Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 345/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti)

Částka 92/2000
Platnost od 27.09.2000
Účinnost od 12.11.2000
Zrušeno k 01.01.2003 (512/2002 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

345

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 15. září 2000

o ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, osob stojících v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonů a předsedů komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti, (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti)

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 153 odst. 2 k provedení § 116 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), podle § 98 odst. 2 k provedení § 75 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), podle § 41 odst. 2 k provedení § 23 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech, a podle § 120 odst. 2 k provedení § 86 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška se vztahuje na

a) zaměstnance obcí, krajů, hlavního města Prahy, městských částí hlavního města Prahy a okresních úřadů, pokud jsou podle zákona a za podmínek v něm stanovených1) povinni prokazovat zvláštní odbornou způsobilost k některým činnostem,

b) osoby stojící v čele zvláštních orgánů zřízených na základě zvláštních zákonů obcemi, kraji, hlavním městem Prahou, městskými částmi hlavního města Prahy a okresními úřady, nestanoví-li zvláštní zákony jinak,2) a na předsedy komisí, kterým byl svěřen výkon přenesené působnosti obce,

(dále jen "uchazeč").

(2) Tato vyhláška upravuje

a) postup Ministerstva vnitra a jím zřízeného Institutu pro místní správu (dále jen "Institut")

1. při ověřování zvláštní odborné způsobilosti (dále jen "zkouška") uchazečů,

2. při zabezpečování odborné přípravy na zkoušku, a

3. při vydávání osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti (dále jen "osvědčení"),

b) rozsah spolupráce Ministerstva vnitra, ostatních ústředních správních úřadů a Institutu při zabezpečování odborné přípravy na zkoušky a při jejich provádění.

Činnosti vyžadující prokázání zvláštní odborné způsobilosti, způsob přihlašování ke zkoušce a náležitosti přihlášky

§ 2

Činnostmi vyžadujícími prokázání zvláštní odborné způsobilosti se rozumí výkon státní správy na těchto úsecích:

a) přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku,

b) matriky a státní občanství,

c) finanční hospodaření a rozpočtová pravidla územních samospráv,

d) daně,

e) přezkum hospodaření obcí,

f) školství,

g) silniční hospodářství,

h) silniční doprava,

i) zdravotnictví,

j) sociální péče,

k) státní sociální podpora a další státní sociální dávky,

l) sociálně-právní ochrana dětí,

m) civilní služba,

n) památková péče,

o) územní plánování,

p) stavební řád a vyvlastnění pozemků a staveb,

r) vodní hospodářství,

s) zemědělství, myslivost a lesní hospodářství,

t) ochrana přírody a krajiny,

u) ochrana zemědělského půdního fondu,

v) ochrana ovzduší,

w) odpadové hospodářství,

x) živnostenské podnikání,

y) pozemkové úpravy, včetně úprav souvisejících vlastnických vztahů,

z) bonitace a půdoznalství,

aa) civilní ochrana a obrana,

bb) hospodářská opatření pro krizové stavy,

cc) nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky,

dd) evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů,

ee) prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky,

(dále jen "činnost podle § 2").

§ 3

(1) Zvláštní odborná způsobilost pro výkon činností podle § 2 zahrnuje

a) znalost základů veřejné správy, zvláště obecných principů organizace a činnosti veřejné správy, znalost právní úpravy obecního zřízení, krajského zřízení, okresních úřadů, hlavního města Prahy, znalost zákona o správním řízení a schopnost jeho aplikace (dále jen "obecná část"),

b) znalost právních předpisů upravujících působnost orgánů územní samosprávy a územních správních úřadů, v rozsahu příslušné činnosti podle § 2 uvedené v přihlášce, i schopnost jejich aplikace (dále jen"zvláštní část").

(2) Zvláštní odbornou způsobilost pro výkon činností podle § 2 uchazeč prokazuje zkouškou.

§ 4

(1) Obec, kraj, okresní úřad, hlavní město Praha nebo městská část hlavního města Prahy (dále jen "zaměstnavatel") přihlašuje uchazeče ke zkoušce u Ministerstva vnitra prostřednictvím Institutu.

