Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 434/2000 Sb.Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb. o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 242/1993 Sb., a o změně některých dalších předpisů

Částka 120/2000
Platnost od 14.12.2000
Účinnost od 01.01.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

434

VYHLÁŠKA

Českého báňského úřadu

ze dne 15. listopadu 2000,

kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 242/1993 Sb., a o změně některých dalších předpisů

Český báňský úřad stanoví podle § 30 odst. 7 a § 32 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb., a podle § 5 odst. 4, § 9 odst. 2, § 10 odst. 8, § 11 odst. 3 a § 13 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem

Vyhláška č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 242/1993 Sb., se mění takto:

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1a) se zrušuje.

2. V § 3 první větě se za slovo "složek" vkládá tečka a část věty za tečkou se zrušuje.

3. V § 4 odst. 1 se slova "v rozsahu plánu" zrušují a za slovo "odkalištích" se vkládají slova "a dále".

4. § 6 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9) a 9c) zní:

"§ 6

Žádost o povolení hornické činnosti

(1) Žádost o povolení hornické činnosti (dále jen "žádost") obsahuje

a) název (obchodní jméno), identifikační číslo organizace a sídlo organizace,

b) druh hornické činnosti, pro kterou se žádá povolení,

c) název a identifikační číslo katastrálního území,3) název a kód okresu,4) bližší označení místa činnosti, parcelní čísla pozemků dotčených plánovanou hornickou činností,

d) při hornické činnosti podle § 5 písm. b) údaje o stanovení chráněného ložiskového území a dobývacího prostoru a jejich změnách,

e) při hornické činnosti podle § 5 písm. c) údaje o stanovení chráněného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry,

f) plánované zahájení a ukončení, popřípadě přerušení hornické činnosti,

g) název (obchodní jméno) a sídlo zpracovatele plánu, popřípadě dokumentace a organizace, která bude provádět některé práce hornické činnosti pro organizaci uvedenou v písmenu a),

h) názvy (obchodní jména) a adresy účastníků řízení o povolení hornické činnosti.5)

(2) Organizace vyhotoví a předloží se žádostí pro

a) vyhledávání a průzkum výhradního ložiska důlními díly dokumentaci podle přílohy č. 1,

b) zajištění a likvidaci důlních děl při vyhledávání a průzkumu výhradního ložiska důlními díly dokumentaci podle přílohy č. 2,

c) otvírku, přípravu a dobývání výhradního ložiska

1. hlubinným a povrchovým způsobem plán otvírky, přípravy a dobývání podle přílohy č. 3,

2. ropy, hořlavého zemního plynu a technicky využitelného přírodního plynu plán těžební otvírky a těžby podle přílohy č. 4,

3. loužením pomocí vrtů z povrchu plán přípravy, otvírky a dobývání loužicího pole podle přílohy č. 5,

d) zajištění důlních děl a lomů a likvidace hlavních důlních děl a lomů

1. při hlubinném a povrchovém způsobu dobývání plán zajištění důlních děl a lomů a likvidace hlavních důlních děl a lomů podle přílohy č. 6,

2. při těžbě ropy, hořlavého zemního plynu a technicky využitelného přírodního plynu plán zajištění a likvidace vrtů a sond podle přílohy č. 7,

3. při dobývání loužením pomocí vrtů z povrchu plán zajištění a likvidace loužicího pole podle přílohy č. 8,

e) zvláštní zásahy do zemské kůry dokumentaci podle příloh č. 9 a 10,

f) zajištění a likvidace starých důlních děl plán zajištění a likvidace starých důlních děl podle přílohy č. 11.

(3) Organizace přiloží k žádosti

a) doklady o vyřešení střetu zájmů, jestliže hornickou činností jsou ohroženy objekty a zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů,6)

b) seznam výjimek, které byly pro plánovanou hornickou činnost organizaci povoleny příslušným orgánem,

c) zhodnocení vlivu hornické činnosti na povrch,

d) závěrečnou zprávu o výsledcích ložiskového průzkumu, nebo doklad o povolení prací v případě, že tento průzkum nebyl ukončen,9)

e) výsledek hospodaření se zásobami výhradního ložiska, jde-li o povolení k zajištění důlních děl a lomů nebo likvidace hlavních důlních děl a lomů,

f) stanovisko vydané podle zvláštního právního předpisu,9a) pokud podle tohoto předpisu má být zpracováno,

g) vyčíslení předpokládaných nákladů na vypořádání očekávaných důlních škod dotčených vlivem dobývání výhradního ložiska a návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv včetně časového průběhu jejich vytváření,

h) vyčíslení předpokládaných nákladů na sanaci a rekultivaci pozemků9b) dotčených vlivem dobývání výhradního ložiska a návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv včetně časového průběhu jejich vytváření,

i) výpis z obchodního rejstříku a kopii oprávnění k hornické činnosti.

