Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 43/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 220/1998 Sb., o způsobu a rozsahu posuzování shody potravin, způsobu přípravy a odběru kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků výrobcem, o druzích potravin, pro které bude výrobcem nebo dovozcem vydáváno písemné prohlášení o shodě, a o rozsahu a obsahu tohoto prohlášení (posuzování shody)

Částka 16/2000
Platnost od 10.03.2000
Účinnost od 01.04.2000
Zrušeno k 01.01.2002 (339/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

43

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 23. února 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 220/1998 Sb., o způsobu a rozsahu posuzování shody potravin, způsobu přípravy a odběru kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků výrobcem, o druzích potravin, pro které bude výrobcem nebo dovozcem vydáváno písemné prohlášení o shodě, a o rozsahu a obsahu tohoto prohlášení (posuzování shody)

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. b) a c) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 220/1998 Sb., o způsobu a rozsahu posuzování shody potravin, způsobu přípravy a odběru kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků výrobcem, o druzích potravin, pro které bude výrobcem nebo dovozcem vydáváno písemné prohlášení o shodě, a o rozsahu a obsahu tohoto prohlášení (posuzování shody), se mění takto:

1. V § 2 písm. b) na konci se doplňují slova "vztahující se na všechny vyrobené šarže nebo dovezené dodávky této potraviny,".

2. V § 2 písmeno c) zní:

"c) dodávkou množství potraviny, které je shodně deklarováno z hlediska druhu, skupiny nebo podskupiny potraviny, jakosti, popřípadě třídy jakosti nebo odrůdy, jestliže jsou stanoveny, dále z hlediska označení, u dovážené potraviny dále z hlediska země vývozu, dovozce a výrobce, a u dovážené čerstvé zeleniny, ovoce a konzumních brambor též z hlediska množství v jednom dopravním prostředku přepravovaném v jednom dni,".

3. V § 2 písm. d) se před slova "při jejím uvádění do oběhu" vkládají slova "a kterou provází".

4. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova "potraviny nebo skutečné jakosti tabákového výrobku" nahrazují slovy "všech potravin nebo skutečné jakosti tabákových výrobků,".

5. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova "podle písmena a)" nahrazují slovy "podle písmen a) a b)" a na konci se čárka nahrazuje středníkem a doplňují se tato slova: "četnost zkoušení musí zajišťovat nezbytné předpoklady k tomu, aby do oběhu byly uváděny pouze jakostní a zdravotně nezávadné výrobky,".

6. V § 3 odst. 1 písm. d) se za slova "kojeneckou výživu" vkládají slova "a tepelně neopracovaných masných výrobků, určených ke spotřebě bez tepelné úpravy".

7. V § 3 odst. 1 písm. e) se slovo "pravidelné" zrušuje a slova "akreditovanou osobou" se nahrazují slovy "u každé výrobní šarže".

8. V § 3 odst. 1 písm. f) se slova "podle písmen b), c), d) a e)" nahrazují slovy "podle písmen b) až e)", před slova "evidence se uchovává" se vkládají slova "výsledky vyšetření příslušného vzorku potraviny musí být doložitelné z této evidence" a číslice "3" se nahrazuje číslicí "2".

9. V § 4 odst. 1 písm. b) se na konci doplňují slova "za předpokladu, že při posuzování shody podle § 3 nebyly zjištěny jiné závady u posuzované potraviny.".

10. V § 4 odst. 1 písmeno c) se zrušuje.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

11. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova "od jeho vydání," nahrazují slovy "od vydání prohlášení o shodě,".

12. V § 4 se vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámek pod čarou č. 10a), 10b) a 10c) znějí:

"(2) Prohlášení o shodě se nevydává v případě, že byla vyrobena nebo dovezena nová potravina za jednorázovým účelem, zejména k ověření zájmu spotřebitelů o jeho koupi (průzkum trhu), prezentace na výstavách.

(3) V případě, že výrobce potraviny získal osvědčení (certifikát)10a) o systému kritických bodů10b) ve výrobě, vystavené osobou akreditovanou podle zvláštního právního předpisu,10c) prohlášení o shodě vydávat nemusí.

10a) § 10 zákona č. 22/1997 Sb.

10b) Vyhláška č. 147/1998 Sb.

10c) § 16 zákona č. 22/1997 Sb.".

Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako odstavce 4 až 11.

13. V § 4 odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 10d) zní:

"(5) Po dobu radiační havárie písemné prohlášení o shodě vydává výrobce na každou výrobní šarži všech potravin, které vyrábí, nebo dovozce na každou dovezenou zásilku.10d)

10d) Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.".

