Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 355/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb.

Částka 96/2000
Platnost od 13.10.2000
Účinnost od 13.10.2000
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

355

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 26. září 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb.

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 20 odst. 1, § 20a odst. 1, § 25 odst. 13, § 30 odst. 3, § 38b odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., se mění takto:

1. V nadpisu části šesté se slova "nálepky prokazující" nahrazují slovy "kupónu prokazujícího".

2. Pod nadpisem části šesté text v závorce zní: "(K § 20 odst. 1 a k § 20a odst. 1 zákona)".

3. § 37 zní:

"§ 37

Jedna část kupónu musí být umístěna a celou svou plochou přímo nalepena na vnitřní straně čirého skla předního okna motorového vozidla (nebo prvního motorového vozidla v soupravě) na pravém dolním okraji tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co nejméně omezen a kupón byl dobře viditelný z vnější strany vozidla.".

4. V § 38 odst. 1 se slovo "neplatí" nahrazuje slovem "platí" a poslední věta se zrušuje.

5. V § 38 odstavec 2 zní:

"(2) Na ostatních úsecích dálnic a rychlostních silnic, za jejichž užití se poplatek neplatí, je dopravní značka doplněna dodatkovou tabulkou podle zvláštního právního předpisu2) s nápisem "Bez poplatku".".

6. Pod nadpisem § 40 text v závorce zní: "(K § 25 odst. 13 zákona)".

7. V § 40 odst. 2 se slova "odst. 4" nahrazují slovy "odst. 6".

8. V § 40 odst. 4 se slova "§ 25 odst. 4 písm. b) a f)" nahrazují slovy "§ 25 odst. 6 písm. b) a f)".

9. V § 40 odst. 4 se slova "§ 25 odst. 4 písm. f)" nahrazují slovy "§ 25 odst. 6 písm. f)".

10. V § 40 odst. 5 se slova "odst. 4" nahrazují slovy "odst. 6".

11. V § 40 odst. 6 se slova "odst. 4" nahrazují slovy "odst. 6".

12. V § 40 odst. 6 odst. 8 se slova "odst. 4" nahrazují slovy "odst. 6".

13. V § 40 odst. 9 se slova "odst. 4" nahrazují slovy "odst. 6".

14. Za § 47 se vkládá nový § 47a, který zní:

"§ 47a

Vymezení souvisle zastavěného území obce při určování silničního ochranného pásma

(K § 30 odst. 3 zákona)

Souvisle zastavěným územím obce (dále jen "území") je území, které splňuje tyto podmínky:

a) na území je postaveno pět a více staveb,

b) mezi jednotlivými stavbami, jejichž půdorys se pro tyto účely zvětší po celém obvodu o 5 m, nebude spojnice delší než 75 m. Spojnice tvoří rohy zvětšeného půdorysu jednotlivých staveb (u oblouků se použijí tečny). Spojnice mezi zvětšenými půdorysy staveb spolu se stranami upravených půdorysů staveb tvoří území.

Ochranné pásmo může být zřízeno s ohledem na stanovené podmínky pouze po jedné straně dálnice, silnice nebo místní komunikace I. a II. třídy.".

15. Za část devátou se vkládá nová část desátá, která zní:

"ČÁST DESÁTÁ

VÁŽENÍ VOZIDEL

(K § 38b odst. 6 zákona)

§ 51a

Způsob provádění kontrolního vážení

Řidič vozidla zajede k zařízení na kontrolní vážení, kde bude provedeno kontrolní vážení, s jehož výsledkem bude řidič vozidla seznámen předáním dokladu o výsledku kontrolního vážení. Vážení bude provedeno za přítomnosti řidiče i popřípadě dalších členů osádky v kabině vozidla.

§ 51b

Stanovení nákladů spojených s kontrolním vážením

Správce pozemní komunikace zajišťující kontrolní vážení zahrne do nákladů spojených s kontrolním vážením

a) přímé náklady spojené s přípravou a tiskem dokumentů užívaných při kontrolním vážení,

b) nepřímé náklady zahrnující provozní režii.

