Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 45/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 335/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí

Částka 16/2000
Platnost od 10.03.2000
Účinnost od 01.04.2000
Zrušeno k 01.12.2018 (248/2018 Sb.)
Předpis má dělenou účinnost. více informací
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

45

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 23. února 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny, ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, se mění takto:

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"§ 1

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) nealkoholickým nápojem - nápoj obsahující nejvýše 0,5 objemových procent ethanolu (0,4 hmotnostních procent ethanolu), vyrobený ze stanovených surovin, zejména z vody nebo minerální vody, ovocné, zeleninové, rostlinné nebo živočišné suroviny, přírodních nebo náhradních sladidel, medu, nebo kombinací některých z uvedených surovin, popřípadě sycený oxidem uhličitým,

b) koncentrátem k přípravě nealkoholických nápojů - výrobek, obsahující po úpravě naředěním k přímé spotřebě ve výrobcem doporučeném poměru nejvýše 0,5 objemových procent etanolu (0,4 hmotnostních procent etanolu) a další suroviny uvedené pod písmenem a),

c) nápojovým koncentrátem - zahuštěná směs jednotlivých surovin používaných k výrobě nealkoholických nápojů, určená k přípravě nápojů ředěním; pro nápojový koncentrát s převažujícím podílem přírodních sladidel lze použít název sirup,

d) ovocnou nebo zeleninovou šťávou - šťáva, získaná z ovoce nebo zeleniny mechanickými procesy, zkvasitelná, ale nezkvašená, s charakteristickou barvou, vůní a chutí, které jsou typické pro šťávu pocházející z příslušného ovoce nebo zeleniny,

e) ovocnou šťávou z citrusových plodů - šťáva, získaná z endokarpu jejich vnitřní části; limetková šťáva však může být získávána z celého plodu, přičemž podíl šťávy z vnější části plodu je omezen na minimum,

f) ovocnou nebo zeleninovou šťávou - se rozumí též šťáva, získaná z koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy opětovným doplněním podílu vody, která byla odstraněna při koncentraci šťávy, a obnovením aroma pomocí těkavých složek, které byly zachyceny v průběhu koncentrace příslušné ovocné nebo zeleninové šťávy nebo ze šťávy z téhož druhu ovoce nebo zeleniny; ovocná nebo zeleninová šťáva získaná z koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy musí vykazovat rovnocenné organoleptické a analytické vlastnosti jako šťáva získaná z téhož druhu ovoce nebo zeleniny stanovené v písmenu d),

g) nízkoenergetickým nápojovým koncentrátem - nápojový koncentrát, obsahující náhradní sladidla, vykazující po úpravě naředěním k přímé spotřebě ve výrobcem doporučeném poměru snížení využitelné energie nejméně o jednu třetinu oproti nápoji, v němž nebyla náhradní sladidla použita,

h) nápojem v prášku - homogenní směs jednotlivých surovin, uvedených pod písmenem a), ve formě prášku, granulí nebo komprimátů, určená k přípravě nealkoholických nápojů rozpuštěním,

i) koncentrovanou ovocnou nebo zeleninovou šťávou - výrobek získaný z ovocné nebo zeleninové šťávy fyzikálním odstraněním specifického podílu obsahu vody; je-li výrobek určen pro konečného spotřebitele,1) nesmí být snížení objemu menší než 50 %,

j) sušenou ovocnou nebo zeleninovou šťávou - výrobek získaný z ovocné nebo zeleninové šťávy fyzikálním odstraněním téměř veškerého obsahu vody,

k) nektarem - nezkvašený, ale zkvasitelný výrobek získaný přídavkem vody, případně přírodních sladidel k ovocné nebo zeleninové šťávě, koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávě, k ovocnému nebo zeleninovému protlaku, koncentrovanému ovocnému nebo zeleninovému protlaku nebo ke směsi těchto výrobků, v souladu s přílohou č. 1,

l) ovocným nebo zeleninovým nápojem - ochucený nealkoholický nápoj, vyrobený z ovocných nebo zeleninových šťáv nebo jejich koncentrátů a dalších surovin uvedených pod písmenem a), u kterého obsah ovocné nebo zeleninové sušiny v přepočtu na použité množství ovocné nebo zeleninové šťávy činí nejméně jednu čtvrtinu hmotnostního podílu, stanoveného pro nektary,

m) limonádou - ochucený nealkoholický nápoj vyrobený z pitné nebo stolní vody, nápojových koncentrátů nebo surovin k jejich přípravě, zpravidla sycený oxidem uhličitým,

n) minerální vodou ochucenou - ochucený nealkoholický nápoj vyrobený z přírodní minerální vody, nápojových koncentrátů nebo surovin k jejich přípravě, zpravidla s původním obsahem oxidu uhličitého,

o) stolní vodou ochucenou - ochucený nealkoholický nápoj vyrobený ze stolní vody, obsahující pouze přídavek aromat, zpravidla sycený oxidem uhličitým,

p) sodovou vodou - nápoj vyrobený z pitné nebo stolní vody a oxidu uhličitého, u kterého obsah oxidu uhličitého činí nejméně 0,4 hmotnostních procent.

1) Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb. a zákona č. 110/1997 Sb.".

2. § 3 včetně poznámek pod čarou č. 1a) a 2) zní:

"§ 3

Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve zvláštním právním předpisu1a) se stanoví tyto další požadavky na označování:

a) nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů se označují názvem skupiny nebo podskupiny,

b) pochází-li koncentrát k přípravě nealkoholických nápojů nebo nealkoholický nápoj z množství šťávy jednoho druhu ovoce nebo zeleniny uvedeného v příloze č. 1, může se v označení použít místo slova ovocný nebo zeleninový název použitého druhu ovoce nebo zeleniny,

c) vícedruhový koncentrát k přípravě nealkoholických nápojů nebo nealkoholický nápoj se označují druhy použitého ovoce nebo zeleniny, nebo jako směs,

d) údaj o využitelné energii; to neplatí pro sodové vody,

e) u ovocných a zeleninových nápojů, šťáv a nektarů údaj, že se jedná o sycený nápoj, je-li obsah oxidu uhličitého nejméně 0,2 hmotnostních procent,

f) u limonád a stolních vod ochucených údaj o tom, že se jedná o nesycenou limonádu a nesycenou stolní vodu ochucenou, je-li obsah oxidu uhličitého nižší než 0,2 hmotnostních procent,

g) u ovocných a zeleninových šťáv, nektarů, ovocných a zeleninových koncentrátů a ostatních nealkoholických nápojů označených jako ovocné nebo zeleninové, nebo u nealkoholických nápojů s přídavkem ovocné nebo zeleninové šťávy údaj o podílu ovocné nebo zeleninové složky v nápoji k přímé spotřebě v hmotnostních procentech,

h) u nápojů v prášku údaj, že přípravou vznikne nápoj šumivý,

i) u minerálních vod ochucených údaj, že se jedná o sycený nápoj, jestliže byl nápoj dodatečně dosycen oxidem uhličitým; dále název pramene s charakterizujícím označením podle klasifikace minerálních vod,2) minerální složení s datem analýzy a vyznačení zvýšeného obsahu těch iontů, u nichž je to pro použitý typ minerální vody požadováno zvláštním právním předpisem,2)

j) limonáda obsahující nejméně jednu osminu hmotnostního podílu ovocné nebo zeleninové šťávy, stanoveného pro nektary, se označuje jako ovocná nebo zeleninová limonáda,

k) nápojový koncentrát se označuje jako ovocný nebo zeleninový nápojový koncentrát, jestliže po předepsaném naředění obsahuje nejméně jednu osminu hmotnostního podílu sušiny ovocné nebo zeleninové šťávy, stanovené pro nektary,

