Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 444/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o vzoru, způsobu vyplňování, vyznačování délky platnosti a evidenci dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic

Částka 123/2000
Platnost od 22.12.2000
Účinnost od 01.01.2001
Zrušeno k 01.12.2002 (486/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

444

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 7. prosince 2000

o vzoru, způsobu vyplňování, vyznačování délky platnosti a evidenci dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic

Ministerstvo financí stanoví podle § 46 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., k provedení § 21 odst. 5:


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Dvoudílný kupón (dále jen "kupón") je cenina, která prokazuje zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic.

(2) Kupón se rozlišuje podle délky platnosti na kupón na kalendářní rok, na kalendářní měsíc, na deset po sobě jdoucích dnů nebo na jeden den a dále podle hmotnosti vozidla.

(3) Vzory kupónů podle odstavců 1 a 2 jsou uvedeny v příloze.

§ 2

(1) U kupónů tvoří první část kupónu ta část, která se umisťuje v motorovém vozidle a má tvar nepravidelného šestiúhelníku se zaoblenými rohy o poloměru 4 mm. Vnější rozměry jsou 61 x 61 mm se dvěma zkrácenými rohy. Vzdálenost mezi protilehlými stranami ve vodorovném a svislém směru je 61 mm.

(2) U kupónů má druhá část tvar obdélníku o rozměru 53 x 77 mm (na výšku).

§ 3

Prvky kupónu

(1) Na přední straně první části kupónu viditelné z vnitřní strany vozidla a na zadní straně první části kupónu viditelné z vnější strany vozidla jsou tyto prvky:

a) piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii,

b) číslice označující rok platnosti,

c) doba platnosti, která je u ročního kupónu vyznačena písmenem R, u měsíčního písmenem M, u desetidenního písmenem D a u jednodenního písmenem J,

d) údaj o celkové hmotnosti motorového vozidla nebo jízdní soupravy (dále jen "motorové vozidlo"), pro které je kupón určen,

e) po obvodu spodní části kupónu s platností na jeden kalendářní měsíc číslice 1 až 12 pro vyznačení jeho platnosti v příslušném měsíci,

f) po obvodu horní části kupónu s platností na období deseti po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo na období jednoho dne číslice 1 až 31 pro vyznačení dne začátku jeho platnosti a po obvodu spodní části kupónu číslice 1 až 12 pro vyznačení příslušného kalendářního měsíce,

g) celoplošný ochranný násek,

h) holografický prvek, který je pouze na přední straně kupónu přetištěný dvoupísmennou sérií a šestimístným pořadovým číslem. Roční kupón má holografický prvek barvy zlaté, měsíční, desetidenní a jednodenní kupóny mají holografický prvek barvy stříbrné.

(2) Na přední straně první části kupónu viditelné z vnitřní strany vozidla je vyznačený prostor pro zápis státní poznávací značky.

(3) Na přední straně druhé části kupónu jsou tyto prvky:

a) číslice označující rok platnosti,

b) doba platnosti, která je u ročního kupónu vyznačena písmenem R, u měsíčního písmenem M, u desetidenního písmenem D a u jednodenního písmenem J,

c) nápis "KUPÓN PROKAZUJÍCÍ ZAPLACENÍ POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ DÁLNICE A RYCHLOSTNÍ SILNICE (2. ČÁST)",

d) údaj o celkové hmotnosti motorového vozidla, pro které je kupón určen,

e) piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii,

f) prostor pro zápis státní poznávací značky,

g) holografický prvek přetištěný shodnou dvoupísmennou sérií a shodným šestimístným pořadovým číslem jako na kupónu v motorovém vozidle. Roční kupón má holografický prvek barvy zlaté, měsíční, desetidenní a jednodenní kupóny mají holografický prvek barvy stříbrné.

§ 4

Barevné provedení kupónů

(1) Barvy prvků kupónů uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) až f), odst. 3 písm. a) až e), § 5 odst. 1 až 4 a 7 a § 6 odst. 1 až 4, 7 a 8 jsou voleny tak, aby byla zaručena jejich snadná čitelnost a vzájemná rozpoznatelnost. U jedné z barev podkladu kupónu se použije ochranný irisový přechod odstínů.

