Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 391/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 302/1998 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam vybraných nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob a podrobnosti vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků

Částka 108/2000
Platnost od 14.11.2000
Účinnost od 14.11.2000
Zrušeno k 01.05.2004 (220/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

391

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

ze dne 24. října 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 302/1998 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam vybraných nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob a podrobnosti vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 15 odst. 3, § 19 odst. 5, § 21 odst. 1 a § 22 odst. 1 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 302/1998 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam vybraných nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob a podrobnosti vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků, se mění takto:

1. V § 1 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

2. § 2 včetně poznámek pod čarou č. 1) a 2) zní:

"§ 2

Za osoby odborně způsobilé pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami (dále jen "látky") a nebezpečnými chemickými přípravky (dále jen "přípravky") se považují osoby, které

a) mají řádně ukončené vysokoškolské vzdělání1) a 3 roky praxe v některém z příslušných oborů nebo oblastí studia

1. hornictví, hutnictví, strojírenství, stavebnictví, elektrotechnika, požární ochrana, potravinářství, chemie, lékařství, veterinární lékařství, farmacie, přírodní vědy, zemědělství, lesnictví nebo všechny obory vyšších vojenských učilišť a vojenských vysokých škol, kromě vojenské politické akademie, pro látky a přípravky klasifikované podle § 2 odst. 8 písm. a), b), c) a d) zákona,

2. přírodní vědy, lékařství, veterinární lékařství, farmacie, chemie, potravinářství, požární ochrana, zemědělství a lesnictví nebo všechny obory vyšších vojenských učilišť a vojenských vysokých škol, kromě vojenské politické akademie, pro látky a přípravky klasifikované podle § 2 odst. 8 písm. f), g), i), l), m), n) a o) zákona, nebo

b) mají ukončené úplné střední odborné nebo vyšší odborné vzdělání2) a 5 let praxe v některém z příslušných oborů

1. hornictví, hutnictví, strojírenství, stavebnictví, požární ochrana, elektrotechnika, chemie nebo všechny obory vojenských středních škol a vojenských učilišť pro látky a přípravky klasifikované podle § 2 odst. 8 písm. a), b), c) a d) zákona,

2. zdravotnictví, farmacie, chemie nebo veterinární vědy pro látky a přípravky klasifikované podle § 2 odst. 8 písm. f), g), i), l), m) a n) zákona,

3. chemie, veterinární vědy, zemědělství nebo lesnictví pro látky a přípravky klasifikované podle § 2 odst. 8 písm. o) zákona, nebo

c) mají ukončené úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a osvědčení o odborné způsobilosti získané na základě zkoušky podle § 3 a 5 let praxe v příslušném oboru.

1) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb.

2) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

3. § 8 zní:

"§ 8

(1) Výrobce nebezpečné látky a dovozce nebezpečné látky nebo chemického přípravku, který obsahuje nebezpečnou látku v koncentraci vyšší, než je uvedeno v § 3 odst. 3 zákona, vedou jejich průběžnou evidenci v rozsahu uvedeném v příloze č. 7. Evidence látky nebo přípravku se vede pro každou látku nebo přípravek odděleně a pro každou provozovnu4) zvlášť.

(2) Distributor látky nebo přípravku klasifikovaných podle § 2 odst. 8 písm. a), c), f) g), l), m) a n) zákona vede průběžně jejich evidenci v rozsahu uvedeném v příloze č. 7. Látky a přípravky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci s nižší nebezpečností pro člověka vymezené jako kategorie 3 v nařízení vlády vydaném podle § 3 odst. 2 zákona povinnosti evidence nepodléhají.

(3) Evidence látek nebo přípravků podle odstavců 1 a 2 za kalendářní rok se uchovává po dobu nejméně 5 let.".

