Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 329/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu zhotovení hotově baleného zboží podle objemu u kapalných výrobků

Částka 91/2000
Platnost od 26.09.2000
Účinnost od 01.07.2001
Zrušeno k 11.04.2009 (404/2008 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

329

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 6. září 2000

o způsobu zhotovení hotově baleného zboží podle objemu u kapalných výrobků

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 9a zákona:


§ 1

(1) Tato vyhláška stanoví požadavky na objem některých kapalných výrobků zhotovených jako hotově balené zboží za účelem prodeje v individuálních množstvích od 5 ml do 10 litrů včetně a postupy metrologické kontroly, které se uplatňují, jen pokud dovozce nebo balírna hodlá hotově balené zboží označit podle své volby symbolem "e". Tato vyhláška se nevztahuje na kombinace výrobků a individuálních obalů, do kterých jsou výrobky zabaleny, (dále jen "hotová balení"), pokud se jedná o výrobky uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce v bodě 1 (a), které jsou přechovávány, plněny do lahví a označovány v objemech nepřesahujících 0,25 litru a které jsou určeny k profesionálnímu použití, nebo v bodech 2 (a) a 4, které jsou určeny ke spotřebě na palubě letadel, lodí a ve vlacích.

(2) Hotová balení, která splňují požadavky této vyhlášky, lze označit symbolem "e", jehož grafická podoba je stanovena zvláštním právním předpisem.1)

§ 2

Požadavky na hotově balené zboží podle objemu u kapalných výrobků jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

(1) Hotová balení musí být podle přílohy č. 1 k této vyhlášce opatřena údajem o jmenovitém objemu obsahu, který je v hotovém balení obsažen.

(2) Přípustné jmenovité objemy obsahu takových hotových balení jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(3) Podmínky metrologické kontroly jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2001.


Ministr:

doc. Ing. Grégr v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 329/2000 Sb.

POŽADAVKY NA HOTOVÁ BALENÍ

1. CÍLE

Hotově balené zboží podléhající této vyhlášce musí být z hlediska svého obsahu zhotoveno tak, aby dávka kompletních balení splňovala následující požadavky:

1.1 v průměru skutečný obsah hotových balení v dávce nesmí být menší než jmenovité množství;

1.2 aby byly splněny požadavky zkoušek specifikovaných v příloze č. 2, musí být poměrná část hotových balení, která mají větší zápornou odchylku obsahu než přípustná záporná odchylka uvedená v bodě 2.4, dostatečně malou částí dávek hotových balení;

1.3 symbolem „e" jehož specifikace je uvedena v bodě 3.3, nesmí být v dávce opatřeno žádné hotové balení, které vykazuje zápornou odchylku obsahu větší než dvojnásobek přípustné záporné odchylky uvedené v tabulce v bodě 2.4.

2. DEFINICE A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

2.1 Jmenovitý objem obsahu hotového balení je objem uvedený na hotovém balení, tj. takový objem kapaliny, o kterém se předpokládá, že je v hotovém balení obsažen.

2.2 Skutečný objem obsahu hotového balení je objem kapaliny, kterou hotové balení ve skutečnosti obsahuje. Při všech kontrolních operacích musí být hodnota, která se použije jako skutečný objem obsahu, měřena při teplotě nebo korigována na teplotu 20 °C.

2.3 Záporná odchylka je množství, o které je skutečný objem obsahu menší než jmenovitý objem obsahu hotového balení.

2.4 Přípustná záporná odchylka musí být stanovena v souladu s touto tabulkou:

Jmenovitý objem obsahu Vn v mililitrechPřípustná záporná odchylka
jako % Vnv mililitrech
od 5 do 509
od 50 do 100-4,5
od 100 do 2004,5-
od 200 do 300-9
od 300 do 5003-
od 500 do 1 000-15
od 1 000 do 10 0001,5-

