Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 420/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytnutí státní finanční podpory ke zmírnění následků škod na porostech způsobených suchem v roce 2000

Částka 117/2000
Platnost od 08.12.2000
Účinnost od 08.12.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

420

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. listopadu 2000,

kterým se stanoví podmínky pro poskytnutí státní finanční podpory ke zmírnění následků škod na porostech způsobených suchem v roce 2000

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 579/1991 Sb., zákona č. 166/1992 Sb., zákona č. 321/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 57/1995 Sb., zákona č. 154/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 160/1997 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb.:


§ 1

Finanční podpora státu (dále jen "podpora") se poskytuje ke zmírnění následků škod způsobených na porostech nedostatkem vodních srážek.

§ 2

Podporu lze poskytnout osobám, které obhospodařují zemědělské pozemky, kterými se pro účely tohoto nařízení rozumějí pozemky využívané jako orná půda, chmelnice, vinice, zahrady nebo trvalé travní porosty, k nimž mají právní vztah na základě vlastnického práva, nájemní smlouvy nebo jiného právního titulu,1) pokud

a) splňují podmínky stanovené tímto nařízením,

b) výměra zemědělských pozemků činí nejméně 2 ha,

c) na zemědělských pozemcích byly zaorány porosty (dále jen "zemědělské pozemky zaorané") nebo na zemědělských pozemcích byly prokazatelně poškozeny porosty v rozsahu přesahujícím 70 % (dále jen "zemědělské pozemky značně poškozené"),

d) se zemědělské pozemky, na nichž byly porosty poškozeny, ale nebyly zaorány nebo byly poškozeny v rozsahu menším, než je uvedeno v písmenu c), nacházejí v katastrálních územích okresů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen "ostatní poškozené zemědělské pozemky").

§ 3

Podpora podle § 1 se týká zemědělských pozemků uvedených v § 2, pokud porosty na nich byly poškozeny nedostatkem vodních srážek v období od 1. dubna 2000 do 26. června 2000 a nebyly v tomto období zavlažovány.

§ 4

(1) Žádost o poskytnutí podpory (dále jen "žádost") podává osoba uvedená v § 2 (dále jen "žadatel") územnímu odboru Ministerstva zemědělství (dále jen "ministerstvo") příslušnému podle sídla žadatele, jestliže je žadatelem právnická osoba, nebo podle místa trvalého pobytu žadatele, jestliže je žadatelem fyzická osoba. Žádost musí být doručena ministerstvu nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. Není-li žádost podána ve stanovené lhůtě, podporu nelze poskytnout.

(2) Žádost musí obsahovat údaje podle příslušného vzoru žádosti uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení a musí být doložena doklady podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení a čestným prohlášením podle přílohy č. 6 k tomuto nařízení.

(3) Je-li žádost neúplná nebo obsahuje-li zjevně nesprávné údaje, ministerstvo ji vrátí žadateli do 10 dnů od jejího doručení spolu s uvedením vad žádosti a s výzvou k jejich odstranění. Nedojde-li k odstranění vad žádosti do 7 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy, považuje se žádost za žádost podanou po lhůtě a podporu nelze poskytnout.

(4) Podporu nelze rovněž poskytnout, jestliže

a) žadatel nemá vypořádány splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s., Pozemkovému fondu České republiky, Fondu národního majetku České republiky nebo jinému státnímu fondu; tuto skutečnost ověří ministerstvo v rozsahu, v jakém mu to umožňují zvláštní právní předpisy,

b) žadatel je v likvidaci,

c) na majetek žadatele byl prohlášen konkurs, nebo

d) žadatel je subjektem v působnosti Ministerstva obrany.

(5) Podpora poskytnutá podle tohoto nařízení nebrání poskytnutí podpory či pomoci podle zvláštních právních předpisů.2)

§ 5

(1) Na rozhodování o poskytnutí podpory podle tohoto nařízení se ustanovení správního řádu nepoužijí.

(2) Dojde-li ministerstvo k závěru, že podmínky pro poskytnutí podpory nejsou splněny, sdělí toto bez zbytečného odkladu písemně žadateli spolu s uvedením důvodů, pro které nelze podporu poskytnout.

§ 6

(1) Výše podpory se vypočte podle počtu bodů, kterými se ohodnotí zemědělské pozemky tak, že každý dotčený zemědělský pozemek je ohodnocen v případě

a) zemědělských pozemků zaoraných 80 body na 1 ha,

b) zemědělských pozemků značně poškozených 60 body na 1 ha,

c) ostatních poškozených zemědělských pozemků způsobem uvedeným v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

(2) Žadatel vypočte celkový počet bodů podle vzoru uvedeného v příloze č. 5 k tomuto nařízení a každý dílčí provedený výpočet zaokrouhlí na celé body dolů.

(3) Pro účely tohoto nařízení se považují za

a) jařiny veškeré zemědělské plodiny na zemědělských pozemcích seté nebo sázené a sklizené v roce 2000 s výjimkou okopanin,

b) ozimy veškeré zemědělské plodiny na zemědělských pozemcích, které nesplňují podmínky uvedené v písmenu a), s výjimkou okopanin.

§ 7

(1) Částka podpory připadající na jeden bod se vypočte tak, že částka 5 000 000 000 Kč stanovená zvláštním právním předpisem3) jako rozsah státního dluhopisového programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000 se vydělí celkovým počtem bodů zjištěným na základě všech oprávněných a ve lhůtě podaných žádostí a zaokrouhlí se na celé koruny dolů. Částku podpory připadající na jeden bod zveřejní ministerstvo ve Věstníku Ministerstva zemědělství.

(2) Výše podpory se vypočte jako násobek hodnoty bodu a počtu bodů, kterým byly ohodnoceny podle § 6 odst. 1 zemědělské pozemky obhospodařované žadatelem, a zaokrouhlí se na celé koruny dolů.

§ 8

(1) Podpora je poukazována na bankovní účet žadatele a žadatel ji účtuje podle zvláštního právního předpisu.4)

(2) Podporu lze poskytnout zálohově.

(3) Neoprávněně použité nebo zadržené prostředky státního rozpočtu vyplacené ve formě podpory podle tohoto nařízení včetně penále podle zvláštního právního předpisu5) vrátí příjemce podpory na účet příslušného územního finančního orgánu.


§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
Ministr zemědělství:
Ing. Fencl v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 420/2000 Sb.

Seznam katastrálních území v členění podle pásem sucha

A) Katastrální území - "1. pásmo sucha"

Kód okresuNázev okresuKód katastrálního územíNázev katastrálního území
3100PRAHA HL.M.729582BŘEVNOV
3100PRAHA HL.M.731765HRDLOŘEZY
3100PRAHA HL.M.730955KARLÍN
3100PRAHA HL.M.731641KBELY
3100PRAHA HL.M.731439LETŇANY
3100PRAHA HL.M.729795LIBOC
3100PRAHA HL.M.727091MALÁ STRANA
3100PRAHA HL.M.727181NOVÉ MĚSTO
3100PRAHA HL.M.729051SMÍCHOV
3100PRAHA HL.M.727024STARÉ MĚSTO
3100PRAHA HL.M.729302STŘEŠOVICE
3100PRAHA HL.M.730866STŘÍŽKOV
3202BEROUN760269SVATÝ JAN POD SKALOU
3206MĚLNÍK675806KŘENEK
3207MLADÁ BOLESLAV705837NOVÁ VES U BAKOVA
3208NYMBURK742694ZÁMOSTÍ U ROŽĎALOVIC
3209PRAHA - východ632937DŘEVČICE U BRANDÝSA NAD LABEM
3209PRAHA - východ609234OSTROV U BRANDÝSA NAD LABEM
3209PRAHA - východ724149PODOLANKA
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE626180DIVČICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE636797HAKLOVY DVORY
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE746690LÉKAŘOVA LHOTA
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE721107PAŠICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE746711PLÁSTOVICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE746720SEDLEC U ČESKÝCH BUDĚJOVIC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE746738VLHLAVY
3303JINDŘICHŮV HRADEC625680DANČOVICE
3306PRACHATICE689769MAHOUŠ
3306PRACHATICE691232MALOVIČKY
3306PRACHATICE689777NĚMČICE U NETOLIC
3306PRACHATICE691241PODEŘIŠTĚ
3306PRACHATICE689793SEDLOVICE
3307STRAKONICE681946ČERNĚVES U LIBĚJOVIC
3307STRAKONICE681954LIBĚJOVICE
3401DOMAŽLICE641375BABICE U HOLUBCE
3401DOMAŽLICE641383HOLUBEC
3505LIBEREC735752PODHORA U PĚNČÍNA
3603CHRUDIM618331ČANKOVICE
3603CHRUDIM632830DŘENICE
3603CHRUDIM648299HROCHŮV TÝNEC
3603CHRUDIM666165KLEŠICE
3603CHRUDIM648311STIČANY
3603CHRUDIM777625VEJVANOVICE
3605NÁCHOD612812BENEŠOV U BROUNOVA
3605NÁCHOD612821ROŽMITÁL
3606PARDUBICE755087TŘEBOŠICE
3609SVITAVY603376BEZDĚČÍ U TRNÁVKY
3609SVITAVY604763BISKUPICE U JEVÍČKA
3609SVITAVY614181BŘEZINKY
3609SVITAVY652725CHORNICE
3609SVITAVY679437LÁZY
3609SVITAVY693341MĚSTEČKO TRNÁVKA
3609SVITAVY693359MEZIHOŘÍ U MĚSTEČKA TRNÁVKY
3609SVITAVY718793PĚČIKOV
3609SVITAVY720381PETRŮVKA U MĚSTEČKA TRNÁVKY
3609SVITAVY693367STARÁ TRNÁVKA
3609SVITAVY603384UNERÁZKA
3609SVITAVY785458VRÁNOVÁ
3701BLANSKO600041ADAMOV
3701BLANSKO605018BLANSKO
3701BLANSKO614092BŘEZINA U KŘTIN
3701BLANSKO616079BUKOVINA
3701BLANSKO616117BUKOVINKA
3701BLANSKO619825ČERNÁ HORA
3701BLANSKO629529DOLNÍ LHOTA
3701BLANSKO636452HABRŮVKA
3701BLANSKO643271HORNÍ LHOTA U BLANSKA
3701BLANSKO710300HOŘICE U BLANSKA
3701BLANSKO658154JEDOVNICE
3701BLANSKO738891JESTŘEBÍ
3701BLANSKO666157KLEPÁČOV
3701BLANSKO676730KRTINY
3701BLANSKO679453LAŽÁNKY U BLANSKA
3701BLANSKO679496LAŽANY
3701BLANSKO681148LHOTA RAPOTINA
3701BLANSKO684830LIPŮVKA
3701BLANSKO690112MALÁ LHOTA
3701BLANSKO695076MILONICE U LIPŮVKY
3701BLANSKO710318OLEŠNÁ U BLANSKA
3701BLANSKO710954OLOMUČANY
3701BLANSKO614106PROSEČ U BŘEZINY
3701BLANSKO738905RÁJEC NAD SVITAVOU
3701BLANSKO738913RÁJEČKO
3701BLANSKO743232RUDICE U BLANSKA
3701BLANSKO752827SPEŠOV
3701BLANSKO762253SVATÁ KATEŘINA
3701BLANSKO760889SVINOŠICE
3701BLANSKO762261ŠEBROV
3701BLANSKO765520TĚCHOV
3701BLANSKO773913ÚJEZD U ČERNÉ HORY
3701BLANSKO695084ZÁVIST
3701BLANSKO796557ŽERNOVNÍK U ČERNÉ HORY
3702BRNO - MĚSTO612006BOHUNICE
3702BRNO - MĚSTO608505BOSONOHÝ
3702BRNO - MĚSTO612227BRNĚNSKÉ IVANOVICE
3702BRNO - MĚSTO611778BYSTRC
3702BRNO - MĚSTO610771ČERNÁ POLE
3702BRNO - MĚSTO611263ČERNOVICE
3702BRNO - MĚSTO612111DOLNÍ HERŠPICE
3702BRNO - MĚSTO633895DVORSKÁ
3702BRNO - MĚSTO612243HOLÁSKY
37 02BRNO - MĚSTO612065HORNÍ HERŠPICE
3702BRNO - MĚSTO610844HUSOVICE
3702BRNO - MĚSTO654132CHRLICE
3702BRNO - MĚSTO655856IVANOVICE
3702BRNO - MĚSTO658201JWHNICE
3702BRNO - MĚSTO610542JUNDROV
3702BRNO - MĚSTO611905KNÍMIČKY
3702BRNO - MĚSTO610313KOHOUTOVICE
3702BRNO - MĚSTO611026KOMÁROV
3702BRNO - MĚSTO610585KOMÍN
3702BRNO - MĚSTO611484KRÁLOVO POLE
3702BRNO - MĚSTO610887LESNÁ
3702BRNO - MĚSTO612405LÍŠEŇ
3702BRNO - MĚSTO612499MALOMĚŘICE
3702BRNO - MĚSTO611743MEDLÁNKY
3702BRNO - MĚSTO610003MĚSTO BRNO
3702BRNO - MĚSTO611701MOKRÁ HORA
3702BRNO - MĚSTO610283NOVÝ LÍSKOVEC
3702BRNO - MĚSTO612553OBRANY
3702BRNO - MĚSTO712680OŘEŠÍN
3702BRNO - MĚSTO610208PISÁRKY
3702BRNO - MĚSTO611379PONAVA
3702BRNO - MĚSTO612146PŘIZŘENICE
3702BRNO - MĚSTO611646ŘEČKOVICE
3702BRNO - MĚSTO611565SADOVÁ
3702BRNO - MĚSTO612286SLATINA
3702BRNO - MĚSTO751910SOBĚŠICE
3702BRNO - MĚSTO610089STARÉ BRNO
3702BRNO - MĚSTO612014STARÝ LÍSKOVEC
3702BRNO - MĚSTO610330STRÁNICE
3702BRNO - MĚSTO610186ŠTÝŘICE
3702BRNO - MĚSTO610950TRNITÁ
3702BRNO - MĚSTO612171TUŘANY
3702BRNO - MĚSTO775550ÚTĚCHOV U BRNA
3702BRNO - MĚSTO610372VEVEŘÍ
3702BRNO - MĚSTO610704ZÁBRDOVICE
3702BRNO - MĚSTO610470ŽABOVŘESKY
3702BRNO - MĚSTO795674ŽEBĚTÍN
3702BRNO - MĚSTO611115ŽIDENICE
3703BRNO - VENKOV655821ALEXOVICE
3703BRNO - VENKOV600695BABICE NAD SVITAVOU
3703BRNO - VENKOV600709BABICE U ROSIC
3703BRNO - VENKOV601381BEDŘICHOVICE
3703BRNO - VENKOV604551BÍLOVICE NAD SVITAVOU
3703BRNO - VENKOV604755BISKOUPKY NA MORAVĚ
3703BRNO - VENKOV605573BLAŽOVICE
3703BRNO - VENKOV605808BLUČINA
3703BRNO - VENKOV609340BRANIŠKOV
3703BRNO - VENKOV609561BRATČICE
3703BRNO - VENKOV614114BŘEZINA U TIŠNOVA
3703BRNO - VENKOV615595BUDKOVICE
3703BRNO - VENKOV618764ČEBÍN
3703BRNO - VENKOV621226ČESKÁ
3703BRNO - VENKOV775452ČIŽKY
3703BRNO - VENKOV624373ČUČICE
3703BRNO - VENKOV629286DOLNÍ KOUNICE
3703BRNO - VENKOV630799DOMAŠOV U BRNA
3703BRNO - VENKOV632104DRÁSOV
3703BRNO - VENKOV636541HAJANY
3703BRNO - VENKOV638412HEROLTICE U TIŠNOVA
3703BRNO - VENKOV639184HLÍNA U IVANČIC
3703BRNO - VENKOV640778HOLASICE
3703BRNO - VENKOV679461HOLASICE U VEVERSKÉ BÍTÝŠKY
3703BRNO - VENKOV641847HORÁKOV
3703BRNO - VENKOV645664HOSTĚNICE
3703BRNO - VENKOV646687HRADČANY U TIŠNOVA
3703BRNO - VENKOV648639HRUBŠICE
3703BRNO - VENKOV648833HRUŠOVANY U BRNA
3703BRNO - VENKOV650307HVOZDEC
3703BRNO - VENKOV654591CHUDCICE
3703BRNO - VENKOV655724IVANČICE
3703BRNO - VENKOV657972JAVŮREK
3703BRNO - VENKOV660272JINAČOVICE
3703BRNO - VENKOV661091JIŘIKOVICE
3703BRNO - VENKOV663000KANICE
3703BRNO - VENKOV664855KETKOVICE
3703BRNO - VENKOV667471KOBYLNICE U BRNA
3703BRNO - VENKOV655741KOUNICKÉ PŘEDMĚSTÍ
3703BRNO - VENKOV671282KOVALOVICE
3703BRNO - VENKOV674133KRATOCHVILKA
3703BRNO - VENKOV677582KUPAŘOVICE
3703BRNO - VENKOV677655KUŘÍM
3703BRNO - VENKOV679470LAŽÁNKY U VEVERSKÉ BÍTÝŠKY
3703BRNO - VENKOV679682LEDCE U ŽIDLOCHOVIC
3703BRNO - VENKOV679895LELEKOVICE
3703BRNO - VENKOV680192LESNÍ HLUBOKÉ
3703BRNO - VENKOV655830LETKOVICE
3703BRNO - VENKOV689041LUKOVANY
3703BRNO - VENKOV690872MALEŠOVICE
3703BRNO - VENKOV690911MALHOSTOVICE
3703BRNO - VENKOV691941MARŠOV U VEVERSKÉ BÍTÝŠKY
3703BRNO - VENKOV692590MEDLOV
3703BRNO - VENKOV692786MELČANY U IVANČIC
3703BRNO - VENKOV693090MĚNÍN
3703BRNO - VENKOV697931MODŘICE
3703BRNO - VENKOV698199MOKRÁ U BRNA
3703BRNO - VENKOV698504MORAVANY U BRNA
3703BRNO - VENKOV698890MORAVSKÉ BRÁNICE
3703BRNO - VENKOV699055MORAVSKÉ KNÍNICE
3703BRNO - VENKOV699985MOUTICE
3703BRNO - VENKOV701831NEBOVIDY U BRNA
3703BRNO - VENKOV655813NĚMČICE U BRNA
3703BRNO - VENKOV703052NĚMČIČKY
3703BRNO - VENKOV703729NESLOVICE
3703BRNO - VENKOV703834NESVAČILKA
3703BRNO - VENKOV704865NOSISLAV
3703BRNO - VENKOV705659NOVÁ VES U OSLAVAN
3703BRNO - VENKOV706043NOVÉ BRÁNICE
3703BRNO - VENKOV690929NUZÍŘOV
3703BRNO - VENKOV709077ODROVICE
3703BRNO - VENKOV709433OCHOZ U BRNA
3703BRNO - VENKOV711195OMICE
3703BRNO - VENKOV711527OPATOVICE U RAJHRADU
3703BRNO - VENKOV712612OŘECHOV
3703BRNO - VENKOV713180OSLAVANY
3703BRNO - VENKOV713392OSTOPOVICE
3703BRNO - VENKOV716103OSTROVAČICE
3703BRNO - VENKOV738948OTMAROV
3703BRNO - VENKOV717371PADOCHOV
3703BRNO - VENKOV718840PEJŠKOV U TIŠNOVA
3703BRNO - VENKOV724254PODOLÍ U BRNA
3703BRNO - VENKOV725641PONĚTOVICE
3703BRNO - VENKOV725854POPOVICE U RAJHRADU
3703BRNO - VENKOV725871POPŮVKY U BRNA
3703BRNO - VENKOV726907POZOŘICE
3703BRNO - VENKOV726915PRACE
3703BRNO - VENKOV733016PRAVLOV
3703BRNO - VENKOV733954PRŠTICE
3703BRNO - VENKOV735639PŘÍBRAM NA MORAVĚ
3703BRNO - VENKOV736261PŘISNOTICE
3703BRNO - VENKOV738310RADOSTICE U BRNA
3703BRNO - VENKOV738921RAJHRAD
3703BRNO - VENKOV738956RAJHRADICE
3703BRNO - VENKOV740004REBEŠOVICE
3703BRNO - VENKOV741221ROSICE U BRNA
3703BRNO - VENKOV742236ROZDROJOVICE
3703BRNO - VENKOV743291RUDKA
3703BRNO - VENKOV745421ŘEZNOVICE
3703BRNO - VENKOV745448ŘICMANICE
3703BRNO - VENKOV745545ŘIČANY U BRNA
3703BRNO - VENKOV630802ŘÍČKY U BRNA
3703BRNO - VENKOV747581SENTICE
3703BRNO - VENKOV747815SILŮVKY
3703BRNO - VENKOV747840SIVICE
3703BRNO - VENKOV787060SKALICKÁ U TIŠNNOVA
3703BRNO - VENKOV752142SOBOTICE
3703BRNO - VENKOV752193SOKOLNICE
3703BRNO - VENKOV757438STŘELICE U BRNA
3703BRNO - VENKOV761834SYROVICE
3703BRNO - VENKOV762792ŠLAPANICE
3703BRNO - VENKOV765767TELNICE U BRNA
3703BRNO - VENKOV766674TĚŠANY
3703BRNO - VENKOV766861TETČICE
3703BRNO - VENKOV767379TIŠNOV
3703BRNO - VENKOV768057TRBOUŠANY
3703BRNO - VENKOV768715TROUBSKO
3703BRNO - VENKOV771970TVAROŽNÁ
3703BRNO - VENKOV773905ÚJEZD U BRNA
3703BRNO - VENKOV774642UNKOVICE
3703BRNO - VENKOV777633VELATICE
3703BRNO - VENKOV781304VEVERSKÁ BÍTÝŠKA
3703BRNO - VENKOV781312VEVERSKÉ KNÍNICE
3703BRNO - VENKOV782360VINIČNÉ ŠUMICE
3703BRNO - VENKOV784419VOHANČICE
3703BRNO - VENKOV784567VOJKOVICE U ŽIDLOCHOVIC
3703BRNO - VENKOV785407VRANOV U BRNA
3703BRNO - VENKOV787078VŠECHOVICE U TIŠNOVA
3703BRNO - VENKOV788325VYSOKÉ POPOVICE
3703BRNO - VENKOV790478ZAKŘANY
3703BRNO - VENKOV790583ZÁLESNÁ ZBOŘ
3703BRNO - VENKOV791113ZASTÁVKA
3703BRNO - VENKOV791806ZBRASLAV NA MORAVĚ
3703BRNO - VENKOV792110ZBÝŠOV U OSLAVAN
3703BRNO - VENKOV794121ŽABČICE
3703BRNO - VENKOV794724ŽATČANY
3703BRNO - VENKOV795968ŽELEŠICE
3703BRNO - VENKOV796701ŽIDLOCHOVICE
3704BŘECLAV601209BAVORY
3704BŘECLAV606383BOHUMILICE
3704BŘECLAV607118BOLERADICE
3704BŘECLAV607592BORKOVANY
3704BŘECLAV608157BOŘETICE U HUSTOPEČÍ
3704BŘECLAV612642BROD NAD DYJÍ
3704BŘECLAV613096BRUMOVICE
3704BŘECLAV613584BŘECLAV
3704BŘECLAV613908BŘEZÍ U MIKULOVA
3704BŘECLAV616168BULHARY
3704BŘECLAV618152CVRČOVICE O POHOŘELIC
3704BŘECLAV626139DIVÁKY
3704BŘECLAV627259DOBRÉ POLE
3704BŘECLAV628964DOLNÍ DUNAJOVICE
3704BŘECLAV630331DOLNÍ VĚSTONICE
3704BŘECLAV632520DRNHOLEC
3704BŘECLAV639435HLOHOVEC
3704BŘECLAV642444HORNÍ BOJANOVICE
3704BŘECLAV644579HORNÍ VĚSTONICE
3704BŘECLAV648701HRUŠKY
3704BŘECLAV649864HUSTOPEČE U BRNA
3704BŘECLAV650684CHARVÁTSKÁ NOVÁ VES
3704BŘECLAV655708IVAŇ
3704BŘECLAV659363JEVIŠOVKA
3704BŘECLAV664359KAŠNICE
3704BŘECLAV666149KLENTNICE
3704BŘECLAV666408KLOBOUKY U BRNA
3704BŘECLAV667455KOBYLÍ NA MORAVĚ
3704BŘECLAV670588KOSTICE
3704BŘECLAV675211KRUMVÍŘ
3704BŘECLAV675946KŘEPICE U HUSTOPEČÍ
3704BŘECLAV677591KURDĚJOV
3704BŘECLAV678872LADNÁ
3704BŘECLAV679119LANŽHOT
3704BŘECLAV679828LEDNICE NA MORAVĚ
3704BŘECLAV694193MIKULOV NA MORAVĚ
3704BŘECLAV695211MILOVICE U MIKULOVA
3704BŘECLAV698792MORAVSKÁ NOVÁ VES
3704BŘECLAV699250MORAVSKÝ ŽIŽKOV
3704BŘECLAV699284MORKŮVKY
3704BŘECLAV700401MUŠOV
3704BŘECLAV679836NEJDEK U LEDNICE
3704BŘECLAV703061NĚMČIČKY U HUSTOPEČÍ
3704BŘECLAV704555NIKOLČICE
3704BŘECLAV705667NOVÁ VES U POHOŘELIC
3704BŘECLAV736325NOVÉ MLÝNY
3704BŘECLAV706973NOVOSEDLY NA MORAVĚ
3704BŘECLAV707864NOVÝ PŘEROV
3704BŘECLAV718220PASOHLÁVKY
3704BŘECLAV718394PAVLOV U DOLNÍCH VĚSTONIC
3704BŘECLAV719242PERNÁ
3704BŘECLAV723835PODIVÍN
3704BŘECLAV724866POHOŘELICE NAD JIHLAVOU
3704BŘECLAV725757POPICE
3704BŘECLAV726346POŠTORNÁ
3704BŘECLAV726729POUZDŘANY
3704BŘECLAV735311PŘIBICE
3704BŘECLAV736333PŘÍTLUKY
3704BŘECLAV739201RAKVICE
3704BŘECLAV746789SEDLEC U MIKULOVA
3704BŘECLAV751090SMOLÍN
3704BŘECLAV754871STRAKOVICE
3704BŘECLAV754889STAROVIČKY
3704BŘECLAV755893STRACHOTÍN
3704BŘECLAV761915ŠAKVICE
3704BŘECLAV762687ŠITBOŘICE
3704BŘECLAV772020TVRDONICE
3704BŘECLAV772321TÝNEC NA MORAVĚ
3704BŘECLAV772810UHERČICE U HUSTOPEČÍ
3704BŘECLAV776688ÚVALY U VALTIC
3704BŘECLAV776696VALTICE
3704BŘECLAV778672VELKÉ BÍLOVICE
3704BŘECLAV778800VELKÉ HOSTĚRÁDKY
3704BŘECLAV779229VELKÉ NĚMČICE
3704BŘECLAV779245VELKÉ PAVLOVICE
3704BŘECLAV783307VLASATICE
3704BŘECLAV785512VRANOVICE NAD SVRATKOU
3704BŘECLAV785962VRBICE U VELKÝCH PAVLOVIC
3704BŘECLAV790346ZAJEČÍ
3705ZLÍN689882MACHOVÁ
3705ZLÍN700703MYSLOČOVICE
3705ZLÍN767590TLUMAČOV NA MORAVĚ
3706HODONÍN600407ARCHLEBOV
3706HODONÍN678520BORŠOV U KYJOVA
3706HODONÍN615919BUKOVANY U KYJOVA
3706HODONÍN617270BZENEC
3706HODONÍN618942ČEJČ
3706HODONÍN619001ČEJKOVICE
3706HODONÍN624632DAMBOŘICE
3706HODONÍN628701DOLNÍ BOJANOVICE
3706HODONÍN632368DRAŽUVKY
3706HODONÍN633585DUBŇANY
3706HODONÍN640417HODONÍN
3706HODONÍN646377HOVORANY
3706HODONÍN648540HROZNOVÁ LHOTA
3706HODONÍN648604HRUBÁ VRBKA
3706HODONÍN661490JOZEFOV U HODONÍNA
3706HODONÍN663263KARLÍN NA MORAVĚ
3706HODONÍN664774KELČANY
3706HODONÍN666840KNĚŽDUB
3706HODONÍN671959KOZOJÍDKY
3706HODONÍN678431KYJOV
3706HODONÍN784192LIDÉŘOVICE NA MORAVĚ
3706HODONÍN687642LOVČICE U KYJOVA
3706HODONÍN694142MIKULČICE
3706HODONÍN780791MILOKOŠŤ
3706HODONÍN695157MILOTICE U KYJOVA
3706HODONÍN760081MISTŘÍN
3706HODONÍN699233MORAVSKÝ PÍSEK
3706HODONÍN700444MUTĚNICE
3706HODONÍN701653NÁSEDLOVICE
3706HODONÍN702595NECHVÁLÍN
3706HODONÍN703362MENKOVICE
3706HODONÍN678511NĚTČICE U KYJOVA
3706HODONÍN707856NOVÝ PODDVOROV
3706HODONÍN716111OSTROVÁNKY
3706HODONÍN719773PETROV U HODONÍNA
3706HODONÍN734021PRUŠÁNKY
3706HODONÍN737461RADĚJOV U STRÁŽNICE
3706HODONÍN740381ROHATEC
3706HODONÍN752151SOBŮLKY
3706HODONÍN755168STARÝ PODDVOROV
3705HODONÍN755362STAVĚŠICE
3706HODONÍN756652STRÁŽNICE NA MORAVĚ
3706HODONÍN756865STRÁŽOVICE
3706HODONÍN758817SUDOMĚŘICE
3706HODONÍN760099SVATOBOŘICE
3706HODONÍN762059SARDICE
3706HODONÍN765091TASOV NAD VELIČKOU
3706HODONÍN766542TEREZÍN U ČEJČE
3706HODONÍN771988TVAROŽNÁ LHOTA
3706HODONÍN773379UHŘICE U KYJOVA
3705HODONÍN780723VESELÍ NAD MORAVOU
3705HODONÍN780731VESELÍ - PŘEDMĚSTÍ
3706HODONÍN781096VĚTEŘOV
3706HODONÍN784206VNOROVY
3706HODONÍN780804ZARAZICE
3706HODONÍN794627ŽAROŠICE
3706HODONÍN794961ŽDÁNICE
3706HODONÍN796018ŽELETICE U KYJOVA
3706HODONÍN796450ŽERAVINY
3707JIHLAVA620131ČERNÍC
3707JIHLAVA753882NEPOMUKY NA MORAVĚ
3707JIHLAVA736759PETROVICE U JIHLAVY
3708KROMĚŘÍŽ602019BĚLOV
3708KROMĚŘÍŽ604038BÍLANY
3708KROMĚŘÍŽ613797BŘEST
3708KROMĚŘÍŽ649309HULÍN
3708KROMĚŘÍŽ789763CHRÁŠŤANY U HULÍNA
3708KROMĚŘÍŽ654230CHROPYNĚ
3708KROMĚŘÍŽ670286KARLOVICE U HOLEŠOVA
3708KROMĚŘÍŽ668141KOLIČÍN
3708KROMĚŘÍŽ675008KOTOJEDY
3708KROMĚŘÍŽ674834KROMĚŘÍŽ
3708KROMĚŘÍŽ677639KUROVICE
3708KROMĚŘÍŽ678180KVASICE
3708KROMĚŘÍŽ678708KYSELOVICE
3708KROMĚŘÍŽ679852LECHOTICE
3708KROMĚŘÍŽ688495LUDSLAVICE
3708KROMĚŘÍŽ696161MIŠKOVICE
3708KROMĚŘÍŽ703036NĚMČICE U HOLEŠOVA
3708KROMĚŘÍŽ717193PACETLUKY
3708KROMĚŘÍŽ732974PRAVČICE
3708KROMĚŘÍŽ733997PRUSINOVCE
3708KROMĚŘÍŽ744638RYMICE
3708KROMĚŘÍŽ748226SKAŠTICE
3708KROMĚŘÍŽ758132STŘÍŽOVICE U KVASIC
3708KROMĚŘÍŽ766810TRÁVNÍK
3708KROMĚŘÍŽ769703TŘEBĚTICE
3708KROMĚŘÍŽ789771ZÁHLINICE
3708KROMĚŘÍŽ791032ZÁŘÍČÍ
3708KROMĚŘÍŽ794350ŽALKOVICE
3709PROSTĚJOV604801BISKUPICE NA HANÉ
3709PROSTĚJOV606499BOHUSLAVICE U KONICE
3709PROSTĚJOV785229ČECHŮVKY
3709PROSTĚJOV619311ČELČICE
3709PROSTĚJOV619345ČELECHOVICE NA HANÉ
3709PROSTĚJOV632783DRŽOVICE NA MORAVĚ
3709PROSTĚJOV785806DUBANY NA HANÉ
3709PROSTĚJOV711101HABLOV
3709PROSTĚJOV648027HRDIBOŘICE
3709PROSTĚJOV648612HRUBČICE
3709PROSTĚJOV655716IVAŇ NA HANÉ
3709PROSTĚJOV666122KLENOVICE NA HANÉ
3709PROSTĚJOV666564KLOPOTOVICE
3709PROSTĚJOV672441KRALICE NA HANÉ
3709PROSTĚJOV679208LAŠKOV
3709PROSTĚJOV711110OLŠANY U PROSTĚJOVA
3709PROSTĚJOV606511POLOMÍ
3709PROSTĚJOV739197RAKŮVKA
3709PROSTĚJOV756547RŮŽOV NA MORAVĚ
3709PROSTĚJOV749826SLATINKY
3709PROSTĚJOV751243SMRŽICE
3709PROSTĚJOV619361STUDENEC
3709PROSTĚJOV785814ŠTĚTOVICE
3709PROSTĚJOV672467VÍTONICE NA HANÉ
3709PROSTĚJOV785237VRAHOVICE
3709PROSTĚJOV785822VRBÁTKY
3710TŘEBÍČ600768BAČICE
3710TŘEBÍČ600814BAČKOVICE
3710TŘEBÍČ604810BISKUPICE U HROTOVIC
3710TŘEBÍČ605328BLATNICE
3710TŘEBÍČ606600BOHUŠICE
3710TŘEBÍČ617733CIDLINA NA MORAVĚ
3710TŘEBÍČ780448ČASTOHOSTICE
3710TŘEBÍČ625329DĚDICE
3710TŘEBÍČ629430DOLNÍ LAŽANY
3710TŘEBÍČ630543DOMAMIL
3710TŘEBÍČ633810DUKOVANY
3710TŘEBÍČ638536HEŘMANICE U ROUCHOVAN
3710TŘEBÍČ672475HORNÍ LHOTICE
3710TŘEBÍČ644757HORNICE
3710TŘEBÍČ656429JACKOV
3710TŘEBÍČ656551JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC
3710TŘEBÍČ657506JAROMĚŘICE NAD ROKYTOU
3710TŘEBÍČ664651KDOUSOV
3710TŘEBÍČ664901KLADERUBY NAD OSLAVOU
3710TŘEBÍČ667803KOJATICE
3710TŘEBÍČ668737KOMÁROVICE U MORAVSKÝCH BUDĚJ.
3710TŘEBÍČ670596KOSTNÍKY
3710TŘEBÍČ673102KRAMOLÍN
3710TŘEBÍČ706779KRNČICE
3710TŘEBÍČ614459KUROSLEPY
3710TŘEBÍČ706787LÁZ U NOVÝCH SYROVIC
3710TŘEBÍČ780456LAŽINKY
3710TŘEBÍČ680206LESNÍ JAKUBOV
3710TŘEBÍČ680362LESŮŇKY
3710TŘEBÍČ680851LHÁNICE
3710TŘEBÍČ748846LIPŇANY U SKRYJÍ
3710TŘEBÍČ685372LITOHOŘ
3710TŘEBÍČ685895LITOVANY
3710TŘEBÍČ688983LUKOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC
3710TŘEBÍČ625736MALÝ DEŠOV
3710TŘEBÍČ762237MILATICE
3710TŘEBÍČ697117MLADOŇOVICE NA MORAVĚ
3710TŘEBÍČ698059MOHELNO
3710TŘEBÍČ698903MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
3710TŘEBÍČ700592MYSLIBOŘICE
3710TŘEBÍČ704610NIMPŠOV
3710TŘEBÍČ791172NOVÁ BRTNICE
3710TŘEBÍČ706795NOVÉ SYROVICE
3710TŘEBÍČ605336OHRAZENICE NA MORAVĚ
3710TŘEBÍČ725285POLICE U JEMNICE
3710TŘEBÍČ657514POPOVICE NAD ROKYTNOU
3710TŘEBÍČ735205PŘEŠOVICE
3710TŘEBÍČ736317PŘÍŠTPO
3710TŘEBÍČ604828PULKOV
3710TŘEBÍČ769479RÁCOVICE
3710TŘEBÍČ738042RADKOVICE U HROTOVIC
3710TŘEBÍČ738603RADOTICE
3710TŘEBÍČ741868ROUCHOVANY
3710TŘEBÍČ747530SENORADY
3710TŘEBÍČ748854SKRYJE NAD JIHLAVOU
3710TŘEBÍČ749931SLAVĚTICE
3710TŘEBÍČ741876ŠEMIKOVICE
3710TŘEBÍČ769487TŘEBELOVICE
3710TŘEBÍČ600776UDEŘICE
3710TŘEBÍČ625728VELKÝ DEŠOV
3710TŘEBÍČ667811VELKÝ ÚJEZD U KOJATIC
3710TŘEBÍČ780464VESCE U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC
3710TŘEBÍČ629448VÍCENICE U DOLNÍCH LAŽAN
3710TŘEBÍČ785326VRANÍN
3710TŘEBÍČ793809ZVĚRKOVICE U MORAVSKÝCH BUDĚJ.
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ716189CHYLICE
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ773115KVAČICE
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ773123OSTROŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ773131UHERSKÝ OSTROH
3712VYŠKOV606006BOHATÉ MÁLKOVICE
3712VYŠKOV606031BOHDALICE
3712VYŠKOV608599BOŠOVICE
3712VYŠKOV615161BUČOVICE
3712VYŠKOV618934ČECHYNĚ
3712VYŠKOV620076ČERNČÍN
3712VYŠKOV788759DĚDICE U VYŠKOVA
3712VYŠKOV632350DRAŽOVICE
3712VYŠKOV632554DRNOVICE U VYŠKOVA
3712VYŠKOV636401HABROVANY
3712VYŠKOV704741HERŠPICE
3712VYŠKOV639486HLUBOČANY
3712VYŠKOV640239HODĚJICE
3712VYŠKOV777871HOLUBICE
3712VYŠKOV645702HOSTĚRÁDKY
3712VYŠKOV648728HRUŠKY U BRNA
3712VYŠKOV659487JEŽKOVICE NA MORAVĚ
3712VYŠKOV666394KLOBOUČKY
3712VYŠKOV667331KOBEŘICE U BRNA
3712VYŠKOV667820KOJÁTKY
3712VYŠKOV668907KOMOŘANY NA MORAVĚ
3712VYŠKOV671606KOZLANY U VYŠKOVA
3712VYŠKOV777315KRÁLOPOLSKÉ VÁŽANY
3712VYŠKOV675083KROUŽEK
3712VYŠKOV675881KŘENOVICE U SLAVKOVA
3712VYŠKOV676489KŘIŽANOVICE U BUKOVIC
3712VYŠKOV676896KUČEROV
3712VYŠKOV680699LETONICE
3712VYŠKOV703737LETOŠOV
3712VYŠKOV687651LOVČIČKY
3712VYŠKOV689084LULEČ
3712VYŠKOV689670LYSOVICE
3712VYŠKOV691551MAREFY
3712VYŠKOV694657MILEŠOVICE
3712VYŠKOV695041MILONICE
3712VYŠKOV734012MORAVSKÉ PRUSY
3712VYŠKOV699977MOUŘíNOV
3712VYŠKOV702901NĚMČANY
3712VYŠKOV703184NEMOJANY
3712VYŠKOV703745NESOVICE
3712VYŠKOV704334NEVOJICE
3712VYŠKOV704768NÍŽKOVICE
3712VYŠKOV650145NOVÉ HVĚZDLICE
3712VYŠKOV636410OLŠANY
3712VYŠKOV711535OPATOVICE U VYŠKOVA
3712VYŠKOV716570OTNICE
3712VYŠKOV606057PAVLOVICE
3712VYŠKOV737364PÍSTOVICE
3712VYŠKOV668915PODBŘEŽICE
3712VYŠKOV737372RAČICE
3712VYŠKOV739561RAŠOVICE U BUČOVIC
3712VYŠKOV741396ROSTĚNICE
3712VYŠKOV741922ROUSÍNOV U VYŠKOVA
3712VYŠKOV743640RUPRECHTOV
3712VYŠKOV750301SLAVKOV U BRNA
3712VYŠKOV650153STARÉ HVĚZDLICE
3712VYŠKOV762041ŠARATICE
3712VYŠKOV798444ŠARDIČKY
3712VYŠKOV767751TOPOLANY U VYŠKOVA
3712VYŠKOV771236TUČAPY U VYŠKOVA
3712VYŠKOV695068UHŘICE
3712VYŠKOV777331VÁŽANY NAD LITAVOU
3712VYŠKOV777307VÁŽANY U VYŠKOVA
3712VYŠKOV777897VELEŠOVICE
3712VYŠKOV615170VÍCEMILICE
3712VYŠKOV777323VÍTOVICE
3712VYŠKOV788571VYŠKOV
3712VYŠKOV792128ZBÝŠOV
3712VYŠKOV741400ZVONOVÍCE
3713ZNOJMO600881BANTICE
3713ZNOJMO601420BĚHAŘOVICE
3713ZNOJMO603791BEZKOV
3713ZNOJMO604861BÍTOV
3713ZNOJMO605000BLANNÉ
3713ZNOJMO606677BOHUTICE
3713ZNOJMO606880BOJANOVICE U ZNOJMA
3713ZNOJMO607657BOROTICE NAD JEVIŠOVKOU
3713ZNOJMO608491BOSKOVŠTEJN
3713ZNOJMO608882BOŽICE
3713ZNOJMO609374BRANIŠOVICE
3713ZNOJMO614921BŘEŽANY U ZNOJMA
3713ZNOJMO617831CITONICE
3713ZNOJMO618047CTIDRUŽICE
3713ZNOJMO619019ČEJKOVICE U ZNOJMA
3713ZNOJMO619698ČERMÁKOVICE
3713ZNOJMO620246ČERNÍN
3713ZNOJMO608904ČESKÉ KŘÍDLOVICE
3713ZNOJMO642606ČÍŽOV
3713ZNOJMO624675DAMNICE
3713ZNOJMO625540DERFLICE
3713ZNOJMO626821DOBELICE
3713ZNOJMO765236DOBRONICE
3713ZNOJMO627917DOBŘÍNSKO
3713ZNOJMO628123DOBŠICE U ZNOJMA
3713ZNOJMO628492DOLENICE
3713ZNOJMO628956DOLNÍ DUBŇANY
3713ZNOJMO642851DOMČICE
3713ZNOJMO634140DYJÁKOVICE
3713ZNOJMO634166DYJÁKOVIČKY
3713ZNOJMO634174DYJE
3713ZNOJMO634310DŽBÁNICE
3713ZNOJMO636215GREŠLOVÉ MÝTO
3713ZNOJMO638056HAVRANÍKY
3713ZNOJMO638781HEVLÍN
3713ZNOJMO639664HLUBOKÉ MAŠŮVKY
3713ZNOJMO640000HNANICE
3713ZNOJMO640395HODONICE
3713ZNOJMO642614HORNÍ BŘEČKOV
3713ZNOJMO642843HORNÍ DUBŇANY
3713ZNOJMO642860HORNÍ DUNAJOVICE
3713ZNOJMO643106HORNÍ KOUNICE
3713ZNOJMO645672HOSTĚRADICE NA MORAVĚ
3713ZNOJMO645745HOSTIM
3713ZNOJMO646431HRABĚTICE
3713ZNOJMO647349HRÁDEK U ZNOJMA
3713ZNOJMO648809HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU
3713ZNOJMO645681CHLUPICE
3713ZNOJMO654884CHVALATICE
3713ZNOJMO655287CHVALOVICE
3713ZNOJMO656674JAMOLICE
3713ZNOJMO657531JAROSLAVICE
3713ZNOJMO755109JAZOVICE
3713ZNOJMO798835JEČMENIŠTĚ
3713ZNOJMO659355JEVIŠOVICE
3713ZNOJMO659428JEZEŘANY
3713ZNOJMO661058JIŘICE U MIROSLAVY
3713ZNOJMO645753JIŘICE U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC
3713ZNOJMO661961KADOV
3713ZNOJMO669113KONICE U ZNOJMA I
3713ZNOJMO740152KORDULA
3713ZNOJMO669539KOROLUPY
3713ZNOJMO674257KRAVSKO
3713ZNOJMO674419KRHOVICE
3713ZNOJMO675954KŘEPICE
3713ZNOJMO776734KŘIDLŮVKY
3713ZNOJMO676888KUBŠICE
3713ZNOJMO676951KUCHAŘOVICE
3713ZNOJMO678554KYJOVICE
3713ZNOJMO678899LANČOV
3713ZNOJMO679861LECHOVICE
3713ZNOJMO680176LESNÁ U ZNOJMA
3713ZNOJMO680249LESONICE U MORAVSKÉHO KRUMLOVA
3713ZNOJMO685356LITOBRATŘICE
3713ZNOJMO686344LODĚNICE U MORAVSKÉHO KRUMLOVA
3713ZNOJMO688045LUBNICE
3713ZNOJMO688991LUKOV NAD DYJÍ
3713ZNOJMO689718MACKOVICE
3713ZNOJMO659436MARŠOVICE
3713ZNOJMO692247MARŠOVICE U ZNOJMA
3713ZNOJMO692581MEDLICE
3713ZNOJMO605697MĚSTYS BLÍŽKOVICE
3713ZNOJMO785571MEŠOVICE
3713ZNOJMO755877MICMANICE
3713ZNOJMO694398MIKULOVICE U ZNOJMA
3713ZNOJMO694908MILIČOVICE
3713ZNOJMO695378MIROSLAV
3713ZNOJMO695394MIROSLAVSKÉ KNÍNICE
3713ZNOJMO645699MÍŠOVICE
3713ZNOJMO698466MORAŠICE
3713ZNOJMO699128MORAVSKÝ KRUMLOV
3713ZNOJMO700100MRAMOTICE
3713ZNOJMO701025NAČERATICE
3713ZNOJMO701661NAŠIMĚŘICE
3713ZNOJMO703079NĚMČIČKY NAD JEVIŠOVKOU
3713ZNOJMO755117NOVÝ PETŘÍN
3713ZNOJMO707988NOVÝ ŠALDORF
3713ZNOJMO708615OBLEKOVICE
3713ZNOJMO709816OLBRAMKOSTEL
3713ZNOJMO709930OLBRAMOVICE U MORAVSKÉHO KRUM.
3713ZNOJMO710121OLEKSOVICE
3713ZNOJMO750778OLEKŠOVICE
3713ZNOJMO711373ONŠOV NA MORAVĚ
3713ZNOJMO713201OSLNOVICE
3713ZNOJMO718319PAVLICE
3713ZNOJMO720178PETROVICE U MORAVSKÉHO KRUM.
3713ZNOJMO721557PLAVEČ
3713ZNOJMO674265PLENKOVICE
3713ZNOJMO723789PODHRADÍ NAD DYJÍ
3713ZNOJMO724114PODMOLÍ
3713ZNOJMO724122PODMYČE
3713ZNOJMO725064POLÁNKA U MORAVSKÉHO KRUMLUVA
3713ZNOJMO669121POPICE U ZNOJMA
3713ZNOJMO726966PRÁČE
3713ZNOJMO732991PRAVICE
3713ZNOJMO733148PROKOPOV
3713ZNOJMO733466PROSIMĚŘICE
3713ZNOJMO765244PRESKÁČE
3713ZNOJMO736121PŘIMĚTICE
3713ZNOJMO601438RATIŠOVICE
3713ZNOJMO740161REŠICE
3713ZNOJMO699225ROKYTNÁ
3713ZNOJMO742287ROZKOŠ U JEVIŠOVIC
3713ZNOJMO743305RUDLICE
3713ZNOJMO744026RYBNÍKY NA MORAVĚ
3713ZNOJMO707996SEDLEŠOVICE
3713ZNOJMO747947SKALICE U ZNOJMA
3713ZNOJMO749699SLATINA U JEVIŠOVIC
3713ZNOJMO750786SLUP
3713ZNOJMO753475STÁLKY
3713ZNOJMO755125STARÝ PETŘÍN
3713ZNOJMO755648STOŠÍKOVICE NA LOUCE
3713ZNOJMO755885STRACHOTICE
3713ZNOJMO757446STŘELICE U JEVIŠOVIC
3713ZNOJMO601446STUPEŠICE
3713ZNOJMO759210SUCHOHRDLY U MIROSLAVI
3713ZNOJMO759228SUCHOHRDLY U ZNOJMA
3713ZNOJMO761907ŠAFOV
3713ZNOJMO762016ŠANOV NAD
3713ZNOJMO762075ŠATOV
3713ZNOJMO763870ŠTÍTARY NA MORAVĚ
3713ZNOJMO764248ŠUMICE
3713ZNOJMO764256ŠUMNÁ
3713ZNOJMO765121TASOVICE NAD DYJÍ
3713ZNOJMO765252TAVÍKOVICE
3713ZNOJMO766691TĚŠEVICE U ZNOJMA
3713ZNOJMO768421TRNOVÉ POLE
3713ZNOJMO768553TROSKOTOVICE
3713ZNOJMO768863TRSTĚNICE U MORAVSKÉHO KRUM.
3713ZNOJMO771449TULEŠICE
3713ZNOJMO772003TVOŘIHRÁZ
3713ZNOJMO772836UHERČICE U ZNOJMA
3713ZNOJMO773719ÚJEZD NAD ROKYTNOU
3713ZNOJMO774308ÚNANOV
3713ZNOJMO776742VALTROVICE
3713ZNOJMO777536VEDROVICE
3713ZNOJMO634158VELKÝ KARLOV
3713ZNOJMO779971VÉMYSLICE
3713ZNOJMO605689VES BLÍŽKOVICE
3713ZNOJMO781282VEVČICE
3713ZNOJMO782602VIŠŇOVÉ
3713ZNOJMO783145VÍTOVICE U ZNOJMA
3713ZNOJMO642622VRACOVICE U HORNÍHO BŘEČKOVA
3713ZNOJMO785415VRANOV NAD DYJÍ
3713ZNOJMO785555VRANOVSKÁ VES
3713ZNOJMO785580VRATĚNÍN
3713ZNOJMO786128VRBOVEC
3713ZNOJMO787701VÝROVICE
3713ZNOJMO787850VYSOČINA U ZNOJMA
3713ZNOJMO798754ZÁBRDOVICE U VEDROVIC
3713ZNOJMO790575ZÁLESÍ U BÍTOVA
3713ZNOJMO791571ZBLOVICE
3713ZNOJMO793426ZNOJMO-HRADIŠTĚ
3713ZNOJMO793574ZNOJMO-LOUKA
3713ZNOJMO793418ZNOJMO-MĚSTO
3713ZNOJMO796026ŽELETICE U ZNOJMA
3713ZNOJMO796603ŽEROTICE
3713ZNOJMO796662ŽERŮTKY U ZNOJMA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU604941BLAHOŇOV
3801BRUNTÁL713309SLEZSKÉ PAVLOVICE
3801BRUNTÁL713317STUDNICE U OSOBLAHY
3805OLOMOUC710881BĚLIDLA
3805OLOMOUC601977BĚLKOVICE
3805OLOMOUC603953BÍLÁ LHOTA
3805OLOMOUC604585BÍLSKO
3805OLOMOUC605204BLATEC
3805OLOMOUC608696BOUZOV
3805OLOMOUC763411BŘEZCE
3805OLOMOUC675628BŘUCHOTÍN
3805OLOMOUC615927BUKOVANY U OLOMOUCE
3805OLOMOUC616672BYTROČICE
3805OLOMOUC616699BYSTROVANY
3805OLOMOUC604593CAKOV
3805OLOMOUC618845ČECHOVICE
3805OLOMOUC710571ČERNOVÍR
3805OLOMOUC745596ČERVENÁ LHOTA U ŘIMIC
3805OLOMOUC621030ČERVENKA
3805OLOMOUC624551DALOV
3805OLOMOUC624764DASKABÁT
3805OLOMOUC740136DĚTŘICHOV
3805OLOMOUC628468DOLANY U OLOMOUCE
3805OLOMOUC630501DOLOPLAZY U OLOMOUCE
3805OLOMOUC631477DRAHANOVICE
3805OLOMOUC632635DROŽDÍN
3805OLOMOUC633275DUB NAD MORAVOU
3805OLOMOUC652342DUBČANY U CHOLINY
3805OLOMOUC636266GRYGOV
3805OLOMOUC637131HAŇOVICE
3805OLOMOUC710644HEJČÍN
3805OLOMOUC639524HLUBOČKY
3805OLOMOUC639940HLUŠOVICE
3805OLOMOUC640158HNĚVOTÍN
3805OLOMOUC640166HNOJICE
3805OLOMOUC710873HODOLANY
3805OLOMOUC641227HOLICE U OLOMOUCE
3805OLOMOUC642061HORKA NAD MORAVOU
3805OLOMOUC644412HORNÍ SUKOLOM
3805OLOMOUC759252HOSTKOVICE
3805OLOMOUC603970HRADEČNÁ U BÍLÉ LHOTY
3805OLOMOUC608718HVOZDEČKO
3805OLOMOUC735990HYNKOV
3805OLOMOUC650714CHARVÁTY
3805OLOMOUC652351CHOLINA
3805OLOMOUC652415CHOMUTOV
3805OLOMOUC652784CHOŘELICE
3805OLOMOUC637157CHUDOBÍN
3805OLOMOUC710911CHVÁLKOVICE
3805OLOMOUC688673JAVOŘÍČKO
3805OLOMOUC608726JEŘMAŇ
3805OLOMOUC710555KLÁŠTERNÍ HRADISKO
3805OLOMOUC672033KOZOV
3805OLOMOUC672106KOŽUŠANY
3805OLOMOUC674338KRČMAŇ
3805OLOMOUC683264KRNOV
3805OLOMOUC675636KŘELOV
3805OLOMOUC710598LAZCE
3805OLOMOUC701386LHOTA NAD MORAVOU
3805OLOMOUC683272LIBOŠ
3805OLOMOUC684121LIPŇANY
3805OLOMOUC684848LÍPY
3805OLOMOUC685909LITOVEL
3805OLOMOUC686875LOŠOV
3805OLOMOUC686921LOUČANY NA HANÉ
3805OLOMOUC604607LOUČKA U BÍLSKA
3805OLOMOUC687952LUBĚNICE
3805OLOMOUC631507LUDÉŘOV
3805OLOMOUC688681LUKÁ
3805OLOMOUC689122LUTÍN
3805OLOMOUC689351LUŽICE U ŠTERNBERKA
3805OLOMOUC689921MAJETÍN
3805OLOMOUC701394MEZICE
3805OLOMOUC696854MLADEČ
3805OLOMOUC696978MLADÉJOVICE U ŠTERNBERKA
3805OLOMOUC698750MORAVSKÁ HUZOVÁ
3805OLOMOUC606448MORAVSKÁ LODĚNICE
3805OLOMOUC700151MRSKLESY NA MORAVĚ
3805OLOMOUC637165MYSLECHOVICE
3805OLOMOUC701408NÁKLO
3805OLOMOUC701548NÁMĚŠŤ NA HANÉ
3805OLOMOUC637173NASOBŮRKY
3805OLOMOUC702358NEDVĚZÍ U OLOMOUCE
3805OLOMOUC703109NEMILANY
3805OLOMOUC710687NEŘEDÍN
3805OLOMOUC710717NOVÁ ULICE
3805OLOMOUC710814NOVÉ SADY U OLOMOUCE
3805OLOMOUC710920NOVÝ SVĚT U OLOMOUCE
3805OLOMOUC747467ODRLICE
3805OLOMOUC781991OLBRAMICE U VILÉMOVA
3805OLOMOUC724297OLEŠNICE U BOUZOVA
3805OLOMOUC710504OLOMOUC - MĚSTO
3805OLOMOUC603988PATEŘÍN
3805OLOMOUC710938PAVLOVICKY
3805OLOMOUC722855PŇOVICE
3805OLOMOUC724858POHOŘANY NA MORAVĚ
3805OLOMOUC726109POSLUCHOV
3805OLOMOUC710784POVEL
3805OLOMOUC734110PŘÁSLAVICE U OLOMOUCE
3805OLOMOUC759261PŘESTAVLKY
3805OLOMOUC736007PŘÍKAZY
3805OLOMOUC739642RATAJE U OLOMOUCE
3805OLOMOUC740144RENOTY
3805OLOMOUC774332ROZVADOVICE
3805OLOMOUC710946ŘEPČÍN
3805OLOMOUC745626ŘIMICE
3805OLOMOUC746037SAMOTÍŠKY
3805OLOMOUC746142SAVÍN
3805OLOMOUC747459SENICE NA HANÉ
3805OLOMOUC747475SENICKÁ
3805OLOMOUC748617SKRBEŇ
3805OLOMOUC749818SLATINICE NA HANÉ
3805OLOMOUC750387SLAVONÍN
3805OLOMOUC696862SOBÁČOV
3805OLOMOUC701416STŘEŇ
3805OLOMOUC759279SUCHONICE
3805OLOMOUC760315SVÉSEDLICE
3805OLOMOUC763161ŠTARNOV
3805OLOMOUC763438ŠTĚPÁNOV U OLOMOUCE
3805OLOMOUC672114TÁZALY
3805OLOMOUC766704TĚŠETICE U OLOMOUCE
3805OLOMOUC767760TOPOLANY U OLOMOUCE
3805OLOMOUC628484TOVÉŘ
3805OLOMOUC768871TRŠICE
3805OLOMOUC606456TRUSOVICE
3805OLOMOUC769363TŘEBČÍN
3805OLOMOUC621056TŘI DVORY U LITOVLE
3805OLOMOUC772411TÝNEČEK
3805OLOMOUC774341UNČOVICE
3805OLOMOUC774502UNIČOV
3805OLOMOUC775428ÚSTÍN
3805OLOMOUC775924VACANOVICE
3805OLOMOUC778281VELKÁ BYSTŘICE
3805OLOMOUC779784VELKÝ TÝNEC
3805OLOMOUC779792VELKÝ ÚJEZD
3805OLOMOUC780260VĚROVANY
3805OLOMOUC782009VILÉMOV U LITOVLE
3805OLOMOUC637190VÍSKA U LITOVLE
3805OLOMOUC784583VOJNICE U OLOMOUCE
3805OLOMOUC786977VSISKO
3805OLOMOUC790486ZÁKŘOV
3805OLOMOUC795852ŽELECHOVICE U UNIČOVA
3805OLOMOUC796620ŽEROTÍN
3805OLOMOUC616681ŽERŮVKY
3806OPAVA609382BRANKA
3806OPAVA777170DRŽKOVICE
3806OPAVA711845KOMÁROV U OPAVY
3806OPAVA711811KYLEŠOVICE
3806OPAVA711578OPAVA - PŘEDMĚSTÍ
3806OPAVA763888ŠTÍTINA
3806OPAVA778826VELKÉ HOSTICE
3808PŘEROV602604BEŇOV
3808PŘEROV603830BEZUCHOV
3808PŘEROV606596BOHUSLÁVKY
3808PŘEROV606723BOCHOŘ
3808PŘEROV612758BRODEK U PŘEROVA
3808PŘEROV615731BUK
3808PŘEROV617784CÍSAŘOV
3808PŘEROV617857CITOV
3808PŘEROV630837ČECHY
3808PŘEROV619108ČEKYNĚ
3808PŘEROV619337ČELECHOVICE U PŘEROVA
3808PŘEROV626708DLUHONICE
3808PŘEROV627186DOBČICE
3808PŘEROV630322DOLNÍ ÚJEZD U LIPNÍKA NAD BEČ.
3808PŘEROV630845DOMAŽELICE
3808PŘEROV631949DRAHOTUŠE
3808PŘEROV633020DŘEVOHOSTICE
3808PŘEROV636274GRYMOV
3808PŘEROV638277HENČLOV
3808PŘEROV639401HLINSKO
3808PŘEROV643572HORNÍ MOŠTĚNICE
3808PŘEROV646695HRADČANY
3808PŘEROV659401JEZERNICE
3808PŘEROV784044KANOVSKO
3808PŘEROV664952KLADNÍKY
3808PŘEROV667978KOKORY
3808PŘEROV734985KOZLOVICE U PŘEROVA
3808PŘEROV684627KŘTOMIL
3808PŘEROV679399LAZNÍČKY
3808PŘEROV679411LÁZNÍKY
3808PŘEROV681008LHOTA U LIPNÍKA NAD BEČVOU
3808PŘEROV681415LHOTKA U PŘEROVA
3808PŘEROV684261LIPNÍK NAD BEČVOU
3808PŘEROV684635LIPOVÁ U PŘEROVA
3808PŘEROV685038LÍŠNÁ U PŘEROVA
3808PŘEROV686298LOBOTICE
3808PŘEROV687014LOUČKA
3808PŘEROV735001LOVĚŠICE U PŘEROVA
3808PŘEROV689033LUKOVÁ U PŘEROVA
3808PŘEROV782335LÝSKY
3808PŘEROV633038NAHOŠOVICE
3808PŘEROV702838NELEŠOVICE
3808PŘEROV706141NOVÉ DVORY NAD BEČVOU
3808PŘEROV709999OLDŘICHOV NA MORAVĚ
3808PŘEROV711918OPLOCANY
3808PŘEROV712043OPROSTOVICE
3808PŘEROV713015OSEK NAD BEČVOU
3808PŘEROV718581PAVLOVICE U PŘEROVA
3808PŘEROV719056PENČICE
3808PŘEROV719064PENČIČKY
3808PŘEROV724319PODOLÍ U PŘEROVA
3808PŘEROV725480POLKOVICE
3808PŘEROV782343POPOVICE U PŘEROVA
3808PŘEROV733288PROSENICE
3808PŘEROV733296PROSENIČKY
3808PŘEROV718599PRUSINKY
3808PŘEROV602612PRUSY
3808PŘEROV734977PŘEDNOSTI
3808PŘEROV734713PŘEROV
3808PŘEROV735167PŘESTAVLKY U PŘEROVA
3808PŘEROV738026RADKOVA LHOTA
3808PŘEROV738051RADKOVANY
3808PŘEROV738638RADOTÍN U LIPNÍKA NAD BEČVOU
3808PŘEROV738816RADŠLAVICE U PŘEROVA
3808PŘEROV738859RADVANICE U LIPNÍKA NAD BEČVOU
3808PŘEROV740896ROKYTNICE U PŘEROVA
3808PŘEROV745588ŘÍKOVICE U PŘEROVA
3808PŘEROV750042SLAVÍČ
3808PŘEROV752029SOBÍŠKY
3808PŘEROV753491STAMĚŘICE
3808PŘEROV753939STARÁ VES U PŘEROVA
3808PŘEROV759791SUŠICE U PŘEROVA
3808PŘEROV679402SVRČOV
3808PŘEROV762679ŠIŠMA
3808PŘEROV768014TOVAČOV
3808PŘEROV768316TRNÁVKA U LIPNÍKA NAD BEČVOU
3808PŘEROV768685TROUBKY NAD BEČVOU
3808PŘEROV771244TUČÍN
3808PŘEROV780855TUPEC
3808PŘEROV633046TUROVICE
3808PŘEROV773387UHŘIČICE
3808PŘEROV774073ÚJEZDEC U PŘEROVA
3808PŘEROV780863VESELÍČKO U LIPNÍKA NAD BEČVOU
3808PŘEROV606740VĚŽKY U PŘEROVA
3808PŘEROV782351VINARY U PŘEROVA
3808PŘEROV784052VLKOŠ U PŘEROVA
3808PŘEROV787604VÝKLEKY
3808PŘEROV789054ZÁBEŠTNÍ LHOTA
3808PŘEROV795801ŽELATOVICE
3808PŘEROV796441ŽERAVICE
3809ŠUMPERK606537BOHUSLAVICE NAD MORAVOU
3809ŠUMPERK631302DOUBRAVICE NAD MORAVOU
3809ŠUMPERK718459LECHOVICE U PAVLOVA
3809ŠUMPERK686883LOŠTICE
3809ŠUMPERK717479PALONÍN
3809ŠUMPERK738131RADNICE
3809ŠUMPERK686891ŽÁDLOVICE

B) Katastrální území - "2. pásmo sucha"

