Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 315/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty

Částka 88/2000
Platnost od 14.09.2000
Účinnost od 29.09.2000
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

315

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 25. srpna 2000

o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, (dále jen "zákon") k provedení ustanovení § 13 odst. 3 a § 49 odst. 5 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) požadované technické a záchranné vybavení námořní jachty k námořní plavbě,

b) vymezení oblastí povolené námořní plavby námořní jachty s omezením vzdálenosti námořní plavby námořní jachty od pevniny nebo pobřeží,

c) podrobnosti o způsobu prokazování praxe, zkušební komisi a provádění zkoušek,

d) požadavky na znalosti žadatele,

e) druhy, vzory, platnost, rozsah oprávnění průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty a podmínky jejich vydávání,

f) platnost dříve vydaných průkazů způsobilosti.

ČÁST PRVNÍ

OBLASTI POVOLENÉ NÁMOŘNÍ PLAVBY NÁMOŘNÍ JACHTY A POŽADOVANÉ TECHNICKÉ A ZÁCHRANNÉ VYBAVENÍ NÁMOŘNÍ JACHTY

HLAVA I

VYMEZENÍ OBLASTÍ POVOLENÉ NÁMOŘNÍ PLAVBY NÁMOŘNÍ JACHTY

§ 2

Pro námořní jachty (dále jen "jachta") se vymezují tyto oblasti povolené námořní plavby (dále jen "oblast plavby"):

a) oblast plavby I zahrnuje rozsah námořní plavby jachty bez omezení plavby,

b) oblast plavby II zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením plavby do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie pevniny nebo pobřeží stanovené střední výškou přílivu (dále jen "pobřežní linie"),

c) oblast plavby III zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením plavby do vzdálenosti 20 námořních mil od pobřežní linie,

d) oblast plavby IV zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením plavby do 3 námořních mil od pobřežní linie,

e) oblast plavby V zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením do 0,75 námořní míle od pobřežní linie.

HLAVA II

POŽADOVANÉ TECHNICKÉ A ZÁCHRANNÉ VYBAVENÍ JACHTY K NÁMOŘNÍ PLAVBĚ

§ 3

Požadované technické vybavení

(1) Požadovaným technickým vybavením jachty k námořní plavbě je

a) signální vybavení,

b) protipožární vybavení,

c) navigační vybavení,

d) rádiové vybavení,

e) palubní vybavení.

(2) Technické vybavení podle odstavce 1 musí být ve stavu způsobilém pro užívání podle svého určení a v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů, (dále jen "mezinárodní smlouvy, kterými je Česká republika vázána").1)

§ 4

Signální vybavení

Jachta musí být vybavena

a) navigačními světly,

b) denními znaky,

c) zařízením k podávání zvukových signálů,

d) pyrotechnickými prostředky s vyznačenou dobou použitelnosti, pro oblasti plavby I a II v počtu nejméně 6 kusů červených světlic nebo pochodní a 1 kusu kouřového oranžového signálu; pro oblasti plavby III, IV a V v počtu nejméně 3 kusů červených světlic nebo pochodní,

e) vodotěsnou elektrickou svítilnou, která je uzpůsobena pro signalizaci Morseovou abecedou, náhradní žárovkou a sadou náhradních baterií ve vodotěsném obalu,

f) vyhledávací svítilnou vhodnou pro použití při manévrování a záchranných akcích,

g) radarovým odražečem.

§ 5

Protipožární vybavení

(1) Jachta musí být vybavena

a) přenosným hasicím přístrojem připraveným pro zásah a uloženým ve vhodných držácích; hmotnost jeho náplně musí být nejméně 2 kg a nesmí překročit 6 kg,

b) požárním vědrem o objemu 5 - 10 litrů opatřeným lankem o délce, která umožňuje nabírání vody z paluby,

c) požární sekerou.

