Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 346/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb.

Částka 93/2000
Platnost od 29.09.2000
Účinnost od 01.10.2000
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

346

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 13. září 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb.

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 66 odst. 1 a 4 k provedení § 3 odst. 1, § 5 odst. 3, § 6 odst. 1, § 7 odst. 2 a § 20 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:

"(1) Pro účely této vyhlášky pro dráhu celostátní, dráhu regionální a vlečku se rozumí

a) železničním spodkem těleso železničního spodku, stavby a zařízení železničního spodku, včetně dopravních ploch,

b) tělesem železničního spodku zemní těleso, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku a odvodňovací zařízení,

c) stavbami železničního spodku konstrukce, které nahrazují zčásti nebo úplně těleso železničního spodku, zvyšují jeho stabilitu nebo jej chrání, případně slouží jinému účelu, tj. propustky, mosty, objekty mostům podobné, tunely, opěrné, zárubní, ochranné a obkladní zdi, galerie i ochranné a regulační stavby, průchody, ochranná zařízení proti spadu cizích předmětů, proti požáru a vodě,

d) dopravními plochami plochy, které jsou určeny k nastupování a vystupování cestujících, k manipulaci a skladování a k zajištění dopravní obsluhy při provozování dráhy (nástupiště, nákladiště, rampy, příjezdy na nákladiště),

e) bezpečnostním pásem nástupiště část plochy nástupiště u nástupní hrany oddělená od ostatní plochy nástupiště kontrastně barevným a hmatově vnímatelným (slepeckou holí a nášlapem) varovným pruhem,

f) zařízeními železničního spodku zařízení, která doplňují těleso nebo stavby železničního spodku nebo je nahrazují, zejména zarážedla, oplocení, zábradlí, prohlídkové a čisticí jámy,

g) plání tělesa železničního spodku vrchní omezující plocha železničního spodku, která tvoří rozhraní mezi železničním spodkem a železničním svrškem,

h) železničním svrškem část trati, která plní nosnou a vodicí funkci pro jízdu drážního vozidla,

i) průjezdným průřezem obrys obrazce v rovině kolmé k ose koleje, jehož osa je kolmá ke spojnici temen kolejnic a prochází středem koleje a který vymezuje vzdálenosti vně ležících staveb, zařízení a předmětů od osy koleje a od spojnice temen kolejnic, kromě případů, kdy z funkčních důvodů musí dojít ke styku těchto zařízení s drážním vozidlem.".

2. V § 1 odst. 5 písmeno b) zní:

"b) rozchodem koleje vzdálenost pojížděných hran protilehlých kolejnicových pásů, měřená v rovině příčného řezu,".

3. V § 2 odst. 4 větě třetí se za slovo "vyhrazené" vkládá slovo "výlučně".

4. V § 2 se na konci odstavce 4 doplňuje tato věta: "Koleje určené jak pro jízdu vozidel pro technologickou obsluhu, tak i pro jízdu drážních vozidel jsou součástí vlečky a musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb.".

5. V § 4 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se tato slova: "pokud závorová břevna přehrazují pozemní komunikaci v celé šíři.".

6. V § 4 se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta: "U přejezdů využívaných jenom v určitém ročním období může být světelné přejezdové zabezpečovací zařízení nahrazeno uzamykatelnou závorou.".

7. V § 4 odst. 5 se za slovem "momentu" nahrazuje slovo "a" čárkou a za slovo "poměrů" se vkládají slova "a parametry výstrahy".

8. V § 5 odst. 2 písm. a) se slovo "provozní" nahrazuje slovem "technická".

9. V § 5 odst. 2 písm. b) se za slovo "pláně" vkládá slovo "tělesa".

10. V § 6 písm. e) se věta druhá nahrazuje větou "Zatěžovací zkouška se smí uskutečnit v rámci hlavní prohlídky anebo po jejím provedení.".

11. V § 8 odst. 2 se věta druhá zrušuje.

12. § 9 zní:

"§ 9

Součástí dráhy jsou

a) železniční spodek, který tvoří těleso železničního spodku, stavby a zařízení železničního spodku, jakož i dopravní plochy,

b) železniční svršek, který je tvořen z kolejí, výhybek, zvláštních konstrukcí a konstrukčních prvků; součásti železničního svršku jsou zejména kolejnice, kolejnicové podpory, upevňovadla, drobné kolejivo, výhybkové součásti, dilatační zařízení, izolované styky, vodivá a speciální spojení, přídržné kolejnice, ochranné kolejnice, ozubnicové tyče, zařízení proti putování kolejnic, pražcové kotvy, kolejové lože, ohřev výhybek,

c) železniční přejezd,

d) stavby a pevná zařízení nutná k ochraně proti nepříznivým vlivům dráhy, tj. zařízení proti hluku, bludným proudům, korozi, rušení telekomunikačních systémů, vlivu vysokého napětí a k omezení vlivu provozování dráhy a drážní dopravy na elektrizační soustavu,

e) sdělovací zařízení pro přenos informací obsahující přenosové cesty, zařízení koncová, spojovací, přenosová, zapojená do samostatných okruhů nebo telefonní, dálnopisné, datové a rádiové sítě, zařízení rozhlasová a dále zařízení hodinová, informační, průmyslové televize a požární signalizace,