l) nápojový koncentrát nebo nealkoholický nápoj ochucený, vyrobený z ovocných nebo zeleninových šťáv nebo jejich koncentrátů, ochucený látkou určenou k aromatizaci s charakterem jiného druhu ovoce nebo zeleniny než použitá základní ovocná nebo zeleninová složka se označuje jako ovocný nebo zeleninový nápojový koncentrát nebo nealkoholický nápoj s deklarovanou chutí,

m) nápojový koncentrát nebo nealkoholický nápoj ochucený, vyrobený z ovocných nebo zeleninových šťáv nebo jejich koncentrátů, u nichž hmotnostní podíl sušiny ovocné nebo zeleninové šťávy nedosahuje hodnot stanovených v písmenu j) nebo k), se označuje jako nápojový koncentrát nebo nealkoholický nápoj ochucený s přídavkem ovocné nebo zeleninové šťávy nebo pouze jako nápojový koncentrát či ochucený nealkoholický nápoj,

n) nápojový koncentrát nebo limonáda ochucené látkou určenou k aromatizaci nebo emulzí, které nahrazují ovocnou nebo zeleninovou složku, použitou v názvu se označuje jako nápojový koncentrát nebo limonáda s deklarovanou příchutí,

o) u ovocné nebo zeleninové šťávy, do které byly přidány přírodní sladidla, se k názvu doplní označení "přislazeno" s následujícím uvedením maximálního množství přidaných přírodních sladidel, počítaných jako sušina a vyjádřených v gramech na litr,

p) ovocné nebo zeleninové šťávy nebo nektary, vyrobené plně nebo částečně z ovocného nebo zeleninového koncentrátu, musí ve svém označení uvádět údaj o tom, že k výrobě bylo použito koncentrátu, včetně druhu použitého ovoce nebo zeleniny.

(2) Přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky:

Velikost obalu odchylka
přepravní obaly (sudy, cisterny apod. ) - 1,0 %
spotřebitelské obaly (láhve, plechovky, sáčky apod.):  
do 50 g nebo 50 ml - 9 %
nad 50 g nebo 50 ml do 100 g nebo 100 ml - 4,5 g nebo - 4,5 ml
nad 100 g nebo 100 ml do 200 g nebo 200 ml - 4,5 %
nad 200 g nebo 200 ml do 300 g nebo 300 ml - 9 g nebo - 9 ml
nad 300 g nebo 300 ml do 500 g nebo 500 ml - 3,0 %
nad 500 g nebo 500 ml do 1000 g nebo 1000 ml - 15 g nebo - 15 ml
nad 1,0 kg nebo 1,0 litr - 1,5 %

1a) Vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e".

2) Vyhláška č. 292/1997 Sb., o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy.".

3. § 4 včetně poznámky pod čarou č. 2a) zní:

"§ 4

Požadavky na jakost

(1) Fyzikální a chemické požadavky na jakost nealkoholických nápojů jsou uvedeny v příloze č. 1.

(2) Smyslové požadavky na jakost nealkoholických nápojů jsou uvedeny v příloze č. 2.

(3) Minerální vody ochucené musí dále splňovat chemické požadavky pro balené přírodní minerální vody stanovené zvláštním právním předpisem2) a mikrobiologické požadavky pro nealkoholické nápoje sycené i nesycené stanovené zvláštním právním předpisem.2a)

2a) Vyhláška č. 294/1997 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení.".

4. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2b) zní:

"§ 4a

Technologické požadavky

(1) Při výrobě ovocné nebo zeleninové šťávy lze použít polobílý, bílý nebo extra bílý cukr, bezvodou nebo krystalickou dextrózu, fruktózu nebo sušený glukózový sirup; při výrobě nektarů nebo ovocných nebo zeleninových koncentrátů lze použít též sušený glukózový sirup nebo tekuté výrobky z přírodních sladidel.

(2) Při výrobě ovocné nebo zeleninové šťávy z koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy a při výrobě ovocných nebo zeleninových nektarů lze použít též přírodních sladidel uvedených v odstavci 1, glukózový sirup, tekutý cukr, tekutý invertní cukr, sirup z invertního cukru nebo vodný roztok sacharózy, který obsahuje nejméně 62 % hmot. sušiny, nejvýše 3 % hmot. sušiny invertního cukru (poměr fruktózy ke glukóze 1,0 ± 0,2), popel nejvýše 0,3 % hmot. sušiny (konduktometricky), zbytkový obsah oxidu siřičitého nejvýše 15 mg/kg sušiny a s barvou roztoku nejvýše 75 ICUMSA jednotek.

(3) K přislazení ovocných nebo zeleninových šťáv, s výjimkou hroznové a hruškové šťávy, lze použít nejvýše 100 gramů přírodních sladidel uvedených v odstavci 1, u jablečné šťávy nejvýše 40 gramů přírodních sladidel, u rybízové, citronové, limetkové a bergamotové šťávy nejvýše 200 gramů přírodních sladidel na jeden litr šťávy. Přídavek přírodních sladidel a zároveň kyseliny k téže ovocné nebo zeleninové šťávě je nepřípustný.

(4) Při výrobě ovocných nebo zeleninových šťáv lze

a) smísit dva nebo více druhů ovocné, zeleninové nebo ovocné a zeleninové šťávy, nebo ovocné, zeleninové nebo ovocné a zeleninové dřeně,

b) přidávat kromě přídatných látek uvedených v zákoně a ve zvláštním právním předpise2b) kyselinu L-askorbovou v množství nezbytném k zajištění antioxidačního účinku; přídavek kyseliny L-askorbové nelze uvádět jako zvýšený obsah vitaminu C,

c) při úpravě šťávy z hroznů provádět odsíření fyzikálními procesy, čiření pomocí kaseinu, vaječného bílku a jiných živočišných albuminů; množství oxidu siřičitého a jeho sloučenin ve šťávě prodávané nebo dodávané spotřebiteli nesmí být vyšší než 10 mg/l šťávy,

d) provádět obvyklé fyzikální postupy nebo úpravy.

(5) Při výrobě koncentrovaných ovocných nebo zeleninových šťáv lze

a) z ovocné nebo zeleninové šťávy fyzikální úpravou nebo jiným postupem částečně odstranit vodu, kromě působení přímým ohřevem,

b) obnovit aroma pomocí těkavých složek, které byly zachyceny v průběhu koncentrace základní ovocné šťávy nebo ze šťávy z téhož druhu; při výrobě koncentrované ovocné šťávy určené konečnému spotřebiteli musí být aroma obnoveno.

(6) Při výrobě sušené ovocné nebo zeleninové šťávy lze fyzikální úpravou nebo postupem téměř úplně odstranit vodu z ovocné nebo zeleninové šťávy; při výrobě nelze působit přímým ohřevem. Základní těkavé složky, které byly získány ze stejných druhů ovoce nebo zeleniny nebo byly zachyceny v průběhu dehydratace, musí být obnoveny.

(7) Při výrobě ovocných nebo zeleninových nektarů lze

a) smísit dva nebo více druhů ovocných, zeleninových nebo ovocných a zeleninových nektarů; přídavek ovocné, zeleninové nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné, zeleninové nebo ovocné a zeleninové dřeně je přípustný,

b) provádět úpravy a postupy, které jsou uvedeny v odstavci 4 písm. b) a d),

c) přidávat přírodní sladidla nebo med v množství nejvýše 20 % z celkové hmotnosti konečného výrobku,

d) přidávat kyselinu citronovou nejvýše v množství 5g/l konečného výrobku, která může být zcela nebo částečně nahrazena ekvivalentním množstvím citronové šťávy.

(8) Při výrobě rajčatových šťáv je povolen přídavek koření, bylin a jedlé soli, pokud její množství nepřekročí 3 % hmotnosti potraviny.

(9) Přidává-li se k téže ovocné nebo zeleninové šťávě nebo nektaru více než jedna kyselina, nesmí součet množství každé z přidaných kyselin, vyjádřený jako procentuální podíl maximálního povoleného množství, převýšit 100 % stanoveného limitu.

2b) Vyhláška č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné, ve znění vyhlášky č. 3/1999 Sb.".

5. V § 5 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se ruší označení odstavce 1.

6. V § 6 písmena d), e), f) a i) znějí:

"d) bylinným vínem - nápoj vyrobený z cukru zkvašeného s přídavkem vody, nebo vyrobený ze sladového vína, macerací částí bylin nebo dřevin, s výjimkou hroznů révy vinné, nebo přidáním jejich výluhů; úprava přidáním lihu, lihovin nebo jiných alkoholických nápojů není přípustná,

e) likérovým vínem ovocným - nápoj vyrobený z nekvašené šťávy z ovoce, s výjimkou šťávy z hroznů révy vinné, nebo z nekvašené šťávy z plodů černého bezu s přidáním lihu podle § 16 písm. a) nebo destilátu a cukru,

f) cidrem - nápoj vyrobený úplným nebo částečným alkoholovým kvašením čerstvé nebo koncentrované jablečné šťávy nebo sušené jablečné šťávy, ke které byla přidána voda, nebo jejich směsi; přídavek vody, cukru a nejvýše 25 % objemových hruškové šťávy, a to před i po kvašení, aromatizace přírodními aromatickými látkami z ovoce a přídavek regulátorů kyselosti2b) jsou možné; přípustné je též přidání čerstvé nebo koncentrované jablečné šťávy po kvašení a upravení obsahu oxidu uhličitého jeho přidáním nebo částečným či úplným odstraněním,

i) ovocným vínem dezertním - ovocné víno s přidáním cukru a lihu podle § 16 písm. a) na hodnoty stanovené v příloze č. 3 tabulce 2,".

7. V § 6 se doplňují písmena l) a m), která včetně poznámky pod čarou č. 2c) znějí:

"l) perry - nápoj vyrobený úplným nebo částečným alkoholovým kvašením čerstvé nebo koncentrované hruškové šťávy nebo sušené hruškové šťávy, ke které byla přidána voda, nebo jejich směsi; přídavek vody, cukru a nejvýše 25 % objemových jablečné šťávy, a to před i po kvašení, aromatizace přírodními aromatickými látkami z ovoce a přídavek regulátorů kyselosti jsou možné; přípustné je též přidání čerstvé nebo koncentrované hruškové šťávy po kvašení a upravení obsahu oxidu uhličitého jeho přidáním nebo částečným či úplným odstraněním,

m) vinným nápojem - nápoj, který obsahuje nejméně 50 % vína.2c)

2c) Zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů.".

8. V § 8 odst. 1 písmeno a) zní:

"a) obsah etanolu se uvede v objemových procentech, přičemž absolutní hodnota odchylky obsahu etanolu od údaje uvedeného na obalu smí být nejvýše 1 %.".

9. V § 8 se doplňují odstavce 3, 4, 5 a 6, které znějí:

"(3) Přípustná záporná objemová odchylka od jmenovitého objemu (objemu uvedeného na obalu), měřená při 20 °C, je uvedena v příloze č. 7a.

(4) Ovocná vína, ostatní vína, cidry, perry a medovinu lze za účelem prodeje v individuálním balení uvádět do oběhu pouze v obalech s následujícími jmenovitými objemy v litrech:

a) pro šumivé nápoje 0,10 - 0,20 - 0,375 - 0,75 - 1 - 1,5 - 3,

b) pro nešumivé nápoje 0,10 - 0,25 - 0,375 - 0,50 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2 - 5.

(5) Při označování vín uvedených v příloze č. 4 musí být pojem "víno" spojen vždy s označením vyjadřujícím příslušnou skupinu nebo druh ovocného vína nebo ostatního vína. Samotný pojem "víno" bez uvedení přívlastku smí být používán pouze pro révové víno.2c)

(6) Vinný nápoj se označí názvem druhu.".

10. Oddíl 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 2d), 2e) a 2f) zní:

"ODDÍL 3

PIVO

§ 11

Členění na skupiny

Piva se člení na

a) lehká,

b) výčepní,

c) ležáky,

d) speciální,

e) portery,

f) se sníženým obsahem alkoholu,

g) se sníženým obsahem cukrů,

h) pšeničná,

i) kvasnicová,

j) nealkoholická,

k) ochucená.

§ 12

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) pivem - pěnivý nápoj vyrobený zkvašením mladiny, připravené ze sladu, vody, neupraveného chmele, upraveného chmele nebo chmelových produktů, který vedle kvasným procesem vzniklého alkoholu (ethylalkoholu) a oxidu uhličitého obsahuje i určité množství neprokvašeného extraktu; slad lze do výše jedné třetiny hmotnosti celkového extraktu původní mladiny nahradit extraktem zejména cukru, obilného škrobu, ječmene, pšenice nebo rýže a pouze u piv ochucených může být obsah alkoholu zvýšen přídavkem lihovin nebo ostatních alkoholických nápojů,

b) sladem - obilná zrna ječmene nebo pšenice, u nichž sladováním došlo k enzymatickým přeměnám endospermu a k vytvoření typických chuťových, aromatických látek a barvicích látek,

c) pivem spodně kvašeným - pivo vyrobené za použití kvasinek Saccharomyces cerevisiae subsp. uvarum (carlsbergensis),

d) pivem svrchně kvašeným - pivo vyrobené za použití kvasinek Saccharomyces cerevisiae subsp. cerevisiae a případně i spontánní mikroflóry mléčných nebo octových bakterií,

e) světlým pivem - pivo vyrobené převážně ze světlých sladů,

f) tmavým a polotmavým pivem - pivo vyrobené z tmavých sladů, sladů karamelových, případně barevných sladů ve směsi se světlými slady,

g) řezaným pivem - pivo vyrobené při stáčení smíšením světlých a tmavých piv stejné skupiny,

h) lehkým pivem - pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny do 7 hmotnostních procent a s obsahem využitelné energie nejvýše 130 kJ/100 ml,

i) výčepním pivem - pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny 8 až 10 hmotnostních procent,

j) ležákem - pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny 11 až 12 hmotnostních procent,

k) pivem speciálním - pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny 13 hmotnostních procent a vyšším,

l) porterem - tmavé pivo vyrobené převážně z ječných sladů s extraktem původní mladiny 18 hmotnostních procent a vyšším,

m) pivem se sníženým obsahem alkoholu - pivo s obsahem alkoholu nejvýše 1,2 objemových procent (1,0 hmotnostního procenta),

n) nealkoholickým pivem - pivo s obsahem alkoholu nejvýše 0,5 objemového procenta (0,4 hmotnostního procenta),

o) pivem se sníženým obsahem cukrů - hluboce prokvašené pivo s obsahem zatěžujících sacharidů do 0,75 g/100 ml a bílkovin do 0,4 g/100 ml,

p) pšeničným pivem - pivo vyrobené s podílem extraktu z použitého pšeničného sladu vyšším než jedna třetina hmotnosti celkově dodaného extraktu,

r) kvasnicovým pivem - pivo vyrobené dodatečným přídavkem podílu rozkvašené mladiny do hotového piva v průběhu stáčení,

s) pivem ochuceným - pivo vyrobené s přídavkem látek určených k aromatizaci a potravních doplňků podle zvláštního právního předpisu2d) a lihovin nebo ostatních alkoholických nápojů uvedených v § 16. Podíl lihovin a ostatních alkoholických nápojů přitom nesmí překročit 10 hmotnostních procent objemových.

