadové
číslo
NázevPopisZávazně deklarované jakostní
znaky
1234
5.01Lusky z rohovníkuvýrobek získaný šrotováním sušených plodů (lusků) stromu rohovníku
Ceratonia seliqua L., z nichž byla odstraněna semena
vláknina
5.02Výlisky dřeně z citrusůvedlejší výrobek získaný při výrobě šťávy z citrusových plodů Citrus ssp. lisovánímvláknina
5.03Výlisky dřeně z ovoce1)vedlejší výrobek získaný při výrobě ovocných šťáv z malvic a peckovic lisovánímvláknina
5.04Výlisky dřeně z rajských jablekvedlejší výrobek získaný při výrobě šťávy z rajských jablek rostliny
Solanum lycopersicum Karst. lisováním
vláknina
5.05Jádra z hroznového vína extrahovanávedlejší výrobek získaný při výrobě oleje extrakcí jader hroznového vínavláknina je-li obsah vyšší
než 450 g/kg
5.06Výlisky dřeně z hroznového vína, sušenévedlejší výrobek získaný při výrobě alkoholu z hroznového vína sušený ihned
po extrakci a ze kterého byly téměř odstraněny stopky a jádra
vláknina je-li obsah vyšší
než 250 g/kg
5.07Jádra z hroznového vínavedlejší výrobek získaný z výlisků hroznového vína, obsahující jádra,
která nejsou odtučněná
tuk
vláknina je-li obsah vyšší
než 450 g/kg

1) Do názvu může být doplněn název druhu ovoce.

6. Pícniny a objemná krmiva

Pořadové
číslo
NázevPopisZávazně deklarované jakostní
znaky
1234
6.01Vojtěšková moučka1)výrobek získaný sušením a šrotováním mladých rostlin vojtěšky (Medicago sativa L.
a Medicago var. Martyn). Může obsahovat do 20 % mladých rostlin jetele nebo
jiných pícnin sušených a šrotovaných současně s vojtěškou
dusíkaté látky
vláknina
nerozpustný podíl popela,
je-li obsah vyšší než 35 g/kg
v sušině
6.02Výlisky vojtěškyvedlejší výrobek získaný lisováním šťávy z vojtěšky, upravený sušenímdusíkaté látky
6.03Vojtěškový proteinový koncentrátvýrobek získaný umělým sušením vojtěškové šťávy, která byla za účelem
vysrážení proteinů odstředěna a zahřátá
dusíkaté látky beta-karoten
6.04Jetelová moučka1)výrobek získaný sušením a šrotováním mladých rostlin jetele Trifolium ssp.
Může obsahovat do 20 % mladých rostlin vojtěšky nebo jiných pícnin sušených
a šrotovaných současně s jetelem
dusíkaté látky
vláknina
nerozpustný podíl popela v HCl,
je-li obsah vyšší než 35 g/kg
v sušině
6.05Travní moučka1), 2)výrobek získaný sušením a šrotováním mladých porostů pícnindusíkaté látky
vláknina
nerozpustný podíl popela v HCl, je-li
obsah vyšší než 35 g/kg v sušině
6.06Sláma z obilovin3)vedlejší produkt ze sklizně zrna obilovin
6.07Sláma z obilovin ošetřená4)výrobek získaný vhodným ošetřením slámy z obilovinsodík, při použití hydroxidu sodného

1) Název moučka může být nahrazen názvem "granule", způsob sušení může být připojen k názvu.

2) Druh pícniny může být přidán k názvu.

3) Druh obiloviny musí být doplněn do názvu.

4) Název musí být doplněn způsobem provedeného chemického ošetření.

7. Ostatní rostliny, jejich výrobky a vedlejší výrobky

Pořadové
číslo
NázevPopisZávazně deklarované jakostní
znaky
1234
701Melasa třtinovávedlejší výrobek získaný při výrobě nebo rafinaci cukru
z cukrové třtiny Saccharum officinarum L, obsahující zbytky sirupů
veškeré cukry vyjádřené jako
sacharósa
vlhkost, je-li vyšší než 30 %
7.02Výpalky třtinovévedlejší výrobek získaný fermentací třtinové
melasy při výrobě lihu, kvasnic, kyseliny citrónové a jiných
organických látek
dusíkaté látky
vlhkost, je-li vyšší než 35 %
7.03Cukr třtinový1)cukr získaný extrakcí z cukrové třtinysacharósa
7.04Moučka z chaluhvýrobek získaný sušením a šrotováním mořských chaluh, zejména hnědých,
které mohou být upraveny promytím za účelem snížení obsahujodu
popel

1) Název může být nahrazen názvem "sacharósa".

8. Mléčné výrobky

Pořadové
číslo
NázevPopisZávazně deklarované jakostní
znaky
1234
8.01Sušené mléko
odtučněné
vedlejší výrobek ze zpracování mléka po oddělení většiny tukudusíkaté látky
vlhkost, je-li vyšší než 5 %
8.02Sušené podmáslívedlejší výrobek získaný sušením tekutého podílu, který zbývá
po výrobě másla
dusíkaté látky
tuk
laktósa
vlhkost, je-li vyšší než 6 %
8.03Sušená syrovátkavedlejší výrobek získaný sušením tekutého podílu, který zbývá po výrobě sýrů,
tvarohu a kaseinu nebo při podobných výrobních postupech
dusíkaté látky
laktósa
popel
vlhkost, je-li vyšší než 8 %
8.04Sušená syrovátka,
částečně odcukřená
výrobek získaný sušením syrovátky, z niž byla částečně odstraněna laktósadusíkaté látky
laktósa
vlhkost, je-li vyšší než 8 %
popel
8.05Albumin mléčný (prášek)výrobek získaný extrakcí bílkovinných složek mléka nebo syrovátky chemickým
nebo fyzikálním postupem a upravený sušením
dusíkaté látky
vlhkost, je-li vyšší než 8 %
8.06Kasein (prášek)výrobek získaný z odtučněného mléka nebo podmáslí, vysrážením bílkovinné složky
s použitím kyselin nebo syřidla, upravený sušením
dusíkaté látky
vlhkost, je-li vyšší než 10 %
8.07Laktósa (prášek)cukr oddělený z mléka nebo syrovátky purifikací a usušenýlaktósa
vlhkost, je-li vyšší než 5 %

9. Výrobky z hospodářských zvířat

9.01Masová moučka1)výrobek získaný vařením, sušením a šrotováním celých nebo částí teplokrevných
suchozemských zvířat, ze kterého může být část tuku odstraněna extrakcí nebo lisováním.
Výrobek musí být v podstatě prostý kopyt, rohů, štětin, srsti, peří a obsahu zažívacího traktu
(dusíkaté látky nejméně 500 g/kg v sušině, celkový fosfor nejvýše 80 g/kg)
dusíkaté látky
tuk
popel
vlhkost, je-li vyšší než 8 %
9.02Masokostní moučka1)výrobek získaný vařením, sušením a šrotováním celých nebo částí teplokrevných
suchozemských zvířat, ze kterého může být část tuku odstraněna extrakcí nebo lisováním.
Výrobek musí být v podstatě prostý kopyt, rohů, štětin, srsti, peří a obsahu zažívacího traktu
dusíkaté látky
tuk
popel
vlhkost, je-li vyšší než 8 %
9.03Kostní moučkavýrobek získaný vařením, sušením a jemným šrotováním kostí teplokrevných
suchozemských zvířat, ze kterého byla převážná část tuku odstraněna extrakcí
nebo lisováním. Výrobek musí být
v podstatě prostý kopyt, rohů, štětin, srsti, peří a obsahu zažívacího traktu
dusíkaté látky
popel
vlhkost, je-li vyšší než 8 %
9.04Škvarkyvedlejší výrobek získaný při zpracování loje, sádla a jiných tuků živočišného
původu, extrakcí nebo fyzikálním způsobem
dusíkaté látky
tuk
vlhkost, je-li vyšší než 8 %
9.05Drůbeží moučkavýrobek získaný vařením, sušením a šrotováním odpadů z drůbežích jatek.
Výrobek musí být v podstatě prostý peří
dusíkaté látky
tuk
popel
nerozpustný podíl popela v HCl, je-li
vyšší než 33 g/kg
vlhkost, je-li vyšší než 8 %
9.06Peřová moučka,
hydrolyzovaná
výrobek získaný hydrolyzou, sušením a šrotováním drůbežího peřídusíkaté látky
nerozpustný podíl popele v HCl,
je-li vyšší než 34 g/kg
vlhkost, je-li vyšší než 8 %
9.07Krevní moučkavýrobek získaný sušením krve jatečných teplokrevných zvířat,
v podstatě prostý cizích příměsí
dusíkaté látky
vlhkost, je-li vyšší než 8 %
9.08Živočišný tuk2)výrobek složený z tuku teplokrevných suchozemských zvířatvlhkost, je-li vyšší než 1 %

1) Výrobky obsahující více než 130 g/kg tuku v sušině musí být označeny v názvu slovy "vysoký obsah tuku".

2) Název může být doplněn přesnějším údajem podle původu tuku nebo způsobu jeho získání (lůj, sádlo, kostní tuk, atd.).

10. Ryby a ostatní mořští živočichové, jejich výrobky a vedlejší výrobky

Pořadové čísloNázevPopisZávazně deklarované jakostní znaky
1234
10.01Rybí moučka1)výrobek získaný zpracováním celých nebo částí ryb,
který je částečně zbaven tuku.
Do výrobku může být znovu přidán zahuštěný rybí vývar
dusíkaté látky
tuk
popel, je-li vyšší než 200 g/kg
vlhkost, je-li vyšší než 8 %
10.02Rybí vývar zahuštěnývýrobek získaný při výrobě rybí moučky, který byl stabilizován
okyselením nebo sušením
dusíkaté látky
tuk
vlhkost, je-li vyšší než 5 %
10.03Rybí tuktuk získaný z ryb nebo jejich částívlhkost, je-li vyšší než 1 %
10.04Rybí tuk
rafinovaný ztužený
tuk získaný z ryb nebo jejich částí, upravený rafinací
a hydrogenací
jodové číslo
vlhkost, je-li vyšší než 1 %

1) Výrobky obsahující více než 750 g/kg dusíkatých látek v sušině mohou být v názvu označeny slovy "vysoký obsah bílkovin".

11. Minerální látky

Pořadové čísloNázevPopisZávazně deklarované jakostní znaky
1234
11.01Uhličitan vápenatý1)výrobek získaný drcením zdrojů uhličitanu vápenatého,
např. vápencových hornin, skořápek ústřic nebo škeblí,
nebo vysrážením z kyselých roztoků
vápník
nerozpustný podíl popele
v HCl, je-li
vyšší než 50 g/kg
11.02Uhličitan hořečnato-vápenatývýrobek získaný drcením přírodní směsi uhličitanu vápenatého
a horečnatého
vápník hořčík
11.03Mořské řasy zvápenatělé (Maerl)výrobek přírodního původu, získaný drcením
nebo granulováním zvápenatělých řas,
vápník
nerozpustný podíl popele
v HCl, je-li
vyšší než 50 g/kg
11.04Oxid horečnatýtechnicky čistý oxid horečnatý (MgO)hořčík
11.05Síran horečnatýtechnicky čistý síran horečnatý (MgSO4 • 7 H2O)hořčík
síra
11.06Hydrogenfosforečnan vápenatý
monohydrát2) (dikalciumfosfát z odtučněných kostí a dikalciumfosfát)
výrobek získaný vysrážením hydrogenfosforečnanu vápenatého
mohohydrátu z kostí nebo anorganických zdrojů fosforu (CaHPO4 • xH2O)
vápník
celkový fosfor
11.07Dihydrogen a hydrogenfosforečnan vápenatý,
monohydrát (mono-dikalciumfosfát)
výrobek získaný chemickou cestou obsahující stejné díly dihydrogen
a hydrogenfosforečnanu vápenatého (CaHPO4 - Ca(H2PO4)2 • H2O)
vápník
celkový fosfor
11.08Přírodní fosfát defluorizovanývýrobek získaný z přírodních fosfátů po jejich drcení,
přečištění a vhodné defluorizaci
vápník
celkový fosfor
11.09Kostní moučka vyklízenávýrobek získaný vyklízením, sterilizací a drcením kostí,
který je odtučněn extrakcí
celkový fosfor
vápník
11.10Dihydrogenfosforečnan
vápenatý,
(monokalciumfosfát)
technicky čistý dihydrogenfosforečnan vápenatý (Ca(H2PO4)2 • xH2O)vápník
celkový fosfor
11.11Fosforečnan hořečnato-vápenatýtechnicky čistý fosforečnan hořečnato-vápenatývápník
celkový fosfor
hořčík
11.12Dihydrogen-fosforečnan amonnýtechnicky čistý dihydrogenfosforečnan amonný (NH4H2PO4)dusík
celkový fosfor
11.13Chlorid sodný1)technicky čistý chlorid sodný nebo výrobek získaný drcením
přírodních zdrojů chloridu sodného (přírodní kamenná nebo mořská sůl)
sodík
11.14Propionát horečnatýtechnicky čistý propionát horečnatýhořčík
11.15Hydrogenfosforečnan horečnatýtechnicky čistý hydrogenfosforečnan horečnatý
(dibasický) (MgHPO4 • xH2O)
celkový fosfor
hořčík
11.16Fosforečnan sodno-vápenato-hořečnatývýrobek je složen z fosforečnanu sodno-vápenato-hořečnatéhovápník
celkový fosfor
sodík
hořčík
11.17Dihydrogenfosforečnan sodný, monohydráttechnicky čistý dihydrogenfosforečnan sodný
monohydrát (NaH2PO4 • H2O)
celkový fosfor
sodík
11.18Hydrogenuhličitan sodnýtechnicky čistý hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3)sodík

1) Původ zdroje obsahujícího chlorid sodný může být uveden přidáním k názvu nebo může nahradit název.

2) Postup zpracování může být uveden v názvu.

12. Varia

Pořadové
číslo
NázevPopisZávazně deklarované jakostní
znaky
1234
12.01Výrobky a vedlejší výrobky z pekařských a těstovinových výrob1)výrobek nebo vedlejší výrobek získaný při výrobě chleba včetně
jemného pečiva, sušenek nebo těstovin
škrob
veškeré cukry vyjádřené jako
sacharósa
12.02Výrobky a vedlejší výrobky z výroby cukrovinek1)výrobek nebo vedlejší výrobek získaný při výrobě cukrovinek včetně čokoládyveškeré cukry vyjádřené
jako sacharósa
12.03Výrobky a vedlejší výrobky z cukrářských výrob a výroby zmrzliny 1)výrobek a vedlejší výrobek získaný při výrobě cukrářských výrobků, koláčů nebo zmrzlinyškrob
veškeré cukry vyjádřené jako
sacharósa
tuk
12.04Mastné kyselinyvedlejší výrobek získaný při deacifikaci olejů a tuků neurčeného rostlinného
nebo živočišného původu pomocí hydroxidů nebo destilací
tuk
vlhkost, je-li vyšší než 1 %
12.05Soli mastných kyselin2)výrobek získaný saponifikací mastných kyselin pomocí hydroxidu vápenatého,
sodného nebo draselného
tuk
vápník nebo sodík nebo draslík

1) Název musí být upraven nebo doplněn uvedením postupu jakým byla krmná surovina získána.

2) Název může být doplněn uvedením soli.

Příloha č. 11 část B1 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

DOPLŇUJÍCÍ SEZNAM KRMNÝCH SUROVIN PLATNÝ DO 31. 12. 2001

1. Zrniny, jejich výrobky a vedlejší výrobky

Pořadové
číslo
NázevPopisZávazně deklarované jakostní
znaky
12 3 4
1.01Bér vlašský
(Mohár, Čumíza)
zrna druhu Setaria italica ssp. germanica (Mill.) a ssp. maxima Alef.
1.02Pohanka obecnázrna druhu Fagopyrum esculentum Moench, var. alata Bat.
1.03Ječná mouka krmnávedlejší výrobek při výrobě ječných krup, krupic a mouk, získaný po
oloupání ječmene, mletím a proséváním (obsah vlákniny nejvýše 90 g/kg)
vláknina
škrob
1.04Ječné otrubyvedlejší výrobek při výrobě ječných mouk, získaný po oloupání, mletím
a proséváním (obsah vlákniny nejvýše 170 g/kg)
vláknina
1.05Kukuřičná krupicevedlejší výrobek při výrobě kukuřičné mouky, získává se mletím
a proséváním
popel
1.06Ovesná mouka krmnávedlejší výrobek při výrobě ovesné mouky a krupice, získává se po
oloupání mletím a proséváním (obsah vlákniny nejvýše 95 g/kg
a škrobu nejméně 400 g/kg)
popel
vláknina
1.07Oves loupaný (ovesná rýže)vzniká loupáním zrna ovsa setého (Avena sativa L.) (obsah vlákniny
nejvýše 25 g/kg)
1.08Rýže loupanávzniká loupáním zrna rýže seté (Oryza sativa L.) (obsah vlákniny
nejvýše 8 g/kg, škrobu nejméně 600 g/kg)
1.09Rýžová moukavedlejší výrobek při výrobě mouk z loupané rýže, získává se mletím
a proséváním (obsah vlákniny nejvýše 8 g/kg a škrobu nejméně
600 g/kg)
škrob
1.10Sojový pudr (mouka)
(odhořčený)
vedlejší výrobek při výrobě sojových mouk, získává se z tepelně
upravených sojových bobů, po oloupání a extrakci (aktivita ureázy
nejvýše 0,1 mg N/g x min.)
tuk
1.11Žitné klíčky čistírenskévedlejší výrobek při výrobě žitné mouky, získává se mletím
a proséváním
dusíkaté látky
popel
1.12Hydrolyzovaná
mouka1)
výrobek z obilních mouk, získaný působením zejména alfa-amylázy na
škrob v mouce ve vlhkém stavu, upravený sušením (přímo redukující
cukry jako sacharósa nejméně 150 g/kg)
redukující cukry jako sacharósa
popel
1.13Hydrolyzované
škroby1)
výrobek z obilních škrobů, získaný působením zejména alfa-amylázy
na škrob ve vlhkém stavu, upravený sušením (přímo redukující cukry
jako sacharósa nejméně 150 g/kg)
redukující cukry jako sacharósa
popel
1.14Kukuřičné klíčky
škrobárenské
vedlejší výrobek při výrobě kukuřičného škrobu, získaný mletím,
proséváním, přípustný je výskyt endospermu, zbytků otrub a škrobu
(tuk nejméně 400 g/kg)
dusíkaté látky
tuk
vláknina
1.15Kukuřičné mlátovedlejší výrobek při výrobě kukuřičného škrobu, získaný po oddělení
klíčků, škrobu a upravený sušením, přípustný je výskyt oplodí
a osemení, klíčků a endospermu (vláknina nejvýše 120 g/kg)
dusíkaté látky
tuk
vláknina
popel
1.16Slad1)výrobek získaný sladováním obilovin zejména ječmene, upravený
sušením a odděleny kořínky
11.17Sladové prachy a slupkyvedlejší výrobek při výrobě sladu, získaný při odkličování a leštění
sušeného sladu (vláknina nejvýše 280 g/kg)
dusíkaté látky
vláknina

1) Název musí být doplněn o výchozí druh obiloviny.

2) Olejnatá semena, olejnaté plody, jejich výrobky a vedlejší výrobky

Pořadové
číslo
NázevPopisZávazně deklarované jakostní
znaky
1234
2.01Konopí setézrna konopí setého Cannabis sativa L
2.02Krambe (Katrán tatarský)zrna krambe Crambe tataria SEB.
2.03Lesknice kanárskázrna lesknice kanárské Phalari canariensis L.
2.04Mák setýzrna máku setého Papaver somniferum L.
2.05Světlice barvířskázrna lesknice barvířské Carthamus tinctorius L.
2.06Řepkový extrahovaný šrot
- 0 (se sníženým obsahem
kyseliny erukové)1)
vedlejší výrobek při výrobě oleje, získává se extrakcí šrotovaných
semen řepky (Brassica napus L. var. napus, druhová čistota
nejméně 94 %, tuk nejvýše 40 g/kg)
dusíkaté látky
2.07Řepkové expelery - 0
(se sníženým obsahem
kyseliny erukové)1)
vedlejší výrobek při výrobě oleje, získaný lisováním semen řepky
(druhová čistota nejméně 94 %)
dusíkaté látky
tuk
vláknina
2.08Řepkový extrahovaný šrot
s bentonitem - 00 (se sníženým obsahem kyseliny
erukové a vinylthioxazolidonu - Goitrinu)1)
vedlejší výrobek při výrobě oleje, získaný extrakcí šrotovaných semen
řepky, do kterého byl přidán bentonit použitý při čištění oleje
(botanická čistota nejméně 94 %, tuk nejvýše 40 g/kg, goitrin nejvýše
3,5 g/kg, bentonit nejvýše 20 g/kg)
dusíkaté látky
popel
2.09Sezamový extrahovaný
šrot
vedlejší výrobek při výrobě oleje ze semen sezamu indického
(Sesamum indicium L.) získaný po extrakci (nerozpustný podíl popela
v HC1 nejvýše 50 g/kg)
dusíkaté látky
vláknina
2.10Slunečnicový extrahovaný
šrot - loupaný
vedlejší výrobek při výrobě oleje ze semen slunečnice (Helianthus
annuus L.) získaný po oloupání semen a extrakci (vláknina nejvýše
150 g/kg, tuk nejvýše 40 g/kg)
dusíkaté látky
vláknina
2.11Slunečnicové expelery,
loupané
vedlejší výrobek při výrobě oleje ze semen slunečnice, získaný po
oloupání a lisování (vláknina nejvýše 150 g/kg)
dusíkaté látky
tuk
vláknina
2.12Slunečnicové expelery,
částečně loupané
vedlejší výrobek při výrobě oleje ze semen slunečnice, získaný po
částečném oloupání a lisování (vláknina nejvýše 210 g/kg)
dusíkaté látky
tuk
vláknina
2.13Slunečnicové expelery,
neloupané
vedlejší výrobek při výrobě oleje ze semen slunečnice, získaný po
lisování neloupaných semen (vláknina nejvýše 300 g/kg)
dusíkaté látky
tuk
vláknina
2.14Sojové expelery, částečně
loupané, tepelně upravené
vedlejší výrobek při výrobě oleje ze semen soji luštinaté (Glycine max.
L. Merr) získaný po částečném oloupání, tepelné úpravě a lisování
(vláknina nejvýše 80 g/kg, aktivita ureázy nejvýše 0,5 mg N/g x min.)
dusíkaté látky
tuk
vláknina
2.15Želatina sojovávedlejší výrobek při výrobě oleje ze semen soji luštinaté, získaný po
loupání, extrakci a enzymatické úpravě sojových bobů (dusíkaté látky
nejméně 900 g/kg)
dusíkaté látky
tuk
popel
2.16Pupalkové expelery,
neloupané
vedlejší výrobek při výrobě oleje ze semen pupalky dvouleté
(Oenothera biennis L.) (vláknina nejvýše 280 g/kg)
dusíkaté látky
tuk
vláknina
2.17Lecitin rostlinný2)vedlejší výrobek při zpracování rostlinných olejů, získává se pomocí
emulgátorů (nečistoty nerozpustné v diethyleteru nejvýše 30 g/kg,
lecitin nejméně 500 g/kg)
lecitin je-li obsah nižší jak 500 g/kg

1) Údaje uvedené v závorce v názvu lze nahradit textem: "nízký obsah glukosinolátů".

2) Název se může doplnit o druh olejnatých semen, plodů z kterých byl lecitin získán.

3. Semena luskovin, jejich výrobky a vedlejší výrobky

Pořadové
číslo
NázevPopisZávazně deklarované jakostní
znaky
1234

4. Hlízy, kořeny, jejich výrobky a vedlejší výrobky

Pořadové
číslo
NázevPopisZávazně deklarované jakostní
znaky
1234
4.01Šlempy sušené1)vedlejší výrobek vznikající po oddělení hlavního výrobku, například
kyseliny citronové krystalizací z matečných substrátů nebo z jiných
fermentačních výrob, bez nebo částečného odsolení, krystalizací,
zahuštěním a sušením (popel nejvýše 200 g/kg)
dusíkaté látky
popel
4.02Dextrin z bramborového
škrobu
vzniká tepelným nebo tepelným a chemickým zpracováním
bramborového škrobu a upraven sušením (rozpustný ve vodě, popel
nejvýše 6 g/kg)
popel
4.03Melasa dextrozovávzniká jako vedlejší výrobek při výrobě dextrózy po krystalizací
a separaci (veškeré cukry jako sacharósa polarimetricky 500 g/kg)
veškeré cukry jako sacharósa

1) Název musí být doplněn o druh výroby, ze které vznikly.

5. Ostatní semena a plody, jejich výrobky a vedlejší výrobky

Pořadové
číslo
NázevPopisZávazně deklarované jakostní
znaky
1234

6. Pícniny a objemná krmiva

Pořadové
číslo
NázevPopisZávazně deklarované jakostní
znaky
1234
6.01Kukuřičná moučkavýrobek získaný sušením a šrotováním celých rostlin kukuřice (Zea
mays L.) v mléčně-voskové nebo voskové zralosti zrn, píce nesmí být
před sklizní desikována (vláknina nejvýše 230 g/kg)
dusíkaté látky
vláknina

7. Ostatní rostliny, jejich výrobky a vedlejší výrobky

Pořadové
číslo
NázevPopisZávazně deklarované jakostní
znaky
1234

8. Mléčné výrobky

Pořadové
číslo
NázevPopisZávazně deklarované jakostní
znaky
1234
8.01Globulin mléčný krmný
- prášek
výrobek získaný z mléka nebo syrovátky, extrakcí bílkovinných
složek chemickým nebo fyzikálním postupem a upravený sušením
(dusíkaté látky nejméně 800 g/kg)
dusíkaté látky
vlhkost, je-li vyšší než 8 %
8.02Sušená syrovátka částečně
odcukřená
a demineralizovaná
vedlejší výrobek získaný z tekutého podílu, který je oddělen od pevných
částí při výrobě sýrů, tvarohu, kaseinu a je částečně odcukřen a zbaven
popelovin (demineralizován) a usušen (dusíkaté látky nejméně
330 g/kg, popel nejvýše 10 g/kg)
dusíkaté látky
popel, je-li vyšší než 10 g/kg
laktosa
vlhkost, je-li vyšší než 8 %
8.03Mléko plnotučné sušené
- prášek
vzniká sušením neodtučněného kravského mléka včetně mleziva
(colostra) (tuk nejméně 100 g/kg)
dusíkaté látky
tuk
popel
vlhkost, je-li vyšší než 5 %

9. Výrobky z hospodářských zvířat

Pořadové
číslo
NázevPopisZávazně deklarované jakostní
znaky
1234
9.01Bílkovinná kostní moučkavedlejší výrobek ze zpracování kostní drtě určené k výrobě želatiny,
upravený varem a sušením. Výrobek musí být v podstatě prostý
rohoviny a štětin (popel nejvýše 490 g/kg)
dusíkaté látky
tuk
popel, je-li vyšší než 490 g/kg
vápník
fosfor
9.02Bílkovinný koncentrát,
sušený
vedlejší výrobek ze zpracování kůží, upravený varem a sušením
s použitím nosiče (vláknina nejvýše 35 g/kg)
dusíkaté látky
tuk
vláknina, je-li vyšší než 35 g/kg
9.03Kostní tukvedlejší výrobek při zpracování kostí teplokrevných hospodářských
zvířat na kostní moučku nebo kostní drť, upravený varem a oddělený
vhodným způsobem (nečistoty nerozpustné v diethyleteru nejvýše
10 g/kg
nečistoty nerozpustné v diethyleteru,
jsou-li vyšší než 10 g/kg
vlhkost, je-li vyšší než 1 %
9.04Kostní šrot krmný,
sušený
vedlejší výrobek získaný při zpracování kostí k výrobě želatiny,
upravený varem, šrotováním a sušením s nosičem. Výrobek musí být
v podstatě prostý rohoviny a štětin
dusíkaté látky
tuk, je-li vyšší než 100 g/kg
fosfor
9.05Kostní vývar, sušenývedlejší výrobek při výrobě kostní moučky, získaný po oddělení kostí,
tuku, sušením s cereálním nosičem v poměru 80 % nosiče a 20 %
vývaru (vláknina nejvýše 100 g/kg)
dusíkaté látky
vláknina, je-li vyšší než 100 g/kg
9.06Krevní šrot, sušenývýrobek z krve hospodářských zvířat, upravený sušením s cereálním
nosičem (otrubami, moukou) v poměru 80 % nosiče a 20 % čerstvé
krve (vláknina nejvýše 80 g/kg)
dusíkaté látky
vláknina, je-li vyšší než 80 g/kg
9.07Peřokostní moučka
hydro lyzovaná
výrobek z peří a kostí hospodářských zvířat, získaný hydrolyzou peří,
sušením a šrotováním (stravitelnost dusíkatých látek in vitro nejméně
65 %)
dusíkaté látky
popel, je-li vyšší než 150 g/kg
9.08Kostní moučka nevyklíženávýrobek z kostí teplokrevných hospodářských zvířat, získaný vařením
po oddělení tuku a vodné fáze, upravený sušením a šrotováním.
V podstatě prostý rohoviny
vápník
fosfor
vlhkost, je-li vyšší než 8 %
9.09Želetina kolagennívýrobek získaný částečnou hydrolyzou kolagenních vláken z kůží,
chrupavek a kostí teplokrevných hospodářských zvířat, upravený
sušením a šrotováním
dusíkaté látky
popel, je-li vyšší než 20 g/kg
9.10Hemoglobinová moučka1)výrobek získaný z čerstvé vepřové nebo hovězí krve, odděleně podle
druhu zvířat, která je stabilizována zchlazením a konzervanty po
oddělení krevního séra a je upraven sušením (lysin nejméně 78 g/kg)
dusíkaté látky
lysin
popel
vlhkost, je-li vyšší než 8 %
9.11Krevní plazma, sušenávýrobek získaný z čerstvé krve teplokrevných hospodářských zvířat,
která je stabilizována konzervanty, odstředěna a každá získaná frakce
je samostatně sušena, meziprodukty jsou uchovávány zchlazené (lysin
nejméně 68 g/kg, sodík nejvýše 30 g/kg)
dusíkaté látky
popel
lysin, je-li nižší než 68 g/kg
sodík, je-li vyšší než 30 g/kg

1) Název může být doplněn o druh zvířete z kterého byla vyrobena moučka.

10. Ryby a ostatní mořští živočichové, jejich výrobky a vedlejší výrobky

Pořadové
číslo
NázevPopisZávazně deklarované jakostní
znaky
1234
10.01Rybí játra, moučkavedlejší výrobek ze zpracování ryb, získaný z čerstvých rybích jater
lisováním a sušením (chloridy jako NaCl nejvýše 25 g/kg,
stravitelnost dusíkatých látek in vitro nejméně 90 %)
dusíkaté látky
tuk
popel
vlhkost, je-li vyšší než 11 %
10.02Garnátová moučkavýrobek vzniká lisováním a sušením garnátů (nerozpustný podíl popela
v HCl nejvýše 50 g/kg)
dusíkaté látky
popel
chloridy jako NaCl

11. Minerální látky

Pořadové
číslo
NázevPopisZávazně deklarované jakostní
znaky
1234
11.01Difosforečnan čtyřsodnýtechnicky čistý, určen pro skot mimo mláďat (Na4P2O7)fosfor
sodík
11.02Dihydrogenfosforečnan
horečnatý
(monomagnesiumfosfát)
technicky čistý (Mg(H2PO4)2)fosfor
hořčík
11.03Fosforečnan horečnatýtechnicky čistý (Mg3(PO4)2)fosfor
hořčík
11.04Fosforečnan hořečnato-
amonný
technicky čistý (H4MgPO4 • 6 H2O)fosfor
hořčík
11.05Fosforečnan vápenato-
sodný
technicky čistývápník
fosfor
sodík
11.06Fosforečnan hořečnato-
sodný
technicky čistýfosfor
sodík
hořčík
111.07Fosforečnan vápenatýtechnicky čistý (Ca3(PO4)2)vápník
fosfor
11.08Hydrogenfosforečnan
amonný (diamoniumfosfát)
technicky čistý (NH4)2HPO4)fosfor
dusík
11.09Hydrogenfosforečnan
sodný, monohydrát
(dinatriumfosfát)
technicky čistý monohydrát (Na2HPO4 • H2O)fosfor
sodík
11.10Hydrogenfosforečnan sodný
dihydrát
technicky čistý, dihydrát (Na2HPO4 • 2 H2O)fosfor
sodík
11.11Hydrogenfosforečnan sodný
dodekahydrát
technicky čistý, dodekahydrát (Na2HPO4 • 10 H2O)fosfor
sodík
11.12Chlorid draselnýtechnicky čistý (KCl)draslík
11.13Chlorid horečnatý, hexa-
hydrát
technicky čistý, hexahydrát (MgCl2 • 6 H2O)hořčík
11.14Kostní precipitátvedlejší výrobek při zpracování kostí na želatinu, získává se chemickou
úpravou zbytku kostí, dále se zpracovává sušením a šrotováním
(rozpustný fosfor nejméně 135 g/kg)
vápník
fosfor
nerozpustný podíl popela v HCl,
je-li vyšší než 30 g/kg
11.15Kaustický magnezitvedlejší výrobek při zpracování magnezitových hornin v pražících
pecích (oxidu železa nejvýše 70 g/kg, oxidu hliníku nejvýše 6 g/kg)
hořčík
11.16Síran horečnatý, krystalický
bezvodý
technicky čistý, krystalický, bezvodý (MgSO4)hořčík
11.17Síran horečnatý, mono-
hydrát
technicky čistý, monohydrát (MgSO4 • H2O)hořčík
11.18Uhličitan horečnatýtechnicky čistý (MgCO3)hořčík
11.19Uhličitan sodný, krystalickýtechnicky čistý, technicky čistý, krystalický (Na2CO3)sodík
11.20Síran draselný,bezvodýtechnicky čistý, bezvodý (K2SO4)draslík
11.21Síran sodný, bezvodýtechnicky čistý, bezvodý (Na2SO4)sodík
11.22Síran vápenatý, bezvodýtechnicky čistý, bezvodý (CaSO4)vápník
11.23Fumarát vápenatýtechnicky čistý,vápník
11.24Dihydrogenfosforečnan
vápenatý s uhličitanem
vápenatým
technicky čistý, s uhličitanem vápenatým
(Ca (H2PO4)2 + CaCO3), poměr Ca : P 1,0 - 1,3 : 1
vápník
fosfor
11.25Pikolinát chromutechnicky čistý (C18N3O6Cr)chrom troj mocný
11.26Laktát chromutechnicky čistýchrom troj mocný
11.27Vaječné skořápky sušenévznikají z čerstvých vajec, při oddělování vaječné hmoty, upravují se
sušením a šrotováním (nerozpustný podíl popela v HCl nejvýše 15 g/kg)
vápník
vlhkost, je-li vyšší než 5 %

12. Varia

Pořadové
číslo
NázevPopisZávazně deklarované jakostní
znaky
1234
12.01Vaječná hmota sušená,
moučka
výrobek z čerstvých vajec po oddělení skořápky, upravený sušením.
Výrobek musí být v podstatě prostý skořápek
dusíkaté látky
popel
vlhkost

Příloha č. 11 část C k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

KRMNÉ SUROVINY NEUVEDENÉ V ČÁSTI B a B 1

Pořadové čísloKrmná surovinaZávazně deklarované jakostní znaky
123
1.Zrna obilovin-
2.Výrobky a vedlejší výrobky z obilovindusíkaté látky, je-li obsah vyšší než 100 g/kg
tuk, je-li obsah vyšší než 50 g/kg
vláknina
škrob, je-li obsah vyšší než 200 g/kg
3.Olejnatá semena, olejnaté plody-
4.Výrobky a vedlejší výrobky z olejnatých semen nebo plodůdusíkaté látky, je-li obsah vyšší než 100 g/kg tuk,
je-li obsah vyšší než 50 g/kg
vláknina
5.Semena luskovin-
6.Výrobky a vedlejší výrobky ze semen luskovindusíkaté látky, je-li obsah vyšší než 100 g/kg vláknina
7.Hlízy a kořeny-
8.Výrobky a vedlejší výroby ze hlíz a kořenůvláknina
škrob
nerozpustný podíl popela v HCl,
je-li obsah vyšší než 35 g/kg
9.Jiné výrobky a vedlejší výrobky z průmyslového zpracování cukrovkyvláknina, je-li obsah vyšší než 15 g/kg
veškeré cukry jako sacharósa
nerozpustný podíl popela v HCl,
je-li obsah vyšší než 35 g/kg
10.Ostatní semena a plody, jejich výrobky a vedlejší výrobkydusíkaté látky
tuk, je-li obsah vyšší než 100 g/kg vláknina
11.Pícniny a objemná krmivadusíkaté látky, je-li obsah vyšší než 100 g/kg
vláknina
12.Ostatní rostliny, jejich výrobky a vedlejší výrobkydusíkaté látky, je-li obsah vyšší než 100 g/kg
vláknina
13.Výrobky a vedlejší výrobky z průmyslového zpracování cukrové třtinyvláknina, je-li obsah vyšší než 150 g/kg
veškeré cukry vyjádřené jako sacharósa
14.Mléčné výrobky a vedlejší výrobkydusíkaté látky
laktósa, je-li obsah vyšší než 100 g/kg
vlhkost, je-li vyšší než 5 %
15.Výrobky ze suchozemských zvířatdusíkaté látky, je-li obsah vyšší než 100 g/kg
tuk, je-li obsah vyšší než 50 g/kg
vlhkost, je-li vyšší než 8 %
16.Ryby a ostatní mořští živočichové, výrobky a vedlejší výrobky z nichdusíkaté látky, je-li obsah vyšší než 100 g/kg
tuk, je-li obsah vyšší než 50 g/kg
vlhkost, je-li vyšší než 8 %
17.Minerální látkyodpovídající minerální látky
18.Variadusíkaté látky, je-li obsah vyšší než 100 g/kg
vláknina
tuk, je-li obsah vyšší než 100 g/kg
veškeré cukry vyjádřené jako sacharósa,
je-li obsah vyšší než 100 g/kg
škrob, je-li obsah vyšší než 300 g/kg

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

URČITÁ PROTEINOVÁ KRMIVA

Označení skupiny výrobkůNázev výrobkuPopis fyziologicky účinné látky nebo identifikace mikroorganismuŽivinový substrát (případná specifikace)SloženíDruh a kategorie hospod. zvířatJiná ustanovení
123451)671)
1. Proteinové produkty z mikroorganismů následujících skupin:
1.1. Bakterie
1.1.1 .bakterie
kultivované na
metanolu
1.1.1.1. Proteinový
produkt vzniklý
fermentací
Methylophilus
methylotrophus na
metanolu
Methylophilus
methylotropus, kmen
NCIB 10.515
metanol- dusíkaté látky:
min. 68 %
- reflexní číslo:
min. 50
- prasata
- telata
- drůbež
- ryby
Údaje na etiketě nebo obalu
výrobku:
- název výrobku
- dusíkaté látky
- popel
-tuk
- vlhkost
- návod k použití
- oznámení: „nevdechovat"
- reg. č. (evid. č.)2)
Údaje na etiketě nebo obalu
krmných směsí:
- množství výrobku v krmné
směsi
1.1.2 Bakterie
kultivované na
přírodním plynu
1.1.2.1 Proteinový
produkt vzniklý
fermentací organismů
získaných z přírodního
plynu: Methylococcus
capsulatus (Bath),
Alcaligenes
acidovorans, Bacillus
brevis a Bacillus
firmus, a následnou
inaktivací
Methylococcus
capsulatus (Bath)
NCIMB kmen 11132
Alcaligenes
acidovorans
NCIMB kmen 12387
Bacillus brevis
NCIMB kmen 13288
Bacillus firmus
NCIMB kmen 13280
přírodní plyn :
(průměrně:
91 % metan
5 % etan
2 % propan
0,5 % izobutan
0,5 % n-butan
1 % ostatní složky)
čpavek, minerální soli
dusíkaté látky:
min. 65 %
- prasata ve
výkrmu
mezi 25
a 60 kg
- telata od
80 kg
- lososi
Údaje na etiketě nebo obalu
výrobku:
- označení: "Proteinový produkt
vzniklý fermentací organismů
získaných z přírodního plynu:
Methylococcus capsulatus (Bath),
Alcaligenes acidovorans, Bacillus
brevis a Bacillus firmus"
- dusíkaté látky
- popel
- tuk
- vlhkost
- návod k použití
- maximální dávkování
- 8 % prasata ve výkrmu
- 8 % telata
- 19 % lososi (sladká voda)
- 33 % lososi (mořská voda)
- oznámení „nevdechovat"
- reg. č. (evid. č.)2)
Údaje na etiketě nebo obalu
krmných směsí:
- označení: "Proteinový produkt
vzniklý bakteriální fermentací na
přírodním plynu"
- množství výrobku v krmné
směsi
1.2 Kvasnice
1.2.1.
kvasnice kultivované na substrátech živočišného nebo rostlinného původu
Všechny kvasnice - získané z kmenů mikroorganismů a substrátů, uvedených v odstavci 3 a 4 -jejichž buňky byly devitalizoványSaccharomyces cerevisiae,Melasa, lihovarské výpalky, zrniny a produkty obsahující škrob, ovocné šťávy, syrovátka, kyselina mléčná, hydrolyzáty rostlinných vláken.Všechny druhy zvířat
Saccharomyces carlsbergiensis
Kluyveromyces lactis,
Kluyveromyces fragilis
Candida guilliiermondiiMelasa, lihovarské výpalky, zrniny a produkty obsahující škrob, ovocné šťávy, syrovátka, kyselina mléčná, hydrolyzáty rostlinných vlákensušina min. 16%výkrm prasat
1.2.2. kvasnice
kultivované na jiných
substrátech, než je
uvedeno v bodě 1.2.1.
--
1.2.3. kvasnice kultivované na substrátech rostlinného původuVitexCandida utilisHydrolyzáty z vlákniny rostlindusítaké látky min. 44 %všechny druhy zvířatvýrobce Biocel Paskov povoleno do 31. 12. 2003
1.3. Řasy
1.4. Nižší houby
1.4.1 Produkty
z výroby antibiotik
fermentací
1.4.1.1 Mycelium,
vlhký vedlejší produkt
výroby penicilinu,
silážovaný pomocí
Lactobacillus brevis,
plantarum, sake,
collenoid
a Streptococcus lactis
pro inaktivaci
penicilinu a tepelně
ošetřený
Dusíkatá složka
Penicillium
chrysogenum
ATCC 48271
Různé zdroje sacharidů
a jejich hydrolyzáty
dusík vyjádřený
jako dusíkaté
látky:
min. 7 %
přežvýkavci
prasata
Údaje na etiketě nebo obalu
výrobku:
- označení: „Silážované mycelium
po výrobě penicilinu"
- dusík vyjádřený jako dusíkaté
látky
- popel
- vlhkost
- druh a kategorie zvířat
Údaje na etiketě nebo obalu
krmných směsí:
- označení: „Silážované mycelium
po výrobě penicilinu"
2. Dusíkaté sloučeniny nebílkovinné povahy
2.1. Močovina a její
deriváty
2.1.1 Močovina,
technicky čistá
CO(NH2)2-Močovina:
min.97 %
přežvýkavci
od počátku
přežvykování
Údaje na etiketě nebo obalu
výrobku:
- označení: „močovina", „biuret",
„fosfát močoviny",
„Isobutyldiendimočovina" podle
výrobku
2.1.2 Biuret, technicky
čistý
CO(NH2)2-NH-Biuret:
min.97 %
- obsah dusíku. U výrobku 2.1.3.
kromě toho i obsah fosforu
- druh a kategorie zvířat
- reg. č.(evid. č.)2)
2.1.3 Fosfát močoviny,
technicky čistý
CO(NH2)2.H3PO4-dusík:
min. 16,5 %
fosfor:
min. 18%
Údaje na etiketě nebo obalu
krmných směsí:
- označení: „močovina", „biuret",
„fosfát močoviny",
„Isobutyldiendimočovina" podle
výrobku
- množství výrobku v krmné
směsi
- množství nebílkovinného
dusíku, vyjádřené v dusíkatých
látkách (v % z celkového obsahu
dusíkatých látek)
2.1.4 Isobutylidendi-
močovina, technicky
čistá
(CH3)2-(CH)2-
(NHCONH2)2
-dusík:
min. 30 %
Isobutyraldehyd:
min. 35 %
- v návodu k použití množství
nebílkovinného dusíku, které
nesmí být vzhledem k druhu
a kategorii zvířat v denní krmné
dávce překročeno
2.2 Amonné soli 2.2.1 Mléčnan
amonný,
vyráběný fermentací
prostřednictvím
Lactobacillus
bulgaricus
CH3CH-OHCOONH4 syrovátkadusík vyjádřený
v dusíkatých
látkách:
min. 44 %
přežvýkavci
od počátku
přežvykování
Údaje na etiketě nebo obalu
výrobku:
- označení: „mléčnan amonný
z fermentace"
- obsah dusíku vyjádřený
v dusíkatých látkách
- popel
- vlhkost
- druh a kategorie zvířat
- reg. č. (evid. č.)2)
Údaje na etiketě nebo obalu
krmných směsí:
- označení: „mléčnan amonný
z fermentace"
- množství výrobku v krmné
směsi
- množství nebílkovinného
dusíku, vyjádřené v dusíkatých
látkách (v % z celkového obsahu
dusíkatých látek)
- v návodu k použití množství
nebílkovinného dusíku, které
nesmí být vzhledem k druhu
a kategorii zvířat v denní krmné
dávce překročeno
2.2.2 Octan amonný,
vodný roztok
CH3COONH4octan amonný:
min. 55 %
přežvýkavci
od počátku
přežvykování
Údaje na etiketě nebo obalu
výrobku:
- označení: „octan amonný"
- obsah dusíku
- obsah vlhkosti
- druh a kategorie zvířat
- reg. č. (evid. č.)2)
Údaje na etiketě nebo obalu
krmných směsí:
- označení: „octan amonný"
- množství výrobku v krmné
směsi
- množství nebílkovinného
dusíku, vyjádřené v dusíkatých
látkách (v % z celkového obsahu
dusíkatých látek)
- v návodu k použití množství
nebílkovinného dusíku, které
nesmí být vzhledem k druhu
a kategorii zvířat v denní krmné
dávce překročeno
2.2.3 Síran amonný ve
vodném roztoku
(NH4)2SO4síran amonný:
min. 35 %
přežvýkavci
od počátku
přežvykování
Údaje na etiketě nebo obalu
výrobku:
- označení: „Síran amonný"
- obsah dusíku
- obsah vlhkosti
- druh zvířat
- reg. č. (evid. č.)2)
Údaje na etiketě nebo obalu
krmných směsí:
- označení: „Síran amonný"
- množství výrobku v krmné
směsi
- množství nebílkovinného dusíku
vyjádřené v dusíkatých látkách
(v % z celkového obsahu
dusíkatých látek
- v návodu k použití množství
nebílkovinného dusíku, které
nesmí být vzhledem k druhu a
kategorii zvířat v denní krmné
dávce překročeno
- v krmných dávkách mladých
přežvýkavců nesmí dávkování
v denní dávce překročit 0,5 %
2.3 Vedlejší produkty
fermentační výroby
aminokyselin
2.3.1 Tekuté,
koncentrované vedlejší
produkty výroby
kyseliny L-glutamové
fermentací pomocí
Corynebacterium
melassecola
Amonné soli a jiné
dusíkaté sloučeniny
sacharóza, melasa,
škrobové produkty
a jejich hydrolyzáty
dusík vyjádřený
v dusíkatých
látkách:
min. 48 %
vlhkost:
max. 28 %
přežvýkavci
od počátku
přežvykování
Údaje na etiketě nebo obalu
výrobku:
- označení: „vedlejší produkt z
výroby kyseliny L-glutamové"
pro výrobek 2.3.1, „vedlejší
produkt z výroby L-lysinu" pro
výrobek 2.3.2
2.3.2 Tekuté
koncentrované vedlejší
produkty výroby L-
lysinu
monohydrochloridu
fermentací pomocí
Brevibacterium
lactofermentum
Amonné soli a jiné
dusíkaté sloučeniny
sacharóza, melasa,
škrobové produkty
a jejich hydrolyzáty
dusík vyjádřený
v dusíkatých
látkách:
min. 45 %
přežvýkavci
od počátku
přežvykování
- dusík vyjádřený v dusíkatých
látkách
- popel
- vlhkost
- druh a kategorie zvířat
- reg. č. (evid. č.)2)
Údaje na etiketě nebo obalu
krmných směsí:
- označení: „vedlejší produkt z
výroby kyseliny L-glutamové"
pro výrobek 2.3.1, „vedlejší
produkt z výroby L-Lysinu" pro
výrobek 2.3.2
- množství nebílkovinného
dusíku, vyjádřené v dusíkatých
látkách (v % z celkového obsahu
dusíkatých látek)
- v návodu k použití množství
nebílkovinného dusíku, které
nesmí být vzhledem k druhu a
kategorii zvířat v denní krmné
dávce překročeno
3. Aminokyseliny a jejich soli
3.1 Methionin 3.1.1 DL-methionin,
technicky čistý
CH3S(CH2)2-
CH(NH2)-COOH
-DL-methionin:
min. 98 %
všechna
zvířata
Údaje na etiketě nebo obalu
výrobku:
3.1.2 N-
Hydroxymethyl-DL-
methionin, vápenatý,
dihydrát, technicky
čistý
(CH3S(CH2)2-
CH(NH-H2OH)-
COO)2Ca.2H2O
DL-methionin:
min. 67 %
formaldehyd:
max. 14 %
vápník:
min. 9 %
přežvýkavci
od počátku
přežvykování
- označení: „DL-methionin" pro
výrobek 3.1.1, „N-
hydroxymethyl-DL-methionin,
vápenatý, dihydrát" pro výrobek
3.1.2, „Zink-methionin" pro
výrobek 3.1.3
3.1.3 Zink-methionin,
technicky čistý
[CH3S(CH2)2-
CH(NH2)-COO)-Zn
DL-methionin:
min. 80 %
zinek:
max. 18,5 %
- obsah DL-methioninu
- obsah vlhkosti
- druh a kategorie zvířat pro
výrobky 3.1.2 a 3.1.3
- reg. č. (evid. č.)2)
3.1.4 DL-methionin,
sodná sůl,
koncentrovaný roztok
technicky čistý
(CH3S(CH2)2-
CH(NH2)-COO)Na
DL-methionin:
min. 40,0 %
sodík:
min. 6,2 %
všechna
zvířata
Údaje na etiketě nebo obalu
výrobku:
- označení: „DL-methionin,
sodná sůl, koncentrovaný roztok"
- obsah DL-methioninu
- obsah vlhkosti
- reg. č. (evid. č.)2)
3.1.5 DL-methionin,
technicky čistý,
chráněný kopolymerem
vinylpyridin/styrén
CH3S(CH2)2-
CH(NH2)-COOH
DL-methionin:
min. 65 %
copolymer
vinylpyridin/
styrén:
max. 3 %
dojniceÚdaje na etiketě nebo obalu
výrobku:
- označení: „DL-methionin,
technicky čistý, chráněný
kopolymerem
vinylpyridin/styrén"
- obsah DL-methioninu
- obsah vlhkosti
- kategorie zvířat
- reg. č. (evid. č.)2)
3.2 Lysin 3.2.1 L-Lysin,
technicky čistý
NH2-(CH2)4-
CH(NH2)-COOH
-L-lysin:
min. 98 %
všechna
zvířata
Údaje na etiketě nebo obalu
výrobku:
3.2.2 L-lysin,
koncentrovaný roztok
(báze)
NH2-(CH2)4-
CH(NH2)-COOH
sacharóza, melasa,
škrobové produkty
a jejich hydrolyzáty
L-lysin:
min. 50 %
- označení: „L-lysin" pro výrobek
3.2.1, „L-lysin, koncentrovaný
roztok (báze)" pro výrobek 3.2.2,
3.2.3 L-lysin,
monohydrochlorid,
technicky čistý
NH2-(CH2)4-
CH(NH2)-COOH.HCl
L-lysin:
min. 78 %
„L-lysin, monohydrochlorid" pro
výrobek 3.2.3, „L-lysin.
monohydrochlorid,
3.2.4 L-lysin.
monohydrochlorid,
koncentrovaný roztok
NH2-(CH2)4-
CH(NH2)-COOH.HCl
sacharóza, melasa,
škrobové produkty
a jejich hydrolyzáty
L-lysin:
min. 22,4 %
koncentrovaný roztok" pro
výrobek 3.2.4, „L-lysin, sulfát a
jeho vedlejší produkty z
3.2.5 L-lysin, sulfát,
získaný fermentací
pomocí
Corynebacterium
glutamicum
[NH2-(CH2)4-
CH(NH2)-
COOH]2-H2SO4
cukerný sirup, melasa,
obilí, škrobové
produkty a jejich
hydrolyzáty
L-lysin:
min.40 %
fermentace" pro výrobek 3.2.5
- obsah L-lysinu
- obsah vlhkosti
- reg. č. (evid. č.)2)
3.2.6. L-lysin fosfát
a jeho vedlejší
produkty z fermentace
pomocí
Brevibacterium
lactofermentum NRRL
B-11470
[NH2-(CH2)4-
CH(NH2)-
COOH]2.H3PO4
sacharóza, amoniak
a extrakt z ryb
L-lysin:
min. 35 %
fosfor:
min. 4,3 %
drůbež
prasata
Údaje na etiketě nebo obalu
výrobku:
- označení: „L-lysin fosfát a jeho
vedlejší produkty z fermentace"
- obsah L-lysinu
- obsah vlhkosti
- reg. č. (evid. č.)2)
3.2.7. Směs:
a) L-lysin-
monohydrochlorid,
technicky čistý a
b) DL-methionin,
technicky čistý
chráněný kopolymerem
vinylpyridin/styrén
NH2-(CH2)4-
CH(NH2)-COOH.HCl
CH3S(CH2)2-
CH(NH2)-COOH
L-lysin + DL-
methionin: min.
50 % (včetně
DL-methionin:
min. 15%)
kopolymer
vinylpyridin/
styrén:
max. 3 %
dojniceÚdaje na etiketě nebo obalu
výrobku:
- označení: „Směs L-lysinu
monohydrochlorid a DL-
methioninu, chráněného
kopolymerem
vinylpyridin/styrén"
- obsah L-lysinu
- obsah DL-methioninu
- obsah vlhkosti
- kategorie zvířat
- reg. č. (evid. č.)2)
3.3 Threonin3.3.1 L- threonin,
technicky čistý
CH3-CH(OH)-
CH(NH2)-COOH
L-threonin:
min. 98 %
všechna
zvířata
Údaje na etiketě nebo obalu
výrobku:
- označení: „L-threonin"
- obsah L-threoninu
- obsah vlhkosti
- reg. č. (evid. č.)2)
3.4 Tryptofan 3.4.1 L-tryptofan,
technicky čistý
(C8H5NH)-CH2-
CH(NH2)-COOH
L-tryptofan:
min. 98 %
všechna
zvířata
Údaj e na etiketě nebo obalu
výrobku:
- označení: „L-tryptofan"
- obsah L-tryptofanu
- obsah vlhkosti
- reg. č. (evid. č.)2)
3.4.2 DL-tryptofan,
technicky čistý
(C8H5NH)-CH2-
CH(NH2)-COOH
DL-tryptofan:
min. 98 %
Údaje na etiketě nebo obalu
výrobku:
- označení: „DL-tryptofan"
- obsah DL-tryptofanu
- obsah vlhkosti
- reg. č. (evid. č.)2)
4. Hydroxyanalogy aminokyselin
4.1 Analogy methioninu4.1.1 Hydroxyanalog methioninuCH3S-(CH2)2-CH(OH)-COOH-celkové kyseliny: min. 85 % monomer kyseliny: min. 65 %všechna zvířataÚdaje na etiketě nebo obalu výrobku:- označení: „Hydroxyanalog methioninu“ pro výrobek 4.1.1, nebo „Vápenatá sůl hydroxyanalogu methioninu“ pro výrobek 4.1.2- obsah monomeru kyseliny a celkových kyselin pro výrobek 4.1.1 nebo obsah monomeru kyseliny pro výrobek 4.1.2- obsah vlhkosti- druh zvířat- reg.č.(evid.č.)2)Údaje na etiketě nebo obalu krmných směsí:- označení: „Hydroxyanalog methioninu“ pro výrobek 4.1.1, nebo „Vápenatá sůl hydroxyanalogu methioninu“ pro výrobek 4.1.2- obsah monomeru kyseliny i celkových kyselin pro výrobek 4.1.1 nebo obsah monomeru kyseliny pro výrobek 4.1.2- obsah výrobku v krmné směsi
4.1.2 Vápenatá sůl hydroxyanalogu methioninu[CH3S-(CH2)2-CH(OH)-COO]2Ca-monomer kyseliny: min. 83 % vápník: min. 12 %
4.1.3. isopropyl ester hydroxylovaných analogů methioninuCH3-S-(CH2)2-CH(OH)-COO-CH-(CH3)2-- monomer estery: minimálně 90%- vlhkost: maximálně 1%dojniceÚdaje na etiketě nebo obalu výrobku:- isopropyl ester kyseliny 2-hydroxy-4-methylthiobutanovéÚdaje na etiketě nebo obalu kompletního krmiva:- analog methioninu: isopropyl ester kyseliny 2-hydroxy-4-methylthiobutanové- procento analogu methioninu v krmivu.