(2) Jachta bez zabudovaného motoru o celkové délce větší než 12 metrů musí být vybavena 2 přenosnými hasicími přístroji splňujícími požadavky uvedené v odstavci 1 písm. a).

(3) Jachta se zabudovaným motorem musí být vybavena dalšími přenosnými hasicími přístroji o hmotnosti náplně stanovené v příloze č. 1.

(4) Jachta o celkové délce větší než 12 metrů musí být vybavena 2 požárními vědry splňujícími požadavky uvedené v odstavci 1 písm. b).

§ 6

Navigační vybavení

(1) Jachta musí být vybavena

a) osvětleným magnetickým kompasem s tabulkou výchylky kompasu, umístěným tak, aby byl dobře viditelný z místa kormidelníka,

b) dalekohledem,

c) námořními mapami a publikacemi, které se vztahují k oblasti plavby jachty, ve znění všech platných oprav.

(2) Jachta, jejíž technická způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby I nebo II, musí být vybavena

a) optickým náměrníkem nebo ručním zaměřovacím kompasem,

b) chronometrem nebo přesnými hodinami,

c) astronavigačními tabulkami pro určování zeměpisné polohy jachty,

d) stopkami,

e) přístrojem pro měření rychlosti jachty,

f) sextantem,

g) aneroidem,

h) pomůckami pro práci na mapě.

(3) Jachta, jejíž technická způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby III, musí být vybavena optickým náměrníkem nebo ručním zaměřovacím kompasem.

§ 7

Rádiové vybavení

(1) Jachta musí být vybavena radiotelefonem umožňujícím spojení v rozsahu velmi krátkých vln.

(2) Jachta, jejíž technická způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby I nebo II, musí být vybavena přijímačem pro příjem informací o bezpečnosti námořní plavby a tísňovou radiobójí určující pozici v celosvětových námořních tísňových a bezpečnostních systémech (COSPAS-SARSAT, GMDSS).

(3) Jachta, jejíž způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby III, musí být vybavena přijímačem pro příjem informací o bezpečnosti námořní plavby.

§ 8

Palubní vybavení

(1) Jachta musí být vybavena

a) kotevním zařízením,

b) dvěma bidly s hákem,

c) dvěma vázacími lany,

d) pevným lanovím upevněným k trupu tak, aby bylo možno je rychle uvolnit ručně, nožem nebo nůžkami,

e) dvěma odrazníky na každém boku jachty,

f) ruční vodní pumpou,

g) vlečným lanem, jehož délka je nejméně 2 délky jachty,

h) vrhacím lankem,

i) bezpečnostním lanem na obou bocích jachty,

j) lékárničkou pro poskytnutí první pomoci ve vodotěsném obalu,

k) náhradními díly pro opravy,

l) soupravou základního nářadí,

m) nádobami na třídění odpadů.

(2) Na jachtě musí být vyvěšen na přístupném místě postup určující způsob odstraňování odpadů z jachty na moři. Vzor vývěsky je uveden v příloze č. 2.

§ 9

Požadované záchranné vybavení

(1) Jachta musí být vybavena

a) 2 záchrannými kruhy nebo podkovami s vyznačeným jménem jachty a názvem rejstříkového přístavu, umístěnými na obou bocích jachty se snadno dostupným a rychle uvolnitelným upevněním,

b) záchrannými vestami v počtu odpovídajícímu počtu osob na jachtě za námořní plavby.

(2) Jeden záchranný kruh nebo podkova musí být opatřen plovoucím záchranným lankem o nejmenší délce 20 metrů. Druhý záchranný kruh nebo podkova musí být opatřen samozažíhacím světlem nebo kombinovanou světelno-dýmovou bójí.

(3) Jachta, jejíž způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby I nebo II, musí být vybavena záchranným vorem, který unese osoby v počtu udaném v rejstříkovém listu.

(4) Jachta, jejíž způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby III nebo IV, musí být vybavena člunem se vztlakovými komorami, který unese osoby v počtu udaném v rejstříkovém listu i při plném zalití vodou.

