Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 339/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na hmotné délkové měrky označované značkou EHS

Částka 91/2000
Platnost od 26.09.2000
Účinnost od 01.05.2004
Zrušeno k 30.10.2016 (125/2015 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

339

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 6. září 2000,

kterou se stanoví požadavky na hmotné délkové měrky označované značkou EHS

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 2 a § 9 odst. 1 zákona:


§ 1

Tato vyhláška stanoví požadavky na hmotné délkové měrky (dále jen "měrky").

§ 2

Měrky mohou být namísto označení úředními značkami stanovenými zvláštním právním předpisem1) označeny značkou EHS schválení typu a prvotního EHS ověření, jejichž grafickou podobu stanoví zvláštní právní předpis,2) jen pokud splňují požadavky stanovené v příloze k této vyhlášce a jejichž splnění bylo ověřeno postupy stanovenými zvláštním právním předpisem.2)


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení sektorové přílohy pro měřidla k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, bude-li tento den dřívější.


Ministr:

doc. Ing. Grégr v. r.


Příloha k vyhlášce č. 339/2000 Sb.

Požadavky na měrky

1. DEFINICE

1.1 Měrky, jsou měřidla, která obsahují značky stupnice, jejichž vzdálenosti jsou dány v zákonných jednotkách délky.

1.2 Jmenovitá délka měrky je délka, kterou je tato měrka označena.

1.3 Základní značky stupnice jsou takové dvě značky, jejichž vzájemná vzdálenost představuje jmenovitou délku dané měrky.

1.4 Stupnice měrky je tvořena značkami stupnice a dalšími značkami.

1.5 Délková měrka se označuje jako:

1.5.1 koncová měrka, jestliže jsou základní značky stupnice tvořeny dvěma plochami;

1.5.2 rysková měrka, jestliže jsou základní značky stupnice tvořeny dvěma ryskami, čárkami, otvory nebo značkami; do této kategorie spadají i pásma;

1.5.3 kombinovaná měrka, jestliže jednou ze základních značek stupnice je plocha a druhou ryska, otvor nebo značka.

2. MATERIÁLY

Měrky a jejich doplňková zařízení musejí být vyrobeny z materiálů, které jsou za normálních podmínek použití dostatečně trvanlivé, stálé a odolné vůči vlivům prostředí.

Jakost použitých materiálů musí být taková, aby:

a) za normálního použití při teplotách do 8 °C nad nebo pod referenční teplotou nebyly změny délky větší než maximální dovolené chyby,

b) u měrek, které se musí používat za působení určité tažné síly, nezpůsobil pokles nebo nárůst této síly o 10 % změnu délky měrky větší než je maximální dovolená chyba.

3. KONSTRUKCE

3.1 Měrky a jejich doplňková zařízení musejí být dobře a důkladně vyrobeny a pečlivě opracovány.

3.2 Průřez měrky musí mít takové rozměry a takový tvar, aby za normálních podmínek použití umožňoval provádět měření s přesností, která je vyžadována pro třídu přesnosti, do níž příslušná měrka patří.

3.3 Koncové plochy koncové měrky musí být rovné. Tyto koncové plochy a rysky musí být kolmé k podélné ose měrky.

3.4 Koncové plochy koncové nebo složené měrky vyrobené ze dřeva nebo z jiného materiálu, jehož trvanlivost je stejná nebo menší než trvanlivost dřeva, musí být tvořeny páskem nebo hrotem, který je odolný vůči opotřebení a nárazu a který je vhodným způsobem upevněn k měrce.

3.5 Doplňková zařízení, jako jsou např. jeden nebo více upevněných pohyblivých háčků, kroužků, držadel, destiček, svorníků, jazýčků, navíječek nebo noniů, které usnadňují a rozšiřují použití měrky, jsou povolena za podmínky, že nemohou být příčinou nejasností. Tato zařízení musí být konstruována a připevněna k měrce takovým způsobem, aby za normálních podmínek použití nemohla v praxi zvýšit nepřesnost měření.

3.6 Pásma musí být vyrobena tak, aby v případě, že je pásmo nataženo na rovném povrchu, byly jeho hrany prakticky přímé a rovnoběžné.

3.7 Navíjecí zařízení pásem musejí být vyrobena takovým způsobem, aby nemohla způsobit jakoukoliv trvalou deformaci pásku.

