Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 361/2000 Sb.Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Částka 98/2000
Platnost od 19.10.2000
Účinnost od 01.01.2001
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon o silniční dopravě

Novela zajišťuje dodržování požadavků kladených na řidiče.

Poslední změna: 02.08.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 04.06.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh poslanců na vydání zákona o právu na digitální služby

Návrh má za cíl vyrovnat postavení České republiky v oblasti digitalizace, zejména eGovernmentu. Účinností zákona správci jednotlivých agend získají daleko větší odpovědnost při posouzení, zda a jakým způsobem je daná agenda vhodná k digitalizaci. Tato skutečnost na jedné straně vytvoří tlak na urychlení celého procesu digitalizace, ale zároveň díky ní dojde k posílení významu digitalizace služeb. Cílem komplexního řešení s využitím stanoveného přechodného období pro orgány veřejné moci, které v digitalizaci zaostávají dojde dle navrhovatele ke zcela zásadní systémové podpoře procesu digitalizace společnosti a zároveň k citelnému zvýšení počtu uživatelů digitálních služeb.

Poslední změna: 28.05.2019 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Zákon zavádí toleranci alkoholu v krvi do hodnoty 0,05 % pro řidiče.

Poslední změna: 14.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění trestní řád, trestní zákoník a zákon o Probační a mediační službě

Cílem předkládaného návrhu zákona je přispět k vyšší efektivitě vykonávacího řízení snížením jeho administrativní náročnosti, racionalizací postupů, změnou postavení Probační a mediační služby v rámci trestního řízení a zakotvení pozitivních nástrojů motivace odsouzeného při výkonu trestu.

Poslední změna: 14.05.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a další související zákony

Novela provádí revizi právní úpravy taxislužby a některé dílčí změny v dalších oblastech upravených zákonem o silniční dopravě.

Poslední změna: 26.04.2019 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Novela zakazuje jízdu těžkých vozidel převyšujících hmotnost 3,5 tuny a přesahujících 7 metrů v levém jízdním pruhu dálnic ve vymezeném čase.

Poslední změna: 06.03.2019 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)

Poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon o provozu na pozemních komunikacích

Novela rozšiřuje pravomoci obecní policie pro případy neoprávněného užití vyhrazeného jízdního pruhu.

Poslední změna: 06.03.2019 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Novela reviduje právní úpravu správního trestání v oblasti silničního provozu.

Poslední změna: 01.03.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)

Novela ruší absolutní zákaz řízení pod vlivem alkoholu (absolutní nula) pro omezenou skupinu řidičů - pro cyklisty.

Poslední změna: 19.12.2018 (Projednáno vládou, souhlasné stanovisko)

Návrh poslanců a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o o provozu na pozemních komunikacích

Cílem navrhované právní úpravy je stanovit, že příkazem na místě lze uložit pokutu pouze v případě, že přestupek nelze vyřídit domluvou. Zároveň se navrhuje vypustit možnost uložit správní trest napomenutí příkazem na místě.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.12.2018 pod číslem 285/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb. a vyhláška č. 31/2001 Sb.

Novela upravuje podmínku pro vydání řidičského průkazu. 

Poslední změna: 24.10.2018 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh vyhlášky o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel

Vyhláškou se stanovují hmotnosti, rozměry vozidel a jejich spojitelnost do jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.09.2018 pod číslem 209/2018 Sb. s účinností od 01.10.2018

Návrh poslance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zajišťuje, aby každý držitel řidičského oprávnění musel alespoň jednou za 10 let, při výměně řidičského průkazu, podstoupit pravidelnou lékařskou prohlídku, včetně vyšetření zraku.

Poslední změna: 11.09.2018 (Zahájeno 1. čtení)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Zákon implementuje směrnice Evropské unie v oblasti pravidelných technických prohlídek vozidel, silničních technických kontrol vozidel a maximálních přípustných rozměrů a hmotností vozidel.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.09.2018 pod číslem 193/2018 Sb. s účinností od 01.10.2018

Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Zrušení absolutního zákazu řízení pod vlivem alkoholu (absolutní nula) pro cyklisty - tedy řidiče jízdních kol. 

Návrh neprošel 18.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Novela zpřísňuje postihy za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Umožnění podání žádosti o vydání řidičského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 12.07.2017 pod číslem 199/2017 Sb. s účinností od 01.07.2018

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Reflektuje změny, které zavádí předkládaný návrh zákona o službách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 19.09.2016 pod číslem 298/2016 Sb. s účinností od 19.09.2016

Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Předmětem úpravy je vymezení podmínek odpovědnosti adresátů veřejné správy, tedy právnických osob, fyzických osob a fyzických osob v postavení podnikatelů, za porušení veřejnoprávních povinností (správněprávní odpovědnost), které jsou jim uloženy v zákonech upravujících jednotlivé úseky veřejné správy, spolu s úpravou specifického sankčního řízení před správním orgánem vedoucím k uplatnění této odpovědnosti.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 03.08.2016 pod číslem 250/2016 Sb. s účinností od 01.07.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Představuje dílčí novelizaci. Novela obsahuje několik oblastí týkajících se bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Jedná se zejména o otázky provozu samohybných osobních vozítek, zadržení osvědčení o registraci vozidla při špatném technickém stavu, kaucí a viditelnosti chodců na pozemních komunikacích. Dále návrh obsahuje opatření k podpoře cyklistické dopravy, odstranění nadbytečné administrativní zátěže profesionálních řidičů a dopravců a částečně i zabezpečení slučitelnosti s právem EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 05.02.2016 pod číslem 48/2016 Sb. s účinností od 20.02.2016

Návrh vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Cílem je vytvoření takové právní úpravy, která přispěje ke zpřehlednění a zjednodušení systému dopravního značení a tím usnadní orientaci účastníků provozu na pozemních komunikacích v dopravním značení a jeho významu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 09.11.2015 pod číslem 294/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela odstraňuje nedostatky a zejména mezery v současné právní úpravě a zjednodušuje a zefektivňuje výkon státní správy v oblasti pozemních komunikací.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 14.10.2015 pod číslem 268/2015 Sb. s účinností od 31.12.2015

Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Návrh zákona má rozšířit důvody, pro které policista může zadržet řidičský průkaz, o případy výrazného překročení nejvyšší dovolené rychlosti.

Návrh neprošel 19.05.2015 (Zamítnuto v 1. čtení)