Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 315/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty

Částka 88/2000
Platnost od 14.09.2000
Účinnost od 29.09.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

315

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 25. srpna 2000

o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, (dále jen "zákon") k provedení ustanovení § 13 odst. 3 a § 49 odst. 5 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) požadované technické a záchranné vybavení námořní jachty k námořní plavbě,

b) vymezení oblastí povolené námořní plavby námořní jachty s omezením vzdálenosti námořní plavby námořní jachty od pevniny nebo pobřeží,

c) podrobnosti o způsobu prokazování praxe, zkušební komisi a provádění zkoušek,

d) požadavky na znalosti žadatele,

e) druhy, vzory, platnost, rozsah oprávnění průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty a podmínky jejich vydávání,

f) platnost dříve vydaných průkazů způsobilosti.

ČÁST PRVNÍ

OBLASTI POVOLENÉ NÁMOŘNÍ PLAVBY NÁMOŘNÍ JACHTY A POŽADOVANÉ TECHNICKÉ A ZÁCHRANNÉ VYBAVENÍ NÁMOŘNÍ JACHTY

HLAVA I

VYMEZENÍ OBLASTÍ POVOLENÉ NÁMOŘNÍ PLAVBY NÁMOŘNÍ JACHTY

§ 2

Pro námořní jachty (dále jen "jachta") se vymezují tyto oblasti povolené námořní plavby (dále jen "oblast plavby"):

a) oblast plavby I zahrnuje rozsah námořní plavby jachty bez omezení plavby,

b) oblast plavby II zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením plavby do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie pevniny nebo pobřeží stanovené střední výškou přílivu (dále jen "pobřežní linie"),

c) oblast plavby III zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením plavby do vzdálenosti 20 námořních mil od pobřežní linie,

d) oblast plavby IV zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením plavby do 3 námořních mil od pobřežní linie,

e) oblast plavby V zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením do 0,75 námořní míle od pobřežní linie.

HLAVA II

POŽADOVANÉ TECHNICKÉ A ZÁCHRANNÉ VYBAVENÍ JACHTY K NÁMOŘNÍ PLAVBĚ

§ 3

Požadované technické vybavení

(1) Požadovaným technickým vybavením jachty k námořní plavbě je

a) signální vybavení,

b) protipožární vybavení,

c) navigační vybavení,

d) rádiové vybavení,

e) palubní vybavení.

(2) Technické vybavení podle odstavce 1 musí být ve stavu způsobilém pro užívání podle svého určení a v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů, (dále jen "mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána").1)

§ 4

Signální vybavení

Jachta musí být vybavena

a) navigačními světly,

b) denními znaky,

c) zařízením k podávání zvukových signálů,

d) pyrotechnickými prostředky s vyznačenou dobou použitelnosti, pro oblasti plavby I a II v počtu nejméně 6 kusů červených světlic nebo pochodní a 1 kusu kouřového oranžového signálu; pro oblasti plavby III, IV a V v počtu nejméně 3 kusů červených světlic nebo pochodní,

e) vodotěsnou elektrickou svítilnou, která je uzpůsobena pro signalizaci Morseovou abecedou, náhradní žárovkou a sadou náhradních baterií ve vodotěsném obalu,

f) vyhledávací svítilnou vhodnou pro použití při manévrování a záchranných akcích,

g) radarovým odražečem.

§ 5

Protipožární vybavení

(1) Jachta musí být vybavena

a) přenosným hasicím přístrojem připraveným pro zásah a uloženým ve vhodných držácích; hmotnost jeho náplně musí být nejméně 2 kg a nesmí překročit 6 kg,

b) požárním vědrem o objemu 5 - 10 litrů opatřeným lankem o délce, která umožňuje nabírání vody z paluby,

c) požární sekerou.

(2) Jachta bez zabudovaného motoru o celkové délce trupu větší než 12 metrů musí být vybavena 2 přenosnými hasicími přístroji splňujícími požadavky uvedené v odstavci 1 písm. a).

(3) Jachta se zabudovaným motorem musí být vybavena dalšími přenosnými hasicími přístroji o hmotnosti náplně stanovené v příloze č. 1.

(4) Jachta o celkové délce trupu větší než 12 metrů musí být vybavena 2 požárními vědry splňujícími požadavky uvedené v odstavci 1 písm. b).

§ 6

Navigační vybavení

(1) Jachta musí být vybavena

a) osvětleným magnetickým kompasem s tabulkou výchylky kompasu, umístěným tak, aby byl dobře viditelný z místa kormidelníka,

b) dalekohledem,

c) námořními mapami a publikacemi, které se vztahují k oblasti plavby jachty, ve znění všech platných oprav.

(2) Jachta, jejíž technická způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby I nebo II, musí být vybavena

a) optickým náměrníkem nebo ručním zaměřovacím kompasem,

b) chronometrem nebo přesnými hodinami,

c) astronavigačními tabulkami pro určování zeměpisné polohy jachty,

d) stopkami,

e) přístrojem pro měření rychlosti jachty,

f) sextantem,

g) aneroidem,

h) pomůckami pro práci na mapě.

(3) Jachta, jejíž technická způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby III, musí být vybavena optickým náměrníkem nebo ručním zaměřovacím kompasem.

§ 7

Rádiové vybavení

(1) Jachta musí být vybavena radiotelefonem umožňujícím spojení v rozsahu velmi krátkých vln.

(2) Jachta, jejíž technická způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby I nebo II, musí být vybavena přijímačem pro příjem informací o bezpečnosti námořní plavby a tísňovou radiobójí určující pozici v celosvětových námořních tísňových a bezpečnostních systémech (COSPAS-SARSAT, GMDSS).

(3) Jachta, jejíž způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby III, musí být vybavena přijímačem pro příjem informací o bezpečnosti námořní plavby.

§ 8

Palubní vybavení

(1) Jachta musí být vybavena

a) kotevním zařízením,

b) dvěma bidly s hákem,

c) dvěma vázacími lany,

d) pevným lanovím upevněným k trupu tak, aby bylo možno je rychle uvolnit ručně, nožem nebo nůžkami,

e) dvěma odrazníky na každém boku jachty,

f) ruční vodní pumpou,

g) vlečným lanem, jehož délka je nejméně 2 délky jachty,

h) vrhacím lankem,

i) bezpečnostním lanem na obou bocích jachty,

j) lékárničkou pro poskytnutí první pomoci ve vodotěsném obalu,

k) náhradními díly pro opravy,

l) soupravou základního nářadí,

m) nádobami na třídění odpadů.

(2) Na jachtě musí být vyvěšen na přístupném místě postup určující způsob odstraňování odpadů z jachty na moři. Vzor vývěsky je uveden v příloze č. 2.

