Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 376/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly

Částka 103/2000
Platnost od 26.10.2000
Účinnost od 01.01.2001
Zrušeno k 01.05.2004 (252/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

376

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 9. září 2000,

kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly

Ministerstvo zdravotnictví stanoví k provedení § 3 odst. 1, 4 a 5 a § 4 odst. 1 a 2 podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") a podle § 19 písm. a), b) a f) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb.:


§ 1

Rozsah úpravy

(1) Touto vyhláškou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu včetně pitné vody balené, rozsah a četnost kontroly dodržení hygienických limitů mikrobiologických, biologických, fyzikálních a chemických ukazatelů pitné vody.

(2) Vyhláška se nevztahuje na přírodní minerální vody, balené vody stolní a balené vody kojenecké.

§ 2

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) veřejným zásobováním pitnou vodou dodávání pitné vody z veřejného vodovodu, odběr z veřejné studny označené jako zdroj pitné vody nebo odběr z neveřejné studny využívané veřejností nebo k podnikatelské činnosti, která vyžaduje užití pitné vody. Za veřejné zásobování pitnou vodou se považuje i zajištění náhradního odběru pitné vody,

b) individuálním zásobováním pitnou vodou zásobování pitnou vodou z jednoho zdroje (například z domovní studny) s denní produkcí menší než 10 m3 vody nebo zdroje zásobujícího maximálně 50 osob, pokud tato voda není užívána k činnosti podle písmene a),

c) meznou hodnotou limitní hodnota ukazatele jakosti pitné vody, jejímž překročením ztrácí pitná voda vyhovující jakost v ukazateli, jehož hodnota byla překročena; ukazatel má funkci indikační a při jeho překročení je nutno přijmout příslušná opatření,

d) nejvyšší meznou hodnotou limitní hodnota ukazatele jakosti vody s prahovým účinkem, jejíž překročení vylučuje užití vody jako pitné,

e) meznou hodnotou referenčního rizika limitní hodnota ukazatele jakosti pitné vody s bezprahovým účinkem, zpravidla pozdních toxických účinků (karcinogen, mutagen); překročení mezné hodnoty referenčního rizika vylučuje užití vody jako pitné,

f) doporučenou hodnotou hodnota ukazatele jakosti pitné vody, která znamená dosažení optimální koncentrace dané látky nebo součásti z hlediska biologické hodnoty pitné vody,

g) domovním rozvodným systémem potrubní rozvody, armatury a zařízení instalované mezi kohoutky, odkud se voda odebírá pro lidskou spotřebu, a rozvodnou sítí, avšak pouze v tom případě, že nespadají do působnosti dodavatele vod v rámci veřejného zásobování pitnou vodou,

h) auditním monitorováním pitné vody1) nezávislé monitorování jakosti pitné vody, potřebné ke zjištění, zda všechny hodnoty ukazatelů jsou dodržovány.

§ 3

Ukazatele a hygienické limity pitné vody

V příloze č. 1 se stanoví nebo jsou uvedeny

a) mikrobiologické, biologické, fyzikální a chemické ukazatele pitné vody a jejich hygienické limity,

b) indikátory fekálního znečištění nebo další ukazatele, jimiž se nepřímo prokazuje mikrobiologická nezávadnost pitné vody,

c) hodnoty příslušných ukazatelů jakosti a zdravotní nezávadnosti, jimiž se prokazuje toxikologická nezávadnost a přijatelnost smyslově postižitelných vlastností pitné vody na základě porovnání s jejich limitními hodnotami,

d) ostatní podmínky ke zjištění, zda výsledky jednotlivého rozboru lze považovat za splnění podmínek a požadavků této vyhlášky a zda použitá metoda je vhodná ke stanovení hodnot příslušného ukazatele jakosti pitné vody.

Kontrola pitné vody

§ 4

(1) Minimální roční četnost kontrolních odběrů a analýz vzorků pitné vody veřejného zásobování stanoví příloha č. 2.

(2) Minimální rozsah kontrolních analýz vzorků pitné vody veřejného zásobování stanoví příloha č. 3.

(3) Vzorky pitné vody pro kontrolu musí být odebírány tak, aby byly reprezentativní pro jakost pitné vody spotřebovávané během celého roku.

