Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 441/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)

Částka 122/2000
Platnost od 22.12.2000
Účinnost od 01.01.2001
Zrušeno k 01.01.2002 (480/2001 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

441

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 4. prosince 2000,

kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)

Vláda nařizuje podle § 56 odst. 2 a § 57 odst. 1 písm. a), c), d), f) a g) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon:


§ 1

Clo z dováženého zboží se vyměřuje podle sazeb stanovených celním sazebníkem uvedeným v příloze č. 1 k tomuto nařízení, není-li dále stanoveno jinak.

§ 2

(1) Ze zboží uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení se vyměřuje clo podle sazeb stanovených v této příloze, za předpokladu, že:

a) zboží je navrženo do celního režimu volného oběhu,

b) zboží pochází ze státu, se kterým byla uzavřena smlouva o vzájemném poskytování celních výhod nebo ze státu, kterému jsou celní výhody poskytovány podle zvláštního předpisu,1)

c) celní kvóta vztahující se k tomuto zboží není vyčerpána.

(2) Celní kvóta se otevírá v 8.00 hodin prvního dne období, na které je tato kvóta otevřena. Připadne-li tento den na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, otevírá se kvóta nejbližší následující pracovní den.

(3) Ustanovení odstavce 2 se užije na otevření celních kvót v rámci dohod o volném obchodu obdobně.

§ 3

Preferenční sazební opatření stanovená v celním sazebníku uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení se vztahují na zboží pocházející a dovážené přímo z rozvojových zemí, které jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 4

Zboží pocházející a dovážené přímo z nejméně rozvinutých zemí, které jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto nařízení, je bez cla.

§ 5

Zbožím pocházejícím z rozvojových nebo nejméně rozvinutých zemí se rozumí zboží, které splňuje podmínky stanovené zvláštním předpisem.2)

§ 6

Zboží dovážené ze zahraničí, které má preferenční původ v České republice podle podmínek stanovených mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána,3) je bez cla.

§ 7

Ze zboží uvedeného v příloze č. 5 k tomuto nařízení se vyměřuje clo podle sazeb stanovených v této příloze.

§ 8

Seznam textilních výrobků nebo ošacení, u nichž lze uplatnit ochranné opatření podle zvláštního právního předpisu4) (dále jen "nezačleněné textilní výrobky"), je uveden v příloze č. 6 k tomuto nařízení.


§ 9

(1) Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 318/1999 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník).

2. Nařízení vlády č. 178/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/1999 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník).

3. Nařízení vlády č. 179/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/1999 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník), ve znění nařízení vlády č. 178/2000 Sb.

4. Nařízení vlády č. 356/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/1999 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník), ve znění pozdějších předpisů.

(2) Za období předcházející dni nabytí účinnosti tohoto nařízení se použijí dosavadní právní předpisy.

§ 10

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v . r.

Místopředseda vlády a ministr financí:

doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 441/2000 Sb.

Úvod k celnímu sazebníku

I. Nomenklatura

Celní sazebník používá pro účely klasifikace zboží Kombinovanou nomenklaturu Evropské unie. Tato nomenklatura vychází z Harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží (Harmonizovaný systém)*), který rozděluje zboží do 21 tříd (I až XXI) a 97 kapitol (01 až 97). Každá kapitola se dále hierarchicky člení na čtyřmístná čísla a šestimístné položky.

Kombinovaná nomenklatura navazuje na hierarchii Harmonizovaného systému a dále ji doplňuje o dvoumístné číselné označení, tj. na osmimístné podpoložky.

Obligatorní (povinnou) částí nomenklatury jsou kromě popisu a číselného označení zboží také poznámky ke třídám, kapitolám, číslům, položkám a podpoložkám, jakož i Všeobecná pravidla pro interpretaci Harmonizovaného systému. Všechny jmenované části nomenklatury jsou beze změny převzaty z Harmonizovaného systému a Kombinované nomenklatury Evropské unie a nelze je měnit podle potřeb jednotlivých subjektů.

Změny Kombinované nomenklatury platné od 1. ledna 2001 jsou pro snazší orientaci vyznačeny “*“ (hvězdičkou) na 1. pozici sloupce 1 celního sazebníku.

II. Všeobecná pravidla pro interpretaci Harmonizovaného systému

1. Názvy tříd, kapitol a podkapitol mají pouze orientační charakter; pro právní účely jsou pro zařazování směrodatná znění čísel a odpovídajících poznámek ke třídám nebo kapitolám, jakož i následujících pravidel, pokud znění těchto čísel nebo poznámek nestanoví jinak.

2. a) Každé uvedení výrobku v některém z čísel se vztahuje také na výrobek, který není kompletní nebo jehož zpracování není dokončeno, pokud již má při předložení podstatné rysy kompletního nebo dokončeného výrobku. Totéž platí pro zařazení kompletního nebo dokončeného výrobku (nebo výrobku zařazovaného podle tohoto pravidla jako kompletní nebo dokončený výrobek), který je předkládán v nesmontovaném nebo rozloženém stavu.

b) Každé uvedení materiálu nebo látky v některém z čísel se vztahuje také na tento materiál nebo látku ve směsi nebo v kombinaci s jinými materiály nebo látkami. Každé uvedení zboží z určitého materiálu nebo látky se vztahuje na zboží sestávající zcela nebo částečně z tohoto materiálu nebo látky. Zařazování zboží sestávajícího z více než jednoho materiálu nebo látky se provádí podle zásad uvedených v pravidle 3.

3. Zboží, které lze podle pravidla 2 b) nebo jiných důvodů zařadit príma facie do dvou nebo více čísel, se zařazuje takto:

a) Číslo, které obsahuje nejspecifičtější popis, má přednost před čísly s obecnějším popisem. Jestliže se však každé ze dvou nebo více čísel vztahuje pouze na část materiálů nebo látek obsažených ve smíšeném nebo složeném zboží, nebo pouze na část položek soupravy (sady) v balení pro drobný prodej, považují se tato čísla za stejně specifická ve vztahu k tomuto zboží, i když jedno z nich obsahuje úplnější nebo přesnější popis zboží.

b) Směsi, zboží složené z různých materiálů nebo vytvořené z různých komponentů a zboží v soupravách (sadách) v balení pro drobný prodej, které nelze zařadit podle pravidla 3 a), se zařadí podle materiálu nebo komponentu, který jim dává podstatné rysy, je-li možno takový materiál nebo komponent určit.

c) Zboží, které nelze zařadit podle pravidel 3 a) ani 3 b), se zařadí do posledního z čísel, která podle pořadí přicházejí v úvahu.

4. Zboží, které nelze zařadit podle výše uvedených pravidel, se zařazuje do čísla odpovídajícího nejpodobnějšímu zboží.

5. Kromě předchozích ustanovení se na zboží uvedené níže použijí následující pravidla:

a) Pouzdra pro fotografické přístroje, hudební nástroje, zbraně, rýsovací a kreslící nástroje, náhrdelníky a podobné schránky, speciálně tvarované nebo uzpůsobené pro vložení určitého výrobku nebo soupravy (sady) výrobků, vhodné k dlouhodobému používání a předkládané s výrobky, pro něž jsou určeny, se zařazují s těmito výrobky, jestliže jsou s nimi obvykle prodávány. Toto pravidlo se však nevztahuje na schránky, které dávají celku podstatné rysy.

b) Podle ustanovení pravidla 5 a) se obalové materiály a obaly, v nichž je zabaleno předkládané zboží, zařazují s tímto zbožím, jsou-li pro balení tohoto zboží obvykle používány. Toto ustanovení však není závazné, jsou-li obalové materiály nebo obaly zjevně vhodné k opakovanému použití.

6. Zařazování zboží do položek určitého čísla je pro právní účely stanoveno zněním těchto položek a odpovídajícími poznámkami k položkám, jakož i mutatis mutandis výše uvedenými pravidly, přičemž se rozumí, že srovnávány mohou být pouze položky stejné úrovně. Pro účely tohoto pravidla se rovněž uplatňují příslušné poznámky ke třídě a kapitole, není-li stanoveno jinak.

III. Všeobecná pravidla pro celní sazby

1. Smluvní celní sazby se uplatňují na dovážené zboží pocházející ze státu, který je smluvní stranou Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT 1994), nebo s nímž Česká republika provádí dohodu obsahující ustanovení o vzájemném poskytování doložky nejvyšších výhod. Smluvní celní sazby mohou být použity také při dovozu zboží pocházejícího ze států, které nesplňují výše uvedené podmínky, avšak jsou jmenovány v obecně závazném právním předpisu.

Smluvní celní sazby uvedené ve sloupci 5 celního sazebníku zahrnují celní koncese aplikovatelné od 1. ledna 2001 podle výsledků Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání GATT. Pro určité farmaceutické výrobky podpoložek celního sazebníku označených zkratkou „EXF“ ve sloupci 7 celního sazebníku, jsou smluvní celní sazby uvedeny v příloze 5. V souladu s ustanovením článku II GATT 1994 jsou některé celní sazby stanovené pro rok 2001 sníženy oproti smluvně vázané úrovni.

Smluvní celní sazby uvedené ve sloupci 5 celního sazebníku zahrnují rovněž celní koncese platné od 1. ledna 2001 na základě Ministerské deklarace o obchodu s výrobky informačních technologií. Podpoložky celního sazebníku, na něž se tato deklarace vztahuje, jsou označeny zkratkou “ITA“ uvedenou ve sloupci 7 celního sazebníku.

2. Všeobecné celní sazby uvedené ve sloupci 4 celního sazebníku se uplatňují při dovozu zboží pocházejícího z jiných států, než jsou uvedeny v pravidle 1, nebo jestliže dovozce neprokáže původ zboží.

3. Preferenční snížení cla podle sloupce 6 celního sazebníku se použije v případě, že dovážené zboží má původ v rozvojových zemích. Pravidla pro stanovení a prokázání preferenčního původu jsou dána obecně závazným právním předpisem.

Preferenční rozpětí je vyjádřeno jedním z následujících způsobů:

a) preference “bez cla“ znamená nulovou sazbu dovozního cla,

b) preferencí “-50“ se rozumí, že clo vypočítané podle všeobecné nebo smluvní sazby platné v okamžiku propuštění zboží do navrhovaného celního režimu se snižuje o 50%.

Česká republika si vyhrazuje právo na celkové nebo částečné zrušení preferencí v případech, kdy se země přijímající preference uchýlí k nekalým obchodním praktikám, včetně diskriminačních opatření vůči ČR, nebo k porušování práv duševního vlastnictví. Odnětí preferencí není automatické, ale předcházejí mu konzultace.

4. Smluvní nebo všeobecné celní sazby se snižují rovněž při dovozu zboží pocházejícího ze zemí nebo skupin zemí, se kterými Česká republika provádí smlouvu o vytvoření celní unie nebo oblasti volného obchodu. Pravidla pro stanovení a prokázání preferenčního původu jsou dána těmito mezinárodními smlouvami. Rozsah, základ a způsob preferenčního snížení cla pro jednotlivé druhy zboží jsou dány uvedenými smlouvami.

5. Pravidla 1 až 5 nevylučují možnost aplikovat v souladu s mezinárodními dohodami a obecně závaznými právními předpisy jiné celní sazby než jsou uvedeny v celním sazebníku.

6. Jednotná celní sazba se použije v případech stanovených obecně závazným právním předpisem.

7. Celní sazby uvedené jako procenta jsou sazbami valorickými (sazbami ad valorem).

IV. Měrné jednotky

Ve sloupci 3 celního sazebníku označeném zkratkou “MJ“ jsou uvedeny měrné jednotky, v nichž je deklarováno množství zboží pro účely statistické, celní, daňové a jiné.

V případech, kdy se měrná jednotka použitá pro sledování celní kvóty liší od měrné jednotky pro vyměření spotřební daně, je tato skutečnost uvedena poznámkou ve sloupci 7 celního sazebníku.

Použité zkratky znamenají:
CTMkarát (200 miligramů)MTQkrychlový metr
GRMgramMTRmetr
HLThektolitrMWHmegawatthodina
KGNkilogram čisté hmotnostiNARpočet kusů
LPAlitr čistého alkoholuNPRpočet párů
LTRlitr (1 krychlový decimetr)TNNtuna čisté hmotnosti
MTKčtvereční metrUNSnespecifikováno

V. Přehled tříd a kapitol celního sazebníku

TŘÍDA I

ŽIVÁ ZVÍŘATA; ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY

01 Živá zvířata

02 Maso a jedlé droby

03 Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí

04 Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

05 Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

TŘÍDA II

ROSTLINNÉ PRODUKTY

06 Dřeviny a jiné rostliny; hlízy, kořeny a podobné; řezané květiny a dekorativní zeleň

07 Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy

08 Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů

09 Káva, čaj, maté a koření

10 Obiloviny

11 Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek

12 Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny;sláma a pícniny

13 Šelak; gumy, pryskyřice a jiné rostlinné šťávy a výtažky

14 Rostlinné pletací materiály a jiné produkty rostlinného původu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté

TŘÍDA III

ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE; VÝROBKY VZNIKLÉ JEJICH ŠTĚPENÍM; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ VOSKY

15 Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje; výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky

TŘÍDA IV

VÝROBKY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU; NÁPOJE, LIHOVÉ TEKUTINY A OCET; TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY

16 Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých

17 Cukr a cukrovinky

18 Kakao a kakaové přípravky

19 Přípravky z obilovin, mouky, škrobu nebo mléka; jemné pečivo

20 Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin

21 Různé potravinářské přípravky

22 Nápoje, lihové tekutiny a ocet

23 Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo

24 Tabák a vyrobené tabákové náhražky

TŘÍDA V

NEROSTNÉ PRODUKTY

25 Sůl; síra; zeminy a kameny; sádrovcové materiály, vápno a cement

26 Rudy kovů, strusky a popely

27 Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky

TŘÍDA VI

VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU A PŘÍBUZNÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ

28 Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů

29 Organické chemikálie

30 Farmaceutické výrobky

31 Hnojiva

32 Tříselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a ostatní barvicí látky; nátěrové hmoty; tmely; inkousty

33 Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky pro osobní hygienu

34 Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací a čisticí prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, leštící nebo cídící přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, “dentální vosky“ a dentální přípravky na bázi sádry

35 Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy

36 Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravky

37 Fotografické nebo kinematografické zboží

38 Různé chemické výrobky

TŘÍDA VII

PLASTY A VÝROBKY Z NICH; KAUČUK A VÝROBKY Z NĚJ

39 Plasty a výrobky z nich

40 Kaučuk a výrobky z něj

TŘÍDA VIII

SUROVÉ KŮŽE A KOŽKY, USNĚ, KOŽEŠINY A VÝROBKY Z NICH; SEDLÁŘSKÉ A ŘEMENÁŘSKÉ VÝROBKY; CESTOVNÍ POTŘEBY, KABELKY A PODOBNÉ SCHRÁNKY; VÝROBKY ZE STŘEV (JINÝCH NEŽ Z HOUSENEK BOURCE MORUŠOVÉHO)

41 Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně

42 Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového)

43 Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich

TŘÍDA IX

DŘEVO A DŘEVĚNÉ VÝROBKY; DŘEVĚNÉ UHLÍ; KOREK A KORKOVÉ VÝROBKY; VÝROBKY ZE SLÁMY, ESPARTA NEBO JINÝCH PLETACÍCH MATERIÁLŮ; KOŠÍKÁŘSKÉ A PROUTĚNÉ VÝROBKY

44 Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí

45 Korek a korkové výrobky

46 Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky

TŘÍDA X

BUNIČINA ZE DŘEVA NEBO Z JINÝCH CELULÓZOVÝCH VLÁKNOVIN; SBĚROVÝ PAPÍR , KARTÓN NEBO LEPENKA (TÉŽ ODPAD A VÝMĚT); PAPÍR, KARTÓN, LEPENKA A VÝROBKY Z NICH

47 Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (též odpad a výmět)

48 Papír, kartón a lepenka; výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartónu nebo lepenky

49 Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány

TŘÍDA XI

TEXTILIE A TEXTILNÍ VÝROBKY

50 Hedvábí

51 Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné příze a tkaniny

52 Bavlna

53 Jiná rostlinná textilní vlákna; papírové nitě a tkaniny z papírových nití

54 Chemická nekonečná vlákna

55 Chemická střížová vlákna

56 Vata, plsť a netkané textilie; speciální příze; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich

57 Koberce a jiné textilní podlahové krytiny

58 Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapisérie; prýmkařské výrobky; výšivky

59 Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované; textilní výrobky vhodné pro průmyslové použití

60 Pletené nebo háčkované textilie

61 Oděvy a oděvní doplňky pletené nebo háčkované

62 Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované

63 Jiné zcela dokončené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry

TŘÍDA XII

OBUV, POKRÝVKY HLAVY, DEŠTNÍKY, SLUNEČNÍKY, VYCHÁZKOVÉ HOLE, SEDACÍ HOLE, BIČE, JEZDECKÉ BIČÍKY A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; UPRAVENÁ PÉRA A VÝROBKY Z NICH; UMĚLÉ KVĚTINY; VÝROBKY Z VLASŮ

64 Obuv, kamaše a podobné výrobky; části a součásti těchto výrobků

65 Pokrývky hlavy a jejich části a součásti

66 Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti

67 Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů

TŘÍDA XIII

VÝROBKY Z KAMENE, SÁDRY, CEMENTU, OSINKU (AZBESTU), SLÍDY NEBO PODOBNÝCH MATERIÁLŮ; KERAMICKÉ VÝROBKY; SKLO A SKLENĚNÉ VÝROBKY

68 Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů

69 Keramické výrobky

70 Sklo a skleněné výrobky

TŘÍDA XIV

PŘÍRODNÍ NEBO UMĚLE PĚSTOVANÉ PERLY, DRAHOKAMY NEBO POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVY A VÝROBKY Z NICH; BIŽUTERIE; MINCE

71 Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince

TŘÍDA XV

OBECNÉ KOVY A VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ

72 Železo a ocel

73 Výrobky ze železa nebo oceli

74 Měď a výrobky z ní

75 Nikl a výrobky z něho

76 Hliník a výrobky z něho

77 (Určeno pro případnou budoucí potřebu Harmonizovaného systému)

78 Olovo a výrobky z něho

79 Zinek a výrobky ze něho

80 Cín a výrobky z něho

81 Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich

82 Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a příbory, z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů

83 Různé výrobky z obecných kovů

TŘÍDA XVI

STROJE A MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ; ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU, PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI TELEVIZNÍHO OBRAZU A ZVUKU A ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ K TĚMTO PŘÍSTROJŮM

84 Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti

85 Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku, část a součásti a příslušenství k těmto přístrojům

TŘÍDA XVII

VOZIDLA, LETADLA, PLAVIDLA A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

86 Železniční nebo tramvajové lokomotivy; kolejová vozidla a jejich části a součásti; kolejový svrškový upevňovací materiál a jeho části a součásti, mechanická (též elektromechanická) dopravní signalizační zařízení všeho druhu

87 Vozidla, jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství

88 Letadla, kosmické lodě a jejich části a součásti

89 Námořní a říční lodě a jiná plavidla

TŘÍDA XVIII

NÁSTROJE A PŘÍSTROJE OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MĚŘICÍ, KONTROLNÍ, PŘESNÉ, LÉKAŘSKÉ NEBO CHIRURGICKÉ; HODINY A HODINKY; HUDEBNÍ NÁSTROJE; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

90 Nástroje a přístroje optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné; lékařské nebo chirurgické; jejich části, součásti a příslušenství

91 Hodiny a hodinky a jejich části a součásti

92 Hudební nástroje; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů

TŘÍDA XIX

ZBRANĚ A STŘELIVO; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

93 Zbraně a střelivo; jejich částí, součásti a příslušenství

TŘÍDA XX

RŮZNÉ VÝROBKY

94 Nábytek; lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a čalouněné výrobky; svítidla a osvětlovací zařízení, jinde neuvedená nebo nezahrnutá; světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby

95 Hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části, součásti a příslušenství

96 Různé výrobky

TŘÍDA XXI

UMĚLECKÁ DÍLA, SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY A STAROŽITNOSTI

97 Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

TŘÍDA I

ŽIVÁ ZVÍŘATA; ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY

Poznámky ke třídě.

1. Jakákoli zmínka o určitém rodu nebo druhu zvířat se v této třídě vztahuje také na mláďata toho rodu nebo druhu, není-li stanoveno jinak.

2. Pokud není stanoveno jinak, výraz „sušené“ výrobky zahrnuje v celé nomenklatuře také výrobky, které byly dehydrovány, zbaveny vody odpařením nebo vymražením.

KAPITOLA 1

ŽIVÁ ZVÍŘATA

Poznámka ke kapitole.

1. Do této kapitoly patří všechna živá zvířata vyjma:

a) ryby a korýše, měkkýše a ostatní vodní bezobratlé čísel 0301, 0306 nebo 0307;

b) kultury mikroorganismů a ostatní produkty čísla 3002;

c) zvířata čísla 9508

Interpretační poznámka ke kapitole

1. Ve smyslu podpoložek 0101 11 00, 0102 10 10, 0102 10 30, 0102 10 90, 0103 10 00, 0104 10 10 a 0104 20 10 se výrazem “plemenná čistokrevná zvířata“ rozumí pouze ta plemenná zvířata, která jsou za čistokrevná považována kompetentními státními orgány.

Položka
celního
sazebníku
Název zboží MJCelní sazbaPref. snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob.Smluvní
1234567
0101Koně, osli, muli a mezci, živí
- Koně:
0101 11 00- - Plemenná čistokrevná zvířataNAR17.0bez
0101 19- - Ostatní:
0101 19 10- - - K porážceNAR17.08.0
0101 19 90- - - OstatníNAR17.08.0
0101 20- Osli, muli a mezci:
0101 20 10- - OsliNAR4.0bezbez
0101 20 90- -Muli a mezciNAR4.0bezbez
0102Živý skot
0102 10-Plemenná čistokrevná zvířata:
0102 10 10- -Jalovice (hovězí samice, které se nikdy neotelily)NAR5.0bez
0102 10 30- -KrávyNAR5.0bez
0102 10 90- -OstatníNAR5.0bez
0102 90-Ostatní:
- -Domácí druhy:
0102 90 05- - -O hmotnosti nepřesahující 80 kgNAR115.297.51
- - -O hmotnosti převyšující 80 kg, avšak nepřesahující 160 kg:
0102 90 21- - - -K porážceNAR115.297.51
0102 90 29- - - -OstatníNAR115.297.51
- - -O hmotnosti převyšující 160 kg, avšak nepřesahující 300 kg:
0102 90 41- - - -K porážceNAR115.297.51
0102 90 49- - - -OstatníNAR115.297.51
- - -O hmotnosti převyšující 300 kg:
- - - -Jalovice (hovězí samice, které se nikdy neotelily):
0102 90 51- - - - -K porážceNAR115.297.51
0102 90 59- - - - -OstatníNAR115.297.51
- - - -Krávy:
0102 90 61- - - - -K porážceNAR83.871.01
0102 90 69- - - - -OstatníNAR83.871.01
- - - -Ostatní:
0102 90 71- - - - -K porážceNAR61.452.01
0102 90 79- - - - -OstatníNAR61.452.01
0102 90 90- -OstatníNAR61.452.01
0103Živá prasata
0103 10 00-Plemenná čistokrevná zvířataNAR5.0bez
-Ostatní:
0103 91- -S hmotností menší než 50 kg:
0103 91 10- - -Domácí druhyNAR25.021.0
0103 91 90- - -OstatníNAR25.021.0
0103 92- -S hmotností 50 kg nebo vyšší:
- - -Domácí druhy:
0103 92 11- - - -Prasnice, které vrhly selata alespoň jednou a o hmotnosti nejméně 160 kgNAR33.728.61
0103 92 19- - - -OstatníNAR33.728.61
0103 92 90- - -OstatníNAR33.728.61
0104Ovce a kozy, živé
0104 10-Ovce:
0104 10 10- -Plemenná čistokrevná zvířataNAR5.0bez
- -Ostatní:
0104 10 30- - -Jehňata do stáří jednoho rokuNAR130.6100.01
0104 10 80- - -OstatníNAR130.6100.01
0104 20-Kozy:
0104 20 10- -Plemenná čistokrevná zvířataNAR5.0bez
0104 20 90- -OstatníNAR5.02.0bez
0105Živí kohouti a slepice (drůbež druhu Gallus domesticus), kachny, husy, krocani, krůty a perličky
-O hmotnosti nepřesahující 185 g:
0105 11- -Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus:
- - -Samičí kuřata chovná a reprodukční:
0105 11 11- - - -Pro snášení vajecNAR12.02.0
0105 11 19- - - -OstatníNAR12.02.0
- - -Ostatní:
0105 11 91- - - -Pro snášení vajecNAR12.02.0
0105 11 99- - -OstatníNAR12.02.0
0105 12 00- -Krocani a krůtyNAR12.06.0
0105 19- -Ostatní:
0105 19 20- - -HusyNAR12.06.0
0105 19 90- - -Kachny a perličkyNAR12.06.0
-Ostatní:
0105 92 00- -Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus o hmotnosti nepřesahující 2000 gNAR12.010.2
0105 93 00- -Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus o hmotnosti převyšující 2000 gNAR12.010.2
0105 99- -Ostatní:
0105 99 10- - -KachnyNAR12.010.0
0105 99 20- - -HusyNAR12.010.0
0105 99 30- - -Krůty a krocaniNAR12.010.0
0105 99 50- - -PerličkyNAR12.010.0
0106 00Ostatní živá zvířata
0106 00 10-Domácí králíciNARbezbez
0106 00 20-HolubiNARbezbez
0106 00 90-OstatníNARbezbez

Význam poznámky (1) ke sloupci 5:

V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatněni nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení vlády.

KAPITOLA 2

MASO A JEDLÉ DROBY

Poznámka ke kapitole.

1. Do této kapitoly nepatří:

a) výrobky popsané v číslech 0201 až 0208 nebo 0210 nezpůsobilé nebo nevhodné k lidskému požívání;

b) zvířecí střeva, měchýře nebo žaludky (čísla 0504) nebo zvířecí krev (čísel 0511 nebo 3002); nebo

c) živočišné tuky, jiné než výrobky čísla 0209 (kapitola 15).

Doplňkové poznámky ke kapitole

1.

A. Následujícími výrazy se rozumí:

a) “Hovězí maso v celku“ ve smyslu položek 0201 10 a 0202 10: celé tělo poraženého zvířete po jeho vykrvení, vyvržení a stažení z kůže, s hlavou nebo bez ní, s nohami nebo bez nich a s jinými droby nebo bez nich. Je-li hovězí maso v celku projednáváno bez hlav, musí být hlava od něj oddělena v místě hlavového (atlanto-occipitálního) kloubu. Je-li projednáváno bez noh, musí být nohy odděleny na úrovni carpo-metacarpálního nebo tarso-metatarsálního kloubu; hovězí maso v celku zahrnuje přední část se všemi kostmi, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s více než deseti páry žeber.

b) “Hovězí maso půlené“ ve smyslu položek 0201 10 a 0202 10: výrobek získaný symetrickým rozdělením hovězího masa v celku středem obratlů krčních, hřbetních, bederních (lumbálních) a křížových (sakrálních) a středem hrudní kosti a srůstu ischio-stydkých kostí; “hovězí maso půlené“ zahrnuje jeho přední část se všemi kostmi, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s více než deseti páry žeber.

c) “Kompenzované čtvrti“ ve smyslu podpoložek 0201 20 20 a 0202 20 10 jsou tvořeny:

- buďto z předních čtvrtí, zahrnujících všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec a dělené u desátého žebra; a zadních čtvrtí zahrnujících všechny kosti, jakož i kýtu a zadní roštěnec se svíčkovou a dělené u třetího žebra, nebo

- z předních čtvrtí zahrnujících všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec a dělené u pátého žebra s připojeným celým bokem a hrudím, a zadních čtvrtí, zahrnujících všechny kosti, jakož i kýtu a nízký roštěnec se svíčkovou a dělené u osmého řezaného žebra.

