Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 403/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se určují druhy zemědělského zboží, na něž je možné vystavovat zemědělské skladní listy, a podmínky pro provozování zemědělských veřejných skladů

Částka 114/2000
Platnost od 24.11.2000
Účinnost od 24.11.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

403

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 7. listopadu 2000,

kterou se určují druhy zemědělského zboží, na něž je možné vystavovat zemědělské skladní listy, a podmínky pro provozování zemědělských veřejných skladů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 34 zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 2 odst. 8, § 7 odst. 2, § 15 odst. 1 písm. b) a § 15 odst. 2 písm. d) zákona:


Druhy zemědělského zboží, na které je možné vystavovat zemědělské skladní listy

(K § 2 odst. 8 zákona)

§ 1

Druhy zboží

Zemědělské skladní listy je možné vystavovat na druhy zboží, které jsou uvedeny v příloze č. 1.

§ 2

Podmínky jakosti

(1) Jakost jednotlivých druhů uskladňovaného zboží uvedeného v příloze č. 1 je vymezena hodnotami jakostních znaků, které jsou stanoveny

a) u úschovy individuální hodnotami skutečně zjištěných jakostních znaků; přitom zjištěná hodnota jakostního znaku nesmí překročit mezní hodnoty pro daný druh zboží podle přílohy č. 2,

b) u úschovy hromadné mezními hodnotami, které jsou uvedeny v příloze č. 2; přitom hodnota kteréhokoliv jakostního znaku je rozhodná pro zařazení zboží do jednotlivých druhů.

(2) Vymezení příměsí a nečistot pro jednotlivé druhy zboží, s výjimkou sladovnického ječmene, je uvedeno v příloze č. 3 a vymezení škodlivých nečistot pro všechny druhy zboží, včetně sladovnického ječmene, skladované v zemědělských veřejných skladech je uvedeno v příloze č. 4.

(3) Vymezení zrn poškozených, zrn se zahnědlými špičkami, zrn porostlých a celkový odpad u sladovnického ječmene skladovaného v zemědělských veřejných skladech jsou uvedena v příloze č. 5.

(4) Postup a způsob vzorkování zboží pro jakostní hodnocení znaků, úprava vzorků, jejich četnost, použití a nakládání s nimi se provádí postupem uvedeným v příloze č. 6.

(5) Postup úpravy laboratorního vzorku na analytický vzorek a metody jeho zkoušení se provádí postupem uvedeným v příloze č. 7.

§ 3

Minimální množství

(K § 7 odst. 2 zákona)

Minimální množství zemědělského zboží, na které lze vystavovat zemědělský skladní list, je 30 tun.

Podmínky pro provozování zemědělských veřejných skladů

§ 4

Objekt skladu, jeho specifikace a nezbytné vybavení

[K § 15 odst. 1 písm. b) zákona]

(1) Objektem skladu se rozumí ucelený prostor určený pro skladování a s ním související obslužné funkce za předpokladu, že splňuje obecné technické požadavky podle zvláštního právního předpisu1) a zajišťuje způsob a podmínky skladování a nezbytné vybavení zemědělského veřejného skladu uvedené v příloze č. 8.

(2) Účel stavby ke skladování zboží prokazuje kolaudační rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu.2)

(3) Pokud není zachováno kolaudační rozhodnutí nebo vzniknou pochybnosti týkající se účelu užívání objektu skladu, postupuje se podle zvláštního právního předpisu.3)

(4) Objekt skladu umožňuje skladování zboží tak, aby snížení hmotnosti skladovaného zboží v důsledku manipulace nezbytné pro řádné ošetřování a skladování zboží nepřesáhlo hodnoty uvedené v příloze č. 9.

§ 5

Další požadavky

Podmínkou pro provozování skladu je také zabezpečení odpovídající kapacitě skladu pro

a) sušení a čištění zboží,

b) laboratorní rozbory odebraných vzorků zboží.

§ 6

Skladovací kapacita

[K § 15 odst. 2 písm. d) zákona]

(1) Skladovací kapacita je daná

a) počtem a objemem buněk sila vyčleněných pro zemědělský veřejný sklad, nebo

b) objemem u halových skladů s ohledem na manipulační plochu, přístup a nejvyšší násypnou výšku.

(2) Minimální skladovací kapacita zemědělského veřejného skladu je 1 000 tun pro všechny druhy uskladňovaného zboží celkem.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Fencl v. r.


Příloha č. 1 kvyhlášce č. 403/2000 Sb.

Druhy zboží, na které je možné vystavovat zemědělské skladní listy

1. Obiloviny k potravinářským účelům

1.1. Pšenice obecná (Triticum aestivum L.) potravinářská pekárenská - zlepšující jakost

1.2. Pšenice obecná (Triticum aestivum L.) potravinářská pekárenská - základní jakost

1.3. Pšenice obecná (Triticum aestivum L.) potravinářská pekárenská - snížená jakost

1.4. Žito (Secale cereale L.)

1.5. Oves setý (Avena sativa L.) určený ke zpracování na potravinářské výrobky - pluchatý

1.6. Oves setý (Avena sativa L.) určený ke zpracování na potravinářské výrobky - nahý

1.7. Ječmen setý dvouřadý (Hordeum vulgare sub. distichum L.) sladovnický - výběrový, odrůdově čistý

1.8. Ječmen setý dvouřadý (Hordeum vulgare sub. distichum L.) sladovnický, směs odrůd

2. Obiloviny k jiným než potravinářským účelům

2.1. Pšenice obecná (Triticum aestivum L.) nepotravinářská

2.2. Žitovec - tritikale (Triticosecale Witt.)

2.3. Ječmen setý (Hordeum vulgare sub. distichum L.) nepotravinářský dvouřadý

2.4. Ječmen setý (Hordeum vulgare L.) nepotravinářský víceřadý

2.5. Ovessetý (Avena sativa L.) nepotravinářský

2.6. Kukuřice (Zea maysL.) nepotravinářská

3. Luštěniny k jiným než potravinářským účelům

3.1. Hrách setý (Pisum sativum L.) nepotravinářský

4. Olejniny

4.1. Semena řepky olejky (Brassica napus L. var. napus) určená na výrobu olejů, s obsahem tuku vyšším než 38 %

4.2. Semena řepky olejky (Brassica napus L. var. napus) určená na výrobu olejů, s obsahem tuku vyšším než 41 %

4.3. Semena slunečnice (HelianthusannuusL.) určená na výrobu olejů

4.4. Semena lnu (Linum usitatissimum L.) určená na výrobu olejů, s obsahem tuku vyšším než 25 % ale nepřesahujícím 33 %

4.5. Semena lnu (Linum usitatissimum L.) určená na výrobu olejů, s obsahem tuku vyšším než 33 %

5. Přadné rostliny

5.1. Rosený odsemeněný lněný stonek (Linum usitatissimum) určený k tírenskému zpracování

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 403/2000 Sb.