(5) Jachta, jejíž způsobilost k námořní plavbě byla schválena pro oblast plavby I, II, III nebo IV, musí být vybavena bezpečnostním pásem s lanem. Pro oblast plavby I, II nebo III musí počet bezpečnostních pásů odpovídat nejméně polovině osob na jachtě za námořní plavby.

(6) Požadované záchranné vybavení musí být ve stavu způsobilém pro užívání podle svého určení a v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.1)

ČÁST DRUHÁ

PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ NÁMOŘNÍ JACHTY

HLAVA I

DRUHY, VZORY A ROZSAH OPRÁVNĚNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ NÁMOŘNÍ JACHTY

§ 10

(1) Druhy průkazů způsobilosti k vedení námořní jachty v oblasti plavby (dále jen "průkaz") se rozlišují podle rozsahu oprávnění:

a) průkaz s oprávněním A zahrnuje námořní plavbu jachty bez omezení plavby,

b) průkaz s oprávněním B zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením plavby do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie,

c) průkaz s oprávněním C zahrnuje námořní plavbu jachty o maximální délce do 16 m s omezením plavby do 20 námořních mil od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 6 stupňů Beaufortovy stupnice.

(2) Držitel průkazu je oprávněn k vedení jachty při provozování námořní plavby v rámci oprávnění, které je vyznačeno v průkazu.

(3) Podle druhu pohonu jachty, k jejímuž vedení je průkaz určen, vyznačí Námořní úřad (dále jen "Úřad") v průkazu údaj "s omezením na motorové jachty" nebo "bez omezení".

(4) Vzor tiskopisů průkazu je uveden v příloze č. 3.

(5) Úřad vede evidenci průkazů.

HLAVA II

PODMÍNKY VYDÁVÁNÍ PRŮKAZŮ

§ 11

(1) Úřad vydává průkaz na základě písemné žádosti o vydání průkazu. Vzor žádosti o vydání průkazu je uveden v příloze č. 4.

(2) Žádost o vydání průkazu musí být doložena

a) osvědčením o úspěšně složené zkoušce,

b) dokladem o praxi na jachtě,

c) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3 měsíců,

d) barevnou fotografií o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele,

e) dokladem o zaplacení správního poplatku,2)

f) kopií platného průkazu, je-li žadatel jeho držitelem.

Vydání průkazů

§ 12

Průkaz s oprávněním C se vydá fyzické osobě, která

a) prokázala odbornou způsobilost k vedení jachty úspěšným složením zkoušky a praxí na jachtě v délce námořní plavby nejméně 100 námořních mil pod dohledem velitele jachty,

b) prokázala zdravotní způsobilost k vedení jachty,

c) dosáhla věku 18 let,

d) je způsobilá k právním úkonům,

e) zaplatila správní poplatek.2)

§ 13

Průkaz s oprávněním B se vydá fyzické osobě, která

a) je držitelem platného průkazu s oprávněním C,

b) prokázala odbornou způsobilost k vedení jachty úspěšným složením zkoušky a praxí na jachtě v délce námořní plavby nejméně 1 000 námořních mil ve funkci velitele jachty a nejméně 1 500 námořních mil ve vzdálenosti více než 20 námořních mil od pobřežní linie pod dohledem velitele jachty,

c) prokázala zdravotní způsobilost k vedení jachty,

d) zaplatila správní poplatek.2)

§ 14

Průkaz s oprávněním A se vydá fyzické osobě, která

a) je držitelem platného průkazu s oprávněním B,

b) prokázala odbornou způsobilost k vedení jachty úspěšným složením zkoušky a praxí na jachtě v délce námořní plavby nejméně 5 000 námořních mil ve vzdálenosti více než 20 námořních mil od pobřežní linie ve funkci velitele jachty,

c) prokázala zdravotní způsobilost k vedení jachty,

d) zaplatila správní poplatek.2)

HLAVA III

ZKUŠEBNÍ KOMISE, ZKOUŠKY A POŽADAVKY NA ZNALOSTI ŽADATELE

§ 15

Zkouška k prokázání odborné způsobilosti k vedení jachty v oblasti plavby (dále jen "zkouška") se skládá před zkušební komisí tvořenou nejméně 4 zkušebními komisaři, jejíhož předsedu, který řídí činnost komise, a další členy zkušební komise jmenuje Úřad.