Přední a zadní čtvrti tvořící “kompenzované čtvrti“ musí být předloženy k celnímu projednávání současně a ve stejném počtu o celkové hmotnosti předních čtvrtí shodné s celkovou hmotností zadních čtvrtí; nicméně je však tolerován rozdíl mezi hmotností těchto dvou částí zásilky, za předpokladu, že tento rozdíl není větší než 5% celkové hmotnosti těžší části (předních čtvrtí nebo zadních čtvrtí).

d) “Neoddělené přední čtvrti“ ve smyslu podpoložek 0201 20 30 a 0202 20 30: přední část půleného hovězího masa zahrnující všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s nejméně čtyřmi a nejvýše deseti žebry (první čtyři žebra musí být v celku, ostatní mohou být dělena), též s předkýtím s plátkem.

e) “Oddělené přední čtvrti“ ve smyslu podpoložek 0201 20 30 a 0202 20 30: přední část půleného hovězího masa zahrnující všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s nejméně čtyřmi a nejvýše deseti žebry (první čtyři musí být v celku, ostatní mohou být dělena), s bokem nebo bez něj.

f) “Neoddělené zadní čtvrti“ ve smyslu podpoložek 0201 20 50 a 0202 20 50: zadní část hovězího masa v celku obsahující všechny kosti, jakož i kýty a nízký roštěnec se svíčkovou a nejméně třemi páry celých nebo dělených žeber, s kolenem nebo bez něj a s bokem nebo bez něj.

g) “Oddělené zadní části“ ve smyslu podpoložek 0201 20 50 a 0202 20 50: zadní část půleného hovězího masa zahrnující všechny kosti a nízký roštěnec s nejméně třemi páry celých nebo dělených žeber, s kolenem nebo bez něj a s bokem nebo bez něj.

h) 11 .“Přední čtvrti s částí boku nebo bez něj“ ve smyslu podpoložky 0202 30 50: hřbetní část přední čtvrti, zahrnující horní část plece, získaná z přední části s minimálně čtyřmi žebry a maximálně s deseti žebry podélným přímým řezem přes místo, kde se první žebro spojuje s prvním obratlem k obrysu desátého žebra na bránici. 22.“Hovězí hrudí“ ve smyslu podpoložky 0202 30 50: spodní část přední čtvrti zahrnující střed hrudí a špičku hrudí.

B. Pro stanovení počtu celých nebo dělených žeber uváděných v odstavci A. se berou v úvahu jen celá nebo dělená žebra spojená s hřbetní kostí.

2.

A. Následujícími výrazy se rozumí:

a) “Vepřové maso v celku nebo půlené“ ve smyslu podpoložek 0203 11 10 a 0203 21 10: poražení vepři ve formě masa z poražených prasat domácích v celku, po vykrvení a vyvržení, jejichž štětiny a paznehty byly odstraněny. Vepřové maso půlené se získává rozdělením masa v celku středem obratlů krčních, hřbetních, bederních (lumbálních) a křížových (sakrálních) a středem hrudní kosti a srůstu ischio-stydkých kostí. Maso v celku nebo půlené může být s hlavou, s nožičkami, písním sádlem, ledvinkami, ocáskem nebo bránicí nebo bez nich. Maso půlené může být bez míchy, mozečku a jazyka. Maso v celku nebo půlené z prasnic může být s mléčnými žlázami nebo bez nich.

b) “Kýta“ ve smyslu podpoložek 0203 12 11, 0203 22 11, 0210 11 11 a 0210 11 31: zadní část půleného masa zahrnující kosti, s nožičkou nebo bez ní, s kolenem, kůží, tukovou tkání nebo bez nich. Kýta je oddělena od zbytku půleného masa tak, aby zahrnovala nanejvýš poslední bederní žebro.

c) “Přední část“ ve smyslu podpoložek 0203 19 11, 0203 29 11, 0210 19 30 a 0210 19 60: přední (kraniální) díl půleného masa bez hlavy včetně kostí s nožičkou, kolenem, kůží nebo tukovou tkání nebo bez nich. Přední část je oddělena od zbytku půleného masa tak, aby zahrnovala nanejvýš páté hřbetní žebro. Horní (hřbetní) díl přední části (krkovička), též s lopatkou a s přiléhajícími svaly, je považován za kus hřbetu, je-li oddělen od spodního (břišního) dílu přední části řezem pod hřbetní kostí.

d) “Plec“ ve smyslu podpoložek 0203 12 19, 0203 22 19, 0210 11 19 a 0210 11 39: spodní díl přední části, též s lopatkou a s přiléhajícími svaly, s kostí, též s nožičkou, kolenem, kůží nebo tukovou tkání nebo bez nich. Lopatka s přiléhajícími svaly projednávaná samostatné zůstává jako kus plece v této podpoložce.

e) “Hřbet s kostí“ ve smyslu podpoložek 0203 19 13, 0203 29 13, 0210 19 40 a 0210 19 70: horní díl půleného masa od prvního krčního obratle až po křížovou kost, včetně kostí, též s panenskou svíčkovou, lopatkou, kůží nebo tukovou tkání nebo bez nich. Panenská svíčková je oddělena od půleného masa řezem hned pod hřbetní kostí.

f) “Bok bez kosti“ ve smyslu podpoložek 0203 19 15, 0203 29 15, 0210 12 11 a 0210 12 19: spodní díl půleného masa nazývaný “prorostlé“, nacházející se mezi kýtou a plecí, též s kostí nebo bez ní, avšak s kůží a s tukovou tkání.

g) “Slaninové půlky“ ve smyslu podpoložky 0210 19 10: vepřové půlky bez hlavy, líček, laloku, krku, nožiček, ocásku, prsního sádla, ledvinek, panenské svíčkové, plece, hrudní kosti, páteře, pánevní kosti a bez bránice.

h) “Přední tři čtvrtiny“ ve smyslu podpoložky 0210 19 10: slaninová půlka bez kýty, vykostěná nebo nevykostěná.

ij) “Zadní tři čtvrtiny“ ve smyslu podpoložky 0210 19 20: slaninová půlka, bez přední části, vykostěná nebo nevykostěná.

k) “Půlka“ ve smyslu podpoložky 0210 19 20: půlený slaninový bok bez kýty a bez přední části, vykostěný nebo nevykostěný. Podpoložka zahrnuje také řezy středu včetně svalové tkáně, žebírek a bůčku v přirozené proporci celých středů.

B. Kusy vzniklé dělením uvedeným v doplňkové poznámce 2A bod f) patří do stejných položek jen v případě, že obsahují kůži a podkožní tuk. Jestliže jsou dělené kusy patřící do podpoložek 0210 11 11 a 0210 11 19, i 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 19 30 a 0210 19 60 získány ze slaninových boků, z nichž již byly odstraněny kosti uvedené v doplňkové poznámce 2A g), řez by měl být veden podle doplňkové poznámky ke kapitole2A b),c) a d); tyto řezy a kousky z nich musí v každém případě obsahovat kosti.

C. Podpoložky 0206 30 31, 0206 49 91 a 0210 90 39 musí zahrnovat zejména hlavy nebo půlky hlav domácích prasat, s mozečkem nebo bez něho, s lícní částí, s rypákem nebo jazykem a jejich části. Hlava je oddělena od zbytku půleného masa rovným řezem paralelním s lebkou. Lícní části, rypák a uši, i maso spojené s hlavou, zejména za lebkou a částí krku, jsou považovány za části hlavy. Nicméně však maso bez kostí patřící ke hřbetu nebo přední části (včetně části ramínka) patří případně do podpoložek 0203 19 55, 0203 29 55, 0210 19 51 nebo 0210 19 81.

D. Pro účely podpoložek 0209 00 11 a 0209 00 19 je považována za “podkožní tuk“ tuková tkáň pod kůží prasete a spojená s ní nezávisle na části prasete, na níž se nachází; v každém případě musí být hmotnost tukové tkáně vyšší než hmotnost kůže. Do těchto podpoložek patří také tuk zbavený kůže.

E. Pro účely podpoložek 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 19 a 0210 19 60 až 0210 19 89 se považují za “sušené nebo uzené“ takové výrobky, v nichž poměr vody a bílkovin (obsah dusíku × 6,25) je 2,8 nebo menší. Obsah dusíku se určuje podle ISO normy (metody) 937 - 1978.

3.

A. Pro účely čísla 0204 se následujícími výrazy rozumí:

a) “Maso v celku“ ve smyslu položek a podpoložek 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41, 0204 50 11 a 0204 50 51: celé tělo poraženého zvířete po jeho vykrvení, vyvržení a stažení z kůže, projednávané s hlavou nebo bez ní, s nožičkami nebo bez nich a s jinými příslušnými droby nebo bez nich. Je-li maso v celku projednáváno bez hlav, musí být hlava od něj oddělena, a to v místě hlavového (atlanto-occipitálního) kloubu. Je-li projednáváno bez nožiček, musí být nožičky odděleny na úrovni carpo-metacarpálního nebo tarso-metatarsálního kloubu.

b) “Maso půlené“ ve smyslu podpoložek 0204 10 00, 0204 21 00, 0204 30 00, 0204 41 00, 0204 50 11 a 0204 50 51: výrobek získaný symetrickým rozdělením celého těla poraženého zvířete středem obratlů krčních, hřbetních, bederních a křížových a středem hrudní kosti a srůstu ischio-stydkých kostí.

c) “Předky“ ve smyslu podpoložek 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 a 0204 50 53: přední část masa v celku s hrudí nebo bez ní, včetně všech kostí, jakož i žebra, krk a plec, dělené kolmo na hřbetní kost s nejméně pěti a nejvíce sedmi páry žeber v celku nebo dělenými.

d) “Předek“ ve smyslu podpoložek 0204 22 10, 0204 42 10, 0204 50 13 a 0204 50 53: přední část půleného masa s hrudí nebo bez ní, včetně všech kostí, jakož i žebra, krk a plec, dělené kolmo na hřbetní kost s nejméně pěti a nejvíce sedmi žebry v celku nebo dělenými.

e) “Hřbety a šrůtka“ ve smyslu podpoložek 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 a 0204 50 55: zbývající část trupu, s ledvinami nebo bez nich po oddělení noh a předků; hřbet (zadní část), oddělený od šrůtky, musí obsahovat nejméně 5 bederních obratlů; šrůtka (přední část), oddělená od hřbetu, musí zahrnovat nejméně 5 žeber vcelku nebo dělených.

f) “Půlené hřbety se šrůtkou“ ve smyslu podpoložek 0204 22 30, 0204 42 30, 0204 50 15 a 0204 50 55: zbývající část půleného trupu, s ledvinami nebo bez nich, po oddělení noh a půlených předků, se může dělit na přední část (šrůtka) a zadní část (hřbet); přední část musí obsahovat nejméně 5 žeber vcelku nebo dělených. Zadní část musí obsahovat nejméně 5 bederních obratlů.

g) “Spojné kýty“ ve smyslu podpoložek 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 a 0204 50 59: zadní část trupu vcelku zahrnující všechny končetiny oddělené kolmo na páteř u šestého bederního obratle těsně pod kyčelní kostí nebo u čtvrtého obratle křížového napříč kyčelní kostí před stydkou sponou.

h) “Oddělená kýta“ ve smyslu podpoložek 0204 22 50, 0204 42 50, 0204 50 19 a 0204 50 59: zadní část půleného trupu zahrnující všechny kosti a zadní končetinu oddělenou kolmo na páteř u šestého bederního obratle těsně pod kyčelní kostí nebo u čtvrtého obratle křížového napříč kyčelní kostí před stydkou sponou.

B. Pro určení počtu žeber v celku nebo dělených podle odstavce A se berou v úvahu jen žebra spojená s hřbetní kostí.

4. Následujícími výrazy se rozumí:

a) “Kusy nevykostěné drůbeže“ ve smyslu podpoložek 0207 13 20 až 0207 13 60, 0207 26 20 až 0207 26 70, 0207 35 21 až 0207 35 63, 0207 12 20 až 0207 14 60, 0207 27 20 až 0207 27 70 a 0207 36 21 až 0207 36 63: se považují uvedené části se všemi kostmi.

Drůbeží kusy uvedené v bodě a), které byly částečné vykostěné, budou spadat do podpoložek 0207 13 70, 0207 26 80, 0207 35 79, 0207 14 70 nebo 0207 36 79.

b) “Půlky“ ve smyslu podpoložek 0207 13 20, 0207 26 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 14 20, 0207 27 20, 0207 36 21, 0207 36 23 a 0207 36 25: drůbeží půlky získané podélným řezem v rovině hrudní kosti a páteře.

c) “Čtvrtky“ ve smyslu podpoložek 0207 13 20, 0207 26 20, 0207 35 21, 0207 35 23, 0207 35 25, 0207 14 20, 0207 27 20, 0207 36 21, 0207 36 23 a 0207 36 25: stehna a prsa získaná příčným řezem.

d) “Celá křídla, též bez špiček“ ve smyslu podpoložek 0207 13 30, 0207 26 30, 0207 35 31, 0207 14 30, 0207 27 30 a 0207 36 31: drůbeží kusy sestávající z kostí pažních, vřeteních a loketních obalených svalovinou. Špička včetně zápěstních a záprstních kůstek může nebo nemusí být oddělená. Kusy mohou být získány porcováním celku.

e) “Prsa“ ve smyslu podpoložek 0207 13 50, 0207 26 50, 0207 35 51, 0207 35 53, 0207 14 50, 0207 27 50, 0207 36 51 a 0207 36 53: drůbeží kusy sestávající z hrudní kosti a žeber na obou stranách oddělených, obalených svalovinou.

f) “Nohy“ ve smyslu podpoložek 0207 13 60, 0207 35 61, 0207 31 63, 0207 14 60, 0207 36 61 a 0207 36 63: drůbeží kusy sestávající z kosti stehenní, holenní a lýtkové, obalené svalovinou. Porcováním celku mohou být získány dva kusy.

g) “Krůtí stehna“ ve smyslu podpoložek 0207 26 60 a 0207 27 60: kusy krůt sestávající z kosti holenní a lýtkové obalené svalovinou. Porcováním celku mohou být získány dva kusy.

h) “Krůtí nohy jiné než stehna“ ve smyslu podpoložek 0207 26 70 a 0207 27 70: kusy krůt sestávající z kosti stehenní obalené svalovinou nebo z kosti stehenní, holenní a lýtkové obalené svalovinou. Porcováním celku mohou být získány dva kusy.

ij) “Husí nebo kachní paleta“ ve smyslu podpoložek 0207 35 71 a 0207 36 71: oškubané husy nebo kachny bez vnitřností, hlav a běháků, s odstraněnou hrudí (prsní kost, žebra, páteř a křížová kost), avšak se stehenní, holenní a křídelní (pažní) kostí.

5. Celní sazba používaná pro směsi této kapitoly by měla být následující:

a) pro směsi, kde jedna ze složek je zastoupena nejméně 90% hmotnostními, bude použita celní sazba pro tuto složku;

b) pro ostatní směsi se použije sazba té složky, která má celní sazbu nejvyšší.

6.

a) Nevařené ochucené maso patří do kapitoly 16. Ochuceným masem se rozumí nevařené maso, které bylo ochuceno uvnitř hloubkově nebo po celém povrchu; ochucení je buď zrakem viditelné nebo chuťově poznatelné.

b) Výrobky čísla 0210, k nimž byly připojeny ochucovací výrobky během jejich výroby, zůstávají zařazeny v tomto čísle, pokud připojení těchto výrobků nemění charakter celých výrobků čísla 0210.

7. Pro účely čísla 0210 se považují za “maso a jedlé droby, nasolené nebo ve slaném nálevu“ maso a jedlé droby hluboce a homogenně napuštěné solí ve všech částech, s celkovým obsahem soli nejméně 1,2 % hmotnostní.

Položka
celního sazebníku
Název zboží MJCelní sazbaPref. snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob. Smluvní
1234567
0201Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené
0201 10 00-V celku nebo půlenéUNS41.734.01
0201 20-Ostatní nevykostěné:
0201 20 20- -Čtvrti zvané “kompenzované“UNS41.734.01
0201 20 30- -Neoddělené nebo oddělené přední čtvrtiUNS41.634.01
0201 20 50- -Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrtiUNS41.434.01
0201 20 90- -OstatníUNS43.134.01
0201 30 00-VykostěnéUNS47.334.01
0202Hovězí maso zmrazené
0202 10 00-V celku nebo půlenéUNS41.734.01
0202 20-Ostatní nevykostěné:
0202 20 10- -Čtvrti zvané “kompenzované“UNS41.734.01
0202 20 30- -Neoddělené nebo oddělené přední čtvrtiUNS41.634.01
0202 20 50- -Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrtiUNS41.434.01
0202 20 90- -OstatníUNS43.134.01
0202 30-Vykostěné:
0202 30 10- -Přední čtvrti celé nebo dělené maximálně na pět kusů, každý z nich v samostatném bloku; “kompenzované“ čtvrti ve dvou blocích, z nichž jeden obsahuje přední čtvrť celou nebo dělenou nejvýše do pěti kusů a druhý obsahuje zadní čtvrť, kromě svíčkové, v jednom kusuUNS41.434.01
0202 30 50- -Přední čtvrti s částí boku nebo bez nějUNS41.434.01
0202 30 90- -OstatníUNS47.334.01
0203Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
-Čerstvé nebo chlazené:
0203 11- -V celku nebo půlené:
0203 11 10- - -Z domácích prasatUNS45.838.51
0203 11 90- - -OstatníUNS45.838.51
0203 12- -Kýty, plece a jejich části, nevykostěné:
- - -Z domácích prasat:
0203 12 11- - - -Kýty a kusy z nichUNS45.838.51
0203 12 19- - - -Plece a kusy z nichUNS45.838.51
0203 12 90- - -OstatníUNS45.838.51
0203 19- -Ostatní:
- - -Z domácích prasat:
0203 19 11- - - -Přední části a kusy z nichUNS45.838.51
0203 19 13- - - -Hřbety s kostí a kusy z nichUNS45.838.51
0203 19 15- - - -Boky bez kostí (prorostlé) a kusy z nichUNS45.838.51
- - - -Ostatní:
0203 19 55- - - - -VykostěnéUNS45.838.51
0203 19 59- - - - -OstatníUNS45.838.51
0203 19 90- - -OstatníUNS45.838.51
-Zmrazené:
0203 21- -V celku nebo půlené:
0203 21 10- - -Z domácích prasatUNS45.838.51
0203 21 90- - -OstatníUNS45.838.51
0203 22- -Kýty, plece a jejich části, nevykostěné:
- - -Z domácích prasat:
0203 22 11- - - -Kýty a kusy z nichUNS45.838.51
0203 22 19- - - -Plece a kusy z nichUNS45.838.51
0203 22 90- - -OstatníUNS45.838.51
0203 29- -Ostatní:
- - -Z domácích prasat:
0203 29 11- - - -Přední části a kusy z nichUNS45.838.51
0203 29 13- - - -Hřbety s kostí a kusy z nichUNS45.838.51
0203 29 15- - - -Boky bez kostí (prorostlé) a kusy z nichUNS45.838.51
- - - -Ostatní:
0203 29 55- - - - -VykostěnéUNS45.838.51
0203 29 59- - - - -OstatníUNS45.838.51
0203 29 90- - -OstatníUNS45.838.51
0204Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
0204 10 00-Jehně v celku nebo půlené, čerstvé nebo chlazenéUNS151.6110.01
-Ostatní skopové maso, čerstvé nebo chlazené:
0204 21 00- -V celku nebo půlenéUNS151.6110.01
0204 22- -Ostatní nevykostěné:
0204 22 10- - -Předky a půlené předkyUNS146.3110.01
0204 22 30- - -Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkouUNS168.7110.01
0204 22 50- - - Spojené kýty a oddělené kýtyUNS46.310.01
0204 22 90- - - OstatníUNS129.2109.01
0204 23 00- - VykostěnéUNS254.2125.01
0204 30 00-Jehně v celku nebo půlené, zmrazenéUNS151.6125.01
-Ostatní skopové maso, zmrazené:
0204 41 00- - V celku nebo půlenéUNS151.6125.01
0204 42- - Ostatní nevykostěné:
0204 42 10- - -Předky a půlené předkyUNS146.3124.01
0204 42 30- - -Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkouUNS168.7125.01
0204 42 50- - -Spojené kýty a oddělené kýtyUNS46.310.01
0204 42 90- - -OstatníUNS129.2109.01
0204 43- - Vykostěné:
0204 43 10- - -JehněčíUNS254.2125.01
0204 43 90- - -OstatníUNS254.2125.01
0204 50-Kozí maso:
- - Čerstvé nebo chlazené:
0204 50 11- - -V celku nebo půlenéUNS20.010.0
0204 50 13- - -Předky a půlené předkyUNS20.010.0
0204 50 15- - -Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkouUNS20.010.0
0204 50 19- - -Spojené kýty a oddělené kýtyUNS20.010.0
- - -Ostatní:
0204 50 31- - - -Nevykostěné kusyUNS20.010.0
0204 50 39- - - -Vykostěné kusyUNS20.010.0
- -Zmrazené:
0204 50 51- - -V celku nebo půlenéUNS20.010.0
0204 50 53- - -Předky a půlené předkyUNS20.010.0
0204 50 55- - -Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkouUNS20.010.0
0204 50 59- - -Spojené kýty a oddělené kýtyUNS20.010.0
- - -Ostatní:
0204 50 71- - - -Nevykostěné kusyUNS20.010.0
0204 50 79- - - -Vykostěné kusyUNS20.010.0
0205 00Koňské maso, maso oslů, mulů nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
-Koňské:
0205 00 11- -Čerstvé nebo chlazenéUNS16.0bez
0205 00 19- -ZmrazenéUNS16.0bez
0205 00 90-Oslí, mulí nebo z mezkůUNS16.0bez
0206Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské, oslí, mulí nebo z mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
0206 10-Hovězí, čerstvé nebo chlazené:
0206 10 10- -Pro výrobu farmaceutických produktůUNS16.02.0bez
- -Ostatní:
0206 10 91- - -JátraUNS16.03.0
0206 10 95- - -Okruží a brániceUNS16.02.0
0206 10 99- - -OstatníUNS16.02.0
-Hovězí, zmrazené:
0206 21 00- -JazykyUNS16.02.0
* 0206 22 00- - JátraUNS16.02.0
0206 29- - Ostatní:
0206 29 10- - -Pro výrobu farmaceutických produktůUNS16.02.0bez
- - -Ostatní:
0206 29 91- - - -Okruží a brániceUNS16.02.0
0206 29 99- - - -OstatníUNS16.02.0
0206 30-Vepřové, čerstvé nebo chlazené:
- -Z domácích prasat:
* 0206 30 20- - -JátraUNS16.02.0
* 0206 30 30- - -OstatníUNS16.02.0
* 0206 30 80- -OstatníUNS16.02.0
-Vepřové, zmrazené:
0206 41- -Játra:
* 0206 41 20- - -Z domácích prasatUNS16.02.0
* 0206 41 80- - -OstatníUNS16.02.0
0206 49- -Ostatní:
* 0206 49 20- - -Z domácích prasatUNS16.02.0
* 0206 49 80- - -OstatníUNS16.02.0
0206 80-Ostatní, čerstvé nebo chlazené:
0206 80 10- -Pro výrobu farmaceutických produktůUNS16.02.0bez
- -Ostatní:
0206 80 91- - -Koňské, oslí nebo z mul a mezkůUNS16.02.0bez
0206 80 99- - -Skopové nebo kozíUNS16.02.0
0206 90-Ostatní, zmrazené:
0206 90 10- -Pro výrobu farmaceutických produktůUNS16.02.0bez
- -Ostatní:
0206 90 91- - -Koňské, oslí nebo z mul a mezkůUNS16.02.0bez
0206 90 99- - -Skopové nebo kozíUNS16.02.0
0207Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
-Z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus :
0207 11- -Nedělené, čerstvé nebo chlazené:
0207 11 10- - -Z oškubaných, vykuchaných, s hlavou a běháky, zvané “kuřata 83%“UNS54.143.01
0207 11 30- - -Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a voletem, zvané “kuřata 70%“UNS54.143.01
0207 11 90- - -Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zvané “kuřata 65%“, nebo jinak předkládanéUNS54.143.01
0207 12- -Nedělené, zmrazené:
0207 12 10- - -Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a voletem, zvané “kuřata 70%“UNS54.143.01
0207 12 90- - -Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zvané “kuřata 65%“, nebo jinak předkládanéUNS54.143.01
0207 13- -Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené:
- - -Dělené maso:
0207 13 10- - - -VykostěnéUNS54.143.01
- - - -Nevykostěné:
0207 13 20- - - - -Půlky nebo čtvrtkyUNS54.143.01
0207 13 30- - - - -Celá křídla, též bez špičekUNS54.143.01
0207 13 40- - - - -Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídelUNS54.143.01
0207 13 50- - - - -Prsa a části prsíčekUNS54.143.01
0207 13 60- - - - -Stehna a části stehenUNS54.143.01
0207 13 70- - - - -OstatníUNS54.143.01
- - -Droby:
0207 13 91- - - -JátraUNS12.09.0
0207 13 99- - - -OstatníUNS54.143.01
0207 14- -Dělené maso a droby, zmrazené:
- - -Dělené maso:
0207 14 10- - - -VykostěnéUNS54.143.01
- - - -Nevykostěné:
0207 14 20- - - - -Půlky nebo čtvrtkyUNS54.143.01
0207 14 30- - - - -Celá křídla, též bez špičekUNS54.143.01
0207 14 40- - - - -Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídelUNS54.143.01
0207 14 50- - - - -Prsa a části prsíčekUNS54.143.01
0207 14 60- - - - -Stehna a části stehenUNS54.143.01
0207 14 70- - - - -OstatníUNS54.143.01
- - -Droby:
0207 14 91- - - -JátraUNS15.012.0
0207 14 99- - - -OstatníUNS54.143.01
-Z krocanů a krůt:
0207 24- -Nedělené, čerstvé nebo chlazené:
0207 24 10- - -Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, s krkem, srdcem, játry a voletem, zvané “krůty 80%“UNS18.015.0
0207 24 90- - -Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a krku, bez běháků, srdce, jater a volete, zvané “krůty 73%“, nebo jinak předkládanéUNS18.015.0
0207 25- -Nedělené, zmrazené:
0207 25 10- - -Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, s krkem, srdcem, játry a voletem, zvané “krůty 80%“UNS18.015.0
0207 25 90- - -Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zvané “krůty 73%“, nebo jinak předkládanéUNS18.015.0
0207 26- -Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené:
- - -Dělené maso:
0207 26 10- - - -VykostěnéUNS18.015.0
- - - -Nevykostěné:
0207 26 20- - - - -Půlky nebo čtvrtkyUNS18.015.0
0207 26 30- - - - -Celá křídla, též bez špičekUNS18.015.0
0207 26 40- - - - -Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídelUNS18.015.0
0207 26 50- - - - -Prsa a části prsíčekUNS18.015.0
- - - - -Stehna a jejich části:
0207 26 60- - - - - -Spodní stehna a jejich částiUNS18.015.0
0207 26 70- - - - - -OstatníUNS18.015.0
0207 26 80- - - - -OstatníUNS18.015.0
- - -Droby:
0207 26 91- - - -JátraUNS12.09.0
0207 26 99- - - -OstatníUNS18.015.0
0207 27- -Dělené maso a droby, zmrazené:
- - -Dělené maso:
0207 27 10- - - -VykostěnéUNS18.015.0
- - - -Nevykostěné:
0207 27 20- - - - -Půlky nebo čtvrtkyUNS18.015.0
0207 27 30- - - - -Celá křídla, též bez špičekUNS18.015.0
0207 27 40- - - - -Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídelUNS18.015.0
0207 27 50- - - - -Prsa a části prsíčekUNS18.015.0
- - - - -Stehna a jejich části:
0207 27 60- - - - - -Spodní stehna a jejich částiUNS18.015.0
0207 27 70- - - - - -OstatníUNS18.015.0
0207 27 80- - - - -OstatníUNS18.015.0
- - - Droby:
0207 27 91- - - -JátraUNS15.012.0
0207 27 99- - - -OstatníUNS7.03.0
-Z kachen, hus nebo perliček:
0207 32- -Nedělené, čerstvé nebo chlazené:
- - -Z kachen:
0207 32 11- - - -Z oškubaných, podříznutých, kuchaných nebo s droby, s hlavou a běháky, zvané “kachny 85%“UNS18.015.0
0207 32 15- - - -Z oškubaných, vykuchaných, bez hlav a běháků, s krkem, játry, srdcem a voletem, zvané “kachny 70%“UNS18.015.0
0207 32 19- - - -Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy, běháků a bez krků, srdce, jater a volete, zvané “kachny 63%“, nebo jinak předkládanéUNS18.015.0
- - -Z hus:
0207 32 51- - - -Z oškubaných, nevykuchaných, s hlavou a běháky, zvané “husy 82%“UNS18.015.0
0207 32 59- - - -Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, se srdcem a voletem nebo bez nich, zvané “husy 75%“, nebo jinak předkládanéUNS18.015.0
0207 32 90- - -Z perličekUNS18.015.0
0207 33- -Nedělené, zmrazené:
- - -Z kachen:
0207 33 11- - - -Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a voletem, zvané “kachny 70%“UNS18.015.0
0207 33 19Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete, zvané “kachny 63%“, nebo jinak předkládanéUNS18.015.0
- - -Z hus:
0207 33 51- - - -Z oškubaných, podříznutých, nevykuchaných, s hlavou a běháky, zvané “husy 82%“UNS18.015.0
0207 33 59- - - -Z oškubaných, vykuchaných, bez hlavy a běháků, se srdcem a voletem nebo bez nich, zvané “husy 75%“, nebo jinak předkládanéUNS18.015.0
0207 33 90- - -Z perličekUNS18.015.0
0207 34- -Tučná játra, čerstvá nebo chlazená:
0207 34 10- - -Z husUNS15.012.0
0207 34 90- - -Z kachenUNS15.012.0
0207 35- -Ostatní, čerstvé nebo chlazené:
- - -Dělené maso:
- - - -Vykostěné:
0207 35 11- - - - -Z husUNS18.015.0
0207 35 15- - - - -Z kachen a perličekUNS18.015.0
- - - -Nevykostěné:
- - - - -Půlky nebo čtvrtky:
0207 35 21- - - - - -Z kachenUNS18.015.0
0207 35 23- - - - - -Z husUNS18.015.0
0207 35 25- - - - - -Z perličekUNS18.015.0
0207 35 31- - - - -Celá křídla, též bez špičekUNS18.015.0
0207 35 41- - - - -Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídelUNS18.015.0
- - - - -Prsa a jejich části:
0207 35 51- - - - - -Z husUNS18.015.0
0207 35 53- - - - - -Z kachen a perličekUNS18.015.0
- - - - -Stehna a jejich části:
0207 35 61- - - - - -Z husUNS18.015.0
0207 35 63- - - - - -Z kachen a perličekUNS18.015.0
0207 35 71- - - - -Části nazývané “husí nebo kachní paleta“UNS18.015.0
0207 35 79- - - - -OstatníUNS18.015.0
- - -Droby:
0207 35 91- - - -Játra, jiná než tučnáUNS12.09.0
0207 35 99- - - -OstatníUNS18.015.0
0207 36- -Ostatní, zmrazené:
- - -Dělené maso:
- - - -Vykostěné:
0207 36 11- - - - -Z husUNS18.015.0
0207 36 15- - - - -Z kachen a perličekUNS18.015.0
- - - -Nevykostěné:
- - - - -Půlky nebo čtvrtky:
0207 36 21- - - - - -Z kachenUNS18.015.0
0207 36 23- - - - - -Z husUNS18.015.0
0207 36 25- - - - - -Z perličekUNS18.015.0
0207 36 31- - - - -Celá křídla, též bez špičekUNS18.015.0
0207 36 41- - - - -Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídelUNS18.015.0
- - - - -Prsa a jejich části:
0207 36 51- - - - - -Z husUNS18.015.0
0207 36 53- - - - - -Z kachen a perličekUNS18.015.0
- - - - -Stehna a jejich části:
0207 36 61- - - - - -Z husUNS18.015.0
0207 36 63- - - - - -Z kachen a perličekUNS18.015.0
0207 36 71- - - - -Části nazývané “husí nebo kachní paleta“UNS18.015.0
0207 36 79- - - - -OstatníUNS18.015.0
- - -Droby:
- - - -Játra:
0207 36 81- - - - -Tučná játra z husUNS15.012.0
0207 36 85- - - - -Tučná játra z kachenUNS15.012.0
0207 36 89- - - - -OstatníUNS15.012.0
0207 36 90- - - -OstatníUNS18.015.0
0208Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
0208 10-Králičí nebo zaječí:
- -Z domácích králíků:
0208 10 11- - -Čerstvé nebo chlazenéUNS5.0bez
0208 10 19- - -ZmrazenéUNS5.0bez
0208 10 90- -OstatníUNS5.0bez
0208 20 00- Žabí stehýnkaUNSbezbez
0208 90-Ostatní:
0208 90 10- -Z domácích holubůUNS6.5bez
- -Ze zvěřiny, jiné než z králíků a zajíců:
0208 90 20- - -Z křepelekUNS6.5bez
0208 90 40- - -OstatníUNS6.5bez
0208 90 50- -Z velryb a tuleňůUNS6.5bez
0208 90 60- -Ze sobůUNS6.5bez
0208 90 80- -OstatníUNS6.5bez
0209 00Vepřový tuk neprorostlý libovým masem a drůbeží tuk, neškvařené ani jinak neextrahované, čerstvé, chlazené, zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené
-Slanina:
0209 00 11- -Čerstvá, chlazená, zmrazená, nasolená nebo ve slaném nálevuUNS25.020.0
0209 00 19- -Sušená nebo uzenáUNS25.020.0
0209 00 30-Vepřové sádlo, jiné než patřící do podpoložek 0209 00 11 nebo 0209 00 19UNS25.020.0
0209 00 90-Drůbeží sádloUNS25.020.0
0210Maso a jedlé droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů
-Vepřové maso:
0210 11- -Kýty, plece a jejich části, nevykostěné:
- - -Z domácích prasat:
- - - -Nasolené nebo ve slaném nálevu:
0210 11 11- - - - -Kýty a jejich částiUNS24.019.0
0210 11 19- - - - -Plece a jejich částiUNS25.020.0
- - - -Sušené nebo uzené:
0210 11 31- - - - -Kýty a jejich částiUNS24.019.0
0210 11 39- - - - - Plece a jejich částiUNS25.020.0
0210 11 90- - -OstatníUNS25.020.0
0210 12- -Bůčky (prorostlé) a jejich části:
- - -Z domácích prasat:
0210 12 11- - - -Nasolené nebo ve slaném nálevuUNS25.020.0
0210 12 19- - - -Sušené nebo uzenéUNS25.020.0
0210 12 90- - -OstatníUNS25.020.0
0210 19- -Ostatní:
- - -Z domácích prasat:
- - - -Nasolené nebo ve slaném nálevu:
0210 19 10- - - - -Půlené slaninové boky nebo přední tři čtvrtiUNS25.020.0
0210 19 20- - - - -Zadní tři čtvrti nebo půlkyUNS25.020.0
0210 19 30- - - - -Přední části a kusy z nichUNS25.020.0
0210 19 40- - - - -Hřbety s kostí a kusy z nichUNS25.020.0
- - - - -Ostatní:
0210 19 51- - - - - -VykostěnéUNS25.020.0
0210 19 59- - - - - -OstatníUNS25.020.0
- - - -Sušené nebo uzené:
0210 19 60- - - - -Přední části a kusy z nichUNS25.020.0
0210 19 70- - - - -Hřbety s kostí a kusy z nichUNS25.020.0
- - - - -Ostatní:
0210 19 81- - - - - -VykostěnéUNS25.020.0
0210 19 89- - - - - -OstatníUNS25.020.0
0210 19 90- - -OstatníUNS25.020.0
0210 20-Hovězí maso:
0210 20 10- -NevykostěnéUNS39.825.01
0210 20 90- -VykostěnéUNS47.330.01
0210 90-Ostatní, včetně jedlých mouček a prášků z masa nebo drobů:
- -Maso:
0210 90 10- - -Koňské, slané nebo ve slaném nálevu, nebo sušenéUNS24.012.0
- - -Skopové a kozí:
0210 90 11- - - -NevykostěnéUNS151.6125.01
0210 90 19- - - -VykostěnéUNS251.0125.01
0210 90 21- - -SobíUNS129.2bez
0210 90 29- - -OstatníUNS129.2107.01
- -Droby:
- - -Z domácích prasat:
0210 90 31- - - -JátraUNS24.020.0
0210 90 39- - - -OstatníUNS24.020.0
- - -Hovězí:
0210 90 41- - - -Okruží a brániceUNS24.020.0
0210 90 49- - - -OstatníUNS24.020.0
0210 90 60- - -Skopové a kozíUNS77.655.01
- - -Ostatní:
- - - -Drůbeží játra:
0210 90 71- - - - -Játra z vykrmených hus nebo kachen, nasolená nebo ve slaném nálevuUNS24.020.0
0210 90 79- - - - -OstatníUNS24.020.0
0210 90 80- - - -OstatníUNS24.020.0
0210 90 90- -Jedlé moučky a prášky z masa nebo drobůUNS24.020.0