(2) Přihláška ke zkoušce má tyto náležitosti:

a) jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu a pracovní zařazení uchazeče,

b) činnost podle § 2, pro kterou má být zvláštní odborná způsobilost uchazeče ověřena zkouškou,

c) forma přípravy na zkoušku,

d) datum, název, adresa, úřední razítko a podpis zaměstnavatele,

e) podpis uchazeče,

f) místo konání přípravy na zkoušku a zkoušky.

(3) Jde-li o zkoušku uchazeče, který je držitelem platného osvědčení pro některou činnost podle § 2, (dále jen "další ověření zvláštní odborné způsobilosti") zaměstnavatel tuto skutečnost uvede v přihlášce spolu s dalšími náležitostmi podle odstavce 2.

(4) Formou přípravy na zkoušku [odstavec 2 písm. c)] se rozumí

a) organizovaná příprava formou kurzu zahrnujícího odbornou přípravu

1. na obecnou i na zvláštní část (organizované studium), nebo

2. pouze na obecnou nebo pouze na zvláštní část; na zbývající část se uchazeč připravuje samostatně (kombinované studium),

b) příprava uchazeče na obecnou i na zvláštní část samostatným studiem (individuální studium).

(5) Uchazeč do 30 dnů ode dne doručení přihlášky od Institutu obdrží vymezení problematiky, z níž se provede zkouška, a seznam odborné literatury.

(6) Institut zařadí uchazeče do příslušné formy přípravy na zkoušku. Příprava organizovaným studiem se zahajuje do 5 měsíců ode dne doručení přihlášky Institutu.

(7) Uchazeči zařazení do organizovaného nebo kombinovaného studia obdrží od Institutu písemné oznámení o zařazení do příslušného kurzu.

Způsob a průběh zkoušky a náležitosti osvědčení

§ 5

Zkušební komise

(1) Zvláštní odbornou způsobilost uchazeče ověřuje tříčlenná zkušební komise složená z odborníků na obecnou část a odborníků na zvláštní část; jeden z jejích členů vykonává funkci předsedy. Předseda zkušební komise řídí její činnost. Zkušební komise rozhoduje většinou hlasů svých členů. Zkušební komisi, včetně určení jejího předsedy, sestavuje Institut.

(2) Při zkoušce je zkušební komise vázána stanovenými soubory zkušebních otázek [§ 10 odst. 2 písm. b), § 11 odst. 2 písm. b)].

(3) Zkušební komise může vyloučit ze zkoušky uchazeče, který v průběhu zkoušky použije nedovolené pomůcky nebo průběh zkoušky jinak vážně narušuje.

§ 6

Zkouška

(1) Průběh a vyhlášení výsledků zkoušky jsou veřejné.

(2) Zkouška se člení na dvě samostatně vykonávané a hodnocené části, jimiž se rozumí písemná zkouška a ústní zkouška. Při písemné zkoušce i při ústní zkoušce se ověřují znalosti z obecné části a ze zvláštní části samostatně.

(3) Uchazeč koná nejdříve písemnou zkoušku. Úspěšné složení písemné zkoušky je předpokladem pro konání ústní zkoušky. V případě dalšího ověření zvláštní odborné způsobilosti koná uchazeč písemnou a ústní zkoušku pouze ze zvláštní části.

(4) Písemnou zkoušku tvoří dva samostatné písemné testy; v prvním písemném testu se ověřují znalosti z obecné části a v druhém písemném testu znalosti ze zvláštní části. Tyto písemné testy netrvají jednotlivě déle než 60 minut a jsou vykonávány i hodnoceny samostatně. Termíny konání jednotlivých písemných testů oznamuje uchazeči Institut.

(5) Při ústní zkoušce uchazeč odpovídá na otázky z obecné části i ze zvláštní části. Doba na přípravu odpovědi činí nejméně 15 minut. Ústní zkouška netrvá zpravidla déle než 30 minut. Termín konání ústní zkoušky oznamuje uchazeči Institut.

(6) Uchazeči, který se ze závažného důvodu nemohl dostavit ke zkoušce a svou neúčast náležitě omluvil, Institut určí náhradní termín.