§ 5

Ukazatele pitné vody stanovené v příloze č. 1 se zjišťují postupem odpovídajícím metodám obsaženým v příslušných technických normách, při jejichž použití se má za to, že výsledek je co do záchytnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. Při použití jiné než normové metody musí být doloženo, že výsledky získané takovou metodou jsou stejně spolehlivé a splňují ostatní podmínky uvedené v příloze č. 1. Ke kontrole hodnot ukazatelů stanovených v příloze č. 4 lze použít jen metody upravené v této příloze.

§ 6

(1) Hodnoty ukazatelů pitné vody [§ 2 písm. c) až e)] musí být dodrženy při kontrole

a) pitné vody dodávané z rozvodné sítě v místě uvnitř objektu, podniku nebo provozovny, kde pitná voda vytéká z kohoutků určených k odběru pro lidskou spotřebu,

b) pitné vody dodávané ze studní nebo uměle instalovaných nádrží v místě jejího výtoku ze studny nebo nádrže,

c) pitné vody stáčené do obalů nebo kontejnerů určených k náhradnímu odběru nebo k prodeji spotřebiteli v místě plnění vody do obalů nebo kontejnerů,

d) pitné vody používané k výrobě potravin v potravinářském zařízení v místě, kde se pitná voda k tomuto účelu používá.

(2) Ukazatele pitné vody se podle odstavce 1 písm. a) považují za splněné, jestliže je možno prokázat, že nedodržení hodnot ukazatelů stanovených podle přílohy č. 1 je způsobeno domovním rozvodným systémem nebo jeho údržbou. To neplatí, jde-li o zařízení nebo podniky, které pitnou vodu dodávají veřejnosti (například školy, nemocnice, výrobny potravin, provozovny stravovacích služeb).

§ 7

Výsledky kontrol pitné vody se zaznamenávají do protokolů, ve kterých musí být uvedeny údaje o místu, datu a hodině odběru vzorku, zdroji vody, jméno a příjmení osoby, která z pověření provozovatele vzorky odebrala, datum analýzy, použitá metoda v rozsahu podle § 5, způsob manipulace se vzorkem a výsledek analýzy.

§ 8

(1) Je-li výsledek stanovení hodnot ukazatelů s meznou hodnotou, nejvyšší meznou hodnotou a meznou hodnotou referenčního rizika vyšší nebo rovný stanovené limitní hodnotě, rozbor se opakuje.

(2) Dochází-li v průběhu tříletého sledování jakosti pitné vody k meziročnímu nárůstu hodnot sledovaného ukazatele jakosti o více než 5 procent průměrné hodnoty, musí být realizována opatření ke zlepšení zjištěného stavu.

§ 9

Náležitosti návrhů

(1) Návrh podle § 3 odst. 4 zákona musí obsahovat

a) obchodní název a sídlo navrhovatele, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, příjmení, rodné číslo (datum narození), obchodní jméno a místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu,

b) odůvodnění navrhované výjimky a návrh časového limitu trvání výjimky,

c) návrh opatření ke zlepšení zjištěného stavu,

d) způsob informování odběratelů pitné vody.

(2) Návrh podle § 4 odst. 2 zákona musí obsahovat

a) obchodní název a sídlo navrhovatele, jde-li o právnickou osobu, nebo jméno, příjmení, rodné číslo, obchodní jméno a místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu,

b) návrh úpravy rozsahu a četnosti kontroly s odůvodněním,

c) v případě návrhu na snížení rozsahu a četnosti kontroly průkaz neměnné jakosti zdroje doložený výsledky nejméně 10 rozborů provedených v průběhu posledních tří let.


§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001 s výjimkou zpřísněných limitů uvedených v příloze č. 1, a to limitu 3 µg/l pro 1,2-dichloretan, který nabude účinnosti dnem 1. ledna 2006, limitů 0,01 mg/l pro bromičnany a 0,1 mg/l pro trihalometany, které nabudou účinnosti dnem 1. ledna 2010, a limitu 0,01 mg/l pro olovo, který nabude účinnosti dnem 1. ledna 2015.


Ministr:

prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 376/2000 Sb.