f) zabezpečovací zařízení obsahující technické prostředky zabezpečení a řízení drážní dopravy v železničních stanicích a na tratích, zařízení pro mechanizaci a automatizaci spádovišť a související přenosové cesty,

g) elektrická zařízení obsahující zařízení, která zajišťují napájení elektrických hnacích vozidel (trakční napájecí a spínací stanice, trakční vedení), prostředky dispečerského řízení, drážní elektrická silnoproudá zařízení pro výrobu, přeměnu, zásobování a využití elektrické energie, speciální elektrická zařízení, přístroje a osvětlovací zařízení, zařízení pro napájení zabezpečovacího zařízení, elektrická předtápěcí zařízení pro předtápění vlakových souprav, zařízení pro ochranu před účinky atmosférické elektřiny, zařízení pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů, případně další elektrická zařízení napájená i z trakčního vedení,

h) pevná zařízení pro měření, údržbu a opravy dráhy a k nim příslušející budovy,

i) budovy a zařízení určené k organizování, zabezpečení a řízení drážní dopravy a k uspokojování přepravních potřeb a poskytování služeb spojených s přepravou veřejnosti, včetně inženýrských sítí nutných k jejich provozování.".

13. V § 10 se za slova"geometrického uspořádání koleje a uspořádání" vkládá slovo "tělesa".

14. V § 11 odst. 2 písm. a) se číslo "350" nahrazuje číslem "300".

15. V § 11 odst. 2 písm. b) bodě 1 se číslo "350" nahrazuje číslem "300".

16. V § 11 odst. 2 písm. b) bodě 2 se číslo "350" nahrazuje číslem "300".

17. V § 11 odst. 3 se číslo "350" nahrazuje číslem "300".

18. V § 11 odst. 6 se věta druhá nahrazuje větou "Volný schůdný a manipulační prostor je vymezen šířkou, tj. vzdáleností od svislice procházející osou koleje a výškou nad temenem kolejnice, a musí být dodržen u kolejí

a) normálního rozchodu do výšky 3 050 mm a šířky 3 000 mm,

b) úzkého rozchodu do výšky 2 800 mm a šířky 2 300 mm.".

19. V § 11 odstavec 7 zní:

"(7) Na širé trati, kde se nepředpokládá manipulace, je přípustná šířka volného schůdného a manipulačního prostoru v koleji

a) normálního rozchodu 2 500 mm,

b) úzkého rozchodu 1 900 mm,

v ostatních případech, kde délka překážky podél koleje je nejvýše 3 000 mm, musí být na druhé straně koleje zachován volný schůdný a manipulační prostor podle odstavce 6 nebo střed další koleje musí být vzdálen nejméně 4 750 mm u kolejí normálního rozchodu a 3 800 mm u kolejí úzkého rozchodu. V tomto prostoru nesmí být kolejová spojka nebo výhybka.".

20. V § 12 odst. 1 větě první se za slova"jeho délky" vkládají slova"a typu podvozku".

21. V § 13 odst. 10 větě druhé se za slovem "vlečky" vypouští čárka a slova"nejsou-li zaústěny do dráhy celostátní," se zrušují.

22. § 14 včetně nadpisu zní:

"§ 14

Uspořádání tělesa železničního spodku

(1) Tvar a rozměry tělesa železničního spodku se navrhují podle vzájemné polohy terénu a nivelety koleje a geotechnických vlastností podloží a materiálů, z nichž má být těleso železničního spodku vybudováno.

(2) Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku musí umožňovat zabezpečení předepsaných geometrických parametrů koleje a zajistit požadovanou únosnost v úrovni pláně tělesa železničního spodku. Hodnoty únosnosti pláně tělesa železničního spodku obsahuje doporučená technická norma uvedená v příloze č. 5.

(3) Základní vodorovná šířka pláně tělesa železničního spodku jednokolejných tratí musí být u nové stavby dráhy na širé trati s kolejí normálního rozchodu nejméně 6 m, u tratí s kolejí úzkého rozchodu nejméně 4,4 m. U dvoukolejných a vícekolejných tratí a u kolejí železničních stanic se zvětší šířka pláně nejméně o vzdálenost os kolejí. Hodnoty rozšíření pláně v obloucích v závislosti na převýšení koleje obsahuje doporučená technická norma uvedená v příloze č. 5.

(4) Těleso železničního spodku musí zajišťovat projektem stanovenou únosnost a musí být zřízeno tak, aby statické i dynamické účinky vyvolané provozováním drážních vozidel a klimatické vlivy nezpůsobovaly trvalé deformace a nenarušovaly jeho stabilitu. Hodnoty únosnosti a míru zhutnění zemin v tělese železničního spodku obsahuje doporučená technická norma uvedená v příloze č. 5.

(5) Těleso železničního spodku musí být chráněno před nepříznivými účinky povrchových a podzemních vod odvodňovacím zařízením. Podmínky pro zřizování odvodňovacího zařízení jsou splněny, odpovídají-li příslušné doporučené technické normě uvedené v příloze č. 5.