(2) Jako základní podkladová barva je použita u kupónu platného pro

a) kalendářní rok barva modrá,

b) kalendářní měsíc barva zelená,

c) deset dnů barva červená,

d) jeden den barva hnědá.

§ 5

Plošné řešení první části kupónu

(1) Piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii je 5 mm vysoký a široký podle hmotnostní kategorie pro

a) vozidlo do 3,5 tuny - 12 mm,

b) vozidlo nad 3,5 tuny do 12 tun - 13 mm,

c) vozidlo nad 12 tun - 14 mm.

Symbol pro hmotnostní kategorii do 3,5 tuny a nad 3,5 tuny do 12 tun je umístěn 1 mm od spodního okraje rámečku a 42 mm od jeho horního okraje. Symbol pro hmotnostní kategorii nad 12 tun je umístěn na spodním okraji rámečku a 43 mm od jeho horního okraje.

(2) Nápisy obsahující údaje o celkové hmotnosti vozidla

a) "do 3,5 tuny",

b) "nad 3,5 do 12 tun",

c) "nad 12 tun"

jsou vysoké 4 mm a jsou umístěny nad rámečkem pro zápis státní poznávací značky.

(3) První číslice označující rok platnosti je vysoká 8,2 mm, další 3 číslice jsou vysoké 6 mm. Jsou umístěny nad údajem o hmotnostní kategorii vozidla a vedle holografického prvku. Číslice označující rok platnosti částečně překrývá písmeno označující dobu platnosti.

(4) Písmeno označující dobu platnosti je u ročního a měsíčního kupónu vysoké 18 mm, u desetidenního kupónu 16 mm a u jednodenního kupónu 20 mm. Písmena R, M, D a J jsou částečně překryta číslicí označující rok platnosti.

(5) Holografický prvek je umístěn na přední straně kupónu v pravé horní části a na zadní straně kupónu v levé horní části. Holografický prvek je odlišný tvarem podle celkové hmotnosti vozidla uvedené v odstavci 2 a podle barevnosti uvedené v § 3 odst. 1 písm. h).

(6) Rámeček pro zápis státní poznávací značky je umístěn na přední spodní straně kupónu a je 6 mm vysoký a 34 mm široký. Jeho spodní okraj je vzdálen 8 mm od spodního okraje rámečku kupónu.

(7) Dvoupísmenná série i šestimístné číslo jsou 3 mm vysoké a jsou umístěny na přední straně kupónu přes holografický prvek. Série je umístěna pod šestimístným pořadovým číslem na jeho středové ose.

(8) Ve spodní části kupónu je tmavomodře vytištěn 13místný čárový kód.

§ 6

Plošné řešení druhé části kupónu

(1) Piktogram vozidla symbolizující příslušnou hmotnostní kategorii je 5 mm vysoký a široký podle hmotnostní kategorie pro

a) vozidlo do 3,5 tuny - 12 mm,

b) vozidlo nad 3,5 tuny do 12 tun - 13 mm,

c) vozidlo nad 12 tun - 14 mm.

Piktogram je umístěn v pravé horní části kupónu nad písmenem označujícím dobu platnosti kupónu. Od horního okraje rámečku je vzdálen 4 mm.

(2) Prvá číslice označující rok platnosti je vysoká 5 mm, další 3 číslice jsou vysoké 4 mm. Jsou umístěny společně s písmenem označujícím dobu platnosti ve dvojitém rámečku ve tvaru kupónu v motorovém vozidle vpravo od holografického prvku. Číslice označující rok platnosti částečně překrývají písmeno označující dobu platnosti.

(3) Písmeno označující dobu platnosti je u ročních, měsíčních a desetidenních kupónů vysoké 11 mm, u jednodenních 14 mm.

(4) Holografický prvek, jehož tvar je stranově zúžen, je umístěn v levé horní části kupónu a tvarem odpovídá holografickému prvku na kupónu v motorovém vozidle.

(5) Rámeček pro zápis státní poznávací značky je vysoký 6 mm a široký 34 mm a je umístěn ve spodní části kupónu. Jeho spodní okraj je vzdálen 4 mm od spodního okraje tištěné plochy kupónu.