3. NÁPISY A OZNAČENÍ

Veškerá hotová balení připravená podle této vyhlášky musí být opatřena na svém obalu dále uvedenými údaji, které musí být neodstranitelné, snadno čitelné a viditelné na hotovém balení při normálních podmínkách jeho prezentace:

3.1 jmenovitým objemem obsahu vyjádřeným v litrech, centilitrech nebo mililitrech a označeným číslicemi, které musí být vysoké alespoň:

- 6 mm, pokud je jmenovitý objem obsahu větší než 100 cl;

- 4 mm, pokud je jmenovitý objem obsahu menší než 100 cl, aleje větší než 20 cl;

- 3 mm, pokud jmenovitý objem obsahu nepřesahuje 20 cl.

Jmenovité množství je následováno symbolem pro použitou jednotku měření nebo tam, kde je to vhodné, názvem jednotky stanoveným zvláštním právním předpisem2);

3.2 značkou nebo nápisem umožňujícím kompetentnímu orgánu identifikovat balírnu nebo osobu zodpovědnou za balení nebo identifikovat dovozce se sídlem v Evropském společenství;

3.3 malým „e" vysokým alespoň 3 mm, umístěným ve stejném zorném poli jako údaj jmenovitého objemu, kterým se potvrzuje, že dané hotové balení splňuje požadavky této vyhlášky; toto písmeno musí mít grafickou podobu stanovenou zvláštním právním předpisem1).

Avšak, pokud je obal odměrná obalová nádoba, která vyhovuje příslušné vyhlášce, a údaj jejího jmenovitého objemu je viditelný při normálních podmínkách prezentace hotového balení, není pro účely této vyhlášky nutné uvádět jmenovitý objem hotového balení, který se vyžaduje podle článku 3.1. Toto ustanovení však neplatí, pokud se takový jmenovitý objem hotového balení liší o hodnotu 0,05 1 nebo vyšší od jiného objemu, který je uveden v příloze č.3 pro stejnou kategorii výrobků.

4. MĚŘENÍ A KONTROLA

Množství kapaliny obsažené v hotovém balení (dále jen „skutečný objem obsahu") měří nebo kontroluje balírna nebo dovozce s použitím stanoveného měřidla vhodného k provedení potřebných operací.

Kontrola může být uskutečněna na náhodně odebraných vzorcích statistickou přejímkou.

V případech, kdy se skutečný objem obsahu neměří, musí být kontrola organizována tak, aby se jmenovitý objem tohoto obsahu zajistil účinným způsobem.

Tato podmínka je splněna, pokud balírna uskutečňuje výrobní kontroly v souladu s postupy uznávanými příslušným orgánem v daném členském státu Evropského společenství a pokud pro tento orgán udržuje k dispozici dokumenty obsahující výsledky takových kontrol, aby se prokázalo, že tyto kontroly se všemi korekcemi a nastavováními, které se ukázaly jako nutné, byly provedeny řádným a přesným způsobem.

U výrobků, jejichž množství je uvedeno v jednotkách objemu, je při zhotovení výrobku v hotovém balení jednou z metod pro ověření, že jsou splněny požadavky na měření a kontrolu, použít odměrné obaly typu, který je definován zvláštním právním předpisem3), přičemž tyto obaly jsou plněny za podmínek, které jsou specifikovány v této vyhlášce a ve zvláštním právním předpise3).

5. KONTROLY, KTERÉ MUSÍ PROVÁDĚT ORGÁN STANOVENÝ ZVLÁŠTNÍM PRÁVNÍM PŘEDPISEM4) V PROSTORÁCH BALÍRNY NEBO DOVOZCE NEBO JEHO ZÁSTUPCE

Kontroly k ověření, že dávky hotových balení vyhovují ustanovením této vyhlášky, se musí provádět Českým metrologickým institutem4) formou statistické přejímky. Odběr vzorků se uskutečňuje v prostorách balírny nebo, není-li to prakticky proveditelné, v prostorách dovozce nebo jeho zástupce.