A. Mezní hodnoty jakostních znaků jednotlivých druhů obilovin k potravinářským účelům, s výjimkou sladovnického ječmene, skladovaných v zemědělských veřejných skladech

Společná ustanovení1. Zboží:
1.1. obsahuje nejméně 95 % hmotnosti zralých zrn, pokud není pro příslušný druh obilovin stanoveno jinak;
1.2. nemá nepřirozený pach, omezující jeho účelovou použitelnost;
1.3. nesmí obsahovat živé skladištní škůdce;
1.4. neobsahuje zrna naplesnivělá a plesnivá;
1.5. neobsahuje zrna napadená plošticí;
1.6. nevykazuje napadení snětí rodu Tilletia (neobsahuje snětivá zrna, hálky sněti, popřípadě nemá pach po sněti);
1.7. obsahuje nejvýše 0,05 % námele.
2. Obsah škodlivých nečistot*) je nejvýše 0,1 %.
Druhy zboží pro účely zemědělských skladních listůPšenice obecná potravinářská pekárenská - zlepšující jakostPšenice obecná potravinářská pekárenská - základní jakostPšenice obecná potravinářská pekárenská - snížená jakostŽitoOves setý určený ke zpracování na potravinářské výrobky -pluchatýOves setý určený ke zpracování na potravinářské výrobky - nahý
Jakostní zařazení odrůd+)EE,AE,A,B---
Barva zrnatypickátypickátypickáTypickábílá, žlutábílá, žlutá
Chuť-----typická bez
hořké
příchuti
Vlhkost (nejvýše %)14,014,014,014,014,013,0
Objemová hmotnost (nejméně kg/hl)79,078,076,073,053,065,0
Obsah příměsí ***) a nečistot **) celkem (nejvýše %)4,06,06,06,09,06,0
Z toho: zlomky zrn (nejvýše %)2,03,03,05,0--
zrnové příměsi (nejvýše %)3,05,05,05,0--
z toho: tepelně poškozená zrna (nejvýše %)0,50,50,51,5--
porostlá zrna (nejvýše %)2,52,52,54,0--
scvrklá zrna (nejvýše %)----3,03,0
zrna porušená (nejvýše %)----1,01,0
zrna jiných obilovin (nejvýše %)----1,01,0
zrna zdvojená (nejvýše %)---.1,0-
nečistoty celkem (nejvýše %)0,30,50,50,52,01,0
z toho: tepelně poškozená zrna (nejvýše %)0,050,050,05---
Poškozená zrna (nejvýše %)----0,50,5
Obsah zrn ovsa v pluchách (nejvýše %)-----5,0
Obsah N-látek v sušině (N×5,7++)) (nejméně %)13,012,011,0---
Číslo poklesu (nejméně s)260220220120--
Hodnota sedimentačního indexu podle Zelenyho (SEDI test nejméně ml)453022---

Poznámka:

*) Škodlivé nečistoty vymezuje příloha č. 4.

**) Nečistoty vymezuje příloha č. 4.

***) Příměsi vymezuje příloha č. 3.

+) Na základě ukladatelovy deklarace odrůdy se provede jakostní zařazení podle platného Seznamu odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize České republiky; za deklarovanou odrůdu se považuje odrůda, která obsahuje nejméně 90 % hmotnosti zrn deklarované odrůdy. Při vyskladňování jde o směs odrůd příslušné jakosti.

++) Koeficient přepočtu obsahu dusíku na obsah dusíkatých látek.

B. Mezní hodnoty jakostních znaků jednotlivých druhů sladovnického ječmene skladovaných v zemědělských veřejných skladech

Společná ustanovení1. Zboží:
1.1. je zdravé;
1.2. nemá nepřirozený pach, omezující jeho účelovou použitelnost;
1.3. nesmí obsahovat živé skladištní škůdce;
1.4. neobsahuje zrna s pluchou zjevně naplesnivělou a plesnivou;
1.5. neobsahuje zrna slunečnice.
2. Obsah škodlivých nečistot*) ve zboží je nejvýše 0,1 %
Druhy zboží pro účely zemědělských skladních listůJečmen setý dvouřadý (Hordeum vulgare sub. distichum L.) sladovnický výběrový, odrůdově čistýJečmen setý dvouřadý (Hordeum vulgare sub. distichum L.) sladovnický, směs odrůd
Jakostní zařazení odrůdy+)sladovnická jakostsladovnická jakost
Odrůdová čistotaano***)-
Barva zrnasvětle žlutásvětle žlutá až žlutá
Vlhkost (nejvýše %)14,014,0
Podíl zrna nad sítem s podélnými zakulacenými otvory širokými 2,50 mm (tj. podíl zrna po odstranění poškozených zrn, zrn se zahnědlými špičkami, porostlých zrn a celkového odpadu) (nejméně %)95,095,0
Obsah poškozených ječných zrn***) (nejvýše %)2,02,0
Obsah ječných zrn se zahnědlými špičkami***) (nejvýše %)2,02,0
Obsah ječných zrn porostlých***) (nejvýše %)0,50,5
Celkový odpad**) (nejvýše %)3,03,0
Z toho: zrna zelená (nejvýše %)0,50,5
zrna pšenice, ovsa, žita a žitovce (tritikale) celá i poškozená (nejvýše %)0,50,5
Klíčivost (H2O2 za 96 hod, nejméně početních %)98,098,0
Obsah N-látek v sušině (N×6,25++)) v rozsahu (%)10,0-11,510,0-12,5

Poznámka:

*) Škodlivé nečistoty vymezuje příloha č. 4.

**) Celkový odpad vymezuje příloha č. 5.

***) Poškozená ječná zrna, ječná zrna se zahnědlými špičkami a ječná zrna porostlá vymezuje příloha č 5.

+) Na základě ukladatelovy deklarace odrůdy se provede jakostní zařazení podle platného Seznamu odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize České republiky.

++) Koeficient přepočtu obsahu dusíku na obsah dusíkatých látek.

+++) Výběr odrůd se provádí s ohledem na požadavky odběratelů a regionální zastoupení odrůd.

C. Mezní hodnoty jakostních znaků jednotlivých druhů obilovin a luštěnin k nepotravinářským účelům, skladovaných v zemědělských veřejných skladech

Společná ustanovení1. Zboží:
1.2. obsahuje nejméně 95 % hmotnosti zralých zrn;
1.3. nemá nepřirozený pach, omezující jeho účelovou použitelnost;
1.4. Nesmí obsahovat živé skladištní škůdce;
1.5. obsahuje nejvýše 0,1 % námele.
2. Obsah škodlivých nečistot*) celkem nejvýše 0,5 %, z toho nejvýše, 0,1 % česneků, 0,1 % jílku marnivého, 0,1 % jílku oddáleného, 0,1 % durmanu, 0,2 % koukolu polního, 0,5 % svízele.
Druhy zboží pro účely zemědělských skladních listůPšenice obecnáŽitovec -(tritikale)Ječmen
setý dvouřadý
Ječmen
setý víceřadý
Oves setýKukuřiceHrách setý
Vlhkost (nejvýše %)14,014,014,014,014,014,014,0
Druhová čistota+) (nejméně %)95,095,095,095,095,095,095,0
Obsah příměsí***) a nečistot**) celkem (nejvýše %)8,08,08,08,08,08,06,0
z toho: porostlá zrna (nejvýše %)4,04,06,06,06,06,0-
obsah nečistot**) (nejvýše %) z toho:1,01,01,01,05,03,02,0
u ovsa setého poškozená zrna (nejvýše %)----1,0--
anorganické nečistoty (nejvýše %)0,50,50,50,50,50,50,5
zrna naplesnivělá a plesnivá (nejvýše %)0,50,50,50,50,52,01,0

Poznámka:

+) Druhovou čistotou se rozumí hmotnostní procento semen příslušného (deklarovaného) botanického druhu, ze kterých byly odstraněny nečistoty a dále semena jiných botanických druhů, která nebyla posouzena a zařazena jako nečistoty.