§ 13

Označování

(1) Kromě údajů uvedených zákoně a ve zvláštním právním předpise1a) se u piva dále uvede

a) název druhu a skupiny,

b) obsah alkoholu v objemových procentech,

c) způsob kvašení, jde-li o pivo vyrobené svrchním kvašením nebo kvašením v lahvi,

d) údaj "nefiltrované," pokud nebyla provedena filtrace,

e) údaj, zda jde o pivo světlé, tmavé, polotmavé nebo řezané,

f) použití přírodní minerální vody.2e)

(2) Ke zpřesnění označení skupiny piva lze použít výhradně hodnotu extraktu původní mladiny vyjádřenou číselným údajem v hmotnostních procentech nebo tomu odpovídající slovní údaj podle požadavků uvedených v příloze č. 5.

(3) Lehké pivo a pivo se sníženým obsahem cukru musí být označeno podle zvláštního právního předpisu.2f)

(4) Pro účely označování je pivo vyrobené z ječného sladu, neupraveného chmele, upraveného chmele nebo chmelových produktů s výjimkou isomerizovaných chmelových produktů a vody považováno za jednosložkovou potravinu.

(5) Přípustné záporné objemové odchylky od deklarovaného objemu:

obaly; deklarovaný obsah nejvýše přípustná záporná odchylka
přepravních obalů (sudy, cisterny) - 1,0 %,
spotřebitelských obalů (láhve, plechovky, minisoudky apod.)  
0,25 l - 3,6 %
0,33 l, 0,375 l, 0,5 l - 3,0 %
0,75 l -2,0 %
1,0 1 až 5,0 1 - 1,5 %

§ 14

Požadavky na jakost

(1) Fyzikální, chemické a smyslové požadavky na jakost piva jsou uvedeny v přílohách č. 5 a 6 a v § 12 písm. h) a o).

(2) Tmavá a polotmavá piva nelze vyrábět přibarvováním světlých piv.

§ 15

Uvádění do oběhu

Pivo musí být chráněno před přímým slunečním světlem a poškozením vlivem mrazu.

2d) Příloha č. 2 část 2 a příloha č. 7 části 2 a 3 vyhlášky č. 298/1997 Sb.

2e) § 3 odst. 1 písm. k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2f) Vyhláška č. 293/1997 Sb., o způsobu výpočtu a uvádění výživové (nutriční) hodnoty potravin a o značení údaje o možném nepříznivém ovlivnění zdraví.".

11. § 16 včetně poznámek pod čarou č. 3) a 3a) zní:

"§ 16

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) lihem - rafinovaný líh kvasný,3) odpovídající požadavkům na líh pro výrobu lihovin, stanoveným zvláštním právním předpisem,3a)

b) aromatizací - postup, kdy se při výrobě lihoviny nebo ostatního alkoholického nápoje použije jednoho nebo více aromat;2b) u lihovin podle § 16 písm. o), p), q), r), t), u), v), w), x), y), z), bb), jj), kk), ll), mm) a pp) a § 18 odst. 1 písm. c) a d) a § 18 odst. 3 písm. p) je možno použít pouze přírodní aromatické látky2b) a aromatické přípravky,2b)

c) zráním - postup, při kterém ve vhodné nádobě probíhají procesy, kterými získá příslušná lihovina nové organoleptické znaky,

d) barvením - postup, kdy se při výrobě lihoviny použije jednoho nebo více barviv,

e) slazením - postup, kdy se při výrobě lihoviny použije jednoho nebo více sladidel, jako např. bílého cukru, rafinovaného bílého cukru, dextrózy, fruktózy, tekutého invertního cukru, koncentrovaného hroznového cukru, karamelu, medu a jiných cukerných látek, které mají obdobné účinky,

f) směšováním nebo blendingem - postup, při kterém jsou smíseny dvě nebo více lihovin stejné podskupiny, které vykazují pouze nepatrné odchylky způsobené jedním nebo více faktory, mezi něž patří výrobní postup, použitá destilační aparatura, doba zrání nebo území výroby; nápoj získaný směšováním patří do stejné podskupiny jako nápoje původní,

g) řezáním - postup, při kterém je k lihovině nebo jejímu polotovaru přidáván líh podle písmene a), ať už ředěný pitnou vodou, či nikoli,

h) konzumním lihem - líh, upravený přidáním pitné vody na nejvýše 80 % objemových etanolu,

i) lihovinami - alkoholické nápoje obsahující nejméně 15 % objemových etanolu, kromě vína a piva,

j) ostatními alkoholickými nápoji - nápoje obsahující více než 1,2 % objemových a méně než 15 % objemových etanolu, kromě piva, vína2c) a částečně prokvašeného hroznového moštu (burčáku),2c)

k) destiláty - alkoholické nápoje, uvedené v příloze č. 7 jako destiláty, jejichž etanol pochází buď ze zkvašené tekutiny nebo zkvašené zápary, vyrobené z cukerné nebo zcukřené polysacharidické suroviny, anebo, v případech dále stanovených, z vydestilovaného částečně zkvašeného nebo nezkvašeného macerátu suroviny v lihu, lihovině nebo destilátu; chuť a zbarvení tohoto destilátu musí pocházet převážně ze zpracovaných surovin,

l) kategorizovanými lihovinami - lihoviny, které nejsou destiláty podle písmene k), a odpovídají definicím lihovin vyjmenovaných v příloze č. 7, ve skupině kategorizované lihoviny,

m) ostatními lihovinami - kategorizované lihoviny, které neodpovídají žádné z definic § 16 písm. h), k) a n) až qq), přičemž v jejich označení je přípustný smyšlený název,

n) míchanými lihovinami - lihoviny vyrobené přidáním jednoho alkoholického nápoje k jednomu nebo více alkoholickým nebo nealkoholickým nápojům,

o) vinným destilátem - lihovina vyrobená z vína2c) nebo alkoholizovaného vína destilací nebo opakovanou destilací na méně než 86 % objemových etanolu; tento destilát je používán k prodeji přímo anebo po určité době zrání,

p) vínovicí neboli brandy nebo Weinbrand - lihovina vyrobená z vinného destilátu podle písmene o), přičemž je povolen přídavek destilátu z vína2c) s obsahem etanolu nižším než 94,8 % objemových nejvýše do 50 % obsahu etanolu v konečném výrobku, a která zrála v dubových nádržích nejméně jeden rok anebo půl roku, jestliže byl obsah dubových nádrží menší než 1 000 litrů,

q) matolinovicí vinnou - lihovina vyrobená ze zkvašených nevyloužených výlisků hroznů révy vinné neboli vinných matolin buď destilací s vodní párou nebo po přidání vody, přičemž do vinných matolin je možno přidat až 25 % vinných kalů; destilace a případná opakovaná destilace směsi matolin a kalů je povolena vždy na méně než 86 % objemových etanolu a množství etanolu pocházejícího z kalů nesmí být vyšší než 35 % celkového množství ethanolu v konečném produktu,

r) matolinovicí ovocnou - lihovina vyrobená destilací nebo opakovanou destilací ze zkvašených nevyloužených výlisků z ovoce neboli ovocných matolin, s výjimkou matolin z hroznů révy vinné, na méně než 86 % objemových etanolu,

s) mlátovicí - lihovina vyrobená destilací a opakovanou destilací vinných nebo ovocných kvasnicových kalů zbývajících po výrobě révového nebo ovocného vína,