Statistická přejímka se musí uskutečnit v souladu se zásadami použitých metod statistické přejímky. Účinnost přejímky musí být srovnatelná s účinností referenční metody specifikované v příloze č.2.

Pokud se jedná o kritérium minimálního přípustného obsahu, považuje se přejímací plán za srovnatelný s přejímacím plánem, doporučeným v příloze č. 2 tehdy, jestliže úsečka bodu odpovídajícího hodnotě 0,10 operativní charakteristiky použitého přejímacího plánu (tedy pro pravděpodobnost přijetí dávky rovnou 0,10) se odchyluje od úsečky odpovídajícího bodu operativní charakteristiky přejímacího plánu doporučeného v příloze č. 2 o méně než 15%.

Pokud jde o kritérium pro kontrolu zaměřenou na střední hodnotu m a založenou na výpočtu směrodatné odchylky s , považuje se přejímací plán za srovnatelný s přejímacím plánem doporučeným v příloze č. 2 tehdy, jestliže se operativní charakteristika použitého přejímacího plánu liší od operativní charakteristiky přejímacího plánu doporučeného v příloze č.2 - přičemž u obou operativních charakteristik se na osu úseček nanáší ( Vn — m) / s - v bodě s pořadnicí 0,10 (tedy pro pravděpodobnost přijetí dávky rovnou 0,10) o méně než 0,05.

6. JINÉ KONTROLY

Touto vyhláškou není dotčena působnost dozorových a jiných orgánů státní správy stanovená zákonem.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 329/2000 Sb.

REFERENČNÍ METODY

Tato příloha stanoví postupy referenční metody pro aplikaci statistické přejímky dávek hotových balení k ověření, zda jsou splněny požadavky § 4 vyhlášky a části 5 její přílohy č. 1.

1. POŽADAVKY NA MĚŘENÍ SKUTEČNÝCH OBSAHŮ VÝROBKŮ V HOTOVÉM BALENÍ

Skutečné obsahy výrobků v hotovém balení se mohou měřit přímo pomocí vah nebo přístrojů pro měření objemu, nebo v případě kapalin nepřímo vážením hotově baleného výrobku a změřením jeho hustoty.

Nezávisle na použité metodě nesmí být odchylka měření skutečného obsahu výrobků v hotovém balení větší než jedna pětina přípustné záporné odchylky pro jmenovité množství výrobku v hotovém balení.

2. POŽADAVKY NA KONTROLU DÁVEK HOTOVÝCH BALENÍ

Kontrola hotových balení se uskutečňuje statistickou přejímkou a musí být realizována ve dvou částech:

- kontrolou skutečných obsahů každého hotového balení ve výběru a dále

- kontrolou založenou na průměrné hodnotě skutečných obsahů hotových balení ve výběru.

Dávka hotových balení se považuje za přijatelnou, jestliže výsledky obou těchto kontrol splňují současně příslušná přejímací kritéria.

Pro každou z těchto kontrol jsou k dispozici dva přejímací plány:

- jeden pro nedestruktivní zkoušení, tj. zkoušení, při kterém nedochází k otevření obalu,

- druhý pro destruktivní zkoušení, tj. zkoušení, při kterém je obal otevřen nebo zničen.

Z ekonomických a praktických důvodů musí být destruktivní zkoušení omezeno na absolutně nezbytné minimum, neboť účinnost přejímací kontroly při destruktivním zkoušení je menší než účinnost přejímací kontroly při nedestruktivním zkoušení.

Proto musí být destruktivní zkoušení použito jen tehdy, když je nedestruktivní zkoušení prakticky neproveditelné. Obecné pravidlo je, že destruktivní zkoušení se nesmí používat pro dávky, které obsahují méně než 100 jednotek.