§ 7

Hodnocení výsledků písemné a ústní zkoušky

(1) Jestliže uchazeč v písemném testu z obecné části správně zodpoví alespoň dvě třetiny v něm obsažených otázek, je hodnocen klasifikačním stupněm "vyhověl"; v opačném případě je hodnocen klasifikačním stupněm "nevyhověl". Hodnocení znalostí uchazeče v písemném testu ze zvláštní části se provede obdobně. Hodnocení výsledků každého písemného testu se uchazeči oznámí vždy v den jeho konání.

(2) Prokázané znalosti při ústní zkoušce se v obecné části a ve zvláštní části hodnotí samostatně; jestliže uchazeč prokázal potřebné znalosti, jakož i schopnost jejich samostatné aplikace, je hodnocen klasifikačním stupněm "vyhověl" a v opačném případě klasifikačním stupněm "nevyhověl". Výsledek ústní zkoušky oznamuje uchazeči předseda komise v den jejího konání.

(3) Je-li při ústní zkoušce uchazeč hodnocen klasifikačním stupněm "vyhověl" v obecné části a i ve zvláštní části, obdrží od Ministerstva vnitra osvědčení.

(4) Stupněm "nevyhověl" je rovněž hodnocen uchazeč, jestliže

a) byl ze zkoušky vyloučen (§ 5 odst. 3), nebo

b) se bez náležité omluvy nedostavil k písemné nebo ústní zkoušce, anebo

c) při písemné zkoušce nebo při ústní zkoušce od zkoušky odstoupil.

§ 8

Opakování písemné a ústní zkoušky

(1) Jestliže uchazeč nevyhověl při písemné nebo ústní zkoušce, může ji dvakrát opakovat.

(2) Při opakování písemné zkoušky se uchazeč podrobí opakovaně písemnému testu buď z obecné části, nebo ze zvláštní části podle toho, ve kterém z nich při předchozím konání zkoušky byl hodnocen klasifikačním stupněm "nevyhověl", nebo opakuje oba testy, byl-li klasifikačním stupněm "nevyhověl" hodnocen v obou testech. Pro opakování ústní zkoušky to platí obdobně.

(2) Opakování písemné zkoušky a ústní zkoušky se koná v termínu sděleném Institutem. Opakování písemné zkoušky se uskuteční tak, aby po jejím úspěšném vykonání mohla být složena ústní zkouška v termínu stanoveném zákonem. Opakovaná ústní zkouška se uskuteční nejdříve po uplynutí 30 dnů a nejdéle do 90 dnů ode dne konání ústní zkoušky, v níž uchazeč nevyhověl.3)

§ 9

Náležitosti osvědčení

(1) Osvědčení má tyto náležitosti:

a) jméno, příjmení, titul, datum narození a rodné číslo uchazeče,

b) číslo osvědčení,

c) označení činnosti podle § 2, pro kterou uchazeč prokázal způsobilost podle této vyhlášky,

c) datum vydání osvědčení,

d) úřední razítko Ministerstva vnitra,

e) podpis předsedy zkušební komise.

(2) Osvědčení se vydává v jednom vyhotovení. Uchazeč se neprodleně prokáže osvědčením svému zaměstnavateli.

(3) O vydaných osvědčeních vede Ministerstvo vnitra evidenci.

Zabezpečování odborné přípravy a ověřování zvláštní odborné způsobilosti

§ 10

Postup Ministerstva vnitra při zabezpečování odborné přípravy

(1) Organizačně technické úkoly související se zabezpečováním odborné přípravy na zkoušky a s prováděním zkoušek Ministerstvo vnitra zajišťuje prostřednictvím Institutu.

(2) Ministerstvo vnitra

a) stanoví obsah obecné části,

b) určuje soubor zkušebních otázek pro obecnou část, včetně obsahu a kritérií hodnocení písemné zkoušky,

c) zajišťuje odbornou přípravu na obecnou část v organizovaném i v kombinovaném studiu; při zajišťování odborné přípravy spolupracuje s fyzickými a právnickými osobami, zejména se školami a vzdělávacími zařízeními,

d) schvaluje seznam odborníků, na obecnou a na zvláštní část, z nichž jsou vybíráni odborníci provádějící odbornou přípravu na zkoušku a členové zkušební komise; seznam sestavuje Institut na návrh ministerstev a ostatních příslušných ústředních správních úřadů, do jejichž oboru působnosti náleží činnosti podle § 2,

e) každoročně zveřejňuje seznam fyzických a právnických osob podle písmene c).