§ 9

Požadované záchranné vybavení

(1) Jachta musí být vybavena

a) 2 záchrannými kruhy nebo podkovami s vyznačeným jménem jachty a názvem rejstříkového přístavu, umístěnými na obou bocích jachty se snadno dostupným a rychle uvolnitelným upevněním,

b) záchrannými vestami v počtu odpovídajícímu počtu osob na jachtě za námořní plavby.

(2) Jeden záchranný kruh nebo podkova musí být opatřen plovoucím záchranným lankem o nejmenší délce 20 metrů. Druhý záchranný kruh nebo podkova musí být opatřen samozažíhacím světlem nebo kombinovanou světelno-dýmovou bójí.

(3) Jachta, jejíž způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby I nebo II, musí být vybavena záchranným vorem, který unese osoby v počtu udaném v rejstříkovém listu.

(4) Jachta, jejíž způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby III nebo IV, musí být vybavena člunem se vztlakovými komorami, který unese osoby v počtu udaném v rejstříkovém listu i při plném zalití vodou.

(5) Jachta, jejíž způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby I, II, III nebo IV, musí být vybavena bezpečnostním pásem s lanem. Pro oblast plavby I, II nebo III musí počet bezpečnostních pásů odpovídat nejméně polovině osob na jachtě za námořní plavby.

(6) Požadované záchranné vybavení musí být ve stavu způsobilém pro užívání podle svého určení a v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.1)

ČÁST DRUHÁ

PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ NÁMOŘNÍ JACHTY

HLAVA I

DRUHY, VZORY A ROZSAH OPRÁVNĚNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ NÁMOŘNÍ JACHTY

§ 10

(1) Druhy průkazů způsobilosti k vedení námořní jachty v oblasti plavby (dále jen "průkaz") se rozlišují podle rozsahu oprávnění:

a) průkaz s oprávněním A zahrnuje námořní plavbu jachty bez omezení plavby,

b) průkaz s oprávněním B zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením plavby do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie,

c) průkaz s oprávněním C zahrnuje námořní plavbu jachty o maximální délce trupu do 16 m s omezením plavby do 20 námořních mil od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 6 stupňů Beaufortovy stupnice.

(2) Držitel průkazu je oprávněn k vedení jachty při provozování námořní plavby v rámci oprávnění, které je vyznačeno v průkazu.

(3) Podle druhu pohonu jachty, k jejímuž vedení je průkaz určen, vyznačí Námořní úřad (dále jen "Úřad") v průkazu údaj "s omezením na motorové jachty" nebo "bez omezení".

(4) Vzor průkazu je uveden v příloze č. 3.

(5) Úřad vede evidenci průkazů.

HLAVA II

PODMÍNKY VYDÁVÁNÍ PRŮKAZŮ

§ 11

(1) Úřad vydává průkaz na základě písemné žádosti o vydání průkazu.

(2) Žádost o vydání průkazu musí být doložena

a) osvědčením o úspěšně složené zkoušce,

b) dokladem o praxi na jachtě,

c) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3 měsíců,

d) barevnou fotografií o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele,

e) dokladem o zaplacení správního poplatku,2)

f) kopií platného průkazu, je-li žadatel jeho držitelem.

Vydání průkazů

§ 12

Průkaz s oprávněním C se vydá fyzické osobě, která

a) prokázala odbornou způsobilost k vedení jachty úspěšným složením zkoušky a praxí na jachtě v délce námořní plavby nejméně 100 námořních mil pod dohledem velitele jachty,

b) prokázala zdravotní způsobilost k vedení jachty,

c) dosáhla věku 18 let,

d) je způsobilá k právním úkonům,

e) zaplatila správní poplatek.2)

§ 13

Průkaz s oprávněním B se vydá fyzické osobě, která

a) je držitelem platného průkazu s oprávněním C,

b) prokázala odbornou způsobilost k vedení jachty úspěšným složením zkoušky a praxí na jachtě v délce námořní plavby nejméně 1 000 námořních mil ve funkci velitele jachty a nejméně 1 500 námořních mil ve vzdálenosti více než 20 námořních mil od pobřežní linie pod dohledem velitele jachty,

c) prokázala zdravotní způsobilost k vedení jachty,

d) zaplatila správní poplatek.2)

§ 14

Průkaz s oprávněním A se vydá fyzické osobě, která

a) je držitelem platného průkazu s oprávněním B,

b) prokázala odbornou způsobilost k vedení jachty úspěšným složením zkoušky a praxí na jachtě v délce námořní plavby nejméně 5 000 námořních mil ve vzdálenosti více než 20 námořních mil od pobřežní linie ve funkci velitele jachty,

c) prokázala zdravotní způsobilost k vedení jachty,

d) zaplatila správní poplatek.2)

HLAVA III

ZKUŠEBNÍ KOMISE, ZKOUŠKY A POŽADAVKY NA ZNALOSTI ŽADATELE

§ 15

Zkouška k prokázání odborné způsobilosti k vedení jachty v oblasti plavby (dále jen "zkouška") se skládá před zkušební komisí tvořenou nejméně 4 zkušebními komisaři, jejíhož předsedu, který řídí činnost komise, a další členy zkušební komise jmenuje Úřad.

§ 16

(1) Zkušebním komisařem oprávněným ověřovat znalosti z odborností uvedených v § 18 odst. 1 může být osoba, která je sama odborně způsobilá v těchto odbornostech.

(2) Zkušebním komisařem oprávněným ověřovat znalosti z odborností uvedených v § 18 odst. 2 (dále jen "jachetní instruktor") může být osoba, která je držitelem platného průkazu s oprávněním A nebo B.

(3) Zkušebním komisařem oprávněným ověřovat znalosti ze základů poskytování první pomoci může být

a) lékař,

b) vyšší zdravotnický pracovník v oboru diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná dětská sestra nebo diplomovaná porodní asistentka,

c) střední zdravotnický pracovník v oboru zdravotnický záchranář, všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, zdravotní sestra, ženská sestra nebo sestra pro intenzivní péči; předpokladem je, že od doby výkonu jejich aktivní činnosti neuplynula u lékaře doba delší 5 let a u ostatních zdravotnických pracovníků doba delší 2 let.

§ 17

(1) Zkouškou k získání průkazu s oprávněním C se ověřují teoretické a praktické znalosti podle § 18.

(2) Zkouškou k získání průkazu s oprávněním A nebo B se ověřují teoretické znalosti podle § 18 odst. 1.

§ 18

(1) Požadované teoretické znalosti:

a) základy námořního práva a mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů, (dále jen "pravidla o zabránění srážkám na moři"),3)

b) plavební nauka

1. v ovládání jachet s oplachtěním vybavených motorovým pohonem, má-li být průkaz způsobilosti určen k vedení jachet bez omezení, nebo

2. v ovládání jachet motorových bez oplachtění, má-li být průkaz způsobilosti omezen na vedení jachet motorových,

c) námořní navigace,

d) meteorologie,

e) základy angličtiny,

f) základy poskytování první pomoci.