2.1 Dávky hotových balení

2.1.1 Dávka určená ke kontrole musí obsahovat všechna hotová balení stejného jmenovitého množství, stejného typu a stejné výrobní šarže, která byla zabalena ve stejném místě. Velikost dávky se omezuje na množství, která jsou specifikována v dalším textu.

2.1.2 Tam, kde jsou hotová balení kontrolována na konci balicí linky, počet balení v každé dávce musí být roven maximálně hodinové produkci balicí linky bez jakéhokoliv omezení velikosti dávky. V ostatních případech musí být velikost dávky omezena na 10 000 jednotek.

2.1.3 U dávek obsahujících menší počet balení než 100, musí nedestruktivní zkoušení, pokud je realizováno, být uskutečněno stoprocentně.

2.1.4 Před realizací zkoušek podle bodů 2.2 a 2.3 se musí náhodným způsobem odebrat z dávky dostatečný počet hotových balení, aby se mohla uskutečnit kontrola vyžadující větší výběr.

Pro jinou kontrolu se musí potřebný výběr odebrat náhodně z tohoto prvního velkého výběru a vzorky se musí označit.

Tato operace označování se musí ukončit před zahájením operací měření.

2.2 Kontrola skutečných obsahů jednotlivých hotových balení

Minimální přijatelný obsah se vypočítá odečtením přípustné záporné odchylky pro dané obsahy od jmenovitého množství hotového výrobku.

Hotová balení v dávce, jejichž skutečné obsahy jsou menší než minimální přijatelný obsah, se považují za neshodná balení.

2.2.1 Nedestruktivní zkoušení musí být provedeno v souladu s přejímacím plánem dvojím výběrem specifikovaným v níže uvedené tabulce:

Počet kontrolovaných hotových balení v prvém výběru musí být roven rozsahu prvního výběru, který je uveden v přejímacím plánu. O dávce hotových balení se rozhodne takto:

- dávka se pro účely této kontroly musí považovat za přijatelnou, jestliže počet neshodných balení zjištěný v prvním výběru je roven číslu uvedenému v tabulce jako přejímací kritérium nebo je menší než toto číslo;

- dávka se pro účely této kontroly musí zamítnout, jestliže počet neshodných balení zjištěný v prvním výběru je roven číslu uvedenému v tabulce jako zamítací kritérium nebo je větší než toto číslo;

- o dávce nelze rozhodnout po kontrole prvního výběru a musí se vzít druhý výběr, jestliže počet neshodných balení zjištěný v prvním výběru je mezi číslem udávajícím přejímací kritérium a číslem udávajícím zamítací kritérium.

Neshodné jednotky zjištěné v prvním a druhém výběru se musí sečíst dohromady a stanovit souhrnný počet neshodných jednotek. O dávce hotových balení se rozhodne takto:

- po kontrole druhého výběru se dávka musí považovat pro účely této kontroly za přijatelnou, jestliže je souhrnný počet neshodných jednotek roven číslu uvedenému v tabulce jako přejímací kritérium po druhém výběru nebo je menší než toto číslo;

- po kontrole druhého výběru se dávka pro účely této kontroly musí zamítnout, jestliže je souhrnný počet neshodných jednotek roven číslu uvedenému v tabulce jako zamítací kritérium po druhém výběru nebo je větší než toto číslo.

Rozsah dávky hotových baleníVýběryPřejímací kritériumZamítací kritérium
pořadírozsahcelkový rozsah(v počtu neshodných balení ve výběru)
100 až 500První303013
Druhý306045
501 až 3 200První505025
Druhý5010067
3 200 a vícePrvní808037
Druhý8016089

2.2.2 Destruktivní zkoušení

Destruktivní zkoušení se musí provést v souladu s dále uvedeným přejímacím plánem jedním výběrem a musí se použít jen pro dávky, které mají 100 nebo více jednotek.