*) Škodlivé nečistoty vymezuje příloha č. 4.

**) Nečistoty vymezuje příloha č. 4.

***) Příměsi vymezuje příloha č. 3.

D. Mezní hodnoty jakostních znaků jednotlivých druhů olejnatých semen skladovaných v zemědělských veřejných skladech

Společná ustanovení1. Zboží: 1
1.1. je zdravé;
1.2. obsahuje nejméně 95 % hmotnosti zralých zrn, pokud není pro příslušný druh stanoveno jinak;
1.3. nemá nepřirozený pach, omezující jeho účelovou použitelnost;
1.4. nesmí obsahovat živ skladištní škůdce;
1.5. neobsahuje semena naplesnivělá nebo plesnivá, tzn. s bělošedým až šedým povlakem na povrchu semene.
Druhy zboží pro účely zemědělských skladních listůSemena řepky olejky
určená na
výrobu
olejů
Semena řepky olejky
určená na
výrobu
olejů
Semena slunečnice určená na
výrobu olejů
Semena lnu
určená na
výrobu
olejů
Semena lnu
určená na
výrobu
olejů
Barva zrnatypickátypickáTypickátypickátypická
Ukladatelem deklarovaný původ z uznaného osiva odrůd s nízkým obsahem kyseliny erukové**) a s nízkým obsahem glukosinolátů***) (odrůd typu „00“)anoano---
Obsah vody a těkavých látek (nejvýše %)8,08,08,09,09,0
Obsah tuku (nejméně %) při vlhkosti semene 8 % (u lnu 9 %)38,041,042,025,033,0
Obsah semen slunečnice poškozených mechanicky nebo škůdci, zůstalo-li méně než polovina semene, a dále semen slunečnice poškozených biologicky, tj. semen s tmavými skvrnami na více než polovině jádra (nejvýše %)--3,0--
Obsah semen řepky porostlých (tj. se zřejmými znaky klíčeni) a mechanicky poškozených (tj. zlomků semene řepky různé velikosti, přičemž k poškození slupky se nepřihlíží) a dále semen poškozených škůdci (nejvýše %)2,02,0---
Obsah semen lnu porostlých a mechanicky poškozených (nejvýše %)---2,02,0
Obsah nečistot' (nejvýše %)2,02,02,02,02,0
z toho: anorganických nečistot (nejvýše %)0,20,20,20,20,2
semen blínu (nejvýše %)0,010,010,010,010,01

Poznámka:

*) Nečistoty vymezuje příloha č. 4.

**) Odrůdy s obsahem kyseliny erukové do 0,8 %.

***) Odrůdy s obsahem glukosinolátů do 20 mikromolů/g semene při 12% vlhkosti.

E. Mezní hodnoty jakostních znaků odsemeněných rosených stonků přadného lnu

Druh zboží pro účely zemědělských skladních listůRosený odsemeněný lněný stonek určený k tírenskému zpracování
Barva stonkůTypická
Ukladatelem deklarovaný původ z uznaného osiva odrůd přadného lnu registrovaných v ČRAno
Vlhkost (nejvýše %)15,0
Obsah dlouhého vlákna (nejméně %)10,0
Jakost dlouhého vlákna v jednotkách délkové hmotnosti (nejméně tex)118
Obsah nečistot (nejvýše %)3,0
z toho: škodlivých (nejvýše %)1,0
Obsah zbytků polypropylenových motouzůnepřipouští se
ÚpravaBalíky svinutého lnu, průběžně proložené nejméně 2 motouzy, řádně ovázané a zajištěné proti rozvinutí
Druh použitého motouzulen, konopí, sisál nebo juta (ne polypropylen)

Poznámka:

*) Nečistoty vymezuje příloha č. 4.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 403/2000 Sb.

Vymezení příměsí pro jednotlivé druhy zboží, s výjimkou sladovnického ječmene, skladovaných v zemědělských veřejných skladech

1. Pšenice potravinářská a pšenice nepotravinářská:

Příměsi:

a) zlomky zrn: mechanicky poškozená zrna bez ohledu na jejich velikost; zrna s částečně obnaženým endospermem; zrna bez klíčku;

b) zrnové příměsi:

1. scvrklá zrna (zadina), tj. zrna pšenice, která po odstranění zlomků zrn, zrn poškozených mrazem, zelených zrn, zrn jiných obilovin, zrn poškozených škůdci, zrn se změněnou barvou klíčku, tepelně poškozených zrn, porostlých zrn a nečistot celkem propadnou sítem s podélnými zakulacenými otvory širokými 2,0 mm a dále zrna poškozená mrazem a zelená zrna (včetně nedozrálých zrn ve voskové i mléčné zralosti);

2. zrna jiných obilovin, tj. všechna zrna obilovin včetně jejich zlomků, která nejsou zrnem pšenice obecné;

3. zrna poškozená škůdci, tj. zrna požraná škůdci; zrna obsahující škůdce v jakémkoliv stádiu vývoje (zrna muško vitá); zrna poškozená plodomorkou (Contarinia tritici nebo Sitodiplosis mosellana), pokud je nejvýše polovina povrchu zrna zbarvena hnědě až černě v důsledku sání larev na mléčných zrnech;

4. zrna se změněnou barvou klíčku, tj. zrna se zbarveným obalem klíčku hnědě až hnědočerně a vlastní klíček je normální, neporostlý, v celkovém množství nad 8 hmotnostních procent;

5. tepelně poškozená zrna (např. sušením, samozahříváním apod.) tj. zrna se zřejmou změnou barvy obalů (oplodí), ale s neporušeným endospermem;

c) porostlá zrna: zrna, u nichž je pouhým okem viditelný kořínek nebo plumula a zrna s ulomeným kořínkem nebo plumulou s charakteristickými známkami růstu.