Kód okresuNázev okresuKód katastrálního územíNázev katastrálního území
3100PRAHA HL.M.601527BĚCHOVICE
3100PRAHA HL.M.602582BENICE
3100PRAHA HL.M.730556BOHNICE
3100PRAHA HL.M.727873BRANÍK
3100PRAHA HL.M.614131BŘEZINĚVES
3100PRAHA HL.M.730165BUBENEČ
3100PRAHA HL.M.731561ČAKOVICE
3100PRAHA HL.M.731676ČERNÝ MOST
3100PRAHA HL.M.730394ČIMICE
3100PRAHA HL.M.730629ĎÁBLICE
3100PRAHA HL.M.729272DEJVICE
3100PRAHA HL.M.730599DOLNÍ CHABRY
3100PRAHA HL.M.732541DOLNÍ MĚCHOLUPY
3100PRAHA HL.M.629952DOLNÍ POČERNICE
3100PRAHA HL.M.633330DUBEC
3100PRAHA HL.M.728233HÁJE
3100PRAHA HL.M.773395HÁJEK U UHŘÍNĚVSI
3100PRAHA HL.M.731234HLOUBĚTÍN
3100PRAHA HL.M.728837HLUBOCEPY
3100PRAHA HL.M.727857HODKOVIČKY
3100PRAHA HL.M.730122HOLEŠOVICE
3100PRAHA HL.M.750573HOLYNÉ
3100PRAHA HL.M.732583HORNÍ MĚCHOLUPY
3100PRAHA HL.M.643777HORNÍ POČERNICE
3100PRAHA HL.M.731722HOSTAVICE
3100PRAHA HL.M.732052HOSTIVAŘ
3100PRAHA HL.M.727121HRADČANY
3100PRAHA HL.M.728225CHODOV
3100PRAHA HL.M.652393CHOLUPICE
3100PRAHA HL.M.728730JINONICE
3100PRAHA HL.M.728438KAMÝK
3100PRAHA HL.M.730475KOBYLISY
3100PRAHA HL.M.728519KOMOŘANY
3100PRAHA HL.M.728764KOŠÍŘE
3100PRAHA HL.M.672629KRÁLOVICE
3100PRAHA HL.M.727598KRČ
3100PRAHA HL.M.676071KŘESLICE
3100PRAHA HL.M.728314KUNRATICE
3100PRAHA HL.M.731226KYJE
3100PRAHA HL.M.729248LAHOVICE
3100PRAHA HL.M.728071LHOTKA
3100PRAHA HL.M.730891LIBEŇ
3100PRAHA HL.M.728390LIBUŠ
3100PRAHA HL.M.668605LIPANY
3100PRAHA HL.M.683973LIPENCE
3100PRAHA HL.M.686425LOCHKOV
3100PRAHA HL.M.729931LYSOLAJE
3100PRAHA HL.M.729183MALÁ CHUCHLE
3100PRAHA HL.M.732451MALEŠICE
3100PRAHA HL.M.727750MICHLE
3100PRAHA HL.M.731552MIŠKOVICE
3100PRAHA HL.M.728616MODŘANY
3100PRAHA HL.M.728951MOTOL
3100PRAHA HL.M.729876NEBUŠICE
3100FRAHA HL.M.728161NUSLE
3100PRAHA HL.M.732613PETROVICE
3100PRAHA HL.M.720984PÍSNICE
3100PRAHA HL.M.773417PITKOVICE
3100PRAHA HL.M.728152PODOLÍ
3100PRAHA HL.M.731382PROSEK
3100PRAHA HL.M.734373PŘEDNÍ KOPANINA
3100PRAHA HL.M.728641RADLICE
3100PRAHA HL.M.738620RADOTÍN
3100PRAHA HL.M.729710RUZYNĚ
3100PRAHA HL.M.745251ŘEPORYJE
3100PRAHA HL.M.729701ŘEPY
3100PRAHA HL.M.746134SATALICE
3100PRAHA HL.M.730041SEDLEC
3100PRAHA HL.M.750590SLIVENEC
3100PRAHA HL.M.793256SOBÍN
3100PRAHA HL.M.755541STODŮLKY
3100PRAHA HL.M.731943STRAŠNICE
3100PRAHA HL.M.729981SUCHDOL
3100PRAHA HL.M.762130ŠEBEROV
3100PRAHA HL.M.732516ŠTĚRBOHOLY
3100PRAHA HL.M.652407TOČNÁ
3100PRAHA HL.M.730190TRÓJA
3100PRAHA HL.M.770353TŘEBONICE
3100PRAHA HL.M.731528TŘEBORADICE
3100PRAHA HL.M.773425UHŘÍNĚVES
3100PRAHA HL.M.773999ÚJEZD U PRŮHONIC
3100PRAHA HL.M.729353VELESLAVÍN
3100PRAHA HL.M.729213VELKÁ CHUCHLE
3100PRAHA HL.M.727164VINOHRADY
3100PRAHA HL.M.782378VINOŘ
3100PRAHA HL.M.729418VOKOVICE
3100PRAHA HL.M.732257VRŠOVICE
3100PRAHA HL.M.731285VYSOČANY
3100PRAHA HL.M.727300VYŠEHRAD
3100PRAHA HL.M.732117ZÁBĚHLICE
3100PRAHA HL.M.745278ZADNÍ KOPANINA
3100PRAHA HL.M.791733ZBRASLAV
3100PRAHA HL.M.793264ZLIČÍN
3100PRAHA HL.M.727415ŽIŽKOV
3201BENEŠOV702919ALBEROVICE
3201BENEŠOV601951BĚLICE
3201BENEŠOV602655BERNARTICE U DOLNÍCH KRÁLOVIC
3201BENEŠOV786993BEZDĚKOV U DOLNÍCH KRÁLOVIC
3201BENEŠOV605514BLAŽEJOVICE
3201BENEŠOV737216BLAŽENICE
3201BENEŠOV605531BLAŽÍM NAD VLTAVOU
3201BENEŠOV607801BOROVNICE
3201BENEŠOV607932BOROVSKO
3201BENEŠOV613495BRZOTICE
3201BENEŠOV618888ČECHTICE
3201BENEŠOV620165ČERNICÍ
3201BENEŠOV624543DÁLKOVÍCE
3201BENEŠOV625426DĚKANOVICE
3201BENEŠOV629332DOLNÍ KRÁLOVICE
3201BENEŠOV633348DUBĚJOVICE
3201BENEŠOV633836DUNÍCE
3201BENEŠOV649287HULÍCE
3201BENEŠOV651427CHLUM U VLAŠIMI
3201BENEŠOV651885CHMELNÁ U VLAŠIMI
3201BENEŠOV656151JABLONNÁ NAD VLTAVOU
3201BENEŠOV657832JAVORNÍK U VLAŠIMI
3201BENEŠOV658316JENÍKOV U VLAŠIMI
3201BENEŠOV702927KAČEROV
3201BENEŠOV664707KEBLOV
3201BENEŠOV665312KLADRUBY U VLAŠIMI
3201BENEŠOV674427KRCHLEBY
3201BENEŠOV676411KŘIVSOUDOV
3201BENEŠOV676594KŘÍŽOV POD BLANÍKEM
3201BENEŠOV677337KUNOVICE
3201BENEŠOV629341LIBČICE U DOLNÍCH KRÁLOVIC
3201BENEŠOV686492LOKET U DOLNÍCH KRÁLOVIC
3201BENEŠOV692123MARTINICE U DOLNÍCH KRÁLOVIC
3201BENEŠOV695858MIŘETICE
3201BENEŠOV697524MNICHOVICE
3201BENEŠOV701131NAHORUBY
3201BENEŠOV702935NĚMČÍCE U DOLNÍCH KRÁLOVIC
3201BENEŠOV716634OTROČÍCE
3201BENEŠOV718505PAVLOVICE U VLAŠIMI
3201BENEŠOV736431PSÁŘE
3201BENEŠOV737267RABYNĚ
3201BENEŠOV739570RATAJE U VLAŠIMI
3201BENEŠOV747092SEDMPÁNY
3201BENEŠOV751375SNĚT
3201BENEŠOV752541SOUŠICE
3201BENEŠOV752576SOUTICE
3201BENEŠOV756971STROJETICE
3201BENEŠOV757411STŘECHOV NAD SÁZAVOU
3201BENEŠOV758469STUDENÝ
3201BENEŠOV762423ŠETĚJOVICE
3201BENEŠOV765295TEHOV
3201BENEŠOV767026TICHONICE
3201BENEŠOV733041TISEK
3201BENEŠOV767727TOMICE U DOLNÍCH KRÁLOVIC
3201BENEŠOV768251TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV
3201BENEŠOV605522VÍTONICE U BLAŽEJOVIC
3201BENEŠOV785199VRACOVICE
3201BENEŠOV629375VRAŽDOVY LHOTICE
3201BENEŠOV787019VŠEBOŘICE U DOLNÍCH KRÁLOVIC
3201BENEŠOV788431VYSOKÝ ÚJEZD
3201BENEŠOV629383ZAHRÁDČICE
3201BENEŠOV792578ZDlSLAVICE U VLAŠIMI
3201BENEŠOV762431ŽIBŘIDOVICE
3202BEROUN602868BEROUN
3202BEROUN612871BROUMY
3202BEROUN615137BUBOVICE
3202BEROUN617318BZOVÁ U HOŘOVIC
3202BEROUN648931HŘEDLE U ZDIC
3202BEROUN649252HUDLICE
3202BEROUN650471HÝSKOV
3202BEROUN652113CHODOUŇ
3202BEROUN655449CHYŇAVA
3202BEROUN671967KOZOLUPY
3202BEROUN672947KRÁLŮV DVŮR
3202BEROUN676861KUBLOV
3202BEROUN676942KUCHAŘ
3202BEROUN680796LEVÍN U BEROUNA
3202BEROUN796034LHOTKA U BEROUNA
3202BEROUN681881LIBEČOV
3202BEROUN686328LODĚNICE U BEROUNA
3202BEROUN689246LUŽCE
3202BEROUN690538MALÉ PŘÍLEPY
3202BEROUN693863MEZOUŇ
3202BEROUN699306MOŘINA
3202BEROUN699322MOŘINKA
3202BEROUN703354NENAČOVICE
3202BEROUN704687NIŽBOR
3202BEROUN707406NOVÝ JÁCHYMOV
3202BEROUN716715OTROČINĚVES
3202BEROUN672971POČAPLY
3202BEROUN672963POPOVICE U KRÁLOVA DVORA
3202BEROUN755311STAŠOV U ZDIC
3202BEROUN755788STRADONICE U NIŽBORU
3202BEROUN795704TOČNÍK
3202BEROUN768324TRNĚNÝ ÚJEZD
3202BEROUN768961TRUBÍN
3202BEROUN768979TRUBSKÁ
3202BEROUN785717VRÁŽ U BEROUNA
3202BEROUN788449VYSOKÝ ÚJEZD U BEROUNA
3202BEROUN789593ZADNÍ TŘEBAŇ
3202BEROUN789844ZAHOŘANY U BEROUNA
3202BEROUN790770ZÁLUŽÍ U HOŘOVIC
3202BEROUN603074ZDEJCINA
3202BEROUN792446ZDICE
3202BEROUN796042ŽELEZNÁ
3203KLADNO601888BĚLEČ
3203KLADNO601993BĚLOKY
3203KLADNO604194BÍLICHOV
3203KLADNO749516BLAHOTICE
3203KLADNO605590BLEVICE
3203KLADNO609285BRANDÝSEK
3203KLADNO609536BRAŠKOV
3203KLADNO609617BRATRONICE U KLADNA
3203KLADNO616397BUŠTĚHRAD
3203KLADNO616605BYSEŇ
3203KLADNO618128CVRČOVICE
3203KLADNO619329ČELECHOVICE
3203KLADNO628191DOKSY U KLADNA
3203KLADNO628301DOLANY U KLADNA
3203KLADNO628689DOLNÍ BEZDĚKOV U KLADNA
3203KLADNO632511DRNEK
3203KLADNO632716DRUŽEC
3203KLADNO632929DŘETOVICE
3203KLADNO665169DUBÍ U KLADNA
3203KLADNO764558HNIDOUSY
3203KLADNO755559HONÍCE
3203KLADNO642371HORNÍ BEZDĚKOV
3203KLADNO645125HOŘEŠOVIČKY
3203KLADNO645923HOSTOUŇ U PRAHY
3203KLADNO647250HRADEČNO
3203KLADNO648884HŘEBEC
3203KLADNO658243JEMNÍKY
3203KLADNO661678KAČICE
3203KLADNO662844KAMENNÉ ŽEHROVICE
3203KLADNO704181KAMENNÝ MOST
3203KLADNO665061KLADNO
3203KLADNO666424KLOBUKY
3203KLADNO667188KNOVÍZ
3203KLADNO666432KOBYLNÍKY
3203KLADNO668044KOLEC
3203KLADNO790443KOVÁRY
3203KLADNO665126KROČEHLAVY
3203KLADNO749532KVÍC
3203KLADNO678376KVÍLÍCE
3203KLADNO678716KYŠICE
3203KLADNO679615LEDCE U KLADNA
3203KLADNO680923LHOTA U KAMENNÝCH ŽEHROVIC
3203KLADNO683132LIBOCHOVIČKY
3203KLADNO683477LIBOVICE U SLANÉHO
3203KLADNO683582LIBUŠÍN
3203KLADNO683701LIDICE
3203KLADNO689947MAKOTŘASY
3203KLADNO690554MALÉ PŘÍTOČNO
3203KLADNO690961MALÍKOVICE
3203KLADNO764540MOTYČÍN
3203KLADNO678040NEPROBYLICE U KUTROVIC
3203KLADNO711039OLOVNICE
3203KLADNO749508OTRUBY
3203KLADNO716987OTVOVICE
3203KLADNO718351PAVLOV U UNHOŠTĚ
3203KLADNO720542PCHERY
3203KLADNO721751PLETENÝ ÚJEZD
3203KLADNO721816PLCHOV
3203KLADNO723983PODLEŠÍN
3203KLADNO734551PŘELÍC
3203KLADNO664961ROZDĚLOV
3203KLADNO745782ŘISUTY U SLANÉHO
3203KLADNO769991SAKY
3203KLADNO749362SLANÝ
3203KLADNO749621SLATINA U VELVAR
3203KLADNO750841SMEČNO
3203KLADNO752991SRBY U TUCHLOVIC
3203KLADNO755443STEHELČEVES
3203KLADNO755567STOCHOV
3203KLADNO758311STUDENĚVES
3203KLADNO759899SVÁROV U UNHOŠTĚ
3203KLADNO760803SVINAŔOV U KLADNA
3203KLADNO790451TRNĚNÝ ÚJEZD U ZÁKOLAN
3203KLADNO768812TRPOMĚCHY
3203KLADNO770001TŘEBICHOVICE
3203KLADNO770531TŘEBUSICE
3203KLADNO771317TUCHLOVICE
3203KLADNO774499UNHOŠŤ
3203KLADNO778303VELKÁ DOBRÁ
3203KLADNO779377VELKÉ PŘÍTOČNO
3203KLADNO782271VINAŘÍCE U KLADNA
3203KLADNO665177VRAPICE
3203KLADNO790401ZÁJEZD U BUŠTĚHRADU
3203KLADNO794104ZVOLENĚVES
3203KLADNO795917ŽELENICE
3203KLADNO796948ŽILINA
3204KOLÍN601292BEČVÁRY
3204KOLÍN721361BLINKA
3204KOLÍN606294BOHOUŇOVICE I
3204KOLÍN606308BOŘETICE U KOLÍNA
3204KOLÍN614939BŘEŽANY I
3204KOLÍN617555CERHÝNKY
3204KOLÍN620947ČERVENÉ PEČKY
3204KOLÍN601306ČERVENÝ HRÁDEK U BEČVÁŘ
3204KOLÍN627801DOBŘICHOV
3204KOLÍN620963DOLANY U ČERVENÝCH PEČEK
3204KOLÍN629154DOLNÍ CHVATLINY
3204KOLÍN709191DOMÁNOVICE
3204KOLÍN631647DRAHOBUDICE
3204KOLÍN681971GRUNTA
3204KOLÍN631655HATĚ
3204KOLÍN629162HORNÍ CHVATLINY
3204KOLÍN721379HRADENÍN
3204KOLÍN614947CHOCENICE
3204KOLÍN669717CHOTOUCHOV
3204KOLÍN653993CHOTOUŇ
3204KOLÍN653497CHOTUTICE
3204KOLÍN739685KBEL U RATBOŘE
3204KOLÍN668150KOLÍN
3204KOLÍN669725KOŘENICE
3204KOLÍN761265KRYCHNOV
3204KOLÍN675512KŘEČHOŘ
3204KOLÍN675521KUTLÍŘE
3204KOLÍN681989LIBENICE
3204KOLÍN683094LIBODŘICE
3204KOLÍN686859LOŠÁNKY
3204KOLÍN686867LOŠANY
3204KOLÍN629171MANČICE
3204KOLÍN701823NEBOVIDY
3204KOLÍN606316OPATOVICE
3204KOLÍN739707PASINKA
3204KOLÍN718823PEČKY
3204KOLÍN721387PLAŇANY
3204KOLÍN761281POBOŘÍ
3204KOLÍN601314POĎOUSY
3204KOLÍN725170POLEPY U KOLÍNA
3204KOLÍN629189POLNÍ VODĚ RADY
3204KOLÍN725986POŘÍČANY
3204KOLÍN669733PUČERY
3204KOLÍN737780RADIM U KOLÍNA
3204KOLÍN738743RADOVESNICE I
3204KOLÍN739715RATBOŔ
3204KOLÍN739723SEDLOV
3204KOLÍN748587SKRAMNÍKY
3204KOLÍN755052STARÝ KOLÍN
3204KOLÍN761290SVOJŠICE U KOUŘIMI
3204KOLÍN668249ŠTÍTARY U KOLÍNA
3204KOLÍN767875TOUŠICE
3204KOLÍN778842VELKÉ CHVALOVICE
3204KOLÍN778044VÍTĚZOV
3204KOLÍN785873VRBČANY
3204KOLÍN791091VRŠICE
3204KOLÍN601322ZADNÍ HRÁDEK
3204KOLÍN790613ZALEŠANY
3204KOLÍN791105ZÁSMUKY
3204KOLÍN738751ZIBOHLAVY
3204KOLÍN721395ŽABONOSY
3204KOLÍN748595ŽHERY
3205KUTNÁ HORA620254BAHNO
3205KUTNÁ HORA620840BLUDOV V ČECHÁCH
3205KUTNÁ HORA606103BOHDANEČ U ZBRASLAVIC
3205KUTNÁ HORA795747BOJMANY
3205KUTNÁ HORA762148BŘEZÍ U ŠEBESTĚNIC
3205KUTNÁ HORA783331BŘEZINA NAD SÁZAVOU
3205KUTNÁ HORA.774227BŘEZOVÁ U ÚMONÍNA
3205KUTNÁ HORA676004BYKÁŇ
3205KUTNÁ HORA695963BYLANY U KUTNÉ HORY
3205KUTNÁ HORA617750CÍRKVICE U KUTNÉ HORY
3205KUTNÁ HORA618349ČÁSLAV
3205KUTNÁ HORA792012ČEJKOVICE U ZBÝŠOVA
3205KUTNÁ HORA623385ČENOVICE
3205KUTNÁ HORA620262ČERNÍNY
3205KUTNÁ HORA620858ČERVENÉ JANOVICE
3205KUTNÁ HORA623393ČEŠTÍN
3205KUTNÁ HORA792021DAMÍROV
3205KUTNÁ HORA792039DĚDICE U ZBÝŠOVA
3205KUTNÁ HORA792047DOBROVÍTOV
3205KUTNÁ HORA759058DOBŘEŇ U KUTNÉ HORY
3205KUTNÁ HORA719439DOLNÍ POHLEĎ
3205KUTNÁ HORA606111DVORECKO
3205KUTNÁ HORA620271HETLÍN
3205KUTNÁ HORA706051HLÍZOV
3205KUTNÁ HORA640298HODKOV
3205KUTNÁ HORA720194HOLOŠINY
3205KUTNÁ HORA642037HORKA NAD SÁZAVOU
3205KUTNÁ HORA695971HOŘANY U KUTNÉ HORY
3205KUTNÁ HORA769711HOSTKOVICE U TŘEBĚTÍNA
3205KUTNÁ HORA646423HRABĚŠÍN
3205KUTNÁ HORA642045HRÁDEK NAD ŽELIVKOU
3205KUTNÁ HORA750417HRANICE U SLAVOŠOVA
3205KUTNÁ HORA650528CHABEŘICE
3205KUTNÁ HORA674435CHEDRBÍ
3205KUTNÁ HORA651346CHLÍSTOVICE
3205KUTNÁ HORA719447CHLÍSTOVICE U PERTOLTIC
3205KUTNÁ HORA792055CHLUM U ZBÝŠOVA
3205KUTNÁ HORA777200CHMELIŠTĚ
3205KUTNÁ HORA653489CHOTUSICE
3205KUTNÁ HORA676021CHRÁST U KŘESETIC
3205KUTNÁ HORA651354CHROUSTKOV
3205KUTNÁ HORA620866CHVALOV U ČERVENÝCH JANOVIC
3205KUTNÁ HORA617768JAKUB
3205KUTNÁ HORA773204JANOVICKÁ LHOTA
3205KUTNÁ HORA660299JINDICE
3205KUTNÁ HORA661635KÁCOV
3205KUTNÁ HORA758710KAMENNÁ LHOTA U ČESTÍNA
3205KUTNÁ HORA678015KAŇK
3205KUTNÁ HORA623407KASANICE
3205KUTNÁ HORA792063KLUCKÉ CHVALOVICE
3205KUTNÁ HORA666688KLUKY U ČÁSLAVÍ
3205KUTNÁ HORA623415KNĚŽ U ČESTÍNA
3205KUTNÁ HORA789330KOBYLNICE NAD DOUBRAVOU
3205KUTNÁ HORA774243KOROTICE
3205KUTNÁ HORA703419KOŠICE U NEPOMĚŘIC
3205KUTNÁ HORA606120KOTOUČOV
3205KUTNÁ HORA783358KOUNICE NAD SÁZAVOU
3205KUTNÁ HORA672386KRALICE
3205KUTNÁ HORA640301KRASOŇOVICE
3205KUTNÁ HORA792071KRVHLEBSKÁ LHOTA
3205KUTNÁ HORA674443KRCHLEBY U ČÁSLAVÍ
3205KUTNÁ HORA676039KŘUPÁ U KŘESETIC
3205KUTNÁ HORA711306KŘEČOVICE U ONOMYŠLE
3205KUTNÁ HORA676047KŘESETICE
3205KUTNÁ HORA677710KUTNÁ HORA
3205KUTNÁ HORA719455LAZIŠTĚ U PERTOLTIC
3205KUTNÁ HORA640310LIPINA U ZRUČE NAD SÁZAVOU
3205KUTNÁ HORA759546LIŠICE U SULOVIC
3205KUTNÁ HORA774251LOMEC U ÚMONÍNA
3205KUTNÁ HORA720267LOSINY
3205KUTNÁ HORA719463MACHOVICE
3205KUTNÁ HORA791849MALÁ SKALICE U ZBRASLAVIC
3205KUTNÁ HORA759066MALENOVICE U KUTNÉ HORY
3205KUTNÁ HORA690830MALEŠOV
3205KUTNÁ HORA678023MALÍN
3205KUTNÁ HORA739529MANČICE U RAČOVIC
3205KUTNÁ HORA695980MEZHOLEZY U KUTNÉ HORY
3205KUTNÁ HORA720208MICHALOVICE
3205KUTNÁ HORA719471MILANOVICE
3205KUTNÁ HORA703427MILETICE U NEPOMĚŘIC
3205KUTNÁ HORA711314MILETÍN U ONOMYŠLE
3205KUTNÁ HORA783366MILOŠOVICE
3205KUTNÁ HORA695998MISKOVICE
3205KUTNÁ HORA674451MOČOVICE
3205KUTNÁ HORA703435NEPOMĚŘICE
3205KUTNÁ HORA793647NESMĚŘICE
3205KUTNÁ HORA677922NEŠKAREDICE
3205KUTNÁ HORA705071NOVÁ LHOTA
3205KUTNÁ HORA706078NOVÉ DVORY U KUTNÉ HORY
3205KUTNÁ HORA711047OLŠANY U ČÁSLAVÍ
3205KUTNÁ HORA711322ONOMYŠL
3205KUTNÁ HORA620882OPATOVICE I
3205KUTNÁ HORA792080OPATOVICE U ZBÝŠOVA
3205KUTNÁ HORA715735OSTROV U ZBOHDANČE
3205KUTNÁ HORA720216PABĚNICE
3205KUTNÁ HORA783374PAVLOVICE U VLASTĚJOVIC
3205KUTNÁ HORA677906PERŠTEJNEC
3205KUTNÁ HORA719480PERTOLTICE U ZRUČE NAD SÁZAVOU
3205KUTNÁ HORA720224PETROVICE I
3205KUTNÁ HORA690856POLÁNKA U MALEŠOVA
3205KUTNÁ HORA677850POLIČANY
3205KUTNÁ HORA623431POLIPSY
3205KUTNÁ HORA606146PROSTŘEDNÍ VES
3205KUTNÁ HORA620297PŘEDBOŘICE
3205KUTNÁ HORA696005PŘÍTOKY
3205KUTNÁ HORA711055PUCHEŘ
3205KUTNÁ HORA791865RÁPOŠOV
3205KUTNÁ HORA739537RAŠOVICE U UHLÍŘSKÝCH JANOVIC
3205KUTNÁ HORA694100ROHOREC U ŽEHUŠIC
3205KUTNÁ HORA711331ROZKOŠ U ONOMYŠLE
3205KUTNÁ HORA781592ROZTĚŽ
3205KUTNÁ HORA745120ŘENDĚJOV
3205KUTNÁ HORA606154REPLICE
3205KUTNÁ HORA677973SEDLEC U KUTNÉ HORY
3205KUTNÁ HORA720232SENETÍN
3205KUTNÁ HORA.771481SCHOŘOV
3205KUTNÁ HORA750425SLAVOŠOV U ZRUČE NAD SÁZAVOU
3205KUTNÁ HORA759074SOLOPYSKY U KUTNÉ HORY
3205KUTNÁ HORA752487SOUŇOV
3205KUTNÁ HORA720305STARÉ NESPEŘICE
3205KUTNÁ HORA.758728SUDĚJOV
3205KUTNÁ HORA759082SUCHDOL U KUTNÉ HORY
3205KUTNÁ HORA694088SVATÁ KATEŘINA U SV. MIKULÁŠE
3205KUTNÁ HORA694096SVATÝ MIKULÁŠ
3205KUTNÁ HORA762156ŠEBESTĚNICE
3205KUTNÁ HORA620301ŠTIPOKLASY U ČERNÍN
3205KUTNÁ HORA617776TŘEBEŠICE
3205KUTNÁ HORA769720TŘEBĚTÍN
3205KUTNÁ HORA770361TŘEBONÍN
3205KUTNÁ HORA781606TUCHOTICE
3205KUTNÁ HORA.771490TUPADLY U ČÁSLAVI
3205KUTNÁ HORA.690864TÝNIŠTĚ U MALEŠOVA
3205KUTNÁ HORA773212UHLÍŘSKÉ JANOVICE
3205KUTNÁ HORA720241ÚJEZDEC
3205KUTNÁ HORA774278ÚMONÍN
3205KUTNÁ HORA.791873ÚTĚŠENOVICE
3205KUTNÁ HORA777218VAVŘINEC
3205KUTNÁ HORA791881VELKÁ SKALICE
3205KUTNÁ HORA672416VERNÝŘOV
3205KUTNÁ HORA.620891VÍCKOVICE
3205KUTNÁ HORA.781614VIDÍCE U KUTNÉ HORY
3205KUTNÁ HORA620904VILÉMOVICE U ČERVENÝCH JANOVIC
3205KUTNÁ HORA783218VLÁČÍCE
3205KUTNÁ HORA783382VLASTĚJOVICE
3205KUTNÁ HORA783978VLKANEČ
3205KUTNÁ HORA674460VODRANTY
3205KUTNÁ HORA783391VOLAVÁ LHOTA
3205KUTNÁ HORA672424VŠESOKY
3205KUTNÁ HORA789348ZÁBOŘÍ NAD LABEM
3205KUTNÁ HORA791890ZBRASLAVICE
3205KUTNÁ HORA792098ZBÝŠOV V ČECHÁCH
3205KUTNÁ HORA661627ZDERADINKY
3205KUTNÁ HORA661651ZDERADINY
3205KUTNÁ HORA620327ZDESLAVICE U ČERNÍN
3205KUTNÁ HORA651362ZDESLAVICE U CHLÍSTOVIC
3205KUTNÁ HORA620912ZHOŘ U ČERVENÝCH JANOVIC
3205KUTNÁ HORA793655ZRUČ NAD SÁZAVOU
3205KUTNÁ HORA794295ŽÁKY
3205KUTNÁ HORA672432ŽANDOV
3205KUTNÁ HORA640336ŽELIVEC
3205KUTNÁ HORA777226ŽÍŠOV
3206MĚLNÍK607517BOREK NAD LABEM
3206MĚLNÍK703656BYŠKOVICE
3206MĚLNÍK633089DŘÍNOV
3206MĚLNÍK633119DŘÍSY
3206MĚLNÍK651842CHLUMÍN
3206MĚLNÍK767344CHRÁST U TIŠÍC
3206MĚLNÍK655368CHVATĚRUBY
3206MĚLNÍK661031JIŘICE U KOSTELCE NAD LABEM
3206MĚLNÍK666777KLY
3206MĚLNÍK703991KOPEČ
3206MĚLNÍK669644KORYCANY
3206MĚLNÍK670171KOSTELEC NAD LABEM
3206MĚLNÍK767352KOZLY U TIŠÍC
3206MĚLNÍK672009KOZOMÍN
3206MĚLNÍK672718KRALUPY NAD VLTAVOU
3206MĚLNÍK680931LHOTA U DŘÍS
3206MĚLNÍK703621LIBIŠ
3206MĚLNÍK672912LOBEČ
3206MĚLNÍK703664LOBKOVICE
3206MĚLNÍK691437MALÝ ÚJEZD
3206MĚLNÍK791008MARTINOV
3206MĚLNÍK672742MIKOVICE U KRALUP NAD VLTAVOU
3206MĚLNÍK672751MINICE U KRALUP NAD VLTAVOU
3206MĚLNÍK703672MLÉKOJEDY U NERATOVIC
3206MĚLNÍK703567NERATOVICE
3206MĚLNÍK704008NETŘEBA
3206MĚLNÍK708828OBŘÍSTVÍ
3206MĚLNÍK736376PŘÍVORY
3206MĚLNÍK670189RUDEČ
3206MĚLNÍK779555SKRUHROV U MĚLNÍKA
3206MĚLNÍK767361TIŠICE
3206MĚLNÍK771261TUHAŇ
3206MĚLNÍK774014ÚJEZDEC U MĚLNÍKA
3206MĚLNÍK708836ÚPOR
3206MĚLNÍK775886ÚŽICE U KRALUP NAD VLTAVOU
3206MĚLNÍK787485VŠETATY
3206MĚLNÍK666785ZÁBOŘÍ U KEL
3206MĚLNÍK790630ZÁBEZLICE
3206MĚLNÍK791016ZÁRYBY
3206MĚLNÍK792799ZEMĚCHY U KRALUP NAD VLTAVOU
3206MĚLNÍK655376ZLONČICE
3207MLADÁ BOLESLAV600831BAKOV NAD JIZEROU
3207MLADÁ BOLESLAV696579BEZDĚČÍN U MLADÉ BOLESLAVI
3207MLADÁ BOLESLAV603821BEZNO
3207MLADÁ BOLESLAV642649BÍLÁ HLÍNA
3207MLADÁ BOLESLAV604836BÍTOUCHOV U MLADÉ BOLESLAVI
3207MLADÁ BOLESLAV606928BOJETICE
3207MLADÁ BOLESLAV661279BOROVICE
3207MLADÁ BOLESLAV608271BOSEN
3207MLADÁ BOLESLAV608980BRADLEC
3207MLADÁ BOLESLAV609501BRANŽEŽ
3207MLADÁ BOLESLAV609625BRATRONICE U LUŠTĚNIC
3207MLADÁ BOLESLAV612685BRODCE NAD JIZEROU
3207MLADÁ BOLESLAV614017BŘEZINA U MNICHOVA HRADIŠTĚ
3207MLADÁ BOLESLAV614467BŘEZNO U MLADÉ BOLESLAVI
3207MLADÁ BOLESLAV780481BUDA
3207MLADÁ BOLESLAV616150BUKOVNO
3207MLADÁ BOLESLAV618055CTIMĚŘICE
3207MLADÁ BOLESLAV618195ČACHOVICE
3207MLADÁ BOLESLAV696641ČEJETICE U MLADÉ BOLESLAVI
3207MLADÁ BOLESLAV623954ČISTÁ U MLADÉ BOLESLAVI
3207MLADÁ BOLESLAV604844DALEŠICE U BAKOVA NAD JIZEROU
3207MLADÁ BOLESLAV624578DALOVICE U MLADÉ BOLESLAVI
3207MLADÁ BOLESLAV696692DEBŘ
3207MLADÁ BOLESLAV626384DLOUHÁ LHOTA U MLADÉ BOLESLAVI
3207MLADÁ BOLESLAV626767DNEBOH
3207MLADÁ BOLESLAV627470DOBROVICE
3207MLADÁ BOLESLAV628239DOLANKY
3207MLADÁ BOLESLAV740845DOLNÍ ROKYTÁ
3207MLADÁ BOLESLAV630195DOLNÍ STAKORY
3207MLADÁ BOLESLAV631370DOUBRAVIČKA
3207MLADÁ BOLESLAV631876DRAHOTICE
3207MLADÁ BOLESLAV632147DRAŽICE
3207MLADÁ BOLESLAV638960HLAVENEC
3207MLADÁ BOLESLAV640905HOLÉ VRCHY
3207MLADÁ BOLESLAV780499HORKA U BAKOVA NAD JIZEROU
3207MLADÁ BOLESLAV642126HORKY NAD JIZEROU
3207MLADÁ BOLESLAV642665HORNÍ BUKOVINA
3207MLADÁ BOLESLAV644137HORNÍ STAKORY
3207MLADÁ BOLESLAV697567HOŠKOVICE
3207MLADÁ BOLESLAV648051HRDLOŘEZY U MLADÉ BOLESLAVI
3207MLADÁ BOLESLAV648736HRUŠOV NAD JIZEROU
3207MLADÁ BOLESLAV649171HŘIVNO
3207MLADÁ BOLESLAV649660HUSÍ LHOTA
3207MLADÁ BOLESLAV650641CHARVATCE U JABKENIC
3207MLADÁ BOLESLAV651371CHLOUMEK U MLADÉ BOLESLAVI
3207MLADÁ BOLESLAV652083CHOCNĚJOVICE
3207MLADÁ BOLESLAV653233CHOTĚTOV
3207MLADÁ BOLESLAV696587CHRÁST U MLADÉ BOLESLAVI
3207MLADÁ BOLESLAV654795CHUDÍŘ
3207MLADÁ BOLESLAV654809CHUDOPLESY
3207MLADÁ BOLESLAV655864JABKENICE
3207MLADÁ BOLESLAV696455JEMNÍKY U MLADÉ BOLESLAVI
3207MLADÁ BOLESLAV661287JIVINA
3207MLADÁ BOLESLAV66145.7JIZERNÍ VTELNO
3207MLADÁ BOLESLAV661503JOSEFŮV DŮL U MLADÉ BOLESLAVI
3207MLADÁ BOLESLAV664561KBEL
3207MLADÁ BOLESLAV665517KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU
3207MLADÁ BOLESLAV667056KNĚŽMOST
3207MLADÁ BOLESLAV667463KOBYLNICE
3207MLADÁ BOLESLAV667731KOCHÁNKY
3207MLADÁ BOLESLAV668541KOLOMUTY
3207MLADÁ BOLESLAV669351KOPRNÍK
3207MLADÁ BOLESLAV669679KORYTA U MNICHOVA HRADIŠTĚ
3207MLADÁ BOLESLAV669857KOSMONOSY
3207MLADÁ BOLESLAV669989KOSOŘICE
3207MLADÁ BOLESLAV670511KOSTELNÍ HLAVNO
3207MLADÁ BOLESLAV671321KOVANEC
3207MLADÁ BOLESLAV661295KOZMICE U JIVINY
3207MLADÁ BOLESLAV673676KRÁSNÁ VES
3207MLADÁ BOLESLAV674788KRNSKO
3207MLADÁ BOLESLAV67 9623LEDCE U MLADÉ BOLESLAVI
3207MLADÁ BOLESLAV608297LHOTICE U BOSNĚ
3207MLADÁ BOLESLAV681466LHOTKY U MLADÉ BOLESLAVI
3207MLADÁ BOLESLAV682799LIBICHOV
3207MLADÁ BOLESLAV683892LÍNY
3207MLADÁ BOLESLAV684244LIPNÍK
3207MLADÁ BOLESLAV708771LÍTKOVICE U KNĚŽMOSTU
3207MLADÁ BOLESLAV687235LOUKOV U MNICHOVA HRADIŠTĚ
3207MLADÁ BOLESLAV687278LOUKOVEC
3207MLADÁ BOLESLAV689106LUŠTĚNICE
3207MLADÁ BOLESLAV690023MALÁ BĚLÁ
3207MLADÁ BOLESLAV690571MALÉ VŠELISY
3207MLADÁ BOLESLAV752347MALOBRATŘICE
3207MLADÁ BOLESLAV696293MLADÁ BOLESLAV
3207MLADÁ BOLESLAV697575MNICHOVO HRADIŠTĚ
3207MLADÁ BOLESLAV661309MOHELNICE NAD JIZEROU
3207MLADÁ BOLESLAV661317MUKAŘOV U JIVINY
3207MLADÁ BOLESLAV608301MUŽSKÝ
3207MLADÁ BOLESLAV669369NÁSEDLNICE
3207MLADÁ BOLESLAV702943NĚMČÍCE U LUŠTĚNIC
3207MLADÁ BOLESLAV703281NEMYSLOVÍCE
3207MLADÁ BOLESLAV703559NEPŘEVAZKA
3207MLADÁ BOLESLAV661325NEVEKLOVICE
3207MLADÁ BOLESLAV704601NIMĚŘICE
3207MLADÁ BOLESLAV705276NOVÁ TELIB
3207MLADÁ BOLESLAV602108NOVÉ BENÁTKY
3207MLADÁ BOLESLAV602116OBODŘ
3207MLADÁ BOLESLAV708798OBRUBCE
3207MLADÁ BOLESLAV708801OBRUBY
3207MLADÁ BOLESLAV748366OTRADOVICE
3207MLADÁ BOLESLAV718742PĚČICE
3207MLADÁ BOLESLAV719552PĚTIKOZLY
3207MLADÁ BOLESLAV719609PĚTKOVÝ
3207MLADÁ BOLESLAV720968PÍSKOVÁ LHOTA
3207MLADÁ BOLESLAV721590PLAZY
3207MLADÁ BOLESLAV900125PODLÁZKY
3207MLADÁ BOLESLAV724190PODOLÍ U MNICHOVA HRADIŠTĚ
3207MLADÁ BOLESLAV733121PRODAŠICE
3207MLADÁ BOLESLAV736651PTÝROV
3207MLADÁ BOLESLAV737089RABAKOV
3207MLADÁ BOLESLAV740055REJŠICE
3207MLADÁ BOLESLAV741124ROKYTOVEC
3207MLADÁ BOLESLAV741426ROSTKOV
3207MLADÁ BOLESLAV674818ŘEHNICE
3207MLADÁ BOLESLAV745286ŘEPOV
3207MLADÁ BOLESLAV745812ŘITONICE
3207MLADÁ BOLESLAV746665SEDLEC U BENÁTEK NAD JIZEROU
3207MLADÁ BOLESLAV747165SEMČICE
3207MLADÁ BOLESLAV747645SEZENICE
3207MLADÁ BOLESLAV745821SKYŠICE
3207MLADÁ BOLESLAV751014SMILOVICE U LUŠTĚNIC
3207MLADÁ BOLESLAV752355SOLEC
3207MLADÁ BOLESLAV752606SOVENICE U MNICHOVA HRADIŠTĚ
3207MLADÁ BOLESLAV752673SOVÍNKY
3207MLADÁ BOLESLAV609528SRBSKO
3207MLADÁ BOLESLAV602124STARÉ BENÁTKY
3207MLADÁ BOLESLAV756300STRAŠNOV
3207MLADÁ BOLESLAV661333STRÁŽIŠTĚ U JIVINY
3207MLADÁ BOLESLAV756873STRENICE
3207MLADÁ BOLESLAV757098STRUHY
3207MLADÁ BOLESLAV758892SUDOVO HLAVNO
3207MLADÁ BOLESLAV667064SUHROVICE
3207MLADÁ BOLESLAV759350SUKORADY U MLADÉ BOLESLAVI
3207MLADÁ BOLESLAV675059SUŠNO
3207MLADÁ BOLESLAV761630SÝČINA
3207MLADÁ BOLESLAV724203SYCHROV NAD JIZEROU
3207MLADÁ BOLESLAV771856TUŘICE
3207MLADÁ BOLESLAV772267TÝNEC U DOBROVICE
3207MLADÁ BOLESLAV772771ÚHELNICE
3207MLADÁ BOLESLAV772780ÚHERCE
3207MLADÁ BOLESLAV773581ÚJEZD U LUŠTĚNIC
3207MLADÁ BOLESLAV773590ÚJEZDEC U LUŠTĚNIC
3207MLADÁ BOLESLAV774103UJKOVICE
3207MLADÁ BOLESLAV779415VELKÉ VŠELISY
3207MLADÁ BOLESLAV780502VESELÁ U MNICHOVA HRADIŠTĚ
3207MLADÁ BOLESLAV661341VICMANOV
3207MLADÁ BOLESLAV782297VINAŘICE U DOBROVICE
3207MLADÁ BOLESLAV782327VINEC
3207MLADÁ BOLESLAV784010VLKAVA
3207MLADÁ BOLESLAV689114VODĚRADY U LUŠTĚNIC
3207MLADÁ BOLESLAV787108VŠEJANY
3207MLADÁ BOLESLAV792373ZDĚTÍN U BENÁTEK NAD JIZEROU
3207MLADÁ BOLESLAV794015ZVÍŘEZICE
3207MLADÁ BOLESLAV795046ŽĎÁR U MNICHOVA HRADIŠTĚ
3207MLADÁ BOLESLAV796468ŽERČICE
3207MLADÁ BOLESLAV796786ŽIDNĚVES
3208NYMBURK602060BENÁTECKÁ VRUTICE
3208NYMBURK605841BOBNICE
3208NYMBURK676284BOŠÍN
3208NYMBURK615404BUDIMĚŘICE
3208NYMBURK634239ČERNÁ HORA U DYMOKUR
3208NYMBURK623792ČILEC
3208NYMBURK623920ČINĚVES
3208NYMBURK626651DLHOUPOLSKO
3208NYMBURK670618DOUBRAVA U KOSTOMLAT NAD LABEM
3208NYMBURK670821DOUBRAVANY
3208NYMBURK708381DRAHELICE
3208NYMBURK633909DVORY U NYMBURKA
3208NYMBURK634247DYMOKURY
3208NYMBURK637483HASINA
3208NYMBURK645028HOŘÁTEV
3208NYMBURK647519HRADÍŠTKO U SADSKÉ
3208NYMBURK648353HRONĚTICE
3208NYMBURK648647HRUBÝ JESENÍK
3208NYMBURK651184CHLEBY
3208NYMBURK652792CHOŤANKY
3208NYMBURK671339CHVALOVICE U NYMBURKA
3208NYMBURK659932JÍ KE V
3208NYMBURK602078JIŘICE
3208NYMBURK661422JIZBICE U NYMBURKA
3208NYMBURK662828KAMENNÉ ZBOŽÍ
3208NYMBURK670600KOSTOMLÁTKY
3208NYMBURK670626KOSTOMLATY NAD LABEM
3208NYMBURK670839KOŠÍK
3208NYMBURK671266KOUTY U PODĚBRAD
3208NYMBURK671347KOVÁNICE
3208NYMBURK671355KOVANSKO
3208NYMBURK674478KRCHLEBY U NYMBURKA
3208NYMBURK675539KŘEČKOV
3208NYMBURK676292KŘINEC
3208NYMBURK670634LÁNY U KOSTOMLAT NAD LABEM
3208NYMBURK679771LEDEČKY
3208NYMBURK686930LOUČEŇ
3208NYMBURK689505LYSÁ NAD LABEM
3208NYMBURK692344MCELY
3208NYMBURK692514MEČÍŘ
3208NYMBURK694533MILČICE U PEČEK
3208NYMBURK695190MILOVICE NAD LABEM
3208NYMBURK704016NETŘEBICE U NYMBURKA
3208NYMBURK704920NOUZOV U DYMOKUR
3208NYMBURK706841NOVÉ ZÁMKY
3208NYMBURK707287NOVÝ DVÔR U OSKOŘÍNKA
3208NYMBURK708232NYMBURK
3208NYMBURK711926OPOČNICE
3208NYMBURK711993OPOLANY
3208NYMBURK713163OSKOŘÍNEK
3208NYMBURK713406OSTRÁ
3208NYMBURK774286OSTROV U PODĚBRAD
3208NYMBURK718262PÁTEK U PODĚBRAD
3208NYMBURK686948PATŘÍN
3208NYMBURK721026PÍSTY U NYMBURKA
3208NYMBURK723495PODĚBRADY
3208NYMBURK742660PODLUŽANY
3208NYMBURK742678PODOLÍ U ROŽĎALOVIC
3208NYMBURK797278POJEDY
3208NYMBURK723541POLABEC
3208NYMBURK722791PŘEDHRADÍ
3208NYMBURK734381PŘEDNÍ LHOTA U PODĚBRAD
3208NYMBURK739545RASOVICE U NYMBURKA
3208NYMBURK742686ROŽĎALOVICE
3208NYMBURK745928SADSKÁ
3208NYMBURK670855SELETICE
3208NYMBURK747441SENICE
3208NYMBURK752614SOVENICE
3208NYMBURK670863SOVOLUSKY U KOŠÍKU
3208NYMBURK753807STARÁ LYSÁ
3208NYMBURK756059STRAKY
3208NYMBURK756326STRATOV
3208NYMBURK686956STUDCE
3208NYMBURK760684SVÍDNICE U DYMOKUR
3208NYMBURK615412ŠLOTAVA
3208NYMBURK769649TŘEBESTOVICE
3208NYMBURK670871TUCHOM
3208NYMBURK774294ÚMYSLOVICE
3208NYMBURK777765VE LENÍCE
3208NYMBURK723550VELKÉ ZBOŽÍ
3208NYMBURK781011VESTEC NAD MRLINOU
3208NYMBURK785881VRBICE U PODĚBRAD
3208NYMBURK787051VŠECHLAPY U NYMBURKA
3208NYMBURK676306ZÁBRDOVICE U KŘINCE
3208NYMBURK789828ZÁHORNICE U MĚSTCE KRÁLOVÉ
3208NYMBURK791687ZBOŽÍČKO
3208NYMBURK795739ŽEHUŇ
3208NYMBURK797286ŽITOVLICE
3209PRAHA - VÝCHOD601128BAŠŤ
3209PRAHA - VÝCHOD608076BOŘANOVICE
3209PRAHA - VÝCHOD609048BRANDÝS NAD LABEM
3209PRAHA - VÝCHOD609773BRÁZDIM
3209PRAHA - VÝCHOD792390BRNKY
3209PRAHA - VÝCHOD705403ČAKOVIČKY
3209PRAHA - VÝCHOD619159ČELÁKOVICE
3209PRAHA - VÝCHOD708976ČENKOV
3209PRAHA - VÝCHOD623440ČESTLICE
3209PRAHA - VÝCHOD658481DEHTÁRY
3209PRAHA - VÝCHOD627640DOBŘEJOVICE
3209PRAHA - VÝCHOD666017DRASTY
3209PRAHA - VÝCHOD627666HERINK
3209PRAHA - VÝCHOD784354HOSTICE U VODOCHOD
3209PRAHA - VÝCHOD646385HOVORCOVICE
3209PRAHA - VÝCHOD649678HUSINEC U ŘEŽE
3209PRAHA - VÝCHOD658499JENŠTEJN
3209PRAHA - VÝCHOD666033KLECANY
3209PRAHA - VÝCHOD666203KLÍČANY
3209PRAHA - VÝCHOD667854KOJETICE U PRAHY
3209PRAHA - VÝCHOD670308KOSTELEC U KŘÍŽKŮ
3209PRAHA - VÝCHOD788490KOZOVAZY
3209PRAHA - VÝCHOD676551KŘÍKOVÝ ÚJEZDEC
3209PRAHA - VÝCHOD767859LÁZNĚ TOUŠEŇ
3209PRAHA - VÝCHOD682667LÍBEZNICE
3209PRAHA - VÝCHOD692221MÁSLOVICE
3209PRAHA - VÝCHOD693448MEŠICE U PRAHY
3209PRAHA - VÝCHOD627682MODLETICE U DOBREJOVIC
3209PRAHA - VÝCHOD700118MRATÍN
3209PRAHA - VÝCHOD792764MSTĚTICE
3209PRAHA - VÝCHOD705411NOVÁ VES U PRAHY
3209PRAHA - VÝCHOD708038NOVÝ VESTEC
3209PRAHA - VÝCHOD623458NUPAKY
3209PRAHA - VÝCHOD708992ODOLENA VODA
3209PRAHA - VÝCHOD717550PANENSKÉ BŘEZANY
3209PRAHA - VÝCHOD725218POLERADY U PRAHY
3209PRAHA - VÝCHOD609251POPOVICE U BRANDÝSA NAD LABEM
3209PRAHA - VÝCHOD627704POPOVICKÝ
3209PRAHA - VÝCHOD726206POSTŘIŽÍN
3209PRAHA - VÝCHOD734209PŘEDBOJ
3209PRAHA - VÝCHOD792403PŘEMYŠLENÍ
3209PRAHA - VÝCHOD735302PŘEZLETICE
3209PRAHA - VÝCHOD737488RADĚJOVICE
3209PRAHA - VÝCHOD738247RADONICE U PRAHY
3209PRAHA - VÝCHOD619213SEDLČÁNKY
3209PRAHA - VÝCHOD746673SEDLEC U LÍBEZNIC
3209PRAHA - VÝCHOD750751SLUHY
3209PRAHA - VÝCHOD609170STARÁ BOLESLAV
3209PRAHA - VÝCHOD609269STRÁNKA U BRANDÝSA NAD LABEM
3209PRAHA - VÝCHOD759431SULICE
3209PRAHA - VÝCHOD792772SVÉMYSLICE
3209PRAHA - VÝCHOD762385ŠESTÁJOVICE U PRAHY
3209PRAHA - VÝCHOD662500TĚPTÍN
3209PRAHA - VÝCHOD777757VELEŇ
3209PRAHA - VÝCHOD777960VELIKÁ VES U PRAHY
3209PRAHA - VÝCHOD781126VĚTRUŠICE U KLECAN
3209PRAHA - VÝCHOD784362VODOCHODY U PRAHY
3209PRAHA - VÝCHOD619230ZÁLUŽÍ U ČELÁKOVIC
3209PRAHA - VÝCHOD609226ZÁPY
3209PRAHA - VÝCHOD792411ŽDIBY
3209PRAHA - VÝCHOD792781ZELENEČ
3209PRAHA - VÝCHOD793345ZLONÍN
3210PRAHA - ZÁPAD606863BOJANOVICE
3210PRAHA - ZÁPAD660078BOREK NAD SÁZAVOU
3210PRAHA - ZÁPAD609722BRATŘÍNOV
3210PRAHA - ZÁPAD616257BUŠ
3210PRAHA - ZÁPAD620351ČERNOLICE
3210PRAHA - ZÁPAD620386ČERNOŠICE
3210PRAHA - ZÁPAD621200ČERVENÝ ÚJEZD
3210PRAHA - ZÁPAD623946ČISOVICE
3210PRAHA - ZÁPAD628310DEBRNO
3210PRAHA - ZÁPAD627488DOBROVÍZ
3210PRAHA - ZÁPAD627763DOBŘIČ U PRAHY
3210PRAHA - ZÁPAD627810DOBŘICHOVICE
3210PRAHA - ZÁPAD628328DOLANY U PRAHY
3210PRAHA - ZÁPAD628794DOLNÍ BŘEZANY
3210PRAHA - ZÁPAD736414DOLNÍ JIRČANY
3210PRAHA - ZÁPAD631531DRAHÉLČICE
3210PRAHA - ZÁPAD743313DUŠNÍKY U RUDNÉ
3210PRAHA - ZÁPAD793213HODKOVICE U ZLATNÍKŮ
3210PRAHA - ZÁPAD733962HOLE U PRŮHONIC
3210PRAHA - ZÁPAD761591HOLE U SVRKYNE
3210PRAHA - ZÁPAD641456HOLUBICE V ČECHÁCH
3210PRAHA - ZÁPAD644773HOROMĚŘICE
3210PRAHA - ZÁPAD743321HOŘELICE
3210PRAHA - ZÁPAD662861HOŠTĚRADICE
3210PRAHA - ZÁPAD645834HOSTIVICE
3210PRAHA - ZÁPAD650323HVOZDNICE
3210PRAHA - ZÁPAD652989CHOTEČ U PRAHY
3210PRAHA - ZÁPAD654019CHRÁŠŤANY U PRAHY
3210PRAHA - ZÁPAD655465CHÝNĚ
3210PRAHA - ZÁPAD652997CHÝNICE
3210PRAHA - ZÁPAD681814CHÝNOV
3210PRAHA - ZÁPAD658260JENEČ U PRAHY
3210PRAHA - ZÁPAD658618JESENICE U PRAHY
3210PRAHA - ZÁPAD660175JILOVIŠTĚ
3210PRAHA - ZÁPAD660744JINOČANY
3210PRAHA - ZÁPAD662879KAMENNÝ PŘÍVOZ
3210PRAHA - ZÁPAD779351KAMÝK U VELKÝCH PŘÍLEP
3210PRAHA - ZÁPAD627828KARLÍK
3210PRAHA - ZÁPAD666343KLÍNEC
3210PRAHA - ZÁPAD666858KNĚŽEVES U PRAHY
3210PRAHA - ZÁPAD771350KNĚŽÍVKA
3210PRAHA - ZÁPAD669971KOSOŘ
3210PRAHA - ZÁPAD641464KOZINEC
3210PRAHA - ZÁPAD681822LETKY
3210PRAHA - ZÁPAD680761LETY U DOBŘICHOVIC
3210PRAHA - ZÁPAD628808LHOTA U DOLNÍCH BŘEŽAN
3210PRAHA - ZÁPAD681831LIBČICE NAD VLTAVOU
3210PRAHA - ZÁPAD682551LIBEŇ U LIBEŘE
3210PRAHA - ZÁPAD682560LIBEŘ
3210PRAHA - ZÁPAD683795LICHOCEVES
3210PRAHA - ZÁPAD645842LITOVICE
3210PRAHA - ZÁPAD623547MALÉ ČIČOVICE
3210PRAHA - ZÁPAD692719MĚCHENICE
3210PRAHA - ZÁPAD683809NOUTONICE
3210PRAHA - ZÁPAD708062MUČICE U RUDNÉ
3210PRAHA - ZÁPAD709352OHROBEC
3210PRAHA - ZÁPAD683817OKOŘ
3210PRAHA - ZÁPAD709719OKROUHLO
3210PRAHA - ZÁPAD712604OŘECH
3210PRAHA - ZÁPAD713279OSNICE
3210PRAHA - ZÁPAD724904POHOŘÍ U PRAHY
3210PRAHA - ZÁPAD733971PRŮHONICE
3210PRAHA - ZÁPAD749605PŘESTAVLKY U SLAP
3210PRAHA - ZÁPAD736422PSÁRY
3210PRAHA - ZÁPAD736635PTICE
3210PRAHA - ZÁPAD740195ROBLÍN
3210PRAHA - ZÁPAD742503ROZTOKY U PRAHY
3210PRAHA - ZÁPAD745804ŘITKA
3210PRAHA - ZÁPAD749613SLAPY NAD VLTAVOU
3210PRAHA - ZÁPAD755346STATENICE
3210PRAHA - ZÁPAD757381STŘEDOKLUKY
3210PRAHA - ZÁPAD761605SVRKYNĚ
3210PRAHA - ZÁPAD763250ŠTĚCHOVICE U PRAHY
3210PRAHA - ZÁPAD764825TACHLOVICE
3210PRAHA - ZÁPAD770396TŘEBOTOV
3210PRAHA - ZÁPAD771341TUCHOMĚŘICE
3210PRAHA - ZÁPAD771759TURSKO
3210PRAHA - ZÁPAD773239ÚHOLIČKY
3210PRAHA - ZÁPAD773247ÚHONICE
3210PRAHA - ZÁPAD774413ÚNĚTICE U PRAHY
3210PRAHA - ZÁPAD623555VELKÉ ČÍČOVICE
3210PRAHA - ZÁPAD779369VELKÉ PŘÍLEPY
3210PRAHA - ZÁPAD781029VESTEC U PRAHY
3210PRAHA - ZÁPAD784982VONOKLASY
3210PRAHA - ZÁPAD785318VRANÉ NAD VLTAVOU
3210PRAHA - ZÁPAD787272VŠENORY
3210PRAHA - ZÁPAD791962ZBUZANY
3210PRAHA - ZÁPAD713287ZDIMĚŘICE U PRAHY
3210PRAHA - ZÁPAD793221ZLATNÍKY U PRAHY
3210PRAHA - ZÁPAD794058ZVOLE U PRAHY
3210PRAHA - ZÁPAD742511ŽALOV
3211PŘÍBRAM607240BOR U BŘEZNICE
3211PŘÍBRAM614271BŘEZNICE
3211PŘÍBRAM784800BUBOVICE U BŘEZNICE
3211PŘÍBRAM619451ČENKOV U PŘÍBRAMĚ
3211PŘÍBRAM623806ČÍM
3211PŘÍBRAM639702HLUBYNĚ
3211PŘÍBRAM653284HNÉVŠÍN
3211PŘÍBRAM641944HORČÁPSKO
3211PŘÍBRAM767701HOŘEJANY
3211PŘÍBRAM649236HUDČICE
3211PŘÍBRAM653292CHOTILSKO
3211PŘÍBRAM669512KORKYNĚ
3211PŘÍBRAM653306KŘENIČNÁ
3211PŘÍBRAM676616KŘÍŽOV
3211PŘÍBRAM681806LIBČICE
3211PŘÍBRAM692085MARTINICE U BŘEZNICE
3211PŘÍBRAM761320NESTRAŠOVICE
3211PŘÍBRAM733784PROSTŘEDNÍ LHOTA
3211PŘÍBRAM754862STAROSEDLSKÝ HRÁDEK
3211PŘÍBRAM707651SUDOVICE
3211PŘÍBRAM761338SVOJŠICE
3211PŘÍBRAM785288TĚCHAŘOVICE
3211PŘÍBRAM767719TOCHOVICE
3211PŘÍBRAM761346TUŠOVICE
3211PŘÍBRAM785059VOZNICE
3211PŘÍBRAM789259ZÁBORNÁ LHOTA
3211PŘÍBRAM654094ZBENICE
3212RAKOVNÍK662313KALUBICE
3212RAKOVNÍK663310KARLOVA VES
3212RAKOVNÍK676390KŘIVOKLÁT
3212RAKOVNÍK679046LÁNY
3212RAKOVNÍK686336LODENICE
3212RAKOVNÍK693316MĚSTEČKO U KŘIVOKLÁTU
3212RAKOVNÍK700231MŠEC
3212RAKOVNÍK700240MŠECKÉ ŽEHROVICE
3212RAKOVNÍK706744NOVÉ STRAŠECÍ
3212RAKOVNÍK735051PŘERUBENICE
3212RAKOVNÍK737313RAČICE NAD BEROUNKOU
3212RAKOVNÍK742554ROZTOKY U KŘIVOKLÁTU
3212RAKOVNÍK743178RUDA U NOVÉHO STRAŠECÍ
3212RAKOVNÍK744671RYNHOLEC
3212RAKOVNÍK752894SRBEČ
3212RAKOVNÍK761737SÝKOŘICE
3212RAKOVNÍK771171TŘTICE U NOVÉHO STRAŠECÍ
3212RAKOVNÍK773794ÚJEZD NAD ZBEČNEM
3212RAKOVNÍK679062VAŠÍROV
3212RAKOVNÍK778257VELKÁ BUKOVÁ
3212RAKOVNÍK791377ZBEČNO
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE639583BAVOROVICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE797014BEČICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE787175BOHUNICE NAD VLTAVOU
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE607525BOREK U ČESKÝCH BUDĚJOVIC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE702056BOROVNICE U ČESKÝCH BUDĚJOVIC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE608025BORŠOV NAD VLTAVOU
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE608572BOŠILEC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE633615BRANÍŠOV U DUBNÉHO
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE745642BRANIŠOVICE U ŘÍMOVA
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE794147BŘEHOV
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE613941BŘEZÍ U TÝNA NAD VLTAVOU
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE763772BZÍ U DOLNÍHO BUKOVSKA
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE656747ČAKOV U ČESKÝCH BUDĚJOVIC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE656755ČAKOVEC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE618993ČEJKOVICE U HLUBOKÉ NAD VLTAV.
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE668460ČERVENÝ ÚJEZDEC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE621919ČESKÉ BUDĚJOVICE 1
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE621943ČESKÉ BUDĚJOVICE 2
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE622052ČESKÉ BUDĚJOVICE 3
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE622222ČESKÉ BUDĚJOVICE 4
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE622281ČESKÉ BUDĚJOVICE 5
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE622346ČESKÉ BUDĚJOVICE 6
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE622486ČESKÉ BUDĚJOVICE 7
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE622729ČESKÉ VRBNÉ
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE721093ČEŠNOVICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE624781DASNÝ
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE794155DEHTÁŘE U ČESKÝCH BUDĚJOVIC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE622320DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE645524DOBŘEJOVICE U HOSÍNA
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE628077DOBŠICE U TÝNA NAD VLTAVOU
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE628824DOLNÍ BUKOVSKO
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE750727DOLNÍ SLOVĚNICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE745651DOLNÍ STROPNICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE631124DOUBRAVA NAD VLTAVOU
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE654043DOUBRAVKA U TÝNA NAD VLTAVOU
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE631400DOUDLEBY
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE631833DRAHOTĚŠICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE633135DŘÍTEŇ
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE633534DUBIČNÉ
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE633623DUBNÉ
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE634255DYNÍN
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE683990HABŘÍ U LIPÍ
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE797031HARTMANICE U ŽIMUTIC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE702072HEŘMAŇ U ČESKÝCH BUDĚJOVIC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE746681HLAVATCE U ČESKÝCH BUDĚJOVIC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE639192HLINCOVÁ HORA
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE785679HLINSKO U VRÁTA
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE639605HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE772194HNĚVKOVICE U TÝNA NAD VLTAVOU
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE641588HOMOLE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE642673HORNÍ BUKOVSKO
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE685151HORNÍ MILETÍN
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE645532HOSÍN
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE646016HOSTY
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE648001HRDĚJOVICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE670049HROZNĚJOVICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE649589HŮRKY U LISOVA
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE649651HŮRY
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE793914HVOZDEC U LIŠOVA
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE760218CHLUM NAD MALŠÍ
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE653501CHOTÝČANY
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE654051CHRÁŠŤANY U TÝNA NAD VLTAVOU
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE654981CHVALEŠOVICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE633631JARONICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE670057JAROSLAVICE U KOSTELCE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE780880JEDOVARY
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE683027JELMO
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE659452JEZNICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE743461JIVNO
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE662208KALIŠTĚ U ČESKÝCH BUDĚJOVIC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE684007KALIŠTĚ U LIPÍ
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE662925KAMENNÝ ÚJEZD
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE613959KNÍN
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE613967KOČÍN
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE668478KOLNÝ
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE668516KOLODĚJE NAD LUŽNICÍ
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE654060KOLOMĚŘICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE670065KOSTELEC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE797057KRAKOVČICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE673111KRASEJOVKA
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE633640KŘENOVÍCE U DUBNÉHO
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE613975KŘTĚNOV
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE684015KVÍTKOVICE U LIPÍ
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE679798LEDENICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE685160LEVÍN U LIŠOVA
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE765783LHOTA POD HORAMI
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE634271LHOTA U DYNÍNA
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE668486LHOTICE U ČESKÝCH BUDĚJOVIC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE683035LIBNÍČ
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE684023LIPÍ
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE670073LÍŠNICE U KOSTELCE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE685178LI ŠOV
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE685828LITORADLICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE686204LITVÍNOVICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE686301LOČENICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE746703MALÉ CHRÁŠŤANY
3301 .ČESKÉ BUDĚJOVICE762440MAZELOV
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE763802MODRÁ HŮRKA
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE745707MOKRÝ LOM
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE639613MUNICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE626210MYDLOVARY U DÍVČIC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE633151NÁKŘÍ
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE702102NEDABYLE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE703389NEPLACHOV
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE686310NESMĚN U LOČENIC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE703907NETĚCHOVICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE702111NOVÁ VES U ČESKÝCH BUDĚJOVIC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE708143NUZICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE791628OHRAZENÍ
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE710491OLEŠNÍK
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE673137OTMANKA
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE668761PAŠINOVICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE646032PAŠOVICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE628841PELEJOVICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE721115PIŠTÍN
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE641618PLANÁ U ČESKÝCH BUDĚJOVIC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE721549PLAV
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE670081PONĚŠICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE628859POPOVICE U DOLNÍHO BUKOVSKA
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE725960POŘEŽANY
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE628093PŘEDČICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE736791PURKAREC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE631841RADONICE U DRAHOTĚŠIC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE738557RADOŠOVICE U ČESKÝCH BUDĚJOVIC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE741612ROUDNÉ
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE743470RUDOLFOV U ČESKÝCH BUDĚJOVIC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE745723ŘÍMOV
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE760226SEDLCE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE765791SEDLEC U TEMELÍNA
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE628867SEDLÍKOVICE U DOLNÍHO BUKOVSKA
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE668770SEDLO U KOMÁŘIC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE785091SLAVČE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE787205SLAVĚTICE U VŠEMYSLIC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE628107SMILOVÍCE U TÝNA NAD VLTAVOU
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE797065SOBĚTICE U ŽIMUTIC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE753131SRUBEC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE754331STARÉ HODĚJOVICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE756598STRÁŽKOVICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE738565STRÝČICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE758035STŘÍŽOV NAD MALŠÍ
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE760234SVATÝ JAN NAD MALŠÍ
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE762458ŠEVĚTÍN
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE763829ŠTIPOKLASY
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE765805TEMELÍN
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE765813TEMELINEC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE702528TODNĚ
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE768448TROCNOV
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE633658TŘEBÍN
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE662216TŘEBOTOVICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE628115TŘITIM
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE725978TUCHONICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE738573TUPESY
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE772127TÝN NAD VLTAVOU
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE774731ÚSILNÉ
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE777382VČELNÁ
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE668494VELECHVÍN
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE741621VIDOV
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE782882VITÍN
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE631850VLKOV U DRAHOTĚŠIC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE793922VLKOVICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE785105VRÁBČE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE785687VRÁŤO
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE787213VŠEMYSLICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE787221VŠETEČ
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE789089ZÁBLATÍ
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE789283ZÁBOŘÍ U ČESKÝCH BUDĚJOVIC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE789755ZAHÁJÍ U HLUBOKÉ NAD VLTAVOU
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE785121ZAHORČICE U VRÁBČE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE662224ZALINY
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE641626ZÁVRATY
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE791644ZBOROV
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE793272ZLIV U ČESKÝCH BUDĚJOVIC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE614009ZVĚRKOVICE U TÝNA NAD VLTAVOU
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE793931ZVÍKOV U LIŠOVA
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE794163ŽABOVŘESKY U ČESKÝCH BUDĚJOVIC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE797073ŽIMUTICE
3302ČESKÝ KRUMLOV603210BESEDNICE
3302ČESKÝ KRUMLOV630241DOLNÍ SVINCE
3302ČESKÝ KRUMLOV790796CHLUMEC
3302ČESKÝ KRUMLOV675768KŘEMŽE
3302ČESKÝ KRUMLOV630284PROSTŘEDNÍ SVINCE
3302ČESKÝ KRUMLOV777820PROSTŘEDNÍ SVINCE-HOLKOV
3302ČESKÝ KRUMLOV751677SOBĚNOV
3302ČESKÝ KRUMLOV698156ZÁHORKOVICE
3303JINDŘICHŮV HRADEC600873BÁŇOVICE
3303JINDŘICHŮV HRADEC655074BĚLČOVICE
3303JINDŘICHŮV HRADEC604372BÍLKOV
3303JINDŘICHŮV HRADEC607533BOREK U DAČIC
3303JINDŘICHŮV HRADEC615218BUDEČ
3303JINDŘICHŮV HRADEC615455BUDÍŠKOVICE
3303JINDŘICHŮV HRADEC617865ClZKRAJOV
3303JINDŘICHŮV HRADEC621064ČERVENÝ HRÁDEK U DAČIC
3303JINDŘICHŮV HRADEC624403DAČICE
3303JINDŘICHŮV HRADEC625698DEŠNÁ u DAČIC
3303JINDŘICHŮV HRADEC604381DOBROHOŠŤ
3303JINDŘICHŮV HRADEC617873DOLNÍ BOLÍKOV
3303JINDŘICHŮV HRADEC629847DOLNÍ NĚMČÍCE
3303JINDŘICHŮV HRADEC639532HLUBOKÁ U DAČIC
3303JINDŘICHŮV HRADEC617881HOLEŠICE u CIZKRAJOVA
3303JINDŘICHŮV HRADEC644030HORNÍ SLATINA
3303JINDŘICHŮV HRADEC629855HOSTKOVICE U DOLNÍCH NĚMČÍC
3303JINDŘICHŮV HRADEC651770HRADÍŠŤKO U DAČIC
3303JINDŘICHŮV HRADEC649074HŘÍŠICE
3303JINDŘICHŮV HRADEC651788CHLUMEC U DAČIC
3303JINDŘICHŮV HRADEC655023CHVALETÍN
3303JINDŘICHŮV HRADEC655082CHVALKOVICE U DEŠNÉ
3303JINDŘICHŮV HRADEC621072JERSICE
3303JINDŘICHŮV HRADEC666009KLEC
3303JINDŘICHŮV HRADEC670553KOSTELNÍ VYDŘÍ
3303JINDŘICHŮV HRADEC718718LIDÉŘOVICE
3303JINDŘICHŮV HRADEC684325LIPOLEC
3303JINDŘICHŮV HRADEC705357MALÁ ROSIČKA
3303JINDŘICHŮV HRADEC691411MALÝ PĚČÍN
3303JINDŘICHŮV HRADEC769681MÁNESOVICE
3303JINDŘICHŮV HRADEC691704MARKÉTA
3303JINDŘICHŮV HRADEC750344MAŘÍ Ž
3303JINDŘICHŮV HRADEC691712MODLETICE
3303JINDŘICHŮV HRADEC750352MUTISOV
3303JINDŘICHŮV HRADEC617890MUTNÁ
3303JINDŘICHŮV HRADEC663221NÍTOVICE
3303JINDŘICHŮV HRADEC706116NOVÉ DVORY
3303JINDŘICHŮV HRADEC754315NOVÉ HOBZÍ
3303JINDŘICHŮV HRADEC720712NOVÉ SADY U PÍSEČNÉHO
3303JINDŘICHŮV HRADEC713384OSTOJKOVICE
3303JINDŘICHŮV HRADEC718726PEČ
3303JINDŘICHŮV HRADEC720721PÍSEČNÉ U SLAVONIC
3303JINDŘICHŮV HRADEC625701PLAČOVICE
3303JINDŘICHŮV HRADEC637530POLŠTĚ
3303JINDŘICHŮV HRADEC725617PONĚDRAŽ
3303JINDŘICHŮV HRADEC725625PONĚDRÁŽKA
3303JINDŘICHŮV HRADEC670561PROSTŘEDNÍ VYDŘÍ
3303JINDŘICHŮV HRADEC739278RANCÍŘOV
3303JINDŘICHŮV HRADEC744816ŘEČICE
3303JINDŘICHŮV HRADEC749974SLAVĚTÍN U SLAVONIC
3303JINDŘICHŮV HRADEC750361SLAVONICE
3303JINDŘICHŮV HRADEC686701SMRŽOV U LOMNICE NAD LUŽNICÍ
3303JINDŘICHŮV HRADEC754323STARÉ HOBZÍ
3303JINDŘICHŮV HRADEC769690TŘEBĚTICE U DAČIC
3303JINDŘICHŮV HRADEC718734URBANEČ
3303JINDŘICHŮV HRADEC655031VÁCLAVOV U CHVALETÍNA
3303JINDŘICHŮV HRADEC779695VELKÝ PĚČÍN
3303JINDŘICHŮV HRADEC780391VESCE U DAČIC
3303JINDŘICHŮV HRADEC784184VNOROVICE
3303JINDŘICHŮV HRADEC784923VOLFÍŘOV
3303JINDŘICHŮV HRADEC725633ZÁBLATÍ U PONĚDRAŽE
3303JINDŘICHŮV HRADEC655091ŽUPANOVICE U DEŠNÉ
3304PELHŘIMOV609692BRATŘÍCE
3304PELHŘIMOV645061BŘEZINA U HOŘEPNÍKU
3304PELHŘIMOV618527ČÁSLAVSKO
3304PELHŘIMOV634433
3304PELHŘIMOV645079HOŘEPNÍK
3304PELHŘIMOV655490CHÝSTOVICE
3304PELHŘIMOV692131CHYŠNÁ
3304PELHŘIMOV659207JETŘICHOVEC
3304PELHŘIMOV670758KOŠETICE
3304PELHŘIMOV676136KRAMOLÍN U KŘEŠÍNA
3304PELHŘIMOV676144KŘEŠÍN U PACOVA
3304PELHŘIMOV688771LUKAVEC U PACOVA
3304PELHŘIMOV692140MARTINICE U ONŠOVA
3304PELHŘIMOV717215PACOV
3304PELHŘIMOV721051PÍŠŤ U HUMPOLCE
3304PELHŘIMOV616249RADĚJOV U BUŘENIC
3304PELHŘIMOV741574ROUČKOVICE
3304PELHŘIMOV745936SALAČOVA LHOTA
3304PELHŘIMOV746045SAMŠÍN
3304PELHŘIMOV692158SKORANOVICE
3304PELHŘIMOV618551ŠTĚDROVICE
3304PELHŘIMOV711365TĚŠKOVICE U ONŠOVA
3304PELHŘIMOV787591VYKLANTICE
3304PELHŘIMOV792969ZHOŘEC U PACOVA
3305PÍSEK607789BOROVANY U MILEVSKA
3305PÍSEK632198DRAŽÍC
3305PÍSEK654442CHŘEŠTOVICE
3305PÍSEK654451JEHNĚDNO
3305PÍSEK733849MILENOVÍCE
3305PÍSEK749265NĚMĚJICE
3305PÍSEK795097NOVÁ VES U PROTIVÍNA
3305PÍSEK749273PÍSECKÁ SMOLEČ
3305PÍSEK733857PROTIVÍN
3305PÍSEK760064RAKOV U SVATKOVIC
3305PÍSEK749281SLABČICE
3305PÍSEK760072SVATKOVICE
3305PÍSEK674311TĚŠÍNOV U PROTIVÍNA
3305PÍSEK600261ÚDRAŽ
3305PÍSEK674320ZÁBOŘÍ U PROTIVÍNA
3305PÍSEK795101ŽĎÁR U PROTIVÍNA
3306PRACHATICE655244BABICE U NETOLIC
3306PRACHATICE642959DOLNÍ CHRÁŠŤANY
3306PRACHATICE655252CHVALOVICE U NETOLIC
3306PRACHATICE691216KRTELY
3306PRACHATICE655261LUŽICE U NETOLIC
3306PRACHATICE691224MALOVICE U NETOLIC
3306PRACHATICE703940NETOLICE
3306PRACHATICE689785OLŠOVICE
3306PRACHATICE655279ZVĚŘETICE
3307STRAKONICE605247BLATNÁ
3307STRAKONICE789291BRATRONICE
3307STRAKONICE784338ČAVYNĚ
3307STRAKONICE623482ČÍČENICE
3307STRAKONICE636533HAJANY U BLATNÉ
3307STRAKONICE645796HOSTIŠOVICE
3307STRAKONICE773603HVOŽĎANY U VODŇAN
3307STRAKONICE651117CHELČICE
3307STRAKONICE651494CHLUM U BLATNÉ
3307STRAKONICE775754CHOBOT
3307STRAKONICE667579KOCELOVÍCE
3307STRAKONICE605239LAŽÁNKY
3307STRAKONICE689734MAČKOV
3307STRAKONICE681962NESTANICE
3307STRAKONICE725111POLE
3307STRAKONICE737402RADČICE U VODŇAN
3307STRAKONICE755745STOŽICE
3307STRAKONICE766976TCHOŘOVICE
3307STRAKONICE651125TRUSKOVICE
3307STRAKONICE773611ÚJEZD U VODŇAN
3307STRAKONICE784281VODŇANY
3308TÁBOR601543BECHYNĚ
3308TÁBOR758825BECHYŇSKÁ SMOLEČ
3308TÁBOR758833BEŽEROVICE
3308TÁBOR605174BLATEC U HODĚTÍNA
3308TÁBOR607606BORKOVICE
3308TÁBOR614386BŘEZNICE U BECHYNĚ
3308TÁBOR619477ČENKOV U BECHYNĚ
3308TÁBOR619485ČENKOV U MALŠIC
3308TÁBOR758841ČERNÝŠOVICE
3308TÁBOR627372DOBRONICE U BECHYNĚ
3308TÁBOR619493DOBŘEJICE
3309TÁBOR748722DUDOV
3308TÁBOR739588HAŠKOVCOVA LHOTA
3308TÁBOR640263HODĚTÍN
3308TÁBOR640387HODONICE U BECHYNĚ
3308TÁBOR650358HVOŽĎANY U BECHYNĚ
3308TÁBOR790702KLEČATY
3308TÁBOR753203KŘÍDA U STÁDLCE
3308TÁBOR790711MAŽICE
3308TÁBOR691925OBORA U MARŠOVÁ
3308TÁBOR724211PODOLÍ U RATIBOŘSKÝCH HOR
3308TÁBOR737593RADĚTICE U BECHYNĚ
3308TÁBOR739600RATAJE U BECHYNĚ
3308TÁBOR601560SENOŽATY U BECHYNĚ
3308TÁBOR758876SUDOMĚŘICE U BECHYNĚ
3308TÁBOR760901SVINY
3308TÁBOR619515VŠECHLAPY U MALŠIC
3308TÁBOR638943VYHNÁNICE
3308TÁBOR790044ZÁHOŘÍ U BECHYNĚ
3308TÁBOR790729ZÁLŠÍ
3401DOMAŽLICE600717BABYLON
3401DOMAŽLICE601624BĚLÁ NAD RADBUZOU
3401DOMAŽLICE700479BEZVĚROV I
3401DOMAŽLICE605620BLÍŽEJOV
3401DOMAŽLICE608181BOŘÍCE U DOMAŽLIC
3401DOMAŽLICE770060BOZDÍŠ
3401DOMAŽLICE692352BŘEZÍ U MECLOVA
3401DOMAŽLICE615781BUKOVÁ U SEMNĚVIC
3401DOMAŽLICE601632BYSTŘICE U BĚLÉ NAD RADBUZOU
3401DOMAŽLICE601641ČEČÍN
3401DOMAŽLICE601659ČERNÁ HORA U BĚLÉ NAD RADBUZOU
3401DOMAŽLICE644935DOLNÍ METELSKO
3401DOMAŽLICE630853DOMAŽLICE
3401DOMAŽLICE601667DOUBRAVKA U BĚLÉ NAD RADBUZOU
3401DOMAŽLICE631884DRAHOTíN
3401DOMAŽLICE632112DRAŽENOV
3401DOMAŽLICE763837HAŠOV
3401DOMAŽLICE637980HAVLOVICE U DOMAŽLIC
3401DOMAŽLICE644927HORNÍ METELSKO
3401DOMAŽLICE645931HOROUŠANY U HOSTOUNĚ
3401DOMAŽLICE644960HORŠOV
3401DOMAŽLICE644871HORŠOVSKÝ TÝN
3401DOMAŽLICE645940HOSTOUŇ U HORŠOVSKÉHO TÝNA
3401DOMAŽLICE649031HŘÍCHOVICE
3401DOMAŽLICE697451HVOŽĎANY U POBĚŽOVIC
3401DOMAŽLICE653900CHRASTAVÍCE
3401DOMAŽLICE781622CHŘEBŘANY
3401DOMAŽLICE770078JENÍKOVICE U HORŠOVSKÉHO TÝNA
3401DOMAŽLICE644943KOCOUROV U HORŠOVSKÉHO TÝNA
3401DOMAŽLICE671231KOUT NA ŠUMAVĚ
3401DOMAŽLICE747335KRAKOV
3401DOMAŽLICE781631LIBOSVÁRY
3401DOMAŽLICE689319LUŽENIČKY
3401DOMAŽLICE692361MAŠOVICE U MECLOVA
3401DOMAŽLICE692379MECLOV
3401DOMAŽLICE753009MEDNÁ
3401DOMAŽLICE641391MĚLNÍCE
3401DOMAŽLICE693561MEZHOLEZY U HORŠOVSKÉHO TÝNA
3401DOMAŽLICE694509MILAVČE
3401DOMAŽLICE645958MIRKOVICE
3401DOMAŽLICE695S55MÍŘKOV
3401DOMAŽLICE743950MOSTEK U RYBNÍKU
3401DOMAŽLICE700070MRAKOV
3401DOMAŽLICE700461MUTĚNÍN
3401DOMAŽLICE770094NĚMČÍCE U TŘEBNIC
3401DOMAŽLICE704342NEVOLIČE
3401DOMAŽLICE743968NOVOSEDLY U RYBNÍKU
3401DOMAŽLICE707767OHNIŠŤOVICE
3401DOMAŽLICE781649OPLOTEC
3401DOMAŽLICE707775OTOV U NOVÉHO KRAMOLÍNA
3401DOMAŽLICE707759PAŘEZOV
3401DOMAŽLICE719951PETROVICE U DOMAŽLIC
3401DOMAŽLICE751189PLEŠ
3401DOMAŽLICE722863POBĚŽOVICE U DOMAŽLIC
3401DOMAŽLICE753017POLŽICE U HORŠOVSKÉHO TÝNA
3401DOMAŽLICE72616BPOSTREKOV
3401DOMAŽLICE641405PŘES
3401DOMAŽLICE738255RADONICE U MILAVČÍ
3401DOMAŽLICE722871SEDLEC U POBĚŽOVIC
3401DOMAŽLICE746908SEDLICE U DOMAŽLIC
3401DOMAŽLICE747343SEMNĚVICE
3401DOMAŽLICE675911SEMOŠICE
3401DOMAŽLICE641413SKAŘEZ
3401DOMAŽLICE645966SLATINA U HOSTOUNĚ
3401DOMAŽLICE751162SMOLOV
3401DOMAŽLICE752771SPÁŇOV
3401DOMAŽLICE753033SRBY U HORŠOVSKÉHO TÝNA
3401DOMAŽLICE700487STARÝ KRAMOLÍN
3401DOMAŽLICE763845SVINNÁ U ŠTÍTAR
3401DOMAŽLICE645974SVRŽNO
3401DOMAŽLICE631922ŠIBANOV
3401DOMAŽLICE631931ŠIDLÁKOV
3401DOMAŽLICE707783ŠITBOŘ
3401DOMAŽLICE763853ŠTÍTARY NAD RADBUZOU
3401DOMAŽLICE763861TASNOVICE
3401DOMAŽLICE768065TRHANOV
3401DOMAŽLICE770108TŘEBNICE U DOMAŽLIC
3401DOMAŽLICE601675ÚJEZD SVATÉHO KŘÍŽE
3401DOMAŽLICE747351VĚVROV
3401DOMAŽLICE781657VIDÍCE
3401DOMAŽLICE753041VÍTÁNÍ
3401DOMAŽLICE707791VLKANOV U NOVÉHO KRAMOLÍNA
3401DOMAŽLICE789925ZAHOŘANY U DOMAŽLIC
3401DOMAŽLICE722880ZÁMĚLIČ
3401DOMAŽLICE743925ZÁVIST U RYBNÍKU
3401DOMAŽLICE794996ŽDÁNOV
3401DOMAŽLICE751171ŽELEZNÁ U SMOLOVÁ
3402CHEB669202BOR U KOPANINY
3402CHEB694771DĚVÍN
3402CHEB768880DLOUHÉ MOSTY
3402CHEB681598DOBROŠOV U LIBÉ
3402CHEB694789DOLNÍ ČÁSTKOV
3402CHEB769495DOUBÍ U TŘEBENĚ
3402CHEB694835DOUBRAVA
3402CHEB769509DVOREK
3402CHEB634646FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
3402CHEB694797HLUBOKÁ U MILHOSTOVA
3402CHEB701734HNĚVÍN
3402CHEB694801HORKA U MILHOSTOVA
3402CHEB634654HORNÍ LOMANY
3402CHEB769517HORNÍ VES U TŘEBENĚ
3402CHEB707686HRZÍN U NOVÉHO KOSTELA
3402CHEB650919CHEB
3402CHEB769525CHOCOVICE
3402CHEB634638JEDLIČNÁ
3402CHEB768898JINDŘICHOV U TRŠNIC
3402CHEB634662KRAPICE
3402CHEB676632KŘIŽOVATKA
3402CHEB769533LESINA
3402CHEB707694LESNÁ U NOVÉHO KOSTELA
3402CHEB721611LOMNICKÁ U pLESNÉ
3402CHEB726435LOUŽEK
3402CHEB681636LUŽNÁ U FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ
3402CHEB694813MILHOSTOV
3402CHEB669229MLÝNEK
3402CHEB676667MOSTEK U KŘIŽOVATKY
3402CHEB726591MÝTINKA U POUSTKY
3402CHEB701742NEBANICE
3402CHEB676641NOVÁ VES U KŘIŽOVATKY
3402CHEB698296NOVÝ ŽĎÁR
3402CHEB726605OSTROH
3402CHEB748102SKALNÁ
3402CHEB634689SLATINA U FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ
3402CHEB748111STARÝ RYBNÍK
3402CHEB650871STŘÍŽOV U CHEBU
3402CHEB748137SUCHÁ U SKALNÉ
3402CHEB721646ŠNEKY
3402CHEB768901TRŠNICE
3402CHEB721654VACKOV
3402CHEB694827VACKOVÉC
3402CHEB676659VELKÝ LUH
3402CHEB748145VELKÝ RYBNÍK U SKALNÉ
3402CHEB784630VOJTANOV
3402CHEB769576VOKOV U TŘEBENĚ
3402CHEB748129VONŠOV
3402CHEB634697ŽÍROVICE
3403KARLOVY VARY663581BOHATÍCE
3403KARLOVY VARY663701DRÁHOVÍCE
3403KARLOVY VARY663549DVORY
3403KARLOVY VARY716596OTOVICE U KARLOVÝCH VAR
3403KARLOVY VARY663557RYBÁŘE
3403KARLOVY VARY753858STARÁ ROLE
3403KARLOVY VARY631060TAŠOVICE
3403KARLOVY VARY663492TUHNICE
3406PLZEŇ - JIH703460DVOREC
3406PLZEŇ - JIH665495KLÁŠTER U NEPOMUKA
3406PLZEŇ - JIH786187SRBY NAD ÚSLAVOU
3406PLZEŇ - JIH697991TŘEBČICE
3406PLZEŇ - JIH795569ŽĎÁR U BLOVIC
3407PLZEŇ - SEVER619434ČEMINY
3407PLZEŇ - SEVER722812DOLANY U STŘÍBRA
3407PLZEŇ - SEVER638684DOLNÍ SEKYŘANY
3407PLZEŇ - SEVER631141DOUBRAVA U PLZNĚ
3407PLZEŇ - SEVER774171HRACHOLUSKY NADE MŽÍ
3407PLZEŇ - SEVER774197KNÍ JE
3407PLZEŇ - SEVER702706LHOTKA U NEKMÍŘE
3407PLZEŇ - SEVER774383LÍPA U ÚNEŠOVA
3407PLZEŇ - SEVER649503LIPNO U HUNČIC
3407PLZEŇ - SEVER693430MĚSTO TOUŠKOV
3407PLZEŇ - SEVER685208NÁKLOV
3407PLZEŇ - SEVER721522NEBŘEZINY
3407PLZEŇ - SEVER721735PLEŠNICE
3407PLZEŇ - SEVER722804PŇOVANY
3407PLZEŇ - SEVER679640PŘÍŠOV
3407PLZEŇ - SEVER740551ROCHLOV
3407PLZEŇ - SEVER685216TŘEBOBUZ
3407PLZEŇ - SEVER774219ÚLICE
3408ROKYCANY662402KAMENEC U RADNIC
3408ROKYCANY681369LHOTKA U RADNIC
3409SOKOLOV685861HORNÍ ČÁSTKOV
3409SOKOLOV672254HRÁDEK U KRAJKOVÉ
3409SOKOLOV661601KACEŘOV U KYNŠPERKA NAD OHŘÍ
3409SOKOLOV685879LÍTOV
3409SOKOLOV672301MARKVAREC U KRAJKOVÉ
3409SOKOLOV710962OLOVÍ
3410TACHOV602531BENEŠOVICE
3410TACHOV602701BERNARTICE
3410TACHOV770655BEZDĚKOV U TŘEMEŠNÉHO
3410TACHOV607291BOJEČNICE
3410TACHOV710261BONĚTICE
3410TACHOV710270BONĚTIČKY
3410TACHOV607304BOR U TACHOVA
3410TACHOV602710BOREK U TACHOVA
3410TACHOV607312BOROVANY U BORU
3410TACHOV667927BŘETISLAV
3410TACHOV617385CEBIV
3410TACHOV754731DARMYŠL
3410TACHOV602728DEHETNÁ
3410TACHOV680281DOLNÍ VÍSKA
3410TACHOV770663DUBEC
3410TACHOV778702JADRUŽ
3410TACHOV607347KOŠOV U BORU
3410TACHOV620416KRÁSNÉ ÚDOLÍ U ČERNOŠÍNA
3410TACHOV778711KUNDRATICE U PŘIMDY
3410TACHOV678830LABUŤ
3410TACHOV607355LUŽNÁ U BORU
3410TACHOV778729MALÉ DVORCE
3410TACHOV736104NOVÁ VES POD PŘIMDOU
3410TACHOV710288OLEŠNÁ
3410TACHOV770671PAVLÍKOV U TŘEMEŠNÉHO
3410TACHOV733717PROSTIBOŘ
3410TACHOV736112PŘIMDA
3410TACHOV754749RACOV
3410TACHOV771112RÁJOV U TŘÍŠKOLUP
3410TACHOV756351SOUMĚŘ
3410TACHOV754757STARÉ SEDLO U TACHOVA
3410TACHOV602736STRACHOVICE U BERNARTIC
3410TACHOV756369STRÁŽ U TACHOVA
3410TACHOV742601SVATÁ KATEŘINA U ROZVADOVA
3410TACHOV761451SVOJŠÍN
3410TACHOV792888TELÍCE
3410TACHOV770680TŘEMEŠNÉ
3410TACHOV771121TŘÍSKOLUPY POD PŘIMDOU
3410TACHOV612677TUNĚCHODY U STŘÍBRA
3410TACHOV773824ÚJEZD POD PŘIMDOU
3410TACHOV778737VELKÉ DVORCE