(6) Umístění kabelových tras podél kolejí nesmí narušovat stabilitu tělesa železničního spodku, nesmí znemožňovat údržbu koleje a musí být navrženo s ohledem na stavby železničního spodku a železniční přejezdy.".

23. V § 16 odstavec 1 zní:

"(1) Nástupiště se zřizují pro zajištění plynulého, pohodlného a bezpečného nástupu a výstupu cestujících u kolejí, na nichž pravidelně zastavují vlaky osobní přepravy. Nová ostrovní nástupiště a vnější nástupiště musí mít alespoň jeden bezbariérový přístup a užívání umožňovat i osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.2)".

24. V § 16 odst. 3 se slova"musí být 1 650 mm v přímé koleji; hodnoty pro zvětšení této vzdálenosti v obloucích" zrušují.

25. V § 16 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Z důvodu omezeného prostoru nebo zvlášť složitých místních podmínek v zastavěném území nebo státem vyhlášených chráněných územích nemusí drážní správní úřad trvat na dodržení podmínek uvedených v odstavci 4. Nelze-li parametry uvedené v tomto odstavci dodržet, musí být bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy zajištěna odpovídajícím stavebnětechnickým řešením a organizačním opatřením.".

26. V § 18 odstavec 5 zní:

"(5) Nejmenší tloušťka kolejového lože od ložné plochy pražce musí být u dráhy celostátní a u dráhy regionální, s výjimkou dráhy s kolejí úzkého rozchodu, v hlavních traťových a průjezdných a předjízdných staničních kolejích s betonovými pražci 350 mm, s dřevěnými pražci 300 mm. U dráhy regionální s kolejí úzkého rozchodu a vlečky musí být nejmenší tloušťka kolejového lože od ložné plochy pražce v kolejích s betonovými pražci 250 mm a v kolejích s dřevěnými pražci 200 mm.".

27. V § 18 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Na mostech s kolejovým ložem a přesypávkou musí být tloušťka kolejového lože a konstrukce železničního svršku stejná jako v přilehlých úsecích trati. Na mostech s kolejovým ložem bez přesypávky musí být u dráhy celostátní a u dráhy regionální, s výjimkou dráhy regionální s kolejí úzkého rozchodu, nejmenší tloušťka kolejového lože od ložné plochy pražce v hlavních traťových a průjezdných a předjízdných staničních kolejích 300 mm. Na mostech s kolejovým ložem bez přesypávky u dráhy regionální s kolejí úzkého rozchodu a u vlečky musí být tloušťka kolejového lože stejná jako v přilehlých úsecích trati.".

Dosavadní odstavce 6, 7 a 8 se označují jako odstavce 7, 8 a 9.

28. V § 18 se doplňují odstavce 10 a 11, které zní:

"(10) Na tratích elektrizovaných stejnosměrnou trakční proudovou soustavou musí být do vzdálenosti 1 km na obě strany od místa připojení zpětného vedení na kolejnice kolejové propojky a lanová propojení zdvojená. Zdvojení se týká jen kolejí, kterými protéká zpětný trakční proud ze sousedních mezistaničních úseků nebo železničních stanic. Koleje, které jsou trakčně připojeny ke kolejnicím, na které je připojeno zpětné trakční vedení pouze v jednom místě, se zdvojenými propojkami z důvodu blízkosti napájecí stanice nevybavují. Podélné kolejnicové propojky a ostatní propojky musí být zdvojeny.

(11) Ustanovení odstavců 5 a 6 se uplatňují vždy, nebrání-li tomu složitost místních podmínek v zastavěném území nebo státem chráněném území, popř. nepříznivé geologické podmínky. Nelze-li parametry uvedené v těchto odstavcích dodržet, musí být bezpečnost provozování dráhy a drážní dopravy zajištěna odpovídajícím stavebnětechnickým řešením a organizačním opatřením.".

29. V § 21 odst. 1 písm. f) se za slova"odjezdy vlaků" vkládají slova"elektronický informační systém musí být zpřístupněn i pro osoby s omezenou schopností orientace,2)".

30. V § 21 odst. 1 písmeno g) zní:

"g) orientačními značkami o přístupu k vlakům, včetně hmatového nebo akustického vyznačení přístupu k vlakům pro osoby s omezenou schopností orientace,2)".

31. V § 21 odst. 2 písmeno c) zní:

"c) bezbariérovým přístupem na nástupiště, včetně hmatového nebo akustického vyznačení přístupu k vlakům pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,2)".

32. V § 22 se doplňují odstavce 6 a 7, které zní:

"(6) Dálkové ovládání elektroenergetických zařízení musí splňovat tyto podmínky:

a) spolehlivě přenášet povely z řídícího pracoviště do ovládaného zařízení; zadání povelu musí sestávat nejméně ze dvou úkonů, případnou svou poruchou nesmí zařízení samočinně udělovat pokyny; zařízení musí být vybaveno signalizací stavu a funkce zařízení,

b) umožňovat přepnutí z dálkového na místní ovládání a naopak,

c) nesmí být ovlivňováno signály hromadného dálkového ovládání energetických zařízení nebo vyššími harmonickými kmitočty energetické sítě a induktivními, kapacitními nebo elektromagnetickými vlivy z provozu elektrické silové soustavy dráhy a naopak samo nesmí negativně ovlivňovat jiná elektrická zařízení.