14. V § 4 odstavec 10 zní:

"(10) Písemné prohlášení o shodě u dovážených potravin podle odstavce 1 písm. b) a c) je oprávněn dovozce vydat na základě certifikátu nebo protokolu o zkoušce, které byly vystaveny příslušným orgánem nebo příslušnou laboratoří ve vyvážející zemi v souladu s mezinárodními závazky o vzájemném uznávání těchto dokladů.".

15. V § 4 odst. 11 se časový údaj "3 let" nahrazuje údajem "2 let".

16. V § 5 odst. 1 větě prvé se slova "s uvedením data vydání a pořadového evidenčního čísla prohlášení o shodě, stanoveného výrobcem nebo dovozcem" zrušují.

17. V § 5 odst. 2 větě druhé se slova "s uvedením data vydání a pořadového evidenčního čísla stanoveného výrobcem nebo dovozcem na prohlášení o shodě" zrušují.

18. V § 5 odst. 3 se slovo "Formulář" nahrazuje slovem "Vzor".

19. V § 6 odstavce 1 až 3 včetně poznámek pod čarou č. 14) a 15) znějí:

"(1) Podmínku, že čerstvé ovoce, čerstvá zelenina a konzumní brambory, určené pro přímou spotřebu v původním syrovém stavu nebo pro další zpracování, vyhovují požadavkům stanoveným zvláštními právními předpisy14) a mohou být uváděny do oběhu, prokazuje dovozce certifikátem vydaným příslušným inspekčním orgánem vyvážející země nebo certifikátem vydaným místně příslušným orgánem státního dozoru,15) vystaveným na každou dodávku.

(2) Vystavením certifikátu podle odstavce 1 na čerstvé ovoce a zeleninu určené pro přímou spotřebu a konzumní brambory se má zato, že bylo vydáno prohlášení o shodě. Při jeho předávání odběratelům nebo potvrzování průvodních dokladů o jeho vydání se postupuje způsobem uvedeným v § 5. Certifikát nezbavuje odpovědnosti dovozce za splnění všech požadavků stanovených pro tyto potraviny zvláštními právními předpisy.

(3) Dovozce čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a konzumních brambor určených k dalšímu zpracování po předání dodávky nebo její části výrobci ke zpracování zajistí potvrzení certifikátu výrobcem a neprodleně doručí kopii tohoto potvrzeného certifikátu místně příslušnému orgánu státního dozoru.15) Za zpracování se přitom nepovažuje přetřídění dodávky.

14) Například vyhláška č. 332/1997 Sb., vyhláška č. 298/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 3/1999 Sb. a vyhlášky č. 323/1999 Sb., vyhláška č. 294/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 91/1999 Sb.

15) Zákon č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění zákona č. 110/1997 Sb.".

20. V § 6 odst. 4 se slova "a písemná prohlášení o shodě" zrušují.

21. Přílohy č. 1 až 3 znějí:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 220/1998 Sb.

Potraviny, před jejichž uvedením do oběhu vydá výrobce nebo dovozce písemné prohlášení o shodě potravin na základě vlastního zjištění nebo podkladů zahraničního výrobce

Názvy potravin:

Konzervy s masným výrobkem

Zvěřina (v mase nebo kůži)

Ryby čerstvé

Bílkovinné mléčné výrobky

Mléčné výrobky tepelně ošetřené po kysacím procesu

Mléko tekuté, zahuštěné, sušené

Smetana

Sýry tavené

Mražené krémy

Jedlé tuky nebo jedlé oleje (rostlinného nebo živočišného původu)

Škrob

Výrobky ze škrobu

Mlýnské výrobky z luštěnin

Sojové výrobky

Jedlá sůl s jodem

Ochucovadla

Kečupy

Čerstvé ovoce a zelenina jen tuzemské výroby

Brambory jen tuzemské výroby

Mlýnské obilné výrobky

Těstoviny zmrazené

Čokoláda a čokoládové cukrovinky

Nealkoholické nápoje horně minerální vody ochucené a sodové vody

Koncentráty k přípravě nealko nápojů

Destiláty vyrobené zvláštním tradičním způsobem

Ostatní lihoviny

Destiláty pravé

Révové víno z dovozu v obalech určených pro spotřebitele

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 220/1998 Sb.