t) korintskou pálenkou neboli Raisin brandy - lihovina vyrobená z destilátu polotovaru získaného destilací zkvašeného extraktu sušených černých korintských rozinek nebo rozinek "Muscat malaga", která vykazuje aroma a chuť použitých surovin,

u) rumem - lihovina vyrobená výlučně alkoholickým kvašením a destilací melasy nebo sirobu, vznikajících při výrobě cukru z cukrové třtiny nebo šťávy z cukrové třtiny,

v) whisky neboli whiskey - destilát vyrobený destilací obilné nebo kukuřičné zápary nebo zápary ze směsi obilí a kukuřice, vzniklé zcukřením zesladovaného nebo nezesladovaného obilí nebo kukuřice nebo jejich směsi, diastazou sladu, s přídavkem nebo bez přídavku přírodních enzymů, a následným kvašením účinkem kvasinek, a který zrál minimálně tři roky v dřevěných sudech o objemu nejvýše 700 litrů,

w) obilným destilátem - lihovina vyrobená destilací zkvašené zápary vyrobené z obilí a vykazující organoleptické znaky výchozích surovin; může být označena též jako "obilná lihovina" nebo "obilná pálenka",

x) průtahovým destilátem - lihovina vyrobená z částí rostlin macerací v lihu, lihovině nebo destilátu, popřípadě v jejich směsi a následnou destilací, přičemž charakteristická chuť a zabarvení musí pocházet ze zpracovaných částí rostlin; k úpravě chuti je možno použít pouze přírodní aromatické látky, avšak barvení není možné,

y) ovocným destilátem - lihovina, jejíž etanol vznikl výhradně destilací zkvašeného ovoce, ovocné dřeně, ovocné šťávy nebo jejich směsi bez přídavku cukru nebo cukernatých látek anebo destilací macerátu částečně zkvašených nebo nezkvašených ostružin, jahod, borůvek, malin, trnek, šípků, jeřabin, plodů cesmíny, červeného rybízu, černého rybízu, jeřábu břek nebo černého bezu v lihu nebo lihovině nebo destilátu v poměru 100 kg ovoce na 20 litrů etanolu o 100 % objemových, přičemž směsný ovocný destilát je destilát vyrobený ze směsi dvou nebo více druhů ovoce,

z) ovocným průtahovým destilátem (Geist) - lihovina vyrobená z nekvašených jahod, borůvek, malin, trnek, šípků, jeřabin, plodů cesmíny, červeného rybízu, černého rybízu, jeřábu břek nebo černého bezu macerací v lihu v poměru nejméně 5 kg ovoce na 20 litrů etanolu o 100 % objemových a následnou destilací,

aa) borovičkou průtahovou neboli borovičkovou průtahovou pálenkou - lihovina vyrobená destilací plodů jalovce v lihu zředěném vodou, přičemž výrobek lze přibarvit lihovinovým kulérem; přidání jalovcového oleje není přípustné,

bb) destilátem z cidru nebo perry - lihovina vyrobená výhradně z cidru nebo perry, uvedených v § 6 písm. f) a l), destilací na méně než 86 % objemových etanolu,

cc) pivní pálenkou neboli Bierbrand - lihovina vyrobená výhradně přímou destilací čerstvého piva na méně než 86 % objemových etanolu tak, že nese organoleptické znaky pocházející z piva,

dd) tequilou - lihovina vyrobená v Mexiku destilací a rektifikací zápary připravené z cukerného extraktu hlav modré agáve Tequilana Weber, do něhož může být přidáno nejvýše 49 % hmotnostních cukru, přičemž finální výrobek může obsahovat kulér nebo přírodní dubový extrakt nebo glycerin nebo cukr nebo směs těchto látek v množství do 1 % hmotnostního,

ee) likérem - lihovina vyrobená z lihu nebo destilátu nebo jedné či více lihovin nebo jejich směsi oslazením a případně přídavkem produktů zemědělského původu, jako jsou vejce, smetana, mléko nebo jiné mléčné výrobky, ovoce, víno2c) nebo aromatizované víno, obsahující nejméně 100 g cukru nebo ekvivalentní množství jiných sladidel na jeden litr výrobku s výjimkou likéru z hořce, s hořcem jako jedinou aromatickou látkou, u kterého je obsah cukru nejméně 80 g na 1 litr výrobku, a likéru z třešní, jehož veškerý etanol pochází z třešní, u něhož je obsah cukru nejméně 70 g na litr výrobku; výrobek s obsahem cukru nad 250 g na 1 litr, vyjádřeno v invertním cukru, lze označit jako krém nebo "Crème de", s výjimkou likérů z mléka a mléčných výrobků, u nichž se v označení použije výraz, ze kterého je zřejmé, že bylo při výrobě výrobku použito mléka nebo mléčného výrobku; při výrobě likérů je možno používat přírodně identické aromatické látky s výjimkou likérů vyrobených z plodů ananasu, černého rybízu, třešně, maliny, moruše, borůvky, citrusů, morušky, arktické ostružiny, brusinky (klikva), a s výjimkou likérů z rostlin máty peprné, hořce, anýzu, pelyňku černobýl, úročníku bolhoj,

ff) akvavitem neboli aquavitem - lihovina vyrobená aromatizací lihu destilátem z lihového výluhu koření nebo rostlin, popřípadě jejich směsi, a to zejména kmínu, fenyklu, kopru nebo anýzu, bez přídavku silic, vykazující zřetelnou chuť kmínu; doplňková aromatizace je možná, přičemž je povoleno použití přírodně identických aromatických látek,

gg) borovičkou kvasnou - lihovina vyráběná z rozemletých bobulí jalovce zkvašených po přidání vody, přičemž přídavek cukru je nepřípustný; vzniklá zápara se destiluje bez přidání lihu a jalovcový olej je při destilaci oddělen; takto získaný borovičkový destilát je řezán, přičemž hotový výrobek musí obsahovat nejméně 5 % objemových etanolu z borovičkového destilátu,

hh) geneverem neboli jeneverem - lihovina vyrobená aromatizací lihu nebo obilného destilátu, případně jejich směsi, bobulemi jalovce; doplňková aromatizace přírodními a přírodně identickými aromatickými látkami je možná; chuť jalovcových bobulí nemusí být u těchto výrobků zřetelná; obsah aldehydů, vyjádřený jako acetaldehyd, smí být nejvýše 0,002 g/l etanolu,

ii) ginem - lihovina vyrobená aromatizací lihu přírodními nebo přírodně identickými aromatickými látkami nebo jejich kombinací, která se vyznačuje převládající chutí jalovce; jako destilovaný gin lze označit lihovinu s převládající jalovcovou chutí, pokud byla vyrobena na periodických destilačních zařízeních destilací lihu s jalovcovými bobulemi, popřípadě s přidáním jiných rostlin; je povoleno řezání vydestilovaného produktu lihem, pokud množství etanolu v hotovém výrobku pochází nejméně z 50 % z vydestilovaného produktu,

jj) pastisem - lihovina s anýzem obsahující extrakt ze sladkého dřeva Lékořice lysé (Glycyrrhiza glabra), která má obsah kyseliny glycyrrhiziové nejméně 0,05 g a nejvýše 0,5 g na 1 litr výrobku a obsah anetolu v rozmezí 1,5 až 2 g na 1 litr výrobku,

kk) ouzem - bezbarvá lihovina vyrobená v Řecku z destilátu nebo macerátu aromatizovaných anýzem, případně také fenyklem, masticem ze stromu Pistacia lentiscus Chia nebo jinými aromatickými semeny, rostlinami a plody nebo z jejich směsi směšováním; etanol destilátu musí činit nejméně 20 % celkového obsahu etanolu,

