Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 335/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na taxametry označované značkou EHS

Částka 91/2000
Platnost od 26.09.2000
Účinnost od 01.05.2004
Zrušeno k 30.10.2016 (125/2015 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

335

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 6. září 2000,

kterou se stanoví požadavky na taxametry označované značkou EHS

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 2 a § 9 odst. 1 zákona:


§ 1

Tato vyhláška stanoví požadavky na měřidla uplynulé doby a ujeté vzdálenosti (dále jen "taxametry").

§ 2

Taxametry mohou být namísto označení úředními značkami stanovenými zvláštním právním předpisem1) označeny značkou EHS schválení typu a prvotního EHS ověření, jejichž grafickou podobu stanoví zvláštní právní předpis,2) jen pokud splňují požadavky stanovené v příloze k této vyhlášce a jejichž splnění bylo ověřeno postupy stanovenými zvláštním právním předpisem.2)


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení sektorové přílohy pro měřidla k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, bude-li tento den dřívější.


Ministr:

doc. Ing. Grégr v. r.


Příloha k vyhlášce č. 335/2000 Sb.

Požadavky na taxametry

1. TERMINOLOGIE

1.1 Taxametry, jsou přístroje, které v závislosti na charakteristikách vozidla, v němž jsou instalovány, a na hodnotách sazeb, které v nich byly nastaveny, automaticky vypočítají a průběžně zobrazují, pokud jsou v provozu, částky, které má zákazník vozidla označeného jako taxi zaplatit na základě ujeté vzdálenosti a při rychlosti nižší, než je stanovená mez, na základě uplynulé doby trvání pronájmu vozidla, mimo různých příplatků, které mohou vyplývat z právních předpisů platných v členských státech.

1.2 Zvláštní pojmy

Údaje zobrazované taxametrem závisejí při uplatnění jakékoliv sazby na konstantě taxametru "k" a na konstantě vozidla "w", v němž je daný taxametr instalován. Tato konstanta "w" je funkcí účinného obvodu "u" kol vozidla a poměru počtu otáček kol k počtu otáček součásti vozidla sloužící k propojení vozidla s taxametrem.

1.2.1 Konstanta taxametru "k"

Konstanta taxametru "k" je charakteristická veličina, která udává druh a počet impulsů, které musí přístroj přijmout, aby mohl poskytnout správný údaj odpovídající dané ujeté vzdálenosti.

Tato konstanta "k" je vyjádřena:

a) jako počet otáček připadajících na vzdálenost jednoho kilometru (ot/km) nebo

b) jako počet impulsů připadajících na vzdálenost jednoho kilometru (impuls/km)

v závislosti na tom, zda se informace týkající se vzdálenosti ujeté vozidlem přivádí do taxametru jako počet otáček jeho hlavní hřídele (hnací hřídele ve vstupním bodě do přístroje), nebo ve tvaru elektrických impulsů.

1.2.2 Konstanta vozidla "w"

Konstanta vozidla "w" je veličina udávající druh a počet impulsů určených pro pohon taxametru a zobrazujících se v příslušném zařízení, kterým je pro tento účel vozidlo vybaveno, a odpovídajících ujeté vzdálenosti.

Tato konstanta "w" je vyjádřena:

a) jako počet otáček připadajících na vzdálenost jednoho kilometru (ot/km) nebo

b) jako počet impulsů připadajících na vzdálenost jednoho kilometru (impuls/km)

v závislosti na tom, zda informace o vzdálenosti ujeté vozidlem je dána počtem otáček části pohánějící taxametr, nebo zda je dána počtem elektrických impulsů.

Tato konstanta se mění v závislosti na několika činitelích, zejména na tlaku v pneumatice a na jejím opotřebení, na užitečném zatížení vozidla a na podmínkách, za nichž jízda probíhá. Tato konstanta musí být určena za normálních zkušebních podmínek pro dané vozidlo (bod 1.2.7).

1.2.3 Účinný obvod kol "u"

Účinný obvod "u" kola vozidla, které pohání taxametr přímo nebo nepřímo, je vzdálenost ujetá vozidlem během jednoho celkového otočení tohoto kola. Pokud je taxametr poháněn společně dvěma koly, je účinný obvod vyjádřený v milimetrech průměrem z účinných obvodů těchto dvou kol.