2. Žito:

Příměsi:

a) zlomky zrn: mechanicky poškozená zrna bez ohledu na jejich velikost; zrna s částečně obnaženým endospermem; zrna bez klíčku;

b) zrnové příměsi:

1. scvrklá zrna (zadina), tj. zrna žita, která po odstranění zlomků zrn, zrn poškozených mrazem, nedozrálých zrn, zrn jiných obilovin, zrn poškozených škůdci, tepelně poškozených zrn, porostlých zrn a nečistot celkem propadnou sítem s podélnými zakulacenými otvory širokými 1,8 mm a dále zrna poškozená mrazem a nedozrálá zrna (zrna ve voskové i mléčné zralosti);

2. zrna jiných obilovin, tj. všechna zrna obilovin včetně jejich zlomků, která nejsou zrnem žita;

3. zrna poškozená škůdci, tj. zrna požraná škůdci; zrna obsahující škůdce v jakémkoliv stádiu vývoje (zrna muškovitá); zrna poškozená sáním ploštic (Eurygaster spp. nebo Aelia spp.), tj. zrna se světlejším propadlým místem na jeho obalu; zrna poškozená plodomorkou (Contarinia tritici nebo Sitodiplosis mosellana), pokud je nejvýše polovina povrchu zrna zbarvena hnědě až černě v důsledku sání larev na mléčných zrnech;

4. tepelně poškozená zrna (např. sušením, samozahříváním apod.), tj. zrna se zřejmou změnou barvy obalů (oplodí), ale s neporušeným endospermem;

c) porostlá zrna: zrna, u nichž je pouhým okem viditelný kořínek nebo plumula a zrna s ulomeným kořínkem nebo plumulou s charakteristickými známkami růstu.

3. Oves potravinářský:

Příměsi:

a) zlomky zrn: mechanicky poškozená zrna bez ohledu na jejich velikost a zrna bez klíčku;

b) zrnové příměsi:

1. scvrklá zrna (zadina), tj. zrna ovsa, která po odstranění zlomků zrn, zelených zrn, zrn jiných obilovin, porušených zrn, zdvojených zrn, porostlých zrn a nečistot celkem propadnou u ovsa spluchami sítem s podélnými zakulacenými otvory širokými 1,8 mm, a u ovsa nahého sítem s podélnými zakulacenými otvory širokými 1,5 mm, a dále nedozrálá zrna ve voskové i mléčné zralosti (zrna zelená);

2. zrna jiných obilovin, tj. všechna zrna obilovin včetně jejich zlomků, která nejsou zrnem ovsa (Avena sativa L.);

3. porušená zrna (pokud nejsou současně zdvojenými zrny), tj. zrna s jinou, než bílou až nažloutlou barvou na povrchu endospermu, která mají současně na řezu bílou barvu endospermu; zrna s drobivým endospermem; zrna poškozená škůdci; zrna obsahující škůdce v jakémkoliv stádiu vývoje (zrna muškovitá);

4. zdvojená zrna, tj. zrna ovsa se srostlými obilkami, u kterých nejsou jeden nebo oba endospermy vyvinuty (bez endospermu) nebo která mají jeden nebo oba endospermy zdravé nebo poškozené bez ohledu na stupeň jejich poškození;

c) porostlá zrna: zrna, u nichž je pouhým okem viditelný kořínek nebo plumula a zrna s ulomeným kořínkem nebo plumulou s charakteristickými známkami růstu, pokud nejsou současně zdvojenými zrny.

4. Žitovec (tritikale):

Příměsi:

a) zlomky zrn: mechanicky poškozená zrna bez ohledu na jejich velikost; zrna s částečně obnaženým endospermem; zrna bez klíčku;

b) zrnové příměsi:

1. scvrklá zrna (zadina), tj. zrna žitovce (tritikale), která po odstranění zlomků zrn, zrn poškozených mrazem, nedozrálých zrn, zrn jiných obilovin, zrn poškozených škůdci, tepelně poškozených zrn, porostlých zrn a nečistot celkem propadnou sítem s podélnými zakulacenými otvory širokými 2,0 mm a dále zrna poškozená mrazem a nedozrálá zrna (zrna ve voskové i mléčné zralosti);

2. zrna jiných obilovin, tj. všechna zrna obilovin včetně jejich zlomků, která nejsou zrnem žitovce (tritikale);

3. zrna poškozená škůdci, tj. zrna požraná škůdci; zrna obsahující škůdce v jakémkoliv stádiu vývoje (zrna muškovitá); zrna poškozená sáním ploštic (Eurygaster spp. nebo Aelia spp.), tj. zrna se světlejším propadlým místem na jeho obalu; zrna poškozená plodomorkou (Contarinia tritici nebo Sitodiplosis mosellana), pokud je nejvýše polovina povrchu zrna zbarvena hnědě až černě v důsledku sání larev na mléčných zrnech;

4. tepelně poškozená zrna (např. sušením, samozahříváním apod.), tj. zrna se zřejmou změnou barvy obalů (oplodí), ale s neporušeným endospermem;

c) porostlá zrna: zrna, u nichž je pouhým okem viditelný kořínek nebo plumula a zrna s ulomeným kořínkem nebo plumulou s charakteristickými známkami růstu.

5. Ječmen nepotravinářský dvouřadý a ječmen nepotravinářský víceřadý:

Příměsi:

a) zlomky zrn: mechanicky poškozená zrna bez ohledu na jejich velikost; zrna s částečně obnaženým endospermem; zrna bez klíčku;

b) zrnové příměsi:

1. scvrklá zrna (zadina):

- u ječmene s vlhkostí vyšší než 12,5% se za scvrklá zrna považují zrna ječmene, která po odstranění zlomků zrn, zelených zrn, zrn jiných obilovin, zrn poškozených škůdci, tepelně poškozených zrn, porostlých zrn a nečistot celkem propadnou sítem s podélnými zakulacenými otvory širokými 2,2 mm a dále zelená zrna (včetně nedozrálých zrn ve voskové i mléčné zralosti);

- u ječmene s vlhkostí 12,5 % a nižší se za scvrklá zrna považují zrna ječmene, která po odstranění zlomků zrn, zelených zrn, zrn jiných obilovin, zrn poškozených škůdci, tepelně poškozených zrn, porostlých zrn a nečistot celkem propadnou sítem s podélnými zakulacenými otvory širokými 2,0 mm a dále zelená zrna (včetně nedozrálých zrn ve voskové i mléčné zralosti);

2. zrna jiných obilovin, tj. všechna zrna obilovin včetně jejich zlomků, která nejsou zrnem ječmene;

3. zrna poškozená škůdci, tj. zrna požraná škůdci; zrna obsahující škůdce v jakémkoliv stádiu vývoje (zrna muško vitá); zrna poškozená sáním ploštic (Eurygaster spp. nebo Aelia spp.), tj. zrna se světlejším propadlým místem na jeho obalu; zrna poškozená plodomorkou (Contarinia tritici nebo Sitodiplosis mosellana), pokud je nejvýše polovina povrchu zrna zbarvena hnědě až černě v důsledku sání larev na mléčných zrnech;

4. tepelně poškozená zrna (např. sušením, samozahříváním apod.), tj. zrna se zřejmou změnou barvy obalů (oplodí), ale s neporušeným endospermem;

c) porostlá zrna: zrna, u nichž je pouhým okem viditelný kořínek nebo plumula a zrna s ulomeným kořínkem nebo plumulou s charakteristickými známkami růstu.