Mikrobiologické, biologické, fyzikální a chemické ukazatele pitné vody a balené pitné vody a jejich hygienické limity

č.ukazatelSymboljednotkalimittyp limitupoznámky
A. Mikrobiologické a biologické ukazatele (KTJ= kolonii tvořící jednotka)
1.Escherichia coliECKTJ
100 ml
10 ml
0
0
NMHxxxx)
NMH
VZx)
IZ xx)
250 ml0NMHBVxxx)
2.Koliformní bakterieKBKTJ
100 ml0MHxxxx)VZ
10 ml0MHIZ
250 ml0MHBV
3.EnterokokyEKKTJ
100 ml
10 ml
0
0
NMH
NMH
VZ
IZ
250 ml0NMHBV
4.Pseudomonas aeruginosaPAKTJ
250 ml
0 NMH BV
5.Psychrofilní bakteriePBKTJ
1 ml
1 ml
200
500
MH
MH
VZ
IZ
1 ml100MHBV
6.Mezofilní bakt.MBKTJ
1 ml
20MHBV
7.Mikroskopický obraz: živé org.ZOJedinci
1 ml
1 ml
0
0
MH
MH
VZ 1
IZ
8.Mikroskop, obraz: mrtvé org.MOJedinci
1 ml
50MHVZ 1
9.Clostridium perfringensCPKTJ
100 ml
0 MH 2
B. Fyzikální a chemické ukazateleostatní podmínky (% limitu)pozn.
a) Zdravotně významné - anorganické
10.antimonSbmg/l0,005NMH10
11.arsenAsmg/l0,01NMH10
12.beryliumBemg/l0,001NMH253
13.bórBmg/l1,0NMH10
14.bromičnanyBrO3--mg/l0,025 0,01MHPRxxxxxx)25viz § 9
15.kadmiumCdmg/l0,005NMH25
16.chromCrmg/l0,05NMH10
17.měďCumg/l1,0NMH104
18.kyanidyCN-mg/l0,05NMH10
19.fluoridyF-mg/l1,5NMH10
20.olovoPbmg/l0,025
0,01
NMH
NMH
10
10
viz § 9
21.manganMnmg/l0,05
0,5
MH
NMH
10
22.rtuťHgmg/l0,001NMH25
23.niklNimg/l0,02NMH10
24.dusičnanyNO3--mg/l50MH105
25.dusitanyNO2--mg/l0,5NMH105
26.selenSemg/l0,01NMH10
27.stříbroAgmg/l0,05NMH106
b) Zdravotně významné - organické
28.akrylamidC3H5NOμg/l0,1NMH-7
29.tetrachlormetanCcl4μg/l2,0NMH251
30.dichlormetanCH2C12μg/l20NMH251
31.1,2-dichloretanC2H4C12μg/l10 3,0MHRR
MHRR
25 25viz § 9
32.chloreten (vinylchlorid)C2H3C1μg/l0,5MHRR257
33.1,2 dichloretenC2H2C12μg/l50NMH251
34.trichloreten (TCE)C2HC13μg/l10NMH258
35.tetrachloreten (PCE)C2C14μg/l10NMH258
36.benzenC6H6μg/l1,0MHRR25
37.toluenC7H8μg/l50
700
MH
NMH
25
25
1,9
38.xylenyμg/l100
500
MH
NMH
25
25
1,9
39.etylbenzenC8H10μg/l20
300
MH
NMH
25
25
1,9
40.styrenC8H8μg/l20NMH251
41.benzo(a)pyren (bap)C20H12μg/l0,01NMH25
42.polycykl. aromát, uhlovodíkyPAUμg/l0,1MHRR2510
43.epichlorhydrinC3H5Cl0μg/l0,1MHRR257
44.chlórbenzénC6H5Clμg/l10 300MH NMH25 251,9
45.pesticidní látkyPLμg/l0,1NMH2511
46.PL celkemPLCμg/l0,5NMH2512
47.chlor volnýCl2mg/l0,3MH1013
48.chloritany(ClO-2)mg/l0,2MH1013
49.ozonO3mg/l0,05MH1013
50.trihalometanyTHMmg/l0,15 0,1NMH
NMH
25
25
14
viz § 9
51.formaldehydCH2Omg/l0,9NMH251
c) Ukazatelé, jejichž zvýšené hodnoty mohou negativně ovlivnit jakost pitné vody
52.hliníkAImg/l0,2MH10
53.amonné iontyNH4+mg/l0,5MH10
54.chloridyCl-mg/l100
250
MH
NMH
10
10
15
16
55.vodivostκmS/m250MH1016
56.sodíkNamg/l200MH10
57.reakce vodypH6,5-9,5MH1016,17
58.síranySO42-mg/l250MH1016
59.rozpuštěné látkyRLmg/l1000MH10
60.barvamg/l20MH10
61.chuťpřijatelnáMH
62.pachstup.2MH10
63.zákalZNTU5MH1018
64.železoFemg/l0,2MH10
65.chem. spotř. kysl. manganistanemChSKMnmg/l3,0MH1019
66.lát. extr. nepolárníNELmg/l0,05NMH2520
67.celkový organ, uhlíkTOCmg/l5,0MH2521
d) Látky, jejichž přítomnost v pitné vodě je žádoucí
68.vápníkCamg/l30
100
MH
DH
1022
69.hořčíkMgmg/l10
30
MH
DH
1022
70.vápník a hořčíkCa + Mgmmol/l0,9-5DH-