(7) Dálkové ovládání elektroenergetických zařízení musí mít zajištěno nouzové napájení po dobu nejméně 30 minut, při použití výpočetní techniky k řízení dálkového ovládání musí být napájení bezvýpadkové.".

33. V § 23 odstavec 1 zní:

"(1) Zabezpečovací zařízení musí být navrženo a provedeno tak, aby

a) při splnění provozních podmínek, pro které je určeno, zajišťovalo svojí funkcí bezpečné provozování dráhy a drážní dopravy a umožňovalo řízení drážní dopravy,

b) rozsah a kvalita technických prostředků zabezpečení železničních stanic a tratí odpovídaly traťové rychlosti, přičemž

1. do rychlosti 60 km.h-1 staniční zabezpečovací zařízení musí vylučovat nedovolené protisměrné jízdy vlaků, správnou polohu pojížděných a odvratných výhybek a výkolejek ve vlakové cestě kontroluje a zajišťuje určený zaměstnanec až do skončení vlakové cesty,

2. do rychlosti 100 km.h-1 alespoň hlavní návěstidla a pojížděné a odvratné výhybky a odvratné výkolejky musí být vzájemně závislé, musí být vyloučeny všechny nedovolené současné jízdy vlaků a povolení k jízdě posunů řízených návěstidly; je možno každé zařízením provedené uzavření prvků pro zajištění jízdy vlaku zrušit až po jeho využití uskutečněním jízdy nebo nouzovou obsluhou,

3. při rychlosti vyšší než 100 km.h-1 veškerá hlavní a seřaďovací návěstidla a pojížděné a odvratné výhybky a výkolejky musí být vzájemně závislé, veškerá hlavní a seřaďovací návěstidla musí být závislá na volnosti vlakové a posunové cesty, všechny nedovolené současné zabezpečené jízdy a všechna povolení k jízdě posunů řízených návěstidly musí být vyloučeny a každé zařízením provedené uzavření prvků pro zajištění zabezpečených jízd musí být zrušeno samočinně jen po jeho využití uskutečněním jízdy nebo nouzovou obsluhou,

c) zabezpečilo přejezdy ve stanoveném rozsahu,

d) kontrolovalo respektování povelů udělovaných tímto zařízením obsluze drážních vozidel, je-li traťová rychlost vyšší než 100 km.h-1,

e) zajišťovalo využití traťové rychlosti na tratích a na hlavních kolejích v železniční stanici, je-li traťová rychlost vyšší než 60 km.h-1,

f) zajišťovalo požadovanou dopravní propustnost dráhy,

g) umožňovalo dálkové ovládání jednotlivých objektů zabezpečovacích zařízení, pokud je technologicky účelné.

Podrobnosti o navrhování a provedení zabezpečovacího zařízení obsahuje doporučená technická norma uvedená v příloze č. 5.".

34. V § 23 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Zabezpečovací zařízení nesmí být zdrojem rušení sdělovacího ani jiného elektrického zařízení a nesmí být rušeno jiným zařízením.".

35. V § 24 se doplňuje odstavec 13, který zní:

"(13) Sdělovací zařízení nesmí být zdrojem rušení zabezpečovacího zařízení ani jiného zařízení.".

36. V § 25 se na konci odstavce 8 doplňují tato slova: "vedoucí k trvalému omezení traťové rychlosti a přechodnosti vozidel".

37. V § 25 se na konci odstavce 13 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

"k) stavebnětechnické parametry (geometrické, typové, výrobní) určených technických zařízení elektrických, sloužících k provozování dráhy, včetně záznamu o provedených kontrolách, měřeních a revizích.".

38. V § 26 odstavec 2 zní:

"(2) Pravidelné prohlídky a měření podle odstavce 1 se provádějí

a) obchůzkou trati, při níž se provádí pravidelná prohlídka trati pro zjištění stavu železničního svršku a spodku, železničních přejezdů a staveb železničního spodku a zjišťování případného výskytu zdroje ohrožení dráhy,

b) kontrolní jízdou na hnacím vozidle nebo v posledním voze vlaku s nejvyšší rychlostí pro zjištění technického stavu dopravní cesty,

c) měřením rozchodu, vzájemné výškové polohy a sklonu kolejnicových pásů kolejí a výhybek, včetně měření směru měřicím vozem nebo jiným zařízením s kontinuálním záznamem, při němž se zjišťují hodnoty geometrických parametrů kolejí a výhybek,

d) kontrolou prostorové průchodnosti v celé délce kolejí, a to pojízdnou měřicí šablonou anebo jiným technickým zařízením. Koleje vlečky, na kterých se provádí kontrola, určí provozovatel podle dopravního významu,

e) prohlídkou, při níž se zjišťuje celkový stav výhybky,

f) nedestruktivní kontrolou kolejnic, srdcovek a jazyků výhybek a vizuální prohlídkou jejich svarů za účelem zjištění lomů nebo vad,

g) komplexní prohlídkou trati, při níž se posuzuje stav železničního svršku, tělesa železničního spodku, staveb železničního spodku, nástupišť, ramp a železničních přejezdů po zimním období a zjišťují se závady a jejich rozsah,

h) běžnou prohlídkou mostů, objektů mostům podobných a tunelů, při níž se zjišťuje celkový stav objektu,

i) podrobnou prohlídkou mostů, objektů mostům podobných a tunelů, při níž se zjišťují závady na každé části objektu,

j) prohlídkou sdělovacího a zabezpečovacího zařízení,

k) komplexní prohlídkou sdělovacího a zabezpečovacího zařízení,

l) měřením trakčního vedení měřicím vozem, při němž se ověřují technické parametry trakčního vedení,

m) měřením korozivních vlivů bludných proudů na ocelové a železobetonové konstrukce.".

