Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 44/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny

Částka 16/2000
Platnost od 10.03.2000
Účinnost od 01.04.2000
Zrušeno k 01.01.2006 (366/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

44

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 23. února 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 326/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny, se mění takto:

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"§ 1

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) zmrazováním konzervace potravin snížením teploty pod bod mrazu na hodnotu, při které se zpomaluje nebo zastavuje průběh fyzikálních, biochemických a mikrobiologických procesů,

b) rychlostí zmrazování rychlost postupu zóny maximální tvorby krystalů (pro většinu potravin od minus 1 ºC do minus 5 ºC) od povrchu zmrazované potraviny k jejímu jádru, měřená v centimetrech za hodinu,

c) zmrazenými potravinami potraviny, které byly podrobeny procesu zmrazování tak, aby zóna maximální tvorby krystalů byla překonána minimálně v souladu s údaji uvedenými v příloze a konečná teplota, po tepelné stabilizaci, byla ve všech částech výrobku minus 18 ºC a nižší.

(2) Za zmrazené potraviny se nepovažují zmrzliny a mražené krémy.

(3) Podle této vyhlášky se nepostupuje u zmrazených surovin živočišného původu, na něž se vztahuje zvláštní zákon.1)

1) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).".

2. § 2 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2) zní:

"§ 2

Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve zvláštním právním předpisu2) musí být na všech obalech uvedeno

a) že jde o zmrazenou potravinu,

b) doba minimální trvanlivosti při teplotě skladování minus 18 ºC nebo nižší,

c) teplota skladování,

d) že potravinu po rozmrazení nelze znovu zmrazovat,

e) že zmrazené uzené vakuově balené výrobky je třeba po rozmrazení ihned spotřebovat.

(2) Na obalu pro spotřebitele musí být uvedena informace o době, po kterou smí být potravina uchovávána spotřebitelem, a teplota uchování nebo typ mrazicího zařízení. Informaci uvést slovy "Uchování u spotřebitele".

2) Vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e".".

3. V § 4 odstavec 1 zní:

"(1) Podnikatel zmrazené potraviny přepravuje dopravními prostředky, které umožňují zachování teploty zmrazených potravin minus 18 ºC nebo nižší a jsou vybaveny zařízením na registrování teploty vzduchu. Při přepravě se může teplota výrobku zvýšit na minus 15 ºC. Záznamy o registrování teploty vzduchu musí být opatřeny datem a uchovávány po dobu jednoho roku.".

4. V § 4 odst. 2 se za slova "vybavené ukazatelem teploty" vkládá slovo "vzduchu".

5. V § 4 odstavec 3 zní:

"(3) Nebalené zmrazené potraviny lze uchovávat nebo nabízet k prodeji v mrazicím zařízení pouze odděleně tak, aby nedošlo k jejich vzájemnému ovlivňování, a v takové úpravě, která zajistí dodržení teplotních podmínek uvedených v odstavci 1.".

6. V § 4 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

7. V § 5 odstavec 1 zní:

"(1) Do 31. prosince 2001 je možno přepravovat zmrazené potraviny v dopravních prostředcích, které nejsou vybaveny zařízením pro registraci teploty vzduchu.".

8. Příloha zní:

"Příloha k vyhlášce č. 326/1997 Sb.

Technologické požadavky a požadavky na jakost, výrobu a balení zmrazených potravin