4. DĚLENÍ A ČÍSLOVÁM STUPNIC

4.1 Měrky musí po celé jmenovité délce nést srozumitelné, pravidelné a nesmazatelné označení a očíslování stupnice tak, aby umožňovalo spolehlivé, jednoduché a jednoznačné čtení. Některé neočíslované značky stupnice, jejichž počet nepřekračuje počet značek stupnice mezi dvěma po sobě očíslovanými značkami stupnice na měrce, mohou zasahovat za základní značku stupnice na konci měrky.

4.2 Hodnota dílku stupnice musí odpovídat hodnotě 1 × 10n, 2 × 10n nebo 5 × 10n metrů, kde mocnitel "n" je celé kladné nebo záporné číslo nebo nula.

Tato hodnota musí být nanejvýše rovna:

a) 1 cm, je-li jmenovitá délka měrky menší nebo rovné 2 m,

b) 10 cm, je-li jmenovitá délka měrky větší než 2 m a menší než 10 m,

c) 20 cm, je-li jmenovitá délka měrky větší nebo rovna 10 m a menší než 50 m,

d) 50 cm, je-li jmenovitá délka větší nebo rovna 50 m.

Tyto hodnoty je však možné překročit pro určitá zvláštní použití, která jsou při podání žádosti o schválení typu zdůvodněna a která musí být na měrce uvedena.

4.3 Pokud jsou značkami stupnice rysky, pak musí být přímé, kolmé k ose měrky a musí mít všechny stejnou šířku, která je podél celé jejich délky konstantní. Délka těchto rysek se musí vztahovat k odpovídající jednotce měření. Rysky musí být takové, aby tvořily zřetelnou a srozumitelnou stupnici a aby jejich šířka nezpůsobila nepřesnost měření.

4.4 Části stupnice, umístěné v blízkosti konců měrky, mohou být dále rozděleny do dekadických dílů hodnoty dílku stupnice platné pro celou měrku. V takovém případě může být šířka. rysek v oblastech zhuštěných dílků stupnice menší než ve zbývající části měrky.

4.5 Značky stupnice mohou být rovněž tvořeny otvory, je-li hodnota dílku stupnice větší nebo rovna jednomu centimetru, nebo jinými značkami, je-li hodnota dílku stupnice větší nebo rovna. jednomu decimetru, za předpokladu, že tyto značky zajišťují dostatečně přesné čtení, přičemž se bere v úvahu třída přesnosti, do níž měrka patří.

4.6 Číslování může být průběžné nebo opakující se. V případě uvedeném v bodě 4.4 se může číslování v pásmech s nižšími hodnotami dílku stupnice lišit od číslování ve zbývající části měrky. Poloha, velikost, tvar, barva a kontrast čísel musí být přizpůsobeny stupnici a značkám stupnice, ke kterým se vztahují.

Bez ohledu na hodnotu dílku stupnice, který je uveden v bodě 4.2, musí být značky stupnice očíslovány v metrech, decimetrech, centimetrech nebo milimetrech bez udání odpovídající značky jednotky.

Počet očíslovaných značek stupnice musí být takový, aby čtení bylo jednoznačné.

Jestliže je jednotka číslování jiná než metr, mohou být značky stupnice odpovídající metru označeny v metrech. Za číselným údajem pro metry pak musí být uvedena značka m.

Kromě toho se může počet předcházejících metrů opakovat stejným způsobem před jinak označenými značkami stupnice.

Jestliže hodnota dílku stupnice odpovídá hodnotě 2 × 10n a délka dílku není menší než 2 centimetry, musí být očíslovány všechny značky stupnice.

4.7 Jestliže má měrka více než jednu stupnici, mohou být hodnoty dílků stupnic různé a číslování může narůstat ve stejném nebo opačném směru.

5. JMENOVITÁ DÉLKA

5.1 Jmenovitá délka délkových měrek musí mít jednu z následujících hodnot: 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 m nebo násobek 5 metrů.

5.2 Pro zvláštní účely lze povolit i další hodnoty za předpokladu, že potřeba používat délkovou měrku o takové jmenovité délce je v době žádosti o schválení typu oprávněná a že zvláštní použití, pro něž je délková měrka vyhrazena, je uvedeno na délkové měrce.