Význam poznámky (1) ke sloupci 5:

V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatnění nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení vlády.

KAPITOLA 3

RYBY A KORÝŠI, MĚKKÝŠI A JINÍ VODNÍ BEZOBRATLÍ

Poznámky ke kapitole.

1. Do této kapitoly nepatří:

a) mořští savci (číslo 0106) a jejich maso (číslo 0208 nebo 0210);

b) ryby (včetně jejich jater, jiker a mlíčí) nebo korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, mrtvé a nezpůsobilé nebo nevhodné k lidskému požívání z důvodu jejích druhu nebo vzhledem ke stavu, v jakém se nacházejí (kapitola 5); moučky, prášky nebo pelety z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání (číslo 2301); nebo

c) kaviár a kaviárové náhražky připravené z rybích jiker (číslo 1604).

2. V této kapitole se výrazem „pelety“ rozumějí výrobky, které byly aglomerovány buď přímo slisováním nebo přidáním malého množství pojiva.

Položka
celního sazebníku
Název zbožíMJCelní sazba Pref. snížení cla RZPozn.
Vše.Sml.
1234567
0301Živé ryby
0301 10-Okrasné ryby:
0301 10 10- - SladkovodníUNSbezbez
0301 10 90- -MořskéUNSbezbez
-Ostatní živé ryby:
0301 91- -Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster):
0301 91 10- - -Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogasterUNS5.0bez
0301 91 90- - -OstatníUNS7.06.0
0301 92 00- - Úhoř (Anguilla spp.)UNS5.0bez
0301 93 00- - KaprUNS12.010.0
0301 99- -Ostatní:
- - -Sladkovodní:
0301 99 11- - - -Losos obecný (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), atlantický losos (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho)UNS5.0bez
0301 99 19- - - -OstatníUNS5.0bez
0301 99 90- - -MořskéUNS5.0bez
0302Ryby čerstvé nebo chlazené, vyjma rybí filé a jiné rybí maso čísla 0304
-Lososovité ryby, vyjma játra, jikry a mlíčí:
0302 11- - Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster):
0302 11 10- - -Druhy Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogasterUNS5.0bez
0302 11 90- - -OstatníUNS5.00.9
0302 12 00- -Losos obecný (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), atlantický losos (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho)UNS5.0bez
0302 19 00- -OstatníUNS5.0bez
-Platýsovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scopthalmidae a Citharidae), vyjma játra, jikry a mlíčí:
0302 21- -Platýs obrovský (Reinhardtius hippoglosoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):
0302 21 10- - -Platýš černý (Reinhardtius hippoglossoides)UNS5.0bez
0302 21 30- - -Platýš obecný (Hippoglossus hippoglossus)UNS5.0bez
0302 21 90- - -Kambala tichomořská (Hippoglossus stenolepis)UNS5.0bez
0302 22 00- -Platýs velký (Pleuronectes platessa)UNS5.0bez
0302 23 00- -Jazír (mořský jazyk) (Solea spp.)UNS5.0bez
0302 29- -Ostatní:
0302 29 10- - -Platýši (Lepidorhombus spp.)UNS5.0bez
0302 29 90- - -OstatníUNS5.0bez
-Tuňák (rodu Thunnus), tuňák malý (bonito) nebo s pruhovaným břichem (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), vyjma játra, jikry a mlíčí:
0302 31- -Tuňák bílý nebo křídlatý (Thunnus alalunga):
0302 31 10- - -Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604UNS5.0bez
0302 31 90- - -OstatníUNS5.0bez
0302 32- -Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares):
0302 32 10- - -Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604UNS5.0bez
0302 32 90- - -OstatníUNS5.0bez
0302 33- -Tuňák malý (bonito) nebo s pruhovaným břichem (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis):
0302 33 10- - -Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604UNS5.0bez
0302 33 90- - -OstatníUNS5.0bez
0302 39- -Ostatní:
- - -Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604:
0302 39 11- - - -Tuňáci obecní (Thunnus thynnus)UNS5.0bez
0302 39 19- - - -OstatníUNS5.0bez
- - -Ostatní:
0302 39 91- - - -Tuňáci obecní (Thunnus thynnus)UNS5.0bez
0302 39 99- - - -OstatníUNS5.0bez
0302 40 00-Sleď (Clupea harengus, Clupea pallasii), vyjma játra, jikry a mlíčíUNS5.0bez
Položka
celního sazebníku
Název zbožíMJCelní sazba Pref. snížení cla RZPozn.
Vše.Sml.
1234567
0302 50-Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), vyjma játra, jikry a mlíčí:
0302 50 10- -Treska baltská druhu Gadus morhuaUNS5.0bez
0302 50 90- -OstatníUNS5.0bez
-Ostatní ryby, vyjma játra, jikry a mlíčí:
0302 61- -Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), malé sardinky (Sardinella spp.), šproty (Sprattus sprattus):
0302 61 10- - -Sardinky druhu Sardina pilchardusUNS5.0bez
0302 61 30- - -Sardinky rodu Sardinops; malé sardinky (Sardinella spp.)UNS5.0bez
0302 61 80- - -Šproty (Sprattus sprattus)UNS5.0bez
0302 62 00- -Treska skvrnitá (Merlanogrammus aeglefinus)UNS5.0bez
0302 63 00- -Treska tmavá (Pollachius virens)UNS5.0bez
0302 64 00- -Makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)UNS5.0bez
0302 65- -Máčka skvrnitá a ostatní žraloci:
0302 65 20- - -Žraloci druhu Squalus acanthias (Ostroun obecný)UNS5.0bez
0302 65 50- - -Máčky druhu Scyliorhinus spp.UNS5.0bez
0302 65 90- - - OstatníUNS5.0bez
0302 66 00- -Úhoř (Anguilla spp.)UNS5.0bez
0302 69- - Ostatní:
- - -Sladkovodní ryby:
0302 69 11- - - -KapřiUNS12.00.5
0302 69 19- - - -OstatníUNS5.0bez
- - -Mořské ryby:
- - - -Ryby rodu Euthtynnus, jiné než tuňáci malí (bonito) nebo s pruhovaným břichem (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) položky 0302 33 :
0302 69 21- - - - -Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604UNS5.0bez
0302 69 25- - - - -OstatníUNS5.0bez
- - - -Ropušnice severní nebo okouníci (Sebastes spp.):
0302 69 31- - - - -Okouník mořský druhu Sebastes marinusUNS5.0bez
0302 69 33- - - - -OstatníUNS5.0bez
0302 69 35- - - - Treska polární (Boreogadus saida)UNS5.0bez
0302 69 41- - - - Treska bezvousá (Merlangius merlangus)UNS5.0bez
0302 69 45- - - - Mník mořský (Molva spp.)UNS5.0bez
0302 69 51- - - - Treska pestrá (Theragra chalcogramma) a treska žlutá (Pollachius pollachius)UNS5.0bez
0302 69 55- - - - Sardel (Engraulis spp.)UNS5.0bez
0302 69 61- - - - Mořské pražmy (Dentex dentex a Pagellus spp.)UNS5.0bez
- - - - Štikozubci (Merluccius spp., Urophycis spp.):
- - - - -Štikozubci rodu Merluccius:
0302 69 66- - - - - -Kapský štikozubec (žijící v mělčinách) (Merluccius capensis) a štikozubec žijící v hlubinách (Kapský štikozubec žijící v hlubinách) (Merluccius paradoxus)UNS5.0bez
0302 69 67- - - - - -Jižní štikozubec (Merluccius australis)UNS5.0bez
0302 69 68- - - - - -OstatníUNS5.0bez
0302 69 69- - - - -Štikozubci rodu UrophycisUNS5.0bez
0302 69 75- - - - Rejnok (Brama spp.)UNS5.0bez
0302 69 81- - - - Ďas mořský (Lophius spp.)UNS5.0bez
0302 69 85- - - - Tresky poutassou (Micromesistius poutassou nebo Gadus poutassou)UNS5.0bez
0302 69 86- - - - Treska patagonská (Micromesistius australis)UNS5.0bez
0302 69 87- - - - Mečoun obecný (Xiphias gladius)UNS5.0bez
0302 69 91- - - - Kranas obecný (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)UNS5.0bez
0302 69 92- - - - Ryby čeledi Ophididae (Genypterus blacodes)UNS5.0bez
0302 69 94- - - - Mořský okoun (Dicentrarchus labrax)UNS5.0bez
0302 69 95- - - - Pražma mořská zlatohlavá (Sparus aurata)UNS5.0bez
* 0302 69 98- - - - OstatníUNS5.0bez
0302 70 00-Játra, jikry a mlíčíUNS5.0bez
0303Ryby zmrazené, vyjma rybí filé a jiné rybí maso čísla 0304
0303 10 00-Losos obecný (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), vyjma játra, jikry a mlíčíUNS5.0bez
-Ostatní lososovité ryby, vyjma játra, jikry a mlíčí:
0303 21- -Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster):
0303 21 10- - -Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogasterUNS5.0bez
0303 21 90- - -OstatníUNS7.00.9
0303 22 00- -Losos atlantický (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho)UNS5.0bez
Položka
celního sazebníku
Název zbožíMJCelní sazba Pref. snížení
cla RZ
Pozn.
Vše.Sml.
1234567
0303 29 00- -OstatníUNS5.0bez
-Platýsovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae), vyjma játra, jikry a mlíčí:
0303 31- -Platýs obrovský (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):
0303 31 10- - -Platýš černý (Reinhardtius hippoglossoides)UNS5.0bez
0303 31 30- - -Platýš obecný (Hippoglossus hippoglossus)UNS5.0bez
0303 31 90- - -Platýš tichomořský (Hippoglossus stenolepis)UNS5.0bez
0303 32 00- -Platýs velký (Pleuronectes platessa)UNS5.0bez
0303 33 00- -Jazír (mořský jazyk) (Solea spp.)UNS5.0bez
0303 39- -Ostatní:
0303 39 10- - -Platýs malý (Platichthys flesus)UNS5.0bez
0303 39 20- - -Platýs (Lepidorhombus spp.)UNS5.0bez
0303 39 30- - -Platýsi rodu RhombosoleaUNS5.0bez
0303 39 80- - -OstatníUNS5.0bez
-Tuňák (rodu Thunnus), tuňák malý (bonito) nebo s pruhovaným břichem (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), vyjma játra, jikry a mlíčí:
0303 41- -Tuňák bílý nebo křídlatý (Thunnus alalunga):
- - -Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604:
0303 41 11- - - -CelýUNS5.0bez
0303 41 13- - - - Vykuchaní, bez žaberUNS5.0bez
0303 41 19- - - -Ostatní (např. bez hlav)UNS5.0bez
0303 41 90- - -OstatníUNS5.0bez
0303 42- -Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares):
- - -Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604:
- - - -Celý:
0303 42 12- - - - -O hmotnosti jednoho kusu převyšující 10 kgUNS5.0bez
0303 42 18- - - - -OstatníUNS5.0bez
- - - -Vykuchaní, bez žaber:
0303 42 32- - - - -S hmotností jednoho kusu převyšující 10 kgUNS5.0bez
0303 42 38- - - - -OstatníUNS5.0bez
- - - -Ostatní (např. bez hlav):
0303 42 52- - - - -O hmotnosti jednoho kusu převyšující 10 kgUNS5.0bez
0303 42 58- - - - -OstatníUNS5.0bez
0303 42 90- - -OstatníUNS5.0bez
0303 43- -Tuňák malý (bonito) nebo s pruhovaným břichem (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis):
- - -Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604:
0303 43 11- - - -CelýUNS5.0bez
0303 43 13- - - -Vykuchaní, bez žaberUNS5.0bez
0303 43 19- - - -Ostatní (např. bez hlav)UNS5.0bez
0303 43 90- - -OstatníUNS5.0bez
0303 49- - Ostatní:
- - -Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604:
- - - -Tuňáci modroploutví (Thunnus thynnus):
0303 49 21- - - - -CelíUNS5.0bez
0303 49 23- - - - -Vykuchaní, bez žaberUNS5.0bez
0303 49 29- - - - -Ostatní (např. bez hlav)UNS5.0bez
- - - - Ostatní:
0303 49 41- - - - -CelíUNS5.0bez
0303 49 43- - - - -Vykuchaní, bez žaberUNS5.0bez
0303 49 49- - - - -Ostatní (např. bez hlav)UNS5.0bez
0303 49 90- - -OstatníUNS5.0bez
0303 50 00-Sleď (Clupea harengus, Clupea pallasii), vyjma játra, jikry a mlíčíUNS5.0bez
0303 60-Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), vyjma játra, jikry a mlíčí:
0303 60 11- -Druhu Gadus morhuaUNS5.0bez
0303 60 19- -Druhu Gadus ogacUNS5.0bez
0303 60 90- -Druhu Gadus macrocephalusUNS5.0bez
-Ostatní ryby, vyjma játra, jikry a mlíčí:
0303 71- -Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), malé sardinky (Sardinella spp.), šproty (Sprattus sprattus):
0303 71 10- - -Sardinka obecná druhu Sardina pilchardusUNS5.0bez
0303 71 30- - -Sardinky druhu Sardinops; malé sardinky (Sardinella spp.)UNS5.0bez
0303 71 80- - -Šprot obecný (Sprattus sprattus)UNS5.0bez
0303 72 00- -Treska skvrnitá (Melanogrammus aeglefinus)UNS5.0bez
0303 73 00- -Treska tmavá (Pollachius virens)UNS5.0bez
0303 74- -Makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus):
0303 74 30- - -Druhy Scomber scombrus a Scomber japonicusUNS5.0bez
0303 74 90- - -Druh Scomber australasicusUNS5.0bez
Položka
celního sazebníku
Název zbožíMJCelní sazba Pref. snížení cla RZPozn.
Vše. Sml.
1234567
0303 75- -Máčka skvrnitá a ostatní žraloci:
0303 75 20- - -Žraloci druhu Squalus acanthias - ostroun obecnýUNS5.0bez
0303 75 50- - -Máčky druhu Scyliorhinus spp.UNS5.0bez
0303 75 90- - -OstatníUNS5.0bez
0303 76 00- -Úhoř (Anguilla spp.)UNS5.0bez
0303 77 00- -Okoun mořský (Dicentrarchus labrax, DicentrarchusUNS5.0bez
0303 78- -Štikozubec (Merluccius spp., Urophycis spp.):
- - -Štikozubci rodu Merluccius:
0303 78 11- - - -Kapský štikozubec (žijící v mělčinách) (Merluccius capensis) a štikozubec žijící v hlubinách (Kapský štikozubec žijící v hlubinách) (Merluccius paradoxus)UNS5.0bez
0303 78 12- - - -Argentinský štikozubec (žijící v Jihozápadním Atlantiku) (Merluccius hubbsi)UNS5.0bez
0303 78 13- - - - Jižní štikozubec (Merluccius australis)UNS5.0bez
0303 78 19- - - -OstatníUNS5.0bez
0303 78 90- - -Štikozubci rodu UrophycisUNS5.0bez
0303 79- -Ostatní:
- - -Sladkovodní ryby:
0303 79 11- - - -KapřiUNS5.00.5
0303 79 19- - - -OstatníUNS5.0bez
- - -Mořské ryby:
- - - -Ryby rodu Euthynnus, jiné než tuňáci malí (bonito) nebo s pruhovaným břichem (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) položky 0303 43:
- - - - -Pro průmyslové zpracování výrobků patřících do čísla 1604:
0303 79 21- - - - - -CeléUNS5.0bez
0303 79 23- - - - - -Vykuchané, bez žaberUNS5.0bez
0303 79 29- - - - - -Ostatní (např. bez hlav)UNS5.0bez
0303 79 31- - - - -OstatníUNS5.0bez
- - - -Ropušnice severní nebo okouníci (Sebastes spp.):
0303 79 35- - - - -Druhu Sebastes marinusUNS5.0bez
0303 79 37- - - - -OstatníUNS5.0bez
0303 79 41- - - -Ryby druhu Boreogadus saida (treska polární)UNS5.0bez
0303 79 45- - - -Treska bezvousá (Merlangius merlangus)UNS5.0bez
0303 79 51- - - -Mník (Molva spp.)UNS5.0bez
0303 79 55- - - -Treska pestrá (Theragra chalcogramma) a treska žlutá polak (Pollachius pollachius)UNS5.0bez
0303 79 58- - - -Ryby druhu Orcynopsis unicolorUNS5.0bez
0303 79 65- - - -Sardel (Engraulis spp.)UNS5.0bez
0303 79 71- - - -Mořské pražmy druhů (Dentex dentex a Pagellus spp.)UNS5.0bez
0303 79 75- - - -Rejnok (Brama spp.)UNS5.0bez
0303 79 81- - - -Ďas mořský (Lophius spp.)UNS5.0bez
0303 79 83- - - -Tresky poutassou (Micromesistius poutassou nebo Gadus poutassou)UNS5.0bez
0303 79 85- - - -Treska patagonská (Micromesistius australis)UNS5.0bez
0303 79 87- - - -Mečoun obecný (Xiphias gladius)UNS5.0bez
0303 79 88- - - -Ryby druhu Dissostichus spp.UNS5.0bez
0303 79 91- - - -Kranas obecný (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)UNS5.0bez
0303 79 92- - - -Ryby čeledi Merluccidae (Macruronus novaezealandiae)UNS5.0bez
0303 79 93- - - -Ryby čeledi Ophididae (Genypterus blacodes)UNS5.0bez
0303 79 94- - - -Ryby rodu Pelotreis flavilatus a Peltorhamphus novaezealandiaeUNS5.0bez
* 0303 79 98- - - -OstatníUNS5.0bez
0303 80-Játra, jikry a mlíčí:
0303 80 10- -Tvrdé a měkké jikry a mlíčí pro výrobu deoxyribonukleózové kyseliny nebo sulfátu protaminuUNS5.0bez
0303 80 90- -OstatníUNS5.0bez
0304Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené
0304 10-Čerstvé nebo chlazené:
- -Filé:
- - -Ze sladkovodních ryb:
0304 10 11- - - -Ze pstruhů (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae)UNS5.0bez
0304 10 13- - - -Z lososa obecného (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisuth, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), z atlantického lososa (Salmo salar) a z hlavatky podunajské (Hucho hucho)UNS5.0bez
0304 10 19- - - -Z ostatních sladkovodních rybUNS5.0bez
Položka
celního sazebníku
Název zbožíMJCelní sazba Pref. snížení cla RZPozn.
Vše.Sml.
1234567
- - -Ostatní:
0304 10 31- - - -Z tresek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a z ryb druhu Boreogadus saidaUNS5.0bez
0304 10 33- - - -Z tresky tmavé (Pollachius virens)UNS5.0bez
0304 10 35- - - - Z ropušnice severní nebo okouníků (Sebastes spp.)UNS5.0bez
0304 10 38- - - -OstatníUNS5.0bez
- -Ostatní rybí maso (též mleté):
0304 10 91- - -Ze sladkovodních rybUNS5.0bez
- - -Ostatní:
0304 10 97- - - -Filé ze sleďůUNS5.0bez
0304 10 98- - - -OstatníUNS5.0bez
0304 20-Zmrazené filé:
- -Ze sladkovodních ryb:
0304 20 11- - -Ze pstruhů (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita a Oncorhynchus gilae)UNS5.0bez
0304 20 13- - -Z lososa obecného (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisuth, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), z atlantického lososa (Salmo salar) a z hlavatky podunajské (Hucho hucho)UNS5.0bez
0304 20 19- - -Z ostatních sladkovodních rybUNS5.0bez
- -Z tresek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a z ryb druhu Boreogadus saida:
0304 20 21- - -Z tresek druhu Gadus macrocephalusUNS5.0bez
0304 20 29- - -OstatníUNS5.0bez
0304 20 31- -Z tresky tmavé (Pollachius virens)UNS5.0bez
0304 20 33- -Z tresky skvrnité (Melanogrammus aeglefinus)UNS5.0bez
- -Z ropušnic nebo okouníků (Sebastes spp.):
0304 20 35- - -Z druhu Sebastes marinusUNS5.0bez
0304 20 37- - -OstatníUNS5.0bez
0304 20 41- -Z tresek bezvousých (Merlangus merlangus)UNS5.0bez
0304 20 43- -Z mníka (Molva spp.)UNS5.0bez
0304 20 45- -Z tuňáků (rodu Thunnus) a z ryb rodu EuthynnusUNS5.0bez
- -Z makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) a z ryb druhu Orcinopsis unicolor:
0304 20 51- - -Z makrel druhu Scomber australasicusUNS5.0bez
0304 20 53- - -OstatníUNS5.0bez
- -Ze štikozubců (Merluccius spp., Urophycis spp.):
- - -Ze štikozubců rodu Merluccius:
0304 20 55- - - -Z Kapského štikozubce (žijícího v mělčinách) (Merluccius capensis) a štikozubce žijícího v hlubinách (Kapský štikozubec žijící v hlubinách) (Meluccius paradoxus)UNS5.0bez
0304 20 56- - - -Z Argentinského štikozubce (žijícího v Jihozápadním Atlantiku) (Merluccius hubbsi)UNS5.0bez
0304 20 58- - - -OstatníUNS5.0bez
0304 20 59- - -Ze štikozubců rodu UrophycisUNS5.0bez
- -Ze žraloků:
0304 20 61- - -Z ostrounů a máček (Squalus acanthias a Scyliorhinus spp.)UNS5.0bez
0304 20 69- - -Z ostatních žralokůUNS5.0bez
0304 20 71- -Z platýsů (Pleuronectes platessa)UNS5.0bez
0304 20 73- -Z platýsů malých (Platichthys flesus)UNS5.0bez
0304 20 75- -Ze sleďů (Clupea harengus, Clupea pallasii)UNS5.0bez
0304 20 79- -Z kambaly tlamaté (Lepidorhombus spp.)UNS5.0bez
0304 20 81- - Z rejnoka (Brama spp.)UNS5.0bez
0304 20 83- - Z ďasů mořských (Lophius spp.)UNS5.0bez
0304 20 85- -Z tresky pestré (Theragra chalcogramma)UNS5.0bez
0304 20 87- -Z mečouna obecného (Xiphias gladius)UNS5.0bez
0304 20 88- -Z ryb druhu Dissostichus spp.UNS5.0bez
0304 20 91- -Ryby čeledi Merluccidae (Macruronus novaezealandiae)UNS5.0bez
0304 20 95- -OstatníUNS5.0bez
0304 90-Ostatní:
0304 90 05- -SurimiUNS5.0bez
- -Ostatní:
0304 90 10- - -Ze sladkovodních rybUNS5.0bez
- - -Ostatní:
0304 90 22- - - -Ze sleďů (Clupea harengus, Clupea pallasii)UNS5.0bez
0304 90 31- - - -Z ropušnic severních nebo okouníků (Sebastes spp.)UNS5.0bez
- - - -Z tresek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a z ryb druhu Boreogadus saida:
0304 90 35- - - - -Z tresek druhu Gadus macrocephalusUNS5.0bez
0304 90 38- - - - -Z tresek druhu Gadus morhuaUNS5.0bez
0304 90 39- - - - -OstatníUNS5.0bez
0304 90 41- - - -Z tresek tmavých (Pollachius virens)UNS5.0bez
0304 90 45- - - -Z tresek skvrnitých (Melanogrammus aeglefinus)UNS5.0bez
Položka
celního sazebníku
Název zbožíMJCelní sazba Pref. snížení
cla RZ
Pozn.
Vše.Sml.
1234567
- - - -Z tresek bezvousých (Merluccius spp., Urophycis spp.):
0304 90 47- - - - -Z tresek druhu Merluccius spp.UNS5.0bez
0304 90 49- - - - -Z tresek druhu Urophycis spp.UNS5.0bez
0304 90 51- - - -Z kambaly tlamaté (Lepidorhombus spp.)UNS5.0bez
0304 90 55- - - -Z rejnoka (Brama spp.)UNS5.0bez
0304 90 57- - - -Z ďasů mořských (Lophius spp.)UNS5.0bez
0304 90 59- - - -Z tresek poutassou (Micromesistius poutassou nebo Gadus poutassou)UNS5.0bez
0304 90 61- - - -Z tresky pestré (Theragra chalcogramma)UNS5.0bez
0304 90 65- - - -Z mečouna obecného (Xiphias gladius)UNS5.0bez
0304 90 97- - - -OstatníUNS5.0bez
0305Ryby sušené, solené nebo ve slaném nálevu; uzené ryby, též vařené před nebo během uzení; rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání
0305 10 00-Rybí mouky, moučky a pelety, způsobilé k lidskému požíváníUNS38.0bez
0305 20 00-Rybí játra, jikry a mlíčí, sušené, uzené, solené nebo ve slaném nálevuUNS5.0bez
0305 30-Rybí filé, sušené, solené nebo ve slaném nálevu, ne však uzené:
- -Z tresek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a z ryb druhu Boreogadus saida (treska polární):
0305 30 11- - -Z tresky druhu Gadus macrocephalusUNSbezbez
0305 30 19- - -OstatníUNSbezbez
0305 30 30- -Z lososa obecného (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), z atlantického lososa (Salmo a z hlavatky podunajské (Hucho hucho), solené nebo ve slaném nálevuUNSbezbez
0305 30 50- -Z platýše černého (Reinhardtius hippoglossoides), nasoleného nebo ve slaném nálevuUNSbezbez
0305 30 90- -OstatníUNSbezbez
-Uzené ryby, včetně filé:
0305 41 00- -Losos obecný (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), atlantický losos (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho)UNS5.0bez
0305 42 00- -Sleď (Clupea harengus, Clupea pallasii)UNS5.0bez
0305 49- -Ostatní:
0305 49 10- - -Platýš černý (Reinhardtius hippoglossoides)UNS5.0bez
0305 49 20- - -Platýš obecný (Hippoglossus hippoglossus)UNS5.0bez
0305 49 30- - -Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)UNS5.0bez
0305 49 45- - -Pstruzi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)UNS5.0bez
0305 49 50- - -Úhoři (Anguilla spp.)UNS5.0bez
0305 49 80- - -OstatníUNS5.0bez
-Sušené ryby, též solené, ne však uzené:
0305 51- -Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus):
0305 51 10- - -Sušené, nesolenéUNS5.0bez
0305 51 90- - -Sušené, solenéUNS5.0bez
0305 59- -Ostatní:
- - -Ryby druhu Boreogadus saida (treska polární):
0305 59 11- - - -Sušené, nesolenéUNS5.0bez
0305 59 19- - - -Sušené, solenéUNS5.0bez
0305 59 30- - -Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)UNS5.0bez
0305 59 50- - -Ančovičky (Engraulis spp.)UNS5.0bez
0305 59 60- - -Platýš černý (Reinhardtius hippoglossoides) a platýš tichomořský (Hippoglossus stenolepis)UNS5.0bez
0305 59 70- - -Platýš obecný (Hippoglossus hippoglossus)UNS5.0bez
0305 59 90- - -OstatníUNS5.0bez
-Ryby solené, ne však sušené nebo uzené, a ryby ve slaném nálevu:
0305 61 00- -Sleď (Clutea harengus, Clutea pallasii)UNS5.0bez
0305 62 00- -Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)UNS5.0bez
0305 63 00- -Ančovičky (Engraulis spp.)UNS5.0bez
0305 69- -Ostatní:
0305 69 10- - -Ryby druhu Boreogadus saidaUNS5.0bez
0305 69 20- - -Platýš černý (Reinhardtius hippoglossoides) a platýš tichomořský (Hippoglossus stenolepis)UNS5.0bez
0305 69 30- - -Platýš obecný (Hippoglossus hippoglossus)UNS5.0bez
Položka
celního sazebníku
Název zbožíMJCelní sazba Pref. snížení
cla RZ
Pozn.
Vše.Sml.
1234567
0305 69 50- - -Losos obecný (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), atlantický losos (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho)UNS5.0bez
0305 69 90- - -OstatníUNS5.0bez
0306Korýši, též bez krunýřů, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; korýši v krunýřích, vaření ve vodě nebo v páře, též chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z korýšů, způsobilé k lidskému požívání
-Zmrazení:
0306 11- -Langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):
0306 11 10- - -Langustí ocáskyUNS10.0bez
0306 11 90- - -OstatníUNS10.0bez
0306 12- -Humři (Homarus spp.):
0306 12 10- - -CelíUNS10.0bez
0306 12 90- - -OstatníUNS10.0bez
0306 13- -Krevety a garnáti:
0306 13 10- - -Krevety čeledí PandalidaeUNS10.0bez
0306 13 30- - -Krevety šedé rodu CrangonUNS10.0bez
0306 13 40- - -Krevety červené žijící v hlubinách (Parapenaeus longirostris)UNS10.0bez
0306 13 50- - -Krevety rodu PenaeusUNS10.0bez
0306 13 80- - -OstatníUNS10.0bez
0306 14- -Krabi:
0306 14 10- - -Krabi druhu Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. a Callinectes sapidusUNS10.0bez
0306 14 30- - -Krab německý (Cancer pagurus)UNS10.0bez
0306 14 90- - -OstatníUNS10.0bez
0306 19- -Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet z korýšů způsobilých k lidskému požívání.
0306 19 10- - -RaciUNS7.0bez
0306 19 30- - -Malí mořští raci-langustiny (Nephrops norvegicus)UNS7.0bez
0306 19 90- - -OstatníUNS7.0bez
-Nezmrazení:
0306 21 00- -Langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)UNS9.5bez
0306 22- -Humři (Homarus spp.):
0306 22 10- - -ŽivíUNS9.5bez
- - -Ostatní:
0306 22 91- - - -CelíUNS9.5bez
0306 22 99- - - -OstatníUNS9.5bez
0306 23- -Krevety a garnáti:
0306 23 10- - -Krevety čeledi PandalidaeUNS9.5bez
- - -Krevety šedé rodu Crangon:
0306 23 31- - - -Čerstvé, chlazené nebo vařené ve vodě nebo v pářeUNS9.5bez
0306 23 39- - - -OstatníUNS9.5bez
0306 23 90- - -OstatníUNS9.5bez
0306 24- -Krabi:
0306 24 10- - -Krabi druhu Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. a Callinectes sapidusUNS9.5bez
0306 24 30- - -Krab německý (Cancer pagurus)UNS9.5bez
0306 24 90- - -OstatníUNS9.5bez
0306 29- -Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet z korýšů, způsobilých k lidskému požívání:
0306 29 10- - -RaciUNS7.5bez
0306 29 30- - -Malí mořští raci-langustiny (Nephrops norvegicus)UNS7.5bez
0306 29 90- - -OstatníUNS7.5bez
0307Měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, soleni nebo ve slaném nálevu; vodní bezobratlí jiní než korýši a měkkýši, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z vodních bezobratlých, jiných než korýšů, způsobilé k lidskému požívání
0307 10-Ústřice:
0307 10 10- -Ústřice ploché (Ostrea spp.) živé, s hmotností jednoho kusu nepřesahující 40 g včetně lasturyUNS10.0bez
0307 10 90- -OstatníUNS10.0bez
-Hřebenatky rodu Pecten, Chlamys nebo Placopecten:
0307 21 00- -Živé, čerstvé nebo chlazenéUNS10.0bez
Položka
celního sazebníku
Název zbožíMJCelní sazba Pref. snížení
cla RZ
Pozn.
Vše.Sml.
1234567
0307 29- -Ostatní:
0307 29 10- - -Hřebenatky svatojakubské (Pecten maximus), zmrazenéUNS10.0bez
0307 29 90- - -OstatníUNS10.0bez
-Slávky jedlé (Mytilus spp., Perna spp.):
0307 31- -Živé, čerstvé nebo chlazené:
0307 31 10- - -Mytilus spp.UNS10.0bez
0307 31 90- - -Perna spp.UNS10.0bez
0307 39- -Ostatní:
0307 39 10- - -Mytilus spp.UNS10.0bez
0307 39 90- - -Perna spp.UNS10.0bez
-Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) a oliheň (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepiotheuthis spp.):
0307 41- -Živé, čerstvé nebo chlazené:
0307 41 10- - -Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma a Sepiola spp.)UNS10.0bez
- - -Oliheň (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepiotheuthis spp.):
0307 41 91- - - -Loligo spp., Ommastrephes sagittatusUNS10.0bez
0307 41 99- - - -OstatníUNS10.0bez
0307 49- -Ostatní:
- - -Zmrazené:
- - - -Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma a Sepiola spp.):
- - - - -Rodu Sepiola:
0307 49 01- - - - - -Kalmaři (Sepiola rondeleti)UNS10.0bez
0307 49 11- - - - - -OstatníUNS10.0bez
0307 49 18- - - - -OstatníUNS10.0bez
- - - -Oliheň (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepiotheuthis spp.):
- - - - -Loligo spp.:
0307 49 31- - - - - -Loligo vulgarisUNS10.0bez
0307 49 33- - - - - -Loligo pealeiUNS10.0bez
0307 49 35- - - - - -Loligo patagonicaUNS10.0bez
0307 49 38- - - - - -OstatníUNS10.0bez
0307 49 51- - - - -Ommastrephes sagittatusUNS10.0bez
0307 49 59- - - - -OstatníUNS10.0bez
- - -Ostatní:
0307 49 71- - - -Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma a Sepiola spp.)UNS10.0bez
- - - -Oliheň (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepiotheuthis spp.):
0307 49 91- - - - -Loligo spp., Ommastrephes sagittatusUNS10.0bez
0307 49 99- - - - -OstatníUNS10.0bez
-Chobotnice (Octopus spp.):
0307 51 00- -Živé, čerstvé nebo chlazenéUNS10.0bez
0307 59- -Ostatní:
0307 59 10- - -ZmrazenéUNS10.0bez
0307 59 90- - -OstatníUNS10.0bez
0307 60 00-Hlemýždi, jiní než mořští plžiUNS5.0bez
-Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet z vodních bezobratlých, jiných než korýšů, způsobilé k lidskému
0307 91 00- -Živí, čerství nebo chlazeníUNS5.0bez
0307 99- -Ostatní:
- - -Zmrazené:
0307 99 11- - - -Illex spp.UNS8.0bez
0307 99 13- - - -Mořské škeble - zaděnky a jiné druhy čeledi VeneridaeUNS8.0bez
0307 99 15- - - -Medúzy (Rhopilema spp.)UNS8.0bez
0307 99 18- - - -Jiní vodní bezobratlíUNS8.0bez
0307 99 90- - -OstatníUNS8.0bez