(2) Tematické okruhy zkušebních otázek ověřujících požadované teoretické znalosti podle odstavce 1 jsou uvedeny v části A přílohy č. 4 k této vyhlášce.

(3) Požadované praktické znalosti, které se ověřují na jachtě na moři:

a) příprava na plavbu,

b) manévrování s jachtou,

c) vedení plavby,

d) řešení mimořádných situací.

§ 19

(1) Zkouška se provádí na základě vyplněné přihlášky fyzické osoby (dále jen "uchazeč") podané u Úřadu. Vzor přihlášky je uveden v příloze č. 5.

(2) Uchazeč do 15 dnů ode dne doručení přihlášky obdrží vyrozumění o termínu zkoušky.

§ 20

(1) Zkouška se skládá v českém jazyce.

(2) Uchazeč může přistoupit k ověření teoretických znalostí až po ověření praktických znalostí jachetním instruktorem, je-li ověření praktických znalostí požadováno. O průběhu ověření praktických znalostí uchazeče podá jachetní instruktor písemnou zprávu ostatním členům zkušební komise.

(3) Znalosti z odborností uvedených v § 18 odst. 1 se ověřují ústním přezkoušením po předchozím úspěšně úspěšném vypracovaní písemné úlohy z námořní navigace. Při ústním přezkoušení odpovídá uchazeč na 5 otázek z každé odbornosti podle druhu odborné způsobilosti, kterou uchazeč prokazuje.

(4) Podrobnosti o provádění zkoušky stanoví zkušební řád, který je uveden v části B přílohy č. 4 k této vyhlášce.

§ 21

Jestliže uchazeč prokázal požadované znalosti při řešení teoretických a praktických úkolů, je hodnocen klasifikačním stupněm vyhověl, v opačném případě klasifikačním stupněm nevyhověl. Klasifikačním stupněm nevyhověl je rovněž hodnocen uchazeč, jestliže se bez řádné omluvy nedostavil ke zkoušce nebo během zkoušky odstoupil.

§ 22

Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce se vydá v den ústního přezkoušení znalostí podle § 20 odst. 3 uchazeči hodnocenému klasifikačním stupněm vyhověl. Osvědčení má tyto náležitosti:

a) jméno, příjmení a rodné číslo nebo datum narození uchazeče,

b) číslo osvědčení,

c) označení druhu průkazu, k jehož vydání uchazeč prokázal odbornou způsobilost,

d) datum vydání osvědčení a podpis předsedy zkušební komise.

§ 23

Uchazeči hodnocenému klasifikačním stupněm nevyhověl vydá zkušební komise doklad o prokázaných znalostech z odborností podle § 18, které při opakované zkoušce uskutečněné nejdříve po 2 měsících již nebudou ověřovány.

HLAVA IV

ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ PRAXE

§ 24

Délka praxe na jachtě se prokazuje

a) výpisem z lodního deníku, který je potvrzený velitelem jachty nebo námořním úřadem pobřežního státu, nebo

b) listinou se zápisy praxe na jachtě (např. jachtařskou knížkou), které provedl výhradně velitel jachty.

HLAVA V

PLATNOST PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI VELITELE NÁMOŘNÍ JACHTY

§ 25

Doba platnosti a podmínky prodloužení platnosti průkazu

(1) Doba platnosti průkazu je 10 let a lze ji na základě písemné žádosti držitele průkazu předložené Úřadu před skončením doby platnosti průkazu prodloužit. Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození (dále jen "osobní data") a místo trvalého pobytu žadatele.

(2) Žádost o prodloužení doby platnosti průkazu podle odstavce 1 musí být doložena

a) dokladem osvědčujícím praxi na jachtě v délce námořní plavby nejméně 500 námořních mil ve funkci velitele námořní jachty v posledních 10 letech před skončením doby platnosti tohoto průkazu,

b) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3 měsíců,

c) dokladem o zaplacení správního poplatku,2)

d) barevnou fotografií o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele.

(3) Žadateli o prodloužení doby platnosti průkazu s oprávněním

a) B, který nepředloží doklad osvědčující praxi na jachtě podle odstavce 2 písm. a), bude vystaven průkaz s oprávněním C,

b) A, který nepředloží doklad osvědčující praxi na jachtě podle odstavce 2 písm. a), bude vystaven průkaz s oprávněním B.

§ 26

Zánik platnosti průkazu

Platnost průkazu zaniká

a) uplynutím doby platnosti průkazu,

b) ztrátou zdravotní způsobilosti držitele průkazu,

c) smrtí držitele průkazu.


ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Platnost dříve vydávaných průkazů způsobilosti

§ 27

Průkazy způsobilosti k vedení rekreačních plavidel vydané před účinností této vyhlášky Ministerstvem dopravy a spojů (dále jen "průkaz ministerstva") a mezinárodní průkazy způsobilosti k vedení rekreačních plavidel pro oblast 2.0, 2.1, 2.2 nebo 3.0 (dále jen "průkaz způsobilosti") vydané před účinností této vyhlášky Státní plavební správou platí do doby vyznačené platnosti, nejdéle do 1. července 2003.

§ 28

(1) Držiteli průkazu ministerstva pro oblast A, B nebo C po uplynutí doby platnosti průkazu ministerstva Úřad průkaz ministerstva podle § 27 vymění za průkaz s odpovídajícím oprávněním na základě písemné žádosti obsahující osobní data a místo trvalého pobytu žadatele.

(2) Žádost o výměnu průkazu ministerstva musí být doložena

a) průkazem ministerstva, který je určen k výměně,

b) dokladem osvědčujícím praxi na jachtě v posledních 3 letech před podáním žádosti o výměnu průkazu ministerstva,

c) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3 měsíců,

d) platným všeobecným průkazem radiotelefonisty nebo platným omezeným průkazem radiotelefonisty, jedná-li se o žádost o výměnu průkazu ministerstva za průkaz s oprávněním C,

e) dokladem o zaplacení správního poplatku,2)

f) barevnou fotografií o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele.

§ 29

(1) Držiteli průkazu způsobilosti pro oblast 2.0 po uplynutí doby platnosti průkazu způsobilosti Úřad průkaz způsobilosti podle § 27 vymění za průkaz s oprávněním C na základě písemné žádosti obsahující osobní data a místo trvalého pobytu žadatele.

(2) Žádost o výměnu průkazu způsobilosti pro oblast 2.0 musí být doložena

a) platným průkazem způsobilosti pro oblast 2.0,

b) osvědčením o úspěšně vykonané zkoušce z pravidel o zabránění srážkám na moři, navigace, základů angličtiny a základů poskytování první pomoci,

c) dokladem osvědčujícím praxi na jachtě v délce námořní plavby nejméně 100 námořních mil v posledních 3 letech před podáním žádosti,

d) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3 měsíců,

e) platným všeobecným průkazem radiotelefonisty nebo platným omezeným průkazem radiotelefonisty,

f) dokladem o zaplacení správního poplatku.2)

§ 30

(1) Držiteli průkazu způsobilosti pro oblast 2.1 nebo 2.2 po uplynutí doby platnosti průkazu způsobilosti Úřad průkaz způsobilosti podle § 27 vymění za průkaz s oprávněním C na základě písemné žádosti obsahující osobní data a místo trvalého pobytu žadatele.