5.3 Některé ze jmenovitých délek v bodě 5.1 nejsou povoleny pro měrky uvedené v bodě 9.4.2.

6. OZNAČENÍ

6.1 Na délkové měrce musí být následující označení:

6.1.1 Označení povinná ve všech případech:

a) jmenovitá délka,

b) identifikační značka výrobce nebo jeho obchodní název,

c) identifikace třídy přesnosti: I, II nebo III;

d) značka EHS schválení typu:

6.1.2 Označení povinná v určitých případech:

a) referenční teplota, pokud se liší od 20 °C,

b) napínací síla,

c) zvláštní použití, pro něž je měrka vyhrazena v případech, které jsou uvedeny v bodech 4.2 a 5.2.

6.2 Jmenovitá délka, napětí a teplota musí být vyjádřeny v jednotkách měření povolených vyhláškou č. xxx/2000 Sb. nebo v jednom z jejich dekadických násobků nebo dílů, za nimiž následuje odpovídající zákonem povolená značka.

6.3 Všechna tato označení musí být uvedena viditelně a čitelně, počínaje od počátku měrky.

Po dohodě s Českým metrologickým institutem se na nedílné části měrky mohou vyskytovat určitá označení. V tomto případě musí být v certifikátu EHS schválení typu stanoveno, kam se tato označení mají umístit.

Jestliže šířka měrky neumožňuje, aby značka EHS schválení typu byla čitelná, může se tato značka vyskytovat, bez ohledu na ustanovení bodu 3.1 přílohy č. 1 vyhlášky č.xxx/2000 Sb., a v souladu s bodem 3.5 této přílohy, ve tvaru následujících značek, uvedených v příslušné posloupnosti:

- stylizované písmeno s,

- rozlišovací písmeno (písmena) členského státu, který vydal certifikát EHS schválení typu,

- dvě poslední číslice roku vydání certifikátu EHS schválení typu,

- referenční číslo certifikátu EHS schválení typu.

6.4 Součinitele lineární teplotní roztažnosti materiálu; z něhož je měrka vyrobena, ve tvaru: a = ...:, lze zobrazit výhradně na odpovědnost výrobce.

6.5 Kromě toho mohou měrky nést jiné než metrologické údaje stanovené nařízením nebo povolené Českým metrologickým institutem.

6.6 Pokud nejsou označení kódována, musí být vyjádřena v úředním jazyce členských států, pro které jsou měrky určeny.

6.7 Reklamní nápisy mohou být na délkových měrkách za předpokladu, že jejich umístění vyhovuje ustanovení uvedenému v bodě 6.8.

6.8 Nápisy, včetně reklamních nápisů, musejí být uspořádány takovým způsobem, aby v žádném případě neovlivňovaly použití měrky jako měřidla. Povinná označení, s výjimkou značky EHS schválení typu, a místo pro umístění reklamních nápisů, musí být uvedeny na vzorku, který je předložen k EHS schválení typu.

7. MAXIMÁLNÍ DOVOLENÉ CHYBY

Měrky definované v této vyhlášce jsou podle přesnosti zařazeny do tří tříd, označených I, II a III.

7.1 Maximální dovolená kladná nebo záporná chyba

a) jmenovité délky nebo

b) jakékoliv vzdálenosti mezi libovolnými dvěma po sobě jdoucími značkami stupnice musí být vyjádřena v milimetrech jako funkce sledované délky daná výrazem (a + bL), kde:

- L je sledovaná délka zaokrouhlená na nejbližší vyšší celý počet metrů,

- a a b jsou koeficienty stanovené pro každou. třídu přesnosti podle následující tabulky:

Třída přesnosti a b
I
II
III
0,1
0,3
0,6
0,1
0,2
0,4

7.2.1 Maximální dovolená kladná nebo záporná chyba délky dílku i nepřesahující 1 cm , musí být stanovena pro každou třídu přesnosti podle následující tabulky:

Délka i sledovaného dílku Maximální dovolená chyba (v mm)
pro třídu přesnosti
i < 1 mm
1 mm < i < 1 cm
I II III
0,1
0,2
0,2
0,4
0,3
0,6

U dílků, jejichž délka přesahuje 1 cm, musí být maximální dovolená chyba vyjádřena jako funkce délky dílku podle výrazu (a + bL) mm, kde hodnoty parametrů a a b se rovnají hodnotám v bodě 7.1 a kde L je sledovaná délka zaokrouhlená na nejbližší celý vyšší počet metrů.