(6) Dvoupísmenná série a šestimístné číslo 3 mm vysoké jsou umístěny přes holografický prvek. Série je umístěna pod šestimístným číslem na středové ose okénka pro holografický prvek.

(7) Nápis "KUPÓN PROKAZUJÍCÍ ZAPLACENÍ POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ DÁLNICE A RYCHLOSTNÍ SILNICE (2. ČÁST)" je umístěn ve střední části kupónu. Výška písmen v nápisu je 2,2 mm, kromě slova "KUPÓN", kde jsou písmena vysoká 3 mm.

(8) Nápisy obsahující údaje o celkové hmotnosti vozidla

a) "do 3,5 tuny",

b) "nad 3,5 do 12 tun",

c) "nad 12 tun"

jsou vysoké 2,2 mm a jsou umístěny vlevo nad rámečkem pro zápis státní poznávací značky a pod nápisem uvedeným pod bodem 7.

§ 7

Způsob vyplňování kupónu

(1) Údaj o státní poznávací značce motorového vozidla vyplňuje řidič na obou částech kupónu v místech k tomu určených, jak je uvedeno v § 5 odst. 8 a § 6 odst. 6. Údaj se vyplní čitelně tak, aby nebyl běžným způsobem odstranitelný, např. plnicím perem nebo propisovací tužkou.

(2) Případná změna státní poznávací značky motorového vozidla se na kupónu nevyznačuje.

§ 8

Způsob vyznačování doby platnosti kupónu

Vyznačení doby platnosti kupónu prokazujícího zaplacení poplatku na kalendářní měsíc, na deset po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo na jeden den provádí prodejce při prodeji děrováním prvé části kupónu na místech určených pro vyznačení příslušného měsíce a dne, jak je uvedeno v § 3 odst. 1 písm. e) a f).

§ 9

Evidence kupónů

(1) Kupóny se evidují podle dvoupísmenných sérií označených velkými písmeny a šestimístnými pořadovými čísly. Odděleně se evidují podle hmotnostních kategorií vozidel, podle doby jejich platnosti a podle přijatých, vydaných, prodaných a vrácených kupónů. Kupóny se u prodejce evidují jako ceniny podle zvláštního právního předpisu.2)

(2) Zvlášť se evidují kupóny poškozené, vyměněné nebo kupóny s chybným vyznačením doby platnosti.

(3) Právnická osoba pověřená Ministerstvem financí činnostmi spojenými s prodejem kupónů vede evidenci podle odstavců 1 a 2 a předává je k distribuci a prodeji na základě předávacího protokolu.


§ 10

Zrušuje se vyhláška Ministerstva financí č. 253/1999 Sb., o vzoru a evidenci nálepek prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic a o zacházení s nimi.

§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 392/2001 Sb. Čl. II

Platnost kupónů vzoru 2001 vydaných podle dosavadního právního předpisu není dotčena u kupónů na kalendářní měsíc a na jeden den do 31. prosince 2001, u kupónů na deset dní do 10. ledna 2002 a na kalendářní rok do 31. ledna 2002.


Ministr:

doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 písm. r) a s) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

2) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.


Příloha k vyhlášce č. 444/2000 Sb.

Vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic

1. Kupóny s platností na kalendářní rok pro motorové vozidlo nebo jízdní soupravu:

a) do celkové hmotnosti 3,5 tuny

b) o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun


c) o celkové hmotnosti nad 12 tun


2. Kupóny s platností na kalendářní měsíc pro motorové vozidlo nebo jízdní soupravu:

a) do celkové hmotnosti 3,5 tuny


b) o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun

c) o celkové hmotnosti nad 12 tun

3. Kupóny s platností na 10 dní pro motorové vozidlo nebo jízdní soupravu:

a) do celkové hmotnosti 3,5 tuny

b) o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun


c) o celkové hmotnosti nad 12 tun

4. Kupón s platností na jeden den pro motorové vozidlo nebo jízdní soupravu o celkové hmotnosti nad 12 tun

Přesunout nahoru