úprava před zmrazovánímrychlost zmrazování *)přípustné záporné odchylky od deklarované hmotnostiminimální technologické požadavky
zmrazená zelenina a výrobky ze zeleninyvětšina zelenin se předvaří pro omezení činnosti enzymů způsobujících změny barvy, chuti a konzistence, úprava je volena tak, aby zelenina po rozmrazení byla připravena ke kuchyňské úpravěve spotřebitelských obalech nesmí být nižší než 0,5 cm.h-1- výrobky balené ručněVýrobky odpovídají zpracovanému druhu zeleniny, bez cizích příměsí a příměsí rostlinného původu, bez cizích příchutí a pachů. Povrch nedehydrovaný. Max. obsah minerálních příměsí 0,1%(m/m). Přebalování je povoleno za kontrolovaných podmínek, teplota v průběhu zpracování nesmí být vyšší než -5 °C.
balení do 250 gnejvýše - 5 %
balení nad 250 g do 500 gnejvýše - 3 %
balení nad 500 g do 1500 gnejvýše - 2 %
balení nad 1500 gnejvýše - 1 %
- výrobky plněné strojně (mechanicky)
balení do 250 gnejvýše - 10 %
balení nad 250 g do 500 g (s hmotností jednotlivých kusů vyšší než 3 g)nejvýše - 10 %
- u ostatních výrobkůnejvýše - 6 %
balení nad 500 g do 1500 gnejvýše - 4 %
balení nad 1500 gnejvýše - 2 %
zmrazené ovoce a výrobky z ovoce, protlakycelé, dělené nebo mělněné ovocné plody, ve formě šťáv, koncentrátů, jednodruhové ve směsích, bez přísad, s přísadami, předvařené, nepředvařenéve spotřebitelských obalech nesmí být nižší než 0,5 cm.h-1, zmrazování musí být ukončeno až po dosažení teploty - 18 °C ve všech bodech výrobku- výrobky balené ručněVýrobky odpovídají zpracovanému druhu ovoce, bez cizích příměsí a příměsí rostlinného původu, bez cizích příchutí a pachů. Povrch nedehydrovaný. Max. obsah minerálních příměsí 0,1%(m/m). Přebalování je povoleno za kontrolovaných podmínek, teplota v průběhu zpracování nesmí být vyšší než - 5 °C. Pro výrobu protlakových směsí je povolen šetrný ohřev na + 10 °C.
balení do 250 gnejvýše - 5 %
balení nad 250 g do 500 gnejvýše - 3 %
balení nad 500 g do 1500 gnejvýše - 2 %
balení nad 1500 gnejvýše - 1 %
- výrobky plněné strojem (mechanicky)
balení do 250 gnejvýše - 10 %
balení nad 250 g do 500 g
- s hmotností jednotlivých kusů vyšší než 3 gnejvýše - 10 %
- u ostatních výrobkůnejvýše - 6 %
balení nad 500 g do 1500 gnejvýše - 4 %
balení nad 1500 gnejvýše - 2 %
zmrazené pokrmy, polévky a polotovaryjednotlivé složky těchto výrobků se obvykle upravují tak, aby všechny součásti potřebovaly stejnou dobu tepelné úpravy u spotřebiteleve spotřebitelských obalech nesmí být nižší než 0,5 cm.h-1- výrobky balené ručněPokud je součástí předem zmrazená potravina, nesmí být její teplota v průběhu zpracování vyšší než - 5 °C.
balení do 250 gnejvýše - 5 %
balení nad 250 g do 500 gnejvýše - 3 %
balení nad 500 g do 1500 gnejvýše - 2 %
balení nad 1500 gnejvýše - 1 %
- výrobky plněné strojem (mechanicky)
balení do 250 gnejvýše - 10 %
balení nad 250 g do 500 g (s hmotností jednotlivých kusů vyšší než 3 g)nejvýše - 10 %
- u ostatních výrobkůnejvýše - 6 %
balení nad 500 g do 1500 gnejvýše - 4 %
balení nad 1500 gnejvýše - 2 %
zmrazené výrobky z bramborpředvařenípředsmažováníve spotřebitelských obalech nesmí být nižší než 0,5 cm.h-1- výrobky balené ručněPřebalování je povoleno za kontrolovaných podmínek. Teplota v průběhu zpracování nesmí být vyšší než - 5 °C.
balení do 250 gnejvýše - 5 %
balení nad 250 g do 500 gnejvýše - 3 %
balení nad 500 g do 1500 gnejvýše - 2 %
balení nad 1500 gnejvýše - 1 %
- výrobky plněné strojně (mechanicky)
balení do 250 gnejvýše - 10 %
balení nad 250 g do 500 g (s hmotností jednotlivých kusů vyšší než 3 g)nejvýše - 10 %
- u ostatních výrobkůnejvýše - 6 %
balení nad 500 g do 1500 gnejvýše - 4 %
balení nad 1500 gnejvýše - 2 %
zmrazené ryby a ostatní vodní živočichovéryby celé s hlavou a vnitřnostmi, částečně kuchané kuchané, porcované vykostěné rybí filé, mořští živočichové -předupravenívýrobky řezané,dělené,balené ručněZmrazené mořské ryby musí vykazovat: méně než 10 % dehydratace plochy povrchu bloku, nebo méně než 10 % dehydratace hmotnosti ryb v odebraném vzorku. Tato dehydratace se projevuje bílými nebo žlutými skvrnami na povrchu, které prolínají do podpovrchových vrstev masa a nelze je mechanicky odstranit bez poškození povrchu bloku nebo ryb. Chuť a vůně musí být charakteristická pro daný druh ryb a nesmí vykazovat rozkladné procesy. Konzistence musí vykazovat charakteristické vlastnosti struktury svaloviny, nesmí být mazlavá a pastovitá. U celých ryb nesmí docházet k oddělování masa od kosti. Břicha ryb musí být nepoškozená, nesmí být popraskaná v souvislosti s rozkladnými procesy. Filety a filé: maximálně 5 % svaloviny může být poškozeno v důsledku přítomnosti parazitů. Připouští se přítomnost kostí v délce 10 mm a průměru do 1 mm a v délce do 5 mm a průměru do 2 mm. Lze připustit hlavice kostí o šířce do 2 mm pokud lze tyto hlavice snadno oddělit od svaloviny (obsah masa ryb a vodních živočichů u glazovaných výrobků min.80 %). Přebalování je povoleno za kontrolovaných podmínek.