(2) Žádost o výměnu průkazu způsobilosti pro oblast 2.1 nebo 2.2 za průkaz s oprávněním C musí být doložena

a) platným průkazem způsobilosti pro oblast 2.1 nebo 2.2,

b) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3 měsíců,

c) platným všeobecným průkazem radiotelefonisty nebo platným omezeným průkazem radiotelefonisty,

d) dokladem o zaplacení správního poplatku.2)

§ 31

(1) Držiteli průkazu způsobilosti pro oblast 2.1 nebo 2.2 po uplynutí doby platnosti průkazu způsobilosti Úřad průkaz způsobilosti podle § 27 vymění za průkaz s oprávněním B na základě písemné žádosti obsahující osobní data a místo trvalého pobytu žadatele.

(2) Žádost o výměnu průkazu způsobilosti pro oblast 2.1 nebo 2.2 za průkaz s oprávněním B musí být doložena

a) platným průkazem způsobilosti pro oblast 2.1 nebo 2.2,

b) osvědčením o úspěšně vykonané zkoušce, jedná-li se o držitele průkazu způsobilosti pro oblast 2.1,

c) osvědčením o úspěšně vykonané zkoušce z pravidel o zabránění srážkám na moři, navigace, základů angličtiny a zdravotní péče, jedná-li se o držitele průkazu způsobilosti pro oblast 2.2,

d) osvědčením o úspěšně vykonané zkoušce, jedná-li se o držitele průkazu způsobilosti pro oblast 2.2, který neprokáže praxi na jachtě 500 námořních mil v posledních 3 letech před podáním žádosti podle písmena e),

e) dokladem osvědčujícím praxi na jachtě v délce námořní plavby nejméně 1 000 námořních mil, z toho nejméně 500 námořních mil v posledních 3 letech před podáním žádosti,

f) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3 měsíců,

g) platným všeobecným průkazem radiotelefonisty,

h) dokladem o zaplacení správního poplatku.2)

§ 32

(1) Držiteli průkazu způsobilosti pro oblast plavby 3.0 po uplynutí doby platnosti průkazu způsobilosti Úřad průkaz způsobilosti podle § 27 vymění za průkaz s oprávněním A na základě písemné žádosti obsahující osobní data a místo trvalého pobytu žadatele.

(2) Žádost o výměnu průkazu způsobilosti pro oblast plavby 3.0 musí být doložena

a) platným průkazem způsobilosti pro oblast plavby 3.0,

b) osvědčením o úspěšně vykonané zkoušce z pravidel o zabránění srážkám na moři a základů angličtiny,

c) dokladem osvědčujícím praxi na jachtě v délce námořní plavby nejméně 2 500 námořních mil, z toho nejméně 500 námořních mil v posledních 5 letech před podáním žádosti,

d) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3 měsíců,

e) platným všeobecným průkazem radiotelefonisty,

f) dokladem o zaplacení správního poplatku.2)

(3) Držiteli průkazu způsobilosti pro oblast plavby 3.0, který neprokáže praxi podle odstavce 2 písm. c), Úřad tento průkaz vymění za průkaz s oprávněním B.

§ 33

Pro posuzování zdravotní způsobilosti velitele námořní jachty platí přiměřeně ustanovení zvláštního právního předpisů o zdravotní způsobilosti členů posádky námořní obchodní lodě.

§ 34

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 135/2013 Sb. Čl. II

1. Průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty v oblasti plavby s oprávněním C podle § 10 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 315/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty v oblasti plavby s oprávněním C podle § 10 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 315/2000 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Požádá-li držitel průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty v oblasti plavby s oprávněním C podle § 10 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 315/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, o výměnu průkazu, Námořní úřad tento průkaz vymění za průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty v oblasti plavby s oprávněním C podle § 10 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 315/2000 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky. Námořní úřad před provedením výměny průkazu způsobilosti podle věty první odebere žadateli průkaz způsobilosti, který je vyměňován.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 294/2018 Sb. Čl. II

Průkazy způsobilosti k vedení námořní jachty vydané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky pozbývají platnosti uplynutím doby, na kterou byly vydány.


Ministr:
Ing. Schling v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 315/2000 Sb.

Hmotnost náplně v dalších hasicích přístrojích

Instalovaný výkon motoru v kW Nejmenší požadovaná hmotnost náplně v kg
do 50 kW 2
do 100 kW 4
nad 100 kW za každých dalších započatých 100 kW 2

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 315/2000 Sb.

Odstraňování odpadů z jachet na moři

Druhy odpadů
Garbage Type
Mimo zvláštní oblasti
Outside Special Areas
Ve zvláštních oblastech1)
In Special Areas
1. výrobky z umělých hmot včetně lan z umělých vláken a plastových pytlů na odpadky
(Plastic - including synthetic ropes, plastic garbage bags)
odstraňování zakázáno / disposal prohibited odstraňování zakázáno / disposal prohibited
2. papírový, textilní, kovový a skleněný odpad
(Paper, rags, metal and glass garbage)
odstraňování povoleno ve vzdálenosti větší než 12 nm od pobřeží / not less than 12 nm offshore odstraňování zakázáno / disposal prohibited
3. Potravinový odpad
(Food waste)
odstraňování povoleno ve vzdálenosti větší než 12 nm od pobřeží / not less than 12 nm offshore odstraňování povoleno ve vzdálenosti větší než 12 nm od pobřeží / not less than 12 nm offshore

Veškeré odpady shromážděné ve zvláštních nádobách na jachtě se ukládají v přístavních sběrných zařízeních.

All garbage collected in special vessels on board of the yacht should be disposed in the port garbage containers.

1) Zvláštní oblasti jsou, v souladu s pravidlem 5 přílohy V. Protokolu 1978 k Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL), 1973, oznámeným pod č. 71/1995 Sb., tyto oblasti: Středozemní moře, Baltské moře, Černé moře, Rudé moře, Perský záliv, Severní moře, antarktická oblast jižně od 60. rovnoběžky jižní šířky a Karibské moře.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 315/2000 Sb.

Vzor průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty

Vzor průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 315/2000 Sb.

Okruhy zkušebních otázek a zkušební řád teoretické části zkoušky

A. Tematické okruhy zkušebních otázek

1. Základy námořního práva a Úmluvy o mezinárodních Pravidlech COLREG

Okruhy otázek jsou společné pro všechna oprávnění A, B i C.