4. § 9 zní:

"§ 9

(1) Výrobce, který vyrobí a uvede na trh, a dovozce, který doveze látku samotnou nebo obsaženou v přípravku v množství vyšším než 10 t a nižším než 1 000 t za kalendářní rok, oznamují ministerstvu údaje o druhu a množství nebezpečné látky v rozsahu uvedeném v programu HEDSET (oddíly 1 a 2) nebo písemně na formuláři uvedeném v příloze č. 7 (části 1 a 2).

(2) Výrobce, který vyrobí a uvede na trh, a dovozce, který doveze látku samotnou nebo obsaženou v přípravku v množství 1 000 a více t za kalendářní rok, oznamují ministerstvu údaje o druhu, množství a vlastnostech nebezpečné látky v rozsahu uvedeném v programu HEDSET (oddíly 1 až 5). Údaje, které je výrobce nebo dovozce povinen ministerstvu oznámit o druhu a množství látky, jsou uvedeny v částech 1 a 2 přílohy č. 7. Rámcový seznam požadovaných údajů o vlastnostech látky je pro orientaci uveden v části 3 přílohy č. 7; úplný seznam požadovaných údajů o vlastnostech látky je uveden v programu HEDSET (oddíly 3 až 5).

(3) Výrobce a dovozce oznamuje údaje uvedené v programu HEDSET (oddíly 3 až 5) pouze při prvním oznámení látky. Oznamují se údaje, které výrobce a dovozce může získat bez dodatečného zkoušení, a to z odborné literatury nebo z jiných odborných pramenů. Při oznamování identické látky v následujících letech se uvádí pouze změny a doplňky údajů již oznámených.

(4) Program HEDSET včetně uživatelské příručky poskytne ministerstvo výrobci a dovozci bezúplatně na základě písemné žádosti.

(5) Oznámení podle odstavce 1 zhotovené zvlášť za každou provozovnu a za každý druh látky zasílá výrobce nebo dovozce ministerstvu na technickém nosiči dat s využitím programu HEDSET nebo písemně na formuláři uvedeném v příloze č. 7 (části 1 a 2).

(6) Oznámení podle odstavce 2 zhotovené zvlášť za každou provozovnu a za každý druh látky zasílá výrobce nebo dovozce ministerstvu na technickém nosiči dat s využitím programu HEDSET.".

5. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:

"§ 9a

(1) Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které nakládají se zařízeními uvedenými v příloze č. 8, která mohou obsahovat látky s obsahem PCB, vedou evidenci těchto látek nebo přípravků obsažených v zařízení včetně náplní v rozsahu a na předepsaném evidenčním listu uvedeném v příloze č. 9.

(2) Pod pojmem PCB se rozumějí

a) polychlorované bifenyly,

b) polychlorované terfenyly,

c) monomethyltetrachlordifenylmethan,

d) monomethyldichlordifenylmethan,

e) monomethyldibromdifenylmethan,

f) veškeré směsi obsahující kteroukoliv z látek uvedených v písmenech a) až e) v celkové koncentraci větší než 0,005 hmotnostních procent.

(3) Právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání zašlou ministerstvu vyplněné evidenční listy do 31. prosince 2001.".

6. Příloha č. 2 se zrušuje.

Dosavadní přílohy č. 3 až 8 se označují jako přílohy č. 2 až 7.

7. Příloha č. 2 zní:

"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 302/1998 Sb.

Seznam látek a přípravků, jejichž dovoz je možný pouze se souhlasem ministerstva

Název chemické látkyČíslo CAS1)Číslo ES2)
Fluoracetamid640-19-7211-363-1
Chlordimeform6164-98-3228-200-5
2,4,5-T93-76-5202-273-3
Lindan58-89-9200-401-2
Chlorbenzilat510-15-6208-110-2
Pentachlorfenol87-86-5201-778-6
Monokrotophos
(Rozpustné kapalné přípravky, které obsahují více než 600 g účinné látky na litr)
6923-22-4230-042-7
Methamidophos
(Rozpustné kapalné přípravky, které obsahují více než 600 g účinné látky na litr)
10265-92-6233-606-0
Phosphamidon
(Rozpustné kapalné přípravky, které obsahují více než 1 000 g účinné látky na litr)
13171-21-6
(směs (E) a (Z) isomerů)
23783-98-4 (Z) - isomer 297-99-4 (E) - isomer
236-116-5
Methyl-parathion
(Emulgovatelné koncentráty obsahující 19,5 %, 40 %, 50 %, 60 % a prášky obsahující 1,5 %, 2 % a 3 % účinné látky)
298-00-0206-050-1
Parathion
(Všechny přípravky obsahující tuto látku - aerosoly, rozprašovací prášky, emulgovatelné koncentráty, granuláty a smáčitelné prášky s výjimkou kapslí obsahujících suspenzi)
56-38-2200-271-7
Polybromované bifenyly (PBB)36355-01-8
27858-07-7
13654-09-6
252-994-4
248-696-7 237-137-2
Tris(2,3-dibrompropyl)fosfát126-72-7204-799-9

Vysvětlivky:

1) CAS - Chemical Abstract Service

2) Dle seznamu chemických látek podle § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 157/1998 Sb., ve znění zákona č. 352/1999 Sb.".

8. Příloha č. 3 zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 302/1998 Sb.

Seznam látek a přípravků, jejichž vývoz je možný pouze se souhlasem ministerstva

Název chemické látkyČíslo CAS1)Číslo ES2)
Oxid rtuťnatý*)21908-53-2244-654-7
Chlorid rtuťný (kalomel)*)10112-91-1233-307-5
Další anorganické sloučeniny rtuti*)
Alkyl rtuťnaté sloučeniny*)
Alkoxyalkyl rtuťnaté - a aryl rtuťnaté sloučeniny*)
Aldrin*)309-00-2206-215-8
Chlordane*)57-74-9200-349-0
Dieldrin*)60-57-1200-484-5
Dichlordifenyltrichloretan (DDT)*)50-29-3200-024-3
Endrin*)72-20-8200-775-7
Hexachlorcyklohexan (HCH)*) s obsahem méně než 99,0 % gama isomeru608-73-1210-168-9
Heptachlor*)76-44-8200-962-3
Hexachlorbenzen*)118-74-1204-273-9
Camphechlor (toxafen)*)8001-35-2232-283-3
Tris(2,3-dibrompropyl)fosfát126-72-7204-799-9
Tris-aziridinyl-fosfinoxid545-55-1208-892-5
Polybromované bifenyly (PBB)36355-01-8
27858-07-7 13654-09-6
252-994-4
248-696-7 237-137-2
Nitrofen1836-75-5217-406-0
1,2-dibromethan*)106-93-4203-444-5
1,2-dichlorethan*)107-06-2203-458-1
Pentachlorfenol, jeho soli a estery87-86-5201-778-6
Ethylenoxid*)75-21-8200-849-9
Dinoseb,*) jeho acetát a soli88-85-7201-861-7
Binapacryf*)485-31-4207-612-9
Captafof*)2425-06-1219-363-3
Dicofof*) obsahující méně než 78 % p,p’-dicofolu nebo více než 1 g.kg-1 DDT a jemu příbuzných sloučenin115-32-2204-082-0
Maleinhydrazid*) a jeho soli, kromě jeho sodné, draselné a cholinové soli; sodná, draselná a cholinová sůl maleinhydrazidu obsahující více než 1 mg.kg-1 volného hydrazinu (vyjádřeno na základě ekvivalentu kyseliny)123-33-1204-619-9
Quintozen*) obsahující více než 1 g.kg-1 hexachlorbenzenu nebo více než 10 g.kg-1 pentachlorbenzenu82-68-8201-435-0
2-naftylamin91-59-8202-080-4
Benzidin92-87-5202-199-1
4-nitrodifenyl92-93-3202-204-7
4-aminodifenyl92-67-1202-177-1

Vysvětlivky:

1) CAS - Chemical Abstract Service

2) Dle seznamu chemických látek podle § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 157/1998 Sb., ve znění zákona č. 352/1999 Sb.

*) Souhlas se požaduje, pouze pokud se látka má použít jako součást přípravku na ochranu rostlin podle § 2 odst. 7 zákona č. 147/1996 Sb.".

9. Příloha č. 6 zní:

"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 302/1998 Sb.

Průběžná evidence nebezpečných chemických látek a přípravků

1. Průběžná evidence nebezpečných látek obsahuje

a) identifikaci látky (chemický název, číslo CAS),

b) identifikaci nečistot (chemický název, číslo CAS, koncentrace),

c) klasifikaci látky (symbol nebezpečnosti, specifická rizikovost, pokyny pro bezpečné nakládání) dle § 12 odst. 2 písm. d), e) a f) zákona č. 157/1998 Sb., ve znění zákona č. 352/1999 Sb.,

d) u výrobce množství látky vyrobené, u dovozce množství látky dovezené a u distributora množství látky převzaté, skladované a vydané (vždy v hmotnostních jednotkách).

2. Průběžná evidence nebezpečných přípravků obsahuje

a) identifikaci přípravku (obchodní název),

b) identifikaci složek přípravku (chemický název, číslo CAS, koncentrace),

c) klasifikaci přípravku (symbol nebezpečnosti, specifická rizikovost, pokyny pro bezpečné nakládání) dle § 12 odst. 2 písm. d), e) a f) zákona č. 157/1998 Sb., ve znění zákona č. 352/1999 Sb.,

d) u dovozce množství přípravku dovezeného, u distributora množství přípravku převzatého, skladovaného a vydaného (vždy v hmotnostních jednotkách).".

10. Nadpis části 3 přílohy č. 7 zní: "Rámcový seznam údajů o vlastnostech nebezpečných látek".

11. Doplňuje se příloha č. 8, která zní:

"Příloha č. 8 k vyhlášce č. 302/1998 Sb.

Seznam zařízení určených k evidenci

Evidence se vztahuje na následující zařízení nebo jejich části obsahující více než 5 litrů kapalin:

a) olejové transformátory (výkonové, přístrojové, speciální),

b) tlumivky,

c) maloolejové vypínače, přepínače, olejové spouštěče, kabelové koncovky, kapacitní děliče, olejové průchodky,

d) kondenzátory s kapalným dielektrikem,

e) hydraulická důlní zařízení,

f) vakuová čerpadla,

g) průmyslová zařízení s ohřevem teplonosnou kapalinou (duplikátory, obalovny silniční drti apod.),

h) další elektrická zařízení plněná izolační kapalinou.

12. Doplňuje se příloha č. 9, která zní:

"Příloha č. 9 k vyhlášce č. 302/1998 Sb.

Evidenční list pro inventarizaci zařízení s obsahem PCB

Registrační číslo (vyplní MŽP ČR):

Název právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která vlastní zařízení:

Sídlo právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která vlastní zařízení:

Typ zařízenía):

Výrobce:

Výrobní číslo:

Rok výroby:

Koncentrace PCB v mg.l-1:

Umístění zařízení (adresa):

Zařízení je funkční (ano, ne):

Dochází k viditelnému úniku PCB (ano, ne):

Množství náplně obsahující PCB v litrech:

Množství PCB v zařízení v litrech:

Způsob určení množství PCBb):

Způsob prokázání přítomnosti PCBc):

Způsob a rok předpokládaného zneškodnění nebo dekontaminace:

Kontaktní osoba:

Tel.:

Místo a den vyplnění registračního listu:

Podpis a razítko právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která vlastní zařízení:

Je možno použít jednu z následujících možností:

a) transformátor, kondenzátor, hydraulické zařízení, zařízení na ohřev, vakuové čerpadlo,

b) vlastním odhadem, vlastním měřením, dle výrobce,

c) dle výrobce, chemická analýza (uveďte název a adresu laboratoře).".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

RNDr. Kužvart v. r.

Přesunout nahoru