§ 16

(1) Zkušebním komisařem oprávněným ověřovat znalosti z odborností uvedených v § 18 odst. 1 může být osoba, která je sama odborně způsobilá v těchto odbornostech.

(2) Zkušebním komisařem oprávněným ověřovat znalosti z odborností uvedených v § 18 odst. 2 (dále jen "jachetní instruktor") může být osoba, která je držitelem platného průkazu s oprávněním A nebo B.

(3) Zkušebním komisařem oprávněným ověřovat znalosti ze základů poskytování první pomoci může být

a) lékař,

b) vyšší zdravotnický pracovník v oboru diplomovaná všeobecná sestra, diplomovaná dětská sestra nebo diplomovaná porodní asistentka,

c) střední zdravotnický pracovník v oboru zdravotnický záchranář, všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, zdravotní sestra, ženská sestra nebo sestra pro intenzivní péči; předpokladem je, že od doby výkonu jejich aktivní činnosti neuplynula u lékaře doba delší 5 let a u ostatních zdravotnických pracovníků doba delší 2 let.

§ 17

(1) Zkouškou k získání průkazu s oprávněním C se ověřují teoretické a praktické znalosti podle § 18.

(2) Zkouškou k získání průkazu s oprávněním A nebo B se ověřují teoretické znalosti podle § 18 odst. 1.

§ 18

(1) Požadované teoretické znalosti:

a) základy námořního práva a mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů, (dále jen "pravidla o zabránění srážkám na moři"),3)

b) plavební nauka v ovládání jachet s oplachtěním a v ovládání jachet motorových,

c) námořní navigace,

d) meteorologie,

e) základy angličtiny,

f) základy poskytování první pomoci.

(2) Požadované praktické znalosti, které se ověřují na jachtě na moři:

a) příprava na plavbu,

b) manévrování s jachtou,

c) vedení plavby,

d) řešení mimořádných situací.

§ 19

(1) Zkouška se provádí na základě vyplněné přihlášky fyzické osoby (dále jen "uchazeč") podané u Úřadu. Vzor přihlášky je uveden v příloze č. 5.

(2) Uchazeč do 15 dnů ode dne doručení přihlášky obdrží vyrozumění o termínu zkoušky.

§ 20

(1) Zkouška se skládá v českém jazyce.

(2) Uchazeč může přistoupit k ověření teoretických znalostí až po ověření praktických znalostí jachetním instruktorem, je-li ověření praktických znalostí požadováno. O průběhu ověření praktických znalostí uchazeče podá jachetní instruktor písemnou zprávu ostatním členům zkušební komise.

(3) Znalosti z odborností uvedených v § 18 odst. 1 se ověřují ústním přezkoušením po předchozím úspěšně vykonaném písemném testu z navigace. Při ústním přezkoušení odpovídá uchazeč minimálně na 5 otázek z každé odbornosti podle druhu odborné způsobilosti, kterou uchazeč prokazuje.

§ 21

Jestliže uchazeč prokázal požadované znalosti při řešení teoretických a praktických úkolů, je hodnocen klasifikačním stupněm vyhověl, v opačném případě klasifikačním stupněm nevyhověl. Klasifikačním stupněm nevyhověl je rovněž hodnocen uchazeč, jestliže se bez řádné omluvy nedostavil ke zkoušce nebo během zkoušky odstoupil.