1.1. Okruhy otázek z Pravidel COLREG

1.1.1. Platnost pravidel COLREG, základní pojmy: plachetnice, loď se strojním pohonem, loď provádějící lov ryb (rybářská loď), loď s omezenou manévrovací schopností, neovladatelná loď, loď omezená svým ponorem, lodě ve vzájemném dohledu, loď za plavby, snížená viditelnost. Signály pro upoutání pozornosti, nouzové signály.

1.1.2. Nepřetržité pozorování za plavby, bezpečná rychlost, nebezpečí srážky. Úzká plavební dráha a systém rozdělené plavby. Vzájemné vyhýbání se plachetnic, předjíždění, lodě plující proti sobě, křižování.

1.1.3. Činnost lodě, která uvolňuje cestu, a činnost lodě, které je cesta uvolňována. Vzájemné povinnosti plavidel a plavba v podmínkách snížené viditelnosti. Zvukové signály při snížené viditelnosti: lodě se strojním pohonem, plachetnice, rybářské lodě, vlečení, lodě zakotvené a lodě nasedlé na dno.

1.1.4. Definice světel, světla lodí se strojním pohonem za plavby, vlečení a tlačení lodí. Světla plachetnice a veslice za plavby, světla rybářských lodí. Světla neovladatelné lodě, zakotvené lodě a lodě nasedlé na dno. Světla lodě s omezenou manévrovací schopností a lodě omezené svým ponorem, světla lodivodského plavidla.

1.2. Okruhy otázek z českého námořního práva

1.2.1. Přehled českých právních předpisů upravujících problematiku námořního práva (zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, vyhláška č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty, vyhláška č. 277/2000 Sb., o užívání vlajek, vyhláška č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel).

1.2.2. Námořní jachty jako druh rekreačního plavidla, podstata práva vlajky, námořní rejstřík a hlavní zapisované údaje, rejstříkový list. Technická způsobilost námořní jachty, rejstříkový přístav a označení jachty, povinné doklady na jachtě.

1.2.3. Povinnosti a oprávnění velitele jachty. Zásady vyvěšování státní vlajky na jachtách, užívání jiných vlajek, vyvěšování vlajek jiných států, rozměry vlajky. Seznam posádky.

1.2.4. Druhy průkazů způsobilosti k vedení jachty, podmínky pro vydání průkazu způsobilosti k vedení jachty. Kontroly na jachtě při najetí a opuštění přístavu. Doklady, které nutno předložit při najetí a opuštění přístavu.

1.2.5. Poskytnutí pomoci na moři, poskytnutí pomoci v nouzi, právní následky poskytnutí pomoci v nouzi. Nehody na moři, postup při srážce plavidel, srážka s jinou jachtou, srážka se zakotvenou nebo vyvázanou jachtou.

1.3. Okruhy otázek z mezinárodního námořního práva

1.3.1. Úmluva SOLAS - Kapitola 5 - navigační vybavení plavidla (možno odpovídat podle vyhlášky č. 315/2000 Sb.). Organizace záchranné služby na moři, záchrana osob a majetku na moři. Námořní varování.

1.3.2. Úmluva UNCLOS - právní režim plavby na volném moři a v pobřežních vodách. Role státu vlajky ve vztahu k plavidlu, pod jehož vlajkou je registrované.

1.3.3. Úmluva MARPOL. Příloha IV. a V. zacházení s odpadky a odpadními vodami. Tabulka vyhazování odpadků (možno odpovídat podle vyhlášky č. 315/2000 Sb.).

1.3.4. Druhy pojištění jachty, pojištění posádky. Srážka plavidel: vzájemná pomoc, výměna informací, odpovědnost plavidla, nahlášení srážky.

2. Plavební nauka v ovládání jachet s oplachtěním vybavených motorovým pohonem, nebo v ovládání jachet motorových bez oplachtění

2.1. Okruhy otázek k získání průkazu s oprávněním C

2.1.1. Názvosloví částí jachty, hlavní rozměry, druhy takeláže*, příčná a směrová stabilita.

2.1.2. Aerodynamická a hydrodynamická síla, rovnováha sil a momentů.

2.1.3. Bezpečnostní vybavení jachty - individuální záchranné prostředky, pyrotechnické prostředky.

2.1.4. Příčiny požárů a prevence, protipožární prostředky.

2.1.5. Syntetická lana na jachtě, druhy základních uzlů, stálé lanoví* a okutí, druhy ocelových lan, spojování lan s okutím.

2.1.6. Příprava jachty k plavbě - kontrola vybavení a funkčnosti zařízení.

2.1.7. Zásady manévrování plachetnicí - stavění plachet, návětrnost a závětrnost plachetnice, refování plachet za plavby, základní obraty.*

2.1.8. Vyvázání jachty u břehu, druhy kotev, zakotvení jachty.

2.1.9. Manévr muž přes palubu, opuštění jachty.

2.1.10. Nasednutí jachty na dno.

2.1.11. Základní rozlišení používaných motorů, druhy chlazení, palivová instalace, výměna oleje a filtrů, kontrolní přístroje.

2.1.12. Druhy lodních vrtulí, jejich vliv na plavbu.

2.1.13. Elektrická instalace na jachtě - akumulátory a jejich údržba, kapacita akumulátorů, dobíjení akumulátorů.

2.1.14. Druhy vařičů, kontrola a údržba plynové instalace na lodi.

2.1.15. Zdroje nebezpečí a rizika v prostorách námořní jachty nebo související s její plavbou.

* při zkoušce s omezením pouze na ovládání jachet motorových bez oplachtění se tato témata vynechávají

2.2. Okruhy otázek k získání průkazu s oprávněním B

Okruhy zkušebních otázek uvedených v bodě 2.1. a dále:

2.2.1. Příčná, podélná a dynamická stabilita jachty.

2.2.2. Záchranný vor a jeho použití, radiobóje EPIRB - základní informace o funkci a přivolání pomoci.

2.2.3. Systém hlídek na jachtě za plavby, procvičování záchranných manévrů, kontrola a údržba jachty za plavby.

2.2.4. Vlečení - druhy vlečení, mořská kotva a její použití, vlečení lan za těžkého počasí.

2.2.5. Příprava jachty a posádky k plavbě za těžkého počasí, ustavení jachty pod plachtami do driftu*, plavba motorovou jachtou v těžkém počasí, příčiny převržení jachty a možná prevence.

2.2.6. Zásobení jachty na delší plavbu, zásady výživy, systém pitné a užitkové vody.

2.2.7. Havárie takeláže*, kormidelního zřízení, zatékání do jachty.

* při zkoušce s omezením pouze na ovládání jachet motorových bez oplachtění se tato témata vynechávají

2.3. Okruhy otázek k získání průkazu s oprávněním A

Okruhy zkušebních otázek uvedených v bodě 2.2. a dále:

2.3.1. Druhy nouzových a havarijních situací: srážka, požár, poškození takeláže* a činnost při jejich vyskytnutí.

2.3.2. Základní zásady ochrany mořského prostředí před znečištěním.

* při zkoušce s omezením pouze na ovládání jachet motorových bez oplachtění se tato témata vynechávají

3. Námořní navigace

Zkouška se skládá ze dvou částí: písemné a ústní.