x) veřejné zásobování pitnou vodou

xx) individuální zásobování pitnou vodou

xxx) balená pitná voda

xxxx) nejvyšší mezná hodnota

xxxxx) mezná hodnota

xxxxxx) mezná hodnota referenčního rizika

Poznámky k příloze č. 1

1 Týká se vod upravených z povrchových zdrojů přímým odběrem a vod z podzemních zdrojů, u nichž je podezření na kontaminaci vodou povrchovou.

2 Stanovuje se u pitných vod upravovaných přímo z povrchových vod nebo u podzemních vod ovlivněných povrchovými vodami. Tam, kde hodnota ukazatele není dodržena se zjišťuje, zda není ohroženo lidské zdraví přítomností patogenních mikroorganismů, např. kryptosporidii.

3 Týká se pitných vod ze zdrojů podzemních vod s prokázaným výskytem berylia v podloží.

4 Limit je stanoven na základě toxického působení mědi. Při koncentracích nad 0,1 mg/l může docházet ke změnám organoleptických vlastností vody.

5 Musí být dodržena podmínka, aby součet poměrů zjištěného obsahu dusičnanů dělený 50 a zjištěný obsah dusitanů dělený 3 byl menší nebo rovný 1. Obsah dusitanů v pitné vodě na výstupu z úpravny musí být nižší než 0,1 mg/l. Pitná voda pro přípravu kojenecké stravy a nápojů musí mít obsah dusičnanů nižší než 15 mg/l.

6 Týká se vod dezinfikovaných solemi stříbra a vod upravovaných zařízením obsahujícím stříbro.

7 Stanovuje se v případě možného výskytu stanovené látky uvolněné z materiálů (např. z rozvodného potrubí) a předmětů sloužících k úpravě, výrobě a distribuci pitné vody. Hodnota platí pro zbytkovou koncentraci monomeru, vypočtenou podle údajů o obsahu a možném uvolňování z polymeru, který je ve styku s pitnou vodou.

8 Součet koncentrací tetrachloretenu a trichloretenu nesmí překročit 10 jag/1.

9 Limit je stanoven na základě organoleptického působení látky.

10 Specifickými sloučeninami jsou benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi) perylen, indeno(1,2,3-cd)pyren.

11 Limit platí pro jednotlivé pesticidy, kterými se rozumí organické insekticidy, herbicidy, fungicidy, nematocidy, akaricidy, algicidy, rodenticidy, slimicidy, příbuzné produkty a jejich metabolity či rozkladné produkty, s výjimkou aldrinu, dieldrinu, heptachloru a heptachlorepoxidu, kde je limitní koncentrace 0,03 jj.g/1.

12 Limit je stanoven pro součet jednotlivých zjištěných pesticidních látek (viz pozn. 11). Ukazatelé č. 45 a 46 jsou zjišťovány pouze v případech odůvodněného podezření kontaminace vody pesticidními látkami.

13 Obsah volného chloru, chloritanu či ozonu se stanovuje v případě desinfekce pitné vody prostředky obsahujícími chlor, chlordioxid nebo ozon. Mezná hodnota volného chloru je vztažena k obsahu volného chloru po úpravě. Minimální hodnota volného chloru v distribuční síti je 0,05 mg/l.

14 Limit platí pro součet zjištěných koncentrací chloroformu, bromoformu, dibromchlormetanu a bromdichlormetanu.

15 Překročení mezné hodnoty se toleruje pouze u koncentrace chloridů způsobené geologickým podložím.

16 Voda nesmí být agresivní.

17 Pro balené pitné vody nesycené oxidem uhličitým a pro pitnou vodu dopravovanou kontejnery lze připustit hodnotu pH od 4,5.

18 V případech úpravy povrchové vody by voda vycházející z úpravny neměla překročit hodnotu 1,0 NTU (nefelometrických jednotek).

19 Není nutno stanovovat, pokud je stanoven obsah TOC (celkový organický uhlík).

20 Stanovuje se v případech odůvodněného podezření z kontaminace ropou a ropnými produkty.

21 Nestanovuje se u zdrojů dávajících méně než 10 000 m3 denně.

22 Mezná hodnota představuje minimum.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 376/2000 Sb.

Minimální roční četnost odběrů a rozsah analýz vzorků pitné vody

A. Minimální roční četnost odběrů a rozsah analýz vzorků pitné vody veřejného zásobování prováděných osobou uvedenou v § 3 odst. 2 zákonaw)

Objem vyrobené
nebo rozváděné
vody
m3/den
Populace
(při spotřebě
200 l/den
na osobu)
Rozsah analýzy
(viz příloha 3)
Počet míst
sítě
IIIIII2)
počet odběrů/rok
do 1005001*1*1*1
1 0005 0003*122
10 00050 0007234
20 000100 00013246
30 000150 00023368
60 000300 00045510*12
100 000500 00080913*20
200 0001 000 0001201520*30
300 0001 500 0002002030*50
více než 300 000více než 1 500 000200*20+31) *30+11)*50

w) (netýká se balených pitných vod)

* Rozsah může orgán ochrany veřejného zdraví podle § 4 odst. 2 zákona.

Poznámka:

1) na každých dalších 1000 m3/d vyrobené vody či 5000 obyvatel se zvyšuje počet základních rozborů kategorie II o 3 a na každých 25 000 m3/d vyrobené vody (125 tis. obyvatel) se zvyšuje počet úplných rozborů kategorie III o 1. Počet vyšetřovaných míst vodovodní sítě se zvyšuje o jedno na každých 1000 m3/d vyrobené vody.

2) rozsah a četnost analýz na každém z vyšetřovaných míst se řídí tím, aby byl splněn požadavek minimální četnosti jednotlivých rozsahů analýz pro celou distribuční síť sledovaného vodovodu. Výstupní voda z vodárny se do kontroly jakosti vody dodávané spotřebiteli se započítává jen jako jedno z vyšetřovaných míst sítě.

B. Minimální roční četnost odběrů a rozsah analýz vzorků vody pro výrobu balené pitné vody a pitné vody dopravované kontejnery

Produkce vody
v m3 den
Počet provozních
rozborů
Rozsah analýzPočet auditních rozborů
do 101základní1
od 10 do 6012základní1
nad 6012 + 1 na každých 5 m3základní1 + 1 na každých 100 m3

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 376/2000 Sb.

Minimální rozsah analýz vzorků pitných vod veřejného zásobování prováděných osobou uvedenou v § 3 odst. 2 zákona

UkazateléRozsah analýz jakosti
IIIIII
krácený1)základní2)úplný3)
organolepticképachpachpodle přílohy č. 1
chuťchuť
barvabarva
zákalzákal
fyz. chem.pHpHpodle přílohy č. 1
vodivostsodík
volný chlorvodivost
Fe
použitý koagulant
amonné ionty
fluoridy
CHSKMn (TOC)železo (hliník)
zákalCHSKMn (TOC)
síranyvolný chlor
chloridyabsorbance
chloridy,
sírany
žádoucíCa + Mgpodle přílohy č. 1
toxickédusičnanydusičnanypodle přílohy č. 1
dusitanydusitany
As, Mn, Cr, Cd, Cu,
Sb, Ni, Hg, Pb, Se, Be,
B, BrO3
benzen, benz(a)pyren
tetrachloreten, trichloreten
1,2 dichloretan
mikrobiologickékoliformní bakterieE.colipodle přílohy č. 1
enterokokyenterokoky
Clostridium perf.mikroskop, obr.
psych, a mes. bakt.

Poznámka:

1) Krácený rozsah slouží k ověření stálosti jakosti vody v různých odběrových místech sledovaného vodovodu, k ověření neměnnosti jakosti zdroje (při dostatečném množství údajů o jeho jakosti), jako pomocný postup při sledování jakosti vody neznámého zdroje (například v případě, že jsou překročeny ukazatele kráceného rozsahu, se obvykle další analýzy neprovádějí). Na základě kráceného rozboru nelze hodnotit zda voda splňuje všechny požadavky této vyhlášky.

2) Základní rozsah analýz slouží ke zjištění zdravotní nezávadnosti pitné vody z podzemních zdrojů surové vody, pokud lze předpokládat, že zdroj není kontaminován. Počet ukazatelů se rozšiřuje je-li zdrojem pitné vody surová voda z povrchového zdroje a to o stanovení 1,2 dichloretenu, tetrachlormetanu, dichlormetanu, etylbenzenu, formaldehydu a může být rozšířen orgánem ochrany veřejného zdraví o ukazatele, jejichž hodnota se blíží povolenému limitu nebo o další ukazatele, jejichž výskyt může být předpokládán. Může být rovněž snížen v případě prokazatelně stabilní kvality vyráběné vody a zdroje, dokladované statisticky významným počtem údajů.

3) Úplný rozsah analýz slouží ke zjištění zdravotní nezávadnosti pitné vody z povrchových zdrojů surové vody, zdrojů smíšených a k auditnímu monitorování.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 376/2000 Sb.

Metody kontroly hodnot vybraných ukazatelů a parametry metod stanovených ukazatelů

1. Metody kontroly hodnot vybraných ukazatelů

1.1 Koliformní bakterie a Escherichia coli (E. coli) (ISO 9308-1, TNV 75 7835)

1.2 Enterokoky (ČSN ISO 7899 -1-2)

1.3 Pseudomonas aeruginosa (prEN ISO 12780)

1.4 Vyčíslení kultivovatelných mikroorganismů - počet kolonií při 22°C (ČSN 75 7842, prEN ISO 6222)

1.5 Vyčíslení kultivovatelných mikroorganismů - počet kolonií při 37°C (ČSN 75 7841, prEN ISO 6222)

1.6 Clostridium perfringens (včetně spor) (ČSN EN 26461-1, ČSN EN 26461-2) (ČSN 75 7861) nebo metoda podle bodu 1.6.1

1.6.1 Membránová filtrace, po které následuje anaerobní kultivace membrány na m-CP agaru, při 44 ± 1°C po dobu 21 ± 3 hodin. Počítá se četnost neprůsvitných žlutých kolonií, jejichž zbarvení přejde do růžová nebo červena po vystavení parám amoniaku po dobu 20 až 30 sekund.

Agar m-CP má toto složení:

Bazální médium
tryptóza30 g
kvasnicový extrakt20 g
sacharoza5 g
hydrochlorid L-cysteinu1 g
MgSO4.7H2O0,1 g
bromokrezolová purpurová červeň40 mg
agar15 g
voda1 000 ml

Tyto součásti bazálního média se rozpustí, pH se upraví na 7,6 a médium se na dobu 15 minut umístí v autoklávu při 121 °C. Poté se médium nechá zchladnout a přidají se následující přísady:

D-cykloserin400 mg
polymyxin B ve formě síranu25 mg
indoxyl-β-D-glukosid (předem rozpuštěný v 8 ml sterilní vody)60 mg
sterilně zfiltrovaný 0,5 % fenolftalein difosforečnanový roztok20 ml
sterilně zfiltrovaný 4,5 % FeCl3.6H2O2 ml

2. Ukazatelé jakosti, pro které jsou stanoveny parametry metod

Použité analytické metody pro stanovení chemických a fyzikálních ukazatelů jakosti, u kterých jsou stanoveny příslušné parametry metod (viz příloha č. 1, část Ostatní podmínky), musí splňovat požadavek, aby byly schopny měřit koncentrace sledovaného ukazatele dané příslušným % limitní hodnoty (10, 25%) a to se shodným minimálním procentem požadované přesnosti a správností. Výsledek se vyjadřuje za použití stejných jednotek a nejméně stejného počtu platných číslic, jako je uvedeno u hodnoty daného ukazatele v příloze č. 1.

Přesunout nahoru