Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 404/2000 Sb.Zákon o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Částka 115/2000
Platnost od 29.11.2000
Účinnost od 01.01.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

404

ZÁKON

ze dne 19. října 2000

o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

(1) Zřizuje se veřejná vysoká škola1) s názvem Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Sídlem této veřejné vysoké školy je Zlín.

(2) Z Vysokého učení technického v Brně se vyčleňuje Fakulta technologická ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně a Koleje a menza ve Zlíně, které se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona stávají součástmi Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

§ 2

(1) Do vlastnictví Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně přecházejí bezúplatně ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona

a) nemovité věci a byty z vlastnictví Vysokého učení technického v Brně, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jakož i práva a závazky s těmito nemovitými věcmi a byty spojené,

b) nemovité věci z vlastnictví státu, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu, jakož i práva a závazky s těmito nemovitými věcmi spojené.

(2) Do vlastnictví Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně přecházejí z vlastnictví Vysokého učení technického v Brně bezúplatně i věci movité tvořící příslušenství nemovitých věcí a bytů uvedených v příloze č. 1 a dále movité věci sloužící k činnosti Fakulty technologické ve Zlíně, Fakulty managementu a ekonomiky ve Zlíně a Kolejí a menzy ve Zlíně. Soupis movitých věcí přecházejících podle ustanovení tohoto odstavce je součástí předávacího protokolu.

(3) Na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně přecházejí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona práva a závazky z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Vysokého učení technického v Brně, kteří jsou přiděleni k výkonu práce na Fakultě technologické ve Zlíně, Fakultě managementu a ekonomiky ve Zlíně a v Kolejích a menze ve Zlíně, jakož i ostatní práva a závazky týkající se uvedených fakult a Kolejí a menzy.

§ 3

(1) Studenti, kteří ke dni 31. prosince 2000 studovali v akreditovaných studijních programech uskutečňovaných Fakultou technologickou ve Zlíně nebo Fakultou managementu a ekonomiky ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona stávají studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

(2) Akreditované studijní programy, které byly uskutečňovány ke dni 31. prosince 2000 Fakultou technologickou ve Zlíně nebo Fakultou managementu a ekonomiky ve Zlíně Vysokého učení technického v Brně, se stávají studijními programy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně; jsou akreditovány do 31. prosince 2002.


§ 4

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.


Příloha č. 1 k zákonu č. 404/2000 Sb.

Nemovité věci a byty přecházející z vlastnictví Vysokého učení technického v Brně do vlastnictví Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Poř. čísloOkresObecKatastrální územíPopisČp.Parcelní čísloPoznámka
1.ZlínZlínZlín 635561stavba na pozemku pozemek275st. 3292 st. 3292Zlín, nám. TGM 275, děkanát, učebny
2.ZlínZlínZlín 635561pozemek - zeleň1119/101Zlín, nám. TGM 275
3.ZlínZlínZlín 635561stavba na pozemku pozemek150st. 5108 st. 5108Zlín, Štefánikova 150, koleje
4.ZlínZlínZlín 635561stavba na pozemku pozemek4046st. 5117 st. 5117Zlín, Růmy 4046, učebny
5.ZlínZlínZlín 635561stavba na pozemku pozemky4379st. 6739 st. 6739Zlín, Antonínova 4379, koleje
6.ZlínZlínZlín 635561pozemek - zeleň1090/69Zlín, Růmy 4046
7.ZlínZlínZlín 635561pozemek - komunikace1119/1Zlín, nám. TGM 275
8.ZlínZlínZlín 635561stavba na pozemku pozemek5139st. 7136 st. 7136Zlín, Mostní 5139, učebny, děkanát
9.ZlínZlínZlín 635561stavba na pozemku - garáž pozemekst. 7741 st. 7741Zlín, Mostní, 2 podlažní parking
10.VsetínNový HrozenkovNový Hrozenkov 707384stavba na pozemku pozemekev. 47st. 2325 st. 2325rekr. objekt Portáš
11.VsetínNový HrozenkovNový Hrozenkov 707384pozemek - ost. plocha8886/12Portáš
12.VsetínNový HrozenkovNový Hrozenkov 707384pozemek - ost. plocha8886/13Portáš
13.Byty č. 9, 10, 11, 12, 13 a 14 v budově č p. 3849 postavené na pozemku parcelní číslo st. 4732
v katastrálním území Zlín s odpovídajícím spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku, který činí v souhrnu 3519/8792.

Příloha č. 2 k zákonu č. 404/2000 Sb.

Nemovité věci přecházející z vlastnictví státu do vlastnictví Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

1.Pozemek parcelní číslo st. 2643 v katastrálním území Zlín s budovou občanské vybavenosti na tomto pozemku postavenou.
2.Pozemek parcelní číslo st. 6752 v katastrálním území Zlín s budovou občanské vybavenosti na tomto pozemku postavenou.
3.Pozemek parcelní číslo st. 6950 v katastrálním území Zlín s budovou občanské vybavenosti na tomto pozemku postavenou.

Poznámky pod čarou

1) § 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Přesunout nahoru