1) hodnoty uvedené nebo deklarované ve sloupcích č. 5 a 7 se vztahují na původní sušinu.

2) u výrobců registrační číslo výrobce a evidenční číslo výrobního provozu, u dovozců, dodavatelů a distributorů registrační číslo dovozce, dodavatele, distributora, udělené
rozhodnutím o registraci podle § 9 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb. V souladu s ustanovením článku II. zákona č. 244/2000 Sb., kterým se
mění zákon č. 91/1996 Sb., platí dočasně u výrobců a dovozců evidenční čísla udělená rozhodnutím o registraci podle § 9 odst.l písm a) zákona č. 91/1996 Sb.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

TOLERANCE PRO JAKOSTNÍ ZNAKY KRMNÝCH SUROVIN A URČITÝCH PROTEINOVÝCH KRMIV

a) u dusíkatých látek

- 2 jednotky u deklarovaných obsahů 20 % nebo vyšších,

- 10% deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů pod 20% (ne nižší než 10 %),

- 1 jednotka u deklarovaných obsahů nižších než 10 %;

b) u veškerých cukrů, u redukujících cukrů, sacharosy, laktosy a glukosy (dextrosy)

- 2 jednotky u deklarovaných obsahů 20 % nebo vyšších,

- 10 % deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů pod 20 % (ne nižším než 5%),

- 0,5 jednotky u deklarovaných obsahů nižších než 5 %;

c) u škrobu a inulinu

- 3 jednotky u deklarovaných obsahů 30 % nebo vyšších,

- 10 % deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů pod 30 % (ne nižší než 10 %),

- 1 jednotka u deklarovaných obsahů nižších než 10 %;

d) u olejů a tuků

- 1,8 jednotky u deklarovaných obsahů 15 % nebo vyšších,

- 12 % deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů pod 15 % (ne nižší než 5 %),

- 0,6 jednotky u deklarovaných obsahů nižších než 5 %;

e) u vlákniny

- 2,1 jednotky u deklarovaných obsahů 14 % nebo vyšších,

- 15 % deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů pod 14 % (ne nižším než 6 %),

- 0,9 jednotky u deklarovaných obsahů nižších než 6 %;

f) u vlhkosti a popela

- 1 jednotka u deklarovaných obsahů 10 % nebo vyšších,

- 10 % deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů pod 10 % (ne nižší než 5 %),

- 0,5 jednotky u deklarovaných obsahů nižších než 5 %;

g) u celkového fosforu, sodíku, uhličitanu vápenatého, vápníku, hořčíku, čísla kyselosti a u látek nerozpustných v petroléteru

- 1,5 jednotky u deklarovaných obsahů (hodnot) 15 % (15) nebo vyšších, podle daných případů,

- 10 % deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů (hodnot) pod 15 % (15), ale ne nižších než 2 % (2), podle daných případů,

- 0,2 jednotky u deklarovaných obsahů (hodnot) nižších než 2 % (2); podle daných případů

h) u popela nerozpustného v kyselině chlorovodíkové a u chloridů vyjádřených jako NaCl

- 10 % deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů 3 % nebo vyšších,

- 0,3 jednotky u deklarovaných obsahů nižších než 3 %;

i) u karotenu, vitaminu A a xantofylu

- 30 % deklarovaného obsahu;

j) u methioninu, lysinu a volných dusíkatých bází

- 20 % deklarovaného obsahu.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

DOPLŇKOVÉ LÁTKY

Příloha č. 14 „Doplňkové látky" obsahuje tyto části:

Obecná ustanovení

Seznam doplňkových látek povolených na dobu 10 let, jejichž povolení je vázáno na osobu odpovědnou za jejich uvádění do oběhu - část C1

Seznam doplňkových látek povolených dočasně na dobu ne delší než čtyři nebo pět let v případě doplňkových látek, které byly předmětem dočasného povolení před 1. dubnem 1998, jejichž povolení je vázáno na osobu odpovědnou za jejich uvádění do oběhu - část C2

Seznam doplňkových látek skupin B. až P. povolených na dobu neurčitou - část C3

Seznam doplňkových látek skupin F. až P. povolených dočasně na dobu ne delší než čtyři roky nebo pět let v případě doplňkových látek, které byly předmětem dočasného povolení před 1. dubnem 1998 - část C4

Příloha č. 14 část A k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

ČÁST A

Obecná ustanovení

1. Osoba odpovědná za uvedení doplňkové látky do oběhu je fyzická nebo právnická osoba, která odpovídá za shodu doplňkové látky s látkou, která byla povolena pro uvedení do oběhu.

2. Mikroorganismy se pro účely této vyhlášky rozumí mikroorganismy tvořící kolonie.

3. Tolerance

Při posuzování zkoušených hodnot doplňkových látek v substancích nebo v premixech nebo v kompletních a doplňkových krmivech nebo v krmivech pro zvláštní účely výživy platí:

I. Tolerance zahrnující technologické chyby:

a) u obsahu do 0,5 jednotek (mg, g, 1 000 μg, 1 000 m. j., 105 CFU) tolerance 40 %,

b) u obsahu 0,5 až 1 jednotka tolerance 0,2 jednotky,

c) u obsahu 1,0 až 50 jednotek tolerance 20 %,

d) u obsahu 50,0 až 100 jednotek tolerance 10 jednotek,

e) u obsahu 100,0 až 500 jednotek tolerance 10 %,

f) u obsahu 500,0 až 1 000 jednotek tolerance 50 jednotek,

g) u obsahu nad 1 000 jednotek tolerance 5 %.

II. Tolerance zahrnující náhodné chyby vznikající při zkoušení vzorků, které jsou vyjádřeny s přihlédnutím k analytické toleranci odvozené z nejistot měření1c).

Příloha č.14 část C 1 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

Seznam doplňkových látek povolených na dobu 10 let, jejichž povolení je vázáno na osobu odpovědnou za jejich uvádění do oběhu

Reg. č. doplňkové látkyJméno a reg. č.
osoby odpovědné za uvedení do
oběhu
Doplňková látka (obchodní název)Složení, chem.vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. stáříMin. obsahMax. obsahJiná ustanoveníKonec období povolení
mg účinné látky/kg kompletního krmiva
123456789
A./1. Stimulátory růstu antibiotické
E712Intervet
International bv
FLAVOFOSFOLIPOL 80 g/kg
(Flavomycin 80)
FLAVOFOSFOLIPOL 40 g/kg
(Flavomycin 40)
složení doplňkové látky:
Flavofosfolipol 80 g/kg
oxid křemičitý: 50- 150 g/kg
uhličitan vápenatý: 0 - 400 g/kg
Flavofosfolipol 40 g/kg
oxid křemičitý: 20 - 120 g/kg
uhličitan vápenatý:
200 - 750 g/kg
účinná látka: moenomycin A
C69H108N5O34P
číslo CAS: 11015-37-5 fosfoglykolipid produkovaný Streptomyces ghanaensis DSM 12 218, složení antibiotických faktorů:
40 - 80 % moenomycinu A
0-20 % moenomycinu A1/2
0-20 % moenomycinu C1
5 - 25 % moenomycinu C3
0 - 15 % moenomycinu C4
králíci-24Intervet International BV, Holandsko+
Hoechst Roussel Vet.GmbH
Biovet, Bulharsko+
30.9.2009
E716Intervet International bvSALINOMYCINÁT SODNÝ 120 g/kg
(Salocin 120 mikrogranulát)
složení doplňkové látky:
salinomycinát sodný: ≥ 120 g/kg
oxid křemičitý: 10-100 g/kg
uhličitan vápenatý: 350 -700 g/kg
účinná látka: C42H69O11Na
číslo CAS: 53003-10-4 (sodná sůl polyeterické monokarboxylové kys. produkované Streptomyces albus DSM 12 217) přidružené cizí látky: elaiophylin < 42 mg v 1 kg salinomycinátu sodného; 17-epi-20-desoxysalinomycin < 40 mg v 1 kg salinomycinátu sodného
selata
výkrm prasat
4 měsíce
6 měsíců
30
15
60
30
Intervet International BV, Holandsko+
Krka Slovinsko+
Pfizer Be1 gie+
Hoffmann La Roche Švýcarsko+
Hoechst Roussel Vet. GmbH
Biovet Bulharsko+

V návodu uvést: „Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku skupiny ionoforů; kombinace s některými léčivými látkami (např. thiamulinem) může být kontraindikována" a „Nebezpečné pro lichokopytníky"
30.9.2009
30.9.2009
E717Eli Lilly and Comp. Ltd.AVTLAMYCIN 200g/kg
(Maxus G200, Maxus 200)
AVILAMYCIN 100g/kg
(Maxus G100, Maxus 100)
složení doplňkové látky:
Avilamycin 200 g /kg
sojový nebo minerální olej: 5-30g/kg
selata4 měs.2040Eli Lilly and Comp.Ltd.30.9.2009
výkrm prasat6 měs.102030.9.2009
výkrm kuřat-2,51030.9.2009
sojové slupky ad 1 kg
Avilamycin 100 g aktivity/kg
sojový nebo minerální olej: 5 -30 g/kg
sojové slupky ad 1 kg
účinná látka:
C57-62H82-90Cl1-2O31-32
číslo CAS avilamycinu A: 69787-79-7, číslo CAS avilamycinu B: 73240-30-9 směs oligosacharidů ortosomycinové skupiny, produkovaná Streptomyces viridochromogenes NRRL 2860 v granulované formě, obsahující:
min. 60 % avilamycinu A
max. 18 % avilamycinu B
min.70 % avilamycinu A+B
jiné jednotlivé avilamyciny max. 6 %
krůty-51020.1.2013
Reg. č. doplňkové látkyJméno a reg. č.
osoby odpovědné za uvedení do
oběhu
Doplňková látka (obchodní název)Složení, chem.vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. stáříMin. obsahMax. obsahJiná ustanoveníKonec období povolení
mg účinné látky/kg kompletního krmiva
123456789
D. Kokcidiostatika a jiné léčebné látky
E758Alpharma ASROBENIDIN HYDROCHLORID 66 g/kg
(Cycostat 66 G)
složení doplňkové látky:
robenidin hydrochlorid: 66 g/kg
lignosulfát: 40 g/kg
síran vápenatý
dihydrát: 894 g/kg
účinná látka: C15H13C12N5.HCl
číslo CAS: 25875-50-7 1,3-bis-/(p-chlorobenzyliden)-amino/guanidin-hydrochlorid přidružené nečistoty: N,N´,N´´-tris/(p-Cl-benzyliden)amino/guanidin 1 %
bis-(4-Cl-benzyliden) hydrazin 1%
chovní králíci-5066Rӧthel SRN+
Hoffmann La Roche Švýcarsko4
Roche Vitamins Europe Ltd.

ochranná lhůta: nejméně 5 dnů
30.9.2009
E763Alpharma ASLASALOCID SODNÝ A 15 g/100 g
(Avatec 15%)
složení doplňkové látky:
lasalocid sodný A: 15 g/100 g
moučka z kukuřičných palic: 80,95 g/100 g
lecitin: 2 g/100 g
sojový olej: 2 g/100 g
oxid železitý: 0,05 g/100 g
účinná látka:
C34H53O8Na
číslo CAS: 25999-20-6
(sodná sůl 6-/(3R,4S,5S,7R)-7-
/(2S,3S,5S)-5-etyl-5-
/(2R,5R,6S)-5-etyl-5-hydroxy-
6-metyltetrahydro-2H-pyran-2-
yl/-tetrahydro-3-metyl-2-furyl/-
4-hydroxy-3,5 -dimetyl-6-
oxonyl/-2,3-kresotové kyseliny
produkované Streptomyces
lasaliensis subsp. lasaliensis

(ATCC 31180)
přidružené nečistoty: lasalocid sodný B - E 10%
krůty12 týdnů90125Hoffmann La Roche Švýcarsko+
Alpharma AS
Roche Vitamins Europe Ltd.
ochranná lhůta: nejméně 5 dnů
V návodu uvést: „Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku skupiny ionoforů; kombinace s některými léčivými látkami může být kontraindikována" a „Nebezpečné pro lichokopytníky"
30.9.2009
E764Intervet
International bv
HALOFUGINON HYDROBROMID 6 g/kg
(Stenorol)
složení doplňkové látky:
halofuginon hydrobromid: 6 g/kg
želatina: 13,2 g/kg
škrob: 19,2 g/kg
cukr: 21,6 g/kg
uhličitan vápenatý: 940 g/kg
účinná látka:
C16H17BrClN3O3. HBr
DL-trans-7-bromo-6-chloro-3-
(3-(3-hydroxy-2-
piperidyl)acetonyl)quinazolin-
4-(3H)-hydrobromid
číslo CAS: 64924-67-0
přidružené nečistoty: cis-isomer
halofuginonu < 1,5 %
odchov kuřat a kuřice16 týdnů23Intervet International BV, Holandsko+
Hoechst Roussel Vet.GmbH
30.9.2009
E766Intervet
International bv
SALINOMYCINÁT SODNÝ 120 g/kg
(Sacox 120 mikrogranulát)
složení doplňkové látky:
salinomycinát sodný: ≥ 120 g/kg
silicon dioxid: 10-100 g/kg
uhličitan vápenatý: 350-700 g/kg
účinná látka: C42H69O11Na
číslo CAS: 53003-10-4 (sodná sůl polyeterické monokarboxylové kys. produkované Streptomyces albus DSM 12 217) přidružené cizí látky: elaiophylin < 42 mg v 1 kg salinomycinátu sodného; 17-epi-20-desoxysalinomycin < 40 g v 1 kg salinomycinátu sodného
výkrm králíkůodchov kuřat a kuřice--20502550Intervet International BV, Holandsko
Krka Slovinsko+
Pfizer Be1 gie+
Biovet Bulharsko+
Hoffmann La Roche Švýcarsko+

V návodu uvést: „Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku skupiny ionoforů; kombinace s některými léčivými látkami (mpř.thiamulinem) může být kontraindikována" a „Nebezpečné pro lichokopytníky a krůty"
ochranná lhůta: nejméně 5 dnůV návodu uvést: „Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku skupiny ionoforů; kombinace s některými léčivými látkami (např.thiamulinem) může být kontraindikována“ a „Nebezpečné pro lichokopytníky a krůty“.
31.5.2011
E770Alpharma ASMADURAMICIN AMMONIUM ALFA
1 g/100 g
(Cygro 1 %)
složení doplňkové látky:
maduramicin amonný alfa: 1 g/100 g
benzylalkohol: 5 g/100 g
drť z kukuřičných palic: ad 100 g
výkrm kuřat-55Hoffmann La Roche Švýcarsko+
Alpharma AS

ochranná lhůta: nejméně 5 dnů
30.9.2009
účinná látka:
C47H83O17N
číslo CAS: 84878-61-5 (amonná sůl polyeterické monokarboxylové kys. rodukované Actinomadura yumaensis
(ATCC 31 585, NRRL 12 515) přidružené nečistoty: maduramicin amonný beta: < 10 %
krůty16 týdnů55V návodu uvést: „Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku skupiny ionoforů: kombinace s některými léčivými látkami (např.thiamulinem) může být kontraindikována" a „Nebezpečné pro lichokopytníky"15.12.2011
E771Janssen Animal
Health
B.V.B.A.
DICLAZURIL 0,5 g/100 g
(Clinacox 0,5 % premix)
složení doplňkové látky:
diclazuril: 0,5 g/100 g
sojová mouka: 99,25 g/100 g
polyvidone K 30: 0,2 g/100 g
hydroxid sodný: 0,0538 g/100 g
diclazuril: 0,2 g/100 g
sojová mouka: 39,7 g/100 g
polyvidone K 30: 0,08 g/100 g
hydroxid sodný:
0,0215 g/100g
pšeničná krupice: 60 g/100 g
účinná látka:
C17H9 C13N4O2
(±)-4-chlorfenyl/2,6-dichlor-4-(2,3,4,5-tetrahydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2-yl)fenyl/ acetonitril
číslo CAS: 101831-37-2 přidružené nečistoty: sloučeniny z odbourávání (R 064318) 0,2%, další přidružené nečistoty (R 066891, R 066896, R 068610, R 070156, R 068584, R 070016) 0,5% jednotlivě, nečistoty celkem 1,5%
výkrm kuřat-11Jansen Pharmaceutica Be1 gie+
Janssen Animal Health B.V.B.A.

ochranná lhůta: nejméně 5 dní
30.9.2009
DICLAZURIL
0,2 g/100 g
(Clinacox
0,2 % premix)
výkrm krůt12 týdnů1128.2.2011
odchov kuřat a kuřice16 týdnů1120.1.2013
E772Elli Lilly and Company Ltd.,NARASIN 80 g/kg -
NIKARBAZIN 80 g/kg
(Maxiban G 160)
složení doplňkové látky:
narasin: 80 g/kg
nikarbazin: 80 g/kg
sojový nebo minerální olej: 10-30 g/kg
vermiculit: 0-20 g/kg
microtracer F-Red: 11 g/kg
drť z kukuřičných palic nebo rýžové slupky: ad 1 kg
účinná látka: směs narasinu (a) a
nikarbazinu (b)
(a) C43H72O11
číslo CAS: 55134-13-9 (polyeter monokarboxylové kyseliny produkovaný Streptomyces aureofaciens (NRRL 8092), granulovaný), aktivita 85 % Narazinu A
(b) C19H18N6O6
číslo CAS: 330-95-0 (ekvimolární komplex 1,3-bis-(4-nitrofenyl)-močoviny a 4,6-dimetylpyrimidin-2-olu, granulovaný) přidružené nečistoty: p-nitroanilin 1 %
výkrm kuřat-80100Eli Lilly and Comp. Ltd.

ochranná lhůta: nejméně 5 dnů

V návodu uvést: „Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku skupiny ionoforů; kombinace s některými léčivými látkami (např.thiamulinem) může být kontraindikována" a „Nebezpečné pro lichokopytníky"
30.9.2009
+ Platí do 17.10.2004 včetně příslušného obchodního názvu a koncentrace účinné látky pro výrobce nebo distributory nebo dovozce pro uvádění do oběhu v ČR.

Příloha č. 14 část C 2 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

Seznam doplňkových látek povolených dočasně na dobu ne delší než čtyři roky nebo pět let v případě doplňkových látek, které byly předmětem dočasného povolení před 1. dubnem 1998, jejichž povolení je vázáno na osobu odpovědnou za jejich uvádění do oběhu

Reg. č. doplňkové látkyJméno a reg. č.
osoby odpovědné za uvedení do
oběhu
Doplňková látka (obchodní název)Složení, chem.vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. stáříMin. obsahMax. obsahJiná ustanoveníKonec období povolení
mg účinné látky/kg kompletního krmiva
123456789
A/1. Stimulátory růstu antibiotické
E712FLAVOFOSFOLIPOLC70H124O40N6Pkrůty26 týdnů120-17.10.2004
nosnice-25-17.10.2004
výkrm kuřat16 týdnů120-17.10.2004
selata3 měsíce1025jen v mléčných KS17.10.2004
prasata6 měsíců120-17.10.2004
telata6 měsíců616-17.10.2004
telata6 měsíců816jen v mléčných KS17.10.2004
výkrm skotu-210-17.10.2004
V pokynech pro použití uvést: „Množství flavofosfolipolu v denní dávce nesmí překročit 40 mg na 100 kg ž.hm. a 1,5 mg na každých dalších 10 kg ž.hm."

Intervet International BV, Holandsko+
Hoechst Roussel Vet.GmbH
Biovet, Bulharsko+
E714MONENSINÁT SODNÝC36H61O11Na
(sodná sůl polyeter monokarboxylové kyseliny produkované Streptomyces cinnamonensis)
výkrm skotu-1040V návodu pro použití uvést: „Množství monensinátu sodného v denní dávce nesmí překročit 140 mg na 100 kg ž.hm. a 6 mg na každých dalších 10 kg ž.hm."
„Nebezpečné pro lichokopytníky" „Toto krmivo obsahuje doplňkovou látku skupiny ionoforů; kombinace s některými léčivými látkami (např.thiamulinem) může být
kontraindikována"

Eli Lilly and Comp.Ltd.,+
Hoechst Roussel Vet.GmbH+
Biovet, Bulharsko+
17.10.2004
Reg. č. doplňkové látkyJméno a reg. č.
osoby odpovědné za uvedení do
oběhu
Doplňková látka (obchodní název)Složení, chem.vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. stáříMin. obsahMax. obsahJiná ustanoveníKonec období povolení
mg aktivní složky/kg kompletního krmiva
123456789
A/2. Stimulátory růstu neantibiotické
1BASF Aktien-gesellschaft α DE RP 1 31401HYDROGENMRAVENČAN DRASELNÝ
(Formi™ LHS)
složení doplňkové látky:
kyselý mravenčan draselný, pevný, min. 98 g/100 g
silikát, max. 1,5 g/100 g
voda, max. 0,5 g/100 g
účinná látka:
kyselý mravenčan
draselný, pevný
KH(COOH)2
číslo CAS: 20642-05-1
selata
výkrm prasat
2 měsíce6 000
6 000
18 000
12 000
BASF A. G.+30.6.2005
30.6.2005
Reg. č. doplňkové látkyJméno a reg. č.
osoby odpovědné za uvedení do
oběhu
Doplňková látka (obchodní název)Složení, chem.vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. stáříMin. obsahMax. obsahJiná ustanoveníKonec období povolení
mg účinné látky/kg kompletního krmiva
12345 .6789
D. Antikokcidika a chemoterapeutika
E 29Phibro Animal Health, s.p.r.l.SEMDURAMICINÁT
SODNÝ
(Aviax 5 %)
složení doplňkové látky:
semduramicinát sodný: 51,3 g/kg
uhličitan sodný: 40 g/kg
minerální olej: 50 g/kg
hlinitokřemičitan sodný: 20 g/kg
sójový separát: 838,7 g/kg
účinná látka:
semduramicinát sodný
C45H76O16Na
číslo CAS: 113378-31-7
sodná sůl ionophorní
polyetherické
monokarboxylové
ky seliny, produkované
Actinomadura roseorufa

(ATCC 53 664) přidružené
cizí látky :
dekarboxvlsemduramicin
≤ 2 %
demetoxylsemduramicin
≤ 2%
hydroxysemduramicin
≤ 2 % celkem ≤ 5 %
výkrm kuřat-2025ochranná lhůta: nejméně 5 dní1.6.2006
E756DEKOCHINÁT3-etoxykarbonyl-4-
hydroxy-6-decyloxy-7-
etoxyquinolin
výkrm kuřat-2040ochranná lhůta: nejméně 3 dny17.10.2004
E757MONENSINÁT SODNÝC36H62O11Na
(sodná sůl polyeter monokarboxylové kyseliny produkované Streptomyces cinnamonensis)
výkrm kuřat-100125ochranná lhůta:
nejméně 3 dny (platí
pro výkrm kuřat)
V návodu uvést: „Toto
krmivo obsahuje
doplňkovou látku
skupiny ionoforů;
kombinace
s některými léčivými
látkami
(např.thiamulinem) může být kontraindikována" a „Nebezpečné pro lichokopytníky"

Eli Lilly and Comp.Ltd.+
Krka, Slovinsko+
Biovet, Bulharsko+
17.10.2004
odchov kuřat a kuřice16 týdnů10012017.10.2004
krůty16 týdnů9010017.10.2004
E758ROBENIDIN HYDROCHLORID1,3-bis-/(4-chlorobenzyliden)-amino/guanidin-hydrochloridvýkrm kuřat-3036ochranná lhůta: nejméně 5 dnů

Rӧthel SRN+
Hoffmann La Roche Švýcarsko+
Roche Vitamins Europe Ltd.
17.10.2004
krůty-303617.10.2004
výkrm králíků506617.10.2004
E763LASALOCID SODNÝC34H53O8Na
(sodná sůl polyeter monokarboxylové kyseliny produkované Streptomyces lasaliensis)
výkrm kuřat
odchov kuřat a kuřice
-
16 týdnů
75
75
125
125
ochranná lhůta:
nejméně 5 dnů (platí
pro výkrm kuřat)
V návodu uvést: „Toto
krmivo obsahuje
doplňkovou látku
skupiny ionoforů;
kombinace
s některými léčivými
látkami může být
kontraindikována"
a „Nebezpečné pro
lichokopytníky"

Hoffmann La Roche Švýcarsko+
Alpharma AS
Roche Vitamins Europe Ltd.
17.10.2004
17.10.2004
E764HALOFUGINON HYDROBROMIDDL-trans-7-bromo-6-chloro-3-(3-(3-hydroxy-2-piperidyl) acetonyl) quinazolin-4-(3H)-jedna hydrobromidvýkrm kuřat
krůty
-
12 týdnů
2
2
3
3
ochranná lhůta: nejméně 5 dnů

Intervet International BV, Holandsko+
Hoechst Roussel VetGmbH
17.10.2004
17.10.2004
E765NARASINC43H72O11
(polyeteri
monokarboxylová kyselina produkovaná Streptomyces aureofaciens)
výkrm kuřat-6070ochranná lhůta:
nejméně 5 dnů
V návodu uvést: „Toto
krmivo obsahuje
doplňkovou látku
skupiny ionoforů;
kombinace
s některými léčivými
látkami
(např. thiamulinem) může být kontraindikována" a „Nebezpečné pro lichokopytníky"

Eli Lilly and Comp.Ltd.,+
17.10.2004
E766SALINOMYCINÁT SODNÝC42H69O11Na
(sodná sůl polyeter monokarboxylové kyseliny produkované Streptomyces albus)
Obsah elaiophylinu: < 42 mg v 1 kg salinomycinátu sodného
Obsah 17-epi-20-desoxy-salinomycinu: < 40 g v 1 kg salinomycinátu sodného
výkrm kuřat-5070V návodu uvést: „Toto
krmivo obsahuje
doplňkovou látku
skupiny ionoforů;
kombinace
s některými léčivými
látkami
(např.thiamulinem) může být
kontraindikována" a „Nebezpečné pro lichokopytníky a krůty"
ochranná lhůta: nejméně 5 dnů

Intervet International BV, Holandsko
Krka Slovinsko+
Pfizer Be1 gie+
Biovet Bulharsko+
Hoffmann La Roche Švýcarsko+
17.10.2004
+ Platí do 17.10.2004 včetně příslušného obchodního názvu a koncentrace účinné látky pro výrobce nebo distributory nebo dovozce pro uvádění do oběhu v ČR.

Příloha č.14 část C 3 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

Seznam doplňkových látek skupin B. až P. povolených na dobu neurčitou

Č. EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříMinimální obsahMaximální obsahJiná ustanoveníKonec období povolení
mg/kg kompletního krmiva
12345678
B. Antioxidanty
E 300KYSELINA L-ASKORBOVÁC6H8O6všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 301L-ASKORBÁT SODNÝC6H7O6Navšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 302L-ASKORBÁT VÁPENÁTÝ(C6H7O6)2Ca.2H2Ovšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 3035,6-DI-O-ACETYL-L-ASKORBOVÁ KYSELINAC10H12O7všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 304KYSELINA 6-
PALMITOYL-L-
ASKORBOVÁ
C22H37O7všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 306ALFA-TOKOFEROL bohatý na extrakty přiroz. původu-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 307SYNTETICKÝ ALFATOKOFEROLC29H50O2všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 308SYNTETICKÝ GAMATOKOFEROLC28H48O2všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 309SYNTETICKÝ DELTATOKOFEROLC27H46O2všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 310PROPYLGALÁTC10H12O5všechny druhy nebo kategorie zvířat--100: samotný nebo
dohromady s E 311 a/nebo E 312
pro všechna krmivabez časového omezení
E 311OKTYL-GALLATC15H22O5všechny druhy nebo kategorie zvířat--100: samotný nebo
dohromady s E 310 a/nebo E 312
pro všechna krmivabez časového omezení
E 312DODECYLGALÁTC19H30O5všechny druhy nebo kategorie zvířat--100: samotný nebo
dohromady s E 310 a/nebo E 311
pro všechna krmivabez časového omezení
E 320BUTYLHYDROXY-ANISOL (BHA)C11H16O2všechny druhy nebo kategorie zvířat mimo psy--150: samotný nebo
dohromady s E 321 a/nebo E 324
pro všechna krmivabez časového omezení
psi--150: samotný nebo
dohromady s E 321
směs etoxyquinu s BHA a/nebo BHT nesmí překročit 150 mg v 1 kg kompletního krmivabez časového omezení
E 321BUTYLHYDROXY-TOLUEN (BHT)C15H24Ovšechny druhy nebo kategorie zvířat mimo psí--150: samotný nebo
dohromady s E 320 a/nebo E 324
pro všechna krmivabez časového omezení
psi--150: samotný nebo
dohromady s E 320
směs etoxyquinu s BHA a/nebo BHT nesmí překročit 150 mg v 1 kg kompletního krmivabez časového omezení
E 324ETHOXYCHINC14H19ONvšechny druhy nebo kategorie zvířat mimo psy--150: samotný nebo
dohromady s E 320 a/nebo E 321
pro všechna krmivabez časového omezení
psi--100směs etoxyquinu s BHA a/nebo BHT nesmí překročit 150 mg v 1 kg kompletního krmivabez časového omezení
Č. EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříMinimální obsahMaximální obsahJiná ustanoveníKonec období povolení
mg/kg kompletního krmiva
12345678
C. Zchutňovadla
1. Všechny přírodní produkty a odpovídající syntetické produkty-Všechny druhy a kategorie zvířat----bez časového omezení
2. Umělé látky:
E954ISACHAPINC7H5NO3Sselata4 měsíce-150-bez časového omezení
E954 IISACHARIN VÁPENÁTÁ SŮL(C7H4NO3S)2Caselata4 měsíce-150-bez časového omezení
E954 IIISACHAPJN SODNÁ SULC7H4NNaO3Sselata4 měsíce-150-bez časového omezení
E959NEOHESPERIDIN-DIHYDROCHALCONC28H36O15selata
psi
telata
ovce
4 měsíce
-
-
-
-
-
-
-
35
35
30
30
bez časového omezení
Poř.č.
č.EU
Jméno a reg.č. osoby odpovědné za dovozDoplňková látkaChem. vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. stáříMin.obsahMax.obsahJiná ustanovení
mg/kg kompletního krmiva
12345678
E. Emulgátory, stabilizátory, zahušťující a želírující látky
E 322LECITINY-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 400KYSELINA ALGINOVÁ-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 401ALGINÁT SODNÝ-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 402ALGINÁT DRASELNÝ-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 403ALGINÁT AMONNÝ-všechny druhy nebo kategorie zvířat mimo akvarijní rybky---pro všechna krmivabez časového omezení
E 404ALGINÁT VÁPENÁTÝ-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 4051,2-PROPANDIOL-ALGINÁT
(propylenglykol a1 ginát)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 406AGAR-AGAR-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 407CARAGEEN-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 410MOUČKA ZE
SVATOJÁNSKÉHO
CHLEBA
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 411MOUČKA ZE SEMEN TAMARYŠKU-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 412GUAROVÁ GUMA-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 413TRAGACANT-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 414ARABSKÁ GUMA
(acacia)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 415XANTHANGUM-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 418GELLANOVÁ GUMApolytetrasacharid obsahující glukózu, glukuronovou kyselinu a ramnózu (2:1:1), produkovaný Pseudomonas eledea
(ATCC 31 466)
psi, kočky---jen do krmiv s vlhkostí nejméně 20 %bez časového omezení
E 420SORBIT-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 421D-MANNITOL-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 422GLYCERIN-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 432POLYOXYETYLEN-(20)-
SORBITAN-
MONOLAURÁT
-všechny druhy nebo kategorie zvířat --5 000
(samotný či s ostatními poly-oxvetylen-sorbitany dohromady)
jen v mléčných KSbez časového omezení
E 433POLYOXYETYLEN-(20)-
SORBITAN-
MONOOLEÁT
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--5 000
(samotný či s ostatními poly-
oxyetylen-
sorbitany
dohromady)
jen v mléčných KSbez časového omezení
E 434POLYOXYETYLEN-(20)-
SORBITAN-
MONOPALMITÁT
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--5 000
(samotný či s ostatními poly-
oxyetylen-
sorbitany
dohromady)
jen v mléčných KSbez časového omezení
E 435POLYOXYETYLEN-(20)-
SORBITAN-
MONOSTEARÁT
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--5 000
(samotný či s ostamími poly-
oxyetylen-
sorbitany
dohromady)
jen v mléčných KSbez časového omezení
E 436POLYOXYETYLEN-(20)-
SORBITAN-
TRISTEARÁT
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--5 000
(samotný či s ostatními poly-
oxyetylen-
sorbitany
dohromady)
jen v mléčných KSbez časového omezení
E 440PEKTINY-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 450b (i)PENTATRIFOSFOREČNAN SODNÝ-psi, kočky--5 000pro všechna krmivabez časového omezení
E 460CELULOSA
mikrokrystalická
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 460 (ii)CELULOSA
prášková
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 461METYLCELULOSA-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 462ETYLCELULOSA-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 463HYDROXYPROPYL-CELULOSA-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 464HYDROXYPROPYL-METYLCELULOSA-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 465ETYLMETYLCELULOSA-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 466KARBOXYMETYL-CELULOSA
(sodná sůl
karboxymetyleteru celulosy)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 470Na-, K- nebo Ca- SOLI JEDLÝCH MASTNÝCH KYSELIN SAMOTNÉ NEBO VE SMĚSÍCH, ODVOZENÉ BUĎ Z JEDLÝCH TUKŮ NEBO Z DESTILOVANÝCH JEDLÝCH MASTNÝCH KYSELIN-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 471MONO- A DIGLYCERIDY MASTNÝCH KYSELIN-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 472MONO- A DIGLYCERIDY JEDLÝCH MASTNÝCH KYSELIN
ESTERIFIKOVANÝCH KYS.OCTOVOU, VINNOU, CITRÓNOVOU, MLÉČNOU NEBO MONO- A
DIACETYL VINNOU
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 473ESTERY SACHAROSY A JEDLÝCH MASTNÝCH KYSELIN-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 474CUKRGLYCERIDY
směs esterů sacharosy a mono- a diglyceridů jedlých mastných kyselin
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 475POLYGLYCEROLESTERY
NEPOLYMERIZOVANÝCH JEDLÝCH MASTNÝCH KYSELIN
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 477MONOESTERY PROPYLENGLYKOLU A JEDLÝCH MASTNÝCH KYSELIN,
SAMOSTATNÉ NEBO VE SMĚSÍCH S DIESTERY
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 480KYSELINA STEAROYL-2-MLÉČNÁ-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 481Na- SUL
KYS.STEAROYL-2-MLÉČNÉ
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 482Ca- SUL
KYS.STEAROYL-2-MLÉČNÉ
-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 483STEAROYLTARTRÁT-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 484POLYETYLENGLYKOL-GLYCERYLPJCINOLEÁT-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmivabez časového omezení
E 486DEXTRANY-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 487ESTER POLYETYLÉNGLYKOLU A MASTNÝCH KYSELIN ZE SOJOVÉHO OLEJE-telata--6 000jen v mléčných KSbez časového omezení
E 488ESTER POLYETYLÉNGLYCERINU A MASTNÝCH KYSELIN Z LOJE-telata--5 000jen v mléčných KSbez časového omezení
E 489POLYGLYCEROLETER A ALKOHOLY VZNIKLÉ REDUKCÍ KYS. PALMITOVÉ A OLEJOVÉ-telata--5 000jen v mléčných KSbez časového omezení
E 490PROPAN-1,2-DIOL-dojnice
výkrm skotu, telata, prasata, jehňata, kůzlata a drůbež
-
-
-
-
12 000
36 000
pro všechna krmivabez časového omezení
E 491SORBITAN-MONOSTEARÁT-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 492SORBITAN-TRISTEARÁT-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 493SORBITAN-MONOLAURÁT-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 494SORBITAN-MONOOLEÁT-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 495SORBITAN-MONOPALMITÁT-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 496POLYETYLENGLYKOL 6 000-všechny druhy nebo kategorie zvířat--300pro všechna krmivabez časového omezení
E 497POLYMERY Z POLYOXYPROPYLENU-POLYOXYETYLENU
(m.v.6 800 - 9 000)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--50pro všechna krmivabez časového omezení
E 498NEÚPLNÉ POLYGLYCEROL-ESTERY POLYKONDEN-ZOVÁNÝCH MASTNÝCH KYSELIN Z RICINOVÉHO OLEJE-psi---pro všechna krmivabez časového omezení
E 499CASSIAGUM-psi, kočky--17 600jen pro krmiva s vlhkostí min. 20 %bez časového omezení
Poř.č.
č.EU
Jméno a reg.č. osoby odpovědné za dovozDoplňková látkaChem. vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. stáříMin.obsahMax.obsahJiná ustanovení
mg/kg kompletního krmiva
12345678
F. Barviva včetně pigmentů
1. Karotenoidy a xantofyly
E 160cKAPSANTINC40H56O3drůbež--80 (samotný či dohromady s ostatními karotenoidy a xantofyly)-bez časového omezení
E 160eBETA-APO-8-KAROTINALC30H40Odrůbež--80 (samotný či dohromady s ostatními karotenoidy a xantofyly)-bez časového omezení
E 160fETYLESTER KYSELINY BETA-APO-8-KAROTINOVÉC32H44O2drůbež--80 (samotný či dohromady s ostatními karotenoidy a xantofyly)-bez časového omezení
E 161bLUTEINC40H56O2drůbež--80 (samotný či dohromady s ostatními karotenoidy a xantofyly)-bez časového omezení
E 161cKRYPTOXANTINC40H56Odrůbež--80 (samotný či dohromady s ostatními karotenoidy a xantofyly)-bez časového omezení
E 161gKANTAXANTINC40H52O2drůbež kromě nosnic--25ve směsi s jinými karotenoidy a xantofyly nesmí celková koncentrace směsi v kompletním krmivu překročit 80 mg/kgbez časového omezení
nosnice--8ve směsi s jinými karotenoidy a xantofyly nesmí celková koncentrace směsi v kompletním krmivu překročit 80 mg/kgbez časového omezení
losos, pstruh--25použití povoleno od stáří 6 měsíců
ve směsi s astaxantinem nesmí celková koncentrace směsi v kompletním krmivu překročit 100 mg/kg
bez časového omezení
psi, kočky a okrasné rybky----bez časového omezení
E 161hZEAXANTINC40H56O2drůbež--80 (samotný či dohromady s ostatními karotenoidy a xantofyly)-bez časového omezení
E 161iCITRANAXANTINC33H44Onosnice--80 (samotný či dohromady s ostatními karotenoidy a xantofyly)-bez časového omezení
E 161jASTAXANTINC40H52O4losos a pstruh--1001. pouze od šesti měsíců
2. ve směsi
s kantaxantinem nesmí překročit celkový obsah směsi 100 mg/kg kompletního krmiva
bez časového omezení
okrasné rybky----bez časového omezení
2. Jiná barviva
E 102TARTRAZINC16H9N4O9S2Na3okrasné rybky----bez časového omezení
E 110ŽLUŤ FCFC16H10N2O7S2Na2okrasné rybky----bez časového omezení
E 124PONCEAU 4RC20H11N2O10S3Na3okrasné rybky----bez časového omezení
E 127ERYTROSINC20H6I4O5Na2.H2Ookrasné rybky----bez časového omezení
E 131PATENTNÍ MODŘ VCa- sůl kys.5-hydroxy-4,4-bis-(dietylamino)-trifenyl-karbinol-2,4-disulfonovéa) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky--a) povoleno pouze do
krmiv pocházejících:
aa) z odpadů krmiv
aaa) z denaturovaných obilovin nebo maniokové moučky
aaaa) z jiných základních surovin denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
bez časového omezení
b) psi a kočky----bez časového omezení
E 132INDIGOTIN (synonymum Indigocarmine)C16H8N2O8S2Na2okrasné rybky----bez časového omezení
E 141Cu-KOMPLEXY CHLOROFYLŮ-okrasné rybky----bez časového omezení
E 142LISAMINOVÁ ZELEŇNa- sůl kyseliny 4,4-bis-(dimetylanůno)difenylme tylen-2-naftol-3,6-disulfonovéa) všechny druhy a
kategorie zvířat mimo psy, kočky a okrasné rybky
---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících:
aa) z odpadů potravin,
aaa) z denaturovaných obilovin
nebo maniokové moučky
aaaa) z jiných základních surovin denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
bez časového omezení
b) psi, kočky a okrasné rybky- ---bez časového omezení
E 153AKTIVNÍ UHLÍCokrasné rybky----bez časového omezení
E 160bBIXINC25H30O4okrasné rybky----bez časového omezení
E 172OXID ŽELEZITÝ ČERVENÝFe2O3okrasné rybky----bez časového omezení
3. Barviva povolená pro barvení potravin10)
3. Barviva povolená pro barvení potravin jiná než patentní modř V, lisaminová zeleň BS a kantaxantmvšechny druhy nebo kategorie zvířat s výjimkou psů a koček---povoleno pouze
do živočišných krmiv
v produktech vyrobených z:
(i) odpadních produktů krmiv nebo
(ii) látek na jiné bázi
s výjimkou zrnin a maniokové mouky, denaturovaných prostřednictvím těchto činidel nebo barvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
bez časového omezení
psi----bez časového omezení
kočky----bez časového omezení
3.1 KANTAXANTIN
povolený pro barvení potravin
všechny kategorie zvířat kromě drůbeže, lososa, pstruha, psů a koček---povoleno pouze
do živočišných krmiv
v produktech vyrobených
z:
(i) odpadních produktů krmiv nebo
(ii) látek na jiné bázi
s výjimkou zrnin a maniokové mouky, denaturovaných prostřednictvím těchto činidel nebo barvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
bez časového omezení
psi----bez časového omezení
kočky----bez časového omezení
drůbež kromě nosnic, losos, pstruh--25povoleno pouze
do živočišných krmiv
v produktech vyrobených
z:
(i) odpadních produktů krmiv nebo
(ii) látek na jiné bázi
s výjimkou zrnin a maniokové mouky, denaturovaných prostřednictvím těchto činidel nebo barvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
bez časového omezení
nosnice--8povoleno pouze
do živočišných krmiv
v produktech vyrobených
z:
(i) odpadních produktů krmiv nebo
(ii) látek na jiné bázi
s výjimkou zrnin a maniokové mouky, denaturovaných prostřednictvím těchto činidel nebo barvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
bez časového omezení
kočky----bez časového omezení
Č.EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříMinimální obsahMaximální obsahJiná ustanoveníKonec období povolení
mg/kg kompletního krmiva
12345678
G. Konzervanty
E 200KYSELINA SORBOVÁC6H8O2všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 201NATRIUM-SORBÁTC6H7O2Navšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 202KALIUM-SORBÁTC6H7O2Kvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 203KALCIUM-SORBÁTC12H14O4Cavšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 214ETYLESTER KYSELINY HYDROXYBENZOOVÉ
Etyl 4-hydroxybenzoát
C9H10O3domácí zvířata---pro všechna krmivabez časového omezení
E 215SODNÁ SUL ETYLESTERU KYS. HYDROXYBENZOOVÉC9H9O3Nadomácí zvířata---pro všechna krmivabez časového omezení
E 216PROPYLESTER KYSELINY
HYDROXYBENZOOVÉ
C10H12O3domácí zvířata---pro všechna krmivabez časového omezení
E 217SODNÁ SUL PROPYLESTERU KYS. HYDROXYBENZOOVÉC10H11O3Nadomácí zvířata---pro všechna krmivabez časového omezení
E 218METYLESTER KYSELINY
HYDROXYBENZOOVÉ
C8H8O3domácí zvířata---pro všechna krmivabez časového omezení
E 219SODNÁ SUL METYLESTERU KYS. HYDROXYBENZOOVÉC8H703Nadomácí zvířata---pro všechna krmivabez časového omezení
E 222HYDROGENSIŘIČITAN SODNÝNaHSO3psi, kočky--samotný nebo
s E 223:
500
vyjádřeno jako S02
pro všechna krmiva mimo neupravené maso a rybybez časového omezení
E 223DISIŘIČITAN SODNÝNa2S2O5psi, kočky--samotný nebo sE 222
500
vyjádřeno jako SO2
pro všechna krmiva mimo neupravené maso a rybybez časového omezení
E 236KYSELINA MRAVENČÍCH2O2všechny druhy nebo kategorie zvířat---v návodu k použití musí být uvedeno: „Kys. mravěnčí nesmí být použita samostatně ani ve směsi s jinými kyselinami, kde představuje více než 50 % váhy směsí, k aerobní kyselé konzervaci neošetřených obilovin s obsahem vlhkosti nad 15 %".bez časového omezení
E 237MRAVENČAN SODNÝCHO2Navšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 238MRAVENČAN VÁPENATÝC2H2O4Cavšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 240FORMALDEHYDCH2Oprasata6 měsíců--jen do odstředěného mléka: maximální obsah 600 mg/kgbez časového omezení
ostatní druhy nebo kategorie zvířat---pouze do siláží
E 250DUSITAN SODNÝNaNO2psi, kočky--100jen do krmiv s vlhkostí minimálně 20 %bez časového omezení
E 260KYSELINA OCTOVÁC2H4O2všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 261OCTAN DRASELNÝC2H3O2Kvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 262DVOJOCTAN SODNÝC4H7O4Navšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 263OCTAN VÁPENATÝC4H6O4Cavšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 270KYSELINA MLÉČNÁC3H6O3všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 280KYSELINA PROPIONOVÁC3H6O2všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 281PROPIONAN SODNÝC3H5O2Navšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 282PROPIONAN VÁPENATÝC6H10O4Cavšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 283PROPIONAN DRASELNÝC3H5O2Kvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 284PROPIONAN AMONNÝC3H9O5Nvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 285KYSELINA METYLPROPIONOVÁC4H8O2přežvýkavci na
počátku
přežvykování
-1 0004 000pro všechna krmivabez časového omezení
E 295MRAVENČAN AMONNÝCH5O2Nvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 296KYSELINA JABLEČNÁ (L- nebo DL-)C4H6O5všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 297KYSELINA FUMAROVÁC4H4O4všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 325MLÉČNAN SODNÝC3H5O3Navšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 326MLÉČNAN DRASELNÝC3H5O3Kvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 327MLÉČNAN VÁPENATÝC6H10O6Cavšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 330KYSELINA CITRÓNOVÁC6H8O7všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 331CITRANY SODNÉ-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 332CITRANY DRASELNÉ-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 333CITRANY VÁPENATÉ-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 334KYSELINA VINNÁC4H6O6všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 335L-VINANY SODNÉ-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 336L-VINANY DRASELNÉ-všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 337L-VINAN SODNODRASELNÝC4H4O6KNa.4 H2Ovšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 338KYSELINA ORTOFOSFOREČNÁH3PO4všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 490PROPAN-1,2-DIOLC3H8O2psi--53 000pro všechna krmivabez časového omezení
E 507KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁHCLvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pouze do silážíbez časového omezení
E 513KYSELINA SIROVÁH2SO4všechny druhy nebo kategorie zvířat---pouze do silážíbez časového omezení
Č. EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruhy nebo kategorie zvířatMaximální stáříMaximální obsah mg/kg kompletního krmiva nebo denní dávkyJiná ustanoveníKonec období povolení
12345678
H. Vitaminy, provitaminy a chemicky definované látky s obdobnými účinky
poř.č. 1BETAIN
(přípravek či čistá substance)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č. 2BETA-KAROTEN
(přípravek beta-karotenu)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č. 3BIOTIN
(přípravek či čistá substance D+ biotinu)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č. 4CHOLINCHLORID
(přípravek či čistá substance)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č. 5INOSITOL (čistá substance)-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č. 6KYSELINA p-AMINOBENZOOVÁ
(čistá substance)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č.
7
KYSELINA LISTOVÁ
(přípravek či čistá substance)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č.
8
KYSELINA NIKOTINOVÁ
(přípravek či čistá substance)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat-50 000pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č. 9L-KARNITIN
(jako trimetyamin kys.amino-4-hydroxy-3 -máselné)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č. 10NIACINAMID
(přípravek či čistá substance)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č. 11PANTOTHENAN VÁPENÁTÝ
(přípravek či čistá substance D-pantothenanu Ca nebo DL-pantothenanu Ca)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č 12TAURIN-domácí zvířata--pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č. 13
č.EU 672
VITAMIN A
(jako vitamin A-přípravky)
-výkrm telat
výkrm kuřat
výkrm kachen
výkrm jehňat
výkrm skotu
výkrm prasat
výkrm krůt
ostatní druhy nebo kategorie zvířat


-
-
-
-
-
-

-
25 0001,2
13 5001,3
13 5001,3
13 5001,3
13 5001,3
13 5001,3
13 5001,3-
1 m.j./kg
2 jen v mléčných krmných směsích
3 pro všechna krmiva mimo krmiv pro mladá zvířata

pro všechna krmiva
bez časového omezení
poř.č. 14VITAMIN B1
(přípravek či čistá substance
thiaminhydrochloridu nebo thiaminmononitrátu)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č. 15VITAMIN B2
(přípravek či čistá substance riboflavinu)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č. 16VITAMIN B6
(přípravek či čistá substance
pyridoxolhydrochloridu)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č. 17VITAMIN B12
(přípravek vitaminu B12)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č. 18VITAMIN C
(přípravky vitaminu C či glykozid kys.askorbové či čistá substance kys.L(+) askorbové či fosforečnan kys.askorbové) Na- a K- sůl kys. sulfonaskorbové
-všechny druhy nebo kategorie zvířat


ryby
-

-
-

-
pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č. 19
č.EU 670
VITAMIN D2
(přípravek)
-prasata-2 0001-bez časového omezení
selata-10 0001jen v mléčných krmných směsích
skot-4 0001-
ovce-4 0001-
telata-10 0001jen v mléčných krmných směsích
lichokopytníci-4 0001-
1 m.j./kg
ostatní druhy nebo kategorie zvířat mimo drůbež a ryby2 0001současné podávání vit.D3 je nepřípustné
poř.č. 20
č.EU 671
VITAMIN D3
(přípravek)
prasata-2 000'-bez časového omezení
selata-10 0001jen v mléčných krmných směsích
skot-4 0001-
ovce-4 0001-
telata-10 0001jen v mléčných krmných směsích
lichokopytníci-4 0001-
výkrm kuřat-5 0001-
krůty-5 0001-
ostatní drůbež-3 0001-
ostatní druhy nebo kategorie zvířat
ryby
-


-
2 0001


3 0001
-


-
1 m.j./kg
současné podávání vit.D2 je nepřípustné
poř.č. 21VITAMIN E
jako přípravky vitaminu E
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmivabez časového omezení
poř.č. 22VITAMIN K1
VITAMIN K3
(jako přípravek sulfitu menadiondimetylpyrimidin u nebo přípravek či čistá substance sodné soli menadionu nebo přípravek sulfitu
menadionniacinamidu)
-všechny druhy nebo kategorie zvířat--pro všechna krmivabez časového omezení
Č. EUPrvekDoplňková látkaChemický vzorec a popisMaximální obsah prvku v mg/kg kompletního krmivaJiná ustanoveníKonec období povolení
1234567
I. Stopové prvky
E 1ŽELEZO - FeUhličitan železnatýFeCO3Ovce: 500 (celkem) mg/kg kompletního krmiva

Domácí zvířata: 1250 (celkem) mg/kg komletního krmiva

Prasata:
- selata do jednoho týdne před odstavením: 250 mg/den
- ostatní prasata: 750 (celkem) mg/kg kompletního krmiva

Ostatní druhy: 750 (celkem) mg/kg kompletního krmiva
bez časového omezení
Chlorid železnatý tetrahydrátFeCl2.4 H2O
Chlorid železitý hexahydrátFeCl3.6 H2O
Citronan železnatý hexahydrátFe3(C6H5O7)2.6 H2O
Fumaran železnatýFeC4H2O4
Mléčnan železnatý trihydrátFe(C3H5O3).3 H2O
Oxid železitýFe2O3
Síran železnatý monohydrátFeSO4. H2O
Síran železnatý heptahydrátFeSO4.7 H2O
Chelát železa aminokyselin n-hydrátFe(x)1-3.nH2O
(x = anion aminokyselin derivovanýz hydrolyzovaných bílkovin soji) mol.váha nejvýše 1500.
E 2JÓD-IJodičnan vápenatý hexahydrátCa(IO3)2.6 H2Okoně:
4 (celkem)
ryby:
20 (celkem)
ostatní druhy nebo kategorie zvířat: 10 (celkem)
-bez časového omezení
Jodičnan vápenatý bezvodýCa(IO3)2koně:
4 (celkem)
ryby:
20 (celkem)
ostatní druhy nebo kategorie zvířat: 10 (celkem)
-bez časového omezení
Jodid sodnýNaIkoně:
4 (celkem)
ryby:
20 (celkem)
ostatní druhy nebo kategorie zvířat: 10 (celkem)
-bez časového omezení
Jodid draselnýKIkoně:
4 (celkem)
ryby:
20 (celkem)
ostatní druhy nebo kategorie zvířat: 10 (celkem)
-bez časového omezení
E 3KOBALT - CoOctan kobaltnaný tetrahydrátCo(CH3COO)2.4 H2O2 (celkem) mg/kg kompletního krmiva-bez časového omezení
Bis(uhličitan), tris (hydroxid)kobaltnatý monohydrát2CoCO3.3Co(OH)2.H2O
Chlorid kobaltnatý hexahydrátCoCl2.6 H2O
Síran kobaltnatý heptahydrátCoSO4.7 H2O
Síran kobaltnatý monohydrátCoSO4. H2O
Dusičnan kobaltnatý hexahydrátCo(NO3)2.6 H2O
E 4MED-CuOctan měďnatý monohydrátCu(CH3COO)2.H2OPrasata
- Selata do 12 týdnů: 170 (celkem
- Ostatní prasata: 25 (celkem Skot
1. - skot před počátkem přežvykování:
- mléčné KS: 15 celkem
- ostatní kompletní krmiva: 15 (celkem)
2. - ostatní
skot: 35 (celkem)
Na etiketě a doprovodných dokumentech musí být uvedeno následující prohlášení:
- pro ovce:
tam, kde hladina mědi v krmivu překročí 10 mg/kg: „hladina mědi v krmivu může způsobit u některých plemen ovcí otravu."
- Pro skot po začátku přežvykování:
Tam, kde je hladina mědi v krmivu
bez časového omezení
Uhličitan dihydroxid měďnatý monohydrátCuCO3.Cu(OH)2.H2O
Chlorid měďnatý dihydrátCuCl2.2 H2O
Metionát měďnatýCu(C5H10NO2S)2
Oxid měďnatýCuO
Síran měďnatý pentahydrátCuSO4. 5 H20
Chelát mědi a aminokyselin n-hydrátCu(x)1-3.n H2O
(x = anion aminokyselin derivovanýz hydrolyzovaných bílkovin soji) mol.váhamax. 1500.
Síran lyzino-měďnatýCu(C6H13N2O2)2.SO4Ovce: 15 (celkem
Ryby: 25 (celkem)
Korýši: 50 (celkem)
Ostatní druhy: 25 (celkem)
nižší než 20 mg/kg: „hladina mědi v tomto krmivu může způsobovat nedostatek mědi v pastevních chovech dobytka s vysokým obsahem molybdenu nebo síry."31.3.2004
E 5MANGAN -MnUhličitan manganatýMnCO3Ryby: 100 (celkem
Ostatní druhy: 150 (celkem)
-bez časového omezení
Chlorid manganatý tetrahydrátMnCl2.4 H2O
Hydrogenfosforečnan manganatý trihydrátMnHPO4.3H2O
Oxid manganatýMnO
Oxid manganitýMn2O3
Síran manganatý tetrahydrátMnSO4.4 H2O
Síran manganatý monohydrátMnSO4.H2O
Chelát manganu a aminokyselin n-hydrátMn(x)1-3.n H2O
(x = anion aminokyselin derivovanýz hydrolyzovaných bílkovin soji) mol.váha nejvýše 1500.
Oxid manganatomanganitýMnO Mn2O3
E6ZINEK - ZnMléčnan zinečnatý trihydrátZn(C3H5O3).3 H2ODomácí zvířata: 250 (celkem)

Ryby: 200 (celkem)

Mléčné KS: 200 (celkem)

Ostatní druhy: 150 (celkem)
-bez časového omezení
Octan zinečnatý dihydrátZn(CH3COO)2.2 H2O
Uhličitan zinečnatýZnCO3
Chlorid zinečnatý monohydrátZnCl2. H2O
Oxid zinečnatýZnO maximální obsah olova: 600 mg/kg.
Síran zinečnatý heptahydrátZnSO4. 7H2O
Síran zinečnatý monohydrátZnSO4. H2O
Chelát zinku a aminokyselin n-hydrátZn(x)1-3.n H2O
(x = anion aminokyselin derivovanýz hydrolyzovaných bílkovin soji) mol.váha nejvýše 1500.
E7MOLYBDEN -MoHeptamolybdenan hexa-amonný tetrahydrát(NH4)6Mo7O24.4 H2O2,5 (celkem)-bez časového omezení
Molybdenan sodný dihydrátNa2MoO4.2 H2O2,5 (celkem)-bez časového omezení
E8SELEN - SeSeleničitan sodnýNa2SeO30,5 (celkem)-bez časového omezení
Selenan sodnýNa2SeO40,5 (celkem)-bez časového omezení
Č. EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříMinimální obsahMaximální obsahJiná ustanoveníKonec období povolení
mg/kg kompletního krmiva
12345678
L. Pojiva, protispékavé látky a koagulanty
E 330KYSELINA CITRÓNOVÁC6H8O7všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 470SODNÉ, DRASELNÉ A VÁPENATÉ STEARÁTYC18H35O2Na
C18H35O2K
C36H70O4Ca
dioxin maximálně 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg
všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 516SÍRAN VÁPENATÝ, dihydrátCaSO4.2 H2O
dioxin maximálně 500 pg
WHO-PCDD/F-TEQ/kg
všechny druhy nebo kategorie zvířat--30 000pro všechna krmivabez časového omezení
E 551aKYSELINA KŘEMIČITÁ, vysrážená a sušenádioxin maximálně 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kgvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 551bOXID KŘEMIČITÝ, koloidnídioxin maximálně 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kgvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 551cKŘEMELINA (čištěné diatomické půdy)dioxin maximálně 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kgvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 552KŘEMIČITAN VÁPENATÝ, syntetickýdioxin maximálně 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kgvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 554KREMIČITAN
SODNOHLINITÝ,
syntetický
dioxin maximálně 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kgvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 558BENTONIT A MONTMORILONITdioxin maximálně 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kgvšechny druhy nebo kategorie zvířat--20 000pro všechna krmiva

míšení s antikokcidiky, stimulátory růstu, chemoterapeutiky, antibiotiky
a ostat, léčebnými látkami, s výjimkou monensinátu sodného, lasalocidu sodného, narasinu, flavofosfolipolu, salinomycinátu sodného a robenidinu je zakázáno

v označení uvést specifický název doplňkové látky
bez časového omezení
E 559KAOLINITICKÉ JÍLY, prosté azbestupřiroz.směs hlínotvorných materiálů s min.obsahem 65 % komplexu vodu obsahujících křemičitanů hliníku, jejichž hlavní složkou je kaolinit

dioxin maximálně 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg
všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 560STEATIT, obsahující chlorit (přirozené směsi)přirozené směsi steatitu a chloritu bez azbestu s min. čistotou směsí 85 %všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 561VERMIKULITpřiroz.hořečnato-hlinito-železnatý silikát, žárem expandovaný, azbestu prostý fluor max. 0,3 g/kg dioxin maximálně 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kgvšechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 562SEPIOLITpřiroz.usazenina křemičitanu Mg obsahující min. 60 % sepiolitu a max.30 % montmorilonitu, azbestu prostývšechny druhy nebo kategorie zvířat--20 000pro všechna krmivabez časového omezení
E 563SEPIOLITICKÝ JÍLvodu obsahující křemičitan Mg obsahující rnin.40 % sepiolitu a 25 % illitu, azbestu prostývšechny druhy nebo kategorie zvířat--20 000pro všechna krmivabez časového omezení
E 565LIGNOSULFÁTY-
dioxin maximálně 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg
všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
E 566NATROLIT FONOLITpřirozená směs hlinitých křemičitanu, alkalických zemin
a hydroxykřemičitanů AI, natrolitu (43 - 46,5 %) a živce
dioxin maximálně 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg
všechny druhy nebo kategorie zvířat--25 000pro všechna krmivabez časového omezení
E 598HLINITO VÁPENATÉ SLOUČENINY, syntetickésměs hlinitovápenatých sloučenin obsahujících Al203mezi35 %a51 %
molybden max.20 mg/kg
dioxin maximálně 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg
dojnice
výkrm skotu
telata
jehňata
kůzlata
drůbež
králíci
prasata
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
20 000
20 000
20 000
pro všechna krmivabez časového omezení
E 599PERLITpřírodní silikát sodíku a hliníku (Na2SiO3 a Al2(SiO3)3) žárem expandovaný, azbestu prostý
dioxin maximálně 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg
všechny druhy nebo kategorie zvířat---pro všechna krmivabez časového omezení
Poř.č.
č.EU
Jméno a osoby odpovědné za uvedení do oběhuDoplňková látkaChem. vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. stáříMin.obsahMax.obsahJiná ustanovení
mg/kg kompletního krmiva
12345678
M. Regulátory kyselosti
E 170UHLIČITAN VÁPENATÝ-psi, kočky----bez časového omezení
E 296KYSELINA D,L-JABLEČNÁ-psi, kočky----bez časového omezení
-NH4-DIHYDROGEN-ORTOFOSFOREČNAN-psi, kočky----bez časového omezení
-NH4-HYDROGEN-ORTOFOSFOREČNAN-psi, kočky----bez časového omezení
E 339 (i)Na-DIHYDROGEN-ORTOFOSFOREČNAN-psi, kočky----bez časového omezení
E 339 (ii)Na-HYDROGEN-ORTOFOSFOREČNAN-psi, kočky----bez časového omezení
E 339 (iii)Na-ORTOFOSFOREČNAN-psi, kočky----bez časového omezení
E 340 (i)K-DIHYDROGEN-ORTOFOSFOREČNAN-psi, kočky----bez časového omezení
E 340 (ii)K-HYDROGEN-ORTOFOSFOREČNAN-psi, kočky----bez časového omezení
E 340 (iii)K-ORTOFOSFOREČNAN-psi, kočky----bez časového omezení
E 341 (i)Ca-TETRAHYDROGEN-ORTOFOSFOREČNAN-psi, kočky----bez časového omezení
E 341 (ii)Ca-HYDROGEN-ORTOFOSFOREČNAN-psi, kočky----bez časového omezení
E 350 (i)JABLEČNAN SODNÝ (L- nebo DL-)-psi, kočky----bez časového omezení
E 450a (i)DIHYDROGEN-DIFOSFOREČNAN SODNÝpsi, kočkybez časového omezení
E 450a (iii)Na-DIFOSFOREČNAN-psi, kočky----bez časového omezení
E 450a (iv)K-DIFOSFOREČNAN-psi, kočky----bez časového omezení
E 450b (i)Na-TRIFOSFOREČNAN-psi, kočky----bez časového omezení
E 450b (ii)K-TRIFOSFOREČNAN-psi, kočky----bez časového omezení
E 500 (i)UHLIČITAN SODNÝ-psi, kočky----bez časového omezení
E 500 (ii)HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ-psi, kočky----bez časového omezení
E 500 (iii)PODVOJNÝ HYDROGENUHLIČITAN SODNÝ A UHLIČITAN SODNÝpsi, kočkybez časového omezení
E 501 (ii)HYDROGENUHLIČITAN DRASELNÝ-psi, kočky----bez časového omezení
E 503 (0UHLIČITAN AMONNÝ-psi, kočky----bez časového omezení
E 503 (ii)HYDROGENUHLIČITAN AMONNÝ-psi, kočky----bez časového omezení
E 507KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ-psi, kočky----bez časového omezení
E 510CHLORID AMONNÝ-psi, kočky----bez časového omezení
E 513KYSELINA SIROVÁ-psi, kočky----bez časového omezení
E 524HYDROXID SODNÝ-psi, kočky----bez časového omezení
E 525HYDROXID DRASELNÝ-psi, kočky----bez časového omezení
E 526HYDROXID VÁPENATÝ-psi, kočky----bez časového omezení
E 529OXID VÁPENATÝ-psi, kočky----bez časového omezení
E 540DIFOSFOREČNAN VÁPENATÝ-psi, kočky----bez časového omezení
Číslo (nebo č. EU)Doplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříMinimální obsahMaximální obsahJiná ustanoveníKonec období povolení
mg/kg kompletního krmiva
12345678
N. Radionuklidní pojiva
1. Radioaktivní pojiva cesia (137Cs a 134Cs)
1.1HEXAKYANO-ŽELEZNATAN (II) ŽELEZITO- (III) AMONNÝNH4Fe(III)[Fe(II) (CN)6)]přežvýkavci domácí i volně žijící-50500v návodu pro použití uvést: „Pouze pro omezené zeměpisné oblasti v případě kontaminace radionuklidy" „v denní krmné dávce musí být min. 10 mg a max. 150 mg
hexakyanoželeznatanu (II) železitoamonného (III) na 10 kg ž. hmotnosti"
bez časového omezení
telata do počátku přežvykování-50500
jehňata do počátku přežvykování-50500
kůzlata do počátku přežvykování-50500
prasata domácí i divoká-50500
Č. EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříMinimální obsahMaximální obsahJiná ustanoveníKonec období povolení
CFU/kg kompletního krmiva
12345678
O. Mikroorganizmy
E 1 700BACILLUS SUBTILIS
(DSM 5750) a
BACILLUS LICHENIFORMIS
(DSM 5749)
v poměru 1 : 1
směs Bacillus subtilis a Bacillus licheniformis obsahující min. 3,2.109 CFU/g doplňkové látky (tj.min. 1,6.109 CFU/g každé bakterie)selata2 měsíce1,28.1093,2.109v návodu pro použití uvádět teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při peletováníbez časového omezení
E 1 701BACILLUS CEREUS var.TOYOI
NCIMB 40112/
CNCM 1-1012
přípravek Bacillus cereus var. Toyoi obsahující min. 1.1010CFU/g doplňkové látkyselata2 měsíce1.1091.109v návodu pro použití uvádět teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při peletováníbez časového omezení
prasniceod 1 týdne před porodem až do odstavu0,5.1092.109v návodu pro použití uvádět teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při peletováníbez časového omezení
E 1 702SACCHAROMYCES CEREVISIAE
(NCYC Sc 47)
Přípravek Saccharomyces cerevisiae obsahující min. 5.109 CFU/g doplňkové látkyvýkrm telat-4. 1098. 109v návodu pro použití uvádět teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při peletování
v návodu na použití uvést „Množství Saccharomyces cerevisiae v denní dávce nesmí překročit 2,5. 109 CFU na 100 kg tělesné hmotnosti a 0,5.1010 CFU na každých dalších 100 kg tělesné hmotnosti"
bez časového omezení
E 1703SACCHAROMYCES CEREVISIAE
CNCM 1-1079
Přípravek Saccharomyces cerevisiae obsahující minimálně:
2x1010 CFU/g doplňkové látky
selata-2x1096x109Pro selata do váhy přibližně 35 kg.
V návodu pro použití uvádět teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při peletování
bez časového omezení
Č. EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříMinimální obsahMaximální obsahJiná ustanoveníKonec období povolení
jednotky aktivity/kg kompletního krmiva
12345678
P. Enzymy
E 1 6003-fytáza
(EC 3.1.3.8)
přípravek 3-fytázy zAspergillus niger (CBS 114.94) s minimem fytázové aktivity 5 000 FTU1/g pro pevnou a 5000 FTU1/ml pro kapalnou formuselata2 měsíce500 FTU1. v návodu pro použití uvádět teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při peletování
2. doporučená dávka 500 FTU/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi obsahující více než 0,23 % fytátového fosforu
bez časového omezení
výkrm prasat-280 FTU-1. jako u selat
2. doporučená dávka 400-500 FTU/kg kompletního krmiva
3. jako u selat
bez časového omezení
prasnice-500 FTU-1. jako u selat
2. jako u selat
3. pro krmné směsi obsahující více než 0,36 % fytátového fosforu
bez časového omezení
výkrm kuřat-375 FTU-1. jako u selat
2. doporučená dávka 500 -700 FTU/kg kompletního krmiva
3. jako u selat
bez časového omezení
nosnice-250 FTU-1. jako u selat
2. doporučená dávka 300-400 FTU/kg kompletního krmiva
3. jako u selat
bez časového omezení
výkrm krůt250 FTU1. jako u selat
2. doporučená dávka
500 FTU/kg kompletního krmiva
3. jako u selat
bez časového omezení
E 1 601endo-1,3(4)-beta-glukanáza (ES 3.2.1.6) endo-1,4-beta-xylanáza (ES 3.2.1.8)přípravek endo-1,3(4)-
beta-glukanázy a endo-
1,4-beta-xylanázy
z Aspergillus niger
(NRRL25 541)
s minimem aktivity:
1 100 U26/g endo-1,3(4)-
beta-glukanázy
1 600 U27/g endo-1,4-beta-
xylanázy
výkrm kuřat-endo-
13(4)-
beta-
glukanáza 138 U
endo-1,4-beta-xylanáza 200 U
-1. jako u poř. č. 1
2. doporučená dávka 138 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy + 200 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující směs obilovin (např. ječmen, pšenici, žito, tritikale)
bez časového omezení

Příloha č. 14 část C 4 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

Seznam doplňkových látek skupin F. až P. povolených dočasně na dobu ne delší než čtyři roky nebo pět let v případě doplňkových látek, které byly předmětem dočasného povolení před 1. dubnem 1998

F. Barviva včetně pigmentů
1. Karotenoidy a xantofyly
E 160cKAPSANTINC40H56O3drůbež--80 (samotný či dohromady s ostatními karotenoidy a xantofyly)-bez časového omezení
E 160eBETA-APO-8-KAROTINALC30H40Odrůbež--80 (samotný či dohromady s ostatními karotenoidy a xantofyly)-bez časového omezení
E 160fETYLESTER KYSELINY BETA-APO-8-KAROTINOVÉC32H44O2drůbež--80 (samotný či dohromady s ostatními karotenoidy a xantofyly)-bez časového omezení
E 161bLUTEINC40H56O2drůbež--80 (samotný či dohromady s ostatními karotenoidy a xantofyly)-bez časového omezení
E 161cKRYPTOXANTINC40H56Odrůbež--80 (samotný či dohromady s ostatními karotenoidy a xantofyly)-bez časového omezení
E 161gKANTAXANTINC40H52O2drůbež kromě nosnic--25ve směsi s jinými karotenoidy a xantofyly nesmí celková koncentrace směsi v kompletním krmivu překročit 80 mg/kgbez časového omezení
nosnice--8ve směsi s jinými karotenoidy a xantofyly nesmí celková koncentrace směsi v kompletním krmivu překročit 80 mg/kgbez časového omezení
losos, pstruh--25použití povoleno od stáří 6 měsíců
ve směsi s astaxantinem nesmí celková koncentrace směsi v kompletním krmivu překročit 100 mg/kg
bez časového omezení
psi, kočky a okrasné rybky----bez časového omezení
E 161hZEAXANTINC40H56O2drůbež--80 (samotný či dohromady s ostatními karotenoidy a xantofyly)-bez časového omezení
E 161iCITRANAXANTINC33H44Onosnice--80 (samotný či dohromady s ostatními karotenoidy a xantofyly)-bez časového omezení
E 161jASTAXANTINC40H52O4losos a pstruh--1001. pouze od šesti měsíců
2. ve směsi
s kantaxantinem nesmí překročit celkový obsah směsi 100 mg/kg kompletního krmiva
bez časového omezení
okrasné rybky----bez časového omezení
2. Jiná barviva
E 102TARTRAZINC16H9N4O9S2Na3okrasné rybky----bez časového omezení
E 110ŽLUŤ FCFC16H10N2O7S2Na2okrasné rybky----bez časového omezení
E 124PONCEAU 4RC20H11N2O10S3Na3okrasné rybky----bez časového omezení
E 127ERYTROSINC20H6I4O5Na2.H2Ookrasné rybky----bez časového omezení
E 131PATENTNÍ MODŘ VCa- sůl kys.5-hydroxy-4,4-bis-(dietylamino)-trifenyl-karbinol-2,4-disulfonovéa) všechny druhy a kategorie zvířat mimo psy a kočky--a) povoleno pouze do
krmiv pocházejících:
aa) z odpadů krmiv
aaa) z denaturovaných obilovin nebo maniokové moučky
aaaa) z jiných základních surovin denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
bez časového omezení
b) psi a kočky----bez časového omezení
E 132INDIGOTIN (synonymum Indigocarmine)C16H8N2O8S2Na2okrasné rybky----bez časového omezení
E 141Cu-KOMPLEXY CHLOROFYLŮ-okrasné rybky----bez časového omezení
E 142LISAMINOVÁ ZELEŇNa- sůl kyseliny 4,4-bis-(dimetylanůno)difenylme tylen-2-naftol-3,6-disulfonovéa) všechny druhy a
kategorie zvířat mimo psy, kočky a okrasné rybky
---a) povoleno pouze do krmiv pocházejících:
aa) z odpadů potravin,
aaa) z denaturovaných obilovin
nebo maniokové moučky
aaaa) z jiných základních surovin denaturovaných pomocí těchto látek nebo obarvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
bez časového omezení
b) psi, kočky a okrasné rybky- ---bez časového omezení
E 153AKTIVNÍ UHLÍCokrasné rybky----bez časového omezení
E 160bBIXINC25H30O4okrasné rybky----bez časového omezení
E 172OXID ŽELEZITÝ ČERVENÝFe2O3okrasné rybky----bez časového omezení
3. Barviva povolená pro barvení potravin10)
3. Barviva povolená pro barvení potravin jiná než patentní modř V, lisaminová zeleň BS a kantaxantmvšechny druhy nebo kategorie zvířat s výjimkou psů a koček---povoleno pouze
do živočišných krmiv
v produktech vyrobených z:
(i) odpadních produktů krmiv nebo
(ii) látek na jiné bázi
s výjimkou zrnin a maniokové mouky, denaturovaných prostřednictvím těchto činidel nebo barvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
bez časového omezení
psi----bez časového omezení
kočky----bez časového omezení
3.1 KANTAXANTIN
povolený pro barvení potravin
všechny kategorie zvířat kromě drůbeže, lososa, pstruha, psů a koček---povoleno pouze
do živočišných krmiv
v produktech vyrobených
z:
(i) odpadních produktů krmiv nebo
(ii) látek na jiné bázi
s výjimkou zrnin a maniokové mouky, denaturovaných prostřednictvím těchto činidel nebo barvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
bez časového omezení
psi----bez časového omezení
kočky----bez časového omezení
drůbež kromě nosnic, losos, pstruh--25povoleno pouze
do živočišných krmiv
v produktech vyrobených
z:
(i) odpadních produktů krmiv nebo
(ii) látek na jiné bázi
s výjimkou zrnin a maniokové mouky, denaturovaných prostřednictvím těchto činidel nebo barvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
bez časového omezení
nosnice--8povoleno pouze
do živočišných krmiv
v produktech vyrobených
z:
(i) odpadních produktů krmiv nebo
(ii) látek na jiné bázi
s výjimkou zrnin a maniokové mouky, denaturovaných prostřednictvím těchto činidel nebo barvených v průběhu technické přípravy k zajištění nezbytné identifikace během výroby
bez časového omezení
kočky----bez časového omezení
Poř.č. č.EUJméno a reg.č. osoby odpovědné za uvedení do oběhuDoplňková látkaChem. vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaxim. stáříMin. obsahMax. obsahJiná ustanoveni
mg/kg kompletního krmiva
12345678
G. Konzervanty
E1BENZOÁT SODNÝ
140 g/kg
KYSELINA PROPIONOVÁ
370 g/kg
PROPIONÁT SODNÝ
110 g/kg
složení doplňkové látky:
benzoát sodný 140 g/kg
kyselina propionová 370 g/kg

propionát sodný 110 g/kg
voda 380 g/kg

účinná látka:
benzoát sodný
C7H6O2
kyselina propionová
C3H6O2
propionát sodný
C3H5O2Na
prasata-3 00022 000pro konzervaci obilovin s obsahem vlhkosti vyšším než 15 %.1. 8. 2006
dojnice-3 00022 000pro konzervaci obilovin s obsahem vlhkosti vyšším než 15 %.1. 8. 2006
Poř.č.Doplňková látka, složení přípravkuChemický vzorec, popis,
Obchodní označení
Druh nebo kategorie zvířatDávkování přípravku na 1 tunu původní hmotyJiná ustanovení
min.max.
123456
G/1. Doplňkové látky a přípravky jen pro silážování
1LACTOBACILLUS PLANTARUM
(ATCC 4008)
PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI (NCIB 30084)
5,0 . 1010 CFU/g

5,0 . 1010 CFU/g
MAIZE-ALL
skot2,5 g5gvhodné zejména pro kukuřičné siláže


povoleno do 31.12.2004
2LACTOBACILLUS PLANTARUM
(ATCC 8014)
ENTEROCOCCUS FAECIUM
(ATCC 19434)
PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
(ATCC 8042)
4,5 . 1010 CFU/g

1,0 . 1010 CFU/g

4,5 . 1010 CFU/g
SIL-ALL R
skot2,5 g10gvhodné zejména pro bílkovinné a polobílkovinné siláže
povoleno do 31.12.2004
3LACTOBACILLUS PLANTARUM
(ATCC 8014)
PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
(ATCC 8042)
5,0 . 1010 CFU/g

5,0 . 1010 CFU/g
MAIZE-ALL R
skot2,5 g5gvhodné zejména pro kukuřičné siláže


povoleno do 31.12.2004
4LACTOBACILLUS PLANTARUM,
PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
(NCIB 30083)
(NCIB 30084)
(NCIB 30085)
(NCIB 30086)
CELULÁZA
1,0 . 106 CFU/g


43 000 HEC/gFeedtech
skot15 g21,4 g


povoleno do 31.12.2004
5ENTEROCOCCUS FAECIUM
(DSM 4788)
(DSM 4789)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(DSM 4784)
(DSM 4785)
(DSM 4786)
(DSM 4787)
1,35 . 1011 CFU/g
nosič - maltodextrin
thiosulfát sodný
brilantní modř
křemičitan sodno-hlinitý


SILA-BAC vodorozpustný
skot8g
(10 ml)
sušina hmoty 25-55%
možno zkrmovat od 14. dne po naskladnění při dodržení podmínek
silážování
doba použití 3 roky
naředěný 6 týdnů
(zamražený)

povoleno do 31.12.2004
6ENTEROCOCCUS FAECIUM
(DSM 4788)
(DSM 4789)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(DSM 4784)
(DSM 4785)
(DSM 4786)
(DSM 4787)
2,0 . 108 CFU/g
nosič - uhličitan vápenatý

SILA-BAC granulovaný
skot500 gvšechny druhy pícnin
sušina hmoty 25-45%
možno zkrmovat od 14. dne po naskladnění při dodržení podmínek silážování
doba použití 2 roky


povoleno do 31.12.2004
7LACTOBACILLUS BUCHNERI
(ATCC 202118)
1,0 . 1011 CFU/g
nosič - maltodextrin
thiosulfát sodný
brilantní modř
křemičitan sodno-hlinitý
SILA-BAC stabilizer
skot1 g
(10 ml)
zlepšení aerobní stability siláží

povoleno do 31.12.2004
8ENTEROCOCCUS FAECIUM (CCM 6226)
LACTOBACILLUS CASEI (CCM 3775)
LACTOBACILLUS PLANTARUM (CCM 3769)
PEDIOCOCCUS PENTOSACEUS
(CCM 3770)
Endo-1,4-beta-glukanáza
EC 3.2.1.4.
Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8.
15 . 109 CFU/g

13 100 CU/ml

10 800 U/ml
Cornsil
skot
prasata
10 g
100 ml
celkový počet jednotek tvořících kolonii
100 ml enzymatické složky se smíchá se 100 ml vody, ve které je rozpuštěno 10 g bakteriální složky určeno pro konzervaci dělené sklizně rostlin (silážování celých rostlin a drtí obilovin)

povoleno do 31.12.2004
9ENTERECOCCUS FAECIUM (CCM 6226)
LACTOBACILLUS CASEI (CCM 3775)
LACTOBACILLUS PLANTARUM (CCM 3769)
LACTOBACILLUS BÜCHNERI (CCM 1819)
PEDIOCOCCUS PENTOSACEUS (CCM 3770)
15 . 109 CFU/g


Microsil extra plus
skot
prasata
8g15gcelkový počet jednotek tvořících kolonii
dávkování podle silážovatelnosti a obsahu sušiny konzervované píce ve formě vodného roztoku určeno pro glycidová a obtížně silážovatelná objemná krmiva s rizikem sekundární fermentacepovoleno do 31.12.2004
10ENTEROCOCCUS FAECIUM (CCM 6226)
LACTOBACILLUS CASEI (CCM 3775)
LACTOBACILLUS PLANTARUM (CCM 3769)
PEDIOCOCCUS PENTOSACEUS (CCM 3770)
LACTOBACILLUS BÜCHNERI (CCM 1819)
100 . 109 CFU/g


Profisil
skot
prasata
5g10gcelkový počet jednotek tvořících kolonii
určeno pro konzervaci pícnin ohrožených nežádoucími typy fermentačních procesů
povoleno do 31.12.2004
11ENTEROCOCCUS FAECIUM (CCM 6226)
LACTOBACILLUS CASEI (CCM 3775)
LACTOBACILLUS PLANTARUM (CCM 3769)
PEDIOCOCCUS PENTOSACEUS
(CCM 3770)
Endo-1,4-beta-glukanáza
EC 3.2.1.4.
15 . 109 CFU/g
13 100 CU/ml
Goldzym
skot10 g
100 ml
100 ml enzymatické složky se smíchá se 100 ml vody, ve které je rozpuštěno 10 g bakteriální složky určeno pro konzervaci bílkovinných a polobílkovinných pícnin s vyšším obsahem sušiny


povoleno do 31.12.2004
12ENTERECOCCUS FAECIUM (CCM 6226)
LACTOBACILLUS CASEI (CCM 3775)
LACTOBACILLUS PLANTARUM (CCM 3769)
PEDIOCOCCUS PENTOSACEUS (CCM 3770)
600 . 106 CFU/gMicrosil granulát
skot
prasata
250 g350 gcelkový počet jednotek tvořících kolonii
určeno pro konzervaci glycidových typů pícnin, výhradně pro suchou aplikaci


povoleno do 31.12.2004
13ENTEROCOCCUS FAECIUM (CCM 6226)
LAKTOBACILLUS CASEI (CCM 3775)
LACTOBACILLUS PLANTARUM (CCM 3769)
PEDIOCOCCUS PENTOSACEUS
(CCM 3770)
Endo-1,4-beta-glukanáza
EC 3.2.1.4.
GLUKOZO-OXIDÁZA EC 1.1.3.4.
15 . 109 CFU/g

16875 CU/ml


288 IU/ml
Bactozym
skot10g


100 ml
celkový počet jednotek tvořících kolonii
100 ml enzymatické složky se smíchá se 100 ml vody, ve které je rozpuštěno 10 g bakteriální složky určeno ke konzervaci obtížně silážovatelných pícnin

povoleno do 31.12.2004
14ENTEROCOCCUS FAECIUM (CCM 6226)
LACTOBACILLUS CASEI (CCM 3775)
LACTOBACILLUS PLANTARUM (CCM 3769)
PEDIOCOCCUS PENTOSACEUS (CCM 3770)
10,0 . 109 CFU/gMicrosil
skot
prasata
8g15 gurčeno pro konzervaci glycidových a obtížně silážovatelných objemných krmiv


povoleno do 31.12.2004
15LACTOBACILLUS PLANTARUM
(INTL 30)
2,34 . 1011 CFU/g
nosič - glukóza monohydrátAGROS CLAMP (LIQUID)
skot6g6gurčeno pro polobílkovinné a bílkovinné siláže, senáže,

povoleno do 31.12.2004
16LACTOBACILLUS PLANTARUM
(INTL 30)
LACTOBACILLUS BREVIS
(DSM 12835)
2,5 . 1010 CFU/g
6,25 . 109 CFU/g
nosič - sušený česnekový extrakt

AGROS MAIZE
skot8g16gurčeno pro kukuřici na siláž a LKSpovoleno do 31.12.2004
17LACTOBACILLUS PLANTARUM
(DSM 13366)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(DSM 13367)
1,0 . 105 CFU/gBiomax 5
skot1 gurčeno pro kukuřičná silážpovoleno do 31.12.2004
18LACTOBACILLUS PLANTARUM
(DSM 12771)
1,0 . 105 CFU/g Biomax Siskot2gurčeno pro všechny druhy objemných a koncentrovaných krmiv
povoleno do 31.12.2004
19LACTOBACILLUS PLANTARUM
(DSM 4744)
PEDIOCOCCUS PENTOSACEUS
(DSM 4745)
1,0 . 105 CFU/g
Biomax MP
skot2gurčeno pro všechny druhy objemných a koncentrovaných krmiv
povoleno do 31.12.2004
20LACTOBASILLUS CASEI SSP. RHAMNOSUS
(DSM 7061)
PROPIONIBACTERIUM FREUNDENREICHII SSP. SHERMANII
(DSM 6067)
1,0 . 106 CFU/g

Bioprofit
skot1 g2gurčeno pro všechny druhy objemných a koncentrovaných krmiv

povoleno do 31.12.2004
21LACTOBACILLUS PLANTARUM
(NCIMB 30146)
(NCIMB 30147)
(NCIMB 30148)
1,0 . 106 CFU/g
LIVESYSTEM
skot1 gvhodné pro silážování kukuřice
povoleno do 31.12.2004
22LACTOBACILLUS PLANTARUM
(NCIMB 30148)
(NCIMB 41028)
LACTOBACILLUS LACTIS
(NCIMB 30149)
1,0 . 106 CFU/g

POWERSTART
skot1 gvhodné pro silážování trav jetelotravních a vojtěškotravních směsí.

povoleno do 31.12.2004
23LACTOBACILLUS RHAMNOSUS
(NCIMB 30121)
ENTEROCOCCUS FAECIUM
(NCIMB 30122)
2,0 . 108 CFU/g
nosič - uhličitan vápenatý

BONSILAGE granulát
skot500 g500 gurčeno pro travní siláže, jetelotravní, vojtěškové siláže (22-45% sušiny), kukuřičné siláže.
zkrmování povoleno od 3. týdne od ukončení naskladnění.
povoleno do 31.12.2004
24LACTOBACILLUS RHAMNOSUS
(NCIMB 30121)
ENTEROCOCCUS FAECIUM
(NCIMB 30122)
1,0 . 1011 CFU/g
nosič - sušená syrovátka

BONSILAGE vodorozpustná
skot1 g1 gurčeno pro travní siláže, jetelotravní, vojtěškové siláže (22-45 % sušiny), kukuřičné siláže

zkrmování povoleno od 3.týdne od ukončení naskladněnípovoleno do 31.12.2004
25LACTOBACILLUS RHAMNOSUS
(NCIMB 30121)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(DSM 12836)
LACTOBACILLUS BREVIS
(DSM 12835)
LACTOBACILLUS BÜCHNERI
(DSM 12856)
PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
(DSM 12834)
2,0 . 108 CFU/g
nosič - uhličitan vápenatý


BONSILAGE PLUS granulát
skot50 g50 gurčeno pro kukuřičnou , travní, jetelotravní, vojtěškovou siláž a GPS (>30% sušiny).

kvašení podporující fázi

sekundární stability je ukončeno po 8 týdnech po naskladnění


povoleno do 31.12.2004
26LACTOBACILLUS RHAMNOSUS
(NCIMB 30121)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(DSM 12836)
LACTOBACILLUS BREVIS
(DSM 12835)
LACTOBACILLUS BÜCHNERI
(DSM 12856)
PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
(DSM 12834)
1,0 . 1011 CFU/g
nosič - sušená syrovátka


BONSILAGE PLUS vodorozpustná
skot1 g1 gurčeno pro kukuřičnou, travní, jetelotravní, vojtěškovou siláž a GPS (>30% sušiny)

kvašení podporující fázi

sekundární stability je ukončeno po 8 týdnech po naskladnění


povoleno do 31.12.2004
27LACTOBACILLUS BÜCHNERI
(DSM 12856)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(DSM 12837)
PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
(DSM 12834)
4,0 . 108 CFU/g
nosič - uhličitan vápenatý
BONSILAGE MAIS granulát
skot250 g250 gurčeno pro kukuřičnou siláž (28-35% sušiny), GPS (30-40% sušiny)

minimální doba fermentace pro dosažení dobré sekundární stability je 8 týdnů


povoleno do 31.12.2004
28LACTOBACILLUS BÜCHNERI
(DSM 12856)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(DSM 12837)
PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
(DSM 12834)
1,0 . 1011 CFU/g
nosič - laktóza

BONSILAGE MAIS vodorozpustná
skot1 g1 gurčeno pro kukuřičnou siláž (28-35%) sušiny), GPS (30-40% sušiny)

minimální doba fermentace pro dosažení dobré sekundární stability je 8 týdnůpovoleno do 31.12.2004
29LACTOBACILLUS PLANTARUM (MA 541/2 E)
LACTOBACILLUS CASEI (MA 67/4 U)
LACTOBACILLUS BULGARICUS
(MA 547 3 M)
Alfa-amyláza
(EC. 3.2.1.1.)
Endo-1,4-beta-glukanáza
(CELULÁZA)
Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
9,8 . 108 CFU/g

2,0 . 107 CFU/g

5,0 . 105 CFU/g
nosič - laktóza (92,40)
MIN. 100 μ/g

MIN. 100 μ/g

MIN. 100 μ/g


KEM LAC DRY
skot10g15gurčeno pro konzervaci

vojtěškových, jetelových a travních senáží

GPS

leguminóz

kukuřičného zrna

kukuřičné siláže


povoleno do 31.12.2004
30LACTOBACILLUS PLANTARUM
(MA 18/5 U)
PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
(MA18/5 M)
1,0 . 1010 CFU/g
3,0 . 109 CFU/g
nosič - laktóza

KEM SIL LAC ULTRA DRY
skot15 g25 gurčeno pro konzervaci
vojtěškových, jetelových a travních senáží
GPS
Leguminóz
kukuřičného zrna
kukuřičné siláže


povoleno do 31.12.2004
31LACTOBACILLUS PLANTARUM
(DSM 8862)
(DSM 8866)
3,0 . 105 CFU/g
nosič - laktóza -ad 200g
AG-BAG BIO-SIL
skot
výkrm prasat
1 g2gurčeno pro polobílkovinné siláže
sušina - min 35%
max 45%
kukuřičné siláže -
vhodné i pro vlhké zrno
a kukuřičné (CCM)
zkrmování siláže povoleno od 6 týdne od ukončení uskladnění
skladovat v chladu a suchu
chránit před slunečními paprsky
neředit chlorovanou vodou

povoleno do 31.12.2004
32CELULÁZA
(EC3.2. 1.4.)
(endo-1,4 - beta-glukanáza)
Manan Endo - 1,4,-beta-manosidáza
(EC3.2. 1. 78)
(HEMICELULÁZA)
nosič - glukóza monohydrát AGROS CLAMP (LIQUID) plus
skot6 g6 gV označení se uvede název podle sloupce 2
povoleno do 31.12.2004
33Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Hemiceluláza
(EC 3.2.1.78
Lipáza
(EC 3.1.1.3)
Pektináza
(polygalakturonáza)
(EC 3.2.1.15)
Proteáza
(EC 3.4.24.4)
minimum aktivity
20 000 RAU/ml pro kapalnou formu 1,4-beta-D-mannan-mannanohydroláza
triacyl glycerol-acelhydroláza

poly (1,4-alfa-D-galaktouronido)-glykanhydróza
mikrobiální metaloproteinázy nosič -
- kukuřičné otruby -1.36
- kukuřičný škrob - 1.41
- uhličitan vápenatý (krmný vápenec) - 11.01
- křemičitan sodnohlinitý, syntetický CEU 554
AG-BAG PLUS
skot
výkrm prasat
1 800 RAU-určeno pro těžce senážovatelné plodiny - vojtěška, jetel, trávy
obsah sušiny (28-45%)
zkrmování siláže povoleno od 6 týdne od naskladnění
skladovat v chladu (pod 18°C) a suchu, chránit před slunečními paprsky, neředit chlorovanou vodou

V označení se uvede název podle sloupce 2povoleno do 31.12.2004
34PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
CNCM MA 18/5 M
LACTOBACILLUS PLANTARUM
CNCM MA 18/5 U
Endo-1,4-beta-glukanáza
(celuláza, EC 3.2.1.4)
7,5 . 109 CFU/g

1,75 . 1010 CFU/g

10 000 IU/kg
nosič - laktóza (mléčné výrobky, 8.07)
LALSIL* PS
skot10 gv návodu pro užití uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování
zlepšení mléčné fermentace u siláží s nízkým obsahem cukru
kyselina mléčná > 30g/kg sušiny
kyselina octová < 20g/kg sušiny
kyselina máselná < 5g/kg sušiny

povoleno do 31.12.2004
35PROBIONIBACTERIUM ACIDIPROPIONICI
CNCM MA 26/4 U
LACTOBACILLUS PLANTARUM
CNCM MA 18/5 U
3,0 . 1010 CFU/g
nosič - laktóza (mléčné výrobky, 8.07)


3,0 . 1010 CFU/gLALSIL* MS01
skot
prasata
výkrm
5gv návodu pro užití uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování zlepšení mléčné fermentace u siláží s vysokým obsahem cukru


povoleno do 31.12.2004
36PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
CNCM MA 18/5M
LACTOBACILLUS PLANTARUM
CNCM MA 18/5 U
3,0 . 109 CFU/g
nosič - laktóza (mléčné výrobky, 8.07)
1,0 . 1010 CFU/g

LALSIL* CL
skot10gv návodu pro užití uvedena teplota při
skladování, doba trvanlivosti a
stabilita při granulování
zlepšení mléčné fermentace u siláží
s vysokým obsahem cukru
pH < 4,2
kyselina mléčná > 30 g/kg sušiny kyselina octová < 20 g/kg sušiny kyselina máselná < 5 g/kg sušiny


povoleno do 31.12.2004
37LACTOBACILLUS PLANTARUM
(ATCC 4008)
ENTEROCOCCUS FAECIUM
(ATCC 19434)
PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
(NCIB 30084)
4,5 . 1010 CFU/g

1,0 . 1010 CFU/g

4,5 . 1010 CFU/gSIL-ALL
skot2,5 g10gvhodné zejména pro bílkovinné a polobílkovinné silážepovoleno do 31.12.2004
38LACTOBACILLUS PLANTARUM
(ATCC 55943)
(ATCC 55944)
1,25 . 1011 CFU/g
Nosič - Maltodextrin
Křemičitan sodnohlinitý
Thiosíran sodný
Barvivo E 133Sila-Bac Luzerne Appli-Pro
skot1 gUrčeno pro vojtěškovou senáž s min. 80% podílem vojtěšky Sušina hmoty 30-45% Možno zkrmovat od 14. dne po naskladnění při dodržení podmínek silážování
Doba použití 3 roky, naředěný 6 týdnů (zamražený)
Obsahuje dechlorinátor, možno použít chlorovanou vodupovoleno do 31.12.2004
39LACTOBACILLUS PLANTARUM
(DSM 4784)
(DSM 5257)
(DSM 5258)
(DSM 4787)
(DSM 5248)
ENTEROCOCCUS FAECIUM
(DSM 4788)
(DSM 4789)
1,25 . 1011 CFU/g
Nosič - Maltodextrin
Křemičitan sodnohlinitý
Thiosíran sodný
Barvivo E 133