39. V § 27 písm. m) se za slova"dopravy" vkládá čárka a doplňují se tato slova: "k odstavování drážních vozidel a k provádění jejich technických prohlídek, údržby a oprav (depo)".

40. V § 37 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou "Značky se umísťují v přímé koleji ve vzdálenosti 50 m, v oblouku ve vzdálenosti 25 m a v hlavních vytyčovacích bodech oblouku a výhybek.".

41. V § 41 odstavec 7 zní:

"(7) Zařízení trakčních měníren musí být dimenzována tak, aby pokryla předpokládané zatížení vlaky, zvětšené o 20 %. Proudovou zatížitelnost usměrňovacích skupin trakčních měníren obsahuje doporučená technická norma uvedená v příloze č. 5. Usměrňovací skupiny musí navíc splňovat podmínku zatížitelnosti 300 % po dobu 15 sekund.".

42. V § 47 odst. 14 se slova"bezvýpadkové napájení elektrickou energií" nahrazují slovy "napájení elektrickou energií ze dvou sekcí hlavního rozvaděče s možností záskoku".

43. V § 48 odst. 2 se za slova"do dep" vkládají slova"v podzemí" a čísla"-3" se nahrazují čísly "-5".

44. V § 50 písm. i) se za slovo "dopravy" vkládá čárka a doplňují se tato slova: "k odstavování drážních vozidel a k provádění jejich technických prohlídek, údržby a oprav (depo)".

45. V § 67 písmeno c) zní:

"c) poháněcí zařízení, lana a zařízení pro nesení a vedení vozidel a lan,".

46. V § 67 písm. i) se za slovo "rozvodu" vkládají slova"náhradního zdroje, zařízení pro ochranu před účinky atmosférické elektřiny,".

47. V § 70 se odstavec 9 zrušuje.

Dosavadní odstavce 10, 11, 12 a 13 se označují jako odstavce 9, 10, 11 a 12.

48. V § 71 odst. 2 se slova"hodnotám doporučené technické normy, která je uvedena v příloze č. 5," nahrazují slovy "hodnotě stanovené projektem".

49. V § 73 odstavec 1 zní:

"(1) Lana musí být výběrové jakosti, konstrukčně a materiálově zhotovena podle dále uvedených podmínek. Kvalita lan musí být doložena hutním atestem, osvědčením lana a záznamem o zkoušce lana tahem a vydaným prohlášením o shodě.".

50. V § 73 se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta: "V technicky zdůvodněných případech lze použít pro tažná lana pozemních lanových drah i lana osmipramenná.".

51. V § 74 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: "U stanic pozemní lanové dráhy a u visuté lanové dráhy kyvadlové musí být zajištěn přístup a užívání osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.2)".

52. Příloha č. 1 část 1 zní:

1. Prohlídky a měření na dráze celostátní a dráze regionální

Pol. Předmět a způsob prohlídkyObjektČasový interval prohlídky
1.Obchůzka trativšechny koleje s rychlostí nižší než 120 km.h-1určí provozovatel
2.Kontrolní jízdahlavní koleje1 měsíc
3.Měření rozchodu, vzájemné výškové polohy kolejnicových pásů a směru kolejí a výhybek měřícími prostředky s kontinuálním záznamemtraťové a hlavní staniční koleje při rychlosti vyšší než 120 km.h-14 měsíce
traťové a hlavní staniční koleje při rychlosti vyšší než 60 km.h-1 a nižší nebo rovné 120 km.h-16 měsíců
traťové a hlavní staniční koleje při rychlosti nižší nebo rovné 60 km.h-112 měsíců
ostatní dopravní koleje
• při měření rozchodu a vzájemné výškové polohy kolejnicových pásů
12 měsíců
• při měření směru oblouků kolejí36 měsíců
manipulační kolejeurčí provozovatel
4.Měření vzájemné výškové polohy kolejnicových pásů a rozchodu ve výhybkáchvýhybky v dopravních kolejích a na trati3 měsíce
výhybky v ostatních kolejích6 měsíců
5.Kontrola prostorové průchodnostihlavní koleje24 měsíců
ostatní kolejeurči provozovatel
6.Prohlídka výhybekvýhybky v dopravních kolejích a na trati3 měsíce
výhybky v ostatních kolejích6 měsíců
7.Nedestruktivní kontrola kolejnic, srdcovek a jazyků výhybek a vizuální prohlídka jejich svarůhlavní koleje při rychlosti vyšší než 140 km.h-14 měsíce
hlavní koleje při rychlosti od 80 km.h-1 do 140 km.h-1 včetně6 měsíců
hlavní koleje při rychlosti od 60 km.h-1 do 80 km.h-1 včetně12 měsíců
hlavní a ostatní koleje při rychlosti do 60 km.h-1určí provozovatel
8.Komplexní prohlídka tratěvšechny koleje12 měsíců
9.Běžná prohlídka mostů, objektů mostům podobných a tunelůvšechny12 měsíců
10.Podrobná prohlídka mostů a objektů mostům podobnýchvšechny36 měsíců
11.Podrobná prohlídka tunelůvšechny60 měsíců
12.Prohlídka sdělovacíhoa zabezpečovacího zařízenídopravní koleje na tratích s rychlostí 100 km.h-1 a více3 měsíce
dopravní koleje na tratích s rychlostí do 100 km.h-1 a ostatní koleje6 měsíců
13.Komplexní prohlídka sdělovacího a zabezpečovacího zařízenívšechny60 měsíců
14.Měření trakčního vedení měřicím vozemhlavní koleje
s rychlostí nad 100 km.h-1
6 měsíců
hlavní koleje
s rychlostí do 100 km.h-1
12 měsíců
15.Měření korozivních vlivů na ocelové a železobetonové konstrukcekoleje na tratích se stejnosměrnou trakční proudovou soustavou a v přilehlých úsecích24 měsíců“.