3410TACHOV607398VYSOČANY U BORU
3410TACHOV790290ZÁCHLUMÍ U STŘÍBRA
3502DĚČÍN625230BYNOV
3502DĚČÍN624926DĚČÍN
3502DĚČÍN625035DĚČÍN-STARÉ MĚSTO
3502DĚČÍN614211FOLKNÁŘE
3502DĚČÍN672700FUKOV
3502DĚČÍN625221HORNÍ OLDŘICHOV
3502DĚČÍN625086CHROCHVICE
3502DĚČÍN607185KŘEŠICE U DĚČÍNA
3502DĚČÍN600458LABSKÁ STRÁŇ
3502DĚČÍN660051MARTINĚVES U DĚČÍNA
3502DĚČÍN625141PODMOKLY
3502DĚČÍN686280SEVERNÍ
3502DĚČÍN781886VILÉMOV U ŠLUKNOVA
3503CHOMUTOV614491BŘEZNO U CHOMUTOVA
3503CHOMUTOV614505DENĚTICE
3503CHOMUTOV692255DOBŘENEC 2
3503CHOMUTOV782416HÁJ 2 U VINTÍŘOVA
3503CHOMUTOV614513HOLETICE
3503CHOMUTOV648779HRUŠOVANY U CHOMUTOVA
3503CHOMUTOV650722CHBANY
3503CHOMUTOV661686KADAŇ
3503CHOMUTOV782432KOJETÍN 2 U RADONIC
3503CHOMUTOV692271KONICE 2 U MAŠŤOVA
3503CHOMUTOV648787LAŽANY U CHOMUTOVA
3503CHOMUTOV681903LIBĚDICE
3503CHOMUTOV692280MAŠŤOV
3503CHOMUTOV772593NEZABYLICE
3503CHOMUTOV773255PASTVINY 1
3503CHOMUTOV719561PĚTI PSY
3503CHOMUTOV725048POLÁKY
3503CHOMUTOV650731PŘESKAKY
3503CHOMUTOV719579RAČETICE
3503CHOMUTOV738280RADONICE U KADANĚ
3503CHOMUTOV740675ROKLE
3503CHOMUTOV650749ROZTYLY
3503CHOMUTOV782475SEDLEC I U RADONIC
3503CHOMUTOV650757SOBĚSUKY NAD OHŘÍ
3503CHOMUTOV614548STRANNÁ U NECHRÁNÍC
3503CHOMUTOV759597SUŠANY
3503CHOMUTOV604160ŠKRLE
3503CHOMUTOV771899TUŠIMICE
3503CHOMUTOV773280ÚHOŠŤ
3503CHOMUTOV773271ÚHOŠŤANY
3503CHOMUTOV650765VADKOVICE
3503CHOMUTOV778001VELIKÁ VES
3503CHOMUTOV650773VIKLETICE
3503CHOMUTOV781894VILÉMOV U KADANĚ
3503CHOMUTOV782238VINAŘE U KADANĚ
3503CHOMUTOV782441VINTÍŘOV U RADONIC
3503CHOMUTOV782459VOJNÍN
3503CHOMUTOV787035VŠEHRDY
3503CHOMUTOV648795VYSOČANY U CHOMUTOVA
3505LIBEREC667498KOBYLY
3505LIBEREC735744NESVAČILY U VŠELIBIC
3505LIBEREC736309PŘÍŠOVICE
3505LIBEREC751847STŘÍŽOVICE U PĚNČÍNA
3505LIBEREC760731SVIJANSKÝ ÚJEZD
3505LIBEREC760749SVIJANY
3506LITOMĚŘICE606669BOHUŠOVICE NAD OHŘÍ
3506LITOMĚŘICE609919BRŇANY
3506LITOMĚŘICE723339BRNÍKOV
3506LITOMĚŘICE612898BROZANY
3506LITOMĚŘICE614971BŘEŽANY NAD OHŘÍ
3506LITOMĚŘICE620335ČERNIV
3506LITOMĚŘICE622583ČESKÉ KOPISTY
3506LITOMĚŘICE628182DOKSANY
3506LITOMĚŘICE633321DUBANY
3506LITOMĚŘICE634441EVAŇ
3506LITOMĚŘICE634450HORKA U LIBOCHOVIC
3506LITOMĚŘICE612901HOSTĚNICE U BROZAN
3506LITOMĚŘICE648086HRDLY
3506LITOMĚŘICE653225CHOTĚŠOV U VRBIČAN
3506LITOMĚŘICE664693KEBLICE
3506LITOMĚŘICE741795KOSTELEC NAD OHŘÍ
3506LITOMĚŘICE639273LBÍN
3506LITOMĚŘICE676063LEVOUSY
3506LITOMĚŘICE683124LIBOCHOVICE
3506LITOMĚŘICE685429LITOMĚŘICE
3506LITOMĚŘICE706337NOVÉ KOPISTY
3506LITOMĚŘICE725773POPLZE
3506LITOMĚŘICE733482PROSMYKY
3506LITOMĚŘICE738701RADOVESICE U LIBOCHOVIC
3506LITOMĚŘICE740560ROCHOV
3506LITOMĚŘICE747831SIŘEJOVICE
3506LITOMĚŘICE749648SLATINA POD HAZMBURKEM
3506LITOMĚŘICE724840STAŇKOVICE
3506LITOMĚŘICE766470TEREZÍN
3506LITOMĚŘICE785997VRBIČANY U LOVOSIC
3506LITOMĚŘICE794171ŽABOVŘESKY NAD OHŘÍ
3507LOUNY605786BLŠANY
3507LOUNY614904BŘEŽANY U ŽATCE
3507LOUNY616320BUŠKOVICE
3507LOUNY619621ČERADICE U ŽATCE
3507LOUNY614912ČÍŇOV
3507LOUNY664456DOLANKY U KAŠTIC
3507LOUNY684945DOLEJŠÍ HŮRKY
3507LOUNY723282HLUBANY
3507LOUNY797499HOŘETICE U ŽIŽELIC
3507LOUNY703508CHMELÍŠTNÁ
3507LOUNY706701CHUDEŘÍN
3507LOUNY664464KAŠTICE
3507LOUNY619639KLIČÍN
3507LOUNY682616KLUČEK
3507LOUNY666947KNĚŽICE U PODBOŘAN
3507LOUNY673862KRÁSNÝ DVŮR
3507LOUNY723304LETOV
3507LOUNY682641LIBĚŠOVICE
3507LOUNY683230LIBOŘICE
3507LOUNY682632LÍČKOV
3507LOUNY690066MALÁ ČERNOC
3507LOUNY692751MĚCHOLUPY U ŽATCE
3507LOUNY737691MILČEVES
3507LOUNY692760MILOŠICE
3507LOUNY777706MINICE
3507LOUNY702374NEHASICE
3507LOUNY703516NEPOMYŠL
3507LOUNY664472NEPROBYLICE U KAŠTIC
3507LOUNY723215NOVÁ VES U PODBOŘAN
3507LOUNY706710NOVÉ SEDLO U ŽATCE
3507LOUNY708917OČIHOV
3507LOUNY708925OČIHOVEC
3507LOUNY723223PODBOŘANSKÝ ROHOZEC
3507LOUNY723231PODBOŘANY
3507LOUNY757004PŘÍVLAKY
3507LOUNY736538PŠOV U PODBOŘAN
3507LOUNY737704RADÍČEVES
3507LOUNY625906SÁDEK U DEŠTNICE
3507LOUNY746495SEDČICE
3507LOUNY682659SIŘEM
3507LOUNY751561SOBĚCHLEBY U PODBOŘAN
3507LOUNY605794STACHOV U BLŠAN
3507LOUNY753629STAŇKOVICE U ŽATCE
3507LOUNY736546SÝROVÍCE
3507LOUNY771139TŘÍŠKOLUPY
3507LOUNY772046TVRŠICE
3507LOUNY619647VĚTRUŠICE
3507LOUNY746509ŽABOKLIKY
3507LOUNY795836ŽELEČ U ŽATCE
3507LOUNY683248ŽELEZNÁ U LIBOŘIC
3507LOUNY797502ŽIŽELICE U ŽATCE
3508MOST638021HAVRAN
3508MOST796816STRÁNCE
3510ÚSTÍ NAD LABEM775096BUKOV
3510ÚSTÍ NAD LABEM775053KLÍŠE
3510ÚSTÍ NAD LABEM774871ÚSTÍ NAD LABEM
3601HAVLÍČKŮV BROD709620BABICE U OKROUHLICE
3601HAVLÍČKŮV BROD600784BAČKOV
3601HAVLÍČKŮV BROD695734BARTOUŠOV
3601HAVLÍČKŮV BROD672076BOHUMILICE U KOŽLÍ
3601HAVLÍČKŮV BROD606936BOJIŠTĚ
3601HAVLÍČKŮV BROD612839BROUMOVA LHOTA
3601HAVLÍČKŮV BROD640077BUDEČ NAD ŽELIVKOU
3601HAVLÍČKŮV BROD621277ČESKÁ JABLONNÁ
3601HAVLÍČKŮV BROD623661ČÍHOŠŤ
3601HAVLÍČKŮV BROD626571DLOUHÁ VES U HAVLÍČKOVA BRODU
3601HAVLÍČKŮV BROD626961DOBRÁ
3601HAVLÍČKŮV BROD680532DOBRNICE
3601HAVLÍČKŮV BROD760471DOLNÍ BOHUŠICE
3601HAVLÍČKŮV BROD628778DOLNÍ BŘEZINKA
3601HAVLÍČKŮV BROD626716DOLNÍ DLUŽINY
3601HAVLÍČKŮV BROD629197DOLNÍ JABLONNÁ
3601HAVLÍČKŮV BROD629740DOLNÍ MĚSTO
3601HAVLÍČKŮV BROD781398DOLNÍ VĚZNICE
3601HAVLÍČKŮV BROD632660DRUHANOV
3601HAVLÍČKŮV BROD635197FRÝDNAVA
3601HAVLÍČKŮV BROD636363HABREK
3601HAVLÍČKŮV BROD640085HABROVČICE
3601HAVLÍČKŮV BROD636479HABRY
3601HAVLÍČKŮV BROD623679HLOHOV
3601HAVLÍČKŮV BROD640093HNĚVKOVICE U LEDČE NAD SÁZAVOU
3601HAVLÍČKŮV BROD760480HORNÍ BOHUŠICE
3601HAVLÍČKŮV BROD626724HORNÍ DLUŽINY
3601HAVLÍČKŮV BROD736236HORNÍ POHLEĎ
3601HAVLÍČKŮV BROD781401HORNÍ VĚŽNÍCE
3601HAVLÍČKŮV BROD646792HRADEC U LEDČE NAD SÁZAVOU
3601HAVLÍČKŮV BROD623687HROZNĚTÍN U ČÍHOŠTĚ
3601HAVLÍČKŮV BROD649121HŘIŠTĚ
3601HAVLÍČKŮV BROD640107CHOTĚMĚŘICE
3601HAVLÍČKŮV BROD654272CHRTNÍČ
3601HAVLÍČKŮV BROD658014CHŘENOVICE
3601HAVLÍČKŮV BROD662381KÁMEN U HABRŮ
3601HAVLÍČKŮV BROD662810KAMENNÁ LHOTA
3601HAVLÍČKŮV BROD767042KNĚŽ
3601HAVLÍČKŮV BROD762806KNĚŽSKÁ
3601HAVLÍČKŮV BROD635499KOBYLÍ HLAVA
3601HAVLÍČKŮV BROD684210KOCHÁNOV U LIPNÍČKY
3601HAVLÍČKŮV BROD606944KOUTY U BOJIŠTĚ
3601HAVLÍČKŮV BROD671665KOZLOV U LEDČE NAD SÁZAVOU
3601HAVLÍČKŮV BROD672084KOŽLÍ
3601HAVLÍČKŮV BROD746274KUNEMIL
3601HAVLÍČKŮV BROD678571KYNICE
3601HAVLÍČKŮV BROD679712LEDEČ NAD SÁZAVOU
3601HAVLÍČKŮV BROD680541LEŠTINA U SVĚTLÉ
3601HAVLÍČKŮV BROD700185LEŠTINKA U SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU
3601HAVLÍČKŮV BROD684228LIPNIČKA
3601HAVLÍČKŮV BROD600792LUBNO U BAČKOVA
3601HAVLÍČKŮV BROD688282LUČÍCE
3601HAVLÍČKŮV BROD690431MALČÍN
3601HAVLÍČKŮV BROD629766MEZIKLASÍ
3601HAVLÍČKŮV BROD673498MOZOĽOV U KRÁSNÉ HORY
3601HAVLÍČKŮV BROD700193MRZKOVICE
3601HAVLÍČKŮV BROD606952MSTISLAVICE
3601HAVLÍČKŮV BROD640115NOVÁ VES U DOLNÍCH KRÁLOVIC
3601HAVLÍČKŮV BROD705896NOVÁ VES U LEŠTINY
3601HAVLÍČKŮV BROD705985NOVÁ VES U SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU
3601HAVLÍČKŮV BROD636371OBRVAŇ
3601HAVLÍČKŮV BROD709654OKROUHLICE
3601HAVLÍČKŮV BROD709697OKROUHLIČKA
3601HAVLÍČKŮV BROD710130OLEŠENKA
3601HAVLÍČKŮV BROD671681OLEŠNÁ U LEDČE NAD SÁZAVOU
3601HAVLÍČKŮV BROD709662OLEŠNICE U OKROUHLICE
3601HAVLÍČKŮV BROD783986OPATOVICE U SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU
3601HAVLÍČKŮV BROD646806OSTROV U LEDČE NAD SÁZAVOU
3601HAVLÍČKŮV BROD717126OVESNÁ LHOTA
3601HAVLÍČKŮV BROD718378PAVLOV U LEDČE NAD SÁZAVOU
3601HAVLÍČKŮV BROD683914PETRKOV
3601HAVLÍČKŮV BROD726010POŘÍČÍ U PŘIBYSLAVI
3601HAVLÍČKŮV BROD750999POZOVICE
3601HAVLÍČKŮV BROD662399PROSEČ U KAMENE
3601HAVLÍČKŮV BROD735698PŘIBYSLAV
3601HAVLÍČKŮV BROD736244PŘÍSEKA U SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU
3601HAVLÍČKŮV BROD684236RADOSLOVICE U LIPNIČKY
3601HAVLÍČKŮV BROD746282SÁZAVKA
3601HAVLÍČKŮV BROD672092SECHOV
3601HAVLÍČKŮV BROD736252SLUŽÁTKY
3601HAVLÍČKŮV BROD751006SMILOV U ŠTOKŮ
3601HAVLÍČKŮV BROD636380SOUBOŘ
3601HAVLÍČKŮV BROD757705STŘÍBRNÉ HORY U PŘIBYSLAVU
3601HAVLÍČKŮV BROD764043STUDÉNKA U ŠTOKŮ
3601HAVLÍČKŮV BROD760510SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
3601HAVLÍČKŮV BROD762814ŠACHOTÍN
3601HAVLÍČKŮV BROD762822ŠLAPANOV
3601HAVLÍČKŮV BROD680559ŠTĚPÁNOV U LEŠTINY
3601HAVLÍČKŮV BROD764051ŠTOKY
3601HAVLÍČKŮV BROD767051TIS U HABRŮ
3601HAVLÍČKŮV BROD623695TUNOCHODY
3601HAVLÍČKŮV BROD606961VELIKÁ
3601HAVLÍČKŮV BROD782017VILÉMOVICE U LEDČE NAD SÁZAVOU
3601HAVLÍČKŮV BROD783994VLKANOV
3601HAVLÍČKŮV BROD680567VRBICE U LEŠTINY
3601HAVLÍČKŮV BROD640131ZAHÁJÍ U HNĚVKOVIC
3601HAVLÍČKŮV BROD760536ZÁVIDKOVICE
3601HAVLÍČKŮV BROD600806ZBOŽÍ
3601HAVLÍČKŮV BROD623709ZDESLAVICE
3601HAVLÍČKŮV BROD760544ŽEBRÁKOV U SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU
3602HRADEC KRÁLOVÉ600890BARCHOV
3602HRADEC KRÁLOVÉ601934BĚLEČ NAD ORLICÍ
3602HRADEC KRÁLOVÉ605581BLEŠNO
3602HRADEC KRÁLOVÉ605972BOHARYNĚ
3602HRADEC KRÁLOVÉ613878BŘEZHRAD
3602HRADEC KRÁLOVÉ787400BŘÍZA U VŠESTAR
3602HRADEC KRÁLOVÉ616044BUKOVINA U HRADCE KRÁLOVÉ
3602HRADEC KRÁLOVÉ620238ČERNILOV
3602HRADEC KRÁLOVÉ620629ČERNOŽICE NAD LABEM
3602HRADEC KRÁLOVÉ626252DIVEC
3602HRADEC KRÁLOVÉ626627DLOUHÉ DVORY
3602HRADEC KRÁLOVÉ627747DOBŘENICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ628166DOHALICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ702226DOLNÍ NEDĚLIŠTĚ
3602HRADEC KRÁLOVÉ630039DOLNÍ PŘÍM
3602HRADEC KRÁLOVÉ636487HABŘINA
3602HRADEC KRÁLOVÉ641294HOLOHAVÝ
3602HRADEC KRÁLOVÉ702218HORNÍ NEDĚLIŠTĚ
3602HRADEC KRÁLOVÉ643866HORNÍ PŘÍM
3602HRADEC KRÁLOVÉ646873HRADEC KRÁLOVÉ
3602HRADEC KRÁLOVÉ647322HRÁDEK U NECHANIC
3602HRADEC KRÁLOVÉ649023HŘIBSKO
3602HRADEC KRÁLOVÉ649198HUBENICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ681717HVOZDNICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ653021CHOTĚLICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ647225KLUKY
3602HRADEC KRÁLOVÉ669831KOSICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ669849KOSIČKY
3602HRADEC KRÁLOVÉ746916KRÁSNICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ67 4141KRATONOHY
3602HRADEC KRÁLOVÉ769410KRŇOVICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ647209KUKLENY
3602HRADEC KRÁLOVÉ677051KUNČICE U NECHANIC
3602HRADEC KRÁLOVÉ681105LHOTA POD LIBČANY
3602HRADEC KRÁLOVÉ681725LIBČANY
3602HRADEC KRÁLOVÉ683485LIBRANTICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ683922LÍPA U HRADCE KRÁLOVÉ
3602HRADEC KRÁLOVÉ686387LODÍN
3602HRADEC KRÁLOVÉ686417LOCHENICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ702463LUBNO U NECHANIC
3602HRADEC KRÁLOVÉ689220LUŽANY NAD TROTINOU
3602HRADEC KRÁLOVÉ691305MALŠOVA LHOTA
3602HRADEC KRÁLOVÉ646997MALŠOVICE U HRADCE KRÁLOVÉ
3602HRADEC KRÁLOVÉ693073MĚNíK U NOVÉHO BYDŽOVA
3602HRADEC KRÁLOVÉ674150MICHNOVKA
3602HRADEC KRÁLOVÉ697311MLÉKOSRBY
3602HRADEC KRÁLOVÉ698261MOKROVOUSY
3602HRADEC KRÁLOVÉ700959MŽANY
3602HRADEC KRÁLOVÉ702471NECHANICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ703371NEPASICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ703711NEROŠOV
3602HRADEC KRÁLOVÉ706396NOVÉ MĚSTO NAD CIDLINOU
3602HRADEC KRÁLOVÉ647187NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ
3602HRADEC KRÁLOVÉ674168OBĚDOVÍCE
3602HRADEC KRÁLOVÉ713058OSICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ713091OSIČKY
3602HRADEC KRÁLOVÉ717533PAMĚTNÍK
3602HRADEC KRÁLOVÉ720127PETROVICE U NOVÉHO BYDŽOVA
3602HRADEC KRÁLOVÉ720917PÍSEK U CHLUMCE NAD CIDLINOU
3602HRADEC KRÁLOVÉ721204PLÁCKY
3602HRADEC KRÁLOVÉ721212PLAČICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ721930PLOTIŠTĚ NAD LABEM
3602HRADEC KRÁLOVÉ769436POLÁNKY NAD DĚDINOU
3602HRADEC KRÁLOVÉ725471POLIZY
3602HRADEC KRÁLOVÉ725820POPOVICE U NECHANIC
3602HRADEC KRÁLOVÉ732915PRASKAČKA
3602HRADEC KRÁLOVÉ647101PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ
3602HRADEC KRÁLOVÉ733091PROBLUZ
3602HRADEC KRÁLOVÉ734292PŘEDMĚŘICE NAD LABEM
3602HRADEC KRÁLOVÉ605999PUCHLOVICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ737381RAČICE NAD TROTINOU
3602HRADEC KRÁLOVÉ737763RADÍKOVICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ738450RADOSTOV
3602HRADEC KRÁLOVÉ740306RODOV
3602HRADEC KRÁLOVÉ787418ROSNICE U VŠESTAR
3602HRADEC KRÁLOVÉ741639ROUDNICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ741825ROUDNICKÁ
3602HRADEC KRÁLOVÉ742228ROZBĚŘICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ746924SEDLICE U HRADCE KRÁLOVÉ
3602HRADEC KRÁLOVÉ747939SKALICE U SMIŘIC
3602HRADEC KRÁLOVÉ748331SKOCHOVICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ749656SLATINA U HRADCE KRÁLOVÉ
3602HRADEC KRÁLOVÉ646971SLEZSKÉ PŘEDMĚSTÍ
3602HRADEC KRÁLOVÉ750948SMIDARY
3602HRADEC KRÁLOVÉ751081SMIŘICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ751987SOBĚTUŠ
3602HRADEC KRÁLOVÉ752649SOVĚTICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ702480STARÉ NECHANICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ755451STĚŽERY
3602HRADEC KRÁLOVÉ755478STĚŽÍRKY
3602HRADEC KRÁLOVÉ755770STRAČOV
3602HRADEC KRÁLOVÉ700967STRAČOVSKÁ LHOTA
3602HRADEC KRÁLOVÉ757586STŘEZETICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ758981SUCHÁ U NECHANIC
3602HRADEC KRÁLOVÉ787426SVĚTÍ
3602HRADEC KRÁLOVÉ760765SVINARY
3602HRADEC KRÁLOVÉ761125SVOBODNÉ DVORY
3602HRADEC KRÁLOVÉ761826SYROVÁTKA
3602HRADEC KRÁLOVÉ769444ŠTĚNKOV
3602HRADEC KRÁLOVÉ765431TĚCHLOVÍCE U HRADCE KRÁLOVÉ
3602HRADEC KRÁLOVÉ713066TRÁVNÍK U OSIC
3602HRADEC KRÁLOVÉ768260TRNAVA
3602HRADEC KRÁLOVÉ769452TŘEBECHOVICE POD OREBEM
3602HRADEC KRÁLOVÉ647047TŘEBEŠ
3602HRADEC KRÁLOVÉ770752TŘESOVICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ771457TŮNĚ U NECHANIC
3602HRADEC KRÁLOVÉ773654ÚJEZD U HRADCE KRÁLOVÉ
3602HRADEC KRÁLOVÉ732923URBANICE U PRASKAČKY
3602HRADEC KRÁLOVÉ726583VĚKOŠE
3602HRADEC KRÁLOVÉ600610VELKÉ BABICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ732931VLČKOVICE U PRASKAČKY
3602HRADEC KRÁLOVÉ787434VŠESTARY
3602HRADEC KRÁLOVÉ790320VYSOČANY U NOVÉHO BYDŽOVA
3602HRADEC KRÁLOVÉ788082VYSOKÁ NAD LA3EM
3602HRADEC KRÁLOVÉ793957ZVÍKOV NAD BYSTŘICÍ
3602HRADEC KRÁLOVÉ681733ŽELÍ
3603CHRUDIM604895BÍTOVANY
3603CHRUDIM648281BLANSKO U HROCHOVA TÝNCE
3603CHRUDIM618322BLÍŽŇOVICE
3603CHRUDIM761761BOR U CHROUSTOVIC
3603CHRUDIM608190BOŘÍCE U HROCHOVA TÝNCE
3603CHRUDIM761770BRČEKOLY
3603CHRUDIM616567BYLANY
3603CHRUDIM627267DOBRKOV
3603CHRUDIM628697DOLNÍ BEZDĚKOV
3603CHRUDIM777617DVAKAČOVICE
3603CHRUDIM638731HEŘMANŮV MĚSTEC
3603CHRUDIM641111HOLEŠOVICE
3603CHRUDIM641723HONBICE
3603CHRUDIM641987HORKA U CHRUDIMI
3603CHRUDIM648477HROUBOVICE
3603CHRUDIM638749CHOTĚNICE
3603CHRUDIM653799CHRAST
3603CHRUDIM654264CHROUSTOVICE
3603CHRUDIM654299CHRUDIM
3603CHRUDIM658448JENIŠOVICE U CHRUDIMI
3603CHRUDIM662666KAMENÍČKY
3603CHRUDIM667633KOČÍ
3603CHRUDIM758485KOŠINOV
3603CHRUDIM616583LÁNY U BYLAN
3603CHRUDIM681164LHOTA U CHROUSTOVIC
3603CHRUDIM784991LHOTY
3603CHRUDIM641731LIBANICE
3603CHRUDIM687847LOZICE
3603CHRUDIM689254LUŽE
3603CHRUDIM692573MEDLEŠICE
3603CHRUDIM693278MĚSTEC
3603CHRUDIM698369MORAŠICE U CHRUDIMI
3603CHRUDIM700983NABOČANY
3603CHRUDIM712086OREL
3603CHRUDIM723622PODĚČELY
3603CHRUDIM723860PODLAŽICE
3603CHRUDIM735159PŘESTAVLKY U CHRUDIMI
3603CHRUDIM737798RADIM
3603CHRUDIM741191ROSICE U CHRASTI
3603CHRUDIM742244ROZHOVÍCE
3603CHRUDIM745324ŘESTOKY
3603CHRUDIM747866SKÁLA U CHRASTI
3603CHRUDIM698377SKUPICE U CHRUDIMI
3603CHRUDIM749176SKUTÍČKO
3603CHRUDIM749796SLATIŇANY
3603CHRUDIM751961SOBĚTUCHY
3603CHRUDIM751979STOLANY
3603CHRUDIM761788SYNČANY
3603CHRUDIM667641TOPOL
3603CHRUDIM768529TROJOVICE
3603CHRUDIM632856TŘIBŘICHY
3603CHRUDIM771465TUNĚCHODY
3603CHRUDIM773298ÚHŘETICE
3603CHRUDIM654361VESTEC U CHRUDIMI
3603CHRUDIM712094VLČNOV U CHRUDIMI
3603CHRUDIM785008VORTOVÁ
3603CHRUDIM790362ZAJEČICE U CHRUDIMI
3603CHRUDIM790419ZÁJEZDEC
3603CHRUDIM658464ZALAŽANY
3604JIČÍN615188BUDČEVES
3604JIČÍN617474CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ
3604JIČÍN627071DOLNÍ DOBRÁ VODA
3604JIČÍN740861DOLNÍ ROKYTŇANY
3604JIČÍN746312HROBIČANY
3604JIČÍN652334CHOLENICE
3604JIČÍN669296KOPIDLNO
3604JIČÍN797677KOZOJEDY U ŽLUNIC
3604JIČÍN749842MILÍČEVES
3604JIČÍN695203MILOVICE U HOŘIC
3604JIČÍN625931OSENICE
3604JIČÍN615072PETROVIČKY U HOŘIC
3604JIČÍN797685SEKEŘICE
3604JIČÍN723754STARÉ MÍSTO
3604JIČÍN770451TŘEBOVĚTICE
3604JIČÍN797707ŽLUNICE
3605NÁCHOD608769BOŽANOV
3605NÁCHOD612766BROUMOV
3605NÁCHOD638226HEJTMÁNKOVICE
3605NÁCHOD638609HEŘMÁNKOVÍCE
3605NÁCHOD743623HYNCICE U BROUMOVA
3605NÁCHOD638625JANOVIČKY U BROUMOVA
3605NÁCHOD676314KŘINICE
3605NÁCHOD692166MARTÍNKOVICE
3605NÁCHOD742911NEZNÁŠOV
3605NÁCHOD716600OTOVICE U BROUMOVA
3605NÁCHOD790672RTYNĚ
3605NÁCHOD762903ŠONOV U BROUMOVA
3605NÁCHOD777951VELICHOVKY
3605NÁCHOD612782VELKÁ VES U BROUMOVA
3606PARDUBICE600903BARCHOV U PARDUBIC
3606PARDUBICE601942BÉLÉČKO
3606PARDUBICE750468BĚLEŠOVICE
3606PARDUBICE603571BEZDĚKOV
3606PARDUBICE694363BLATO
3606PARDUBICE606359BOHUMILEČ
3606PARDUBICE607584BOREK
3606PARDUBICE754340BROZANY NAD LABEM
3606PARDUBICE616052BUKOVINA NAD LABEM
3606PARDUBICE616125BUKOVKA
3606PARDUBICE617237BÝŠŤ
3606PARDUBICE653004ČASY
3606PARDUBICE619558ČEPERKA
3606PARDUBICE619582ČEPÍ
3606PARDUBICE619655ČERADICE NAD LOUČNOU
3606PARDUBICE743844ČERNÁ U BOHDANČE
3606PARDUBICE619965ČERNÁ ZA BORY
3606PARDUBICE624799DAŠICE
3606PARDUBICE628450DOLANY U PARDUBIC
3606PARDUBICE630136DOLNÍ ŘEDÍCE
3606FARDUBICE632244DRAŽKOV NAD LABEM
3606PARDUBICE632252DRÁŽKOVÍCE
3606PARDUBICE619973DROZDICE
3606PARDUBICE633127DŘÍTEČ
3606PARDUBICE755061DUBANY NAD BYLANKOU
3606PARDUBICE640255HODĚŠOVICE
3606PARDUBICE644013HORNÍ ŘEDÍCE
3606PARDUBICE645991HOSTOVICE U PARDUBIC
3606PARDUBICE647331HRÁDEK U PARDUBIC
3606PARDUBICE617245HRACHOVÍŠTĚ U BÝŠTĚ
3606PARDUBICE648230HROBICE
3606PARDUBICE652369CHOLTICE
3606PARDUBICE653012CHOTEČ U HOLIC
3606PARDUBICE652377CHRTNÍKY
3606PARDUBICE655384CHVOJENEC
3606PARDUBICE658375JENÍKOVICE U CHOLTIC
3606PARDUBICE659371JEZBOŘICE
3606PARDUBICE664278KASALIČKY
3606PARDUBICE664910KLADINA
3606PARDUBICE668699KOMÁROV U HOLIC
3606PARDUBICE67 057 0KOSTĚNICE
3606PARDUBICE676187'KŘIČEN
3606PARDUBICE737178KUNĚTICE
3606PARDUBICE679071LÁNY NA DŮLKU
3606PARDUBICE679101LÁNY U DAŠIC
3606PARDUBICE606171LÁZNĚ BOHDANEČ
3606PARDUBICE682918LIBIŠANY
3606PARDUBICE750476LIPEC U SLEPOTIC
3606PARDUBICE686409LOHENICE U PŘELOUČE
3606PARDUBICE689076LUKOVNA
3606PARDUBICE692794MĚLICE
3606PARDUBICE694371MIKULOVÍCE U PARDUBIC
3606PARDUBICE619981MNĚTICE
3606PARDUBICE698474MORAVANSKÝ
3606PARDUBICE698482MORAVANY NAD LOUČNOU
3606PARDUBICE737186NĚMČÍCE NAD LABEM
3606PARDUBICE703249NEMOŠICE
3606PARDUBICE709328OHRAZENICE
3606PARDUBICE711551OPATOVICE NAD LABEM
3606PARDUBICE679089OPOČÍNEK
3606PARDUBICE716324OSTŘEŠANY
3606PARDUBICE717657PARDUBICE
3606PARDUBICE698491PLATĚNICE
3606PARDUBICE721808PLCH
3606PARDUBICE747661POČAPLY NAD LOUČNOU
3606PARDUBICE724513PODŮLŠANY
3606PARDUBICE753068POHRÁNOV
3606PARDUBICE724947POHŘEBAČKA
3606PARDUBICE718068POPKOVICE
3606PARDUBICE624802PRACHOVÍCE U DAŠIC
3606PARDUBICE664286PRAVÝ
3606PARDUBICE737194RÁBY
3606PARDUBICE760820RAŠKOVICE U PŘELOUČE
3606PARDUBICE740527ROHOZNICE
3606PARDUBICE741078ROKYTNO
3606PARDUBICE741205ROSICE NAD LABEM
3606PARDUBICE743852RYBITVÍ
3606PARDUBICE747670SEZEMICE NAD LOUČNOU
3606PARDUBICE750492SLEPOTICE
3606PARDUBICE753076SRCH
3606PARDUBICE679097SRNOJEDY
3606PARDUBICE754170STARÉ ČÍVICE
3606PARDUBICE754366STARÉ HRADIŠTĚ
3606PARDUBICE754412STARÉ JESENČANY
3606PARDUBICE754781STARÉ ŽDÁNICE
3606PARDUBICE755079STARÝ MATEŘOV
3606PARDUBICE755371STÉBLOVÁ
3606PARDUBICE755583STOJÍCE
3606PARDUBICE760854SVINČANY
3606PARDUBICE718033SVÍTKOV
3606PARDUBICE773301ÚHŘETICKÁ LHOTA
3606PARDUBICE773662ÚJEZD U SEZEMIC
3606PARDUBICE776769VALY NAD LABEM
3606PARDUBICE779041VELKÉ KOLODĚJE
3606PARDUBICE780979VESKÁ
3606PARDUBICE793388ZMINNÝ
3606PARDUBICE797332ŽIVANICE
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU720135PETROVICE NAD ORLICÍ
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU600202ŠTĚPÁNOVSKO
3608SEMILY787256VŠEŇ
3609SVITAVY600857BANÍN
3609SVITAVY601683BĚLÁ NAD SVITAVOU
3609SVITAVY601799BĚLÁ U JEVÍČKA
3609SVITAVY606073BOHDALOV U MĚSTEČKA TRNÁVKY
3609SVITAVY606391BOHUŇOV NAD KŘETÍNKOU
3609SVITAVY742252BRADLNÉ
3609SVITAVY609927BRNĚNEC
3609SVITAVY614076BŘEZINA U MORAVSKÉ TŘEBOVÉ
3609SVITAVY749664BŘEZINKA
3609SVITAVY614726BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU
3609SVITAVY616664BYSTRÉ U POLIČKY
3609SVITAVY614734ČESKÁ DLOUHÁ
3609SVITAVY662798ČESKÁ KAMENNÁ HORKA
3609SVITAVY761001ČTYŘICET LÁNŮ
3609SVITAVY626431DLOUHÁ LOUČKA
3609SVITAVY743330DOLNÍ RUDNÁ
3609SVITAVY636231GRUNA
3609SVITAVY637092HAMRY NAD KŘETÍNKOU
3609SVITAVY637254HARTINKOV
3609SVITAVY637441HARTMANICE U POLIČKY
3609SVITAVY638927HLÁSNICE
3609SVITAVY796280HORÁKOVA LHOTA
3609SVITAVY724661HORNÍ HYNČINA
3609SVITAVY743348HORNÍ RUDNÁ
3609SVITAVY647233HRADEC NAD SVITAVOU
3609SVITAVY651877CHMELÍK
3609SVITAVY653888CHRASTAVEC
3609SVITAVY698776CHRASTOVÁ LHOTA
3609SVITAVY657255JANŮVKY
3609SVITAVY657484JAROMĚŘICE
3609SVITAVY657867JAVORNÍK U SVITAV
3609SVITAVY658081JEDLOVÁ U POLIČKY
3609SVITAVY659321JEVÍČKO-MĚSTO
3609SVITAVY659339JEVÍČKO-PŘEDMĚSTÍ
3609SVITAVY663247KARLE
3609SVITAVY669555KOROUHEV
3609SVITAVY675873KŘENOV
3609SVITAVY694169KUKLE
3609SVITAVY678279KVĚTNÁ
3609SVITAVY679259LAVIČNÉ
3609SVITAVY683868LINHARTICE
3609SVITAVY690945MALÍKOV
3609SVITAVY601802MALONÍN
3609SVITAVY694177MIKULEČ
3609SVITAVY697907MODŘEC
3609SVITAVY614742MORAVSKÁ DLOUHÁ
3609SVITAVY698784MORAVSKÁ CHRASTOVÁ
3609SVITAVY662801MORAVSKÁ KAMENNÁ HORKA
3609SVITAVY760994MORAVSKÝ LAČNOV
3609SVITAVY614751MUZLOV
3609SVITAVY702331NEDVĚZÍ U POLIČKY
3609SVITAVY711501OPATOVEC
3609SVITAVY663255OSTRÝ KÁMEN
3609SVITAVY717274PACOV U MORAVSKÉ TŘEBOVÉ
3609SVITAVY724670POHLEDY
3609SVITAVY725552POMEZÍ
3609SVITAVY734322PŘEDMĚSTÍ
3609SVITAVY734357PŘEDNÍ ARNOŠTOV
3609SVITAVY737852RADIMĚŘ
3609SVITAVY737976RADKOV U MORAVSKÉ TŘEBOVÉ
3609SVITAVY740471ROHOZNÁ U POLIČKY
3609SVITAVY742261ROZHRANÍ
3609SVITAVY742473ROZSTÁNÍ U MORAVSKÉ TŘEBOVÉ
3609SVITAVY748242SKLENÉ U SVITAV
3609SVITAVY749672SLATINA U JEVÍČKA
3609SVITAVY601811SMOLNÁ U JEVÍČKA
3609SVITAVY753874STARÁ ROVEŇ
3609SVITAVY755206STARÝ SVOJANOV
3609SVITAVY755320STAŠOV
3609SVITAVY760951SVITAVY-MĚSTO
3609SVITAVY760960SVITAVY-PŘE dměstÍ
3609SVITAVY761141SVOJANOV
3609SVITAVY608068SVOJANOV U BORUŠOVA
3609SVITAVY614084ŠNEKOV
3609SVITAVY764124ŠTUDLOV U VÍTĚJEVSI
3609SVITAVY768740TRPÍN
3609SVITAVY775541ÚTĚCHOV U MORAVSKÉ TŘEBOVÉ
3609SVITAVY779989VENDOLÍ
3609SVITAVY742279VILÉMOV U ROZHRANÍ
3609SVITAVY782521VÍSKA U JEVÍČKA
3609SVITAVY782645VÍTĚJEVES
3609SVITAVY785466VRÁNOVÁ LHOTA
3609SVITAVY785750VRÁŽNÉ
3609SVITAVY787981VYSOKÁ U JEVÍČKA
3609SVITAVY789551ZADNÍ ARNOŠTOV
3609SVITAVY604771ZÁLESÍ U JEVÍČKA
3609SVITAVY614769ZÁŘEČÍ NAD SVITAVOU
3609SVITAVY796298ŽELÍVSKO
3610TRUTNOV649007HVĚZDA
3701BLANSKO651575BABOLKY
3701BLANSKO600822BAČOV
3701BLANSKO748625BAHNA
3701BLANSKO603392BEZDĚČÍ U VELKÝCH OPATOVIC
3701BLANSKO607703BOROTÍN U BOSKOVIC
3701BLANSKO608262BOŘITOV
3701BLANSKO608327BOSKOVICE
3701BLANSKO613002BRŤOV
3701BLANSKO613029BRŤOV U VELKÝCH OPATOVIC
3701BLANSKO616010BUKOVICE U ROHOŽCE
3701BLANSKO616524BÝKOVICE
3701BLANSKO617661CETKOVICE
3701BLANSKO617920CRHOV U OLEŠNICE
3701BLANSKO625761DEŠTNÁ
3701BLANSKO626414DLOUHÁ LHOTA
3701BLANSKO676161DOLNÍ POŘÍČÍ NAD KŘETÍNKOU
3701BLANSKO748641DOLNÍ SMRŽOV
3701BLANSKO631329DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
3701BLANSKO632538DRNOVÍCE
3701BLANSKO776823DRVALOVICE
3701BLANSKO639656HLUBOKÉ DVORY
3701BLANSKO640409HODONÍN U KUNŠTÁTU
3701BLANSKO640964HOLEŠÍN
3701BLANSKO643840HORNÍ POŘÍČÍ U LETOVIC
3701BLANSKO625779HORNÍ SMRŽOV
3701BLANSKO787833HOUSKO
3701BLANSKO651583CHLUM U LETOVIC
3701BLANSKO654281CHRUDICHROMÝ
3701BLANSKO655899JABLOŇANY
3701BLANSKO657697JASINOV
3701BLANSKO613011JENEČ
3701BLANSKO663751KAROLÍN
3701BLANSKO665274KLADORUBY
3701BLANSKO631337KLEMOV
3701BLANSKO666882KNĚŽEVES
3701BLANSKO789224KNĚŽEVÍSKO
3701BLANSKO667765KOCHOV
3701BLANSKO613037KORBELOVÁ LHOTA
3701BLANSKO671126KOTVRDOVICE
3701BLANSKO674044KRASOVÁ
3701BLANSKO674389KRHOV
3701BLANSKO676179KŘETÍN
3701BLANSKO676691KŘTĚNOV U OLEŠNICE
3701BLANSKO677043KULÍROV
3701BLANSKO677264KUNICE
3701BLANSKO677272KUNIČKY
3701BLANSKO677434KUNŠTÁT NA MORAVE
3701BLANSKO679275LAZINOV
3701BLANSKO6807HLETOVICE
3701BLANSKO680729LHOTA U LETOVIC
3701BLANSKO684694LIPOVEC U BLANSKA
3701BLANSKO687189LOUKA
3701BLANSKO687871LUBĚ
3701BLANSKO689661LYSICE
3701BLANSKO690244MALÁ ROUDKA
3701BLANSKO693740MEZIŘÍČKO U LETOVIC
3701BLANSKO694045MÍCHOV U BOSKOVIC
3701BLANSKO608483MLADKOV U BOSKOVIC
3701BLANSKO787841MOLENBURK
3701BLANSKO706850NOVIČÍ
3701BLANSKO708411NÝROV
3701BLANSKO708640OBORA U BOSKOVIC
3701BLANSKO710415OLEŠNICE NA MORAVE
3701BLANSKO657701ORECHOV U LETOVIC
3701BLANSKO716065OSTROV U MACOCHY
3701BLANSKO719765PETROV
3701BLANSKO720151PETROVICE U BLANSKA
3701BLANSKO694053PODOLÍ U MÍCHOVA
3701BLANSKO733814PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ
3701BLANSKO740454ROHOZEC U TIŠNOVA
3701BLANSKO625795ROUBANÍNA
3701BLANSKO742317ROZSEČ NAD KUNŠTÁTEM
3701BLANSKO742368ROZSÍČKA
3701BLANSKO743283RUDKA U KUNŠTÁTU
3701BLANSKO625809RUMBERK
3701BLANSKO613347ŘEPKA
3701BLANSKO746401SEBRANICE U BOSKOVIC
3701BLANSKO747432SENETÁŘOV
3701BLANSKO747998SKALICE NAD SVITAVOU
3701BLANSKO690252SKOČOVA LHOTA
3701BLANSKO748650SKRCHOV
3701BLANSKO758698SKŘIB
3701BLANSKO680737SLATINKA
3701BLANSKO750662SLOUP V MORAVSKÉM KRASU
3701BLANSKO758680STVOLOVÁ
3701BLANSKO758736SUDICE U BOSKOVIC
3701BLANSKO777251SUCHDOL V MORAVSKÉM KRASU
3701BLANSKO759317SUCHÝ
3701BLANSKO759457SULÍKOV
3701BLANSKO759902SVÁROV U VELKÝCH OPATOVIC
3701BLANSKO762172SVETLÁ U ŠEBETOVA
3701BLANSKO760943SVITÁVKA
3701BLANSKO677442SYCHOTÍN
3701BLANSKO762181ŠEBETOV
3701BLANSKO767794TOUBOŘ
3701BLANSKO665282TRÁVNÍK U KLADORUB
3701BLANSKO680745TŘEBĚTÍN U LETOVIC
3701BLANSKO773336UHŘICE U BOSKOVIC
3701BLANSKO773875ÚJEZD U BOSKOVIC
3701BLANSKO677451ÚJEZD U KUNŠTÁTU
3701BLANSKO774634UNÍN
3701BLANSKO774774ÚSOBRNO
3701BLANSKO742376ÚSTUP
3701BLANSKO776602VALCHOV
3701BLANSKO776831VANOVICE
3701BLANSKO777269VAVŘINEC NA MORAVĚ
3701BLANSKO777285VÁŽANY U BOSKOVIC
3701BLANSKO778605VELKÁ ROUDKA
3701BLANSKO779237VELKÉ OPATOVICE
3701BLANSKO777277VESELICE NA MORAVĚ
3701BLANSKO666891VESELKA U OLEŠNICE
3701BLANSKO782033VILÉMOVICE U MACOCHY
3701BLANSKO758701VLKOV U LETOVIC
3701BLANSKO784249VODĚRADY U KUNŠTÁTU
3701BLANSKO785431VRÁNOVÁ U LETOVIC
3701BLANSKO759465VŘESICE
3701BLANSKO789232ZÁBLUDOV
3701BLANSKO680753ZBONĚK
3701BLANSKO791814ZBRASLAVEC
3701BLANSKO792918ZHOŘ U ROHOŽCE
3701BLANSKO795194ŽĎÁR U BLANSKA
3701BLANSKO796654ŽERŮTKY
3703BRNO - VENKOV624853DEBLÍN
3703BRNO - VENKOV636711HÁJEK U TIŠNOVA
3703BRNO - VENKOV656607JAMNÉ U TIŠNOVA
3703BRNO - VENKOV685836LITOSTROV
3703BRNO - VENKOV686808LOMNICKÁ U TIŠNOVA
3703BRNO - VENKOV702811NELEPEČ
3703BRNO - VENKOV767492PŘEDKLÁŠTEŘÍ
3703BRNO - VENKOV735787PŘIBYSLAVICE U VELKÉ BÍTEŠE
3703BRNO - VENKOV735795RADOŠKOV
3703BRNO - VENKOV753653STANOVIŠTĚ NA MORAVĚ
3703BRNO - VENKOV760102SVATOSLAV U TIŠNOVA
3703BRNO - VENKOV762377ŠERKOVICE
3703BRNO - VENKOV763501ŠTĚPÁNOVICE U TIŠNOVA
3703BRNO - VENKOV774006ÚJEZD U ROSIC
3703BRNO - VENKOV775461ÚSUŠÍ
3703BRNO - VENKOV796107ŽELEZNÉ
3703BRNO - VENKOV702820ŽERNŮVKA
3705ZLÍN635341DOLNÍ VES
3705ZLÍN645788HOSTIŠOVÁ
3705ZLÍN663379KARLOVICE U ZLÍNA
3705ZLÍN716766KVÍTKOVÍCE U OTROKOVIC
3705ZLÍN680982LHOTA U ZLÍNA
3705ZLÍN636053LHOTKA U ZLÍNA
3705ZLÍN636118LOUKY NAD DŘEVNÍCÍ
3705ZLÍN689050LUKOVEČEK
3705ZLÍN635987MALENOVICE U ZLÍNA
3705ZLÍN636177MLADCOVÁ
3705ZLÍN716731OTROKOVICE
3705ZLÍN636142PRŠTNÉ
3705ZLÍN737283RAČKOVÁ
3705ZLÍN746304SAZOVICE
3705ZLÍN762067ŠAROVY
3705ZLÍN636029TEČOVICE
3705ZLÍN635561ZLÍN
3705ZLÍN797723ŽLUTAVA
3706HODONÍN605310BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
3706HODONÍN605344BLATNIČKA
3706HODONÍN606588BOHUŠLAVICE U KYJOVA
3706HODONÍN619426ČELOŽNICE
3706HODONÍN630608DOMANÍN
3706HODONÍN650480HÝSLY
3706HODONÍN657905JAVORNÍK NAD VELIČKOU
3706HODONÍN659509JEŽOV
3706HODONÍN670316KOSTELEC U KYJOVA
3706HODONÍN678058KUŽELOV
3706HODONÍN678856LABUTY
3706HODONÍN684368LIPOV
3706HODONÍN687201LOUKA U OSTROHU
3706HODONÍN689343LUŽICE U HODONÍNA
3706HODONÍN690422MALÁ VRBKA
3706HODONÍN698521MORAVANY U KYJOVA
3706HODONÍN739901RATÍŠKOVICE
3706HODONÍN748048SKALKA U KYJOVA
3706HODONÍN748404SKORONICE
3706HODONÍN761842SYROVÍN
3706HODONÍN765872TĚMICE U HODONÍNA
3706HODONÍN775932VACENOVICE U KYJOVA
3706HODONÍN778583VELKÁ NAD VELIČKOU
3706HODONÍN784036VLKOŠ U KYJOVA
3706HODONÍN785172VRACOV
3706HODONÍN794261ŽÁDOVICE
3706HODONÍN796425ŽERAVICE U KYJOVA
3707JIHLAVA757900ANTONÍNŮV DŮL
3707JIHLAVA659878BEDŘICHOV U JIHLAVY
3707JIHLAVA758990BERANOVEC
3707JIHLAVA604615BÍLÝ KÁMEN
3707JIHLAVA606481BOHUSLAVICE
3707JIHLAVA607797BOROVNÁ
3707JIHLAVA779466BRADLO
3707JIHLAVA617521CEREKVIČKA
3707JIHLAVA645711ČÁSTKOVICE U HOSTĚTIC
3707JIHLAVA781835ČÍŽOV U JIHLAVY
3707JIHLAVA627402DOBRONÍN
3707JIHLAVA634182DOLNÍ DVORCE U TELČE
3707JIHLAVA630187DOLNÍ SMRČNÉ
3707JIHLAVA630357DOLNÍ VILÍMEČ
3707JIHLAVA617415DVORCE U JIHLAVY
3707JIHLAVA634191DYJICE
3707JIHLAVA634212DYJIČKA
3707JIHLAVA648680HENČOV
3707JIHLAVA638421HEROLTICE U JIHLAVY
3707JIHLAVA640271HODÍCE
3707JIHLAVA604909HORNÍ BÍTOVČICE
3707JIHLAVA643084HORNÍ KOSOV
3707JIHLAVA643581HORNÍ MYSLOVÁ
3707JIHLAVA645729HOSTĚTICE
3707JIHLAVA647951HRBOV
3707JIHLAVA648698HRUŠKOVÉ DVORY
3707JIHLAVA650366HYBRÁLEC
3707JIHLAVA656615JAMNÉ U JIHLAVY
3707JIHLAVA779474JECLOV
3707JIHLAVA659673JIHLAVA
3707JIHLAVA660493JINDŘICHOVICE NA MORAVĚ
3707JIHLAVA662551KAMENICE U JIHLAVY
3707JIHLAVA662658KAMENÍČKA
3707JIHLAVA662747KAMENNÁ U JIHLAVY
3707JIHLAVA667137KNÍNICE
3707JIHLAVA668729KOMÁROVICE U JIHLAVY
3707JIHLAVA691372KOSOV U JIHLAVY
3707JIHLAVA670120KOSTELEC U JIHLAVY
3707JIHLAVA617431KOSTELECKÝ DVŮR
3707JIHLAVA670537KOSTELNÍ MYSLOVÁ
3707JIHLAVA671711KOZLOV U JIHLAVY
3707JIHLAVA674010KRASONICE
3707JIHLAVA681385LHOTKA U MRÁKOTÍNA
3707JIHLAVA781843LOUČKY U JIHLAVY
3707JIHLAVA688703LUKA NAD JIHLAVOU
3707JIHLAVA691879MARKVARTICE
3707JIHLAVA693481MĚŠÍN
3707JIHLAVA700541MYSLETICE
3707JIHLAVA700584MYSLIBOŘ
3707JIHLAVA620149MYSLŮVKA
3707JIHLAVA701106NADĚJOV
3707JIHLAVA705268NOVÁ ŘÍŠE
3707JIHLAVA711080OLŠANY U TELČE
3707JIHLAVA712647ORECHOV U TELČE
3707JIHLAVA688711OTÍN NAD JIHLAVOU
3707JIHLAVA716511OTÍN U STONAŘOVA
3707JIHLAVA717614PANSKÁ LHOTA
3707JIHLAVA718416PAVLOV U STONAŘOVA
3707JIHLAVA659916PÁVOV
3707JIHLAVA721000PÍSTOV U JIHLAVY
3707JIHLAVA721409FLANDRY
3707JIHLAVA700061PRÁSKOLEZY U MRÁKOTÍNA
3707JIHLAVA758060PŘÍMĚLKOV
3707JIHLAVA736767FUKLICE
3707JIHLAVA737984RADKOV U TELČE
3707JIHLAVA739286RANČIROV
3707JIHLAVA617539ROSICE U CEREKVIČKY
3707JIHLAVA742295ROZSEČ U TŘESTÍ
3707JIHLAVA634204ROZSIČKY U TELČE
3707JIHLAVA743887RYBNÉ
3707JIHLAVA671720RYTÍŘSKO
3707JIHLAVA744760ŘÁSNÁ
3707JIHLAVA745049ŘEHOŘOV
3707JIHLAVA745561ŘÍDELOV
3707JIHLAVA746835SEDLEJOV
3707JIHLAVA620157SLAVÍBOŘ
3707JIHLAVA753891STARÁ ŘÍŠE
3707JIHLAVA755869STRACHOŇOVICE
3707JIHLAVA634221STRANNÁ U TELČE
3707JIHLAVA627429STŘELECKÁ
3707JIHLAVA757918STŘÍTEŽ U JIHLAVY
3707JIHLAVA758078STŘÍŽOV
3707JIHLAVA736775STUDÉNKY
3707JIHLAVA758574STUDNICE U TELČE
3707JIHLAVA688738SVATOSLAV NAD JIHLAVOU
3707JIHLAVA761231SVOJKOVICE NA MORAVĚ
3707JIHLAVA765546TELČ
3707JIHLAVA770761TŘEŠŤ
3707JIHLAVA770779TŘEŠTICE
3707JIHLAVA774693URBANOV
3707JIHLAVA776815VANOV
3707JIHLAVA776840VANŮVEK
3707JIHLAVA776963VÁPOVICE
3707JIHLAVA779491VELKÝ BERANOV
3707JIHLAVA781410VĚŽNICE
3707JIHLAVA781428VĚŽNIČKA
3707JIHLAVA781851VÍLANEC
3707JIHLAVA784885VOLEVČICE U TELČE
3707JIHLAVA662569VRŽANOV
3707JIHLAVA788333VYSOKÉ STUDNICE
3707JIHLAVA788465VYSTRČENOVICE
3707JIHLAVA700568ZADNÍ VYDŘÍ
3707JIHLAVA791610ZBORNÁ
3707JIHLAVA792292ZDEŇKOV
3707JIHLAVA792926ZHOŘ U JIHLAVY
3707JIHLAVA794112ZVOLENOVICE
3707JIHLAVA794945ŽATEC NA MORAVĚ
3707JIHLAVA795607ŽDÍREC NA MORAVĚ
3708KROMĚŘÍŽ601047BAŘICE
3708KROMĚŘÍŽ603805BEZMEŘOV
3708KROMĚŘÍŽ604046BÍLAVSKO
3708KROMĚŘÍŽ605450BLAZICE
3708KROMĚŘÍŽ793299BOJANOVICE U ZLOBIC
3708KROMĚŘÍŽ608131BOŘENOVICE
3708KROMĚŘÍŽ613363BRUSNÉ
3708KROMĚŘÍŽ617113BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
3708KROMĚŘÍŽ627453DOBROTICE
3708KROMĚŘÍŽ657301DRAHLOV U JAROHNĚVIC
3708KROMĚŘÍŽ639419HLINSKO POD HOSTÝNEM
3708KROMĚŘÍŽ640972HOLEŠOV
3708KROMĚŘÍŽ643246HORNÍ LAPAČ
3708KROMĚŘÍŽ647446HRADISKO
3708KROMĚŘÍŽ652695CHOMÝŽ
3708KROMĚŘÍŽ656836JANKOVICE U HOLEŠOVA
3708KROMĚŘÍŽ657310JAROHNĚVICE
3708KROMĚŘÍŽ659053JESTŘABICE
3708KROMĚŘÍŽ759473KAROLÍN U SULIMOVA
3708KROMĚŘÍŽ670294KOSTELEC U HOLEŠOVA
3708KROMĚŘÍŽ717347LHOTA U PAČLAVIC
3708KROMĚŘÍŽ683256LIBOSVÁRY U BYSTŘICE POD HOST.
3708KROMĚŘÍŽ687251LOUKOV U BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
3708KROMĚŘÍŽ688029LUBNÁ U KROMĚŘÍŽE
3708KROMĚŘÍŽ689149LUTOPECNY
3708KROMĚŘÍŽ692107MARTINICE U HOLEŠOVA
3708KROMĚŘÍŽ689157MĚRŮTKY
3708KROMĚŘÍŽ726133MIŇŮVKY
3708KROMĚŘÍŽ699268MORKOVICE
3708KROMĚŘÍŽ700126MRLÍNEK
3708KROMĚŘÍŽ705039NOVÁ DĚDINA
3708KROMĚŘÍŽ717355PAČLAVICE
3708KROMĚŘÍŽ717363PORNICE
3708KROMĚŘÍŽ726141POSTOUPKY
3708KROMĚŘÍŽ773344PRASKLICE
3708KROMĚŘÍŽ736058PŘÍLEPY U HOLEŠOVA
3708KROMĚŘÍŽ741485ROŠTĚNÍ
3708KROMĚŘÍŽ617121RYCHLOV U BYSTŘICE POD HOSTÝN.
3708KROMĚŘÍŽ751871SKRŽICE
3708KROMĚŘÍŽ750298SLAVKOV POD HOSTÝNEM
3708KROMĚŘÍŽ739634SOBĚLICE
3708KROMĚŘÍŽ752584SOVADINA
3708KROMĚŘÍŽ759481SULIMOV
3708KROMĚŘÍŽ657328ŠELEŠOVICE
3708KROMĚŘÍŽ766798TĚŠNOVICE
3708KROMĚŘÍŽ771210TUČAPY U HOLEŠOVA
3708KROMĚŘÍŽ773352UHŘICE U KROMĚŘÍŽE
3708KROMĚŘÍŽ674991VÁŽANY U KROMĚŘÍŽE
3708KROMĚŘÍŽ601055VELKÉ TĚŠANY
3708KROMĚŘÍŽ783137VÍTONICE U BYSTŘICE POD HOST.
3708KROMĚŘÍŽ7594 90VRBKA U SULIMOVA
3708KROMĚŘÍŽ641057VŠETULY
3708KROMĚŘÍŽ789780ZAHNAŠOVICE
3708KROMĚŘÍŽ793302ZLOBICE
3708KROMĚŘÍŽ796417ŽERANOVICE
3708KROMĚŘÍŽ797782ŽOPY
3709PROSTĚJOV601331BEDIHOŠŤ
3709PROSTĚJOV604534BÍLOVICE
3709PROSTĚJOV612731BRODEK U PROSTĚJOVA
3709PROSTĚJOV614815BŘEZSKO
3709PROSTĚJOV615323BUDĚTSKO
3709PROSTĚJOV615803BUKOVÁ U PROTIVANOVA
3709PROSTĚJOV618829ČEHOVICE
3709PROSTĚJOV618853ČECHOVICE U PROSTĚJOVA
3709PROSTĚJOV618870ČECHOVICE-ZÁHOŘÍ
3709PROSTĚJOV618926ČECHY POD KOSÍŘEM
3709PROSTĚJOV624381ČUNÍN
3709PROSTĚJOV625949DĚTKOVICE U PROSTĚJOVA
3709PROSTĚJOV627348DOBROCHOV
3709PROSTĚJOV627364DOBROMILICE
3709PROSTĚJOV716448DOLNÍ OTASLAVICE
3709PROSTĚJOV630489DOLOPLAZY
3709PROSTĚJOV618861DOMAMYSLICE
3709PROSTĚJOV634301DZBEL
3709PROSTĚJOV606502HÁČKY
3709PROSTĚJOV794651HAMRY
3709PROSTĚJOV639893HLUCHOV
3709PROSTĚJOV716456HORNÍ OTASLAVICE
3709PROSTĚJOV644439HORNÍ ŠTĚPÁNOV
3709PROSTĚJOV646709HRADČANY U PROSTĚJOVA
3709PROSTĚJOV648671HRUŠKA
3709PROSTĚJOV650242HVOZD U KONICE
3709PROSTĚJOV658596JESENEC
3709PROSTĚJOV785521KELČICE
3709PROSTĚJOV664928KLADKY
3709PROSTĚJOV650251KLUŽÍNEK
3709PROSTĚJOV646717KOBEŘICE
3709PROSTĚJOV700517KOBYLNIČKY
3709PROSTĚJOV669091KONICE
3709PROSTĚJOV670154KOSTELEC NA HANÉ
3709PROSTĚJOV671291KOVÁLOVICE U TIŠTÍNA
3709PROSTĚJOV679194KRAKOVEC NA MORAVĚ
3709PROSTĚJOV733695KRÁSÍCE
3709PROSTĚJOV675202KRUMSÍN
3709PROSTĚJOV624390KŘEMENEC
3709PROSTĚJOV700525KŘENŮVKY
3709PROSTĚJOV614823LADÍN
3709PROSTĚJOV680427LEŠANY U PROSTĚJOVA
3709PROSTĚJOV612723LHOTA U KONICE
3709PROSTĚJOV688461LUDMÍROV
3709PROSTĚJOV604542LUTOTÍN
3709PROSTĚJOV756539MALENY
3709PROSTĚJOV688479MILKOV NA MORAVĚ
3709PROSTĚJOV699292MOŘICE
3709PROSTĚJOV699870MOSTKOVICE
3709PROSTĚJOV700533MYSLEJOVICE
3709PROSTĚJOV703044NĚMČICE NAD HANOU
3709PROSTĚJOV704393NEZAMYSLICE NAD HANOU
3709PROSTĚJOV705047NOVÁ DĚDINA U KONICE
3709PROSTĚJOV708577OBĚDKOVICE
3709PROSTĚJOV709361OHROZIM
3709PROSTĚJOV709417OCHOZ U KONICE
3709PROSTĚJOV711268ONDRATICE
3709PROSTĚJOV671304OSÍČANY
3709PROSTĚJOV688487OSPĚLOV
3709PROSTĚJOV719200PĚNČÍN NA MORAVĚ
3709PROSTĚJOV721166PIVÍN
3709PROSTĚJOV721964PLUMLOV
3709PROSTĚJOV630497POLIČKY
3709PROSTĚJOV725650PONIKEV
3709PROSTĚJOV733491PROSTĚJOV
3709PROSTĚJOV734659PŘEMYSLOVICE
3709PROSTĚJOV736589PTENÍ
3709PROSTĚJOV739073RAKOVÁ U KONICE
3709PROSTĚJOV743615RUNÁŘOV
3709PROSTĚJOV684619SEČ U LIPOVÉ
3709PROSTĚJOV774715SELOUTKY
3709PROSTĚJOV748056SKALKA U PROSTĚJOVA
3709PROSTĚJOV748927SKŘÍPOV
3709PROSTĚJOV755273SLUŽÍN
3709PROSTĚJOV612740SNĚHOTICE
3709PROSTĚJOV751898SOBĚSUKY U PLUMLOVA
3709PROSTĚJOV755281STAŘECHOVICE
3709PROSTĚJOV699888STICHOVICE
3709PROSTĚJOV755494STÍNAVA
3709PROSTĚJOV756555STRAŽISKO
3709PROSTĚJOV734667ŠTARNOV U PŘEMYSLOVIC
3709PROSTĚJOV764159ŠUBÍŘOV
3709PROSTĚJOV704407TĚŠICE U NEZAMYSLIC
3709PROSTĚJOV767549TIŠTÍN
3709PROSTĚJOV771996TVOROVICE
3709PROSTĚJOV774723URČÍCE
3709PROSTĚJOV781452VÍCEMĚŘICE
3709PROSTĚJOV781495VÍCOV
3709PROSTĚJOV716464VINCENCOV
3709PROSTĚJOV782637VITČICE NA MORAVĚ
3709PROSTĚJOV650277VOJTĚCHOV U KONICE
3709PROSTĚJOV785539VRANOV1CE
3709PROSTĚJOV786381VRCHOSLAVICE
3709PROSTĚJOV786756VŘESOVICE U PROSTĚJOVA
3709PROSTĚJOV788937VÝŠOVICE
3709PROSTĚJOV792381ZDĚTÍN NA MORAVĚ
3709PROSTĚJOV794660ŽÁROVICE
3709PROSTĚJOV795844ŽELEČ NA HANÉ
3709PROSTĚJOV796671ŽEŠOV
3710TŘEBÍČ600636BABICE U LESONIC
3710TŘEBÍČ795976BÍTOVÁNKY
3710TŘEBÍČ600644BOLÍKOVICE
3710TŘEBÍČ607231BOŇOV
3710TŘEBÍČ614441BŘEZNÍK
3710TŘEBÍČ615587BUDKOV
3710TŘEBÍČ618501ČÁSLAVICE
3710TŘEBÍČ790214ČASTOTICE
3710TŘEBÍČ618837ČECHOČOVICE
3710TŘEBÍČ623890ČÍMĚŘ NAD JIHLAVOU
3710TŘEBÍČ624527DALEŠICE
3710TŘEBÍČ630349DOLNÍ VILEMOVÍCE
3710TŘEBÍČ637459HARTVÍKOVICE
3710TŘEBÍČ639648HLUBOKÉ
3710TŘEBÍČ795984HORKY U ŽELETAVY
3710TŘEBÍČ680222HORNÍ LAŽANY U LESONIC
3710TŘEBÍČ738506HORNÍ SMRČNÉ
3710TŘEBÍČ644528HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
3710TŘEBÍČ648469HROTOVICE
3710TŘEBÍČ650188HVĚZDOŇOVICE
3710TŘEBÍČ651591CHLUM NAD JIHLAVOU
3710TŘEBÍČ652946CHOTĚBUDICE
3710TŘEBÍČ769614CHROUSTOV U TŘEBENIC
3710TŘEBÍČ657654JASENICE
3710TŘEBÍČ658146JEDOV
3710TŘEBÍČ658227JEMNICE
3710TŘEBÍČ660752JINOŠOV
3710TŘEBÍČ725277JIRATICE
3710TŘEBÍČ666661KLUČOV
3710TŘEBÍČ667862KOJETICE NA MORAVĚ
3710TŘEBÍČ669041KONĚŠÍN
3710TŘEBÍČ671274KOUTY U TŘEBÍČE
3710TŘEBÍČ671592KOZLANY
3710TŘEBÍČ672050KOŽICHOVICE
3710TŘEBÍČ755257KRACOVICE
3710TŘEBÍČ672220KRAHULOV
3710TŘEBÍČ672483KRALICE NAD OSLAVOU
3710TŘEBÍČ674397KRHOV U HROTOVIC
3710TŘEBÍČ674826KROKOČÍN
3710TŘEBÍČ680168LESNÁ U ŽELETAVY
3710TŘEBÍČ680231LESONICE
3710TŘEBÍČ681296LHOTICE U JEMNICE
3710TŘEBÍČ684252LIPNÍK U HROTOVIC
3710TŘEBÍČ686816LOMY U JEMNICE
3710TŘEBÍČ687197LOUKA U JEMNICE
3710TŘEBÍČ687286LOUKOVICE
3710TŘEBÍČ693031LOVCOVICE
3710TŘEBÍČ691887MARKVARTICE U TŘEBÍČE
3710TŘEBÍČ656569MARTÍNKOV
3710TŘEBÍČ692239MASTNÍK
3710TŘEBÍČ693049MENHARTICE
3710TŘEBÍČ693766MEZIŘÍČKO U MORAVSKÝCH BUDĚJ.
3710TŘEBÍČ694380MIKULOVICE
3710TŘEBÍČ709182ODUNEC
3710TŘEBÍČ709450OKAREC
3710TŘEBÍČ750093OKRAŠOVICE
3710TŘEBÍČ709778OKŘÍŠKY
3710TŘEBÍČ711471OPATOV NA MORAVĚ
3710TŘEBÍČ712019OPONEŠICE
3710TŘEBÍČ713376OSTAŠOV NA MORAVĚ
3710TŘEBÍČ716618OTRADIČE
3710TŘEBÍČ717487PÁLOVICE
3710TŘEBÍČ717495PANENSKÁ
3710TŘEBÍČ720160PETROVICE U TŘEBÍČE
3710TŘEBÍČ720402PETRŮVKY
3710TŘEBÍČ769622PLEŠICE
3710TŘEBÍČ769916PODKLÁŠTEŘÍ
3710TŘEBÍČ638382POKOJOVICE
3710TŘEBÍČ725889POPŮVKY NAD JIHLAVOU
3710TŘEBÍČ726842POZĎATÍN
3710TŘEBÍČ750107POZĎÁTKY
3710TŘEBÍČ734268PŘEDÍN
3710TŘEBÍČ736066PŘÍLOŽANY
3710TŘEBÍČ736708PUCOV
3710TŘEBÍČ737348RAČICE U HROTOVIC
3710TŘEBÍČ738034RADKOVICE U BUDČE
3710TŘEBÍČ738514RADOŠOV
3710TŘEBÍČ739324RAPOTICE
3710TŘEBÍČ739871RATIBOŘÍCE NA MORAVĚ
3710TŘEBÍČ740993ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
3710TŘEBÍČ745731ŘÍMOV NA MORAVĚ
3710TŘEBÍČ769886ŘÍPOV
3710TŘEBÍČ746801SEDLEC U NÁMĚŠTĚ NAD OSLAVOU
3710TŘEBÍČ750034SLAVICE
3710TŘEBÍČ750115SLAVÍČKY
3710TŘEBÍČ750212SLAVÍKOVICE U JEMNICE
3710TŘEBÍČ751227SMRK NA MORAVĚ
3710TŘEBÍČ752185SOKOLÍ
3710TŘEBÍČ755265STAŘEC
3710TŘEBÍČ624535STROPEŠÍN
3710TŘEBÍČ757926STŘÍTEŽ U TŘEBÍČE
3710TŘEBÍČ623903STŘÍŽOV U TŘEBÍČE
3710TŘEBÍČ758299STUDENEC U TŘEBÍČE
3710TŘEBÍČ758744SUDICE U NÁMĚŠTĚ NAD OSLAVOU
3710TŘEBÍČ795992ŠAŠOVI CE
3710TŘEBÍČ762245ŠEBKOVICE
3710TŘEBÍČ763314ŠTĚMĚCHY
3710TŘEBÍČ787515ŠTĚPÁNOVICE U JAROMĚŘIC NAD R.
3710TŘEBÍČ763519ŠTĚPKOV
3710TŘEBÍČ769631TŘEBENICE NA MORAVĚ
3710TŘEBÍČ769738TŘEBÍČ
3710TŘEBÍČ623768TŘEBÍČSKÝ ČÍCHOV
3710TŘEBÍČ637467TŘESOV
3710TŘEBÍČ769941TÝN U TŘEBÍČE
3710TŘEBÍČ644536VACENOVICE
3710TŘEBÍČ776599VALEČ U HROTOVIC
3710TŘEBÍČ737011VANEČ
3710TŘEBÍČ781487VÍCENICE U NÁMĚŠTĚ NAD OSLAVOU
3710TŘEBÍČ667030VÍSKA U KNĚŽIC
3710TŘEBÍČ787523VÝČAPY
3710TŘEBÍČ790982ZÁRUBICE
3710TŘEBÍČ793396ZŇÁTKY
3710TŘEBÍČ7 96000ŽELETAVA
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ639907HLUK
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ657565JAROŠOV U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ667102KNĚŽPOLE U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ670031KOSTELANY NAD MORAVOU
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ677345KUNOVICE U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ772925MAŘATICE
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ694070MÍKOVICE NAD OLŠAVOU
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ696099MISTŘICE II
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ702145NEDAKONICE
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ712655ORECHOV U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ716171OSTROŽSKÁ LHOTA
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ716201OSTROŽSKÁ NOVÁ VES
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ725251POLEŠOVICE
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ772917SADY
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ754617STARÉ MĚSTO U UHERSKÉHO HRAD
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ772844UHERSKÉ HRADIŠTĚ
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ774057ÚJEZDEC U OSVĚTIMAN
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ777293VÁŽANY U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ
3712VYŠKOV734004BOŠKŮVKY
3712VYŠKOV609391BRANKOVÍCE
3712VYŠKOV625957DĚTKOVICE
3712VYŠKOV627305DOBROČKOVICE
3712VYŠKOV632724DRYSICE
3712VYŠKOV646211HEROLTICE
3712VYŠKOV646229HOŠTICE
3712VYŠKOV655171CHVALKOVICE
3712VYŠKOV655180CHVALKOVICE NA HANÉ
3712VYŠKOV655848IVANOVICE NA HANÉ
3712VYŠKOV673188KRÁSENSKO
3712VYŠKOV676497KŘIŽANOVICE U VYŠKOVA
3712VYŠKOV744409LHOTA
3712VYŠKOV690970MALÍNKY
3712VYŠKOV692654MEDLOVICE
3712VYŠKOV699063MORAVSKÉ MÁLKOVICE
3712VYŠKOV699969MOUCHNICE
3712VYŠKOV703176NEMOCHOVICE
3712VYŠKOV703257NĚMOTICE
3712VYŠKOV712591ORLOVICE
3712VYŠKOV723827PODIVÍCE NA MORAVĚ
3712VYŠKOV673196PODOMÍ
3712VYŠKOV736911PUSTIMĚŘ
3712VYŠKOV738794RADŠLAVICE U VYŠKOVA
3712VYŠKOV738808RADŠLAVIČKY
3712VYŠKOV692662RYBNÍČEK
3712VYŠKOV744425RYCHTÁŘOV
3712VYŠKOV751481SNOVÍDKY
3712VYŠKOV614122STŘÍBRNÁ
3712VYŠKOV758604STUDNICE U VYŠKOVA
3712VYŠKOV764523ŠVÁBENICE
3712VYŠKOV792721ZELENÁ HORA NA MORAVĚ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU603589BEZDĚKOV U VELKÉ BÍTEŠE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU781037BOLEŠÍN
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU607428BORAČ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU763446BOROVEC
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU607886BOROVNICE U JIMRAMOVA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU607894BOROVNÍK
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU733407BRŤOVÍ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU613916BŘEZÍ U OSOVÉ BÍTÝŠKY
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU614246BŘEZKA U VELKÉ BÍTEŠE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU614807BŘEZSKÉ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU704717BUKOVÁ U NÍŽKOVA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU624462DALEČÍN
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU629669DOLNÍ LOUČKY
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU638668HEŘMANOV U KŘIŽANOVA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU641430HOLUBÍ ZHOŘ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU643416HORNÍ LOUČKY
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU651605CHLUM
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU651834CHLUMĚTÍN
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU657719JAVOREK
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU660302JESTŘÁBÍ U VELKÉ BÍTEŠE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU660230JIMRAMOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU777447JIMRAMOVSKÉ PAVLOVICE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU660311JINDŘICHOV U VELKÉ BÍTEŠE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU662321KALY
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU676519KATOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU651613KOROUHVICE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU669598KOROUŽNÉ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU778192KOŠÍKOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU676527KŘIŽÍNKOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU676683KŘOVÍ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU677680KUŘIMSKÁ NOVÁ VES
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU677698KUŘIMSKÉ JESTŘÁBÍ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU680265LESOŇOVICE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU684864LÍSEK
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU688037LUBNÉ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU778206LUDVÍKOV U VELKÉ BÍTEŠE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU741981MALÉ TŘESNÉ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU777455MÍCHOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU638676MILEŠÍN
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU704547NÍ HOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU778559NOVÉ DVORY U VELKÉ LOSENICE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU706639NOVÉ SADY U VELKÉ BÍTEŠE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU707597NOVÝ JIMRAMOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU708224NYKLOVICE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU613924ONDRUŠKY
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU712663OŘECHOV U KŘIŽANOVA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU713341OSOVÁ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU713350OSOVÁ BÍTÝŠKA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU676535PÁNOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU723657PODĚŠÍN
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU759511POLOM U SULKOVCE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU604950PROSATÍN
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU733423PROSETÍN U BYSTŘICE NAD PERN
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU740578ROJETÍN
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU741990ROVEČNÉ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU742309ROZSEČ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU777471ROŽENECKÉ PASEKY
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU745570ŘIKONÍN
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU660248SEDLIŠTĚ U JIMRAMOVA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU748901SKŘINÁŘOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU755907STRACHUJOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU629677STŘEMCHOVÍ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU759520SULKOVEC
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU761567SVRATKA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU704733ŠPINOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU669601ŠVAŘEC
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU660256TRHONICE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU660264UBUŠÍN
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU759538UBUŠÍNEK
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU643432ÚJEZD U TIŠNOVA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU774316UNČÍN
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU777480VÉCOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU778214VELKÁ BÍTEŠ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU778877VELKÉ JANOVICE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU742007VELKÉ TŘESNÉ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU781045VĚSTÍN
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU781754VIDONÍN
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU782491VÍR
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU784087VLKOV U OSOVÉ BÍTÝŠKY
3801BRUNTÁL650099ARNOLTICE U HUZOVÉ
3801BRUNTÁL660329ARNULTOVICE U JINDŘICHOVA
3801BRUNTÁL604054BÍLČICE
3801BRUNTÁL606618BOHUŠOV
3801BRUNTÁL699071ČABOVÁ
3801BRUNTÁL626066DĚTŘICHOV NAD BYSTŘICÍ
3801BRUNTÁL626147DÍVČÍ HRAD
3801BRUNTÁL630021DOLNÍ POVELICE
3901BRUNTÁL633879DVORCE U BRUNTÁLU
3801BRUNTÁL639249HLINKA
3901BRUNTÁL648558HROZOVÁ
3801BRUNTÁL650102HUZOVÁ
3801BRUNTÁL661082JIŘÍKOV U RÝMAŘOVA
3801BRUNTÁL606626KARLOV U BOHUŠOVA
3801BRUNTÁL663280KARLOVEC
3801BRUNTÁL606642KAŠNICE U BOHUŠOVA
3801BRUNTÁL667111KNĚZPOLE
3801BRUNTÁL750514KOBERNO
3801BRUNTÁL672211KRAHULČÍ
3801BRUNTÁL674737KRNOV - HORNÍ PŘEDMĚSTÍ
3801BRUNTÁL676357KŘIŠŤANOVICE
3801BRUNTÁL752657KŘÍŽOV U SOVINCE
3801BRUNTÁL680010LESKOVEC NAD MORAVICÍ
3801BRUNTÁL686662LOMNICE U RÝMAŘOVA
3801BRUNTÁL689939MÁJŮVKA
3801BRUNTÁL692328MATĚJOVICE
3801BRUNTÁL750549MĚ STYS RUDOLTICE
3801BRUNTÁL699080MORAVSKÝ BEROUN
3801BRUNTÁL704776NORBERČANY
3801BRUNTÁL663298NOVÁ PLÁŇ
3801BRUNTÁL606651NOVÁ VES U BOHUŠOVA
3801BRUNTÁL706035NOVÁ VÉSKA
3801BRUNTÁL699098NOVÉ VALTEŘICE
3801BRUNTÁL699101ONDRÁŠOV
3801BRUNTÁL674630OPAVSKÉ PŘEDMĚSTÍ
3801BRUNTÁL713295OSOBLAHA
3801BRUNTÁL788007PITÁRNĚ
3801BRUNTÁL633887REJCHARTICE
3801BRUNTÁL741841ROUDNO
3801BRUNTÁL743682RUSÍN
3801BRUNTÁL626155SÁDEK U DÍVČÍHO HRADU
3801BRUNTÁL699110SEDM DVORŮ
3801BRUNTÁL752479SOSNOVÁ
3801BRUNTÁL753785STARÁ LIBAVÁ
3801BRUNTÁL775711ÚVALNO
3801BRUNTÁL750522VES RUDOLTICE
3801BRUNTÁL650111VEVEŘÍ U HUZOVÉ
3802FRÝDEK - MÍSTEK670723KOŠATKA NAD ODROU
3803KARVINÁ707139KOPYTOV
3803KARVINÁ707031NOVÝ BOHUMÍN
3803KARVINÁ736716PUDLOV
3803KARVINÁ664197STARÉ MĚSTO U KARVINÉ
3803KARVINÁ754897STARÝ BOHUMÍN
3803KARVINÁ720372ZÁVADA NAD OLŠÍ
3804NOVÝ JIČÍN600300ALBRECHTICKY
3804NOVÝ JIČÍN600971BARTOŠOVICE
3804NOVÝ JIČÍN602850BERNARTICE NAD ODROU
3804NOVÝ JIČÍN604402BÍLOV
3804NOVÝ JIČÍN604445BÍLOVEC - DOLNÍ PŘEDMĚSTÍ
3804NOVÝ JIČÍN604429BÍLOVEC - MĚSTO
3804NOVÝ JIČÍN609749BRAVINNÉ
3804NOVÝ JIČÍN758442BUTOVICE
3804NOVÝ JIČÍN625558DĚRNÉ
3804NOVÝ JIČÍN635448FULNEK
3804NOVÝ JIČÍN720518HARTY
3904NOVÝ JIČÍN656500HEŘMÁNKY NAD ODROU
3804NOVÝ JIČÍN638790HLADKÉ ŽIVOTICE
3804NOVÝ JIČÍN658944HRABĚTICE NAD ODROU
3804NOVÝ JIČÍN649279HUKOVICE
3804NOVÝ JIČÍN649562HŮRKA
3804NOVÝ JIČÍN656518JAKUBCOVICE NAD ODROU
3804NOVÝ JIČÍN635456JERLOCHOVICE
3804NOVÝ JIČÍN658952JESENÍK NAD ODROU
3804NOVÝ JIČÍN660132JÍLOVEC
3904NOVÝ JIČÍN676969KUJAVY
3904NOVÝ JIČÍN677281KUNÍN
3804NOVÝ JIČÍN905038LABUŤ U BÍLOVCE
3904NOVÝ JIČÍN682683LIBHOŠŤ
3804NOVÝ JIČÍN687006LOUČKA U NOVÉHO JIČÍNA
3804NOVÝ JIČÍN656534LOUČKY NAD ODROU
3804NOVÝ JIČÍN688118LUBOMĚŘ
3804NOVÝ JIČÍN688801LUKAVEC U BÍLOVCE
3804NOVÝ JIČÍN691534MANKOVICE
3804NOVÝ JIČÍN784133MORAVSKÉ VLKOVICE
3804NOVÝ JIČÍN699934MOŠNOV
3804NOVÝ JIČÍN600318NOVÁ HORKA
3804NOVÝ JIČÍN707465NOVÝ JIČÍN - DOLNÍ PŘEDMĚSTÍ
3804NOVÝ JIČÍN707431NOVÝ JIČÍN - HORNÍ PŘEDMĚSTÍ
3804NOVÝ JIČÍN707414NOVÝ JIČÍN - MĚSTO
3804NOVÝ JIČÍN709085ODRY
3804NOVÝ JIČÍN720526PETŘVALDÍK
3804NOVÝ JIČÍN676977POHOŘÍLKY U KUJAV
3804NOVÝ JIČÍN733067PRCHALOV
3804NOVÝ JIČÍN736902PUSTĚJOV
3804NOVÝ JIČÍN747009SEDLNICE
3804NOVÝ JIČÍN784141SLEZSKÉ VLKOVICE
3804NOVÝ JIČÍN752754SPÁLOV
3804NOVÝ JIČÍN753246STACHOVICE
3804NOVÝ JIČÍN753963STARÁ VES U BÍLOVCE
3804NOVÝ JIČÍN758396STUDÉNKA NAD ODROU
3804NOVÝ JIČÍN759163SUCHDOL NAD ODROU
3804NOVÝ JIČÍN707546ŠENOV U NOVÉHO JIČÍNA
3804NOVÝ JIČÍN778664VELKÉ ALBRECHTICE
3804NOVÝ JIČÍN785768VRAŽNÉ U ODER
3804NOVÝ JIČÍN707511ŽILINA U NOVÉHO JIČÍNA
3805OLOMOUC600661BABICE U ŠTERNBERKA
3805OLOMOUC757454BENKOV U STŘELÍC
3805OLOMOUC608688BEZDĚKOV NAD TŘEBŮVKOU
3805OLOMOUC672017BLAŽOV
3805OLOMOUC606430BOHUŇOVICE
3805OLOMOUC774596BRNÍČKO
3805OLOMOUC688665BŘEZINA
3805OLOMOUC768642DĚDINKA
3805OLOMOUC626449DOLNÍ DLOUHÁ LOUČKA
3805OLOMOUC630225DOLNÍ SUKOLOM
3805OLOMOUC608700DOLY U BOUZOVA
3805OLOMOUC630811DOMAŠOV NAD BYSTŘICÍ
3805OLOMOUC630829DOMAŠOV U ŠTERNBERKA
3805OLOMOUC650536HLÁSNICE U ŠTERNBERKA
3805OLOMOUC672564HLIVICE
3805OLOMOUC626457HORNÍ DLOUHÁ LOUČKA
3805OLOMOUC643378HORNÍ LODĚNICE
3805OLOMOUC603961HRÁBÍ
3805OLOMOUC647900HRANIČNÉ PETROVICE
3805OLOMOUC648591HRUBÁ VODA
3805OLOMOUC650544CHABÍČOV
3805OLOMOUC750000JEŠOV
3805OLOMOUC661406JÍVOVÁ
3805OLOMOUC672025KADEŘÍN
3805OLOMOUC718149KARLOV U PASEKY
3805OLOMOUC696960KOMÁROV U MLADĚJOVIC
3805OLOMOUC671487KOVÁŘOV U BOUZOVA
3805OLOMOUC600679KRÁKOŘÍCE
3805OLOMOUC672572KRÁLOVÁ
3805OLOMOUC601985LAŠŤANY
3805OLOMOUC768651LAZCE U TROUBĚLIC
3805OLOMOUC631493LHOTA POD KOSÍŘEM
3805OLOMOUC763578LHOTA U ŠTERNBERKA
3805OLOMOUC766739LIPINA U ŠTERNBERKA
3805OLOMOUC692611MEDLOV U UNIČOVA
3805OLOMOUC745600MĚNÍ K
3805OLOMOUC696846MÉROTÍN
3805OLOMOUC693421MĚSTO LIBAVÁ
3805OLOMOUC718157MUTKOV
3805OLOMOUC644421NOVA DĚDINA U UNIČOVA
3805OLOMOUC705063NOVÁ HRADEČNÁ
3805OLOMOUC637181NOVÁ VES U LITOVLE
3805OLOMOUC643386NOVÉ DVORCE
3805OLOMOUC724289OBECTOV
3805OLOMOUC718165PASEKA U ŠTERNBERKA
3805OLOMOUC720950PÍSKOV
3805OLOMOUC724301PODOLÍ U BOUZOVA
3805OLOMOUC737747RADÍKOV U OLOMOUCE
3805OLOMOUC696986ŘÍDEČ
3805OLOMOUC750018SLAVĚTÍN U LITOVLE
3805OLOMOUC698768STÁDLO
3805OLOMOUC766747STACHOV U ŠTERNBERKA
3805OLOMOUC796611STRUKOV
3805OLOMOUC757462STŘELÍCE U LITOVLE
3805OLOMOUC757501STŘEMENÍČKO
3805OLOMOUC669288SVATÝ KOPEČEK
3805OLOMOUC672041SVOJANOV U BOUZOVA
3805OLOMOUC763527ŠTERNBERK
3805OLOMOUC764515ŠUMVALD
3805OLOMOUC766755TĚŠíKOV
3805OLOMOUC768669TROUBELICE
3805OLOMOUC773751ÚJEZD U UNIČOVA
3805OLOMOUC688690VESELÍČKO
3805OLOMOUC780987VÉSKA U OLOMOUCE
3805OLOMOUC692620ZADNÍ ÚJEZD
3806OPAVA601616BĚLÁ VE SLEZSKU
3806OPAVA602591BENKOVICE
3806OPAVA606529BOHUSLAVICE U HLUČÍNA
3806OPAVA606987BOLATICE
3806OPAVA613100BRUMOVICE U OPAVY
3806OPAVA614718BŘEZOVÁ U VÍTKOVA
3806OPAVA615501BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU
3806OPAVA628638DOLNÍ BENEŠOV
3806OPAVA630454DOLNÍ ŽIVOTICE
3806OPAVA615510GUNTRÁMOVICE
3806OPAVA639036HLAVNICE
3806OPAVA640140HNĚVOŠICE
3806OPAVA640786HOLASOVICE
3806OPAVA646580HRABSTVÍ
3806OPAVA646601HRABYNĚ
3806OPAVA646814HRADEC NAD MORAVICÍ
3806OPAVA6364 95CHABÍČOV VE SLEZSKU
3806OPAVA651141CHLEBIČOV
3806OPAVA654876CHUCHELNÁ
3806OPAVA655040CHVALÍKOVICE
3806OPAVA711730JAKTAŘ
3806OPAVA656496JAKUBČOVICE
3806OPAVA656631JAMNICE
3806OPAVA656691JANČÍ
3806OPAVA783595JARKOVICE
3806OPAVA659380JEZDKOVICE
3806OPAVA660035JILEŠOVICE
3806OPAVA640794KAMENEC
3806OPAVA711756KATEŘINKY U OPAVY
3806OPAVA783081KLOKOČOV U VÍTKOVA
3806OPAVA667340KOBEŘICE VE SLEZSKU
3806OPAVA674231KRAVAŘE VE SLEZSKU
3806OPAVA679992LESKOVEC U VÍTKOVA
3806OPAVA615544LESY
3906OPAVA680991LHOTA U OPAVY
3806OPAVA686018LITULTOVICE
3806OPAVA640808LODĚNICE
3806OPAVA711870MALÉ HOŠTICE
3806OPAVA694061MIKOLAJICE
3806OPAVA695149MILOSTOVICE
3806OPAVA698237MOKRÉ LAZCE
3806OPAVA640816NEPLACHOVICE
3806OPAVA798371NOVÉ OLDŘŮVKY
3806OPAVA706647NOVÉ SEDLICE
3806OPAVA707309NOVÝ DVŮR U OPAVY
3806OPAVA710113OLDŘIŠOV
3906OPAVA711560OPAVA - MĚSTO
3806OPAVA716481OTICE
3806OPAVA777188PALHANEC
3806OPAVA721085PÍŠŤ
3806OPAVA723916PODLESÍ NAD ODROU
3806OPAVA724637PODVIHOV
3806OPAVA738824RADUŇ
3806OPAVA740438ROHOV
3806OPAVA745863SÁDEK U OPAVY
3806OPAVA613142SKROCHOVICE
3806OPAVA750280SLAVKOV U OPAVY
3806OPAVA750832SLUŽOVICE
3806OPAVA636509SMOLKOV
3806OPAVA754625STARÉ OLDŘŮVKY
3806OPAVA755435STĚBOŘICE
3806OPAVA755826STRAHOVICE
3806OPAVA758752SUDICE
3806OPAVA759180SUCHÉ LAZCE
3806OPAVA615536SVATOŇOVICE
3806OPAVA763110ŠTÁBLOVICE
3806OPAVA640824ŠTEMPLOVEC
3806OPAVA763390ŠTĚPÁNKOVICE
3806OPAVA764817TÁBOR VE SLEZSKU
3806OPAVA770205TŘEBOM
3806OPAVA773166UHLÍŘOV
3806OPAVA777196VÁVROVICE
3806OPAVA778770VELKÉ HERALTICE
3806OPAVA782998VÍTKOV
3806OPAVA783609VLAŠTOVIČKY
3806OPAVA786021VRBKA U OPAVY
3806OPAVA786624VRŠOVICE U OPAVY
3806OPAVA789411ZÁBŘEH U HLUČÍNA
3806OPAVA793230ZLATNÍKY U OPAVY
3806OPAVA797006ŽIMROVICE
3807OSTRAVA600393ANTOŠOVICE
3808PŘEROV602001BĚLOTÍN
3808PŘEROV711179BOŇKOV U HRANIC
3808PŘEROV608581BOŠKOV
3808PŘEROV617202BÝŠKOVICE
3808PŘEROV620483ČERNOTÍN
3808PŘEROV629863DOLNÍ NĚTČICE
3808PŘEROV643611HORNÍ NĚTČICE
3808PŘEROV644544HORNÍ ÚJEZD
3808PŘEROV646598HRABŮVKA U HRANIC
3808PŘEROV647683HRANICE
3808PŘEROV666459KLOKOČÍ
3808PŘEROV667897KOJETÍN
3808PŘEROV671312KOVALOVICE U KOJETÍNA
3808PŘEROV671495KOVÁŘOV U POTŠTÁTU
3808PŘEROV675890KŘENOVÍCE U KOJETÍNA
3808PŘEROV778176LHOTKA U HRANIC
3808PŘEROV684112LIPNÁ
3808PŘEROV693219MĚROVICE NAD HANOU
3808PŘEROV694592MILENOV
3808PŘEROV702676NEJDEK U HRANIC
3808PŘEROV711187OLŠOVEC
3808PŘEROV711543OPATOVICE U HRANIC
3808PŘEROV718106PARŠOVICE
3908PŘEROV723711PODHOŘÍ NA MORAVĚ
3808PŘEROV725897POPŮVKY U KOJETÍNA
3808PŘEROV726478POTŠTÁT - DOLNÍ PŘEDMĚSTÍ
3808PŘEROV726486POTŠTÁT - HORNÍ PŘEDMĚSTÍ
3808PŘEROV737755RADÍKOV U HRANIC
3808PŘEROV739057RAKOV U HRANIC
3808PŘEROV748021SKALICKÁ U HRANIC
3808PŘEROV753483SKOKY U STAMĚŘIC
3808PŘEROV751588SOBĚCHLEBY
3808PŘEROV757390STŘEDOLESÍ
3808PŘEROV757748STŘÍBRNÍCE NAD HANOU
3808PŘEROV766283TEPLICE NAD BEČVOU
3808PŘEROV772119TÝN NAD BEČVOU
3808PŘEROV773450UHŘÍNOV U HRANIC
3808PŘEROV774839ÚSTÍ
3808PŘEROV776645VALŠOVICE
3808PŘEROV778184VELKÁ U HRANIC
3808PŘEROV794279ŽÁKOVICE
3809ŠUMPERK725293BEZDĚKOV U ÚSOVA
3809ŠUMPERK758205BUKOVÁ U STUDENÉ LOUČKY
3809ŠUMPERK674486DOLNÍ BUŠÍNOV
3809ŠUMPERK633526DUBICKO
3809ŠUMPERK646547HRABOVÁ U DUBICKA
3809ŠUMPERK656852JANOŠLAVICE
3809ŠUMPERK690881JAVOŘÍ U MALETÍNA
3809ŠUMPERK666548KLOPÍNA
3809ŠUMPERK675725KŘEMAČOV
3809ŠUMPERK678244KVĚTíN
3809ŠUMPERK680524LEŠTINA U ZÁBŘEHA
3809ŠUMPERK682926LÍBIVÁ
3809ŠUMPERK684104LIPINKA
3809ŠUMPERK685119LÍŠNICE U MOHELNICE
3809ŠUMPERK688878LUKAVICE NA MORAVĚ
3809ŠUMPERK695530MÍROVEČEK
3809ŠUMPERK695548MÍROVSKÝ GRUNT
3809ŠUMPERK698032MOHELNICE
3809ŠUMPERK698610MORAVIČANY
3809ŠUMPERK718467PAVLOV U LOŠTIC
3809ŠUMPERK724327PODOLÍ U MOHELNICE
3809ŠUMPERK725307POLICE
3809ŠUMPERK738883RÁJEC U ZÁBŘEHA
3809ŠUMPERK740420ROHLE
3809ŠUMPERK690902STARÝ MALETÍN
3809ŠUMPERK755354STAVENICE
3809ŠUMPERK758221STUDENÁ LOUČKA
3809ŠUMPERK718475SVINOV U PAVLOVA
3809ŠUMPERK764264ŠUMPERK
3809ŠUMPERK770795TŘEŠTINA
3809ŠUMPERK773760ÚJEZD U MOHELNICE
3809ŠUMPERK774782ÚSOV - MĚSTO
3809ŠUMPERK774791ÚSOV - ŽIDOVSKÁ OBEC
3809ŠUMPERK780651VACETÍN
3809ŠUMPERK666556VELEBOŘ
3809ŠUMPERK780669VESELÍ U MOHELNICE
3809ŠUMPERK688894VLACHOV
3809ŠUMPERK685127VYŠEHORKY
3809ŠUMPERK718483ZAVADÍLKA
3809ŠUMPERK794091ZVOLE U ZÁBŘEHA
3811JESENÍK602825BERNARTICE U JAVORNÍKA
3811JESENÍK753696DOLNÍ ČERVENÁ VODA
3811JESENÍK778451FOJTOVA KRAŠ
3811JESENÍK602841HORNÍ HEŘMANICE U BERNARTIC
3811JESENÍK778460HUKOVICE U VELKÉ KRAŠE
3811JESENÍK778478MALÁ KRAŠ
3811JESENÍK778486VELKÁ KRAŠ
3811JESENÍK781711VIDNAVA