§ 22

Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce se vydá v den ústního přezkoušení znalostí podle § 20 odst. 3 uchazeči hodnocenému klasifikačním stupněm vyhověl. Osvědčení má tyto náležitosti:

a) jméno, příjmení a rodné číslo nebo datum narození uchazeče,

b) číslo osvědčení,

c) označení druhu průkazu, k jehož vydání uchazeč prokázal odbornou způsobilost,

d) datum vydání osvědčení a podpis předsedy zkušební komise.

§ 23

Uchazeči hodnocenému klasifikačním stupněm nevyhověl vydá zkušební komise doklad o prokázaných znalostech z odborností podle § 18, které při opakované zkoušce uskutečněné nejdříve po 2 měsících již nebudou ověřovány.

HLAVA IV

ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ PRAXE

§ 24

Délka praxe na jachtě se prokazuje

a) výpisem z lodního deníku, který je potvrzený velitelem jachty nebo námořním úřadem pobřežního státu, nebo

b) listinou se zápisy praxe na jachtě (např. jachtařskou knížkou), které provedl výhradně velitel jachty.

HLAVA V

PLATNOST PRŮKAZŮ ZPŮSOBILOSTI VELITELE NÁMOŘNÍ JACHTY

§ 25

Doba platnosti a podmínky prodloužení platnosti průkazu

(1) Doba platnosti průkazu je 5 let a lze ji na základě písemné žádosti držitele průkazu předložené Úřadu nejméně 2 měsíce před skončením doby platnosti průkazu prodloužit. Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo, a není-li rodné číslo, datum narození (dále jen "osobní data") a místo trvalého pobytu žadatele.

(2) Žádost o prodloužení doby platnosti průkazu podle odstavce 1 musí být doložena

a) dokladem osvědčujícím praxi na jachtě v délce námořní plavby nejméně 500 námořních mil ve funkci velitele námořní jachty v posledních 5 letech před skončením doby platnosti tohoto průkazu,

b) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3 měsíců,

c) dokladem o zaplacení správního poplatku,2)

d) barevnou fotografií o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele.

(3) Žadateli o prodloužení doby platnosti průkazu s oprávněním

a) B, který nepředloží doklad osvědčující praxi na jachtě podle odstavce 2 písm. a), bude vystaven průkaz s oprávněním C,

b) A, který nepředloží doklad osvědčující praxi na jachtě podle odstavce 2 písm. a), bude vystaven průkaz s oprávněním B.

§ 26

Zánik platnosti průkazu

Platnost průkazu zaniká

a) uplynutím doby platnosti průkazu,

b) ztrátou zdravotní způsobilosti držitele průkazu,

c) smrtí držitele průkazu.


ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Platnost dříve vydávaných průkazů způsobilosti

§ 27

Průkazy způsobilosti k vedení rekreačních plavidel vydané před účinností této vyhlášky Ministerstvem dopravy a spojů (dále jen "průkaz ministerstva") a mezinárodní průkazy způsobilosti k vedení rekreačních plavidel pro oblast 2.0, 2.1, 2.2 nebo 3.0 (dále jen "průkaz způsobilosti") vydané před účinností této vyhlášky Státní plavební správou platí do doby vyznačené platnosti, nejdéle do 1. července 2003.

§ 28

(1) Držiteli průkazu ministerstva pro oblast A, B nebo C po uplynutí doby platnosti průkazu ministerstva Úřad průkaz ministerstva podle § 27 vymění za průkaz s odpovídajícím oprávněním na základě písemné žádosti obsahující osobní data a místo trvalého pobytu žadatele.

(2) Žádost o výměnu průkazu ministerstva musí být doložena

a) průkazem ministerstva, který je určen k výměně,

b) dokladem osvědčujícím praxi na jachtě v posledních 3 letech před podáním žádosti o výměnu průkazu ministerstva,

c) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3 měsíců,

d) platným všeobecným průkazem radiotelefonisty nebo platným omezeným průkazem radiotelefonisty, jedná-li se o žádost o výměnu průkazu ministerstva za průkaz s oprávněním C,

e) dokladem o zaplacení správního poplatku,2)

f) barevnou fotografií o rozměrech 3,5 cm x 4,5 cm, která odpovídá skutečné podobě žadatele.