6. Oves nepotravinářský:

Příměsi:

a) zlomky zrn: mechanicky poškozená zrna bez ohledu na jejich velikost a zrna bez klíčku;

b) zrnové příměsi:

1. nedozrálá zrna, tj. zrna zelená; zrna ve voskové i mléčné zralosti;

2. zrna jiných obilovin, tj. všechna zrna obilovin včetně jejich zlomků, která nejsou zrnem ovsa (Avéna sativa L.);

3. porušená zrna (pokud nejsou současně zdvojenými zrny), tj. zrna s drobivým endospermem; zrna poškozená škůdci; zrna obsahující škůdce v jakémkoliv stádiu vývoje (zrna muško vitá);

4. zdvojená zrna, tj. zrna ovsa se srostlými obilkami, u kterých nejsou jeden nebo oba endospermy vyvinuty (bez endospermu) nebo která mají jeden nebo oba endospermy zdravé nebo poškozené bez ohledu na stupeň jejich poškození;

c) porostlá zrna: zrna, u nichž je pouhým okem viditelný kořínek nebo plumula a zrna s ulomeným kořínkem nebo plumulou s charakteristickými známkami růstu, pokud nejsou současně zdvojenými zrny.

7. Kukuřice nepotravinářská:

Příměsi:

a) zlomky zrn: zlomky zrn kukuřice nebo celá zrna kukuřice, která po odstranění zrn jiných obilovin, zrn poškozených škůdci, tepelně poškozených zrn, zrn poškozených mrazem, nezralých zrn ve voskové nebo mléčné zralosti, porostlých zrn a nečistot celkem propadnou sítem s kruhovými otvory o průměru 4,5 mm;

b) zrnové příměsi:

1. zrna jiných obilovin, tj. všechna zrna obilovin včetně jejich zlomků, která nejsou zrnem kukuřice;

2. zrna poškozená škůdci, tj. zrna požraná škůdci; zrna obsahující škůdce v jakémkoliv stádiu vývoje (zrna muškovitá);

3. tepelně poškozená zrna (např. sušením, samozahříváním apod.), tj. zrna se zřejmou změnou barvy obalů (oplodí), ale s neporušeným endospermem;

4. zrna poškozená mrazem;

5. nezralá zrna ve voskové nebo mléčné zralosti;

c) porostlá zrna: zrna, u nichž je pouhým okem viditelný kořínek nebo plumula a zrna s ulomeným kořínkem nebo plumulou s charakteristickými známkami růstu.

8. Hrách nepotravinářský:

Příměsi:

a) zrna a jejich části se zřejmě změněnou barvou slupky a částečně poškozenou jednou nebo oběma dělohami, tj. zrna připálená, zapařená, napadená antraknózou apod.;

b) zrna porostlá se zjevnými známkami klíčeni, tj. zrna u nichž praskla slupka a je viditelný klíček;

c) zrna obilovin a jejich zlomky, pokud podle stupně poškození nepatří do nečistot;

d) slupky hrachu a jejich části;

e) zrna znečištěná na povrchu zeminou v množství nad 10 hmotnostních procent, započítávají se polovinou.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 403/2000 Sb.

Vymezení nečistot pro jednotlivé druhy zboží, s výjimkou sladovnického ječmene, vymezení škodlivých nečistot pro všechny druhy zboží, včetně sladovnického ječmene, skladovaných v zemědělských veřejných skladech

Obilovin, luštěnin a olejnin

Škodlivé nečistoty - semena a plody rostlin, které obsahují jedovaté nebo zdraví škodlivé látky (alkaloidy, glykosidy apod.), nebo způsobují organoleptické nebo technologické vady hotových výrobků; jsou to například pryskyřník rolní (Ranunculus arvensis L.), hlaváček letní (Adonis aestivalis L.), ostrožka polní (Consolida regalis S. F. Gray), hořčice rolní (Sinapis arvensis L.), ohnice (Raphanus raphanistrum L.), penízek rolní (Thlaspi arvense L.), řepinka latnatá (Neslia pannikulata L.), koukol polní (Agrostemma githago L.), kravinec jehlancovitý (Vaccaria pyramidata Med. ssp. grandiflora /Ser./Hayek), čičorka pestrá (Coronilla varia L.), vikev ptačí (Vicia cracca L.), vikev chlupatá (Vicia hirsuta Koch.), vikev čtyřsemenná (Vicia tetrasperma L. Moench.), hrachor hlíznatý (Lathyrus tuberosus L.), svlačec rolní (Convolvulus arvensis L.), blín černý (Hyoscyamus niger L.), durman (Datura stramonium L.), černýš rolní (Melampyrum arvense L.), kokrhel menší (Rhinanthus L.), svízel (Galium spp.), jílek oddálený (Lolium remotum Schrk.), jílek mámivý (Lolium temulentum L.), sveřep (Bromus spp.), skočec obecný (Ricinus L.), rozmnožovací cibulky planě rostoucích česneků (Allium spp.) apod.; zrna napadená háďátkem pšeničným (Tylenchus tritici Bauer), chlamydospóry (snětivé kuličky) snětí (rod Tilletia), hlízenky (sklerocie) bílé hniloby (Sclerotinia sclerotiorum /Lib./ San. et. Tod.) apod.

1. Pšenice potravinářská, pšenice nepotravinářská, žito, žitovec (tritikale) a ječmen nepotravinářský dvouřadý i víceřadý:

Nečistoty:

a) cizí semena: škodlivé nečistoty a semena všech kulturních i planě rostoucích rostlin neposouzená jako škodlivé nečistoty s výjimkou zrn jiných obilovin;

b) námel;

c) poškozená zrna:

1. zrna naplesnivělá nebo plesnivá1) (růst plísní je viditelný prostým okem), zrna napadená hnilobou a zrna poškozená bakteriálními chorobami (bez ohledu na stupeň napadení nebo poškození);

2. zrna bez endospermu;

3. tepelně poškozená zrna (samozahříváním, sušením) se změněnou barvou obalů do šedohnědá až do černá, která mají současně na řezu změněnou barvu endospermu (žlutošedě až hnědočerně);

4. zrna poškozená plodomorkou (Contarinia tritici nebo Sitodiplosis mosellana), pokud je více než polovina povrchu zrna zbarvena hnědě až černě v důsledku sání larev na mléčných zrnech;

d) cizí látky:

1. veškerý materiál zachycený sítem s podélnými zakulacenými otvory širokými 3,5 mm s výjimkou zrn obilovin, která zůstávají na tomto sítě;

2. veškerý propad sítem s podélnými zakulacenými otvory širokými 1,0 mm;

3. v podílu na sítě s podélnými zakulacenými otvory širokými 1,0 mm anorganické nečistoty (např. zemina, písek, kaménky apod.) a organické nečistoty, které nelze zařadit mezi cizí semena, námel a poškozená zrna (např. části stébel, klasů, plevy, mrtví škůdci a jejich části apod.).

2. Oves potravinářský:

Nečistoty:

a) cizí semena: škodlivé nečistoty a semena všech kulturních i planě rostoucích rostlin neposouzená jako škodlivé nečistoty s výjimkou zrn jiných obilovin;

b) zrna hluchá: zrna ovsa bez endospermu, pokud nejsou současně zdvojenými zrny;

c) poškozená zrna (pokud nejsou současně zdvojenými zrny):

1. zrna napadená hnilobou a zrna poškozená bakteriálními chorobami (bez ohledu na stupeň napadení nebo poškození);

2. tepelně poškozená zrna (samozahříváním, sušením) se změněnou barvou povrchu zrna do šedohnědá až do černá, která mají současně na řezu změněnou barvu endospermu (žlutošedá až hnědočerná);

d) cizí látky:

1. veškerý materiál zachycený sítem s podélnými zakulacenými otvory širokými 3,5 mm s výjimkou zrn ovsa (Avena sativa L.) a zrn jiných obilovin, která zůstávají na tomto sítě;

2. veškerý propad sítem s podélnými zakulacenými otvory širokými 1,0 mm;

3. v podílu na sítě s podélnými zakulacenými otvory širokými 1,0 mm anorganické nečistoty (např. zemina, písek, kaménky apod.) a organické nečistoty, které nelze zařadit mezi cizí semena, zrna hluchá a poškozená zrna (např. části stébel, lat, pluch, mrtví škůdci a jejich části apod.).