C) Katastrální území - "3. pásmo sucha"

Kód okresuNázev okresuKód katastrálního územíNázev katastrálního území
3100PRAHA HL.M.665444KLÁNOVICE
3100PRAHA HL.M.668508KOLODĚJE
3100PRAHA HL.M.668591KOLOVRATY
3100PRAHA HL.M.702323NEDVĚZÍ U ŘÍČAN
3100PRAHA HL.M.773778ÚJEZD NAD LESY
3201BENEŠOV600466ARNOŠTOVICE
3201BENEŠOV716278BĚLČICE U OSTŘEDKA
3201BENEŠOV602191BENEŠOV U PRAHY
3201BENEŠOV784435BEZMÍŘ
3201BENEŠOV692034BEZTAHOV
3201BENEŠOV764965BÍLKOVICE
3201BENEŠOV626279BOLECHOVICE I
3201BENEŠOV607207BOLÍNA
3201BENEŠOV607223BONKOVICE
3201BENEŠOV608084BOŘEŇOVICE
3201BENEŠOV683434BOŘKOVICE
3201BENEŠOV632015BOŽKOVICE
3201BENEŠOV612847BROUMOVICE
3201BENEŠOV680371BŘEŽANY
3201BENEŠOV615234BUDENÍN
3201BENEŠOV615820BUKOVANY U TÝNCE NAD SÁZAVOU
3201BENEŠOV608092BÝKOVICE U BOŘEŇOVIC
3201BENEŠOV687367BÝKOVICE U LOUŇOVIC
3201BENEŠOV616770BYSTŘICE U BENEŠOVA
3201BENEŠOV618004CTIBOŘ
3201BENEŠOV708933ČEČKOV
3201BENEŠOV619400ČELIVO
3201BENEŠOV619531ČEŇOVICE
3201BENEŠOV619663ČERČANY
3201BENEŠOV621153ČERVENÝ ÚJEZD U MILIČÍNA
3201BENEŠOV623156ČESKÝ ŠTENBERG
3201BENEŠOV623377ČEŠTÍN U JANKOVA
3201BENEŠOV624331ČTYŘKOLY
3201BENEŠOV624519DALEŠICE NAD VLTAVOU
3201BENEŠOV624624DALOVY
3201BENEŠOV624641DAMĚNICE
3201BENEŠOV626261DIVIŠOV U BENEŠOVA
3201BENEŠOV626287DIVIŠOVICE
3201BENEŠOV660949DOLNÍ BOREK
3201BENEŠOV762415DOLNÍ RÁPOTICE
3201BENEŠOV630641DOMAŠÍN
3201BENEŠOV631621DRAHŇOVICE
3201BENEŠOV632023DRACHKOV
3201BENEŠOV668966DUB U KONDRACE
3201BENEŠOV704105DUNÁVICE
3201BENEŠOV735086DVORCE U SEDLCE
3201BENEŠOV638587HEŘMANIČKY
3201BENEŠOV621161HORNÍ BOREK
3201BENEŠOV643262HORNÍ LHOTA
3201BENEŠOV615242HORY U VOTIC
3201BENEŠOV645133HOŘETICE
3201BENEŠOV615251HOSTIŠOV
3201BENEŠOV703788HRADIŠTĚ
3201BENEŠOV630659HRAZENÁ LHOTA
3201BENEŠOV778061HRZÍN
3201BENEŠOV723631CHÁŘOVICE
3201BENEŠOV651168CHLEBY U TÝNCE NAD SÁZAVOU
3201BENEŠOV651273CHLÍSTOV U BENEŠOVA
3201BENEŠOV652024CHOCERADY
3201BENEŠOV652709CHORATICE
3201BENEŠOV653551CHOTÝŠANY
3201BENEŠOV653969CHRÁŠŤANY U BENEŠOVA
3201BENEŠOV656704JANKOV
3201BENEŠOV656712JANKOVSKÁ LHOTA
3201BENEŠOV726231JEMNIŠTĚ
3201BENEŠOV659134JEŠETICE
3201BENEŠOV659215JETŘICHOVICE
3201BENEŠOV616818JINOŠICE
3201BENEŠOV616826JÍROVICE
3201BENEŠOV660965JIŘETICE U NEUSTUPOVA
3201BENEŠOV793124KAMBERK
3201BENEŠOV667421KOBYLÍ
3201BENEŠOV668974KONDRAC
3201BENEŠOV750956KOUTY U SMILKOVA
3201BENEŠOV737038KOVÁŘOVICE
3201BENEŠOV674362KRHANICE
3201BENEŠOV674516KRŇANY
3201BENEŠOV675407KRUSIČANY
3201BENEŠOV675547KŘEČOVICE U NEVEKLOVA
3201BENEŠOV679593KŘEŠICE U DIVIŠOVA
3201BENEŠOV709859KŘEŠICE U OLBRAMOVIC
3201BENEŠOV678104KVASEJOVICE
3201BENEŠOV683442LABY
3201BENEŠOV693821LAŽANY U MEZNA
3201BENEŠOV67 9607LBOSÍN
3201BENEŠOV680389LEŠANY
3201BENEŠOV682675LIBEŽ
3201BENEŠOV683451LIBOUŇ
3201BENEŠOV616834LIŠNO
3201BENEŠOV685330LITICHOVICE
3201BENEŠOV687375LOUŇOVICE POD BLANÍKEM
3201BENEŠOV624357LŠTĚNÍ
3201BENEŠOV694843MALOVICE U MILIČÍNA
3201BENEŠOV786446MANĚLOVICE
3201BENEŠOV691976MARŠOVICE U BENEŠOVA
3201BENEŠOV692051MARTINICE U VOTIC
3201BENEŠOV704113MAŠKOVICE
3201BENEŠOV692727MĚCHNOV
3201BENEŠOV653578MĚSTEČKO U CHOTÝŠAN
3201BENEŠOV678139MĚŠETICE
3201BENEŠOV693839MEZNO
3201BENEŠOV694851MILIČÍN
3201BENEŠOV726265MILOVANICE
3201BENEŠOV784451MINARTICE
3201BENEŠOV693847MITROVICE
3201BENEŠOV697346MLÉKOVICE U NEVEKLOVA
3201BENEŠOV700002MRAČ
3201BENEŠOV757055MYSLÍČ
3201BENEŠOV700991NAČERADEC
3201BENEŠOV701432NAKVASOVICE
3201BENEŠOV719820NASAVRKY U MILIČÍNA
3201BENEŠOV703168NEMÍŽ
3201BENEŠOV703770NESPEKY
3201BENEŠOV703800NESPERSKÁ LHOTA
3201BENEŠOV778079NESPERY
3201BENEŠOV616869NESVAČILY U BYTŘICE
3201BENEŠOV703885NEŠTĚTICE
3201BENEŠOV704121NETVOŘICE
3201BENEŠOV704245NEUSTUPOV
3201BENEŠOV704288NEVEKLOV
3201BENEŠOV708941NOSÁKOV
3201BENEŠOV678155NOVÉ DVORY U KVASEJOVIC
3201BENEŠOV708950ODLOCHOVICE
3201BENEŠOV709875OLBRAMOVICE U VOTIC
3201BENEŠOV701009OLEŠNÁ U NAČERADCE
3201BENEŠOV778087OSTROV U VELÍŠE
3201BENEŠOV717002OBĚNICE U VOTIC
3201BENEŠOV718661PECERADY
3201BENEŠOV719846PETROVICE U MILIČÍNA
3201BENEŠOV656739PIČÍN U JANKOVA
3201BENEŠOV723649PODĚLUSY
3201BENEŠOV725803POPOVICE U BENEŠOVA
3201BENEŠOV726036POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU
3201BENEŠOV726273POSTUPICE
3201BENEŠOV705381POZOV
3201BENEŠOV732982PRAVĚTICE
3201BENEŠOV733032PRAVONÍN
3201BENEŠOV746819PRČICE
3201BENEŠOV735108PŘESTAVLKY U SEDLCE
3201BENEŠOV735817PŘIBYŠICE
3201BENEŠOV737054PYŠELY
3201BENEŠOV738549RADOŠOVICE U VLAŠIMI
3201BENEŠOV739910RATMĚŘICE
3201BENEŠOV786462RUDOLTICE U VRCHOTOVÝCH JANOV.
3201BENEŠOV745758ŘÍMOVICE
3201BENEŠOV749940ŘÍŠNICE
3201BENEŠOV746827SEDLEC U VOTIC
3201BENEŠOV798231SEDLEČKO U JIŘETIC
3201BENEŠOV778095SEDLEČKO U VELIŠE
3201BENEŠOV757063SKALICE U BENEŠOVA
3201BENEŠOV749958SLAVĚTÍN U NAČERADCE
3201BENEŠOV750719SLOVĚNICE
3201BENEŠOV750981SMILKOV
3201BENEŠOV756202STRANNÝ
3201BENEŠOV762105STRNADICE
3201BENEŠOV757071STRUHAŘOV U BENEŠOVA
3201BENEŠOV757624STŘEŽIMÍR
3201BENEŠOV659223SUŠETICE
3201BENEŠOV687383SVĚTLÁ POD BLANÍKEM
3201BENEŠOV659231ŠANOVICE
3201BENEŠOV762113ŠEBÁŇOVICE
3201BENEŠOV674524TELETÍN
3201BENEŠOV767140TISEM
3201BENEŠOV767735TOMICE U VOTIC
3201BENEŠOV769657TŘEBEŠICE U DIVIŠOVA
3201BENEŠOV674532TŘEBSÍN
3201BENEŠOV770710TŘEMOŠNICE
3201BENEŠOV704130TUCHYNĚ
3201BENEŠOV616893TVORŠOVICE
3201BENEŠOV772399TÝNEC NAD SÁZAVOU
3201BENEŠOV659240UHŘICE U SEDLCE
3201BENEŠOV651290ÚROČNICE
3201BENEŠOV775959VÁCLAVICE U BENEŠOVA
3201BENEŠOV678171VELETÍN
3201BENEŠOV778109VELIŠ
3201BENEŠOV778796VELKÉ HEŘMANICE
3201BENEŠOV798428VESTEC U MEZNA
3201BENEŠOV783544VLAŠIM
3201BENEŠOV789631VLKONICE U NEVEKLOVA
3201BENEŠOV618292VLKOV U ČAKOVA
3201BENEŠOV784486VOJKOV U VOTIC
3201BENEŠOV785041VOTICE
3201BENEŠOV701017VRAČKOVICE
3201BENEŠOV785351VRANOV U ČERČAN
3201BENEŠOV785369VRANOVSKÁ LHOTA
3201BENEŠOV786411VRCHOTICE
3201BENEŠOV786489VRCHOTOVY JANOVICE
3201BENEŠOV787043VŠECHLAPY NAD BLANICÍ
3201BENEŠOV704148VŠETICE
3201BENEŠOV652717XAVEROV
3201BENEŠOV789640ZÁDOLÍ U NEVEKLOVA
3201BENEŠOV694878ZÁHOŘÍ U MILIČÍNA
3201BENEŠOV790133ZAHRÁDKA U BENEŠOVA
3201BENEŠOV709921ZAHRADNICE
3201BENEŠOV737071ZAJEČICE
3201BENEŠOV792187ZDEBUZEVES
3201BENEŠOV792331ZDERADICE
3201BENEŠOV749966ZDIMĚŘICE U NAČERADCE
3201BENEŠOV630675ZNOSÍM
3201BENEŠOV793876ZVĚSTOV
3201BENEŠOV751553ŽÍŇANY
3201BENEŠOV701157ŽIVOHOSŤ
3202BEROUN601217BAVORYŇE
3202BEROUN685232BĚLEČ U LITNĚ
3202BEROUN603368BĚŠTÍN
3202BEROUN645877BEZDĚDICE U HOSTOMIC
3202BEROUN669024BÍTOV U KONĚPRUS
3202BEROUN614602BŘEZOVÁ U HOŘOVIC
3202BEROUN663719BUDŇANY
3202BEROUN616494BYKOŠVICE
3202BEROUN617610CERHOVICE
3202BEROUN792420ČERNÍN U ZDÍC
3202BEROUN632601DROZDOV V ČECHÁCH
3202BEROUN634468FELBABKA
3202BEROUN638901HLÁSNÁ TŘEBAŇ
3202BEROUN748994HODYŇE U SKUMROVA
3202BEROUN645371HOŘOVICE
3202BEROUN645737HOSTÍM U BEROUNA
3202BEROUN645885HOSTONICE U BRDY
3202BEROUN650285HVOZDEC
3202BEROUN650579CHALOUPKY
3202BEROUN651869CHLUSTINA
3202BEROUN654400CHRUSTENICE
3202BEROUN603091JAROV U BEROUNA
3202BEROUN661261JIVINA U HOŘOVIC
3202BEROUN668630KLEŠTĚNICE
3202BEROUN792438KNÍŽKOVICE
3202BEROUN668648KOMÁROV U HOŘOVIC
3202BEROUN669032KONĚPRUSY
3202BEROUN693006KORNO
3202BEROUN671070KOTOPEKY
3202BEROUN678082KVAŇ
3202BEROUN679577LÁŽOVICE
3202BEROUN681300LHOTA U HOŘOVIC
3202BEROUN683205LIBOMYŠL
3202BEROUN685267LITEŇ
3202BEROUN686468LOCHOVICE
3202BEROUN767611LOUNÍN
3202BEROUN690414MALÁ VÍSKA
3202BEROUN690996MÁLKOV U SUCHOMAST
3202BEROUN693014MĚŇANY
3202BEROUN703842NESVAČILY U BEROUNA
3202BEROUN704202NEUMĚTELY
3202BEROUN710199OLEŠNÁ O HOŘOVIC
3202BEROUN712841OSEK U HOŘOVIC
3202BEROUN713325OSOV
3202BEROUN716561OTMÍČE
3202BEROUN723363PODBRDY
3202BEROUN724033PODLUHY
3202BEROUN663743POUČNÍK
3202BEROUN732940PRASKOLESY
3202BEROUN738697RADOUŠ
3202BEROUN743062RPETY
3202BEROUN795691SEDLEC U ŽEBRÁKU
3202BEROUN748919SKŘIPĚL
3202BEROUN749010SKUHROV POD BRDY
3202BEROUN752983SRBSKO U KARLŠTEJNA
3202BEROUN759244SUCHOMASTY
3202BEROUN759961SVATÁ
3202BEROUN760790SVINAŘE
3202BEROUN766917TETÍN U BEROUNA
3202BEROUN767603TLUSTICE
3202BEROUN767620TMAŇ
3202BEROUN693022TOBOLKA
3202BEROUN770744TŘENICE
3202BEROUN773573ÚZEJD U HOŘOVIC
3202BEROUN645389VELKÁ VÍSKA
3202BEROUN779598VELKÝ CHLUMEC
3202BEROUN782246VINAŘICE U SUCHOMAST
3202BEROUN783200VIŽINA
3202BEROUN787299VŠERADICE
3202BEROUN790389ZAJEČOV
3202BEROUN795712ŽEBRÁK
3202BEROUN683213ŽELKOVICE U LIBOMYŠLE
3202BEROUN797669ŽLOUKOVICE
3203KLADNO603198BAKOV
3203KLADNO603201BEŘOVICE
3203KLADNO609579BRATKOVICE U VELVAR
3203KLADNO613827BŘEŠŤANY U ZLONIC
3203KLADNO654418BUDIHOSTICE
3203KLADNO717401ČERADICE U PÁLEČKU
3203KLADNO620637ČERNUC
3203KLADNO628506DOLÍN
3203KLADNO654426DOLNÍ KAMENICE U VELVAR
3203KLADNO633054DRCHKOV
3203KLADNO797511DRNOV
3203KLADNO633062DŘÍNOV U ZLONIC
3203KLADNO640204HOBŠOVICE
3203KLADNO688932HORNÍ KAMENICE U LUKOVA
3203KLADNO645117HOŘEŠOVICE
3203KLADNO645575HOSPOZÍN
3203KLADNO648035HRDÍV
3203KLADNO648965HŘEŠICE
3203KLADNO654434CHRŽÍN
3203KLADNO657646JARPICE
3203KLADNO658103JEDOMĚLICE
3203KLADNO659169JEŠÍN
3203KLADNO666793KMETINĚVES
3203KLADNO666441KOKOVICE
3203KLADNO633071KRÁLOVICE U ZLONIC
3203KLADNO678031KULTROVICE
3203KLADNO684911LÍSKÝ
3203KLADNO793311LÍSOVICE
3203KLADNO686905LOTOUŠ
3203KLADNO620645LOUCKÁ
3203KLADNO688941LUKOV
3203KLADNO797529LUNÍKOV
3203KLADNO690520MALÉ KYŠICE
3203KLADNO620653MILETICE U VELVAR
3203KLADNO609587NABDÍN
3203KLADNO749524NETOVICE
3203KLADNO704199NEUMĚŘICE
3203KLADNO797545OSLUCHOV
3203KLADNO717398PÁLEČ U ZLONIC
3203KLADNO717410PÁLEČEK
3203KLADNO666807POŠTOVICE
3203KLADNO726869POZDEŇ
3203KLADNO746291SAZENÁ
3203KLADNO640221SKŮRY
3203KLADNO755796STRADONICE U ZLONIC
3203KLADNO762784ŠLAPANICE V ČECHÁCH
3203KLADNO767638TMÁŇ
3203KLADNO770035TŘEBÍZ
3203KLADNO773506UHY
3203KLADNO779954VELKÁ BUČINA
3203KLADNO779962VELVARY
3203KLADNO797553VÍTOV
3203KLADNO785563VRANÝ
3203KLADNO785989VRBIČANY
3203KLADNO793329VYŠÍNEK
3203KLADNO792985ZICHOVEC
3203KLADNO793337ZLONICE
3203KLADNO797561ŽIŽICE
3204KOLÍN600911BARCHOVICE
3204KOLÍN602027BĚLUŠIE
3204KOLÍN643190BOHOUŇOVICE II
3204KOLÍN761249BOŠICE U KOUŘIMI
3204KOLÍN672343BOŽEC
3204KOLÍN710148BRNÍK
3204KOLÍN614955BŘEŽANY II
3204KOLÍN616443BÝCHORY
3204KOLÍN653985BYLANY U ČESKÉHO BRODU
3204KOLÍN617547CERHENICE
3204KOLÍN749184CIRKVICE U KOLÍNA
3204KOLÍN620084ČERNÉ VODĚRADY
3204KOLÍN622737ČESKÝ BROD
3204KOLÍN782785DOBRÉ POLE U VITIC
3204KOLÍN643203DOLNÍ KRUTY
3204KOLÍN791067DOUBRAVČANY
3204KOLÍN631205DOUBRAVČICE
3204KOLÍN770477HLAVÁČOVA LHOTA
3204KOLÍN631663HORNÍ JELČANY
3204KOLÍN643211HORNÍ KRUTY
3204KOLÍN757667HRADEC U STŘÍBRNÉ SKALICE
3204KOLÍN736287HRADEŠÍN
3204KOLÍN647560HRADIŠŤKO I
3204KOLÍN797430HRADIŠŤKO II
3204KOLÍN757675HRADOVÉ STŘIMELICE
3204KOLÍN600920HRYZELY
3204KOLÍN782793HŘÍBY
3204KOLÍN782807CHOTÝŠ
3204KOLÍN654001CHRÁŠŤANY U ČESKÉHO BRODU
3204KOLÍN659011JESTŘÁBÍ LHOTA
3204KOLÍN659312JEVANY
3204KOLÍN770485KLÁŠTERNÍ SKALICE
3204KOLÍN666645KLUČOV U ČESKÉHO BRODU
3204KOLÍN668958KONÁROVICE
3204KOLÍN797448KONČICE
3204KOLÍN708097KONOJEDY U NUČIC
3204KOLÍN670162KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
3204KOLÍN757683KOSTELNÍ STŘIMELICE
3204KOLÍN671215KOUŘIM
3204KOLÍN671886KOZOJEDY U KOSTELCE NAD ČER.L.
3204KOLÍN672351KRAKOVANY
3204KOLÍN675229KŘUPÁ U KOSTELCE NAD ČERN.L.
3204KOLÍN710172KRYMLOV
3204KOLÍN782815KŠELY
3204KOLÍN797456KUNDRATICE U ŽIŽELIC NAD CIDL.
3204KOLÍN691178LHOTKY U MALOTIC
3204KOLÍN622826LIBLICE U ČESKÉHO BRODU
3204KOLÍN767158LIMUZY
3204KOLÍN683957LIPANY
3204KOLÍN738760LIPEC
3204KOLÍN797464LOUKONOSY
3204KOLÍN666653LSTIBOŘ
3204KOLÍN772330LŽOVICE
3204KOLÍN691186MALOTICE
3204KOLÍN631213MASOJEDY
3204KOLÍN770507MIŠKOVICE U KOUŘIMI
3204KOLÍN767867MLÉKOVICE
3204KOLÍN767166MRZKY
3204KOLÍN616451NĚMČICE U KOLÍNA
3204KOLÍN791075NESMĚŇ U ZÁSMUK
3204KOLÍN705713NOVÁ VES I
3204KOLÍN741434NOVÁ VES II
3204KOLÍN708101MUČICE
3204KOLÍN709204OHAŘE
3204KOLÍN710181OLEŠKA
3204KOLÍN708119OPLANY
3204KOLÍN717096OVČÁRY U KOLÍNA
3204KOLÍN709212POLNÍ CHRČICE
3204KOLÍN708127PRUSICE
3204KOLÍN790605PŘEBOZY
3204KOLÍN771376PŘEHVOZDÍ
3204KOLÍN736279PŘISTOUPIM
3204KOLÍN736295PŘIŠIMASY
3204KOLÍN600938RADLICE U BARCHOVIC
3204KOLÍN738778RADOVÉ SNICE II
3204KOLÍN773174RASOCHY
3204KOLÍN739740RATENICE
3204KOLÍN741442ROSTOKLATY
3204KOLÍN738786ROZEHNALY
3204KOLÍN747394SENDRAŽICE U KOLÍNA
3204KOLÍN749192SKVŇOV
3204KOLÍN791083SOBOČICE
3204KOLÍN757691STŘÍBRNÁ SKALICE
3204KOLÍN675237SVATBÍN
3204KOLÍN631221ŠTÍHLICE
3204KOLÍN622818ŠTOLMÍŘ
3204KOLÍN767174TISMICE
3204KOLÍN771414TLUSTOVOUSY
3204KOLÍN770515TŘEBOVLE
3204KOLÍN770809TŘI DVORY
3204KOLÍN771384TUCHORAZ
3204KOLÍN771422TUKLATY
3204KOLÍN772356TÝNEC NAD LABEM
3204KOLÍN773182UHLÍŘSKÁ LHOTA
3204KOLÍN643238ÚJEZDEC U HORNÍCH LHUT
3204KOLÍN777927VELETOV
3204KOLÍN778036VELÍM
3204KOLÍN779687VELKÝ OSEK
3204KOLÍN779865VELTRUBY
3204KOLÍN772364VINAŘICE U TÝNCE NAD LABEM
3204KOLÍN782831VITICE
3204KOLÍN783943VLKANČICE
3204KOLÍN784672VOLÁRNA
3204KOLÍN767182VRÁTKOV
3204KOLÍN786101VRBOVÁ LHOTA
3204KOLÍN708135VÝŽERKY
3204KOLÍN789046VYŽLOVKA
3204KOLÍN794953ŽDÁNICE U KOUŘIMI
3204KOLÍN797481ŽIŽELICE NAD CIDLINOU
3205KUTNÁ HORA771473ADAMOV U TUPADEL
3205KUTNÁ HORA746151BĚLOKOZLY
3205KUTNÁ HORA602647BERNARDOV
3205KUTNÁ HORA604062BÍLÉ PODOLÍ
3205KUTNÁ HORA773191BLÁTO
3205KUTNÁ HORA604071BRAMBORY
3205KUTNÁ HORA726389BRATŘICE U POTĚH
3205KUTNÁ HORA775801ČEKANOV
3205KUTNÁ HORA746169ČERNÉ BUDY
3205KUTNÁ HORA746177ČEŘENICE
3205KUTNÁ HORA746185DOJETŘICE
3205KUTNÁ HORA786217DOLNÍ BUČICE
3205KUTNÁ HORA726397DROBOVICE
3205KUTNÁ HORA618497FILIPOV U ČÁSLAVÍ
3205KUTNÁ HORA789321HABRKOVICE
3205KUTNÁ HORA795763HORKA U ŽEHUŠIC
3205KUTNÁ HORA726401HORKY
3205KUTNÁ HORA786225HORNÍ BUČICE
3205KUTNÁ HORA795771HORUŠICE
3205KUTNÁ HORA646008HOSTOVLICE U ČÁSLAVÍ
3205KUTNÁ HORA716901JEŽOVICE
3205KUTNÁ HORA696234KOCHÁNOV U MITROVA
3205KUTNÁ HORA783951KOZOHLODY
3205KUTNÁ HORA679755LEDEČKO
3205KUTNÁ HORA604097LOVČICE
3205KUTNÁ HORA791539MAKOLUSKY
3205KUTNÁ HORA739651MALOVIDY
3205KUTNÁ HORA775827MĚLNÍK NAD SÁZAVOU
3205KUTNÁ HORA739669MIROŠOVICE U RATAJ NAD SÁZAVOU
3205KUTNÁ HORA696251MITROV U UHLÍŘSKÝCH JANOVIC
3205KUTNÁ HORA709735OKŘESANEČ
3205KUTNÁ HORA696269OPATOVICE II
3205KUTNÁ HORA716928PODVEKY
3205KUTNÁ HORA726419POTĚHY
3205KUTNÁ HORA783960PŘIBYSLAVICE U VLKANČE
3205KUTNÁ HORA775843RADVANICE NAD SÁZAVOU
3205KUTNÁ HORA739677RATAJE NAD SÁZAVOU
3205KUTNÁ HORA746002SAMOPŠE
3205KUTNÁ HORA746193SÁZAVA
3205KUTNÁ HORA604101SEMTĚŠ U BÍLÉHO PODOLÍ
3205KUTNÁ HORA753602SMILOVICE U STAŇKOVIC
3205KUTNÁ HORA775851SMRK U ÚŽIC
3205KUTNÁ HORA716936SOBĚŠÍN
3205KUTNÁ HORA753611STAŇKOVICE U UHLÍŘSKÝCH JANOV.
3205KUTNÁ HORA604119STARKOČ U BÍLÉHO PODOLÍ
3205KUTNÁ HORA759554ŠULOVICE
3205KUTNÁ HORA746011TALMBERK
3205KUTNÁ HORA775860ÚŽICE U KUTNÉ HORY
3205KUTNÁ HORA782203VINAŘE
3205KUTNÁ HORA791547VLKOVÁ
3205KUTNÁ HORA791555VRANICE
3205KUTNÁ HORA786233VRDY
3205KUTNÁ HORA604127ZAŘÍČANY
3205KUTNÁ HORA791563ZBIZUBY
3205KUTNÁ HORA762164ZBUDOVICE
3205KUTNÁ HORA786241ZBYSLAV
3205KUTNÁ HORA797642ZEHUBY
3205KUTNÁ HORA795798ŽEHUŠICE
3205KUTNÁ HORA797651ŽLEBY
3206MĚLNÍK787922BOSYNĚ
3206MĚLNÍK645320BROZÁNKY
3206MĚLNÍK615749BUKOL
3206MĚLNÍK616460BÝKEV
3206MĚLNÍK617172BYŠICE
3206MĚLNÍK617849CÍTOV
3206MĚLNÍK618772ČEČELICE
3206MĚLNÍK616478DAMINĚVES
3206MĚLNÍK628654DOLNÍ BEŘKOVICE
3206MĚLNÍK787442DUŠNÍKY NAD VLTAVOU
3206MĚLNÍK658294HLEĎSEBE
3206MĚLNÍK643751HORNÍ POČAPLY
3206MĚLNÍK645338HOŘÍN
3206MĚLNÍK617181HOSTÍN U MĚLNÍKA
3206MĚLNÍK645761HOSTÍN U VOJKOVIC
3206MĚLNÍK652733CHOROUŠKY
3206MĚLNÍK652741CHOTUŠICE
3206MĚLNÍK689289CHRAMOSTEK
3206MĚLNÍK667986JANOVA VES
3206MĚLNÍK691429JELENICE U MĚLNÍKA
3206MĚLNÍK658308JENICHOV
3206MĚLNÍK616486JENIŠOVICE U MĚLNÍKA
3206MĚLNÍK659347JEVINĚVES
3206MĚLNÍK756148KADLÍN
3206MĚLNÍK663026KANINA
3206MĚLNÍK667994KOKOŘÍN
3206MĚLNÍK669059KONĚTOPY
3206MĚLNÍK643769KŘIVENICE
3206MĚLNÍK784516KŘIVOUSY
3206MĚLNÍK756156LEDCE U STRÁNKY
3206MĚLNÍK679691LEDČICE
3206MĚLNÍK702781LEŠANY U NELAHOZEVSI
3206MĚLNÍK681326LHOTKA U MĚLNÍKA
3206MĚLNÍK681920LIBĚCHOV
3206MĚLNÍK617199LIBLICE
3206MĚLNÍK686263LOBEČ U MŠENA
3206MĚLNÍK672866LOBEČEK
3206MĚLNÍK689297LUŽEC NAD VLTAVOU
3206MĚLNÍK796310MEDONOSY
3206MĚLNÍK779547MĚLNICKÁ VRUTICE
3206MĚLNÍK692808MĚLNICKÉ VTELNO
3206MĚLNÍK692816MĚLNÍK
3206MĚLNÍK785245MLČECHVOSTY
3206MĚLNÍK700274MŠENO
3206MĚLNÍK701866NEBUŽELY
3206MĚLNÍK717100NEDOMICE
3206MĚLNÍK702790NELAHOZEVES
3206MĚLNÍK704806NOSÁLOV
3206MĚLNÍK705390NOVÁ VES U NELAHOZEVSI
3206MĚLNÍK706582NOVÉ OUHOLICE
3206MĚLNÍK756164OSTRÝ
3206MĚLNÍK717118OVČÁRY U DŘÍS
3206MĚLNÍK702803PODHOŘANY
3206MĚLNÍK788058RADOUŇ
3206MĚLNÍK745171ŘEPÍN
3206MĚLNÍK748609SKRAMOUŠ
3206MĚLNÍK752843SPOMYSL
3206MĚLNÍK756172STRÁNKA U MŠENA
3206MĚLNÍK787957STRÁŽNICE U MĚLNÍKA
3206MĚLNÍK787965STŘEDNICE
3206MĚLNÍK757535STŘEMY
3206MĚLNÍK756181TAJNÁ
3206MĚLNÍK692999VELHOVICE
3206MĚLNÍK779563VELKÝ BOREK
3206MĚLNÍK652750VELKÝ ÚJEZD U CHORUŠIC
3206MĚLNÍK779873VELTRUSY
3206MĚLNÍK706604VEPŘEK
3206MĚLNÍK628671VLÍNĚVES
3206MĚLNÍK784524VOJKOVICE U KRALUP NAD VLTAVOU
3206MĚLNÍK785253VRAŇANY
3206MĚLNÍK645346VRBNO U MĚLNÍKA
3206MĚLNÍK787451VŠESTUDY U VELTRUS
3206MĚLNÍK788066VYSOKÁ LIBEŇ
3206MĚLNÍK787973VYSOKÁ U MĚLNÍKA
3206MĚLNÍK652768ZAHÁJÍ U CHORUŠIC
3206MĚLNÍK645354ZELČÍN
3206MĚLNÍK793353ZLOSYŇ
3206MĚLNÍK796352ŽELÍZY
3206MĚLNÍK797359ŽIVONÍN
3207MLADÁ BOLESLAV601501BECHOV
3207MLADÁ BOLESLAV601705BĚLÁ POD BEZDĚZEM
3207MLADÁ BOLESLAV603449BEZDĚDICE
3207MLADÁ BOLESLAV607461BOREC
3207MLADÁ BOLESLAV614173BŘEZINKA POD BEZDĚZEM
3207MLADÁ BOLESLAV614777BŘEZOVICE POD BEZDĚDEM
3207MLADÁ BOLESLAV628131DOBŠÍN
3207MLADÁ BOLESLAV628735DOLNÍ BOUSOV
3207MLADÁ BOLESLAV629391DOLNÍ KRUPÁ U MNICHOVA HRAD.
3207MLADÁ BOLESLAV630152DOLNÍ SLIVNO
3207MLADÁ BOLESLAV631001DOMOUSNICE
3207MLADÁ BOLESLAV631230DOUBRAVICE
3207MLADÁ BOLESLAV642487HORNÍ BOUSOV
3207MLADÁ BOLESLAV740853HORNÍ ROKYTÁ
3207MLADÁ BOLESLAV644111HORNÍ SLIVNO
3207MLADÁ BOLESLAV664537KATUSICE
3207MLADÁ BOLESLAV666696KLUKY U MLADÉ BOLESLAVI
3207MLADÁ BOLESLAV667919KOJOVICE
3207MLADÁ BOLESLAV670740KOSÁTKY
3207MLADÁ BOLESLAV673668KOVÁŇ
3207MLADÁ BOLESLAV675041KROPÁČOVA VRUTICE
3207MLADÁ BOLESLAV675091KRPY
3207MLADÁ BOLESLAV692395MEČEŘÍŽ
3207MLADÁ BOLESLAV721972PLUŽNÁ
3207MLADÁ BOLESLAV734284PŘEDMĚŘICE NAD JIZEROU
3207MLADÁ BOLESLAV734675PŘEPEŘE
3207MLADÁ BOLESLAV740411ROHATSKO
3207MLADÁ BOLESLAV748153SKALSKO
3207MLADÁ BOLESLAV748382SKORKOV
3207MLADÁ BOLESLAV630161SLIVÍNKO
3207MLADÁ BOLESLAV752169SOJOVICE
3207MLADÁ BOLESLAV664545SPIKALY
3207MLADÁ BOLESLAV758086STŘÍŽOVICE
3207MLADÁ BOLESLAV758795SUDOMĚR
3207MLADÁ BOLESLAV768383TRNOVÁ U KATUSIC
3207MLADÁ BOLESLAV780812VESELICE
3207MLADÁ BOLESLAV614785VÍSKA U BŘEZOVIC
3207MLADÁ BOLESLAV783731VLČÍ POLE
3207MLADÁ BOLESLAV785661VRÁTNO
3207MLADÁ BOLESLAV918121VRCHBĚLÁ
3207MLADÁ BOLESLAV790907ZAMACHY
3207MLADÁ BOLESLAV795054ŽEHROV
3208NYMBURK603104BĚRUNICE
3208NYMBURK603112BĚRUNIČKY
3208NYMBURK653063BŘÍSTEV
3208NYMBURK615056BŘÍSTVÍ
3208NYMBURK620220ČERNÍKY
3208NYMBURK628042DOBŠICE U ŽEHUNĚ
3208NYMBURK666912DUBEČNO
3208NYMBURK712868DVOŘIŠTĚ
3208NYMBURK645001HOŘANY U POŘÍČAN
3208NYMBURK646628HRADČANY U ŽEHUNĚ
3208NYMBURK653071CHOTĚŠICE
3208NYMBURK795721CHOŤOVICE
3208NYMBURK653748CHRÁST U POŘÍČAN
3208NYMBURK654248CHROUSTOV
3208NYMBURK750689KAMILOV
3208NYMBURK711977KANÍN
3208NYMBURK722774KLIPEC
3208NYMBURK666670KLUK
3208NYMBURK666921KNĚŽICE U MĚSTCE KRÁLOVÉ
3208NYMBURK603121KNĚŽIČKY
3208NYMBURK668010KOLAJE
3208NYMBURK670529KOSTELNÍ LHOTA
3208NYMBURK671142KOUNICE
3208NYMBURK682691LIBICE NAD CIDLINOU
3208NYMBURK689556LITOL
3208NYMBURK653080MALÁ STRANA U CHOTĚŠIC
3208NYMBURK693286MĚSTEC KRÁLOVÉ
3208NYMBURK653098NOVÁ VES U CHOTĚŠIC
3208NYMBURK709174ODŘEPSY
3208NYMBURK709751OKŘÍNEK
3208NYMBURK711985OPOLÁNKY
3208NYMBURK712744OSEČEK
3208NYMBURK712876OSEK
3208NYMBURK712001OŠKOBRH
3208NYMBURK720976PÍSKOVÁ LHOTA U PODĚBRAD
3208NYMBURK722782PŇOV
3208NYMBURK724084PODMOKY U MĚSTCE KRÁLOVÉ
3208NYMBURK735035PŘEROV NAD LABEM
3208NYMBURK746126SÁNY
3208NYMBURK747211SEMICE NAD LABEM
3208NYMBURK603155SLIBOVICE
3208NYMBURK750697SLOVEC
3208NYMBURK752177SOKOLEČ
3208NYMBURK709760SRBCE U OKŘÍNKA
3208NYMBURK755231STARÝ VESTEC
3208NYMBURK750701STŘIHOV
3208NYMBURK765171TATCE
3208NYMBURK777781VE LENKA
3208NYMBURK603163VELKÉ VÝKLEKY
3208NYMBURK693308VINICE U MĚSTCE KRÁLOVÉ
3208NYMBURK603171VLKOV NAD LESY
3208NYMBURK784095VLKOV POD OŠKOBRHEM
3208NYMBURK787559VYKAŇ
3208NYMBURK793833ZVĚŘÍNEK
3209PRAHA- VÝCHOD600601BABICE
3209PRAHA- VÝCHOD744930BABICE U ŘEHENIC
3209PRAHA- VÝCHOD697532BOŽKOV U MNICHOVIC
3209PRAHA- VÝCHOD613886BŘEZÍ U ŘÍČAN
3209PRAHA- VÝCHOD744956ČAKOVICE U ŘEHENIC
3209PRAHA- VÝCHOD676543ČENĚTICE
3209PRAHA- VÝCHOD627313DOBROČOVICE
3209PRAHA- VÝCHOD708984DOLÍNEK
3209PRAHA- VÝCHOD677213DOLNÍ LOMNICE U KUNIC
3209PRAHA- VÝCHOD631035DOUBEK
3209PRAHA- VÝCHOD644803HOROUŠANY
3209PRAHA- VÝCHOD648655HRUSICE
3209PRAHA- VÝCHOD627674CHOMUTOVICE U DOBŘEJOVIC
3209PRAHA- VÝCHOD745537JAŽLOVÍCE
3209PRAHA- VÝCHOD660922JIRNY
3209PRAHA- VÝCHOD662178KALIŠTĚ U ONDŘEJOVA
3209PRAHA- VÝCHOD708020KÁRANÝ
3209PRAHA- VÝCHOD666467KLOKOČNÁ
3209PRAHA- VÝCHOD675814KŘENICE U PRAHY
3209PRAHA- VÝCHOD677230KUNICE U ŘÍČAN
3209PRAHA- VÝCHOD677647KUŘÍ U ŘÍČAN
3209PRAHA- VÝCHOD747751KVĚTNÍCE
3209PRAHA- VÝCHOD662445LÁDVÍ
3209PRAHA- VÝCHOD662186LENSEDLY
3209PRAHA- VÝCHOD779318LOJOVÍCE
3209PRAHA- VÝCHOD687359LOUŇOVICE
3209PRAHA- VÝCHOD744972MALEŠÍN
3209PRAHA- VÝCHOD695475MIROŠOVICE U ŘÍČAN
3209PRAHA- VÝCHOD697541MNICHOVICE U ŘÍČAN
3209PRAHA- VÝCHOD698067MOCHOV
3209PRAHA- VÝCHOD779326MOKŘANY U VELKÝCH POPOVIC
3209PRAHA- VÝCHOD700321MUKAŘOV U ŘÍČAN
3209PRAHA- VÝCHOD697559MYŠLÍN
3209PRAHA- VÝCHOD702404NEHVIZDY
3209PRAHA- VÝCHOD737470OLEŠKY
3209PRAHA- VÝCHOD711276ONDŘEJOV U PRAHY
3209PRAHA- VÝCHOD761460OTICE U SVOJŠOVIC
3209PRAHA- VÝCHOD717207PACOV U ŘÍČAN
3209PRAHA- VÝCHOD747491PĚTIHOSTY
3209PRAHA- VÝCHOD720411PETŘÍKOV U VELKÝCH POPOVIC
3209PRAHA- VÝCHOD734225PŘEDBOŘ U PRAHY
3209PRAHA- VÝCHOD720429RADIMOVICE U VELKÝCH POPOVIC
3209PRAHA- VÝCHOD745456ŘÍČANY U PRAHY
3209PRAHA- VÝCHOD745511ŘíČANY-RADOŠOVICE
3209PRAHA - VÝCHOD747505SENOHRABY
3209PRAHA - VÝCHOD747769SÍBŘINA
3209PRAHA - VÝCHOD750808SLUŠTICE
3209PRAHA - VÝCHOD752967SRBÍN
3209PRAHA - VÝCHOD756067STRANČICE
3209PRAHA - VÝCHOD756237STRAŠÍN U ŘÍČAN
3209PRAHA - VÝCHOD757080STRUHAŘOV U MNICHOVIC
3209PRAHA - VÝCHOD747785STUPICE
3209PRAHA - VÝCHOD760391SVĚTICE U ŘÍČAN
3209PRAHA - VÝCHOD761176SVOJETICE
3209PRAHA - VÝCHOD761478SVOJŠOVICE
3209PRAHA - VÝCHOD762733ŠKVOREC
3209PRAHA - VÝCHOD662496ŠTIŘÍN
3209PRAHA - VÝCHOD765309TEHOV U ŘÍČAN
3209PRAHA - VÝCHOD765317TEHOVEC
3209PRAHA - VÝCHOD762741TŘEBOHOSTICE U ŠVORCE
3209PRAHA - VÝCHOD770612TŘEMBAT
3209PRAHA - VÝCHOD711284TURKOVICE U ONDŘEJOV
3209PRAHA - VÝCHOD775738ÚVALY U PRAHY
3209PRAHA - VÝCHOD779342VELKÉ POPOVICE
3209PRAHA - VÝCHOD745529VODĚRÁDKY
3209PRAHA - VÝCHOD787094VŠECHROMY
3209PRAHA - VÝCHOD787396VŠESTARY U ŘÍČAN
3209PRAHA - VÝCHOD677256VŠEŠÍMY
3209PRAHA - VÝCHOD788503VYŠEHOŘOVICE
3209PRAHA - VÝCHOD793019ZLATÁ
3209PRAHA - VÝCHOD7 937 95ZVÁNOVICE
3209PRAHA - VÝCHOD700339ŽERNOVKA
3210PRAHA - ZÁPAD794023BŘEZOVÁ U ZVOLE
3210PRAHA - ZÁPAD624811DAVLE
3210PRAHA - ZÁPAD658600HORNÍ JIRČANY
3210PRAHA - ZÁPAD647543HRADIŠŤKO POD MEDNÍKEM
3210PRAHA - ZÁPAD660094JÍLOVÉ U PRAHY
3210PRAHA - ZÁPAD678759KYTÍN
3210PRAHA - ZÁPAD685054LÍŠNICE U PRAHY
3210PRAHA - ZÁPAD688754LUKA POD MEDNÍKEM
3210PRAHA - ZÁPAD690104MALÁ LEŠICE
3210PRAHA - ZÁPAD692204MASEČÍN
3210PRAHA - ZÁPAD697621MNÍŠEK POD BRDY
3210PRAHA - ZÁPAD794040OLEŠKO U ZVOLE
3210PRAHA - ZÁPAD719757PETROV U PRAHY
3210PRAHA - ZÁPAD697630RYMANĚ
3210PRAHA - ZÁPAD745375ŘEVNICE
3210PRAHA - ZÁPAD624837SÁZAVA I U DAVLE
3210PRAHA - ZÁPAD719749SÁZAVA II U PETROVA
3210PRAHA - ZÁPAD747424SENEŠNICE
3210PRAHA - ZÁPAD697648STŘÍBRNÁ LHOTA
3210PRAHA - ZÁPAD660183TRNOVÁ U JÍLOVIŠTĚ
3210PRAHA - ZÁPAD697656ZAHOŘANY U MNÍŠKU POD BRDY
3211PŘÍBRAM603180BĚŘÍN
3211PŘÍBRAM603601BEZDĚKOV POD TŘEMŠÍNEM
3211PŘÍBRAM606260BOHOSTICE
3211PŘÍBRAM606685BOHUTÍN
3211PŘÍBRAM798479BOLECHOVICE II
3211PŘÍBRAM702234BOR U SEDLČAN
3211PŘÍBRAM607631BOROTICE
3211PŘÍBRAM609595BRATKOVICE
3211PŘÍBRAM702536BRATŘEJOV
3211PŘÍBRAM760129BRAŽNÁ
3211PŘÍBRAM612634BROD U PŘÍBRAMĚ
3211PŘÍBRAM633569BŘEKOVÁ LHOTA
3211PŘÍBRAM735515BŘEZOVÉ HORY
3211PŘÍBRAM615811BUKOVÁ U PŘÍBRAMĚ
3211PŘÍBRAM781061BUKOVÁ U ROŽMITÁLU POD TŘEMŠ.
3211PŘÍBRAM615838BUKOVANY U KOZÁROVIC
3211PŘÍBRAM633356BYTÍZ
3211PŘÍBRAM617687CETYNĚ
3211PŘÍBRAM619370ČELINA
3211PŘÍBRAM670006ČERVENÝ HRÁDEK
3211PŘÍBRAM624497DALEKÉ DUŠNÍKY
3211PŘÍBRAM658626DIVIŠOVICE II
3211PŘÍBRAM626392DLOUHÁ LHOTA U DOBŘÍŠE
3211PŘÍBRAM627968DOBŘÍŠ
3211PŘÍBRAM629057DOLNÍ HBITY
3211PŘÍBRAM752371DOLNÍ LÍŠNICE
3211PŘÍBRAM609609DOMINIKÁLNÍ PASEKY
3211PŘÍBRAM682802DOUBRAVICE U SEDLČAN
3211PŘÍBRAM631540DRAHENICE
3211PŘÍBRAM631604DRAHLÍN
3211PŘÍBRAM632074DRÁSOV U PŘÍBRAMĚ
3211PŘÍBRAM632139DRAŽETICE I
3211PŘÍBRAM632121DRAŽETICE II
3211PŘÍBRAM760145DRÁŽKOV
3211PŘÍBRAM632376DREVNÍKY
3211PŘÍBRAM632481DRHOVY
3211PŘÍBRAM632651DRSNÍK
3211PŘÍBRAM624501DRUHLICE
3211PŘÍBRAM633364DUBENEC U PŘÍBRAMĚ
3211PŘÍBRAM633577DUBLOVICE
3211PŘÍBRAM633682DUBNO
3211PŘÍBRAM636550HÁJE U PŘÍBRAMĚ
3211PŘÍBRAM639681HLUBOŠ
3211PŘÍBRAM785482HODĚMYŠL
3211PŘÍBRAM760153HOJŠÍN
3211PŘÍBRAM615846HOLUŠICE U KOZÁROVIC
3211PŘÍBRAM702412HOMOLE U NECHALOVA
3211PŘÍBRAM656178HORNÍ HBITY
3211PŘÍBRAM646563HRABŘÍ
3211PŘÍBRAM760161HRACHOV
3211PŘÍBRAM649058HŘIMĚŽDICE
3211PŘÍBRAM607649HUBENOV U BOROTIC
3211PŘÍBRAM650005HUTĚ POD TŘEMŠÍNEM
3211PŘÍBRAM650331HVOŽĎANY
3211PŘÍBRAM653667CHRAMOSTY
3211PŘÍBRAM653756CHRÁST U TOCHOVIC
3211PŘÍBRAM654078CHRASTICE
3211PŘÍBRAM656186JABLONNÁ
3211PŘÍBRAM658219JELENCE
3211PŘÍBRAM658651JESENICE U SEDLČAN
3211PŘÍBRAM660281JINCE
3211PŘÍBRAM661619KÁCIŇ
3211PŘÍBRAM702242KAMENICE U NEDRAHOVIC
3211PŘÍBRAM606278KAMENNÁ U BOHOSTIC
3211PŘÍBRAM662691KAMENNÁ U PŘÍBRAMĚ
3211PŘÍBRAM662984KAMÝK NAD VLTAVOU
3211PŘÍBRAM639699KARDAVEC
3211PŘÍBRAM761311KLETICE
3211PŘÍBRAM666602KLUČENICE
3211PŘÍBRAM667153KŇOVICE
3211PŘÍBRAM719854KOJETÍN U PETROVIC
3211PŘÍBRAM669083KONĚTOPY U PŘÍBRAMĚ
3211PŘÍBRAM669954KOSOBUDY
3211PŘÍBRAM670014KOSOVA HORA
3211PŘÍBRAM671045KOTENČICE
3211PŘÍBRAM671207KOUPĚ
3211PŘÍBRAM671525KOZÁROVICE
3211PŘÍBRAM707627KOZÍ HORY
3211PŘÍBRAM671576KOZIČÍN
3211PŘÍBRAM706086KRÁMY
3211PŘÍBRAM673528KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU
3211PŘÍBRAM702552KŘEMENICE
3211PŘÍBRAM675938KŘEPENICE
3211PŘÍBRAM676101KŘEŠÍN
3211PŘÍBRAM677205KUNÍ
3211PŘÍBRAM679267LÁZ
3211PŘÍBRAM671584LAZEC
3211PŘÍBRAM679429LAZSKO
3211PŘÍBRAM679917LELETICE
3211PŘÍBRAM680435LEŠETICE
3211PŘÍBRAM681211LHOTA U PŘÍBRAMĚ
3211PŘÍBRAM708674LHOTKA U DOBŘÍŠE
3211PŘÍBRAM702561LIBČICE U NECHVALIC
3211PŘÍBRAM744000LIBICE
3211PŘÍBRAM682811LIBÍŇ
3211PŘÍBRAM759198LÍHA
3211PŘÍBRAM683825LÍCHOVY
3211PŘÍBRAM701912LIPINY
3211PŘÍBRAM688606LUHY
3211PŘÍBRAM733326LUHY U PROSENICKÉ LHOTY
3211PŘÍBRAM690074MALÁ HRAŠTICE
3211PŘÍBRAM772232MEZIHOŘÍ U TÝNČAN
3211PŘÍBRAM694622MILEŠOV NAD VLTAVOU
3211PŘÍBRAM694975MILÍN
3211PŘÍBRAM697966MODŘOVICE
3211PŘÍBRAM698202MOKROVRATY
3211PŘÍBRAM702579MOKŘANY U NECHVÁLIC
3211PŘÍBRAM785270MÝŠLOVICE
3211PŘÍBRAM701491NALŽOVICE
3211PŘÍBRAM701505NALŽOVICKÉ PODHÁJÍ
3211PŘÍBRAM701629NARYSOV
3211PŘÍBRAM701921NEČÍN
3211PŘÍBRAM702251NEDRAHOVICE
3211PŘÍBRAM702269NEDRAHOVICKÉ PODHÁJÍ
3211PŘÍBRAM702421NECHALOV
3211PŘÍBRAM702587NECHVÁLICE
3211PŘÍBRAM703443NEPOMUK POD TŘEMŠÍNEM
3211PŘÍBRAM703541NEPŘEJOV
3211PŘÍBRAM703851NESVAČILY POD TŘEMŠÍNEM
3211PŘÍBRAM705811NOVÁ VES POD PLEŠÍ
3211PŘÍBRAM706094NOVÉ DVORY U DOBŘÍŠE
3211PŘÍBRAM707635NOVÝ KNÍN
3211PŘÍBRAM708526OBČOV
3211PŘÍBRAM708569OBECNICE
3211PŘÍBRAM708658OBORY
3211PŘÍBRAM708682OBOŘIŠTĚ
3211PŘÍBRAM709310OHRAZENICE U JINEC
3211PŘÍBRAM694614ORLICKÉ ZLÁKOVICE
3211PŘÍBRAM712272ORLOV
3211PŘÍBRAM646571OŘÍKOV
3211PŘÍBRAM712698OSEČ
3211PŘÍBRAM712701OSEČANY
3211PŘÍBRAM653772OSLÍ
3211PŘÍBRAM717037OSTROV U OUBĚNIC
3211PŘÍBRAM715743OSTROV U TOCHOVIC
3211PŘÍBRAM717045OUBĚNICE U DOBŘÍŠE
3211PŘÍBRAM609811PADRŤ
3211PŘÍBRAM718769PEČICE
3211PŘÍBRAM718785PEČIČKY
3211PŘÍBRAM719889PETROVICE U SEDLČAN
3211PŘÍBRAM720551PIČÍN
3211PŘÍBRAM666629PLANÁ U KLUČENIC
3211PŘÍBRAM673536PLEŠIŠTĚ
3211PŘÍBRAM722839PŇOVICE POD TŘEMŠÍNEM
3211PŘÍBRAM722952POČAPLY U BŘEZNICE
3211PŘÍBRAM723151POČEPICE
3211PŘÍBRAM723886PODLESÍ NAD LITAVKOU
3211PŘÍBRAM724092PODMOKY
3211PŘÍBRAM671533PODSKALÍ I
3211PŘÍBRAM725927POŘEŠICE
3211PŘÍBRAM726621POUŠTĚ
3211PŘÍBRAM650340POZDYNĚ
3211PŘÍBRAM784818POČEVILY
3211PŘÍBRAM733342PROSENICKÁ LHOTA
3211PŘÍBRAM724106FOUDKOVICE
3211PŘÍBRAM694631PŘEDNÍ CHLUM
3211PŘÍBRAM614319PŘEDNÍ POŘÍČÍ
3211PŘÍBRAM735426PŘÍBRAM
3211PŘÍBRAM735833PŘÍČOVY
3211PŘÍBRAM702277RADEČ U NEDRAHOVIC
3211PŘÍBRAM737585RADĚTICE
3211PŘÍBRAM737674RADÍČ
3211PŘÍBRAM740047REJKOVICE
3211PŘÍBRAM741370ROSOVICE
3211PŘÍBRAM742091ROVINA
3211PŘÍBRAM742724ROŽELOV
3211PŘÍBRAM742848ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM
3211PŘÍBRAM743071RTIŠOVICE
3211PŘÍBRAM744018RYBNÍKY
3211PŘÍBRAM744913ŘEDICE
3211PŘÍBRAM745839SÁDEK
3211PŘÍBRAM746533SEDLČANY
3211PŘÍBRAM653314SEJCKÁ LHOTA
3211PŘÍBRAM746568SESTROUŇ
3211PŘÍBRAM747874SKALICE U DOBŘÍŠE
3211PŘÍBRAM772241SKOUPÝ
3211PŘÍBRAM760188SKRÝŠOV U SVATÉHO JANA
3211PŘÍBRAM722847SKUHROV POD TŘEMŠÍNEM
3211PŘÍBRAM723169SKUHROV U POČEPIC
3211PŘÍBRAM632384SLOVANSKÁ LHOTA
3211PŘÍBRAM751138SMOLOTELY
3211PŘÍBRAM752398SOLENICE
3211PŘÍBRAM770043SOLOPYSKY U TŘEBNIC
3211PŘÍBRAM753751STARÁ HUŤ
3211PŘÍBRAM707643STARÝ KNÍN
3211PŘÍBRAM742856STARÝ ROŽMITÁL
3211PŘÍBRAM755486STĚŽOV
3211PŘÍBRAM722961STRAŽIŠTĚ
3211PŘÍBRAM757357STRÝČKOVY
3211PŘÍBRAM733351SUCHDOL U PROSENICKÉ LHOTY
3211PŘÍBRAM759201SUCHODOL
3211PŘÍBRAM760056SVATÉ POLE
3211PŘÍBRAM763730ŠTĚTKOVICE
3211PŘÍBRAM673544ŠVASTALOVA LHOTA
3211PŘÍBRAM603627TĚCHTICE
3211PŘÍBRAM606693TISOVÁ U BOHUTÍNA
3211PŘÍBRAM673552TISOVNICE
3211PŘÍBRAM768146TRHOVÉ DUŠNÍKY
3211PŘÍBRAM770116TŘEBNICE
3211PŘÍBRAM770523TŘEBSKO
3211PŘÍBRAM688614TŘTÍ
3211PŘÍBRAM775941VACÍKOV
3211PŘÍBRAM788406VÁPENICE U VYSOKÉHO CHLUMCE
3211PŘÍBRAM712728VELBĚHY
3211PŘÍBRAM690091VELKÁ HRAŠTICE
3211PŘÍBRAM778494VELKÁ LEČICE
3211PŘÍBRAM778150VALKÁ NAD VLTAVOU
3211PŘÍBRAM649066VESTEC U HŘIMĚŽDIC
3211PŘÍBRAM781088VĚŠÍN
3211PŘÍBRAM752401VĚTROV U SOLENIC
3211PŘÍBRAM782548VIŠŇOVÁ
3211PŘÍBRAM723177VITÍN U POČEPIC
3211PŘÍBRAM673561VLETICE
3211PŘÍBRAM784826VOLENICE U BŘEZNICE
3211PŘÍBRAM784931VOLTUŠ
3211PŘÍBRAM785296VRANČICE
3211PŘÍBRAM785504VRANOVICE POD TŘEMŠÍNEM
3211PŘÍBRAM603619VŠEVILY
3211PŘÍBRAM606707VYSOKÁ PEC U BOUTÍNA
3211PŘÍBRAM788180VYSOKÁ U KOSOVY HORY I
3211PŘÍBRAM788198VYSOKÁ U KOSOVY HORY II
3211PŘÍBRAM788201VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ
3211PŘÍBRAM788414VYSOKÝ CHLUMEC
3211PŘÍBRAM790761ZALUŽANY
3211PŘÍBRAM662704ZAVRŽICE
3211PŘÍBRAM606286ZBENICKÉ ZLÁKOVICE
3211PŘÍBRAM735566ZDABOŘ
3211PŘÍBRAM792705ZDUCHOVICE
3211PŘÍBRAM673579ZHOŘ NAD VLTAVOU
3211PŘÍBRAM793990ZVÍROTICE
3211PŘÍBRAM701939ŽEBRÁK U NEČÍNA
3211PŘÍBRAM796689ŽEŽICE
3211PŘÍBRAM632392ŽUPANOVICE
3212RAKOVNÍK601225BDÍN
3212RAKOVNÍK653110BEDLNO
3212RAKOVNÍK609455BRANOV
3212RAKOVNÍK614874BŘEŽANY U RAKOVNÍKA
3212RAKOVNÍK668087BUKOV U HOŘOVIČEK
3212RAKOVNÍK623962ČISTÁ U RAKOVNÍKA
3212RAKOVNÍK625434DĚKOV
3212RAKOVNÍK631965DRAHOUŠ
3212RAKOVNÍK645486HOKOV
3212RAKOVNÍK645109HOŘESEDLY
3212RAKOVNÍK645494HOŘOVIČKY
3212RAKOVNÍK645869HOSTOKRYJE
3212RAKOVNÍK647594HRACHOLUSKY NAD BEROUNKOU
3212RAKOVNÍK648906HŘEBEČNÍKY
3212RAKOVNÍK648949HŘEDLE
3212RAKOVNÍK650196HVOZD
3212RAKOVNÍK651443CHLUM U RAKOVNÍKA
3212RAKOVNÍK653128CHOTEŠOV U RAKOVNÍKA
3212RAKOVNÍK654027CHRÁŠŤANY U RAKOVNÍKA
3212RAKOVNÍK656879JANOV
3212RAKOVNÍK658693JESENICE U RAKOVNÍKA
3212RAKOVNÍK662275KALIVODY
3212RAKOVNÍK712060KLEČETNÉ
3212RAKOVNÍK666866KNĚŽEVES U RAKOVNÍKA
3212RAKOVNÍK668095KOLEŠOV
3212RAKOVNÍK668125KOLEŠOVICE
3212RAKOVNÍK658707KOSOBODY
3212RAKOVNÍK697915KOSTELIK
3212RAKOVNÍK671151KOUNOV U RAKOVNÍKA
3212RAKOVNÍK671894KOZOJEDY
3212RAKOVNÍK672335KRAKOV
3212RAKOVNÍK672360KRAKOVEC U RAKOVNÍKA
3212RAKOVNÍK675067KROUČOVÁ
3212RAKOVNÍK675164KRTY
3212RAKOVNÍK675253KŘUPÁ
3212RAKOVNÍK675415KRUŠOVICE
3212RAKOVNÍK792349KŘEKOVICE
3212RAKOVNÍK679216LAŠOVICE
3212RAKOVNÍK700410LHOTA POD DŽBÁNEM
3212RAKOVNÍK705438LHOTA U RAKOVNÍKA
3212RAKOVNÍK684929LIŠANY U RAKOVNÍKA
3212RAKOVNÍK688002LUBNÁ U RAKOVNÍKA
3212RAKOVNÍK689378LUŽNÁ U RAKOVNÍKA
3212RAKOVNÍK690988MALINOVÁ
3212RAKOVNÍK762601MILÍČOV
3212RAKOVNÍK695122MILOSTÍN
3212RAKOVNÍK695246MILÝ
3212RAKOVNÍK697923MODŘEJOVICE
3212RAKOVNÍK700428MUTĚJOVICE
3212RAKOVNÍK703826NESUCHYNĚ
3212RAKOVNÍK704377NEZABUDICE
3212RAKOVNÍK747513NOUZOV U SENOMAT
3212RAKOVNÍK705446NOVÁ VES U RAKOVNÍKA
3212RAKOVNÍK706884NOVOSEDLY U RAKOVNÍKA
3212RAKOVNÍK707279NOVÝ DŮM
3212RAKOVNÍK710202OLEŠNÁ U RAKOVNÍKA
3212RAKOVNÍK712078ORÁČOV
3212RAKOVNÍK795062OTĚVĚKY
3212RAKOVNÍK717592PANOŠÍ ÚJEZD
3212RAKOVNÍK718327PAVLÍKOV
3212RAKOVNÍK719927PETROVICE U RAKOVNÍKA
3212RAKOVNÍK795071PODBOŘANKY
3212RAKOVNÍK724955POCHVALOV
3212RAKOVNÍK735825PŘÍČINA
3212RAKOVNÍK736040PŘÍLEPY
3212RAKOVNÍK736554PŠOVLKY
3212RAKOVNÍK736961PUSTOVĚTY
3212RAKOVNÍK739081RAKOVNÍK
3212RAKOVNÍK741914ROUSINOV U RAKOVNÍKA
3212RAKOVNÍK651451RYŠÍN
3212RAKOVNÍK745316ŘEŘICHY
3212RAKOVNÍK745383ŘEVNIČOV
3212RAKOVNÍK747416SENEC U RAKOVNÍKA
3212RAKOVNÍK747521SENOMATY
3212RAKOVNÍK748790SKRYJE NAD BEROUNKOU
3212RAKOVNÍK748951SKŘIVAŇ
3212RAKOVNÍK749117SKUPÁ
3212RAKOVNÍK749257SLABCE
3212RAKOVNÍK751022SMILOVICE
3212RAKOVNÍK658715SOSEŇ
3212RAKOVNÍK623971STRACHOVICE
3212RAKOVNÍK760811SVINAŘOV
3212RAKOVNÍK761184SVOJETÍN
3212RAKOVNÍK761958ŠANOV U RAKOVNÍKA
3212RAKOVNÍK762610ŠÍPY
3212RAKOVNÍK764566ŠVIHOV U RAKOVNÍKA
3212RAKOVNÍK631981TLESTKY
3212RAKOVNÍK770159TŘEBOČ
3212RAKOVNÍK648922TÝŘOVICE NAD BEROUNKOU
3212RAKOVNÍK772453TYTRY
3212RAKOVNÍK774022ÚJEZDEC U RAKOVNÍKA
3212RAKOVNÍK776050VÁCLAVY
3212RAKOVNÍK761192VECLOV U SVOJETÍNA
3212RAKOVNÍK778354VELKÁ CHMELIŠTNÁ
3212RAKOVNÍK625451VLKOV U RAKOVNÍKA
3212RAKOVNÍK645516VRBICE U HOŘOVIČEK
3212RAKOVNÍK787477VŠESULOV
3212RAKOVNÍK787493VŠETATY U RAKOVNÍKA
3212RAKOVNÍK791245ZAVIDOV
3212RAKOVNÍK668133ZDERAZ U KOLEŠOVIC
3212RAKOVNÍK792357ZDESLAV U RAKOVNÍKA
3212RAKOVNÍK795089ŽĎÁR U RAKOVNÍKA
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE600032ADAMOV U ČESKÝCH BUDĚJOVIC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE607746BOROVANY
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE702498BŘEZÍ U TRHOVÝCH SVINŮ
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE768201BUKVICE U TRHOVÝCH SVINŮ
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE624128ČÍŽKRAJICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE749869DOBRKOVSKÁ LHOTKA
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE685143DOLNÍ MILETÍN
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE702064DOUBRAVICE U NEDABYLE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE769371DVOREC U TŘEBČE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE607754HLUBOKÁ U BOROVAN
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE656763HOLAŠOVICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE750735HORNÍ SLOVĚNICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE641596HRADCE U HOMOL
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE656780JANKOV U ČESKÝCH BUDĚJOVIC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE660141JÍLOVICE U TRHOVÝCH SVINŮ
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE749885KEBLANY
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE667773KOJÁKOVICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE668753KOMÁŘICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE711381KOŠOV U OPALIC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE667781KRAMOLÍN U KOJÁKOVIC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE783242LHOTA U VLACHNOVIC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE769380LHOTKA U TŘEBČE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE682829LIBÍN
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE789275LIPANOVICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE667790LIPNICE U KOJÁKOVIC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE756571LOMEC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE697125MLADOŠOVICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE749907MOHUŘICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE702501NĚCHOV
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE710334OLEŠNICE U TRHOVÝCH SVINÔ
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE711390OPÁLICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE780898OSTROLOVSKÝ ÚJEZD
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE780901OTĚVĚK
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE719935PETROVICE U BOROVAN
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE768430RADOSTICE U TROCNOVA
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE780910RANKOV U TRHOVÝCH SVINŮ
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE749915SLAVČE U TRHOVÝCH SVINŮ
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE750441SLAVOŠOVICE U LIŠOVA
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE752835SPOLÍ U LEDENIC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE761940ŠALMANOVICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE763489ŠTĚPÁNOVICE U ČES.BUDĚJOVIC
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE766771TĚŠÍNOV
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE768154TRHOVÉ SVINY
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE769398TŘEBEČ
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE783251VLACHNOVICE
3301ČESKÉ BUDĚJOVICE607771VRCOV
3302ČESKÝ KRUMLOV663140BLANSKO U KAPLICE
3302ČESKÝ KRUMLOV609846BRLOH POD KLETÍ
3302ČESKÝ KRUMLOV683621DĚKANSKÉ SKALINY
3302ČESKÝ KRUMLOV704024DLOUHÁ
3302ČESKÝ KRUMLOV630250DOLNÍ TŘEBONÍN
3302ČESKÝ KRUMLOV691151HODONICE
3302ČESKÝ KRUMLOV641472HOLUBOV
3302ČESKÝ KRUMLOV663158HRADIŠTĚ U KAPLICE
3302ČESKÝ KRUMLOV695297CHABIČOVICE
3302ČESKÝ KRUMLOV651460CHLUM U KŘEMŽE
3302ČESKÝ KRUMLOV777838CHODEC
3302ČESKÝ KRUMLOV704067CHODEČ-ZVÍKOV
3302ČESKÝ KRUMLOV663069KAPLICE
3302ČESKÝ KRUMLOV602426KLENÍ
3302ČESKÝ KRUMLOV683655LIČOV
3302ČESKÝ KRUMLOV603228MALČE
3302ČESKÝ KRUMLOV695319MIRKOVICE
3302ČESKÝ KRUMLOV698148MOJNÉ
3302ČESKÝ KRUMLOV777846MOJNÉ-SKŘIDLA
3302ČESKÝ KRUMLOV663166MOSTKY
3302ČESKÝ KRUMLOV704041NETŘEBICE
3302ČESKÝ KRUMLOV705497NOVÁ VES U BRLOHA
3302ČESKÝ KRUMLOV7 93027PLEŠOVICE
3302ČESKÝ KRUMLOV725943POŘEŠÍN
3302ČESKÝ KRUMLOV736147PŘÍSEČNÁ
3302ČESKÝ KRUMLOV793035RÁJOV
3302ČESKÝ KRUMLOV698130RÁJOV-ČERNICE
3302ČESKÝ KRUMLOV740624ROJŠÍN
3302ČESKÝ KRUMLOV736155SRNÍN
3302ČESKÝ KRUMLOV711233STRADOV U KAPLICE
3302ČESKÝ KRUMLOV739961STŘÍTEŽ U KAPLICE
3302ČESKÝ KRUMLOV790818ŠTĚKŘE
3302ČESKÝ KRUMLOV641529TŘÍSOV
3302ČESKÝ KRUMLOV777854VELEŠÍN
3302ČESKÝ KRUMLOV793680VĚŽOVATÁ PLÁNĚ
3302ČESKÝ KRUMLOV695335ZAHRÁDKA U MIRKOVIC
3302ČESKÝ KRUMLOV790826ZÁLUŽÍ NAD VLTAVOU
3302ČESKÝ KRUMLOV793043ZLATÁ KORUNA
3302ČESKÝ KRUMLOV793698ZUBČICE
3302ČESKÝ KRUMLOV695343ŽALČICE
3302ČESKÝ KRUMLOV739979ŽĎÁR U KAPLICE
3303JINDŘICHŮV HRADEC600075ALBEŘ
3303JINDŘICHŮV HRADEC704962ARTOLEC
3303JINDŘICHŮV HRADEC601349BEDNÁREC
3303JINDŘICHŮV HRADEC601357BEDNÁREČEK
3303JINDŘICHŮV HRADEC747017BÍLÁ U SEDLA
3303JINDŘICHŮV HRADEC649597BLATO U HŮREK
3303JINDŘICHŮV HRADEC605468BLAŽEJOV
3303JINDŘICHŮV HRADEC608165BOŘETÍN U STRMILOVA
3303JINDŘICHŮV HRADEC609021BRANDLÍN
3303JINDŘICHŮV HRADEC609421BRANNÁ
3303JINDŘICHŮV HRADEC614050BŘEZINA U DEŠTNÉ
3303JINDŘICHŮV HRADEC615021BŘILICE
3303JINDŘICHŮV HRADEC758094BUDKOV U STŘÍŽOVIC
3303JINDŘICHŮV HRADEC660647BUK U JINDŘICHOVA HRADCE
3303JINDŘICHŮV HRADEC617466CEP
3303JINDŘICHŮV HRADEC621650ČESKÁ OLEŠNÁ
3303JINDŘICHŮV HRADEC623105ČESKÝ RUDOLEC
3303JINDŘICHŮV HRADEC623865ČÍMĚŘ
3303JINDŘICHŮV HRADEC624306ČLUNEK
3303JINDŘICHŮV HRADEC624861DĚBOLÍN
3303JINDŘICHŮV HRADEC625744DEŠTNÁ U JINDŘICHOVA HRADCE
3303JINDŘICHŮV HRADEC798533DĚTŘIŠ
3303JINDŘICHŮV HRADEC705292DÍVČÍ KOPY
3303JINDŘICHŮV HRADEC623873DOBRÁ VODA U ČÍMĚŘE
3303JINDŘICHŮV HRADEC754552DOBROTĺN
3303JINDŘICHŮV HRADEC623113DOLNÍ BOLÍKOV-NOVÁ VES
3303JINDŘICHŮV HRADEC798827DOLNÍ BOLÍKOV-RUBÁŠOV
3303JINDŘICHŮV HRADEC629456DOLNÍ LHOTA U STRÁŽE NAD NEŽ
3303JINDŘICHŮV HRADEC643653DOLNÍ PĚNA
3303JINDŘICHŮV HRADEC737712DOLNÍ RADÍKOV
3303JINDŘICHŮV HRADEC630071DOLNÍ RADOUŇ
3303JINDŘICHŮV HRADEC630144DOLNÍ SKRÝCHOV
3303JINDŘICHŮV HRADEC630438DOLNÍ ŽĎÁR U LÁSENICE
3303JINDŘICHŮV HRADEC630586DOMANÍN U TŘEBONĚ
3303JINDŘICHŮV HRADEC630683DOMAŠÍN U STUDENÉ
3303JINDŘICHŮV HRADEC631027DOŇOV
3303JINDŘICHŮV HRADEC632686DRUNČE
3303JINDŘICHŮV HRADEC633828DUNAJOVICE
3303JINDŘICHŮV HRADEC629464DVORCE U STRÁŽE NAD NEŽÁRKOU
3303JINDŘICHŮV HRADEC605476DVOREČEK
3303JINDŘICHŮV HRADEC686689FRAHELŽ
3303JINDŘICHŮV HRADEC705306HADRAVOVA ROSIČKA
3303JINDŘICHŮV HRADEC637017HAMR
3303JINDŘICHŮV HRADEC637513HATÍN
3303JINDŘICHŮV HRADEC638455HEŘMANEČ
3303JINDŘICHŮV HRADEC753742HOLIČKY U STARÉ HLÍNY
3303JINDŘICHŮV HRADEC642452HORNÍ BOLÍKOV
3303JINDŘICHŮV HRADEC790231HORNÍ DVORCE
3303JINDŘICHŮV HRADEC630446HORNÍ LHOTA U LÁSENICE
3303JINDŘICHŮV HRADEC643564HORNÍ MEZIŘÍČKO
3303JINDŘICHŮV HRADEC643602HORNÍ NĚMČÍCE
3303JINDŘICHŮV HRADEC643629HORNÍ OLEŠNÁ
3303JINDŘICHŮV HRADEC643661HORNÍ PĚNA
3303JINDŘICHŮV HRADEC643815HORNÍ POLE
3303JINDŘICHŮV HRADEC737721HORNÍ RADÍKOV
3303JINDŘICHŮV HRADEC643912HORNÍ RADOUŇ
3503JINDŘICHŮV HRADEC740322HORNÍ SKRÝCHOV
3303JINDŘICHŮV HRADEC660701HORNÍ ŽĎÁR U JINDŘ.HRADCE
3303JINDŘICHŮV HRADEC645583HOSPŘÍZ
3303JINDŘICHŮV HRADEC645621HOSTĚJEVES
3303JINDŘICHŮV HRADEC705004HRADIŠTĚ U NOVÉ BYSTŘICE
3303JINDŘICHŮV HRADEC647632HRACHOVÍŠTĚ U TŘEBONĚ
3303JINDŘICHŮV HRADEC645591HRUTKOV
3303JINDŘICHŮV HRADEC649601HŮRKY
3303JINDŘICHŮV HRADEC651630CHLUM U TŘEBONĚ
3303JINDŘICHŮV HRADEC657573JAROŠOV NAD NEŽÁRKOU
3303JINDŘICHŮV HRADEC659941JÍLEM
3303JINDŘICHŮV HRADEC660523JINDŘICHŮV HRADEC
3303JINDŘICHŮV HRADEC740331JINDŘIŠ
3303JINDŘICHŮV HRADEC661481JIŽNÁ
3303JINDŘICHŮV HRADEC645605KAČLEHY
3303JINDŘICHŮV HRADEC750336KADOLEC U SLAVONIC
3303JINDŘICHŮV HRADEC662852KAMENNÝ MALÍKOV
3303JINDŘICHŮV HRADEC663204KARDAŠOVA ŘEČICE
3303JINDŘICHŮV HRADEC665461KLÁŠTER
3303JINDŘICHŮV HRADEC666092KLENOV
3303JINDŘICHŮV HRADEC706981KOLENCE
3303JINDŘICHŮV HRADEC665479KONRAC
3303JINDŘICHŮV HRADEC670545KOSTELNÍ RADOUŇ
3303JINDŘICHŮV HRADEC798541KOŠLÁK
3303JINDŘICHŮV HRADEC798550KOŠŤÁLKOV
3303JINDŘICHŮV HRADEC798568KUNÍ POD LANDŠTEJNEM
3303JINDŘICHŮV HRADEC679160LÁSENICE
3303JINDŘICHŮV HRADEC756946LEŠTINA U STRMILOVA
3303JINDŘICHŮV HRADEC798525LÉŠTNICE
3303JINDŘICHŮV HRADEC747025LHOTA U SEDLA
3303JINDŘICHŮV HRADEC683221LIBOŘEZY
3303JINDŘICHŮV HRADEC691755LIPNICE U MARKVARCE
3303JINDŘICHŮV HRADEC684716LIPOVKA
3303JINDŘICHŮV HRADEC686352LODHÉŘOV
3303JINDŘICHŮV HRADEC686697LOMNICE NAD LUŽNICÍ
3303JINDŘICHŮV HRADEC624322LOMY U KUNŽAKU
3303JINDŘICHŮV HRADEC687685LOVĚTÍN
3303JINDŘICHŮV HRADEC689165LUTOVÁ
3303JINDŘICHŮV HRADEC689459LUŽNICE
3303JINDŘICHŮV HRADEC689904MAJDALENA
3303JINDŘICHŮV HRADEC643670MALÍKOV NAD NEŽÁRKOU
3303JINDŘICHŮV HRADEC691402MALÝ JENÍKOV
3303JINDŘICHŮV HRADEC605484MALÝ RATMÍROV
3303JINDŘICHŮV HRADEC691763MARKVAREC
3303JINDŘICHŮV HRADEC638463MARŠOV U HEŘMANČE
3303JINDŘICHŮV HRADEC692301MATĚJOVEC
3303JINDŘICHŮV HRADEC657581MATĚJOVEC NAD NEŽÁRKOU
3303JINDŘICHŮV HRADEC624870MATNÁ
3303JINDŘICHŮV HRADEC695351MIROCHOV
3303JINDŘICHŮV HRADEC706990MLÁKA
3303JINDŘICHŮV HRADEC663212MNICH U KARDAŠOVY ŘEČICE
3303JINDŘICHŮV HRADEC798622MNICH U NOVÉ BYSTŘICE
3303JINDŘICHŮV HRADEC697583MNÍŠEK
3303JINDŘICHŮV HRADEC721948MOSTEČNÝ
3303JINDŘICHŮV HRADEC677540MOSTY
3303JINDŘICHŮV HRADEC605492MUTYNĚVES
3303JINDŘICHŮV HRADEC686361NAJDEK U LODHÉŘOVA
3303JINDŘICHŮV HRADEC777404NÁVARY
3303JINDŘICHŮV HRADEC645630NEKRASÍN
3303JINDŘICHŮV HRADEC704971NOVÁ BYSTŘICE
3303JINDŘICHŮV HRADEC756954NOVÁ OLEŠNÁ
3303JINDŘICHŮV HRADEC705322NOVÁ VČELNICE
3303JINDŘICHŮV HRADEC705527NOVÁ VES U SEDLA
3303JINDŘICHŮV HRADEC707007NOVOSEDLY NAD NEŽÁRKOU
3303JINDŘICHŮV HRADEC708046NOVÝ VOJÍŘOV
3303JINDŘICHŮV HRADEC643939OKROUHLÁ RADOUŇ
3303JINDŘICHŮV HRADEC605506OLDŘIŠ U BLAŽEJOVA
3303JINDŘICHŮV HRADEC711071OLŠANY U DAČIC
3303JINDŘICHŮV HRADEC716502OTÍN U JINDŘICHOVA HRADCE
3303JINDŘICHŮV HRADEC717509PALUPÍN
3303JINDŘICHŮV HRADEC798576PERNÁREC
3303JINDŘICHŮV HRADEC720992PÍSTINA
3303JINDŘICHŮV HRADEC721492PLASNÁ
3303JINDŘICHŮV HRADEC721565PLAVSKO
3303JINDŘICHŮV HRADEC721697PLEŠE
3303JINDŘICHŮV HRADEC721956PLUHŮV ŽĎÁR
3303JINDŘICHŮV HRADEC754561PODLESÍ POD LANDŠTEJNEM
3303JINDŘICHŮV HRADEC724921POHOŘÍ U KARDÁŠOVY ŘEČICE
3303JINDŘICHŮV HRADEC660698POLÍKNO U JINDŘICHOVA HRADCE
3303JINDŘICHŮV HRADEC754579POMEZÍ POD LANDŠTEJNEM
3303JINDŘICHŮV HRADEC725722POPELÍN
3303JINDŘICHŮV HRADEC623881POTOČNÁ U ČÍMĚŘE
3303JINDŘICHŮV HRADEC735060PŘESEKA
3303JINDŘICHŮV HRADEC735663PŘÍBRAZ
3303JINDŘICHŮV HRADEC738069RADLICE U VOLFÍŘOVA
3303JINDŘICHŮV HRADEC738689RADOUŇKA
3303JINDŘICHŮV HRADEC798584RAJCHÉŘOV
3303JINDŘICHŮV HRADEC739758RATIBOŘ U JINDŘICHOVA HRADCE
3303JINDŘICHŮV HRADEC740349RODVÍNOV
3303JINDŘICHŮV HRADEC798592ROMAVA
3303JINDŘICHŮV HRADEC741183ROSEČ
3303JINDŘICHŮV HRADEC645648ROSIČKA
3303JINDŘICHŮV HRADEC741353ROSIČKA U DEŠTNÉ
3303JINDŘICHŮV HRADEC746029SAMOSOLY
3303JINDŘICHŮV HRADEC747033SEDLO U ČÍMĚŘE
3303JINDŘICHŮV HRADEC649635SENOTÍN
3303JINDŘICHŮV HRADEC754587SKALKA U NOVÉ BYSTŘICE
3303JINDŘICHŮV HRADEC748714SKRÝCHOV
3303JINDŘICHŮV HRADEC637548STAJKA
3303JINDŘICHŮV HRADEC753459STÁLKOV
3303JINDŘICHŮV HRADEC753548STAŇKOV
3303JINDŘICHŮV HRADEC753726STARÁ HLÍNA
3303JINDŘICHŮV HRADEC798606STARÉ HUTĚ U VECLOVA
3303JINDŘICHŮV HRADEC754595STARÉ MĚSTO POD LANDŠTEJNEM
3303JINDŘICHŮV HRADEC643947STARÝ BOZDÉCHOV
3303JINDŘICHŮV HRADEC623130STOJEČÍN
3303JINDŘICHŮV HRADEC756377STRÁŽ NAD NEŽÁRKOU
3303JINDŘICHŮV HRADEC756962STRMÍLOV
3303JINDŘICHŮV HRADEC757853STŘÍBŘEC
3303JINDŘICHŮV HRADEC758108STŘÍŽOVICE U KUNŽAKU
3303JINDŘICHŮV HRADEC758191STUDENÁ
3303JINDŘICHŮV HRADEC758477STUDNICE U LODHÉŘOVA
3303JINDŘICHŮV HRADEC677558SUCHDOL U KUNŽAKU
3303JINDŘICHŮV HRADEC759562SUMRAKOV
3303JINDŘICHŮV HRADEC760323SVĚTCE
3303JINDŘICHŮV HRADEC760404SVĚTLÁ POD JAVOŘICÍ
3303JINDŘICHŮV HRADEC784915ŠACH
3303JINDŘICHŮV HRADEC770230TŘEBOŇ
3303JINDŘICHŮV HRADEC721701ÚJEZDEC U KARDAŠOVY ŘEČICE
3303JINDŘICHŮV HRADEC776700VALTÍNOV
3303JINDŘICHŮV HRADEC777412VECLOV
3303JINDŘICHŮV HRADEC778516VELKÁ LHOTA U DAČIC
3303JINDŘICHŮV HRADEC779601VELKÝ JENÍKOV
3303JINDŘICHŮV HRADEC779709VELKÝ RATMÍROV
3303JINDŘICHŮV HRADEC781479VÍCEMIL
3303JINDŘICHŮV HRADEC721719VIŠŇOVÁ U KARDAŠOVY ŘEČICE
3303JINDŘICHŮV HRADEC754609VITÍNĚVES
3303JINDŘICHŮV HRADEC750379VLASTKOVEC
3303JINDŘICHŮV HRADEC705331VLČETÍNEC
3303JINDŘICHŮV HRADEC758116VLČICE U STŘÍŽOVIC
3303JINDŘICHŮV HRADEC787531VYDŘÍ
3303JINDŘICHŮV HRADEC721727ZÁHOŘÍ
3303JINDŘICHŮV HRADEC790249ZAHRÁDKY
3303JINDŘICHŮV HRADEC792365ZDEŠOV
3303JINDŘICHŮV HRADEC705349ŽĎÁR U NOVÉ VČELNICE
3303JINDŘICHŮV HRADEC797171ŽITEC
3304PELHŘIMOV600415ARNEŠTOVICE
3304PELHŘIMOV765821BABÍN
3304PELHŘIMOV600725BÁCOVICE
3304PELHŘIMOV792934BEDŘICHOV U ZHOŘCE
3304PELHŘIMOV601586BĚLÁ U HORNÍ CEREKVE
3304PELHŘIMOV646300BENÁTKY U HOUSEROVKY
3304PELHŘIMOV602353BENEŠOV
3304PELHŘIMOV708691BEZDĚČÍN U OBRATANĚ
3304PELHŘIMOV684040BITĚTICE
3304PELHŘIMOV606065BOHDALÍN
3304PELHŘIMOV607061BOLECHOV
3304PELHŘIMOV757993BOR U BOŽEJOVA
3304PELHŘIMOV608149BOŘETICE
3304PELHŘIMOV608173BOŘETÍN
3304PELHŘIMOV608777BOŽEJOV
3304PELHŘIMOV609358BRANIŠOV POD KŘEMEŠNÍKEM
3304PELHŘIMOV609897BRNÁ
3304PELHŘIMOV612944BRTNÁ
3304PELHŘIMOV615358BUDÍKOV
3304PELHŘIMOV616214BUŘENICE
3304PELHŘIMOV616621BYSTRÁ
3304PELHŘIMOV617679CETORAZ
3304PELHŘIMOV618691CTIBOŘ U ČASTROVA
3304PELHŘIMOV618314ČAKOVICE U PELHŘIMOVA
3304PELHŘIMOV618616ČÁSTKOVICE
3304PELHŘIMOV618675ČASTONÍN
3304PELHŘIMOV618705ČASTROV
3304PELHŘIMOV618985ČEJKOV
3304PELHŘIMOV619043ČEJOV
3304PELHŘIMOV619388ČELISTNÁ
3304PELHŘIMOV620521ČERNOV
3304PELHŘIMOV620530ČERNOVICE U TÁBORA
3304PELHŘIMOV620718ČERVENÁ ŘEČICE
3304PELHŘIMOV623717ČÍHOVICE
3304PELHŘIMOV624063ČÍŽKOV
3304PELHŘIMOV625370DEHTÁŘE
3304PELHŘIMOV626830DOBEŠOV U ČERNOVIC
3304PELHŘIMOV627119DOBRÁ VODA U PACOVA
3304PELHŘIMOV626996DOBRÁ VODA U PELHŘIMOVA
3304PELHŘIMOV765830DRAHOŇOV
3304PELHŘIMOV765848DRÁCHOV
3304PELHŘIMOV633691DUBOVICE
3304PELHŘIMOV726290DŮL
3304PELHŘIMOV640069HNĚVKOVICE U HUMPOLCE
3304PELHŘIMOV640247HODĚJOVICE
3304PELHŘIMOV640638HOJANOVICE
3304PELHŘIMOV640719HOJOVICE
3304PELHŘIMOV641537HOLUŠICE
3304PELHŘIMOV642681HORNÍ CEREKEV
3304PELHŘIMOV643963HORNÍ RÁPOTICE
3304PELHŘIMOV644552HORNÍ VES
3304PELHŘIMOV722987HORNÍ VILÍMEČ
3304PELHŘIMOV645150HOŘICE U HUMPOLCE
3304PELHŘIMOV646318HOUSEROVKA
3304PELHŘIMOV708704HROBSKÁ ZAHRÁDKA
3304PELHŘIMOV648493HROZNĚTICE
3304PELHŘIMOV648981HŘÍBĚČÍ
3304PELHŘIMOV649325HUMPOLEC
3304PELHŘIMOV711349CHLOVY
3304PELHŘIMOV651893CHMELNÁ U PELHŘIMOVA
3304PELHŘIMOV797146CHOLUNNÁ
3304PELHŘIMOV653942CHRÁSTOV U HORNÍ CEREKVE
3304PELHŘIMOV655066CHVÁLKOV U KAMENICE NAD LIPOU
3304PELHŘIMOV710211CHVÁLOV U PELHŘIMOVA
3304PELHŘIMOV655392CHVOJNOV
3304PELHŘIMOV618713JAKUBÍN
3304PELHŘIMOV656798JANKOV U PELHŘIMOVA
3304PELHŘIMOV646326JANOVICE U HOUSEROVKY
3304PELHŘIMOV756920JELCOVY LHOTKY
3304PELHŘIMOV659495JEŽOV NAD ŽELIVKOU
3304PELHŘIMOV661040JIŘIČE U HUMPOLCE
3304PELHŘIMOV675644JIŘIČKY
3304PELHŘIMOV662241KALIŠTĚ
3304PELHŘIMOV662348KÁMEN U PACOVA
3304PELHŘIMOV662577KAMENICE NAD LIPOU
3304PELHŘIMOV664731KEJŽLICE
3304PELHŘIMOV666181KLETEČNÁ U HUMPOLCE
3304PELHŘIMOV667242KOBEROVICE
3304PELHŘIMOV667838KOJČICE
3304PELHŘIMOV668851KOMOROVÍCE
3304PELHŘIMOV673218KRASÍKOVICE
3304PELHŘIMOV674028KRASOŇOV
3304PELHŘIMOV758001KRUMVALD
3304PELHŘIMOV675491KŘEČ
3304PELHŘIMOV675652KŘELOVÍCE U PELHŘIMOVA
3304PELHŘIMOV744867KŘEPINY
3304PELHŘIMOV616231KYJOV U BUŘENIC
3304PELHŘIMOV680036LESKOVÍCE
3304PELHŘIMOV778362LESNÁ U VELKÉ CHYŠKY
3304PELHŘIMOV680460LEŠOV
3304PELHŘIMOV681172LHOTA U KAMENICE NAD LIPOU
3304PELHŘIMOV681270LHOTICE
3304PELHŘIMOV681342LHOTKA U HUMPOLCE
3304PELHŘIMOV682951LIBKOVA VODA
3304PELHŘIMOV683728LIDMAŇ
3304PELHŘIMOV683736LIDMAŇKA
3304PELHŘIMOV684058LIPICE
3304PELHŘIMOV782840LÍSKOVICE
3304PELHŘIMOV641545LÍSKY U HOLUŠIC
3304PELHŘIMOV685348LÍTKOVICE
3304PELHŘIMOV775584LITOHOŠŤ
3304PELHŘIMOV686395LOHENICE
3304PELHŘIMOV691771MARKVAREC U NOVÉ CEREKVE
3304PELHŘIMOV775568MAŠOVICE U HOŘEPNÍKU
3304PELHŘIMOV618721METÁNOV
3304PELHŘIMOV693669MEZILESÍ
3304PELHŘIMOV693774MEZNÁ U PELHŘIMOVA
3304PELHŘIMOV681288MILETÍN U HUMPOLCE
3304PELHŘIMOV625388MILOTICE
3304PELHŘIMOV600733MILOTIČKY
3304PELHŘIMOV697419MIROTÍN
3304PELHŘIMOV696765MLADÉ BŘÍŠTĚ
3304PELHŘIMOV697427MNICH
3304PELHŘIMOV698580MORAVEC
3304PELHŘIMOV782386MOUDROV
3304PELHŘIMOV700576MYSLETÍN
3304PELHŘIMOV700711MYSLOTÍN
3304PELHŘIMOV651907MYSLOV
3304PELHŘIMOV747548NEČICE
3304PELHŘIMOV703192NEMOJOV
3304PELHŘIMOV662356NÍZKÁ LHOTA
3304PELHŘIMOV704954NOVÁ BUKOVÁ
3304PELHŘIMOV705012NOVÁ CEREKEV
3304PELHŘIMOV707881NOVÝ RYCHNOV
3304PELHŘIMOV708712OBRATAŇ
3304PELHŘIMOV710229OLEŠNÁ U PELHŘIMOVA
3304PELHŘIMOV711292ONDŘEJOV U PELHŘIMOVA
3304PELHŘIMOV711357ONŠOV
3304PELHŘIMOV625396ONŠOVICE U DEHTÁŘŮ
3304PELHŘIMOV646334OSTROVEC U HOUSEROVKY
3304PELHŘIMOV718360PAVLOV U RYNÁRCE
3304PELHŘIMOV684066PEJŠKOV
3304PELHŘIMOV618730FELEC
3304PELHŘIMOV718912PELHŘIMOV
3304PELHŘIMOV719943PETROVICE U HUMPOLCE
3304PELHŘIMOV721221PLAČKOV
3304PELHŘIMOV710237FLEVNÍCE
3304PELHŘIMOV673226POBISTRÝCE
3304PELHŘIMOV723819PODIVICE
3304PELHŘIMOV725242POLESÍ U POČÁTEK
3304PELHŘIMOV725731POPELIŠTNÁ
3304PELHŘIMOV607070POŘÍČÍ U BOLECHOVA
3304PELHŘIMOV726320POŠNÁ
3304PELHŘIMOV733008PRAVÍKOV
3304PELHŘIMOV733253PROSEČ POD KŘEMEŠNÍKEM
3304PELHŘIMOV733156PROSEČ U HUMPOLCE
3304PELHŘIMOV726338PROSEČ U POŠNÉ
3304PELHŘIMOV733202PROSEČ-OBOŘIŠTĚ
3304PELHŘIMOV723011PROSTÝ
3304PELHŘIMOV734098PŘÁSLAVICE
3304PELHŘIMOV736996PUTIMOV
3304PELHŘIMOV673234RADĚTÍN
3304PELHŘIMOV738158RADŇOV U RYNÁRCE
3304PELHŘIMOV740276RODINOV
3304PELHŘIMOV627011ROHOVKA
3304PELHŘIMOV645087ROVNÁ U HOŘEPNÍKU
3304PELHŘIMOV649406ROZKOŠ U HUMPOLCE
3304PELHŘIMOV744646RYNÁREC
3304PELHŘIMOV744859ŘEČICE U HUMPOLCE
3304PELHŘIMOV710245ŘEMENOV
3304PELHŘIMOV745430ŘEŽENČICE
3304PELHŘIMOV746215SÁZAVA POD KŘEMEŠNÍKEM
3304PELHŘIMOV746878SEDLICE U ŽELIVI
3304PELHŘIMOV618683SEDLIŠTĚ U ČASTONÍNA
3304PELHŘIMOV747564SENOŽATY
3304PELHŘIMOV748862SKRÝŠOV U PELHŘIMOVA
3304PELHŘIMOV667846SLUŽÁTKY U PELHŘIMOVA
3304PELHŘIMOV752819SPEŘICE
3304PELHŘIMOV705021STANOVÍCE U NOVÉ CEREKVE
3304PELHŘIMOV754129STARÉ BŘÍŠTĚ
3304PELHŘIMOV755095STARÝ PELHŘIMOV
3304PELHŘIMOV723029STOJČÍN
3304PELHŘIMOV756199STRANNÁ U ŽIROVNICE
3304PELHŘIMOV756938STRMĚCHY
3304PELHŘIMOV757985STŘÍTEŽ POD KŘEMEŠNÍKEM
3304PELHŘIMOV758019STŘÍTEŽ U BOŽEJOVA
3304PELHŘIMOV758027STŘÍTEŽ U ČERNOVIC
3304PELHŘIMOV758787SUDKŮV DŮL
3304PELHŘIMOV620564SVATAVA U ČERNOVIC
3304PELHŘIMOV760293SVÉPRAVICE
3304PELHŘIMOV760587SVĚTLICE
3304PELHŘIMOV747572SYROV
3304PELHŘIMOV708721ŠIMPACH
3304PELHŘIMOV763977ŠTÍTNÉ
3304PELHŘIMOV765449TĚCHOBUZ
3304PELHŘIMOV765503TĚCHORAZ
3304PELHŘIMOV765864TĚMICE U KAMENICE NAD LIPOU
3304PELHŘIMOV766682TĚŠENOV
3304PELHŘIMOV771431TUKLEKY
3304PELHŘIMOV688789TÝMOVÁ VES
3304PELHŘIMOV775444ÚSTRAŠÍN
3304PELHŘIMOV778371ÚTĚCHOVICE POD STRAŽIŠTĚM
3304PELHŘIMOV775576ÚTĚCHOVICE U HOŘEPNÍKU
3304PELHŘIMOV775592ÚTĚCHOVIČKY
3304PELHŘIMOV625400VADČICE
3304PELHŘIMOV777391VČELNIČKA
3304PELHŘIMOV778389VELKÁ CHYŠKA
3304PELHŘIMOV792942VELKÁ ROVNÁ
3304PELHŘIMOV778656VELKÁ VES
3304PELHŘIMOV779717VELKÝ RYBNÍK U HUMPOLCE
3304PELHŘIMOV723037VESCE U POČÁTEK
3304PELHŘIMOV780511VESELÁ U ČASTROVA
3304PELHŘIMOV781355VĚŽNÁ
3304PELHŘIMOV649414VILÉMOV U HUMPOLCE
3304PELHŘIMOV782394VINTÍŘOV
3304PELHŘIMOV782858VITICE U HUMPOLCE
3304PELHŘIMOV783315VLASENICE U KAMENICE NAD LIPOU
3304PELHŘIMOV783323VLÁSENICE U PELHŘIMOVA
3304PELHŘIMOV619396VLÁSENICE-DRBOHLAVY
3304PELHŘIMOV783625VLČETÍN
3304PELHŘIMOV626864VLKOSOVICE
3304PELHŘIMOV784621VOJSLAVICE NAD ŽELIVKOU
3304PELHŘIMOV744654VOKOV NA RYNÁRCE
3304PELHŘIMOV721069VRATICE U HUMPOLCE
3304PELHŘIMOV693782VRATIŠOV U MEZNÉ
3304PELHŘIMOV782866VŘESNÍK
3304PELHŘIMOV787752VYSKYTNÁ
3304PELHŘIMOV788040VYSOKÁ LHOTA
3304PELHŘIMOV668869VYSTRKOV U HUMPOLCE
3304PELHŘIMOV789950ZÁHOŘÍ U HUMPOLCE
3304PELHŘIMOV775606ZAHRÁDKA U POŠNÉ
3304PELHŘIMOV790311ZACHOTÍN
3304PELHŘIMOV790435ZAJÍČKOV
3304PELHŘIMOV792951ZHOŘ U PACOVA
3304PELHŘIMOV793205ZLÁTENKA
3304PELHŘIMOV725749ZMIŠOVICE
3304PELHŘIMOV796271ŽELIV
3304PELHŘIMOV797138ŽIROV
3304PELHŘIMOV797154ŽIROVNICE
3305PÍSEK600229ALBRECHTICE NAD VLTAVOU
3305PÍSEK602663BERNARTICE U MILEVSKA
3305PÍSEK780821BILINA
3305PÍSEK602671BILINKA
3305PÍSEK602680BOJENICE
3305PÍSEK606898BOJEŠICE
3305PÍSEK624152BOREČNICE
3305PÍSEK756822BOŘICE U MILOTIC
3305PÍSEK624161BOŠOVICE U ČÍŽOVÉ