Účinný obvod "u" je ve vztahu s konstantou vozidla "w" (bod 1.2.2) a tento obvod se tedy musí, pokud je nezbytné ho určit, stanovit za podmínek uvedených v bodě 1.2.7.

1.2.4 Nastavovací zařízení

Smyslem nastavovacího zařízení je upravit konstantu vozidla "w" na konstantu taxametru "k".

1.2.5 Rozsah dovolených chyb

Rozsah dovolených chyb zmíněných v bodě 5 závisí pouze na přístroji samotném (chyby přístroje). Skutečné hodnoty (bod 5) používané pro určení chyb se vypočítají z konstanty taxametru "k" a ze sazeb, které byly v taxametru nastaveny.

Rozsah dovolených chyb určuje maximální odchylku mezi největší a nejmenší indikací.

1.2.6 Přepínací rychlost

Přepínací rychlost je rychlost, při níž se pohon indikačního zařízení taxametru změní z režimu výpočtu počítáním uplynulé doby do režimu výpočtu počítáním ujeté vzdálenosti a obráceně.

Tato rychlost se získá vydělením "časové" sazby sazbou "vzdálenosti".

1.2.7 Normální zkušební podmínky pro vozidlo (pro určení jeho konstanty)

"Normální zkušební podmínky pro vozidlo" se získají, jestliže:

a) pneumatiky připevněné na kolo nebo kola pohánějící taxametr jsou takového typu, který má stejný účinný obvod "u", jako je obvod kol, která se používají pro určení konstanty "w".

b) Tyto pneumatiky musí být v dobrém stavu a musí být nahuštěny na správný tlak;

c) zatížení, které vozidlo nese, je přibližně 150 kg. (To podle konvence odpovídá hmotnosti dvou dospělých osob, jednou z nich je řidič.);

d) vozidlo se pohybuje pomocí svého vlastního pohonu v přímé dráze po rovné ploše při rychlosti (40 + 5) km/h.

Jestliže se tyto zkoušky provádějí za různých podmínek, např. s různými hmotnostmi, různými rychlostmi nebo rychlostí kroku, na zkušebním stojanu atd., pak se výsledky opraví pomocí přepočítávacího koeficientu nutného pro převod těchto hodnot na hodnoty, které by se získaly za výše uvedených "normálních zkušebních podmínek".

2. JEDNOTKY MĚŘENÍ

Pro údaje poskytované nebo zobrazované taxametry jsou povoleny pouze následující jednotky měření:

- metr nebo kilometr pro ujetou dráhu.

- sekunda, minuta nebo hodina pro uplynulou dobu.

Jízdné se musí vyjadřovat v zákonných měnových jednotkách.

3. TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

3.1 Měřicí zařízení a výpočtové zařízení

3.1.1 Taxametr musí být konstruován takovým způsobem, aby vypočítával a zobrazoval částku jízdného výhradně na základě:

a) ujeté vzdálenosti (pohon řízený ujetou vzdáleností), jestliže se vozidlo pohybuje rychlostí vyšší než je přepínací rychlost;

b) času (pohon řízený uplynulou dobou), jestliže se vozidlo pohybuje rychlostí nižší, než je přepínací rychlost, nebo jestliže zastavilo.

3.1.2 Pohon řízený ujetou vzdáleností musí být ovládán koly, couvání vozidla však nesmí způsobit snížení hodnoty jízdného nebo zobrazené ujeté vzdálenosti.

Pohon řízený uplynulou dobou musí být ovládán měřidlem času, které může být aktivováno pouze ovládacím zařízením taxametru.

Je-li mechanické měřidlo času ručně natahováno, pak musí pracovat alespoň osm hodin bez natažení nebo dvě hodiny, pokud zde existuje natahovací systém spojený s každou ruční činností, která předchází spuštění taxametru.

Jestliže je mechanické měřidlo času elektricky natahováno, pak musí být postup automatický.

Elektrické měřidlo času musí být připraveno k činnosti neustále.

3.1.3 U pohonu řízeného ujetou vzdáleností se musí při každém nastavení sazby první změna indikace uskutečnit až po ujetí počáteční vzdálenosti, která se určuje podle nařízení o sazbách. Následné změny na indikátoru musí odpovídat intervalům o stejné dráze.

U pohonu řízeného uplynulou dobou se musí při každém nastavení sazby první změna indikace uskutečnit po uplynutí počátečního doby, která se v každém členském státě určí podle nařízení o sazbách. Následné změny na indikátoru musí odpovídat stejným časovým intervalům.