ll) hořcovou pálenkou - lihovina vyrobená z destilátu, který byl získán destilací zkvašených kořenů hořce s přídavkem nebo bez přídavku lihu,

mm) vodkou - lihovina vyrobená z lihu, u něhož byly fyzikálními metodami selektivně zeslabeny organoleptické znaky použitých surovin a vody, přičemž výrobku mohou být aromatizací propůjčeny zvláštní organoleptické znaky,

nn) tuzemským rumem - lihovina vyrobená z lihu, vody a rumových trestí, jejichž základ tvoří mravenčan etylnatý, přičemž barvení lihovinovým kulérem a přídavek vanilinu, vanilky a cukru jsou možné,

oo) hořkou lihovinou - lihovina s převládající hořkou chutí, přičemž k aromatizaci je možno použít přírodní a přírodně identické aromatické látky,

pp) ovocnou lihovinou - lihovina, která byla vyrobena macerací ovoce v lihu, lihovině nebo destilátu v poměru nejméně 5 kg ovoce na 20 litrů etanolu o 100 % objemových,

qq) lihovinou s přídavkem ovocného destilátu - lihovina vyrobená řezáním a aromatizací ovocného destilátu, pokud je množství etanolu z ovocného destilátu menší než 25 % z celkového obsahu etanolu.

3) Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřební dani, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu).

3a) Vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu.".

12. § 18 včetně nadpisu zní:

"§ 18

Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve zvláštním právním předpise1a) se na obalu dále označí

a) konzumní líh a ostatní alkoholické nápoje názvem druhu, lihoviny názvem podskupiny; u destilátů podle §16 písm. x), y) a z) je možno v názvu podskupiny nahradit slovo destilát slovem pálenka; u destilátů podle § 16 písm. y) a z) je možno v názvu podskupiny slovo ovocný nahradit názvem použitého ovoce; u ovocných destilátů, jejichž alkohol vznikl destilací macerátu částečně zkvašených nebo nezkvašených plodů uvedených v § 16 písm. y), se označení doplní o slova "vyrobeno destilací ovocného macerátu", která se uvedou na přední straně etikety; u vinného destilátu pocházejícího z oblasti Cognac a Armagnac je možno název podskupiny nahradit názvem příslušné oblasti; u destilátu podle § 16 písm. bb) pocházejícího z oblasti Calvados je možno název podskupiny nahradit názvem této oblasti,

b) obsah etanolu v procentech objemových vyjádřený číslem s nejvýše jedním desetinným místem; dále následuje symbol "%" doplněný slovem "objemových" nebo zkratkou "obj." nebo "vol."; před číselným údajem může být uvedeno "alkohol" nebo "alk." nebo "alc.",

c) názvem "Vaječný likér", "Advokát", "Advocaat" nebo "Avocat" lihovina, která obsahuje nejméně 140 g vaječných žloutků a nejméně 150 g cukru nebo medu v 1 litru výrobku,

d) jako likér s přídavkem vajec lihovina, která obsahuje nejméně 70 g vaječných žloutků v 1 litru hotového výrobku,

e) jako matolinovice ovocná matolinovice, při jejíž výrobě bylo použito směsi matolin dvou nebo více druhů ovoce; v názvu podskupiny se u matolinovice vyrobené z jednoho druhu ovoce nahradí slovo ovocná názvem použitého ovoce,

f) ovocný průtahový destilát názvem botanického druhu použitého ovoce, pokud tento název není již použit podle písmene a),

g) ovocný destilát druhem použitého ovoce před slovem destilát nebo pálenka; výrobek může být nazván pouze názvem druhu ovoce, pokud byl vyroben z plodů švestky, mirabelky, slívy, planiky nebo jabloně odrůdy Golden delicious; destilát ze švestek lze označit jako slivovici, třešňový destilát jako třešňovici, meruňkový destilát jako meruňkovici, hruškový destilát jako hruškovici, broskvový destilát jako broskvovici, jablečný destilát jako jablkovici,

h) jako destiláty odrůdově čisté, pojmenované podle určité odrůdy rostlinného druhu, pouze výrobky vyrobené výhradně z označené odrůdy.

(2) U směsného ovocného destilátu se název podskupiny nahradí pojmem ovocná pálenka; druhy použitého ovoce je možno uvést na etiketě v sestupném pořadí podle použitého množství.

(3) Výrobek lze označit jako

a) whisky nebo whiskey směsnou nebo blended whisky (whiskey), pokud se jedná o whisky vyrobenou smísením dvou nebo více polotovarů whisky, které splňují podmínky podle § 16 písm. v); jako sladovou nebo malt whisky (whiskey) je možno označit whisky vyrobenou pouze ze zesladovaného obilí nebo kukuřice,

b) "Bourbon", pokud se jedná o whisky vyrobenou ve Spojených státech amerických podle příslušných předpisů,

c) Korn nebo Kornbrand, pokud se jedná o obilný destilát vyrobený v Německu nebo v zemi EU, kde je němčina jedním z úředních jazyků, za předpokladu, že je v určité oblasti vyráběn tradičně, a to zcela bez přídatných látek, destilací nebo opakovanou destilací zkvašené zápary celých zrn pšenice, ječmene, ovsa, žita nebo pohanky se všemi jejich částmi,

d) obilná brandy, pokud se jedná o obilný destilát destilovaný na méně než 95 % objemových,

e) "Pacharán", pokud se jedná o ovocnou lihovinu vyrobenou ve Španělsku macerací plodů trnky (Prunus espinosa) v minimálním množství 250 g na 1 litr 100 % etanolu,

f) "Williams", pokud se jedná o ovocný destilát vyrobený výhradně z hrušek odrůdy Williams,

g) "Grappa", pokud se jedná o vinnou matolinovici vyrobenou v Itálii,

h) "Crème de cassis", pokud se jedná o likér z černého rybízu obsahující nejméně 400 g cukru nebo odpovídající množství jiných sladidel na litr výrobku,

i) "Jagertee", "Jägertee" neboli "Jagatee", pokud se jedná o likér obsahující nejméně 22,5 % objemových etanolu vyrobený v Rakousku z lihu a určitých lihovin nebo čaje, s přídavkem několika přírodních aromatických látek,

j) medový likér, pokud se jedná o likér obsahující nejméně 250 g medu na 1 litr výrobku, přičemž přídavek lihovinového kuléru je přípustný,

k) názvem "Zlatá voda", pokud se jedná o likér s přídavkem lístkového zlata s obsahem etanolu nejméně 38 % objemových,

l) názvem "Kmínka", pokud se jedná o likér vyrobený s použitím destilátu z lihového výluhu semen nebo částí rostlin kmínu nebo jejich směsi; přídavek silic není přípustný,

m) likér z rostlin nebo bylinný likér, pokud se jedná o likér vyrobený z lihového macerátu nebo digerátu nebo destilátu nebo z nich vyrobených extraktů nebo ze směsi těchto látek; použití přírodních a přírodně identických aromatických látek, aromatických přípravků a silic je možné, není-li touto vyhláškou stanoveno jinak; slovo "rostlin" lze v označení nahradit názvem použitého druhu rostliny, pokud aroma tohoto druhu je u daného výrobku převládající,

n) mléčný likér nebo smetanový likér, pokud se jedná o likéry, při jejichž výrobě bylo použito plnotučné mléko nebo smetana, přičemž u mléčného likéru je obsah mléčného tuku nejméně 20 g na 1 litr výrobku a u smetanového likéru nejméně 40 g na 1 litr výrobku,

o) ouzo, pokud se jedná o bezbarvou lihovinu vyrobenou v Řecku z destilátu nebo macerátu aromatizovaných anýzem, případně také fenyklem, masticem ze stromu Pistacia lentiscus Chia nebo jinými aromatickými semeny, rostlinami a plody nebo jejich směsi směšováním; etanol destilátu musí činit nejméně 20 % celkového obsahu etanolu.