3305PÍSEK695483BOUDY
3305PÍSEK608840BOŽETICE
3305PÍSEK609307BRÁNICE
3305PÍSEK632406BRLOH U DRHOVLE
3305PÍSEK792870BŘEZÍ U MILEVSKA
3305PÍSEK617571CERHONICE
3305PÍSEK623822ČIMELICE
3305PÍSEK666700DOBEŠICE
3305PÍSEK703699DOLNÍ NERESTCE
3305PÍSEK789968DOLNÍ NOVOSEDLY
3305PÍSEK716138DOLNÍ OSTROVEC
3305PÍSEK632414DRHOVLE
3305PÍSEK735213DRŽKRAJOV
3305PÍSEK786136DRŽOV
3305PÍSEK791393HANOV
3305PÍSEK638447HEŘMAN
3305PÍSEK703702HORNÍ NERESTCE
3305PÍSEK716146HORNÍ OSTROVEC
3305PÍSEK789992HORNÍ ZÁHOŘÍ U PÍSKU
3305PÍSEK644781HOROSEDLY
3305PÍSEK720909HRADIŠTĚ U PÍSKU
3305PÍSEK790001CHRASTINY
3305PÍSEK655007CHVALETICE U PROTIVÍNA
3305PÍSEK656640JAMNÝ
3305PÍSEK756831JAROTICE
3305PÍSEK791407JESTŘEBICE
3305PÍSEK659185JETĚTICE
3305PÍSEK696170KAKOVICE
3305PÍSEK656658KASINA HORA
3305PÍSEK666734KLUKY U PÍSKU
3305PÍSEK791415KOLIŠOV
3305PÍSEK724408KOŽLÍ U ČÍŽOVÉ
3305PÍSEK712230KOŽLÍ U ORLÍKA
3305PÍSEK624187KRASOVÍCE U ČÍŽOVÉ
3305PÍSEK674303KRČ U PROTIVÍNA
3305PÍSEK623831KRSICE
3305PÍSEK724343KŘENOVÍCE
3305PÍSEK724416KŘEŠICE U ČÍŽOVÉ
3305PÍSEK609315KŘIŽANOV U BRÁNIC
3305PÍSEK676918KUČEŘ
3305PÍSEK678317KVĚTOV
3305PÍSEK672599LAZIŠTĚ
3305PÍSEK680770LETY
3305PÍSEK747599LÍŠNICE U SEPEKOVA
3305PÍSEK786144LOUKA NAD OTAVOU
3305PÍSEK695491LUČKOVICE
3305PÍSEK724424MALČICE U MIROTIC
3305PÍSEK700771MALETICE
3305PÍSEK694673MILEVSKO
3305PÍSEK696188MINICE
3305PÍSEK695505MIROTICE
3305PÍSEK695726MIROVICE
3305PÍSEK696196MIŠOVICE
3305PÍSEK632457MLADOTICE U DRHOVLE
3305PÍSEK700631MYSLÍN
3305PÍSEK700789MYŠENEC
3305PÍSEK626911NEPODŘICE
3305PÍSEK704849NOSETÍN
3305PÍSEK624195NOVÁ VES U ČÍŽOVÉ
3305PÍSEK747220NOVÝ DVŮR U PÍSKU
3305PÍSEK617598OBORA U RADOBYTEC
3305PÍSEK606901OHAŘ
3305PÍSEK609323OKROUHLÁ U BRÁNIC
3305PÍSEK626902OLDŘICHOV U PÍSKU
3305PÍSEK724351OLEŠNÁ NAD VLTAVOU
3305PÍSEK712884OSEK U MILEVSKA
3305PÍSEK713228OSLOV
3305PÍSEK632473PAMĚŤICE U DRHOVLE
3305PÍSEK765007PASEKY U TÁLíNA
3305PÍSEK720755PÍSEK
3305PÍSEK721875PLÍŠKOVICE
3305PÍSEK724360PODOLÍ I
3305PÍSEK724432PODOLÍ II
3305PÍSEK696200POHOŘÍ U MIROVIC
3305PÍSEK791423POPOVEC U ZBĚŠIČEK
3305PÍSEK735230PŘEŠTĚNICE
3305PÍSEK736970PUTIM
3305PÍSEK608858RADIHOŠŤ
3305PÍSEK617601RADOBYTCE
3305PÍSEK623849RAKOVICE
3305PÍSEK721883RÁZTELY
3305PÍSEK739995RAŽICE
3305PÍSEK694762RUKÁVEC
3305PÍSEK700797SELIBOV
3305PÍSEK747238SEMICE U PÍSKU
3305PÍSEK747602SEPEKOV
3305PÍSEK748161SKÁLY U PROTIVÍNA
3305PÍSEK750867SMETANOVA LHOTA
3305PÍSEK751235SMRKOVICE
3305PÍSEK724441SOBĚŠICE
3305PÍSEK791431SRLÍN
3305PÍSEK626881STARÁ DOBEV
3305PÍSEK664821STARÉ KESTŘANY
3305PÍSEK609331STEHLOVICE
3305PÍSEK756849STRÁŽ U MIROTIC
3305PÍSEK756857STRÁŽOVICE U MIROTIC
3305PÍSEK790028SVATONICE
3305PÍSEK761621SVUČICE
3305PÍSEK724459ŠAMONICE
3305PÍSEK680788ŠERKOV
3305PÍSEK765015TÁLÍN
3305PÍSEK656666TEMEŠVÁR
3305PÍSEK767743TOPĚLEC
3305PÍSEK767883TOUŠKOV
3305PÍSEK724467TŘEBKOV
3305PÍSEK790036TŘEŠNĚ
3305PÍSEK713244TUKLEKY U OSLOVA
3305PÍSEK735248TÝNICE
3305PÍSEK750883VARVAŽOV
3305PÍSEK778168VELKÁ U MILEVSKA
3305PÍSEK780839VESELÍČKO U MILEVSKA
3305PÍSEK713252VLASTEC
3305PÍSEK784176VLKSICE
3305PÍSEK786152VOJNÍKOV
3305PÍSEK786161VRCOVICE
3305PÍSEK678325VŮSÍ
3305PÍSEK747611ZÁLŠÍ U SEPEKOVA
3305PÍSEK664847ZÁTAVÍ
3305PÍSEK791385ZBELÍTOV
3305PÍSEK602698ZBĚŠICE
3305PÍSEK791440ZBĚSIČKY
3305PÍSEK624209ZLIVICE
3305PÍSEK793981ZVÍKOVSKÉ PODHRADÍ
3306PRACHATICE642967HORNÍ CHRÁŠŤANY
3306PRACHATICE680877HRBOV U LHENIC
3306PRACHATICE680885LHENICE
3306PRACHATICE647616OBORA U HRACHOLUSK
3306PRACHATICE779512VELKÝ BOR U STRUNKOVIC
3306PRACHATICE680915VODICE U LHENIC
3306PRACHATICE797260ŽITNÁ U NETOLIC
3307STRAKONICE600083ALBTECHTICE
3307STRAKONICE601870BĚLČICE
3307STRAKONICE603457BEZDĚDOVICE
3307STRAKONICE605212BLATENKA
3307STRAKONICE613371BRUSY
3307STRAKONICE613894BŘEZÍ U BLATNÉ
3307STRAKONICE616401BUZICE
3307STRAKONICE618781ČEČELOVICE
3307STRAKONICE619060ČEKANICE
3307STRAKONICE632562ČERNÍKOV U STRAKONIC
3307STRAKONICE725994DOLNÍ POŘÍČÍ
3307STRAKONICE631248DOUBRAVICE U STRAKONIC
3307STRAKONICE631558DRAHENICKÝ MÁLKOV
3307STRAKONICE726923DRACHKOV U STRAKONIC
3307STRAKONICE755940DRAŽEJOV U STRAKONIC
3307STRAKONICE639915HLUPÍN
3307STRAKONICE689726HNĚVKOV U MACKOVA
3307STRAKONICE700495HOLUŠICE U MIŽETIC
3307STRAKONICE726001HORNÍ ROŘÍČÍ
3307STRAKONICE644765HORNOSÍN
3307STRAKONICE770167HUBENOV U TŘEBOHOSTIC
3307STRAKONICE654108CHRÁŠŤOVICE
3307STRAKONICE605221JINDŘICHOVICE U BLATENKY
3307STRAKONICE661929KADOV U BLATNÉ
3307STRAKONICE662151KALENICE
3307STRAKONICE738239KALETICE
3307STRAKONICE664529KATOVICE
3307STRAKONICE665321KLADRUBY U STRAKONIC
3307STRAKONICE654116KLÍNOVICE
3307STRAKONICE676705KLOUB
3307STRAKONICE706892KOCLOV
3307STRAKONICE671614KOZLOV NAD OTAVOU
3307STRAKONICE700835KOŽLÍ U MYŠTIC
3307STRAKONICE674052KRAŠLOVICE
3307STRAKONICE675181KRTY U STRAKONIC
3307STRAKONICE755729KŘEPICE U VODŇAN
3307STRAKONICE676713KŘTĚTICE
3307STRAKONICE740586LAZ U RADOMYŠLE
3307STRAKONICE631256LAŽANY U DOUBRAVICE
3307STRAKONICE738212LESKOVICE U RADOMYŠLE
3307STRAKONICE674061LIDMOVICE
3307STRAKONICE686247LNÁŘE
3307STRAKONICE661937LNÁŘSKÝ MÁLKOV
3307STRAKONICE686549LOM U BLATNÉ
3307STRAKONICE726931MAKAROV
3307STRAKONICE712906MALÁ TURNÁ
3307STRAKONICE692409MEČICHOV
3307STRAKONICE693537METLY
3307STRAKONICE619078MILČICE U ČEKANIC
3307STRAKONICE686557MÍREČ
3307STRAKONICE697443MNICHOV
3307STRAKONICE661945MRAČOV
3307STRAKONICE700509MUŽETICE
3307STRAKONICE700851MYŠTICE
3307STRAKONICE631264NAHOŠÍN
3307STRAKONICE746886NĚMČICE U SEDLICE
3307STRAKONICE706906NOVOSEDLY U STRAKONIC
3307STRAKONICE712914OSEK U RADOMYŠLE
3307STRAKONICE762750PACELICE
3307STRAKONICE712922PETROVICE U OSEKU
3307STRAKONICE632589PODOLÍ U STRAKONIC
3307STRAKONICE645818PODRUHLÍ
3307STRAKONICE676721POHOROVICE
3307STRAKONICE726940PRACEJOVICE
3307STRAKONICE734349PŘEDMÍŘ
3307STRAKONICE738221RADOMYŠL
3307STRAKONICE742104ROHOZNÁ U ROVNÉ
3307STRAKONICE740594ROJICE
3307STRAKONICE745791ŘÍŠTĚ
3307STRAKONICE746894SEDLICE U BLATNÉ
3307STRAKONICE747041SEDLO U HORAŽĎOVIC
3307STRAKONICE748005SKALIČANY
3307STRAKONICE748315SKOČICE
3307STRAKONICE706914SLOUČÍN
3307STRAKONICE755958STŘELA
3307STRAKONICE757489STŘELSKÉ HOŠTICE
3307STRAKONICE747050STŘELSKOHOŠTICKÁ LHOTA
3307STRAKONICE762768ŠKVOŘETICE
3307STRAKONICE763276ŠTĚCHOVICE
3307STRAKONICE767191TISOV
3307STRAKONICE770175TŘEBOHOSTICE
3307STRAKONICE774031ÚJEZDEC U BĚLČIC
3307STRAKONICE770183ÚNICE
3307STRAKONICE775771UZENICE
3307STRAKONICE775789UZENIČKY
3307STRAKONICE700894VAHLOVICE
3307STRAKONICE712931VELKÁ TURNÁ
3307STRAKONICE674079VITICE U VODŇAN
3307STRAKONICE784834VOLENICE
3307STRAKONICE661953VRBNO
3307STRAKONICE700908VÝŠICE
3307STRAKONICE789313ZÁBOŘÍ U BLATNÉ
3307STRAKONICE770191ZADNÍ ZBOROVICE
3307STRAKONICE686255ZAHORČICE U LNÁŘŮ
3307STRAKONICE790281ZÁHROBÍ
3307STRAKONICE790923ZÁMLYNÍ
3307STRAKONICE791288ZÁVIŠÍN U BĚLČIC
3308TÁBOR630551BABCICE
3308TÁBOR737925BALKOVA LHOTA
3308TÁBOR691267BEČICE NAD LUŽNICÍ
3308TÁBOR601896BĚLĚČ U MLADÉ VOŽICE
3308TÁBOR604976BENDOVO ZÁHOŘÍ
3308TÁBOR658049BERANOVA LHOTA
3308TÁBOR795810BEZDĚČÍN
3308TÁBOR737500BÍTOV U RADENÍNA
3308TÁBOR604984BLANICE U MLADÉ VOŽICE
3308TÁBOR724718BLANICKÁ
3308TÁBOR607665BOROTÍN U TÁBORA
3308TÁBOR608793BOŽEJOVICE
3308TÁBOR608963BRADÁČOV
3308TÁBOR771180BRANDLÍN U TUČAP
3308TÁBOR658278BROUČKOVA LHOTA
3308TÁBOR612910BRTEC
3308TÁBOR615421BUDISLAV
3308TÁBOR661139CUNKOV
3308TÁBOR619086ČEKANICE U TÁBORA
3308TÁBOR619418CELKOVICE
3308TÁBOR780405ČERAZ
3308TÁBOR653403ČERVENÉ ZÁHOŘÍ
3308TÁBOR624888DEBRNÍK
3308TÁBOR703290DĚDICE U NEMYŠLE
3308TÁBOR626091DÍRNÁ
3308TÁBOR626406DLOUHÁ LHOTA U TÁBORA
3308TÁBOR627399DOBRONICE U CHÝNOVA
3308TÁBOR629103DOLNÍ HOŘICE
3308TÁBOR630560DOMAMYŠL
3308TÁBOR670804DOUBÍ NAD LUŽNICÍ
3308TÁBOR608815DRAHNĚTICE
3308TÁBOR631990DRAHOV
3308TÁBOR632066DRÁCHOV
3308TÁBOR632163DRAŽICE U TÁBORA
3308TÁBOR632236DRAŽIČKY
3308TÁBOR632171DRHOVICE
3308TÁBOR633259DUB U RATIBOŘSKÝCH HOR
3308TÁBOR771198DVORCE U TUČAP
3308TÁBOR776122HAMR NAD NEŽÁRKOU
3308TÁBOR708585HARTVÍKOV
3308TÁBOR638838HLASIVO
3308TÁBOR638935HLAVATCE
3308TÁBOR639044HLAVŇOV U BUDISLAVÍ
3308TÁBOR639231HLINICE
3308TÁBOR737879HNOJNÁ LHOTKA
3308TÁBOR642096HORKY TÁBORA
3308TÁBOR724696HORNÍ HRACHOVICE
3308TÁBOR705900HORNÍ STŘÍTEŽ
3308TÁBOR608971HORNÍ SVĚTLÁ U BRADÁČOVA
3308TÁBOR644978HORUSICE
3308TÁBOR646199HOSTICE U NEMYŠLE
3308TÁBOR648256HROBY
3308TÁBOR648761HRUŠOVÁ LHOTA
3308TÁBOR650552CHABROVICE
3308TÁBOR751804CHLEBOV
3308TÁBOR661155CHLUM U JISTEBNICE
3308TÁBOR652814CHOTČINY
3308TÁBOR653039CHOTĚMICE
3308TÁBOR653411CHOTOVINY
3308TÁBOR653594CHOUSTNÍK
3308TÁBOR654124CHRBONÍN
3308TÁBOR655473CHÝNOV U TÁBORA
3308TÁBOR656909JANOV U MLADÉ VOŽICE
3308TÁBOR658057JEDLANY
3308TÁBOR658286JENÍČKOVA LHOTA
3308TÁBOR661171JISTEBNICE
3308TÁBOR653608KAJETÍN
3308TÁBOR607681KAMENNÁ LHOTA U BOROTÍNA
3308TÁBOR615439KATOV U BUDlSLAVÍ
3308TÁBOR629120KLADRUBY
3308TÁBOR666106KLENOVÍCE U SOBĚSLAVI
3308TÁBOR666513KLOKOTY
3308TÁBOR666572KLOUŽOVICE
3308TÁBOR668664KOMÁROV U SOBĚSLAVI
3308TÁBOR670812KOŠICE U SOBĚSLAVI
3308TÁBOR670910KOŠÍN
3308TÁBOR648264KOZMICE U CHÝNOVA
3308TÁBOR674176KRÁTOŠICE
3308TÁBOR604992KRCHOVA LOMNÁ
3308TÁBOR675156KRTOV
3308TÁBOR675580KŘEKOVICE U VYŠETIC
3308TÁBOR705918KŘTÉNOVICE
3308TÁBOR760897KUNDRATICE U SVINŮ
3308TÁBOR734501KVASEJOVICE U SOBĚSLAVI
3308TÁBOR648272LAŽANY U CHÝNOVA
3308TÁBOR629138LEJČKOV
3308TÁBOR737887LIBĚJICE
3308TÁBOR682012LIBENICE U TÁBORA
3308TÁBOR653420LIDEROVICE
3308TÁBOR737895LOM
3308TÁBOR689700LŽÍN
3308TÁBOR689963MAKOV U JISTEBNICE
3308TÁBOR784265MALEŠÍN U VODICE
3308TÁBOR691275MALŠICE
3308TÁBOR779610MALÝ JEŽOV
3308TÁBOR691917MARŠOV U TÁBORA
3308TÁBOR652822MAŠOVICE
3308TÁBOR693456MĚŠICE U TÁBORA
3308TÁBOR632180MEZIŘÍČÍ
3308TÁBOR693791MEZNÁ U SOBĚSLAVI
3308TÁBOR696722MLADÁ VOŽICE
3308TÁBOR697389MLÝNY U CHOUSTNÍKU
3308TÁBOR780413MOKRÁ U SOBĚSLAVI
3308TÁBOR653438MORAVEC U CHOTOVIN
3308TÁBOR749567MORAVEC U MLADÉ VOŽICE
3308TÁBOR724726MOSTEK U RATIBOŘSKÝCH HOR
3308TÁBOR720437MOZOĽOV
3308TÁBOR705926MUTICE
3308TÁBOR700690MYSLKOVICE
3308TÁBOR701084NADĚJKOV
3308TÁBOR740284NAHOŘANY U MLADÉ VOŽICE
3308TÁBOR701254NÁCHOD U TÁBORA
3308TÁBOR761516NASAVRKY U TÁBORA
3308TÁBOR780421NEDVĚDICE U SOBĚSLAVI
3308TÁBOR703311NEMYŠL
3308TÁBOR704881NOSKOV
3308TÁBOR626104NOVÁ VES U DÍRNÉ
3308TÁBOR705870NOVÁ VES U CHÝNOVA
3308TÁBOR705934NOVÁ VES U MLADÉ VOŽICE
3308TÁBOR748757NOVÉ DVORY U OPAŘAN
3308TÁBOR726079NOVÉ DVORY U POŘÍNA
3308TÁBOR708607OBLAJOVICE
3308TÁBOR709956OLDŘICHOV U MLADÉ VOŽICE
3308TÁBOR748765OLŠÍ U OPAŘAN
3308TÁBOR745154OLTYNĚ
3308TÁBOR711438OPAŘANY
3308TÁBOR712302ORLOV U JISTEBNICE
3308TÁBOR689971PADAŘOV
3308TÁBOR720453PETŘÍKOVICE
3308TÁBOR607690PIKOV
3308TÁBOR721336PLANÁ NAD LUŽNICÍ
3308TÁBOR661198PLECHOV
3308TÁBOR711446PODBOŘÍ
3308TÁBOR724700POHNÁNEC
3308TÁBOR724734POHNÁNÍ
3308TÁBOR661201POHOŘÍ U JISTEBNICE
3308TÁBOR724980POJBUKY
3308TÁBOR726087POŘÍN
3308TÁBOR732907PRASETÍN
3308TÁBOR703320PRUDICE
3308TÁBOR653616PŘEDBOŘ U CHOUSTNÍKU
3308TÁBOR734519PŘEHOŘOV U SOBĚSLAVI
3308TÁBOR736392PSÁROV
3308TÁBOR737518RADENÍN
3308TÁBOR737950RADIMOVICE U TÁBORA
3308TÁBOR737909RADIMOVICE U ŽELČE
3308TÁBOR737968RADKOV U TÁBORA
3308TÁBOR738484RADOSTOVICE U SMILOVÝCH HOR
3308TÁBOR738875RADVANOV U MLADÉ VOŽICE
3308TÁBOR638854RAŠOVICE U HLASIVA
3308TÁBOR739863RATIBOŘICE U TÁBORA
3308TÁBOR739880RATIBOŘSKÉ HORY
3308TÁBOR740292RODNÁ
3308TÁBOR741591ROUDNÁ NAD LUŽNICÍ
3308TÁBOR747882RYBOVÁ LHOTA
3308TÁBOR745073ŘEMÍČOV
3308TÁBOR745162ŘEPEČ
3308TÁBOR745413ŘEVNOV
3308TÁBOR745766ŘÍPEC
3308TÁBOR653462SEDLEČKO U CHOTOVIN
3308TÁBOR793817SEDLEČKO U SOBĚSLAVĚ
3308TÁBOR747688SEZIMOVO ÚSTÍ
3308TÁBOR747891SKALICE NAD LUŽNICÍ
3308TÁBOR748358SKOPYTCE
3308TÁBOR748731SKRÝCHOV U MALŠIC
3308TÁBOR748773SKRÝCHOV U OPAŘAN
3308TÁBOR749575SLAPSKO
3308TÁBOR737917SLAPY U TÁBORA
3308TÁBOR753211SLAVŇOVICE
3308TÁBOR751065SMILOVY HORY
3308TÁBOR751707SOBĚSLAV
3308TÁBOR753220STÁDLEC
3308TÁBOR754064STARÁ VOŽICE
3308TÁBOR701092STARCOVA LHOTA
3308TÁBOR753238STARÉ SEDLO U STÁDLCE
3308TÁBOR751073STOJSLAVICE
3308TÁBOR619094STOKLASNÁ LHOTA
3308TÁBOR758884SUDOMĚŘICE U TÁBORA
3308TÁBOR783404SVINKY
3308TÁBOR608831SVOŘÍŽ
3308TÁBOR761524SVRABOV
3308TÁBOR762211ŠEBÍŘOV
3308TÁBOR764701TÁBOR
3308TÁBOR779636TÉCHOBUZ II
3308TÁBOR769461TŘEBĚJICE
3308TÁBOR619507TŘEBELICE
3308TÁBOR770019TŘEBIŠTĚ
3308TÁBOR736406TŘÍKLASOVICE
3308TÁBOR771201TUČAPY U SOBĚSLAVI
3308TÁBOR705888TUROVEC
3308TÁBOR775436ÚSTRAŠICE
3308TÁBOR776131VAL U VESELÍ NAD LUŽNICÍ
3308TÁBOR779628VELKÝ JEŽOV
3308TÁBOR666581VELMOVICE
3308TÁBOR780430VESCE U SOBĚSLAVI
3308TÁBOR780685VESELÍ NAD LUŽNICÍ
3308TÁBOR782050VILICE
3308TÁBOR689998VLÁSENICE U MAKOVÁ
3308TÁBOR783412VLASTIBOŘ U SOBĚSLAVI
3308TÁBOR783641VLČEVES
3308TÁBOR784061VLKOV NAD LUŽNICÍ
3308TÁBOR784273VODICE U TÁBORA
3308TÁBOR653471VRAŽNÁ
3308TÁBOR786667VŘESCE
3308TÁBOR788546VYŠETICE
3308TÁBOR724998ZADNÍ LOMNÁ
3308TÁBOR725005ZADNÍ STŘÍTEŽ
3308TÁBOR655481ZÁHOSTICE
3308TÁBOR790851ZÁLUŽÍ U 3UDISLAVÍ
3308TÁBOR783421ZÁLUŽÍ U VLASTIBOŘE
3308TÁBOR790991ZÁRY3NIČNÁ LHOTA
3308TÁBOR626112ZÁŘÍCÍ U DÍRNÉ
3308TÁBOR762229ZÁŘÍCÍ U MLADÉ VOŽICE
3308TÁBOR626121ZÁVSÍ
3308TÁBOR709981ZHOŘ U MLADÉ VOŽICE
3308TÁBOR691933ZHOŘ U TÁBORA
3308TÁBOR793361ZLUKOV
3308TÁBOR793825ZVĚROTICE
3308TÁBOR661228ZVĚSTONÍN
3308TÁBOR795828ŽELEČ U TÁBORA
3308TÁBOR780693ŽÍŠOV U VESELÍ NAD LUŽNICÍ
3401DOMAŽLICE798401BEZVĚROV II
3401DOMAŽLICE747327BOROVICE U HORŠOVSKÉHO TÝNA
3401DOMAŽLICE627844BRANÍŠOV NA ŠUMAVĚ
3401DOMAŽLICE609951BRNÍŘOV
3401DOMAŽLICE613045BRŮDEK
3401DOMAŽLICE615935BUKOVEC U HORŠOVSKÉHO TÝNA
3401DOMAŽLICE615943ČEČOVICE U BUKOVCE
3401DOMAŽLICE619701ČERMNÁ U STAŇKOVA
3401DOMAŽLICE620190ČERNÍKOV
3401DOMAŽLICE615951ČERNOVICE U BUKOVCE
3401DOMAŽLICE621366ČESKÁ KUBICE
3401DOMAŽLICE626082DÍLY
3401DOMAŽLICE627852DOBŘÍKOV NA ŠUMAVĚ
3401DOMAŽLICE634557DOLNÍ FOLMAVA
3401DOMAŽLICE643068DOLNÍ KAMENICE U STAŇKOVA
3401DOMAŽLICE736678DOUBRAVA U PUCLIC
3401DOMAŽLICE636673HÁJEK U VŠERUB
3401DOMAŽLICE639427HLOHOVÁ
3401DOMAŽLICE752908HLOHOVCICE
3401DOMAŽLICE664669HLUBOKÁ U KDYNĚ
3401DOMAŽLICE641553HOLÝŠOV
3401DOMAŽLICE631892HORA SVATÉHO VÁCLAVA
3401DOMAŽLICE634565HORNÍ FOLMAVA
3401DOMAŽLICE643076HORNÍ KAMENICE U STAŇKOVA
3401DOMAŽLICE647454HRADIŠTĚ U DOMAŽLIC
3401DOMAŽLICE650421HYRŠOV
3401DOMAŽLICE650439CHALUPY
3401DOMAŽLICE652105CHOCOMYŠL
3401DOMAŽLICE652130CHODOV
3401DOMAŽLICE652253CHODSKÁ LHOTA
3401DOMAŽLICE605646CHOTIMĚŘ U BLÍŽEJOVA
3401DOMAŽLICE619841JINDŘICHOVA HORA
3401DOMAŽLICE779644JIVJANY
3401DOMAŽLICE662992KANICE U DOMAŽLIC
3401DOMAŽLICE663018KANIČKY
3401DOMAŽLICE664677KDYNĚ
3401DOMAŽLICE666068KLENČÍ POD ČERCHOVEM
3401DOMAŽLICE666238KLÍČOV U MRÁKOVA
3401DOMAŽLICE668515KOLOVEČ
3401DOMAŽLICE743941KORYTANY
3401DOMAŽLICE675903KŘENOVY
3401DOMAŽLICE678333KVÍČOVICE
3401DOMAŽLICE682934LIBKOV
3401DOMAŽLICE666076LÍSKOVÁ U NEMANÍC
3401DOMAŽLICE686972LOUČIM
3401DOMAŽLICE687855LŠTĚNÍ NAD ZUBŘINOU
3401DOMAŽLICE702889LUČINA U NEMANIC
3401DOMAŽLICE689301LUŽENICE
3401DOMAŽLICE687863MALONICE NAD ZUBŘINOU
3401DOMAŽLICE736686MALÝ MALAHOV
3401DOMAŽLICE692336MAXOV
3401DOMAŽLICE693553MEZHOLEZY U ČERNÍKOVA
3401DOMAŽLICE697460MNICHOV U POBĚŽOVIC
3401DOMAŽLICE697672MOČERADY
3401DOMAŽLICE692387MRAČNICE
3401DOMAŽLICE770086MRCHOJEDY
3401DOMAŽLICE787353MYSLÍV U VŠERUB
3401DOMAŽLICE798380MÝTNICE
3401DOMAŽLICE631906NAČETÍN U DRAHOTÍNA
3401DOMAŽLICE694517NAHOŠICE
3401DOMAŽLICE702846NEMANICE
3401DOMAŽLICE702960NĚMČICE U KDYNĚ
3401DOMAŽLICE615960NEMNĚNICE
3401DOMAŽLICE704164NEUMĚŘ
3401DOMAŽLICE750191NEVDĚK
3401DOMAŽLICE705543NOVÁ VES U KDYNĚ
3401DOMAŽLICE697681NOVÉ DVORY U MOČERAD
3401DOMAŽLICE702897NOVOSEDLY U NEMANIC
3401DOMAŽLICE707741NOVÝ KRAMOLÍN
3401DOMAŽLICE752720NOVÝ SPÁLENEC
3401DOMAŽLICE753564CHŮČOV
3401DOMAŽLICE712027OPRECHTICE NA ŠUMAVĚ
3401DOMAŽLICE779652OSTROMEČ
3401DOMAŽLICE716391OSVRAČÍN
3401DOMAŽLICE718131PASEČNICE
3401DOMAŽLICE718629PEC
3401DOMAŽLICE756334PELECHY
3401DOMAŽLICE697478PIVOŇ
3401DOMAŽLICE650447PLÁNĚ NA ŠUMAVĚ
3401DOMAŽLICE615978POCINOVICE U SEMNĚVIC
3401DOMAŽLICE619710PODĚVOUSY
3401DOMAŽLICE644951PODRÁŽNICE
3401DOMAŽLICE609960PODZÁMČÍ
3401DOMAŽLICE650455POMEZÍ NA ŠUMAVĚ
3401DOMAŽLICE732851PRÁPOŘIŠTĚ
3401DOMAŽLICE605654PŘÍVOZEC
3401DOMAŽLICE736694PUCLICE
3401DOMAŽLICE753025ROUDNÁ U HORŠOVSKÉHO TÝNA
3401DOMAŽLICE743496RUDOLTICE U ČERNÍKOVA
3401DOMAŽLICE743917RYBNÍK NAD RADBUZOU
3401DOMAŽLICE631914SEZEMÍN
3401DOMAŽLICE697494SKLÁŘE U MNICHOVA
3401DOMAŽLICE750204SLAVÍKOVICE
3401DOMAŽLICE700088SMOLOV U DOMAŽLIC
3401DOMAŽLICE751294SMRŽOVICE
3401DOMAŽLICE752916SRBICE U KOLOVČE
3401DOMAŽLICE650463SRUBY NA ŠUMAVĚ
3401DOMAŽLICE753505STANĚTICE
3401DOMAŽLICE753572STAŇKOV-MĚSTO
3401DOMAŽLICE798711STAŇKOV-VES
3401DOMAŽLICE754790STAREC
3401DOMAŽLICE752746STARÝ SPÁLENEC
3401DOMAŽLICE756342STRÁŽ U DOMAŽLIC
3401DOMAŽLICE757349STRÝČKOVICE
3401DOMAŽLICE787337STUDÁNKY U VŠERUB
3401DOMAŽLICE615986ŠLOVICE U BUKOVCE
3401DOMAŽLICE678341ŠTICHOV
3401DOMAŽLICE743933ŠVARCAVA
3401DOMAŽLICE752924TĚŠOVICE
3401DOMAŽLICE767573TLUMAČOV U DOMAŽLIC
3401DOMAŽLICE772551ÚBOČ
3401DOMAŽLICE773620ÚJEZD U DOMAŽLIC
3401DOMAŽLICE772569ÚLIKOV
3401DOMAŽLICE774359ÚNĚJOVICE
3401DOMAŽLICE774740ÚSILOV
3401DOMAŽLICE707805VALTÍŘOV U NOVÉHO KRAMOLfNA
3401DOMAŽLICE743976VELKÝ HORŠÍN
3401DOMAŽLICE779661VELKÝ MALAHOV
3401DOMAŽLICE782076VÍ LOV
3401DOMAŽLICE675920VRÁNOV
3401DOMAŽLICE697486VRANOV U MNICHOVA
3401DOMAŽLICE704172VŠEKARY
3401DOMAŽLICE787281VŠEPADLY
3401DOMAŽLICE787345VŠERUBY U KDYNÉ
3401DOMAŽLICE694525VÝROV U MILAVČÍ
3401DOMAŽLICE668583ZíCHOV
3402CHEB600521
3402CHEB707660BOŽETÍN
3402CHEB650820BŘÍZA NAD OHŘÍ
3402CHEB650838CETNOV
3402CHEB707678ČIŽEBNÁ
3402CHEB709026DOBROŠE
3402CHEB651052DOLNÍ DVORY
3402CHEB725561DOLNÍ HRANIČNÁ
3402CHEB684384DOLNÍ LIPINA
3402CHEB688126DOLNÍ LUBY
3402CHEB780162DOLNÍ PASEKY
3402CHEB636568DOLNÍ PELHŘIMOV
3402CHEB669237DOUBRAVA U AŠE
3402CHEB684392DOUBRAVA U LIPOVÉ
3402CHEB651079DŘENICE U CHEBU
3402CHEB681644DUBINA
3402CHEB636576HÁJE U CHEBU
3402CHEB701726HARTOUŠOV
3402CHEB638072HAZLOV
3402CHEB651061HORNÍ DVORY
3402CHEB684414HORNÍ LIPINA
3402CHEB688142HORNÍ LUBY
3402CHEB780171HORNÍ PASEKY
3402CHEB651028HRADIŠTĚ U CHEBU
3402CHEB647641HRANICE U AŠE
3402CHEB681601HŮRKA U LIBÉ
3402CHEB726427CHVOJEČNÁ
3402CHEB709522JESENICE U CHEBU
3402CHEB650854KLEST
3402CHEB669211KOPANINA
3402CHEB669253KOPANINY
3402CHEB684422KOZLY U LIPOVÉ
3402CHEB673340KRÁSNÁ
3402CHEB681610LIBÁ
3402CHEB638081LIPNÁ U HAZLOVA
3402CHEB771805LIPOLTOV
3402CHEB684431LIPOVÁ U CHEBU
3402CHEB688151LUBY I
3402CHEB688193LUBY II
3402CHEB684449MECHOVÁ
3402CHEB771813MOKŘINA
3402CHEB698270MOKŘINY
3402CHEB709042MOSTOV
3402CHEB684503MÝTINA I
3402CHEB698288NEBESA
3402CHEB769541NOVÝ DRAHOV
3402CHEB707708NOVÝ KOSTEL
3402CHEB709051OBILNÁ
3402CHEB709069ODRAVA
3402CHEB709531OKROUHLÁ U CHEBU
3402CHEB688169OPÁTOV U LUBŮ
3402CHEB638153OTOV U HAZLOVA
3402CHEB758159PASTVINY U STUDÁNKY
3402CHEB721620PLESNÁ
3402CHEB650846PODHOŘÍ U CHEBU
3402CHEB723720PODHRAD.
3402CHEB669261PODHRADÍ U AŠE
3402CHEB638111POLNÁ U HAZLOVA
3402CHEB725587POMEZÍ NAD OHŘÍ
3402CHEB681628POMEZNÁ
3402CHEB726443POTOČIŠTĚ
3402CHEB726613POUSTKA U FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ
3402CHEB769550POVODÍ
3402CHEB681652RYBÁŘE U LIBÉ
3402CHEB638129SKALKA U HAZLOVA
3402CHEB650862SKALKA U CHEBU
3402CHEB707724SMRČÍ U NOVÉHO KOSTELA
3402CHEB721638SMRČINA
3402CHEB755028STARÝ HROZŇATOV
3402CHEB684481STEBNICE
3402CHEB758167STUDÁNKA U AŠE
3402CHEB707732SVAŽEC
3402CHEB673366ŠTÍTARY U KRÁSNÉ
3402CHEB638137TÁBORSKÁ
3402CHEB647675TROJMEZÍ
3402CHEB769568TŘEBEŇ
3402CHEB725595TÓNĚ
3402CHEB771830TUŘANY U KYNŠPERKU NAD OHŘÍ
3402CHEB673374ÚJEZD U KRÁSNÉ
3402CHEB780189VERNÉŘOV U AŠE
3402CHEB701751VRBOVÁ
3402CHEB638145VÝHLEDY
3402CHEB688177VÝSPA
3402CHEB784648ZELENÝ HÁJ
3403KARLOVY VARY600369ANDĚLSKÁ HORA
3403KARLOVY VARY601268BEČOV NAD TEPLOU
3403KARLOVY VARY606758BOCHOV
3403KARLOVY VARY607274BOR U KARLOVÝCH VAR
3403KARLOVY VARY736481BOREK U ŠTĚDRÉ
3403KARLOVY VARY608939BOŽIČANY
3403KARLOVY VARY798720BRAŽEC I
3403KARLOVY VARY663697BŘEZOVÁ
3403KARLOVY VARY780278BUDOV
3403KARLOVY VARY631043CIHELNY
3403KARLOVY VARY746746ČANKOV
3403KARLOVY VARY673731ČESKÝ CHLOUMEK
3403KARLOVY VARY657727ČÍHANÁ U JAVORNÉ
3403KARLOVY VARY623725ČICHALOV
3403KARLOVY VARY655511ČICHOŘICE
3403KARLOVY VARY624586DALOVICE
3403KARLOVY VARY625515DĚPOLTOVICE
3403KARLOVY VARY626422DLOUHÁ LOMNICE
3403KARLOVY VARY631051DOUBÍ U KARLOVÝCH VAR
3403KARLOVY VARY632325DRAŽOV
3403KARLOVY VARY668559HÁJE U KARLOVÝCH VAR
3403KARLOVY VARY636681HÁJEK U OSTROVA
3403KARLOVY VARY772623HERSTOŠICE
3403KARLOVY VARY632317HLINKY
3403KARLOVY VARY757250HORNÍ TAŠOVICE
3403KARLOVY VARY658383HORY U JENIŠOVA
3403KARLOVY VARY647462HRADIŠTĚ U KARLOVÝCH VAR
3403KARLOVY VARY648515HROZNĚTÍN
3403KARLOVY VARY780286HŘIVÍNOV
3403KARLOVY VARY706922CHLUM U NOVOSEDEL
3403KARLOVY VARY652148CHODOV U BEČOVA NAD TEPLOU
3403KARLOVY VARY655538CHYŠE
3403KARLOVY VARY655619JABLONNÁ U CHYŠÍ
3403KARLOVY VARY657735JAVORNÁ U TOUŽIMI
3403KARLOVY VARY658391JENIŠOV
3403KARLOVY VARY776572JEŘEŇ
3403KARLOVY VARY606804JESÍNKY
3403KARLOVY VARY608947JIMLÍKOV
3403KARLOVY VARY663433KARLOVY VARY
3403KARLOVY VARY780936KNÍNICE U ŽLUTIC
3403KARLOVY VARY736490KOBYLÉ
3403KARLOVY VARY736503KOLEŠOV U ŽLUTIC
3403KARLOVY VARY668567KOLOVÁ
3403KARLOVY VARY670685KOSTRČANY
3403KARLOVY VARY623733KOVÁŘOV U ŽLUTIC
3403KARLOVY VARY673749KRÁSNÉ ÚDOLÍ
3403KARLOVY VARY601276KRÁSNÝ JEZ
3403KARLOVY VARY797847KYSELKA
3403KARLOVY VARY745880LESOV
3403KARLOVY VARY688622LUKA U VERUŠIČEK
3403KARLOVY VARY705241MEZIROLÍ
3403KARLOVY VARY671631MIROTICE U KOZLOVA
3403KARLOVY VARY695556MÍROVÁ
3403KARLOVY VARY797774MLYŇANY
3403KARLOVY VARY706931MOČIDLEC
3403KARLOVY VARY655554MOKRÁ U CHÝŠI
3403KARLOVY VARY670693NAHOŘEČICE
3403KARLOVY VARY657743NĚMECKÝ CHLOUMEK
3403KARLOVY VARY625523NIVY
3403KARLOVY VARY678686NOVÁ KYSELKA
3403KARLOVY VARY705250NOVÁ ROLE
3403KARLOVY VARY636690NOVÁ VÍSKA U OSTROVA
3403KARLOVY VARY657751NOVÉ KOUNICE
3403KARLOVY VARY706949NOVOSEDLY U ŽLUTIC
3403KARLOVY VARY625531ODEŘ
3403KARLOVY VARY663654OLŠOVÁ VRATA
3403KARLOVY VARY671649PÁVICE
3403KARLOVY VARY720593PILA
3403KARLOVY VARY753831POČERNÝ
3403KARLOVY VARY745898PODLESÍ U SADOVA
3403KARLOVY VARY655571PODŠTĚLY
3403KARLOVY VARY772631POLOM U ÚDRČE
3403KARLOVY VARY733831PROTIVEC U ŽLUTIC
3403KARLOVY VARY673765PŘÍLEZY
3403KARLOVY VARY736511PŠOV U ŽLUTIC
3403KARLOVY VARY762296PULOVICE
3403KARLOVY VARY655597RADOTÍN U CHYŠÍ
3403KARLOVY VARY620033RÁJEC U ČERNAVY
3403KARLOVY VARY780944RATIBOŘ U ŽLUTIC
3403KARLOVY VARY753840ROSNICE U STARÉ ROLE
3403KARLOVY VARY648523RUPRECHTOV U HROZNĚTÍNA
3403KARLOVY VARY657760RYBNIČNÁ
3403KARLOVY VARY745901SADOV
3403KARLOVY VARY746754SEDLEC U KARLOVÝCH VAR
3403KARLOVY VARY762300SEDLEČKO U KARLOVÝCH VAR
3403KARLOVY VARY736520SEMTĚŠ U ŽLUTIC
3403KARLOVY VARY785903SKŘIPOVÁ
3403KARLOVY VARY634531SMOLNÉ PECE
3403KARLOVY VARY753645STANOVICE
3403KARLOVY VARY607282STRÁŇ
3403KARLOVY VARY757276STRUŽNÁ
3403KARLOVY VARY775690SVINOV U TOUŽIMI
3403KARLOVY VARY762318ŠEMNICE
3403KARLOVY VARY623741ŠTOUTOV
3403KARLOVY VARY606782TELEČ
3403KARLOVY VARY766402TEPLIČKA
3403KARLOVY VARY606791TĚŠETICE U BOCHOVA
3403KARLOVY VARY780294TÝNIŠTČ
3403KARLOVY VARY772640ÚDRČ
3403KARLOVY VARY780308VAHANEČ
3403KARLOVY VARY776581VALEČ V ČECHÁCH
3403KARLOVY VARY688631VELKÝ HLAVÁKOV
3403KARLOVY VARY797758VERUŠICE
3403KARLOVY VARY780316VERUŠIČKY
3403KARLOVY VARY780952VESELOV
3403KARLOVY VARY706957VLADOŘICE
3403KARLOVY VARY601284VODNÁ U BEČOVA NAD TEPLOU
3403KARLOVY VARY785911VRBICE U VALČE
3403KARLOVY VARY624594VŠEBOROVICE
3403KARLOVY VARY624608VYSOKÁ U DALOVIC
3403KARLOVY VARY780324ZÁHOŘÍ U VERUŠIČEK
3403KARLOVY VARY706965ZÁHOŘÍCE
3403KARLOVY VARY754714ZAHRÁDKA U STARÉHO SEDLA
3403KARLOVY VARY757284ŽALMANOV
3403KARLOVY VARY655601ŽĎÁREK U CHYŠÍ
3403KARLOVY VARY797766ŽLUTÍCE
3404KLATOVY641871BABÍN U HORAŽĎOVIC
3404KLATOVY628336BALKOVY
3404KLATOVY603317BĚŠINY
3404KLATOVY603481BEZDĚKOV U KLATOV
3404KLATOVY654604BEZPRAVOVICE
3404KLATOVY675822BIŘKOV
3404KLATOVY607941BOROVÝ
3404KLATOVY782688BOŽTĚŠICE NA ŠUMAVE
3404KLATOVY626325BUKOVÁ U KLATOV
3404KLATOVY617083BYSTŘICE NAD ÚHLAVOU
3404KLATOVY625345ČERNICE U DEFUROVÝCH LAŽAN
3404KLATOVY620980ČERVENÉ POŘÍČÍ
3404KLATOVY625353DEFUROVY LAŽANY
3404KLATOVY767646DEHTÍN
3404KLATOVY650617DOBROTICE U CHANOVIC
3404KLATOVY677299DOBŘEMILICE
3404KLATOVY628344DOLANY U KLATOV
3404KLATOVY629481DOLNÍ LHOTA U KLATOV
3404KLATOVY700720DOMAŽLICKY
3404KLATOVY771503DRSLAVICE U TUPADEL
3404KLATOVY601403DUBOVÁ LHOTA
3404KLATOVY650625HOLKOVICE
3404KLATOVY641855HORAŽĎOVICE
3404KLATOVY770213HORAŽĎOVICKÁ LHOTA
3404KLATOVY608238HRADIŠTĚ U BOŘÍKOV
3404KLATOVY650633CHÁNOVICE
3404KLATOVY659517CHLUMSKÁ
3404KLATOVY654612CHUDENICE
3404KLATOVY657131JANOVICE NAD ÚHLAVOU
3404KLATOVY779521JETENOVICE
3404KLATOVY659525JEŽOVY
3404KLATOVY620998JÍNO
3404KLATOVY665983KAL U KLATOV
3404KLATOVY621005KALIŠTĚ U ČERVENÉHO POŘÍČÍ
3404KLATOVY675831KÁMEN U KŘENIC
3404KLATOVY764574KAMÝK U ŠVIHOVÁ
3404KLATOVY665797KLATOVY
3404KLATOVY772291KLENOVÁ
3404KLATOVY764582KOKŠÍN
3404KLATOVY668923KOMUŠÍN
3404KLATOVY603490KORYTA U BEZDĚKOVA
3404KLATOVY671541KOVČÍN
3404KLATOVY603333KOZÍ
3404KLATOVY675849KŘENICE
3404KLATOVY678228KVÁŠŇOVICE
3404KLATOVY764591LHOVICE
3404KLATOVY654671LIŠČÍ U CHUDENÍNA
3404KLATOVY629499LOMEC U KLATOV
3404KLATOVY772305LOUČANY
3404KLATOVY665975LUBY
3404KLATOVY654621LUČICE U CHUDENIC
3404KLATOVY756768LUKAVICE
3404KLATOVY734411MAKOV U PŘEDSLAVI
3404KLATOVY786250MALÁ VÍSKA U KLATOV
3404KLATOVY628352MALECHOV
3404KLATOVY717282MAŇOVICE U PAČEJOVA
3404KLATOVY692441MĚČÍN
3404KLATOVY734420MĚCHOLUPY U PŘEDSLAVI
3404KLATOVY764604MEZIHOŘÍ U ŠVIHOVÁ
3404KLATOVY671550MILČICE
3404KLATOVY725137MLÝNEC
3404KLATOVY700665MYSLÍV
3404KLATOVY692450NEDANICE
3404KLATOVY692468NEDANIČKY
3404KLATOVY607959NEZDICE NAD ÚHLAVOU
3404KLATOVY786268NEZNAŠOVY
3404KLATOVY629502NOVÁKOVICE
3404KLATOVY700681NOVÝ DVŮR U MYSLÍVÁ
3404KLATOVY678236OLŠANY U KVÁŠŇOVIC
3404KLATOVY756776OPÁLKA
3404KLATOVY607134OSTŘETICE
3404KLATOVY767654OTÍN U TOČNÍKU
3404KLATOVY617091PETROVICE NAD ÚHLAVOU
3404KLATOVY692484PETROVICE U MĚČÍNA
3404KLATOVY725145POLEŇ
3404KLATOVY725153POLEŇKA
3404KLATOVY734446PŘEDSLAV
3404KLATOVY675857PŘETÍN
3404KLATOVY725129PUŠPERK
3404KLATOVY692492RADKOVICE U MĚČÍNA
3404KLATOVY657166ROHOZNO
3404KLATOVY756784ROVNÁ
3404KLATOVY628361ŘAKOM
3404KLATOVY749630SLATINA U HORAŽĎOVIC
3404KLATOVY654639SLATINA U CHUDENIC
3404KLATOVY668931SLIVONICE
3404KLATOVY691062SLUHOV
3404KLATOVY665959SOBĚTICE U KLATOV
3404KLATOVY657174S PŮLE
3404KLATOVY756806STRÁŽOV NA ŠUMAVĚ
3404KLATOVY621013STROPČICE
3404KLATOVY603503STRUHADLO
3404KLATOVY691071STŘÍTEŽ U MALONIC
3404KLATOVY641910SVATÉ POLE U HORAŽĎOVIC
3404KLATOVY760307SVÉRADICE
3404KLATOVY628379SVRČOVEC
3404KLATOVY767662ŠTĚPÁNOVICE U KLATOV
3404KLATOVY764621ŠVIHOV U KLATOV
3404KLATOVY771511TAJANOV U TUPÁDEL
3404KLATOVY603511TETĚTICE U BEZDĚKOVA
3404KLATOVY767671TOČNÍK U KLATOV
3404KLATOVY659533TRNČÍ
3404KLATOVY724246TRŽEK
3404KLATOVY692506TŘEBÝCINA
3404KLATOVY621021TŘEBÝCINKA
3404KLATOVY771520TUPADLY U KLATOV
3404KLATOVY772313TÝNEC U JANOVIC NAD ÚHLAVOU
3404KLATOVY717321TYŘOVICE U PAČEJOVA
3404KLATOVY601411ÚBORSKO
3404KLATOVY625361ÚJEZD U CHÁNOVIC
3404KLATOVY698121ÚJEZDEC U MOCHTÍNA
3404KLATOVY603350ÚLOH
3404KLATOVY629511VACOVY
3404KLATOVY771538VĚCKOVICE U JANOVIC NAD ÚHL
3404KLATOVY779539VELKÝ BOR U HORAŽĎOVIC
3404KLATOVY780341VEŘECHOV
3404KLATOVY657182VESELÍ NAD ÚHLAVOU
3404KLATOVY767689VÍCENICE U KLATOV
3404KLATOVY607967VŘESKOVICE
3404KLATOVY725161ZDESLAV
3405PLZEŇ - MĚSTO722120BOLEVEC
3405PLZEŇ - MĚSTO722294BOŽKOV
3405PLZEŇ - MĚSTO722367BRUČNÁ
3405PLZEŇ - MĚSTO722707BUKOVEC
3405PLZEŇ - MĚSTO620106ČERNICE
3405PLZEŇ - MĚSTO621081ČERVENÝ HRÁDEK U PLZNĚ
3405PLZEŇ - MĚSTO722677DOUBRAVKA
3405PLZEŇ - MĚSTO722464DOUDLEVCE
3405PLZEŇ - MĚSTO722341HRADIŠTĚ U PLZNĚ
3405PLZEŇ - MĚSTO671053KOTEROV
3405PLZEŇ - MĚSTO676195KŘIMICE
3405PLZEŇ - MĚSTO722740LITICE U PLZNĚ
3405PLZEŇ - MĚSTO722618LOBZY
3405PLZEŇ - MĚSTO721981PLZEŇ 3
3405PLZEŇ - MĚSTO722731PLZEŇ 4
3405PLZEŇ - MĚSTO737411RADČICE U PLZNĚ
3405PLZEŇ - MĚSTO620122RADOBYČICE
3405PLZEŇ - MĚSTO722596SKVRŇANY
3405PLZEŇ - MĚSTO722685ÚJEZD
3405PLZEŇ - MĚSTO722472VALCHA
3406PLZEŇ - JIH603538BEZDĚKOV U KASEJOVIC
3406PLZEŇ - JIH694541BEZDĚKOVEC
3406PLZEŇ - JIH605735BLOVICE
3406PLZEŇ - JIH741884BOLKOV U ROUPOVA
3406PLZEŇ - JIH607908BOROVNO
3406PLZEŇ - JIH797081BŘEZÍ U ŽINKOV
3406PLZEŇ - JIH697184BUDISLAVICE
3406PLZEŇ - JIH693162BUKOVÁ U MERKLÍNA
3406PLZEŇ - JIH617300BZÍ
3406PLZEŇ - JIH618799ČEČOVICE
3406PLZEŇ - JIH792802ČELÁKOVY
3406PLZEŇ - JIH626775ČERNOTÍN U DNEŠIC
3406PLZEŇ - JIH623512ČÍČOV
3406PLZEŇ - JIH624071ČÍŽKOV U BLOVIC
3406PLZEŇ - JIH697974ČMELÍNY
3406PLZEŇ - JIH689173DLOUHÁ LOUKA U LUŽAN
3406PLZEŇ - JIH626783DNEŠICE
3406PLZEŇ - JIH627615DOBŘANY
3406PLZEŇ - JIH644820DOLCE
3406PLZEŇ - JIH629685DOLNÍ LUKAVICE
3406PLZEŇ - JIH631469DOŽICE
3406PLZEŇ - JIH631582DRAHKOV
3406PLZEŇ - JIH641758HONEZOVICE
3406PLZEŇ - JIH629693HORNÍ LUKAVICE
3406PLZEŇ - JIH644838HORŠÍCE
3406PLZEŇ - JIH751596HORUŠANY
3406PLZEŇ - JIH765902HOŘEHLEDY
3406PLZEŇ - JIH623521HOŘICE
3406PLZEŇ - JIH671088HOŘÍKOVICE U CHOTĚŠOVA
3406PLZEŇ - JIH646750HRADEC U STODA
3406PLZEŇ - JIH641766HRADIŠŤANY
3406PLZEŇ - JIH605751HRADIŠTĚ U BLOVIC
3406PLZEŇ - JIH647471HRADIŠTĚ U KASEJOVIC
3406PLZEŇ - JIH647578HRADIŠŤSKÁ LHOTKA
3406PLZEŇ - JIH647586HRADIŠŤSKÝ ÚJEZD
3406PLZEŇ - JIH664294CHLOUMEK U KASEJOVIC
3406PLZEŇ - JIH651516CHLUM U BLOVIC
3406PLZEŇ - JIH651737CHLUMČANY U PŘEŠTIC
3406PLZEŇ - JIH651851CHLUMY
3406PLZEŇ - JIH651982CHOCENICE
3406PLZEŇ - JIH652008CHOCEŇICKÁ LHOTA
3406PLZEŇ - JIH652016CHOCENICKÝ ÚJEZD
3406PLZEŇ - JIH653161CHOTĚŠOV
3406PLZEŇ - JIH654949CHOUZOVY
3406PLZEŇ - JIH796239CHYNÍN
3406PLZEŇ - JIH657603JAROV U BLOVIC
3406PLZEŇ - JIH664308KASEJOVICE
3406PLZEŇ - JIH664588KBEL U PŘEŠTIC
3406PLZEŇ - JIH680583KBELNICE U LETIN
3406PLZEŇ - JIH665291KLADRUBCE
3406PLZEŇ - JIH704211KLIKAŘOV
3406PLZEŇ - JIH693171KLOUŠOV
3406PLZEŇ - JIH784389KNIHY
3406PLZEŇ - JIH797103KOKOŘOV
3406PLZEŇ - JIH668842KOMORNO
3406PLZEŇ - JIH713023KOTOUŇ
3406PLZEŇ - JIH651991KOTOUSOV
3406PLZEŇ - JIH671096KOTOVICE
3406PLZEŇ - JIH671746KOZLOVICE U NEPOMUKA
3406PLZEŇ - JIH673099KRAMOLÍN U NEPOMUKA
3406PLZEŇ - JIH629707KRASAVCE
3406PLZEŇ - JIH735931KUCÍNY
3406PLZEŇ - JIH755508LELOV
3406PLZEŇ - JIH680605LETINY
3406PLZEŇ - JIH680621LETKOV
3406PLZEŇ - JIH680940LHOTA U DOBŘAN
3406PLZEŇ - JIH772089LHŮTA U TYMÁKOVA
3406PLZEŇ - JIH745081LIBÁKOVICE
3406PLZEŇ - JIH646768LISOV
3406PLZEŇ - JIH629715LIŠICE U DOLNÍ LUKAVICE
3406PLZEŇ - JIH684996LÍŠINA
3406PLZEŇ - JIH618802LIŠKOV
3406PLZEŇ - JIH653179LOSINA
3406PLZEŇ - JIH686841LOSINÁ U PLZNĚ
3406PLZEŇ - JIH687341LOUŇOVÁ
3406PLZEŇ - JIH765911LUČIŠTĚ
3406PLZEŇ - JIH689181LUŽANY U PŘEŠTIC
3406PLZEŇ - JIH664596MALINEC
3406PLZEŇ - JIH694550MAŇOVICE
3406PLZEŇ - JIH653187MANTOV
3406PLZEŇ - JIH692743MĚCHOLUPY U BLOVIC
3406PLZEŇ - JIH618811MĚRČÍN
3406PLZEŇ - JIH693197MERKLÍN U PŘEŠTIC
3406PLZEŇ - JIH694568MILEČ
3406PLZEŇ - JIH780375MÍŘOVICE
3406PLZEŇ - JIH607924MÍŠOV
3406PLZEŇ - JIH706540MÍTOV
3406PLZEŇ - JIH697192MLADÝ SMOLIVEC
3406PLZEŇ - JIH697982MOHELNICE U NEPOMUKA
3406PLZEŇ - JIH772097MOKROUŠE
3406PLZEŇ - JIH702447NECHANICE U NOVÝCH MITROVIC
3406PLZEŇ - JIH702757NEKVASOVÝ
3406PLZEŇ - JIH703478NEPOMUK
3406PLZEŇ - JIH704458NEZDŘEV
3406PLZEŇ - JIH713031NOVÁ VES U HORAŽĎOVIC
3406PLZEŇ - JIH705942NOVÁ VES U NEPOMUKA
3406PLZEŇ - JIH705551NOVÁ VES U PLZNĚ
3406PLZEŇ - JIH706558NOVÉ MITROVICE
3406PLZEŇ - JIH726974NOVOTNÍKY
3406PLZEŇ - JIH626805OPLOŤ
3406PLZEŇ - JIH784397OSEK U VODOKRT
3406PLZEŇ - JIH713040OSELCE
3406PLZEŇ - JIH716472OTĚŠICE
3406PLZEŇ - JIH706566PLANINY
3406PLZEŇ - JIH745090PLEVŇOV
3406PLZEŇ - JIH723801PODHŮŘÍ U NEPOMUKA
3406PLZEŇ - JIH664316POLANKA U KASEJOVIC
3406PLZEŇ - JIH725056POLANKA U NEPOMUKA
3406PLZEŇ - JIH726982PRÁDLO
3406PLZEŇ - JIH665304PŘEBUDOV
3406PLZEŇ - JIH626813PŘESTAVLKY U DNEŠIC
3406PLZEŇ - JIH796247PŘEŠÍN
3406PLZEŇ - JIH735256PŘEŠTICE
3406PLZEŇ - JIH735949PŘÍCHOVICE U PŘESTIC
3406PLZEŇ - JIH736601PTENÍN
3406PLZEŇ - JIH735957RADKOVICE U PŘESTIC
3406PLZEŇ - JIH738492RADOŠICE
3406PLZEŇ - JIH775657ROBČICE U ŠTĚNOVIC
3406PLZEŇ - JIH741892ROUPOV
3406PLZEŇ - JIH745103ŘENČE
3406PLZEŇ - JIH664324ŘESANICE
3406PLZEŇ - JIH746436SEČ U BLOVIC
3406PLZEŇ - JIH755141SEDLEC U STARÉHO PLZENCE
3406PLZEŇ - JIH786179SEDLIŠTĚ NAD ÚSLAVOU
3406PLZEŇ - JIH748218SKAŠOV
3406PLZEŇ - JIH748323SKOČICE U PŘEŠTIC
3406PLZEŇ - JIH795551SMEDEROV
3406PLZEŇ - JIH629723SNOPOUŠOVY
3406PLZEŇ - JIH751600SOBĚKURY
3406PLZEŇ - JIH751855SOBĚSUKY U NEPOMUKA
3406PLZEŇ - JIH752703SPÁLENÉ POŘÍČÍ
3406PLZEŇ - JIH755150STARÝ PLZENEC
3406PLZEŇ - JIH697206STARÝ SMOLIVEC
3406PLZEŇ - JIH755516STOD
3406PLZEŇ - JIH757021STRUHAŘE
3406PLZEŇ - JIH646776STŘELICE
3406PLZEŇ - JIH680613SVÁRKOV
3406PLZEŇ - JIH762831ŠLOVICE U PLZNĚ
3406PLZEŇ - JIH763152ŠŤÁHLAVY
3406PLZEŇ - JIH763349ŠTĚNOVICE
3406PLZEŇ - JIH763985ŠTÍTOV U BLOVIC
3406PLZEŇ - JIH765929TĚŇOVICE
3406PLZEŇ - JIH786195TOJICE
3406PLZEŇ - JIH772101TYMÁKOV
3406PLZEŇ - JIH653217TÝNEC U CHOTĚŠOVA
3406PLZEŇ - JIH644846TÝNIŠTĚ U HORŠIC
3406PLZEŇ - JIH644854ÚJEZD U HORŠIC
3406PLZEŇ - JIH664332ÚJEZD U KASEJOVIC
3406PLZEŇ - JIH774421ÚNĚTICE U BLOVIC
3406PLZEŇ - JIH775665ÚTUŠICE
3406PLZEŇ - JIH780383VES TOUŠKOV
3406PLZEŇ - JIH698008VÍSKA
3406PLZEŇ - JIH783650VLČÍ
3406PLZEŇ - JIH783757VLČICE U BLOVIC
3406PLZEŇ - JIH752711VLKOV U SPÁLENÉHO POŘÍČÍ
3406PLZEŇ - JIH627623VODNÍ ÚJEZD
3406PLZEŇ - JIH784401VODOKRTY
3406PLZEŇ - JIH784613VOJOVICE
3406PLZEŇ - JIH786209VRČEŇ
3406PLZEŇ - JIH786985VSTIŠ
3406PLZEŇ - JIH789801ZÁHORČIČKY
3406PLZEŇ - JIH694576ZÁHOŘÍ U MILČE
3406PLZEŇ - JIH624098ZAHRÁDKA U ČIŽKOVA
3406PLZEŇ - JIH735965ZÁLESÍ U PŘÍCHOVIC
3406PLZEŇ - JIH671118ZÁLUŽÍ
3406PLZEŇ - JIH765937ZÁLUŽÍ U SPÁLENÉHO POŘÍČÍ
3406PLZEŇ - JIH792276ZDEMYSLICE
3406PLZEŇ - JIH689203ZELENÉ
3406PLZEŇ - JIH792829ZEMĚTICE
3406PLZEŇ - JIH657611ZHŮŘ
3406PLZEŇ - JIH795577ŽDÍREC U BLOVIC
3406PLZEŇ - JIH796255ŽELEZNÝ ÚJEZD
3406PLZEŇ - JIH694584ŽELVICE
3406PLZEŇ - JIH796638ŽEROVICE
3406PLZEŇ - JIH797111ŽINKOVY
3406PLZEŇ - JIH797367ŽIVOTICE U KASEJOVIC
3407PLZEŇ - SEVER721506BABINA
3407PLZEŇ - SEVER767069BALKOVÁ
3407PLZEŇ - SEVER671975BDENĚVES
3407PLZEŇ - SEVER604399BíLOV V ČECHÁCH
3407PLZEŇ - SEVER734527BÍTOV U PŘEHÝŠOVA
3407PLZEŇ - SEVER605301BLATNICE U NÝŘAN
3407PLZEŇ - SEVER716022BLAŽÍM U BEZDRUŽIC
3407PLZEŇ - SEVER671908BOHY
3407PLZEŇ - SEVER671916BOREK U KOZOJED
3407PLZEŇ - SEVER691453BRDO U MANĚTÍNA
3407PLZEŇ - SEVER671924BRODESLAVY
3407PLZEŇ - SEVER719269BŘEZÍ U PERNARCE
3407PLZEŇ - SEVER615099BŘÍZSKO
3407PLZEŇ - SEVER632961BUČEK
3407PLZEŇ - SEVER615145BUČÍ
3407PLZEŇ - SEVER623628BUDEČ U ČÍHANÉ
3407PLZEŇ - SEVER616036BUKOVINA U MLADOTIC
3407PLZEŇ - SEVER774367ČBÁN
3407PLZEŇ - SEVER697133ČERNÁ HAŤ
3407PLZEŇ - SEVER632970ČERNÍKOVICE U DŘEVCE
3407PLZEŇ - SEVER620581ČERŇOVICE
3407PLZEŇ - SEVER791938ČERVENÝ ÚJEZD U ZBŮCHU
3407PLZEŇ - SEVER621251ČESKÁ BŘÍZA
3407PLZEŇ - SEVER691461ČESKÁ DOUBRAVICE
3407PLZEŇ - SEVER623636ČÍHANÁ
3407PLZEŇ - SEVER624021ČIVICE
3407PLZEŇ - SEVER627771DOBŘÍC
3407PLZEŇ - SEVER628395DOLANY U PLZNĚ
3407PLZEŇ - SEVER628590DOLNÍ BĚLÁ
3407PLZEŇ - SEVER629146DOLNÍ HRADIŠTĚ
3407PLZEŇ - SEVER690813DOLNÍ VLKÝŠ
3407PLZEŇ - SEVER650218DRAŽEŇ
3407PLZEŇ - SEVER632708DRUZTOVÁ
3407PLZEŇ - SEVER632988DŘEVEC
3407PLZEŇ - SEVER634280DÝŠINA
3407PLZEŇ - SEVER632996HEDČANY
3407PLZEŇ - SEVER654531HLINCE
3407PLZEŇ - SEVER796841HLUBOKÁ U ŽIHLE
3407PLZEŇ - SEVER638692HNĚVNICE
3407PLZEŇ - SEVER650226HODOVÍZ
3407PLZEŇ - SEVER633003HODYNĚ U DŘEVCE
3407PLZEŇ - SEVER654540HOLOVOUSY
3407PLZEŇ - SEVER642312HORNÍ BĚLÁ
3407PLZEŇ - SEVER642631HORNÍ BŘÍZA
3407PLZEŇ - SEVER642941HORNÍ HRADIŠTĚ
3407PLZEŇ - SEVER638706HORNÍ SEKYŘANY
3407PLZEŇ - SEVER647241HRADECKO
3407PLZEŇ - SEVER691470HRÁDEK U MANĚTÍNA
3407PLZEŇ - SEVER648329HROMNICE
3407PLZEŇ - SEVER642321HUBENOV U HORNÍ BĚLÉ
3407PLZEŇ - SEVER649473HUNČICE
3407PLZEŇ - SEVER790150HŮRKY U ZAHRÁDKY
3407PLZEŇ - SEVER650234HVOZD U MANĚTÍNA
3407PLZEŇ - SEVER774375HVOŽĎANY U ÚNEŠOVA
3407PLZEŇ - SEVER653276CHOTÍKOV
3407PLZEŇ - SEVER648337CHOTINÁ
3407PLZEŇ - SEVER653675CHRANČOVICE
3407PLZEŇ - SEVER653781CHRÁST U PLZNĚ
3407PLZEŇ - SEVER653683CHRÁSTOV
3407PLZEŇ - SEVER697141CHRÁŠŤOVICE U MLADOTIC
3407PLZEŇ - SEVER654558CHŘÍČ
3407PLZEŇ - SEVER657620JAROV
3407PLZEŇ - SEVER661589KACEŘOV
3407PLZEŇ - SEVER796859KALEC
3407PLZEŇ - SEVER708470KAMENNÝ ÚJEZD U NÝRAN
3407PLZEŇ - SEVER664553KAZNĚJOV
3407PLZEŇ - SEVER740543KBELANY
3407PLZEŇ - SEVER653691KLENOVICE U CHRANČOVIC
3407PLZEŇ - SEVER667650KOČÍN U KRÁLOVIC
3407PLZEŇ - SEVER669318KOPIDLO
3407PLZEŇ - SEVER669687KORYTA
3407PLZEŇ - SEVER721417KORÝTKA
3407PLZEŇ - SEVER701114KOSTELEC U NADRYB
3407PLZEŇ - SEVER649490KOŠETICE U HUNČIC
3407PLZEŇ - SEVER737127KOTANEČ
3407PLZEŇ - SEVER671932KOZOJEDY U KRÁLOVIC
3407PLZEŇ - SEVER671983KOZOLUPY U PLZNĚ
3407PLZEŇ - SEVER672068KOŽLANY
3407PLZEŇ - SEVER767077KRAČÍN
3407PLZEŇ - SEVER672645KRÁLOVICE U RAKOVNÍKA
3407PLZEŇ - SEVER674117KRASOVÍCE U PLZNĚ
3407PLZEŇ - SEVER716031KRSOV
3407PLZEŇ - SEVER719277KRUKANICE
3407PLZEŇ - SEVER763748KŘEČOV
3407PLZEŇ - SEVER675661KŘELOVICE U PERNARCE
3407PLZEŇ - SEVER677191KUNĚJOVICE
3407PLZEŇ - SEVER619442KŮŠTÍ
3407PLZEŇ - SEVER678724KYŠICE U PLZNĚ
3407PLZEŇ - SEVER67 9631LEDCE U PLZNĚ
3407PLZEŇ - SEVER679810LEDNICE
3407PLZEŇ - SEVER654566LHOTA U CHŔÍČE
3407PLZEŇ - SEVER683850LÍNĚ
3407PLZEŇ - SEVER685186LÍŠŤANY
3407PLZEŇ - SEVER628603LÍTÉ
3407PLZEŇ - SEVER686441LOCHOUSICE
3407PLZEŇ - SEVER721514LOMNÍČKA U PLAS
3407PLZEŇ - SEVER628611LOZA
3407PLZEŇ - SEVER685194LUHOV U LÍŠŤAN
3407PLZEŇ - SEVER693570LUKOVÁ U MANĚTÍNA
3407PLZEŇ - SEVER690821MALEŠICE
3407PLZEŇ - SEVER719285MÁLKOVICE U PERNARCE
3407PLZEŇ - SEVER697150MLADOTICE
3407PLZEŇ - SEVER790168MOSTICE
3407PLZEŇ - SEVER700169MRTNÍK
3407PLZEŇ - SEVER675679MYDLOVARY
3407PLZEŇ - SEVER671991MYSLINKA
3407PLZEŇ - SEVER701122NADRYBY
3407PLZEŇ - SEVER702714NEKMÍŔ
3407PLZEŇ - SEVER675687NĚŠOV
3407PLZEŇ - SEVER704351NEVŘEŇ
3407PLZEŇ - SEVER796867NOVÝ DVŮR U ŽIHLE
3407PLZEŇ - SEVER708399NYNICE
3407PLZEŇ - SEVER708496NÝŘANY
3407PLZEŇ - SEVER708623OBORA U KAZNĚJOVA
3407PLZEŇ - SEVER796875ODLEZLY
3407PLZEŇ - SEVER721425ONDREJOV NAD STŘELOU
3407PLZEŇ - SEVER716049OSTROV U BEZDRUŽIC
3407PLZEŇ - SEVER675695PAKOSLAV
3407PLZEŇ - SEVER777650PASTUCHOVICE
3407PLZEŇ - SEVER719293PERNAREC
3407PLZEŇ - SEVER702030PLACHTÍN
3407PLZEŇ - SEVER716057PLAŇ
3407PLZEŇ - SEVER708402PLANÁ U NYNIC
3407PLZEŇ - SEVER721433PLÁNĚ U PLAS
3407PLZEŇ - SEVER721531PLASY
3407PLZEŇ - SEVER774391PODMOKLY U ÚNEŠOVA
3407PLZEŇ - SEVER653705POPOVICE U CHRANČOVIC
3407PLZEŇ - SEVER726532POTVOROV
3407PLZEŇ - SEVER796883PŘEHOŘOV U ŽIHLE
3407PLZEŇ - SEVER734535PŘEHÝŠOV
3407PLZEŇ - SEVER737135RABŠTEJN
3407PLZEŇ - SEVER691500RADĚJOV U MANĚTÍNA
3407PLZEŇ - SEVER734543RADĚJOVICE U PŘEHÝŠOVA
3407PLZEŇ - SEVER787361RADIMOVICE U VŠERUB
3407PLZEŇ - SEVER671941RAKOLUSKY
3407PLZEŇ - SEVER615102ROBČICE
3407PLZEŇ - SEVER675709ROZNĚVICE
3407PLZEŇ - SEVER743895RYBNIČE U KAZNĚJOVA
3407PLZEŇ - SEVER768502REMEŠÍN
3407PLZEŇ - SEVER746762SEDLEC U KRÁLOVIC
3407PLZEŇ - SEVER793612SENEC U PLZNĚ
3407PLZEŇ - SEVER675717SKUPEČ
3407PLZEŇ - SEVER654574SLATINA U CHŘÍČE
3407PLZEŇ - SEVER697168STRÁŽIŠTĚ U MLADOTIC
3407PLZEŇ - SEVER654582STUDENÁ U CHŘÍČE
3407PLZEŇ - SEVER758671STVOLNY
3407PLZEŇ - SEVER763756ŠTICHOVICE
3407PLZEŇ - SEVER623644ŠTIPOKLASY U ČÍHANÉ
3407PLZEŇ - SEVER796964TATINÁ
3407PLZEŇ - SEVER649481TĚCHODĚLY
3407PLZEŇ - SEVER767085TIS U BLATNÁ
3407PLZEŇ - SEVER767557TLUČNÁ
3407PLZEŇ - SEVER768391TRNOVÁ U PLZNĚ
3407PLZEŇ - SEVER768511TROJANY U MLADOTIC
3407PLZEŇ - SEVER770698TŘEMOŠNÁ
3407PLZEŇ - SEVER791946ÚHERCE U NÝŘAN
3407PLZEŇ - SEVER773808ÚJEZD NADE MŽÍ
3407PLZEŇ - SEVER774405ÚNĚŠOV
3407PLZEŇ - SEVER777552VEJPRNICE
3407PLZEŇ - SEVER777668VELEČÍN
3407PLZEŇ - SEVER691518VLADMÉŘICE
3407PLZEŇ - SEVER638714VLKÝŠ
3407PLZEŇ - SEVER784427VOCHOV
3407PLZEŇ - SEVER623652VOJTĚŠÍN
3407PLZEŇ - SEVER721441VRÁŽNÉ
3407PLZEŇ - SEVER787027VŠEHRDY U KRÁLOVIC
3407PLZEŇ - SEVER787370VŠERUBY U PLZNĚ
3407PLZEŇ - SEVER787698VÝROV U KRÁLOVIC
3407PLZEŇ - SEVER691526VYSOČANY U MANĚTÍNA
3407PLZEŇ - SEVER788074VYSOKÁ LIBYNĚ
3407PLZEŇ - SEVER790176ZAHRÁDKA U VŠERUB
3407PLZEŇ - SEVER770701ZÁLUŽÍ U TŘEMOŠNÉ
3407PLZEŇ - SEVER791954ZBŮCH
3407PLZEŇ - SEVER793621ZRUČ
3407PLZEŇ - SEVER795682ŽEBNICE
3407PLZEŇ - SEVER796891ŽIHLE
3407PLZEŇ - SEVER648345ŽICHLICE U HROMNÍC
3407PLZEŇ - SEVER796972ŽÍLOV
3408ROKYCANY736341BEZDĚKOV U RADNIC
3408ROKYCANY746347BISKOUPKY
3408ROKYCANY740829BOREK U ROKYCAN
3408ROKYCANY613517BŘASY
3408ROKYCANY614068BŘEZINA U ROKYCAN
3408ROKYCANY615722BUJESILY
3408ROKYCANY616338BUŠOVICE
3408ROKYCANY617440CEKOV
3408ROKYCANY724050ČILÁ
3408ROKYCANY628000DOBŘÍV
3408ROKYCANY631779DRAHOŇŮV ÚJEZD
3408ROKYCANY634344EJPOVICE
3408ROKYCANY639443HLOHOVICE
3408ROKYCANY639451HLOHOVIČKY
3408ROKYCANY647306HRÁDEK U ROKYCAN
3408ROKYCANY724068HRADIŠTĚ NAD BEROUNKOU
3408ROKYCANY648973HŘEŠIHLAVY
3408ROKYCANY649643HŮRKY U ROKYCAN
3408ROKYCANY651133CHEZNOVICE
3408ROKYCANY651524CHLUM NAD BEROUNKOU
3408ROKYCANY681351CHOCKOV
3408ROKYCANY777587CHOMLE
3408ROKYCANY631787CHOTĚTÍN
3408ROKYCANY655872JABLEČNO
3408ROKYCANY693502KAKEJCOV
3408ROKYCANY662968KAMENNÝ ÚJEZD U ROKYCAN
3408ROKYCANY664227KÁŘE Z
3408ROKYCANY664235KAŘÍZEK
3408ROKYCANY664880KLABAVA
3408ROKYCANY665347KLADRUBY U RADNIC
3408ROKYCANY693511KORNATICE
3408ROKYCANY613533KŘÍŠE
3408ROKYCANY681130LHOTA POD RÁDCEM
3408ROKYCANY716154LHOTKA U TEREŠOVA
3408ROKYCANY682993LIBLÍN
3408ROKYCANY685011LÍŠNÁ U ZBIROHA
3408ROKYCANY685364LITOHLAVY
3408ROKYCANY693529MEŠNO
3408ROKYCANY695424MIROŠOV
3408ROKYCANY697290MLÉČICE
3408ROKYCANY639460MOSTIŠTĚ U HLOHOVIC
3408ROKYCANY700932MÝTO V ČECHÁCH
3408ROKYCANY703087NĚMCOVICE
3408ROKYCANY704326NEVIĎ
3408ROKYCANY647314NOVÁ HUŤ
3408ROKYCANY710253OLEŠNÁ U RADNIC
3408ROKYCANY712949OSEK U ROKYCAN
3408ROKYCANY716162OSTROVEC U TEREŠOVA
3408ROKYCANY628026PAVLOVSKO
3408ROKYCANY721867PLÍSKOV
3408ROKYCANY724076PODMOKLY NAD BEROUNKOU
3408ROKYCANY732958PRAŠNÝ ÚJEZD
3408ROKYCANY736015PŘÍKOSICE
3408ROKYCANY655881PŘÍSEDNICE
3408ROKYCANY736350PŘÍVĚTICE
3408ROKYCANY738107RADNICE U ROKYCAN
3408ROKYCANY739065RAKOVÁ U ROKYCAN
3408ROKYCANY740691ROKYCANY
3408ROKYCANY746355SEBEČICE
3408ROKYCANY617458SIRÁ
3408ROKYCANY736368SKLENÁ HUŤ
3408ROKYCANY738115SKOMELNO
3408ROKYCANY748544SKOŘICE
3408ROKYCANY616354SMĚDČICE
3408ROKYCANY756229STRAŠÍCE
3408ROKYCANY616362STŘAPOLE
3408ROKYCANY613550STUPNO
3408ROKYCANY639478SVINNÁ U HLOHOVIC
3408ROKYCANY761222SVOJKOVICE
3408ROKYCANY736023ŠTÍTOV
3408ROKYCANY765899TĚNĚ
3408ROKYCANY766453TEREŠOV
3408ROKYCANY768537TROKAVEC
3408ROKYCANY631795TŘEBNUŠKA
3408ROKYCANY770884TŘÍMANÝ
3408ROKYCANY791491TÝČEK
3408ROKYCANY738123ÚJEZD U SVATÉHO KŘÍŽE
3408ROKYCANY777609VEJVANOV
3408ROKYCANY780529VESELÁ U ROKYCAN
3408ROKYCANY768545VÍSKY
3408ROKYCANY782939VITINKA
3408ROKYCANY784770VOLDUCHY
3408ROKYCANY613576VRÁNOVICE U BŘAS
3408ROKYCANY616371VŠENICE
3408ROKYCANY791504ZBIROH
3408ROKYCANY793973ZVÍKOVEC
3409SOKOLOV670421ARNOLTOV
3409SOKOLOV644048BOŠÍŘANY
3409SOKOLOV629871BOUČÍ
3409SOKOLOV614611BŘEZOVÁ U SOKOLOVA
3409SOKOLOV615889BUKOVANY U SOKOLOVA
3409SOKOLOV617792CITICE
3409SOKOLOV670367ČERNÁ U KRASLIC
3409SOKOLOV670375ČIRÁ
3409SOKOLOV742163ČISTÁ U ROVNÉ
3409SOKOLOV760005ČISTÁ U SVATAVY
3409SOKOLOV624772DASNICE
3409SOKOLOV672246DOLINA U KRAJKOVÉ
3409SOKOLOV673781DOLNÍ HLUBOKÁ
3409SOKOLOV652172DOLNÍ CHODOV
3409SOKOLOV629880DOLNÍ NIVY
3409SOKOLOV678589DOLNÍ POCHLOVICE
3409SOKOLOV752304DOLNÍ RYCHNOV
3409SOKOLOV686506DVORY U LOKTE
3409SOKOLOV636339HABARTOV
3409SOKOLOV660400HÁJ U JINDŘICHOVIC
3409SOKOLOV673790HÁJE NAD TEPLOU
3409SOKOLOV617806HLAVNO
3409SOKOLOV629898HORNÍ NIVY
3409SOKOLOV661597HORNÍ POCHLOVICE
3409SOKOLOV629901HORNÍ ROZMYSL
3409SOKOLOV644056HORNÍ SLAVKOV
3409SOKOLOV711004HORY U OLOVÍ
3409SOKOLOV782947HRUŠKOVÁ
3409SOKOLOV651621CHLUM SVATÉ MAŘÍ
3409SOKOLOV678601CHOTÍKOV U KYNŠPERKA NAD OHŘÍ
3409SOKOLOV653713CHRANIŠOV
3409SOKOLOV670383KÁMEN U KRASLIC
3409SOKOLOV614629KAMENICE U BŘEZOVÉ
3409SOKOLOV678619KAMENNÝ DVŮR
3409SOKOLOV644064KFELY U HORNÍHO SLAVKOVA
3409SOKOLOV670391KOSTELNÍ
3409SOKOLOV670430KOSTELNÍ BŘÍZA
3409SOKOLOV672262KRAJKOVÁ
3409SOKOLOV672688KRÁLOVSKÉ POŘÍČÍ
3409SOKOLOV673811KRÁSNO NAD TEPLOU
3409SOKOLOV672271KVĚTNÁ U KRAJKOVÉ
3409SOKOLOV678627KYNŠPERK NAD OHŘÍ
3409SOKOLOV672289LEOPOLDOVY HAMRY
3409SOKOLOV644072LEŽNICE
3409SOKOLOV644081LEŽNIČKA
3409SOKOLOV681695LIBAVSKÉ ÚDOLÍ
3409SOKOLOV672297LIBNOV
3409SOKOLOV678643LIBOC
3409SOKOLOV751383LIBOC U KRASLIC
3409SOKOLOV614653LOBZY U BŘEZOVÉ
3409SOKOLOV686514LOKET
3409SOKOLOV686620LOMNICE U SOKOLOVA
3409SOKOLOV706663LOUČKY U LOKTE
3409SOKOLOV688550LUH NAD SVATAVOU
3409SOKOLOV673820MILEŠOV
3409SOKOLOV742180MILÍŘE U ROVNÉ
3409SOKOLOV751391MLÝNSKÁ
3409SOKOLOV686522NADLESÍ
3409SOKOLOV705578NOVÁ VES U SOKOLOVA
3409SOKOLOV711021NOVĚ DOMY
3409SOKOLOV706680NOVÉ SEDLO U LOKTE
3409SOKOLOV782955NOVINA U SOKOLOVA
3409SOKOLOV614661PASEKA U BŘEZOVÉ
3409SOKOLOV670405POČÁTKY U KRASLIC
3409SOKOLOV688568RADVANOV
3409SOKOLOV670448RUDOLEC U BŘEZOVÉ
3409SOKOLOV752223SOKOLOV
3409SOKOLOV660485STARÁ
3409SOKOLOV753777STARÁ CHODOVSKÁ
3409SOKOLOV754722STARÉ SEDLO U SOKOLOVA
3409SOKOLOV710997STUDENEC U OLOVÍ
3409SOKOLOV760021SVATAVA
3409SOKOLOV681709SABINA
3409SOKOLOV678651ŠTĚDRÁ U KYNŠPERKA NAD OHŘÍ
3409SOKOLOV752312TĚŠOVICE
3409SOKOLOV614645TISOVÁ U SOKOLOVA
3409SOKOLOV644102TŘÍDOMÍ
3409SOKOLOV686638TÝN U LOMNICE
3409SOKOLOV686531ÚDOLÍ U LOKTE
3409SOKOLOV670413VALTÉŘOV U KRASLIC
3409SOKOLOV782408VINTÍŘOV U SOKOLOVA
3409SOKOLOV782963VÍTKOV U SOKOLOVA
3409SOKOLOV786721VŘESOVÁ
3410TACHOV680109BAŽANTOV
3410TACHOV624705BEZDĚKOV U DAMNOVA
3410TACHOV603694BEZDRUŽICE
3410TACHOV617377BEZEMÍN
3410TACHOV634395BLAHOUSTY
3410TACHOV678848BOHUSLAV
3410TACHOV636967BRANKA U TACHOVA
3410TACHOV612669BROD U STŘÍBRA
3410TACHOV785377BUTOV
3410TACHOV618560ČÁSTKOV U TACHOVA
3410TACHOV607321ČEČKOVICE
3410TACHOV667935ČELIV
3410TACHOV620408ČERNOŠÍN
3410TACHOV680044ČESKÁ VES U LESNÉ
3410TACHOV624713DAMNOV
3410TACHOV709590DLOUHÉ HRADIŠTĚ
3410TACHOV626694DLOUHÝ ÚJEZD
3410TACHOV716405DOLNÍ PLEZOM
3410TACHOV607339DOLY U BORU
3410TACHOV680290DOMASLAV
3410TACHOV694029DOMASLAVIČKY
3410TACHOV634409ERPUŽICE
3410TACHOV680303HANOV U LESTKOVA
3410TACHOV641308HOLOSTŘEVY
3410TACHOV761427HOLYNĚ U SVOJŠÍNA
3410 .TACHOV643114HORNÍ KOZOLUPY
3410TACHOV716413HORNÍ PLEZOM
3410TACHOV646237HOŠTKA
3410TACHOV680052JEDLINA
3410TACHOV767204JEMNICE U TISOVÉ
3410TACHOV765341JEZERCE
3410TACHOV665355KLADRUBY U STŘÍBRA
3410TACHOV667668KLÍČOV
3410TACHOV667676KOČOV
3410TACHOV603724KOHOUTOV
3410TACHOV667943KOKAŠICE
3410TACHOV669199KONSTANTINOVY LÁZNĚ
3410TACHOV680311KOŘEN
3410TACHOV670090KOSTELEC U STŘÍBRA
3410TACHOV748188KRTÍN
3410TACHOV721255KŘÍNOV
3410TACHOV603732KŘIVCE
3410TACHOV676748KŠICE
3410TACHOV767212KUMPOLEC
3410TACHOV677604KUROJEDY
3410TACHOV665363LAZ U KLADRUB
3410TACHOV620424LAŽANY U ČERNOŠÍNA
3410TACHOV680061LESNÁ U TACHOVA
3410TACHOV680320LESTKOV
3410TACHOV761885LHOTA U STŘÍBRA
3410TACHOV715964LHOTA U TACHOVA
3410TACHOV716421LOBZY U OSELÍNA
3410TACHOV602540LOM U STŘÍBRA
3410TACHOV634417LOMNICKÁ
3410TACHOV667951LOMY U DOMASLAVI
3410TACHOV670103LŠELÍN
3410TACHOV688312LUČINA U TACHOVA
3410TACHOV736091MÁLKOV U PŘIMDY
3410TACHOV677612MÁLKOVICE
3410TACHOV634425MALOVICE U ERPUŽIC
3410TACHOV764922MALÝ RAPOTÍN
3410TACHOV618578MARŠOVÝ CHODY
3410TACHOV754641MCHOV
3410TACHOV665371MI LEVO
3410TACHOV757799MILÍKOV U STŘÍBRA
3410TACHOV688321MILÍŘE U TACHOVA
3410TACHOV773816MLÝNEC POD PŘIMDOU
3410TACHOV688339MÝTO U TACHOVA
3410TACHOV670111NEDRAŽICE
3410TACHOV603741NOVÁ VES U BEZDRUŽIC
3410TACHOV742627NOVÉ DOMKY
3410TACHOV754650NOVÉ SEDLIŠTĚ
3410TACHOV761435NYNKOV
3410TACHOV688347OBORA U TACHOVA
3410TACHOV643122OČÍ N
3410TACHOV709603OKROUHLÉ HRADIŠTĚ
3410TACHOV709824OLBRAMOV
3410TACHOV764949OLDŘICHOV U TACHOVA
3410TACHOV716073OSTROV U STŘÍBRA
3410TACHOV715972OSTROV U TACHOVA
3410TACHOV620441OSTROVCE
3410TACHOV716430OŠELÍN
3410TACHOV765350OTROČÍN U STŘÍBRA
3410TACHOV718521PAVLOVICE NAD MŽÍ
3410TACHOV680079PAVLŮV STUDENEC 1
3410TACHOV688355PAVLŮV STUDENEC 2
3410TACHOV618586PERNOLEC
3410TACHOV680087PÍSAŘOVA VESCE
3410TACHOV709611POLOUČANY
3410TACHOV603708POLŽICE U BEZDRUŽIC
3410TACHOV716081POPOV U STŘÍBRA
3410TACHOV646253POŘEJOV
3410TACHOV603767POTÍ N
3410TACHOV665380POZORKA U KLADRUB
3410TACHOV620459PYTLOV
3410TACHOV742643ROZVADOV
3410TACHOV761443ŘEBŘÍ
3410TACHOV603775ŘEŠÍN
3410TACHOV748196SKAPCE
3410TACHOV607380SKVIŘÍN
3410TACHOV643131SLAVICE U HORNÍCH KOZOLUP
3410TACHOV680338STAN U LESTKOVA
3410TACHOV680095STARÁ KNÍŽECÍ HUŤ
3410TACHOV754668STARÉ SEDLIŠTĚ
3410TACHOV643149STRAHOV
3410TACHOV742651STŘEBLE
3410TACHOV757837STŘÍBRO
3410TACHOV758175STUDÁNKA U TACHOVA
3410TACHOV759503SULISLAV
3410TACHOV759856SVAHY
3410TACHOV785385SVINNÁ U STŘÍBRA
3410TACHOV768758SVIŇOMAZY
3410TACHOV761893SYTNO
3410TACHOV764914TACHOV
3410TACHOV765368TĚCHLOVICE U STŘÍBRA
3410TACHOV767221TISOVÁ U TACHOVA
3410TACHOV767239TRNOVÁ U TACHOVA
3410TACHOV768766TRPÍSTY
3410TACHOV620467TŘEBEL
3410TACHOV676756ÚNEHLE
3410TACHOV667684ÚSTÍ NAD MŽÍ
3410TACHOV754676ÚŠAVA
3410TACHOV624721VELKÁ VES U DAMNOVA
3410TACHOV618594VELKÝ RAPOTÍN
3410TACHOV765376VÍCHOV
3410TACHOV764833VÍTKOV U TACHOVA
3410TACHOV718530VÍTOVICE U PAVLOVIC
3410TACHOV759864VÍŽKA
3410TACHOV785393VRANOV U STŘÍBRA
3410TACHOV680346VRBICE U BEZDRUŽIC
3410TACHOV665398VRBICE U STŘÍBRA
3410TACHOV716090VRHAVEČ
3410TACHOV636983VÝŠINA
3410TACHOV709832ZÁDUB U OLBRAMOVA
3410TACHOV680117ZAHÁJÍ U LESNÉ
3410TACHOV620475ZÁHOŘÍ U ČERNOŠÍNA
3410TACHOV792896ZHOŘ U STŘÍBRA
3410TACHOV603783ZHOŘEC U BEZDRUŽIC
3410TACHOV646245ŽEBRÁKY
3501ČESKÁ LÍPA603686BEZDĚZ
3501ČESKÁ LÍPA605662BLÍŽEVEDLY
3501ČESKÁ LÍPA609978BRNIŠTĚ
3501ČESKÁ LÍPA613851BŘEVNIŠTĚ POD RALSKEM
3501ČESKÁ LÍPA656208ČESKÁ VES V PODJEŠTĚDÍ
3501ČESKÁ LÍPA790508DEŠTNÁ U DUBÉ
3501ČESKÁ LÍPA794473DOLNÍ POLICE
3501ČESKÁ LÍPA630624DOMAŠICE
3501ČESKÁ LÍPA633666DUBNICE POD RALSKEM
3501ČESKÁ LÍPA637033HAMR POD RALSKEM
3501ČESKÁ LÍPA638579HEŘMANICE U ŽANDOVA
3501ČESKÁ LÍPA632953HEŘMÁNKY
3501ČESKÁ LÍPA918415HORNÍ KŘUPÁ
3501ČESKÁ LÍPA605140HOUSKA
3501ČESKÁ LÍPA918423HRADČANY NAD PLOUČNICÍ
3501ČESKÁ LÍPA605671HVĚZDA POD VLHOŠTĚM
3501ČESKÁ LÍPA799106JABLONECEK
3501ČESKÁ LÍPA656216JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ
3501ČESKÁ LÍPA657034JANOVICE U KRAVAŘ
3501ČESKÁ LÍPA657191JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ
3501ČESKÁ LÍPA757306JEZVÉ
3501ČESKÁ LÍPA666939KNĚŽICE V LUŽICKÝCH HORÁCH
3501ČESKÁ LÍPA671819KOZLY U ČESKÉ LÍPY
3501ČESKÁ LÍPA674184KRAVAŘE V ČECHÁCH
3501ČESKÁ LÍPA795127KRUH V PODBEZDĚZÍ
3501ČESKÁ LÍPA739227KUŘÍVODY
3501ČESKÁ LÍPA685291LITICE
3501ČESKÁ LÍPA640751LOUBÍ POD VLHOŠTĚM
3501ČESKÁ LÍPA689475LVOVÁ
3501ČESKÁ LÍPA656232MARKVARTICE V PODJEŠTĚDÍ
3501ČESKÁ LÍPA695254MIMOŇ
3501ČESKÁ LÍPA918440NÁHLOV
3501ČESKÁ LÍPA706868NOVINY POD RALSKEM
3501ČESKÁ LÍPA709468OBORA V PODBEZDĚZÍ
3501ČESKÁ LÍPA709476OKNA V PODBEZDĚZÍ
3501ČESKÁ LÍPA771287PAVLIČKY
3501ČESKÁ LÍPA695262PERTOLTICE POD RALSKEM
3501ČESKÁ LÍPA918458PLOUŽNICE POD RALSKEM
3501ČESKÁ LÍPA726192POSTŘELNÁ
3501ČESKÁ LÍPA674192RANÉ
3501ČESKÁ LÍPA748030SKALKA U BLÍŽEVEDEL
3501ČESKÁ LÍPA756466STRÁŽ POD RALSKEM
3501ČESKÁ LÍPA758647STVOLÍNECKÉ PETROVICE
3501ČESKÁ LÍPA758655STVOLÍNKY
3501ČESKÁ LÍPA799114SVÉBOŘICE
3501ČESKÁ LÍPA771295TUHAŇ U DUBÉ
3501ČESKÁ LÍPA771309TUHANEC
3501ČESKÁ LÍPA776653VALTEŘICE U ŽANDOVA
3501ČESKÁ LÍPA778337VELKÁ JAVORSKÁ
3501ČESKÁ LÍPA779571VELKÝ GRUNOV
3501ČESKÁ LÍPA779822VELKÝ VALTINOV
3501ČESKÁ LÍPA795135VOJETÍN
3501ČESKÁ LÍPA695289VRANOV POD RALSKEM
3501ČESKÁ LÍPA790516ZAKŠÍN
3501ČESKÁ LÍPA791229ZÁTYNÍ
3501ČESKÁ LÍPA795143ŽĎÁR V PODBEZDĚZÍ
3502DĚČÍN600431ARNOLTICE
3502DĚČÍN765384BABĚTÍN
3502DĚČÍN625248BĚLÁ U DĚČÍNA
3502DĚČÍN602451BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ
3502DĚČÍN638633BLANKARTICE
3502DĚČÍN607169BOLETICE NAD LABEM
3502DĚČÍN626929BOREK U DĚČÍNA
3502DĚČÍN627283BRLOŽEC
3502DĚČÍN612987BRTNÍKY
3502DĚČÍN614190BŘEZINY U DĚČÍNA
3502DĚČÍN600440BYNOVEC
3502DĚČÍN762849CÍSAŘSKÝ
3502DĚČÍN780090ČÁSLAV U VERNEŘIC
3502DĚČÍN626937DOBKOVICE
3502DĚČÍN627291DOBRNÁ
3502DĚČÍN629049DOLNÍ HABARTICE
3502DĚČÍN621293DOLNÍ KAMENICE
3502DĚČÍN743607DOLNÍ KŘEČANY
3502DĚČÍN629979DOLNÍ PODLUŽÍ
3502DĚČÍN629987DOLNÍ POUSTEVNA
3502DĚČÍN630471DOLNÍ ŽLEB
3502DĚČÍN631116DOUBICE
3502DĚČÍN661066FILIPOV U JIŘÍKOVA
3502DĚČÍN638641FOJTOVICE U HEŘMANOVA
3502DĚČÍN634603FRANTIŠKOV NAD PLOUČNICÍ
3502DĚČÍN638650HEŘMANOV
3502DĚČÍN691313HLINĚNÁ
3502DĚČÍN642916HORNÍ HABARTICE
3502DĚČÍN743593HORNÍ JINDŘICHOV
3502DĚČÍN629995HORNÍ POUSTEVNA
3502DĚČÍN680125HOŠTICE NAD LABEM
3502DĚČÍN648957HŘENSKO
3502DĚČÍN649520HUNTÍŘOV U DĚČÍNA
3502DĚČÍN614203CHLUM U DĚČÍNA
3502DĚČÍN743763JANOV U HŘENSKA
3502DĚČÍN657204JANSKÁ
3502DĚČÍN691330JAVORY
3502DĚČÍN660043JÍLOVÉ U DĚČÍNA
3502DĚČÍN661074JIŘÍKOV
3502DĚČÍN688509KÁMEN
3502DĚČÍN780600KAMENICKÁ NOVÁ VÍSKA
3502DĚČÍN743771KAMENICKÁ STRÁŇ
3502DĚČÍN778265KARLOVKA
3502DĚČÍN664791KERHARTICE
3502DĚČÍN779733KNÍŽECÍ
3502DĚČÍN612995KOPEC
3502DĚČÍN762857KRÁLOVKA
3502DĚČÍN672696KRÁLOVSTVÍ
3502DĚČÍN673617KRÁSNÁ LÍPA
3502DĚČÍN673625KRÁSNÝ BUK
3502DĚČÍN674001KRÁSNÝ STUDENEC
3502DĚČÍN762865KUNRATICE U ŠLUKNOVA
3502DĚČÍN673633KYJOV U KRÁSNÉ LÍPY
3502DĚČÍN680133LESNÁ U DĚČÍNA
3502DĚČÍN684511LIPOVÁ U ŠLUKNOVA
3502DĚČÍN684520LIŠČÍ
3502DĚČÍN686271LOBENDAVA
3502DĚČÍN625311LOUBÍ U DĚČÍNA
3502DĚČÍN780103LOUČKY U VERNEŘIC
3502DĚČÍN688517LUDVÍKOVICE
3502DĚČÍN690031MALÁ BUKOVINA
3502DĚČÍN690392MALÁ VELEŇ
3502DĚČÍN691348MALŠOVICE
3502DĚČÍN755214MALÝ ŠACHOV
3502DĚČÍN691780MARKVARTICE U DĚČÍNA
3502DĚČÍN625272MAXIČKY
3502DĚČÍN693111MERBOLTICE
3502DĚČÍN693804MEZNÁ U HŘENSKA
3502DĚČÍN694126MIKULÁŠOVICE
3502DĚČÍN697834MODRÁ U DĚČÍNA
3502DĚČÍN607193NEBOČADY
3502DĚČÍN649546NOVÁ OLEŠKA
3502DĚČÍN630012NOVÁ VÍSKA U DOLNÍ POUSTEVNY
3502DĚČÍN762873NOVÉ HRABĚCÍ
3502DĚČÍN634620OLDŘICHOV NAD PLOUČNICÍ
3502DĚČÍN602469OVESNÁ
3502DĚČÍN754421PANSKÝ
3502DĚČÍN626953PROSETÍN U DOBKOVIC
3502DĚČÍN625302PROSTŘEDNÍ ŽLEB
3502DĚČÍN765392PŘEDNÍ LHOTA U TĚCHLOVIC
3502DĚČÍN765406PŘEROV U TĚCHLOVIC
3502DĚČÍN780111PŘÍBRAM POD BUKOVOU HOROU
3502DĚČÍN762881ROŽANY
3502DĚČÍN743518RUMBURK
3502DĚČÍN743780RŮŽOVÁ
3502DĚČÍN780120RYCHNOV U VERNEŘIC
3502DĚČÍN780138RYTÍŘOV
3502DĚČÍN751472SNĚŽNÍK
3502DĚČÍN752975SRBSKÁ KAMENICE
3502DĚČÍN691364STARÁ BOHYNĚ
3502DĚČÍN649554STARÁ OLEŠKA
3502DĚČÍN779750STARÉ HRABĚCÍ
3502DĚČÍN754439STARÉ KŘEČANY
3502DĚČÍN755222STARÝ ŠACHOV
3502DĚČÍN758183STUDÁNKA U RUMBURKU