3. Oves nepotravinářský:

Nečistoty:

a) cizí semena: škodlivé nečistoty a semena všech kulturních i planě rostoucích rostlin neposouzená jako škodlivé nečistoty s výjimkou zrn jiných obilovin;

b) zrna hluchá: zrna ovsa bez endospermu, pokud nejsou současně zdvojenými zrny;

c) poškozená zrna:

1. zrna naplesnivělá nebo plesnivá (růst plísní je viditelný prostým okem), zrna napadená hnilobou a zrna poškozená bakteriálními chorobami (bez ohledu na stupeň napadení nebo poškození);

2. tepelně poškozená zrna (samozahříváním, sušením) se změněnou barvou povrchu zrna do šedohnědá až do černá, která mají současně na řezu změněnou barvu endospermu (žlutošedá až hnědočerná);

d) cizí látky:

1. veškerý materiál zachycený sítem s podélnými zakulacenými otvory širokými 3,5 mm s výjimkou zrn ovsa (Avena sativa L.) a zrn jiných obilovin, která zůstávají na tomto sítě;

2. veškerý propad sítem s podélnými zakulacenými otvory širokými 1,0 mm;

3. v podílu na sítě s podélnými zakulacenými otvory širokými 1,0 mm anorganické nečistoty (např. zemina, písek, kaménky apod.) a organické nečistoty, které nelze zařadit mezi cizí semena, zrna hluchá a poškozená zrna (např. části stébel, lat, pluch, mrtví škůdci a jejich části apod.).

4. Kukuřice nepotravinářská:

Nečistoty:

a) cizí semena: škodlivé nečistoty a semena všech kulturních i planě rostoucích rostlin neposouzená jako škodlivé nečistoty s výjimkou zrn jiných obilovin;

b) poškozená zrna:

1. zrna naplesnivělá nebo plesnivá (růst plísní je viditelný prostým okem), zrna napadená hnilobou a zrna poškozená bakteriálními chorobami (bez ohledu na stupeň napadení nebo poškození);

2. zrna bez endospermu;

3. tepelně poškozená zrna (samozahříváním, sušením) se změněnou barvou obalů do šedohnědá až do černá, která mají současně na řezu změněnou barvu endospermu (žlutošedě až hnědočerně);

c) cizí látky:

1. veškerý propad sítem s podélnými zakulacenými otvory širokými 1,0 mm;

2. v podílu na sítě s podélnými zakulacenými otvory širokými 1,0 mm anorganické nečistoty (např. zemina, písek, kaménky apod.) a organické nečistoty, které nelze zařadit mezi cizí semena a poškozená zrna (např. části stébel, palic, plevy, mrtví škůdci a jejich části apod.).

5. Hrách nepotravinářský:

Nečistoty:

a) anorganické nečistoty, tj. zemina, písek, kaménky apod.;

b) semena všech ostatních kulturních i planě rostoucích rostlin s výjimkou obilovin a luštěnin;

c) zrna zjevně povrchově naplesnivělá a plesnivá;

d) zrna s úplně porušeným jednou nebo oběma dělohami, tj. zrna porušená chorobami, škůdci, sušením, zapařením apod.;

e) ostatní organické nečistoty, tj. části lodyh, listů, lusků apod.;

f) škodlivé nečistoty.

6. Semena řepky olejky:

Nečistoty:

a) anorganické nečistoty, tj. zemina, písek, kaménky, prach, kovové či skleněné částice apod.;

b) organické nečistoty:

1. části stonků, stébel, lodyh, listů, slupek semen apod.;

2. semena všech kulturních i planě rostoucích rostlin;

3. semena nevyzrálá, tj. semena se zelenou neb žlutou barvou slupky, popř. semena s normální barvou slupky, avšak se zcela zeleným jádrem (semena s červenohnědou barvou slupky a žlutým nebo žlutozeleným jádrem se považují za vyzrálá);

4. semena připálená a spálená s nahnědlým až zcela porušeným jádrem a semena zapařená se zcela porušeným jádrem.

7. Semena slunečnice:

Nečistoty:

a) anorganické nečistoty, tj. zemina, písek, prach, kaménky, kovové či skleněné částice apod.;

b) organické nečistoty:

1. části listů, stonků, úborů apod.;

2. prázdné půlky slunečnicových slupek, převyšující množství vyloupaných slunečnicových jader, přičemž se nepočítají jádra, která patří mezi nečistoty, jádra poškozená mechanicky nebo škůdci tak, že zůstalo méně než polovina jádra, nebo jádra poškozená biologicky, tj. s tmavými skvrnami na více než polovině jádra;

3. semena všech kulturních i planě rostoucích rostlin;

4. semena prázdná (bez jádra) nebo semena s úplně vyhlodaným jádrem;

5. semena připálená, spálená nebo zapařená se změněnou barvou slupky a s narušeným jádrem (zahnědlým, tmavým apod.);

6. semena napadená hnilobou.

8. Semena lnu

Nečistoty:

a) anorganické nečistoty, tj. zemina, písek, prach, kaménky, kovové či skleněné částice apod.;

b) organické nečistoty:

1. části stonků, listů, slupek, tobolek apod.;

2. semena všech kulturních i planě rostoucích rostlin;

3. semena prázdná (bez jader) nebo semena s úplně vyhlodaným jádrem;

4. semena připálená a spálená s nahnědlým až zcela porušeným jádrem a semena zapařená se zcela porušeným jádrem.

9. Rosený lněný stonek

Nečistoty:

a) škodlivé: pýr, oves hluchý, rdesna, medyněk měkký, medyněk vlnatý, sláma obilovin, stébla vymetaných trav;

b) běžné nečistoty:

1. rostliny neuvedené ve škodlivých nečistotách, celé i jejich části;

2. minerální nečistoty (zemina, kameny apod.);

3. zbytky neodsemeněných tobolek, sebrané zbytky polehlého lněného stonku a nahnilé lněné stonky.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 403/2000 Sb.

Vymezení zrn poškozených, zrn se zahnědlými špičkami, zrn porostlých a celkového odpadu u sladovnického ječmene skladovaného v zemědělských veřejných skladech

1. Zrna poškozená: celá zrna ječmene, která zůstávají nad síty s podélnými zakulacenými otvory 2,50 mm a dále 2,20 mm a zahrnují:

a) zrna bez pluch (nahá), tj. zrna ječmene zbavená pluchy z více než 25 % povrchu zrna;

b) zrna s vyraženým klíčkem a zrna s klíčkem poškozeným mechanicky;

c) zrna mechanicky deformovaná a zrna s endospermem částečně nebo úplně vyhlodaným škůdci;

d) zrna s rozpraskem pluchy nebo plušky (s fyziologickým rozpraskem) pokud zasahuje endosperm zrna;

e) zrna sušením vydutá;

f) zrna se zřejmě změněnou barvou pluchy působením tepla (např. zrna zapařená, připálená apod.).