Bez jakékoliv změny podstaty pohonu musí být poměr mezi počáteční vzdáleností a následnými intervaly vzdálenosti stejný jako poměr mezi počáteční dobou a následnými časovými intervaly nezávisle na použité sazbě.

3.1.4 Nastavovací zařízení musí být konstruováno tak, aby po otevření krytu nebylo možné získat přístup k jiným částem taxametru.

3.1.5 Taxametr musí být konstruován tak, aby bylo možné snadno dosáhnout jakékoliv úpravy výpočtového zařízení, která je nutná pro umožnění změny sazeb uložené v každém členském státě nařízením o sazbách.

Jestliže je přístroj vybaven tak, aby pracoval s širším rozsahem sazeb, než který se právě uplatňuje, pak taxametry musí ve všech nevyužitých polohách vypočítávat a zobrazovat hodnotu jízdného vypočtenou na základě jedné ze sazeb povolených v každém členském státě nařízením o sazbách.

3.2 Ovládací zařízení

3.2.1 Nesmí být možné nastavit mechanismus taxametru v pohybu, pokud nebyl aktivován ovládacím zařízením, které je nastaveno na jednu z následujících povolených provozních poloh:

3.2.2 Provozní poloha "VOLNÝ"

V provozní poloze "VOLNÝ":

a) nesmí indikovat částku jízdného k uhrazení, nebo musí být tato indikace rovna nule.
Tato indikace však může být rovna nástupní sazbě v těch členských státech, kde se tato indikace v době přijetí této vyhlášky používá;

b) ani pohon řízený ujetou vzdáleností, ani pohon řízený uplynulou dobou nesmí uvést do chodu zařízení indikující hodnotu jízdného, která má být uhrazena;

c) indikační políčko ukazující možné příplatky (bod 3.3.7) musí být prázdné nebo musí ukazovat "nulovou" indikaci.

3.2.3 Další provozní polohy

Ovládací zařízení musí být navrženo tak, aby počínaje provozní polohou "VOLNÝ" bylo možné taxametr nastavit postupně do následujících provozních poloh:

a) do různých nastavení sazby, a sice v pořadí narůstající velikosti nebo v jakémkoliv jiném pořadí povoleném v každém členském státě nařízením o sazbách; v těchto nastaveních musí být nastaven pohon řízený ujetou vzdáleností, pohon řízený uplynulou dobou a příplatkový indikátor, pokud existuje;

b) do provozní polohy "JÍZDNÉ", která ukazuje konečnou částku, určenou k uhrazení, bez jakéhokoliv příplatku. V této poloze musí být pohon řízený uplynulou dobou vyřazen a pohon řízený ujetou vzdáleností zapojen při sazbě, která je v každém členském státě povolena příslušným nařízením o sazbách.

3.2.4 Funkce ovládacího zařízení

Funkce ovládacího zařízení podléhá následujícím omezením:

a) počínaje od libovolné provozní polohy při jakékoliv sazbě nesmí být umožněno vrátit taxametr do provozní polohy "VOLNÝ" , aniž by se prošlo přes provozní polohu "JÍZDNÉ". Přechod z jedné sazby do jiné však musí být stále možný;

b) počínaje od provozní polohy "JÍZDNÉ" nesmí existovat možnost vrátit taxametr do provozní polohy při libovolné sazbě, aniž by se prošlo přes provozní polohu "VOLNÝ";

c) taxametr musí být navržen tak, aby změna z jedné sazby na jinou při průchodu přes provozní polohu "VOLNÝ" byla možná pouze tehdy, pokud jsou podmínky uvedené na ovládacím zařízení pro tuto polohu (bod 3.2.2) při průchodu touto provozní polohou zcela splněny;

d) nesmí být možné uvést do chodu ovládací zařízení takovým způsobem, aby taxametr mohl zaujímat jiné provozní polohy než ty, které byly uvedeny výše.

3.2.5 Zvláštní ustanovení

Nezávisle na výše uvedených požadavcích může být posloupnost různých sazeb ovlivněna také automaticky v závislosti na dané ujeté vzdálenosti nebo na uplynulé době, během níž bylo vozidlo pronajato, jak je stanoveno v každém členském státě v nařízení o sazbách.