balení do 250 gnejvýše - 6 %
balení nad 250g do 500 g s hmotností jednotlivýchnejvýše - 5%
kusů ryb vyšší než 200 gnejvýše - 7%
balení nad 500g do 1500 gnejvýše - 3 %
balení nad 1500 g nejvýše - 1 %
výrobky plněné strojně (mechanicky)
balení do 250 gnejvýše - 10 %
balení nad 250 g do 500 gnejvýše - 6 %
balení nad 500 g do 1500 gnejvýše - 4 %
balení nad 1500 gnejvýše - 2 %
Zmrazené polotovary z ryb a vodních živočichů obalovanépolotovary se vyrábějí převážně:ve spotřebitelských obalech nesmí být nižší než 1,0 cm.h-1výrobky balené ručněMinimální obsah masa ve spotřebitelském balení:-obalované filé porce z bloku a rybí prsty 65 %-přírodní filety 50 %-obalovaní korýši a měkkýši nepravidelných tvarů 50 % u malých krevet do 25 mm a sepiových kroužků do 40 mm 40 %.Výrobky z mletého filé s přísadami, tvarově odlišné od prstů a tyčinek (karbanátky, burgery) 50 %. 
-z porcovaných ryb nebo menších ryb
-ze svalových partií ryb
- z filetů ryb
polotovary ze separovaného masa obalovanéze separátu získaného z ryb s přídavkem dalších surovin a přísad v různých panádách
balení do 250 gnejvýše - 6 %
balení nad 250g do 500 gnejvýše - 5%
balení nad 500g do 1500 gnejvýše -3 %
balení nad 1500 gnejvýše - 1 %
teplota masa po separaci nesmí přestoupit + 10 °Cvýrobky plněné strojně (mechanicky)
balení do 250 gnejvýše - 10 %
balení nad 250g do 500 gnejvýše - 6 %
balení nad 500g do 1500 gnejvýše - 4 %
balení nad 1500 gnejvýše - 2 %
Surimiseparát získaný převážně z treskovitých ryb, opakovaným propíráním zbavený ve vodě rozpustných látek k získání čistého rybího proteinuSurimi je polotovar k přípravě výrobků imitujících výrobky z masa krabů a jiných korýšů s přídavkem aromatických látek a barviv.
zmrazené uzené vakuově balené rybí výrobkynesmí být nižší než 1,0 cm.h-1výrobky balené ručněPo rozmrazení ihned spotřebovat.
balení do 250 gnejvýše - 6 %
balení nad 250g do 500 gnejvýše - 5%
balení nad 500g do 1500 gnejvýše -3 %
balení nad 1500 gnejvýše - 1 %
výrobky plněné strojně ( mechanicky)
balení do 250 gnejvýše - 10 %
balení nad 250g do 500 gnejvýše - 6 %
balení nad 500g do 1500 gnejvýše - 4 %
balení nad 1500 gnejvýše - 2 %
zmrazené maso a droby spotřebitelsky balenémaso vychlazené na + 7°C1,0 cm.h-1
zmrazené masné výrobkypři výrobě uzenin ke zmrazování nesmí být použito zmrazené masonesmí být nižší než 1,0 cm.h-1Musí být zamrazeny do 24 hod. po výrobě.
zmrazené drůbeží maso, králičí maso a polotovaryteplota během zpracování polotovarů musí být nižší než + 12 °C, před zmrazováním zchladit na teplotu + 4°Cnesmí být nižší než 1,0 cm.h-1Nevyšší množství vody uvolněné při rozmrazování 5 %.
zmrazené výrobky ze slepičích vajecpo pasterizaci se výrobky zchladí na + 4°Cnesmí být nižší než 1,0 cm.h-1Zmrazené vaječné obsahy po rozmrazení je nepřípustné opět zamrazit, před zpracováním do výrobků lze rozmrazit na - 2 až - 5 °C, ale je nutno zpracovat do 1 hodiny od rozmrazení.
Zmrazené pekařské cukrářské výrobkypečené    nepečenévýrobky balené ručně
balení do 250 gnejvýše - 5 %
balení nad 250 g do 500 gnejvýše- 3 %
balení nad 500 g do 1500 gnejvýše - 2 %
balení nad 1500 gnejvýše - 1 %
výrobky plněné strojně ( mechanicky)
balení do 250 gnejvýše - 10 %
balení nad 250 g do 500 gnejvýše - 6 %
balení nad 500 g do 1500 gnejvýše - 4 %
balení nad 1500 gnejvýše - 2 %

Poznámka:

*) rychlost zmrazování, při kterých jsou ještě zachovány optimální vlastnosti zmrazených výrobků.".


Čl. II

Přechodná ustanovení

(1) Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

(2) Označení potravin podle dosavadních právních předpisů lze používat do 31. prosince 2000.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000.


Ministr:

Ing. Fencl v. r.

Přesunout nahoru