53. V příloze č. 1 části 2 „Prohlídky a měření na vlečce“ položka č. 2. zní:

„2.Měření rozchodu, vzájemné výškové polohy kolejnicových pásů a směru kolejí - s kontinuálním záznamemkoleje s rychlostí vyšší než 40 km.h-112 měsíců
- bez kontinuálního záznamuostatní kolejeurčí provozovatel“.

54. V příloze č. 1 části 2 „Prohlídky a měření na vlečce“ položka č. 3. zní:

„3.Měření výškové polohy kolejnicových pásů a rozchodu ve výhybkáchvýhybky s rychlostí vyšší než 40 km.h-13 měsíce
ostatní výhybkyurči provozovatel“.

55. V příloze č. 1 části 3 „Prohlídky a měření na dráze speciální (metro)“ položce č. 1. se slova „každý den“ nahrazují slovy „určí provozovatel" a slovo „týden“ se nahrazuje slovy „určí provozovatel“.

56. V příloze č. 1 části 3 „Prohlídky a měření na dráze speciální (metro)" položce č. 5. se slova „2 měsíce“ nahrazují slovy „3 měsíce“.

57. V příloze č. 1 části 3 „Prohlídky a měření na dráze speciální (metro)“ položka č. 7. zní:

„7.Nedestruktivní kontrola odporových svarů kolejnicbezstyková kolej1. po provedení svaru
2. po 24 měsících“.

58. V příloze č. 1 části 3 „Prohlídky a měření na dráze speciální (metro)" se doplňuje položka č. 7a., která zní:

„7a.Nedestruktivní kontrola svarů kolejnic zhotovených elektrickým obloukem nebo termitembezstyková kolej
na nově budovaných tratích
1. po provedení svaru
2. předzahájením provozu
bezstyková kolej na provozované tratipo provedení svaru
bezstyková kolej v provozupo 12 měsících“.

59. V příloze č. 1 části 3 „Prohlídky a měření na dráze speciální (metro)“ se doplňuje položka č. 13., která zní:

„13.Měření deformacístavby a zařízení pod zemí1. 12 měsíců po dobu 4 let od zahájení provozu
2.  dále 24 měsíců
3.  dále vždy po 60 měsících“.

60. V příloze č. 2 se „Poznámka:“ doplňuje o písmeno d), které zní:

d) rovnoměrnost normálního osvětlení v podzemních veřejných prostorách stanic musí být 0,3 ± 15 %, v povrchových veřejných prostorách stanic musí být 0,2 ± 15 %.“.

61. V příloze č. 3 tabulce č. 2 se za položku „Únikové osvětlení“ vkládá nová položka, která zní:

„Ovládací a pomocné
obvody pro trakční ,
zařízení (obvody mn,
nn)
400/230 V,
50 Hz, 220 V ss,
6 až 60 V ss
oddělením obvodů, přídavnou izolací-“.

62. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 177/1995 Sb.