3.1. Okruhy otázek k získání průkazu s oprávněním C

3.1.1. Písemná část

Navigační úloha:

Určení výchozí polohy ze dvou náměrů a z této polohy plavba daným kurzem kompasovým a danou rychlostí plavby při zahrnutí deklinace a působení větru. Po určité době plavby je dán záměr plout do nově stanoveného cíle - výpočet odpovídajícího kompasového kurzu (s ohledem na deklinaci a působení větru).

3.1.2. Ústní část

3.1.2.1. Základní informace o Zemi - osa, póly, rovník, rovnoběžka, poledník, zeměpisná šířka a zeměpisná délka.

3.1.2.2. Vzdálenosti v navigaci, jednotka rychlosti plavby, způsob měření rychlosti jachty, způsob měření hloubky, okružní systém značení směru.

3.1.2.3. Pojem deklinace, její výpočet v daném roce, značení na mapách.

3.1.2.4. Působení větru na jachtu za plavby, výpočet kurzu vodou z kurzu kompasového a výpočet kurzu kompasového z kurzu vodou, stanovení velikosti snosu větrem na jachtě.

3.1.2.5. Poziční linie, určení polohy jachty ze dvou náměrů, ze dvou nesoučasných náměrů na jeden objekt.

3.1.2.6. Rozdělení námořních map podle použití; titul, měřítko, datum a číslo námořní mapy; značení hloubek na námořní mapě, kontury dna, používané znaky a zkratky na námořní mapě.

3.1.2.7. Majáky a názvy a zkratky charakteristiky jejich světel. Práce se Seznamem světel, význam jednotlivých rubrik. Nominální, geografický a skutečný dosah světla, sektory světel.

3.1.2.8. Systém navigačního značení IALA A.

3.1.2.9. Práce na mapě, lodní deník a jeho vyplňování.

3.1.2.10. Základy systému satelitního určení polohy GPS, body změny kurzu.

3.2. Okruhy otázek k získání průkazu s oprávněním B

3.2.1. Písemná část

Navigační úloha:

a) Určení výchozí polohy ze dvou náměrů a z této polohy plavba do zadané polohy. Ze změřeného kurzu dnového (směru plavby) výpočet kurzu kompasového při zahrnutí deklinace, působení větru a podle data plavby a místa plavby určení přílivového proudu a jeho zahrnutí do výpočtu.

b) Výpočet časového rozpětí vplutí jachty do přílivového přístavu - základní a sekundární přístavy.

3.2.2. Ústní část

3.2.2.1. Princip Merkatorovy projekce.

3.2.2.2. Rychlost jachty vodou a nad dnem, uplutá vzdálenost po vodě a nad dnem, vliv mořských proudů na rychlost a směr plavby.

3.2.2.3. Výpočet kurzu dnového (směru plavby) z kurzu kompasového a kurzu kompasového z kurzu dnového (směru plavby).

3.2.2.4. Stanovení směru a velikosti přílivového proudu z navigačních map a atlasů přílivových proudů.

3.2.2.5. Přílivy. Základní pojmy, přílivová křivka. Výpočty přílivů, tabulky přílivů, výpočet výšky přílivu pro standardní a sekundární přístavy.

3.2.2.6. Dvanáctinové pravidlo pro určení výšky přílivu.

3.2.2.7. Princip činnosti radaru. Navigační využití radaru. Určování nebezpečí srážky na radaru.

3.2.2.8. Navigační využití GPS. Přesnost určení polohy GPS. Korekce polohy GPS dle map.

3.2.2.9. Princip radiobóje EPIRB, použití systému Navtex.

3.3. Okruhy otázek k získání průkazu s oprávněním A

3.3.1. Písemná část

Navigační úloha:

a) Určení parametrů astronomické poziční linie z měření výšky Slunce, Měsíce, významných hvězd a planet.

b) Výpočet kurzu a vzdálenosti mezi dvěma polohami pomocí Merkatorova trojúhelníku.

3.3.2. Ústní část

3.3.2.1. Rozdíl zeměpisné šířky a délky, plavba po rovnoběžce.

3.3.2.2. Loxodroma a princip plavby po loxodromě, loxodromický a Merkatorův trojúhelník, výpočet parametrů loxodromy.

3.3.2.3. Sestrojení sítě souřadnic Merkatorovy mapy.

3.3.2.4. Princip a funkce sextantu, chyby sextantu a jejich odstranění, případně zahrnutí do výpočtu změřeného úhlu, použití sextantu v terestrické navigaci.

3.3.2.5. Nebeská sféra, systém nebeských souřadnic, souřadnice nebeských těles.

3.3.2.6. Astronomická ročenka a navigační tabulky, výpočet místního hodinového úhlu (LHA), deklinace a oprava změřené výšky Slunce, Měsíce, významných hvězd a planet.

3.3.2.7. Měření času na jachtě, časová pásma, Greenwichský čas, místní čas a vzájemné přepočty, změna data při překročení poledníku linie datové změny.

3.3.2.8. Určení zeměpisné šířky v momentě kulminace Slunce, určení celkové opravy kompasu z azimutu nebeských těles.

3.3.2.9. Stanovení polohy jachty z astronomických pozičních linií.

4. Meteorologie

4.1. Okruhy otázek k získání průkazu s oprávněním C

4.1.1. Zemská atmosféra, základní meteorologické prvky a jevy, počasí a podnebí.

4.1.2. Změna teploty vzduchu s nadmořskou výškou, inverze, teplotní pásma Země.

4.1.3. Tlak vzduchu - jednotky tlaku vzduchu, měření tlaku vzduchu, změna tlaku vzduchu s nadmořskou výškou, izobara a tlakové útvary.

4.1.4. Směr větru v tlakových útvarech, rychlost větru, Beaufortova stupnice, mořská a pevninská bríza, lokální větry - bora, sirocco, mistral, meltemi, jugo.

4.1.5. Vznik oblaků, klasifikace oblaků, složení oblaků a srážky, mlha a její druhy.

4.1.6. Atmosférické fronty - oblačnost, srážky, vítr v teplé, studené a okluzní frontě, značení front na synoptických mapách.

4.1.7. Zdroje informací o meteorologické situaci, odhad nebezpečné situace z vlastního pozorování, předpověď počasí ze synoptické mapy.

4.2. Okruhy otázek k získání průkazu s oprávněním B

4.2.1. Vliv slunečního záření na atmosférické procesy, ohřívání a ochlazování zemského povrchu. Teplotní zvrstvení ovzduší - stabilní, nestabilní a indiferentní zvrstvení ovzduší a tvorba oblačnosti v jednotlivých zvrstveních.