Potraviny, před jejichž uvedením do oběhu vydá výrobce nebo dovozce písemné prohlášení o shodě potravin na základě protokolu o zkoušce

Názvy potravinHodnocená kritéria
technologická podle zvláštního právního předpisu18)chemická podle zvláštního právního předpisu19) jen u vybraného výrobku reprezentujícího skupinu nebo podskupinu podle zvláštního právního předpisu18)mikrobiologická podle zvláštního právního předpisu20) u každého hotového výrobku
masné výrobky tepelně neopracované (určené zejména ke spotřebě bez další úpravy) fosfáty, dusitany, PCBčást 2 bod 1.3., LM, YE, CJ a CP
drobné masné výrobky měkké salámy polycyklické aromatické uhlovodíky (jen u uzených výrobků), fosfáty, dusitany, PCB, kyselina glutamováčást 2 bod 1.5., 1.5.1., LM, YE, CP
speciální masné výrobky   
vařené masné výrobky   
pečené masné výrobky   
šunky a podobné výrobky   
aspikové výrobky   
syrová uzená masa téhož druhu zvířete bez rozlišení části těla, ze kterého pochází   
vařená uzená masa téhož druhu zvířete bez rozlišení části těla, ze kterého pochází   
masné polotovary fosfáty, dusitany, PCBčást 2 bod 1.2., LM, YE
masné výrobky trvanlivéaktivita vody (aw)polycyklické aromatické uhlovodíky (jen u uzených výrobků), dusitany, PCBčást 2 bod 1.4., LM, YE, CP, CJ
výrobky z ryb nebo ostatních vodních živočichů obsahující nejméně 60 % masa ryb nebo vodních živočichů - smažené, solené, sušené, polokonzervy, polotovary vč. zmrazených, konzervyNaClfosfáty, konzervanty, Cd, Pb, Hg, PCBčást 2 bod 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., CP
výrobky z ryb nebo ostatních vodních živočichů obsahující nejméně 60 % masa ryb nebo vodních živočichů -marinované, uzené dusitany, Cd, Pb, Hg, PCB, u skombroidních ryb histaminčást 2 bod 2. 4.1.
výrobky z vajec - majonézyv rozsahu přílohy č. 10, tabulka č. 2 vyhlášky 327/1997Sb.konzervanty, Cd, Hg, PCBčást 2 bod 3.1., 3.2.,
kysané mléčné výrobkyv rozsahu přílohy č. 2, tabulka č. 3 vyhlášky č. 328/1997 Sb.Cd, Pb, Hg, PCB, DDT, HCH (isomery α, β), lindan, HCBčást 2 bod 4.9.1., LM, YE, S
mléčné výrobky obohacené přídavkem mlékařské kulturyv rozsahu přílohy č. 2, tabulka č. 3 vyhlášky č. 328/1997 Sb.fosfáty, Cd, Pb, Hg, PCB, DDT, HCH (isomery α, β), lindan, HCBčást 2 bod 4.9.1., LM, YE
máslo mlékárenskév rozsahu přílohy č. 2, tabulka č. 7 vyhlášky č.328/1997 Sb.Cd, Pb, Hg, PCB, DDT, HCH (isomery α, β), lindan, HCBčást 2 bod 4.11.1., LM,S
pomazánkové máslov rozsahu přílohy č. 2, tabulka č. 7 vyhlášky č.328/1997 Sb.Cd, Pb, Hg, PCB, DDT, HCH (isomery α, β), lindan, HCBčást 2 bod 4.11.2., LM, S
tvarohyv rozsahu přílohy č. 2, tabulka č. 11 vyhlášky č.328/1997 Sb.Cd, Pb, Hg, PCB, DDT, HCH (isomery α, β), lindan, HCBčást 2 bod 4.9.2., LM, BC, S
sýry přírodní a syrovátkovév rozsahu přílohy 2, tabulka 11 vyhlášky č.328/1997 Sb.,Cd, Pb, Hg, PCB, DDT, HCH (isomery α, β), lindan, HCBčást 2 bod 4.10., LM, SA, S
sýry z nepasterovaného mlékapříloha č. 2, tabulka č. 9 a 10 vyhlášky č. 328/1997 Sb.Cd, Pb, Hg, PCB, DDT, HCH (isomery α, β), lindan, HCBčást 2 bod 4.10.1., BC, CP, PA, YE, S, LM, CJ
zmrzliny pouze balenév rozsahu přílohy č. 5, vyhlášky č. 328/1997 Sb.fosfáty, Cd, Pb, Hg, PCB, DDT, HCH (isomery α, β), lindan, HCBčást 2 bod 5., LM, SA
čaj pravý, bylinný, ovocnýsmyslově, § 4 vyhlášky č. 330/1997 Sb., příloha č. 6suma aflatoxinů B1, B2,G1,G2, Cd, Pb, Hgčást 2 bod 17.1., čaj ovocný, bylinný
kávaobsah kofeinu, vlhkost (vyhláška č. 330/1997 Sb.)u pražené kávy ochratoxin A, Cd, Pb, Hg 
koření suma aflatoxinů B1, B2,G1,G2 Cd, Pb, Hgčást 2 bod 16.
dehydratované výrobky jen pokud jsou instantní Cd, Pb, Hgčást 2 bod 15.1.
studené omáčky (dresinky)pH, obsah solikonzervanty, Cd, Pb, Hgčást 2 bod 19.2. a S
zpracovaná zelenina Cd, Pb, Hg, dusičnany, konzervanty podle jednotlivých skupin výrobků v rozsahu přílohy č. 1, část 6, u sterilované zeleniny v plechu - obsah cínučást 2 podle jednotlivých skupin výrobků v rozsahu bodu 7.
zpracované ovoce Cd, Pb, Hg, konzervanty podle jednotlivých skupin výrobků v rozsahu přílohy č. 1, část 6, u kompotů v plechovém obalu - obsah cínučást 2 podle jednotlivých skupin výrobků v rozsahu bodu 7.
suché skořápkové plody suma aflatoxinů B1, B2,G1,G2část 2 bod 7.5.
výrobky zhub kromě sušených, ostatní výrobky zhub Cd, Pb, Hg, u konzervovaných v plechovém obalu - obsah cínučást 2 bod 7.
těstoviny nesušené a plněnéobsah cholesterolu u výrobků označených jako „bez cholesterolu“ (vyhláška č. 293/1997 Sb.)Cd, Pb, Hg, syntetická barvivačást 2 těstoviny nesušené bod 8. 4. 2. těstoviny nesušené s náplní bod 8. 4. 3.
kakaový prášek (kakao), směs kakaa s cukrem Cd, Pb, Hg, Cr, Ni, suma aflatoxinů B1, B2, Gl, G2část 2 bod 12.1.
destilát řezanýetanolftaláty, ethylkarbamat, methanol 
likér nebo krém jen emulsní, mléčný a smetanovýetanol, cukrftalátyčást 2 emulzní lihoviny bod 13.3.

