Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 358/2000 Sb.Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Částka 97/2000
Platnost od 13.10.2000
Účinnost od 12.11.2000
Zrušeno k 11.02.2003 (37/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

358

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. září 2000

o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze:


§ 1

(1) Toto nařízení upravuje podmínky poskytování

a) měsíčních odměn a dalších odměn, které náleží za výkon funkce uvolněným členům zastupitelstev obcí,1) uvolněným členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst,2) uvolněným členům zastupitelstev krajů,3) uvolněným členům zastupitelstva hlavního města Prahy4) a uvolněným členům zastupitelstev městských částí hlavního města Prahy5) (dále jen "uvolnění členové zastupitelstev"),

b) měsíčních odměn a dalších odměn, které lze poskytnout za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstev obcí,6) neuvolněným členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst,7) neuvolněným členům zastupitelstev krajů,8) neuvolněným členům zastupitelstva hlavního města Prahy9) a neuvolněným členům zastupitelstev městských částí hlavního města Prahy10) (dále jen "neuvolnění členové zastupitelstev").

(2) Uvolněnými členy zastupitelstev podle odstavce 1 písm. a) se rozumí členové zastupitelstev obcí,1) členové zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst,2) členové zastupitelstev krajů,3) členové zastupitelstva hlavního města Prahy4) a členové zastupitelstev městských částí hlavního města Prahy,5) jestliže jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni z pracovního poměru,11) a dále členové, kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva. Neuvolněnými členy zastupitelstev podle odstavce 1 písm. b) se rozumí ostatní členové zastupitelstev.

§ 2

Měsíční odměna

(1) Měsíční odměnu uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstev obcí, zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev městských částí hlavního města Prahy tvoří pevná složka stanovená podle druhu vykonávané funkce (dále jen "pevná složka") a příplatek podle počtu obyvatel. Měsíční odměnu uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstev krajů tvoří jen pevná složka.

(2) Měsíční odměna uvolněným členům zastupitelstev náleží počínaje dnem kalendářního měsíce, ve kterém složili slib podle zákona; měsíční odměna jim nenáleží ode dne zániku mandátu podle zvláštního právního předpisu12) nebo ode dne jejich rezignace na funkci. Obdobně se postupuje při vyplácení měsíční odměny, kterou je možno poskytnout neuvolněným členům zastupitelstev.

(3) Příloha č. 1 stanoví

a) výši pevné složky a výši příplatku podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hlavního města Prahy, které náleží za výkon svěřené funkce uvolněným členům zastupitelstev obcí, uvolněným členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a uvolněným členům zastupitelstev městských částí hlavního města Prahy,

b) maximální výši pevné složky a maximální výši příplatku podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hlavního města Prahy, které lze poskytnout za výkon svěřené funkce neuvolněným členům zastupitelstev obcí, neuvolněným členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a neuvolněným členům zastupitelstev městských částí hlavního města Prahy.

(4) Příloha č. 2 stanoví výši pevné složky, která náleží za výkon svěřené funkce uvolněným členům zastupitelstev krajů a maximální výši pevné složky, kterou lze poskytnout za výkon stanovené funkce neuvolněným členům zastupitelstev krajů.

(5) Příloha č. 3 stanoví výši pevné složky a výši příplatku podle počtu obyvatel hlavního města Prahy, které náleží za výkon svěřené funkce uvolněným členům zastupitelstva hlavního města Prahy, a maximální výši pevné složky a maximální výši příplatku podle počtu obyvatel hlavního města Prahy, které lze poskytnout za výkon stanovené funkce neuvolněným členům zastupitelstva hlavního města Prahy.

(6) Uvolněným členům zastupitelstev

a) obcí s pověřeným obecním úřadem,

b) obcí se stavebním úřadem,

c) obcí s matričním úřadem,

d) městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, na jejichž úřady byla statutem přenesena alespoň část působnosti pověřeného obecního úřadu nebo jejichž úřady vykonávají působnost stavebního úřadu nebo matričního úřadu,

e) hlavního města Prahy, nebo

f) městských částí hlavního města Prahy, na jejichž úřady byla zákonem nebo statutem přenesena alespoň část působnosti pověřeného obecního úřadu,

náleží zvýšení měsíční odměny o částku 2 000 Kč. Měsíční odměna se zvyšuje pouze o částku 2 000 Kč i v případě, vznikne-li nárok z několika důvodů.

(7) Nevykonávají-li členové zastupitelstev funkci po celý kalendářní měsíc, vyplatí se jim měsíční odměna ve výši odpovídající počtu dnů skutečného výkonu funkce.