3502DĚČÍN762890ŠLUKNOV
3502DĚČÍN765414TĚCHLOVICE NAD LABEM
3502DĚČÍN776629VALKEŘICE
3502DĚČÍN776971VARNSDORF
3502DĚČÍN778273VELKÁ BUKOVINA
3502DĚČÍN778648VELKÁ VELEŇ
3502DĚČÍN780154VELKÉ STÍNKY
3502DĚČÍN779768VELKÝ ŠENOV
3502DĚČÍN780618VESELÉ
3502DĚČÍN625078VILSNICE
3502DĚČÍN783714VLČÍ HORA
3502DĚČÍN659282VŠEMILY
3502DĚČÍN659291VYSOKÁ LÍPA
3502DĚČÍN783722ZAHRADY
3503CHOMUTOV691003AHNÍKOV
3503CHOMUTOV604151BÍLENCE
3503CHOMUTOV660809BŘEZENEC
3503CHOMUTOV661899BYSTŘICE U KADANĚ
3503CHOMUTOV620599ČERNOVICE U CHOMUTOVA
3503CHOMUTOV660876ČERVENÝ HRÁDEK U JIRKOVA
3503CHOMUTOV630691DOMAŠÍN U KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ
3503CHOMUTOV632597DROUŽKOVICE
3503CHOMUTOV780197HRADIŠTĚ U VERNÉŘOVA
3503CHOMUTOV652458CHOMUTOV I
3503CHOMUTOV652636CHOMUTOV II
3503CHOMUTOV660761JIRKOV
3503CHOMUTOV782424KADAŇSKÝ ROHOZEC 2
3503CHOMUTOV665622KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
3503CHOMUTOV709484KOTVINA 2
3503CHOMUTOV672921KRALUPY U CHOMUTOVA
3503CHOMUTOV676217KRÁSNÁ LÍPA U KŘIMOVA
3503CHOMUTOV674273KRBICE
3503CHOMUTOV677167KUNDRATICE U CHOMUTOVA
3503CHOMUTOV786551KYJICE
3503CHOMUTOV665649LESTKOV 2 U KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ
3503CHOMUTOV696021LI DEŇ
3503CHOMUTOV630705LOUCHOV
3503CHOMUTOV691011MÁLKOV U CHOMUTOVA
3503CHOMUTOV694355MIKULOVICE U VERNÉŘOVA
3503CHOMUTOV665657MIŘETICE U KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ
3503CHOMUTOV696030MÍSTO
3503CHOMUTOV706728NOVÉ SEDLO NAD BÍLINOU
3503CHOMUTOV709514OSLOVICE 2
3503CHOMUTOV716961OTVICE
3503CHOMUTOV780201PAVLOV U VERNÉŘOVA
3503CHOMUTOV716979PESVICE
3503CHOMUTOV630713PETLERY
3503CHOMUTOV661813POKUTICE
3503CHOMUTOV661864PRUNÉŘOV
3503CHOMUTOV772607PŘEČAPLY
3503CHOMUTOV665665RASOVICE U KLÁŠTERCE NAD OHŘÍ
3503CHOMUTOV752851SPOŘÍCE
3503CHOMUTOV676233STRÁŽKY U KŘIMOVA
3503CHOMUTOV757195STRUPČICE
3503CHOMUTOV665673SUCHÝ DŮL 2 U KLÁŠTERCE N. OH.
3503CHOMUTOV772615ÚDLICE
3503CHOMUTOV665690VELKÁ LESNÁ 1
3503CHOMUTOV780227VERNÉŘOV
3503CHOMUTOV786586VRSKMAŇ
3503CHOMUTOV787469VŠESTUDY
3503CHOMUTOV696048VYSOKÁ U CHOMUTOVA
3503CHOMUTOV661821ZÁSADA U KADANĚ
3503CHOMUTOV691038ZELENÁ
3504JABLONEC NAD NISOU658413JENIŠOVICE U JABLONCE NAD NIS.
3504JABLONEC NAD NISOU658430-ODOLENOVICE U JENIŠOVIC
3504JABLONEC NAD NISOU635227ONDŘÍKOVICE
3505LIBEREC600326ANDĚLKA
3505LIBEREC653811ANDĚLSKÁ HORA U CHRASTAVÝ
3505LIBEREC616176ARNOLTICE U BULOVKY
3505LIBEREC735728BENEŠOVICE U VŠELIBIC
3505LIBEREC603881BÍLÁ U ČESKÉHO DUBU
3505LIBEREC604623BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU
3505LIBEREC620491BOLESLAV
3505LIBEREC787116BŘEZOVÁ U VŠELIBIC
3505LIBEREC617636CETENOV
3505LIBEREC620505ČERNOUSY
3505LIBEREC622842ČESKÝ DUB
3505LIBEREC761648ČTVEŘÍN
3505LIBEREC682268DOLNÍ HANYCHOV
3505LIBEREC653829DOLNÍ CHRASTAVÁ
3505LIBEREC719498DOLNÍ PERTOLTICE
3505LIBEREC647365DOLNÍ SEDLO
3505LIBEREC653527DOLNÍ SUCHÁ U CHOTYNÉ
3505LIBEREC647373DONÍN U HRÁDKU NAD NISOU
3505LIBEREC631086DOUBÍ U LIBERCE
3505LIBEREC632694DRUZCOV
3505LIBEREC682233FRANTIŠKOV U LIBERCE
3505LIBEREC653535GRÁBŠTEJN
3505LIBEREC636312HABARTICE U FRÝDLANTU
3505LIBEREC636321HÁJ U HABARTIC
3505LIBEREC638978HLAVICE
3505LIBEREC631094HLUBOKÁ U LIBERCE
3505LIBEREC640344HODKOVICE NAD MOHELKOU
3505LIBEREC682462HORNÍ HANYCHOV
3505LIBEREC719501HORNÍ PERTOLTICE
3505LIBEREC682250HORNÍ RŮŽODOL
3505LIBEREC682489HORNÍ SUCHÁ U LIBERCE
3505LIBEREC646644HRADČANY U ČESKÉHO DUBU
3505LIBEREC647390HRÁDEK NAD NISOU
3505LIBEREC638986HRUBÝ LESNOV
3505LIBEREC653845CHRASTAVÁ I
3505LIBEREC653853CHRASTAVÁ II
3505LIBEREC712752CHRASTNÁ
3505LIBEREC646652CHVALČOVICE
3505LIBEREC742457JANŮV DŮL
3505LIBEREC682241JANŮV DŮL U LIBERCE
3505LIBEREC733229JAVORNÍK U ČESKÉHO DUBU
3505LIBEREC626686JAVORNÍK U DLOUHÉHO MOSTU
3505LIBEREC603414JÍLOVÉ U HODKOVIC NAD MOHELKOU
3505LIBEREC744689JÍTRAVA
3505LIBEREC719161KAMENÍ
3505LIBEREC682497KARLINKY
3505LIBEREC712761KOTEL
3505LIBEREC675474KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ
3505LIBEREC676501KŘIŽANY
3505LIBEREC677418KUNRATICE U FRÝDLANTU
3505LIBEREC712779LÁZNĚ KUNDRATICE
3505LIBEREC761672LAŽANY U SYCHROVA
3505LIBEREC682781LIBÍČ
3505LIBEREC647403LOUČNÁ
3505LIBEREC622877LOUKOVIČKY
3505LIBEREC689823MACHNÍN
3505LIBEREC787132MALCICE U VŠELIBIC
3505LIBEREC762504MINKOVICE
3505LIBEREC697796MODLIBOHOV
3505LIBEREC675482NOVINA U LIBERCE
3505LIBEREC710008OLDŘICHOV NA HRANICÍCH
3505LIBEREC712787OSEČNÁ
3505LIBEREC682471OSTAŠOV U LIBERCE
3505LIBEREC761681PACEŘICE
3505LIBEREC604631PANENSKÁ HŮRKA
3505LIBEREC719170PÉNČÍN
3505LIBEREC719641PETRAŠOVICE
3505LIBEREC631108PILÍNKOV
3505LIBEREC782564POUSTKA U FRÝDLANTU
3505LIBEREC733245PROSEČ POD JEŠTĚDEM
3505LIBEREC782572PŘEDLÁNCE
3505LIBEREC735761PŘIBYSLAVICE
3505LIBEREC761699RADIMOVICE U SYCHROVA
3505LIBEREC738328RADOSTÍN U SYCHROVA
3505LIBEREC762512RAŠOVKA
3505LIBEREC682314ROCHLICE U LIBERCE
3505LIBEREC742465ROZSTÁNÍ POD JEŠTĚDEM
3505LIBEREC682209RŮŽODOL I
3505LIBEREC744719RYNOLTICE
3505LIBEREC622893SMRŽOV U ČESKÉHO DUBU
3505LIBEREC697800SOBÁKOV
3505LIBEREC751839SOBĚSLAVICE
3505LIBEREC682179STARÉ PAVLOVICE
3505LIBEREC697818STARÝ DUB
3505LIBEREC756393STRÁŽ NAD NISOU
3505LIBEREC756407SVÁROV U LIBERCE
3505LIBEREC760579SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM
3505LIBEREC762521ŠIMONOVICE
3505LIBEREC639010VÁPNO
3505LIBEREC620513VES
3505LIBEREC782581VÍSKA U FRÝDLANTU
3505LIBEREC782599VIŠŇOVÁ U FRÝDLANTU
3505LIBEREC783463VLASTIBOŘÍCE
3505LIBEREC603902VLČETÍN U BÍLÉ
3505LIBEREC787159VŠELIBICE
3505LIBEREC712795ZÁBRDÍ U OSEČNÉ
3505LIBEREC792560ZDlSLÁVA
3505LIBEREC761729ŽDÁREK U SYCHROVA
3505LIBEREC796697ŽIBŘIDICE
3506LITOMĚŘICE601471BECHLÍN
3506LITOMĚŘICE669148BÍLÝ KOSTELEC
3506LITOMĚŘICE604691BÍLÝ ÚJEZD
3506LITOMĚŘICE607495BOREČ U LOVOSIC
3506LITOMĚŘICE650781BROCNO
3506LITOMĚŘICE632759BRUSOV
3506LITOMĚŘICE678732BRZÁNKY
3506LITOMĚŘICE631671BŘEHORYJE
3506LITOMĚŘICE615081BŘÍZA
3506LITOMĚŘICE615617BUDYNĚ NAD OHŘÍ
3506LITOMĚŘICE616427BÝČKOVICE
3506LITOMĚŘICE755842BYLOCHOV
3506LITOMĚŘICE618063CTINĚVES
3506LITOMĚŘICE738646ČAKOVICE U RADOUNĚ
3506LITOMĚŘICE620092ČERNĚVES
3506LITOMĚŘICE618071ČERNOUČEK
3506LITOMĚŘICE624101ČÍŽKOVICE
3506LITOMĚŘICE624896DĚČANY
3506LITOMĚŘICE626317DLAŽKOVICE
3506LITOMĚŘICE653331DOBKOVIČKY
3506LITOMĚŘICE627887DOBŘÍŇ
3506LITOMĚŘICE628247DOLÁNKY NAD OHŘÍ
3506LITOMĚŘICE651931DOLNÍ CHOBOLICE
3506LITOMĚŘICE767808DOLNÍ ŠEBÍŘOV
3506LITOMĚŘICE770558DOLNÍ TÝNEC
3506LITOMĚŘICE775479DOLNÍ VYSOKÉ I
3506LITOMĚŘICE798819DOLNÍ VYSOKÉ II
3506LITOMĚŘICE631680DRAHOBUZ
3506LITOMĚŘICE632767DRŽOVICE
3506LITOMĚŘICE632813DŘEMČICE
3506LITOMĚŘICE754072DŘEVCE
3506LITOMĚŘICE669156DUBIČNÁ
3506LITOMĚŘICE633861DUŠNÍKY
3506LITOMĚŘICE634379ENCOVANY
3506LITOMĚŘICE775487HABŘINA U ÚŠTĚKU
3506LITOMĚŘICE639257HLINNÁ
3506LITOMĚŘICE767816HLUPICE
3506LITOMĚŘICE737321HNĚVICE
3506LITOMĚŘICE642363HORNÍ BEŘKOVICE
3506LITOMĚŘICE651940HORNÍ CHOBOLICE
3506LITOMĚŘICE751634HORNÍ NEZLÝ
3506LITOMĚŘICE644021HORNÍ ŘEPČICE
3506LITOMĚŘICE770566HORNÍ TÝNEC
3506LITOMĚŘICE646261HOŠTKA U ROUDNICE NAD LABEM
3506LITOMĚŘICE648159HROBCE
3506LITOMĚŘICE725188HRUŠOVANY
3506LITOMĚŘICE692018CHARVATCE U MARTINÉVSI
3506LITOMĚŘICE650790CHCEBUZ
3506LITOMĚŘICE652121CHODOUNY
3506LITOMĚŘICE652245CHODOVLICE
3506LITOMĚŘICE653349CHOTIMĚŘ
3506LITOMĚŘICE653365CHOTINĚVES
3506LITOMĚŘICE632821CHRÁŠŤANY U DŘEMČIC
3506LITOMĚŘICE654817CHUDOSLAVICE
3506LITOMĚŘICE706124CHVÁLÍN
3506LITOMĚŘICE723347JEČOVICE
3506LITOMĚŘICE658251JENČICE
3506LITOMĚŘICE653373JIŠTĚRPY
3506LITOMĚŘICE662283KALOVICE
3506LITOMĚŘICE662976KAMÝK
3506LITOMĚŘICE665452KLAPÝ
3506LITOMĚŘICE666084KLENEC
3506LITOMĚŘICE653357KLETEČNÁ
3506LITOMĚŘICE767824KNÍNICE U TOUCHOŘIN
3506LITOMĚŘICE646270KOCHOVICE
3506LITOMĚŘICE769584KOLOLEČ
3506LITOMĚŘICE669164KONOJEDY
3506LITOMĚŘICE670677KOSTOMLATY POD ŘÍPEM
3506LITOMĚŘICE770574KOTELICE
3506LITOMĚŘICE672131KRABČICE U ROUDNICE NAD LABEM
3506LITOMĚŘICE676055KŘESÍN
3506LITOMĚŘICE676080KŘEŠICE U LITOMĚŘIC
3506LITOMĚŘICE751341KŘEŠOV
3506LITOMĚŘICE678741KYŠKOVICE
3506LITOMĚŘICE754081LESKÁ
3506LITOMĚŘICE680800LEVÍN U LITOMĚŘIC
3506LITOMĚŘICE687669LEVÍNSKÉ PETROVICE
3506LITOMĚŘICE775495LHOTA U ÚŠTĚKU
3506LITOMĚŘICE681431LHOTKA NAD LABEM
3506LITOMĚŘICE682578LIBĚŠICE U LITOMĚŘIC
3506LITOMĚŘICE682861LIBÍNKY
3506LITOMĚŘICE682977LIBKOVICE POD ŘÍPEM
3506LITOMĚŘICE683108LIBOCHOVANY
3506LITOMĚŘICE683370LIBOTENICE
3506LITOMĚŘICE669172LIČENICE
3506LITOMĚŘICE685411LITOCHOVICE NAD LABEM
3506LITOMĚŘICE686239LKÁŇ
3506LITOMĚŘICE687332LOUNKY
3506LITOMĚŘICE687677LOVEČKOVICE
3506LITOMĚŘICE687707LOVOSICE
3506LITOMĚŘICE688797LUKAVEC U LOVOSIC
3506LITOMĚŘICE624900LUKOHOŘANY
3506LITOMĚŘICE775509LUKOV U ÚŠTĚKU
3506LITOMĚŘICE690589MALÉ ŽERNOSEKY
3506LITOMĚŘICE646288MALEŠOV U HOŠTKY
3506LITOMĚŘICE779431MALÍ Č
3506LITOMĚŘICE692026MARTINĚVES U LIBOCHOVIC
3506LITOMĚŘICE785920MASTÍŘOVICE
3506LITOMĚŘICE724823MAŠKOVICE
3506LITOMĚŘICE779440MICHALOVICE U VELKÝCH ŽERNOSEK
3506LITOMĚŘICE695793MIŘEJOVICE
3506LITOMĚŘICE651966MLADÉ
3506LITOMĚŘICE697303MLÉKOJEDY U LITOMĚŘIC
3506LITOMĚŘICE697397MNETĚŠ
3506LITOMĚŘICE759368MOŠNICE
3506LITOMĚŘICE700258MŠENÉ LÁZNĚ
3506LITOMĚŘICE680818MUCKOV
3506LITOMĚŘICE700371NÁČKOVICE
3506LITOMĚŘICE704709NÍŽEBOHY
3506LITOMĚŘICE706132NOVÉ DVORY U DOKSAN
3506LITOMĚŘICE676098NUČNICE
3506LITOMĚŘICE768031NUČNIČKY
3506LITOMĚŘICE724483OBŘICE
3506LITOMĚŘICE725196OKNA U POLEP
3506LITOMĚŘICE740365OLEŠKO U ROHATCŮ
3506LITOMĚŘICE711411OPARNO
3506LITOMĚŘICE715719OSTRÉ
3506LITOMĚŘICE721042PÍSTY
3506LITOMĚŘICE794333PÍŠŤANY
3506LITOMĚŘICE721905PLOSKOVICE
3506LITOMĚŘICE622591POČAPLY U TEREZÍNA
3506LITOMĚŘICE763675POČEPLICE
3506LITOMĚŘICE723355PODBRADEC
3506LITOMĚŘICE741779PODLUSKY
3506LITOMĚŘICE724505PODSEDICE
3506LITOMĚŘICE724831POHOŘANY
3506LITOMĚŘICE685569POKRATICE
3506LITOMĚŘICE725200POLEPY
3506LITOMĚŘICE726958PRACKOVICE NAD LABEM
3506LITOMĚŘICE601497PŘEDONÍN
3506LITOMĚŘICE735141PŘESTAVLKY U ROUDNICE NAD LAB
3506LITOMĚŘICE737330RAČICE U ŠTĚTÍ
3506LITOMĚŘICE737399RAČINĚVES
3506LITOMĚŘICE737542RADEŠÍN U MARTINĚVSI
3506LITOMĚŘICE781436RADOSTICE U VCHYNICE
3506LITOMĚŘICE738654RADOUŇ U ŠTĚTÍ
3506LITOMĚŘICE662291RAŠOVICE U KALOVIC
3506LITOMĚŘICE662305ROBEČ
3506LITOMĚŘICE740373ROHATCE
3506LITOMĚŘICE766879ROCHOV U TETČINĚVSI
3506LITOMĚŘICE741647ROUDNICE NAD LABEM
3506LITOMĚŘICE741809ROUDNÍČEK
3506LITOMĚŘICE672149ROVNÉ POD ŘÍPEM
3506LITOMĚŘICE744905ŘEDHOŠŤ
3506LITOMĚŘICE770582ŘEPČICE
3506LITOMĚŘICE683116ŘEPNÍCE
3506LITOMĚŘICE746771SEDLEC U LIBOCHOVIC
3506LITOMĚŘICE789933SEDLEC U LITOMĚŘIC
3506LITOMĚŘICE624918SEMEČ
3506LITOMĚŘICE797189SKALICE U ŽITENIC
3506LITOMĚŘICE751359SNĚDOVICE
3506LITOMĚŘICE751642SOBĚNICE
3506LITOMĚŘICE752321SOLANY
3506LITOMĚŘICE753050SRDOV
3506LITOMĚŘICE754102STARÉ
3506LITOMĚŘICE632775STARÝ TÝN
3506LITOMĚŘICE755851STRACHALY
3506LITOMĚŘICE756288STRAŠKOV
3506LITOMĚŘICE631701STRAŽ IŠTĚ U DRAHOBUZE
3506LITOMĚŘICE751367STŘÍŽOVICE U SNĚDOVIC
3506LITOMĚŘICE759376SUKORADY
3506LITOMĚŘICE759414SULEJOVICE
3506LITOMĚŘICE786641SVAŘENICE
3506LITOMĚŘICE754111ŠEPETELY
3506LITOMĚŘICE763691ŠTĚTÍ I
3506LITOMĚŘICE721913TÉCHOBUZICE
3506LITOMĚŘICE769592TEPLÁ
3506LITOMĚŘICE766887TETČINĚVES
3506LITOMĚŘICE639281TLUČEN
3506LITOMĚŘICE767832TOUCHOŘINY
3506LITOMĚŘICE768049TRAVČICE
3506LITOMĚŘICE682586TRNOBRANY
3506LITOMĚŘICE682870TRNOVÁ U POLEP
3506LITOMĚŘICE768413TRNOVANY U LITOMĚŘIC
3506LITOMĚŘICE769606TŘEBENICE
3506LITOMĚŘICE770027TŘEBÍVLICE
3506LITOMĚŘICE770442TŘEBOUTICE
3506LITOMĚŘICE770591TŘEBUŠÍN
3506LITOMĚŘICE634387TŘEBUTIČKY
3506LITOMĚŘICE650803ÚJEZD U CHCEBUZE
3506LITOMĚŘICE774669ÚPOHLAVY
3506LITOMĚŘICE775533ÚŠTĚK
3506LITOMĚŘICE777501VĚDLICE
3506LITOMĚŘICE777510VĚDOMICE
3506LITOMĚŘICE646296VELEŠICE U HOŠTKY
3506LITOMĚŘICE779458VELKÉ ŽERNOSEKY
3506LITOMĚŘICE759384VELKÝ HUBENOV
3506LITOMĚŘICE616435VELKÝ ÚJEZD U LITOMĚŘIC
3506LITOMĚŘICE672157VESCE POD ŘÍPEM
3506LITOMĚŘICE785938VETLÁ
3506LITOMĚŘICE781444VCHYNICE
3506LITOMĚŘICE721921VINNÉ
3506LITOMĚŘICE756296VODOCHODY
3506LITOMĚŘICE785741VRAŽKOV
3506LITOMĚŘICE700266VRBICE U MŠENÉHO-LÁZNÍ
3506LITOMĚŘICE785946VRBICE U ROUDNICE NAD LABEM
3506LITOMĚŘICE741817VRBKA U ROUDNÍČKU
3506LITOMĚŘICE786659VRUTICE
3506LITOMĚŘICE789941ZÁHOŘANY U LITOMĚŘIC
3506LITOMĚŘICE627909ZÁLUŽÍ U ROUDNICE NAD LABEM
3506LITOMĚŘICE682594ZIMOŘ
3506LITOMĚŘICE794341ŽALHOSTICE
3506LITOMĚŘICE774677ŽELECHOVICE
3506LITOMĚŘICE796794ŽIDOVICE NAD LABEM
3506LITOMĚŘICE797197ŽITENICE
3507LOUNY649082BEDŘICHOVICE U HŘÍŠKOVA
3507LOUNY756989BŠSNO
3507LOUNY603546BEZDĚKOV U ŽATCE
3507LOUNY719676BÍLENEC
3507LOUNY604925BITOZEVES
3507LOUNY605433BLATNO U PODBOŘAN
3507LOUNY605549BLAŽÍM
3507LOUNY651745BLŠANY U LOUN
3507LOUNY617814BRLOH
3507LOUNY612693BRODEC
3507LOUNY614572BŘEZNO U LOUN
3507LOUNY740233BŘÍNKOV
3507LOUNY615111BŘVANY
3507LOUNY617822CÍTOLIBY
3507LOUNY620041ČERNČICE U LOUN
3507LOUNY719684ČERNČICE U PETROHRADU
3507LOUNY620343ČERNOCHOV
3507LOUNY625892DEŠTNICE
3507LOUNY703486DĚTAŇ
3507LOUNY782301DIVÍCE
3507LOUNY627356DOBROMĚŘICE
3507LOUNY627780DOBŘÍČANY
3507LOUNY740241DOLNÍ ROČOV
3507LOUNY687944DOLNÍ ZÁHOŘÍ
3507LOUNY631019DOMOUŠICE
3507LOUNY767891DONÍN
3507LOUNY684287DRAHOMYŠL
3507LOUNY631728DRAHONICE U LUBENCE
3507LOUNY682608DUBČANY U LIBĚŠIC
3507LOUNY703494DVÉRCE
3507LOUNY640174HNOJNÍCE
3507LOUNY640913HOLEDEČ
3507LOUNY740250HORNÍ ROČOV
3507LOUNY687880HORNÍ ZÁHOŘÍ
3507LOUNY791903HOŘANY U ZBRAŠÍNA
3507LOUNY681741HOŘENEC
3507LOUNY739235HRÁDEK U LOUN
3507LOUNY756903HRADIŠTĚ NAD OHŘÍ
3507LOUNY649091HŘÍŠKOV
3507LOUNY649139HŘIVČICE
3507LOUNY649147HŘIVICE
3507LOUNY650668CHARVATCE U LOUN
3507LOUNY651753CHLUMČANY U LOUN
3507LOUNY653659CHOŽOV
3507LOUNY701891CHRABERCE
3507LOUNY681750JABLONEC U LIBČEVSI
3507LOUNY660191JIMLÍN
3507LOUNY722758KONĚTOPY U PNĚTLUK
3507LOUNY670987KOŠTICE
3507LOUNY671827KOZLY U LOUN
3507LOUNY675466KRYRY
3507LOUNY749982KYSTRA
3507LOUNY681768LAHOVICE U LIBČEVSI
3507LOUNY679925LENEŠICE
3507LOUNY684953LEVONICE
3507LOUNY680834LEŽKY
3507LOUNY701874LHOTA U NEČEMIC
3507LOUNY681776LIBČEVES
3507LOUNY682624LIBĚŠICE U ŽATCE
3507LOUNY687898LIBKOVICE
3507LOUNY683086LIBOČANY
3507LOUNY687901LIBYNĚ
3507LOUNY683981LIPENEC
3507LOUNY684295LIPNO
3507LOUNY684961LIŠANY U ŽATCE
3507LOUNY685224LÍŠŤANY U CÍTOLIB
3507LOUNY687391LOUNY
3507LOUNY687910LUBENEC
3507LOUNY631736LUŽEC
3507LOUNY605441MALMĚŘICE
3507LOUNY749125MALNICE
3507LOUNY649155MARKVAREC U HŘIVIC
3507LOUNY650676MNICHOV U LOUN
3507LOUNY771155MNICHOVSKÝ TÝNEC
3507LOUNY700011MRADICE
3507LOUNY781550MUKODĚLY
3507LOUNY701882NEČEMICE
3507LOUNY701904NEČICHY
3507LOUNY649112NOVÁ VES U HŘÍŠKOVA
3507LOUNY620050OBORA U LOUN
3507LOUNY660205OPOČNO U LOUN
3507LOUNY723096ORASICE
3507LOUNY717568PANENSKÝ TÝNEC
3507LOUNY718271PÁTEK U LOUN
3507LOUNY719528PERUC
3507LOUNY719692PETROHRAD
3507LOUNY722766PNĚTLUKY
3507LOUNY723100POČEDĚLICE
3507LOUNY723185POČERADY
3507LOUNY726117POSTOLOPRTY
3507LOUNY680842PŘIBENICE
3507LOUNY718289RADONICE NAD OHŘÍ
3507LOUNY739243RANÁ U LOUN
3507LOUNY747190RVENICE
3507LOUNY790869RYBŇANY
3507LOUNY681784ŘISUTY U LIBČEVSI
3507LOUNY772038SELIBICE
3507LOUNY747203SEMÉNKOVICE
3507LOUNY791911SENKOV
3507LOUNY671835SINUTEC
3507LOUNY749133SKUPICE U POSTOLOPRT
3507LOUNY749222SKYTALY
3507LOUNY749991SLAVĚTÍN NAD OHŘÍ
3507LOUNY751111SMOLNICE U LOUN
3507LOUNY752436SOLOPYSKY U LOUN
3507LOUNY755389STEBNO U PETROHRADU
3507LOUNY790877STEKNÍK
3507LOUNY718297STRADONICE U PÁTKU
3507LOUNY640921STRÁNKY
3507LOUNY756911STRKOVICE
3507LOUNY756997STROJETICE U PODBOŘAN
3507LOUNY757012STOUPEČ
3507LOUNY702382TATINNÁ
3507LOUNY765538TELCE
3507LOUNY767841TOUCHOVICE
3507LOUNY767913TOUŽETÍN
3507LOUNY627798TRNOVANY U ŽATCE
3507LOUNY771392TŘESKONICE
3507LOUNY771163TŘTĚNO
3507LOUNY771406TUCHOŘICE
3507LOUNY717576UHERCE U PANENSKÉHO TÝNCE
3507LOUNY740268ÚLOVICE
3507LOUNY723321VALOV
3507LOUNY777722VELEMYŠLEVES
3507LOUNY640930VELETICE
3507LOUNY794902VELICHOV U ŽATCE
3507LOUNY778290VELKÁ ČERNOC
3507LOUNY779857VELTĚŽE
3507LOUNY631752VESCE U DRAHONIC
3507LOUNY781568VIDHOSTICE
3507LOUNY604933VIDOVLE
3507LOUNY782319VINAŘICE U LOUN
3507LOUNY687936VÍTKOVICE U LUBENCE
3507LOUNY651761VLČÍ U CHLUMČAN
3507LOUNY670995VOJNICE U KOŠTIC
3507LOUNY671002VOJNIČKY
3507LOUNY723118VOLENICE U POČEDĚLIC
3507LOUNY749231VRBIČKA
3507LOUNY726125VRBKA U POSTOLOPRT
3507LOUNY786039VRBNO NAD LESY
3507LOUNY786543VROUTEK
3507LOUNY786616VRŠOVICE U LOUN
3507LOUNY681792VŠECHLAPY U LIBČEVSI
3507LOUNY788554VÝŠKOV U POČERAD
3507LOUNY777731ZÁLEZLY
3507LOUNY790885ZÁLUŽICE NAD OHŘÍ
3507LOUNY791920ZBRAŠÍN
3507LOUNY660213ZEMĚCHY U LOUN
3507LOUNY794732ŽATEC
3507LOUNY671011ŽELEVICE
3507LOUNY796361ŽELKOVICE U LOUN
3507LOUNY717584ŽEROTÍN U PANENSKÉHO TÝNCE
3507LOUNY640182ŽIDOVICE U HNOJNIC
3508MOST601233BEČOV U MOSTU
3508MOST602035BEDŘICHŮV SVĚTEC
3508MOST602043BELUŠICE U MOSTU
3508MOST609005BRAŇANY
3508MOST616532BYLANY U MOSTU
3508MOST619591ČEPIROHY
3508MOST708739ČESKÉ ZLATNÍKY
3508MOST748684DOBRČICE U SKRŠÍNA
3508MOST668885ERVĚNICE
3508MOST640956HOLEŠICE
3508MOST645010HOŘANY
3508MOST708747CHANOV
3508MOST748692CHRÁMCE
3508MOST796808KAMENNÁ VODA
3508MOST609013KAŇKOV
3508MOST668893KOMOŘANY U MOSTU
3508MOST669326KONOBRŽE
3508MOST669334KOPISTY
3508MOST669610KOROZLUKY
3508MOST795925LIBĚŠICE U ŽELENIC
3508MOST682969LIBKOVICE U MOSTU
3508MOST685071LIŠNICE
3508MOST689327LUŽICE U MOSTU
3508MOST690449MALÉ BŘEZNO
3508MOST601241MILÁ
3508MOST699357MOST I
3508MOST699594MOST II
3508MOST708755OBRNICE
3508MOST602051ODOLICE
3508MOST669342PAŘIDLA
3508MOST718301PATOKRYJE
3508MOST725226POLERADY
3508MOST699691RUDOLICE NAD BÍLINOU
3508MOST686191RŮŽODOL
3508MOST669628SEDLEC U OBRNÍC
3508MOST748706SKRŠÍN
3508MOST749206SKYŘICE
3508MOST616559SLATINICE U MOSTU
3508MOST903337SOUŠ
3508MOST699748STŘIMICE
3508MOST689335SVINČICE
3508MOST770540TŘEBUŠICE
3508MOST749214VELEBUDICE
3508MOST725234VOLEVČICE
3508MOST787507VTELNO
3508MOST601250ZAJEČICE U BEČOVA
3508MOST795933ŽELENICE U MOSTU
3508MOST796824ŽIDOVICE U BEČOVA
3509TEPLICE604208BÍLINA
3509TEPLICE604283BÍLINA ÚJEZD
3509TEPLICE608246BÍLKA
3509TEPLICE675288BOHOSUDOV
3509TEPLICE608254BOŘISLAV
3509TEPLICE614858BŘEŠŤANY
3509TEPLICE614866BŘEŽÁNKY
3509TEPLICE616702BYSTŘANY
3509TEPLICE616737BYSTŘANY-SVĚTICE
3509TEPLICE617342BŽANY
3509TEPLICE794309ČERNČICE U ŽALAN
3509TEPLICE700380ČERVENÝ ÚJEZD U MUKOVA
3509TEPLICE738719DŘÍNEK
3509TEPLICE675385FOJTOVICE U KRUPKY
3509TEPLICE675377HABARTICE U KRUPKY
3509TEPLICE738727HETOV
3509TEPLICE675334HORNÍ KRUPKA
3509TEPLICE645915HOSTOMICE NAD BÍLINOU
3509TEPLICE648167HROBČICE
3509TEPLICE649228HUDCOV
3509TEPLICE760331CHOTĚJOVICE
3509TEPLICE760340CHOTOVENKA
3509TEPLICE648175CHOUČ
3509TEPLICE604348CHUDEŘICE U BÍLINY
3509TEPLICE658472JENIŠŮV ÚJEZD
3509TEPLICE665401KLADRUBY U TEPLIC
3509TEPLICE675261KRUPKA
3509TEPLICE709221KŘEMYŽ
3509TEPLICE648183KUČLÍN
3509TEPLICE697702KVÍTKOV U MODLAN
3509TEPLICE679844LEDVÍCE
3509TEPLICE617351LHENICE U BŽAN
3509TEPLICE684821LIPTICE
3509TEPLICE689653LYSEC
3509TEPLICE743097MALHOSTICE
3509TEPLICE675300MARSOV U KRUPKY
3509TEPLICE693227MĚRUNICE
3509TEPLICE648191MIROŠOVICE
3509TEPLICE697711MODLANY
3509TEPLICE675393MOHELNICE U KRUPKY
3509TEPLICE648205MRZLICE
3509TEPLICE700398MUKOV
3509TEPLICE6167HNECHVÁLÍCE U BYSTŘAN
3509TEPLICE911780NOVÁ VES U TEPLIC
3509TEPLICE675296NOVÉ MODLANY
3509TEPLICE706876NOVOSEDLICE
3509TEPLICE709239OHNÍČ
3509TEPLICE760382POHRADICE
3509TEPLICE733105PROBOŠTOV U TEPLIC
3509TEPLICE766208PROSETICE
3509TEPLICE738735RADOVESICE U BÍLINY
3509TEPLICE648213RAZÍCE
3509TEPLICE743101RTYNĚ NAD BÍLINOU
3509TEPLICE751502SOBĚDRUHY
3509TEPLICE751570SOBĚCHLEBY U KRUPKY
3509TEPLICE752941SRBICE
3509TEPLICE697729SUCHÉ
3509TEPLICE760366SVĚTEC
3509TEPLICE760374ŠTRBICE
3509TEPLICE766003TEPLICE
3509TEPLICE766135TEPLICE-ŘETENICE
3509TEPLICE766259TEPLICE-TRNOVANY
3509TEPLICE648221TVRDÍN
3509TEPLICE774090ÚJEZDEČEK
3509TEPLICE675318UNČÍN U KRUPKY
3509TEPLICE743127VELVĚTY
3509TEPLICE697737VÉŠŤANY
3509TEPLICE675351VRCHOSLAV
3509TEPLICE789381VŠECHLAPY U ZABRUŠAN
3509TEPLICE789399ZABRUŠANY
3509TEPLICE794325ZALANÝ
3509TEPLICE789402ŽELÉNKY
3509TEPLICE697745ŽICHLICE U MODLAN
3509TEPLICE693235ŽICHOV
3509TEPLICE796999ŽIM
3510ÚSTÍ NAD LABEM688380ARNULTOVICE U LUČNÍHO CHVOJNA
3510ÚSTÍ NAD LABEM641715BABINY I
3510ÚSTÍ NAD LABEM641693BABINY II
3510ÚSTÍ NAD LABEM641634BLÁHOV
3510ÚSTÍ NAD LABEM608955BOŽTĚŠICE
3510ÚSTÍ NAD LABEM609901BRNÁ NAD LABEM
3510ÚSTÍ NAD LABEM690678BŘEZÍ U MALEČOVA
3510ÚSTÍ NAD LABEM759805BUDOV U SVÁDOVA
3510ÚSTÍ NAD LABEM746410CÍRKVICE
3510ÚSTÍ NAD LABEM683396ČERMNÁ U LIBOUCHCE
3510ÚSTÍ NAD LABEM765139ČEŘENIŠTĚ
3510ÚSTÍ NAD LABEM726753ČESKÝ BUKOV
3510ÚSTÍ NAD LABEM623270ČESKÝ ÚJEZD
3510ÚSTÍ NAD LABEM775894DĚLOUŠ
3510ÚSTÍ NAD LABEM757772DOBĚTICE
3510ÚSTÍ NAD LABEM630365DOLNÍ ZÁLEZLY
3510ÚSTÍ NAD LABEM633496DUBICE NAD LABEM
3510ÚSTÍ NAD LABEM636398HABROVANY U ŘEHLOVIC
3510ÚSTÍ NAD LABEM636436HABROVÍCE
3510ÚSTÍ NAD LABEM641677HOMOLE U PANNY
3510ÚSTÍ NAD LABEM765147HORNÍ ZÁLEZLY
3510ÚSTÍ NAD LABEM645982HOSTOVICE U ÚSTÍ NAD LABEM
3510ÚSTÍ NAD LABEM647985HRBOVICE
3510ÚSTÍ NAD LABEM650498CHABAŘOVICE
3510ÚSTÍ NAD LABEM651796CHLUMEC U CHABAŘOVIC
3510ÚSTÍ NAD LABEM654736CHUDEROV
3510ÚSTÍ NAD LABEM654744CHUDEROVEC
3510ÚSTÍ NAD LABEM630373CHVALOV
3510ÚSTÍ NAD LABEM795151KNÍNICE U LIBOUCHCE
3510ÚSTÍ NAD LABEM690686KOJETICE U MALEČOVA
3510ÚSTÍ NAD LABEM671029KOŠTOV
3510ÚSTÍ NAD LABEM775266KRÁSilÉ BŘEZNO
3510ÚSTÍ NAD LABEM673986KRÁSNÝ LES V KRUŠNÝCH HORÁCH
3510ÚSTÍ NAD LABEM690465LEŠTINA U MALÉHO BŘEZNA
3510ÚSTÍ NAD LABEM641685LHOTA POD PANNOU
3510ÚSTÍ NAD LABEM683418LIBOUCHEC
3510ÚSTÍ NAD LABEM684546LIBOV
3510ÚSTÍ NAD LABEM684554LIPOVÁ POD BLANSKEM
3510ÚSTÍ NAD LABEM686433LOCHOČICE
3510ÚSTÍ NAD LABEM688398LUČNÍ CHVOJNO
3510ÚSTÍ NAD LABEM726761LUŽEC
3510ÚSTÍ NAD LABEM726770LYSÁ
3510ÚSTÍ NAD LABEM690481MALÉ BŘEZNO NAD LABEM
3510ÚSTÍ NAD LABEM778851MALÉ CHVOJNO
3510ÚSTÍ NAD LABEM690694MALEČOV
3510ÚSTÍ NAD LABEM726788MAŠOVICE
3510ÚSTÍ NAD LABEM726796MIRKOV
3510ÚSTÍ NAD LABEM688401MNICHOV U LUČNÍHO CHVOJNA
3510ÚSTÍ NAD LABEM698164MOJŽÍŘ
3510ÚSTÍ NAD LABEM633500MORAVANY U DUBIC
3510ÚSTÍ NAD LABEM673994NAKLÉŘOV
3510ÚSTÍ NAD LABEM690708NĚMČÍ U MALEČOVA
3510ÚSTÍ NAD LABEM726800NEŠTĚDICE
3510ÚSTÍ NAD LABEM703869NEŠTĚMICE
3510ÚSTÍ NAD LABEM705616NOVÁ VES
3510ÚSTÍ NAD LABEM759813OLEŠNICE U SVÁDOVA
3510ÚSTÍ NAD LABEM767093OSTROV U TISÉ
3510ÚSTÍ NAD LABEM720097PETROVICE U CHABAŘOVIC
3510ÚSTÍ NAD LABEM755401PODLEŠÍN U STEBNA
3510ÚSTÍ NAD LABEM690716POHOŘÍ U MALEČOVA
3510ÚSTÍ NAD LABEM726818POVRLY
3510ÚSTÍ NAD LABEM765155PROBOŠTOV U TAŠOVA
3510ÚSTÍ NAD LABEM775002PŘEDLICE
3510ÚSTÍ NAD LABEM735078PŘESTANOV
3510ÚSTÍ NAD LABEM633518RADEJČÍN
3510ÚSTÍ NAD LABEM684562RADEŠÍN U LIPOVÉ
3510ÚSTÍ NAD LABEM741833ROUDNÍKY
3510ÚSTÍ NAD LABEM726826ROZTOKY NAD LABEM
3510ÚSTÍ NAD LABEM744051RÝDEČ
3510ÚSTÍ NAD LABEM744450RYJÍCE
3510ÚSTÍ NAD LABEM745031ŘEHLOVÍCE
3510ÚSTÍ NAD LABEM744069ŘETOUŇ
3510ÚSTÍ NAD LABEM746428SEBUZÍN
3510ÚSTÍ NAD LABEM748480SKOROTICE U ÚSTÍ NAD LABEM
3510ÚSTÍ NAD LABEM684571SLAVOŠOV
3510ÚSTÍ NAD LABEM753181STADICE
3510ÚSTÍ NAD LABEM755419STEBNO U DUBIC
3510ÚSTÍ NAD LABEM755818STRADOV U CHABAŘOVIC
3510ÚSTÍ NAD LABEM636444STRÁŽKY U HABROVIC
3510ÚSTÍ NAD LABEM775258STŘEKOV
3510ÚSTÍ NAD LABEM623288STŘÍŽOVICE U ÚSTÍ NAD LABEM
3510ÚSTÍ NAD LABEM755427SUCHÁ U STEBNA
3510ÚSTÍ NAD LABEM641707SULETICE
3510ÚSTÍ NAD LABEM759830SVÁDOV
3510ÚSTÍ NAD LABEM726834ŠACHOV
3510ÚSTÍ NAD LABEM765163TAŠOV
3510ÚSTÍ NAD LABEM767115TISÁ
3510ÚSTÍ NAD LABEM774979TRMICE
3510ÚSTÍ NAD LABEM771368TUCHOMYŠL
3510ÚSTÍ NAD LABEM793710TÝNIŠTĚ U ZUBRNIC
3510ÚSTÍ NAD LABEM776726VALTÍŘOV NAD LABEM
3510ÚSTÍ NAD LABEM776807VAŇOV
3510ÚSTÍ NAD LABEM765732VARVAŽOV U TELNICE
3510ÚSTÍ NAD LABEM778681VELKÉ BŘEZNO
3510ÚSTÍ NAD LABEM778869VELKÉ CHVOJNO
3510ÚSTÍ NAD LABEM673978VĚTROV U KRÁSNÉHO LESA
3510ÚSTÍ NAD LABEM690473VITÍN U MALÉHO BŘEZNA
3510ÚSTÍ NAD LABEM778699VÍTOV U VELKÉHO BŘEZNA
3510ÚSTÍ NAD LABEM775118VŠEBOŘICE
3510ÚSTÍ NAD LABEM787621VYKLICE
3510ÚSTÍ NAD LABEM787639ZALUŽANY U VYKLIČ
3510ÚSTÍ NAD LABEM793728ZUBRNICE
3510ÚSTÍ NAD LABEM794490ŽANDOV U CHLUMCE
3510ÚSTÍ NAD LABEM795160ŽĎÁR U VELKÉHO CHVOJNA
3510ÚSTÍ NAD LABEM654779ŽEŽICE U CHUDEROVA
3601HAVLÍČKŮV BROD657999BĚLÁ U JEDLÉ
3601HAVLÍČKŮV BROD795615BENÁTKY U ŽDÍRCE NAD DOUBRAVOU
3601HAVLÍČKŮV BROD700177BENETICE U SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU
3601HAVLÍČKŮV BROD603554BEZDĚKOV U KRÁSNÉ HORY
3601HAVLÍČKŮV BROD652873BÍLEK
3601HAVLÍČKŮV BROD638285BOŇKOV
3601HAVLÍČKŮV BROD673447BRATROŇOV
3601HAVLÍČKŮV BROD613843BŘEVNICE
3601HAVLÍČKŮV BROD723410BŘEZINKA U HAVLÍČKOVA BRODU
3601HAVLÍČKŮV BROD621234CIBOTÍN
3601HAVLÍČKŮV BROD618187ČACHOTÍN
3601HAVLÍČKŮV BROD673455ČEKÁNOV
3601HAVLÍČKŮV BROD621242ČESKÁ BĚLÁ
3601HAVLÍČKŮV BROD667196ČESKÝ DVŮR
3601HAVLÍČKŮV BROD672165DÁLČICE
3601HAVLÍČKŮV BROD740012DOBRÁ VODA LIPNICKÁ
3601HAVLÍČKŮV BROD658006DOBRÁ VODA U JEDLÉ
3601HAVLÍČKŮV BROD627321DOBROHOSTOV
3601HAVLÍČKŮV BROD768782DOBROVÍTOVA LHOTA
3601HAVLÍČKŮV BROD629405DOLNÍ KŘUPÁ U HAVLÍČKOVA BRODU
3601HAVLÍČKŮV BROD792586DUBÍ
3601HAVLÍČKŮV BROD635481GOLČŮV JENíKOV
3601HAVLÍČKŮV BROD637963HAVLÍČKOVA BOROVÁ
3601HAVLÍČKŮV BROD637823HAVLÍČKŮV BROD
3601HAVLÍČKŮV BROD638293HERÁLEC
3601HAVLÍČKŮV BROD639541HLUBOKÁ U KRUCEMBURKU
3601HAVLÍČKŮV BROD643157HORNÍ KŘUPÁ U HAVLÍČKOVA BRODU
3601HAVLÍČKŮV BROD790192HORNÍ PASEKA
3601HAVLÍČKŮV BROD644358HORNÍ STUDENEC
3601HAVLÍČKŮV BROD781932HOSTOVLICE
3601HAVLÍČKŮV BROD723444HURTOVA LHOTA
3601HAVLÍČKŮV BROD709638CHLÍSTOV U OKROUHLICE
3601HAVLÍČKŮV BROD627330CHVÁLKOV
3601HAVLÍČKŮV BROD655627CHYŠKA
3601HAVLÍČKŮV BROD658022JEDLÁ
3601HAVLÍČKŮV BROD658111JEDOUCHOV
3601HAVLÍČKŮV BROD746843JÍLEM U SEDLETÍNA
3601HAVLÍČKŮV BROD660019JILEMNÍK
3601HAVLÍČKŮV BROD662372JIŘÍKOV U KAMENE
3601HAVLÍČKŮV BROD717061JITKOV
3601HAVLÍČKŮV BROD662542KAMENICE U HERÁLCE
3601HAVLÍČKŮV BROD723452KLANEČNÁ
3601HAVLÍČKŮV BROD781959KLÁŠTER U VILÉMOVA
3601HAVLÍČKŮV BROD667200KNYK
3601HAVLÍČKŮV BROD795623KOHOUTOV U ŽDÍRCE NAD DOUBRAV.
3601HAVLÍČKŮV BROD667749KOCHÁNOV
3601HAVLÍČKŮV BROD638315KOJEČÍN
3601HAVLÍČKŮV BROD667871KOJETÍN U HAVLÍČKOVA BRODU
3601HAVLÍČKŮV BROD673463KOJKOVICE
3601HAVLÍČKŮV BROD673471KOJKOVIČKY
3601HAVLÍČKŮV BROD768791KOŇKOVICE
3601HAVLÍČKŮV BROD673480KRÁSNÁ HORA
3601HAVLÍČKŮV BROD674125KRÁTKÁ VES
3601HAVLÍČKŮV BROD676624KRUCEMBURK
3601HAVLÍČKŮV BROD678252KVASETICE U KVĚTINOVÁ
3601HAVLÍČKŮV BROD678261KVĚTINOV
3601HAVLÍČKŮV BROD758949KVĚTNOV
3601HAVLÍČKŮV BROD678422KYJOV U HAVLÍČKOVA BRODU
3601HAVLÍČKŮV BROD680443LEŠKOVICE
3601HAVLÍČKŮV BROD680478LEŠTINA U HERÁLCE
3601HAVLÍČKŮV BROD671673LEŠTINA U LEDČE NAD SÄZAVOU
3601HAVLÍČKŮV BROD683906LÍPA U HAVLÍČKOVA BRODU
3601HAVLÍČKŮV BROD684198LIPNICE NAD SÁZAVOU
3601HAVLÍČKŮV BROD797570MACOUROV
3601HAVLÍČKŮV BROD603651MALOCHYNĚ
3601HAVLÍČKŮV BROD693979MICHALOVICE U HAVLÍČKOVA BRODU
3601HAVLÍČKŮV BROD694118MIKULÁŠOV
3601HAVLÍČKŮV BROD695769MÍROVKA
3601HAVLÍČKŮV BROD780031MIŘÁTKY
3601HAVLÍČKŮV BROD697826MODLÍKOV U PŘIBYSLAVI
3601HAVLÍČKŮV BROD635502NASAVRKY U GOLČOVA JENÍKOVA
3601HAVLÍČKŮV BROD733458NEZDÍN
3601HAVLÍČKŮV BROD710296OLEŠNÁ U HAVLÍČKOVA BRODU
3601HAVLÍČKŮV BROD717070OUDOLEŇ
3601HAVLÍČKŮV BROD718491PAVLOV U HERÁLCE
3601HAVLÍČKŮV BROD637955PERKNOV
3601HAVLÍČKŮV BROD637971PERŠÍKOV
3601HAVLÍČKŮV BROD720101PETROVICE U ŠTOKŮ
3601HAVLÍČKŮV BROD772747PETROVICE U UHELNÉ PŘÍBRAMĚ
3601HAVLÍČKŮV BROD723053POČÁTKY U CHOTĚBOŘE
3601HAVLÍČKŮV BROD723479PODĚBABY
3601HAVLÍČKŮV BROD635537PODMOKY U GOLČOVA JENÍKOVA
3601HAVLÍČKŮV BROD724645POHLED
3601HAVLÍČKŮV BROD733431PROSÍČKA
3601HAVLÍČKŮV BROD738166RADŇOV U KVĚTINOVÁ
3601HAVLÍČKŮV BROD738361RADOSTÍN U HAVLÍČKOVA BRODU
3601HAVLÍČKŮV BROD739294RANKOV U CHOTĚBOŘE
3601HAVLÍČKŮV BROD740021REJČKOV
3601HAVLÍČKŮV BROD735701RONOV NAD SÁZAVOU
3601HAVLÍČKŮV BROD742392ROZSOCHATEC
3601HAVLÍČKŮV BROD743909RYBNÍČEK U HABRŮ
3601HAVLÍČKŮV BROD635545ŘÍMOVICE
3601HAVLÍČKŮV BROD746851SEDLETÍN
3601HAVLÍČKŮV BROD724653SIMTANY
3601HAVLÍČKŮV BROD748811SIRAKOVICE
3601HAVLÍČKŮV BROD747858SKÁLA U HAVLÍČKOVA BRODU
3601HAVLÍČKŮV BROD748391SKORKOV U HERÁLCE
3601HAVLÍČKŮV BROD748820SKRYJE U GOLČOVA JENÍKOVA
3601HAVLÍČKŮV BROD749036SKUHROV U HAVLÍČKOVA BRODU
3601HAVLÍČKŮV BROD717088SLAVĚTÍN U OUDOLENĚ
3601HAVLÍČKŮV BROD750328SLAVNÍČ
3601HAVLÍČKŮV BROD752002SOBÍŇOV
3601HAVLÍČKŮV BROD754633STARÉ RANSKO
3601HAVLÍČKŮV BROD772577STRUŽINEC
3601HAVLÍČKŮV BROD758051STŘÍŽOV U CHOTĚBOŘE
3601HAVLÍČKŮV BROD748838STUPÁROVÍCE
3601HAVLÍČKŮV BROD758965SUCHÁ U HAVLÍČKOVA BRODU
3601HAVLÍČKŮV BROD786004SYCHROV U LEDČE NAD SÁZAVOU
3601HAVLÍČKŮV BROD693987ŠMOLOVY U HAVLÍČKOVA BRODU
3601HAVLÍČKŮV BROD766631TERMESIVY
3601HAVLÍČKŮV BROD768804TRPIŠOVICE
3601HAVLÍČKŮV BROD667757ÚHOŘILKA
3601HAVLÍČKŮV BROD774766ÚSOBÍ
3601HAVLÍČKŮV BROD775649UTÍN
3601HAVLÍČKŮV BROD709671VADÍN
3601HAVLÍČKŮV BROD780049VEPŘÍKOV
3601HAVLÍČKŮV BROD746860VESELÁ U SEDLETÍNA
3601HAVLÍČKŮV BROD723487VESELICE U HAVLÍČKOVA BRODU
3601HAVLÍČKŮV BROD780961VESELÝ ŽĎÁR
3601HAVLÍČKŮV BROD781321VĚŽ
3601HAVLÍČKŮV BROD673501VOLICHOV
3601HAVLÍČKŮV BROD786012VRBKA U LEDČE NAD SÁZAVOU
3601HAVLÍČKŮV BROD635553VRTĚŠICE
3601HAVLÍČKŮV BROD695785VYSOKÁ U HAVLÍČKOVA BRODU
3601HAVLÍČKŮV BROD667234ZBOŽICE
3601HAVLÍČKŮV BROD792608ZDISLAVICE U HERÁLCE
3601HAVLÍČKŮV BROD781941ZHOŘ U VILÉMOVA
3601HAVLÍČKŮV BROD795640ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
3601HAVLÍČKŮV BROD660027ŽDÍREC U POHLEDU
3601HAVLÍČKŮV BROD796115ŽELEZNÉ HORKY
3601HAVLÍČKŮV BROD797596ŽIŽKOVO POLE
3602HRADEC KRÁLOVÉ600946BARCHŮVEK
3602HRADEC KRÁLOVÉ602086BENÁTKY
3602HRADEC KRÁLOVÉ693057BYDŽOVSKÁ LHOTKA
3602HRADEC KRÁLOVÉ750913ČERVENĚVES
3602HRADEC KRÁLOVÉ747921ČÍBUZ
3602HRADEC KRÁLOVÉ624012ČÍŠTĚVES
3602HRADEC KRÁLOVÉ700941BUD U MŽAN
3602HRADEC KRÁLOVÉ639923HLUŠICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ639931HLUŠIČKY
3602HRADEC KRÁLOVÉ640026HNĚVČEVES
3602HRADEC KRÁLOVÉ752622HORNÍ ČERNŮTKY
3602HRADEC KRÁLOVÉ628174HORNÍ DOHALICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ645362HOŘÍNĚVES
3602HRADEC KRÁLOVÉ751251HUBÍLES
3602HRADEC KRÁLOVÉ649317HUMBURKY
3602HRADEC KRÁLOVÉ651541CHLUM U HRADCE KRÁLOVÉ
3602HRADEC KRÁLOVÉ651800CHLUMEC NAD CÍDLINOU
3602HRADEC KRÁLOVÉ672491CHMELOVICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ654787CHUDEŘICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ707198CHUDONICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ782157JANOVICE U VÍNAŘ
3602HRADEC KRÁLOVÉ658367JENÍKOVICE U HRADCE KRÁLOVÉ
3602HRADEC KRÁLOVÉ658529JEŘÍČKY
3602HRADEC KRÁLOVÉ720119KANICE U PETROVIC
3602HRADEC KRÁLOVÉ663182KÁRANICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ665428KLAMOŠ
3602HRADEC KRÁLOVÉ755761KLENICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ732869KOBYLICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ782165KOZOJÍDKY U VINAR
3602HRADEC KRÁLOVÉ672505KRÁLIKY U NOVÉHO BYDŽOVA
3602HRADEC KRÁLOVÉ750921KŘIČOV
3602HRADEC KRÁLOVÉ679887LEJŠOVKA
3602HRADEC KRÁLOVÉ710342LEVÍN NAD CIDLINOU
3602HRADEC KRÁLOVÉ683078LIBNÍKOVICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ683493LIBŘICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ684970LIŠICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ750930LOUČNÁ HORA
3602HRADEC KRÁLOVÉ687634LOVČICE U NOVÉHO BYDŽOVA
3602HRADEC KRÁLOVÉ688291LUČICE U CHLUMCE NAD CIDLINOU
3602HRADEC KRÁLOVÉ689009LUKOVÁ NAD CIDLINOU
3602HRADEC KRÁLOVÉ689271LUŽEC NAD CIDLINOU
3602HRADEC KRÁLOVÉ692212MÁSLOJEDY
3602HRADEC KRÁLOVÉ700801MYŠTĚVES
3602HRADEC KRÁLOVÉ703397NEPOLISY
3602HRADEC KRÁLOVÉ707163NOVÝ BYDŽOV
3602HRADEC KRÁLOVÉ709280OHNIŠŤANY
3602HRADEC KRÁLOVÉ710351OLEŠNICE NAD CIDLINOU
3602HRADEC KRÁLOVÉ726541PILETICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ672513PODOLIBY
3602HRADEC KRÁLOVÉ726559POUCHOV
3602HRADEC KRÁLOVÉ732885PRASEK
3602HRADEC KRÁLOVÉ735299PŘEVÝŠOV
3602HRADEC KRÁLOVÉ736473PŠÁNKY
3602HRADEC KRÁLOVÉ743674RUSEK
3602HRADEC KRÁLOVÉ752631SADOVÁ U SOVĚTIC
3602HRADEC KRÁLOVÉ747408SENDRAŽICE U SMIŘIC
3602HRADEC KRÁLOVÉ748013SKALICKÁ NAD LABEM
3602HRADEC KRÁLOVÉ754927SKŘENĚŘ
3602HRADEC KRÁLOVÉ748960SKŘIVANY
3602HRADEC KRÁLOVÉ750671SLOUPNO NAD CIDLINOU
3602HRADEC KRÁLOVÉ782173SMIDARSKÁ LHOTA
3602HRADEC KRÁLOVÉ751260SMRŽOV U SMIŘIC
3602HRADEC KRÁLOVÉ754056STARÁ VODA
3602HRADEC KRÁLOVÉ754943STARÝ BYDŽOV
3602HRADEC KRÁLOVÉ762032ŠAPLAVA
3602HRADEC KRÁLOVÉ665436ŠTÍT
3602HRADEC KRÁLOVÉ782181VINARY U SMIDAR
3602HRADEC KRÁLOVÉ797405VRCHOVNICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ787671VÝRAVA
3602HRADEC KRÁLOVÉ707210ZÁBĚDOV
3602HRADEC KRÁLOVÉ789674ZADRAŽANY
3602HRADEC KRÁLOVÉ790338ZACHRAŠŤANY
3602HRADEC KRÁLOVÉ732893ZDECHOVICE U NOVÉHO BYDŽOVA
3602HRADEC KRÁLOVÉ797413ŽELKOVICE
3602HRADEC KRÁLOVÉ797421ŽÍŽELEVES
3603CHRUDIM777358BABÁKOV
3603CHRUDIM601594BĚLÁ
3603CHRUDIM639346BLATNO U HLINSKÁ
3603CHRUDIM607410BOR U SKUTČE
3603CHRUDIM646130BŘEZINKA U HOŠŤALOVIC
3603CHRUDIM776921CÍTKOV
3603CHRUDIM618179ČACHNOV
3603CHRUDIM697036ČEJKOVICE U MLADOŇOVIC
3603CHRUDIM621668ČESKÁ RYBNÁ
3603CHRUDIM697044DEBLOV
3603CHRUDIM625337DĚDOVÁ
3603CHRUDIM641120DOLNÍ HOLETÍN
3603CHRUDIM630527DOLY
3603CHRUDIM680486DOUBRAVICE U LEŠTINY
3603CHRUDIM634476FILIPOV
3603CHRUDIM634701FRANTIŠKY
3603CHRUDIM637084HAMRY U HLINSKÁ
3603CHRUDIM695891HAVLOVICE U MIŘETIC
3603CHRUDIM641979HLÍNA
3603CHRUDIM639303HLINSKO V ČECHÁCH
3603CHRUDIM639559HLUBOKÁ U SKUTČE
3603CHRUDIM640034HNĚVĚTICE
3603CHRUDIM641138HOLETÍN
3603CHRUDIM698342HOLIČKY U CHRUDIMI
3603CHRUDIM646148HOŠŤALOVICE
3603CHRUDIM650561CHACHOLICE
3603CHRUDIM651559CHLUM U HLINSKÁ
3603CHRUDIM698351JANOVICE U CHRUDIMI
3603CHRUDIM658359JENÍKOV U HLINSKÁ
3603CHRUDIM665266KLADNO U HLINSKÁ
3603CHRUDIM670260KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE
3603CHRUDIM675075KROUNA
3603CHRUDIM749788KUNČÍ
3603CHRUDIM767298KVASÍN
3603CHRUDIM679488LAŽANY U SKUTČE
3603CHRUDIM680419LEŠANY
3603CHRUDIM680508LEŠTINA
3603CHRUDIM680575LEŠTINKA
3603CHRUDIM791695LHOTA U SKUTČE
3603CHRUDIM683159LIBOMĚŘICE
3603CHRUDIM683167LICIBOŘICE
3603CHRUDIM701033LICOMĚLICE
3603CHRUDIM785857LOUKA U VRBATOVA KOSTELCE
3603CHRUDIM688908LUKAVICE
3603CHRUDIM692093MARTINICE U SKUTČE
3603CHRUDIM693103MENTOUR
3603CHRUDIM695921MIŘETICE U NASAVRK
3603CHRUDIM695947MIŘETÍN
3603CHRUDIM706299MOKRA LHOTA
3603CHRUDIM700029MRÁKOTfN U SKUTČE
3603CHRUDIM763322MRAVÍN
3603CHRUDIM701041NAČEŠICE
3603CHRUDIM776939NEROZHOVICE
3603CHRUDIM749141NOVÁ VES U SKUTČE
3603CHRUDIM706302NOVÉ HRADY U SKUTČE
3603CHRUDIM709395OCHOZ U NASAVRK
3603CHRUDIM709948OLDŘETICE
3603CHRUDIM710075OLDŘIŠ U HLINSKÁ
3603CHRUDIM715981OSTROV
3603CHRUDIM716626OTRADOV
3603CHRUDIM718173PASEKY U PROSEČE
3603CHRUDIM719226PERÁLEC
3603CHRUDIM745219PĚŠICE
3603CHRUDIM697079PETŘÍKOVICE U MLADOŇOVIC
3603CHRUDIM680516PODHOŘANY U NOVÝCH HRADŮ
3603CHRUDIM723703PODHOŘANY U RONOVA
3603CHRUDIM724009PODLÍŠŤANY
3603CHRUDIM733172PODMĚSTÍ
3603CHRUDIM697087POHLED U MLADOŇOVIC
3603CHRUDIM725021POKŘIKOV
3603CHRUDIM745227POPOVEC U ŘEPNÍKU
3603CHRUDIM733181PROSEČ U SKUTČE
3603CHRUDIM733393PROSETÍN U HLINSKÁ
3603CHRUDIM734241PŘEDHRADÍ U SKUTČE
3603CHRUDIM777366PŘÍKRAKOV
3603CHRUDIM737151RABŠTEJNSKÁ LHOTA
3603CHRUDIM737437RADČICE U SKUTČE
3603CHRUDIM739260RANÁ U HLINSKÁ
3603CHRUDIM744085RYCHNOV
3603CHRUDIM745235ŘEPNÍKY
3603CHRUDIM749168SKUTEČ
3603CHRUDIM642002SMRČEK U ŽUMBERKU
3603CHRUDIM737160SMRKOVÝ TÝNEC
3603CHRUDIM752878SRBCE U LUŽE
3603CHRUDIM639397SRNÍ U HLINSKA
3603CHRUDIM782611STAN U HLINSKA
3603CHRUDIM755800STRADOUŇ
3603CHRUDIM757527STŘEMOŠICE
3603CHRUDIM639575STŘÍTEŽ U SKUTČE
3603CHRUDIM758493STUDNICE U HLINSKA
3603CHRUDIM760706SVÍDNICE U SLATIŇAN
3603CHRUDIM761583SVRATOUCH
3603CHRUDIM749800ŠKROVÁD
3603CHRUDIM763331ŠTĚNEC
3603CHRUDIM791709ŠTĚPÁNOV U SKUTČE
3603CHRUDIM764680ŠVIHOV
3603CHRUDIM767310TISOVEC
3603CHRUDIM760714TRPIŠOV
3603CHRUDIM772798ÚHERČICE
3603CHRUDIM777374VČELÁKOV
3603CHRUDIM782190VINARY U VYSOKÉHO MÝTA
3603CHRUDIM782629VÍTANOV
3603CHRUDIM724025VÍŽKY
3603CHRUDIM784656VOJTĚCHOV U HLINSKÁ
3603CHRUDIM784851VOLETICE
3603CHRUDIM785865VRBATŮV KOSTELEC
3603CHRUDIM688924VÝSONÍN
3603CHRUDIM789038VYŽICE
3603CHRUDIM733199ZÁBOŘÍ U PROSEČE
3603CHRUDIM758507ZALÍBENÉ
3603CHRUDIM791717ZBOŽNOV
3603CHRUDIM698385ZBYHNĚVICE
3603CHRUDIM719234ZDERAZ
3603CHRUDIM689262ZDISLAV
3603CHRUDIM795500ŽĎAREC U SKUTČE
3603CHRUDIM797839ŽUMBERK
3604JIČÍN694991BAČALKY
3604JIČÍN659631BARTOUŠOV U JIČÍNĚVSI
3604JIČÍN601101BAŠNICE
3604JIČÍN601462BÉCHARY
3604JIČÍN601829BĚLÁ U PECKY
3604JIČÍN603813BEZNÍK
3604JIČÍN627101BÍLSKO U HOŘIC
3604JIČÍN772658BÍLSKO U KOPIDLNA
3604JIČÍN605930BOHÁŇKA
3604JIČÍN607568BOREK U MILETÍNA
3604JIČÍN724521BRADA
3604JIČÍN609790BRDO
3604JIČÍN625914BRODEK
3604JIČÍN679283BRTEV
3604JIČÍN638871BŘEZINA U JIČÍNA
3604JIČÍN683515BŘEZKA
3604JIČÍN614793BŘEZOVÍCE
3604JIČÍN615064BŘÍŠŤANY
3604JIČÍN778117BUKVICE
3604JIČÍN771767BUTOVES
3604JIČÍN616907BYSTŘICE
3604JIČÍN617709CIDLINA
3604JIČÍN752070ČÁLOVICE
3604JIČÍN723738ČEJKOVICE U JIČÍNA
3604JIČÍN688819ČERNÍN U LUKAVCE
3604JIČÍN620726ČERVENÁ TŘEMEŠNÁ
3604JIČÍN772461ČESKÁ PROSEČ
3604JIČÍN623466ČEŠOV
3604JIČÍN625922DĚTENICE
3604JIČÍN724530DÍLCE
3604JIČÍN688827DOBEŠ
3604JIČÍN683281DOBŠICE
3604JIČÍN655422DOLANY U CHYJIC
3604JIČÍN628891DOLNÍ ČERNŮTKY
3604JIČÍN629596DOLNÍ LOCHOV
3604JIČÍN679291DOLNÍ NOVÁ VES
3604JIČÍN630985DOMOSLAVICE
3604JIČÍN631159DOUBRAVA
3604JIČÍN631809DRAHORAZ
3604JIČÍN746070DRŠTĚKRYJE
3604JIČÍN737801DŘEVĚNICE
3604JIČÍN638889HLÁSNÁ LHOTA U JIČÍNA
3604JIČÍN641243HOLÍN
3604JIČÍN641332HOLOVOUSY V PODKRKONOŠÍ
3604JIČÍN627089HORNÍ DOBRÁ VODA
3604JIČÍN641251HORNÍ LOCHOV
3604JIČÍN679305HORNÍ NOVÁ VES
3604JIČÍN740870HORNÍ ROKYTŇANY
3604JIČÍN645168HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
3604JIČÍN796484HRADÍŠTKO
3604JIČÍN679313HŘÍDELEC
3604JIČÍN649180HŘMENÍN
3604JIČÍN771775HUBÁLOV
3604JIČÍN696871HUBOJEDY
3604JIČÍN605948CHLOUMEK U HOŘIC
3604JIČÍN651567CHLUM U HOŘIC
3604JIČÍN652423CHOMUTICE
3604JIČÍN652431CHOMUTIČKY
3604JIČÍN697214CHOTEČ U LÁZNÍ BĚLOHRADU
3604JIČÍN654256CHROUSTOV U MILETÍNA
3604JIČÍN645222CHVALINA
3604JIČÍN655431CHYJICE
3604JIČÍN658511JEŘICE
3604JIČÍN659541JIČÍN
3604JIČÍN659649JIČÍNĚVES
3604JIČÍN724564JINOLICE
3604JIČÍN771783KACÁKOVA LHOTA
3604JIČÍN668991KAMENICE U KONECCHLUMÍ
3604JIČÍN741451KARLOV U ROŠKOPOVA
3604JIČÍN724572KBELNICE U JIČÍNA
3604JIČÍN664634KDANICE
3604JIČÍN631817KETEŇ
3604JIČÍN667081KNÉŽNICE
3604JIČÍN669008KONECCHLUMÍ
3604JIČÍN659657KOSTELEC U JIČÍNĚVSI
3604JIČÍN669016KOVÁČ
3604JIČÍN609803KRSMOL
3604JIČÍN736449KŘEŠICE U PSINIC
3604JIČÍN758337KUMBURSKÝ ÚJEZD
3604JIČÍN678813LABOUŇ
3604JIČÍN679321LÁNY U LÁZNÍ BĚLOHRADU
3604JIČÍN752088LAVICE
3604JIČÍN679330LÁZNĚ BĚLOHRAD
3604JIČÍN737810LHÁŇ
3604JIČÍN681679LI BÁŇ
3604JIČÍN623474LIBĚŠICE
3604JIČÍN645214. LIBONICE
3604JIČÍN683299LIBOSOVICE
3604JIČÍN695009LIČNO U MILKOVIC
3604JIČÍN684902LÍSKOVÍCE U OSTROMĚŘE
3604JIČÍN688835LUKAVEC U HOŘIC
3604JIČÍN689238LUŽANY U JIČÍNA
3604JIČÍN683311MÁLECHOVICE
3604JIČÍN691801MARKVARTICE U SOBOTKY
3604JIČÍN694665MILETÍN
3604JIČÍN696897MLADĚJOV V ČECHÁCH
3604JIČÍN697249MLÁZOVICE
3604JIČÍN697371MLÝNEC U KOPIDLNA
3604JIČÍN740217MORAVCICE
3604JIČÍN757551NADSLAV
3604JIČÍN615196NEČAS
3604JIČÍN703273NEMYČEVES
3604JIČÍN683337NEPŘÍVĚC
3604JIČÍN754765NEVRAŤICE
3604JIČÍN706736NOVÉ SMRKOVÍCE
3604JIČÍN652440OBORA U CHOMUTIC
3604JIČÍN746096OHAŘICE
3604JIČÍN641260OHAVEČ
3604JIČÍN713007OSEK U SOBOTKY
3604JIČÍN715727OSTROMĚŘ
3604JIČÍN770124OSTROV V PODKRKONOŠÍ
3604JIČÍN716260OSTRUŽNO U JIČÍNA
3604JIČÍN641278PAŘEZSKÁ LHOTA
3604JIČÍN721786PLHOV
3604JIČÍN723665PODHORNÍ ÚJEZD
3604JIČÍN723746PODHRADÍ U JIČÍNA
3604JIČÍN723851PODKOST
3604JIČÍN724556PODŮLŠÍ
3604JIČÍN725838POPOVICE U JIČÍNA
3604JIČÍN641286PRACHOV
3604JIČÍN679348PROSTŘEDNÍ NOVÁ VES
3604JIČÍN691836PŘÍCHVOJ
3604JIČÍN736457PSINICE
3604JIČÍN631825PŠEVES
3604JIČÍN776556PUSTÁ PROSEČ
3604JIČÍN737828RADIM U JIČÍNA
3604JIČÍN691844RAKOV U MARKVARTIC
3604JIČÍN739456RAŠÍN
3604JIČÍN740225ROBOUSY
3604JIČÍN740501ROHOZNICE U HOŘIC
3604JIČÍN741469ROŠKOPOV
3604JIČÍN742023ROVEŇ U SOBOTKY
3604JIČÍN683353RYTÍŘOVA LHOTA
3604JIČÍN774154ŘEHEČ
3604JIČÍN746100SAMŠINA
3604JIČÍN746321SBĚŘ
3604JIČÍN754374SEDLIŠTĚ U STARÝCH HRADŮ
3604JIČÍN691852SKUŘINA
3604JIČÍN749851SLATINY
3604JIČÍN797693SLAVHOSTICE
3604JIČÍN751499SOBČICE
3604JIČÍN751685SOBĚRAZ
3604JIČÍN752096SOBOTKA
3604JIČÍN752100SPYŠOVÁ
3604JIČÍN752118STAŇKOVA LHOTA
3604JIČÍN753823STARÁ PAKA
3604JIČÍN754382STARÉ HRADY
3604JIČÍN754773STARÉ SMRKOVÍCE
3604JIČÍN772496STAV
3604JIČÍN752126STÉBLOVICE
3604JIČÍN757420STŘELEC
3604JIČÍN757560STŘEVAČ
3604JIČÍN757713STŘÍBRNÍCE V ČECHÁCH
3604JIČÍN737836STUDEŇANY
3604JIČÍN758345STUDÉNKA U NOVÉ PAKY
3604JIČÍN759406SUKORADY U HOŘIC
3604JIČÍN697257SVATOJANSKÝ ÚJEZD
3604JIČÍN630993SYLVÁRŮV ÚJEZD
3604JIČÍN697265ŠÁROVCOVA LHOTA
3604JIČÍN766551TEREZINY DARY
3604JIČÍN751693TĚŠÍN
3604JIČÍN766925TETÍN
3604JIČÍN770132TŘEBNOUŠEVES
3604JIČÍN771147TŘTĚNICE
3604JIČÍN771791TUŘ
3604JIČÍN737844TUŽÍ N
3604JIČÍN772518ÚBISLAVICE
3604JIČÍN772666ÚDRNICE
3604JIČÍN772674ÚDRNICKÁ LHOTA
3604JIČÍN773158ÚHLEJOV
3604JIČÍN774162ÚLIBICE
3604JIČÍN772682ÚNĚTICE
3604JIČÍN741477ÚSTÍ U STARÉ PAKY
3604JIČÍN776530VALDICE
3604JIČÍN616915VAŽICE
3604JIČÍN746339VELEŠICE
3604JIČÍN778133VELÍŠ U JIČÍNA
3604JIČÍN778141VESEC U JIČÍNA
3604JIČÍN683361VESEC U SOBOTKY
3604JIČÍN788341VESELSKÁ LHOTA
3604JIČÍN770141VINICE V PODKRKONOŠÍ
3604JIČÍN782912VITINĚVES
3604JIČÍN796492VLHOŠŤ
3604JIČÍN723673VOJICE
3604JIČÍN784664VOLÁNICE
3604JIČÍN605964VOTUZ
3604JIČÍN785954VRBICE NAD CIDLINOU
3604JIČÍN786608VRŠCE
3604JIČÍN766950VŘESNÍK U TETÍNA
3604JIČÍN788350VYSOKÉ VESELÍ
3604JIČÍN695025ZÁHUBY
3604JIČÍN617725ZÁMEZÍ
3604JIČÍN746118ZÁMOSTÍ
3604JIČÍN772526ZBOŽÍ U NOVÉ PAKY
3604JIČÍN695033ZELENECKÁ LHOTA
3604JIČÍN793281ZLIV U LIBÁNĚ
3604JIČÍN607576ŽELEJOV
3604JIČÍN796123ŽELEZNICE
3604JIČÍN796506ŽERETICE
3604JIČÍN796832ŽIDOVICE
3604JIČÍN659665ŽITĚTÍN
3605NÁCHOD701301BĚLOVES
3605NÁCHOD689831BĚLÝ
3605NÁCHOD750395BLAŽKOV U SLAVOŇOVA
3605NÁCHOD606464BOHUSLAVICE NAD METUJÍ
3605NÁCHOD607711BOROVÁ
3605NÁCHOD638498BROD NAD LABEM
3605NÁCHOD613436BRZICE
3605NÁCHOD614670BŘEZOVÁ U BROUMOVA
3605NÁCHOD628409ČÁSLAVKY
3605NÁCHOD620068ČERNČICE
3605NÁCHOD796565ČERVENÁ HORA
3605NÁCHOD621269ČESKÁ ČERMNÁ
3605NÁCHOD621684ČESKÁ SKALICE
3605NÁCHOD707317DLOUHÉ
3605NÁCHOD627445DOBROŠOV
3605NÁCHOD628417DOLANY U JAROMĚŘE
3605NÁCHOD630063DOLNÍ RADECHOVÁ
3605NÁCHOD701190DOLSKO
3605NÁCHOD733911DOMKOV
3605NÁCHOD744379DOUBRAVICE U ČESKÉ SKALICE
3605NÁCHOD613479HARCOV
3605NÁCHOD638501HEŘMANICE NAD LABEM
3605NÁCHOD718891HONY
3605NÁCHOD790664HORNÍ DOLCE
3605NÁCHOD789356HORNÍ RYBNÍKY
3605NÁCHOD638510HOŘENICE
3605NÁCHOD645281HOŘIČKY
3605NÁCHOD648370HRONOV
3605NÁCHOD649856HUSTÍŘANY
3605NÁCHOD645290CHLÍSTOV U HOŘIČEK
3605NÁCHOD655104CHVALKOVICE V ČECHÁCH
3605NÁCHOD657336JAROMĚŘ
3605NÁCHOD657671JASENNÁ
3605NÁCHOD659088JESTŘEBÍ NAD METUJÍ
3605NÁCHOD659193JETŘICHOV
3605NÁCHOD657441JEZBINY
3605NÁCHOD661449JIZBICE U NÁCHODA
3605NÁCHOD657425JOSEFOV U JAROMĚŘE
3605NÁCHOD733873KLENY
3605NÁCHOD628425KRABČICE
3605NÁCHOD768910KRAMOLNA
3605NÁCHOD706434KRČÍN
3605NÁCHOD681059LHOTA POD HOŘIČKAMI
3605NÁCHOD701211LHOTA U NAHOŘAN
3605NÁCHOD768928LHOTKY
3605NÁCHOD659096LIBCHYNĚ
3605NÁCHOD684031LIPÍ U NÁCHODA
3605NÁCHOD645303LITOBOŘ
3605NÁCHOD689840MACHOV
3605NÁCHOD689858MÁCHOVSKÁ LHOTA
3605NÁCHOD655121MALÁ BUKOVINA U CHVALKOVIC
3605NÁCHOD648451MALÁ ČERMNÁ
3605NÁCHOD621692MALÁ SKALICE
3605NÁCHOD701378MALÉ POŘÍČÍ
3605NÁCHOD701220MĚSTEC U NAHOŘAN
3605NÁCHOD768936MĚSTSKÁ KRAMOLNA
3605NÁCHOD693634MEZILEČÍ
3605NÁCHOD693685MEZILESÍ U NÁCHODA
3605NÁCHOD693693MEZIMĚSTÍ
3605NÁCHOD655139MISKOLEZY
3605NÁCHOD701238NAHOŘANY NAD METUJÍ
3605NÁCHOD701262NÁCHOD
3605NÁCHOD689866NÍZKÁ SRBSKÁ
3605NÁCHOD706442NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
3605NÁCHOD707848NOVÝ PLES
3605NÁCHOD710369OLEŠNICE U ČERVENÉHO KOSTELCE
3605NÁCHOD693642POSADOV
3605NÁCHOD733881PROVODOV
3605NÁCHOD735710PŘIBYSLAV NAD METUJÍ
3605NÁCHOD739413RASOŠKY
3605NÁCHOD621706RATIBOŘÍCE U ČESKÉ SKALICE
3605NÁCHOD762393ROZTOKY NAD METUJÍ
3605NÁCHOD742929ROŽNOV
3605NÁCHOD743631RUPRECHTICE U BROUMOVA
3605NÁCHOD744387RYCHNOVEK
3605NÁCHOD758531ŘEŠETOVÁ LHOTA
3605NÁCHOD621714ŘÍKOV
3605NÁCHOD747360SEMONICE
3605NÁCHOD659100SENDRAŽ
3605NÁCHOD749761SLATINA NAD ÚPOU
3605NÁCHOD750026SLAVĚTÍN NAD METUJÍ
3605NÁCHOD759325SLAVNÝ
3605NÁCHOD750409SLAVOŇOV
3605NÁCHOD638528SLOTOV
3605NÁCHOD621722SPYTA
3605NÁCHOD701335STARÉ MĚSTO NAD METUJÍ
3605NÁCHOD788384STARKOČ U VYSOKOVA
3605NÁCHOD755133STARÝ PLES
3605NÁCHOD655147STŘEZIMĚŘICE
3605NÁCHOD758540STUDNICE U NÁCHODA
3605NÁCHOD759333SUCHÝ DŮL
3605NÁCHOD681067SVĚTLÁ U HOŘIČEK
3605NÁCHOD628441SVINIŠŤANY
3605NÁCHOD733890ŠEŘEČ
3605NÁCHOD762407ŠESTAJOVICE U JAROMĚŘE
3605NÁCHOD762920ŠONOV U NOVÉHO MĚSTA NAD MET.
3605NÁCHOD768952TRUBĚJOV
3605NÁCHOD758558TŘTICE NAD OLEŠNICÍ
3605NÁCHOD681075ÚJEZDEC U HOŘIČEK
3605NÁCHOD655155VELKÁ BUKOVINA U CHVALKOVIC
3605NÁCHOD778419VELKÁ JESENICE
3605NÁCHOD648426VELKÉ POŘÍČÍ
3605NÁCHOD779776VELKÝ TŘEBEŠOV
3605NÁCHOD614688VERNÉŘOVICE
3605NÁCHOD778427VESELICE NAD METUJÍ
3605NÁCHOD681083VESTEC U HOŘIČEK
3605NÁCHOD790681VESTEC U JAROMĚŘE
3605NÁCHOD693723VIŽŇOV
3605NÁCHOD784079VLKOV U JAROMĚŘE
3605NÁCHOD778443VOLOVKA
3605NÁCHOD786527VRCHOVINY
3605NÁCHOD796581VŠELIBY
3605NÁCHOD788121VYSOKÁ SRBSKÁ
3605NÁCHOD788392VYSOKOV-
3605NÁCHOD621731ZÁJEZD U ČESKÉ SKALICE
3605NÁCHOD790699ZALOŇOV
3605NÁCHOD621749ZLÍČ
3605NÁCHOD788147ZLÍČKO
3605NÁCHOD744395ZVOLE
3605NÁCHOD648418ŽABOKRKY
3605NÁCHOD795526ŽDÁRKY
3605NÁCHOD796590ŽERNOV U ČESKÉ SKALICE
3606PARDUBICE609871BENEŠOVICE U PŘELOUČE
3606PARDUBICE604143BÍLÉ VCHYNICE
3606PARDUBICE609889BRLOH U PŘELOUČE
3606PARDUBICE613771BŘEHY
3606PARDUBICE616061BUKOVINA U PŘELOUČE
3606PARDUBICE771571BUMBÁLKA
3606PARDUBICE642975DOLNÍ JELENÍ
3606PARDUBICE630080DOLNÍ ROVEŇ
3606PARDUBICE638951HLAVEČNÍK
3606PARDUBICE641146HOLICE V ČECHÁCH
3606PARDUBICE755575HOLOTĺN
3606PARDUBICE642983HORNÍ JELENÍ
3606PARDUBICE643971HORNÍ ROVEŇ
3606PARDUBICE655015CHVALETICE
3606PARDUBICE655686CHÝŠŤ
3606PARDUBICE656801JANKOVICE U PŘELOUČE
3606PARDUBICE657522JAROSLAV
3606PARDUBICE658120JEDOUSOV
3606PARDUBICE664260KASALICE
3606PARDUBICE665410KLADRUBY NAD LABEM
3606PARDUBICE666131KLENOVKA
3606PARDUBICE667901KOJICE
3606PARDUBICE668079KOLESA
3606PARDUBICE668702KOMÁROV U PŘELOUČE
3606PARDUBICE656810KOZAŠICE
3606PARDUBICE744778LABĚTÍN
3606PARDUBICE678821LABSKÉ CHRČÍCE
3606PARDUBICE679704LEDEC
3606PARDUBICE681113LHOTA POD PŘELOUČÍ
3606PARDUBICE684333LIPOLTÍCE
3606PARDUBICE685283LITĚTINY
3606PARDUBICE685852LITOŠICE
3606PARDUBICE655694MALÉ VÝKLEKY
3606PARDUBICE698181MOKOŠÍN
3606PARDUBICE792233MORAŠICE V ŽELEZNÝCH HORÁCH
3606PARDUBICE797308NERAD
3606PARDUBICE797316NERATOV
3606PARDUBICE718084NOVÉ JESENČANY
3606PARDUBICE768995OPOČNO NAD LOUČNOU
3606PARDUBICE716332OSTŘETÍN
3606PARDUBICE717835PARDUBICKY
3606PARDUBICE722898POBĚŽOVICE U HOLIC
3606PARDUBICE722901POBĚŽOVICE U PŘELOUČE
3606PARDUBICE734560PŘELOUČ
3606PARDUBICE734641PŘELOVÍCE
3606PARDUBICE734691PŘEPYCHY
3606PARDUBICE737640RADHOŠŤ
3606PARDUBICE771589RASOVY
3606PARDUBICE740446ROHOVLÁDOVA BĚLÁ
3606PARDUBICE744786ŘEČANY NAD LABEM
3606PARDUBICE737658SEDLÍŠŤKA
3606PARDUBICE747149SELMICE
3606PARDUBICE747319SEMÍN
3606PARDUBICE747386SEMTÍN
3606PARDUBICE656828SENÍK
3606PARDUBICE752452SOPŘEČ
3606PARDUBICE684350SOVOLUSKÁ LHOTA
3606PARDUBICE752681SOVOLUSKY U PŘELOUČE
3606PARDUBICE717851SPOJIL
3606PARDUBICE792241SPYTOVICE
3606PARDUBICE619990STAROČERNSKO
3606PARDUBICE756318STRAŠOV
3606PARDUBICE717843STUDÁNKA
3606PARDUBICE761401SVOJŠICE U CHOLTIC
3606PARDUBICE681121ŠKUDLY
3606PARDUBICE763403ŠTĚPÁNOV U PŘELOUČE
3606PARDUBICE765694TELČICE
3606PARDUBICE766968TETOV
3606PARDUBICE744794TRNÁVKA
3606PARDUBICE717959TRNOVÁ
3606PARDUBICE769002TRUSNOV
3606PARDUBICE771546TUPESY U PŘELOUČE
3606PARDUBICE771597TURKOVICE U PŘELOUČE
3606PARDUBICE771732TUROV NAD LOUČNOU
3606PARDUBICE772437TÝNIŠŤKO
3606PARDUBICE772976UHERSKO
3606PARDUBICE773689ÚJEZD U PŘELOUČE
3606PARDUBICE774685URBANICE
3606PARDUBICE776955VÁPENO U PŘELOUČE
3606PARDUBICE778052VELINY
3606PARDUBICE780642VESELÍ U PŘELOUČE
3606PARDUBICE783692VLČÍ HABŘINA
3606PARDUBICE784796VOLEČ
3606PARDUBICE716341VYSOKÁ U HOLIC
3606PARDUBICE788210VYSOKÉ CHVOJNO
3606PARDUBICE788473VYŠELNĚVICE
3606PARDUBICE792250ZDECHOVICE
3606PARDUBICE794597ŽÁRAVICE
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU600172ALBRECHTICE NAD ORLICÍ
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU607045BOLEHOŠŤ
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU607614BOROHRÁDEK
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU711934ČÁNKA
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU618624ČASTOLOVICE
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU620203ČERNÍKOVICE
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU622656ČESKÉ MEZIŘÍČÍ
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU623351ČEŠTICE U ČASTOLOVIC
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU623539ČÍČOVÁ
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU631426DOUDLEBY NAD ORLICÍ
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU710377HODĚČÍN
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU656925JANOV V ORLICKÝCH HORÁCH
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU659479JEŽKOVICE
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU660167JÍLOVICE U ČESKÉHO MEZIŘÍČÍ
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU679658KLÁŠTER NAD DĚDINOU
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU670197KOSTELEC NAD ORLICÍ
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU672611KRÁLOVA LHOTA U ČESKÉHO MEZ.
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU676365KŘIVICE
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU679666LEDCE
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU681539LHOTY U POTŠTEJNA
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU769665LIBEL
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU683591LIČNO
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU683949LÍPA NAD ORLICÍ
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU619787MALÁ ČERMNÁ NAD ORLICÍ
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU708895MĚSTEC
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU698211MOKRÉ
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU600199NOVÁ VES U ALBRECHTIC
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU705624NOVÁ VES U VODĚRAD
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU708909OČELICE
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU710385OLEŠNICE U RYCHNOVA N. KNĚŽNOU
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU711951OPOČNO POD ORLICKÝMI HORAMI
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU683604OSTAŠOVICE
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU724939POHOŘÍ U DOBRUŠKY
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU734705PŘEPYCHY U OPOČNA
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU683612RADOSTOVICE U LIČNA
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU622699ROHELNICE
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU748668SKRŠICE
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU761818SYNKOV
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU607622ŠACHOV U BOROHRÁDKU
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU769673TŘEBEŠOV
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU772429TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU784214UHŘÍNOVICE U VODĚRAD
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU619795VELKÁ ČERMNÁ NAD ORLICÍ
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU784222VODĚRADY U RYCHNOVA N. KNĚŽKOU
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU705632VOJENICE
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU787540VYHNANICE U VODĚRAD
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU788457VYSOKÝ ÚJEZD NAD DĚDINOU
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU768367ZÁDOLÍ U TRNOVÁ
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU768375ZÁHORNICE
3607RYCHNOV NAD KNĚŽNOU795224ŽĎÁR NAD ORLICÍ
3608SEMILY695572BĚLÁ U TURNOVA
3608SEMILY608998BRADLECKÁ LHOTA
3608SEMILY628255BUKOVINA U TURNOVA
3608SEMILY771627DALIMĚŘICE
3608SEMILY639982HNANICE POD TROSKAMI
3608SEMILY648574HRUBÁ SKÁLA
3608SEMILY661571KACANOVY
3608SEMILY663328KARLOVICE
3608SEMILY628280MALÝ ROHOZEC
3608SEMILY771686MAŠOV U TURNOVA
3608SEMILY697940MODŘIŠICE
3608SEMILY705802NOVÁ VES NAD POPELKOU
3608SEMILY709336OHRAZENICE U TURNOVA
3608SEMILY710393OLEŠNICE U TURNOVA
3608SEMILY734683PŘEPEŘE U TURNOVA
3608SEMILY695670SEKERKOVÝ LOUČKY
3608SEMILY761851SYŘENOV
3608SEMILY768588TROŠKOVÍCE
3608SEMILY771601TURNOV
3608SEMILY787744VYSKEŘ
3608SEMILY761877ŽĎÁR U KUMBURKU
3608SEMILY710458ŽĎÁR U STARÉ PAKY
3609SVITAVY602094BENÁTKY U LITOMYŠLE
3609SVITAVY606421BOHUŇOVICE U LITOMYŠLE
3609SVITAVY607720BOROVÁ U POLIČKY
3609SVITAVY607991BORŠOV U MORAVSKÉ TŘEBOVÉ
3609SVITAVY608041BORUŠOV
3609SVITAVY614238BŘEZINY U POLIČKY
3609SVITAVY615447BUDISLAV U LITOMYŠLE
3609SVITAVY617491CEREKVIČE NAD LOUČNOU
3609SVITAVY624004ČISTÁ U LITOMYŠLE
3609SVITAVY625639DESNÁ U LITOMYŠLE
3609SVITAVY626074DĚTŘICHOV U MORAVSKÉ TŘEBOVÉ
3609SVITAVY626031DĚTŘICHOV U SVITAV
3609SVITAVY630292DOLNÍ ÚJEZD U LITOMYŠLE
3609SVITAVY642118HORKY
3609SVITAVY644501HORNÍ ÚJEZD U LITOMYŠLE
3609SVITAVY653047CHOTĚNOV
3609SVITAVY653390CHOŤOVICE
3609SVITAVY656950JANOV U LITOMYŠLE
3609SVITAVY657549JAROŠOV U LITOMYŠLE
3609SVITAVY746363KALIŠTĚ U SEBRANIC
3609SVITAVY662411KAMENEC U POLIČKY
3609SVITAVY667595KOCLÍŘOV
3609SVITAVY669521KORNICE
3609SVITAVY669636KORUNA
3609SVITAVY677141KUNČINA
3609SVITAVY669563LAČNOV U KOROUHVE
3609SVITAVY685682LÁNY U LITOMYŠLE
3609SVITAVY698393LAŽANY U LITOMYŠLE
3609SVITAVY680826LEZNÍK
3609SVITAVY685674LITOMYŠL
3609SVITAVY688011LUBNÁ U POLIČKY
3609SVITAVY690007MAKOV U LITOMYŠLE
3609SVITAVY696927MLADĚJOV NA MORAVĚ
3609SVITAVY726044MLADOČOV
3609SVITAVY698407MORAŠICE U LITOMYŠLE
3609SVITAVY698806MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
3609SVITAVY685747NEDOŠÍN
3609SVITAVY702340NEDVĚZÍČKO
3609SVITAVY698415NOVÁ SÍDLA
3609SVITAVY657557NOVÁ VES U JAROŠOVA
3609SVITAVY724742NOVÁ VES U LITOMYŠLE
3609SVITAVY705641NOVÁ VES U MORAVSKÉ TŘEBOVÉ
3609SVITAVY710091OLDŘIŠ U POLIČKY
3609SVITAVY653055OLŠANY U CHOTĚNOVA
3609SVITAVY711454OPÁTOV V ČECHÁCH
3609SVITAVY713104OSÍK
3609SVITAVY718611PAZUCHA
3609SVITAVY617504PEKLA
3609SVITAVY754463PETRUŠOV
3609SVITAVY724751POHODLÍ
3609SVITAVY746371POHORA
3609SVITAVY725358POLIČKA
3609SVITAVY726052POŘÍČÍ U LITOMYŠLE
3609SVITAVY608050PRKLIŠOV
3609SVITAVY736074PŘÍLUKA
3609SVITAVY736821PUSTÁ KAMENICE
3609SVITAVY736899PUSTÁ RYBNÁ