7.2.2 Maximální dovolená odchylka mezi délkami i dvou po sobě jdoucích dílků, jejichž délka nepřesahuje 1 cm, se musí stanovit pro každou třídu přesnosti podle následující tabulky:

Délka i sledovaného dílku Maximální dovolená odchylka (v mm)
pro třídu přesnosti
i < 1 mm
1 mm < i < 1 cm
I II III
0,1
0,2
0,2
0,4
0,3
0,6

U dílků, jejichž délka přesahuje 1 cm, musí být maximální dovolená odchylka mezi délkami i dvou po sobě jdoucích dílků vyjádřena jako funkce délky dílku podle výrazu (a + bL) mm, který je definován v předcházejícím odstavci.

7.3 Pro koncové nebo kombinované měrky se maximální dovolená kladná nebo záporná chyba délky koncového dílku omezeného plochou musí zvětšit:

- o 0,1 mm pro měrky třídy I;

- o 0,2 mm pro měrky třídy II;

- o 0,3 mm pro měrky třídy III.

Ustanovení uvedená v bodech 7.1 a 7.2.2 neplatí:

a) jestliže jedna ze značek nenásledujících po sobě, uvedených v bodě 7.1 písmeno b), je tvořena plochou,

b) jestliže jeden ze dvou po sobě jdoucích dílků uvedených v bodu 7.2.2 větě druhé je koncovým dílkem ohraničeným plochou.

7.4 Maximální dovolená chyba za provozu musí být rovna dvojnásobku maximální dovolené chyby při prvotním EHS ověření.

7.5 Maximální dovolené chyby jsou vztaženy k následujícím referenčním podmínkám:

a) referenční teplota musí být normálně 20 °C; u určitých měrek uvedených v bodu 9 je možné výjimečně přijmout jinou referenční teplotu,

b) měrky, pro něž je napínací síla uvedena v bodu 9; musí být podrobeny zkouškám, které se provedou po celé kontrolované délce, prakticky bez tření, na horizontální rovině a s tažnou silou uvedenou na měrce.

8. ZNAČKY PRVOTNÍHO EHS OVĚŘENÍ

8.1 V blízkosti počátku délkové míry samotné nebo na doplňkovém upínacím prvku musí být vyhrazeno místo, které umožňuje umístit značky prvotního EHS ověření.

8.2 Značka prvotního EHS ověření se může skládat z malého písmene e v šestiúhelníku, kde písmeno e obsahuje v horní části velká písmena, která identifikují příslušný členský stát, v němž se uskutečnilo prvotní EHS ověření, a v dolní části rok ověření.

Příklad takové značky je zobrazen v bodu 12.

9. RŮZNÉ DRUHY DÉLKOVÝCH MĚREK UVEDENÝCH V TÉTO VYHLÁŠCE

9.1 Koncové, ryskové nebo kombinované pásmové měrky vyrobené ze skelného vlákna a plastu

Jmenovitá délka je v rozmezí 0,5 až 100 m.

Napínací síla, přibližně 20 N, musí být vyznačena na měrce.

Volné konce koncové a kombinované měrky musí být opatřeny páskem nebo hrotem odolným vůči opotřebení.

Tyto měrky patří do třídy přesnosti I, II nebo III.

9.2 Tuhé nebo polotuhé měrky vyrobené z jednoho kusu kovu nebo z jiného materiálu

Jmenovitá délka je v rozmezí 0,5 až 5 m.

Referenční teplota může v určitých případech být jiná než 20 °C.

Tyto měrky zahrnují rovněž měřicí tyčinky používané pro kontrolu hladiny kapalin.

Konec pevné měřicí tyčinky musí být opatřen čelem nebo hrotem odolným vůči nárazu a opotřebení. Při nárazu nesmí způsobit jiskření.

Tyto měrky patří do třídy přesnosti I nebo II.

9.3 Skládací měrky vyrobené z kovu nebo z jiného materiálu

Jmenovitá délka je v rozmezí 0,5 až 5 m.