4.2.2. Vztah mezi směrem větru a izobarami, vztah mezi tlakovým gradientem a rychlostí větru, všeobecná cirkulace atmosféry.

4.2.3. Vznik srážek, atmosférické jevy, bouřky. Třídění vzduchových hmot, advekce, vznik atmosférických front, třídění front.

4.2.4. Změny tlaku, větru, teploty, oblačnosti, srážek a dohlednosti při přechodu teplé, studené a okluzní fronty.

4.2.5. Stadia vývoje tlakových níží, pohyb níží, podružné tlakové níže, stadia vývoje anticyklon, dráhy anticyklon a anticyklonální počasí.

4.2.6. Vlhkost vzduchu - stav nasycení, relativní (měrná) vlhkost vzduchu, rosný bod, kondenzace vodní páry.

4.2.7. Vzduchové hmoty - třídění vzduchových hmot, vlastnosti stabilní a labilní vzduchové hmoty.

4.2.8. Zdroje informací o meteorologické situaci, odhad nebezpečné situace z vlastního pozorování, předpověď počasí ze synoptické mapy. Mapy počasí.

4.3. Okruhy otázek k získání průkazu s oprávněním A

4.3.1. Rozložení tlaku vzduchu na povrchu Země, převažující směr větrů, monzunová cirkulace v Bengálském zálivu, Arabském a Jihočínském moři, pasátová cirkulace na severní a jižní polokouli, intertropická zóna konvergence.

4.3.2. Rozdělení tropických poruch podle síly větru. Podmínky vzniku tropických cyklonů, trasy tropických cyklonů, kvadranty tropického cyklonu.

4.3.3. Změny denního chodu tlaku vzduchu blížící se tropické cyklony, určení centra, vzdálenosti a kvadrantu blížící se tropické cyklony.

4.3.4. Manévrování plachetnicí a motorovou jachtou při přechodu tropické cyklony na severní a jižní polokouli.

4.3.5. Tropické cyklony na Atlantiku, Arabském moři a Bengálském zálivu.

4.3.6. Tropické cyklony v severní části Tichého oceánu včetně Jihočínského moře.

4.3.7. Tropické cyklony v jižní části Indického a Tichého oceánu.

4.3.8. Vznik oceánských proudů a jejich charakteristika, proudy v severním a jižním Atlantiku.

4.3.9. Oceánské proudy Indického a Tichého oceánu.

4.3.10. Charakteristika vlnění, hlavní parametry vlnění, vliv hloubky na profil vlnění, předpověď rozvoje vlnění.

4.3.11. Zdroje informací o meteorologické situaci - synoptické mapy, Routeing Charts.

5. Základy angličtiny

5.1. Okruhy otázek k získání průkazu s oprávněním C

5.1.1. Znalost anglických číslovek a námořního hláskování číslic. Schopnost anglicky udat kurz, rychlost a polohu plavidla v souřadnicích.

5.1.2. Znalost základních termínů potřebných pro komunikaci s přístavními orgány. Názvy lodních dokumentů a dokladů. Názvy druhů přístavních úřadů - pohraniční odbavení, celní úřad, zdravotní úřad, námořní nebo přístavní úřad. Zásobení vodou, palivem a potravinami.

5.1.3. Znalost terminologie meteorologických zpráv. Schopnost porozumět psanému textu meteorologických zpráv.

5.1.4. Znalost terminologie navigačních varování. Schopnost porozumět psanému textu navigačních varování.

5.1.5. Frazeologie odvysílání nouzové zprávy - zkoušený sestaví a názorně předvede odvysílání nouzové zprávy.

5.2. Okruhy otázek k získání průkazu s oprávněním B

5.2.1. Frazeologie potřebná pro popis kurzu plavby. Zkoušený prokáže schopnost nahlásit kurz plavidla, jeho rychlost a polohu souřadnicemi.

5.2.2. Frazeologie potřebné pro komunikaci s přístavními orgány. Zkoušený prokáže schopnost ohlásit se u přístavního odbavení, prezentovat lodní dokumenty a požádat o informace, kde je dostupné zásobení plavidla vodou, palivem a potravinami.

5.2.3. Frazeologie meteorologických zpráv. Zkoušený prokáže porozumění vysílaným meteorologickým zprávám, zkoušející přednese nebo dá přečíst několik příkladů meteorologických zpráv.

5.2.4. Frazeologie navigačních varování. Zkoušený prokáže porozumění vysílaným navigačním zprávám, zkoušející přednese nebo dá přečíst několik příkladů navigačních varování.

5.2.5. Frazeologie odvysílání nouzové zprávy - zkoušený sestaví a názorně předvede odvysílání nouzové zprávy, zkoušející předvede možnou reakci pobřežní stráže nebo asistující lodi, zkoušený by měl navázat efektivní komunikaci.

5.3. Okruhy otázek k získání průkazu s oprávněním A

5.3.1. Frazeologie potřebná pro popis plavby. Zkoušený prokáže schopnost nahlásit kurz plavidla, jeho rychlost a polohu různými způsoby, souřadnicemi i náměry a vzdálenostmi od známých bodů. Dokáže popsat plavební podmínky a chování plavidla (houpání, kymácení, ovladatelnost), velikost vln, sílu větru.

5.3.2. Frazeologie potřebné pro komunikaci s přístavními orgány. Zkoušený prokáže schopnost ohlásit se u přístavního odbavení, prezentovat lodní dokumenty a požádat o informace, kde je dostupné zásobení plavidla vodou, palivem a potravinami. Zkoušený prokáže schopnost požádat o asistenci dalších úřadů.

5.3.3. Frazeologie meteorologických zpráv. Zkoušený prokáže porozumění vysílaným meteorologickým zprávám, zkoušející přednese nebo dá přečíst několik příkladů meteorologických zpráv.

5.3.4. Frazeologie navigačních varování. Zkoušený prokáže porozumění vysílaným navigačním zprávám, zkoušející přednese nebo dá přečíst několik příkladů navigačních varování. Zkoušený sestaví vlastní varovné hlášení např. pro nebezpečný plovoucí objekt.

5.3.5. Frazeologie odvysílání nouzové zprávy - zkoušený sestaví a názorně předvede odvysílání nouzové zprávy, zkoušející předvede možnou reakci pobřežní stráže nebo asistující lodi, zkoušený by měl navázat efektivní komunikaci. Zkoušený prokáže schopnost formulovat, jakým nebezpečím je ohrožen.

5.3.6. Frazeologie odvysílání tísňové zprávy - zkoušený sestaví a názorně předvede odvysílání tísňové zprávy o zdravotním problému na plavidle. Zkoušející předvede možnou reakci pobřežní stráže nebo asistující lodi, zkoušený by měl navázat efektivní komunikaci.