Sila-Bac Mais Appli - Pro
skot1 gUrčeno pro kukuřičnou siláž
(28-40%)
LKS (50-60%)
Možno zkrmovat od 14. dne po naskladnění při dodržení podmínek silážování
Doba použití 3 roky,
naředěný 6 týdnů
(zamražený)
Obsahuje dEShlorinátor,
možno použít chlorovanou vodu

povoleno do 31.12.2004
40LACTOBACILLUS BÜCHNERI
(ATCC PTA - 2494) ENTEROCOCCUS FAECIUM
(ATCC 55593)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(ATCC 53187)
(ATCC 55942)
1,25 . 1011 CFU/g
Nosič- Maltodextrin
Křemičitan sodnohlinitý
Thiosíran sodný
Barvivo E 133Sila- Bac Kombi Appli - Pro
skot1 gUrčeno pro travní a jetelotravní senáž, vojtěšku GPS, bob Sušina hmoty 28-45% Možno zkrmovat od 3 týdnů po naskladnění při dodržení podmínek silážování
Doba použití 3 roky,
naředěný 6 týdnů
(zamražený)
Obsahuje dechlorinátor,
možno použít chlorovanou vodu
Zlepšuje fermentační proces a aerobní
stabilitu


povoleno do 31.12.2004
41LACTOBACILLUS PLANTARUN
(ATCC 53187)
(ATCC 55942)
ENTEROCOCCUS FAECIUM
(ATCC 55593)
LACTOBACILLUS BÜCHNERI
(ATCC PTA - 2494)
1,1 . 1011 CFU/g
Nosič - Maltodextrin
Křemičitan sodnohlinitý
Thiosíran sodný
Barvivo E 133

Sila-Bac Mais Kombi Appli - Pro
skot1 gUrčeno pro kukuřičnou siláž
Sušina hmoty 28-40%
Možno zkrmovat od 3 týdnů po
naskladnění při dodržení podmínek
silážování
Doba použití 3 roky,
naředěný 6 týdnů
(zamražený)
Obsahuje dechlorinátor,
možno použít chlorovanou vodu
Zlepšuje fermentační proces a aerobní
stabilitu


povoleno do 31.12.2004
42ENTEROCOCCUS FAECIUM
(DSM 4788)
(DSM 4789)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(DSM 4784)
(DSM 4785)
(DSM 4786)
(DSM 4787)
1,35 . 1011 CFU/g
Nosič - Maltodextrin
Křemičitan sodnohlinitý
Thiosíran sodný
Barvivo E 133Sila-Bac Appli - Pro
skot0,8 gSušina hmoty 25 - 55% Možno zkrmovat od 14. dne po naskladnění při dodržení podmínek silážování
Doba použití 3 roky,
naředěný 6 týdnů
(zamražený)
Obsahuje dEShlorinátor,
možno použít chlorovanou vodu

povoleno do 31.12.2004
43ENTEROCOCCUS FAECIUM M 74
(CCM 6226)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(CCM 3769)
LACTOCOCCUS LACTIS
(NCIMB 30117)
(CCM 4754)
PEDIOCOCCUS PENTOSACEUS
(CCM 3770)
Endo - 1,4-beta -glukanáza (ES 3.2.1.4)
16,6 . 109 CFU/g
Nosič - Premix soli
Sacharóza
Sodium benzoát


50 610CU (6 478 IU) /g
LACTISIL 200 NB
skot
prasata
300 gSkladovat na suchém, chladném místě, v dobře uzavřených neporušených obalESh


povoleno do 31.12.2004
44ENTEROCOCCUS FAECIUM
(NCIMB 11 181)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(NCIB 30 085)
(NCIB 30 086)
PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
(NCIB 30 083)
(NCIB 30 084)
2 . 1011 CFU/g
Nosič - Hroznový cukr
Sorban draselný (č. EU 202)
Labascil GrasDuo
skot2g
200 g
2g
200 g
Vhodné pro polobílkovinné silážepovoleno do 31.12.2004
45ENTEROCOCCUS FAECIUM
(NCIMB 11 181)
LACTOBACILLUS LACTIS SSP.LACTIS
(NCIMB 30 117)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(NCIB 30 085)
(NCIB 30 084)
Endo - 1,4-beta -glukanáza
(ES 3.2.1.4.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(ES 3.2.1.8.)
200. 109 CFU/g
Nosič - Hroznový cukr
Sorban draselný


129 600 HES (7 774 IU) /kgLabascil Luzerne-Trio
skot2,5 g
250 g2,5 g
2,5 g
250 g


2,5 g
Vhodné pro polobílkovinné a bílkovinné siláže
povoleno do 31.12.2004
46ENTEROCOCCUS FAECIUM
(NCIMB 11 181)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(NCIB 30 085)
(NCIB 30 086)
PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
(NCIB 30 083)
(NCIB 30 084)
2 . 1011 CFU/g
Nosič - Hroznový cukrLabascil
skot5gVhodné pro kukuřičné a polobílkovinné siláže
povoleno do 31.12.2004
47ENTEROCOCCUS FAECIUM
(NCIMB 11 181)
LACTOBACILLUS LACTIS SSP.LACTIS
(NCIMB 30 117)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(NCIB 30 085)
(NCIB 30 086)
PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
(NCIB 30 083)
(NCIB 30 084)
Endo - 1,4-beta -glukanáza
(ES 3.2.1.4)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(ES 3.2.1.8)
2. 1011 CFU/g
Nosič - Hroznový cukr
Kyselina nikotinová
Kyselina listová
Vitamin B2
Pantothenan vápenatý


129 600 HES (7 774 IU) /kg

Labascil Enzym
skot5gVhodné pro polobílkovinné a bílkovinné siláže


povoleno do 31.12.2004
48ENTEROCOCCUS FAECIUM
(NCIMB 11 181)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(NCIB 30 085)
(NCIB 30 086)
PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
(NCIB 30 083)
(NCIB 30 084)
2 . 1011 CFU/g

Nosič - Hroznový cukr
Sorban draselný (č. EU 202)


Labascil Mais Duo
skot1 gVhodné pro kukuřičné siláže


povoleno do 31.12.2004
49ENTEROCOCCUS FAECIUM
(CCM 6226)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(CCM 3769)
LACTOBACILLUS CASEI
(CCM 3775)
LACTOBACILLUS BÜCHNERI
(CCM 1819)
LACTOCOCCUS LACTIS
(CCM 4754, NCIMB 30117)
PEDIOCOCCUS PENTOSACEUS
(CCM 3770)
Endo-1,4-beta-glukanáza
(ES 3.2.1.4.)
40. 109 CFU/g4 000 IU/g (31 250CU/g)
Goldzym II. super
skot15 g15 g přípravku rozpustit v potřebném množství pitné vody a připravený roztok sprejově aplikovat na 1 tunu silážované hmoty.
Určeno pro konzervaci bílkovinných a polobílkovinných pícnin s vyšším obsahem sušiny.
povoleno do 31.12.2004
50ENTEROCOCCUS FAECIUM
(CCM 6226)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(CCM 3769)
LACTOBACILLUS CASEI (CCM 3775)
LACTOBACILLUS BÜCHNERI
(CCM 1819)
LACTOBACILLUS LACTIS
(CCM 4754, NCIMB 30117)
PEDIOCOCCUS PENTOSACEUS
(CCM 3770)
100. 109 CFU/g
Microsil II. super
skot
prasata
5g15 g5-15 g přípravku rozpustit
v potřebném množství pitné vody
a připravený roztok sprej ově
aplikovat na 1 tunu silážované hmoty.
Určeno pro konzervaci glycidových a
obtížně silážovatelných objemných
krmiv.


povoleno do 31.12.2004
51ENTEROCOCCUS FAECIUM
(CCM 6226)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(CCM 3769)
LACTOBACILLUS CASEI
(CCM 3775)
LACTOBACILLUS BÜCHNERI
(CCM 1819)
LACTOCOCCUS LACTIS
(CCM 4754, NCIMB 30117)
PEDIOCOCCUS PENTOSACEUS
(CCM 3770)
Endo-1,4-beta-glukanáza
(ES 3.2.1.4.)
70 . 109 CFU/g

6 000 IU/g (46 875 CU/g)
Bactozym II. super
skot15 g15 g přípravku rozpustit v potřebném množství pitné vody. a připravený roztok sprejově aplikovat na 1 tunu silážované hmoty. Určeno ke konzervaci obtížně silážovatelných pícnin.povoleno do 31.12.2004
52LACTOBACILLUS PLANTARUM
(NCIMB 30004) LACTOBACILLUS LACTIS LACTIS
(NCIMB 30044)
PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
(NCIMB 30005)
Endo-1,4-beta-glukanáza
(ES 3.2.1.4)
Manan endo-1,4-beta-manosidáza
(ES 3.2.1.78)
2 . 10 13 CFU/g
Euro Silac S
skot1,25 g2,5 gUrčeno pro konzervaci bílkovinných, polobílkovinných a glycidových siláží.
povoleno do 31.12.2004
53LACTOBACILLUS PLANTARUM
(DSM 12837)
LACTOBACILLUS RHAMNOSUS
(NCIMB 30121)
LACTOBACILLUS BÜCHNERI
(DSM 12856)
5 . 108 CFU/g
Nosič - Uhličitan vápenatýBONSILAGE CCM granulát
skot
prasata
0,5 kg0,5kgUrčeno pro konzervaci vlhkého mačkaného nebo šrotovaného zrna kukuřice a CCM (58-68% sušiny). Zlepšuje fermentační proces. Zabraňuje druhotné fermentaci v sile i na řezné ploše zvýšeným obsahem kyseliny octové.
Kvašení podporující fázi sekundární stability je ukončeno po 8 týdnech po naskladnění.povoleno do 31.12.2004
54LACTOBACILLUS PLANTARUM
(DSM 12837)
LACTOBACILLUS RHAMNOSUS
(NCIMB 30121)
LACTOBACILLUS BÜCHNERI
(DSM 12856)
2,5 . 1011 CFU/g
Nosič - Laktóza

BONSILAGE CCM vodorozpustná
skot
prasata
1 g1 gUrčeno pro konzervaci vlhkého zrna kukuřice a CCM (58-68% sušiny). Zlepšuje fermentační proces. Zabraňuje druhotné fermentaci v sile i na řezné ploše zvýšeným obsahem kyseliny octové.
Kvašení podporující fázi sekundární stability je ukončeno po 8 týdnech po naskladnění.


povoleno do 31.12.2004"
56LACTOBACILLUS PLANTARUM
(DSM 3676)
(DSM 3677)
PROPIONIBACTERIUM
(DSM 9577)
4x108 CFU/g

Růstové medium:
Glukóza
pepton
kvasinkový extrakt octan sodný
di-calciumhydrogenfosfát di-natriumhydrogencitrát
Mn - sulfát
Mg - sulfát

KOFASIL LIFE
skot
prasata
ovce
koně
21Určeno pro trávy, leguminózy, kukuřici, LKS, CCM

Použití: 200 g přípravku se inkubuje s 2,0 1 vody o teplo tě 19-21 stupně C po dobu 18-24 hodin, roztok se zřetelně žlutě zabarví. Koncentrát je nejméně 14 dnů použitelný. Při teplotě 5-6 stupňů zůstává koncentrát použitelný nejméně4-5 týdnů

povoleno do 31.12.2004
57LACTAFECILLUS PLANTARUM
(DSM 3676)
(DSM 3677)
ENTEROCOCCUS FAECIUM
(DSM 5464)
2x108 CFU/g
nosič: sepiolit
KOFASIL LAC GRANULÁT
skot
prasata
ovce
koně
0,5 kgUrčeno pro lehce a středně těžce silážovatelné pícniny

povoleno do 31.12.2004
58LACTAFECILLUS PLANTARUM
(DSM 3676)
(DSM 3677)
4x1010 CFU/gKOFASIL LAC
skot
prasata
ovce
koně
5 kgUrčeno pro lehce a středně těžce silážovatelné pícninypovoleno do 31.12.2004
59LACTOBACILLUS BÜCHNERI
(DSM 13573)
4x108 CFU/g

Růstové medium:
Glukóza
pepton
kvasinkový extrakt
octan sodný
di-kalciumfosfát
di-natriumhydrogencitrát
Mn - sulfát
Mg - sulfát

KOFASIL LIFE „M"
skot
prasata
ovce
koně
1,5 l2 lUrčeno pro kukuřici, LKS, CCM

Použití: 250 g přípravku se inkubuje s 5 1 vody o teplotě 19-21 stupně C po dobu 18-24 hodin, roztok se zřetelně žlutě zabarví.
Koncentrát je nejméně 14 dnů použitelný.
Při teplotě 5-6 stupňů zůstává koncentrát použitelný nejméně 4-5 týdnů


povoleno do 31.12.2004
60LACTOBACILLUS BÜCHNERI
NCIMB 40788
PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI
CNCM 18/5 M
Endo-1,4-beta-glukanáza
(celuláza, EC 3.2.1.4)
>3.10'°CFU/g

>2.1010 CFU/g

20 000 IU/g
nosič: Laktóza (mléčné výrobky, 8.07)
LALSIL Dry
skot3 g5g1. V návodu pro užití uvádět teplotu při skladování a dobu trvanlivosti
2. Pro těžko silážovatelné pícniny o vysoké sušině a prevenci sekundární fermentace
povoleno do 31.12.2004
61LACTOBACILLUS BÜCHNERI
NCIMB 40788
> 6. 1010 CFU/g
nosič: Sacharóza


LALSIL Fresh LB
skot3 g5 g1. V návodu pro užití uvádět teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování
2. Pro těžko silážovatelné pícniny a prevenci sekundární fermentace
3. Ke zlepšení mléčné fermentace u siláží s vysokým obsahem cukru
povoleno do 31.12.2004
62BENZOÁT SODNÝ E 211C6H5COONa 14 %skot3 l23 lZrno celé, mačkané, šrotované, vlhké
PROPIONÁT SODNÝ E 281CH3CH2COONa 10,8 %prasata
KYSELINA PROPIONOVÁ E 280CH3CH2COOH 36,5 %ovce
Vodný roztokH2O 38,7 %koně3 l5 lSiláž CCM, LKS, GPS
drůbež
KOFA GRAIN pH5povoleno do 31.12.2004
63BENZOÁT SODNÝ E 211C6H5COONa 22,9 %skot3 l4 lKukuřice, CCM, LKS, GPS, trávy
PROPIONÁT SODNÝ E 281CH3CH2COONa 8,3 %prasata
Vodný roztokH2O 68,8 %ovce
koně
MAIZE KOFASIL LIQUIDpovoleno do 31.12.2004
64DUSIČNAN SODNÝ E 250NaNO3 24,4 %skot2 l3 lUrčeno pro lehce zavadlé trávy,
HEXAMETYLENTETRAMIN E 239C6H12N4 16,3 %prasataleguminózy s různým obsahem sušiny
Vodný roztokH2O 59,3 %ovce
koně
KOFASIL LIQUIDpovoleno do 31.12.2004
65DUSIČNAN SODNÝNaNO3 10,4 %skot3151Určeno pro trávy, leguminózy, GPS
HEXAMETYLENTETRAMINC6H12N4 6,9 %prasata
BENZOÁT SODNÝC6H5COONa 13 %ovce
PROPIONÁT SODNÝCH3CH2COONa 4,3 %koně
Vodný roztokH2O 65,4 %
KOFASIL ULTRApovoleno do 31.12.2004
66LACTOBACILLUS PLANTARUM
(DSM 15683)
1.106 CFU/g
kultivační medium:
K- dihydrogen - ortofosforečnan
KH2 PO4
K- hydrogen - ortofosforečnan
K2H PO4
Barviva:
E 102 TARTRAZIN E 142 LISAMINOVÁ ZELEŇ


CLAAS ACTISIL
skot6gVhodné pro bílkovinné (vojtěšky,
jetele, jetelotrávy, trávy) i glycidové
(kukuřičné) siláže
Dávkování a použití:
Zásobník dávkovače naplňte částečně
vodou.
Bezpečnostní uzávěr láhve otevřete. Láhev naplňte do 3/4 čistou vodou. Víčko zašroubujte a obsah láhve silně protřepejte.
Obsah láhve vlijte do sudu a láhev naplňte ještě jednou do 3/4 a opět protřepejte a vylijte do sudu 1 láhev je určena na 50 1 vody - sud doplňte na 50 1.
Výrobek je nyní připraven k použití a
musí být spotřebován do 3 dnů.
Obsah 1 láhve rozpuštěný
v 50 1 vod vystačí na 50 t siláže.
Uzavřené láhve lze skladovat v
chladnu a suchu 36 měsíců.
Obsah jedné láhve minimálně 300 g.


povoleno do 31.12.2004
67KYSELINA MRAVENČÍHCOOH 76 %skot,3161Určeno pro silážování pícnin z přímé sklizně a koncentrovaných statkových krmiv
MRAVENČAN AMONNÝCH5O2N 5,5 %výkrm
VODAH2O 18,5 %prasat
BARVIVO E150D
KemiSile 2 Pluspovoleno do 31.12.2004
68KYSELINA MRAVENČÍ
MRAVENČAN AMONNÝ
VODA
BARVIVO E150D
HCOOH 62 % CH5o2N 24 %
H2O 14 %
KemiSile 3 Plus
skot,
výkrm
prasat
3 l6 lUrčeno pro silážování zavadlých pícnin a koncentrovaných statkových krmiv

povoleno do 31.12.2004
69KYSELINA MRAVENČÍ MRAVENČAN AMONNÝ KYSELINA PROPIONOVÁ KYSELINA BENZOOVÁ VODA
BARVIVO El50D
HCOOH 50 % CH502N 24 % C3H602 10 % C7H602 2,2 % H20 14 %


KemiSile 2000
skot,
výkrm prasat
3 l6 lUrčeno pro silážování zavadlých pícnin a koncentrovaných statkových krmiv
povoleno do 31.12.2004
70KYSELINA MRAVENČÍ
MRAVENČAN AMONNÝ
KYSELINA PROPIONOVÁ
KYSELINA BENZOOVÁ
VODA
BARVIVO E150D


HCOOH 42,5 %
CH5O2N 30,3 %
C3H6O2 10 %
C7H6O2 2,2 %
H2O 15 %


KemiSile 2000 Plus
skot,
výkrm prasat
3 l5 lUrčeno pro silážování zavadlých pícnin a koncentrovaných statkových krmiv


povoleno do 31.12.2004
71KYSELINA MRAVENČÍ
MRAVENČAN AMONNÝ
KYSELINA PROPIONOVÁ
SORBAN DRASELNÝ
VODA
BARVIVO E150D
HCOOH 59 %
CH5O2N 4,3 %
C3H6O2 20 %
C6H7O2K 2,5 %
H2O 14,2 %


KemiSile 2 S
skot,
výkrm prasat
3 l6 lUrčeno pro silážování zavadlých pícnin a koncentrovaných statkových krmiv


povoleno do 31.12.2004
72KYSELINA MRAVENČÍ
KYSELINA PROPIONOVÁ
AMONIAK
VODA


HCOOH 32-36 %
C3H6O2 36-40 %
NH4 7-9 %
H2O 18-22%


Lupro-Mix NC
skot,
výkrm prasat
3 l6 lUrčeno pro silážování pícnin, laikuřice, CCM a mačkaného zrna


povoleno do 31.12.2004
Č.
(nebo č. EU)
PrvekDoplňková látkaChemický vzorecMaximální obsah prvku v mg/kg kompletního krmivaJiná ustanoveníKonec období povolení
1234567
I. Stopové prvky
E 4MĚĎ -CuSíran lyzino-měďnatýCu(C6H13N2O2)2.SO4výkrm prasat:
- při počtu 175 prasat/100 ha využívané zemědělské půdy nebo vyšším
- do 16 týdnů: celkem 175
- při počtu nižším než 175 prasat/100 ha využívané zemědělské půdy:
- do 16 týdnů: celkem 175
max. 50 mg Cu ze síranu lyzino-měďnatého v 1 kg kompletního krmiva31.3.2004
výkrm prasat:
- při počtu 175 prasat/100 ha využívané zemědělské půdy nebo vyšším
- od 17 týdnů do porážky: celkem 35
- při počtu nižším než 175 prasat/100 ha využívané zemědělské půdy:
- od 17 týdnů do 6 měsíců: celkem 100
- od 6 měsíců do porážky: celkem 35
max. 25 mg Cu ze síranu lyzino-měďnatého v 1 kg kompletního krmiva31.3.2004
chovná prasata : celkem 35
ostatní druhy nebo kategorie zvířat kromě telat
do počátku přežvykování a ovcí: celkem 35
1CHROMMléčnan chromitý, trihydrátCr(C3H5O3)3. 3 H2O0,3 pro výkrm prasatvýrobce Agrobac CZ
povoleno do 31. 12. 2004
2KOBALTMléčnan kobaltnatý, trihydrátCo(C3H5O3)2. 3 H2O0,072 pro výkrm prasat a kuřatvýrobce Agrobac CZ
povoleno do 31. 12. 2004
3MANGANMléčnan manganatý, trihydrátMn(C3H5O3)2. 3 H2O35 pro výkrm prasat a kuřatvýrobce Agrobac CZ
povoleno do 31. 12. 2004
Č. EU+Doplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříMinimální obsahMaximální obsahJiná ustanoveníKonec období povolení
mg/kg kompletního krmiva
12345678
L. Pojiva, protispékavé látky a koagulanty
E 3KLINOPTILOLIT, sopečného původuHydrát hlinitokřemičitanu vápenatého sopečného původu, obsahující min. 85 % klinoptilolitu a max. 15 % živce, slíd a jílů, neobsahující vlákna a křemen. Maximální obsah olova 80 mg/kg.prasata
králíci
drůbež
-
-
-
-
-
-
20 000
20 000
20 000
pro všechna krmiva21.4.2004
E 4KLINOPTILOLIT, sedimentárního původuHydrát hlinitokřemičitanu vápenatého sedimentárního původu, obsahující min. 80 % klinoptilolitu a max. 20 % jílových minerálů, neobsahující vlákna a křemen.

Maximální obsah dioxinů 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg++
výkrm prasat
výkrm kuřat
výkrm krůt
skot
losos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
pro všechna krmiva26.9.2004
E 535FERROKYANID SODNÝNa4[Fe(CN)6].3H2Ovšechny druhy nebo kategorie zvířat---Maximální obsah NaCl: 80 mg/kg (počítáno jako anion ferrokyanidu)1.3.2006
E 536FERROKYANID DRASELNÝK4[Fe(CN)6].3H2Ovšechny druhy nebo kategorie zvířat---Maximální obsah KCl: 80 mg/kg (počítáno jako anion ferrokyanidu)1.3.2006
+ Číslem EU se rozumí pořadové číslo uvedené látky podle příslušného předpisu EU.
++ Obsah dioxinů je suma polychlorovaných dibenzoparadioxinů (PCDDs) a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDFs) vyjádřená v jednotkách toxického ekvivalentu Světové zdravotnické organizace (WHO), definovaného jako faktor toxické ekvivalence Světové zdravotnické organizace (WHO TEFs). Obsah musí být vyjádřen jako horní hranice, tj .vypočten jako součet všech hodnot různých kongenerů. Kongenery pod limitem detekce se počítají jako rovné tomuto limitu.
Č. EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříMinimální obsahMaximální obsahJiná ustanoveníKonec období povolení
mg/kg kompletního krmiva
12345678
M. Regulátory kyselosti
E 210KYSELINA BENZOOVÁC7H6O2výkrm prasat-5 00010 00025.5.2007
Č. EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříMinimální obsahMaximální obsahJiná ustanoveníKonec období povolení
CFU/kg kompletního krmiva
12345678
O. Mikroorganizmy
E 1BACILLUS CEREUS var. TOYOI
NCIMB 40112/
CNCM I-1012
přípravek Bacillus cereus var. toyoi obsahující min. 1.1010CFU/g doplňkové látkyvýkrm kuřat-0,2.1091.1091. v návodu pro použití uvádět teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při peletování
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Monensinát sodný, Lasalocid sodný, Salinomycinát sodný, Robenidin, Decoquinát, Narasin a Halofuginon
7.10.2004
nosnice-0,2.1091.1091. jako u výkrmu kuřat
telata6 měsíců0,5.1091.1091. jako u výkrmu kuřat
výkrm skotu-0,2.1090,2.1091. jako u výkrmu kuřat
2. množství v denní dávce nesmí přesáhnout 1.109 CFU/100 kg ž.hm.a 0,2.109 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm.
chovné králice-0,1.1095.1091. jako u výkrmu kuřat
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolené antikokcidikum: Robenidin
výkrm králíků-0,1.1095.1091. jako u výkrmu kuřat
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Robenidin a Salinomycinát sodný
E 3SACCHAROMYCES CEREVISIAE
(NCYC Sc 47)
přípravek Saccharomyces cerevisiae obsahující min. 5.109 CFU/g doplňkové látkyvýkrm králíků-2,5.1095.10y1. jako u E 1
2. množství v denní dávce nesmí překročit 5,6.109 CFU/100 kg ž.hm. a 8,75.109 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm. (platí pro dojnice)
30.6.2004
prasnice-5.1092,5.101030.6.2004
selata4 měsíce5.1091.101030.6.2004
dojnice4.1082.10931.5.2005
E 5SACCHAROMYCES CEREVISIAE
(CBS 493.94)
přípravek Saccharomyces cerevisiae obsahující min. 1.108 CFU/g doplňkové látkyvýkrm skotu-1,7.1081,7.1081. jako u E 1
2. množství v denní dávce nesmí přesáhnout 7,5.108 CFU/100 kg ž.hm. a 1.108 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm. (platí pro výkrm skotu)
3. množství v denní dávce nesmí přesáhnout 1,2.109 CFU/100 kg ž.hm. a 1,7.108 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm. (platí pro dojnice)
4. množství v denní dávce nesmí přesáhnout 4,17.1010 CFU/100 kg ž.hm. (platí pro koně)
5. používám je zakázáno od dvou měsíců po odstavu dále (platí pro koně)
30.6.2004
telata6 měsíců2.1082.10930.6.2004
dojnice-5.1073,5.10831.5.2005
koně-4.1092,5.101017.3.2008
E 6SACCHAROMYCES CEREVISIAE
(CNCM 1-1079)
přípravek
Saccharomyces cerevisiae obsahující min. 2.1010 CFU/g doplňkové látky
prasnice
selata
-
4 měsíce
2.109 6.1091.1010 3.10101. jako u E 130.6.2004
E 7SACCHAROMYCES CEREVISIAE
(CNCM 1-1077)
přípravek Saccharomyces cerevisiae obsahující min. 2.1010 CFU/g doplňkové látkydojnice
výkrm skotu
5,5.108 1.1092,1.109 1,5.1091. jako u E 1
2. množství v denní dávce nesmí přesáhnout
8,4.109 CFU/100 kg ž.hm. a 1,8.109 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm. (platí pro dojnice)
3. množství v denní dávce nesmí přesáhnout
4,6.109 CFU/100 kg ž.hm. a 2.109 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm. (platí pro výkrm skotu)
30.6.2004
E 8ENTEROCOCCUS FAECIUM
(ATCC 53519)
ENTEROCOCCUS FAECIUM
(ATCC 55593)
v poměru 1 : 1
směs
E.faecium ATCC 53519
v kapslích
a
E.faecium ATCC 55593 v kapslích, obsahující min.2.108 CFU/g doplňkové látky (tj. min. 1.108 CFU/g každé bakterie)
výkrm kuřat-1.1081.1081. jako u E 1
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Halofuginon, Decoquinát, Lasalocid sodný, Maduramicin amonný, Monensinát sodný, Narasin, Narasin/Nikarbazin a Salinomycinát sodný
30.6.2004
E9PEDIOCOCCUS ACIDILACTICI (CNCMMA 18/5M)přípravek Pediococcus acidilactici obsahující min. 1.1010 CFU/g doplňkové látkyvýkrm kuřat
selata
výkrm prasat
-
4 měsíce
-
1.109 1.109 1.1091.1010
1.109
1.109
1. jako u E 1
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Decoquinát, Halofuginon, Narasin, Salinomycinát sodný, Maduramicin amonný a Diclazuril (platí pro výkrm kuřat)
30.6.2004
E 10ENTEROCOCCUS FAECIUM
(NCIMB 10415)
přípravek Enterococcus faecium obsahující min.
- ve formě mikrokapslí 1,0.1010 CFU/g doplňkové látky
1,75.1010 CFU/g doplňkové látky- ve formě mikrokapslí 1,0.1010 CFU/g doplňkové látky
1,75.1010 CFU/g doplňkové látky7
- v granulované formě 3,5.1010 CFU/g doplňkové látky
výkrm kuřat
výkrm prasat
prasnice
výkrm skotu
-

-
-
-
0,3.109

0,35.109
0,2.109
0,25.109
2,8.109

1,5.109
1,25.109
0,6.109
1. jako u E 1
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Diclazuril, Halofuginon, Maduramicin amonný, Monensinát sodný, Robenidin a Salinomycinát sodný (platí pro výkrm kuřat)
3. množství v denní dávce nesmí přesáhnout 1.109 CFU/100 kg ž.hm. a 1.109 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm. (platí pro výkrm skotu)
30.6.2004
selata
telata
4 měsíce
6 měsíců
0,3.109
0,35.109
1,4.109
6,6.109
1. jako u E 1
2. v granulované formě výhradně do mléčných krmných směsí (platí pro selata a telata)
30.6.2004
E 11ENTEROCOCCUS FAECIUM
(DSM 5464)
přípravek Enterococcus faecium obsahující min. 5.1010 CFU/g doplňkové látky7výkrm kuřat
telata
selata
-
4 měsíce
4 měsíce
0,5.109
0,5.109
0,5.109
1.109
1.109
1.109
1. jako u E 1
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Diclazuril, Halofuginon a Monensinát sodný (platí pro výkrm kuřat)
30.4.2004
30.4.2004
30.6.2004
E 12LACTOBACILLUS FARCIMINIS
(CNCM MA 67/4R)
přípravek Lactob acillus farciminis obsahující min. 1.109 CFU/g doplňkové látkyselata4 měsíce1.1091.10101. jako u E 130.6.2004
E 13ENTEROCOCCUS FAECIUM
(DSM 10 663/NCIMB 10 415)
přípravek Enteroccocus faecium obsahující min. 3,5.1010 CFU/g doplňkové látky pro práškové a granulované formy, 2,0.1010 CFU/g doplňkové látky7 pro potahovanou a 1.1010 CFU/ml doplňkové látky pro kapalnou formutelata
selata
výkrm kuřat
výkrm krůt
6 měsíců
4 měsíce
-
-
1.109
1.109
1.109
1.107
1.1010
1.1010
1.1010
1.109
1. jako u E 1
2. může být použito v lomných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Decoquinát, Diclazuril, Halofuginon, Lasalocid sodný, Maduramicin amonný, Monensinát sodný, Narazin, Robenidin a Salinomycinát sodný (platí pro výkrm kuřat)
3. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Diclazuril, Halofuginon, Lasalocid sodný, Maduramicin amonný, Monensinát sodný a Robenidin (platí pro výkrm krůt)
26.7.2004 30.6.2004 26.7.2004 Povoleno od
18.10.2003 do
18.10.2007
E 14SACCHAROMYCES CEREVISIAE
(MUCL 39 885)
přípravek
Saccharomyces cerevisiae obsahující min.
1.109 CFU/g doplňkové látky pro práškové, kulové a oválné granulované formy
selata4 měsíce3.1093.1091. jako u E 130.6.2004
výkrm skotu-9.1099.1091. jako u E 1
2. množství v denní dávce nesmí přesáhnout 1,6.1010 CFU/100 kg ž.hm. a 3,2.109 CFU na každých dalších 100 kg ž.hm.
30.6.2004
E 15ENTEROCOCCUS FAECIUM
(NCIMB 11 181)
přípravek Enterococcus faecium obsahující min. 4.1011 CFU/g doplňkové látky v práškové a 5.1010 CFU/g doplňkové látky v potahované formětelata
selata
6 měsíců
4 měsíce
5.108
5.108
2.109
2.109
1. jako u E 130.4.2004
E 16ENTEROCOCCUS FAECIUM
(DSM 7134)
LACTOBACILLUS RHAMNOSUS
(DSM 7133)
směs Enterococcus faecium
o obsahu min. 7.109 CFU/g
a Lactobacillus
rhamnosus
o obsahu min. 3.109
CFU/g
telata selata6 měsíců
4 měsíce
1.109
1.109
6.109
5.109
1. jako u E 130.4.2004
E 17ENTEROCOCCUS FAECIUM
(NCIMB 30 098)
LACTOBACILLUS CASEI
(NCIMB 30 096)
směs Lactobacillus casei a Enterococcus faecium obsahující min. 2.109 CFU/g Lactobacillus casei!L6A09 CFU/g Enterococcus faeciumtelata6 měsícůL.casei 0,5.109
E.faecium 1,5.109
L.casei 1.109
E.faecium 3.109
1. jako u E 130.4.2004
E 18ENTEROCOCCUS FAECIUM
(CECT4 515)
přípravek Enterococcus faecium o obsahu min. 1.1010 CFU/g doplňkové látkyselata
telata
4 měsíce
6 měsíců
1.109
1.109
1.109
1.109
1. jako u E 130.4.2004
E 19STREPTOCOCCUS INFANTARIUS
(CNCM 1-841)
LACTOBACILLUS PLANTARUM
(CNCM 1-840)
směs Streptococcus infantarius a Lactobacillus plantarum obsahující min. 0,5.109 CFU/g Streptococcus infantarius a 2.109 CFU/g Lactobacillus plantarumtelata6 měsícůStrept. infantarius 1.109
Lactob. plantarum 0,5.109
Strept. infantarius 1.109
Lactob. plantarum 0,5.109
1. jako u E 117.7.2004
E 20BACILLUS LICHENIFORMIS
(DSM 5749)
BACILLUS SUBTILIS
(DSM 5750)
v poměru 1 : 1
směs Bacillus licheniformis DSM 5749 s Bacillus sub ti lis DSM 5750 obsahující min. 3,2.109 CFU/g doplňkové látky (1,6.109 CFU/g každé bakterie)telata6 měsíců1,28.1091,6.1091. jako u E 1
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika: Diclazuril, Halofuginon, Monensinát sodný, Salinomycinát sodný
a Robenidin (pro výkrm kuřat)
3. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika Diclazuril, Halofuginon, Monensinát sodný a Robenidin (platí pro výkrm krůt)
28.2.2005
prasnice15 dní před porodem a během laktace0,96.1091,92.10923.11.2004
výkrm kuřat_3,2.1093,2.10923.11.2004
výkrm prasat-0,48.1091,28.10923.11.2004
výkrm krůt-1,28.1093,2.10923.11.2004
E 21ENTEROCOCCUS FAECIUM
(DSM 3530)
přípravek E.faecium DSM 3530 obsahující min.2,5.109 CFU/gtelata6 měsíců1.1091.1091. jako u E 128.2.2005
E 22ENTEROCOCCUS FAECIUM
(DSM 7 134)
Přípravek Enterococcus .faecium obsahující min. 1.1010 CFU/g doplňkové látky v práškové nebo mikrogranulované forměselata-0,5.1094.1091. jako u E 1
2. Prasnice 25 dní před oprášením a během laktace
15.4.2007
výkrm prasat-0,2.1091.10915.4.2007
prasnice-0,5.1091.10914.12.2007
E 23LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS
D2/CSL
CECT4 529
Přípravek Lactobacillus acidophilus obsahující min.: 50xl09 CFU/g doplňkové látkynosnice-1x1091x1091. jako E 114.12.2007
č. 21ENTEROCOCCUS FAECIUM
(NCIMB 11 181)
přípravek Enterococcus faecium obsahující min. 0,75.109 CFU/g doplňkové látkyprasata1.1082.1091. jako u E 1
2. může být použito v krmných směsích obsahujících povolená antikokcidika Diclazuril, Halofuginon, Maduramicin, Robenidin, Monensinát sodný a Salinomycinát sodný
3. výrobce: Medipharm ČR
18.10.2004
prasnice2.1082.109
výkrm skotu1.1095.109
dojnice1.1095.109
králíci1.1095.109
psi5.1085.109
drůbež mimo nosnic a krůt2)1.1083.109
nosnice2.1082,5.109
krůty2.1093.109
Č. EUDoplňková látkaChemický vzorec, popisDruh nebo kategorie zvířatMaximální stáříMinimální obsahMaximální obsahJiná ustanoveníKonec období povolení
jednotky aktivity/kg kompletního krmiva
12345678
P. Enzymy
E 13-fytáza
(EC 3.1.3.8)
přípravek 3-fytázy
z Aspergillus niger
(CBS 114.94)
s minimem fytázové
aktivity 5 000 FTU1/g
pro pevné a kapalné
přípravky
krůty-125 FTU-1. V návodu pro užití uvádět teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování
2. doporučená dávka 200 -800 FTU/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi obsahující nejméně 0,3 % fytátu, např. 20 % pšenice
30.4.2003
E 23-fytáza
(EC 3.1.3.8)
přípravek 3-fytázy z Aspergillus oryzae
(DSM 10 289) s minimem aktivity 2 500 FYT2/ g pro potahovanou a 5 000 FYT/g pro kapalnou formu
selat
výkrm prasat
výkrm kuřat
nosnice
4 měsíce
-

-
-
250 FYT
400 FYT

200 FYT
500 FYT
1 000 FYT
1 000 FYT

1 000 FYT
1 000 FYT
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 500 FYT/kg kompletního krmiva (pro selata, výkrm prasat a výkrm kuřat)
3. doporučená dávka 750 FYT/kg kompletního krmiva (pro nosnice)
4. pro krmné směsi bohaté fytáty obsahující např.více než 40 % obilovin (kukuřice, pšenice, ječmen, oves, žito, tritikále), olejniny a luštěniny
30.6.2004
E 3Alfa-galaktosidáza
(EC 3.2.1.22)
přípravek alfa-galaktosidázy z Aspergillus oryzae
(DSM 10.286) s minimem aktivity 1 000 GALU3/g pro kapalnou formu
výkrm kuřat-300 GALU1 000 GALU1. jako u E 1
2. doporučená dávka
450 GALU/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté oligosacharidy, např.obsahující více než 25 % sojové moučky, bavlníkových výlisků, hrachu
30.6.2004
E 4Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) s minimem aktivity 50 FBG4/g pro potahovanou a 120 FBG/ml pro kapalnou formuselata
výkrm kuřat
4 měsíce
-
25 FBG
10 FBG
40 FBG
100 FBG
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 25 FBG/kg kompletního krmiva (platí pro selata)
3. doporučená dávka 20 FBG/kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat)
4. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany), např. obsahující více než 50 % kukuřice nebo ječmene (platí pro selata)
5. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany), např. obsahující více než 60 % kxilaiřice (platí pro výkrm kuřat)
30.6.2004
30.4.2004
E 5Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus oryzae (DSM 10.287) s minimem aktivity 1 000 FXU5/g pro potahovanou a 650 FXU/ml pro kapalnou formuvýkrm kuřat-80 FXU200 FXU1. jako u E 1
2. doporučená dávka
150 FXU/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 50 % pšenice
30.6.2004
výkrm krůt-225 FXU600 FXU1. jako u E 1
2. doporučená dávka 225 -600 FXU/kg komplet.krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 50 % pšenice
30.6.2004
selata4 měsíce200 FXU-1. jako u E 1
2. doporučená dávka
200 FXU/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 50 % pšenice
30.6.2004
E6Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,4-beta-glukanázy z Humicola insolens
(DSM 10 442) s minimem aktivity 800 FXU6/g + 75 FBG4/g pro potahovanou formu, 800 FXU/g + 75 FBG/g pro mikrogranulovanou formu a 550 FXU/ml + 50 FBG/ml pro kapalnou formu
výkrm kuřat-200 FXU
19 FBG
1 000 FXU
94 FBG
1. jako uE 1
2. doporučená dávka 400 FXU + 38 FBG/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a betaglukany), např.. obsahující více než 30 % ječmene a/nebo ovsa, pšenice
30.6.2004
selata4 měsíce240 FXU
22 FBG
1 000 FXU
94 FBG
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 400 FXU + 38 FBG/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více než 30 % ječmene a/nebo ovsa, pšenice
30.6.2004
výkrm prasat-200 FXU
19 FBG
800 FXU
75 FBG
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 400 FXU + 38 FBG/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více než 30 % ječmene a/nebo ovsa, pšenice
30.6.2004
E7Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (CBS 600.94) s minimem aktivity:

Potahovaná forma:
36 000 FXU7/g
15 000 BGU8/g

Kapalná forma:
36 000 FXU/g
15 000 BGU/g

Pevná forma:
36 000 FXU/g
15 000 BGU/g
výkrm kuřat-3 600 FXU
1 500 BGU
12 000 FXU
5 000 BGU
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 3 600 - 6 000 FXU a 1 500 - 2 500 BGU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro kuřata)
3. doporučená dávka 6 000 FXU a 2 500 BGU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro selata)
4. doporučená dávka 6 000 - 12 000 FXU a 2 500 - 5 000 BGU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro krůty)
5. doporučená dávka 12 000 FXU a 5 000 BGU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro nosnice)
6. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 35 % ječmene a 20 % pšenice (platí pro kuřata)
7. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více než 30 % pšenice a 30 % ječmene (platí pro selata)
8. pro krmné směsi pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více než 40 % pšenice (platí pro krůty)
9. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy(hlavně arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více než 20 % pšenice, 10 % ječmene a 20 % slunečnice (platí pro nosnice)
30.4.2004 pro
kapalnou a potahováno u formu 30.9.2004 pro pevnou formu
selata4 měsíce6 000 FXU
2 500 BGU
-
výkrm krůt-6 000 FXU
2 500 BGU
12 000 FXU
5 000 BGU
nosnice-12 000 FXU
5 000 BGU
-
-
E8Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 600.94) s minimem aktivity:

Potahovaná forma:
10 000 BGU8/g
4 000 FXU7/g

Kapalná forma:
20 000 BGU/g
8 000 FXU/g

Pevná forma:
20 000 BGU/g
8 000 FXU/g
výkrm kuřat-3 000 BGU
1 200 FXU
10 000 BGU
4 000 FXU
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 3 000 - 10 000 BGU a 1 200 - 4 000 FXU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat)
3. doporučená dávka 3 000 - 5 000 BGU a 1 200 - 2 000 FXU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro selata)
4. doporučená dávka 5 000 BGU a 2 000 FXU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro nosnice)
5. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 60 % ječmene (platí pro výkrm kuřat)
6. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 30 % ječmene (platí pro selata)
7. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany), např. obsahující více než 60 % ječmene (platí pro nosnice)
30.4.2004 (platí pro kapalnou nebo potahováno u formu) 30.9.2004 (platí pro pevnou formu)
selata4 měsíce3 000 BGU
1 200 FXU
5 000 BGU
2 000 FXU
nosnice-5 000 BGU
2 000 FXU
-
E9Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-
beta-xylanázy
z Aspergillus niger
(CBS 270.95)
s minimem aktivity
28 000 EXU9/gpro
pevnou
a 14 000 EXU/ml pro kapalnou formu
nosnice
výkrm krůt
výkrm kuřat
-
-
-
2 400 EXU
2 400 EXU
1 400 EXU
-
-
-
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 2 400 -7 400 EXU/kg kompletního krmiva (platí pro nosnice)
3. doporučená dávka 2400 -
5 600 EXU/kg kompletního krmiva (platí pro krůty)
4. doporučená dávka 1 400 EXU/kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat)
5. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 30 % pšenice a 30 % žita (platí pro nosnice a krůty)
6. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hl.arabinoxylany), např. obsahující více než 50 % pšenice (platí pro výkrm kuřat)
30.4.2004
30.4.2004
30.6.2004
E 10Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1.)
přípravek alfa-amylázy
z Bacillus
amyloliquefaciens
(CBS 360.94)
s minimem aktivity
45 000 RAU10/g pro pevnou
a 20 000 RAU/ml pro kapalnou formu
selata4 měsíce1 800 RAU-1. jako u E 1
2. doporučená dávka
1 800 RAU/kg kompletního krmiva
3. výhradně pro krmné směsi určené pro tekuté krmné systémy, obsahující komponenty bohaté škrobem (např.s více než 35 % pšenice)
30.6.2004
výkrm prasat-1 800 RAU-
prasnice-1 800 RAU-
E 11Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4.)
Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-glukanázy, endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 74.252) s minimem aktivity:

Granulovaná forma.
8 000 U11/g endo-1,4-beta-glukanázy
18 000 U12/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy
26 000 U13/gendo-1,4-
beta-xylanázy
výkrm kuřat-400 U endo-1,4-beta- glukanázy-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 400 -
1 600 U endo-1,4-beta-glukanázy + 900-3 600 U endo-1,3 (4)-beta-glukanázy + 1 300 - 5 200 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat a pro selata)
3. doporučená dávka 400 - 800 U endo-1,4-beta-glukanázy + 900-1 800 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy + 1 300 - 2 600 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm krůt)
30.6.2004 (platí pro kapalnou formu pro výkrm kuřat)

31.5.2005 (platí pro granulovanou formu pro výkrm kuřat a výkrm krůt a pro kapalnou formu pro výkrm krůt)

31.12.2006 (platí pro
900 U endo- 1,3(4)-beta-glukanázy-
1 300 U endo-1,4-beta-xylanázy-
Kapalná forma:
8 000 U11/ml endo-1,4-
/beta-glukanázy
18 000 -U12/ml endo-1,3 (4)-beta-glukanázy
26 000 U13/ml endo-1,4-beta-xylanázy
výkrm krůt400 U endo-1,4-beta-
glukanázy
-4. doporučená dávka 400 - 1 280 U endo-1,4-beta-glukanázy + 900-2 880 U endo-1,3 (4)-beta-glukanázy + 1 300 - 4 160 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletríího krmiva (platí pro nosnice)
5. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 30 % pšenice nebo ječmene a více než 10 % žita (platí pro výkrm kuřat) nebo více než 40 % pšenice (platí pro výkrm krůt), anebo obsahující více než 40 % pšenice, tritikale nebo kukuřice nebo obsahující pšenici a 20 % žita (platí pro selata), anebo obsahující více než 40 % pšenice, tritikale anebo obsahující více než 40 % pšenice, tritikale nebo ječmene (platí pro nosnice)
kapalnou i granulovanou formu pro nosnice a selata)
900 U endo-1,3(4)-beta-
glukanázy
-
1 300 U endo-1,4-beta-xylanázy-
nosnice, selata400 U endo-1,4-beta-glukanázy-
900 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy-
1 300 U endo-1,4-beta-xylanázy-
E 12Endo-1,4 -beta-gliikanáza
(EC 3.2.1.4.)
Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-glukanázy, endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma viride (FERM BP-4447) s minimem aktivity 8 000 U11/gendo-1,4-beta-glukanázy + 18 000 U12/gendo-1,3(4)-beta-glukanázy + 26 000 U13/gendo-1,4-beta-xylanázyvýkrm kuřat-200 U endo-1,4-beta-glukanázy-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 800 až 1 200 U endo-1,4-beta-glukanázy+ 1 800 až 2 700 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy + 2 600 až 3 900 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 20 % pšenice a 20 % ječmene a/nebo 25 % žita
30.6.2004
450 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy-
650 U endo-1,4-beta-xylanázy-
nosnice640 U endo-1,4-beta-glukanázy--1. jako u E 1
2. doporučená dávka 640 -
1 280 U endo-1,4-beta-glukanázy + 1 440 - 2 880 U endo-1,3 (4)-beta-glukanázy + 2080-4 160Uendo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 20 % pšenice a 20 % ječmene a/nebo 25 % žita
30.6.2004
1 440 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy--
2 080 U endo-1,4-beta-xylanázy--
výkrm krůt-800 U endo-1,4-beta-glukanázy-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 800 až 1 200 U endo-1,4-beta-glukanázy + 1 800 až 2 700 Uendo-1,3(4)-beta-glukanázy + 2 600 až 3 900 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a beta-glukany), např. obsahující více než 20 % pšenice a 20 % ječmene
30.6.2004
1 800 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy-
2 600U endo-1,4-beta-xylanázy-
E 13Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.) Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 357.94)
s minimem aktivity
8 000 BGU14/g
a 11 000 EXU15/g pro práškovou,
6 000 BGU/g a 8
250 EXU/g pro granulovanou a
2 000 BGU/ml
a 2 750 EXU/ml pro kapalnou formu
výkrm kuřat-100 BGU
130 EXU
-
-
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 600 BGU a 800 EXU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro nosnice a krůty)
3. doporučená dávka 100 BGU a 130 EXU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat)
4. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 30 % ječmene a 40 % pšenice (platí pro nosnice)
5. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a beta-glukany), např. obsahující více než 30 % žita nebo více než 30 % pšenice (platí pro krůty)
6. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hl.arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více než 30 % pšenice a 30 % ječmene nebo 20 % žita (platí pro výkrm kuřat)
30.6.2004
nosnice600 BGU
800 EXU
-
-
30.4.2004
výkrm krůt600 BGU
800 EXU

-
-
30.4.2004
E 14Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4- beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 520.94)
s minimem aktivity
600 U16/g pro pevnou formu a 300 U/ml pro kapalnou formu
výkrm kuřat-300 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 300 - 600 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. s více než 50 % pšenice
30.6.2004
výkrm krůt-300 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 300 -1200 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. s více než 40 % pšenice
24.10.2007
E 15Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma viride (CBS 517.94)
s minimem aktivity
650 U17/g pro pevnou a 325 U/ml pro kapalnou formu
výkrm kuřat-325 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 325 - 650 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně beta-glukany), např. obsahující více než 50 % ječmene
30.6.2004
E 16Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4.)
přípravek endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) s minimem aktivity 2 000 CU18/g pro pevnou
a 2 000 CU/ml pro kapalnou formu
výkrm kuřat
nosnice
výkrm prasat
selata
-
-

-
4 měsíce
250 CU
250 CU

250 CU
250 CU
-
-

-
-
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 500 -
1 000 CU/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně beta-glukany), např. obsahující více než 40 % ječmene
30.6.2004 (platí pro kapalnou formu)
17.7.2004 (platí pro pevnou formu)
E 17Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) s minimem aktivity 6 000 EPU19/g pro pevnou
a 6 000 EPU/ml pro kapalnou formu
výkrm kuřat
nosnice
výkrm krůt
výkrm prasat
selata
-