Části mezi jednotlivými spoji musí mít stejnou délku.

Jejich spojení a jejich vyrovnání v rozevřené poloze musí být zajištěno účinným zařízením, které bude konstruováno tak, aby nebylo příčinou doplňkové chyby ve spoji větší než 0,3 mm u měrek ve třídách přesnosti I a II a 0,5 mm u měrek ve třídě III.

Tyto měrky, patří do tříd přesnosti I, II nebo III.

9.4 Ocelová pásma

9.4.1 Koncové, ryskové nebo kombinované měrky na navíječce

Jmenovitá délka je v rozmezí 0,5 až 10 m; měřicí pásma s jmenovitou délkou v rozmezí 5 až 10 m musí mít vypouklý průřez.

Tyto měrky mohou být umístěny v pouzdře, jehož jeden rozměr může být zahrnut do části používané pro měření, zejména pro měření vnitřních rozměrů; volný konec těchto měrek musí být opatřen pevným nebo posuvným háčkem nebo jazýčkem.

Tyto měrky patří do tříd přesnosti I nebo II.

9.4.2 Koncové nebo ryskové měrky určené pro měření délek větších než je jmenovitá délka měrky

Jmenovitá délka je 5, 10, 20, 50, 100 nebo 200 m.

Napínací síla, přibližně 50 N, musí být uvedena na měrce.

Tyto měrky musí být na obou koncích vybaveny držáky nebo kroužky.

Jestliže jsou držáky zahrnuty do jmenovité délky, pak musí být konstruovány takovým způsobem, aby jejich spojení nezavádělo nějakou nepřesnost měření.

Tyto měrky patří do tříd přesnosti I nebo II.

9.4.3 Ryskové nebo kombinované měrky na navíječce, které nejsou určené pro měření délek větších než je jmenovitá délka

Jmenovitá délka je v rozmezí 5 až 200 m.

Referenční teplota může být v určitých případech jiná než 20 °C.

Napínací síla, přibližně 50 N, musí být uvedena na měrce.

Volný konec musí mít držák, kroužek nebo háček, který nesmí být zahrnut do jmenovité délky.

Tyto měrky patří do tříd přesnosti I nebo II.

9.5 Kombinované měrky vyrobené z kovu, s napínacím závažím, používané jako ponorná pásma pro kontrolu hladiny kapalin

Jmenovitá délka je v rozmezí 5 až 50 m.

Referenční teplota může být v určitých případech jiná než 20 °C.

Napínací síla, dostatečná pro správné napnutí pásma, musí být vyznačena na měrce.

Tato napínací síla musí působit na měrku pomocí napínacího závaží, které musí nést označení své hmotnosti.

Základní značka, jíž stupnice začíná, musí být tvořena základnou napínacího závaží vhodného tvaru a materiálem, který není náchylný tvořit při nárazu jiskry.

Napínací závaží musí být připevněno k pásmu pevně a neoddělitelně tak, aby toto připevnění nebo spojení nezavádělo žádnou nepřesnost měření.

Číslování stupnice v milimetrech je provedeno po celé délce pásma a musí pokračovat na jedné ploché boční straně napínacího závaží.

Druhý konec měrky musí být opatřen navíječkou.

Tyto měrky patří do tříd přesnosti I nebo II.

Maximální dovolená chyba tohoto měřidla v poloze pro použití s napínacím závažím však nikdy nesmí být větší než 0,6 mm.

10. EHS SCHVÁLENÍ TYPU A PRVOTNÍ EHS OVĚŘENÍ

EHS schválení typu a prvotní EHS ověření hmotných délkových měrek se musí provádět podle postupu uvedeného ve zvláštním právním předpise.3)

10.1 Přezkoušení pro EHS schválení typu

Přezkoušení pro EHS schválení typu se kromě prohlídky dokumentace musí skládat z kontroly, která zjišťuje, zda je předložený vzorek v souladu s body 2, 3, 4, 5, 6 (s výjimkou bodu 6.4), 7, 8 a 9.

10.2 Kontroly při prvotním EHS ověření

10.2.1 Kontroly při prvotním EHS ověření se musí provádět buď se všemi předloženými délkovými měrkami, nebo s kontrolovanými dávkami měrek podle bodu 11.