3.3 Indikační zařízení

3.3.1 Zobrazovač taxametru musí být konstruován tak, aby údaje důležité pro zákazníka byly snadno čitelné ve dne i v noci.

3.3.2 Částka jízdného, která má být uhrazena s výjimkou eventuálních příplatků, musí být zřejmá z jednoduchého odečtu údaje ve tvaru seřazených číslic o výšce nejméně 10 mm.

Jestliže byl přístroj spuštěn z provozní polohy "VOLNÝ" uvedením ovládacího zařízení do chodu, pak na indikačním zařízení musí být zobrazena pevná částka odpovídající nástupní sazbě.

Indikace hodnoty jízdného se musí měnit nespojitě, a to po postupných přírůstcích konstantní hodnoty měny.

3.3.3 Taxametr musí být vybaven zařízením, které na zobrazovači stále indikuje příslušnou provozní polohu v souladu s příslušnými požadavky.

3.3.4 Taxametr musí být zkonstruován tak, aby umožňoval připojit opakovací indikační zařízení pro zobrazení provozní polohy nebo použité sazby na vnějšku vozidla.

Toto opakovací zařízení nesmí v žádném případě narušovat správnou funkci taxametru nebo umožňovat přístup k mechanismu nebo pohonu taxametru.

3.3.5 Pokud povinné údaje nejsou vyjádřeny ve tvaru osvětlených číslic nebo písmen, pak musí mít taxametr zabudováno zařízení, které tyto indikace osvětlí a které neoslňuje, ale je dostatečně silné, aby umožňovalo snadné čtení.

Musí být možné vyměnit světelný zdroj tohoto zařízení, aniž by se musely otevřít zapečetěné části přístroje.

3.3.6 Musí být možné opatřit taxametr sčítacími zařízeními stanovenými nebo povolenými nařízeními, jako jsou např. zapisovače, které udávají:

a) celkovou vzdálenost, kterou vozidlo ujelo;

b) celkovou vzdálenost, kterou vozidlo ujelo v režimu pronájmu;

c) celkový počet, udávající kolikrát bylo vozidlo pronajato;

d) celkový počet zaznamenaných přírůstků jednotek jízdného.

Tyto záznamy musí správně vyhovovat činnosti, pro niž jsou určeny. Musí znázorňovat informace ve tvaru seřazených číslic, jejichž minimální optická výška je 4 mm.

3.3.7 Musí být možné vybavit taxametr příplatkovým indikátorem, který odpovídá nařízením a který je nezávislý na indikátoru jízdného a který se v provozní poloze "VOLNÝ" automaticky vrací na nulu.

Tyto příplatky musí být zobrazeny pomocí seřazených číslic o minimální optické výšce 8 mm, které nesmějí být větší, než je výška číslic udávajících jízdné.

3.4 Volitelná doplňková zařízení

Taxametr může být navíc vybaven doplňkovými zařízeními, jako jsou např.:

a) záznamová zařízení pro majitele vozidla;

b) zařízení pro tisk lístků nebo pásků udávajících částku jízdného k uhrazení.

Přítomnost takových zařízení a jejich činnost nesmí ovlivnit správnou funkci taxametru samotného.

3.5 Konstrukce

3.5.1 Taxametry musí mít robustní a důkladné provedení.

Jejich základní součástky musí být vyrobeny z materiálů, které zaručují odpovídající pevnost a stálost.

3.5.2 Kryt taxametru samotného a kryt jakéhokoliv nastavovacího zařízení, které není obsaženo v krytu taxametru, a také pouzdra přenosových členů, musí být provedeny tak, aby na základní součástky mechanismu nebylo možné zvenku dosáhnout a aby byly chráněny před prachem a vlhkostí.

Přístup k součástkám, jímž by mohlo dojít k nastavení bez poškození záručních pečetí, nesmí být možný (bod 6).

4. OZNAČENÍ

4.1 Obecné označení a identifikace

Každý taxametr musí nést na zobrazovači nebo na zataveném štítku následující označení, které musí být za normálních podmínek instalace snadno viditelné a čitelné:

a) název výrobce a adresu nebo znak,

b) označení typu přístroje, jeho číslo a rok výroby,

c) značku EHS schválení typu,

d) konstantu "k", (s relativní nepřesností nejvýše 0,2 %).

Každý taxametr musí být opatřen plochami:

a) pro doplňkové informace, je-li.třeba, týkající se daného přístroje nebo vozidla podle požadavků příslušných nařízení,

b) kromě značky dílčího prvotního EHS ověření i další značky pokud jsou stanoveny ve zvláštních právních předpisech.