Seznam doporučených souvisejících technických norem

1.02 4460Šestipramenná ocelová lana
2.03 8350Požadavky na protikorozní ochranu úložných zařízení
3.03 8370Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení
4.27 3005Visuté osobní lanové dráhy. Projektování, konstrukce a montáž
5.EN 115
(27 4802)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků
6.28 0318Průjezdné průřezy tramvajových tratí
7.IEC 38
(33 0120)
Elektrotechnické předpisy. Normalizovaná napětí IEC
8.33 2000-4-43Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení
Část 4: Bezpečnost. Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům
9.33 2000-4-473Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení
Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti.
Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům
10.33 2000-5-523Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení
Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.
Oddíl 523: Dovolené proudy
11.33 2000-4-41Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení
Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem
12.33 2000-5-54Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení
Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče
13.33 2000-7-707Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení
Část 7: Požadavky na zvláštní instalace nebo prostory.
Oddíl 707: Požadavky na uzemnění v instalacích zařízení pro zpracování dat
14.33 2030Elektronické předpisy ČSN. Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny
15.33 2160Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN
16.33 3505Předpisy pro elektrické trakční napájecí a spínací stanice
17.33 3510Elektrická trakční zařízení metra
18.33 3516Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah
19.33 3525Trakční vedení metra
20.33 3570Elektrická zařízení lanových drah a lyžařských vleků
21.33 4000Elektrotechnické předpisy. Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti přepětí a nadproudu
22.34 1050Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro kladení silových elektrických vedení
23.34 1390Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpis pro ochranu před bleskem
24.34 1500Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická trakční zařízení
25.34 1530Elektrické trakční vedení železničních drah celostátních, regionálních a vleček
26.34 1540Elektrotechnické předpisy. Elektrické trakční nadzemní vedení
27.34 2040Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz
28.34 2090Železniční sdělovací zařízení
29.34 2100Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro nadzemní sdělovací vedení
30.34 2300Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení
31.34 2600Elektrická železniční zabezpečovací zařízení
32.34 2606Rozbory bezpečnosti obvodů železničního zabezpečovacího zařízení
33.34 2613Železniční zabezpečovací zařízení. Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich činnost, provozování a používání kolejových obvodů
34.34 2614Železniční zabezpečovací zařízení. Kolejové obvody. Předpisy pro projektování
35.34 2617Určování a ověřování ukazatelů spolehlivosti železničních zabezpečovacích zařízení
36.34 2620Předpisy pro železniční staniční zabezpečovací zařízení
37.34 2630Předpisy pro železniční traťové zabezpečovací zařízení
38.34 2640Železniční zabezpečovací zařízení. Předpisy pro vlakové zabezpečovací zařízení
39.34 2650Železniční zabezpečovací zařízení. Přejezdová zabezpečovací zařízení
40.34 2670Předpisy pro dálkové ovládání zabezpečovacích zařízení
41.34 2860Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro odrušení elektrických strojů, přístrojů a zařízení
42.34 2885Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro odrušení elektrické trakce
43.34 2895Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro odrušení sdělovacích zařízení po vedení
44.34 3100Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních
45.34 3109Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních dráhách celostátních, regionálních a vlečkách
46.35 1530Výkonové polovodičové měniče
47.36 0004Umělé světlo a osvětlování. Všeobecná ustanovení
48.36 0061Osvětlování železničních prostranství
49.36 0450Umělé osvětlení vnitřních prostorů
50.36 0451Umělé osvětlení průmyslových prostorů
51.37 6605Připojování elektrických zařízení celostátních drah na elektrický rozvod
52.37 6750Trakční měnírny pro tramvajové a trolejbusové dráhy
53.72 1006Kontrola zhutnění zemin a sypanin
54.72 1511Kamenivo pro stavební účely. Základní ustanovení
55.72 1512Hutné kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky
56.73 0039Navrhování objektů na poddolovaném území. Základní ustanovení
57.73 2400Provádění a kontrola betonových konstrukcí
58.73 2603Provádění ocelových mostních konstrukcí
59.73 4130Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení
60.73 4959Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách
61.73 6201Projektování mostních objektů
62.73 6203Zatížení mostů
63.73 6205Navrhování ocelových mostních konstrukcí
64.73 6206Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí
65.73 6209Zatěžovací zkoušky mostů
66.73 6260Ocelové podlahy na mostních konstrukcích železničních mostů
67.73 6301Projektování železničních drah
68.73 6310Navrhování železničních stanic
69.73 6334Oplocení a zábradlí na drahách celostátních a regionálních
70.73 6360-1Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha
Část 1: Projektování
71.73 6360
-2
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha
Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba
72.73 6380Železniční přejezdy a přechody
73.73 6388Prostorové uspořádání vrat nad kolejemi rozchodu 1 435 mm a 1 520 (1 524) mm
74.73 6390Nápisy názvů železničních stanic a zastávek
75.73 6395Traťové značky. Staničníky a mezníky ČSD. Tvary, rozměry a umístění
76.73 6405Projektování tramvajových tratí
77.73 6412Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí
78.73 6425Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky
79.73 6430Geometrické uspořádání kolejí metra. Kolejový svršek metra
80.73 6949Odvodnění železničních tratí a stanic
81.73 7501Navrhování konstrukcí ražených podzemních objektů. Společná ustanovení
82.73 7508Projektování a provádění železničních tunelů
83.73 7509Průjezdný průřez metra
84.73 6311Navrhování kolejišť ve stanovištích a dopravnách celostátních drah
85.73 6320Průjezdné průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních a vlečkách normálního rozchodu
86.EN 457  (83 3291) Bezpečnost strojních zařízení. Akustické výstražné signály. Obecné požadavky, návrhy a zkušební metody“.

63. Příloha č. 6 zní:

„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 177/1995 Sb.