§ 3

Další odměna

(1) Uvolněným členům zastupitelstev náleží za každé kalendářní pololetí, ve kterém skutečně vykonávali funkci alespoň 90 kalendářních dnů, další odměna, neskončil-li výkon jejich funkce

a) v prvním pololetí před 31. květnem nebo před 30. červnem, splní-li podmínku výkonu funkce po stanovený počet dní až v červnu,

b) v druhém pololetí před 30. listopadem nebo před 31. prosincem, splní-li podmínku výkonu funkce po stanovený počet dní až v prosinci.

(2) Neuvolněným členům zastupitelstev může být za stejných podmínek jako v odstavci 1 poskytnuta další odměna.

(3) Do doby uvedené v odstavci 1 se nezapočítává doba, po kterou uvolnění nebo neuvolnění členové zastupitelstev nevykonávali funkci z důvodu nemoci, úrazu, těhotenství nebo mateřství. Doba jiné omluvené nepřítomnosti, po kterou tito členové zastupitelstev nevykonávali svoji funkci, se do této doby započítává v délce nepřesahující 45 kalendářních dnů v kalendářním pololetí.

(4) V případech, kdy je uvolněným nebo neuvolněným členům zastupitelstev vyplácena odměna při skončení funkčního období,13) další odměna za kalendářní pololetí, v němž končí jejich funkční období, se neposkytne.

(5) Další odměna, která by jinak náležela uvolněným členům zastupitelstev nebo kterou by jinak bylo možno poskytnout neuvolněným členům zastupitelstev, se neposkytne za kalendářní pololetí, v němž zanikl jejich mandát podle zvláštních právních předpisů12) nebo v němž rezignovali na svoji funkci; to neplatí v případě, že k zániku mandátu nebo k rezignaci na funkci člena zastupitelstva došlo k poslednímu dni kalendářního pololetí.

(6) Další odměna se poskytuje ve výši měsíční odměny, na kterou uvolněným členům zastupitelstev naposledy vznikl nárok, včetně zvýšení o 2 000 Kč, pokud jim náleží, nebo které byly nebo by mohly být naposledy poskytnuty neuvolněným členům zastupitelstev, pokud v tomto nařízení není stanoveno jinak.

(7) Další odměna uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstev je splatná v nejbližším dnu stanoveném pro výplatu měsíční odměny po vzniku nároku na další odměnu. Před splněním podmínek nároku na další odměnu stanovených v odstavcích 1 až 5 může obec, kraj, hlavní město Praha nebo městská část hlavního města Prahy poskytnout nejvýše dvě zálohy na další odměnu, pokud se s členy zastupitelstev dohodnou na jejich vrácení v případě, že jim nárok na další odměnu nevznikne, nebo na vrácení částky, o kterou poskytnuté zálohy překročily výši další odměny.


§ 4

Přechodná ustanovení

(1) V roce 2000 měsíční odměna podle tohoto nařízení náleží uvolněným členům zastupitelstev obcí, zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev městských částí hlavního města Prahy poprvé za měsíc listopad; stejně se postupuje při vyplacení měsíční odměny, kterou je možno poskytnout neuvolněným členům těchto zastupitelstev.

(2) Pro vznik nároku na další odměnu uvolněným členům zastupitelstev obcí, zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, zastupitelstev krajů, zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev městských částí hlavního města Prahy v roce 2000 se započte celková doba výkonu funkce ve druhém pololetí; stejně se postupuje při zápočtu doby výkonu funkce pro účely vyplacení další odměny, kterou je možno poskytnout neuvolněným členům těchto zastupitelstev.

(3) Uvolněným členům zastupitelstev obcí, zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, zastupitelstev krajů, zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev městských částí hlavního města Prahy náleží za druhé pololetí v roce 2000 další odměna ve výši poloviny částky, na kterou by jim jinak vznikl nárok. Neuvolněným členům těchto zastupitelstev je možno za druhé pololetí v roce 2000 poskytnout další odměnu ve výši poloviny částky, kterou by jim jinak bylo možno poskytnout podle tohoto nařízení.

(4) Uvolněným členům zastupitelstev náleží v roce 2002 další odměna ve výši poloviny částky, na kterou by jim jinak vznikl nárok. Neuvolněným členům zastupitelstev je možno v roce 2002 poskytnout další odměnu ve výši poloviny částky, kterou by jim jinak bylo možno poskytnout podle tohoto nařízení. Další odměna, vypočtená podle tohoto odstavce, se zaokrouhluje na celé stokoruny směrem nahoru.

§ 5

Zrušují se:

1. Nařízení vlády č. 262/1994 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích.

2. Nařízení vlády č. 20/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 262/1994 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích.

3. Nařízení vlády č. 130/1998 Sb., kterým se stanoví výše další odměny dlouhodobě uvolněným členům obecních zastupitelstev v roce 1998.

4. Nařízení vlády č. 23/1999 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 262/1994 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády č. 20/1997 Sb.