-
-

-
4 měsíce
750 EPU

750 EPU
750 EPU

750 EPU
750 EPU
-

-
-

-
-
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 1500 -
3 000 EPU/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 35 % pšenice (u výkrmu krůt) nebo obsahující více než 40 % pšenice (u výkrmu kuřat, nosnic, selat a výkrmu prasat)
30.6.2004
(platí pro kapalnou formu pro výkrm kuřat, nosnice, selata a výkrm prasat)
17.7.2004
(platí pro pevnou formu pro výkrm kuřat, nosnice, selata, výkrm prasat a výkrm krůt)
E 18Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
přípravek endo-1,3(4-)-beta-glukanázy z Aspergillus niger (MUCL 39199)
s minimem aktivity
2 000 AGL27g pro pevnou
a 500 AGL/ml pro kapalnou formu
výkrm kuřat-100 AGL-1. jako u E 1
2. doporučená dávka
100 AGL/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně beta-glukany), např. obsahující více než 40 % ječmene a 20 % pšenice
30.6.2004
E 19Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
přípravek endo-1,3(4-)-beta-glukanázy
z Aspergillus niger (MUCL 39199)
s minimem aktivity
1 500 AGL20/g pro pevnou
a 200 AGL/g pro kapalnou formu
výkrm kuřat-25 AGL-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 25-100 AGL/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně beta-glukany), např. obsahující více než 50 % ječmene
30.6.2004
E 20Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (MUCL 39203) s minimem aktivity
2 000 AXC21/g pro pevnou
a 500 AXC/ml pro kapalnou formu
výkrm kuřat-100 AXC-1. jako u E 1
2. doporučená dávka
100 AXC/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 40 % pšenice nebo žita
30.6.2004
E 21Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (MUCL 39203) s minimem aktivity
1 500 AXC21/g pro pevnou
a 200 AXC/g pro kapalnou formu
výkrm kuřat-25 AXC-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 25 - 100 AXC/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 50 % pšenice
30.6.2004
E 22Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
přípravek endo-1,3(4)-beta- glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) s minimem aktivity
70 000 BGN22/g pro pevnou
a 14 000 BGN/ml pro kapalnou formu
výkrm kuřat-1 050 BGN-1. jako u E 1
2. doporučená dávka
2 800 BGN/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně beta-glukany), např. obsahující více než 50 % ječmene
30.6.2004
E 23Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) s minimem aktivity
70 000 IFP23/g pro pevnou
a 7 000 IFP/ml pro kapalnou formu
výkrm kuřat
nosnice
výkrm krůt
-
-
-
1 050 IFP
840 IFP
700 IFP
-
-
-
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 1 400 IFP/kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat a výkrm krůt)
3. doporučená dávka 840 IFP/kg kompletního krmiva (platí pro nosnice)
4. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 56 % pšenice (platí pro výkrm kuřat)
5. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 40 % pšenice (platí pro výkrm krůt a nosnice)
30.6.2004 28.2.2005 28.2.2005
E 24Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.) Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy aendo-1,3(4)-beta- glukanázy z Aspergillus niger (CNCM 1-1517)
s minimem aktivity
28 000 QXU24/g
a 140 000 QGU25/g
výkrm kuřat-420 QXU
2 100 QGU
1 120 QXU
5 600 QGU
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 560 QXU a 2 800 QGU na 1 kg komplet, krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více než 30 % pšenice a 30 % ječmene (platí pro výkrm kuřat) nebo více než 20 % pšenice a/nebo ječmene (platí pro výkrm krůt)
30.6.2004
nosnice-560 QXU
2800 QGU
-
-
1.10.2006
výkrm krůt-280 QGU
1 400 QGU
840 QXU
4 200 QGU
28. 2. 2007
E 25Endo-1,3 (4) -beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (NPvRL 25541)
s minimem aktivity 1 100 U26/g
endo-1,3 (4)-beta-glukanázy
a 1 600 U27/g endo-1,4-beta-xylanázy
nosnice-138 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy

200 U endo-1,4-beta-xylanázy
-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 138 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 200 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletmho krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více než 50 % ječmene nebo 30 % pšenice a 30 % kukuřice
30.6.2004
E 26Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
přípravek endo-1,3(4)-beta- glukanázy z Trichoderma reesei (CBS 526.94) s minimem aktivity
350 000 BU28/g pro pevnou
a 50 000 BU/g pro kapalnou formu
výkrm kuřat-23 000 BU-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 23 000 -50 000 BU na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně glukany), např. obsahující více než 20 % ječmene nebo 30 % žita
30.6.2004
selata4 měsíce26 000 BU-1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 26 000 -35 000 BU na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně glukany), např. s více než 60 % ječmene nebo pšenice
30.6.2004
E 27Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (CBS 529.94) a endo- 1,3(4)-beta- glukanázy z Trichoderma reesei (CBS 526.94) s minimem aktivity
200 000 BXU29/g a
200 000 BU28/g pro pevnou a
30 000 BXU/g a
30 000 BU/g pro kapalnou formu
výkrm kuřat-2 500 BXU
2 500 BU
-
-
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 10 000 BXU a 10 000 BU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat)
3. doporučená dávka 7 500-15 000 BXU a 7 500 - 15 000 BU na 1 kg kompletního krmiva (platí pro selata)
4. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a glukany), např.s více než 40 % pšenice nebo 30 % žita (platí pro výkrm kuřat)
5. pro loinné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více bež 50 % pšenice (platí pro selata)
30.6.2004
selata2 měsíce7 500 BXU
7 500 BU
-
-
28.2.2005
E 283-fytáza
(EC 3.1.3.8)
přípravek 3-fytázy z Trichoderma reesei (CBS 528.94) s minimem aktivity 5 000PPU30/g pro pevnou
a 1 000 PPU/g pro kapalnou formu
selata4 měsíce250 PPU-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 500 -750 PPU/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté fytáty, např. obsahující více než 50 % obilovin (loikuřice, ječmen, pšenice), tapioku, olejniny a luštěniny (platí pro selata a výkrm prasat)
4. pro krmné směsi obsahující více než 0,22% fosforu vázaného na fytin (platí pro výkrm kuřat)
30.6.2004
výkrm prasat-500 PPU-30.6.2004
výkrm kuřat-500 PPU-28.2.2005
E 29Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Geosmithia Emersonii (IMI SD 133) s minimem aktivity5 500 U31/gvýkrm kuřat-250 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 250 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně beta-glukany), např.obsahující více než 50 % ječmene
30.6.2004
E 30Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Penicillium funiculosum (IMI SD 101) s minimem aktivity 2 000 U32/g endo-1,3(4)-beta glukanázy a 1 400 U33/g endo-1,4-beta-xylanázy pro práškovou formu a 500 U/ml endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 350 U/ml endo-1,4-beta-xylanázy pro kapalnou formuvýkrm kuřat-endo- 1,3(4)- beta- glukanáza 100 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 100 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 70 U endo-1,4-beta-xylanázy na kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně beta-glukany
a arabinoxylany), např. obsahující více než 50 % ječmene nebo 60 % pšenice (platí pro výkrm kuřat a prasat)
4. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a betaglukany), obsahující např. více než 50 % pšenice (platí pro výkrm krůt)
5. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více než 60 % ječmene nebo 30 % pšenice (platí pro nosnice)
30.6.2004
endo-1,4-beta- xylanáza 70 U-
výkrm krůt-jako pro
výkrm
kuřat
-28.2.2005
nosnice-jako pro
výkrm
kuřat
-28.2.2005
výkrm prasat-jako pro
výkrm
kuřat
-28.2.2005
E 31Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 614.94) s minimem aktivity 300 EU34/g pro pevnou a 1 000 EU/g pro kapalnou formuvýkrm kuřat
nosnice
-
-
600 EU
300 EU
-
-
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 600 EU/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 60 % pšenice
30.6.2004
E 32Endo-1,3(4) -beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
přípravek endo-1,3 (4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) s minimem aktivity 200 U17/mlvýkrm kuřat-100 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 100 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany), např. obsahující více než 30 % ječmene
30.6.2004
1 200 U/mlselata4 měsíce400 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 400 U/kg komplet.krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany), např. obsahující více než 55 % ječmene
30.6.2004
1 200 U/mlvýkrm prasat-500 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 500 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany), např. obsahující více než 70 % ječmene
30.6.2004
E 33Endo-1,4-beta-xylanáza (EC 3.2.1.8.) přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC2105) s minimem aktivity 2000 U35/g pro práškovou a 5000 U/ml pro kapalnou formuvýkrm kuřat-500 U-1. jako u E 130.6.2004
2. doporučená dávka 500 -2500 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 55 % pšenice nebo 60 % žita
2000 U/g pro práškovou a 5000 U/ml pro kapalnou formunosnice-2000 U-1. jako u E 130.6.2004
2. doporučená dávka 2000 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 35 % pšenice
4000 U/g pro práškovou a 10000 U/ml pro kapalnou formuselata4 měsíce5000 U-1. jako u E 130.6.2004
2. doporučená dávka 5000 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 45 % pšenice
4000 U/g pro práškovou a 8000 U/ml pro kapalnou formuvýkrm prasat-4000 U-1. jako u E 130.6.2004
2. doporučená dávka 4000 U/kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 35 % pšenice
E 34Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1.)
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (NRRL 25541) a alfa-amylázy z Aspergillus oryzae (ATCC 66.222) s minimem aktivity 275 U26/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 400 U36/g endo-1,4-beta-xylanázy a 3100 U37/g alfa-amylázyselata4 měsíceendo-1,3(4)-beta-glukanáza 165 Uendo-1,4-beta-xylanáza 240 Ualfa-amyláza 1860 U- - - 1. jako u E 126.7.2004
2. doporučená dávka 165 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 240 U endo-1,4-beta-xylanázy a 1860 U alfa-amylázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi obsahující obiloviny bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více než 45 % ječmene a 10 % pšenice nebo 10 % kukuřice
E 35Endo-1,3(4)-beta-glukanáza (EC 3.2.1.6.) Endo-1,4-beta-xylanáza (EC 3.2.1.8)přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) s minimem aktivity 80 U17/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 180 U35/g endo-1,4-beta-xylanázynosnice-endo-1,3(4)-beta-glukanáza 80 U-1. jako u E 126.7.2004
2. doporučená dávka 80 U endo-l,3(4)-beta-glukanázy a 180 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva
endo-1,4-beta-xylanáza 180 U-3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany a arabinoxylany), např.obsahující více než 60 % ječmene
E 36Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106)
a endo-1,4-beta-
xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135)
s minimem aktivity
300 U17/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy a
300 U35/g endo-1,4-beta-xylanázy
výkrm kuřat-endo-U(4)-beta-glukanáza 300 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 300 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 300 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté nešlaobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany),
např.obsahující více než
40 % ječmene (platí pro
výkrm kuřat) nebo více než
35 % ječmene (platí pro
nosnice)
26.7.2004
endo-1,4-beta-xylanáza 300 U-
nosnice-jako pro
výkrm
kuřat
-
E 37Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
Subtilisin
(EC 3.4.21.62)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) a subtilisinu z Bacillus subtilis
(ATCC 2107) s rninimem aktivity 2
500U35/gendo-1,4-beta-xylanázy
a 800 U38/g subtilisinu
výkrm kuřat-endo-1,4-beta-xylanáza 500 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 500 -2500 U endo- 1,4-beta-xylanázy a 160-800 U subtilisinu pro výkrm kuřat a 825 - 2500 U endo-1,4-beta-xylanázy a 265 - 800 U subtilisinu pro krůty na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi např. obsahující více než 65 % pšenice (platí pro výkrm kuřat) nebo více než 45 % pšenice (platí pro krůty)
26.7.2004
subtilisin 160 U-
krůty-endo-1,4-beta-xylanáza 825 U-
subtilisin 265 U-
E 38Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
Subtilisin
(EC 3.4.21.62)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2105) a subtilisinu z Bacillus subtilis
(ATCC 2107) s minimem aktivity 5000 U35/g endo-1,4-beta xylanázy a 500 U38/g subtilisinu
selata4 měsíceendo-1,4-beta-xylanáza 5000 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 5000 U endo-1,4-beta-xylanázy a 500 U subtilisinu na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi např. obsahující více než 40 % pšenice
26.7.2004
subtilisin 500 U-
E 39Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum(ATCC 2105)
s minimem aktivity
400 U17/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy a
400 U35/g endo-1,4-beta-xylanázy
výkrm prasat-endo-U(4)-beta-glukanáza 400 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 400 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 400 U endo- 1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany), např.obsahující více než 65 % ječmene
26.7.2004
endo-1,4-beta-xylanáza 400 U-
E 40Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
Subtilisin
(EC 3.4.21.62)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrach iatum
(ATCC 2105) a subtilisinu z Bacillus subtilis
(ATCC 2107) s minimem aktivity 100 U17/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 300 U35/g endo-1,4-beta-xylanázy a 800 U38/g subtilisinu
výkrm kuřat-endo-U(4)-beta-glukanáza 30 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 30 - 100 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 90 - 300 U endo-1,4-beta-xylanázy a 240 -800 U subtilisinu na 1 kg kompletního krmiva
3. pro lornné směsi např. obsahující více než 60 % ječmene
26.7.2004
endo-1,4-beta-xylanáza 90 U-
subtilisin 240 U-
E 41Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
Subtilisin
(EC 3.4.21.62)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) a subtilisinu z Bacillus subtilis
(ATCC 2107) s minimem aktivity 100 U17/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 2 500 U35/g endo-1,4-beta-xylanázy a 800 U38/g subtilisinu
výkrm kuřat-endo-1,3(4)-beta-glukanáza 25 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 25 - 100 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 625 - 2 500 U endo-1,4-beta-xylanázy a 200 - 800 U subtilisinu pro výkrm kuřat a 100 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 2500 U endo-1,4-beta-xylanázy a 800 U subtilisinu pro nosnice na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi např. obsahující více než 30 % pšenice a 10 % ječmene (platí pro výkrm kuřat) nebo s více než 50 % pšenice a 25 % ječmene (platí pro nosnice)
26.7.2004
endo-1,4-beta-xylanáza 625 U-
subtilisin 200 U-
nosnice-endo-1,3(4)-beta-glukanáza 100 U-
endo-1,4-beta-xylanáza 2500 U-
subtilisin 800 U-
E 42Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) s minimem aktivity 4000 U35/g pro pevnou formu, charakteristika povoleného přípravku: endo-1,4-beta-xylanáza 1,99%, pšenice 97,7%, propionan vápenatý 0,3 %, lecitin 0,01 %selata
výkrm prasat
4 měsíce
-
4 000 U
4 000 U
-
-
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 4 000 U na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např.obsahující více než
60 % pšenice
26.7.2004 17.7.2004
E 43Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6) Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2106) a alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553) s minimem aktivity 3 975 U35/g endo-1,4-beta-xylanázy, 125U17/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 1 000 U39/g alfa-amylázy
selata4 měsíceendo-1,4-beta-xylanáza 3 975 U1. jako u E 1
2. doporučená dávka 3 975 U endo-1,4-beta-xylanázy, 125 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 1 000 U alfa-amylázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více než 30 % pšenice
a 20 % ječmene a 20 % žita
30.4.2004
endo-1,3(4)-beta-glukanáza 125 U-
alfa-amyláza 1000 U-
E 44Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) a alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553) s minimem aktivity 250 U17/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 400 U35/g endo-1,4-beta-xylanázy a 1000 U39/g alfa-amylázy
selata4 měsíceendo-1,3(4)-beta-glukanáza 250 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 250 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 400 U endo-1,4-beta-xylanázy a 1 000 U alfa-amylázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi obsahující obiloviny bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více než 50 % ječmene
30.4.2004
endo-1,4-beta-xylanáza 400 U-
alfa-amyláza 1000 U-
E 45Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) a alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553) s minimem aktivity 250 U17/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 400 U35/g endo-1,4-beta-xylanázy a 1000 U39/g alfa-amylázy
selata4 měsíceendo-
1,3(4)-
beta-
glukanáza 250 U
-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 250 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 400 U endo-1,4-beta-xylanázy a 1 000 U alfa-amylázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi obsahující obiloviny bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více než 35 % ječmene
30.4.2004
endo-1,4-beta-xylanáza 400 U-
alfa-amyláza 1 000 U-
E 46Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
Polygalakturonáza
(EC 3.2.1.15)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum(ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) a polygalakturonázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94)
s minimem aktivity
400U17/gendo-1,3(4)-beta-glukanázy, 400 U35/gendo-1,4-beta-xylanázy a 50 U37g polygalakturonázy
výkrm prasat-endo-1,3(4)-beta-glukanáza 400 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 400 U endo-1,3 (4)-beta-glukanázy, 400 U endo-1,4-beta-xylanázy a 50 U polygalaktorunázy na 1 kg
30.4.2004
endo-1,4-beta-xylanáza 400 U-kompletního krmiva 3. pro krmné směsi obsahující obiloviny bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy (hlavně
polygalakturonáza 50 U-arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více než 40 % ječmene
E 47Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-xylanáza

(EC 3.2.1.8)
Polygalakturonáza

(EC 3.2.1.15)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553) a polygalakturonázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) s minimem aktivity 150 U17/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy,
4000 U35/g endo-1,4-beta-xylanázy,
1000 U39/g alfa-amylázy a 25 U38/g polygalakturonázy
selata4 měsíceendo-1,3(4)-beta-glukanáza 150 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 150 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 4 000Uendo-1,4-beta-xylanázy, 1 000 U alfa-amylázy a 25 U polygalakturonázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi obsahující obiloviny bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více než 20 % ječmene
a 35 % pšenice
30.4.2004
endo-1,4-beta-xylanáza 4000 U-
alfa-amyláza
1 000 U
-
polygalakturonáza 25 U-
E 48Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
přípravek alfa-amylázy a endo-1,3 (4)-beta-glukanázy z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553) s niinimem aktivity 200 KNU40/g alfa-amylázy a 350 FBG4/g endo-1,3 (4)-beta-glukanázy pro potahovanou formu a 130KNU/ml a 225 FBG/ml pro kapalnou formu
výkrm kuřat-alfa-amyláza 10 KNUalfa-amyláza 40 KNU1. jako u E 1
2. doporučená dávka 20 KNU a 35 FBG na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat)
3. doporučená dávka 40 KNU a 70 FBG na 1 kg kompletního lorniva (platí pro výkrm krůt)
4. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany), např. obsahující více než 40 % ječmene
30.4.2004
endo-1,3(4)-beta-glukanáza 17 FBGendo-1,3(4)-beta-glukanáza 70 FBG
výkrm krůt-alfa-amyláza 40 KNUalfa-amyláza 80 KNU
endo-
1,3(4)-
beta-
glukanáza 70 FBG
endo-
1,3(4)-
beta-
glukanáza 140 FBG
E 49Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Bacillolyzin
(EC 3.4.24.28)
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
Polygalakturonáza
(EC 3.2.1.15)
přípravek alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553), bacillolyzinu z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9554), endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135)
a polygalakturonázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) s minimem aktivity 150 U17/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 1500 U35/g endo-1,4-beta-xylanázy, 500 U39/g alfa-amylázy, 800 U41/g bacillolyzinu a 50 U38/g
polygalakturonázy
výkrm kuřat-endo-U(4)-beta-glukanáza 150 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 150 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 1 500 U endo-1,4-beta-xylanázy, 500 U alfa-amylázy, 800 U bacillolyzinu a 50 U polygalakturonázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany), např. obsahující více než 30 % pšenice
17.7.2004
endo-1,4-beta-xylanáza 1 500 U-
alfa-amyláza 500 U-
bacillolyzin 800 U-
polygalakturonáza 50 U-
nosnice-endo-
1,3(4)-
beta-
glukanáza 150 U
1. jako u poř.č. 1
2. doporučená dávka 150 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 1 500 U endo-1,4-beta-xylanázy, 500 U alfa-amylázy, 800 U bacillolyzinu a 50 U polygalakturonázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany), např. obsahující více než 30 % pšenice
17.7.2004
endo-1,4-beta-xylanáza 1 500 U-
alfa-amyláza 500 U-
bacillo-lyzin 800 U-
polygalakt-uronáza 50 U-
E 506-fytáza
(EC 3.1.3.26)
přípravek 6-fytázy z Aspergillus oryzae
(DSM 11 857) s rninimem aktivity 2 500 FYT2/g pro potahovanou a 5 000 FYT/g pro kapalnou formu
výkrm kuřat-250 FYT-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 500 až 1 000 FYT na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat, nosnice, výkrm krůt, výkrm prasat a selata)
3. doporučená dávka 750 až 1 000 FYT na 1 kg kompletního krmiva (platí pro prasnice)
4. pro krmné směsi obsahující více než 0,25 % fosforu vázaného na fytin
17.7.2004
nosnice-250 FYT-17.7.2004
výkrm krůt-250 FYT-17.7.2004
výkrm prasat-500 FYT-17.7.2004
selata2 měsíce500 FYT-17.7.2004
prasnice750 FYT1.2.2007
E 51Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Bacillus subtilis (LMG-S 15136) s minimem aktivity 100 IU42/g nebo ml pro pevnou i kapalnou formuvýkrm kuřat-10 IU-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 10 IU na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahující více než 40 % pšenice (platí pro pevnou i kapalnou formu pro selata)
4. pro krmné směsi bohaté arabinixylany, např. obsahující minimálně 40 % pšenice nebo ječmene (platí pro pevnou i kapalnou formu pro výkrm prasat)
5. pro krmné směsi bohaté arabinoxylany, např. obsahující více než 40 % pšenice nebo ječmene (platí pro kapalnou formu pro výkrm kuřat a pro pevnou i kapalnou formu pro výkrm krůt)
1.1.2007
selata2 měsíce10 IU-31.5.2005
výkrm prasat-10 IU-1.1.2007
výkrm krůt-10 IU-1.1.2007
E 52Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4)
přípravek alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553), endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) a endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94) s minimem aktivity
10 000 U43/ml endo-1,3(4)-beta-glukanázy,
120 000 U44/ml endo-1,4-beta-glukanázy a
400 U45/ml alfa-amylázy pro kapalnou formu
výkrm kuřat-endo-1,3(4)-beta-glukanáza 1 000 U-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 1 000 až 2 000 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy a 12 000 až 24 000 U endo-1,4-beta-glukanázy a 40 až 80 U alfa-amylázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany), např. obsahující více než 20 % pšenice a 15 % čiroku a 5 % kukuřice
17.7.2004
endo-1,4-beta-glukanáza 12 000 U-
alfa-amyláza 40 U-
E 53Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4)
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Bacillolyzin
(EC 3.4.24.28)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus aculeaius (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553), bacillolyzinu z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9554) a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) s minimem aktivity:
2 350 U43/g endo-
1,3(4)-beta-glukanázy,
4 000U44/gendo-1,4-beta-glukanázy,
400 U46/g alfa-amylázy,
450 U47/g bacillolyzinu a
20 000 U48/g endo-1,4-beta-xylanázy
selata2 měsíce2 350U endo-1,3(4)-beta-glukanázy-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 2 350 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 4 000Uendo-1,4-beta-glukanázy, 400 U alfa-amylázy, 450 U bacillolyzinu a 20 000 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva (platí pro selata)
3. doporučená dávka 1 175-2 350Uendo-1,3,(4)-beta-glukanázy, 2 000 - 4 000 U endo-1,4-beta-glukanázy, 200 - 400 U alfa-amylázy, 225 - 450 U bacillolyzinu
a 10 000-20 000Uendo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat)
4. pro krmné směsi bohaté nešlaobovými polysacharidy (hlavně betaglukany
a arabinoxylany), např.obsahující více než 25 % ječmene a 20 % kukuřice (platí pro selata)
5. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany a arabinoxylany), např.obsahující více než 45 % pšenice (platí pro výkrm kuřat)
23.11.2004
4 000U endo-1,4-beta-glukanázy-
400 U alfa-amylázy-
450 U bacillolyzinu-
20 000 U endo-1,4-beta-xylanázy-
výkrm kuřat-1 175 U endo-1,3,(4)-beta-
glukanázy
-
2 000U endo-1,4-beta-
glukanázy
-
200 U alfa-amylázy-
225 U bacillolyzinu-
10 000 U endo-1,4-beta-xylanázy-
E 54Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4)
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553) a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) s minimem aktivity:
10 000 U43/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy,
120 000 U44/g endo-1,4-beta-glukanázy,
400 U46/g alfa-amylázy
a 210 000 U48/g endo-1,4-beta-xylanázy
výkrm krůt-500 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 1 000 - 2 000 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 12 000 - 24 000 U endo-1,4-beta-glukanázy, 40 - 80 U alfa-amylázy a 21 000-42 000 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm kuřat)
3. doporučená dávka 500 - 1 500 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 6 000 - 18 000 U endo-1,4-beta-glukanázy, 20 - 60 U alfa-amylázy a 10 500 -31 500 U endo-1,4-beta-xylanázy na 1 kg kompletního krmiva (platí pro výkrm krůt)
4. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany
a arabinoxylany),
např.obsahující více než 45
% pšenice (platí pro výkrm
kuřat) nebo více než 30 %
pšenice (platí pro výkrm
krůt)
13.10.2005
6 000U endo-1,4-beta-glukanázy-
20 U alfa-amylázy-
10 500 U endo-1,4-beta-xylanázy-
výkrm kuřat-1 000 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy-23.11.2004
12 000 U endo-1,4-beta-glukanázy-
40 U alfa-amylázy-
21 000 U endo-1,4-beta-xylanázy-
E 55Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4)
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Bacillolyzin
(EC 3.4.24.28)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94),
alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553) a bacillolyzinu z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9554)
s minimem aktivity:
3 000 U43/g endo- 1,3(4)-beta-glukanázy,
5 000U44/gendo-1,4- beta-glukanázy,
540 U46/g alfa-amylázy a
450 U47/g bacillolyzinu
selata2 měsíce1 500 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 1 500-3
000 U endo- 1,3(4)-beta-glukanázy, 2 500 - 5 000 U endo-1,4-beta-glukanázy, 270 - 540 U alfa-amylázy a 225 - 450 U bacillolyzinu na
1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy, např.obsahující více než 35 % pšenice a 15 % ječmene (platí pro selata)
4. pro krmné směsi bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy, např.obsahující více než 50 % ječmene (platí pro výkrm prasat)
5. pro krmné směsi bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy, např.obsahující více než 50 % kukuřice nebo 50 % pšenice (platí pro výkrm kuřat)
6. pro krmné směsi bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy, např.obsahující více než 40 % kukuřice a 10 % žita (platí pro nosnice)
23.11.2004
2 500U endo-1,4-beta-glukanázy-
270 U alfa-amylázy-
225 U bacillolyzinu-
výkrm prasat-jako pro selata-
výkrm kuřat-jako pro selata-
nosnice-jako pro selata-
E 56Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4)
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Bacillolyzin
(EC 3.4.24.28)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553) a bacillolyzinu z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9554) s minimem aktivity:
6 000 U43/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy,
3 500 U44/g endo-1,4-beta-glukanázy,
1 400 U46/g alfa-amylázy a
450 U47/g bacillolyzinu
výkrm kuřat-6 000U endo-U(4)-beta-glukanázy-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 6 000 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 3 500 U endo-1,4-beta-glukanázy, 1 400 U alfa-amylázy a 450 U bacillolyzinu na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany
a betaglukany), např.obsahující více než 40 % ječmene
23.11.2004
3 500U endo-1,4-beta-glukanázy-
1 400 U alfa-amylázy-
450 U bacillolyzinu-
E 57Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4)
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Bacillolyzin
(EC 3.4.24.28)
přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9553) a bacillolyzinu z Bacillus amyloliquefaciens
(DSM 9554) s minimem aktivity:
3 000 U43/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy,
9 000 U44/g endo-1,4-beta-glukanázy,
540 U46/g alfa-amylázy a
450 U47/g bacillolyzinu
výkrm kuřat-3 000U endo-1,3(4)-beta-glukanázy-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 3 000 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy,
9 000Uendo-1,4-beta-glukanázy, 540 U alfa-amylázy a 450 U bacillolyzinu na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté škrobovými a neškrobovými polysacharidy (hlavně celulózou a hemicelulózou), např.obsahující více než
20 % slunečnicové moučky a
10 % sojové moučky
23.11.2004
9 000U endo-1,4-beta-glukanázy-
540 U alfa-amylázy-
450 U bacillolyzinu-
E 58Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Endo-1,4-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4)
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Bacillolyzin
(EC 3.4.24.28)
přípravek endo-1,3(4)- beta-glukanázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo- 1,4-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) a bacillolyzinu z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554)
s minimem aktivity:
2 350 U43/g endo- 1,3(4)-beta-glukanázy,
5 000U44/gendo-1,4- beta-glukanázy,
400 U46/g alfa-amylázy
a 5 000 U47g bacillolyzinu
selata2 měsíce2 350U endo-1,3(4)-beta-glukanázy-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 2 350 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy, 5 000 U endo-1,4-beta-glukanázy, 400 U alfa-amylázy a 5 000 U bacillolyzinu na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany
a arabinoxylany), např.obsahující více než 30 % ječmene
23.11.2004
5 000U endo-1,4-beta-glukanázy-
400 U alfa-amylázy-
5 000 U bacillolyzinu-
E 59Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
Subtilisin
(EC 3.4.21.62)
Alfa-amyláza
(EC 3.2.1.1)
Polygalakturonáza
(EC 3.2.1.15)
přípravek endo-1,4-beta xylanázy z Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 2105), endo- 1,3(4)-beta-glukanázy a alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), subtilisinu z Bacillus subtillis (ATCC 2107) a polygalakturonázy z Aspergillus aculeatus (CBS 589.94)
s minimem aktivity
300 U35/g endo-1,4- beta-xylanázy,
150 U17/g endo-1,3(4)- beta-glukanázy,
4 000 U41/g subtilisinu,
400 U39/g alfa-amylázy
a 25 U38/g polygalakturonázy
výkrm kuřat-300 U endo-1,4-beta-xylanázy-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 300 U endo-1,4-beta-xylanázy, 150 Uendo-1,3(4)beta-glukanázy, 4 000 U subtilisinu, 400 U alfa-amylázy a 25 U polygalakturonázy na 1 kg kompletního lcrmiva
3. pro krmné směsi bohaté šlaobovými a neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany
a arabinoxylany), např.obsahující více než 40 % kukuřice
28.2.2005
150 U endo-1,3(4)-beta glukanázy-
4 000U subtilisinu-
400 U alfa-amylázy-
25 U
polygalakt uronázy
-
E 60Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
přípravek endo-1,4-beta xylanázy z Trichoderma longibrachiatum
(ATCC2105)aendo- 1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106)
s minimem aktivity
5 000U35/mlendo-1,4- beta-xylanázy a
50 U17/ml endo-1,3(4)- beta-glukanázy
výkrm kuřat-500 U endo-1,4-beta-xylanázy

5U endo-1,3(4)-beta-glukanázy
-


-
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 500 U - 2 500 U endo- 1,4-beta-xylanázy a 5 - 25 U endo-1,3(4)beta-glukanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany
a arabinoxylany), např.obsahující více než 20 % ječmene a 40 % pšenice
28.2.2005
E 61Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8)
Endo-1,3(4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6)
přípravek endo-1,4-beta xylanázy
z Trichoderma reesei (CBS 529.94) a endo-1,3(4)-betaglukanázy z Trichoderma reesei (CBS 526.94) s minimem aktivity:
17 00 BXU29/g endo-1,4-beta-xylanázy a 11 000 BU28/g endo-1,3(4)-beta-glukanázy pro práškovou formu a
22 000 BXU/ml endo-1,4-beta-xylanázy a
15 00 BU/ml endo-1,3(4)-beta- glukanázy pro kapalnou formu
výkrm kuřat-17 000 BXU endo-1,4-beta-xylanázy


11 000 BU endo-1,3(4)-beta-glukanázy
-
-
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 17 000 BXU endo-1,4-beta-xylanázy a 11 000 BU endo-1,3(4)beta-glukanázy na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně betaglukany
a arabinoxylany), např.obsahující více než 40 % ječmene nebo 55 % pšenice
28.2.2005
č. 62Endo-1,4 -beta-glukanáza
(EC 3.2.1.4.)
Endo-1,3 (4)-beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.)
Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4- beta-glukanázy, endo- 1,3 (4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum
(ATCC 74.252)
s minimem aktivity v granulované nebo kapalné formě
8 000 UH/g nebo ml endo-1,4-beta- glukanázy +
18 000 U12/g nebo ml endo-1,3 (4)-beta- glukanázy +
26 000 U13/g nebo ml endo-1,4-beta-xylanázy
selata4 měsíce400 U endo-1,4-beta-glukanázy-1. jako u E 1
2. doporučená dávka 400 -1 600Uendo-1,4-beta-glukanázy + 900-3 600 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy + 1 300 - 5 200 U endo-1,4-beta-xylanáz>' na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a betaglukany), např. obsahující více než 30 % pšenice nebo ječmene a více než 10 % žita
4. dovozce Cymedica ČR
17.10.2004
900 U endo-1,3(4)-beta-glukanázy
1 300 U endo-1,4-beta-xylanázy
výkrm prasat-jako pro selata-
poř.č. 63Endo-1,3(4) -beta-glukanáza
(EC 3.2.1.6.) Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,3(4)-beta-gmkanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma longibrachiatum (CBS 357.94)
s minimem aktivity
8 000 BGU14/g
a 11 000 EXU15/g pro práškovou,
6 000 BGU/g a 8250 EXU/g pro granulovanou a
2 000 BGU/ml
a 2 750 EXU/ml pro kapalnou formu
selata4 měsíce600 BGU
800EXU
-
-
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 600 BGU a 800 EXU na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a β-glukany), např.obsahující více než 35 % pšenice, 20 % triticale, 5 % žita a 15% ječmene
4. dovozce Cymedica ČR
17.10.2004
výkrm prasat-600 BGU
800EXU
-
-
poř.č. 64Endo-1,4-beta-xylanáza
(EC 3.2.1.8.)
přípravek endo-1,4- beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 270.95)
s minimem aktivity
28 000 EXUTg pro pevnou
a 14 000 EXU/ml pro kapalnou formu
selata4 měsíce600 BGU
800 EXU
-
-
1. jako u E 1
2. doporučená dávka 600 BGU a 800 EXU na 1 kg kompletního krmiva
3. pro krmné směsi bohaté neškrobovými polysacharidy (hlavně arabinoxylany a (β-glukany), např.obsahující více než 35 % pšenice, 20 % triticale a 5 % žita a 15 % ječmene
17.10.2004
výkrm prasat-600 BGU
800 EXU
-

Použité jednotky

1 1 FTU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol anorganického fosfátu z fytátu sodného za 1 minutu při pH 5,5 a teplotě 37°C

2 1 FYT je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol anorganického fosfátu za 1 minutu z fytátu sodného při pH 5,5 a teplotě 37°C

3 1 GALU je množství enzymu, které hydrolyzuje 1 mikromol p-nitrofenyl-alfa-galaktopyranozidu za 1 minutu při pH 5,5 a teplotě 37°C

4 1 FBG je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 30°C

5 1 FXU je množství enzymu, které uvolní 7,8 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) z azo-arabinoxylanu pšenice za 1 minutu při pH 6,0 a teplotě 50°C

6 1 FXU je množství enzymu, které uvolní 3,1 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) z azo-arabinoxylanu pšenice za 1 minutu při pH 6,0 a teplotě 50°C

7 1 FXU je množství enzymu, které uvolní 0,15 mikromolu xylózy z azurinem síťovaného xylanu za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40°C

8 1 BGU je množství enzymu, které uvolní 0,15 mikromolu glukózy z azurimen síťovaného beta-glukanu při pH 5,0 a teplotě 40°C

9 1 EXU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) z arabino-xylanu za 1 minutu při pH 3,5 a teplotě 55°C

10 1 RAU je množství enzymu, které přemění 1 mg rozpustného škorbu na produkt, který má shodnou absorpci pro referenční barvu 620 nm po reakci s jodem, za 1 minutu při pH 6,6 a teplotě 30°C

11 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,1 mikromolu glukózy z karboxymetyl-celulozy za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40°C

12 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,1 mikromolu glukózy z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40°C

13 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,1 mikromolu glukózy z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40°C

14 1 BGU je množství emzymu, které uvolní 0,278 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 3,5 a teplotě 40°C

15 1 EXU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) z arabino-xylanu pšenice za 1 minutu při pH 3,5 a teplotě 55°C

16 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol xylózy z xylanu březového dřeva za 1 minutu při pH 5,3 a teplotě 50°C

17 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) z beta-glukanu ječmene ze 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 30°C

18 1 CU je množství enzymu, které uvolní 0,128 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 4,5 a teplotě 30°C

19 1 EPU je množství enzymu, které uvolní 0,0083 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 4,7 a teplotě 30°C

20 1 AGL je množství enzymu, které uvolní 5,55 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 4,6 a teplotě 30°C

21 1 AXC je množství enzymu, které uvolní 17,2 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty maltózy) z xylanu ovsa za 1 minutu při pH 4,7 a teplotě 30°C

22 1 BGN je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 4,8 a teplotě 50°C

23 1 IFP je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) z xylanu ovsa za 1 minutu při pH 4,8 a teplotě 50°C

24 1 QXU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovsa za 1 minutu při pH 5,1 a teplotě 50°C

25 1 QGU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 4,8 a teplotě 50°C

26 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) z beta-glukanu ovsa za 1 minutu při pH 4,0 a teplotě 30°C

27 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) z xylanu ovsa za 1 minutu při pří 4,0 a teplotě 30°C

28 1 BU je množství enzymu, které uvolní 0,06 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 4,8 a teplotě 50°C

29 1 BXU je množství enzymu, které uvolní 0,06 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) z xylanu břízy za 1 minutu při pří 5,3 a teplotě 50°C

30 1 PPU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol anorganického fosfátu z fytátu sodného za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 37°C

31 1 U je množství enzymu, které uvoní 2,78 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty maltózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 50°C

32 1 U je množství enzymu, které uvolní 5,55 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty maltózy) z beta glukanu ječmene za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 50°C

33 1 U je množství enzymu, které uvolní 4,0 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty maltózy) z xylanu březového dřeva za 1 minutu při pH 5,5 a teplotě 50°C

34 1 EU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalentů xylózy) z xylanu ovsa za 1 minutu při pH 4,5 a teplotě 40°C

35 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) z xylanu ovesných slupek za 1 minutu při pH 5,3 a teplotě 50°C

36 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujícího cukru (ekvivalentu glukózy) ze škrobu pšenice za 1 minutu při pH 4,0 a teplotě 30°C

37 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujícího materiálu (ekvivalenty kyseliny galakturonové) z poly-D-galakturonátového substrátu za 1 minutu při pH 5,0 a teplotě 40°C

38 1 U je množství enzymu, které hydrolyzuje 1 mikromol glykosidických vazeb z vodou nerozpustného síťovaného substrátu škrobového polymeru za 1 minutu při pH 6,5 a teplotě 37°C

39 1 KNU je množství enzymu, které uvolní 672 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalentu glukózy) z rozpustného škrobu za 1 minutu při pH 5,6 a teplotě 37°C

40 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikrogram fenolové sloučeniny (ekvivalenty tyrozinu) z kaseinového substrátu za 1 minutu při pH 7,5 a teplotě 40°C

41 1 IU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) z xylanu březového dřeva za 1 minutu při pH 4,5 a teplotě 30°C

42 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,0056 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) z beta-glukanu ječmene za 1 minutu při pH 7,5 a teplotě 30°C

43 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,0056 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) z karboxy-metylcelulozy za 1 minutu při pH 4,8 a teplotě 50°C

44 1 U je množství enzymu, které hydrolyzuje 1 mikromol glukózy ze síťovaného škrobového polymeru za 1 minutu při pH 7,5 a teplotě 37°C

45 1 U je množství enzymu, které zhydrolyzuje 1 mikromol gykosidických vazeb z vodou nerozpustného síťovaného škrobového polymeru za 1 minutu při pH 7,5 a teplotě 37°C

46 1 U je množství enzymu, které vytvoří 1 mikrogram azo-kaseinu rozpustného v kyselině trichloroctové za 1 minutu při pH 7,5 a teplotě 37°C

47 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,0067 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) z xylanu březového dřeva za 1 minutu při pH 5,3 a teplotě 50°C

Příloha č. 15 část A k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

Obecná ustanovení

1. Pokud je u některého účelu výživy ve sloupci 2 části B uvedeno více skupin nutričních charakteristik oddělených od sebe slovy „a/nebo“, může výrobce použít jednu nebo obě skupiny hlavních charakteristik, aby byl dosažen účel výživy definovaný ve sloupci 1. Deklarace v označení odpovídající každé z možností jsou uvedeny ve sloupci 4.

2. Pokud je ve sloupci 2 nebo 4 části B uvedena skupina doplňkových látek, musí být použity jen povolené doplňkové látky.

3. Pokud jsou ve sloupci 4 části B požadovány pro deklaraci údaje o zdroji komponentů nebo analytických složek, je výrobce povinen uvést přesnou deklaraci (např. specifický název komponentu) umožňující vyhodnotit soulad krmiva s odpovídajícími hlavními nutričními charakteristikami.

4. Pokud je ve sloupci 4 části B požadována deklarace látky povolené jako doplňková látka, u níž je uveden údaj „celkem“, musí deklarovaný obsah odpovídat buď množství přirozeně se vyskytujícímu, pokud nebylo nic přidáno, nebo celkovému množství látky přirozeně se vyskytujícímu a množství přidanému jako doplňková látka.

5. Deklarace požadovaná ve sloupci 4 obsahující údaj „byl(y)-li přidán(y)“ je povinná, pokud byl přidán komponent nebo doplňková látka nebo pokud bylo jejich množství zvýšeno za tím účelem, aby bylo možné docílit zvláštního účelu výživy.

6. Údaje v deklaraci týkající se analytických složek a doplňkových látek, které mají být uvedeny v souladu se sloupcem 4 části B, musí být kvantitativní.

7. Doporučená doba používání krmiva uvedená ve sloupci 5 části B zahrnuje období, během něhož by mělo být za normálních okolností dosaženo účelu výživy. Výrobci mohou v rámci uvedených mezí uvádět přesnější dobu používám.

8. Pokud má krmivo splňovat více zvláštních účelů výživy, musí být pro každý takový účel dodržena všechna ustanovení uvedená v části B.

9. V případě doplňkových krmiv určených pro zvláštní účely výživy musí být v pokynech pro používání obsažených v označení uvedeno doporučení o vyvážené denní krmné dávce.

Příloha č. 15 část B k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

Zvláštní účel výživyHlavní nutriční charakteristikyDruh nebo kategorie zvířatDeklarace v označeníDoporučená doba používáníJiná ustanovení
123456
Podpora ledvinové funkce v případě chronické ledvinové nedostatečnosti1Nízký obsah fosforu a snížený obsah bílkovin, avšak vysoké jakostiPsi a kočky- Zdroj(e) bílkovin - Vápník
- Fosfor
- Draslík
- Sodík
- Obsah esenciálních mastných kyselin (byly-li přidány)
Od počátku do 6 měsíců2Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno: „Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
V návodu pro použití musí být uvedeno:
„Voda musí být vždy k dispozici.“
Rozpuštění struvitových kamenů1- Schopnost okyselovat moč, nízký obsah hořčíku a snížený obsah bílkovin, avšak vysoké jakostiPsi- Zdroj(e) bílkovin - Vápník
- Fosfor
- Sodík
- Hořčík
- Draslík
- Chloridy
- Síra
- Látky okyselující moč
5 až 12 týdnůV návodu pro použití musí být uvedeno: „Voda musí být vždy k dispozici.“ Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
- Schopnost okyselovat moč a nízký obsah hořčíkuKočky- Vápník
- Fosfor
- Sodík
- Hořčík
- Draslík
- Chloridy
- Síra
- Celkový taurin
- Látky okyselující moč
Omezení opakované tvorby struvitových kamenů3Schopnost okyselovat moč a snížený obsah hořčíkuPsi a kočky- VápníkDo 6 měsícůNa obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
- Fosfor
- Sodík
- Hořčík
- Draslík
- Chloridy
- Síra
- Látky okyselující moč
Omezení tvorby urátových kamenůNízký obsah purinů, nízký obsah bílkovin, avšak vysoké jakostiPsi a kočkyZdroj(e) bílkovinDo 6 měsíců nebo celoživotně v případech nevratné poruchy metabolismu kyseliny močovéNa obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Omezení tvorby šťavelanových kamenůNízký obsah vápníku, nízký obsah vitamínu D a schopnost alkalizovat močPsi a kočky- FosforDo 6 měsícůNa obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
- Vápník
- Sodík
- Hořčík
- Draslík
- Chloridy
- Síra
- Celkový vitamín D
- Hydroxyprolin
- Látky alkalizující moč
Omezení tvorby cystinových kamenůNízký obsah bílkovin, přiměřený obsah sirných aminokyselin a schopnost alkalizovat močPsi a kočky- Celkové sirnéOd počátku do 1 rokuNa obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
aminokyseliny
- Sodík
- Draslík
- Chloridy
- Síra
- Látky alkalizující moč
Omezení intolerance určitých komponentů a živin4- Vybraný(é) zdroj(e) bílkovin a/neboPsi a kočky- Zdroj(e) bílkovin3 až 8 týdnů: pokud příznaky intolerance zmizí, může se krmivo používat neomezeně-
- Obsah esenciálních mastných kyselin (byly-li přidány)
- vybraný(é) zdroj(e) uhlohydrátů
- Zdroj(e) uhlohydrátů
- Obsah esenciálních mastných kyselin (byly-li přidány)
Omezení akutních střevních resorpčních onemocněníZvýšená hladina elektrolytů a vysoce stravitelné látkyPsi a kočky- Vysoce stravitelné látky včetně jejich případné úpravy - Sodík
- Draslík
- Zdroj(e) sliznatých látek (byly-li přidány)
1 až 2 týdnyNa obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
- „Během období akutního průjmu.“
- „Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Kompenzace maldigesce5Vysoce stravitelné látky a nízký obsah tukuPsi a kočkyVysoce stravitelné látky včetně jejich případné úpravy3 až 12 týdnů, nebo celoživotně v případě chronické pankreatické nedostatečnostiNa obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Podpora srdeční funkce v případě chronické srdeční nedostatečnostiNízký obsah sodíku a zvýšený poměr draslíku a sodíkuPsi a kočky- Sodík
- Draslík
- Hořčík
Od počátku do 6 měsícůNa obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:

„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Regulace zdrojů glukosy (Diabetes mellitus)Nízká hladina rychle rozpustných uhlohydrátůPsi a kočky- Zdroj(e) uhlohydrátů
- Případná úprava uhlohydrátů
- Škrob
- Celkové cukry
- Fruktosa (byla-li přidána)
- Obsah esenciálních mastných kyselin (byly-li přidány)
- Zdroj(e) mastných kyselin s krátkým a středním řetězcem (byly-li přidány)
Od počátku do 6 měsícůNa obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Podpora jaterní funkce v případě chronické jaterní nedostatečnostiVysoce jakostní bílkoviny, přiměřený obsah bílkovin, vysoký obsah esenciálních mastných kyselin a vysoce stravitelných uhlohydrátůPsi- Zdroj(e) bílkovin
- Obsah esenciálních mastných kyselin
- Vysoce stravitelné uhlohydráty včetně jejich případné úpravy
- Sodík
- Celková měď
Od počátku do 6 měsícůNa obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se
doporučuje vyžádat si stanovisko
veterinárního lékaře.“
V návodu pro použití musí být
uvedeno:
„Voda musí být vždy k dispozici“
Vysoce jakostní bílkoviny, přiměřený obsah bílkovin a vysoký obsah esenciálních mastných kyselinKočky- Zdroj(e) bílkovinOd počátku do 6 měsícůNa obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
V návodu pro použití uvádět:
„Voda musí být kdykoli k dispozici“
- Obsah esenciálních mastných kyselin
- Sodík
- Celková měď
Regulace metabolismu lipidů v případě hyperlipidemieNízký obsah tuku a vysoký obsah esenciálních mastných kyselinPsi a kočky- Obsah esenciálních mastných kyselin - Obsah n-3 mastných kyselin (byly-li přidány)
Od počátku do 2 měsícůNa obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Snížení mědi v játrechNízký obsah mědiPsiCelková měďOd počátku do 6 měsícůNa obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Snížení nadbytečné váhy- Nízký obsah energiePsi a kočky- energetická hodnotaDokud není dosaženo cílové živé hmotnostiV návodu pro použití musí být doporučen vhodný denní příjem
Nutriční obnova, regenerace6- vysoký obsah energie, vysoká koncentrace esenciálních živin a vysoce stravitelných látekPsi a kočky- vysoce stravitelné složky včetně jejich případné úpravy
- energetická hodnota
- obsah n-3 a n-6 mastných kyselin (byly-li přidány)
Dokud není dosaženo obnovyV případě krmiv zvláště určených pro podávání intubací uvádět na obalu, nádobě nebo etiketě:
„Podávání pod veterinárním dohledem“
Podpora funkce kůže v případě dermatózy a mimořádné ztráty srstiVysoký obsah esenciálních mastných kyselinPsi a kočkyObsah esenciálních mastných kyselinDo 2 měsícůNa obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Snížení rizika horečky při poporodním ulehnutí- Nízký obsah vápníku a/nebo


- úzký poměr kationtů a aniontů
Dojnice- Vápník
- Fosfor
- Hořčík
- Vápník
- Fosfor
- Sodík
- Draslík
- Chloridy
- Síra
1 až 4 týdny před otelenímV návodu pro použití musí být uvedeno:
„Přestat zkrmovat po otelení.“
Snížení rizika při ketózách7,8Látky, které jsou glukogenním zdrojem energieDojnice a bahnice- Látky, které jsou glukogenním zdrojem energie - Propan-1,2-diol (byl-li přidán jako prekursor glukosy)
- Glycerol (byl-li přidán jako prekursor glukosy)
3 až 6 týdnů po otelení9 Posledních 6 týdnů před a první 3 týdny po obahnění10
-
Snížení rizika při tetaniích (hypomagnesemii)Vysoký obsah hořčíku, snadno dostupné uhlohydráty, přiměřený obsah bílkovin a nízký obsah draslíkuPřežvýkavci- Škrob
- Celkové cukry
- Hořčík
- Sodík
- Draslík
3 až 10 týdnů v průběhu období rychlého růstu travních porostůV návodu pro použití musí být upozornění na vyrovnání denní krmné dávky vzhledem k obsahu vlákniny a snadno dostupných zdrojů energie.
V případě krmiv pro ovce musí být na obalu, nádobě nebo etiketě uvedeno:
„Zvláště pro kojící bahnice.“
Snížení rizika při acidózáchNízký obsah snadno fermentovatelných uhlohydrátů a vysoká pufrovací kapacitaPřežvýkavci- Škrob
- Celkové cukry
Maximálně 2 měsíce11V návodu pro použití musí být upozornění na vyrovnání denní krmné dávky vzhledem k obsahu vlákniny a snadno fermentovatelných uhlohydrátů. V případě krmiv pro dojnice musí být na obalu, nádobě nebo etiketě uvedeno:
„Zvláště pro dojnice s vysokou užitkovostí.“
V případě krmiv pro výkrm skotu musí být na obalu, nádobě nebo etiketě uvedeno:
„Zvláště pro intenzivní výkrm ....„12
Stabilizace vody a elektrolytické bilancePřevážně elektrolyty a snadno vstřebatelné uhlohydrátyTelata Selata
Jehňata
Kůzlata
Hříbata
- Zdroj(e) uhlohydrátů
- Sodík
- Draslík
- Chloridy
1 až 7 dní (1 až 3 dny při výlučném zkrmování)Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
- „V případě rizika zažívacích potíží (průjem), v jejich průběhu nebo při rekonvalescenci.
- Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Snížení rizika vzniku močových kaménkůNízký obsah fosforu a hořčíku, schopnost okyselovat močPřežvýkavci- Vápník
- Fosfor
- Sodík
- Hořčík
- Draslík
- Chloridy
- Síra
- Látky okyselující moč
Do 6 týdnůNa obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Zvláště pro intenzivně vykrmovaná mladá zvířata.“
V návodu pro použití musí být uvedeno:
„Voda musí být vždy k dispozici“
Snížení stresových reakcí- Vysoký obsah hořčíku a/nebo

- vysoce stravitelné komponenty
PrasataHořčík

- Vysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy
- Obsah n-3 mastných kyselin (byly-li přidány)
1 až 7 dníJe nutné upřesnit situace, ve kterých je vhodné krmivo použít.
Stabilizace fyziologické využitelnosti- Nízká pufrovací kapacita a vysoce stravitelné komponentySelata- Vysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy
- Pufrovací kapacita
- Zdroj(e) adstringentních látek (byly-li přidány)
- Zdroj(e) sliznatých látek (byly-li přidány)
2 až 4 týdnyNa obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„V případě rizika zažívacích potíží, v jejich průběhu nebo při rekonvalescenci.“
- Vysoce stravitelné komponentyPrasata- Vysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy
- Zdroj(e) svíravých látek (byly-li přidány)
- Zdroj(e) sliznatých látek (byly-li přidány)
Snížení rizika vzniku zácpyKomponenty stimulující střevní průchodnostPrasniceKomponenty stimulující střevní průchodnost10 až 14 dní před a 10 až 14 dní po oprasení-
Snížení rizika vzniku syndromu ztučnění jaterNízký obsah energie a vysoký podíl metabolizovatelné energie z lipidů s vysokým obsahem nenasycených mastných kyselinNosnice- Energetická hodnota (vypočtená podle úřední metody)
- Procento metabolizovatelné energie z lipidů
- Obsah nenasycených mastných kyselin
Do 12 týdnů-
Kompenzace malabsorpceNízký obsah nasycených mastných kyselin a vysoký obsah vitamínů rozpustných v tucíchDrůbež, s výjimkou hus a holubů- Procento nasycených mastných kyselin v poměru k celkovým mastným kyselinám
- Celkový vitamín A
- Celkový vitamín D
- Celkový vitamín E
- Celkový vitamín K
Během prvních 2 týdnů po vylíhnutí-
Kompenzace chronického onemocnění trávení v tenkém střevěVysoce precekálně stravitelné uhlohydráty, bílkoviny a tukyLichokopytníci13Zdroje vysoce stravitelných uhlohydrátů, bílkovin a tuků, včetně jejich případné úpravyOd počátku do 3 měsícůJe nutné upřesnit situace, ve kterých je vhodné krmivo použít a způsob, jakým má být zkrmováno, včetně mnoha malých denních krmných dávek. Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím nebo před prodloužením doby použití se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Kompenzace chronického onemocnění trávení v tlustém střevěVysoký obsah vlákninyLichokopytníci- zdroje vlákniny - obsah n-3 mastných kyselin (byly-li přidány)
Od počátku do 6 měsícůJe nutné upřesnit situace, ve kterých je vhodné krmivo použít a způsob, jakým má být zkrmováno.