3609SVITAVY754471RADIŠOV
3609SVITAVY744093RYCHNOV NA MORAVĚ
3609SVITAVY617512ŘÍDKÝ
3609SVITAVY698423ŘIKOVICE U LITOMYŠLE
3609SVITAVY745847SÁDEK U POLIČKY
3609SVITAVY746380SEBRANICE U LITOMYŠLE
3609SVITAVY746941SEDLIŠTĚ U LITOMYŠLE
3609SVITAVY754480STARÉ MĚSTO U MORAVSKÉ TŘEBOVÉ
3609SVITAVY756041STRAKOV
3609SVITAVY757870STŘÍTEŽ U POLIČKY
3609SVITAVY759023SUCHÁ LHOTA
3609SVITAVY762661ŠIROKÝ DŮL
3609SVITAVY765708TELECÍ
3609SVITAVY768855TRSTĚNICE U LITOMYŠLE
3609SVITAVY698440TRŽEK U LITOMYŠLE
3609SVITAVY769355TŘEBAŘOV
3609SVITAVY774049ÚJEZDEC U LITOMYŠLE
3609SVITAVY781690VIDLATÁ SEČ
3609SVITAVY685704ZÁHRAĎ
3609SVITAVY636258ŽIPOTÍN
3610TRUTNOV604003BÍLÁ TŘEMEŠNÁ
3610TRUTNOV604135BÍLÉ POLIČANY
3610TRUTNOV628751DOLNÍ BRUSNICE
3610TRUTNOV703206DOLNÍ NEMOJOV
3610TRUTNOV783862DOLNÍ VLČKOVICE
3610TRUTNOV631272DOUBRAVICE U DVORA KRÁLOVÉ
3610TRUTNOV633372DUBENEC
3610TRUTNOV633968DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
3610TRUTNOV642592HORNÍ BRUSNICE
3610TRUTNOV642754HORNÍ DEHTOV
3610TRUTNOV703214HORNÍ NEMOJOV
3610TRUTNOV783871HORNÍ VLČKOVICE
3610TRUTNOV644692HORNÍ ŽĎÁR
3610TRUTNOV648990HŘIBOJEDY
3610TRUTNOV782742HUNTÍŘOV
3610TRUTNOV653641CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ
3610TRUTNOV677001KAŠOV
3610TRUTNOV667692KLADRUBY U KOHOUTOVA
3610TRUTNOV667544KOCBEŘE
3610TRUTNOV782751KOCLÉŘOV
3610TRUTNOV667706KOHOUTOV
3610TRUTNOV782769KOMÁROV U DVORA KRÁLOVÉ
3610TRUTNOV677019KUKS
3610TRUTNOV679127LANŽOV
3610TRUTNOV683388LIBOTOV
3610TRUTNOV684171LIPNICE U DVORA KRÁLOVÉ
3610TRUTNOV685313LITÍČ
3610TRUTNOV699799MOSTEK
3610TRUTNOV706353NOVÉ LESY
3610TRUTNOV703222NOVÝ NEMOJOV
3610TRUTNOV679151SEDLEC U LANŽOVA
3610TRUTNOV699811SOUVRAŤ
3610TRUTNOV677035STANOVÍCE U KUKSU
3610TRUTNOV703231STAROBUCKÉ DEBRNÉ
3610TRUTNOV634123SYLVÁROV
3610TRUTNOV768618TROTINA
3610TRUTNOV769975TŘEBIHOŠŤ
3610TRUTNOV779831VELKÝ VŘEŠŤOV
3610TRUTNOV780073VERDEK
3610TRUTNOV781878VILANTICE
3610TRUTNOV782777ZABOŘÍ U DVORA KRÁLOVÉ
3610TRUTNOV768626ZÁBŘEZÍ
3610TRUTNOV631299ZÁLESÍ U DVORA KRÁLOVÉ
3610TRUTNOV634077ZBOŽÍ U DVORA KRÁLOVÉ
3610TRUTNOV768634ZDOBÍN
3610TRUTNOV769983ZVIČINA
3610TRUTNOV634093ŽIRECKÁ PODSTRÁŇ
3610TRUTNOV634085ŽIREČ MĚSTYS
3610TRUTNOV634131ŽIREČ VES
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ600113ALBRECHTICE U LANŠKROUNA
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ600377ANENSKÁ STUDÁNKA
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ603236BĚSTOVICE
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ748510BOŠÍN U CHOCNĚ
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ609277BRANDÝS NAD ORLICÍ
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ612936BRTEČ
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ615153BUČINA
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ620611ČERNOVÍR U ÚSTÍ NAD ORLICÍ
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ621757ČESKÁ TŘEBOVÁ
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ622567ČESKÉ HEŘMANICE
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ622630ČESKÉ LIBCHAVY
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ624683DAMNÍKOV
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ626503DLOUHÁ TŘEBOVÁ
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ712108DOBRÁ VODA U ORLICKÉHO PODHŮŘÍ
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ627861DOBŘÍKOV
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ666815DOLNÍ HOUŽOVEC
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ629553DOLNÍ LIBCHAVY
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ630179DOLNÍ SLOUPNICE
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ679020DOLNÍ TŘEŠŇOVEC
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ630942DOMORADICE
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ634328DŽBÁNOV U LITOMYŠLE
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ634336DŽBÁNOV U VYSOKÉHO MÝTA
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ775410GERHARTICE
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ600385HELVÍKOV
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ638269HEMŽE
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ638391HERBORTICE
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ640018HNÁTNICE
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ642771HORNÍ DOBROUČ
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ666823HORNÍ HOUŽOVEC
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ643327HORNÍ LIBCHAVY
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ644129HORNÍ SLOUPNICE
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ644480HORNÍ TŘEŠŇOVEC
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ658189HRÁDEK U JEHNĚDÍ
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ648752HRUŠOVÁ
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ775339HYLVÁTY
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ653101CHOTĚŠINY
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ790931JANOVIČKY U ZÁMRSKU
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ681849JAVORNÍČEK
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ657883JAVORNÍK U VYSOKÉHO MÝTA
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ658197JEHNĚDÍ
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ775347KERHARTICE NAD ORLICÍ
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ666831KNAPOVEC
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ668036KOLDÍN
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ671690KOZLOV U ČESKÉ TŘEBOVÉ
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ673200KRÁSÍKOV
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ689017KVĚTNÁ U LUKOVÉ
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ678929LANŠKROUN
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ681377LHOTKA U ČESKÉ TŘEBOVÉ
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ681580LHŮTA U VYSOKÉHO MÝTY
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ681857LIBECINA
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ685305LITICE NAD ORLICÍ
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ687031LOUČKY
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ688053LUBNÍK
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ689025LUKOVÁ
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ699837MOSTEK NAD ORLICÍ
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ701645NASAVRKY U CHOCNĚ
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ723894NĚMČI
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ703001NĚMČICE U ČESKÉ TŘEBOVÉ
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ642703NEPOMUKY
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ775355OLDŘICHOVICE U ÚSTÍ NAD ORLICÍ
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ715999OSTROV U LANŠKROUNA
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ717053OUCMANICE
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ621820PARNÍK
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ721824PLCHOVICE
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ643335PROSTŘEDNÍ LIBCHAVY
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ736384PŘÍVRAT
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ736937PUSTINA
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ743500RUDOLTICE U LANŠKROUNA
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ712141RVIŠTĚ
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ743984RYBNÍK U ČESKÉ TŘEBOVÉ
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ627879RZY
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ745359ŘETOVÁ
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ745367ŘETŮVKA
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ712159ŘÍČKY U ORLICKÉHO PODHŮŘÍ
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ746223SÁZAVA U LANŠKROUNA
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ746487SEČ U BRANDÝSA NAD ORLICÍ
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ785148SEDLEC U VRACLAVÍ
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ747157SEMANÍN
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ749044SKUHROV U ČESKÉ TŘEBOVÉ
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ749681SLATINA U VYSOKÉHO MÝTA
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ752444SOPOTNICE
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ756636STRÁŽNÁ
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ789658STŘIHANOV
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ758761SUDISLAV NAD ORLICÍ
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ758906SUDSLAVA
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ759953SVAŘEN
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ707601SVATÝ JIŘÍ
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ671703SVINNÁ U ČESKÉ TŘEBOVÉ
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ765180TATENICE
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ767263TISOVÁ U VYSOKÉHO MÝTA
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ624691TRPÍK
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ770469TŘEBOVICE
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ723908TUROV
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ775274ÚSTÍ NAD ORLICÍ
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ776793VÁNICE
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ783838VLČKOV
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ784231VODĚRADY U ČESKÝCH HEŘMANIC
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ785164VRACLAV
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ785211VRAČOVICE
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ788228VYSOKÉ MÝTO
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ789666ZÁDOLÍ U VYSOKÉHO MÝTA
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ790745ZÁLŠÍ U CHOCNĚ
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ790958ZÁMRSK
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ791024ZÁŘECKÁ LHOTA
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ792900ZHOŘ U ČESKÉ TŘEBOVÉ
3611ÚSTÍ NAD ORLICÍ796913ŽICHLÍNEK
3701BLANSKO601373BEDŘICHOV
3701BLANSKO601918BĚLEČ U LOMNICE
3701BLANSKO602361BENEŠOV U BOSKOVIC
3701BLANSKO613053BRUNOV U LOMNICE
3701BLANSKO613339BRUSNÁ
3701BLANSKO620602ČERNOVICE U KUNŠTÁTU
3701BLANSKO639672HLUBOKÉ U KUNŠTÁTU
3701BLANSKO641367HOLŠTEJN
3701BLANSKO608475HRÁDKOV
3701BLANSKO680702KLEVETOV
3701BLANSKO667145KNÍNICE U BOSKOVIC
3701BLANSKO669709KOŘENEC
3701BLANSKO671517KOZÁROV
3701BLANSKO601926KŘEPTOV
3701BLANSKO677159KUNČINA VES
3701BLANSKO763233LAČNOV U LYSIC
3701BLANSKO681199LHOTA U LYSIC
3701BLANSKO681202LHOTA U OLEŠNICE
3701BLANSKO686654LOMNICE U TIŠNOVA
3701BLANSKO688436LUDÍKOV
3701BLANSKO690015MAKOV
3701BLANSKO703028NĚMČÍCE
3701BLANSKO709441OCHOZ U TIŠNOVA
3701BLANSKO709581OKROUHLÁ U BOSKOVIC
3701BLANSKO713112OSIKY
3701BLANSKO717525PAMĚŤICE NA MORAVĚ
3701BLANSKO739511RAŠOV
3701BLANSKO760935SASINA
3701BLANSKO756881STRHAŘE
3701BLANSKO761753SYNALOV
3701BLANSKO762938ŠOŠŮVKA
3701BLANSKO763241ŠTĚCHOV
3701BLANSKO765112TASOVICE
3701BLANSKO777790VELENOV
3701BLANSKO613355VESELÍ U LOMNICE
3701BLANSKO782530VÍSKY U LETOVIC
3701BLANSKO785598VRATÍKOV
3701BLANSKO795534ŽĎÁRNÁ
3705ZLÍN606570BOHUSLAVICE U ZLÍNA
3705ZLÍN614408BŘEZNICE U ZLÍNA
3705ZLÍN614831BŘEZŮVKY
3705ZLÍN631396DOUBRAVY
3705ZLÍN635359FRYŠTÁK
3705ZLÍN636908HALENKOVÍCE
3705ZLÍN635367HORNÍ VES U FRYŠTÁKU
3705ZLÍN649163HŘIVÍNŮV ÚJEZD
3705ZLÍN650315HVOZDNÁ
3705ZLÍN635863JAROSLAVICE U ZLÍNA
3705ZLÍN664782KELNÍKY
3705ZLÍN668711KOMÁROV U NAPAJEDEL
3705ZLÍN670138KOSTELEC U ZLÍNA
3705ZLÍN635898KUDLOV
3705ZLÍN795887LUŽKOVICE
3705ZLÍN701572NAPAJEDLA
3705ZLÍN710024OLDŘICHOVICE U NAPAJEDEL
3705ZLÍN724882POHOŘELICE U NAPAJEDEL
3705ZLÍN733938PROVODOV NA MORAVĚ
3705ZLÍN635812PŘÍLUKY U ZLÍNA
3705ZLÍN745952SALAŠ U ZLÍNA
3705ZLÍN752860SPYTIHNĚV
3705ZLÍN670146ŠTÍPA
3705ZLÍN779679VELKÝ OŘECHOV
3705ZLÍN635405VÍTOVÁ
3705ZLÍN795909ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ
3706HODONÍN705098NOVÁ LHOTA U VESELÍ NAD MOR.
3706HODONÍN759287SUCHOV
3706HODONÍN786748VŘESOVÍCE
3707JIHLAVA600423ARNOLEC
3707JIHLAVA601144BATELOV
3707JIHLAVA603431BEZDÉČÍN NA MORAVĚ
3707JIHLAVA718408BEZDĚKOV U TŘEŠTI
3707JIHLAVA608009BORŠOV
3101JIHLAVA609366BRANIŠOV U JIHLAVY
3707JIHLAVA612952BRTNICE
3707JIHLAVA613487BRZKOV
3707JIHLAVA615790BUKOVÁ U TŘEŠTI
3707JIHLAVA662259BÝKOVEC
3707JIHLAVA617407CEJLE
3707JIHLAVA619469ČENKOV U TŘEŠTI
3707JIHLAVA626376DLOUHÁ BRTNICE
3707JIHLAVA627461DOBROUTOV
3707JIHLAVA604917DOLNÍ BÍTOVČICE
3707JIHLAVA628875DOLNÍ CEREKEV
3707JIHLAVA631451DOUPĚ
3707JIHLAVA633704DUDÍN
3707JIHLAVA633852DUŠEJOV
3707JIHLAVA659827HELENÍN
3707JIHLAVA638811HLADOV
3707JIHLAVA639028HLÁVKOV
3707JIHLAVA640697HOJKOV
3707JIHLAVA642827HORNÍ DUBENKY
3707JIHLAVA643092HOSOV
3707JIHLAVA649210HUBENOV
3707JIHLAVA617423HUTĚ
3707JIHLAVA657069JANOVICE U POLNĚ
3707JIHLAVA658502JERSÍN
3707JIHLAVA612961JESTŘEBÍ U BRTNICE
3707JIHLAVA659398JEZDOVICE
3707JIHLAVA659461JEŽENÁ
3707JIHLAVA659924JIHLÁVKA
3707JIHLAVA661112JIŘÍN
3707JIHLAVA662160KALHOV
3707JIHLAVA662267KALIŠTĚ U HORNÍCH DUBENEK
3707JIHLAVA665762KLATOVEC
3707JIHLAVA672203KRAHULČÍ U TELČE
3707JIHLAVA687693LOVĚTÍN U TŘEŠTI
3707JIHLAVA691381MALÝ BERANOV
3707JIHLAVA693758MEZIŘÍČKO U JIHLAVY
3707JIHLAVA694894MILÍČOV U JIHLAVY
3707JIHLAVA695459MIROŠOV U JIHLAVY
3707JIHLAVA700053MRÁKOTÍN U TELČE
3707JIHLAVA704261NEVCEHLE
3707JIHLAVA705675NOVÁ VES U TŘEŠTI
3707JIHLAVA662755NOVÉ DVORY U KAMENNÉ
3707JIHLAVA700550OLŠÍ U TELČE
3707JIHLAVA711462OPÁTOV U JIHLAVY
3707JIHLAVA659835PANČAVA
3707JIHLAVA717541PANENSKÁ ROZSÍČKA
3707JIHLAVA717631PANSKÉ DUBENKY
3707JIHLAVA725498POLNÁ
3707JIHLAVA725765POPICE U JIHLAVY
3707JIHLAVA759007PROSTŘEDKOVICE
3707JIHLAVA688720PŘEDBOŘ NAD JIHLAVOU
3707JIHLAVA736228PŘÍSEKA
3707JIHLAVA737291RÁCOV
37 07JIHLAVA739316RANTÍŘOV
3707JIHLAVA740497ROHOZNÁ U JIHLAVY
3707JIHLAVA787761ROUNEK
3707JIHLAVA743755RŮŽENÁ
3707JIHLAVA745979SALAVICE
3707JIHLAVA659843SASOV
3707JIHLAVA746517SEDLATICE
3707JIHLAVA657077SKRÝŠOV U POĽNÉ
3707JIHLAVA751197SMRČNÁ NA MORAVĚ
3707JIHLAVA755591SOKOLÍČKO
3707JIHLAVA752801SPĚLOV
3707JIHLAVA753441STÁJ
3707JIHLAVA718424STAJIŠTĚ
3707JIHLAVA659860STARÉ HORY
3707JIHLAVA755605STONAŘOV
3707JIHLAVA759015SUCHA U JIHLAVY
3707JIHLAVA762482ŠIMANOV NA MORAVĚ
3707JIHLAVA764531ŠVÁBOV
3707JIHLAVA773492UHŘÍNOVICE U JIHLAVY
3707JIHLAVA774821ÚSTÍ U HUMPOLCE
3707JIHLAVA781100VELEŠOV
3707JIHLAVA781118VĚTRNÝ JENÍKOV
3707JIHLAVA787779VYSKYTNÁ NAD JIHLAVOU
3707JIHLAVA721018VYSOKÁ U JIHLAVY
3707JIHLAVA789241ZÁBORNÁ
3707JIHLAVA791458ZBILIDY
3707JIHLAVA791466ZBINOHY
3708KROMĚŘÍŽ669652BLIŠICE
3708KROMĚŘÍŽ617628CETECHOVICE
3708KROMĚŘÍŽ618161CVRČOVICE U ZDOUNEK
3708KROMĚŘÍŽ766640DIVOKÝ
3708KROMĚŘÍŽ633101DŘÍNOV U KROMĚŘÍŽE
3708KROMĚŘÍŽ641740HONĚTICE
3708KROMĚŘÍŽ646202HOŠTICE U LITENČIC
3708KROMĚŘÍŽ654892CHVALČOV
3708KROMĚŘÍŽ654906CHVALČOVA LHOTA
3708KROMĚŘÍŽ655198CHVALNOV
3708KROMĚŘÍŽ668621KOMÁRNO
3708KROMĚŘÍŽ669661KORYČANY
3708KROMĚŘÍŽ654507KOSTELANY
3708KROMĚŘÍŽ677329KUNKOVICE U LITENČIC
3708KROMĚŘÍŽ766658LEBEDOV
3708KROMĚŘÍŽ654515LHOTKA U KROMĚŘÍŽE
3708KROMĚŘÍŽ684881LÍSKOVEC
3708KROMĚŘÍŽ655201LÍSKY
3708KROMĚŘÍŽ685275LITENČICE
3708KROMĚŘÍŽ791661MEDLOV U ZBOROVÍC
3708KROMĚŘÍŽ751863MILOVICE
3708KROMĚŘÍŽ703893NĚTČICE
3708KROMĚŘÍŽ704652NÍTKOVICE
3708KROMĚŘÍŽ713074OSÍČKO
3708KROMĚŘÍŽ721743PLEŠOVEC
3708KROMĚŘÍŽ723126POČENICE
3708KROMĚŘÍŽ723797PODHRADNÍ LHOTA
3708KROMĚŘÍŽ739618POPOVICE U KROMĚŘÍŽE
3708KROMĚŘÍŽ713082PŘÍKAZY U OSÍČKA
3708KROMĚŘÍŽ739626RATAJE U KROMĚŘÍŽE
37 08KROMĚŘÍŽ741507ROŠTÍN
3708KROMĚŘÍŽ743666RUSAVA
3708KROMĚŘÍŽ699276SLÍŽANY
3708KROMĚŘÍŽ751880SOBĚSUKY
3708KROMĚŘÍŽ755753STRABENICE
3708KROMĚŘÍŽ757861STŘÍLKY
3708KROMĚŘÍŽ766666TĚŠÁNKY
3708KROMĚŘÍŽ723134TETĚTICE
3708KROMĚŘÍŽ768693TROUBKY
3708KROMĚŘÍŽ654523ÚJEZDSKO
3708KROMĚŘÍŽ781339VĚŽKY
3708KROMĚŘÍŽ781347VLČÍ DOLY
3708KROMĚŘÍŽ791148ZASTŘIZLY
3708KROMĚŘÍŽ791679ZBOROVICE
3708KROMĚŘÍŽ768707ZDISLAVICE
3708KROMĚŘÍŽ792683ZDOUNKY
3708KROMĚŘÍŽ793001ZLÁMANKA
3709PROSTĚJOV774707ALOJZOV U PROSTĚJOVA
3709PROSTĚJOV608645BOUSÍN
3709PROSTĚJOV612707BRODEK U KONICE
3709PROSTĚJOV612715DEŠNÁ
3709PROSTĚJOV631523DRAHANY
3709PROSTĚJOV633011DŘEVNOVICE
3709PROSTĚJOV684597HROCHOV
3709PROSTĚJOV759112LABUŤICE
3709PROSTĚJOV684601LIPOVÁ
3709PROSTĚJOV690503MALÉ HRADISKO
3709PROSTĚJOV704661NIVA
3709PROSTĚJOV716553OTINOVES
3709PROSTĚJOV718564PAVLOVICE U KOJETÍNA
3709PROSTĚJOV733709PROSTĚJOVIČKY
3709PROSTĚJOV733822PROTIVANOV
3709PROSTĚJOV608653REPECHY
3709PROSTĚJOV742490ROZSTÁNÍ POD KOJÁLEM
3709PROSTĚJOV752886SRBCE NA MORAVĚ
3709PROSTĚJOV759121SUCHDOL U KONICE
3710TŘEBÍČ606812BATOUCHOVICE
3710TŘEBÍČ602566BENETICE
3710TŘEBÍČ606821BOCHOVICE
3710TŘEBÍČ609471BRANSOUZE
3710TŘEBÍČ666998BRODCE
3710TŘEBÍČ623750BRTNICKÝ ČÍCHOV
3710TŘEBÍČ612979BRTNIČKA
3710TŘEBÍČ615382BUDÍKOVICE
3710TŘEBÍČ615463BUDIŠOV
3710TŘEBÍČ618918ČECHTÍN
3710TŘEBÍČ620700ČERVENÁ LHOTA
3710TŘEBÍČ623563ČÍHALÍN
3710TŘEBÍČ623784ČIKOV
3710TŘEBÍČ638366HERALTICE
3710TŘEBÍČ640611HODOV
3710TŘEBÍČ642932HORNÍ HEŘMANICE
3710TŘEBÍČ644587HORNÍ VILÉMOVICE
3710TŘEBÍČ734250HORY U PŘEDÍNA
3710TŘEBÍČ783226HOSTÁKOV
3710TŘEBÍČ743259HROZNATÍN
3710TŘEBÍČ648876HRUTOV
3710TŘEBÍČ651338CHLÍSTOV U ROKYTNICE NAD ROK
3710TŘEBÍČ662763KAMENNÁ NAD OSLAVOU
3710TŘEBÍČ662771KLEMENTICE
3710TŘEBÍČ667005KNĚŽICE U TŘEBÍČE
3710TŘEBÍČ751219KOJATÍN
3710TŘEBÍČ701467NALOUČANY
3710TŘEBÍČ701564NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
3710TŘEBÍČ701599NÁRAMEČ
3710TŘEBÍČ705683NOVÁ VES U TŘEBÍČE
3710TŘEBÍČ798762NOVÉ PETROVICE
3710TŘEBÍČ708003NOVÝ TELEČKOV
3710TŘEBÍČ708887OCMANICE
3710TŘEBÍČ615391OKŘEŠICE U TŘEBÍČE
3710TŘEBÍČ708011OSLAVIČKA
3710TŘEBÍČ722944POCOUCOV
3710TŘEBÍČ734161PŘECKOV
3710TŘEBÍČ735809PŘIBYSLAVICE NAD JIHLAVOU
3710TŘEBÍČ736562PTÁČOV
3710TŘEBÍČ737003PYŠEL
3710TŘEBÍČ737305RAČEROVICE
3710TŘEBÍČ738301RADONíN
3710TŘEBÍČ740535ROHY
3710TŘEBÍČ743267RUDÍKOV
3710TŘEBÍČ667013RYCHLOV U KNĚŽIC
3710TŘEBÍČ758582STUDNICE
3710TŘEBÍČ760111SVATOSLAV U TŘEBÍČE
3710TŘEBÍČ765104TASOV
3710TŘEBÍČ768286TRNAVA U TŘEBÍČE
3710TŘEBÍČ701602VALDÍKOV
3710TŘEBÍČ602574VĚSTOŇOVICE
3710TŘEBÍČ783234VLADISLAV
3710TŘEBÍČ783617VLČATÍN
3710TŘEBÍČ790222ZAHRÁDKA NA MORAVĚ
3710TŘEBÍČ791181ZAŠOVICE
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ600652BABICE U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ604518BÍLOVICE U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ607975BORŠICE U BLATNICE
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ607983BORŠICE U BUCHLOVIC
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ613801BŘESTEK
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ614599BŘEZOLUPY
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ615625BUCHLOVICE
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ618608ČÁSTKOV
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ629839DOLNÍ NĚMČÍ
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ632643DRSLAVICE
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ645656HOSTĚJOV
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ646725HRADČOVICE
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ649996HUŠTĚNOVICE
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ656593JALUBÍ
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ656844JANKOVICE U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ696072JAVOROVEC
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ670880KOŠÍKY
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ676934KUDLOVICE
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ646733LHOTKA U HRADČOVIC
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ692638MEDLOVICE U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ696081MISTŘICE I
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ697842MODRÁ U VELEHRADU
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ702137NEDACHLEBICE
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ716359OSVĚTIMANY
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ724262PODOLÍ NAD OLŠAVOU
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ725862POPOVICE U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ745961SALAŠ U VELEHRADU
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ750271SLAVKOV U UHERSKÉHO BRODU
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ754404STARÉ HUTĚ NA MORAVĚ
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ757730STŘÍBRNÍCE U UHERSKÉHO HRAD.
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ758612STUPAVA
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ759783SUŠICE U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ759911SVÁROV U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ767778TOPOLNÁ
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ768022TRAPLICE
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ771228TUČAPY
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ771554TUPESY NA MORAVĚ
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ604526VČELARY
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ777676VELEHRAD
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ777919VELETINY
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ780995VÉSKY
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ783897VLČNOV
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ792993ZLÁMANEC
3711UHERSKÉ HRADIŠTĚ793248ZLECHOV
3712VYŠKOV672122KOŽUŠICE
3712VYŠKOV706621NOVÉ SADY
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU742406ALBRECHTICE U ROZSOCH
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU600849BALINY
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU751421BLATINY
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU742414BLAŽEJOVICE U ROZSOCH
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU605557BLAŽKOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU605603BLÍZKOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU605883BOBRŮVKA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU606022BOHDALEC
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU606081BOHDALOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU606405BOHUŇOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU629561BOJANOV U DOLNÍ LIBOCHOVÉ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU747114BOR U NEDVĚDlCE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU794066BRANÍŠOV NAD PERNŠTEJNEM
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU617008BRATRUŠÍN
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU613860BŘEZEJC
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU613932BŘEZÍ NAD OSLAVOU
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU615226BUDEČ U ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU615757BUKOV NA MORAVĚ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU616958BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU617211BÝŠOVEC
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU760650CIKHÁJ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU619809ČERNÁ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU620661ČERNVÍR
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU761532ČESKÁ CIKÁNKA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU746231ČESKÁ MEZ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU676438ČESKÉ KŘIŽÁNKY
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU695220ČESKÉ MILOVY
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU638323ČESKÝ HERÁLEC
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU733415ČTYŘI DVORY
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU624730DAŇKOVICE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU605611DĚDKOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU742201DIVIŠOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU626619DLOUHÉ NA MORAVĚ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU627062DOBRÁ VODA U KŘIŽANOVA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU605859DOLNÍ BOBROVÁ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU628719DOLNÍ BORY
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU773514DOLNÍ ČEPÍ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU629081DOLNÍ HEŘMANICE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU629570DOLNÍ LIBOCHOVÁ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU681482DOLNÍ RADŠLAVICE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU605565DOLNÍ ROZSÍČKA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU630098DOLNÍ ROŽÍNKA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU630616DOMANÍN U BYSTŘICE NAD PERN.
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU617075DOMANÍNEK
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU631388DOUBRAVNÍK
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU631761DRAHONÍN
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU616982DVOŘIŠTĚ U BYSTŘICE NAD PERN.
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU756075FRANKŮV ZHOŘEC
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU635324FRYŠAVA POD ŽÁKOVOU HOROU
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU716529GERŠOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU756474HABŘÍ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU637106HAMRY NAD SÁZAVOU
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU638358HERÁLEC NA MORAVĚ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU639290HLINNÉ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU624471HLUBOKÉ U DALEČÍNA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU640280HODÍŠKOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU605867HORNÍ BOBROVÁ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU642479HORNÍ BORY
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU773522HORNÍ ČEPÍ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU643343HORNÍ LIBOCHOVÁ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU643955HORNÍ RADŠLAVICE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU630101HORNÍ ROZSÍČKA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU643980HORNÍ ROŽÍNKA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU647969HRBOV U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU782483HRDÁ VES
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU719331HUSLE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU748498CHLÉBSKÉ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU651826CHLUMEK
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU606090CHROUSTOV U BOHDALOVÁ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU781363JABLOŇOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU656259JABLOŇOV U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU656682JÁMY
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU606413JANOVIČKY U BOHUŇOVA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU658235JEMNICE U MORAVCE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU719340JILMOVÍ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU661104JIŘÍKOVICE U NOVÉHO MĚSTA N.M.
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU661414JÍVOVÍ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU742881JOSEFOV U ROŽNÉ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU661911KADOLEC
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU661970KADOV U SNĚŽNÉHO
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU794970KARASíN
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU663271KARLOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU711128KLOKOČÍ U OLŠÍ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU666904KNĚŽEVES NAD OSLAVOU
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU669580KOBYLNICE NAD SVRATKOU
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU638340KOCANDA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU756083KOCHÁNOV U STRÁNECKÉ ZHOŘE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU777439KONÍKOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU671061KOTLASY
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU773549KOVÁŘOVÁ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU671738KOZLOV U KŘIŽANOVA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU680257KOZLOV U LESOŇOVIC
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU673714KRÁSNÉ NAD SVRATKOU
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU673773KRÁSNĚVES
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU661988KRÁTKÁ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU705951KŘÍDLA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU676454KŘIŽANOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU676675KŘÍŽOVICE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU676993KUKLÍK
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU677183KUNDRATICE U KŘIŽANOVA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU742422KUNDRATICE U ROZSOCH
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU681491KÚSKY
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU678546KYJOV U ČERNÉ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU679232LAVIČKY
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU684856LHOTA U LÍSKU
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU743186LHOTKA U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU681393LHOTKA U ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU681504LHOTKY U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU773557LÍSKOVEC U NEDVĚDICE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU685020LÍŠNÁ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU711136LITAVA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU690147MALÁ LOSENICE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU719358MAŇOVÁ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU706400MARŠOVÍCE U NOVÉHO MĚSTA NA M
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU692115MARTINICE U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU692298MATĚJOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU693243MĚŘÍN
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU795232MĚSTO ŽĎÁR
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU756491MEZIBOŘÍ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU615765MILASÍN
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU619817MILÍKOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU695467MIROŠOV U BOBROVÉ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU756504MITROV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU698539MORAVEC
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU756512MORAVECKÉ JANOVICE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU698571MORAVECKÉ PAVLOVICE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU761541MORAVSKÁ CIKÁNKA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU761559MORAVSKÁ SVRATKA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU676446MORAVSKÉ KŘIŽÁNKY
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU699853MOSTIŠTĚ U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU693260NA POUŠTÍCH
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU637114NAJDEK NA MORAVĚ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU702307NEDVĚDICE POD PERNŠTEJNEM
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU703915NETÍN
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU704725NÍŽKOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU705691NOVÁ VES U HEŘMANOVA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU756091NOVÁ ZHOŘ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU706418NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU706833NOVÉ VESELÍ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU708844OBYČTOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU777463ODRANEC
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU794074OLEŠÍNKY
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU710326OLEŠNÁ NA MORAVĚ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU763454OLEŠNIČKA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU711161OLŠÍ NAD OSLAVOU
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU711144OLŠÍ U TIŠNOVA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU629090OSLAVA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU713198OSLAVICE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU713368OSOVÉ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU716006OSTROV NAD OSLAVOU
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU716537OTÍN U MĚŘÍNA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU718335PAVLÍNOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU718432PAVLOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU702315PERNŠTEJN
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU719366PERNŠTEJNSKÉ JESTŘÁBÍ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU719668PETRÁVEČ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU698547PIKAREC
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU720739PÍSEČNÉ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU680273 PIVONICE U LESOŇOVIC
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU723193POČÍTKY
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU751448PODLESÍ U SNĚŽNÉHO
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU724271PODOLÍ NAD BOBRŮVKOU
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU607436PODOLÍ U BORAČE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU706426POHLEDEC
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU716545POHOŘÍLKY U OTÍNA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU725013POKOJOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU725501POLNIČKA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU778567POŘEŽÍN
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU693251PUSTINA U MĚŘÍNA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU737356RAČICE U DLOUHÉHO
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU725510RAČÍN U POLNIČKY
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU737496RADENICE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU737551RADEŠÍN NAD BOBRŮVKOU
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU737569RADEŠÍNSKÁ SVRATKA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU698555RADKOV U MORAVCE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU738174RADŇOVES
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU738387RADOSTÍN NAD OSLAVOU
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU738379RADOSTÍN U VOJNOVÁ MĚSTCE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU711152RAKOVÉ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU630110RODKOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU741086ROKYTNO NA MORAVĚ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU746258ROSIČKA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU741973ROUSMĚROV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU742210ROVNÉ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU742431ROZSOCHY
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU742899ROŽNÁ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU743194RUDA U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU743453RUDOLEC
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU744883ŘEČICE NAD BOBRŮVKOU
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU661996SAMOTÍN
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU746266SÁZAVA U ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU777153SAZOMÍN
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU747131SEJŘEK
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU747823ŠIRÁKOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU748269SKLENÉ NAD OSLAVOU
3714ŽĎÁR.NAD SÁZAVOU748251SKLENÉ U ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU748501SKOROTICE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU643424SKRYJE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU750310SLÁVKOVÍCE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU617229SMRČEK
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU751456SNĚŽNÉ NA MORAVĚ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU752789SPĚLKOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU718441STARÝ TELEČKOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU756105STRÁNEČKA ZHOŘ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU756521STRÁŽEK
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU725528STRŽANOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU615773STŘÍTEŽ U BUKOVÁ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU741094STUDNICE U ROKYTNA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU716014SUKY
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU647977SVAŘENOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU760668SVĚTNOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU760927SVINY U KŘIŽANOVA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU773433ŠEBOROV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU762709ŠKRDLOVICE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU763462ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU767531TIŠNOVSKÁ NOVÁ VES
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU635332TŘI STUDNĚ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU773441UHŘÍNOV U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU773565UJČOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU773727ÚJEZD U ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU777161VATÍN
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU777544VĚCHNOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU778575VELKÁ LOSENICE
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU779091VELKÉ MEZIŘÍČÍ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU780057VEPŘOVÁ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU624489VESELÍ U DALEČÍNA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU781053VÉSTÍNEK
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU781380VĚŽNÁ NA MORAVĚ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU795470VÍCKOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU781541VÍDEŇ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU720747VÍTOCHOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU741108VLACHOVICE U ROKYTNA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU742449VOJETÍN U ROZSOCH
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU784605VOJNŮV MĚSTEC
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU684872VOJTĚCHOV U LÍSKU
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU785652VRATISLÁVKA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU763471VRTĚŽÍŘ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU751464VŘÍŠŤ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU789208ZÁBLATÍ U OSOVÉ BÍTÝŠKY
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU789607ZADNÍ ZHOŘEC
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU662330ZAHRADA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU738395ZAHRADÍŠTĚ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU795453ZÁMEK ŽĎÁR
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU703923ZÁSEKA
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU679241ZÁVIST U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ
.3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU742902ZLATKOV
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU793400ZNĚTÍNEK
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU793736ZUBŘÍ U NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU794082ZVOLE NAD PERNŠTEJNEM
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU794988ŽDÁNICE U BYSTŘICE NAD PERN.
3714ŽĎÁR NAD SÁZAVOU795488ŽĎÁREC
3801BRUNTÁL614980ALBRECHTICE U RÝMAŘOVA
3801BRUNTÁL787990BARTULTOVICE
3801BRUNTÁL609480BRANTICE
3801BRUNTÁL613169BRUNTÁL-MĚSTO
3801BRUNTÁL614998BŘIDLIČNÁ
3801BRUNTÁL684805BUČÁVKA
3801BRUNTÁL616508BÝKOV
3801BRUNTÁL6264 90DLOUHÁ STRÁŇ
3801BRUNTÁL776017DOLNÍ VÁCLAVOV
3801BRUNTÁL633674DUBNICE
3801BRUNTÁL642355HORNÍ BENEŠOV
3801BRUNTÁL643548HORNÍ MĚSTO
3801BRUNTÁL643858HORNÍ POVELICE
3801BRUNTÁL644714HORNÍ ŽIVOTICE
3801BRUNTÁL646091HOŠŤÁLKOVY
3801BRUNTÁL650382HYNČICE U KRNOVA
3801BRUNTÁL744603JAMARTICE
3801BRUNTÁL656976JANOV U KRNOVA
3801BRUNTÁL695173JELENÍ U BRUNTÁLU
3801BRUNTÁL660337JINDŘICHOV VE SLEZSKU
3801BRUNTÁL674770KRÁSNÉ LOUČKY
3801BRUNTÁL683752LICHNOV U BRUNTÁLU
3801BRUNTÁL683876LINHARTOVY
3801BRUNTÁL684813LIPTAŇ
3801BRUNTÁL791199LOUČKY U ZÁTORU
3801BRUNTÁL693391MĚSTO ALBRECHTICE
3801BRUNTÁL693731MEZINA
3801BRUNTÁL695181MILOTICE NAD OPAVOU
3801BRUNTÁL695513MIROTÍNEK
3801BRUNTÁL613304MORAVSKÝ KOČOV
3801BRUNTÁL706183NOVÉ HEŘMINOVY
3801BRUNTÁL750557NOVÝ LES
3801BRUNTÁL744611ONDREJOV U RÝMAŘOVA
3801BRUNTÁL683884OPAVICE
3801BRUNTÁL750565PELHŘIMOVY
3801BRUNTÁL656984PETROVICE VE SLEZSKU
3801BRUNTÁL693405PISKOŘOV
3801BRUNTÁL609498RADIM U BRANTIC
3801BRUNTÁL739987RAZOVÁ
3801BRUNTÁL740179REŠOV
3801BRUNTÁL743208RUDA U RÝMAŘOVA
3801BRUNTÁL770639RUDÍKOVY
3801BRUNTÁL744468RÝMAŘOV
3801BRUNTÁL744751RYŽOVIŠTĚ
3801BRUNTÁL680028SLEZSKÁ HARTA
3801BRUNTÁL752665SOVINEC
3801BRUNTÁL754307STARÉ HEŘMINOVY
3801BRUNTÁL613312STARÉ MĚSTO U BRUNTÁLU
3801BRUNTÁL744620STRÁNSKÉ
3801BRUNTÁL761133SVOBODNÉ HEŘMANICE
3801BRUNTÁL765333TĚCHANOV
3801BRUNTÁL704784TRHAVICE
3801BRUNTÁL770647TŘEMEŠNÁ
3801BRUNTÁL772011TVRDKOV
3801BRUNTÁL686671TYLOV
3801BRUNTÁL615005VAJGLOV
3801BRUNTÁL776637VALŠOV
3801BRUNTÁL650391VALŠTEJN
3801BRUNTÁL615013VELKÁ ŠTÁHLE
3801BRUNTÁL750531VÍNO
3801BRUNTÁL646121VRACLÁVEK
3801BRUNTÁL788015VYSOKÁ VE SLEZSKU
3801BRUNTÁL791202ZÁTOR
3801BRUNTÁL650404ZTRACENÁ VODA
3801BRUNTÁL626163ŽIVOTICE U DÍVČÍHO HRADU
3802FRÝDEK - MÍSTEK613380BRUŠPERK
3802FRÝDEK - MÍSTEK613398BRUZOVICE
3802FRÝDEK - MÍSTEK751944DOLNÍ SOBĚŠOVICE
3802FRÝDEK - MÍSTEK634808FRYČOVICE
3802FRÝDEK - MÍSTEK634956FRÝDEK
3802FRÝDEK - MÍSTEK642401HORNÍ BLUDOVICE
3802FRÝDEK - MÍSTEK642720HORNÍ DATYNĚ
3802FRÝDEK - MÍSTEK651150CHLEBOVÍCE
3802FRÝDEK - MÍSTEK663051KAŇOVICE
3802FRÝDEK - MÍSTEK671771KOZLOVICE
3802FRÝDEK - MÍSTEK674508KRMELÍN
3802FRÝDEK - MÍSTEK684899LÍSKOVEC U FRÝDKU - MÍSTKU
3802FRÝDEK - MÍSTEK689688LYSŮVKY
3802FRÝDEK - MÍSTEK671789MĚRKOVÍCE
3802FRÝDEK - MÍSTEK700606MYSLÍK
3802FRÝDEK - MÍSTEK712035OPRECHTICE VE SLEZSKU
3802FRÝDEK - MÍSTEK717452PÁLKOVICE
3802FRÝDEK - MÍSTEK635081PANSKÉ NOVÉ DVORY
3802FRÝDEK - MÍSTEK718211PASKOV
3802FRÝDEK - MÍSTEK751928PITROV
3802FRÝDEK - MÍSTEK642410PROSTŘEDNÍ BLUDOVICE
3802FRÝDEK - MÍSTEK748307RYCHALTICE
3802FRÝDEK - MÍSTEK745197ŘEPIŠTĚ
3802FRÝDEK - MÍSTEK746983SEDLIŠTĚ VE SLEZSKU
3802FRÝDEK - MÍSTEK748293SKLENOV
3802FRÝDEK - MÍSTEK753947STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ
3802FRÝDEK - MÍSTEK755290STAŘÍČ
3802FRÝDEK - MÍSTEK762342ŠENOV U OSTRAVY
3802FRÝDEK - MÍSTEK776033VÁCLAVOVICE U FRÝDKU - MÍSTKU
3802FRÝDEK - MÍSTEK785601VRATIMOV
3802FRÝDEK - MÍSTEK794139ŽABEŇ
3802FRÝDEK - MÍSTEK796514ŽERMANICE
3803KARVINÁ600121ALBRECHTICE U ČESKÉHO TĚŠÍNA
3803KARVINÁ637696BLUDOVICE
3803KARVINÁ664014DARKOV
3803KARVINÁ625965DĚTMAROVICE
3803KARVINÁ628905DOLNÍ DATYNĚ
3803KARVINÁ629731DOLNÍ LUTYNĚ
3803KARVINÁ720321DOLNÍ MARKLOVICE
3803KARVINÁ637777DOLNÍ SUCHÁ
3803KARVINÁ766607DOLNÍ TĚRLICKO
3803KARVINÁ631167DOUBRAVA U ORLOVÉ
3803KARVINÁ637556HAVÍŘOV - MĚSTO
3803KARVINÁ712531HORNÍ LUTYNĚ
3803KARVINÁ644404HORNÍ SUCHÁ
3803KARVINÁ766577HORNÍ TĚRLICKO
3803KARVINÁ664103KARVINÁ - DOLY
3803KARVINÁ663824KARVINÁ - MĚSTO
3803KARVINÁ625973KOUKOLNÁ
3803KARVINÁ712434LAZY U ORLOVÉ
3803KARVINÁ687308LOUKY NAD OLŠÍ
3803KARVINÁ712361ORLOVÁ
3803KARVINÁ720356PETROVICE U KARVINÉ
3803KARVINÁ720488PETŘVALD U KARVINÉ
3803KARVINÁ712493PORUBA U ORLOVÉ
3803KARVINÁ637742PROSTŘEDNÍ SUCHÁ
3803KARVINÁ720364PRSTNÁ
3803KARVINÁ663981RÁJ
3803KARVINÁ744441RYCHVALD
3803KARVINÁ748871SKŘEČOŇ
3803KARVINÁ755630STONAVA
3803KARVINÁ637734ŠUMBARK
3803KARVINÁ780359VĚŘNOVICE
3803KARVINÁ785971VRBICE NAD ODROU
3803KARVINÁ789216ZÁBLATÍ U BOHUMÍNA
3804NOVÝ JIČÍN604470BÍLOVEC - HORNÍ PŘEDMĚSTÍ
3804NOVÝ JIČÍN604879BÍTOV U BÍLOVCE
3804NOVÝ JIČÍN604968BLAHUTOVICE
3804NOVÝ JIČÍN605832BLUDOVICE U NOVÉHO JIČÍNA
3804NOVÝ JIČÍN607444BORDOVÍCE
3804NOVÝ JIČÍN609731BRAVANTICE
3804NOVÝ JIČÍN626872DOBEŠOV
3804NOVÝ JIČÍN784125DOLEJŠÍ KUNČICE
3804NOVÝ JIČÍN687961DRNHOLEC NAD LUBINOU
3804NOVÝ JIČÍN633267DUB U NOVÉHO JIČÍNA
3804NOVÝ JIČÍN634719FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
3804NOVÝ JIČÍN636771HÁJOV
3804NOVÝ JIČÍN638544HEŘMANICE U ODER
3804NOVÝ JIČÍN638561HEŘMANICE U POLOMÍ
3804NOVÝ JIČÍN645613HOSTAŠOVICE
3804NOVÝ JIČÍN785792HYNČICE U VRAŽNÉHO
3804NOVÝ JIČÍN657115JANOVICE U NOVÉHO JIČÍNA
3804NOVÝ JIČÍN659002JESTŘÁBÍ U FULNEKU
3804NOVÝ JIČÍN659622JIČÍNA
3804NOVÝ JIČÍN661236JISTEBNÍK
3804NOVÝ JIČÍN662682KAMÉNKA
3804NOVÝ JIČÍN664481KATEŘINICE
3804NOVÝ JIČÍN666190KLETNÉ
3804NOVÝ JIČÍN666319KLIMKOVICE
3804NOVÝ JIČÍN735370KLOKOČOV U PŘÍBORA
3804NOVÝ JIČÍN656526KLOKOCŮVEK
3804NOVÝ JIČÍN667889KOJETÍN U STARÉHO JIČÍNA
3804NOVÝ JIČÍN669393KOPŘIVNICE
3804NOVÝ JIČÍN683787LICHNOV U NOVÉHO JIČÍNA
3804NOVÝ JIČÍN688096LUBOJATY
3804NOVÝ JIČÍN697664MNIŠÍ
3804NOVÝ JIČÍN709808OLBRAMICE
3804NOVÝ JIČÍN717380PALAČOV
3804NOVÝ JIČÍN720461PETŘKOVICE U STARÉHO JIČÍNA
3804NOVÝ JIČÍN720500PETŘVALD U NOVÉHO JIČÍNA
3804NOVÝ JIČÍN724815POHOŘ
3804NOVÝ JIČÍN725544POLOUVSÍ
3804NOVÝ JIČÍN735329PŘÍBOR
3804NOVÝ JIČÍN604453RADOTÍN U BÍLOVCE
3804NOVÝ JIČÍN743828RYBÍ
3804NOVÝ JIČÍN748561SKOTNICE
3804NOVÝ JIČÍN749729SLATINA U BÍLOVCE
3804NOVÝ JIČÍN754854STAROJICKÁ LHOTA
3804NOVÝ JIČÍN755036STARÝ JIČÍN
3804NOVÝ JIČÍN756130STRANÍK
3804NOVÝ JIČÍN764116ŠTRAMBERK
3804NOVÝ JIČÍN766992TICHÁ NA MORAVĚ
3804NOVÝ JIČÍN767131TÍSEK
3804NOVÝ JIČÍN767786TOŠOVICE
3804NOVÝ JIČÍN768308TRNÁVKA U NOVÉHO JIČÍNA
3804NOVÝ JIČÍN780367VEŘOVICE
3804NOVÝ JIČÍN709158VESELÍ U ODER
3804NOVÝ JIČÍN638552VÉSKA U ODER
3804NOVÝ JIČÍN687987VĚTŘKOVICE U LUBINY
3804NOVÝ JIČÍN755044VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA
3804NOVÝ JIČÍN783901VLČOVICE
3804NOVÝ JIČÍN786535VRCHY
3804NOVÝ JIČÍN786683VŘESINA U BÍLOVCE
3804NOVÝ JIČÍN749737VÝŠKOVICE U SLATINY
3804NOVÝ JIČÍN791261ZÁVIŠICE
3804NOVÝ JIČÍN792004ZBYSLAVICE
3804NOVÝ JIČÍN796409ŽENKLAVA
3804NOVÝ JIČÍN797375ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA
3805OLOMOUC613835BŘEVENEC
3805OLOMOUC626465KŘIVÁ
3805OLOMOUC626473PLINKOUT
3806OPAVA605875BOBROVNÍKY
3806OPAVA606189BOHDANOVICE
3806OPAVA606332BOHUČOVICE
3806OPAVA609714BRATŘÍKOVICE
3806OPAVA615552BUDIŠOVICE
3806OPAVA618756ČAVISOV
3806OPAVA619761ČERMNÁ VE SLEZSKU
3806OPAVA624756DÁRKOVÍCE
3806OPAVA639869DÁRKOVÍČKY
3806OPAVA625418DĚHYLOV
3806OPAVA625876DEŠTNÉ
3806OPAVA627437DOBROSLAVICE
3806OPAVA629545DOLNÍ LHOTA U OSTRAVY
3806OPAVA630951DOMORADOVICE
3806OPAVA630969FILIPOVICE
3806OPAVA636223GRUČOVICE
3806OPAVA637491HAŤ
3806OPAVA639508HLUBOČEC
3806OPAVA639711HLUČÍN
3806OPAVA643297HORNÍ LHOTA U OSTRAVY
3806OPAVA645036HOŘEJŠÍ KUNČICE
3806OPAVA656488JAKARTOVICE
3806OPAVA781134JELENICE
3806OPAVA646822KAJL0VEC
3806OPAVA645044KERHARTICE U BUDIŠOVA NAD BUĽ
3806OPAVA670782KOŠETICE VE SLEZSKU
3806OPAVA671878KOZMICE
3806OPAVA675431KRUŽBERK
3806OPAVA678562KYJOVICE VE SLEZSKU
3806OPAVA680184LESNÍ ALBRECHTICE
3806OPAVA681440LHOTKA U LITULTOVIC
3806OPAVA706809LHOTKA U VÍTKOVA
3806OPAVA684074LIPINA U OPAVY
3806OPAVA688410LUDGEŘOVICE
3806OPAVA690490MALÉ HERALTICE
3806OPAVA691895MARKVARTOVICE
3806OPAVA645052MEDLICE U BUDIŠOVA NAD BUDIŠ.
3806OPAVA692778MELČ
3806OPAVA696820MLADECKO
3806OPAVA698601MORAVICE
3806OPAVA706388NOVÉ LUBLICE
3806OPAVA706817NOVÉ TĚCHANOVICE
3806OPAVA781142NOVÉ VRBNO
3806OPAVA736830PUSTÁ POLOM
3806OPAVA738018RADKOV U VÍTKOVA
3806OPAVA748943SKŘIPOV
3806OPAVA675440STARÉ LUBLICE
3806OPAVA675458STARÉ TĚCHANOVICE
3806OPAVA762474ŠILHEŘOVICE
3806OPAVA766780TĚŠKOVICE
3806OPAVA613151ÚBLO
3806OPAVA778591VELKÁ POLOM
3806OPAVA781151VĚTŘKOVICE U VÍTKOVA
3806OPAVA786691VŘESINA U OPAVY
3806OPAVA791237ZÁVADA U HLUČÍNA
3807OSTRAVA715085BÁRTOVICE
3807OSTRAVA798894DUBINA
3807OSTRAVA714691HEŘMANICE
3807OSTRAVA646075HOŠŤÁLKOVICE
3307OSTRAVA714534HRABOVÁ
3807OSTRAVA714585HRABŮVKA
3807OSTRAVA714917HRUŠOV
3807OSTRAVA667366KOBLOV
3807OSTRAVA673722KRÁSNÉ POLE
3807OSTRAVA714224KUNČICE NAD OSTRAVICÍ
3807OSTRAVA714241KUNČIČKY
3807OSTRAVA681458LHOTKA U OSTRAVY
3807OSTRAVA713830MARIÁNSKÉ HORY
3807OSTRAVA715379MARTINOV VE SLEZSKU
3807OSTRAVA714747MICHÁLKOVICE
3807OSTRAVA713520MORAVSKÁ OSTRAVA
3807OSTRAVA714941MUGLINOV
3807OSTRAVA704946NOVÁ BĚLÁ
3807OSTRAVA721671NOVÁ PLESNÁ
3807OSTRAVA713937NOVÁ VES U OSTRAVY
3807OSTRAVA720470PETŘKOVICE U OSTRAVY
3807OSTRAVA725081POLANKA NAD ODROU
3807OSTRAVA715174PORUBA
3807OSTRAVA715221PORUBA-SEVER
3807OSTRAVA733474PROSKOVICE
3807OSTRAVA713767PŘÍVOZ
3307OSTRAVA715301PUSTKOVEC
3907OSTRAVA715018RADVANICE
3307OSTRAVA714828SLEZSKÁ OSTRAVA
3807OSTRAVA753661STARÁ BĚLÁ
3807OSTRAVA721689STARÁ PLESNÁ
3807OSTRAVA715506SVINOV
3807OSTRAVA715433TŘEBOVICE VE SLEZSKU
3807OSTRAVA714071VÍTKOVICE
3807OSTRAVA715620VÝŠKOVICE U OSTRAVY
3807OSTRAVA714305ZÁBŘEH NAD ODROU
3807OSTRAVA713970ZÁBŘEH-HULVÁKY
3907OSTRAVA714089ZÁBŘEH-VŽ
3908PŘEROV766712DOLNÍ TĚŠICE
3308PŘEROV639958HLUZOV
3808PŘEROV766721HORNÍ TĚŠICE
3808PŘEROV762946HRANICKÉ LOUČKY
3808PŘEROV649988HUSTOPEČE NAD BEČVOU
3808PŘEROV660345JINDŘICHOV U HRANIC
3808PŘEROV677078KUNČICE
3808PŘEROV678805KYŽLÍŘOV
3808PŘEROV688304LUČÍCE NA MORAVĚ
3808PŘEROV690937MALHOTICE
3808PŘEROV695165MILOTICE NAD BEČVOU
3808PŘEROV726451PADESÁT LÁNU
3808PŘEROV718122PARTUTOVICE
3808PŘEROV725536POLOM U HRANIC
3808PŘEROV725901PORUBA NAD BEČVOU
3808PŘEROV726460POTŠTÁT - MĚSTO
3808PŘEROV733946PROVODOVICE
3808PŘEROV741957ROUSKÉ
3808PŘEROV757969STŘÍTEŽ NAD LUDINOU
3808PŘEROV762954ŠPIČKY
3808PŘEROV787086VŠECHOVICE
3808PŘEROV788023VYSOKÁ U HUSTOPEČÍ NAD BEČVOU
3808PŘEROV790974ZÁMRSKY
3809ŠUMPERK600954BARTOŇOV
3809ŠUMPERK626635BENKOV
3809ŠUMPERK605816BLUDOV
3809ŠUMPERK606715BOHUTÍN NAD MORAVOU
3809ŠUMPERK609650BRATRUŠOV
3809ŠUMPERK609935BRNÍČKO U ZÁBŘEHA
3809ŠUMPERK616028BUKOVÍCE U VELKÝCH LOSIN
3809ŠUMPERK616303BUŠÍN
3809ŠUMPERK758213BUŠÍN U STUDENÉ LOUČKY
3809ŠUMPERK626643DLOUHOMILOV
3809ŠUMPERK606227DOLNÍ BOHDÍKOV
3809ŠUMPERK682837DOLNÍ LIBINA
3809ŠUMPERK630209DOLNÍ STUDÉNKY
3809ŠUMPERK764442DOLNÍ TEMENICE
3809ŠUMPERK632619DROZDOV
3809ŠUMPERK703133FILIPOV U ZABŘEHA
3809ŠUMPERK687065FILIPOVÁ
3809ŠUMPERK637203HANUŠOVICE
3809ŠUMPERK640051HNĚVKOV
3809ŠUMPERK682845HORNÍ LIBINA
3809ŠUMPERK764469HORNÍ TEMENICE
3809ŠUMPERK743216HOSTÍCE
3809ŠUMPERK646393HRABENOV
3809ŠUMPERK646521HRABIŠÍN
3809ŠUMPERK637211HYNČICE NAD MORAVOU
3809ŠUMPERK650412HYNČINA
3809ŠUMPERK654221CHROMEČ
3809ŠUMPERK659118JESTŘEBÍ U ZÁBŘEHA
3809ŠUMPERK659126JESTŘEBÍČKO
3809ŠUMPERK662780KAMENNÁ
3809ŠUMPERK665606KLÁŠTEREC
3809ŠUMPERK752045KLEPÁČOV
3809ŠUMPERK687081KOCIÁNOV
3809ŠUMPERK668613KOLŠOV
3809ŠUMPERK606243KOMŇÁTKA
3809ŠUMPERK669377KOPŘIVNÁ
3809ŠUMPERK669997KOSOV
3809ŠUMPERK674494KRCHLEBY NA MORAVĚ
3809ŠUMPERK676471KŘÍŽANOV U ZÁBŘEHA
3809ŠUMPERK680214LESNICE
3809ŠUMPERK703117LUPĚNÉ
3809ŠUMPERK669385LUŽNÁ U HANUŠOVIC
3809ŠUMPERK691909MARŠÍKOV
3809ŠUMPERK695521MÍ ROV
3809ŠUMPERK697010MLADOŇOV U OSKAVY
3809ŠUMPERK713139MOSTKOV
3809ŠUMPERK702366NEDVĚZÍ U ZÁBŘEHA
3809ŠUMPERK703125NEMILE
3809ŠUMPERK798193NEMRLOV
3809ŠUMPERK706370NOVÉ LOSINY
3809ŠUMPERK690899NOVÝ MALETÍN
3809ŠUMPERK707813NOVÝ MALÍN
3809ŠUMPERK682853OBĚDNÉ
3809ŠUMPERK711098OLŠANY NAD MORAVOU
3809ŠUMPERK609668OSIKOV
3809ŠUMPERK713147OSKAVA
3809ŠUMPERK660370PEKAŘOV
3809ŠUMPERK719790PETROV NAD DESNOU
3809ŠUMPERK721191PIVONÍN
3809ŠUMPERK660388PLECE
3809ŠUMPERK722910POBUČÍ
3809ŠUMPERK726176POSTŘELMOV
3809ŠUMPERK726184POSTŘELMŮVEK
3809ŠUMPERK637220POTŮČNÍK
3809ŠUMPERK798363PRAMENY U ŽÁROVÉ
3809ŠUMPERK687090PŘEMYSLOV
3809ŠUMPERK660396PUSTÉ ŽIBŘIDOVICE
3809ŠUMPERK600962RADOMILOV
3809ŠUMPERK739359RAPOTÍN
3809ŠUMPERK606235RAŠKOV DVŮR
3809ŠUMPERK606251RAŠKOV VES
3809ŠUMPERK687103REJHOTICE
3809ŠUMPERK740039REJCHARTICE U ŠUMPERKA
3809ŠUMPERK742058ROVENSKO
3809ŠUMPERK743224RUDA NAD MORAVOU
3809ŠUMPERK745294ŘEPOVÁ
3809ŠUMPERK798355SKLENÁ
3809ŠUMPERK688886SLAVOŇOV U LUKAVICE
3809ŠUMPERK752061SOBOTÍN
3809ŠUMPERK757209STRUPŠÍN
3809ŠUMPERK758779SUDKOV
3809ŠUMPERK760285SVÉBOHOV
3809ŠUMPERK697028VÁCLAVOV U OSKAVY
3809ŠUMPERK776009VÁCLAVOV U ZÁBŘEHA
3809ŠUMPERK779083VELKÉ LOSINY
3809ŠUMPERK780235VERNÍŘOVICE U SOBOTÍNA
3809ŠUMPERK781827VIKÝŘOVICE
3809ŠUMPERK788481VYŠEHOŘÍ
3809ŠUMPERK789429ZÁBŘEH NA MORAVĚ
3809ŠUMPERK791652ZBOROV NA MORAVĚ
3809ŠUMPERK794643ŽÁROVÁ
3810VSETÍN600687BABICE U KELČE
3810VSETÍN609404BRANKY
3810VSETÍN744727HÁŽOVICE
3810VSETÍN652776CHORYNĚ
3810VSETÍN657662JASENICE U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ
3810VSETÍN664758KELČ NOVÉ MĚSTO
3810VSETÍN664766KELČ STARÉ MĚSTO
3810VSETÍN664898KLADERUBY
3810VSETÍN668745KOMÁROVICE
3810VSETÍN677353KUNOVICE
3810VSETÍN680451LEŠNÁ
3810VSETÍN681156LHOTA U CHORYNĚ
3810VSETÍN681181LHOTA U KELČE
3810VSETÍN681423LHOTKA NAD BEČVOU
3810VSETÍN687022LOUČKA U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ
3810VSETÍN700312MŠTĚNOVICE
3810VSETÍN703095NĚMETICE
3810VSETÍN719251PERNÁ U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ
3810VSETÍN724335PODOLÍ U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ
3810VSETÍN725315POLICE U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ
3810VSETÍN736082PŘÍLUKY
3810VSETÍN742937ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
3810VSETÍN744743TYLOVICE
3810VSETÍN788031VYSOKÁ U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ
3810VSETÍN793787ZUBŘÍ
3811JESENÍK604011BÍLÁ VODA U JAVORNÍKA
3811JESENÍK604666BÍLÝ POTOK
3811JESENÍK602833BUKOVÁ U BERNARTIC
3811JESENÍK619922ČERNÁ VODA
3811JESENÍK772721DOLNÍ FOŘT
3811JESENÍK783790DOLNÍ LES
3811JESENÍK748447DOLNÍ SKOROŠICE
3811JESENÍK604674HORNÍ HOŠTICE
3811JESENÍK748471HORNÍ SKOROŠICE
3811JESENÍK798347HUNDORF
3811JESENÍK657921JAVORNÍK - MĚSTO
3811JESENÍK657956JAVORNÍK - VES
3811JESENÍK604020KAMENÍČKA U BÍLÉ VODY
3811JESENÍK667404KOBYLÁ
3811JESENÍK694401KOLNOVICE
3811JESENÍK694410MIKULOVICE U JESENÍKA
3811JESENÍK753670NOVÁ ČERVENÁ VODA
3811JESENÍK772704NOVÉ VILÉMOVICE
3811JESENÍK748421PETROVICE U SKOROŠIC
3811JESENÍK619949ROKLINY
3811JESENÍK753688STARÁ ČERVENÁ VODA
3811JESENÍK759571SUPÍKOVICE
3811JESENÍK748455TOMÍKOVICE
3811JESENÍK657948TRAVNÁ U JAVORNÍKA
3811JESENÍK772712UHELNÁ
3811JESENÍK779075VELKÉ KUNĚTICE
3811JESENÍK783811VLČICE U JAVORNÍKA
3811JESENÍK783820VOJTOVICE
3811JESENÍK657964ZÁLESÍ U JAVORNÍKA
3811JESENÍK793191ZLATÉ HORY V JESENÍKÁCH
3811JESENÍK797804ŽULOVÁ