2. Zrna se zahnědlými špičkami: celá zrna ječmene, která zůstávají nad síty s podélnými zakulacenými otvory 2,50 mm a 2,20 mm a mají výrazně hnědé až tmavé zabarvení části pluchy v okolí špičky. Ve sporných případech se intenzita zabarvení posuzuje podle standardu.

3. Zrna porostlá: celá zrna ječmene, která zůstávají nad síty s podélnými zakulacenými otvory 2,50 mm a 2,20 mm, u nichž vyšel na povrch kořínek nebo klíček a dále zrna s ulomeným kořínkem nebo klíčkem, se zřejmými známkami růstu.

4. Celkový odpad:

a) propad sítem s podélnými zakulacenými otvory 2,20 mm, tj. veškerý zachycený propad bez specifikace jednotlivých částic;

b) nad síty s podélnými zakulacenými otvory 2,50 mm a 2,20 mm:

1. zlomky ječmene bez ohledu na jejich velikost;

2. zrna ječmene zelené barvy;

3. neodstranitelná příměs, tj. zrna pšenice, ovsa, žita a žitovce (tritikale) celá i poškozená;

4. škodlivé nečistoty;

5. semena všech ostatních kulturních i planě rostoucích rostlin s výjimkou neodstranitelné příměsi a škodlivých nečistot;

6. organické nečistoty, tzn. části stébel, osiny, vřetena klasů (nebo jejich části) a dále části jiných rostlin apod.;

7. anorganické nečistoty (zemina, písek, kaménky apod.).

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 403/2000 Sb.

A. Postup a způsob vzorkování zboží pro jakostní hodnocení znaků, úprava vzorků, jejich četnost a nakládání s nimi pro obiloviny, luštěniny a olejniny

1. K odběru vzorků lze využít jednoho z následujících způsobů vzorkování:

1.1. Ruční odběr trubkovým nebo tyčovým vzorkovačem.

1.2. Automatický mechanický nebo pneumatický vzorkovač při dodržení stanoveného technologického postupu.

1.3. Odběr z proudu materiálu v závislosti na rychlosti proudu.

Poznámka: Vzorkovače musí mít otvory 3× větší než vzorkované zrno a musí být čisté.

2. Podmínky a postup vzorkování:

2.1. Odběr vzorků se provádí tak, aby vzorek představoval průměrnou jakost zboží stejné jakosti (partie), ke kterému se vztahuje. Tohoto požadavku se docílí smísením dostatečného množství dílčích vzorků, rovnoměrně odebraných z různých míst a vrstev, do souhrnného vzorku.

2.2. Nejmenší počet ručně odebraných dílčích vzorků je 7 a nesmí být menší než druhá odmocnina z dvacetinásobku hmotnosti partie v tunách, nejvýše však 40 vzorků.

2.3. Partie pro jeden souhrnný vzorek nesmí být větší než 500 t.

2.4. Rovnoměrným dělením promíchaného souhrnného vzorku se získají konečné (laboratorní) vzorky o hmotnosti nejméně 1,2 kg u obilovin, 1 kg u luštěnin a 0,5 kg u olejnin.

3. Počet vzorků, účel použití a způsob nakládání se vzorky:

3.1. Jeden vzorek slouží ke zjištění jakosti, jeden se uchovává u provozovatele pro případ kontroly, jeden může požadovat ukladatel pro účely kontrolního stanovení jakosti.

3.2. Pokud nebyl vzorek odebrán příslušným orgánem, musí být skutečnost, že vzorky představují průměrnou jakost partie, prokázána podpisem protokolu o odběru vzorku provozovatelem a ukladatelem (nebo jimi pověřenými osobami).

3.3. Vzorek pro případnou kontrolu se za přítomnosti obou stran vloží do čistého, suchého, přiměřeně velkého vzduchotěsného obalu a uzavře plombou nebo pečetí nebo lepicí páskou opatřenou razítkem a podpisem tak, aby ho nebylo možné otevřít bez zničení plomby, pečetě nebo lepicí pásky opatřené razítkem a podpisem.

3.4. Vzorky pro případnou kontrolu se uloží v suchém prostředí bez vysokých teplot.

3.5. Údaje jednoznačně spojující vzorek s partií zboží musí být uloženy neoddělitelně se vzorkem.

3.6. Rozbor kontrolního vzorku provádí v případě potřeby příslušný orgán nebo akreditovaná laboratoř.

B. Postup a způsob vzorkování zboží pro jakostní hodnocení znaků, úprava vzorků, jejich četnost a nakládání s nimi pro rosený lněný stonek

4. Vzorky se z dodávky odebírají tak, aby vyjadřovaly průměrnou jakost. Odebírají se za účasti provozovatele a ukladatele, přibližně polovinu hmotnosti vybere provozovatel a polovinu ukladatel. Skutečnost, že vzorky představují průměrnou jakost partie musí být prokázána podpisem protokolu o odběru vzorku provozovatelem a ukladatelem.

5. Pro výrobní zkoušku se z dodávky do 50 t odeberou 4 balíky svinutého lnu. U dodávky nad 501 se odeberou z každých započatých 50 t dodávky další 4 balíky svinutého lnu, pokud o to požádá provozovatel nebo ukladatel. Při dohodě provozovatele a ukladatele lze výrobní zkoušku provést i z menšího množství, nejméně však ze 100 kg.

6. Rozborový i kontrolní vzorek pro zjišťování obsahu nečistot se odebírají ručně. Hmotnost každého musí být nejméně 4 kg. Kontrolní vzorek se za přítomnosti obou stran vloží do čistého, suchého, přiměřeně velkého, uzavíratelného obalu a uzavře plombou nebo pečetí nebo lepicí páskou opatřenou razítkem a podpisem tak, aby ho nebylo možné otevřít bez zničení plomby, pečetě nebo lepicí pásky opatřené razítkem a podpisem. Vzorek se uloží v suchém prostředí. Údaje jednoznačně spojující vzorek s partií zboží musí být uloženy neoddělitelně se vzorkem. Rozbor kontrolního vzorku provádí v případě potřeby příslušný orgán nebo akreditovaná laboratoř.

7. Vlhkost se měří vpichem měřicí sondy vlhkoměru VLS - 2, VLS - 3, popř. jiného standardizovaného vlhkoměru do 3 míst každého balíku svinutého lnu v dodávce. Rozhodující pro stanovení vlhkosti je nejvyšší naměřená hodnota. V případě sporu se vlhkost stanoví vysušením vzorku, odebraného ze sporného místa, v sušárně. Vzorek pro případné zjišťování vlhkosti vysoušením vzorku v sušárně musí mít hmotnost nejméně 50 g.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 403/2000 Sb.