5. Nařízení vlády č. 137/2000 Sb., kterým se stanoví výše další odměny dlouhodobě uvolněným členům obecních zastupitelstev v roce 2000.

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem konání voleb do zastupitelstev krajů v roce 2000.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 386/2002 Sb. Čl. II

Zvýšení měsíční odměny podle tohoto nařízení se poskytne poprvé za měsíc srpen 2002.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr vnitra:

Mgr. Gross v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 71 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

2) § 71 odst. 1 a § 146 zákona č. 128/2000 Sb.

3) § 46 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

4) § 52 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

5) § 52 odst. 1 a § 87 zákona č. 131/2000 Sb.

6) § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.

7) § 71 odst. 4 a § 146 zákona č. 128/2000 Sb.

8) § 46 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb.

9) § 52 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb.

10) § 52 odst. 4 a § 87 zákona č. 131/2000 Sb.

11) § 124 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce.

12) § 55 zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů.
§ 48 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů.

13) § 75 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.
§ 50 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb.
§ 55 odst. 4 a § 87 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 358/2000 Sb.

Odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva obcí, členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy

Počet obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, městské části hl. m. PrahyUvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy za výkon funkce (pevná složka)Neuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy za výkon funkce (pevná složka)Příplatek podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k odměnám podle sloupce 1 až 3 ve výši, příplatek podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k odměnám podle sloupce 4 a 5 až doNeuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy
starosty, primátoramístostarosty (náměstka primátora)člena rady, předsedy výboru nebo komisestarostymístostarostyza výkon funkce (pevná složka)příplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k odměnám podle sloupce 7 a 8
člena rady, předsedy výboru nebo komise, předsedy zvláštního orgánučlena zastupitelstva
odměna Kč měsíčněodměna Kč měsíčně až doKč měsíčněodměna, příplatek Kč měsíčně až do
123456789
do 1 00018 92013 7208 8606 3005 180900 Kč na každých 100 obyvatel760190110
nad 1 000
do 3 000
9 000 Kč + 135 Kč na každých 100 obyvatel nad 1 000 obyvatel900230110
nad 3 000
do 10 000
11 700 Kč + 50 Kč na každých 100 obyvatel nad 3 000 obyvatel1 130270170
nad 10000
do 20 000
15 200 Kč + 34,60 Kč na každých 100 obyvatel nad 10 000 obyvatel1 360310230
nad 20 000
do 50 000
18 660 Kč + 15,60 Kč na každých 100 obyvatel nad 20 000 obyvatel1 510350230
nad 50 000
do 100 000
23 340 Kč + 5,60 Kč na každých 100 obyvatel nad 50 000 obyvatel2 250570290
statutární města a města nad 100 00026 140 Kč + 4,80 Kč na každých 100 obyvatel nad 100 000 obyvatel3150760450
města Brno, Ostrava a Plzeň29 600 Kč + 4,60 Kč na každých 100 obyvatel nad 100 000 obyvatel3 6001 100550

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 358/2000 Sb.

Odměny poskytované členům zastupitelstev krajů

Počet obyvatel krajeUvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce (pevná složka) Neuvolnění členové zastupitelstva kraje za výkon funkce (pevná složka)
hejtmana zástupce hejtmana člena rady, předsedy výboru, komise nebo zvláštního orgánu zástupce hejtmana člena rady předsedy výboru, komise nebo zvláštního orgánu člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu člena zastupitelstva
odměna Kč měsíčně odměna Kč měsíčně až do
do 600 000 51 800 47 000 37 700 6 000 5 500 5 000 3 500 2 000
do 900 000 56 040 51 240 41 940
nad 900 00059 60054 70050 200

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 358/2000 Sb.

Odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva hlavního města Prahy

Uvolnění členové
zastupitelstva hlavního města Prahy
za výkon funkce
(pevná složka)
Příplatek podle počtu obyvatel
poskytovaný k odměnám podle
sloupce 1 až 3
Neuvolnění členové zastupitelstva hlavního města Prahy
za výkon funkce (pevná složka)příplatek podle počtu obyvatel
poskytovaný
k odměnám podle
sloupce 5 až 8
primátoranáměstek primátoračlena rady, hlavního
města Prahy,
předsedy výboru,
komise nebo zvláštního orgánu
Sena rady
hlavního
města Prahy
předsedy výboru,
komise nebo zvláštního orgánu
člena výboru, komise
nebo zvláštního
orgánu
Sena zastupitelstva
odměna Kč měsíčněKč měsíčněodměna Kč měsíčné až doKč měsíčně až do
123456789
18 92013 7208 86030 000 + 1,80 na každých 100 obyvatel nad 100 00076004600310011001300
Přesunout nahoru