Počet kontrolovaných balení musí být 20 jednotek. O dávce hotových balení se rozhodne takto:

- dávka se pro účely této kontroly musí považovat za přijatelnou, jestliže počet neshodných jednotek zjištěný ve výběru je roven číslu uvedenému v tabulce jako přejímací kritérium nebo je menší než toto číslo;

- dávka se pro účely této kontroly musí zamítnout, jestliže počet neshodných jednotek zjištěný ve výběru je roven číslu uvedenému v tabulce jako zamítací kritérium nebo je větší než toto číslo.

Rozsah dávky hotových baleníRozsah výběruPřejímací kritériumZamítací kritérium
(v počtu neshodných balení ve výběru)
Jakýkoliv počet ( ≥ 100 )2012

2.3 Kontrola střední hodnoty skutečných obsahů jednotlivých balení tvořících dávku

2.3.1 Dávka hotových balení se pro účely této kontroly musí považovat za přijatelnou, jestliže výběrový průměr skutečných obsahů xi zjištěných v n hotových baleních ve výběru je větší než hodnota:

s
Vn - t (1 - α) .
√n

V tomto vzorci je:

Vn jmenovitý objem obsah hotového balení,

n počet hotových balení ve výběru pro tuto kontrolu,

s odhad směrodatné odchylky skutečných obsahů v dávce,

t (1-α) (1-α) - kvantil Studentova rozdělení pro δ = (n-1) stupňů volnosti.

2.3.2 Jestliže je Xi naměřená hodnota skutečného obsahu v i-té jednotce ve výběru, který obsahuje n jednotek, potom:

2.3.2.1 výběrový průměr hodnot naměřených ve výběru se získá pomocí vztahu:

2.3.2.2 a odhad směrodatné odchylky s skutečných obsahů balení v dávce pomocí těchto vztahů:

- součet druhých mocnin naměřených hodnot:

n
xi2 ,
i = 1

- druhá mocnina součtu naměřených hodnot:

n
(xi )2
i = 1

- a potom )2 ,

- rozdíl součtů:

- odhad rozptylu skutečných obsahů balení v dávce:

sc
v = —— ,
n - 1

- odhad směrodatné odchylky skutečných obsahů balení v dávce: s = √v .

2.3.3 Přejímací a zamítací kritéria pro dávku hotových balení pro kontrolu střední hodnoty:

2.3.3.1 Kritéria pro nedestruktivní zkoušení:

2.3.3.2 Kritéria pro destruktivní zkoušení:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 329/2000 Sb.

PŘÍPUSTNÉ JMENOVITÉ OBJEMY OBSAHU

Tato příloha stanoví přípustné jmenovité objemy obsahu pro hotová balení obsahující kapalné výrobky.