KAPITOLA 4

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY; PTAČÍ VEJCE; PŘÍRODNÍ MED; JEDLÉ VÝROBKY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU, JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ

Poznámky ke kapitole.

1. Výrazem „mléko“ se rozumí plnotučné mléko nebo částečné nebo úplně odstředěné mléko.

2. Pro účely čísla 0405:

a) Pojem „máslo“ znamená přírodní máslo, syrovátkové máslo nebo rekombinované máslo (čerstvé, solené nebo žluklé, včetně konzervovaného másla) získané výhradně z mléka, s obsahem mléčného tuku 80% nebo více, nejvíce však 95 % hmotnostních, s obsahem mléčné sušiny bez tuku nejvýše 2% hmotnostní a s obsahem vody nejvýše 16% hmotnostních. Máslo neobsahuje přidané emulgátory, ale může obsahovat chlorid sodný, potravinářská barviva, neutralizační soli a kultury neškodných bakterií způsobujících mléčné kvašení.

b) Výraz „mléčné pomazánky“ znamená roztíratelné emulze typu voda - olej, obsahující mléčný tuk jako jediný tuk ve výrobku, s obsahem mléčného tuku 39% nebo více, nejvíce však 80% hmotnostních.

3. Výrobky získané zahuštěním syrovátky a přidáním mléka nebo mléčného tuku je nutno zařadit do čísla 0406 jako sýry za předpokladu, že mají tyto tři charakteristické znaky:

a) obsah mléčného tuku v sušině je nejméně 5% hmotnostních;

b) obsah sušiny je nejméně 70% hmotnostních, nejvýše však 85% hmotnostních; a

c) jsou tvarované nebo tvarovatelné.

4. Do této kapitoly nepatří:

a) výrobky získané ze syrovátky, obsahující více než 95% hmotnostních laktózy, vyjádřené jako bezvodá laktóza, počítáno v sušině (číslo 1702); nebo

b) albuminy (včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů, obsahujících více než 80% hmotnostních syrovátkových proteinů, počítáno v sušině) (číslo 3502) nebo globuliny (číslo 3504).

Poznámky k položkám.

1. Pro účely položky 0404 10 se výrazem „modifikovaná (upravená) syrovátka“ rozumějí výrobky sestávající ze složek syrovátky, např. syrovátka, ze které byly zcela nebo částečně odstraněny laktóza, proteiny nebo minerály, syrovátka, do které byly přidány přírodní syrovátkové složky a výrobky získané smícháním přírodních syrovátkových složek.

2. Pro účely položky čísla 0405 10 pojem „máslo“ nezahrnuje dehydrované máslo nebo ghee (položka 0405 90).

Doplňkové poznámky ke kapitole

1. nepoužívá se

2. Pro účely podpoložek 0406 90 02 a 0406 90 03 se výrazem “celé sýry“ rozumí celé sýry následujících netto hmotností:

- Ementál: nejméně 60 kg, nejvíce však 130 kg,

- Gruyére a Sbrinz: nejméně 20 kg, nejvíce však 45 kg,

- Bergkäse: nejméně 20 kg, nejvíce však 60 kg,

- Appenzell: nejméně 6 kg, nejvíce však 8 kg.

Položka
celního sazebníku
Název zboží MJ Celní sazbaPref. snížení cla RZ Pozn.
Všeob.Smluvní
1234567
0401Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla
0401 10-S obsahem tuku nepřesahujícím 1% hmotnostní:
0401 10 10- -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litryUNS35.029.0
0401 10 90- -OstatníUNS35.029.0
0401 20-S obsahem tuku převyšujícím 1% hmotnostní, ale nepřesahujícím 6% hmotnostních:
- -Nepřesahujícím 3% hmotnostní:
0401 20 11- - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litryUNS35.029.0
0401 20 19- - -OstatníUNS35.029.0
- -Převyšujícím 3% hmotnostní.
0401 20 91- - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litryUNS35.029.0
0401 20 99- - -OstatníUNS35.029.0
0401 30-S obsahem tuku převyšujícím 6% hmotnostních:
- -Nepřesahujícím 21% hmotnostních:
0401 30 11- - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litryUNS30.025.0
0401 30 19- - -OstatníUNS30.025.0
- -Převyšujícím 21% hmotnostních, avšak nepřesahujícím 45% hmotnostních:
0401 30 31- - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litryUNS30.025.0
0401 30 39- - -OstatníUNS30.025.0
- -Převyšujícím 45% hmotnostních:
0401 30 91- - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litryUNS30.025.0
0401 30 99- - -OstatníUNS30.025.0
0402Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla
0402 10-V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem tuku nepřesahujícím 1,5% hmotnostních:
- -Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:
0402 10 11- - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kgUNS49.637.01
0402 10 19- - -OstatníUNS49.637.01
- -Ostatní:
0402 10 91- - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kgUNS49.637.01
0402 10 99- - -OstatníUNS49.637.01
-V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem tuku přesahujícím 1,5% hmotnostních:
0402 21- -Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:
- - -S obsahem tuku nepřesahujícím 27% hmotnostních:
0402 21 11- - - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kgUNS49.637.01
- - - -Ostatní:
0402 21 17- - - - -S obsahem tuku nepřesahujícím 11% hmotnostníchUNS49.637.01
0402 21 19- - - - -S obsahem tuku převyšujícím 11%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostníchUNS49.637.01
- - -S obsahem tuku převyšujícím 27% hmotnostních:
0402 21 91- - - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kgUNS49.637.01
0402 21 99- - - -OstatníUNS49.637.01
0402 29- -Ostatní:
- - -S obsahem tuku nepřesahujícím 27% hmotnostních:
0402 29 11- - - -Speciální mléka “pro kojence“, v hermeticky uzavřených nádobách o netto obsahu nepřesahujícím 500 g, s obsahem tuku převyšujícím 10% hmotnostníchUNS49.637.01
- - - -Ostatní:
0402 29 15- - - - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kgUNS49.637.01
0402 29 19- - - - -OstatníUNS49.637.01
- - -S obsahem tuku převyšujícím 27% hmotnostních:
0402 29 91- - - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kgUNS49.637.01
0402 29 99- - - -OstatníUNS49.637.01
-Ostatní:
0402 91- -Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:
- - -S obsahem tuku nepřesahujícím 8% hmotnostních:
0402 91 11- - - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kgUNS68.040.0
0402 91 19- - - -OstatníUNS68.040.0
- - -S obsahem tuku převyšujícím 8%, avšak nepřesahujícím 10% hmotnostních:
0402 91 31- - - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kgUNS68.040.0
0402 91 39- - - -OstatníUNS68.040.0
- - -S obsahem tuku převyšujícím 10%, avšak nepřesahujícím 45% hmotnostních:
0402 91 51- - - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kgUNS68.040.0
0402 91 59- - - -OstatníUNS68.040.0
Položka
celního sazebníku
Název zbožíMJCelní sazbaPref. snížení cla RZPozn.
Všeob.Smluvní
1234567
- - -S obsahem tuku převyšujícím 45% hmotnostních:
0402 91 91- - - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kgUNS68.040.0
0402 91 99- - - -OstatníUNS68.040.0
0402 99- -Ostatní:
- - -S obsahem tuku nepřesahujícím 9,5% hmotnostních:
0402 99 11- - - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kgUNS68.025.0
0402 99 19- - - -OstatníUNS68.025.0
- - -S obsahem tuku převyšujícím 9,5%, avšak nepřesahujícím 45% hmotnostních:
0402 99 31- - - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kgUNS68.025.0
0402 99 39- - - -OstatníUNS68.025.0
- - -S obsahem tuku převyšujícím 45% hmotnostních:
0402 99 91- - - -Ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kgUNS68.025.0
0402 99 99- - - -OstatníUNS68.025.0
0403Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao
0403 10-Jogurt:
- -Neochucený, neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:
- - -Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla s obsahem tuku:
0403 10 11- - - -Nepřesahujícím 3% hmotnostníUNS31.224.01
0403 10 13- - - -Převyšujícím 3%, avšak nepřesahujícím 6% hmotnostníchUNS31.224.01
0403 10 19- - - -Převyšujícím 6% hmotnostníchUNS31.224.01
- - -Ostatní s obsahem tuku:
0403 10 31- - - -Nepřesahujícím 3% hmotnostníUNS31.224.01
0403 10 33- - - -Převyšujícím 3%, avšak nepřesahujícím 6% hmotnostníchUNS31.224.01
0403 10 39- - - -Převyšujícím 6% hmotnostníchUNS31.224.01
- -Ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:
- - -V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem mléčných tuků:
0403 10 51- - - -Nepřesahujícím 1,5% hmotnostníchUNS31.224.01
0403 10 53- - - -Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostníchUNS31.224.01
0403 10 59- - - -Převyšujícím 27% hmotnostníchUNS31.224.01
- - -Ostatní, s obsahem mléčných tuků:
0403 10 91- - - -Nepřesahujícím 3% hmotnostníUNS31.224.01
0403 10 93- - - -Převyšujícím 3%, avšak nepřesahujícím 6% hmotnostníchUNS31.224.01
0403 10 99- - - -Převyšujícím 6% hmotnostníchUNS31.224.01
0403 90-Ostatní:
- -Neochucené, neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:
- - -V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě:
- - - -Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, s obsahem tuku:
0403 90 11- - - - -Nepřesahujícím 1,5% hmotnostníchUNS30.025.0
0403 90 13- - - - -Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostníchUNS30.025.0
0403 90 19- - - - -Převyšujícím 27% hmotnostníchUNS30.025.0
- - - -Ostatní, s obsahem tuku:
0403 90 31- - - - -Nepřesahujícím 1,5% hmotnostníchUNS30.025.0
0403 90 33- - - - -Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostníchUNS30.025.0
0403 90 39- - - - -Převyšujícím 27% hmotnostníchUNS30.025.0
- - -Ostatní:
- - - -Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, s obsahem tuku:
0403 90 51- - - - -Nepřesahujícím 3% hmotnostníUNS30.025.0
0403 90 53- - - - -Převyšujícím 3%, avšak nepřesahujícím 6% hmotnostníchUNS30.025.0
0403 90 59- - - - -Převyšujícím 6% hmotnostníchUNS30.025.0
- - - -Ostatní, s obsahem tuku:
0403 90 61- - - - -Nepřesahujícím 3% hmotnostníUNS30.025.0
0403 90 63- - - - -Převyšujícím 3%, avšak nepřesahujícím 6% hmotnostníchUNS30.025.0
0403 90 69- - - - -Převyšujícím 6% hmotnostníchUNS30.025.0
- -Ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:
- - -V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem mléčných tuků:
0403 90 71- - - -Nepřesahujícím 1,5% hmotnostníchUNS30.025.0
0403 90 73- - - -Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostníchUNS30.025.0
0403 90 79- - - -Převyšujícím 27% hmotnostníchUNS30.025.0
- - -Ostatní, s obsahem mléčných tuků:
0403 90 91- - - -Nepřesahujícím 3% hmotnostníUNS30.025.0
Položka
celního sazebníku
Název zbožíMJCelní sazbaPref. snížení cla RZPozn.
Všeob.Smluvní
1234567
0403 90 93- - - -Převyšujícím 3%, avšak nepřesahujícím 6% hmotnostníchUNS30.025.0
0403 90 99- - - -Převyšujícím 6% hmotnostníchUNS30.025.0
0404Syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, jinde neuvedené ani nezahrnuté
0404 10-Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:
- -V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě:
- - -Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla s obsahem bílkovin (obsah dusíku 6,38):
- - - -Nepřesahujícím 15% hmotnostních a s obsahem tuku:
0404 10 02- - - - -Nepřesahujícím 1,5% hmotnostníchUNS68.015.0
0404 10 04- - - - -Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostníchUNS68.015.0
0404 10 06- - - - -Převyšujícím 27% hmotnostníchUNS68.015.0
- - - -Převyšujícím 15% hmotnostních a s obsahem tuku:
0404 10 12- - - - -Nepřesahujícím 1,5% hmotnostníchUNS68.015.0
0404 10 14- - - - -Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostníchUNS68.015.0
0404 10 16- - - - -Převyšujícím 27% hmotnostníchUNS68.015.0
- - -Ostatní, o obsahu bílkovin (obsah dusíku 6,38):
- - - -Nepřesahujícím 15% hmotnostních a s obsahem tuku:
0404 10 26- - - - -Nepřesahujícím 1,5% hmotnostníchUNS68.015.0
0404 10 28- - - - -Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostníchUNS68.015.0
0404 10 32- - - - -Převyšujícím 27% hmotnostníchUNS68.015.0
- - - -Převyšujícím 15% hmotnostních a s obsahem tuku:
0404 10 34- - - - -Nepřesahujícím 1,5% hmotnostníchUNS68.015.0
0404 10 36- - - - -Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostníchUNS68.015.0
0404 10 38- - - - -Převyšujícím 27% hmotnostníchUNS68.015.0
- -Ostatní:
- - -Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla s obsahem bílkovin (obsah dusíku 6,38):
- - - -Nepřesahujícím 15% hmotnostních a s obsahem tuku:
0404 10 48- - - - -Nepřesahujícím 1,5% hmotnostníchUNS68.015.0
0404 10 52- - - - -Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostníchUNS68.015.0
0404 10 54- - - - -Převyšujícím 27% hmotnostníchUNS68.015.0
- - - -Převyšujícím 15% hmotnostních a s obsahem tuku:
0404 10 56- - - - -Nepřesahujícím 1,5% hmotnostníchUNS68.015.0
0404 10 58- - - - -Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostníchUNS68.015.0
0404 10 62- - - - -Převyšujícím 27% hmotnostníchUNS68.015.0
- - -Ostatní o obsahu bílkovin (obsah dusíku 6,38):
- - - -Nepřesahujícím 15% hmotnostních a s obsahem tuku:
0404 10 72- - - - -Nepřesahujícím 1,5% hmotnostníchUNS68.015.0
0404 10 74- - - - -Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostníchUNS68.015.0
0404 10 76- - - - -Převyšujícím 27% hmotnostníchUNS68.015.0
- - - -Převyšujícím 15% hmotnostních a s obsahem tuku:
0404 10 78- - - - -Nepřesahujícím 1,5% hmotnostníchUNS68.015.0
0404 10 82- - - - -Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostníchUNS68.015.0
0404 10 84- - - - -Převyšujícím 27% hmotnostníchUNS68.015.0
0404 90-Ostatní:
- -Neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla a s obsahem
0404 90 21- - -Nepřesahujícím 1,5% hmotnostníchUNS35.015.0
0404 90 23- - -Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostníchUNS35.015.0
0404 90 29- - -Převyšujícím 27% hmotnostníchUNS35.015.0
- - Ostatní, s obsahem tuků:
0404 90 81- - -Nepřesahujícím 1,5% hmotnostníchUNS35.015.0
0404 90 83- - -Převyšujícím 1,5%, avšak nepřesahujícím 27% hmotnostníchUNS35.015.0
0404 90 89- - -Převyšujícím 27% hmotnostníchUNS35.015.0
0405Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky
0405 10-Máslo:
- -S obsahem tuku nepřesahujícím 85% hmotnostních:
- - -Přírodní máslo:
0405 10 11- - - -V balení pro okamžitou spotřebu, o netto hmotnosti nepřesahující 1 kgUNS81.568.01
0405 10 19- - - -OstatníUNS81.568.01
0405 10 30- - -Rekombinované másloUNS81.568.01
0405 10 50- - -Syrovátkové másloUNS81.568.01
0405 10 90- -OstatníUNS82.568.0
0405 20-Mléčné pomazánky:
0405 20 10- -S obsahem tuku nepřesahujícím 60% hmotnostních, avšak převyšujícím 39% hmotnostníchUNS45.06.9
Položka celního sazebníkuNázev zbožíMJCelní sazbaPref. snížení cla RZPozn.
Všeob.Smluvní
1234567
0405 20 30- -S obsahem tuku nepřesahujícím 75% hmotnostních, avšak převyšujícím 60% hmotnostníchUNS45.06.9
0405 20 90- -S obsahem tuku nepřesahujícím 80% hmotnostních, avšak převyšujícím 75% hmotnostníchUNS81.568.01
0405 90-Ostatní:
0405 90 10- -S obsahem tuku převyšujícím 99,3% hmotnostních a s obsahem vody nepřesahujícím 0,5% hmotnostníchUNS82.568.01
0405 90 90- -OstatníUNS82.568.01
0406Sýry a tvaroh
0406 10-Čerstvé (nevyzrálé nebo nenaložené) sýry, včetně syrovátkového sýra, a tvaroh:
0406 10 20- -S obsahem tuku nepřesahujícím 40% hmotnostníchUNS18.58.5
0406 10 80- -OstatníUNS18.58.5
0406 20-Strouhané sýry nebo práškové sýry všech druhů:
0406 20 10- -Sýry Glarus s bylinkami (tzv. “Schabziger“) vyráběné z odstředěného mléka s přísadou jemně mletých bylinekUNS20.08.5
0406 20 90- -OstatníUNS20.08.5
0406 30-Tavené sýry, jiné než strouhané nebo práškové:
0406 30 10- -Při jejichž výrobě byly použity pouze sýry Ementál, Gruyére a Appenzell, a které mohou obsahovat jako přísadu sýr Glarus s bylinkami (tzv.“Schabziger“), upravené pro maloobchod, s obsahem tuku v sušině nepřesahujícím 56% hmotnostníchUNS24.09.0
- -Ostatní:
- - -S obsahem tuku nepřesahujícím 36% hmotnostních a s obsahem tuku v sušině:
0406 30 31- - - -Nepřesahujícím 48% hmotnostníchUNS24.09.0
0406 30 39- - - -Převyšujícím 48% hmotnostníchUNS24.09.0
0406 30 90- - -S obsahem tuku převyšujícím 36% hmotnostníchUNS24.09.0
0406 40-Sýry s modrou plísní:
0406 40 10- -RoquefortUNS20.08.5
0406 40 50- -GorgonzolaUNS20.08.5
0406 40 90- -OstatníUNS20.08.5
0406 90-Ostatní:
0406 90 01- -K dalšímu zpracováníUNS20.09.0
- -Ostatní:
- - -Ementál, Gruyére, Sbrinz, Bergkäse a Appenzell:
0406 90 02- - - -Celý sýr s cenou fco hranice za 100 kg netto hmotnosti převyšující 401,85 Euro ale nepřesahující 430,62 Euro, s minimálním obsahem tuku v sušině 45% hmotnostních, dozrálý alespoň tři měsíceUNS20.09.0
0406 90 03- - - -Celý sýr s cenou fco hranice za 100 kg netto hmotnosti převyšující 430,62 Euro, s minimálním obsahem tuku v sušině 45% hmotnostních, dozrálý alespoň tři měsíceUNS20.09.0
0406 90 04- - - -Kusy balené ve vakuu nebo inertním plynu, s kůrou alespoň na jedné straně, o netto hmotnosti 1 kg nebo více, avšak méně než 5 kg a s cenou fco hranice převyšující 430,62 Euro, ale nepřesahující 459,39 Euro za 100 kg netto hmotnosti, s minimálním obsahem tuku v sušině 45% hmotnostních, dozrálý alespoň tři měsíceUNS20.09.0
0406 90 05- - - -Kusy balené ve vakuu nebo inertním plynu, s kůrou alespoň na jedné straně, o netto hmotnosti 1 kg nebo více a s cenou fco hranice převyšující 459,39 Euro za 100 kg netto hmotnosti, s minimálním obsahem tuku v sušině 45% hmotnostních, dozrálý alespoň tři měsíceUNS20.09.0
0406 90 06- - - -Kusy bez kůry, o netto hmotnosti méně než 450 g a s cenou fco hranice převyšující 499,67 Euro za 100 kg netto hmotnosti, s minimálním obsahem tuku v sušině 45% hmotnostních, dozrálý alespoň tři měsíce, balené ve vakuu nebo inertním plynu, v balíčcích s uvedením označení sýra, obsahu tuku, subjektu zodpovědného za balení a země výrobyUNS20.09.0
- - - -Ostatní:
0406 90 13- - - - -EmentálUNS20.09.0
0406 90 15- - - - -Gruyére, SbrinzUNS20.09.0
0406 90 17- - - - -Bergkäse, AppenzellUNS20.09.0
0406 90 18- - -Fromage fribourgeois, Vacherin Mont ďOr a Tete de MoineUNS20.09.0
0406 90 19- - -Sýry Glarus s bylinkami (tzv. “Schabziger“) vyráběné z odstředěného mléka s přísadou jemné mletých bylinekUNS20.09.0
0406 90 21- - -CheddarUNS20.09.0
0406 90 23- - -EidamUNS20.09.0
0406 90 25- - -TilsitUNS20.09.0
0406 90 27- - -ButterkäseUNS20.09.0
0406 90 29- - -KashkavalUNS20.09.0
Položka
celního sazebníku
Název zbožíMJCelní sazbaPref. snížení cla RZPozn.
Všeob.Smluvní
1234567
- - -Feta:
0406 90 31- - - -Ovčí nebo bůvolí, v nádobách se slaným nálevem nebo v měších z ovčí nebo kozí kůžeUNS20.09.0
0406 90 33- - - -OstatníUNS20.09.0
0406 90 35- - -Kefalo-TyriUNS20.09.0
0406 90 37- - -FinlandiaUNS20.09.0
0406 90 39- - -JarlsbergUNS20.09.0
- - -Ostatní:
0406 90 50- - - -Sýry ovčí nebo bůvolí, v nádobách se slaným nálevem nebo v měších z ovčí nebo kozí kůžeUNS20.09.0
- - - -Ostatní:
- - - - -S obsahem tuku nepřesahujícím 40% hmotnostních a s obsahem vody v látkách neobsahujících tuk:
- - - - - -Nepřesahujícím 47% hmotnostních:
0406 90 61- - - - - - -Grana Padano, Parmigiano ReggianoUNS20.09.0
0406 90 63- - - - - - -Fiore Sardo, PecorinoUNS20.09.0
0406 90 69- - - - - - -OstatníUNS20.09.0
- - - - - -Převyšujícím 47%, avšak nepřesahujícím 72% hmotnostní:
0406 90 73- - - - - - -ProvoloneUNS20.09.0
0406 90 75- - - - - - -Asiago, Caciocavallo, Montasio, RagusanoUNS20.09.0
0406 90 76- - - - - - -Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, SamsoUNS20.09.0
0406 90 78- - - - - - -GoudaUNS20.09.0
0406 90 79- - - - - - -Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, TaleggioUNS20.09.0
0406 90 81- - - - - - -Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double, Gloucester, Blarney, Colby, MontereyUNS20.09.0
0406 90 82- - - - - - -CamembertUNS20.09.0
0406 90 84- - - - - - -BrieUNS20.09.0
0406 90 85- - - - - - -Kefalograviera, KasseriUNS20.09.0
- - - - - - -Ostatní sýry, s obsahem vody v látkách neobsahujících tuk:
0406 90 86- - - - - - - -Převyšujícím 47%, avšak nepřesahujícím 52% hmotnostníUNS20.09.0
0406 90 87- - - - - - - -Převyšujícím 52%, avšak nepřesahujícím 62% hmotnostníUNS20.09.0
0406 90 88- - - - - - - -Převyšujícím 62%, avšak nepřesahujícím 72% hmotnostníUNS20.09.0
0406 90 93- - - - - -Převyšujícím 72% hmotnostníUNS20.04.9
0406 90 99- - - - -OstatníUNS20.04.9
0407 00Ptačí vejce, ve skořápkách, čerstvá, konzervovaná nebo vařená
-Z domácí drůbeže:
- -Na násadu:
0407 00 11- - -Krůtí nebo husíNAR8.52.8
0407 00 19- - -OstatníNAR8.52.8
0407 00 30- -OstatníNAR20.017.0
0407 00 90-OstatníNAR20.017.0
0408Ptačí vejce bez skořápek a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla
-Žloutky:
0408 11- -Sušené:
0408 11 20- - -Nezpůsobilé k lidskému požíváníUNS20.017.0
0408 11 80- - -OstatníUNS20.017.0
0408 19- -Ostatní:
0408 19 20- - -Nezpůsobilé k lidskému požíváníUNS20.017.0
- - -Ostatní:
0408 19 81- - - -TekutéUNS20.017.0
0408 19 89- - - -Ostatní včetně zmrazenýchUNS20.017.0
-Ostatní:
0408 91- -Sušené:
0408 91 20- - -Nezpůsobilé k lidskému požíváníUNS20.017.0
0408 91 80- - -OstatníUNS20.017.0
0408 99- -Ostatní:
0408 99 20- - -Nezpůsobilé k lidskému požíváníUNS20.017.0
0408 99 80- - -OstatníUNS20.017.0
0409 00 00Přírodní medUNS30.017.0
0410 00 00Jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnutéUNS12.010.0