§ 51c

Náležitosti dokladu o výsledku kontrolního vážení

(1) Doklad o výsledku kontrolního vážení se skládá z vážního lístku a protokolu o provedeném kontrolním vážení.

(2) Vážní lístek musí obsahovat tyto údaje:

a) datum, čas a místo provedeného kontrolního vážení,

b) výsledek měření nápravových tlaků a okamžité hmotnosti vozidla,10)

c) státní poznávací značku vozidla,

d) jméno a příjmení řidiče vozidla,

e) jméno a příjmení osoby provádějící kontrolní vážení,

f) evidenční označení vážního lístku.

(3) Protokol musí obsahovat tyto údaje:

a) datum, čas a místo provedeného kontrolního vážení,

b) typové označení váhy, na níž bylo provedeno kontrolní vážení,

c) údaje o celkové hmotnosti vozidla, o povolených podílech statického zatížení připadajícího na nápravu, o okamžité hmotnosti vozidla a o měření rozměrů vozidla a jeho nákladu,

d) zjištěné překročení nápravových tlaků a celkové hmotnosti v procentech,

e) zjištěné překročení rozměrů vozidla nebo nákladu,

f) jméno, příjmení, případně rodné číslo, bydliště řidiče vozidla, údaj o státu,

g) státní poznávací značku vozidla, tovární značku a typ vozidla, stát registrace vozidla,

h) stav počítadla ujetých kilometrů při příjezdu na kontrolní místo,

i) obchodní jméno dopravce, včetně sídla,

j) jméno a podpis příslušného zástupce správce pozemní komunikace, který se zúčastnil kontrolního vážení,

k) písemné vyjádření řidiče k obsahu protokolu spolu s jeho podpisem,

l) způsob úhrady nákladů spojených s kontrolním vážením.".

16. V nadpisu části desáté se slovo "desátá" nahrazuje slovem "jedenáctá".

17. Příloha č. 4 zní:

"Příloha č. 4 k vyhlášce č. 104/1997 Sb.

SEZNAM ÚSEKŮ DÁLNIC A RYCHLOSTNÍCH SILNIC, JEJICHŽ UŽITÍ PODLÉHÁ ZPOPLATNĚNÍ

(K § 20 odst. 1 zákona)

Označení Úsek Délka (km)
D1 Chodov (Praha) - Brno-západ 188,0
D1 Slatina (Brno) - Vyškov (R46), včetně vých. přivaděče v dl. 1,0 30,0
D2 Chrlice - Lanžhot (hraniční přechod) 53,0
D5 Třebonice (Praha Rl) - Ejpovice 68,0
D5 Sulkov (1/26) - Rozvadov (hraniční přechod) 61,0
D8 Zdiby (R8) - Nová Ves 19,0
D8 Doksany - Lovosice 13,0
D11 Praha (Praha Rl) - Libice nad Cidlinou 42,0
R4 Jíloviště (III/11513) - Skalka (1/18) 32,0
R6 Velká Dobrá - Nové Strašecí (11/237) 16,0
R7 Kněževes - Slaný-jih 15,0
R10 Radonice (Praha) - Bezděčín 36,0
R10 Kosmonosy - Ohrazenice 24,0
R35 Ohrazenice - Hodkovice 9,0
R35 Mohelnice - Křelov 26,0
R35 Přáslavice - Lipník 18,0
R46 Vyškov (Dl) - Olomouc (11/570) 37,0
R52 Rajhrad - Pohořelice-sever 13,0
Celkem 700,0".

18. Doplňuje se příloha č. 10, která zní:

“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou ustanovení § 37, § 38 odst. 1 a přílohy č. 4, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Ministr:
Ing. Schling v. r.

Přesunout nahoru