4.2 Zvláštní zobrazení

4.2.1 Význam indikovaných hodnot musí být zobrazen jasně, čitelně a jednoznačně, v blízkosti políčka všech indikačních zařízení.

4.2.2 Název nebo označení měnové jednotky musí být zobrazeny vedle indikace jízdného za jízdu a příplatků, které se mají zaplatit.

5. ROZSAH DOVOLENÝCH CHYB

Zkouší-li se měřidlo uplynulé doby a ujeté vzdálenosti, připravené pro instalaci a vybavené příslušenstvím, na zkušebním stojanu, musí být (konvenční) skutečná hodnota naměřených veličin taková, jaká vyplývá z velikosti "k" zobrazené na přístroji a ze sazeb, které byly v taxametru nastaveny.

Skutečná hodnota těchto veličin musí být obsažena mezi maximální a minimální dovolenou indikací.

5.1 U pohonu řízeného ujetou vzdáleností nesmí rozsah dovolených chyb pro danou ujetou vzdálenost překročit:

a) pro počáteční vzdálenost (bod 3.1.3): 2 % skutečné hodnoty; avšak pro počáteční vzdálenosti, které jsou menší než 1 000 metrů, je přijatelná hodnota 20 metrů;

b) pro následné vzdálenosti: 2 % skutečné hodnoty.

5.2 U pohonu řízeného uplynulou dobou nesmí rozsah dovolených chyb pro daný čas překročit:

a) pro počáteční dobu (bod 3.1.3): 3 % skutečné hodnoty; avšak pro počáteční doby, které jsou menší než 10 minut, je přijatelná hodnota 18 sekund;

b) pro následné doby: 3 % skutečné hodnoty.

5.3 Příslušné předpisy musí stanovit, zda musí být celý měřicí systém (taxametr + vozidlo) nastaven takovým způsobem, aby meze rozsahu dovolených chyb byly vzhledem k nulové chybě symetrické nebo asymetrické; u pohonu řízeného ujetou vzdáleností je to chyba, která se vztahuje ke skutečné vzdálenosti ujeté vozidlem.

6. OPATŘENÍ MĚŘIDLA ÚŘEDNÍ ZNAČKOU

6.1 Následující součástky taxametru musí být provedeny tak, aby je bylo možné opatřit úřední značkou:

a) kryt, v němž je uzavřen vnitřní mechanismus taxametru;

b) kryt nastavovacího zařízení;

c) ochranné kryty mechanických a elektrických zařízení, které spojují vstupní místo na taxametru s odpovídající součástkou určenou ve vozidle pro připojení k tomuto přístroji, včetně snímatelných částí nastavovacího zařízení;

d) jestliže je mechanismus pro měření času elektricky natahován a ovládací zařízení taxametru má elektrický pohon: spoje elektrických kabelů;

e) spoje elektrických kabelů opakovacího zařízení uvedeného v bodě 3.3.4, je-li připojeno.

6.2 Všechny úřední značky musí být umístěny takovým způsobem, aby bez jejich porušení nebyl možný přístup k chráněným částem a spojům.

6.3 Certifikát EHS schválení typu musí udávat, kde mají být úřední značky umístěny, a pokud bude třeba, charakter a tvar úředních značek.

7. PRVOTNÍ EHS OVĚŘENÍ

7.1 Je-li vyžadováno úplné EHS ověření, pak se musí prvotní ověření taxametru provést v několika etapách.

7.2 První etapa: taxametr musí být opatřen značkou dílčího prvotního EHS ověření, jestliže:

a) jeho typ obdržel EHS schválení typu,

b) přístroj odpovídá schválenému typu a nese označení požadovaná v bodě 4.1,

c) rozsah těchto chyb vyhovuje požadavkům v bodech 5.1 a 5.2.

7.3 Následné etapy: za tyto etapy odpovídají orgány v zemi, kde se má taxametr používat.

Tyto etapy obsahují:

- před instalací do vozidla:

a) přezkoušení nastavení přístroje podle bodu 5.3,

b) přezkoušení nastavení sazeb podle příslušných předpisů;

- po instalaci do vozidla:

přezkoušení celého takto konstruovaného měřicího systému.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření.

2) Vyhláška č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS.

Přesunout nahoru