Význam poznámky (1) ke sloupci 5:

V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatněni nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení vlády.

KAPITOLA 5

VÝROBKY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU, JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ

Poznámky ke kapitole.

1. Do této kapitoly nepatří:

a) jedlé produkty (jiné než střeva, měchýře a žaludky zvířat, celé nebo jejich části, a zvířecí krev, tekutá nebo sušená);

b) kůže nebo kožky (včetně kožešin), jiné než zboží čísla 0505 a odřezky a podobný odpad ze surových kůží nebo kožek čísla 0511 (kapitola 41 nebo 43);

c) textilní materiály živočišného původu, jiné než žíně a odpad z nich (třída XI); nebo

d) připravené svazky nebo chomáče pro výrobu košťat, kartáčů nebo štětců (číslo 9603).

2. Pro účely čísla 0501 se setřídění vlasů podle délky (za předpokladu, že nejsou uspořádány ve stejném směru od kořenů ke špičkám), nepovažuje za zpracování.

3. V celé nomenklatuře se za „slonovinu“ považují nejen kly sloní, nýbrž i kly mrože, narvala, divokého kance, rohy nosorožce, jakož i zuby všech zvířat.

4. Výrazem „žíně“ se v celé nomenklatuře rozumí chlupy z hřív nebo ohonů koňovitých zvířat nebo skotu.

Položka
celního sazebníku
Název zbožíMJCelní sazbaPref. snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob.Smluvní
1234567
0501 00 00Vlasy, nezpracované, též prané nebo odmaštěné; odpad z vlasůUNSbezbez
0502Štětiny a chlupy z domácích nebo z divokých prasat; jezevčí a jiné chlupy k výrobě kartáčnického zboží; odpad z těchto štětin nebo chlupů
0502 10 00-Štětiny a chlupy z domácích nebo z divokých prasat a odpad z nichUNSbezbez
0502 90 00-OstatníUNSbezbez
0503 00 00Žíně a odpad z žíní, též ve štůčkách, s podložkou nebo bez podložkyUNSbezbez
0504 00 00Střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části, čerstvé, chlazené, zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzenéUNSbezbez
0505Kůže a jiné části ptačího těla, s péry nebo s prachovým peřím, ptačí péra a části ptačích per (též s přistřiženými okraji) a prachové peří, čištěné, dezinfikované nebo preparované, avšak dále nezpracované; prášek a odpad z ptačích per nebo jejich částí
0505 10-Račí péra užívaná k vycpávání; prachové peří:
0505 10 10- -SurovéUNSbezbez
0505 10 90- -OstatníUNSbezbez
0505 90 00-OstatníUNSbezbez
0506Kosti a rohové kosti, neopracované, zbavené tuku, jednoduše opracované (avšak nepřiříznuté do tvaru), upravené kyselinou nebo zbavené klinu; prach a odpad z těchto produktů
0506 10 00-Ossein a kosti upravené kyselinouUNSbezbez
0506 90 00-OstatníUNSbezbez
0507Slonovina, želvovina, kostice (včetně vousů) velryb nebo jiných mořských savců, rohy, parohy, kopyta, paznehty, drápy a zobáky, neopracované nebo jednoduše opracované, avšak nepřiříznuté do tvaru; prach a odpad z těchto produktů
0507 10 00-Slonovina; prach a odpad ze slonovinyUNSbezbez
0507 90 00-OstatníUNSbezbez
0508 00 00Korály a podobné materiály, neopracované nebo jen jednoduše upravené, avšak jinak nezpracované; ulity, lastury a krunýře měkkýšů, korýšů nebo ostnokožců a sépiové kosti, neopracované nebo jednoduše upravené, avšak nepřiříznuté do tvaru, prach a odpad z těchto materiálůUNSbezbez
0509 00Přírodní houby živočišného původu
0509 00 10-SurovéUNS5.0bez
0509 00 90-OstatníUNS5.0bez
0510 00 00Ambra šedá, kastoreum, cibet a pižmo; kantaridy; žluč, též sušená; žlázy a jiné látky živočišného původu používané k přípravě farmaceutických výrobků, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo jinak prozatímně konzervovanéUNS16.0bez
0511Výrobky živočišného původu jinde neuvedené nebo nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání
0511 10 00-Býčí spermaUNSbezbez
-Ostatní:
0511 91- - Výrobky z ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých; mrtvá zvířata kapitoly 3:
0511 91 10- - -Odpad z rybUNSbezbez
0511 91 90 - - -Ostatní UNSbezbez
0511 99- -Ostatní:
0511 99 10- - -Šlachy, odřezky a jiný podobný odpad ze surových kůžiUNSbezbez
* 0511 99 90- - -OstatníUNSbezbez

TŘÍDA II

ROSTLINNÉ PRODUKTY

Poznámka ke třídě.

1. Výraz „pelety“ (aglomerované výrobky ve tvaru pelet, válečků, kuliček a v podobných tvarech) označuje v této třídě výrobky aglomerované buď pouhým tlakem nebo přidáním pojiva v poměru nepřesahujícím 3% hmotnostní.

KAPITOLA 6

DŘEVINY A JINÉ ROSTLINY; HLÍZY, KOŘENY A PODOBNÉ; ŘEZANÉ KVĚTINY A DEKORATIVNÍ ZELEŇ

Poznámky ke kapitole.

1. S výjimkou druhé části čísla 0601 patří do této kapitoly pouze dřeviny a zboží, které bývají zpravidla dodávány zahradníky, školkaři nebo pěstiteli květin k další výsadbě nebo k okrase. Do této kapitoly však nepatří brambory, jedlá cibule, šalotka, česnek a jiné výrobky kapitoly 7.

2. Kytice, květinové koše, věnce a podobné výrobky se považují za květiny nebo dekorativní zeleň čísel 0603 nebo 0604, přičemž se nepřihlíží k příslušenství z jiných hmot. Do těchto čísel však nepatří koláže a podobné obrázky čísla 9701.

Položka
celního sazebníku
Název zbožíMJSazba claPref. snížení cla RZPozn.
Všeob.Smluvní
1234567
0601Hlízy, cibule, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetativním klidu, ve vegetaci nebo v květu; sazenice, rostliny a kořeny čekanky, jiné než kořeny čísla 1212
0601 10-Hlízy, cibule, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetačním klidu:
0601 10 10- -HyacintyUNS5.0bez
0601 10 20- -NarcisyUNS5.0bez
0601 10 30- -TulipányUNS5.0bez
0601 10 40- -GladiolyUNS5.0bez
0601 10 90- -OstatníUNS5.0bez
0601 20-Hlízy, cibule, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetaci nebo v květu; sazenice, rostliny a kořeny čekanky:
0601 20 10- -Rostliny a kořeny čekankyUNS15.02.0bez
0601 20 30- -Orchideje, hyacinty, narcisy a tulipányUNS15.02.0bez
0601 20 90- -OstatníUNS15.02.0bez
0602Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby; podhoubí
0602 10-Nekořenovité řízky a rouby:
0602 10 10- -Vinné révyNAR19.02.0bez
0602 10 90- -OstatníNAR19.04.0bez
0602 20-Stromy, zákrsky, keře a keříky, též roubované, plodící jedlé ovoce nebo ořechy:
0602 20 10- -Vinné keře, roubované nebo kořenovitéNAR10.01.0
0602 20 90- -OstatníNAR10.01.0
0602 30 00-Rododendrony a azalky, též roubovanéNAR16.01.0bez
0602 40-Růže, též roubované:
0602 40 10- -NeroubovanéNAR10.01.0
0602 40 90- -RoubovanéNAR10.01.0
0602 90-Ostatní:
0602 90 10- -PodhoubíNAR19.02.0
0602 90 20- -Sazenice ananasuNAR19.0bez
0602 90 30- -Sazenice zeleniny a jahodníkuNAR19.02.0
- -Ostatní:
- - -Venkovní rostliny:
- - - -Stromy, keře a keříčky:
0602 90 41- - - - -Lesní stromyNAR19.0bez
- - - - -Ostatní:
0602 90 45- - - - - -Kořenové řízky a mladé rostlinyNAR19.0bez
0602 90 49- - - - - -OstatníNAR19.0bez
- - - -Ostatní venkovní rostliny:
0602 90 51- - - - -Víceleté (trvalé)NAR19.0bez
0602 90 59- - - - -OstatníNAR19.0bez
- - -Pokojové rostliny:
0602 90 70- - - -Kořenové řízky a mladé rostliny, vyjma kaktusyNAR19.0bez
- - - -Ostatní:
0602 90 91- - - - -Kvetoucí rostliny s poupaty nebo květy, vyjma kaktusyNAR19.02.0
0602 90 99- - - - -OstatníNAR19.02.0
0603Řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bílené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené
0603 10-Čerstvé:
0603 10 10- -RůžeNAR20.017.03
0603 10 20- -KarafiátyNAR20.017.03
0603 10 30- -OrchidejeNAR14.0bez
0603 10 40- -GladiolyNAR20.017.03
0603 10 50- -ChryzantémyNAR20.017.03
0603 10 80- -OstatníNAR20.017.03
0603 90 00-OstatníNAR14.04.0
0604Listoví, listy, větve a ostatní části rostlin, bez květů nebo poupat a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bílené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené
0604 10-Mechy a lišejníky:
0604 10 10- -Lišejníky sobíUNS13.0bez
0604 10 90- -OstatníUNS13.01.0bez
Položka
celního
sazebníku
Název zbožíMJSazba claPref. snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob.Smluvní
1234567
-Ostatní:
0604 91- -Čerstvé:
- - -Vánoční stromky:
0604 91 21- - - -Jedle Nordmannova (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) a jedle ušlechtilé (Abies procera Rehd.)UNS18.01.0
0604 91 29- - - -OstatníUNS18.01.0
- - -Větve jehličnanů:
0604 91 41- - - -Z jedle Nordmannovy (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) a z jedlí ušlechtilých (Abies procera Rehd.)UNS18.01.0
0604 91 49- - - -OstatníUNS18.01.0
0604 91 90- - -OstatníUNS18.01.0
0604 99- -Ostatní:
0604 99 10- - -Sušené, dále neupravovanéUNS8.51.0
0604 99 90- - -OstatníUNS8.51.0

Význam poznámky (3) ke sloupci 5:

Smluvní celní sazby aplikované pro podpoložky označené touto poznámkou se v uvedených sezónách mění následovně:

Podpoložka celního sazebníkusezóna od-doSmluvní sazba sloupec 5Preferenční snížení RZ sloupec 6
0603 10 10od 1. ledna do 31. května 4,0
od 1. listopadu do 31. prosince4,0
0603 10 20od 1. ledna do 31. května4,0
od 1. listopadu do 31. prosince4,0
0603 10 40od 1. ledna do 31. května4,0
od 1. listopadu do 31. prosince4,0
0603 10 50od 1. ledna do 31. května4,0
od 1. listopadu do 31. prosince4,0
0603 10 80od 1. ledna do 31. května 4,0
od 1. listopadu do 31. prosince4,0

KAPITOLA 7

ZELENINA, POŽIVATELNÉ ROSTLINY, KOŘENY A HLÍZY

Poznámky ke kapitole.

1. Do této kapitoly nepatří pícniny čísla 1214.

2. Výraz „zelenina“ v číslech 0709, 0710, 0711 a 0712 zahrnuje také jedlé houby, lanýže, olivy, kapary, tykve, tykvičky (kuržety), lilky, kukuřici cukrovou (Zea mays var. saccharata), plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta, fenykl a zelinářské rostliny jako petržel, kerblík, estragon, řeřichu a majoránku (Majorana hortensis nebo Origanum majorana).

3. Do čísla 0712 patří všechna sušená zelenina druhů zařazených do čísel 0701 až 0711, vyjma:

a) suché luštěniny, vyluštěné (číslo 0713);

b) kukuřice cukrová ve formách uvedených v číslech 1102 až 1104;

c) mouka, krupice, prášek, vločky, granule a pelety z brambor (číslo 1105);

d) mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin čísla 0713 (číslo 1106).

4. Plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta, sušené nebo rozdrcené nebo v prášku však do této kapitoly nepatří (číslo 0904).

Doplňková poznámka ke kapitole

1. Za “peleta získaná z mouky a šrotu“ ve smyslu podpoložky 0714 10 10, se považují pelety, které po rozpuštění ve vodě projdou kovovým sítem s otvory 2 mm v poměru nejméně k 95 % hmotnostních suché hmoty.

Interpretační poznámka ke kapitole

1. Ve smyslu podpoložky 0701 10 00 se výrazem “sadbové“ rozumějí pouze takové brambory, které jsou za sadbové uznány kompetentními státními orgány.

2. Ve smyslu podpoložky 0712 90 11 se výrazem “hybridy určené k setí“ rozumí pouze taková zrna cukrové kukuřice (Zea mays var. Saccharata), která jsou považována za osivo kompetentními státními orgány.

3. Ve smyslu podpoložky 0713 10 10 se výrazem “k setí“ rozumějí pouze taková semena hrachu (Pisum sativum), která jsou považována za osivo kompetentními státními orgány.

4. Ve smyslu podpoložky 0713 33 10 se výrazem “k setí“ rozumějí pouze taková semena fazole obecné (Phaseolus vulgaris), která jsou považována za osivo kompetentními státními orgány.

5. Ve smyslu podpoložky 0713 90 10 se výrazem “k setí“ rozumějí pouze taková semena luštěnin, která jsou považována za osivo kompetentními státními orgány.

Položka
celního sazebníku
Název zbožíMJCelní sazbaPref. snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob.Smluvní
1234567
0701Brambory, čerstvé nebo chlazené
0701 10 00-SadbovéUNS10.03.2
0701 90-Ostatní:
0701 90 10- -K výrobě škrobuUNS166.0100.01
- -Ostatní:
0701 90 50- - -Rané brambory, od 1. ledna do 30. červnaUNS10.08.53
0701 90 90- - -OstatníUNS166.0100.01
0702 00 00Rajčata, čerstvá nebo chlazenáUNS15.012.73
0703Cibule, šalotka, česnek, pór a jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená
0703 10-Cibule a šalotka:
- -Cibule:
0703 10 11- - -SazečkaUNS30.03.0
0703 10 19- - -OstatníUNS30.010.0
0703 10 90- -ŠalotkaUNS30.010.0
0703 20 00-ČesnekUNS30.010.0
0703 90 00-Pór a jiná cibulová zeleninaUNS30.010.0
0704Zelí, květák, kapusta kadeřavá, kedluben a podobné jedlé rostliny rodu Brassica, čerstvé nebo chlazené
0704 10 00-Květák a brokoliceUNS15.012.03
0704 20 00-Růžičková kapustaUNS15.012.0
0704 90-Ostatní:
0704 90 10- -Zelí bílé a zelí červenéUNS15.012.0
0704 90 90- -OstatníUNS15.012.0
0705Hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.), čerstvé nebo chlazené
-Hlávkový salát:
0705 11 00- -Hlávkový salát obecnýNAR36.011.83
0705 19 00- -OstatníNAR36.011.8
-Čekanka:
0705 21 00- -Čekanka Witloof (Cichorium intybus var. foliosum)NAR36.011.8
0705 29 00- -OstatníNAR36.011.8
0706Mrkev, vodnice, tuřín, salátová řepa, kozí brada, hlízový celer, ředkvička a podobné jedlé kořeny, čerstvé nebo chlazené
0706 10 00-Mrkev, vodnice a tuřínUNS15.012.0
0706 90-Ostatní:
0706 90 10- -Hlízový celerUNS15.012.03
0706 90 30- -Křen (Cochlearia armoracia)UNS15.012.0
0706 90 90- -OstatníUNS15.012.0
0707 00Okurky a nakládačky, čerstvé nebo chlazené:
0707 00 05-OkurkyUNS18.014.03
0707 00 90-Nakládačky a malé nakládací okurčičkyUNS18.015.0
0708Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené
0708 10 00-Hrách (Pisum sativum)UNS14.011.8
0708 20 00-Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)UNS14.011.8
0708 90 00-Ostatní luštěninyUNS14.011.8
0709Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená
0709 10 00-ArtyčokyUNS8.0bezbez
0709 20 00-ChřestUNS36.0bezbez
0709 30 00-LilekUNS7.5bezbez
0709 40 00-Celer, jiný než hlízovýUNS6.5bez
-Houby a lanýže:
0709 51- -Houby:
0709 51 10- - -Rodu Agaricus (žampióny)UNS10.08.0
0709 51 30- - -LiškyUNS5.0bez
0709 51 50- - -HřibyUNS5.0bez
0709 51 90- - -OstatníUNS5.0bez
0709 52 00- -LanýžeUNS5.0bez
Položka
celního sazebníku
Název zbožíMJCelní sazbaPref. snížení cla RZPozn.
Všeob.Smluvní
1234567
0709 60-Plody rodu Capsicum nebo Pimenta:
0709 60 10- -Sladká paprikaUNS10.08.5
- -Ostatní:
0709 60 91- - -Rodu Capsicum, určené pro výrobu kapsicinu nebo aditiv ve formě oleoresinu rodu CapsicumUNS7.5bez
0709 60 95- - -Určené pro průmyslovou výrobu éterických olejů (silic) nebo živicUNS7.5bez
0709 60 99- - -OstatníUNS10.08.5
0709 70 00-Špenát, novozélandský špenát a lebeda zahradníUNS36.010.0
0709 90-Ostatní:
0709 90 10- -Saláty, jiné než hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.)UNS22.07.0
0709 90 20- -Kardy a kardony (artyčok kardový jedlý a zdužnatělé jedlé řapíky kardy)UNS22.0bez
- -Olivy:
0709 90 31- - -Určené k jiným účelům než pro výrobu olejeUNS22.0bez
0709 90 39- - -OstatníUNS22.0bez
0709 90 40- - KaparyUNS22.0bez
0709 90 50- -Fenykl (zdužnatělé řapíky)UNS22.0bez
0709 90 60- -Cukrová kukuřiceUNS22.08.5
0709 90 70- -TykveUNS22.0bez
0709 90 90- -OstatníUNS22.04.0
0710Zelenina, též vařená ve vodě nebo v páře, zmrazená
0710 10 00-BramboryUNS9.0bez
-Luštěniny, též vyluštěné:
0710 21 00- -Hrách (Pisum sativum)UNS10.09.0
0710 22 00- -Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.)UNS10.09.0
0710 29 00- -OstatníUNS10.05.0
0710 30 00-Špenát, novozélandský špenát a lebeda zahradníUNS10.09.0
0710 40 00-Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)UNS48.08.5
0710 80-Ostatní zelenina:
0710 80 10- -OlivyUNS9.0bez
- -Plody papriky rodu Capsicum nebo rodu Pimenta:
0710 80 51- - -Plody sladké papriky (paprikové lusky)UNS9.02.5
0710 80 59- - -OstatníUNS9.02.5
- -Houby:
0710 80 61- - -Rodu Agaricus (žampióny)UNS9.0bez
0710 80 69- - -OstatníUNS9.0bez
0710 80 70- -RajčataUNS9.02.5
0710 80 80- -ArtyčokyUNS9.0bez
0710 80 85- -ChřestUNS9.0bez
0710 80 95- -OstatníUNS9.02.5
0710 90 00-Zeleninové směsiUNS9.89.0
0711Zelenina prozatímně konzervovaná (např. oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířenou vodou nebo přidáním jiných konzervačních látek), ale v tomto stavu nevhodná k požívání
0711 10 00-CibuleUNS15.03.0
0711 20-Olivy:
0711 20 10- -Určené k jiným účelům než pro výrobu olejeUNS15.0bez
0711 20 90- -OstatníUNS15.0bez
0711 30 00-KaparyUNS15.0bez
0711 40 00-Okurky a nakládačkyUNS15.04.0
0711 90-Ostatní zelenina; zeleninové směsi:
- -Zelenina:
0711 90 10- - -Papriky rodu Capsicum nebo rodu Pimenta, s výjimkou plodů sladké papriky (paprikových lusků)UNS23.03.9
0711 90 30- - -Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)UNS23.03.9
- - -Houby:
0711 90 40- - - -Rodu Agaricus (žampióny)UNS23.0bez
0711 90 60- - - -OstatníUNS23.0bez
0711 90 70- - -OstatníUNS23.03.9
0711 90 90- -Zeleninové směsiUNS23.03.9
0712Zelenina sušená, též rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná
0712 20 00-CibuleUNS6.52.0
0712 30 00-Houby a lanýžeUNS5.0bez
Položka
celního sazebníku
Název zbožíMJCelní sazbaPref. snížení cla RZPozn.
Všeob.Smluvní
1234567
0712 90-Ostatní zelenina; zeleninové směsi:
0712 90 05- -Brambory, též rozřezané na kousky nebo na plátky, avšak jinak neupravenéUNS13.08.0
- -Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata)
0712 90 11- - -Hybridy určené k setíUNS8.51.5bez
0712 90 19- - -OstatníUNS8.52.0bez
0712 90 30- -RajčataUNS8.51.5
0712 90 50- -MrkevUNS8.51.5
0712 90 90- -OstatníUNS8.51.5
0713Luštěniny suché, vyluštěné, též loupané nebo drcené
0713 10-Hrách (Pisum sativum):
0713 10 10- -K setíUNS11.01.0
0713 10 90- -OstatníUNS11.01.0
0713 20 00-Cizrna (Garbanzos)UNS5.0bez
-Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.):
0713 31 00- -Fazole druhů Vigna mungo (L.) Hepper nebo Vigna radiata (L) WilczekUNS5.0bez
0713 32 00- -Malé červené fazole (Adzuki) (Phaseolus nebo Vigna angularis)UNS5.0bez
0713 33- -Fazole obecné (Phaseolus vulgaris):
0713 33 10- - -K setíUNS5.0bez
0713 33 90- - -OstatníUNS5.0bez
0713 39 00- -OstatníUNS5.0bez
0713 40 00-ČočkaUNS8.02.0
0713 50 00-Boby (Vicia faba var. major) a koňské boby (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)UNS5.0bez
0713 90-Ostatní:
0713 90 10- -K setíUNS5.0bez
0713 90 90- -OstatníUNS5.0bez
0714Maniokové kořeny, marantové kořeny, salepové kořeny; jeruzalemské artičoky, sladké brambory a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu, čerstvé, chlazené, zmrazené nebo sušené, též ve formě plátků nebo pelet, dřeň ságovníku
0714 10-Maniokové kořeny (cassava):
0714 10 10- -Válečky, kuličky a podobné tvary z mouky a krupiceUNS5.0bez
- -Ostatní:
0714 10 91- - -Používané k lidské výživě, v balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 28 kg, buď čerstvé a celé nebo zmrazené bez slupky, též rozřezané na kouskyUNS5.0bez
0714 10 99- - -OstatníUNS5.0bez
0714 20-Sladké brambory (batáty):
0714 20 10- -Čerstvé, celé určené k lidské výživěUNS5.0bez
0714 20 90- -OstatníUNS5.0bez
0714 90-Ostatní:
- -Marantové a salepové kořeny a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu:
0714 90 11- - -Používané k lidské výživě, v balení pro okamžitou spotřebu, o čistém obsahu nepřesahujícím 28 kg, buď čerstvé a celé nebo zmrazené bez slupky, též rozřezané na kouskyUNS5.0bez
0714 90 19- - -OstatníUNS5.0bez
0714 90 90- -OstatníUNS5.0bez