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 420/2000 Sb.

Žádost o poskytnutí podpory (podle nařízení vlády č. 420/2000 Sb,)

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 420/2000 Sb.

Doklady k žádosti o poskytnutí podpory a podklady pro kontrolu

K žádosti o poskytnutí podpory podle tohoto nařízení se přikládají a podkladem pro kontrolu jsou:

1.

a) doklad o vlastnictví zemědělského pozemku, nebo

b) doklad o nájmu zemědělského pozemku, a to

1.1. jde-li o nájem na základě písemné nájemní smlouvy, přikládá se tato nájemní smlouva,

1.2. jde-li o nájem na základě ústní nájemní smlouvy, přikládá se kopie posledního daňového přiznání nebo, došlo-li ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, dílčího daňového přiznání,1) podaného příslušnému správci daně k přiznání daně z pozemků, současně se přikládá doklad(y) o zaplacení daně z pozemků za poslední zdaňovací období,

1.3. jde-li o nájem ze zákona, přikládá se například kupní smlouva o prodeji zemědělských objektů2) uzavřená s Pozemkovým fondem ČR nebo výpis z obchodního rejstříku,3) dále kopie posledního daňového přiznání nebo, došlo-li ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, dílčího daňového přiznání,1) podaného příslušnému správci daně k přiznání daně z pozemků, současně se přikládá doklad(y) o zaplacení daně z pozemků za poslední zdaňovací období, nebo

c) doklad o jiném právním důvodu hospodaření na zemědělských pozemcích podle § 2, anebo

d) seznam dokladů, který nahrazuje doklady uvedené pod písmeny a) až c). Úplnost a pravdivost seznamu dokladů musí být stvrzena v čestném prohlášení při podání žádosti o poskytnutí podpory.

Seznam dokladů obsahuje:

1.1. právní titul hospodaření na zemědělských pozemcích,

1.2. název okresu,

1.3. název katastrálního území,

1.4. typ užívání pozemků v rámci daného katastrálního území, například takto: V = vlastní parcela, N1 = nájem na základě písemné nájemní smlouvy, N2 = nájem na základě ústní nájemní smlouvy, N3 = nájem ze zákona, P1 = podnájem na základě písemné podnájemní smlouvy, P2 = podnájem na základě ústní podnájemní smlouvy, P3 = podnájem ze zákona, PÚ = pozemkové úpravy, O = ostatní,

1.5. druh zemědělského pozemku (kultura) - u travních porostů na zemědělských pozemcích s výjimkou chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů bez ohledu na označení druhu pozemku v katastru nemovitostí,

1.6. žadatelem uplatněná výměra (v hektarech na čtyři desetinná místa) u daného druhu zemědělského pozemku v rámci daného katastrálního území,

2. základní mapa v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnější se zákresem obhospodařovaných zemědělských pozemků v rozlišení na zemědělskou půdu s ornou půdou, zemědělskou půdu s travními porosty, trvalé kultury, pozemky s rychle rostoucími dřevinami a zatravňované pozemky.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 420/2000 Sb.

Počet bodů připadajících na 1 ha v jednotlivých pásmech sucha na ostatních poškozených zemědělských pozemcích [§ 2 písm. d)]

Pásmo suchaPočet bodů
Jařiny
Počet bodů
Ozimy
„1. pásmo sucha"3221
„2. pásmo sucha"1710
„3. pásmo sucha"106

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 420/2000 Sb.

Výpočet počtu bodů

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 420/2000 Sb.

Čestné prohlášení při podání žádosti o poskytnutí podpory podle nařízení vlády č. 420/2000 Sb.

Poznámky pod čarou

1) Například občanský zákoník, § 8 odst. 10 a 11 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, § 22 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

2) Například zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 344/1999 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí.

3) Zákon č. 407/2000 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000.

4) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice, ve znění pozdějších předpisů.

1) § 13a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 15 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
§ 17 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

3) § 27 a násl. obchodního zákoníku.

Přesunout nahoru