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím nebo před prodloužením doby použití se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Omezení stresových reakcíVysoce stravitelné komponentyLichokopytníci- Hořčík - Vysoce stravitelné komponenty včetně jejich případné úpravy - Obsah n-3 mastných kyselin (byly-li přidány)
2 až 4 týdnyJe nutné upřesnit situace, ve kterých je vhodné krmivo použít.
Kompenzace ztráty elektrolytu v případech silného poceníPřevážně elektrolyty a snadno vstřebatelné uhlohydrátyLichokopytníci- Vápník - Sodík
- Hořčík
- Draslík
- Chloridy
- Glukosa
1 až 3 dnyJe nutné upřesnit situace, ve kterých je vhodné krmivo použít. Pokud krmivo odpovídá podstatné části denní dávky, je nutné zajistit ochranu před rizikem neočekávaných změn v povaze krmiva
V návodu pro použití musí být uvedeno:
„Voda musí být vždy k dispozici“
Nutriční obnova, regenerace- vysoký obsah energie, vysoká koncentrace esenciálních živin a vysoce stravitelných složekLichokopytníci- vysoce stravitelné složky včetně jejich případné úpravy
- obsah n-3 a n-6 mastných kyselin (byly-li přidány)
Dokud není dosaženo obnovyJe nutné upřesnit situace, ve kterých je vhodné krmivo použít. V případě krmiv zvláště určených pro podávání intubací uvádět na obalu, nádobě nebo etiketě: „Podávání pod veterinárním dohledem“
Podpora jaterní funkce v případě chronické jaterní nedostatečnosti- Nízký obsah vysoce jakostní bílkoviny a vysoce stravitelných uhlohydrátůLichokopytníci- Zdroje bílkovin a vlákniny
- Vysoce stravitelné uhlohydráty včetně jejich případné úpravy
- Metionin
- Cholin
- Obsah n-3 mastných kyselin (byly-li přidány)
Od počátku do 6 měsícůJe nutné upřesnit způsob, jakým má být krmivo zkrmováno včetně mnoha malých denních dávek

Na obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
Podpora ledvinové funkce v případě chronické ledvinové nedostatečnosti- Nízký obsah vysoce kvalitní bílkoviny a nízký obsah fosforuLichokopytníci- Zdroj(e) bílkovin
- Vápník
- Fosfor
- Draslík
- Hořčík
- Sodík
Od počátku do 6 měsícůNa obalu, nádobě nebo etiketě musí být uvedeno:
„Před použitím nebo před prodloužením doby používání se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře.“
V návodu pro použití musí být uvedeno:
„Voda musí být vždy k dispozici“

1 Výrobce může rovněž doporučit, je-li to vhodné, použití produktu při dočasné ledvinové nedostatečnosti.
2 Pokud je krmivo doporučeno pro dočasnou ledvinovou nedostatečnost, musí být doporučená doba používání dva až čtyři týdny.
3 V případě krmiv pro kočky může být zvláštní účel výživy doplněn o údaj „onemocnění dolního močového ústrojí koček“ nebo „kočičí urologický syndrom (FUS)“.
4 V případě krmiv pro zvláštní intolerance mohou být slova „určitých komponentů a živin“ nahrazena odkazem na danou intoleranci.
5 Výrobce může doplnit zvláštní účel výživy údajem „exokrinní pankreatická nedostatečnost“.
6 V případě krmiv pro kočky může výrobce doplnit zvláštní účel výživy odkazem „kočičí hepatická lipidóza“.
7 Výraz „ketóza“ může být nahrazen výrazem „acetonémie“.
8 Výrobce může rovněž doporučit použití pro zotavení se z ketózy.
9 V případě krmiv pro dojnice.
10 V případě krmiv pro bahnice.
11 V případě krmiv pro dojnice: „maximálně dva měsíce od začátku laktace“.
12 Je nutné uvést kategorii přežvýkavců, které se to týká.
13 V případě krmiv připravených specielně tak, aby splňovala specifické podmínky velmi starých zvířat (snadněji stravitelné komponenty), musí být do indikace druhů a kategorií zvířat doplněn odkaz „stará zvířata“.

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

TOLERANCE PRO JAKOSTNÍ ZNAKY U KOMPLETNÍCH, DOPLŇKOVÝCH A DIETNÍCH KRMIV PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

1.1 Je-li zjištěný obsah nižší než obsah deklarovaný

1.1.1 u dusíkatých látek

- 2 jednotky pro deklarované obsahy rovnající se nebo vyšší než 20 %,

- 10% deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů nižších než 20%, ale ne nižších než 10 %,

- 1 jednotka pro deklarované obsahy nižší než 10 %;

u veškerého cukru

- 2 jednotky pro deklarované obsahy rovnající se nebo vyšší než 20 %,

- 10% deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů nižších než 20%, ale ne nižších než 10 %,

- 1 jednotka pro deklarované obsahy nižší než 10 %;

1.1.2 u škrobu a veškerého cukru se škrobem

- 2,5 jednotky pro deklarované obsahy rovnající se nebo vyšší než 25 %,

- 10% deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů nižší než 25%, ale ne nižších než 10 %,

- 1 jednotka pro deklarované obsahy nižší než 10 %;

1.1.3 u olejů a tuků

- 1,5 jednotky pro deklarované obsahy rovnající se nebo vyšší než 15 %,

- 10% deklarovaného obsahu u deklarovaného obsahů nižších než 15%, ale ne nižších než 8 %,

- 0,8 jednotky pro deklarované obsahy nižší než 8 %;

1.1.4 u sodíku, draslíku a hořčíku

- 1,5 jednotky pro deklarované obsahy rovnající se nebo vyšší než 15 %,

- 10% deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů nižších než 15%, ale ne nižších než 7,5 %,

- 0,75 jednotky pro deklarované obsahy nižší než 7,5 %, ale ne nižší než 5 %,

- 15 % deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů nižších než 5 %, ale ne nižších než 0,7 %,

- 0,1 jednotky pro deklarované obsahy nižší než 0,7 %;

1.1.5 u celkového fosforu a vápníku

- 1,2 jednotky pro deklarované obsahy rovnající se nebo vyšší než 16 %,

- 7,5 % deklarovaného obsahu u prohlášených obsahů nižších než 16%, ale ne nižších než 12 %,

- 0,9 jednotky pro deklarované obsahy nižší než 12 %, ale ne nižší než 6 %,

- 15 % deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů nižších než 6 %, ale ne nižších než 1 %,

- 0,15 jednotky pro deklarované obsahy nižší než 1 %;

1.1.6 u methioninu, lyzinu a threoninu

- 15 % deklarovaného obsahu;

1.1.7 u cystinu a tryptofanu

- 20 % deklarovaného obsahu.

1.2 Je-li zjištěný obsah vyšší než obsah deklarovaný

1.2.1 u vlhkosti

- 1 jednotka pro deklarované obsahy rovnající se nebo vyšší než 10 %,

- 10% deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů nižších než 10 %, ale ne nižších než 5 %,

- 0,5 jednotky pro deklarované obsahy nižší než 5 %;

1.2.2 u popela

- 1 jednotka pro deklarované obsahy rovnající se nebo vyšší než 10 %,

- 10% deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů nižších než 10%, ale ne nižších než 5 %,

- 0,5 jednotky pro deklarované obsahy nižší než 5 %;

1.2.3 u vlákniny

- 1,8 jednotky pro deklarované obsahy rovnající se nebo vyšší než 12 %,

- 15 % deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů nižších než 12 %, ale ne nižších než 6 %,

- 0,9 jednotky pro deklarované obsahy nižší než 6 %; 1.2.4 u popela nerozpustného v kyselině chlorovodíkové

- 1 jednotka pro deklarované obsahy rovnající se nebo vyšší než 10 %,

- 10% deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů nižších než 10%, ale ne nižších než 4 %,

- 0,4 jednotky pro deklarované obsahy nižší než 4 %.

1.3 Je-li zjištěná odchylka opačná než odpovídající odchylka uvedená v bodech 1.1 a 1.2

1.3.1 - u dusíkatých látek, olejů a tuků, veškerého cukru, škrobu dvojnásobná přípustná odchylka v porovnání s odchylkou přípustnou pro tyto látky v bodě 1.1,

- u celkového fosforu, vápníku, draslíku, hořčíku, sodíku, popela, vlákniny trojnásobná přípustná odchylka v porovnání s odchylkou přípustnou pro tyto látky v bodech 1.1 a 1.2.

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

TOLERANCE PRO JAKOSTNÍ ZNAKY U KOMPLETNÍCH, DOPLŇKOVÝCH A DIETNÍCH KRMIV PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA

1.1. Je-li zjištěný obsah nižší než obsah deklarovaný 1.1.1. u dusíkatých látek

- - 3,2 jednotky pro deklarované obsahy rovnající se nebo vyšší než 20 %,

- - 16 % deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů nižších než 20 %, ale ne nižších než 12,5 %,

- - 2 jednotky pro deklarované obsahy nižší než 12,5 %;

1.1.2 u olejů a tuků

- - 2,5 jednotky deklarovaného obsahu.

1.2. Je-li zjištěný obsah vyšší než obsah deklarovaný 1.2.1 u vlhkosti

- - 3 jednotky pro deklarované obsahy rovnající se nebo vyšší než 40 %,

- - 7,5 % deklarovaného obsahu u deklarovaných obsahů nižších než 40 %, ale ne nižších než 20 %,

- - 1,5 jednotky pro deklarované obsahy nižší než 20 %;

1.2.2 u popela

- - 1,5 jednotky deklarovaného obsahu;

1.2.3 u vlákniny

- - 1 jednotka deklarovaného obsahu.

1.3. Je-li zjištěná odchylka opačná než odpovídající odchylka uvedená v bodech 1.1 a 1.2

1.3.1 u dusíkatých látek

- - dvojnásobná přípustná odchylka v porovnání s odchylkou přípustnou pro tuto látku v bodě 1.1.1;

1.3.2 u olejů a tuků

- - stejná přípustná odchylka jako v bodě 1.1.2;

1.3.3 u popela, vlákniny

- - trojnásobná přípustná odchylka v porovnání s odchylkou přípustnou pro tyto látky v bodě 1.2.2 a 1.2.3.

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

Další náležitosti k žádosti o registraci výrobce a výrobního provozu nebo dovozce nebo dodavatele

I. Žadatel o registraci výrobce a výrobního provozu nebo osoby provozující výrobní zařízení pojízdných výroben krmiv+) v žádosti dále uvede a přiloží:

1. Žadatel o registraci a povolení výrobního provozu pro výrobu doplňkových látek nebo určitých proteinových krmiv nebo premixů nebo krmných směsí podle § 3 odst. 10 a § 4 odst. 3 a odst. 5 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona").

a) technologické schéma výrobního zařízení s popisem a půdorysné uspořádání výrobního provozu,

b) doklad o ověření pracovní přesnosti míchacích zařízení sloužících k výrobě finálního výrobku,

c) výrobní postup s vyznačením kritických bodů ve výrobním procesu a způsob kontroly kritických bodů. Pokud nejsou kritické body pro jednotlivé druhy výrobků totožné, musí být pro každý výrobek, pro který jsou stanoveny jiné kritické body, předložen samostatný výrobní postup,

d) plán kontroly jakosti,

e) doklad o kontrole nebo kalibraci používaných vah a váhových systémů.

2. Žadatel o registraci výrobce a výrobního provozu pro výrobu krmiv s použitím doplňkových krmiv podle § 7 odst. 3 zákona včetně osoby provozující výrobní zařízení pojízdných výroben krmiv:

a) technologické schéma výrobního zařízení s popisem,

b) výrobní postup,

c) doklad o způsobu ověřování jakosti, s výjimkou pojízdných výroben krmiv,

d) u pojízdných výroben krmiv státní poznávací značku.

3. Žadatel o registraci výrobce a výrobního provozu pro výrobu krmných surovin mimo určitá proteinová krmiva:

výrobní postup pro výrobky, ze kterého je patrna technologická úprava finálních výrobků. Pokud není výrobní postup totožný pro všechny výrobky, uvede se pro každý výrobek výrobní postup samostatně.

4) Žadatel o registraci výrobce a výrobního provozu, na nějž se nevztahují požadavky uvedené v bodě 1 až 3:

technologické schéma výrobního zařízení s popisem.

II. Žadatel o registraci dovozce krmiv nebo doplňkových látek nebo premixů v žádosti dále uvede a předloží:

a) druhy dovážených krmiv nebo doplňkových látek nebo premixů včetně složení a užití, případně včetně obchodního názvu,

b) u doplňkových látek ze skupin stimulátory růstu nebo antikokcidika nebo chemoterapeutika výrobce podle přílohy č.14 části C 1 a C 2 sloupce 8,

c) vzorky krmiv, doplňkových látek nebo premixů, vyžádá-li šije ústav.

d) jméno a adresy výrobních provozů u krmiv, doplňkových látek a premixů uvedených v § 4 odst. 3 zákona umístěných ve třetích zemích++),

e) písemné prohlášení žadatele o registraci (zástupce usídlený v České republice), že výrobek dovážený ze třetí země je vyráběn ve výrobním provozu splňujícím požadavky stanovené pro výrobní provozy umístěné v členských státech++).

Má-li dovozce v držení doplňkové látky nebo premixy nebo určitá proteinová krmiva, na které se vztahuje ustanovení § 4 odst. 4 písm. a) a b) zákona, manipuluje s nimi a uvádí je do oběhu na území České republiky, dokládá náležitosti stanovené v části III. mimo písmeno b).

III. Žadatel o registraci dodavatele doplňkových látek nebo premixů nebo určitých proteinových krmiv podle § 4 odst. 4, písm. a) a b) zákona v žádosti dále uvede a předloží:

a) název a adresu dodavatelského provozu,

b) u doplňkových látek ze skupin stimulátory růstu nebo antikokcidika nebo chemoterapeutika výrobce podle přílohy č. 14 části Cl a C2 sloupce 8,

c) druhy doplňkových látek nebo premixů nebo určitých proteinových krmiv uvedených v § 4 odst. 4 písm. a) a b) zákona, případně včetně obchodního názvu,

d) výrobní postup včetně kritických bodů, pokud provádí balení.

Náležitosti stanovené v žádosti o registraci předkládá pro každý dodavatelský provoz samostatně.

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

BIOLOGICKÉ ZKOUŠENÍ

1.Výklad pojmů

1.1. základní biologické zkoušení je zkoušení krmiv a doplňkových látek formou biologické testace, bilanční zkoušky nebo krmné zkoušky,

1.2. zkoušením účinnosti doplňkových látek určených ke konzervaci krmiv je zkoušení konzervačních účinků doplňkové látky na průběh konzervace a kvalitu krmiva (dále jen "zkoušení konzervační účinnosti"),

1.3. zkoušení jakosti živočišných produktů je stanovení jejich rozhodujících jakostních znaků a vlastností pro další zpracování a prodej,

1.4. zkoušení bezpečnosti užití krmiva nebo doplňkové látky je soubor zkoušek a testů, jejichž výsledky rozhodují o vlivu krmiva, premixu nebo doplňkové látky na zdraví zvířat a lidí a na životní prostředí (dále jen "zkoušení bezpečnosti"),

1.5. monografie je souhrn výsledků biologického zkoušení doplňkových látek zpracovaný podle stanovených kriterií a doplňující souhrnnou dokumentaci,

1.6. kontrolní skupina zvířat je soubor zvířat vybraných na základě stanovených kriterií pro provádění základního biologického zkoušení,

1.7. pokusná skupina zvířat je soubor zvířat vybraných na základě stanovených kriterií, jimž je podáváno zkoušené krmivo nebo doplňková látka,

1.8. cílová zvířata jsou hospodářská zvířata, jejichž produkty jsou určeny k přímé konzumaci nebo k zpracování na potravinářské výrobky (dále jen "živočišné produkty"),

1.9. laboratorní zvířata jsou zvířata, která jsou používána při zkoušení bezpečnosti a v bilanční zkoušce; při manipulaci s nimi jsou vytvářeny podmínky a navozovány procesy, které v přirozených podmínkách neexistují,

1.10. konzervační látky jsou látky přidávané ke krmivu za účelem ovlivnění fermentačního procesu u statkových objemných krmiv nebo průběhu skladování krmiv,

1.11. fermentační proces je proces vyvolaný za účelem uchování statkových objemných krmiv,

1.12. produkční účinnost krmívaje komplexní účinek krmiva u zvířat chovaných za standardních podmínek; vyjadřuje se množstvím krmiva spotřebovaného na jednotku produkce.

2. Základní biologické zkoušení

2.1. Základním biologickým zkoušením se zjišťuje vliv krmiva, doplňkové látky nebo premixu na růst zvířat, na produkci a kvalitu živočišného výrobku, na produkční účinnost krmiva, na stravitelnost živin a vliv dalšího případného specifického účinku na zhodnocení krmiva apod. Provádí se u krmiv a doplňkových látek kromě konzervačních látek, antioxydantů, emulgátorů a dalších látek neovlivňujících přímo produkční účinnost krmiv formou biologické testace, bilanční zkoušky nebo krmné zkoušky.

2.2. Biologická testace a krmná zkouška se provádí formou srovnávacích pokusů pokusné skupiny příslušného druhu a kategorie zvířat ve srovnání s kontrolní skupinou zvířat stejného druhu a kategorie a na stanoveném minimálním počtu zvířat v pokusných a kontrolních skupinách, jejichž vyrovnanost byla statisticky ověřena.

2.3. Bilanční zkouška se provádí na cílových nebo laboratorních zvířatech za podmínek stanovených zvláštními předpisy1).

2.4. Metody a technické parametry na provádění základního biologického zkoušení pro jednotlivé druhy a kategorie zvířat jsou uvedeny v příloze č. 20.

3. Zkoušení konzervační účinnosti

3.1. Zkoušení konzervační účinnosti se provádí na druhu krmiva, pro které je konzervační látka určena, v kontrolní a pokusné zkoušce, založené na stejném druhu krmiva bez použití konzervační látky nebo s použitím konzervační látky se známým účinkem ve stejném období a za stejných podmínek.

3.2. Účinnost zkoušené konzervační látky se vyjadřuje porovnáním kvality konzervovaného a kontrolního krmiva ověřené příslušnými analytickými metodami a dále, je-li to nezbytné, provedením základního biologického zkoušení konzervovaného a kontrolního krmiva na zvířatech a dalšími zkouškami podle druhu a charakteru konzervační látky.

3.3. Metody a technické parametry na provádění zkoušení konzervační účinnosti jsou uvedeny v příloze č. 14.

4. Zkoušení jakosti živočišných produktů

4.1. Zkoušením jakosti živočišných produktů se zjišťují vlastnosti produktů, zejména masa, vajec nebo mléka pokusných skupin zvířat, která byla krmena zkoušeným krmivem, doplňkovou látkou nebo premixem.

4.2. Zkoušení jakosti živočišných produktů je součástí základního biologického zkoušení a zkoušení konzervační účinnosti.

4.3..Živočišné produkty získané od zvířat pokusných skupin se srovnávají s vlastnostmi živočišných produktů kontrolních skupin zvířat, která nebyla krmena zkoušeným krmivem, doplňkovou látkou nebo premixem.

4.4. Metody zkoušení jakosti živočišných produktů jsou uvedeny v příloze č. 22.

5. Zkoušení bezpečnosti

5.1. Zkoušením bezpečnosti je vyloučení možných rizik pro člověka, která mohou vzniknout spotřebou potravin živočišného původu obsahujících případná rezidua z krmiva, doplňkové látky nebo premixu a vyloučení možných rizik kontaminace životního prostředí případným vylučováním těchto reziduí zvířaty.

5.2. Zkoušení bezpečnosti zahrnuje soubor zkoušek uvedených v příloze č. 23. Použití jednotlivých zkoušek musí odpovídat druhu a vlastnostem zkoušeného krmiva, doplňkové látky a premixu, druhu zvířete a živočišného produktu určeného k lidské výživě a možnosti tvorby reziduí, která mohou ohrozit zdraví lidí, zvířat a životní prostředí.

5.3. Zkoušení bezpečnosti se provádí na cílových a laboratorních zvířatech za podmínek stanovených zvláštními předpisy1).

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

ZÁKLADNÍ BIOLOGICKÉ ZKOUŠENÍ KRMIV

1. Biologická testace

1.1. Způsob provedení

1.1.1.Biologická testace je soubor minimálně pěti souběžně opakovaných skupinových srovnávacích nebo tří periodicko - skupinových srovnávacích pokusů.

Pokusy se uspořádají tak, aby se vyloučil vliv všech faktorů na sledovanou odezvu s výjimkou faktoru samého.

1.1.2.Skupinový srovnávací pokus se provádí se dvěma nebo více skupinami zvířat.

1.1.3.Periodicko-skupinový srovnávací pokus se provádí se dvěma skupinami zvířat, přičemž se zkoušené krmivo střídá ve skupinách tak, aby každá skupina zvířat byla vždy minimálně jednou jako kontrolní a jednou jako pokusná.

1.1.4.Opakování skupinových a periodicko-skupinových srovnávacích pokusů, s výjimkou biologické testace na rybách a nosnicích, se umísťují na více pracovištích, minimálně však na třech.

1.2 Zajištění krmiv

Krmné směsi a krmné dávky se u kontrolní a pokusné skupiny zvířat liší pouze ve zkoušeném krmivu, doplňkové látce nebo premixu.

Veškerá krmiva ,včetně všech použitých krmných surovin, doplňkových látek a premixů, se předem ověřují analyticky.

1.3.Výběr zvířat

1.3.1. Minimální počet zvířat v každé skupině skupinového srovnávacího pokusuje:

- u selat - 20 ks,

- u skotu, prasat, ovcí - 10 ks,

- u drůbeže - odchov, výkrm -100 ks,

- u nosnic chovných, hus, kachen, krůt - 25 ks,

- u nosnic užitkových - 60 ks,

- u králíků - 40 ks,

- u ryb : plůdek - 1000 ks, výkrm - 200 ks,

generační ryby - 50 ks.

1.3.2. Požadovaný poměr pohlaví v kontrolních a pokusných skupinách, pokud není stanoveno jinak, je vždy totožný.

1.3.3. Zvířata v kontrolních a pokusných skupinách jsou stejné plemenné příslušnosti nebo typu křížení, vyrovnaného stáří a živé hmotnosti, v dobrém zdravotním stavu a kondici. Selata a prasata se odčervují. Zařazování zvířat do skupinového srovnávacího pokusu probíhá jednorázově s výjimkou prasnic, kde je možnost etapového výběru.

1.3.4. Zvířata vybraná do kontrolních a pokusných skupin se označují individuálně.

1.3.5. Pro vádí se statistické ověření vyrovnanosti živých hmotností při výběru. Maximální hodnoty variačního koeficientu živých hmotností, který se vypočte jako podíl směrodatné odchylky k průměru vyjádřený v procentech, jsou následující:

- odchov a výkrm telat a výkrm králíků - 15,

- odchov a výkrm skotu - 8,

- jehňata, selata, prasata - 10,

- u ostatních zvířat se neověřují.

Dále se statisticky ověřuje nevýznamnost rozdílu průměrných živých hmotností nebo množství mléka (v kg FCM) mezi skupinami.

1.3.6. Do pokusů na dojnicích se vybírají dojnice na 2. a další laktaci, s vyrovnanou užitkovostí v předchozí laktaci, s vyrovnanou živou hmotností a plemennou příslušností. V případě skupinových srovnávacích pokusů se rozdělení dojnic do skupin provádí metodou analogických dvojic tak, aby zařazení do dvojic splňovalo hlavní kriteria vyrovnanosti, t.j. dojivost a dobu po otelení.

1.3.7. Skupinové srovnávací pokusy na prasnicích se provádějí v analogických dvojicích a vyhodnocují se skupinově. Ve dvojicích jsou zastoupeny prasnice na 2. až 4. vrhu, s vyrovnanou užitkovostí v předchozím vrhu, zapuštěné plemeníky stejné plemenné příslušnosti.

1.4. Pracoviště a ustájovací prostory

1.4.1. Zvířata kontrolních a pokusných skupin se umísťují v jednom ustájovacím prostoru, ve shodných mikroklimatických a technologických podmínkách.

1.4.2. Pracoviště a ustájovací prostory, rovněž podmínky ustájení, zejména prostor, vlhkost, koncentrace nežádoucích činitelů (amoniak, sirovodík apod.), plocha na 1 kus, odpovídají platnému standardu a zoohygienickým požadavkům pro určitý druh a kategorii zvířat.

1.4.3. Průběžně se sleduje a zaznamenává teplota, vlhkost, obsah amoniaku a obsah sirovodíku v ustájovacím prostoru.

1.5.Technika krmení

1.5.1. Zkoušené krmivo, doplňková látka nebo premix se zkrmuje podle navrženého krmného návodu.

1.5.2. Pokud není krmný návod předložen, krmí se podle krmných návodů pro krmiva, doplňkové látky nebo premixy podobného složení, účinku a charakteristiky.

1.6. Sledované ukazatele

Hlavní sledované ukazatele biologické testace jsou užitkové vlastnosti zvířat, zejména přírůstky živé hmotnosti, dojivost, snáška, spotřeba krmiv a živin a jiné. Dále se sleduje reakce zvířat na podávaná krmiva, příjem krmiva, zdravotní stav zvířat. Vyžaduje-li to charakter zkoušeného krmiva,doplňuje se sledování metabolického profilu zvířat, kontroluje se obsah cizorodých látek v živočišných produktech, biologických tekutinách, tkáních a výkalech.

1.6.1. Živá hmotnost se zjišťuje vážením na vahách, na kterých lze zvážit daný druh a kategorii zvířat s požadovanou minimální přesností:

- pro rybí plůdek 1 g,

- pro ryby a drůbež 10 g,

- pro selata 0,1 kg,

- pro ostatní kategorie 1 kg.

Vážení se provádí vždy ve stejném časovém období, a to před podáním krmiva, navážené hodnoty se bezprostředně uvedou do prvotní evidence o pokusu.

Průměrný denní přírůstek živé hmotnosti jednoho kusu se vypočte z rozdílů hmotností za dané období dělením počtem dní v období.

1.6.2. Z biologické testace se vyřazují pouze zvířata nemocná a zakrslá. Dojde-li k hromadnému závažnému onemocnění zvířat, nebo klesne-li ve skupinovém srovnávacím pokusu z jakéhokoliv důvodu počet zvířat pod 70 % původního stavu, pokus se nehodnotí. Pokud by došlo k vyloučení více než 20 % skupinových srovnávacích pokusů, biologickou testaci nelze hodnotit.

1.6.3. Hmotnost nadojeného mléka se zjišťuje individuálním vážením večerního a ranního nádoje vždy v příslušných sledovaných obdobích.

Při každém vážení mléka se provádí individuální odběr vzorků podle přílohy č. 22 bod 2.1. této vyhlášky.

1.6.4. Snáška vajec se sleduje vždy jednou denně ve stejnou dobu ručním sběrem individuálně pro každou klec.

V každé skupině se eviduje :

- individuální snáška podle klecí,

- počet vajec snesených za skupinu,

- hmotnost vajec zjištěná za skupinu,

- počet vyřazených vajec včetně specifikace důvodu vyřazení,

- průměrná snáška na nosnici,

- intenzita snášky v %.

1.6.5. Spotřeba krmiva se eviduje odděleně pro každou skupinu. Z celkové spotřeby směsí za skupinu po odečtu spotřeby na uhynulá nebo vyřazená zvířata se vypočte:

- průměrná celková spotřeba krmiva na 1 kus ve skupině za období,

- průměrná spotřeba krmiva na jednotku produkce, tj. na 1 kg přírůstku živé hmotnosti, na 1 kg FCM, na 100 vajec apod..

1.7. Kontrola zdravotního stavu zvířat

Veškeré klinické projevy zdravotního stavu zvířat, zejména malátnost, zhoršený příjem krmiva, průjmy, odlišné chování sledované adspekcí, se uvedou do prvotní evidence skupinového srovnávacího pokusu a v dílčí zprávě z tohoto pokusu.

U uhynulých nebo nutně odporažených zvířat se vyžádá provedení pitvy. V odůvodněných případech, kde příčina úhynu zjevně nesouvisí se zkoušeným krmivem, doplňkovou látkou nebo premixem, není nutné odborné veterinární vyšetření.

1.8. Evidence

1.8.1. Prvotní evidence všech sledovaných ukazatelů je podkladem pro zpracování dílčí zprávy z každého skupinového srovnávacího pokusu.

1.8.2. Výsledky dílčích zpráv se zpracují do souhrnné dokumentace biologické testace.

Průkaznost rozdílů zjištěných souhrnných výsledků se ověřuje statisticky s uvedením použité metody.

2. Bilanční zkouška

2.1. Bilanční zkouškou se zjišťuje stravitelnost živin a energie krmiva nebo vliv krmiva,doplňkové látky a premixu na stravitelnost živin krmné směsi a na bilanci živin.

2.2. Stravitelnost živin se stanovuje jako bilance živin a energie trávícího traktu, měřená ve standardních podmínkách. Stravitelnost se vyjadřuje v procentech.

2.3. Minimální počty zvířat v bilanční zkoušce při podílu zkoušeného krmiva v dávce:

- nad 50 % - 3 kusy analogických zvířat nebo skupin zvířat s výjimkou kuřat,

- 25 - 50 % , u kuřat 25 - 100% - 6 ks analogických zvířat nebo skupin zvířat,

- pod 25 % - 8 kusů analogických zvířat nebo skupin zvířat.

2.4. Výběr zvířat se řídí požadavky uvedenými v bodě 1.3 této přílohy.

2.5. Zvířata se ustájují v jednom ustájovacím prostoru. Umísťují se buď v bilančních klecích nebo v bilančních stáních tak, aby bylo umožněno přesné dávkování krmiv, zjišťování jejich zbytků a bezeztrátový sběr výkalů a moče. Mikroklimatické podmínky odpovídají fyziologickým nárokům zvířat.

2.6. Zkouší-li se krmivo určené jako krmná surovina do krmných směsí a stanovuje-li se jeho vliv na stravitelnost živin krmné směsi, použije se jako kontrolní krmivo rovněž krmná směs. Krmné dávky pro bilanční zkoušku zajišťují záchovnou potřebu živin, minerálních látek a vitamínů, hladina jejich obsahu nesmí překročit 1,5 násobek záchovné potřeby.

2.7. Krmná dávka se pro bilanční zkoušku stanoví tak, aby při zkrmování byly zbytky krmiva minimální. Krmí se 2 x denně, minimální interval mezi krmením je 7 hodin.

2.8. Veškerá krmiva včetně všech použitých krmných surovin, doplňkových látek a premixů, se předem ověřují analyticky.

2.9. Minimální doba trvání bilanční zkoušky je 5 dní u monogastrických zvířat a minimálně 7 dní u přežvýkavců. Bezprostředně po umístění zvířat do bilančních klecí nebo na bilanční stání musí proběhnout návykové období v délce podle druhu zvířat 7 - 14 dní a poté přípravné období minimálně 6 dní. Tato období se nezapočítávají do vyhodnocení bilanční zkoušky.

2.10. V průběhu bilanční zkoušky se u jednotlivých zvířat přesně podchycuje příjem a zbytky krmiv, množství výkalů a moče, u skopců pouze výkalů. Odebraná moč se konzervuje vhodnou konzervační přísadou nebo se zchlazuje,výkaly se buď konzervují nebo zmrazují. Sušení výkalů se provádí lyofilizací. Pokud není k dispozici lyofilizátor, výkaly se před stanovením dusíku nesuší.

2.11. Kontrola živé hmotnosti zvířat se provádí na počátku a na konci bilanční zkoušky,vždy ve stejnou dobu, a to před podáním krmiva.

2.12. Evidence se vede u každé bilanční zkoušky samostatně.

2.13. Výsledky bilančních zkoušek se zpracovávají do souhrnné dokumentace biologického zkoušení. Rozdíly stanovených koeficientů stravitelnosti, mezi kontrolním a zkoušeným krmivem, se ověřují statisticky. Metody statistického ověření se uvedou do dokumentace.

2.14. Z bilančních zkoušek se vyřazují zvířata, u kterých byly zjištěny klinicky zjevné poruchy zdraví a zvířata, u nichž činily zbytky krmiva více než 5 % sušiny, nebo u nichž koeficient stravitelnosti jednotlivých živin přesahuje hodnotu dvojnásobku směrodatné odchylky od průměru ostatních zjištěných hodnot koeficientů stravitelnosti krmiva.

3. Krmná zkouška

3.1. Krmné zkoušky se provádějí na druhu a kategorii zvířat, pro které je zkoušené krmivo určeno, minimálně ve třech dílčích skupinových srovnávacích pokusech.

3.2. Krmné zkoušky se provádějí vždy ve dvou skupinách zvířat, kontrolní a pokusné. Zajištění krmiv je shodné s bodem 1.2. této přílohy.

3.3. Minimální počet zvířat ve skupině jednoho skupinového srovnávacího pokusu je u krmné zkoušky:

- u kuřat, housat, kachňat, krůťat - 25 ks,

- u dospělé drůbeže, králíků, selat, prasat, ovcí, koz - 10 ks,

- u telat, ostatního skotu, koní - 3 ks.

Počty zvířat jiných druhů se stanovují analogicky.

3.4. Do skupinového srovnávacího pokusu pro krmnou zkoušku se vybírají zvířata podle kritérií uvedených v bodech 1.3.2. až 1.3.7., ustájují se a krmí podle zásad uvedených v bodě 1.4. a 1.5. této přílohy.

3.5. Doba trvání skupinového srovnávacího pokusu krmné zkoušky je minimálně:

- při zkoušce chutnosti 2 týdny, včetně přípravného období,

- při zkoušce příjmu 3 týdny,

- při zkoušce dietetických vlastností krmiva 4 týdny,

- při jiných krmných zkouškách (např. při reklamaci,prošlé době použitelnosti apod.) se postupuje podle krmného návodu krmiva nebo podle krmného návodu pro krmiva podobného složení, účinku a charakteristiky.

3.6. Při zkoušce chutnosti krmiva se hodnotí především rychlost příjmu krmiv za určitý časový úsek. Dále se sleduje živá hmotnost zvířat na počátku a na konci zkoušky a reakce zvířat na podávaná krmiva.

Při zkoušce příjmu krmiva se hodnotí dynamika příjmu kontrolního a zkoušeného krmiva ve vztahu k přijaté sušině.

3.7.Při zkouškách dietetických vlastností krmiva se hodnotí:

- hmotnost zvířat na počátku a na konci sledovaného období,

- přírůstek živé hmotnosti za sledované období,

- příjem a celková spotřeba krmiv, reakce zvířat na zkoušené krmivo,

- zdravotní stav zvířat sledovaný adspekcí,

- veterinární vyšetření nutně odporážených a uhynulých zvířat,

- chemické případně mikrobiologické vyšetření výkalů zvířat.

3.8. Pro hodnocení ostatních krmných zkoušek platí pravidla stanovená pro hodnocení biologické testace v bodě 1.6. této přílohy.

3.9. Evidence se vede u každého skupinového srovnávacího pokusu krmné zkoušky samostatně.Výsledky se zpracovávají do souhrnné dokumentace biologického zkoušení.

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

ZKOUŠENÍ KONZERVAČNÍ ÚČINNOSTI

1. Zkoušení konzervační účinnosti

1.1. Kontrolní a pokusná zkouška konzervační účinnosti se zakládají současně.

1.2. Při zahájení konzervačních zkoušek se krmiva, na kterých se zkouška provádí a konzervační látky, ověřují analyticky.

1.3. Pro kontrolní a pokusnou zkoušku konzervační účinnosti u statkových objemných krmiv se používá stejné krmivo, tj. shodný druh, shodné vegetační stádium, shodná mechanická úprava (délka řezanky, uložení, dusání, zatížení, uzavření atd.).

1.4. Aplikace zkoušené konzervační látky se provádí podle návodu, uvedeného žadatelem o registraci. Dávkuje se rovnoměrně.

1.5. Krmivo, použité ke konzervační zkoušce, se váží.

1.6. Doba zakládání kontrolní a pokusné konzervační zkoušky u statkových objemných krmiv trvá nejvýše 24 hodin.

1.7. Konzervační zkoušky, s výjimkou konzervačních zkoušek u statkových objemných krmiv, se zakládají na dobu, která je stanovena jako maximální doba účinnosti zkoušené konzervační látky.

1.8. V průběhu kontrolní a pokusné konzervační zkoušky a v poslední den zkoušky se krmiva ověřují analyticky.

1.9. V průběhu konzervační zkoušky se sleduje a zaznamenává teplota, podle povahy zkoušené konzervační látky i vlhkost vnějšího prostředí. V průběhu konzervační zkoušky objemných krmiv se sleduje a zaznamenává pH.

1.10. V průběhu konzervační zkoušky u objemných statkových krmiv se zjišťují ztráty vzniklé odtokem silážních šťáv.

1.11. Po skončení konzervační zkoušky u objemných statkových krmiv se stanoví analyticky obsah živin, pH a obsah kyselin, vzniklých fermentačním procesem. Krmivo se hodnotí senzoricky.

1.12. O průběhu konzervačních zkoušek se vede evidence. Veškeré dílčí výsledky se zpracovávají do souhrnné dokumentace o zkoušení konzervační účinnosti.

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

ZKOUŠENÍ JAKOSTI ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ

1. Zkoušení jakosti masa

1.1. Senzorické hodnocení jakosti masa

Podstata senzorického hodnocení spočívá v subjektivním posouzení vzhledu, vůně, chuti, šťavnatosti, křehkosti, jemnosti eventuálně dalších vlastností zkoušených vzorků masa, získaných od zvířat kontrolních a pokusných skupin.

1.1.1. Odborné znalecké posouzení provádí nejméně 5 posuzovatelů, z toho 3 stálí, otestovaní jako způsobilí, a dva další. Za optimální se považuje hodnocení 5 vzorků. Vzorky jsou anonymní.

1.1.2. Vzorky se doporučuje odebírat z míst, odkud se odebírá i vzorek k fyzikálně-chemickému zkoušení, a to v čisté svalovině a v množství:

- u skotu mezi 9. a 12.žebrem - roštěnka (500-700 g)

- u prasat od posledního žebra kaudálním směrem - pečené (400-600 g)

- u ovcí hřbetní partie (400-600 g)

- u telat mezi 9. a 12. žebrem - pečeně (400-600 g)

- u drůbeže prsní a stehenní svalovina (celý kus)

- u ryb celé kusy (nejméně 500 g).

Při senzorickém hodnocení lze dle potřeby použít i jiné svaly,tukovou tkáň, další části jatečného zvířete nebo jeho orgány, např. játra a jiné.

1.1.3. K balení vzorků se používají obaly, které zajistí původní vlastnosti vzorků.

1.1.4. Vzorky se skladují při teplotě masa v rozmezí 1 - 3°C; pokud není dodržena doporučená doba pro senzorické hodnocení od poražení zvířete, uvedená v bodě 1.1.5., vzorky se zamrazují a uchovávají při teplotě nižší než -18°C nejdéle do 2 měsíců.

1.1.5. Doporučená doba pro senzorické hodnocení od poražení zvířete:

- u hovězího masa 6. - 8. den,

- u vepřového masa 3. - 6. den,

- u telecího 4. - 6. den,

- u skopového 3. - 7. den,

- u drůbežího 3. - 7. den.

1.1.6.Senzorické hodnocení syrového masa

Provádí se posuzování:

- barvy a vzhledu,

- zastoupení mezisvalového tuku - mramorování,

- vláknitosti,

- textury - konzistence,

- schopnosti masa vázat vlastní šťávu,

- pachu.

Výsledek se vyjadřuje buď slovně nebo bodovým hodnocením. Obvykle se boduje celková jakost. Doporučuje se užití 5 bodového systému.

1.1.7. Senzorické hodnocení masa tepelně upraveného Hodnotí se základní kriteria:

- vůně,

- chuť,

- šťavnatost,

- křehkost a jemnost.

Posuzuje se bodovým systémem a slovně.

1.1.7.1. Tepelná úprava masa dušením v uzavřeném obalu

Zkoušené vzorky masa se dusí v uzavřených masových sklenicích v prostředí páry po stanovenou dobu. Bodové hodnocení pak slouží ke vzájemnému porovnání vzorků a ke statistickému zpracování. Celkové vyhodnocení stanoví, zda se jedná o maso bez závad nebo o maso s odchylkami. Nedílnou součástí hodnocení je protokol, který se přikládá k celkovému hodnocení posuzovaných vzorků.

1.1.7.2. Hodnocení uvolněné šťávy (vývaru)

U vývaru se posuzuje barva a čirost, vůně, chuť, eventuálně podíl tuku ve vývaru.

1.1.7.3. Tepelná úprava masa vařením

Zkoušené vzorky se vaří ve vodě bez přísad po stanovenou dobu.

1.1.7.4. Tepelná úprava masa pečením

Vzorky zkoušené svaloviny se pečou ve skleněných nádobách z varného skla v elektrické troubě při stanovené teplotě a době.

1.1.7.5. Úprava masa grilováním

Vzorky masa se grilují na grilovacím automatu při stanovené teplotě a době.

1.1.7.6. Zkouška škvařením

Vzorek tukové tkáně se rozkrájí na kousky o hraně 2 cm a škvaří se při stanovené teplotě až do uvolnění tuku.

1.1.7.7. Stanovení ztrát masa vařením

Rozdíl mezi hmotností syrového a vařeného masa slouží k výpočtu ztrát vařením. Vyjadřuje se v procentech.

1.1.7.8.Stanovení ztrát masa grilováním

Rozdíl mezi hmotností syrového a grilovaného masa slouží k výpočtu ztrát grilováním. Vyjadřuje se v procentech.

1.2.Chemické hodnocení jakosti masa

Odběr vzorkuje stejný jako v bodě 1.1.2. této přílohy.

1.2.1. Stanovení obsahu vody

Vzorek se suší s pískem při 100 - 105 °C do konstantní hmotnosti, obsah vody se vyjadřuje v procentech. Rozdíl mezi souběžnými stanoveními nepřesahuje 0,3 %.

1.2.2. Stanovení celkového dusíku metodou podle Kjeldahla

Dusík bílkovin se převede mineralizací na amoniak, který se stanoví destilací titračně. Obsah dusíkatých látek se vypočte násobením koeficientem 6,25.

1.2.3. Stanovení tuku přímou extrakcí

Tuk po odstranění obsahu vody sušením se extrahuje rozpouštědlem, které se odpaří a tuk se zváží.

1.2.4. Stanovení obsahu popela - minerálií

Spalováním zhomogenizovaného vzorku při teplotě max. 600°C do bílé až bílo-šedé barvy popele.

1.2.5. Stanovení hydroxyprolinu

Stanoví se po hydrolýze bílkovin na základě barevné reakce jeho oxidačního produktu p-dimethylaminobenzaldehydem.

1.2.6. Stanovení tryptofanu

Spočívá v alkalické hydrolýze vzorku hydroxidem barnatým a v kolorimetrickém stanovení.

1.2.7. Stanovení obsahu vazivových bílkovin výpočtem (x)

x = a.f [g/100g]

a = obsah hydroxyprolinu v g/100 g

f - 8,877 - přepočítávací faktor

svalové bílkoviny = bílkoviny celkem - vazivové bílkoviny.

1.2.8. Stanovení nutriční hodnoty masa - výpočtem

NP (%) = nutriční hodnota masa je procentuální podíl energie čistých, plně hodnotných bílkovin z hodnoty celkové energie masa.

x = log hodnoty obsahu hydroxyprolinu/g ve 100g celkových bílkovin masa (g na 16 g N)

B = obsah bílkovin v mase (%)

T = obsahu tuku v mase (%).

1.2.9. Stanovení obsahu cholesterolu

Stanoví se spektrofotometricky po reakci s kyselinou sulfosalicylovou a anhydridem kyseliny octové v prostředí kyseliny sírové.

1.3. Technologické hodnocení masa

1.3.1. Stanovení schopnosti masa vázat přidanou vodou. Zjišťuje se schopnost zhomogenizovaného masa udržet si v přítomnosti soli přidanou vodu i po tepelném zpracování.

1.3.2.Stanovení pH masa

Obvykle se stanovuje u hovězího a vepřového masa jeho pH1hod 1 hodinu po porážce a pH24hod 24 hodin po porážce.

Na základě posouzení těchto dvou hodnot se definuje výskyt specifických vad masa.

1.4. Stanovení inbibičních látek v mase

Provádí se mikrobiologické stanovení reziduí inhibičních látek.

1.5. Jatečně hodnocení cílových zvířat

Provádí se minimálně u 6 ks z kontrolní i pokusné skupiny (poměr pohlaví 1 : 1), u kterých se živá hmotnost nejvíce přibližuje průměru skupiny (± 5 %).

U ryb se hodnotí 10 ks ryb z každé skupiny.

Posuzuje se stupeň zmasilosti a protučnění, popř. stupeň nežádoucího přetučnění. Posuzuje se zrakem (hmatem).

Dále se zjišťuje:

- hmotnost při odběru, tj. celková hmotnost zvířete zjištěná vážením,

- čistá hmotnost, tj. hmotnost při odběru snížená o srážku na nakrmenost nebo zvýšená o přirážku na lačnost,

- hmotnost jatečně opracovaného těla, tj. hmotnost zjištěná vážením v tepelném stavu po ukončení porážky nejpozději do 30 min.,

- výtěžnost, tj. % podíl hmotnosti jatečně opracovaného těla k čisté hmotnosti.

1.5.1. Jatečné hodnocení skotu a ovcí

Do jatečně opracovaného těla se počítá hmotnost 2 půlek nebo 4 čtvrtí bez kůže, bez hlavy oddělené od trupu před 1. krčním obratlem, bez noh oddělených v dolním kloubu zápěstním nebo zánártním, bez orgánů dutiny hradní, břišní a pánevní, vyňatých s přirostlým tukem, bez pohlavních orgánů, bez ledvin, ledvinového a pánevního loje.

1.5.2. Jatečné hodnocení prasat

Do jatečně opracovaného těla se počítá hmotnost 2 půlek s hlavou bez mozku a míchy, včetně kruponu a kruponového sádla, s ledvinovým sádlem (pístním), bez ledvin a ostatních orgánů dutiny hrudní, břišní a pánevní, vyňatých s přirostlým tukem.

1.5.3. Jatečné hodnocení drůbeže

Při jatečném rozboru se sleduje a vyhodnocuje:

- živá hmotnost zvířat po 12 hodinovém lačnění,

- hmotnost vykuchané drůbeže (čistý trup bez drůbků, ale s kůží krku),

- hmotnost prsní svaloviny,

- hmotnost stehenní svaloviny, -hmotnost jater,

- hmotnost hodnotných částí,

- hmotnost prázdného žaludku, jater a srdce.

Výtěžnost je % podíl hmotnosti vykuchané drůbeže včetně hmotnosti hodnotných částí z hmotnosti před zabitím.

1.5.4.Jatečné hodnocení králíků

Při bourání se oddělí hlava a za posledním žebrem přední část, která obsahuje krk, žebra s břišními svaly a přední nohy.

Hmotnost zadní části je součet hmotností hřbetu a stehen.

Jatečná výtěžnost se vypočte jako podíl součtu hmotností jatečného trupu s hlavou, srdce, jater, ledvin s ledvinovým tukem k živé hmotnosti.

1.5.5. Stanovení stolní hodnoty ryb

Stolní hodnota je soubor smyslově posuzovaných vlastností a výtěžnosti.

Hmotnost ryby je hmotnost mokré ryby po okapáni přebytečné vody.

Hmotnost masa je hmotnost ryby bez částí těla, které se nezapočítávají do výtěžnosti a představuje u kapra celé tělo bez hlavy, vnitřních orgánů, ploutví a šupin, včetně jiker nebo mlíčí,u pstruhů celé tělo bez vnitřních orgánů.

Výtěžnost se stanoví jako % podíl hmotnosti masa z hmotnosti ryby.

2. Zkoušení mléka

2.1. Odběr vzorků mléka pro potřeby zkoušení

Dojnice zařazené do srovnávacího biologického zkoušení se dojí individuálně. Vzorky se odebírají ihned po provedeném nádoji od každé dojnice samostatně.

Po promíchání se zajistí odběr určitého reprezentativního množství mléka, které má veškeré vlastnosti celku.

Vzorky určené k chemickému rozboru se uloží tak, aby byla uchována jejich nezměněná jakost až do doby potřebné k provedení rozboru.

2.2. Smyslové vlastnosti mléka

Stanovují se senzorickým hodnocením, a to:

- barva,

- konzistence a vzhled,

- chuť a vůně.

2.3. Fyzikální a chemické jakostní znaky mléka

- stanovení obsahu tuku acidobutyrometrickou metodou,

- stanovení sušiny mléka jako podíl po vysušení při teplotě 105°C ± 2°C,

- stanovení tukuprosté sušiny výpočtem z obsahu sušiny mléka a obsahu tuku v mléce,

- stanovení specifické hmotnosti mléka mléčným hustoměrem,

- stanovení titrační kyselosti dle Soxhlet-Henckela,

- stanovení obsahu celkového dusíku dle Kjeldahla,

- stanovení bílkovin na základě celkového dusíku dle Kjeldahla vynásobením konvenčním faktorem pro mléčné bílkoviny 6,38,

- stanovení mléčného cukru (laktózy) polarimetricky,

- stanovení čísla kyselosti mléčného tuku neutralizací KOH volných mastných kyselin,

- stanovení jodového čísla jako procentového množství jódu, vázaného zkoušenou látkou. Slouží pro zjištění nenasycených mastných kyselin a jakosti mléčného tuku,

- stanovení kysací schopnosti mléka s použitím jogurtové kultury,

- stanovení počtu somatických buněk v 1 ml mléka,

- stanovení celkového počtu mikroorganismů (CPH) v 1 ml mléka v tisících,

- stanovení inhibičních látek.