Význam poznámky (1) ke sloupci 5:

V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatnění nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení.

Význam poznámky (3) ke sloupci 5:

Smluvní celní sazby aplikované pro podpoložky označené touto poznámkou se v uvedených sezónách mění následovně:

Podpoložka celního sazebníkusezóna od - doSmluvní sazba sloupec 5Preferenční snížení RZ sloupec 6
0701 90 50od 1. ledna do 15. květnabez cla
0702 00 00od 1. ledna do 14. květnabez cla
od 1. listopadu do 31. prosincebez cla
0704 10 00od 1. ledna do 14. dubnabez cla
od 1. prosince do 31. prosincebez cla
0705 11 00od 1. ledna do 31. března bez cla
od 1. prosince do 31. prosincebez cla
0706 90 10od 1. května do 30. záříbez cla
0707 0 0 05od 1. ledna do 15. květnabez cla
od 1. listopadu do 31. prosincebez cla

KAPITOLA 8

JEDLÉ OVOCE A OŘECHY; KŮRA CITRUSOVÝCH PLODŮ NEBO MELOUNŮ

Poznámky ke kapitole.

1. Do této kapitoly nepatří nejedlé ořechy nebo ovoce.

2. Chlazené ovoce a ořechy se zařazují jako čerstvé.

3. Sušené ovoce a sušené ořechy této kapitoly mohou být částečně rehydrovány nebo upraveny pro následující účely.

a) pro dodatečné konzervování nebo stabilizaci (např. mírným tepelným zpracováním, sířením, přidáním kyseliny sorbové nebo sorbitátu draselného),

b) pro zlepšení nebo udržení jejich vzhledu (např. přidáním rostlinného oleje nebo malého množství glukózového sirupu), za předpokladu, že si zachovají charakter sušeného ovoce nebo sušených ořechů.

Doplňkové poznámky ke kapitole

1. Obsah různých cukrů vyjádřených v sacharóze (“obsah cukru“) u produktů v této kapitole odpovídá číselnému označení naměřenému refraktometrem (používaným dle přílohy nařízení EHS č. 558/93) při teplotě 20 °C a znásobené činitelem 0,95.

2. Za “tropické ovoce“ ve smyslu podpoložek 0811 90 11, 0811 90 31 a 0811 90 85 se považují kvajavy, mango, mangostany, papáje, tamarindy (indické datle), jablíčka kešu, liči (čínské švestky), duriany (batany, jackfruit), sapoty (Achras zapota), mučenky (passiflora), karamboly a pitahaye.

3. Za “tropické ořechy“ ve smyslu podpoložek 0811 90 11, 0811 90 31, 0811 90 85, 0812 90 70 a 0813 50 31 se považují ořechy kokosové, kešu, para, arekové (betelové), cola a macadamia.

Položka
celního sazebníku
Název zbožíMJCelní sazba Pref. snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob.Smluvní
1234567
0801Kokosové ořechy, ořechy para, akažuové ořechy, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané
-Kokosové ořechy:
0801 11 00- -Sušený, strouhaný kokosUNS5.0bez
0801 19 00- -OstatníUNS5.0bez
-Para ořechy:
0801 21 00- -Ve skořápceUNS5.0bez
0801 22 00- -Bez skořápkyUNS5.0bez
-Akažuové ořechy (kešu):
0801 31 00- -Ve skořápceUNS5.0bez
0801 32 00- -Bez skořápkyUNS5.0bez
0802Ostatní skořápkové ovoce, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané
-Mandle:
0802 11- -Ve skořápce:
0802 11 10- - -HořkéUNS5.0bez
0802 11 90- - -OstatníUNS5.0bez
0802 12- -Bez skořápky.
0802 12 10- - -HořkéUNS5.0bez
0802 12 90- - -OstatníUNS5.0bez
-Lískové oříšky (Corylus spp.):
0802 21 00- -Ve skořápceUNS5.0bez
0802 22 00- -Bez skořápkyUNS5.0bez
-Vlašské ořechy:
0802 31 00- -Ve skořápceUNS5.0bezbez
0802 32 00- -Bez skořápkyUNS5.0bezbez
0802 40 00-Jedlé kaštany (Castanea spp.)UNS5.0bezbez
0802 50 00-PistacieUNS5.0bez
0802 90-Ostatní:
* 0802 90 20- -Arekové ořechy (nebo betelové), cola ořechy a pekanové ořechyUNS5.0bez
0802 90 50- -Piniové oříškyUNS5.0bez
0802 90 60- -Macadamia ořechyUNS5.0bez
0802 90 85- -OstatníUNS5.0bez
0803 00Banány, včetné plantejnů, čerstvé nebo sušené
-Čerstvé:
0803 00 11- -PlantejnyUNS14.0bez
0803 00 19- -OstatníUNS14.0bez
0803 00 90-SušenéUNS14.0bez
0804Datle, fíky, ananas, avokado, kvajava, mango a mangostany, čerstvé nebo sušené
0804 10 00-DatleUNS6.0bez
0804 20-Fíky:
0804 20 10- -ČerstvéUNS9.9bez
0804 20 90- -SušenéUNS9.9bez
0804 30 00-AnanasUNS19.0bez
0804 40 00-AvokadoUNS22.0bez
0804 50 00-Kvajava, mango a mangostanyUNS22.0bez
0805Citrusové plody, čerstvé nebo sušené
0805 10-Pomeranče:
- -Sladké, čerstvé:
0805 10 10- - -Krvavé a polokrvavéUNS6.5bezbez
- - -Ostatní:
0805 10 30- - - -Druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita a HamlinsUNS6.5bezbez
0805 10 50- - - -OstatníUNS6.5bezbez
0805 10 80- -OstatníUNS6.5bezbez
0805 20-Mandarinky (včetně druhu tangerine a satsuma); klementinky, wilkingy a podobné citrusové hybridy:
0805 20 10- -KlementinkyUNS6.5bezbez
0805 20 30- -Monreales a SatsumasUNS6.5bezbez
0805 20 50- -Mandarinky a wilkingyUNS6.5bezbez
0805 20 70- -TangerinesUNS6.5bezbez
0805 20 90- -OstatníUNS6.5bezbez
Položka
celního
sazebníku
Název zbožíMJCelní sazba Pref. snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob.Smluvní
1234567
0805 30-Citrony (Citrus limon, Citrus limonum) a limety (Citrus aurantifolia):
0805 30 10- -Citrony (Citrus limon, Citrus limonum)UNS5.0bezbez
0805 30 90- -Limety (Citrus aurantifolia)UNS5.0bezbez
0805 40 00-GrapefruityUNS6.5bezbez
0805 90 00-OstatníUNS6.5bezbez
0806Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené
0806 10-Čerstvé:
0806 10 10- -Stolní hroznyUNS28.012.03
0806 10 90- -OstatníUNS100.085.01
0806 20-Sušené:
- -V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 2 kg:
0806 20 11- - -KorintkyUNS13.02.0bez
0806 20 12- - -SultánkyUNS13.02.0bez
0806 20 18- - -OstatníUNS13.02.0bez
- -Ostatní:
0806 20 91- - -KorintkyUNS13.01.5bez
0806 20 92- - -SultánkyUNS13.01.5bez
0806 20 98- - -OstatníUNS13.01.5bez
0807Melouny (včetně vodních melounů) a papáje, čerstvé
-Melouny (včetně vodních melounů):
0807 11 00- -Vodní melounyUNS42.08.0
0807 19 00- -OstatníUNS42.08.0
0807 20 00-PapájeUNS8.5bez
0808Jablka, hrušky a kdoule, čerstvé
0808 10-Jablka:
0808 10 10- -Jablka k výrobě moštu, volně ložená, od 16. září do 15. prosinceUNS19.015.03
- -Ostatní:
0808 10 20- - -Odrůdy Golden DeliciousUNS19.015.03
0808 10 50- - -Odrůdy Granny SmithUNS19.015.03
0808 10 90- - -OstatníUNS19.015.03
0808 20-Hrušky a kdoule:
- -Hrušky:
0808 20 10- - -Hrušky k výrobě moštu volně ložené, od 1.srpna do 31. prosinceUNS10.04.2
0808 20 50- - -OstatníUNS10.07.0bez3
0808 20 90- -KdouleUNS5.01.7bez
0809Meruňky, třešně, višně, broskve (včetně nektarinek), švestky a trnky, čerstvé
0809 10 00-MeruňkyUNS10.08.5
0809 20-Třešně, višně:
0809 20 05- -Višně (Prunus cerasus)UNS10.08.5bez3
0809 20 95- -OstatníUNS10.01.0
0809 30- -Broskve, včetně nektarinek:
0809 30 10- -NektarinkyUNS10.08.0
0809 30 90- -OstatníUNS10.08.0
0809 40-Švestky a trnky:
0809 40 05- -ŠvestkyUNS11.07.0bez3
0809 40 90- -TrnkyUNS11.0bezbez
0810Ostatní ovoce, čerstvé
0810 10 00-JahodyUNS10.08.53
0810 20-Maliny, ostružiny, moruše a Loganovy ostružiny:
0810 20 10- -MalinyUNS5.01.7bez
0810 20 90- -OstatníUNS5.01.7bez
0810 30-Černý, bílý nebo červený rybíz a angrešt:
0810 30 10- -Černý rybíz (cassis)UNS10.09.0
0810 30 30- -Červený rybízUNS10.09.0
0810 30 90- -OstatníUNS10.09.0
0810 40-Brusinky, borůvky a jiné plody rodu Vaccinium:
0810 40 10- -Brusinky (plody rodu Vaccinium vitis-idaea)UNS5.01.0bez
0810 40 30- -Borůvky (plody rodu Vaccinium myrtillus)UNS5.01.0
0810 40 50- -Plody rodů Vaccinium macrocarpon a Vaccinium corymbosumUNS5.01.0bez
0810 40 90- -OstatníUNS5.01.0bez
Položka
celního sazebníku
Název zbožíMJCelní sazba Pref. snížení cla RZPozn.
Všeob.Smluvní
1234567
0810 50 00-KiwiUNS5.0bez
0810 90-Ostatní:
0810 90 30- -Tamarindy, jablíčka kešu (Anacardium occidentale), liči -čínské švestky (Nephelium litchi), duriany (batany, jackfruit) (Artocarpus integrifolia), sapoty (Achras zapota)UNS5.0bez
0810 90 40- -Plody mučenky (passiflora), karambola a pitahayaUNS5.0bez
0810 90 85- -OstatníUNS5.0bez
0811Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla
0811 10-Jahody:
- -Obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:
0811 10 11- - -S obsahem cukru převyšujícím 13% hmotnostníchUNS35.08.5
0811 10 19- - -OstatníUNS35.08.5
0811 10 90- -OstatníUNS35.08.5
0811 20-Maliny, ostružiny, moruše, Loganovy ostružiny, černý, bílý nebo červený rybíz a angrešt:
- -Obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:
0811 20 11- - -S obsahem cukru převyšujícím 13% hmotnostníchUNS35.08.5
0811 20 19- - -OstatníUNS35.08.5
- -Ostatní:
0811 20 31- - -MalinyUNS35.08.5
0811 20 39- - -Černý rybíz (cassis)UNS35.08.5
0811 20 51- - -Červený rybízUNS35.08.5
0811 20 59- - -Ostružiny nebo moruše, ostružino-malinyUNS35.01.7bez
0811 20 90- - -OstatníUNS35.01.7bez
0811 90-Ostatní:
- -Obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla:
- - -S obsahem cukru převyšujícím 13% hmotnostních:
0811 90 11- - - -Tropické ovoce a tropické ořechyUNS35.08.5
0811 90 19- - - -OstatníUNS35.08.5
- - -Ostatní:
0811 90 31- - - -Tropické ovoce a tropické ořechyUNS35.08.5
0811 90 39- - - -OstatníUNS35.08.5
- -Ostatní:
0811 90 50- - -Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)UNS35.01.7
0811 90 70- - -Borůvky druhu Vaccinium myrtilloides a Vaccinium angustifoliumUNS35.01.7
- - -Třešně a višně:
0811 90 75- - - -Višně (Prunus Cerasus)UNS35.01.7
0811 90 80- - - -OstatníUNS35.01.7
0811 90 85- - -Tropické ovoce a tropické ořechyUNS35.01.7
0811 90 95- - -OstatníUNS35.01.7
0812Ovoce a ořechy, prozatímně konzervované (např. oxidem siřičitým, ve slané vodě, v sírové vodě nebo v jiných konzervačních roztocích), ale v tomto stavu nevhodné k přímému požívání
0812 10 00-Třešně, višněUNS22.03.0
0812 20 00-JahodyUNS22.03.0
0812 90-Ostatní:
0812 90 10- -MeruňkyUNS22.03.0
0812 90 20- -PomerančeUNS22.0bez
0812 90 30- -PapájeUNS22.0bez
0812 90 40- -Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus)UNS22.01.5
0812 90 50- -Černý rybízUNS22.03.0
0812 90 60- -MalinyUNS22.03.0
0812 90 70- -Kvajavy, mango, mangostany, tamarindy (indické datle), jablíčka kešu, liči (čínské švestky), duriany (batany, jackfruit), sapoty (Achras zapota), mučenky (passiflora), karambola, pitahaya a tropické ořechyUNS22.03.0
0812 90 95- -OstatníUNS22.03.0
0813Ovoce sušené, jiné než čísel 0801 až 0806; směsi ořechů nebo sušeného ovoce této kapitoly
0813 10 00-MeruňkyUNS5.00.8bez
0813 20 00-ŠvestkyUNS5.00.8bez
0813 30 00-JablkaUNS5.00.8
0813 40-Ostatní ovoce:
0813 40 10- -Broskve, včetně nektarinekUNS5.00.8bez
0813 40 30- -HruškyUNS5.00.8
Položka
celního sazebníku
Název zbožíMJCelní sazba Pref. snížení cla RZPozn.
Všeob.Smluvní
1234567
0813 40 50- -PapájeUNS5.0bez
0813 40 60- -TamarindyUNS5.0bez
0813 40 70- -Jablíčka kešu, liči (čínské švestky), duriany (batany, jackfruit), sapoty (Achras zapota), mučenky (passiflora), karambola a pitahayaUNS5.00.5
0813 40 95- -OstatníUNS5.00.5bez
0813 50-Směsi ořechů nebo sušeného ovoce této kapitoly:
- -Míchané sušené ovoce, jiné než uvedené v číslech 0801 a 0806:
- - -Bez švestek:
0813 50 12- - - -Z papájí, tamarind (indických datlí), jablíček kešu, liči (čínských švestek), durianů (batanů, jackfruit), sapot (Achrass zapota), mučenky (passiflora), karambol a pitahayíUNS8.50.8bez
0813 50 15- - - -OstatníUNS8.50.8bez
0813 50 19- - -Se švestkamiUNS8.50.8bez
- -Směsi tvořené výhradně ze suchých ořechů čísel 0801 a 0802:
0813 50 31- - -Tropických ořechůUNS8.5bezbez
0813 50 39- - -OstatníUNS8.5bezbez
- -Ostatní směsi:
0813 50 91- - -Bez švestek a fíkůUNS8.5bezbez
0813 50 99- - -OstatníUNS8.5bezbez
0814 00 00Kůra citrusových plodů nebo melounů (včetně vodních melounů), čerstvé, zmrazené, sušené nebo prozatímně konzervované ve slané vodě, v sířené vodě nebo v jiných konzervačních roztocíchUNS6.0bez

Význam poznámky (1) ke sloupci 5:

V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatnění nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení.

Význam poznámky (3) ke sloupci 5:

Smluvní celní sazby aplikované pro podpoložky označené touto poznámkou se v uvedených sezónách mění následovně:

Podpoložka celního sazebníkusezóna od - doSmluvní sazba sloupec 5Preferenční snížení RZ sloupec 6
0806 10 10od 1. ledna do 14. července 2,0
od 1. listopadu do 31. prosince2,0
0808 10 20od 1. ledna do 31. března 12,0
od 1. dubna do 31. července3,0
0808 10 50od 1. ledna do 31. března 12,0
od 1. dubna do 31. července3,0
0808 10 90od 1. ledna do 31. března 12,0
od 1. dubna do 31. července3,0
0808 2 0 50od 1. ledna do 31. března 4,2bez cla
od 1. dubna do 30. dubna2,5bez cla
od 1. května do 30. června2,5
od 1. července do 15. července2,5bez cla
0809 20 05od 1. ledna do 30. dubna 2,5bez cla
od 16. července do 10. srpna 2,5
od 11. srpna do 31. prosince2,5bez cla
0809 40 05od 1. ledna do 30. června bez cla bez cla
od 1. října do 31. prosincebez clabez cla
0810 10 00od 1. ledna do 30. dubna bez cla
od 1. srpna do 31. prosincebez cla

KAPITOLA 9

KÁVA, ČAJ, MATÉ A KOŘENÍ

Poznámky ke kapitole.

1. Směsi produktů čísel 0904 až 0910 se zařazují takto:

a) směsi dvou nebo více produktů téhož čísla se zařazují do tohoto čísla;

b) směsi dvou nebo více produktů patřících do různých čísel se zařazují do čísla 0910.

Přidání jiných látek k produktům čísel 0904 až 0910 (nebo ke směsím uvedeným v odstavci a) nebo b) výše) nemá vliv na jejich zařazení za předpokladu, že si vzniklé směsi ponechávají podstatný charakter zboží těchto čísel. V opačném případě tyto směsi nepatří do této kapitoly; jde-li o kořenící směsi nebo o směsi přísad pro ochucení, zařazují se do čísla 2103.

2. Do této kapitoly nepatří pepř kubebový (Piper cubeba) ani ostatní produkty čísla 1211.

Doplňkové poznámky ke kapitole

1. nepoužívá se

Interpretační poznámka ke kapitole

1. Ve smyslu čísla 0902 (podpoložek 0902 10 00, 0902 20 00, 0902 30 00 a 0902 40 00), se výrazem “čaj, též aromatizovaný“ rozumí různé druhy čajů, které poskytuje keř botanického druhu Thea, též obohacené o aromatické přísady (přírodní nebo umělé) v množství nepřesahujícím 10% hmotnostních hotového výrobku.

Položka
celního
sazebníku
Název zbožíMJCelní sazba Pref. snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob.Smluvní
1234567
0901Káva, též pražená či dekofeinovaná; kávové slupky a pulpy; kávové náhražky s jakýmkoliv obsahem kávy
-Nepražená káva:
0901 11 00- -S kofeinemUNS30.01.0bez
0901 12 00- -DekofeinováUNS30.01.0bez
-Pražená káva:
0901 21 00- -S kofeinemUNS56.01.0
0901 22 00- -DekofeinováUNS56.01.0
0901 90-Ostatní:
0901 90 10- -Kávové slupky a pulpyUNS30.01.0
0901 90 90- -Kávové náhražky obsahující kávuUNS56.04.0
0902Čaj, též aromatizovaný
0902 10 00-Zelený čaj (nefermentovaný) v přímém balení o obsahu nepřesahujícím 3 kgUNS52.0bezbez
0902 20 00-Ostatní zelený čaj (nefermentovaný)UNS52.0bezbez
0902 30 00-Černý čaj (fermentovaný) a částečně fermentovaný čaj, v přímém balení o obsahu nepřesahujícím 3 kgUNS52.0bezbez
0902 40 00-Ostatní černý čaj (fermentovaný) a ostatní částečně fermentovaný čajUNS52.0bezbez
0903 00 00MatéUNS70.0bezbez
0904Pepř rodu Piper; sušené, drcené nebo mleté plody rodu Capsicum nebo Pimenta
-Pepř:
* 0904 11 00- -Nedrcený ani nemletýUNS10.0bezbez
0904 12 00- -Drcený nebo mletýUNS10.0bezbez
0904 20-Plody rodu Capsicum nebo rodu Pimenta, sušené, drcené nebo mleté:
- -Nedrcené, též jiné než v prášku:
0904 20 10- - -Sladká paprikaUNS15.07.0
* 0904 20 30- - -OstatníUNS15.07.0
0904 20 90- -Drcené nebo v práškuUNS15.07.0
0905 00 00VanilkaUNS9.5bezbez
0906Skořice a květy skořicovníku
0906 10 00-Nedrcené ani nemletéUNS32.0bezbez
0906 20 00-Drcené nebo mletéUNS32.0bezbez
0907 00 00Hřebíček (celé plody, květy a stopky)UNS15.0bezbez
0908Muškátové oříšky, muškátový květ, amomy a kardamomy
* 0908 10 00-Muškátové oříškyUNS44.0bezbez
* 0908 20 00-Muškátový květUNS44.0bezbez
0908 30 00-Amomy a kardamomyUNS44.0bezbez
0909Semena anýzu, badyánu, fenyklu, koriandru, kmínu nebo kořenného kmínu; jalovcové bobulky
* 0909 10 00-Semena anýzu nebo badyánuUNS8.0bez
0909 20 00-Semena koriandruUNS8.0bez
* 0909 30 00-Semena kmínuUNS10.08.5
* 0909 40 00-Semena kořenného kmínuUNS10.08.5
* 0909 50 00-Semena fenyklu; jalovcové bobulkyUNS8.0bezbez
0910Zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový list, kari a ostatní koření
* 0910 10 00-ZázvorUNS56.0bezbez
0910 20-Šafrán:
0910 20 10- -Nedrcený, ani v práškuUNS5.0bezbez
0910 20 90- -Drcený nebo v práškuUNS5.0bezbez
0910 30 00-KurkumaUNS19.0bezbez
0910 40-Tymián; bobkový list:
- -Tymián:
- - -Nedrcený, ani v prášku:
0910 40 11- - - -Mateřídouška (Thymus serpyllum)UNS5.0bezbez
Položka
celního
sazebníku
Název zbožíMJCelní sazba Pref. snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob.Smluvní
1234567
0910 40 13- - - -OstatníUNS5.0bezbez
0910 40 19- - -Drcený nebo v práškuUNS5.0bezbez
0910 40 90- -Bobkový listUNS5.0bezbez
0910 50 00-KariUNS19.0bezbez
-Ostatní koření:
0910 91- -Směsi uvedené v poznámce 1b) této kapitoly:
0910 91 10- - -Nedrcené, ani v práškuUNS19.0bezbez
0910 91 90- - -Drcené nebo v práškuUNS19.0bezbez
0910 99- -Ostatní:
0910 99 10- - -Semena pískaviceUNS19.0bezbez
- - -Ostatni:
0910 99 91- - - -Nedrcené, ani v práškuUNS19.0bezbez
0910 99 99- - - -Drcené nebo v práškuUNS19.0bezbez

KAPITOLA 10

OBILOVINY

Poznámky ke kapitole.

1.

a) Produkty uvedené v číslech této kapitoly se zařazují do těchto čísel pouze obsahují-li zrna, též v klasech nebo na stéblech.

b) Do této kapitoly nepatří zrna vyloupaná nebo jinak zpracovaná. Avšak rýže zbavená plev, omletá, leštěná, glazovaná, předpařená nebo zlomková zůstává v čísle 1006.

2. Do čísla 1005 nepatří kukuřice cukrová (kapitola 7).

Poznámka k položce.

1. Výraz „pšenice durum“ označuje pšenici druhu Triticum durum a hybridy odvozené z mezidruhového křížení Triticum durum, které mají stejný počet (28) chromozomů jako tento druh.

Doplňková poznámka ke kapitole

1. Následujícími výrazy se rozumí:

a) “Rýže s kulatými zrny“ ve smyslu podpoložek 1006 10 21, 1006 10 92, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21,1006 30 42, 1006 30 61 a 1006 30 92 je rýže, jejíž délka zrna je nejvýše 5,2 mm a poměr délka/šířka je nižší než 2;

b) “Rýže s průměrnými zrny“ ve smyslu podpoložek 1006 10 23, 1006 10 94, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006 30 63 a 1006 30 94 je rýže, jejíž délka zrna převyšuje 5,2 mm, avšak nepřesahuje 6 mm a poměr délka/šířka je nižší než 3;

c) “Dlouhozrná rýže“ ve smyslu podpoložek 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 a 1006 30 98 je rýže, jejíž délka zrna převyšuje 6,0 mm;

d) “Rýže paddy“ ve smyslu podpoložek 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96 a 1006 10 98 je rýže, jejíž zrna jsou po vymlácení ještě těsně obalena plevami;

e) “Loupaná rýže“ ve smyslu podpoložek 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96 a 1006 20 98 je rýže zbavená pouze plev. Sem patří zejména rýže označované komerčními názvy “hnědá rýže“, “rýže cargo“, “rýže loonzain“ a “riso abramato“;

f) “Poloomletá rýže“ ve smyslu podpoložek 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46 a 1006 30 48 je rýže zbavená plev, částečné klíčků a zcela nebo částečně vrchních, nikoliv však spodních vrstev perikarpu;

g) “Omletá rýže“ ve smyslu podpoložek 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 a 1006 30 98 je rýže, z níž byly odstraněny plevy, všechny svrchní i spodní vrstvy perikarpu, všechny klíčky u dlouhé a polodlouhé rýže a alespoň částečně u rýže kulaté, ale u níž mohou ještě zůstat bílé podélné rýžky, avšak maximálně u 10 % zrn;

h) “Zlomková rýže“ ve smyslu podpoložky 1006 40 00: zlomky zrn, jejichž délka je 3/4 nebo méně než je průměrná délka celých zrn.

