Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 357/2000 Sb.Nařízení vlády o vztahu Ministerstva vnitra k přednostům okresních úřadů při plnění úkolu zaměstnavatele a nadřízeného orgánu

Částka 97/2000
Platnost od 13.10.2000
Účinnost od 01.01.2001
Zrušeno k 01.01.2003 (484/2002 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

357

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. září 2000

o vztahu Ministerstva vnitra k přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu

Vláda nařizuje podle § 41 odst. 1 k provedení § 34 odst. 3 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech:


§ 1

Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo") ve vztahu k přednostům okresních úřadů (dále jen "přednosta") plní úkoly zaměstnavatele1) v tomto rozsahu:

a) vysílá přednostu na zahraniční pracovní cestu,2) na které plní úkoly ministerstva, stanoví podle zvláštního právního předpisu její podmínky3) a uděluje souhlas k ostatním zahraničním pracovním cestám,

b) určuje přednostovi dobu čerpání dovolené na zotavenou,4) s výjimkou čerpání dovolené v délce do 3 dnů,

c) ukládá přednostovi účast na školení a studiu při zaměstnání za účelem prohloubení jeho kvalifikace,5)

d) uzavírá s přednostou dohodu o zvýšení kvalifikace,6)

e) vydává přednostovi pracovní posudek7) a v případech stanovených zvláštním právním předpisem8) jej poskytuje příslušným státním orgánům.

§ 2

Ministerstvo ve vztahu k přednostovi plní úkoly nadřízeného orgánu9) v tomto rozsahu:

a) sleduje plnění povinností přednosty při vytváření pracovněprávních vztahů v souladu se zákoníkem práce, ostatními právními předpisy a s pravidly slušnosti a občanského soužití;10) zjišťuje příčiny porušování pracovněprávních předpisů, vyvozuje z nich důsledky a soustavně vytváří podmínky pro jejich dodržování,11)

b) určuje výši náhrady škody, za niž odpovídá nebo spoluodpovídá přednosta zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním,12) a určuje výši náhrady škody v případech odpovědnosti zaměstnavatele za škodu.12)


§ 3

Zrušuje se nařízení vlády č. 243/1995 Sb., kterým se stanoví rozsah úkolů Ministerstva vnitra ve vztahu k přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr vnitra:

Mgr. Gross v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 8 zákoníku práce.

2) § 38 odst. 1 zákoníku práce.

3) Například zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb., zákona č. 125/1998 Sb. a zákona č. 36/2000 Sb.

4) § 108 a 109 zákoníku práce.

5) § 141a zákoníku práce.

6) § 143 odst. 1 zákoníku práce.

7) § 60 odst. 1 zákoníku práce.

8) Například § 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb. a zákona č. 292/1993 Sb.

9) § 26 a § 272 odst. 3 zákoníku práce.

10) § 8 odst. 3 zákoníku práce.

11) § 26 zákoníku práce.

12) Hlava osmá zákoníku práce.

Přesunout nahoru