6. Základy poskytování první pomoci

6.1. Okruhy otázek k získání průkazu s oprávněním C a B

6.1.1. Vybavení lodní lékárničky.

6.1.2. Obecné principy první pomoci na jachtě.

6.1.3. Kardiopulmonální resuscitace u dospělého a u dítěte.

6.1.4. Bezvědomí, příčiny, diagnostika.

6.1.5. Šok, příčiny, diagnostika.

6.1.6. Krvácení, druhy.

6.1.7. Popálení a poleptání, požití žíraviny.

6.1.8. Úraz elektrickým proudem.

6.1.9. Zlomeniny, podvrtnutí a vymknutí kloubu, poranění lebky, poranění páteře.

6.1.10. Poranění hrudníku a břicha včetně penetrujících.

6.1.11. Prvotní ošetření řezné a bodné rány.

6.1.12. Úrazy oka.

6.1.13. Poškození teplem a UV zářením, poškození chladem.

6.1.14. Tonutí.

6.1.15. Mořská nemoc, nebezpeční mořští živočichové.

6.1.16. Otravy, náhlé břišní příhody, průjmové stavy.

6.1.17. Náhlé interní stavy, srdeční infarkt, mozková příhoda, komplikace cukrovky.

6.1.18. Základy obvazové techniky, fixace končetin a těla, včetně používání improvizovaných obvazů.

6.1.19. Přivolání pomoci, radiokomunikace, příprava postižného k transportu.

6.2. Okruhy otázek k získání průkazu s oprávněním A

Okruhy zkušebních otázek uvedených v bodě 6.1. a dále:

6.2.1. Posouzení potřeb obětí a stupeň ohrožení bezpečnosti posádky, pořadí naléhavosti při postižení více osob.

6.2.2. Ošetření řezné a bodné rány většího rozsahu.

6.2.3. Režim v záchranném prostředku (člunu, voru). Strava, voda, podchlazení.

6.2.4. Rozlišení základních poruch psychiky, opatření při nich.

B. Zkušební řád teoretické části zkoušky k prokázání odborné způsobilosti k vedení námořní jachty v oblasti povolené námořní plavby

I.

Účel

Tento zkušební řád upravuje podmínky provádění teoretické části zkoušky k prokázání odborné způsobilosti k vedení námořní jachty v oblasti povolené námořní plavby (dále jen „zkouška“) k získání průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty s oprávněním pro oblast plavby A, B i C.

II.

Provádění zkoušky

1) Zkouška se provádí před zkušební komisí. Každý člen zkušební komise zkouší uchazeče nejvýše ze dvou odborností. Nad prováděním zkoušek dohlíží osoba pověřená Námořním úřadem k výkonu státního dozoru.

2) Odbornostmi se rozumí základy námořního práva a Úmluvy o mezinárodních Pravidlech COLREG, plavební nauka v ovládání jachet s oplachtěním vybavených motorovým pohonem, nebo v ovládání jachet motorových bez oplachtění, námořní navigace, meteorologie, základy angličtiny, základy poskytování první pomoci

3) Zkouška se zahajuje písemnou částí zkoušky z odbornosti námořní navigace. Zkušební komisař jmenovaný pro odbornost námořní navigace zadá účastníkům zkoušek navigační úlohy z příslušných okruhů otázek 3.1, 3.2. nebo 3.3. podle části A této přílohy. Vypracování písemné navigační úlohy, které předchází ústní zkoušce, k získání průkazu s oprávněním A a B trvá nejdéle 1,5 hodiny a k získání průkazu s oprávněním C nejdéle 1 hodinu. Tuto část zkoušky zpracovávají pod dohledem zkušební komise a státního dozoru všichni přítomní uchazeči najednou.

4) Oprava a klasifikace písemné úlohy musí být provedena příslušným zkušebním komisařem do zahájení ústní zkoušky uchazeče. Pokud je písemná úloha vyhodnocena jako neúspěšná, k ústní části zkoušky z odbornosti navigace není uchazeč připuštěn a na zkoušku z této odbornosti se pohlíží jako na nevykonanou.

5) Ústní část zkoušky z odbornosti námořní navigace a zkoušky z ostatních odborností se vykonávají ústně; zkušební komise může požadovat po uchazeči provedení pomocných nákresů na označené listy.

6) Doba ústní části zkoušky v žádné odbornosti nepřekročí 30 minut.

7) O průběhu zkoušek a o zadaných otázkách a klasifikaci vyplňuje průběžně příslušný zkušební komisař protokol.

III.

Klasifikace zkoušek

1) Každá jednotlivá správně zodpovězená otázka se v protokolu hodnotí jedním bodem. Každá nesprávně zodpovězená otázka se hodnotí nulovým počtem bodů.

2) Z každé odbornosti (základy námořního práva a Úmluvy o mezinárodních Pravidlech COLREG, plavební nauka v ovládání jachet s oplachtěním vybavených motorovým pohonem, nebo v ovládání jachet motorových bez oplachtění, námořní navigace, meteorologie, základy angličtiny, základy poskytování první pomoci) v příslušném okruhu pro oprávnění A, B i C si uchazeč vylosuje 5 otázek. Prokázal-li uchazeč při řešení teoretických úkolů požadované znalosti a zodpověděl-li nadpoloviční většinu otázek správně, je z dané odbornosti hodnocen klasifikačním stupněm „vyhověl“.

3) Pokud uchazeč nezodpoví nadpoloviční většinu zadaných otázek správně, je v dané odbornosti hodnocen klasifikačním stupněm „nevyhověl“.

4) Výsledek celé zkoušky se hodnotí výsledným klasifikačním stupněm „vyhověl“ - „nevyhověl“. Výsledným klasifikačním stupněm „vyhověl“ je hodnocen uchazeč, který byl ve všech odbornostech hodnocen klasifikačním stupněm „vyhověl“.

5) Výsledným klasifikačním stupněm „nevyhověl“ je hodnocen uchazeč, který byl v jedné nebo více odbornostech hodnocen klasifikačním stupněm „nevyhověl“, a rovněž uchazeč, jestliže se bez řádné omluvy nedostavil ke zkoušce nebo během zkoušky odstoupil.

IV.

Opravné zkoušky

1) Opravnou zkoušku koná uchazeč jen z těch odborností, ve kterých byl hodnocen klasifikačním stupněm „nevyhověl“.

2) Opravná zkouška může být vykonána nejdříve po dvou měsících ode dne neúspěšně vykonané zkoušky.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 315/2000 Sb.

PŘIHLÁŠKA K PROVEDENÍ ZKOUŠKY

PŘIHLÁŠKA K PROVEDENÍ ZKOUŠKY k prokázání odborné způsobilosti k vedení námořní jachty za účelem získání průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty s oprávněním

Poznámky pod čarou

1) Například Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, oznámená pod č. 52/1995 Sb., Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG), 1972, oznámená pod č. 263/1995 Sb.

2) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

3) Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG), 1972, oznámená pod č. 263/1995 Sb.

Přesunout nahoru