2. Nepoužívá se

Interpretační poznámky ke kapitole

1. Ve smyslu podpoložky 1001 90 10 se výrazem “špalda k setí“ rozumí pouze taková zrna špaldy, která jsou považována za osivo kompetentními státními orgány.

2. Ve smyslu podpoložky 1001 90 91 se výrazem “obyčejná pšenice a sourež k setí“ rozumí pouze taková zrna běžné pšenice a sourži, která jsou považována za osivo kompetentními státními orgány.

3. Ve smyslu podpoložky 1003 00 00 se výrazem “k setí“ rozumí pouze taková zrna ječmene, která jsou považována za osivo kompetentními státními orgány.

4. Ve smyslu podpoložky 1005 10 (pro podpoložky 1005 10 11, 1005 10 13, 1005 10 15 a 1005 10 19) se výrazem “zrna k setí“ rozumí pouze taková zrna kukuřice, která jsou považována za osivo kompetentními státními orgány.

5. Ve smyslu podpoložky 1006 10 10 se výrazem “k setí“ rozumí pouze taková zrna rýže, která jsou považována za osivo kompetentními státními orgány.

6. Ve smyslu podpoložky 1007 00 10 se výrazem “hybridy k setí“ rozumí pouze taková zrna čiroku, která jsou považována za osivo kompetentními státními orgány.

Položka
celního
sazebníku
Název zbožíMJCelní sazba Pref. snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob.Smluvní
126347
1001Pšenice a sourež
1001 10 00-Pšenice durumUNS30.03.0
1001 90-Ostatní:
1001 90 10- -Špalda k setíUNS30.025.5
- -Ostatní špalda, obyčejná pšenice a sourež:
1001 90 91- - -Obyčejná pšenice a sourež k setíUNS30.021.2
1001 90 99- - -OstatníUNS30.021.2
1002 00 00ŽitoUNS32.021.2
1003 00Ječmen
1003 00 10-K setíUNS40.021.2
1003 00 90-OstatníUNS40.021.2
1004 00 00OvesUNS42.021.2
1005Kukuřice
1005 10-Zrna k setí:
- -Hybridní:
1005 10 11- - -Dvakrát křížená a hybrid top-crossUNS11.0bez
1005 10 13- - -Třikrát kříženáUNS11.0bez
1005 10 15- - -Jednoduchý hybridUNS11.0bez
1005 10 19- - -OstatníUNS11.0bez
1005 10 90- -OstatníUNS11.0bez
1005 90 00-OstatníUNS20.017.0
1006Rýže
1006 10-Rýže v plevách (neloupaná nebo surová):
1006 10 10- -K setíUNS5.0bez
- -Ostatní:
- - -Předpařená (parboiled):
1006 10 21- - - -S kulatými zrnyUNS5.0bez
1006 10 23- - - -S průměrnými zrnyUNS5.0bez
- - - -S dlouhými zrny:
1006 10 25- - - - -S poměrem délky k šířce větším než 2, avšak menším než 3UNS5.0bez
1006 10 27- - - - -S poměrem délky k šířce 3 nebo většímUNS5.0bez
- - -Ostatní:
1006 10 92- - - -S kulatými zrnyUNS5.0bez
1006 10 94- - - -S průměrnými zrnyUNS5.0bez
- - - -S dlouhými zrny:
1006 10 96- - - - -S poměrem délky k šířce větším než 2, avšak menším než 3UNS5.0bez
1006 10 98- - - - -S poměrem délky k šířce 3 nebo většímUNS5.0bez
1006 20-Rýže zbavená plev (hnědá):
- -Předpařená:
1006 20 11- - -S kulatými zrnyUNS5.0bez
1006 20 13- - -S průměrnými zrnyUNS5.0bez
- - -S dlouhými zrny:
1006 20 15- - - -S poměrem délky k šířce větším než 2, avšak menším než 3UNS5.0bez
1006 20 17- - - -S poměrem délky k šířce 3 nebo většímUNS5.0bez
- -Ostatní:
1006 20 92- - -S kulatými zrnyUNS5.0bez
1006 20 94- - -S průměrnými zrnyUNS5.0bez
- - -S dlouhými zrny:
1006 20 96- - - -S poměrem délky k šířce větším než 2, avšak menším než 3UNS5.0bez
1006 20 98- - - -S poměrem délky k šířce 3 nebo většímUNS5.0bez
1006 30-Rýže poloomletá nebo zcela omletá, též leštěná nebo glazovaná:
- -Rýže poloomletá:
- - -Dušená:
1006 30 21- - - -S kulatými zrnyUNS5.0bez
1006 30 23- - - -S průměrnými zrnyUNS5.0bez
- - - -S dlouhými zrny:
1006 30 25- - - - -S poměrem délky k šířce větším než 2, avšak menším než 3UNS5.0bez
1006 30 27- - - - -S poměrem délky k šířce 3 nebo většímUNS5.0bez
- - -Ostatní:
1006 30 42- - - -S kulatými zrnyUNS5.0bez
1006 30 44- - - -S průměrnými zrnyUNS5.0bez
Položka
celního
sazebníku
Název zbožíMJCelní sazba Pref. snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob.Smluvní
126347
- - - -S dlouhými zrny:
1006 30 46- - - - -S poměrem délky k šířce větším než 2, avšak menším než 3UNS5.0bez
1006 30 48- - - - -S poměrem délky k šířce 3 nebo většímUNS5.0bez
- -Rýže omletá:
- - -Předpařená (parboiled):
1006 30 61- - - -S kulatými zrnyUNS5.0bez
1006 30 63- - - -S průměrnými zrnyUNS5.0bez
- - - -S dlouhými zrny:
1006 30 65- - - - -S poměrem délky k šířce větším než 2, avšak menším než 3UNS5.0bez
1006 30 67- - - - -S poměrem délky k šířce 3 nebo většímUNS5.0bez
- - -Ostatní:
1006 30 92- - - -S kulatými zrnyUNS5.0bez
1006 30 94- - - -S průměrnými zrnyUNS5.0bez
- - - -S dlouhými zrny:
1006 30 96- - - - -S poměrem délky k šířce 2, avšak menším než 3UNS5.0bez
1006 30 98- - - - -S poměrem délky k šířce 3 nebo většímUNS5.0bez
1006 40 00-Zlomková rýžeUNS5.0bez
1007 00Zrna čiroku
1007 00 10-Hybridy k setíUNS6.5bez
1007 00 90-OstatníUNS6.5bez
1008Pohanka, proso a lesknice kanárská; ostatní obiloviny
1008 10 00-PohankaUNS5.01.0
1008 20 00-ProsoUNS6.51.0
1008 30 00-Zrna lesknice kanárskéUNS70.0bez
1008 90-Ostatní obiloviny:
1008 90 10- -TriticaleUNS50.03.0
1008 90 90- -OstatníUNS50.01.5

KAPITOLA 11

MLÝNSKÉ VÝROBKY; SLAD; ŠKROBY; INULIN; PŠENIČNÝ LEPEK

Poznámky ke kapitole.

1. Do této kapitoly nepatří:

a) pražený slad připravený jako kávová náhražka (číslo 0901 nebo 2101);

b) upravená mouka, krupice nebo škroby čísla 1901;

c) kukuřičné vločky nebo jiné výrobky čísla 1904;

d) upravená nebo konzervovaná zelenina čísel 2001, 2004 nebo 2005;

e) farmaceutické výrobky (kapitola 30); nebo

f) škroby mající charakter voňavkářských, kosmetických nebo toaletních přípravků (kapitola 33).

2.

A) Mlýnské výrobky z obilovin, uvedených níže v tabulce, patří do této kapitoly, mají-li podle hmotnosti sušiny:

a) obsah škrobu (určený modifikovanou Ewersovou polarimetrickou metodou) převyšující údaje uvedené ve sloupci (2); a

b) obsah popela (po odečtení přidaných minerálních látek) nepřesahující údaje uvedené ve sloupci (3).

Neodpovídají-li uvedeným podmínkám, patří do čísla 2302 Avšak obilné klíčky celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené patří vždy do čísla 1104.

B) Výrobky patřící podle výše uvedených ustanovení do této kapitoly se zařadí do čísel 1101 nebo 1102, jestliže množství výrobku, vyjádřené v procentech, propadlé kovovým drátěným sítem s otvory stanovenými ve sloupci (4) nebo (5), nemá menší hmotnost než množství uvedené pro příslušný druh obiloviny.

Neodpovídají-li uvedeným podmínkám, patří do čísel 1103 nebo 1104.

ObilovinaObsah škrobuObsah popelaMnožství propadlé sítem s otvory
315 mikrometrů500 mikrometrů
(mikronů)(mikronů)
(1)(2)(3)(4)(5)
Pšenice a žito .................45 %2,5 %80 %-
Ječmen ..........................45 %3 %80 %-
Oves ..............................45 %5 %80 %-
Kukuřice a čirok ............45 %2 %-90 %
Rýže ..............................45 %1,6 %80 %-
Pohanka .........................45 %4 %80 %-

3. Ve smyslu čísla 1103 výrazy „krupice“ a „krupička“ označují výrobky získané dělením obilních zrn, ze kterých:

a) v případě kukuřičných výrobků alespoň 95 % hmotnostních propadne kovovým drátěným sítem s otvory o velikosti 2 mm;

b) v případě ostatních obilných výrobků alespoň 95 % hmotnosti propadne kovovým drátěným sítem s otvory o velikosti 1,25 mm.

Doplňkové poznámky ke kapitole

1. nepoužívá se

2. Ve smyslu čísla 1106 výrazy “mouka“, “krupice“ a “prášek“ označují výrobky (jiné než drcené sušené kokosové ořechy) získané mletím nebo nějakým jiným procesem drcení ze sušených luštěnin čísla 0713, ze sága nebo kořenů či hlíz čísla 0714 nebo produktů kapitoly 8, u kterých:

a) v případě sušených luštěnin, sága, kořenů, hlíz a produktů kapitoly 8 (vyjma ořechy čísel 0801 a 0802) nejméně 95% hmotnostních propadne kovovým drátěným sítem o velikosti otvorů 2 mm;

b) v případě ořechů čísel 0801 a 0802 nejméně 50% hmotnostních propadne kovovým drátěným sítem o velikosti otvorů 2,5 mm.

Položka
celního sazebníku
Název zbožíMJCelní sazba Pref. snížení cla RZPozn.
Všeob.Smluvní
1234567
1101 00Pšeničná mouka nebo mouka ze sourži
-Pšeničná mouka:
1101 00 11- -Z pšenice durumUNS30.025.0
1101 00 15- -Z obyčejné pšenice a pšenice šaldyUNS30.025.0
1101 00 90-Mouka ze souržiUNS30.025.0
1102Obilné mouky, jiné než pšeničná nebo mouka ze sourži
1102 10 00-Žitná moukaUNS62.017.0
1102 20-Kukuřičná mouka:
1102 20 10- -S obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostníchUNS62.017.0
1102 20 90- -OstatníUNS62.017.0
1102 30 00-Rýžová moukaUNS62.03.0
1102 90-Ostatní:
1102 90 10- -Ječná moukaUNS62.015.0
1102 90 30- -Ovesná moukaUNS62.015.0
1102 90 90- -OstatníUNS62.015.0
1103Krupice, krupička a pelety z obilovin
-Krupice a krupička:
1103 11- -Z pšenice:
1103 11 10- - -Z tvrdé pšeniceUNS50.06.2
1103 11 90- - -Z obyčejné pšenice nebo ze špaldyUNS50.021.2
1103 12 00- -Z ovsaUNS70.015.0
1103 13- -Z kukuřice:
1103 13 10- - -S obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostníchUNS70.017.0
1103 13 90- - -OstatníUNS70.017.0
1103 14 00- -Z rýžeUNS70.02.0
1103 19- -Z ostatních obilovin:
1103 19 10- - -Ze žitaUNS70.015.0
1103 19 30- - -Z ječmeneUNS70.015.0
1103 19 90- - -OstatníUNS70.015.0
-Pelety:
1103 21 00- -Z pšeniceUNS50.020.0
1103 29- -Z ostatních obilovin:
1103 29 10- - -Ze žitaUNS70.015.0
1103 29 20- - -Z ječmeneUNS70.015.0
1103 29 30- - -Z ovsaUNS70.015.0
1103 29 40- - -Z kukuřiceUNS70.015.0
1103 29 50- - -Z rýžeUNS70.02.5
1103 29 90- - -OstatníUNS70.015.0
1104Obilná zrna jinak zpracovaná (např. loupaná, rozválcovaná, ve vločkách, perlovitá, rozřezaná nebo šrotovaná) vyjma rýže čísla 1006; obilné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené
-Zrna rozválcovaná nebo ve vločkách:
110411- -Z ječmene:
1104 11 10- - -Drcená na válcíchUNS50.015.0
1104 11 90- - -Ve vločkáchUNS50.015.0
110412- -Z ovsa:
1104 12 10- - -Drcená na válcíchUNS50.015.0
1104 12 90- - -Ve vločkáchUNS50.015.0
110419- -Z ostatních obilovin:
1104 19 10- - -Z pšeniceUNS50.020.0
1104 19 30- - -Ze žitaUNS50.015.0
1104 19 50- - -Z kukuřiceUNS50.015.0
- - -Ostatní:
1104 1991- - - -Rýžové vločkyUNS50.02.5
1104 19 99- - - -OstatníUNS50.015.0
-Jinak zpracovaná zrna (např. loupaná, perlovitá, rozřezaná nebo šrotovaná):
1104 21- -Z ječmene:
110421 10- - -Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná)UNS50.015.0
1104 21 30- - -Loupaná a řezaná nebo šrotovaná (zvaná “Grütze“ nebo “grutten“)UNS50.015.0
1104 21 50- - -PerlovitáUNS50.015.0
1104 21 90- - -Pouze šrotovanáUNS50.015.0
1104 21 99- - -OstatníUNS50.015.0
1104 22- -Z ovsa:
1104 22 20- - -Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná)UNS50.015.0
Položka
celního sazebníku
Název zbožíMJCelní sazba Pref. snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob.Smluvní
1234567
1104 22 30- - -Loupaná a řezaná nebo šrotovaná (zvaná “Grütze“ nebo “grutten“)UNS50.015.0
1104 22 50- - -PerlovitáUNS50.015.0
1104 22 90- - -Pouze šrotovanáUNS50.015.0
1104 22 98- - -OstatníUNS50.015.0
1104 23- -Z kukuřice:
1104 23 10- - -Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná), též řezaná nebo šrotovanáUNS50.015.0
1104 23 30- - -PerlovitáUNS50.015.0
1104 23 90- - -Pouze šrotovanáUNS50.015.0
1104 23 99- - -OstatníUNS50.015.0
1104 29- -Z ostatních obilovin:
- - -Loupaná (zbavená slupek nebo vylupovaná), též řezaná nebo šrotovaná:
1104 29 11- - - -Z pšeniceUNS50.020.0
1104 29 15- - - -Ze žitaUNS50.015.0
1104 29 19- - - -OstatníUNS50.015.0
- - -Perlovitá:
1104 29 31- - - -Z pšeniceUNS50.020.0
1104 29 35- - - -Ze žitaUNS50.015.0
1104 29 39- - - -OstatníUNS50.015.0
- - -Pouze šrotovaná:
1104 29 51- - - -Z pšeniceUNS50.020.0
1104 29 55- - - -Ze žitaUNS50.015.0
1104 29 59- - - -OstatníUNS50.015.0
- - -Ostatní:
1104 29 81- - - -Z pšeniceUNS50.020.0
1104 29 85- - - -Ze žitaUNS50.015.0
1104 29 89- - - -OstatníUNS50.015.0
1104 30-Obilné klíčky, celé, rozválcované, ve vločkách nebo drcené:
1104 30 10- -Z pšeniceUNS50.020.0
1104 30 90- -Z ostatního obilíUNS50.015.0
1105Mouka, krupice, prášek, vločky, granule a pelety z brambor
1105 10 00-Mouka, krupice a prášekUNS19.016.0
1105 20 00-Vločky, granule a peletyUNS6.04.0
1106Mouka, krupice a prášek ze sušených luštěnin čísla 0713, ze saga nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8
1106 10 00-Ze sušených luštěnin čísla 0713UNS13.0bez
1106 20-Ze saga nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714:
1106 20 10- -DenaturovanáUNS70.0bez
1106 20 90- -OstatníUNS70.0bez
1106 30-Z produktů kapitoly 8:
1106 30 10- -Z banánůUNS10.0bez
1106 30 90- -OstatníUNS10.0bez
1107Slad, též pražený
1107 10-Nepražený:
- -Z pšenice:
1107 10 11- - -Ve formě moukyUNS36.06.4
1107 10 19- - -OstatníUNS36.06.4
- -Ostatní:
1107 1091- - -Ve formě moukyUNS36.025.0
1107 10 99- - -OstatníUNS36.025.0
1107 20 00-PraženýUNS36.020.0
1108Škroby; inulin
-Škroby:
1108 11 00- -Pšeničný škrobUNS76.560.01
1108 12 00- -Kukuřičný škrobUNS81.160.01
1108 13 00- -Bramborový škrobUNS96.880.01
1108 14 00- -Maniokový škrob (cassava)UNS30.015.0bez
1108 19- -Ostatní škroby:
1108 19 10- - -Rýžový škrobUNS30.015.0
1108 19 90- - -OstatníUNS30.015.0
1108 20 00-InulinUNS30.010.0
Položka
celního
sazebníku
Název zbožíMJCelní sazba Pref. snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob.Smluvní
1234567
1109 00 00Pšeničný lepek, též sušenýUNS30.015.0

Význam poznámky (1) ke sloupci 5:

V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatnění nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení vlády.

KAPITOLA 12

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY; RŮZNÁ ZRNA, SEMENA A PLODY; PRŮMYSLOVÉ NEBO LÉČIVÉ ROSTLINY; SLÁMA A PÍCNINY

Poznámky ke kapitole

1. Do čísla 1207 patří, inter alia, palmové ořechy a jádra, bavlníková semena, skočcová semena, sezamová semena, hořčičná semena, světlicová semena, maková semena a semena karité (semena máslovníku). Do tohoto čísla se však nezařazují produkty čísel 0801 nebo 0802 ani olivy (kapitola 7 nebo 20).

2. Do čísla 1208 patří nejen neodtučněná mouka a krupice, ale také mouka a krupice částečně nebo úplně odtučněné a poté zcela nebo částečně znovu doplněné svým původním olejem. Do tohoto čísla však nepatří zbytky čísel 2304 až 2306.

3. Pro účely čísla 1209 se za „semena k výsevu“ považují řepná semena, travní semena, semena okrasných květin, zeleninová semena, semena ovocných a lesních stromů, semena vikve (jiná než druhu Vicia faba) nebo vlčího bobu (lupiny).

Do čísla 1209 však nepatří, i když jsou určeny k setí, následující:

a) luštěniny nebo kukuřice cukrová (kapitola 7);

b) koření nebo ostatní produkty kapitoly 9;

c) obiloviny (kapitola 10); nebo

d) produkty čísel 1201 až 1207 nebo čísla 1211.

4. Do čísla 1211 patří, inter alia, následující rostliny nebo jejich části: bazalka, brutnák lékařský, ginseng (ženšen), yzop, lékořice, všechny druhy máty, rozmarýna, routa, šalvěj a pelyněk.

Do čísla 1211 však nepatří:

a) léky kapitoly 30;

b) voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky kapitoly 33; nebo

c) insekticidy, fungicidy, herbicidy, dezinfekční nebo podobné výrobky čísla 3808.

5. Pro účely čísla 1212 pojem „chaluhy a jiné řasy“ nezahrnuje:

a) mrtvé jednobuněčné mikroorganismy čísla 2102;

b) kultury mikroorganismů čísla 3002; nebo

c) hnojiva čísel 3101 nebo 3105.

Interpretační poznámky ke kapitole

1. Ve smyslu podpoložek 1201 00 10, 1202 10 10, 1204 00 10, 1205 00 10, 1206 00 10, 1207 10 10, 1207 20 10,1207 30 10,1207 40 10,1207 50 10,1207 60 10, 1207 91 10, 1207 92 10, 1207 99 10 se výrazem “určená/é/ k setí“ rozumí pouze taková olejnatá semena, která jsou považována za osivo kompetentními státními orgány.

2. Ve smyslu čísla 1209 (pro podpoložky 1209 11 00, 1209 19 00, 1209 21 00, 1209 22 10, 1209 22 80, 1209 23 11, 1209 23 15, 1209 23 80, 1209 24 00, 1209 25 10, 1209 25 90, 1209 26 00, 1209 29 10, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 10, 1209 91 90, 1209 99 10, 1209 99 91, 1209 99 99) se výrazem “semena, plody a výtrusy k výsevu“ rozumí pouze taková semena, plody a výtrusy k výsevu, která jsou považována za osivo kompetentními státními orgány.

Položka
celního
sazebníku
Název zbožíMJCelní sazba Pref. snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob.Smluvní
1234567
1201 00Sojové boby, též ve zlomcích
1201 00 10-Určené k setíUNSbezbez
1201 00 90-OstatníUNSbezbez
1202Podzemnicová jádra, nepražená ani jinak neupravená, též bez skořápky nebo ve zlomcích
1202 10-Ve skořápce:
1202 10 10- -Určená k setíUNSbezbez
1202 10 90- -OstatníUNSbezbez
1202 20 00-Bez skořápky, též ve zlomcíchUNS11.0bezbez
1203 00 00KopraUNSbezbez
1204 00Lněná semena, též ve zlomcích
1204 00 10-Určená k setíUNS5.0bez
1204 00 90-OstatníUNS5.01.7
1205 00Semena řepky nebo řepky olejky, též ve zlomcích
1205 00 10-Určená k setíUNS13.011.5
1205 00 90-OstatníUNS72.760.01
1206 00Slunečnicová semena, též ve zlomcích
1206 00 10-Určená k setíUNS10.08.5
-Ostatní:
1206 00 91- -Loupaná; ve slupce šedě a bíle proužkovanáUNS48.440.01
1206 00 99- -OstatníUNS48.440.01
1207Ostatní olejnatá semena a olejnaté plody, též ve zlomcích
1207 10-Palmové ořechy a jádra:
1207 10 10- -Určená k setíUNSbezbez
1207 10 90- -OstatníUNSbezbez
1207 20-Bavlníková semena:
1207 20 10- -Určená k setíUNSbezbez
1207 20 90- -OstatníUNSbezbez
1207 30-Skočcová semena:
1207 30 10- -Určená k setíUNSbezbez
1207 30 90- -OstatníUNSbezbez
1207 40-Sezamová semena:
1207 40 10- -Určená k setíUNSbezbez
1207 40 90- -OstatníUNSbezbez
1207 50-Hořčičná semena:
1207 50 10- -Určená k setíUNS10.06.0
1207 50 90- -OstatníUNS10.06.0
1207 60-Světlicová semena:
1207 60 10- -Určená k setíUNSbezbez
1207 60 90- -OstatníUNSbezbez
-Ostatní:
1207 91- -Maková semena:
1207 91 10- - -Určená k setíUNS10.08.5
1207 91 90- - -OstatníUNS10.08.5
1207 92- -Semena karité:
1207 92 10- - -Určená k setíUNSbezbez
1207 92 90- - -OstatníUNSbezbez
1207 99- -Ostatní:
1207 99 10- - -Určená k setíUNS5.01.7
- - -Ostatní:
1207 99 91- - - -Semena konopnáUNS5.0bez
1207 99 99- - - -OstatníUNS5.0bez
1208Mouka a krupice z olejnatých semen nebo olejnatých plodů, vyjma hořčičnou mouku nebo krupici
1208 10 00-Ze sojových bobůUNSbezbez
1208 90 00-OstatníUNSbezbez
1209Semena, plody a výtrusy k výsevu
-Řepná semena:
1209 11 00- -Semena cukrové řepyUNS5.01.5
1209 19 00- -OstatníUNS5.01.5
-Semena pícnin, vyjma řepná semena:
1209 21 00- -Semena vojtěškyUNS5.01.0
1209 22- -Semena jetele (Trifolium spp.):
1209 22 10- - -Jetele červeného (Trifolium pratense L.)UNS5.01.0
Položka
celního sazebníku
Název zbožíMJCelní sazba Pref. snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob. Smluvní
1234567
1209 22 80- - -OstatníUNS5.01.0
1209 23- -Semena kostřavy:
1209 23 11- - -Kostřavy luční (Festuca pratensis Huds.)UNS5.01.0
1209 23 15- - -Kostřavy červené (Festuca rubra L.)UNS5.01.0
1209 23 80- - -OstatníUNS5.01.0
1209 24 00- -Semena lipnice luční (Poa pratensis L.)UNS5.01.0
1209 25- -Semena jílku (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) :
1209 25 10- - -Jílku italského (Lolium multiflorum Lam.)UNS5.01.0
1209 25 90- - -Víceletého jílku (Loloium perenne L.)UNS5.01.0
1209 26 00- -Semena bojínkuUNS5.01.0
1209 29- -Ostatní:
1209 29 10- - -Semena vikve; semena druhu Poa palustris L. a Poa trivialis L.; srhy (Dactylis glomerata L.); psineček (Agrostis)UNS5.01.0
1209 29 50- - -Semena vlčího bobuUNS5.01.0
1209 29 80- - -OstatníUNS5.01.0
1209 30 00-Semena bylin pěstovaných hlavně pro jejich květy UNS7.0bezbez
-Ostatní:
1209 91- -Semena zeleniny:
1209 91 10- - -Semena kedlubnu (Brassica oleracea L. var. caulorapa & gongylodes L.)UNS7.0bez
1209 91 90- - -OstatníUNS7.0bez
1209 99- -Ostatní:
1209 99 10- - -Semena lesních stromů UNS7.5bez
- - -Ostatní:
1209 99 91- - - -Semena rostlin pěstovaných hlavně pro jejich květy, jiná než v podpoložce 1209 30 00UNS7.5bezbez
1209 99 99- - - -OstatníUNS7.5bezbez
1210Chmelové šištice, čerstvé nebo sušené, též drcené, v prášku nebo ve formě pelet; lupulin
1210 10 00-Chmelové šištice, nerozdrcené, jiné než v prášku nebo
-ve formě peletUNS9.09.0
1210 20-Chmelové šištice, drcené, v prášku nebo ve formě pelet; lupulin:
1210 20 10- -Chmelové šištice, drcené, v prášku nebo ve tvaru válečků, kuliček a v podobných tvarech, s vyšším obsahem lupulinu; lupulinUNS16.09.0
1210 20 90- -OstatníUNS16.09.0
1211Rostliny a části rostlin (včetně semen a plodů) používané hlavně ve voňavkářském nebo farmaceutickém průmyslu nebo jako insekticidy, fungicidy nebo k podobným účelům, čerstvé nebo sušené, též nařezané, rozdrcené nebo v prášku
1211 1000-Kořeny lékořiceUNSbezbez
1211 20 00-Kořeny ginsengu (ženšenu)UNSbezbez
1211 90-Ostatní:
1211 90 30- -Tonková semenaUNSbezbez
1211 90 70- -Majoránka planá nebo dobromysl (Oreganum vulgare) (větvičky, stonky a listy)UNSbezbez
1211 90 75- -Šalvěj lékařská (květy a listy)UNSbezbez
* 1211 90 99- -OstatníUNSbezbez
1212Svatojánský chléb, řasy a jiné chaluhy, cukrová řepa a cukrová třtina, čerstvá, chlazená, zmrazená nebo sušená, též v prášku; ovocné pecky a jádra a jiné rostlinné produkty (včetně nepražených kořenů čekanky druhu Cichorium intybus sativum), používané hlavně k lidské výživě, jinde neuvedené nebo nezahrnuté
1212 10-Svatojánský chléb, včetně semen svatojánského chleba:
1212 10 10- -Svatojánský chlébUNSbezbez
- -Semena svatojánského chleba:
1212 1091- - -Nezbavená slupek, nedrcená, nemletáUNSbezbez
1212 10 99- - -OstatníUNSbezbez
1212 20 00-Řasy a jiné chaluhyUNSbezbez
1212 30 00-Pecky a jádra meruněk, broskví nebo švestekUNSbezbez
-Ostatní:
1212 91- -Cukrová řepa:
1212 91 20- - -Sušená, též v práškuUNS35.010.0
1212 91 80- - -OstatníUNS35.029.5
1212 92 00- -Cukrová třtinaUNS5.0bez
* 1212 99 00- -OstatníUNSbezbez
Položka
celního sazebníku
Název zbožíMJCelní sazbaPref. snížení cla RZPozn.
Všeob.Smluvní
1234567
1213 00 00Sláma a plevy, nezpracované, též pořezané, pomleté, lisované nebo aglomerované ve tvaru válečků, kuliček a v podobných tvarechUNSbezbez
1214Tuřín, krmná řepa, jiné pícninové kořeny; seno, vojtěška (alfalfa), jetel, kopyšník, kapusta zimní (kadeřavá), vlčí bob, vikev a podobné pícniny, též aglomerované ve tvaru válečků, kuliček a v podobných tvarech
1214 10 00-Moučka z vojtěšky a aglomerované výrobky z ní ve tvaru válečků, kuliček a v podobných tvarechUNSbezbez
1214 90-Ostatní:
1214 90 10- -Krmná řepa, tuřín a jiné krmné kořenyUNSbezbez
- -Ostatní:
1214 90 91- - -Aglomerované ve tvaru válečků, kuliček a v podobných tvarechUNSbezbez
1214 90 99- - -OstatníUNSbezbez

Význam poznámky (1) ke sloupci 5;

V příloze 2 je uvedena celní kvóta a smluvní sazba platná v rámci celní kvóty, která se vztahuje k této položce. Podmínky pro uplatnění nižší sazby v rámci kvóty stanoví § 2 tohoto nařízení vlády.