10.2.2 Kontroly při prvotním EHS ověření se musí skládat z vizuální prohlídky měrky, kterou se zjišťuje její shoda se schváleným typem; to se týká především ustanovení bodů 3.6, 4.1 a 4.3.

10.2.3 Dále je třeba rovněž ověřit, zda délková měrka splňuje požadavky týkající se maximálních dovolených chyb pro jmenovitou délku podle ustanovení bodu 7.

10.2.4 Kromě toho se musí na pěti různých místech náhodně rozmístěných na délkové měrce provést kontrola:

a) vzdálenosti mezi dvěma po sobě následujícími značkami,

b) délky dílku,

c) rozdílu mezi délkou dvou po sobě jdoucích dílků,

aby se ověřila jejich shoda s ustanoveními bodu 7.1 písm. b), bodů 7.2.1 a 7.2.2, případně rovněž s ustanoveními bodů 7.3 a 9.3.

Jestliže k tomu výsledky kontroly opravňují, může Český metrologický institut počet kontrol snížit nebo zvýšit.

10.2.5 Všechny výše uvedené kontroly musí být provedeny za referenčních podmínek uvedených v bodě 7.5.

11. STATISTICKÁ KONTROLA POUŽÍVANÁ JAKO KONTROLA PRVOTNÍHO EHS OVĚŘENÍ

Jestliže se měrky vyrábějí v sériích a osoba odpovědná za jejich předložení k prvotnímu EHS ověření uvede, že již byly odpovídajícím způsobem kontrolovány, pak na její žádost mohou být předložené dávky podrobeny statistické kontrole metodou srovnávání za následujících podmínek:

11.1 Obecně

11.1.1 Kontrolovaná dávka

Kontrolovaná dávka je vytvořena z délkových měrek, které:

a) jsou stejného typu,

b) patří do stejné třídy přesnosti,

c) jsou vyrobeny stejným výrobním postupem.

Rozsah kontrolované dávky je počet délkových měrek, které jsou v ní obsaženy.
Maximální rozsah kontrolované dávky pro prvotní EHS ověření je 10 000 měrek.

11.1.2 Výběr

Výběr je vytvořen délkovými měrkami náhodně vybranými z kontrolované dávky.

Počet délkových měrek ve výběru se nazývá rozsah výběru.

11.1.3 Statistická kontrola metodou srovnávání

Statistická kontrola metodou srovnávání je kontrola, v níž se měrky ve výběru klasifikují podle ustanovení této vyhlášky jako vadné nebo bez vady.

11.1.4 Mezní úroveň jakosti (LQ 5)

Mezní úroveň jakosti je taková úroveň jakosti předložené kontrolované dávky, která podle přejímacího plánu odpovídá pravděpodobnosti přijetí 5 %.

11.1.5 Přijatelná úroveň jakosti (SQL)

Přijatelná. úroveň jakosti je taková úroveň jakosti předložené kontrolované dávky, která podle přejímacího plánu odpovídá pravděpodobnosti přijetí 95 %.

11.1.6 Přejímací číslo

Ve statistické kontrole metodou srovnávání představuje přejímací číslo maximální počet vadných měrek zjištěných ve výběru, které, pokud je dosaženo, stále ještě znamená přijetí předložené kontrolované dávky.

11.1.7 Zamítací číslo

Ve statistické kontrole metodou srovnávání představuje zamítací číslo počet vadných měrek zjištěných ve výběru, které, pokud je dosaženo nebo překročeno, znamená zamítnutí předložené kontrolované dávky.

11.1.8 Kontrola jedním výběrem

Počet jednotlivých prověřovaných měrek se musí rovnat rozsahu výběru, který je stanoven daným přejímacím plánem. Jestliže počet vadných měrek zjištěných ve výběru je menší nebo roven přejímacímu číslu, musí být kontrolovaná dávka přijata.

Jestliže je počet vadných měrek větší nebo roven zamítacímu číslu, musí být tato dávka zamítnuta.

11.1.9 Kontrola dvojím výběrem

Počet jednotlivých kontrolovaných měrek se musí rovnat rozsahu prvního výběru, který je stanoven daným přejímacím plánem. Jestliže počet vadných měrek zjištěných v prvním výběru je menší nebo roven prvnímu přejímacímu číslu; musí být kontrolovaná dávka přijata. Jestliže je počet vadných měrek zjištěných v prvním výběru větší nebo roven prvnímu zamítacímu číslu, musí být tato dávka zamítnuta.