(4) Vyčíslení předpokládaných nákladů podle odstavce 3 písm. g) a h) a návrh na vytvoření potřebných finančních rezerv nepředkládá organizace, pokud při splnění podmínek uvedených v zákoně 9c) souhrnná výše finančních prostředků na sanaci a rekultivaci a souhrnná výše finančních prostředků na vypořádání důlních škod odpovídá měrným nákladům na sanaci a rekultivaci a nákladům na důlní škody vyplývající z předpokládané výše těžby a zahrnuje hornickou činnost, o jejíž povolení se žádá.

(5) Žádost se předkládá obvodnímu báňskému úřadu ve dvou vyhotoveních.

9) § 4 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb.

9c) § 37a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 541/1991 Sb.".

5. § 8 včetně nadpisu zní:

"§ 8

Rozhodnutí o povolení hornické činnosti a přípustnost změn v plánech a dokumentaci

(1) Obvodní báňský úřad v řízení o povolení hornické činnosti přezkoumá

a) úplnost žádosti,

b) vyřešení střetů zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů,6)

c) dodržení zásad báňské technologie při zajištění hospodárného využívání výhradního ložiska.

(2) V rozhodnutí o povolení hornické činnosti obvodní báňský úřad stanoví podle potřeby podmínky hornické činnosti a rozhodne o námitkách účastníka řízení.

(3) Obvodní báňský úřad zašle organizaci spolu s rozhodnutím o povolení hornické činnosti jedno ověřené vyhotovení plánu, popřípadě dokumentace.

(4) Změny v plánech a dokumentaci, kterými nedojde ke zhoršení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, nebudou dotčeny objekty a zájmy právnických a fyzických osob chráněné podle zvláštních právních předpisů nad rozsah uvedený v rozhodnutí o povolení hornické činnosti, organizace ohlásí obvodnímu báňskému úřadu. V ohlášení uvede

a) název(obchodní jméno), identifikační číslo organizace a sídlo organizace,

b) popis a důvody změny s jejich vyznačením v plánu a dokumentaci.".

6. V § 10 odstavec 1 zní:

"(1) Organizace ohlašuje zahájení hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem (dále jen "činnost"), jakož i její přerušení na dobu delší než 30 dnů obvodnímu báňskému úřadu.".

7. V § 10 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).

8. V § 11 odst. 1 písm. a) se za slovo "název" vkládá čárka a slova "identifikační čísla".

9. V § 11 odst. 1 písm. b) se za slovo "činnosti" vkládá čárka a část věty za čárkou se zrušuje.

10. V § 11 odst. 1 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

"k) rozhodnutí, kterým byla povolena činnost prováděná hornickým způsobem podle zvláštních právních předpisů.".

11. § 12 se zrušuje.

12. V § 13 odst. 1 se na konci první věty tečka nahrazuje středníkem a doplňují se tato slova: "v téže lhůtě organizace ohlašuje změnu v plánech a dokumentaci podle § 8 odst. 4.".

13. V příloze č. 2 bodě 2 se tečka na konci věty vypouští a doplňují se tato slova: "v případě, že zásoby byly zjištěny.".

14. V příloze č. 3 bodě 1.3.2 se na konci doplňuje věta, která zní: "Na dolech ostravsko-karvinského revíru výpočet objemového průtoku množství větrů vedeného porubem, provedený na základě prognózy plynodajnosti, a to při rozvíjení porubu, provozování porubu a jeho likvidaci.".

15. V příloze č. 6 bodě 1.3.2 se za slova "využitelnosti zásob" vkládá čárka, slovo "a" se zrušuje a za slovy "jiné změny" se na konci věty vypouští tečka a doplňují slova "a konečný stav zásob.".

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí

Vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky č. 477/1991 Sb., vyhlášky č. 340/1992 Sb., vyhlášky č. 3/1994 Sb., vyhlášky č. 54/1996 Sb. a vyhlášky č. 109/1998 Sb., se mění takto:

§ 25 až 29 se zrušují.

ČÁST TŘETÍ

Změna vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu Vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění vyhlášky č. 340/1992 Sb., vyhlášky č. 8/1994 Sb. a vyhlášky č. 236/1998 Sb., se mění takto:

§ 23 až 27 se zrušují.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů

Vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění vyhlášky č. 340/1992 Sb., vyhlášky č. 9/1994 Sb. a vyhlášky č. 237/1998 Sb., se mění takto:

§ 22 až 26 se zrušují.


ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Předseda:
prof. JUDr. Ing. Makarius, CSc. v. r.

Přesunout nahoru