(4) Jako součást názvu výrobku je možno použít

a) slovo "Maraschino" nebo "Marasquino", pokud se jedná o bezbarvý likér, jehož aroma je dáno převážně destilací kvasu z třešní marasca nebo macerátu třešní nebo jejich částí v lihu; obsah etanolu musí být nejméně 24 % objemových a obsah cukru nejméně 250 g na 1 litr výrobku, vyjádřeno v invertním cukru,

b) slovo "Nocino", pokud se jedná o likér, jehož aroma je dáno převážně macerací nebo destilací nebo macerací a následnou destilací celých zelených jader plodů ořešáku královského (Juglans regia L. ); obsah alkoholu musí být nejméně 30 % objemových,

c) slova "Pastis de Marseille", pokud se jedná o pastis s obsahem anetolu 2 g na litr a obsahem etanolu 45 % objemových,

d) slovo "Guignolet", pokud se jedná o likér vyrobený macerací třešní v lihu,

e) slova "trnkový gin" nebo "sloe gin", pokud se jedná o likér vyrobený macerací trnek v ginu a pokud bylo použito pouze přírodních aromatických látek; přídavek šťávy z trnek je možný; obsah alkoholu musí být nejméně 25 % objemových,

f) slovo "Topinambur", pokud se jedná o lihovinu vyrobenou výhradně kvašením a destilací hlíz rostliny Helianthus tuberosus L.; obsah alkoholu musí být nejméně 38 % objemových,

g) slovo "Hefebrand", pokud se jedná o mlátovici s obsahem etanolu nejméně 38 % objemových; název je možno doplnit jménem použité suroviny,

h) slovo "starý" pouze u destilátů, které zrály nejméně jeden rok před stočením, s výjimkou lihoviny "Stará myslivecká".

(5) Pro likéry vyrobené s použitím švestek, pomerančů, meruněk nebo třešní je možno použít označení "Švestková brandy" nebo "Prune brandy", "Pomerančová brandy" nebo "Orange brandy", "Meruňková brandy" nebo "Apricot brandy", "Třešňová brandy" nebo "Cherry brandy", podle příslušného druhu ovoce, přičemž složený název těchto likérů musí být uveden na etiketě v jedné řádce, stejným tvarem a stejnou velikostí a barvou písma a slovo likér musí být uvedeno v bezprostřední blízkosti názvu písmem stejné velikosti; pokud alkohol nepochází z ovoce uvedeného na etiketě, uvede se jeho původ ve stejné části etikety jako název výrobku nebo se použijí slova "vyrobeno s použitím rafinovaného kvasného lihu".

(6) Vínovici vyrobenou z destilátu staršího než 4 roky je možno označit zkratkami "VO", "VOP", "VSOP" a vínovici vyrobenou z destilátu staršího než 6 let zkratkami "X. O.", "EXTRA", "ROYAL" nebo "IMPERIAL".

(7) Při označování lihovin je možno ve složeném názvu výrobku použít název lihoviny, uvedený u příslušného písmene § 16 a 18, pouze v případě, že veškerý etanol obsažený v tomto výrobku pochází z lihoviny, jejíž název je ve složeném názvu použit.

(8) Pokud není touto vyhláškou stanoveno jinak, nesmí být pojmů a označení uvedených u příslušných písmen v § 16 a 18 použito pro jiné výrobky než ty, které splňují podmínky příslušných ustanovení, a to ani ve složeném názvu.

(9) Za účelem prodeje alkoholických nápojů v balení určeném pro spotřebitele, kromě piva a vína, lze používat pouze tyto jmenovité objemy obalů v litrech: 0,02 - 0,03 - 0,04 - 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,35 - 0,50 - 0,70 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,5; výrobky, které nejsou určeny k prodeji konečnému spotřebiteli, mohou být prodávány také ve jmenovitých objemech 1,125 litru, 5,0 litrů a 10,0 litrů; v případě alkoholických nápojů, ke kterým byla přidána voda sycená oxidem uhličitým nebo sodovka, lze používat též všechny objemy menší než 0,10 litru; jiné jmenovité objemy než uvedené v tomto odstavci lze používat pouze u nápojů dodávaných pro zásobování letadel, lodí a vlaků anebo pro prodej v bezcelních zónách.

(10) Přípustná záporná objemová odchylka, měřená při 20 °C, je uvedena v příloze č. 7a.

(11) Absolutní hodnota kladné i záporné odchylky obsahu etanolu v % objemových od obsahu etanolu vyznačeného na obalu je přípustná nejvýše 0,50 % objemových; u alkoholických nápojů obsahujících macerované ovoce nebo části rostlin je přípustná hodnota 1,5 %.

(12) U lihovin nemusí být ve složení uveden obsah vody.".

13. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 335/1997 Sb.

Členění nealkoholických nápojů a koncentrátů k jejich přípravě na skupiny a podskupiny a požadavky na jejich jakost

ČleněníSmyslové požadavky
DruhSkupinaPodskupinaVzhledChuť a vůně
Nealkoholický
nápoj
ovocná nebo zeleninová
šťáva
čirý až kalný, případně s obsahem protlaku, dřeně nebo kousků ovoce nebo zeleniny, bez cizích příměsíodpovídající použitým složkám bez cizích příchutí a pachů
nektarčirý až kalný, případně s obsahem protlaku, dřeně nebo kousků ovoce nebo zeleniny, bez cizích příměsí
nealkoholický nápoj ochucenýovocný nebo zeleninový nápojčirý až kalný, případně s mírným sedimentem, bez cizích příměsí
limonáda
minerální voda ochucená
stolní voda ochucená
sodová vodačirý až jiskrný bez sedimentu a cizích příměsíčistá bez cizích příchutí a pachů
Koncentrát k přípravě nealkoholických nápojůovocný nebo
zeleninový
koncentrát
opalizující až kalný se sedimentem, bez cizích příměsíodpovídající použitým složkám bez cizích příchutí a pachů".
Nápojový koncentrátsirupčirý až kalný, případně s mírným sedimentem, bez cizích příměsí
nízkoenergetický nápojový koncentrát
nápoj v práškuprášek, granule nebo tablety, bez cizích příměsí
sušená ovocná nebo
zeleninová šťáva
bez cizích příměsí a pachů

14. V příloze č. 3 tabulka 2 zní:

"Tabulka 2

Chemické požadavky

druh vínaobsah
etanolu v %
objemových
obsah
těkavých
kyselin
(x) v g/l
nejvýše
obsah cukru v
g/l
ovocná vína
stolní
nejméně 101,3nejvýše 20
ovocná vína
polosladká
nejméně 111,3více než 20,
nejvýše 80
ovocná vína
dezertní
nejméně 141,3více než 80
ovocná vína
dezertní
kořeněná
nejméně 141,3X
ovocná vína
likérová
nejvýše 201,7X
ovocná vína
perlivá
nejvýše 121,3X
cidry a perrynejméně 1,2
a nejvýše 8,5
1,4X
sladovénejméně 13,51,355, odchylka
+/-5
bylinnénejméně 141,7nejvýše 120
medovinanejméně 101,6nejméně 40“.

15. Příloha č. 4 zní:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 335/1997 Sb.

Členění na druhy a skupiny

druhskupina
ovocná vínastolní
polosladká
dezertní
dezertní kořeněná
neperlivá
ostatní vínasladová
bylinná
likérová
cidr a perry
vinný nápoj
medovina“.

16. Příloha č. 5 zní:

"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 335/1997 Sb.