§ 29

(1) Držiteli průkazu způsobilosti pro oblast 2.0 po uplynutí doby platnosti průkazu způsobilosti Úřad průkaz způsobilosti podle § 27 vymění za průkaz s oprávněním C na základě písemné žádosti obsahující osobní data a místo trvalého pobytu žadatele.

(2) Žádost o výměnu průkazu způsobilosti pro oblast 2.0 musí být doložena

a) platným průkazem způsobilosti pro oblast 2.0,

b) osvědčením o úspěšně vykonané zkoušce z pravidel o zabránění srážkám na moři, navigace, základů angličtiny a základů poskytování první pomoci,

c) dokladem osvědčujícím praxi na jachtě v délce námořní plavby nejméně 100 námořních mil v posledních 3 letech před podáním žádosti,

d) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3 měsíců,

e) platným všeobecným průkazem radiotelefonisty nebo platným omezeným průkazem radiotelefonisty,

f) dokladem o zaplacení správního poplatku.2)

§ 30

(1) Držiteli průkazu způsobilosti pro oblast 2.1 nebo 2.2 po uplynutí doby platnosti průkazu způsobilosti Úřad průkaz způsobilosti podle § 27 vymění za průkaz s oprávněním C na základě písemné žádosti obsahující osobní data a místo trvalého pobytu žadatele.

(2) Žádost o výměnu průkazu způsobilosti pro oblast 2.1 nebo 2.2 za průkaz s oprávněním C musí být doložena

a) platným průkazem způsobilosti pro oblast 2.1 nebo 2.2,

b) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3 měsíců,

c) platným všeobecným průkazem radiotelefonisty nebo platným omezeným průkazem radiotelefonisty,

d) dokladem o zaplacení správního poplatku.2)

§ 31

(1) Držiteli průkazu způsobilosti pro oblast 2.1 nebo 2.2 po uplynutí doby platnosti průkazu způsobilosti Úřad průkaz způsobilosti podle § 27 vymění za průkaz s oprávněním B na základě písemné žádosti obsahující osobní data a místo trvalého pobytu žadatele.

(2) Žádost o výměnu průkazu způsobilosti pro oblast 2.1 nebo 2.2 za průkaz s oprávněním B musí být doložena

a) platným průkazem způsobilosti pro oblast 2.1 nebo 2.2,

b) osvědčením o úspěšně vykonané zkoušce, jedná-li se o držitele průkazu způsobilosti pro oblast 2.1,

c) osvědčením o úspěšně vykonané zkoušce z pravidel o zabránění srážkám na moři, navigace, základů angličtiny a zdravotní péče, jedná-li se o držitele průkazu způsobilosti pro oblast 2.2,

d) osvědčením o úspěšně vykonané zkoušce, jedná-li se o držitele průkazu způsobilosti pro oblast 2.2, který neprokáže praxi na jachtě 500 námořních mil v posledních 3 letech před podáním žádosti podle písmena e),

e) dokladem osvědčujícím praxi na jachtě v délce námořní plavby nejméně 1 000 námořních mil, z toho nejméně 500 námořních mil v posledních 3 letech před podáním žádosti,

f) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3 měsíců,

g) platným všeobecným průkazem radiotelefonisty,

h) dokladem o zaplacení správního poplatku.2)

§ 32

(1) Držiteli průkazu způsobilosti pro oblast plavby 3.0 po uplynutí doby platnosti průkazu způsobilosti Úřad průkaz způsobilosti podle § 27 vymění za průkaz s oprávněním A na základě písemné žádosti obsahující osobní data a místo trvalého pobytu žadatele.