KAPITOLA 13

ŠELAK; GUMY, PRYSKYŘICE A JINÉ ROSTLINNÉ ŠŤÁVY A VÝTAŽKY

Poznámky ke kapitole.

1. Do čísla 1302 patří zejména výtažek lékořicový, pyrethrový, chmelový, výtažek z aloe a opium.

Do tohoto čísla však nepatří:

a) výtažky lékořicové, obsahující více než 10 % hmotnostních sacharózy nebo upravené jako cukrovinky (číslo 1704);

b) sladové výtažky (číslo 1901);

c) výtažky kávové, čajové nebo z maté (číslo 2101);

d) rostlinné šťávy nebo výtažky vytvářející alkoholické nápoje (kapitola 22);

e) přírodní kafr a glycirrhizin a jiné výrobky čísel 2914 nebo 2938;

f) léky čísel 3003 nebo 3004 a reagencie na zjištění krevní skupiny (číslo 3006);

g) výtažky tříselné a barvířské (čísla 3201 nebo 3203);

h) silice, surové cukry, pevné rezinoidy, extrahované přírodní balzámy, vodné destiláty nebo vodné roztoky ze silic nebo přípravky založené na aromatických substancích, druhů užívaných k výrobě nápojů (kapitola 33); nebo

ij) přírodní kaučuk, balata, gutaperča, guajal, čikl a podobné přírodní gumy (číslo 4001).

Položka
celního sazebníku
Název zbožíMJCelní sazba Pref. snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob. Smluvní
1234567
1301Šelak; přírodní gumy, pryskyřice, klejopryskyřice a přírodní pryskyřičné oleje (např. balzámy)
1301 10 00-ŠelakUNSbezbez
1301 20 00-Arabská gumaUNSbezbez
1301 90-Ostatní:
1301 90 10- -Mastix (pryskyřičný výron stromu druhu Pistacia lentiscus)UNSbezbez
1301 90 90- -OstatníUNSbezbez
1302Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a ostatní slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené
-Rostlinné šťávy a výtažky:
1302 11 00- -OpiumUNS5.0bez
1302 12 00- -Z lékořiceUNS8.5bez
1302 13 00- -Z chmeleUNS9.07.6
1302 14 00- -Z pyrethra nebo z kořenů rostlin obsahujících rotenonUNSbezbez
1302 19- -Ostatní:
1302 19 05- - -Výtažky z vanilkyUNS17.01.9bez
1302 19 30- - -Směsi rostlinných výtažků k přípravě nápojů nebo potravinových přípravkůUNS7.0bez
- - -Ostatní:
1302 19 91- - - -LéčivéUNS7.0bez
* 1302 19 98- - - -OstatníUNS7.0bez
1302 20-Pektinové látky, pektináty a pektany:
1302 20 10- -V suchém stavuUNS7.02.0
1302 20 90- -OstatníUNS7.02.0
-Slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené:
1302 31 00- -Agar-agarUNS13.5bez
1302 32- -Slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba, ze semen svatojánského chleba nebo z guarových semen, též upravené:
1302 32 10- - -Ze svatojánského chleba nebo ze semen svatojánského chlebaUNS13.5bez
1302 32 90- - -Z guarových semenUNS13.5bez
1302 39 00- -OstatníUNS6.0bez

KAPITOLA 14

ROSTLINNÉ PLETACÍ MATERIÁLY A JINÉ PRODUKTY ROSTLINNÉHO PŮVODU, JINDE NEUVEDENÉ NEBO NEZAHRNUTÉ

Poznámky ke kapitole.

1. Do této kapitoly nepatří a jsou zařazeny do třídy XI rostlinné materiály a rostlinná vlákna druhů, které jsou určeny hlavně k výrobě textilií, ať jsou jakkoli opracovány, jakož i rostlinné materiály, které byly speciálně upraveny pro jejich výhradní upotřebení jako přediva.

2. Do čísla 1401 patří zejména bambus (též štípaný, podélně rozřezaný, přiřezaný na délku, se zakulacenými konci, bělený, impregnovaný proti ohni, leštěný nebo barvený), vrbové proutí, rákos apod., dřeň rákosu a rákos k pletení. Do tohoto čísla však nepatří luby, plátky nebo pásky ze dřeva (číslo 4404).

3. Do čísla 1402 nepatří dřevitá vlna (číslo 4405).

4. Do čísla 1403 nepatří připravené hlavy pro kartáčnické zboží (číslo 9603).

Položka
celního sazebníku
Název zbožíMJCelní sazbaPref. snížení cla RZPozn.
Všeob.Smluvní
1234567
1401Rostlinné materiály používané hlavně k výrobě košíkářského nebo pleteného zboží (např. bambus, rákos, třtina, sítina, vrbové proutí, rafie, obilná sláma čištěná, bělená nebo barvená, lipové lýko a podobné materiály)
1401 10 00-BambusUNSbezbez
1401 20 00-RákosUNSbezbez
1401 90 00-OstatníUNSbezbez
1402Rostlinné materiály používané hlavně k vycpávání (např. kapok, africká tráva, mořská tráva a podobné materiály), též na podložkách z jiných hmot
* 1402 10 00-KapokUNSbezbez
1402 90 00-OstatníUNSbezbez
1403Rostlinné materiály používané hlavně k výrobě košťat nebo kartáčů (např. čirok, piasava, pýr plazivý, istle), též ve svazcích nebo spletené
1403 10 00-Čirok na košťata (Sorghum vulgare var. technicum)UNSbezbez
1403 90 00-OstatníUNSbezbez
1404Rostlinné výrobky, jinde neuvedené nebo nezahrnuté
1404 10 00-Rostlinné suroviny používané hlavně k barvení nebo k vyčiňováníUNSbezbez
1404 20 00-Krátká bavlna (z druhého vyzrňování)UNSbezbez
1404 90 00-OstatníUNSbezbez

TŘÍDA III

ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE; VÝROBKY VZNIKLÉ JEJICH ŠTĚPENÍM; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ VOSKY

KAPITOLA 15

ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ TUKY A OLEJE; VÝROBKY VZNIKLÉ JEJICH ŠTĚPENÍM; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČIŠNÉ NEBO ROSTLINNÉ VOSKY

Poznámky ke kapitole.

1. Do této kapitoly nepatří:

a) vepřová slanina a vepřový i drůbeží tuk čísla 0209;

b) kakaové máslo, kakaový tuk a kakaový olej (číslo 1804);

c) jedlé přípravky obsahující více než 15% hmotnostních výrobků čísla 0405 (zpravidla kapitola 21);

d) škvarky (číslo 2301) a odpady čísel 2304 až 2306;

e) mastné kyseliny, připravené vosky, tuky zpracované na farmaceutické výrobky, barviva, laky, mýdlo, voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky, sulfonované oleje nebo jiné výrobky třídy VI; nebo

f) faktis (olejový kaučuk) (číslo 4002).

2. Do čísla 1509 nepatří oleje získané z oliv extrakcí rozpouštědly (číslo 1510).

3. Do čísla 1518 nepatří tuky, oleje nebo jejich frakce zcela denaturované; tyto výrobky se zařazují do čísel, do kterých patří nedenaturované tuky, oleje a jejich frakce.

4. Mýdlové kaly (tzv. soap-stocks), olejové sedliny a kaly, stearinová smola, smola z tuku ovčí vlny a glycerolová smola patří do čísla 1522.

Doplňkové poznámky ke kapitole

1. Pro aplikaci položek a podpoložek 1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 10, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 60 10, 1515 90 21, 1515 90 29, 15159040 až 1515 90 59 a 1518 00 31:

a) Stálé rostlinné oleje tekuté nebo pevné, získané lisováním, se považují za “surové“, jestliže nebyly podrobeny jiné úpravě než:

- dekantaci v normálním časovém limitu,

- odstředění nebo filtraci za podmínky, že pro oddělení od jeho tuhých částí byla použita jen mechanická síla, jako např. tíha, tlak nebo odstředivá síla (s vyloučením jakéhokoliv adsorbčního filtračního postupu nebo jiného fyzikálního nebo chemického postupu).

b) Stálé rostlinné oleje tekuté nebo pevné, získané extrahováním, budou i nadále považovány za “surové“, nebudou-li moci býti rozlišeny barvou, vůní nebo chutí ani speciálními analytickými vlastnostmi od rostlinných olejů a tuků získaných lisováním.

c) Výraz “surový olej“ se rozšiřuje také na sojový olej, který již byl odslizen a na bavlníkový olej, z něhož byl odstraněn gossypol.

2.

A. Čísla 1509 a 1510 zahrnují pouze oleje získané výhradně zpracováním oliv, které mají následující analytické charakteristiky obsahu mastných kyselin a sterolů:

Tabulka I

Podíl mastných kyselin v % z celkového množství mastných kyselin

mastné kyselinyprocentuální zastoupení
Kyselina myristová≤ 0,05
Kyselina linolenová (1)≤ 0,9
Kyselina arachová≤ 0,6
Kyselina eikosenová≤ 0,4
Kyselina behenová(2)≤ 0,3
Kyselina lignocerová≤ 0,2
(1) ≤ 1,0 pro panenský olivový olej (podpoložky 1509 10 10 a 1509 10 90 původem z Maroka, až do 31. října 2001)
(2) ≤ 0,2 pro olej čísla 1509

Tabulka II

Podíl sterolů v % z celkového množství sterolů

steroly procentuální zastoupení
Cholesterol ≤ 0,5
Brasikasterol(1)≤ 0,1
Kampesterol ≤ 4,0
Stigmasterol(2)< Kampesterol
Betasitosterol(3)≥ 93,0
Delta-7-stigmasterol ≤ 0,5
(1) Pro oleje čísla 1509 platí ≤ 0,2
(2) Neplatná podmínka pro panenský olivový olej na svícení (podpoložka 1509 10 10) nebo pro surový olej ze zbytků oliv (podpoložka 1510 00 10).
(3) Delta-5,23-stigmastadienol + Chlerosterol + Betasitosterol + Sitostanol + Delta-5-avenasterol + Delta-5,24-stigmastadienol

Do čísel 1509 a 1510 nepatří chemicky změněný olivový olej (zejména reesterifikovaný olivový olej) a směsi olivového oleje s jinými oleji.

B. Položka 1509 10 zahrnuje pouze olivové oleje definované níže v odstavcích I a II, získané výhradně mechanickými nebo jinými fyzikálními postupy za podmínek, zejména tepelných, při nichž se nezhoršuje kvalita oleje. Současné se jedná o oleje, které nebyly podrobeny jinému zpracování než praní, dekantaci, odstřeďování nebo filtraci. Oleje získané z oliv pomocí rozpouštědel patří do čísla 1510.

I. Ve smyslu podpoložky 1509 10 10 je za “panenský olivový olej na svícení“ považován, nezávisle na jeho kyselosti, olivový olej:

a) s obsahem vosku nepřesahujícím 350 mg/kg;

b) s obsahem erythrodiolu a uvaolu (urs-12-en-3,28-diol) nepřesahujícím 4,5%;

c) s obsahem nasycených mastných kyselin ve 2.pozici triglyceridů nepřesahujícím 1,3%;

d) suma trans-izomerů kyseliny olejové nižší než 0,10 % a suma trans-izomerů kyselin linolové a linolenové nižší než 0,10% ;

e) s obsahem stigmastadienu nepřesahujícím 0,5 mg/kg;

f) s rozdílem mezi výsledky HPLC a teoretickým obsahem trigliceridů s ECN42 0,3 nebo menším;

g) s jednou nebo více z následujících charakteristik:

1. peroxidové číslo převyšující 20 milimolů aktivního kyslíku na kg;

2. obsah těkavých halogenovaných rozpouštědel, není nižší než 0,2 mg/kg nebo není nižší než 0,1 mg/kg pro kterékoli z těchto rozpouštědel;

3. koeficient extinkce K270 je vyšší než 0,250 a po úpravě oleje aktivovaným oxidem hlinitým je nižší než 0,11. Některé oleje, jejichž obsah volných mastných kyselin (vyjádřených jako kyselina olejová) převyšuje 3,3 g na 100 g, mohou mít po průchodu aktivovaným oxidem hlinitým koeficient extinkce K270 vyšší než 0,10.

V takovém případě musí mít po neutralizaci a odbarvení provedenými v laboratoři tyto vlastnosti:

- koeficient extinkce K270 nepřesahující 1,20;

- odchylku delta K koeficientu extinkce v oblasti 270 nanometrů vyšší než 0,01 a nepřesahující 0,16;

∆ K = Km - 0,5 (Km-4 + Km+4)

Km určuje koeficient extinkce při vlnové délce v maximu absorpční křivky v blízkosti 270 nanometrů (nm) a

Km-4 a Km+4 určují koeficienty extinkce při vlnové délce nižší a vyšší o 4 nanometry než Km;

4. organoleptické vlastnosti vykazující zjistitelné vady přesahující přípustný limit a s výsledkem při panelovém testu nižším než 3,5.

II. Ve smyslu podpoložky 1509 10 90 je za “panenský olivový olej“ považován olivový olej, který má následující vlastnosti:

a) obsah mastných kyselin, vyjádřený jako kyselina olejová, nepřesahující 3,3 g na 100 g;

b) peroxidové číslo nepřesahující 20 milimolů aktivního kyslíku na kg;

c) obsah vosku nepřesahující 250 mg/kg;

d) obsah těkavých halogenových rozpouštědel nepřesahující celkem 0,2 mg/kg a nepřesahující 0,1 mg/kg u každého z nich;

e) koeficient extinkce K270 nepřesahující 0,250 a po úpravě oleje aktivovaným oxidem hlinitým nepřesahující 0,10;

f) odchylka koeficientu extinkce ∆K v oblasti 270 nanometrů nepřesahující 0,010;

g) organoleptické vlastnosti vykazující též zjistitelné závady v rámci přípustného limitu a s výsledkem panelového testu vyšším než 3,5;

h) obsah erythrodiolu a uvaolu nepřesahující 4,5%;

ij) obsah nasycených mastných kyselin na 2.pozici v triglyceridech nepřesahující 1,3%;

k) suma trans-izomerů kyseliny olejové nepřesahující 0,05% a suma trans-izomerů kyseliny linolové a linolenové nepřesahující 0,05%;

l) obsah stigmastadienů nepřesahující 0,15 mg/kg;

m) rozdíl mezi výsledky HPLC a teoretickým obsahem trigliceridů s ECN42 je 0,2 nebo méně.

C. Do položky 1509 90 patří olivový olej získaný zpracováním olivových olejů zařazených do podpoložky 1509 10 10 nebo 1509 10 90, též smíšený s panenským olivovým olejem, mající následující vlastnosti:

a) obsah volných mastných kyselin, vyjádřený jako kyselina olejová, nepřesahující 1,5 g na 100 g;

b) obsah vosku nepřesahující 350 mg/kg;

c) koeficient extinkce K270 (100) nepřesahující 1,00;

d) odchylku koeficientu extinkce ∆K v oblasti 270 nanometrů nepřesahující 0,13;

e) obsah erythrodiolu a uvaolu (urs-12-en-3,28-diolu) nepřesahující 4,5%;

f) obsah nasycených mastných kyselin ve 2.pozici triglyceridů nepřesahující 1,5%;

g) suma trans-izomerů kyseliny olejové nepřesahující 0,20% a suma trans-izomerů kyselin linolové a linolenové nepřesahující 0,30%;

h) rozdíl mezi výsledky HPLC a teoretickým obsahem trigliceridů s ECN42 je 0,3 nebo méně.

D. Za “surové oleje“ podpoložky 1510 00 10 se považují oleje získané zejména z olivových pokrutin, které vykazují tyto vlastnosti:

a) obsah kyselin vyjádřený jako kyselina olejová vyšší než 2 g na 100 g;

b) obsah erythrodiolu a uvaolu (urs-12-en-3,28-diolu) nejméně 12%;

c) obsah nasycených mastných kyselin ve 2.pozici triglyceridů nepřesahující 1,8%;

d) suma trans-izomerů kyseliny olejové nepřesahující 0,20% a suma trans-izomerů kyselin linolové a linolenové nepřesahující 0,10%;

e) rozdíl mezi výsledky HPLC a teoretickým obsahem trigliceridů s ECN42 je 0,6 nebo méně.

E. Za oleje podpoložky 1510 00 90 se považují oleje, získané zpracováním olejů podpoložky 1510 00 10, též s přimísením panenského olivového oleje, a olejů, které nemají vlastnosti olejů uvedených v doplňkových poznámkách 2B, 2C a 2D za podmínky, že obsah nasycených mastných kyselin ve 2. pozici triglyceridů nepřesahuje 2%, suma trans-izomerů kyseliny olejové je nižší než 0,4%, suma trans-izomerů kyselin linolové + linolenové je nižší než 0,35% a rozdíl mezi výsledky HPLC a teoretickým obsahem trigliceridů s ECN42 nepřesahuje 0,5.

3. Do podpoložek 1522 00 31 a 1522 00 39 se nezařazují:

a) zbytky ze zpracování tukových látek obsahujících olej s jodovým číslem stanoveným podle metody uvedené v příloze XVI, nižším než 70 nebo vyšším než 100;

b) zbytky ze zpracování tukových látek obsahujících olej mající jodové číslo vyšší než 70 a nižší než 100, u něhož plocha píku představující množství zadrženého betasitosterolu je nižší než 93% celkové plochy píků sterolů.

4. nepoužívá se

Položka
celního sazebníku
Název zbožíMJCelní sazba Pref. snížení
cla RZ
Pozn.
Všem.Smluvní
1234567
1501 00Vepřový tuk (včetně sádla) a drůbeži tuk, jiné než čísla 0209 nebo 1503
-Vepřové sádlo a jiný vepřový tuk:
1501 00 11- -Pro průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživuUNS28.017.0
1501 00 19- -OstatníUNS28.017.0
1501 00 90-Drůbeží tukUNS28.05.5
1502 00Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, jiný než čísla 1503
1502 00 10-Pro průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživuUNS50.08.0
1502 00 90-OstatníUNS50.08.0
1503 00Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin, oleomargarin a olein z loje, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené
-Stearin z vepřového sádla a oleostearin:
1503 00 11- -Pro průmyslové účelyUNS18.04.0
1503 00 19- -OstatníUNS18.04.0
1503 00 30-Olein z loje pro průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživuUNS18.04.0
1503 00 90-OstatníUNS18.04.0
1504Tuky, oleje a jejich frakce z ryb nebo z mořských savců, též rafinované, avšak chemicky neupravené
1504 10-Oleje z rybích jater a jejich frakce:
1504 10 10- -S obsahem vitaminu A nepřesahujícím 2500 mezinárodních jednotek/gUNS5.5bez
- -Ostatní:
1504 10 91- - -Z platýšeUNS5.5bez
1504 10 99- - -OstatníUNS5.5bez
1504 20-Tuky a oleje z ryb a jejich frakce, jiné než oleje z jater:
1504 20 10- -Pevné frakceUNS5.5bez
1504 20 90- -OstatníUNS5.5bez
1504 30-Tuky a oleje a jejich frakce z mořských savců:
1504 30 10- -Pevné frakceUNS5.5bez
1504 30 90- -OstatníUNS5.5bez
1505Tuk z ovčí vlny a tukové látky z něho získané, včetně lanolinu
1505 10 00-Tuk z ovčí vlny, surovýUNS54.07.0
1505 90 00-OstatníUNS54.07.0
1506 00 00Ostatní živočišné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravenéUNS5.5bez
1507Sojový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený
1507 10-Surový olej, též odslizený:
1507 10 10- -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživuUNS5.0bezbez
1507 10 90- -OstatníUNS5.0bezbez
1507 90-Ostatní:
1507 90 10- -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživuUNS5.0bezbez
1507 90 90- -OstatníUNS5.0bezbez
1508Podzemnicový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený
1508 10-Surový olej:
1508 10 10- -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživuUNS5.0bez
1508 10 90- -OstatníUNS5.0bez
1508 90-Ostatní:
1508 90 10- -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživuUNS5.0bezbez
1508 90 90- -OstatníUNS5.0bezbez
Položka
celního sazebníku
Název zbožíMJCelní sazba Pref. snížení cla RZPozn.
Všeob.Smluvní
1234567
1509Olivový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený
1509 10-Panenský:
1509 10 10- -Panenský olivový olej na svíceníUNS5.0bezbez
1509 10 90- -OstatníUNS5.0bezbez
1509 90 00-OstatníUNS5.5bezbez
1510 00Ostatní oleje a jejich frakce, získané výhradně z oliv, též rafinované, avšak chemicky neupravené, a směsi těchto olejů nebo frakcí s oleji nebo frakcemi čísla 1509
1510 00 10-Surové olejeUNS6.0bez
1510 00 90-OstatníUNS6.02.0
1511Palmový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený
1511 10-Surový olej:
1511 1010- -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživuUNS5.0bez
1511 1090- -OstatníUNS5.0bez
1511 90-Ostatní:
- -Pevné frakce:
1511 90 11- - -V baleních pro okamžitou spotřebu o netto obsahu 1 kg nebo méněUNS20.017.0
1511 90 19- - -OstatníUNS6.02.0
- -Ostatní:
1511 90 91- - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživuUNS6.01.0bez
1511 90 99- - -OstatníUNS6.02.0bez
1512Slunečnicový olej, světlicový olej nebo bavlníkový olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené
-Slunečnicový olej nebo světlicový olej a jejich frakce:
1512 11- -Surový olej:
1512 11 10- - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživuUNS32.720.01
- - -Ostatní:
1512 11 91- - - -Slunečnicový olejUNS32.720.01
1512 11 99- - - -Světlicový olejUNS32.720.01
1512 19- -Ostatní:
1512 19 10- - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživuUNS33.020.01
- - -Ostatní:
1512 19 91- - - -Slunečnicový olejUNS33.020.01
1512 19 99- - - -Světlicový olejUNS33.020.01
-Bavlníkový olej a jeho frakce:
1512 21- -Surový olej, též zbavený gossypolu:
1512 21 10- - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživuUNS5.0bez
1512 21 90- - -OstatníUNS5.0bezbez
1512 29- -Ostatní:
1512 29 10- - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživuUNS6.0bezbez
1512 29 90- - -OstatníUNS6.0bezbez
1513Kokosový olej (kopra), olej z jader palmy olejové, babassuový olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené
-Kokosový olej (kopra) a jeho frakce:
1513 11- -Surový olej:
1513 11 10- - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživuUNS5.0bez
- - -Ostatní:
1513 11 91- - - -V baleních pro okamžitou spotřebu o netto obsahu 1 kg nebo méněUNS5.0bezbez
1513 11 99- - - -OstatníUNS5.0bezbez
1513 19- -Ostatní:
- - -Pevné frakce:
1513 19 11- - - -V baleních pro okamžitou spotřebu o netto obsahu 1 kg nebo méněUNS20.010.0
Položka
celního sazebníku
Název zbožíMJCelní sazba Pref. snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob.Smluvní
1234567
1513 19 19- - - -OstatníUNS5.5bez
- - -Ostatní:
1513 19 30- - - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživuUNS5.5bezbez
- - - -Ostatní:
1513 19 91- - - - -V baleních pro okamžitou spotřebu o netto obsahu 1 kg nebo méněUNS5.5bez
1513 19 99- - - - -OstatníUNS5.5bez
-Olej z palmových jader a babassuový olej a jejich frakce:
1513 21- -Surový olej:
- - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživu:
1513 21 11- - - -Olej palmojádrovýUNS5.0bez
1513 21 19- - - -Babassuový olejUNS5.0bez
- - -Ostatní:
1513 21 30- - - -V baleních pro okamžitou spotřebu o netto obsahu 1 kg nebo méněUNS5.0bezbez
1513 21 90- - - -OstatníUNS5.0bezbez
1513 29- -Ostatní:
- - -Pevné frakce:
1513 29 11- - - -V baleních pro okamžitou spotřebu o netto obsahu 1 kg nebo méněUNS20.010.0
1513 29 19- - - -OstatníUNS5.02.0
- - -Ostatní:
1513 29 30- - - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživuUNS5.0bezbez
- - - -Ostatní:
1513 29 50- - - - -V baleních pro okamžitou spotřebu o netto obsahu 1 kg nebo méněUNS5.02.0
- - - - -Ostatní:
1513 29 91- - - - - -Olej z jader palmy olejovéUNS5.02.0bez
1513 29 99- - - - - -Babassuový olejUNS5.02.0bez
1514Řepkový nebo hořčičný olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené
1514 10-Surové oleje:
1514 10 10- -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživuUNS29.224.81
1514 10 90- -OstatníUNS29.224.81
1514 90-Ostatní:
1514 90 10- -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživuUNS30.626.01
1514 90 90- -OstatníUNS30.626.0
1515Ostatní rostlinné tuky a oleje (včetně jojobového oleje) a jejich frakce, pevné, též rafinované, ale chemicky neupravené
-Lněný olej a jeho frakce:
1515 11 00- -Surový olejUNS5.02.0
1515 19- -Ostatní:
1515 19 10- - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživuUNS11.05.0
1515 19 90- - -OstatníUNS5.02.0
-Kukuřičný olej a jeho frakce:
1515 21- -Surový olej:
1515 21 10- - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživuUNS7.05.0
1515 21 90- - -OstatníUNS7.05.0
1515 29- -Ostatní:
1515 29 10- - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživuUNS11.05.0
1515 29 90- - -OstatníUNS11.05.0
1515 30-Ricinový olej a jeho frakce:
1515 30 10- -Určené k výrobě aminoundekanové kyseliny, používané k výrobě syntetických textilních vláken nebo umělých plastůUNS5.0bezbez
1515 30 90- -OstatníUNS5.0bezbez
1515 40 00-Tungový (čínský dřevný) olej a jeho frakceUNS5.0bezbez
1515 50-Sezamový olej a jeho frakce:
- -Surový olej:
1515 50 11- - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživuUNS5.0bez
1515 50 19- - -OstatníUNS5.0bez
Položka
celního sazebníku
Název zbožíMJCelní sazba Pref. snížení
cla RZ
Pozn.
Všeob.Smluvní
1234567
- -Ostatní:
1515 50 91- - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživuUNS5.0bezbez
1515 50 99- - -OstatníUNS5.0bezbez
* 1515 60 00-Jojobový olej a jeho frakceUNS10.0bez
1515 90-Ostatní:
1515 90 10- -Ojticikové oleje: myrtový vosk a japonský vosk; jejich frakceUNS5.0bezbez
- -Olej z tabákových semen a jeho frakce:
- - -Surový olej:
1515 90 21- - - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživuUNS5.0bezbez
1515 90 29- - - -OstatníUNS5.0bezbez
- - -Ostatní:
1515 90 31- - - -Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživuUNS