Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 390/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 301/1998 Sb., kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno

Částka 108/2000
Platnost od 14.11.2000
Účinnost od 14.11.2000
Zrušeno k 01.05.2004 (221/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

390

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

ze dne 24. října 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 301/1998 Sb., kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 15 odst. 3, § 19 odst. 5, § 21 odst. 1 a § 22 odst. 1 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb.:


Čl. I

Příloha k vyhlášce č. 301/1998 Sb., kterou se sta noví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno, se mění takto:

1. V bodě 6 bod 1 zní:

"1. Vláknitý azbest

1. 1. krokydolit, CAS č. 12001-28-4

1. 2. amosit, CAS č. 12172-73-5

1. 3. anthofylit, CAS č. 77536-67-5

1. 4. aktinolit, CAS č. 77536-66-4

1. 5. tremolit, CAS č. 77536-68-6 se nesmí přidávat do výrobků uváděných na trh.".

2. Bod 21 zní:

"21. Organocíničité sloučeniny

1. Nesmějí se uvádět na trh pro použití jako látky nebo složky přípravků, které působí jako biocidy v nátěrových hmotách s protihnilobným účinkem.

2. Nesmějí se používat jako látky nebo složky přípravků, které působí jako biocidy k zábraně hnití a poškozování mikroorganismy, rostlinami a živočichy pro

a) trupy lodí s celkovou délkou podle ISO 8666 menší než 25 m a trupy lodí určených převážně k používání na vnitrozemských vodních cestách a plochách, bez omezení délky,

b) klece, plováky, sítě a jiná zařízení používaná k chovu ryb a měkkýšů,

c) jiná zařízení nebo vybavení zcela nebo částečně ponořená do vody.

3. Pro jiné použití, než je uvedeno pod písmeny a) a b), smějí být uvedené látky uváděny na trh jen v obalech o objemu nejméně 20 l s vyloučením prodeje v maloobchodě.

4. Pokud se tyto látky nebo přípravky obsahující tyto látky uvádějí pro povolené použití na trh, musí být obaly těchto látek nebo přípravků označeny čitelně a trvale nápisem:

"Nepoužívat na lodě o celkové délce menší než 25 m nebo pro lodě jakékoliv délky užívané převážně na vnitrozemských vodních cestách a plochách nebo pro jakákoliv jiná zařízení nebo vybavení pro chov ryb nebo měkkýšů."

5. Nesmějí se používat jako takové ani jako složky přípravků určených pro úpravu průmyslových vod.".

3. V bodě 23 bod 4 zní:

"4. Ve všech případech, kdy je výjimečně použití pentachlorfenolu jako takového nebo jako složky přípravku povoleno, musí být celkový obsah hexachlordibenzo-p-dioxinu v něm menší než 2 mg.kg-1.".

4. V bodě 23 bodě 5 písm. b) se slovo "veřejnosti" nahrazuje slovy "v maloobchodě".

5. V bodě 28 se za bod 3 vkládá nový bod 4, který včetně poznámky pod čarou č. 4a) zní:

"4. K ověření dodržování ustanovení bodů 1 až 3 se postupuje podle zvláštních právních předpisů.4a)

4a) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.".

6. V bodě 29 v nadpisu se slova "R45: "Může vyvolat rakovinu"" nahrazují slovy "R 45 Může vyvolat rakovinu" a slova "R49: "Může vyvolat rakovinu při vdechování"" se nahrazují slovy "R 49 Může vyvolat rakovinu při vdechování".

7. V bodě 29 bodě 1 se slovo "veřejnosti" nahrazuje slovy "v maloobchodě".

8. V bodě 30 v nadpisu se slova "R46: "Může způsobit poškození dědičných vlastností"" nahrazují slovy "R 46 Může vyvolat poškození dědičných vlastností".

9. V bodě 30 bodě 1 se slovo "veřejnosti" nahrazuje slovy "v maloobchodě".

10. V bodě 31 v nadpisu se slova "R60: "Může poškodit reprodukční schopnost" " nahrazují slovy "R 60 Může poškodit reprodukční schopnost" a slova "R61: "Může poškodit plod v těle matky"" se nahrazují slovy "R 61 Může poškodit plod v těle matky".

11. V bodě 31 bodě 1 se slovo "veřejnosti" nahrazuje slovy "v maloobchodě".

12. V bodech 33 až 40 bodě 1 se slovo "veřejnosti" nahrazuje slovy "v maloobchodě".

13. V bodě 42 v nadpisu se slova "velmi hořlavé (F)" nahrazují slovy "vysoce hořlavé (F)".

14. V bodě 42 bodě 1 se slova "v generátorech aerosolů" a "veřejnosti" nahrazují slovy "v aerosolových rozprašovačích" a "v maloobchodě".

15. V bodě 42 bod 2 zní:

"2. Aerosolové rozprašovače uvedené v odstavci 1 musí být čitelně a trvale označeny textem: "Pouze k odbornému použití". Označení tímto způsobem nemění ostatní povinnosti označování nebezpečných látek a přípravků.".

16. V bodě 42 se doplňuje bod 3, který zní:

"3. Ustanovení bodů 1 a 2 se nevztahuje na aerosolové rozprašovače s hořlavým obsahem, u nichž jsou k dispozici výsledky, které ukazují, že za obvyklých podmínek používání nehrozí nebezpečí vznícení.".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

RNDr. Kužvart v. r.

Přesunout nahoru