(2) Žádost o výměnu průkazu způsobilosti pro oblast plavby 3.0 musí být doložena

a) platným průkazem způsobilosti pro oblast plavby 3.0,

b) osvědčením o úspěšně vykonané zkoušce z pravidel o zabránění srážkám na moři a základů angličtiny,

c) dokladem osvědčujícím praxi na jachtě v délce námořní plavby nejméně 2 500 námořních mil, z toho nejméně 500 námořních mil v posledních 5 letech před podáním žádosti,

d) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3 měsíců,

e) platným všeobecným průkazem radiotelefonisty,

f) dokladem o zaplacení správního poplatku.2)

(3) Držiteli průkazu způsobilosti pro oblast plavby 3.0, který neprokáže praxi podle odstavce 2 písm. c), Úřad tento průkaz vymění za průkaz s oprávněním B.

§ 33

Pro posuzování zdravotní způsobilosti velitele námořní jachty platí přiměřeně ustanovení zvláštního právního předpisů o zdravotní způsobilosti členů posádky námořní obchodní lodě.

§ 34

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení.


Přechodná ustanovení zavedena vyhláškou č. 135/2013 Sb. Čl. II

1. Průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty v oblasti plavby s oprávněním C podle § 10 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 315/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty v oblasti plavby s oprávněním C podle § 10 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 315/2000 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Požádá-li držitel průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty v oblasti plavby s oprávněním C podle § 10 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 315/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, o výměnu průkazu, Námořní úřad tento průkaz vymění za průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty v oblasti plavby s oprávněním C podle § 10 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 315/2000 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky. Námořní úřad před provedením výměny průkazu způsobilosti podle věty první odebere žadateli průkaz způsobilosti, který je vyměňován.


Ministr:
Ing. Schling v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 315/2000 Sb.

Hmotnost náplně v dalších hasicích přístrojích

Instalovaný výkon motoru v kW Nejmenší požadovaná hmotnost náplně v kg
do 50 kW 2
do 100 kW 4
nad 100 kW za každých dalších započatých 100 kW 2

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 315/2000 Sb.

Odstraňování odpadů z jachet na moři

Druhy odpadů
Garbage Type
Mimo zvláštní oblasti
Outside Special Areas
Ve zvláštních oblastech1)
In Special Areas
1. výrobky z umělých hmot včetně lan z umělých vláken a plastových pytlů na odpadky
(Plastic - including synthetic ropes, plastic garbage bags)
odstraňování zakázáno / disposal prohibited odstraňování zakázáno / disposal prohibited
2. papírový, textilní, kovový a skleněný odpad
(Paper, rags, metal and glass garbage)
odstraňování povoleno ve vzdálenosti větší než 12 nm od pobřeží / not less than 12 nm offshore odstraňování zakázáno / disposal prohibited
3. Potravinový odpad
(Food waste)
odstraňování povoleno ve vzdálenosti větší než 12 nm od pobřeží / not less than 12 nm offshore odstraňování povoleno ve vzdálenosti větší než 12 nm od pobřeží / not less than 12 nm offshore

Veškeré odpady shromážděné ve zvláštních nádobách na jachtě se ukládají v přístavních sběrných zařízeních.

All garbage collected in speciál vessels on board of the yacht should be disposed in tne port garbage containers.

1) Zvláštní oblasti jsou, v souladu s pravidlem 5 přílohy V. Protokolu 1978 k Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL), 1973, oznámeným pod č. 71/1995 Sb., tyto oblasti: Středozemní moře, Baltské moře, Černé moře, Rudé moře, Perský záliv, Severní moře, antarktická oblast jižně od 60. rovnoběžky jižní šířky a Karibské moře.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 315/2000 Sb.

Průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty

Průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 315/2000 Sb.

Žádost o vydání průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 315/2000 Sb.

Přihláška k provedení zkoušky

Poznámky pod čarou

1) Například Mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, oznámená pod č. 52/1995 Sb., Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG), 1972, oznámená pod č. 263/1995 Sb.

2) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

3) Úmluva o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG), 1972, oznámená pod č. 263/1995 Sb.

Přesunout nahoru