Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Úplné znění č. 396/2000 Sb.Úplné znění zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 546/1992 Sb., zákonem č. 161/1997 Sb., zákonem č. 269/1998 Sb., zákonem č. 95/1999 Sb., zákonem č. 144/1999 Sb., nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 3/2000 Sb. a zákonem č. 66/2000 Sb.

Částka 110/2000
Platnost od 20.11.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

396

PŘEDSEDA VLÁDY

vyhlašuje

úplné znění zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 546/1992 Sb., zákonem č. 161/1997 Sb., zákonem č. 269/1998 Sb., zákonem č. 95/1999 Sb., zákonem č. 144/1999 Sb., nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 3/2000 Sb. a zákonem č. 66/2000 Sb.

ZÁKON
o Pozemkovém fondu České republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

(1) Zřizuje se Pozemkový fond České republiky (dále jen "Pozemkový fond"). Pozemkový fond je právnická osoba a zapisuje se do obchodního rejstříku. Sídlo Pozemkového fondu je Praha.

(2) Podrobnosti o organizačním uspořádání a činnosti Pozemkového fondu upravuje statut Pozemkového fondu, který schvaluje Poslanecká sněmovna.

§ 2

Působnost Pozemkového fondu

(1) Působnost Pozemkového fondu je dána zvláštním předpisem.1)

(2) V rámci schváleného privatizačního projektu Pozemkový fond

a) zakládá akciové a jiné obchodní společnosti nebo se účastní na jejich zakládání a vkládá do nich vklady, k nimž se zavázal,

b) nabývá akcie na základě své účasti na podnikání akciových společností a vykonává práva akcionáře včetně účasti na valných hromadách,

c) vykonává práva společníka ve své účasti na jiných než akciových společnostech,

d) podílí se na hospodářském výsledku obchodní společnosti, jejíhož podnikání se účastní a nese jeho důsledky ve formě zisku a ztrát,

e) prodává akcie nebo podíly na jiných než akciových společnostech,

f) podílí se na likvidačním zůstatku společnosti v rozsahu své účasti na jejím podnikání, jestliže dojde k jejímu zrušení,

g) uzavírá smlouvy o prodeji podniků, jejich organizačních složek a částí jejich majetku, který spravuje; přitom může využít též veřejné soutěže,

h) převádí majetek státu na obce,

i) používá majetek státu k plnění závazků podniků určených k privatizaci v rozsahu a za podmínek stanovených ministerstvem financí České republiky.

(3) Při změně rozhodnutí o privatizaci na návrh Pozemkového fondu se postupuje podle zvláštního právního předpisu.2)

(4) Podle odstavce 2 nepostupuje Pozemkový fond při převodu zemědělských pozemků podle zvláštního předpisu.2a)

(5) Pozemkový fond může nemovitosti, které má ve správě podle zvláštního předpisu,1) bezúplatně převést na státní orgán nebo na státní organizaci; dnem převodu vznikne nabyvateli k nemovitosti právo hospodaření podle zvláštního předpisu.2b) Pozemkový fond převede nemovitosti na uvedené osoby, jestliže jsou potřebné k plnění jejich úkolů.

(6) Správa nemovitostí Pozemkovým fondem podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o půdě"), se zapisuje v katastru nemovitostí způsobem obdobným záznamu na základě ohlášení Pozemkového fondu, které musí obsahovat údaje o nemovitostech podle katastru nemovitostí. Toto ohlášení osvědčuje přechod správy na Pozemkový fond.

(7) Pozemky, které Pozemkový fond převádí na oprávněné osoby podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a které jsou určeny k zastavění schválenou územně plánovací dokumentací (např. územním plánem obce, regulačním plánem, územním plánem nebo územním projektem sídelního útvaru, územním plánem nebo územním projektem zóny) nebo rozhodnutím o umístění stavby, budou pro tento účel oceněny jako pozemky stavební podle vyhlášky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb. Ustanovení § 6 vyhlášky č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužijí.

§ 2a

(1) Pozemkový fond může prodat budovy, stavby a pozemky jimi zastavěné, které má ve správě a o které neprojeví zájem oprávněná osoba podle zákona o půdě. Ustanovení zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, se pro tyto případy nepoužijí.

(2) Nemovitosti uvedené v odstavci 1 prodává Pozemkový fond v obchodní veřejné soutěži osobě, která nabídne nejvyšší cenu; cena stanovená podle zvláštního právního předpisu4) je cenou vyvolávací. Je-li stranou kupní smlouvy osoba, která má vůči Pozemkovému fondu pohledávku podle § 14 až 16 a § 20 zákona o půdě, lze tuto pohledávku započítat na úhradu kupní ceny.

Orgány Pozemkového fondu

§ 3

Orgány Pozemkového fondu jsou presidium, výkonný výbor a dozorčí rada.

§ 4

Nejvyšším orgánem Pozemkového fondu je presidium, jež se skládá z devíti členů. Předsedou presidia je ministr zemědělství České republiky. Místopředsedu a další členy volí Poslanecká sněmovna na návrh vlády na dobu pěti let z řad odborníků. Místopředsedu a další členy presidia může Poslanecká sněmovna odvolat i před uplynutím jejich funkčního období.

§ 5

(1) Presidium je schopné se usnášet, jestliže se jeho zasedání účastní dvě třetiny jeho členů včetně předsedy nebo místopředsedy.

(2) K rozhodnutí presidia se vyžaduje souhlas většiny přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

(3) Jménem presidia podepisují dokumenty předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda a pověřený člen presidia.

§ 6

(1) Do působnosti presidia patří

a) jmenovat a řídit výkonný výbor a dohlížet na jeho činnost,

b) vypracovat statut Pozemkového fondu,

c) schvalovat odměňování členů výkonného výboru,

d) projednat návrh rozpočtu Pozemkového fondu,

e) schvalovat jednací řád presidia,

f) projednávat roční účetní závěrku Pozemkového fondu,

g) projednávat nejpozději do 30. dubna výroční zprávu o činnosti Pozemkového fondu za předcházející rok.

(2) Presidium předkládá vládě k projednání návrh statutu, rozpočtu, roční účetní závěrky a výroční zprávy, a to se stanoviskem dozorčí rady. Vláda je předkládá se svým stanoviskem ke schválení Poslanecké sněmovně.

§ 7

(1) Činnost Pozemkového fondu řídí v rámci pokynů presidia výkonný výbor Pozemkového fondu (dále jen "výbor"), který je statutárním orgánem.

(2) Výbor jedná jménem Pozemkového fondu v rozsahu vymezeném statutem. Statut stanoví způsob podepisování písemných právních úkonů výboru. Statut dále určí, kdy a v jakém rozsahu členové výboru jednají jménem Pozemkového fondu a udělují zmocnění jednat jménem Pozemkového fondu.

(3) Členové výboru se zapisují do obchodního rejstříku.

§ 8

(1) Výbor se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších sedmi členů jmenovaných presidiem na dobu pěti let. Před uplynutím této lhůty může presidium člena výboru odvolat, jestliže porušuje své povinnosti nebo není schopen řádně vykonávat svou funkci.

(2) Členové výboru jsou zaměstnanci Pozemkového fondu.

§ 9

(1) Dozorčí rada (dále jen "rada") Pozemkového fondu dozírá na činnost a hospodaření Pozemkového fondu, jeho presidia a výboru. Podle povahy věci upozorňuje presidium, ministerstvo zemědělství České republiky, ministerstvo financí, vládu České republiky, Poslaneckou sněmovnu, popřípadě jiné příslušné orgány na zjištěné nedostatky.

(2) Rada projednává návrh rozpočtu, roční účetní závěrku a výroční zprávu před jejich předložením vládě. Tyto návrhy předkládá radě presidium.

§ 10

(1) Rada se skládá z pěti členů volených Poslaneckou sněmovnou na dobu pěti let. Poslanecká sněmovna může člena rady odvolat i před uplynutím jeho funkčního období.

(2) Členy rady nemohou být zaměstnanci Pozemkového fondu.

§ 11

(1) Rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

(2) Ustanovení § 5 platí obdobně.

§ 12

(1) Člen presidia, výboru a rady se může před uplynutím funkčního období těchto orgánů své funkce vzdát písemným podáním orgánu, který jej do funkce ustanovil.

(2) Funkce člena presidia, výboru a rady jsou neslučitelné.

§ 13

Člen presidia, výboru nebo rady nesmí vykonávat činnost, jež by byla v rozporu se zájmy Pozemkového fondu, zejména nesmí být statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo jiného voleného či jmenovaného orgánu obchodních společností a družstev, jejichž předmět podnikání souvisí s činností Pozemkového fondu nebo s majetkem v jeho správě, ledaže byl do některého z těchto orgánů delegován Pozemkovým fondem.

§ 14

zrušen

§ 15

Příjmy Pozemkového fondu

(1) Příjmy Pozemkového fondu tvoří výtěžek z prodeje nemovitostí a akcií, výnosy účastí Pozemkového fondu na činnosti akciových a jiných obchodních společností a výtěžky z pronájmu nemovitostí, které spravuje.

(2) Příjmy Pozemkového fondu netvoří součást státního rozpočtu České republiky.

(3) Pozemkový fond hradí náklady spojené se svou činností ze svých příjmů a v souladu s rozpočtem schváleným Poslaneckou sněmovnou. Není-li rozpočet schválen před počátkem rozpočtového období, používá Pozemkový fond své příjmy podle návrhu rozpočtu projednaného vládou.

(4) Předmětem daně z příjmů Pozemkového fondu jsou pouze příjmy z výnosů z cenných papírů.

(5) Vláda může rozhodnout o použití příjmů Pozemkového fondu

a) ke zmírnění následků povodní v roce 1997 a v roce 1998,

b) k podpoře zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů do výše 400 mil. Kč.

(6) Vláda stanoví pravidla použití příjmů Pozemkového fondu podle odstavce 5 písm. b) nařízením.

§ 16

O ukončení činnosti Pozemkového fondu a o způsobu použití zůstatku na jeho účtech rozhodne Parlament zákonem.

§ 17

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.

* * *

Zákon č. 546/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, nabyl účinnosti dnem vyhlášení (8. prosince 1992).

Zákon č. 161/1997 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 546/1992 Sb., nabyl účinnosti dnem vyhlášení (15. července 1997).

Zákon č. 269/1998 Sb., kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997, nabyl účinnosti dnem vyhlášení (19. listopadu 1998).

Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem vyhlášení (25. května 1999).

Zákon č. 144/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem vyhlášení (15. července 1999).

Nález Ústavního soudu uveřejněný pod č. 3/2000 Sb., nabyl účinnosti dnem vyhlášení (7. ledna 2000).

Zákon č. 66/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dnem vyhlášení (29. března 2000).

Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

2) § 10 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 224/1994 Sb.

2a) Například zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

2b) Například vyhláška č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, ve znění pozdějších předpisů, § 761 odst. 1 obchodního zákoníku.

4) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

Přesunout nahoru