2.4. Doplňkové jakostní znaky mléka

- mikrobiologické jakostní znaky,

- obsah volných mastných kyselin u mléčného tuku,

- obsah nutričně významných složek,

- mechanické nečistoty.

3. Zkoušení vajec

Odběr vzorků se provádí namátkovým výběrem reprezentativního počtu kusů vajec z každé skupiny.

Jakost konzumních vajec se zjišťuje smyslově, fyzikálně, chemicky a mikrobiologicky. Veškeré kvantitativní vlastnosti se statisticky vyhodnocují.

3.1. Zjišťování smyslových vlastností vajec

Zjišťuje se čistota, neporušenost a tvar skořápky, povrchový pach a vůně, velikost a nepohyblivost vzduchové bubliny, průhlednost a tuhost bílku, viditelnost a nepohyblivost žloutku, vývoj zárodku, vzhled bílku, vzhled žloutku, vůně a chuť obsahu po rozbití, zjištění chuti vaječného obsahu po uvaření.

3.2. Zjišťování fyzikálních vlastností vajec

3.2.1. Hmotnost vajec se zjišťuje vážením jednotlivých kusů

3.2.2. Index tvaru vajec je dán rozměry ve směru os

3.2.3. Pevnost skořápky se zjišťuje působením zesilujícího tlaku na celé vejce nebo upravenou skořápku.

3.2.4. Tloušťka skořápky se měří za konstantních podmínek na přesně zvolených místech, ostrém a tupém konci vejce.

3.2.5. Barva žloutku je intenzita zbarvení žloutku a posuzuje se podle 15 stupňového barevného vějíře.

3.2.6. Index tuhého bílku je dán poměrem plochy, kterou zaujímá bílek po vytlučení na podložku k jeho výšce. Plocha je charakterizována průměrem délky a šířky.

3.2.7. Haughovy jednotky vyjadřují jakost vejce na základě vztahu mezi výškou tuhého bílku a hmotností vejce. Vypočtou se dle vzorce:

kde V je výška bílku v mm a H hmotnost vejce v g.

3.2.8. Index žloutku a zploštění je dán poměrem plochy, kterou zaujímá žloutek po vytlučení na podložku k jeho výšce. Plocha je charakterizovaná průměrem délky a šířky.

Příloha č. 23 část I k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

BIOLOGICKÉ ZKOUŠENÍ DOPLŇKOVÝCH LÁTEK

Část I. A

BIOLOGICKÉ ZKOUŠENÍ DOPLŇKOVÝCH LÁTEK JINÝCH NEŽ MIKROORGANIZMY A ENZYMY

Biologické zkoušení doplňkových látek jiných než mikroorganizmů a enzymů se řídí postupy uvedenými v části I.A. Mohou být požadovány všechny dále uváděné zkoušky a testy a je-li nutno i další informace.

Provedené zkoušky jsou podkladem pro zpracování dokumentace (tzv. dossier) o látkách a přípravcích, u kterých je nutno žádat o povolení jejich použití jakožto doplňkových látek do krmiv nebo o nové užití povolené doplňkové látky. V této části přílohy se termín „doplňková látka" týká účinných chemicky definovaných látek nebo přípravků obsahujících účinné látky ve stavu, v jakém budou zapracovány do premixů a krmiv. Dokumentace musí umožnit vyhodnocení doplňkových látek na základě současného stavu znalostí, které jsou předpokladem, že jejich povolení bude odpovídat stanoveným zásadám.

Pokud se dokumentace týká doplňkové látky pocházející nebo obsahující geneticky modifikované organismy ve smyslu Čl. 2 odst. 1 a 2 směrnice Rady 2001/18/ES, musí být v dokumentaci uvedeny vedle informací požadovaných v této příloze též informace vyjmenované v Čl. 7a v prvním pododstavci směrnice Rady 70/524/EHS.

Dokument musí obsahovat podrobné zprávy o všech provedených zkouškách, předložené v pořadí a podle číslování uvedeného v této příloze. Musí obsahovat odkazy a kopie všech zveřejněných vědeckých údajů, týkajících se hodnocení doplňkové látky. Musí být dodána elektronická verze dokumentace. Závěrem zkoušek je objasnit, zda je užití doplňkové látky bezpečné:

a) vzhledem k cílovým druhům zvířat v koncentracích navrhovaných v krmivech;

b) vůči osobám, které mohou být vystaveny doplňkové látce vdechnutím, jiným kontaktem sliznic, očí nebo kůže při manipulaci s doplňkovou látkou jako takovou nebo zapracovanou do premixů nebo krmiv;

c) vůči spotřebitelům, kteří jedí potraviny získané ze zvířat, jimž byla doplňková látka podána a která by mohla obsahovat rezidua doplňkové látky nebo její metabolity; bezpečnost použití bude obecně zajištěna tak, že se stanoví maximální limity reziduí (MLR) a ochranné lhůty;

d) vůči zvířatům a lidem, vzhledem k selekci a rozšíření genů rezistentních vůči antimikrobiálním látkám;

e) vůči životnímu prostředí, s ohledem na nebezpečí vyplývající z doplňkové látky samotné, nebo z jejích produktů přímo anebo vylučovaných zvířaty.

V zásadě musí být provedeny zkoušky, které stanoví identitu, podmínky užití, fyzikálně chemické vlastnosti, metody stanovení a účinnosti doplňkové látky, jejího metabolismu a reziduí, fyziologické a toxikologické účinky na cílový druh. Je-li doplňková látka určená pro kategorii zvířat náležejících k určitému druhu, musí být zkoušky týkající se účinnosti a reziduí vypracovány na této cílové kategorii. Zkoušky nezbytné pro posouzení rizika pro lidské zdraví a pro životní prostředí budou v zásadě záviset na povaze doplňkové látky a okolnostech jejího užití. V tomto ohledu není stanoveno žádné striktní pravidlo.

V případě potřeby mohou být požadovány dodatečné informace. Nebudou-li do dokumentace dodány jakékoliv v pokynech stanovené údaje, musí to být odůvodněno. Zejména zkoušky týkající se mutagenity, karcinogenity a reprodukční toxicity je možné opomenout pouze v případě, že chemické složení, praktické výsledky nebo jiné podklady odůvodněně vyloučí tyto účinky.

Musí být vypracovány odborné znalecké posudky o kvalitě, účinnosti a bezpečnosti doplňkové látky. Autoři těchto posudků musí mít odbornou způsobilost na základě vysokoškolského vzdělání získaného studiem v akreditovaném studijním programu v příslušné oblasti studia, musí být uznávanými odborníky v dotyčné oblasti a nesmějí být osobně zainteresováni na vedení pokusů začleněných do dokumentace. Posudky musí obsahovat kritické zhodnocení dokumentace, kterou dodal žadatel; pouhý souhrn fakt není dostačující.

Určení fyzikálně chemických, toxikologických a ekotoxikologických vlastností se uskuteční pomocí úředních metod nebo aktualizovaných metod, uznaných mezinárodními vědeckými institucemi. Užití jiných metod musí být odůvodněno.

Každá dokumentace musí obsahovat patřičný souhrn zkoušek a návrh přílohy a může obsahovat monografii. Dokumentace týkající se antibiotik, kokcidiostatik a léčebných substancí a růstových stimulátorů musí být doplněna monografií v souladu s přílohou č. 25 této vyhlášky a musí umožnit, aby dotyčná doplňková látka mohla být identifikována a charakterizována. Identifikační záznam musí být předložen pro všechny doplňkové látky.

U doplňkových látek určených výhradně do krmiv pro domácí zvířata není vždy nutné tyto doplňkové látky podrobovat vyčerpávajícímu počtu pokusů na chronickou toxicitu, mutagenitu, reprodukční toxicitu a karcinogenitu, tak jako se požaduje pro doplňkové látky určené ke krmení hospodářských zvířat, jejichž produkty jsou určené k lidské spotřebě. Zkoušky reziduí obsažených v domácích zvířatech nejsou požadovány.

Zkouška metabolismu doplňkových látek u cílových zvířat určených k produkci potravin a u laboratorních druhů užívaných pro testování toxicity se provádí podle zvláštních právních předpisů1) a je nezbytná z toho důvodu, aby :

a) se zajistilo, že existují adekvátní údaje o toxicitě výchozí doplňkové látky a jakéhokoliv metabolitu produkovaného u cílového druhu, jimž by mohl být spotřebitel vystaven. Za tím účelem je důležité srovnání metabolismu doplňkové látky u cílového druhu a u laboratorních druhů zvířat použitých pro testování toxicity;

b) se identifikoval a kvantifikoval vhodný marker reziduí použitelný pro stanovení MLR pro značení reziduí a délky doby ochranných lhůt u finálního produktu.

1. Souhrn údajů

Souhrn musí být uspořádán v pořadí podle přílohy a obsahovat všechny složky ve stejném pořadí jako příloha s odkazem na příslušné stránky v dokumentaci.

2. Identita, vlastnosti a podmínky užití doplňkové látky; kontrolní metody

2.1. Identita

2.1.1. Navrhovaný chráněný název

2.1.2. Typ podle jejího hlavního účinku. Pokud možno je vhodné dodat informace o způsobu působení. Jakékoliv jiné aktivní látky se musí specifikovat.

2.1.3. Kvalitativní a kvantitativní složení (aktivní látka, jiné složky, nečistoty,variabilita jednotlivých šarží). Je-li aktivní látka směsí aktivních složek, z nichž každá je jasně definovatelná, hlavní složky musí být popsány odděleně s uvedením jejich poměru ve směsi.

2.1.4. Fyzikální stav, rozdělení podle velikosti částic, forma částic, hustota, objemová hustota; pro kapaliny: viskozita, povrchové napětí.

2.1.5. Způsob výroby, včetně jakéhokoliv případného zvláštního zpracování.

2.2. Vlastnosti aktivní(ch) látky (látek)

2.2.1. Generický název, chemický název podle názvosloví IUPAC (Mezinárodní svaz pro čistou a aplikovanou chemii), jiné generické mezinárodní názvy a zkratky. Číslo CAS (Chemical abstracts service number).

2.2.2. Strukturální vzorec, molekulární vzorec a molekulární hmotnost

Pro aktivní látky z fermentačních výrob: mikrobiální původ (název a místo sbírky kultur, uznávané jako mezinárodní depositum přednostně v Evropské unii, kde je kmen uložen, číslo uložení a veškeré morfologické, fyziologické, genetické a molekulární vlastnosti důležité pro jeho identifikaci). U geneticky modifikovaných kmenů musí být uvedeny informace o genetické modifikaci.

2.2.3. Čistota

Identifikace a kvalifikace případných chemických a mikrobiálních nečistot a toxických látek, potvrzení neexistence produkce organismů.

2.2.4. Důležité vlastnosti

Fyzikální vlastnosti chemicky definovaných látek: konstanta rozkladu, pKa, elektrostatické vlastnosti, bod tání, bod varu, hustota, tlak páry, rozpustnost ve vodě a organických rozpouštědlech, Kow a KoC, hmotové a absorpční spektrum, údaje NMR, případné izomery a jakákoliv jiné důležité vlastnosti

2.2.5. Způsob výroby, čistící procesy, užitá media a u výrobků z fermentace variabilita jednotlivých šarží.

2.3. Vlastnosti doplňkové látky: fyzikálně chemické a technologické vlastnosti

2.3.1. Stabilita každé formy doplňkové látky při vystavení vlivu vnějších podmínek jako je světlo, teplota, pH, vlhkost, kyslík a obalové materiály. Předpokládaná trvanlivost doplňkové látky v obchodovatelné formě.

2.3.2. Stabilita každé formy doplňkové látky při přípravě a skladování premixů a krmiv zejména stabilita za předpokládaných podmínek výroby nebo skladování (vlhkost, teplota, tlak, střih, doba a obalový materiál). Možné zhoršení jakosti nebo rozklad výrobků. Předpokládaná trvanlivost doplňkové látky.

2.3.3. Jiné patřičné fyzikálně chemické nebo technologické vlastnosti pro vytváření a zachování homogenních směsí v premixech a krmivech, protiprašné a elektrostatické vlastnosti, rozpustnost v kapalinách.

2.3.4. Neslučitelnost nebo interakce k nimž by mohlo dojít ve styku s krmivy, nosiči , jinými povolenými doplňkovými látkami nebo léčebnými substancemi.

2.4. Podmínky užití doplňkové látky.

2.4.1. Má-li doplňková látka technologicky a zootechničky významné účinky, musí splňovat požadavky jak pro technologické, tak i zootechnické hledisko. Požadavky týkající se každé doplňkové látky musí být označeny a odůvodněny.

2.4.2. Navrhované technologické užití při výrobě krmiva nebo případně krmných surovin.

2.4.3. Navrhovaný způsob použití ve výživě zvířat (například: druhy nebo kategorie zvířat, věkové skupiny, produkční stadium zvířat, typ krmiva a kontraindikace).

2.4.4. Navrhovaný způsob a hladina zapracování do premixů a krmiv nebo popřípadě do krmných surovin a množství, vyjádřené jako podíl doplňkové látky a chemicky definovaných látek pro premixy krmiva, nebo případně krmné suroviny s navrhovaným dávkováním do konečného krmiva a navrhovanou dobu podání a v případě potřeby délka ochranné lhůty.

2.4.5. Je nutno uvádět údaje týkající se jiného známého užití aktivní látky např. v potravinách, humánní nebo veterinární medicíně, v zemědělství a v průmyslu.

2.4.6. Seznam údajů o bezpečnosti materiálu a v případě potřeby i opatření navrhovaná pro předcházení profesním rizikům a ochranné prostředky při výrobě, manipulaci, užití a disponování s materiálem.

2.5. Kontrolní metody

2.5.1 Popis metod použitých pro určení kriterií vyjmenovaných v bodech 2.1.3., 2.1.4., 2.2.3., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. a 2.3.4.

2.5.2. Popis kvalitativních a kvantitativních analytických metod určených k rutinní kontrole aktivní látky v premixech a krmivech. Tyto metody musí být validovány kruhovým testem zahrnujícím minimálně čtyři laboratoře nebo musí být validovány na místě podle mezinárodních sladěných pokynů pro interní validaci metod analýzy podle těchto parametrů: použitelnost, selektivnost, kalibrace, správnost, přesnost, rozsah, limity detekce, měřitelný limit citlivosti, mohutnost a proveditelnost. Je potřeba podat důkaz, že tyto vlastnosti se skutečně posuzovaly (2.5.4.).

2.5.3. Popis kvalitativních a kvantitativních analytických metod ke stanovení značených reziduí aktivní látky v tkáních cílových zvířat a živočišných produktech.

2.5.4. Metody uvedené v bodech 2.5.2. a 2.5.3. musí být doplněny o informace týkající se použité metody odběru vzorků, procentické výsledky, specifičnost, správnost, přesnost, hranice detekce, hranice kvantifikace a použitý postup validace. Musí být k dispozici referenční standardy aktivní látky, nebo značených reziduí, stejně jako informace o optimálních skladovacích podmínkách těchto referenčních standardů. Při navrhování metod se musí brát v úvahu skutečnost, že jejich limity množství musí být nižší než MLR. Dále se musí počítat s tím, zda je tato metoda vhodná pro rutinní analýzu.

3. Zkoušky týkající se účinnosti doplňkové látky

3.1. Tyto studie se týkají technologických doplňkových látek, jako antioxidantů, konzervačních látek, pojiv, stabilizátorů, emulgátorů, želírovacích látek, látek na regulování pH atd., které jsou určeny ke zlepšení nebo stabilizování vlastností premixů a krmiv, avšak nemají přímé biologické účinky na živočišnou produkci. Všechny požadované vlivy nebo účinky musí být podloženy vědeckými údaji.

Účinnost doplňkové látky musí být prokázána pomocí vhodných kritérií, uvedených v metodách uznaných za přijatelné, za předpokládaných podmínek užití ve srovnání s vhodnými kontrolními krmivy. Tyto výzkumy musí být koncipovány a prováděny takovým způsobem, aby je bylo možno statisticky vyhodnocovat.

Musí být předloženy úplné informace o aktivních látkách, přípravcích, premixech a testovaných krmivech, referenční číslo šarže, podrobné zpracování a testovací podmínky. U každého pokusu se musí popsat příznivé i nepříznivé účinky, a to jak v rovině technologické, tak i biologické.

3.2. Zkoušky o účincích na zvířatech

Zkoušky týkající se zootechnických doplňkových látek musí být provedeny na cílových druzích /kategoriích zvířat, jimž je doplňková látka určena, ve srovnání s negativními kontrolními skupinami (to znamená skupinami, které nepřijímají antibiotika ani stimulátory růstu ani žádné jiné léčebné látky) a případně se skupinami zvířat, která přijímají krmiva obsahující doplňkové látky povolené, jejichž účinnost je známa a jež jsou užívány v doporučených dávkách (pozitivní kontrola). Zvířata musí být zdravá a přednostně pocházet z homogenní skupiny.

Zkoušky musí umožnit posouzení účinnosti doplňkové látky v souladu se zemědělskou praxí. Pokud možno by se měly použít podobné vzory protokolů pro všechny pokusy, aby pak údaje mohly být ověřeny celistvě a souhrnně (pokud to testy vyžadují) pro statistické posouzení.

Nedoporučuje se žádný jednotný vzor, jistá pružnost je přitom ponechána pro vědecký názor na vzor a provádění studií. Použitý experimentální protokol musí být odůvodněn vzhledem k předpokládanému použití doplňkové látky a musí zahrnovat úvahu o odpovídající statistické průkaznosti.

3.2.1. U kokcidiostatik a jiných léčebných látek

Musí se především upozornit na existenci zvláštních účinků (například kontrolované druhy, dotyčné stádium nebo dotyčná stádia vývojového životním cyklu), a zejména na prorylaktické vlastnosti například na patologické jevy, úmrtnost, počet oocyst, počet lézí.

Musí se sdělit informace týkající se vlivu na produkční účinnost a na přírůstek živé hmotnosti.

Požadované údaje o účinnosti se týkají tří etap na pokusech s cílovými zvířaty :

a) kontrolované pokusy v klecích (jednotlivé a smíšené infekce);

b) kontrolované pokusy při volném ustájení (simulované podmínky užití);

c) kontrolované pokusy v terénu (skutečné podmínky užití)

Současně a v případě potřeby se musí v rámci pokusů týkajících se produkční účinnosti zapisovat doplňující údaje, aby bylo možno posoudit vzájemné působení růstu a konverze krmiva, nebo účinky na oplodněnost a líhnutí vajec (plemenná drůbež).

3.2.2. U jiných zootechnických doplňkových látek

Musí se dodat informace o účincích na příjem krmiva, tělesnou hmotnost, produkční účinnost (přednostně v sušině), jakost a výtěžnost produktů a jakýkoliv jiný parametr, který má kladný účinek na zvíře, životní prostředí, výrobce nebo spotřebitele. Případně by studie měly zahrnovat údaj o vztahu dávky a reakci na ni.

3.2.3. Experimentální podmínky

Pokusy se musí provádět minimálně na dvou různých místech. Musí být vypracovány dvě samostatné zprávy, v nichž se přesně uvedou výsledky kontrol a každého experimentálního zákroku. Protokol o pokusu musí být vypracován pečlivě a musí obsahovat níže popsané základní údaje :

3.2.3.1. Stádo nebo hejno: místo a počet, podmínky krmení a chovu, způsob krmení; u vodních druhů: velikost a počet nádrží nebo klecí na farmách a kvalita vody.

3.2.3.2. Zvířata: druh (u vodních druhů určených k lidské spotřebě se uvede jméno obecné a po něm v uvozovkách latinské jméno nebo název dle Linné-a), plemeno, věk, pohlaví, způsob označení, fyziologické stádium a celkový zdravotní stav.

3.2.3.3. Počet pokusných a kontrolních skupin, počet zvířat v každé skupině. Počet zvířat použitých pro pokusy musí umožnit statistickou analýzu. Musí se uvést použité statistické hodnotící metody. U každé kategorie zvířat, u které se mají projevit účinky, musí být provedeny nejméně tri nezávislé srovnávací pokusy na hladině pravděpodobnosti p

3.2.3.4. Diety: popis výroby a kvantitativní složení diety (diet) s uvedením použitých složek, příslušných živin (analyzované hodnoty) a energetické hodnoty. Údaje o příjmu krmiva.

3.2.3.5. Koncentrace aktivní látky (a vdaném případě látek) použitých pro srovnávací účely v krmivech musí být stanovena kontrolní analýzou podle příslušné uznané metody. Referenční čísla šarží.

3.2.3.6. Data a přesná doba trvání pokusů. Data a povaha provedených zkoušek.

3.2.3.7. Studie o určení dávky: účelem těchto studií je vysvětlit důvody vedoucí k výběru dávky nebo stupnici dávkování, která vykazuje optimální účinek. Určení dávky se zakládá na kontrole (bez antibiotik, stimulátorů růstu nebo jiných léčebných látek) a na minimálně třech nenulových úrovních u cílových zvířat.

3.2.3.8.Okamžik a výskyt jakéhokoliv nežádoucího účinku pokusů u jedinců nebo skupin musí být zaznamenán včetně veškerých podrobností o programu pozorování použitém při zkoušce.

3.2.3.9.Všechny doplňkové látky zkoušené za podmínek v terénních podmínkách musí mít dobré vědecké záznamy zaměřené na bezpečnost pro uživatele, spotřebitele, zvíře a životní prostředí. Neuspokojuje-li doplňková látka požadavky týkající se bezpečnosti spotřebitele, pak jakákoli prováděná studie musí být koncipována tak, aby zabránila vstupu živočišných produktů vzešlých z pokusných zvířat do lidského potravního řetězce.

3.3. Studie o jakosti produktů živočišného původu

Produkty živočišného původu musí být přezkoušeny z hlediska jejich organoleptických, nutričních, hygienických a technologických vlastností.

3.4. Studie o účincích na vlastnosti živočišných odpadů

Je-li doplňková látka určena k tomu, aby změnila některé vlastnosti živočišných odpadů (například dusík, fosfor, zápach, objem) požadují se studie demonstrující tyto vlastnosti.

4. Zkoušky týkající se bezpečnosti užití doplňkové látky

Zkoušky uvedené v tomto oddílu jsou určeny k vyhodnocení

- bezpečnosti užití doplňkové látky pro cílové druhy,

- jakéhokoliv rizika souvisejícího se selekcí, nebo přenosem rezistence vůči antibiotikům a se zvyšující se persistencí a množením enteropatogenů,

- rizik pro spotřebitele, která by mohla být způsobena konzumací potravin obsahujících rezidua doplňkové látky nebo jejich metabolitů,

- rizik při vdechnutí, jiného kontaktu sliznic, očí nebo kůže u osob zabývajících se manipulací s doplňkovou látkou v původním stavu nebo zapracované do premixů nebo krmiv,

- rizik z nežádoucích účinků na životní prostředí z doplňkové látky jako takové nebo produktů odvozených z doplňkové látky přímo, nebo vyloučených zvířaty.

Je třeba vzít v úvahu známé inkompatibility, nebo interakce mezi doplňkovou látkou a veterinárními léčivy, anebo složkami diety určené pro daný druh.

Tyto zkoušky se budou obvykle požadovat jako celek pro každou doplňkovou látku, pokud není uvedena zvláštní výjimka nebo změna.

Pro návrh na rozšíření povoleného užití pro druh, který je z fyziologického a metabolického hlediska blízký druhu, pro který již bylo užití doplňkové látky povoleno, se obvykle souhlasí s méně obsáhlou žádostí. Takový soubor redukovaných údajů musí ukázat bezpečnost pro nový druh a absenci výrazných rozdílů v základním metabolismu a reziduí v poživatelných tkáních. Navržená MLR a ochranná lhůta pro daný druh musí být odůvodněny.

Pro posouzení rizik pro spotřebitele a následné určení MLR a ochranné lhůty, je třeba dodat tyto informace:

- chemickou strukturu aktivní látky,

- metabolismus u navrhovaných cílových druhů,

- skladbu reziduí u těchto cílových druhů,

- zkoušku o odbourávání reziduí z tkání,

- údaje o biologických účincích aktivní látky a jejích metabolitů.

Znalost biologické využitelnosti reziduí (vázaných a volných) může být také užitečná, zejména pokud dochází k tvorbě mnoha metabolitů a žádný marker reziduí není doložen (viz 4.1.3.3.)

Dále se požaduje znalost složení a fyzikálně chemické a biologické vlastnosti hlavních vyloučených produktů pocházejících z doplňkové látky pro stanovení rozsahu zkoušek nezbytných k posouzení rizik nežádoucích účinků na životní prostředí nebo jejich přetrvávání v životním prostředí (viz odstavec 4.5.).

4.1. Zkoušky na cílových druzích zvířat

4.1.1. Testy tolerance na cílových druzích/ kategoriích zvířat

Účelem je určit limit bezpečnosti (tj. hranici mezi maximální navrhovanou dávkou v krmivech a minimální dávkou způsobující nežádoucí účinky). Limit bezpečnosti jednoho faktoru nejméně z deseti se však považuje za dostatečný, aby se již nežádaly doplňující testy. Takový test tolerance musí být proveden u cílových druhů /kategorií zvířat, přednostně po celé produkční období, i když normálně je přijatelný test trvající jeden měsíc. To vyžaduje minimálně posouzení klinických příznaků a jiných parametrů pro stanovení účinků na zdraví cílových zvířat. Musí být zařazena negativní kontrolní skupina (bez antibiotik, růstových stimulátorů nebo jiných léčebných látek). Mohou být také požadovány dodatečné parametry podle toxikologického profilu. Jakýkoliv nežádoucí účinek odhalený během pokusů na stanovení účinnosti se musí uvést také v tomto oddílu.

Pokud je produkt určen k použití na zvířatech, která by mohla být použita k chovu , musí být studie prováděny takovým způsobem, aby se zjistilo případné zhoršení rozmnožovací funkce samce nebo samice nebo škodlivé účinky na potomstvo, způsobené podáváním zkoušené doplňkové látky.

4.1.2. Mikrobiologická bezpečnost doplňkové látky

4.1.2.1. Všechny zkoušky musí být prováděny s nejvyšší navrhovanou dávkou.

4.1.2.2. Vykazuje-li aktivní látka antimikrobiální aktivitu při koncentraci, ve které je obsažena v krmivu, musí být určena minimální inhibiční koncentrace - MIK (minimum inhibitory concentration - MIC) vůči vhodným patogenním i nepatogenním, endogenním i exogenním bakteriím v souladu se standardizovanými postupy.

4.1.2.3. Testy určující schopnost doplňkové látky

- způsobit křížovou rezistenci na odpovídající antibiotika,

- selektovat rezistentní bakteriální kmeny za provozních podmínek užití u cílových druhů, a pokud tomu tak je, provést studie genetických mechanismů pro přenos rezistentních genů.

4.1.2.4. Testy určující účinnost doplňkové látky na

- určitý počet oportunních patogenů přítomných v zažívacím traktu (například enterobakterie, enterokoky a klostridie),

- pomnožování nebo vylučování odpovídajících zoonotických mikroorganismů, například Salmonella spp., Campylobacter spp.

4.1.2.5. V případech, že aktivní látka vykazuje antimikrobiální aktivitu, musí být provedeny provozní zkoušky monitorování rezistence bakterií na doplňkovou látku.

4.1.3. Zkoušky metabolismu a reziduí

4.1.3.1. Účelem zkoušek je

- stanovení metabolických cest aktivní látky, jako základu pro její toxikologické vyhodnocení,

- identifikace reziduí a stanovení jejich kinetiky v poživatelných tkáních a produktech (mléko, vejce),

- identifikace vyloučených látek, jako první požadavek pro posouzení jejich dopadu na životní prostředí.

V určitých případech, například u doplňkových látek získaných fermentací se může ukázat, že je nutné tyto zkoušky rozšířit na jiné, během fermentace přidané nebo odvozené látky. Zjištění průkazné toxicity vzhledem k toxicitě aktivní složky nebo aktivních složek doplňkové látky by tuto okolnost vysvětlila.

4.1.3.2. Farmakokinetika

Návrh a experimentální schéma zkoušek musí vzít v úvahu specifika cílové populace z hlediska anatomie, fyziologie (věk, druh, pohlaví), zootechnické kategorie i životního prostředí. Je-li třeba, musí být přihlédnuto k vlivu na střevní mikrofloru a na mikrofloru, předžaludků, enterohepatický cyklus a činnost slepého střeva. Testované dávkování musí být dávkování, s jakým se počítá pro užití a případně, je-li to odůvodněno, násobek této dávky. Aktivní látka (včetně značené látky) musí být zapracována do krmiva, kromě případu, kdy je odůvodněno, že se tak nestane.

Požadují se tyto studie :

- metabolická bilance a kinetika v plazmě/krvi po podání jediné dávky, aby se mohla posoudit rychlost a rozsah absorpce, distribuce a vylučování (moč, výkaly, žluč, vydechovaný vzduch, mléko nebo vejce),

- identifikace majoritních metabolitů (>10%) v exkrementech, kromě případu, kdy se zdá, že minoritní metabolit (

- rozložení značeného materiálu v tkáních a produktech po podání jediné dávky zvířatům, která již jsou ve vyrovnaném stavu, jehož bylo dosaženo neznačenou doplňkovou látkou.

Zkoušky uvedené v bodech 4.1.3.1 a 4.1.3.2. musí obsahovat i metody s použitím izotopů nebo jiné odpovídající metody.

4.1.3.3. Zkoušky reziduí

- identifikace takových reziduí (původní sloučenina, metabolity, produkty rozpadu, vázaná rezidua2), která představují více než 10% všech reziduí (kromě toho, kdy by mohl být minoritní metabolit toxikologicky významný) v poživatelných tkáních a produktech (mléko, vejce) za metabolické rovnováhy, tj. po podání násobků dávek značené látky; poměr značeného rezidua ke všem reziduím,

- kinetická studie reziduí v tkáních (včetně mléka a vdaném případě vajec) během období jejich vylučování po dosažení stabilního stavu a za použití nejvyšší navrhované dávky profilující do metabolizmu, identifikace cílové tkáně3) a značeného rezidua,

- vylučovací zkouška značeného rezidua z cílových tkání (včetně mléka a v daném případě vajec) po vysazení doplňkové látky, které následuje po jeho opakovaném podávání, v souladu s navrhovanými podmínkami užití a které stačí k docílení stabilního stavu, aby bylo možno stanovit ochrannou lhůtu na základě stanoveného maximálního limitu reziduí MLR,

- ochranná lhůta pro doplňkovou láku nesmí být kratší než doba nutná pro to, aby koncentrace značeného rezidua stanovená v cílové tkáni klesla pod hodnotu MLR (95% hranice spolehlivosti). Body měření, časově určené, vybrané vhodným způsobem ve vazbě na fázi vylučování aktivní látky a jejich metabolitů, a minimálně čtyři zvířata na každý bod podle druhů (velikost, genetická variabilita) musí být považovány za požadované minimum4).

4.2. Zkoušky na laboratorních zvířatech

Tyto zkoušky musí být prováděny s aktivní látkou za použití mezinárodně uznávaných standardních pokusných metod, jak jsou popsány v pokynech OECD pro metodologické ukazatele a v souladu se zásadami správné laboratorní praxe. Mohou být nezbytné i doplňující zkoušky o zvláštních metabolitech, produkovaných u cílových druhů, pokud se tyto nevytvořily v testu laboratorních druhů ve významném rozsahu. Stejně tak, pokud jde o údaje u člověka, se kterými se musí počítat, je třeba rozhodnout, které doplňující zkoušky se provedou.

4.2.1. Akutní toxicita

Akutní orální toxicita musí být provedena nejméně na dvou druzích savců. Jeden laboratorní druh může být v případě potřeby nahrazen cílovým druhem. Nebude nutné označovat přesně LD50 ; přibližné určení minimální smrtelné dávky obvykle stačí. Aby se snížil počet testovaných zvířat a jejich utrpení, nesmí maximální dávkování překročit 2 000 mg/kg živé hmotnosti a doporučuje se použití náhradních metod (limitní test, metoda fixní dávky, metoda třídy akutní toxicity).

Nebezpečí pro pracovníky musí být posuzováno v sérii zkoušek, v nichž se produkt (aktivní látka a nosič ve formě, v níž bude uvedena do oběhu) použije. Zkoušky dráždivosti pokožky se musí také provést a pokud jsou jejich výsledky pozitivní, je třeba posoudit dráždivost sliznic (například očí). Také se musí posoudit alergické účinky - kožní senzibilizace. Zkoušky akutní toxicity při vdechnutí se musí provádět, jestliže produkt může tvořit prach nebo lze vdechovat jeho výpary.

4.2.2. Zkoušky genotoxicity, včetně mutagenity

Za účelem identifikace aktivních látek a případně jejich metabolitů a produktů degradace, které mají mutagenní a genotoxické vlastnosti, musí být provedena výběrová kombinace nejméně tří různých testů na genotoxicitu. Testovaný soubor musí obvykle obsahovat testy v prokaryotickém i eukaryotickém systému, včetně systémů testů in vitro a in vivo na savcích. V případě potřeby se testy musí provádět bez i s metabolickou aktivací u savců.

Je třeba uvést důvody, které vedly k výběru testů vzhledem kjejich spolehlivosti pro posouzení genotoxických účinků na různá genetická zakončení na úrovni genu, chromozomu a genomu. Mohou se uvádět doplňující testy podle získaných výsledků a na základě celého toxikologického profilu látky a užití, k němuž je určena. Pokusy se musí provádět v souladu se schválenými a v současnosti validovanými postupy. Pokud je pokus zaměřen na kostní dřeň, je případě negativního výsledku nutný důkaz o tom, že buňky byly vystaveny působení testované látky.

4.2.3. Zkoušky subchronické orální toxicity (90 dní)

Doba testů musí být minimálně 90 dní. U doplňkových látek určených k použití u živočišných druhů, z nichž se vyrábějí potraviny, musí se zkoušky provádět na dvou živočišných druzích, z čehož jeden nesmí patřit k řádu hlodavců, ale může být cílovým druhem. U doplňkových látek určených pro použití u zvířat, která nejsou určena k lidské spotřebě, stačí zkoušky na cílovém druhu: aktivní látka musí být podávána orálně minimálně ve třech úrovních jako doplněk podávání kontrolní skupině, aby se získala odpověď na dávku.

Maximální dávka musí za normálních okolností odhalit přítomnost škodlivých účinků. Nejnižší úroveň dávkování nemusí vykázat žádnou známku toxicity.

4.2.4. Zkoušky chronické orální toxicity (včetně zkoušek karcinogenity).

Zkoušky karcerogenity nemusí být nezbytné, pokud aktivní látka a její metabolity :

- dávají stále negativní výsledky ve vhodné sérii testů na genotoxicitu,

- nejsou strukturálně propojeny se známými kancerogeny a

- nevyvolávají žádný účinek ukazující na případnou (pre)neoplazii při zkouškách chronické toxicity.

4.2.5. Zkoušky reprodukční toxicity včetně teratogenity

4.2.5.1. Dvougenerační zkouška reprodukční toxicity

- zkoušky na reprodukční funkci musí být prováděny v rozsahu nejméně dvou filiálních generací (Fl, F2) a mohou být kombinovány se zkouškou teratogenity. Zkoušená látka musí být podávána samcům a samicím ve vhodnou dobu před pářením. V podávání se musí pokračovat až do odstavu zvířat generace F2.

- Všechny relevantní parametry týkající se oplození, březosti, porodu, mateřského chování, kojení, růstu a vývoje potomstva generace Fl od početí do dospělosti a vývoj potomstva generace F2 až do odstavu se musí pečlivě sledovat a zaznamenat.

4.2.5.2. Zkoušky teratogenity

Zkoušky teranogenity zahrnují embryotoxicitu a foetotoxicitu. Musí se provádět nejméně na dvou druzích.

4.2.6. Zkoušky metabolismu a ukládání

Musí být provedeny zkoušky absorpce, ukládání (rozložení) v tělních tekutinách a tkáních ave vylučovacích cestách. Zkouška metabolismu zahrnující metabolickou bilanci a identifikaci hlavních metabolitů v moči a výkalech se musí provést na zvířatech obou pohlaví a stejných druhů, jaké byly použity v toxikologických zkouškách. Jedna dávka značené molekuly (bod 4.1.3) se musí podat v ustáleném stavu rovnováhy, jehož bylo dosaženo s neznačenou sloučeninou v dávce podobné nejvyšší úrovni navržené pro použití u cílového druhu.

4.2.7. Biologická využitelnost reziduí

Při posuzování rizika pro spotřebitele, spojeného s určitými rezidui obsaženými v živočišných produktech, zejména vázanými rezidui, je třeba brát v úvahu dodatečný faktor bezpečnosti založený na určení jejich biologické využitelnosti za použití vhodných laboratorních zvířat a uznaných metod.

4.2.8. Jiné specifické toxikologické a farmakologické zkoušky

Musí se provést další zkoušky poskytující doplňující informace použitelné pro posouzení bezpečnosti aktivní látky a jejích reziduí, pokud pro to existuje jakýkoliv závažný důvod.

4.2.9. Určení koncentrace bez pozorovaného účinku (NOEL-KBPÚ)

Všechny výše uvedené výsledky a veškeré důležité publikované údaje (včetně jakékoliv vhodné informace o účincích aktivní látky na člověka) a případně informace o úzce souvisejících chemických strukturách se musí brát v úvahu pro určování koncentrace bez pozorovaného účinku (NOEL-KBPÚ), vyjádřené v mg/kg tělesné hmotnosti na den. Musí být vybrána nejnižší KBPU.

KBPU, která se má použít pro výpočet přijatelné denní dávky (ADI) však musí být podle okolností vybrána na základě toxikologických nebo farmakologických účinků. U některých doplňkových látek, například antibakteriálních látek, může být vhodnější určovat ADI na základě účinků na lidskou střevní mikroflóru. Neexistují-li mezinárodní přijaté a validované metody pro popis střevní flóry, pak mohou být vhodnější účinky na vybrané a citlivé bakteriální kmeny lidského střeva.

4.3. Vyhodnocení bezpečnosti pro člověka

4.3.1. Návrh přijatelné denní dávky (ADI) pro doplňkovou látku

V případě potřeby by se měla navrhnout přijatelná denní dávka ADI.

ADI (vyjádřená v mg doplňkové látky nebo materiálu vztahujícímu se k doplňkové látce na osobu a den) se odvodí tak, že se vydělí koncentrace bez pozorovatelného účinku (KBPU mg/kg tělesné hmotnosti) vhodným faktorem bezpečnosti a vynásobí průměrnou hmotností lidského těla, tj. 60 kg. Tato KBPÚ, vyjádřená v mg na kg tělesné hmotnosti na den může být vybrána s použitím toxikologických nebo farmakologických výsledků. V některých případech může být ADI, stanovená na doplňkových látkách s mikrobiologickými vlastnostmi, vhodnější. Výběr bude záležet na tom, která vlastnost je nejdůležitější z hlediska zdravotního rizika pro spotřebitele.

Faktor bezpečnosti užitý pro stanovení ADI jednotlivé doplňkové látky musí být vybrán s ohledem na následující :

- na povahu biologického účinku užitého pro určení KBPÚ,

- na důležitost tohoto účinku pro člověka a reverzibilitu účinku,

- na rozsah a kvalitu údajů pro určení KBPÚ,

- na jakoukoliv informaci o účinku nebo účincích složek reziduí.

Obvykle se použije pro výpočet ADI faktor bezpečnosti nejméně 100 (to znamená faktor 10 pro umožnění potenciální mezidruhové variace a další faktor 10 pro umožnění možných rozdílů v reakcí u různých lidí. Pokud jsou pro aktivní látku k dispozici údaje pro lidi, může se přijmout nižší faktor bezpečnosti.

4.3.2. Návrh maximálních limitů reziduí (MLR) pro doplňkovou látku

Pro výpočet MLR se předpokládá, že příjem poživatelných tkání, mléka a vajec představuje jediný zdroj, jemuž je člověk potenciálně vystaven. Pokud tomu tak není, musí být vzaty v úvahu jiné zdroje.

Rada takových substancí se používala jako doplňkové látky v krmivech i pro jiné aplikace. V těchto případech by měly být vypočítané MLR totožné. Mohou zde být také příklady, kdy se na základě přísných vědeckých úvah vypočítávají různé MLR pro každé užití jestliže způsob, množství, četnost dávkování a doba trvání podávání jsou dostatečně odlišné od těch, které jsou obvykle používány pro doplňkovou látku v krmivech, a že jsou zde důkazy ukazující, že kinetika, nebo metabolismus může vyústit v odlišné profily reziduí. Pro tyto případy se předem stanovilo, že se použijí nejpřísnější MLR.

Ke stanovení MLR musí být definována chemická povaha materiálu příbuzného léčivé substanci, který je určen k užití pro upřesnění hladin reziduí ve tkáních. Tato látka se nazývá reziduální marker. Tato složka rezidua nemusí být nutně důležitým reziduem z toxikologického hlediska, avšak musí být vybrána jakožto vhodný ukazatel představující všechna významná rezidua. Poměr reziduálního markeru a veškerých radioaktivních reziduí ve vztahu k ADI (tj.poměr reziduálního markeru k veškerým radioaktivním rezidua, reziduální marker k veškerým biologicky aktivním reziduím) musí být stanoveny ve všech časových bodech během zkoušek o odbourávání. Zejména je nutné tento poměr znát u časového bodu, který byl vybrán pro určení MLR. Analytická metoda vhodná pro tento reziduální marker musí být také k disposici, aby bylo zaručeno dodržování MLR.

Pro stanovení MLR (vyjádřených v g/kg reziduálního markeru na kg použivatelné syrové tkáně nebo produktu) na základě ADI, je třeba použít následující hodnoty denní spotřeby lidské stravy:

SavciPtáciRyby
Svaly300 g300 g300 g*
Játra100 g100 g
Ledviny50 g10g
Tuk50 g**90 g***
+ mléko1500 g
+ vejce100 g
* Svaly a kůže v přirozených poměrech
** U prasat 50 g tuku a kůže v přirozených poměrech
*** Tuk a kůže v přirozených poměrech

Jednotlivé MLR v různých tkáních musí brát v úvahu kinetiku vylučování reziduí v tkáních živočišného druhu zamýšleného pro užití. Je požadována analytická metoda vykazující limit kvantifikace nižší než MLR (viz oddíl II bod 2.5.3.).

Jestliže by nějaká látka vytvářela reziduum v tkáních a produktech, musí být MLR navrženy takovým způsobem, aby celkové množství rezidua významného z toxikologického (nebo mikrobiologického) hlediska, přijímaného5) každý den, bylo nižší než ADI (viz tabulka nahoře).

MLR smí být stanoven až po zvážení a zahrnutí všech dalších možných zdrojů rezduí, kterým je spotřebitel vystaven.

U některých doplňkových látek mohou být rezidua přítomna pod hodnotami MLR v mléce, vejcích nebo mase, mohou však narušit kvalitu potraviny při jejím zvláštním zpracování, například užití mléka pro výrobu sýra. U těchto doplňkových látek se může jako doplněk stanovení hodnot MLR uvést, že se počítá s „maximálním reziduem slučitelným se zpracováním (potravin)".

MLR nebude požadován za určitých okolností, jakými jsou :

- nulová biologická využitelnost reziduí a nulový škodlivý účinek na lidská střeva, včetně jejich mikroflóry,

- úplné odbourání na živiny nebo na neškodné látky u cílových druhů,

- ADI „nespecifikována" z důvodu nízké toxicity při pokusech na zvířatech,

- případ, kdy je užití zcela omezeno na krmiva pro domácí zvířata,

- případ, kdy je látka zároveň povolena jako potravinářské aditivum; MLR není obvykle nutný, je-li reziduální marker v zásadě výchozí (mateční) látkou a nepředstavuje-li pouze nevýznamnou frakci ADI potravinářského aditiva.

4.3.3. Návrh ochranné lhůty pro doplňkovou látku

Ochranná lhůta bude stanovena na základě MLR. Ochranná lhůta zahrnuje dobu následující po ukončení podávání navrhované formy doplňkové látky, která je nezbytná k tomu, aby hladiny rezidua klesly pod MLR (výše spolehlivosti 95%).

Pro stanovení ochranné lhůty je možné označit dílčí poživatelnou tkáň, často nazývanou jako cílová tkáň, která zastupuje všechny ostatní.

4.4. Posouzení bezpečnosti pro pracovníky

Pracovníci mohou být vystaveni působení doplňkové látky hlavně při vdechnutí nebo dotyku při výrobě, manipulaci nebo užití doplňkové látky, například pracovníci v zemědělství jsou potenciálně vystavení účinkům při manipulaci nebo míchání doplňkové látky. Musí být dodány doplňující informace o způsobu zacházení s látkami. Tyto informace musí obsahovat posouzení možných rizik pro pracovníky.

Získaná zkušenost ve výrobní jednotce často představuje důležitý zdroj informací pro posouzení rizik pro pracovníky, která vyplývají z toho, že pracovníci jsou vystaveni účinkům doplňkové látky ze vzduchu a dotykem. Látky, jimž je zapotřebí věnovat mimořádnou pozornost, jsou doplňkové látky, krmiva zpracovaná s doplňkovými látkami, nebo výkaly zvířat ve formě suchého prachu nebo ze kterých může suchý prach vzniknout, a doplňkové látky pro krmiva, které mohou mít alergický potenciál.

4.4.1. Posouzení toxikologického rizika pro bezpečnost pracovníků

4.4.1.1. Účinky na dýchací ústrojí

Musí být doloženo, že hladiny prachu ve vzduchu nepředstavují riziko pro zdraví pracovníků. Proto je v případě potřeby nezbytné doložit :inhalační testy na laboratorních zvířatech, publikované epidemiologické údaje, nebo vlastní údaje žadatele o jeho výrobním zařízení, nebo testy dráždivosti a testy na citlivost dýchacího ústrojí.

4.4.1.2. Účinky na oči a pokožku

Musí být předloženy důkazy o tom, že nejsou známy případy dráždivosti, nebo senzibilizace u lidí. Tyto důkazy musí být doplněny výsledky validovaných testů na zvířatech týkajících se dráždivosti pokožky a očí a citlivosti způsobené možným použitím příslušné doplňkové látky.

4.4.1.3. Systémová toxicita

Pro posouzení ostatních aspektů bezpečnosti pracovníků, musí být užity údaje, které vznikly doplněním požadavků na bezpečnost (včetně testů toxicity opakovaných dávek, mutagenicity, kancerogenicity a reprodukčních testů). Při tom je nutno připomenout, že kontaminace pokožky, nebo vdechnutí doplňkové látky jsou nejčastější cesty exposice, jíž jsou pracovníci vystaveni.

4.4.2. Posouzení exposice

Musí být předloženy informace o tom, zda používání doplňkové látky je schopno vyvolat vznik exposice všemi cestami - vdechnutím, dotykem nebo požitím. Tyto informace musí zahrnovat kvantitativní vyhodnocení, které by se mělo týkat typické koncentrace ve vzduchu, kontaminace kůže nebo požití. Pokud kvantitativní údaje nejsou k dispozici, musí být dodán dostatek informací, který umožní adekvátní posouzení exposice.

4.4.3. Opatření ke kontrole exposice

Při použití informací z hodnocení výsledků toxikologie a exposice musí být vypracován závěr o rizicích pro zdraví uživatelů (systémová toxicita, toxicita, dráždivost nebo citlivost), pokud jsou uplatňována opatření ke kontrole expozice přiměřená těmto podmínkám. Pokud je riziko nepřijatelné, musí být přijata bezpečnostní opatření ke kontrole exposice nebo jejího vyloučení. Přednostními řešeními je přepracování nebo modifikace výrobních postupů užití, nebo disposic doplňkové látky. Používání osobních ochranných prostředků musí být posledním krokem k ochraně před jakýmkoliv přetrvávajícím rizikem poté, kdy už byla zavedena kontrolní opatření.

4.5. Posouzení rizika pro životní prostředí

Zohlednění dopadu doplňkových látek v krmivech na životní prostředí je důležité z toho důvodu, že podávání těchto doplňkových látek obvykle trvá dlouhou dobu (nebo celý život), mohou jím být dotčeny velké skupiny zvířat, mnohé doplňkové látky se málo vstřebávají a proto jsou z velké míry vylučovány v nezměněném stavu. V určitých případech však může být nutnost posouzení dopadu na životní prostředí omezena. Není namístě stanovovat přísná pravidla v těchto obecných pokynech. Aby se usnadnilo určování dopadu doplňkových látek na životní prostředí, musí se přijmout postupné kroky (viz „strom rozhodování"), kdy je možné v první fázi jasně identifikovat doplňkové látky, které nevyžadují doplňující testy. U ostatních doplňkových látek se požaduje druhá fáze zkoušek (fáze II A), aby se získaly doplňující informace, na jejichž základě může být rozhodnuto, že bude nutné provést další zkoušky (fáze IIB).

4.5.1. Posuzování - fáze I.

Účelem posuzování ve fázi I. je určit, zda doplňková látka nebo její metabolity může nebo nemůže mít významný dopad na životní prostředí, a to na základě údajů stanovených již pro jiné účely.

K fázi II se nemusí přistupovat, pokud se splní jedno ze dvou následujících kriterií:

a) chemická povaha a biologický vliv doplňkové látky i její užití ukazují, že dopad bude zanedbatelný: to znamená, když doplňková látka, nebo její hlavní metabolit (y) (více než 20% všech reziduí ve výkalech) jsou :

- fyziologické/přírodní látky (například vitamíny nebo minerální látka), které nezmění koncentraci v životním prostředí, dokud zde není pro to nějaký zřejmý závažný důvod (například měď),

- doplňkové látky určené pro domácí zvířata (s výjimkou koní) :

b) nejhorší předpokládaná koncentrace v životním prostředí (PKŽP) je natolik nízká, aby byla brána v úvahu.

Nejhorší PKŽP pro půdu by měla být stanovena z hnoje, který byl zakládán v době maximální exkrece hlavních složek rezidua (doplňkové látky, nebo jejích hlavních metabolitů), a byl rozmetán po půdě. PKŽP musí být vyhodnocena pro každou hlavní složku rezidua v hnoji a pro každý příslušný oddíl. U pozemního oddílu hnoje se nepožaduje žádné další posuzování, pokud PKŽP nepřekračuje 100 ug/kg pro sumu hlavních složek rezidua v hnoji, nebo pokud jsou tyto hlavní složky v hnoji rychle rozloženy (čas rozpadu DT 50

Nejhorší PKŽP pro vodu může být stanovena buďto přímým vhozením sypkého krmiva nebo výkalů obsahujících doplňkovou látku a její metabolity do vodních nádrží nebo z průsaku látek obsažených ve výkalech nebo v půdě do spodní vody. Je-li PKŽP z hlediska kontaminace vodních nádrží nebo spodní vody spolehlivě určena jako nižší než 0,1 μg na litr, pak posuzování dopadu doplňkové látky na vodní prostředí podle fáze II. A není nutné.

Fáze II posuzování dopadu se bude obvykle požadovat, pokud žadatel není schopen dokázat, že navrhovaná doplňková látka spadá do některé z těchto vyjmutých skupin, nebo pokud je doplňková látka přímo uvolněna do prostředí (například v akvakultuře).