18) Vyhlášky č. 327/1997 Sb. až 335/1997 Sb. Pokud tyto vyhlášky nečlení potraviny do podskupin, rozbory na chemická kritéria se provedou u vybraného výrobku, který reprezentuje soubor výrobků v dané skupině vyráběných ze stejných složek (surovin), na tomtéž technologickém zařízení a za stejných výrobních podmínek.

19) Vyhláška č. 298/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 3/1999 Sb. a vyhlášky č. 323/1999 Sb.

20) Vyhláška č. 294/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 91/1999 Sb.

Název mikroorganismů podle použitých zkratek:

LM - Listeria monocytogenes

YE - Yersinia enterocolitica

CJ - Campylobacter jejuni/coli

CP - Clostridium perfringens

S - Salmonella

BC - Bacillus cereus

SA - Staphylococcus aureus

PA - Pseudomonas aeruginosa

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 220/1998 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 220/1998 Sb.

Potraviny, před jejichž uvedením do oběhu vydá výrobce nebo dovozce písemné prohlášení o shodě potraviny na základě certifikátu autorizované osoby nebo na základě souhlasu Ministerstva zdravotnictví

Názvy potravinHodnocená kritéria
 chemická dle zvláštního předpisu19)mikrobiologická dle zvláštního předpisu 20)
potraviny určené pro zvláštní výživu:  
druhy potravin určené pro kojeneckou a dětskou výživu, uvedené v § 1 odst. 5 písm. a) - e) vyhlášky č. 336/1997 Sb., kterou se stanoví druhy potravin určených pro zvláštní výživu a jejich způsob použitíCd, Pb, Hg, As, Cu, Zn, Cr, Al pouze u výrobků balených v hliníkovém obalu, PCB, DDT, HCH (isomery α, β), lindan, HCB, aflatoxinyčást 2 bod 4.6., LM, BC, CP, PA, YE
druhy potravin určené pro kojeneckou a dětskou výživu uvedené ve vyhlášce č. 336/1997 Sb., § 1 odst. 5 písm. f), g) a h)Cd, Pb, Hg, As, Cu, Zn, aflatoxiny, ochratoxin A a patulin u výrobků obsahujících jablka, dusičnanyčást 2 podle jednotlivých skupin výrobků
druhy potravin nutričně kompletní (§ 1 odst. 1), druhy potravin nutričně nekompletní (§ 1 odst. 2), druhy potravin zvláštního složení (§ 1 odst. 4 kromě písm. d) pro speciální účely)Cd, Pb, Hgčást 2 bod 18. 4.

Název mikroorganismů podle použitých zkratek:

LM - Listeria monocytogenes

YE - Yersinia enterocolitica

CJ - Campylobacter jejuni / coli

CP - Clostridium perfringens

S- Salmonella

BC - Bacillus cereus

SA - Staphylococcus aureus

PA - Pseudomonas aeruginosa“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Prohlášení o shodě vydaná přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000.


Ministr:

Ing. Fencl v. r.

Přesunout nahoru