Fyzikální a chemické požadavky na jakost piva1)

ukazatel skupina piva
lehkávýčepníležáky speciální portery ochucená, pšeničná, kvasnicová se sníženým obsahem cukrů se sníženým obsahem alkoholu nealkoholická
skutečné prokvašení % tmavá piva min. 45nestanoveno
 ostatní piva min. 50 nestanovenomin. 50nestanoveno
alkohol2) v obj. %  více než 1,2 více než 0,5 až 1,2 max. 0,5
oxid uhličitý3) v hmotnostních %  min. 0,3
extrakt původní mladiny4) v hmotnostních %  max. 7 8až 10 11 až 12 min. 13 min. 18nestanoveno

Poznámka:

1) U údajů, s výjimkou údajů uvedených v poznámce 2 až 4, označených na obale v množstevních jednotkách, se připouští odchylka +/- 10 % objemových, pokud není uvedeno, že jde o průměrné hodnoty.

2) U piv s obsahem alkoholu nad 1,2 % a do 5,5 % objemových včetně, se připouští odchylka +/- 0,5 % objemových od deklarované hodnoty a u piv s obsahem alkoholu nad 5,5 % objemových se připouští odchylka +/- 1,0 % objemových od deklarované hodnoty, přičemž musí být dodrženy minimální nebo maximální stanovené hodnoty.

3) Kromě piv skladovaných pod atmosférou jiných balících plynů nebo propelantů podle přílohy č. 1 část 15 odst. 2 vyhlášky č. 298/1997 Sb.

4) Obsah extraktu před zakvašením, stanovený v pivě na základě analýzy a výpočtem podle Ballingova vzorce. Na obalu a průvodních obchodních dokladech se uvede obsah původní hladiny hodnotou zaokrouhlenou na celé číslo směrem dolů.“.

17. Příloha č. 6 zní:

"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 335/1997 Sb.

Smyslové požadavky na jakost piva

skupiny pivavzhled piva
obecně všechny skupiny, kromě dále
specifikovaných
čiré až slabě opalizující, zahřátím
odstranitelný chladový zákal není považován
za závadu
pšeničné pivočiré až slabě zakalené
kvasnicové a nefiltrované pivoslabě zakalené až zakalené
skupiny pivachuť a vůně piva:
obecně všechny skupiny pivsladová a chmelová, bez cizích vůní a příchutí
s jemnou až výraznou hořkostí, s řízem
vyvolaným CO2;
přípustné jsou velmi slabé příchutě a vůně:
esterová (ovocná)
kvasničná
pasterační (oxidační)
a po přídatných látkách a nebo látkách
aromatických, povolených podle zvláštního
právního předpisu 2b)
u dále specifikovaných piv se rovněž
připouští:
chuť a vůně:
polotmavé, řezané a tmavé pivomírně nasládlá, karamelová
nealkoholické pivomladinová nebo slabě karamelová
kvasnicové pivovýrazněji kvasnicová
ochucené pivoodpovídající druhu a charakteru použitých
složek
svrchně kvašené pivoslabě ovocná až nakyslá “.

18. Příloha č. 7 zní:

"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 335/1997 Sb.

Členění na skupiny a podskupiny

DruhSkupinaPodskupina
konzumní líh
lihovinadestilátvinný destilát
vínovice neboli brandy nebo Weinbrand
matolinovice vinná
matolinovice ovocná
mlátovice
korintská pálenka neboli Raisin brandy
rum
whisky nebo whiskey
obilný destilát nebo obilná pálenka nebo obilná lihovina
průtahový destilát
ovocný destilát
průtahový ovocný destilát (Geist)
borovička průtahová neboli borovičková pálenka
průtahová
destilát z cidru nebo perry
pivní pálenka nebo Bierbrand
tequila
kategorizovaná
lihovina
likér nebo krém
aquavit nebo akvavit
borovička kvasná
genever nebo jenever
gin
pastiš
ouzo
hořcová pálenka
vodka
tuzemský rum
hořká lihovina
ovocná lihovina
lihovina s přídavkem ovocného destilátu
ostatní lihovina
míchaná lihovina
ostatní
alkoholický
nápoj“.

19. Za přílohu č. 7 se vkládá nová příloha č. 7a, která zní:

"Příloha č. 7a k vyhlášce č. 335/1997 Sb.

Nejvyšší přípustná záporná objemová odchylka od jmenovitého objemu

Jmenovitý objem (Vn)Přípustná záporná chyba nejvýše
obsahu v mililitrechjako % Vnv mililitrech
od        5 do        509-
nad     50 do      100-4,5
nad   100 do      2004,5-
nad   200 do      300-9
nad   300 do      500--
nad   500 do   1 000-15
nad 1 000 do 10 0001,5    - “ .

20. Příloha č. 8 zní:

"Příloha č. 8 k vyhlášce č. 335/1997 Sb.

Fyzikální a chemické požadavky na jakost

DruhSkupinaPodskupinaObsah etanolu v obj.% v hotovém výrobku nejméněObsah etanolu v obj.% v polotovaru destilátuExtrakt v g/l nejvýšeTěkavé látky v g/l alk. nejméně *)Cukr
jako
invertní v g/l
líh konzumnínejvýše
80
lihovinadestilátvinný destilát37,5méně než
86
201,25
vínovice36méně než
94,8
201,25
matolinovice vinná37,5méně než
86
41,4
matolinovice ovocná37,5méně než
86
42
mlátovice38méně než
86
41,4
korintská pálenka37,5méně než
94,5
20
rum37,5méně než
96
102,25
whisky40méně než
94,8
obilný destilát35 (žitná 32%)méně než
96
5  
průtahový destilát37,5
ovocný destilát37,5méně než
86
52
ovocný průtahovýdestilát37,5méně než
96
5
borovička průtahová37,5méně než
96
destilát z
cidru nebo
perry
37,5
pivní pálenka38méně než
86
tequila38
kategorizovaná lihovinalikér15min. 100
krém15min. 250
Aquavit37,5méně než
96
15max.
5
borovička kvasná37,5méně než
96
max.
4
genever37,5méně než
96
gin37,5méně než
96
pastis40méně než
96
max. 100
ouzo37,5nejvýše
80
max.
50
hořcová pálenka37,5méně než
96
vodka37,55max.
5
tuzemský rum37,58max.
5
hořká lihovina35max. 100
lihovina s
přídavkem
ovocného
destilátu
35
ostatní lihovina15
míchaná lihovina15
Ostatní alkoholický nápoj1,2

Poznámka

*) ostatní těkavé látky mimo etanolu a metanolu, tj. suma obsahů vyšších alkoholů, esterů a aldehydů“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

(1) Potraviny vyrobené přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

(2) Označení potravin podle dosavadních právních předpisů lze používat do 1. dubna 2001, s výjimkou označení potravin uvedených v dosavadním znění § 18 písm. d) a e).

(3) Označení potravin uvedených v dosavadním znění v § 18 písm. d) a e) lze používat do 31. prosince 2002.

(4) U likérů vyrobených na bázi destilátů lze ve složeném názvu používat do 31. prosince 2002 název destilátu, a to i v případě, že etanol tohoto výrobku pochází z méně než 100 % a více než 50 % z uvedeného destilátu.

(5) V případě, že aromatizované likéry nesplňují požadavky § 18 odst. 7, lze je uvádět do oběhu pod složeným názvem, který obsahuje výraz "vodka", pouze do 31. prosince 2002.

Čl. III

Účinnost

(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000, s výjimkou § 8 odst. 4 a § 18 odst. 9, které nabývají účinnosti dnem 31. prosince 2002.

(2) Ustanovení § 16 písm. nn) a qq) pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2002.


Ministr:
Ing. Fencl v. r.

Přesunout nahoru