RIZIKO DOPLŇKOVÝCH LÁTEK V KRMIVECH PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Strom rozhodování FÁZE I.

Strom rozhodování FÁZE I.

FÁZE II

4.5.2. Posuzování - fáze II

Fáze II obsahuje dvě části: fázi II A a fázi II B.

Musí být posouzena možnost bioakumulace doplňkové látky, nebo jejích hlavních metabolitů a její vliv na předpokládanou míru bezpečnosti. Bioakumulace se nepovažuje za potenciálně významnou, pokud je například Kow (rozdělovači koeficient)

4.5.2.1. FÁZE II A

Účelem posuzování ve fázi II A je identifikovat riziko pro životní prostředí tím, že:

- se zpřesní výpočet předpokládané koncentrace nebo předpokládaných koncentrací v životním prostředí - PKZP,

- se určí poměr mezi exposicí, hladinami doplňkové látky, nebo hlavními metabolity a krátkodobými nežádoucími účinky na zástupné živočišné nebo rostlinné druhy srovnatelné v dotyčném prostředí,

- se tyto výsledky užijí pro určení hodnoty (hodnot) předpokládané (-ných) koncentrace (-cí) bez účinku (PKBÚ).

Doporučuje se následující postup pro určení rizika :

a) Pokud výpočet nebyl proveden při fázi I, musí být přesněji vypočítána PKZP pro každé dané prostředí. Při určování PKZP se musí brát v úvahu :

- koncentrace doplňkové látky, nebo jejích hlavních metabolitů v hnoji následně po podání doplňkové látky zvířatům v navrhované dávce. Tento výpočet musí brát v úvahu objemy výkalů a míru dávkování,

- potenciální rozředění vyloučené doplňkové látky vázané na materiál obvykle ošetřovaný jako hnůj a uložený před jeho rozmetáním do půdy,

- absorpce/desorpce doplňkové látky a jejích metabolitů na půdě, přetrvávání reziduí v půdě DT50 a DT90, sediment v případě akvakultury,

- jiné faktory, jako například fotolýza, hydrolýza, vypařování, rozklad v půdě nebo v systémech vodního sedimentu, rozředění při orbě atd.

Nejvyšší hodnota PKZP získaná z těchto výpočtů pro každé dané prostředí musí být použita pro posuzování rizika v úrovni II A.

Pokud se předpokládá zvýšené přetrvání v půdě (D90 > jeden rok) při koncentracích vyšších než 10 g/kg půdy při ustáleném stavu, může být nutné posouzení v úrovni fáze II.B

b) Následně musí být určeny hladiny, které mají vážné krátkodobé nežádoucí účinky pro různé trofické hladiny v daném životním prostředí (půda, voda). Tyto testy musí být v souladu s pokynem OECD6) nebo s analogickými osvědčenými pokyny. Žádoucí testy pro suchozemské prostředí zahrnují: toxicitu pro dešťovky (létální dávka 50% LD50) fytotoxicitu (účinná koncentrace 50%, ÚK50 ) pro suchozemské rostliny, účinky na půdní mikroorganismy (například: ÚK50 pro účinky na metagenezi a vazbu dusíku).

Pro vodní prostředí: ryby, studie LD50 96 hodin; Daphnia magna, studie LD5o za 48 hodin; řasy, studie UK50 a studie toxicity pro sedimentační organismy.

c) Musí být určena hodnota PKBÚ (předpokládaná koncentrace bez účinku) pro každé dané prostředí. Získá se tak, že se vezme nejnižší zjistitelná hodnota (tj. výsledek u nejcitlivějšího druhu), kdy byl zpozorován nežádoucí účinek při výše uvedených testech na ekotoxicitu, a vydělí se faktorem bezpečnosti minimálně 100, v závislosti na ukazateli a počtu užitých testovaných druhů.

d) Vypočítané hodnoty PKŽP a PKBÚ se musí porovnat. Přijatelný poměr mezi PKŽP a PKBÚ bude záviset na povaze výsledku testu použitého pro určení PKBÚ. Běžně se bude pohybovat v rozmezí mezi 1 a 0,1. Pokud budou získány průkazně nižší poměry, je málo pravděpodobné, že budou nutné další ekotoxické testy, kromě případu, že se předpokládá bioakumulace. Na druhé straně vyšší poměry budou vyžadovat určité testy ve fázi IIB.

4.5.2.2. Fáze IIB (podrobnější toxikologické zkoušky)

U doplňkových látek, u nichž po posouzení ve fázi II A zůstávají pochyby o vlivu na životní prostředí, je nutné provést podrobnější zkoušky o jejich účincích na biologické druhy vdaném(-ých) prostředí, kde zkoušky fáze II A naznačovaly možné problémy: V tomto případě se požadují další testy, aby se určily chronické a specifičtější účinky na vhodných živočišných, rostlinných a mikrobiálních druzích. Je možné, že při posuzování ve fázi II A byla PKZP nadhodnocena. Aby se tato skutečnost prokázala může být nezbytné provést měření koncentrací prostředí a persistence doplňkové látky, nebo jejich hlavních metabolitů v provozních podmínkách.

Vhodné dodatečné testy na ekotoxicitu jsou popsány v řadě publikací, zejména v pokynech OECD. Může se stát, že bude nutné brát v úvahu tři kategorie druhů v prostředí, zvířata, rostliny a mikroorganismy. Požaduje se pečlivý výběr těchto testů, aby bylo zajištěno, že jsou vhodné pro situaci, v níž může být doplňková látka, nebo její hlavní metabolity uvolněna a rozptýlena do prostředí.

Posouzení dopadu na suchozemské prostředí může zahrnovat:

- subletální zkoušku účinků na dešťovky, další zkoušky vlivu na půdní mikroflóru, testy fytotoxicity na škálu rostlinných druhů důležitých z ekonomického hlediska, testy zaměřené na bezobratlé živočichy na pastvinách, včetně hmyzu a volně žijících ptáků.

- Poznámka: samostatné posouzení toxicity u savců nemusí být nutné, pokud je uplatněno při testování toxicity u savců pro určení ADI (viz 4.3.1.)

Posouzení dopadu na vodní prostředí může zahrnovat:

- testování chronické toxicity na nejcitlivějších vodních organismech, uvedených ve fázi II A, to znamená: testy v prvních stádiích života ryb, reprodukční test u dafnií, 72 hodinové testy na řasách a bioakumulační studii,

- pokud není možné stanovit adekvátní bezpečnou hranici mezi PKZP a PKBÚ, musí být stanovena účinná omezující opatření, aby se zmírnil dopad na životní prostředí.

5. Vzor identifikačního záznamu

5.1. Identita doplňkové látky

5.1.1. Druh doplňkové látky

5.1.2. Fyzikální stav

5.1.3. Kvalitativní a kvantitativní složení

5.1.4. Metoda analýzy doplňkové látky a reziduí

5.1.5. Registrační číslo Společenství (číslo ES)

5.1.6. Balení

5.2. Specifikace týkající se aktivní látky

5.2.1. Generický název, chemický název, číslo CAS

- Generický název

- Chemický název (IUPAC)

- číslo CAS

5.2.2. Empirický vzorec

5.3. Fyzikálně chemické, technologické a biologické vlastnosti doplňkové látky

5.3.1. Stabilita doplňkové látky

5.3.2. Stabilita během přípravy premixů a krmiv

5.3.3. Stabilita během skladování premixů a krmiv

5.3.4. Jiné vlastnosti

5.4. Podmínky užití

5.4.1. Druhy nebo kategorie zvířat, maximální stáří, je-li stanoveno

5.4.2. Minimální a maximální obsah v krmivech

5.4.3. Kontraindikace, vzájemné působení (interakce)

5.4.4. Varovná upozornění

5.5. Osoba odpovědná za uvedení do oběhu

5.5.1. Jméno a příjmení

5.5.2. Adresa místa trvalého pobytu

5.5.3. Registrační číslo

5.6. Výrobce

5.6.1. Název nebo obchodní firma, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu; obchodní firma, místo podnikání, identifikační číslo, jde-li o fyzickou osobu, která je podnikatelem podle zvláštního zákona

5.6.2. Jméno, popřípadě jména, příjmení a místo trvalého pobytu jde -li o fyzickou osobu

5.6.3. Schvalovací číslo nebo registrační číslo přidělené výrobnímu provozu nebo dodavateli

5.6. Datum

6. Obnovení povolení doplňkových látek, jejichž povolení je vázáno na osobu odpovědnou za jejich uvedení do oběhu

6.1. Obecně

Musí být zpracována aktualizovaná dokumentace a monografie v souladu s nejnovějšími pokyny a seznam uvádějící všechny variace každého druhu od jeho povolení pro uvedení do oběhu nebo od posledního obnovení.

Musí být potvrzeno, že monografie a dokumentace o bezpečnosti byly upraveny tak, aby zahrnovaly všechny nové informace týkající se doplňkové látky nebo které jsou po změně těchto pokynů napříště požadovány.

Musí být dodána informace o stavu povolení ve světě a o objemu prodejů.

6.2. Identita aktivní látky a doplňkové látky

Musí být předložen důkaz, že doplňková látka nebyla změněna nebo upravena ve složení, čistotě nebo aktivitě ve srovnání s povolenou doplňkovou látkou. Jakákoliv změna výrobního postupu musí být oznámena.

6.3. Účinnost

Musí být předložen důkaz, že doplňková látka si uchovává požadovanou účinnost v podmínkách běžných pro živočišnou výrobu v době podání žádosti o obnovení povolení. Tyto informace musí zahrnovat výčet obecně získané zkušenosti s užitím doplňkové látky a prováděný monitoring.

6.4. Mikrobiologie

Zvláštní pozornost musí být věnována případnému vývoji rezistence na antimikrobiální látky při dlouhodobém užívání v praxi. Testy se musí provádět v provozních podmínkách na farmách, kde se doplňková látka užívala pravidelně během co možná nejdelší doby. Jako testované organismy musí být zvoleny běžné střevní bakterie a výběr musí zahrnovat příslušné endogenní a exogenní grampositivní a gramnegativní organismy.

Je-li z testů vidět změna profilu rezistence v porovnání k počátečnímu stavu, pak musí být na rezistentních bakteriích testována křížová rezistence vůči odpovídajícím antibiotikům užívaných při léčení infekčních nemocí u člověka i u zvířat. Nejdůležitější jsou antibiotika patricí do stejné skupiny jako doplňková látka, avšak test musí zahrnovat i další skupiny antibiotik.

Musí být uvedeny i výsledky příslušných monitorovacích programů.

6.5. Bezpečnost

Musí být předložen důkaz, že za současného stavu znalostí doplňková látka zůstává bezpečná pro cílové druhy, spotřebitele, osoby s ní zacházející a životní prostředí za povolených podmínek užití. Musí být předložena aktualizovaná dokumentace o bezpečnosti za období od povolení doplňkové látky pro uvedení do oběhu nebo od posledního obnovení povolení, a musí v ní být uvedeny tyto informace:

- zprávy o nežádoucích účincích, včetně neočekávaných (do té doby neznámé účinky, závažné účinky všeho druhu, zvýšený výskyt známých účinků), u cílových zvířat , osob s látkou zacházejících a životního prostředí. Zpráva o nežádoucím účinku musí obsahovat povahu účinku, počet ovlivněných individuí/organismů, výsledek, podmínky užití, posouzení příčin,

- zprávy o interakcích do té doby neznámých a křížové kontaminaci,

- údaje z monitorování reziduí, kde je to třeba,

- jakákoliv jiná informace týkající se bezpečnosti doplňkové látky

Nebudou-li dodány žádné další informace o některém z těchto faktorů, musí být přesně uvedeny důvody, proč tomu tak je.

7. Nový žadatel závisející na prvním povolení doplňkové látky, které je vázáno na osobu odpovědnou za její uvedení do oběhu

Poněvadž posouzení na základě údajů dodaných pro prvotní povolení může být považováno za spolehlivé, je nezbytné, aby dokumentace připravená pro účely žádosti splňovala pouze uvedené požadavky.

Pro tyto účely lze doplňkovou látku považovat za identickou, pokud kvalitativní a kvantitativní složení a čistota aktivních i neaktivních složek je v zásadě totožná, příprava je stejná a podmínky užití identické.

Pro tyto produkty obvykle nebude nezbytné opakovat zkoušky farmakologické, toxikologické a účinnosti a je možné podat zkrácenou žádost. Tato žádost musí obsahovat expertní zprávy.

- Musí být předloženy úplné podklady dle bodu 3 a monografie.

- Musí být uvedeny údaje ukazující, že specifická řada fyzikálních a chemických vlastností doplňkové látky se zásadně shodují s vlastnostmi vyráběného produktu.

- Musí být potvrzeno, že nové vědecké znalosti obsažené v dostupné literatuře týkající se doplňkové látky nezměnily původní posouzení účinnosti od doby povolení originální doplňkové látky pro uvedení do oběhu.

- Zvláštní pozornost musí být věnována případnému rozvoji rezistence na antimikrobiální látky při dlouhodobém užívání aktivní látky v praxi. Testy se musí provádět v provozních podmínkách na farmách, kde se aktivní látka užívala pravidelně během co možná nej delší doby. Jako testované organismy musí být zvoleny běžné střevní bakterie a výběr musí zahrnovat příslušné endogenní a exogenní grampozitivní a gramnegativní organismy.

- Jestliže testy ukazují na změnu profilu rezistence v porovnání k počátečnímu stavu, pak musí být na rezistentních bakteriích testována křížová rezistence vůči odpovídajícím antibiotikům užívaným při léčení infekčních nemocí u člověka i u zvířat. Nej důležitější jsou antibiotika patricí do stejné skupiny jako doplňková látka, avšak test musí zahrnovat i další skupiny antibiotik.

- Musí být podán důkaz, že za současného stavu vědeckých znalostí uvedených v dostupné literatuře je doplňková látka za schválených podmínek i nadále bezpečná pro cílové druhy, spotřebitele, osoby s ní zacházející a životní prostředí.

- Ochranná lhůta musí být stanovena v souladu s max. limitem reziduí (MLR).

ČÁST I.B

BIOLOGICKÉ ZKOUŠENÍ MIKROORGANIZMŮ A ENZYMŮ

Pro mikroorganizmy a enzymy platí část I.A a následující doplňky a změny :

1. Aktivní substancí může být pouze mikroorganizmus nebo enzymatický preparát chemicky stanovitelný.

2. Identita, vlastnosti a podmínky užití doplňkové látky; kontrolní metody

2.1. Specifikace týkající se aktivní substance

U mikroorganizmů se uvede :

název a taxonomický popis podle mezinárodního nomenklatorického kodexu. K determinaci mohou být použity jiné mezinárodně uznávané klasifikační příručky, např. Bergey s Manuál of Systematic Bacteriology, The Yeasts, a taxonomie study (Lodder a Kreger van Rijn, Ainsworth and Bisby's Dictionary of the Fungi (Hawksworth, Sutton a Ainsworth), the Genus Aspergillus (Raper a Fennel); název a místo sbírek kultur schválených mezinárodním deposičním orgánem v tomto oboru. U deponovaného kmene se uvede sbírkové číslo, genové úpravy a všechny důležité identifikační znaky. Dále se uvede : původ, příslušné morfologické a fyziologické vlastnosti, vývojová stadia, závažné faktory týkající se biologické aktivity jako doplňkové látky a jiné genetické identifikační údaje. Počet jednotek tvořících kolonie (CFU) na 1 gram.

U enzymů se uvede :

označení podle hlavních enzymových aktivit ve smyslu požadavků IUB/IUPAC, European Inventory of Existing Commercial Substances (EINECS) a CAS Number; biologický původ (u mikrobiálního původu: název a místo sbírky kultur schválené mezinárodním depozitním orgánem, ve které je kmen pod příslušným číslem přechováván, dále se uvedou genové úpravy a všechny důležité identifikační vlastnosti, a to včetně genetických údajů), aktivity týkající se chemicky čistých modelových substrátů a další fyzikální a chemické vlastnosti.

Ve všech případech musí být připojena kopie o příjmu deponovaného mikroorganizmu označeného názvem a taxonomickým popisem podle mezinárodních nomenklaturních pravidel.

2.2. Důležité vlastnosti

U mikroorganizmů:

závazné identifikační vlastnosti a předpokládané využití, například vegetativní nebo sporulující forma, CFU na 1 gram.

U enzymů:

optimální hodnoty pH, optimální teplota (-y) a další vhodné vlastnosti.

2.3. Stabilita

U mikroorganizmů: pokles biologické aktivity (např. životnost).

U enzymových přípravků: podrobnosti o přítomnosti neočekávaných reakčních produktů vznikajících při enzymových či chemických reakcích enzymového přípravku při skladování krmných směsí.

2.4. Ostatní důležité vlastnosti

U mikroorganizmů a enzymů vyhodnocení odolnosti k poklesu nebo ztrátě biologické účinnosti v trávicím traktu (in vivo) nebo za modelových podmínek (in vitro).

2.5. Navržené dávkování v premixech a krmných směsích se vyjadřuje v :

příslušných jednotkách biologické aktivity, např. v CFU na gram produktu u mikroorganizmů nebo v jednotkách účinnosti u enzymových přípravků.

2.6. Kontrolní metody

U mikroorganizmů oficiální metody detekce, vyhodnocování, identifikace a odpovídající tržní ukazatele.

3. Zkoušky týkající se účinnosti doplňkové látky

3.1. U mikroorganizmů vznik křížové kontaminace s mikroorganizmy přítomnými v krmivu.

4. Zkoušky týkající se bezpečnosti užití doplňkové látky

Pro mikroorganizmy a enzymy nejsou závazné testy:

akutní toxicity, subchronické toxicity (u enzymových přípravků mikrobiálního původu stačí test perorálního toxicity na hlodavcích v délce 90 dnů), chronické toxicity a karcinogenity.

4.1. U těch organizmů, které jsou rezistentní vůči léčebným antibiotikům nutno objasnit genetický základ rezistence.

4.2. Pokud je aktivní substancí mikroorganizmus, je nutno stanovit, je-li rezistentní k antibiotikům.

4.3. Pokud aktivní substanci (např. enzymové přípravky) vytváří mikroorganizmus, je nutno stanovit odpovídající počet živých mikroorganizmů.

4.4. U enzymových přípravků, izolovaných z mikroorganizmů, se běžně požadují následující testy:

a) test genových mutací bakterií,

b) test chromozonálních aberací (přednostně in vitro).

Pokud možno, mají se toxikologické testy uskutečňovat s použitím šarže přečištěného finálního fermentačního produktu, a to před přidáním nosičů, ředidel nebo jiných látek.

Závazně se uskutečňují v souladu se všemi metodickými postupy uznávaných mezinárodních vědeckých ústavů. Účinky látek bílkovinné povahy nebo aktivit enzymových přípravků, sledované na buněčné úrovni, zvláště testy in vitro, lze vyhodnocovat modifikovanými standardními metodami. Tyto odchylky lze přijmout tehdy, pokud jsou podloženy odpovídajícími argumenty.

Při testaci se mají objasnit nespecifické toxické reakce a prokázat genotoxické účinky. Zobecněné specifikace a skupinový test umožňují v produktu stanovit spolehlivě definované a specifické toxiny i neznámé toxické sloučeniny.

Toxikologická zpráva musí obsahovat vyčerpávající dokumentaci. Testy se provedou s materiálem, jehož charakteristiky, jako komerčního přípravku, jsou popsány v technologické části dokumentace.

Příloha č. 24 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

SOUHRNNÁ DOKUMENTACE BIOLOGICKÉHO ZKOUŠENÍ

Výsledky biologického zkoušení se předkládají formou souhrnné dokumentace v členění:

1. Metodika a cíle biologického pokusu

2. Podmínky biologické testace na cílových pokusných zvířatech nebo bilanční zkoušky

2.1. Živočišný druh, plemeno, linie, pohlaví, věk

2.2. Podmínky ustájení, výživy a ošetřování zvířat

2.3. Časové vymezení pokusu, přesná délka pokusu

2.4. Počty pokusných a kontrolních skupin, přesné počty zvířat

2.5. Počet opakování pokusů

2.6. Charakteristika, složení, analytické ověření zkoušeného produktu, látky aj., včetně složení, a analytické ověření složek krmné dávky

2.7. Použité kontrolní analytické metody

2.8. Použité statistické metody

3. Přehled výsledků

3.1. Vliv na užitkové vlastnosti

3.1.1. Příjem krmiva

3.1.2. Růstová křivka, průměrný denní přírůstek

3.1.3. Konverze krmiva

3.1.4. Dojivost

3.1.5. Snáška

3.1.6. Další nutričně podmíněné vlivy

3.2. Bezpečnost užití

3.2.1. Toxicita

3.2.2. Karcinogenita

3.2.3. Mutagenita

3.2.4. Genotoxické účinky

3.2.5. Teratogenita

3.3. Vlivy na životní prostředí

3.3.1. Biodegradace

3.3.2. Vlivy na suchozemské prostředí

3.3.3. Vlivy na vodní prostředí

3.3.4. Vlivy na vzdušné prostředí

3.3.5. Bezpečnost člověka při manipulaci

3.4. Biologické nesnášenlivosti, kontraindikace

3.5. Konzervační účinnost

3.6. Kontrola zdraví pokusných zvířat

3.7. Negativní účinky, frekvence a příčiny uhynutí

3.8. Výsledky speciálních vyšetření

4. Vlastnosti živočišného produktu

4.1. Biologické, fyzikální, chemické, mikrobiální, smyslové, kulinární a technologické vlastnosti masa

4.2. Biologické, fyzikální, chemické, mikrobiální, smyslové, kulinární a technologické vlastnosti mléka

4.3. Biologické, fyzikální, chemické, mikrobiální a technologické vlastnosti vejce

5. Sumarizace a zobecnění výsledků, podmínky pro použití, statistické vyhodnocení, popřípadě ekonomická analýza

6. Monografie podle přílohy č. 25 jen u biologického zkoušení doplňkových látek

7. Výsledky biologického zkoušení podle přílohy č. 23 části II. (jen u biologického zkoušení určitých proteinových krmiv)

Příloha č. 25 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

MONOGRAFIE K SOUHRNNÉ DOKUMENTACI BIOLOGICKÉHO ZKOUŠENÍ DOPLŇKOVÝCH LÁTEK

Vzor monografie

Monografie doplňkové látky obsahuje následující části, které je nutno doložit v tomto pořadí:

1.1. Identita doplňkové látky.

1.1.1 Navrhovaný(é) obchodní název (názvy).

1.1.2 Typ doplňkové látky s ohledem na její hlavní funkce. Jakékoliv jiné užití aktivní látky musí být upřesněno.

1.1.3 Kvalitativní a kvantitativní složení (aktivní látka, jiné komponenty, nečistoty, variabilita jednotlivých šarží). Je-li aktivní látka směsí aktivních složek jednotlivě chemicky definovatelných, musí být každá z nich popsána odděleně s uvedením jejich poměru ve směsi.

1.1.4 Fyzikální vlastnosti, rozdělení podle velikosti částic, forma částic, hustota, objemová hustota; u kapalin dále viskozita a povrchové napětí.

1.1.5 Výrobní proces, včetně zvláštních výrobních postupů.

1.2 Specifikace aktivní látky

1.2.1 Druhový název, chemické označení podle nomenklatury IUPAC, další mezinárodní druhové názvy a zkratky. Číslo CAS (Chemical Abstract Service Number).

1.2.2 Strukturální vzorec, empirický vzorec a molekulová hmotnost. Kvalitativní a kvantitativní složení hlavních komponentů, mikrobiální původ (název a místo sbírky kultury, kde je kmen uložen), je-li aktivní látka produktem fermentace.

1.2.3 Čistota

Kvalitativní a kvantitativní složení aktivních látek a případných doprovodných chemických nečistot a toxických látek, potvrzení neexistence tvorby organismů.

1.2.4 Důležité vlastnosti

Fyzikální vlastnosti chemicky definovaných látek: konstanta rozkladu, pKa, elektrostatické vlastnosti, bod tání, bod varu, hustota, tlak par, rozpustnost ve vodě a v organických rozpouštědlech, KoW a KoC, hmotové a absorpční spektrum, údaje NMR, případné izomery a jakékoliv jiné důležité fyzikální vlastnosti.

1.3 Fyzikálně-chemické, technologické a biologické vlastnosti doplňkové látky.

1.3.1 Stabilita doplňkové látky při působení podmínek vnějšího prostředí jako je světlo, teplota, pH, vlhkost a kyslík. Navrhovaná doba skladování.

1.3.2 Stabilita při výrobě premixů a krmiv, zejména stabilita za předpokládaných podmínek výroby (teplota, vlhkost, tlak/střih, doba). Případné odvozené produkty nebo produkty rozkladu.

1.3.3 Stabilita během skladování premixů a krmiv vyrobených za definovaných podmínek. Navrhovaná doba skladování.

1.3.4 Jiné důležité fyzikálně-chemické, technologické nebo biologické vlastnosti, zejména schopnost se za příznivých podmínek rozptýlit a vytvářet a zachovávat homogenní směsi vpremixech a krmivech, protiprašné a antistatické vlastnosti, rozpustnost v kapalinách.

1.4 Metody kontroly

1.4.1 Popis metod použitých pro určení kritérií uvedených v bodech 2.1.3, 2.1.4, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 a 2.3.4 přílohy č. 23 části I. A.

1.4.2 Popis kvalitativních a kvantitativních analytických metod pro stanovení markem reziduí aktivní látky v tkáních cílových zvířat a v živočišných produktech.

1.4.3 Pokud byly uvedené metody zveřejněny, stačí uvést odkazy na příslušnou literaturu a připojit příslušné zvláštní kopie publikací.

1.4.4 Informace o optimálních skladovacích podmínkách pro referenční standardy.

1.5 Biologické vlastnosti doplňkové látky.

1.5.1 Údaje o profylaktických účincích kokcidiostatik a jiných léčebných látek (například nemocnost, úmrtnost, počet oocyst a výskyt poškození).

1.5.2 U zootechnických doplňkových látek jiných než jsou uvedeny v bodě 3.2.1 přílohy č. 23 části I. A údaje o účincích na příjem krmiva, tělesnou hmotnost, produkční účinnost, jakost a výtěžnost produktů a jakýkoliv jiný ukazatel příznivý pro zvíře, životní prostředí, výrobce nebo spotřebitele.

1.5.3 U technologických doplňkových látek se uvedou odpovídající technologické účinky.

1.5.4 Nežádoucí účinky, kontraindikace nebo varovná upozornění (cílové zvíře, spotřebitel, životní prostředí), včetně vzájemného biologického působení, a jejich odůvodnění. Přijatelná denní dávka (ADI) nebo maximální limity reziduí (MLR) stanovené pro jiná použití aktivní látky musejí být specifikovány.

1.6. Údaje o kvalitativních a kvantitativních reziduích v cílových tkáních případně zjištěných v produktech živočišného původu za podmínek předpokládaného užití doplňkové látky.

1.7 Přijatelná denní dávka (ADI), stanovené maximální limity reziduí (MLR) a ochranná

lhůta musí být v případě potřeby uvedeny.

1.8 Jiné vlastnosti důležité pro identifikaci doplňkové látky.

1.9 Podmínky užití.

1.10 Datum.

Příloha č. 26 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

Deklarované jakostní znaky u kompletních a doplňkových krmiv pro hospodářská zvířata

Druh krmivaDeklarované jakostní znakyDruh nebo kategorie zvířat
Povinně deklarované znakyNepovinně deklarované znaky
1234
Kompletní krmiva dusíkaté látkyvšechna zvířata
tukvšechna zvířata
vlákninavšechna zvířata
popelvšechna zvířata
lysinprasatavšechna zvířata s výjimkou prasat
methionindrůbežvšechna zvířata s výjimkou drůbeže
cystinvšechna zvířata
threoninvšechna zvířata
tryptophanvšechna zvířata
metabolizovatelná energiedrůbež, prasata, přežvýkavci
škrobvšechna zvířata
veškerý cukr jako sacharózavšechna zvířata
veškerý cukr a škrobvšechna zvířata
vápníkvšechna zvířata
sodíkvšechna zvířata
hořčíkvšechna zvířata
draslíkvšechna zvířata
fosforryby s výjimkou okrasných rybvšechna zvířata s výjimkou okrasných ryb
Minerální krmivadusíkaté látkyvšechna zvířata
vlákninavšechna zvířata
tukvšechna zvířata
lysinvšechna zvířata
methioninvšechna zvířata
cystinvšechna zvířata
threoninvšechna zvířata
tryptophanvšechna zvířata
vápníkvšechna zvířata
fosforvšechna zvířata
sodíkvšechna zvířata
hořčíkpřežvýkavcivšechna zvířata s výjimkou přežvýkavců
draslíkvšechna zvířata
Doplňková melasová krmivadusíkaté látkyvšechna zvířata
vlákninavšechna zvířata
veškerý cukr jako sacharózavšechna zvířata
popelvšechna zvířata
tukvšechna zvířata
vápníkvšechna zvířata
fosforvšechna zvířata
sodíkvšechna zvířata
draslíkvšechna zvířata
hořčík ≥ 0,5%přežvýkavcivšechna zvířata s výjimkou přežvýkavců
hořčík < 0,5%všechna zvířata
Ostatní doplňková krmiva dusíkaté látkyvšechna zvířata
tuk
vláknina
popel
vápník ≥ 5%všechna zvířata
vápník < 5%všechna zvířata
fosfor ≥ 2%všechna zvířata
fosfor < 2%všechna zvířata
hořčík ≥ 0,5%přežvýkavcivšechna zvířata s výjimkou přežvýkavců
hořčík < 0,5%všechna zvířata
sodíkvšechna zvířata
draslíkvšechna zvířata
metabolizovatelná energiedrůbež, prasata, přežvýkavci
lysinprasatavšechna zvířata s výjimkou prasat
methionindrůbežvšechna zvířata s výjimkou drůbeže
cystinvšechna zvířata
threoninvšechna zvířata
tryptophanvšechna zvířata
škrobvšechna zvířata
veškerý cukr jako sacharózavšechna zvířata
veškerý cukr a škrobvšechna zvířata

Příloha č. 27 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

DEKLAROVANÉ JAKOSTNÍ ZNAKY U KOMPLETNÍCH A DOPLŇKOVÝCH KRMIV PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA

Druh krmivaDeklarované jakostní znakyDruh nebo kategorie zvířat
Povinně deklarované znakyNepovinně deklarované znaky
1234
Kompletní krmivadusíkaté látkypsi, kočkydomácí zvířata s výjimkou psů a koček
tukpsi, kočkydomácí zvířata s výjimkou psů a koček
vlákninapsi, kočkydomácí zvířata s výjimkou psů a koček
popelpsi, kočkydomácí zvířata s výjimkou psů a koček
lysinvšechna domácí zvířata
methioninvšechna domácí zvířata
cystinvšechna domácí zvířata
threoninvšechna domácí zvířata
tryptophanvšechna domácí zvířata
metabolizovatelná energie
škrobvšechna domácí zvířata
veškerý cukr jako sacharózavšechna domácí zvířata
veškerý cukr a škrobvšechna domácí zvířata
vápníkvšechna domácí zvířata
sodík
hořčíkvšechna domácí zvířata
draslíkvšechna domácí zvířata
fosforvšechna domácí zvířata s výjimkou okrasných ryb
Minerální krmiva dusíkaté látkyvšechna domácí zvířata
vlákninavšechna domácí zvířata
popelvšechna domácí zvířata
tukvšechna domácí zvířata
lysinvšechna domácí zvířata
methioninvšechna domácí zvířata
cystinvšechna domácí zvířata
threoninvšechna domácí zvířata
tryptophanvšechna domácí zvířata
vápníkvšechna domácí zvířata
fosforvšechna domácí zvířata
sodíkvšechna domácí zvířata
hořčíkvšechna domácí zvířata
hořčíkvšechna domácí zvířata
draslíkvšechna domácí zvířata
Melasová krmivadusíkaté látkyvšechna domácí zvířata
vlákninavšechna domácí zvířata
veškerý cukrvšechna domácí zvířata
popelvšechna domácí zvířata
tukvšechna domácí zvířata
vápníkvšechna domácí zvířata
fosforvšechna domácí zvířata
sodíkvšechna domácí zvířata
draslíkvšechna domácí zvířata
hořčík ≥ 0,5%všechna domácí zvířata
hořčík < 0,5%všechna domácí zvířata
Ostatní doplňková krmivadusíkaté látkypsi, kočkyostatní domácí zvířata s výjimkou psů a koček
tuk
vláknina
popel
vápník ≥ 5%všechna domácí zvířata
vápník < 5%všechny domácí zvířata
fosfor ≥ 2%všechna domácí zvířata
fosfor < 2%všechna domácí zvířata
hořčík ≥ 0,5%všechna domácí zvířata
hořčík < 0,5%všechna domácí zvířata
sodíkvšechna domácí zvířata
draslíkvšechna domácí zvířata
metabolizovatelná energie
lysinvšechna domácí zvířata
methioninvšechna domácí zvířata
cystinvšechna domácí zvířata
threoninvšechna domácí zvířata
tryptophanvšechna domácí zvířata
škrobvšechna domácí zvířata
veškerý cukr jako sacharózavšechna domácí zvířata
veškerý cukr a škrobvšechna domácí zvířata.

Příloha č. 28 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

VÝPOČET ENERGIE U KOMPLETNÍCH, DOPLŇKOVÝCH A DIETNÍCH KRMIV

1) Metabolizovatelná energie (MEp) u krmných směsí pro prasata s obsahem dusíkatých látek do 250 g/kg se vypočítá z obsahu dusíkatých látek (N.6,25), tuku, škrobu, cukru po hydrolýze vyjádřeného jako sacharosa, organického zbytku a vlákniny.

MEp v MJ/kg = NL . 0,0223 + tuk . 0,0341 + škrob . 0,017 + cukr . 0,0168 + organický zbytek. 0,0074 - vláknina . 0,0109

kde:

NL - ve zkoušeném krmivu v g/kg

tuk - ve zkoušeném krmivu v g/kg

vláknina - ve zkoušeném krmivu v g/kg

škrob - ve zkoušeném krmivu v g/kg

cukr - ve zkoušeném krmivu v g/kg

organický zbytek v g/kg se vypočítá:

= (sušina v g - popel v g - NL v g - tuk v g - škrob v g - cukr v g - vláknina v g)

2) Metabolizovatelná energie (MEp) u krmných směsí pro prasata s obsahem dusíkatých látek nad 250 g/kg se vypočítá z obsahu dusíkatých látek (N.6,25), tuku, škrobu, cukru po hydrolýze vyjádřeného jako sacharosa, organického zbytku a vlákniny.

MEp v MJ/ kg = NL . 0.0199 + tuk . 0,035 + škrob . 0,0163 + cukr . 0,0189 + organický zbytek . 0,0062 - vláknina . 0,0013

kde:

NL - ve zkoušeném krmivu v g/kg

tuk - ve zkoušeném krmivu v g/kg

vláknina - ve zkoušeném krmivu v g/kg

škrob - ve zkoušeném krmivu v g/kg

cukr - ve zkoušeném krmivu v g/kg

organický zbytek v g/kg se vypočítá :

= (sušina v g - popel v g - NL v g - tuk v g - škrob v g - cukr v g - vláknina v g)

3) Metabolizovatelná energie (MEd) u krmných směsí pro drůbež se vypočítá z obsahu dusíkatých látek (N.6,25), tuku, škrobu, cukru po hydrolýze vyjádřeného jako sacharosa. Obsah metabolizovatelné energie (MEd) u krmných směsí pro drůbež se vyjadřuje na jedno desetinné místo.

MEd v MJ/kg = NL. 0,01551 + tuk. 0,03431 + škrob. 0,01669 +cukr. 0,01301

kde:

NL - ve zkoušeném krmivu v g/kg

tuk - ve zkoušeném krmivu v g/kg

škrob - ve zkoušeném krmivu v g/kg

cukr - ve zkoušeném krmivu v g /kg

4) Metabolizovatelná energie (MEs) u krmných směsí pro přežvýkavce se vypočítá z obsahu dusíkatých látek (N.6,25), tuku, vlákniny a popelovin.

MEs v MJ/kg = 12,0 + NL . 0,008 + tuk . 0,023 - vláknina . 0,018 - popel .0,012

kde:

NL -jsou dusíkaté látky (bez NPN) ve zkoušeném krmivu v g/kg

tuk - ve zkoušeném krmivu v g/kg

vláknina - ve zkoušeném krmivu v g/kg

popel - ve zkoušeném krmivu v g/kg

Výpočet MEs se platí za předpokladu, že krmné směsi neobsahují více než 20 % úsušků píce nebo více než 25 % slunečnicového extrahovaného šrotu částečně loupaného nebo více než 30 % pšeničných nebo ječných otrub.

5) Metabolizovatelná energie (MEm) u krmných směsí pro masožravce se vypočítá z obsahu dusíkatých látek (N.6,25), tuku, bezdusíkatých látek výtažkových.

MEm v MJ/kg = NL . 0,014654 + tuk . 0,035588 + BNLV . 0,01465

kde:

NL - ve zkoušeném krmivu v g/kg

tuk - ve zkoušeném krmivu v g/kg

BNLV - ve zkoušeném krmivu v g/kg

6) Metabolizovatelná energie krmiv pro psy a kočky určených pro zvláštní účely výživy (dietní krmiva), se vypočítá z obsahu dusíkatých látek (N.6,25), tuku, bezdusíkatých látek výtažkových:

a) u krmiv pro psy a kočky s výjimkou krmiv pro kočky s vlhkostí nad 14,0 %

MEmD v MJ/kg = NL . 0,01464 + tuk . 0,03556 + BNLV . 0,01464

b) u krmiv pro kočky s vlhkostí nad 14,0 %

MEmD v MJ/kg = NL . 0,01632 + tuk. 0,03222 + BNLV . 0,01255 - 0,2092 kde: NL - ve zkoušeném krmivu v g/kg

tuk - ve zkoušeném krmivu v g/kg

BNLV - ve zkoušeném krmivu v g/kg

Příloha č. 29 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

SKUPINY SUROVIN PRO UVÁDĚNÍ DRUHŮ KRMNÝCH SUROVIN V OZNAČOVÁNÍ KOMPLETNÍCH A DOPLŇKOVÝCH KRMIV PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA

SkupinaZahrnuje
12
1. Maso a výrobky živočišného původuvšechny masité části poražených teplokrevných suchozemských zvířat v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované,
dále veškeré výrobky a vedlejší výrobky, vzniklé při zpracování těl nebo části těl teplokrevných suchozemských zvířat.
2. Mléko a mléčné výrobkyveškeré mléčné výrobky v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované, vedlejší výrobky získané při zpracování mléka.
3. Vejce a výrobky z vajecveškeré vaječné výrobky v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované, vedlejší výrobky ze zpracování vajec.
4. Oleje a tukyveškeré živočišné a rostlinné oleje a tuky.
5. Kvasniceveškeré druhy kvasnic, pokud byly devitalizovány a usušeny.
6. Ryby a vedlejší výrobky z rybryby nebo části ryb v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované, vedlejší výrobky ze zpracování ryb.
7. Obilovinyveškeré druhy obilovin bez ohledu na jejich zpracování nebo výrobky obsahující škrobnatý endosperm.
8. Zeleninyveškeré druhy zelenin a luštěnin v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované.
9. Vedlejší výrobky rostlinného původuvedlejší výrobky ze zpracování rostlinných produktů, zejména obilovin, zelenin, luštěnin a olejnatých semen.
10. Bílkovinné extrakty rostlinného původuveškeré výrobky rostlinného původu, u nichž byla bílkovinná složka vhodným způsobem koncentrována na nejméně 500 g/kg
dusíkatých látek v sušině, které mohou mít změněnou texturu (strukturu).
11. Minerální látkyveškeré anorganické látky vhodné pro výživu zvířat.
12. Cukryveškeré druhy cukrů.
13. Ovoceveškeré druhy ovoce v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované.
14. Ořechyveškeré plody ze skořápek.
15. Semenaveškeré druhy semen v celém stavu nebo drcené.
16. Rasyveškeré řasy v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované.
17. Měkkýši a korýšiveškeré druhy měkkýšů, korýšů, lastur (mušlí) v čerstvém stavu nebo vhodným způsobem konzervované
a vedlejší výrobky vzniklé při jejich zpracování.
18. Hmyzveškeré druhy hmyzu ve všech vývojových stádiích.
19. Pekařské výrobkyveškeré druhy chleba, koláčů, sušenek a těstovin.

Příloha č. 30 k vyhlášce č. 451/2000 Sb.

TOLERANCE PRO ANALÝZY DOPLŇKOVÝCH LÁTEK

1.1. Pomocí deklarované hodnoty tolerance uvedené v příloze č. 14 části A, výsledku zkoušky a analytické tolerance uvedené v tabulce se vypočítají:

dolní (DT) a horní (HT) mez rozsahu tolerance

a

dolní (DA) a horní (HA) mez rozsahu výsledku plus analytické tolerance.

1.2. V případě, že nalezený obsah leží pod deklarovanou hodnotou, považují se údaje zkoušených hodnot za ještě vyhovující, když horní mez rozsahu výsledku plus analytické tolerance (HA) je větší nebo rovna dolní mezi rozsahu tolerance (DT)

(HA) ≥ (DT).

1.3. V případě, že nalezený obsah leží nad deklarovanou hodnotou, považují se údaje zkoušených hodnot za ještě vyhovující, když horní mez rozsahu tolerance (HT) je větší nebo rovna dolní mezi rozsahu výsledku plus analytické tolerance (DA)

(HT) ≥ (DA).

Tabulka : Analytické tolerance odvozené z nejistot měření

ZkouškaKoncentrační hladiny pro analytické toleranceAnalytická tolerance
Stanovení obsahu mědi10 - 30 mg/kg50 % rel.
30,1 - 100 mg/kg15 % rel.
101 - 200 mg/kg15 mg/kg
nad 200 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu železa20 - 60 mg/kg50 % rel.
60,1 - 200 mg/kg20 mg/kg
nad 200 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu manganu20 - 30 mg/kg50 % rel.
30,1 - 100 mg/kg15 % rel.
101 - 200 mg/kg15 mg/kg
nad 200 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu zinku 20 - 50 mg/kg50 % rel.
50,1 - 200 mg/kg20 mg/kg
nad 200 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu olova1 - 1,5 mg/kg50 % rel.
1,51 - 3 mg/kg30 % rel.
3,01 - 10 mg/kg20 % rel.
nad 10 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu kadmia0,1 - 0,15 mg/kg50 % rel.
0,151 - 0,5 mg/kg40 % rel.
0,501 - 1 mg/kg30 % rel.
nad 1 mg/kg20 % rel.
Stanovení obsahu kobaltu0,04 - 0,12 mg/kg50 % rel.
0,121 - 0,5 mg/kg20 % rel.
nad 0,5 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu arsenu0,2 - 0,650 % rel.
0,601 - 1 mg/kg20 % rel.
nad 1 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu selenu0,2 - 0,6 mg/kg50 % rel.
0,61 - 12 mg/kg25 % rel.
nad 12 mg/kg15 % rel.
Stanovení obsahu rtuti0,002 - 0,00650 % rel.
0,0061 - 0,06 mg/kg20 % rel.
nad 0,06 mg/kg10% rel.
Stanovení obsahu vitaminu A2000 - 3000 mj/kg50 % rel.
3001 - 5000020 % rel.
50 001 - 100 00010000 mj/kg
nad 100 000 mj/kg10 % rel.
Stanovení obsahu vitaminu E2 - 3 mg/kg50 % rel.
3,01 - 100 mg/kg20 % rel.
101 - 1000 mg/kg15 % rel.
nad 1000 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu vitaminu DNad 25000 m.j ./kg20 % rel.
Stanovení obsahu monensinu0,2 - 0,6 mg/kg50 % rel.
0,601 - 25 mg/kg25 % rel.
25,1 - 200 mg/kg20 % rel.
nad 200 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu salinomycinu1,4 - 5 mg/kg50 % rel.
5,01 - 25 mg/kg20 % rel.
25,1 - 100 mg/kg15 % rel.
nad 100 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu narasinu 1,4 - 4,2 mg/kg50 % rel.
4,21 - 25 mg/kg20 % rel.
25,1 - 150 mg/kg15 % rel.
nad 150 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu lasalocidu30 - 100 mg/kg20 % rel.
101 - 200 mg/kg15 % rel.
nad 200 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu maduramicinu0,9 - 2,7 mg/kg50 %
2,71 - 100 mg/kg20 % rel.
nad 100 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu dimetridazolu3 - 6 mg/kg50 % rel.
6,01 - 100 mg/kg20 % rel.
nad 100 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu robenidinu5 - 10 mg/kg50 % rel.
10,1 - 100 mg/kg20 % rel.
nad 100 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu diclazurilu0,5 - 2 mg/kg50 % rel.
2,01 - 5 mg/kg20 % rel.
nad 5 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu amprolia20 - 100 mg/kg20 % rel.
nad 100 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu flavofosfolipolu1 - 7,5 mg/kg50 % rel.
7,51 - 30 mg/kg3 mg/kg
nad 30 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu avilamycinu1,65 - 5 mg/kg50 % rel.
5,01 - 50 mg/kg25 % rel.
nad 50 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu halofuginonunad 30 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu nikarbazinu3,67 - 11,0 mg/kg50 % rel.
11,01 - 50 mg/kg25 % rel.
nad 50 mg/kg10 % rel.
Stanovení obsahu cholinchloridupro všechny obsahy15 % rel.
Stanovení obsahu aminokyselinpro všechny obsahy10 % rel.
Stanovení obsahu ureázydo 0,5 mg N/g10 % rel.
Stanovení obsahu fytázynad 100 FYT/kg15 % rel.
Stanovení obsahu Enterococcus faeciumpro všechny obsahy-40 %, +55 %
Stanovení obsahu Bacillus toyoipro všechny obsahy-40 %, +55 %
Stanovení obsahu Saccharomyces cerevisiaepro všechny obsahy-40 %, +55 %

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 295/2003 Sb., o konfiskátech živočišného původu, jejich neškodném odstraňování a dalším zpracování.

1a) Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.

1b) Směrnice Komise 2003/104/ES ze dne 12. listopadu 2003 o povolení isopropylesteru hydroxyanalogu methioninu.
Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech.
Směrnice Rady 96/51/ES ze dne 23. července 1996, kterou se mění směrnice 70/524/EHS o doplňkových látkách v krmivech.
Směrnice Rady 96/25/ES ze dne 29. dubna 1996 o oběhu krmných surovin, kterou se mění směrnice 70/524/EHS, 74/63/EHS, 82/471/EHS a 93/74/EHS a zrušuje směrnice 77/101/EHS.
Směrnice Komise 98/67/ES ze dne 7. září 1998, kterou se mění směrnice 80/511/EHS, 82/475/EHS, 91/357/EHS a směrnice Rady 96/25/ES a zrušuje směrnice 92/87/EHS.
Směrnice Komise 2004/116/ES.
Směrnice Komise 2005/6/ES ze dne 26. ledna 2005 o změně směrnice 71/250/EHS, pokud jde o uvádění a interpretaci výsledků analýz podle směrnice 2002/32/ES.
Směrnice Komise 2005/8/ES ze dne 27. ledna 2005, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech.
Směrnice Komise 2005/86/ES ze dne 5. prosince 2005, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech, pokud jde o campechlor.
Směrnice Komise 2005/87/ES ze dne 5. prosince 2005, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech, pokud jde o olovo, fluor a kadmium.
Směrnice Komise 2006/13/ES ze dne 2. února 2006, kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežádoucích látkách v krmivech, pokud jde o dioxiny a PCB s dioxinovým efektem.
Směrnice Komise 2006/77/ES ze dne 29. září 2006, kterou se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy organochlorových sloučenin v krmivech.

1c) ČSN-EN-ISO/IEC-17025 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spogiformních encefalopatií, ve znění pozdějších změn.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech týkajících se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu, ve znění pozdějších změn.

2a) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv.

2b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 o doplňkových látkách ve výživě zvířat.

3) Příloha č. 2 vyhlášky č. 295/2003 Sb., o konfiskátech živočišného původu.

4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. září 2003 o geneticky modifikovaných organizmech.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. září 2003, které se týká dohledatelnosti a označování geneticky modifikovaných organizmů a dohledatelnosti potravin a krmných produktů získaných z geneticky modifikovaných organizmů a kterým se mění směrnice 2001/18/ES.

5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. září 2003 o doplňkových látkách ve výživě zvířat.

5a) Vyhláška č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků, ve znění pozdějších předpisů.

6) Vyhláška č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků.

7) § 4 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.
Směrnice Rady 95/69/ES ze dne 22. prosince 1995, kterou se stanoví podmínky a postupy pro schvalování a registraci některých výrobních provozů a dodavatelů působících v krmivářském odvětví a kterou se mění směrnice 70/524/EHS, 74/63/EHS, 79/373/EHS a 82/471/EHS.

8) Zákon č. 166/1999, o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn.

9) Vyhláška č. 295/2003 Sb., o konfiskátech živočišného původu, jejich neškodném odstraňování a dalším zpracování.

10) Vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků ve znění pozdějších předpisů.

1) Vyhláška č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků.

2) Vyhláška č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků.

1) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

+) Jedná se o jejich vlastníka.

++) Směrnice Rady 95/69/ES ze dne 22. prosince 1995, kterou se stanoví podmínky a postupy pro schvalování a registraci některých výrobních provozů a dodavatelů působících v krmivářském odvětví, a kterou se mění směrnice 70/524/EHS, 74/63/EHS, 79/373/EHS a 82/471/ES.
Směrnice Komise 98/51/ES ze dne 9. července 1998, kterou se stanoví některá prováděcí opatření ke směrnici Rady 95/69/ES, kterou se stanoví podmínky a postupy pro schvalování a registraci některých výrobních provozů a dodavatelů působících v krmivářském odvětví.

1) § 15 -18 zákona České národní rady 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů.

1) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

1) Vázaná rezidua se rovnají reziduální frakci v tkáni, která není extrahovatelná fyzikálně chemickými nebo biologickými prostředky. Jsou výsledkem kovalentního spojení metabolitů sloučeniny s buněčnými makromolekulami.

3) Cílová tkáň je poživatelná tkáň vybraná pro monitorování všech rezidui u cílového zvířete.

4) Pro stanovení ochranné lhůty je mMmální unavrhovaný počet zdravých zvířat, z nichž budou odebrány vzorky při každé porážce nebo v časovém úseku, tento:
- dojnice osm, včetně zvířat v druhé a dalších laktací (čtyři zvířata s vysokou užitkovostí na počátku
- laktace a čtyři se slabou užitkovostí v poslední fázi laktace),
- ostatní velká zvířata: čtyři v jednom vzorku,
- drůbež: šest v jednom vzorku,
- snášková drůbež: deset vajec v každém bodu měření,
- ryby: deset v jednom vzorku.

5) Navrhovaný výpočet: [500g masa (složeného ze 300 g svalů, 100 g jater, 50 g ledvin, 50 g tuku) nebo 500 g drůbeže (složené ze 300 g svalů, 100 g jater, 10 g ledvin, 90 g tuku) nebo 300 g ryb] + 1500 g mléka + 100 g vajec.

6) Pokyny OECD pro testování chemikálií.

Přesunout nahoru