§ 11

Rozsah spolupráce Ministerstva vnitra s ostatními ústředními správními úřady na ověřování zvláštní odborné způsobilosti

(1) Provádění zkoušek zajišťuje Ministerstvo vnitra ve spolupráci s ostatními ústředními správními úřady.

(2) Příslušné ústřední správní úřady

a) stanoví obsah zvláštní části a průběžně provádějí jeho aktualizaci tak, aby odpovídal platnému právnímu stavu,

b) určují soubor zkušebních otázek pro zvláštní část, včetně obsahu a kritérií hodnocení písemné zkoušky,

c) zajišťují odbornou přípravu na zvláštní část v organizovaném i v kombinovaném studiu.


Společná ustanovení

§ 12

Ověřování zvláštní odborné způsobilosti v případech souběhu činností

(1) Pokud uchazeč vykonává dvě nebo více činností podle § 2, provádí se ověření zvláštní odborné způsobilosti pro další jím vykonávané činnosti postupně, není-li dále stanoveno jinak; u druhého ověření a u dalších ověření se zkouška vykoná jen ze zvláštní části.

(2) Uchazeč vykonávající dvě nebo více činností podle § 2 v obci, kde nejsou zřízeny alespoň dva odbory obecního úřadu nebo kde není zřízen pověřený obecní úřad, prokazuje zvláštní odbornou způsobilost pouze pro jednu z činností podle § 2 určenou jeho zaměstnavatelem podle převážně vykonávané činnosti.

§ 13

(1) Uchazeč vykonávající funkci

a) tajemníka obecního úřadu,

b) tajemníka magistrátu statutárního města,

c) tajemníka úřadu městského obvodu nebo městské části statutárního města,4)

d) ředitele Magistrátu hlavního města Prahy,

e) tajemníka úřadu městské části hlavního města Prahy,

f) zástupce přednosty okresního úřadu, pokud není zároveň pověřen výkonem funkce vedoucího referátu okresního úřadu,5)

prokazuje zvláštní odbornou způsobilost jen z obecné části [§ 3 odst. 1 písm. a)].

(2) Uchazeč vykonávající funkci vedoucího odboru nebo vedoucího referátu prokazuje zvláštní odbornou způsobilost z obecné části a ze znalosti právních předpisů upravujících jednu z činností podle § 2 určenou jeho zaměstnavatelem podle převážně vykonávané činnosti.

Ustanovení přechodná, zrušovací a závěrečná

§ 14

Přechodné ustanovení

Přihlášky ke zkoušce podané před účinností této vyhlášky se považují za přihlášky učiněné podle § 4 této vyhlášky.

§ 15

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 51/1998 Sb., kterou se stanoví předpoklady pro výkon funkcí vyžadujících zvláštní odbornou způsobilost v okresních úřadech a v obecních úřadech (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti).

2. Vyhláška č. 121/1999 Sb., kterou se mění vyhláška č. 51/1998 Sb., kterou se stanoví předpoklady pro výkon funkcí vyžadujících zvláštní odbornou způsobilost v okresních úřadech a v obecních úřadech (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti).

§ 16

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem konání voleb do zastupitelstev krajů v roce 2000.


Ministr:

Mgr. Gross v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 113 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
§ 72 a násl. zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
§ 20 a násl. zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech.
§ 84 a násl. a § 103 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

2) Například § 53 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 67/1993 Sb.

3) § 114 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.
§ 73 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb.
§ 21 odst. 2 zákona č. 147/2000 Sb.
§ 85 odst. 2 a § 103 zákona č. 131/2000 Sb.

4) § 4 zákona č. 128/2000 Sb.

5) § 16 odst. 1 zákona č. 147/2000 Sb.

Přesunout nahoru