Jestliže počet vadných měrek zjištěných v prvním výběru leží mezi prvním přejímacím číslem a prvním zamítacím číslem, musí se prověřit druhý výběr, jehož rozsah je stanoven daným přejímacím plánem. Počty vadných měrek zjištěných v prvním a druhém výběru se pak musí sečíst dohromady. Jestliže je celkový počet vadných měrek menší nebo roven druhému přejímacímu číslu, musí být kontrolovaná dávka přijata. Jestliže je celkový počet vadných měrek větší nebo roven druhému zamítacímu číslu, musí být tato dávka zamítnuta.

11.2 Postupy přezkoušení

Musí se použít jedna ze dvou níže popsaných metod přezkoušení, přičemž volba je ponechána na odpovědném orgánu.

První metoda, dále nazývaná jako metoda A, zahrnuje schémata jednoho předložení, zatímco druhá metoda, metoda B, využívá schéma vícenásobného předložení.

Kontrola se skládá ze zjištění počtu vadných měrek v daném výběru.

11.2.1 Jestliže je zvolena metoda A, odpovědný orgán používá pro přijetí nebo zamítnutí předložené kontrolované dávky výběrovou kontrolu s následujícími parametry:

d) přijatelná úroveň jakosti (SQL) mezi 0,40 a 0,90 %,

e) mezní úroveň jakosti (LQ 5) mezi 4,0 a 6,5 %.

příklady výběrových kontrol:

Kontrola jedním výběrem

Rozsah výběru Přejímací číslo Zamítací číslo LQ 5 SQL
a 80 1 2 5,8 0,44
b 125 2 3 5,0 0,65

Kontrola dvojím výběrem

Pořadí výběru Rozsah
výběru
Celkový
rozsah
Přejíma-
cí číslo
Zamítací
číslo
LQ 5 SQL
a První výběr
Druhý výběr
50
50
50
100
0
1
2
2
5,8 0,44
b První výběr
Druhý výběr
80
80
80
160
0
3
3
4
5,0 0,65

Jestliže je kontrolovaná dávka zamítnuta, odpovědný orgán buď provede stoprocentní kontrolu celé dávky nebo přijme opatření nezbytná k tomu, aby se zamezilo uvedení zamítnuté kontrolované dávky v daném stavu na trh.

11.2.2 Jestliže je zvolena metoda B, odpovědný orgán použije pro přijetí nebo zamítnutí předložené dávky výběrovou kontrolu podle následující tabulky:

Výběrová kontrola

Pořadí předložení Rozsah výběru Přejímací číslo Zamítací číslo
1
2
3
4
70
85
105
120
0
0
0
0
1
1
1
1

Jestliže byla předcházející kontrolovaná dávka přijata, musí se další předložená kontrolovaná dávka podrobit kontrole, která je v příslušném pořadí pod č. 1.

Jestliže byla kontrolovaná dávka zamítnuta, musí odpovědný orgán přijmout nezbytná opatření k tomu, aby se zamezilo uvedení zamítnuté kontrolované dávky v daném stavu na trh, a osoba odpovědná za předložení měrek pro prvotní EHS ověření může předložit buď stejnou nebo další dávku ke kontrole. Tato kontrolovaná dávka se pak podrobí kontrole, která je v pořadí předložení bezprostředně nad ní. Pokud však kontrolovaná dávka není po kontrole č. 4 v příslušném pořadí přijata, musí odpovědný orgán provést její stoprocentní kontrolu.

11.3 Důsledky častých zamítnutí kontrolovaných dávek

Při častém zamítání kontrolovaných dávek může odpovědný orgán statistickou kontrolu přerušit. Jestliže se nezjistí žádné zlepšení úrovně jakosti, pak po oznámení této skutečnosti držiteli EHS schválení typu lze zahájit postup pro odebrání EHS schválení typu.

12. PŘÍKLAD ZNAČKY PRVOTNÍHO EHS OVĚŘENÍ POPSANÉ V BODĚ 8.2

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření.

2) Vyhláška č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS.

Přesunout nahoru