Obsah některých technických podmínek pro dráhu celostátní, dráhu regionální a vlečku

A. Přechodnost drážních vozidel a traťové třídy zatížení

1. Údaje o přechodnosti kolejových vozidel patří mezi základní parametry tratí. Parametry o přechodnosti tratí a z nich vyplývající přechodnosti kolejových vozidel musí být systematicky a soustavně evidovány, sledovány a prověřovány.

2. Přechodností se rozumí schopnost železničního stavebního objektu převést kolejové vozidlo po vlastní konstrukci při zachování bezpečnosti železničního provozu.

3. Z hlediska přechodnosti drážních vozidel (dále jen "vozidlo") se tratě zařazují do traťových tříd zatížení (dále jen "traťová třída"), přičemž účinnost vozidel charakterizujících traťovou třídu je dána:

a) jejich konstrukcí,

b) hmotností na nápravu,

c) hmotností na jednotku délky vozidla,

d) řazením vozidel a způsobem zapojení do vlakové soupravy.

4. Používání traťových tříd je závazné.

5. Tratě se zařazují do traťových tříd A, B1, B2, C2, C3, C4, D2, D3 a D4 uvedených v tabulce A1.

Tabulka A1:

Dělicí meze traťových třídHmotnost na nápravu
Hmotnost
na běžný metr délky
vozu
A B C D
16 t18 t20 t22,5 t
15,0 t/bmAB1
26,4 t/bmB2C2D2
37,2 t/bmC3D3
48,0 t/bmC4D4

6. Při zařazování tratě do traťové třídy se uvažuje vlak složený z vozidel se dvěma dvounápravovými podvozky (obr. 1), které odpovídají uspořádání náprav podle tabulky A2.

Obr. 1: Vozidlo se dvěma dvounápravovými podvozky

Tabulka A2:

TřídaHmotnost
na nápravu
[t]
Hmotnost
na jednotku délky
[t/m]
c
[m]
d
[m]
A165,06,2012,80
B1185,07,8014,40
B2186,44,6511,25
C2206,45,9012,50
C3207,24,5011,10
C4208,03,4010,00
D222,56,47,4514,05
D322,57,25,9012,50
D422,58,04,6511,25

7. Trať se zařadí do příslušné traťové třídy, pokud na ní může být provozován neomezený počet vozidel s hmotnostními a rozměrovými parametry uvedenými v tabulce A2 pro tuto traťovou třídu.

8. Účinnost vozidel charakterizujících traťovou třídu a jiných vozidel se porovnává vyčíslením hodnoty největších ohybových momentů a posouvajících sil na prostém nosníku o libovolné vzdálenosti podpěr při zatížení neomezeným počtem takovýchto vozidel.

B. Dovolené opotřebení výhybek, kolejových křižovatek, výhybkových konstrukcí

Jednotlivé části výhybek musí splňovat při provozování drážní dopravy tyto požadavky:

1. Výměnová část

a) Temeno hlavy jazyka nesmí být sníženo proti opornici o 5 mm a více v místě, kde je pojížděná hrana opornice vzdálená od pojížděné hrany k ní přilehlého jazyka 60 - 100 mm.

b) Výměnový závěr se nesmí dát uzavřít, je-li u výhybek pojížděných rychlostí 60 km.h-1 a vyšší mezera mezi jazykem a opornicí v místě prvního závěru větší než 3,5 mm a u výhybek pojížděných rychlostí nižší než 60 km.h-1 mezera větší než 5 mm.

c) Vůle mezi stojinou přilehlého jazyka a jazykovou opěrkou nesmí být větší než 5 mm pro rychlost v ≤ 90 km.h-1, 3 mm pro rychlost v, ležící v intervalu 90 km.h-1 < v ≤ 160 km.h-1, 2 mm pro rychlost v > 160 km.h-1.

d) Závěrové zařízení musí bezpečně zajišťovat doléhání přilehlého jazyka k opornici a vzdálenost odlehlého jazyka od opornice v místě jeho největšího přiblížení k opornici musí být nejméně 60 mm.

2. Srdcovková část

a) Pro zajištění bezpečného a nenásilného průjezdu dvojkolí vozidla přes srdcovku musí být dodrženy ve výhybce normálního rozchodu ve vzájemném vztahu srdcovka - přídržnice následující hodnoty:

U jednoduchých a dvojitých srdcovek

L . . . . . v rozmezí od 1 393 mm do 1 398 mm,

A . . . . . nejvíce 1 356 mm,

přičemž platí

L = vzdálenost vedoucí hrany přídržnice od pojížděné hrany klínu srdcovky,

A = vzdálenost vedoucích hran přídržnice a odpovídající křídlové kolejnice (ve dvojité srdcovce vzdálenost vedoucích hran přídržnic).

b) Nadvýšení přídržnice nad temenem výškově ojeté kolejnice nesmí překročit hodnotu 54 mm.

c) Opotřebení pracovních ploch přídržnice tvaru Kn60 (a obdobného tvaru) nesmí být větší než 20 mm pro v ≤ 90 km.h-1 a než 12 mm pro v > 90 km.h-1.

V případě, že uvedené požadavky pro jednotlivé části výhybek nejsou splněny, musí být bezodkladně provedena taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozování drážní dopravy.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2000.


Ministr:
Ing. Schling v. r.

Přesunout nahoru