KapalinyJmenovitý objem obsahu v litrech
III
Povoleno trvalePovoleno dočasně
1. (a) Víno z čerstvých hroznů; čerstvý hroznový mošt, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu, včetně vína zhotoveného z nekvašené hroznové šťávy ve směsi s alkoholem, kromě vín zahrnutých do podskupin 22.05 A a B Společného celního sazebníku (dále jen HSCN) a likérových vín ; hroznový mošt kvasící nebo s kvašením zastaveným jinak, než přidáním alkoholu0,10-0,25 -0,375
0,50 - 0,75 - 1
1,5-2 -3
5 -6-9
10
0,187(1)-4-8
(b) Vína oprávněná používat následující označení původu: „Côtes du Jura", „Arbois", „ĽÉtoile" a Chäteu-Chalon"0,62
(c) Jiné nešumivé kvašené nápoje, např. jablečný mošt, hruškový mošt a medovina0,10 - 0,25 - 0,375
0,50 - 0,75 -10,35 - 0,70
(d) Vermuty a jiná vína z čerstvých hroznů aromatizované aromatickými výtažky; likérová vína1,5-2 -5
0,05 až 0,10
0,10-0,20-0,375
0,50 - 0,75 - 1
1,5-3 -5
2. (a) - Šumivá vína0,125-0,20-0,3750,10-0,25-0,70
- Vína v lahvích se zátkami „houbovitého" typu, které jsou drženy na místě pomocí přivázání nebo upevnění (pásky nebo spony) a vína jinak držená pod přetlakem nejméně 1 bar, ale menším než 3 bary, měřeno při teplotě 20 °C0,75 -1,5 -3
4,5-6 - 9
(b) Jiné kvašené šumivé nápoje, např. jablečný, hruškový mošt a medovina 0,10-0,20-0,3750,125
0,75-1 -1,5
3
3. (a) Pivo vyrobené ze sladu kromě kyselých piv0,25 - 0,33 - 0,500,35
0,75 - 1 - 2
(b) Kyselá piva, gueuze3 -4-5
0,25 - 0,375 - 0,75
4. Lihoviny; likéry a jiné alkoholické nápoje; složené alkoholické přípravky (známé pod názvem „koncentrované extrakty") pro výrobce nápojů0,02 - 0,03 - 0,04
0,05- 0,10 (*)
0,20 - 0,50 - 1
1,5 -2 -2,5
3
0,35 -0,70- 1,125(**)
4,5 - 5(**) - 10(**)
5. Ocet a náhražky octa0,25 - 0,50 - 0,75
1 -2-5
6. Olivové oleje, jiné jedlé oleje0,25 - 0,50 - 0,75
1 -2 -3
5 - 10
7. Mléko, čerstvé, které není koncentrované nebo slazené, kromě jogurtu, kefíru, sraženého mléka (tvarohu), syrovátky a jiného kysaného nebo acidofilního mléka0,20 - 0,25 - 0,500,10
0,75 - 1 - 2
Nápoje, jejichž základ tvoří mléko
8. (a) Vody, včetně minerálních vod a vod sycených oxidem uhličitým0,125 - 0,20 - 0,25všechny menší objemy
0,33 -0,50-0,750,20 - 0,35 - 0,45
1 -1,5-20,46 - 0,70 - 0,90
0,92-1,25
b) Limonáda, minerální vody s příchutí a vody s příchutí sycené oxidem uhličitým a jiné nealkoholické nápoje, které neobsahují mléko nebo mléčné tuky, kromě ovocných a zeleninových šťáv, které jsou zahrnuty do rozsahu skupiny, a koncentrátů0,125-0,20-0,25všechny menší objemy
0,33 -0,50-0,750,20 - 0,70
1 -1,5-2
(c) Nápoje označené jako nealkoholické aperitivy0,10
9. Ovocné šťávy (včetně hroznového moštu) nebo zeleninové šťávy, s přídavkem nebo bez přídavku cukru, ale nekvašené a bez obsahu alkoholu, ovocný nektar.0,125-0,20-0,25všechny menší objemy
0,33 -0,50-0,750,125-0,70-0,18
1 -1,5-20,35
(pouze v plechovkách)
(*) V případě alkoholických nápojů, do kterých byla přidána voda sycená oxidem uhličitým nebo sodovka, jsou všechny objemy menší než 0,10 litru povoleny trvale.
(**) Hodnoty určené výhradně pro obchodní použití.
(1) Hodnota, která se vztahuje pouze na spotřebu na palubě letadel, lodí a ve vlacích, a k prodeji v bezcelních obchodech.

POZNÁMKA:

Kapaliny uvedené v bodech 1 (a) a (b), 4, 8 (a) a (b) a 9 mohou být dány do prodeje jen v hotových baleních, která mají jmenovitý objem obsahu podle výše uvedené tabulky, a která splňují relevantní předpisy nebo vyhovují obvyklé obchodní praxi v členském státě původu kapaliny, ať už je balení prováděno v členském státě původu kapaliny, nebo v jiném státě.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření.

2) Vyhláška č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování.

3) Vyhláška č. 331/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky týkající se lahví používaných jako odměrné obaly pro hotově balené zboží.

4) § 9a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.

Přesunout nahoru