Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 412/2000 Sb.Nařízení vlády o poplatku za právo plout pod státní vlajkou České republiky

Částka 116/2000
Platnost od 01.12.2000
Účinnost od 01.12.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

412

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. listopadu 2000

o poplatku za právo plout pod státní vlajkou České republiky

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví

a) výši ročního poplatku1) za právo plout pod státní vlajkou České republiky2) (dále jen "poplatek") pro námořní jachtu3) a pro námořní obchodní loď,4)

b) způsob placení poplatku, a

c) způsob prokazování zaplacení poplatku.

§ 2

Výše poplatku pro námořní jachtu

Výše poplatku na 1 kalendářní rok činí pro námořní jachty,3)

a) jejichž délka trupu nepřesahuje 12 metrů

1.s vymezenou oblastí povolené plavby I5)3 000 Kč,
2.s vymezenou oblastí povolení plavby II5)3 000 Kč,
3.s vymezenou oblastí povolení plavby III5)2 500 Kč,
4.s vymezenou oblastí povolené plavby IV5)2 500 Kč,
5.s vymezenou oblastí plavby V5)2 000 Kč;

b) jejichž délka trupu je 12 metrů a více

1.s vymezenou oblastí povolení plavby I5)6 000 Kč,
2.s vymezenou oblastí povolení plavby II5)6 000 Kč,
3.s vymezenou oblastí povolení plavby III5)5 000 Kč,
4.s vymezenou oblastí povolení plavby IV5)5 000 Kč,
5.s vymezenou oblastí plavby V5)4 000 Kč.

§ 3

Výše poplatku pro námořní obchodní loď

Výše poplatku na 1 kalendářní rok činí pro námořní obchodní lodě4)

a) jejichž vybavení zahrnuje plachty, součet základního poplatku ve výši 30 000 Kč a poplatku za tonáž námořní obchodní lodě, který činí při čisté prostornosti námořní obchodní lodě

1.do 500 čistých rejstříkových tun (NRT)20 Kč za 1 NRT,
2.od 501 NRT18 Kč za 1 NRT,
do 5 000 NRT
3.od 5 001 NRT16 Kč za 1 NRT,
do 25 000 NRT
4.nad 25 001 NRT15 Kč za 1 NRT;

b) konstruované pro přepravu kusového zboží součet základního poplatku ve výši 50 000 Kč a poplatku za tonáž námořní obchodní lodě, který činí při čisté prostornosti námořní obchodní lodě

1.do 500 NRT30 Kč za 1 NRT,
2.od 501 NRT28 Kč za 1 NRT,
do 5 000 NRT
3.od 5 001 NRT25 Kč za 1 NRT,
do 25 000 NRT
4.nad 25 001 NRT23 Kč za 1 NRT;

c) konstruované pro přepravu hromadného nákladu součet základního poplatku ve výši 50 000 Kč a poplatku za tonáž námořní obchodní lodě, který činí při čisté prostornosti námořní obchodní lodě

1.do 500 NRT32 Kč za 1 NRT,
2.od 501 NRT30 Kč za 1 NRT,
do 5 000 NRT
3.od 5 001 NRT28 Kč za 1 NRT,
do 25 000 NRT
4.nad 25 001 NRT25 Kč za 1 NRT;

d) konstruované pro přepravu ropných produktů součet základního poplatku ve výši 50 000 Kč a poplatku za tonáž námořní obchodní lodě, který činí při čisté prostornosti námořní obchodní lodě

1.do 500 NRT34 Kč za 1 NRT,
2.od 501 NRT32 Kč za 1 NRT,
do 5 000 NRT
3.od 5 001 NRT30 Kč za 1 NRT,
do 25 000 NRT
4.nad 25 001 NRT28 Kč za 1 NRT;

e) ostatní, které nelze zařadit podle písmen a) až d), součet základního poplatku ve výši 50 000 Kč a poplatku za tonáž námořní obchodní lodě, který činí při čisté prostornosti námořní obchodní lodě

1.do 500 NRT38 Kč za 1 NRT,
2.od 501 NRT36 Kč za 1 NRT,
do 5 000 NRT
3.od 5 001 NRT34 Kč za 1 NRT,
do 25 000 NRT
4.nad 25 001 NRT32 Kč za 1 NRT.

§ 4

Pokud právo plout pod státní vlajkou České republiky vznikne nebo zanikne v průběhu kalendářního roku, činí výše poplatku jednu dvanáctinu ročního poplatku (§ 2 nebo § 3) za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém trvalo právo plout pod státní vlajkou České republiky.

§ 5

(1) Vlastník6) námořní jachty3) nebo námořní obchodní lodě4) platí poplatek ve výši podle § 2, 3 nebo § 4 nejpozději do 31. ledna kalendářního roku bezprostředně následujícího po roce, na jehož konci trvalo právo plout pod státní vlajkou České republiky. Zanikne-li právo plout pod státní vlajkou České republiky v průběhu kalendářního roku, je poplatek ve výši podle § 4 splatný nejpozději do 30 dnů ode dne zániku7) práva plout pod státní vlajkou České republiky.

(2) Poplatek je příjmem státního rozpočtu. Poplatek vybírá podle zvláštního právního předpisu8) Ministerstvo dopravy a spojů.

§ 6

Sankce za neplacení poplatku

Nebyl-li poplatek ve výši podle § 2, 3 nebo § 4 zaplacen ve lhůtách stanovených v § 5, je vlastník6) námořní jachty3) nebo námořní obchodní lodě4) povinen zaplatit za každý den prodlení penále ve výši 0,1 % z nezaplacené částky, a to počínaje dnem následujícím po dni splatnosti poplatku až do dne zaplacení včetně. Penále se nepředepíše, nepřesáhne-li v úhrnu částku 100 Kč.

§ 7

Způsob prokazování zaplacení poplatku

(1) Zaplacení poplatku se prokazuje písemným potvrzením vydaným vlastníkovi6) námořní jachty3) nebo námořní obchodní lodě4) Ministerstvem dopravy a spojů.

(2) Písemné potvrzení o zaplacení poplatku obsahuje

a) identifikační číslo námořní obchodní lodě4) nebo trupu námořní jachty,3)

b) vyznačení kalendářního roku, za který je poplatek zaplacen, a vznikla-li povinnost zaplatit poplatek v průběhu kalendářního roku, vyznačení období kalendářního roku, za které je poplatek zaplacen,

c) délku trupu námořní jachty a oblast povolené plavby,5) jde-li o poplatek pro námořní jachtu,3)

d) účel, pro který je námořní obchodní loď konstruovaná, a údaj o čisté prostornosti námořní obchodní lodě, jde-li o poplatek pro námořní obchodní loď,4)

e) výši poplatku podle § 2, 3 nebo § 4.


§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr dopravy a spojů:

Ing. Schling v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 4 odst. 4 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.

2) § 4 odst. 1 až 3 zákona č. 61/2000 Sb.

3) § 2 odst. 5 zákona č. 61/2000 Sb.

4) § 2 odst. 4 zákona č. 61/2000 Sb.

5) Vyhláška č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty.

6) § 6 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb.

7) § 19 zákona č. 61/2000 Sb.

8) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru