Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 37/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb.

Částka 14/2000
Platnost od 29.02.2000
Účinnost od 29.02.2000
Zrušeno k 01.01.2002 (185/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

37

ZÁKON

ze dne 18. ledna 2000,

kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

"e) předávat nebezpečné odpady k využívání nebo zneškodňování pouze osobě oprávněné provozovat zařízení k úpravě, využívání nebo zneškodňování odpadů podle § 7 odst. 4 písm. a), nebo zařízení ke sběru a výkupu nebezpečných odpadů podle § 6 odst. 1 písm. f).".

Dosavadní písmena e) až i) se označují jako písmena f) až j).

2. V § 5 odst. 1 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

"k) zpracovat plán odpadového hospodářství (dále jen "POH"). Náležitosti stanoví ministerstvo vyhláškou. Zpracovaný POH zasílá původce bez zbytečného odkladu příslušnému okresnímu úřadu.".

3. V § 6 odst. 1 písm. f) se za slova "nakládat s nebezpečnými odpady" vkládají slova "nebo provozovat zařízení ke sběru a výkupu nebezpečných odpadů lze".

4. § 9 a 10 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 17), 17a) a 25) znějí:

"§ 9

Nakládání s komunálním odpadem na území obce

(1) Na území obce nakládá s komunálním odpadem (§ 2 odst. 3) obec nebo ta oprávněná osoba (§ 2 odst. 13), která k nakládání s komunálním odpadem obdržela písemný souhlas obce. Písemný souhlas uděluje obec v samostatné působnosti. Obec může stanovit bližší podmínky, za kterých může být souhlas udělen. Na řízení o vydání souhlasu se vztahuje správní řád.

(2) Obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou místní systém sběru, svozu, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Obec může vyhláškou stanovit výši poplatku za sběr, třídění, využívání a zneškodňování odpadů včetně způsobu jeho výběru.

(3) Obec je povinna určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují, a zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu (např. baterie, zbytky barev a spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla). Povinnost zajištění míst k odkládání nebezpečných složek komunálních odpadů obec splní, zajistí-li pravidelný svoz těchto odpadů oprávněnou osobou.

(4) Fyzické osoby jsou povinny odkládat odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak stanoví obecně závazná vyhláška podle odstavce 2, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití nebo zneškodňování podle systému stanoveného obcí.

(5) Původci nebo oprávněné osoby, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad komunální, mohou na základě písemné dohody s obcí využívat systém nakládání s komunálním odpadem stanovený obcí.

§ 10

Poplatek za komunální odpad

(1) Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit (§ 9 odst. 2) a vybírat poplatek za komunální odpad (dále jen "poplatek") vznikající na jejím území.

(2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nebo správce budovy či nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky. Na rozúčtování se přiměřeně použijí předpisy o usměrňování cen služeb spojených s nájmem bytu.17a) Vlastníci bytů vymezených jako jednotky podle zvláštního zákona,17) kteří nemají určeného správce, jsou poplatníky i plátci zároveň.

(3) Správu poplatku25) vykonává obec, která ho ve svém územním obvodu zavedla.

(4) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem.

(5) Maximální výše poplatku se stanoví podle předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem a rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu. V poplatku mohou být promítnuty i náklady spojené s pronájmem nádob určených k odkládání odpadu. Poplatek je příjmem obce.

(6) Původci nebo oprávněné osoby, které produkují odpad podle Katalogu odpadů zařazený jako komunální a kteří se na základě písemné dohody s obcí zapojili do systému stanoveného obcí, platí cenu dohodnutou v této písemné dohodě.

17) § 2 písm. f) zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).

17a) Například vyhláška č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů.

25) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

5. V § 18 odstavec 4 zní:

"(4) S účinností od 1. ledna 2008 je zakázáno vyrábět a dovážet obaly zhotovené z polyvinylchloridu (PVC) a výrobky v takovýchto obalech.".

6. V § 27 odst. 1 se písmena a) a f) včetně poznámky pod čarou č. 17) zrušují.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d) a dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno e).


Čl. II

Přechodné ustanovení

Pokud tento zákon nestanoví jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí jeho účinnosti; vznik těchto právních vztahů a nároky z nich vzniklé před účinností tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních předpisů.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Klaus v. r.

Zeman v. r.

Přesunout nahoru