Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 325/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení, ve znění vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 67/1995 Sb.

Částka 90/2000
Platnost od 25.09.2000
Účinnost od 01.01.2001
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

325

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 25. srpna 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení, ve znění vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 67/1995 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 3 písm. d) zákona č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů:


Čl. I

Vyhláška č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení, ve znění vyhlášky č. 67/1995 Sb., se mění takto:

Dosavadní příloha Sazebník puncovních poplatků se nahrazuje novou přílohou Sazebník puncovních poplatků.


Čl . II

Přechodné ustanovení

Poplatky za úkony Puncovního úřadu objednané před nabytím účinnosti této vyhlášky se vyberou podle dosavadního Sazebníku puncovních poplatků.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Ministr:
doc. Ing. Grégr v. r.


Příloha k vyhlášce č. 53/1993 Sb.

Sazebník puncovních poplatků

PoložkaPředmět poplatku
I. Zkoušení ryzosti
a) tuzemské zboží za jeden gram slitiny
01stříbro (Ag)0,50
b) tuzemské a cizí zboží za jeden gram slitiny
02zlato (Au )6,-
03platina (Pt)10,-
c) cizí, staré a opravené zboží za jeden gram slitiny
04stříbro1,-
15za zkoušení jednoho kusu stříbrného zboží však nanejvýš100,-
d) staré a opravené zboží za jeden gram slitiny
05zlato40,-
06platina60,-
Poznámky:
a) poplatek se vybere, i když nedojde k označení předloženého zboží pro závady v předepsaném stavu nebo ryzosti,
b) u zboží, kde je kombinována slitina s jiným materiálem, se výše poplatku stanoví na základě kvalifikovaného odhadu hmotnosti drahého kovu, provedeného Puncovním úřadem,
c) přetřídí-li Puncovní úřad na žádost předkladatele položku tuzemského či cizího zboží na bezvadné a závadné kusy, vybere se poplatek v trojnásobné výši.
II. Úřední označení zboží puncovní značkou nebo jiným způsobem
a) za každý kus zboží
07stříbrného1-
08zlatého nebo platinového5,-
b) za každou značku
09při opravě puncovní značky nebo doznačení či stornu značky2-
III. Kvalitativní zjištění kovu na zkušebním kameni
10Ag, Au, Pt, obecný kov - zajedno vyzkoušení10,-
IV. Přibližné určení ryzosti slitin drahých kovů na zkušebním kameni
za každý kus zboží
11stříbro20,-
12zlato30,-
13platina50,-
V. Chemické stanovení ryzosti drahých kovů v mincích, dentálních a registrovaných klenotnických slitinách
14Ag titračně nebo kupelací60,-
17Au kupelací100,-
19Au a Ag kupelací150,-
20Au ve slitinách s obsahem niklu150,-
21platina a platinové kovy - za každý kov250,-
Poznámky:
a) poplatky za rozhodčí a konečné zkoušky jsou pětinásobné, za zkoušky opakované trojnásobné,
b) poplatky za opakované a konečné zkoušky nese ta strana, pro kterou je výsledek zkoušek nepříznivý.
VI. Ostatní analýzy drahých kovů
a) v kovových materiálech
22stanovení stříbra120,-
23stanovení zlata kupelací250,-
18stanovení Au mokrou cestou500,-
24stanovení Pt a platinových kovů - za každý kov1200,-
b) ve stěrech
25stanovení stříbra500,-
26stanovení zlata700,-
27stanovení Pt a platinových kovů - za každý kov1500,-
28stanovení Pt v katalyzátoru na nosiči6000,-
47stanovení stříbra v katalyzátoru na nosiči1000,-
c) v roztocích a chemikáliích
48stanovení stříbra400,-
49stanovení zlata600,-
50stanovení Pt a platinových kovů - za každý kov1200,-
d) stanovení kovů metodou ICP-OES
51jeden kov1000,-
52za každý další kov400,-
Poznámka:
Poznámky za oddílem V. platí obdobně i pro oddíl VI.
VII. Stanovení ryzosti a hmotnosti drahých kovů včetně ztavení do slitku
31Ag do 100 g200,-
32Ag nad 100 g do 1000 g600,-
33za každých dalších započatých 1000 g Ag300,-
35Au do 25 g200,-
29Au nad 25 g do 200 g400,-
36Au nad 200 g do 1000 g800,-
37za každých dalších započatých 1000 g Au400,-
38klenotnické slitiny Pt do 25 g630,-
30ostatní slitiny Pt do 25 g1300,-
Poznámka:
Podle charakteru nebo množství materiálu může být zakázka rozložena do více položek, z nichž každá bude účtována zvlášť.
VIII. Poplatky za ověření zkušebních pomůcek
40zkušební kyselina na Ag a Pt - za 50 ml25,-
41kyselina dusičná koncentrovaná a kyseliny na zlato 250/1000 a 333/1000 - za 50 ml10,-
42veškeré druhy lučavky královské - za 50 ml20,-
IX. Ostatní poplatky
44vyřízení požadavku na úkony poštou, mimo poštovného30,-
45vyhledání předmětu při ztrátě potvrzení20,-
Přesunout nahoru