Postup úpravy laboratorního vzorku na analytický vzorek a metody jeho zkoušení

Stanovení hodnot jakostních znaků odebraného vzorku se provádí:

1. Stanovenými měřidly.

2. Prokazatelně kalibrovanou infračervenou technologií.

3. Uvedenými postupy:

3.1. Stanovení obsahu vody pro obiloviny s výjimkou kukuřice ČSN ISO 712 (46 1014) Obiloviny a výrobky z obilovin - Stanovení obsahu vody (praktická referenční metoda).

3.2. Stanovení obsahu vody u kukuřice ČSN ISO 6540 Kukuřice - Stanovení obsahu vody (v mletých zrnech a v celých zrnech).

3.3. Stanovení vlhkosti a obsahu těkavých látek u olejnin ČSN ISO 665 (46 1025) Olejnatá s emena - Stanovení vlhkosti a obsahu těkavých látek.

3.4. Stanovení čísla poklesu u pšenice a žita pro lidskou výživu ČSN ISO 3093 (46 1018) Obiloviny - Stanovení čísla poklesu.

3.5. Stanovení sedimentačního indexu u pšenice pro lidskou výživu ČSN ISO 5529 (46 1022) Pšenice - stanovení sedimentačního indexu - Zelenyho test.

3.6. Stanovení obsahu oleje u olejnin ČSN EN ISO 659 (46 1034) Olejnatá semena - Stanovení obsahu oleje (referenční metoda).

3.7. Stanovení skrytého napadení hmyzem ČSN ISO 6639 (46 1081) Obiloviny a luštěniny - Zjišťování skrytého zamoření hmyzem.

3.8. Stanovení ostatních jakostních znaků u obilovin, luštěnin a olejnin podle ČSN 46 1011 Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin.

3.9. Stanovení nečistot a stanovení vlhkosti vysoušením vzorku v sušárně u roseného lněného stonku ČSN 46 2420 Rosený lněný stonek.

4. Výrobní zkouškou roseného lněného stonku na obsah a jakost dlouhého vlákna.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 403/2000 Sb.

A. Podmínky a způsob skladování v objektu skladu a nezbytné vybavení zemědělského veřejného skladu pro skladování obilovin, luštěnin a olejnin

1. Základní požadavky:

1.1. Suché, dobře větratelné, dobře čistitelné skladovací prostory, s hladkým povrchem stěn a podlah.

1.2. Provádění předepsaných revizí, např. požární, elektroinstalace, hromosvody, zdvihací zařízení, tlakové nádoby, plyn, ruční nářadí, včetně odstranění závad.

1.3. Dodržování systému dezinfekce, dezinsekce a deratizace včetně odstranění závad zjištěných orgány příslušnými k jejich kontrole.

1.4. Zabezpečení proti vnikání ptactva a hlodavců.

2. Typ skladu:

2.1. Silo.

2.2. Halový sklad s izolací proti zemní vlhkosti, s podlahou nad úrovní okolního terénu upravenou tak, aby byla beze spár.

3. Výkonnost skladu při naskladnění a vyskladnění:

3.1. Minimální výkonnost při naskladňování 30 t/hod. pro všechny druhy skladovaného zboží.

3.2. Minimální výkonnost při vyskladňování 30 t/hod. pro všechny druhy skladovaného zboží.

4. Ošetření zboží:

4.1. V silech přepouštěním nebo aktivním větráním.

4.2. V halových skladech aktivním větráním (min. 2 m3/hod. na 1 t zboží).

5. Příjmové místo způsobilé přijímat zboží z dopravních prostředků s bočním nebo zadním vyprazdňováním.

6. Sklad je vybaven úředně ověřenou váhou mostní o minimální váživosti 25 t. Zjišťovat hmotnost postupným vážením souprav se nepřipouští.

7. Sklad je vybaven teploměrným systémem pro průběžné sledování teploty uskladněného obilí v celém objemu.

8. Sklad je vybaven pro odběr vzorků v souladu s bodem 1 přílohy č. 6.

9. Sklad má zajištěnou:

9.1. Čisticí kapacitu minimálně 10 t/hod.

9.2. Sušicí kapacitu minimálně 4 t/hod. při 4 % odsušku. V případě pevných a kapalných paliv jde o sušicí zařízení s nepřímým ohřevem.

9.3. Laboratoř schopnou do 1 hodiny zjistit hodnoty všech jakostních znaků kromě klíčivosti a skrytého napadení hmyzem (a kromě stanovení obsahu tuku, obsahu N-látek v sušině a vlhkosti referenčními metodami) dle přílohy č. 2 pro zboží, které skladuje. Přesnost měření se dokládá platným ověřením u stanovených měřidel a kalibračním protokolem u infračervené technologie.

10. Ječmen sladovnický nesmí být dopravován řetězovými a šnekovými dopravníky.

B. Podmínky a způsob skladování v objektu skladu a nezbytné vybavení zemědělského veřejného skladu pro skladování roseného lněného stonku

11. Halové skladovací prostory s pevnou podlahou a nezávadným zastřešením, suché, dobře větratelné, dobře čistitelné.

12. Provádění předepsaných revizí např. požární, elektroinstalace, hromosvody, zdvihací zařízení, tlakové nádoby, plyn, ruční nářadí, včetně odstranění závad.

13. Manipulační technika vyhovující požárním předpisům a umožňující skladování lnu ve tvaru komínu.

14. Vybavení úředně ověřenou váhou mostní o minimální váživosti 25 t. Zjišťovat hmotnost postupným vážením souprav se nepřipouští.

15. Vybavení teploměry pro průběžné sledování teploty a vlhkoměry pro kontrolu vlhkosti stonků v balících.

16. Zajištěná laboratoř (i smluvně) schopná stanovit vlhkost stonku referenční metodou do 12 hodin.

17. Zajištěná tírna schopná provést výrobní zkoušku roseného lněného stonku na obsah a jakost dlouhého vlákna.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 403/2000 Sb.

Nejvyšší možné snížení hmotnosti skladovaného zboží vzniklé manipulací nezbytnou při řádném ošetřování a skladování zboží v zemědělských veřejných skladech

1. Typ skladu halový

ZbožíDoba skladování
Do 3 měsíců3 až 6 měsícůNad 6 měsíců
Pšenice, žito0,10 %0,12 %0,20 %
Ječmen, oves0,12 %0,15 %0,25 %
Kukuřice zrno0,20 %0,26 %0,32 %
Hrách krmný0,14 %0,18 %0,25 %
Řepka olejka0,12 %0,16 %0,24 %
Slunečnice0,20 %0,25 %0,30 %
Semena lnu0,20 %0,25 %0,30 %
Rosený lněný stonek0,50 %1,00%2,00 %

2. Typ skladu silový

ZbožíDoba skladování
Do 3 měsíců3 až 6 měsícůNad 6 měsíců
Pšenice, žito0,06 %0,08 %0,16 %
Ječmen, oves0,06 %0,08 %0,18 %
Kukuřice zrno0,09 %0,14 %0,20 %
Hrách krmný0,08 %0,09 %0,12 %
Řepka olejka0,08 %0,10 %0,20 %
Slunečnice0,08 %0,10 %0,22 %
Semena lnu0,08 %0,10%0,22 %

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

2) § 82 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) § 104 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru