Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 310/2000 Sb.Nařízení vlády o některých opatřeních souvisejících s restrukturalizací ocelářského průmyslu

Částka 86/2000
Platnost od 05.09.2000
Účinnost od 05.09.2000
Zrušeno k 09.05.2002 (181/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

310

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. srpna 2000

o některých opatřeních souvisejících s restrukturalizací ocelářského průmyslu

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 579/1991 Sb., zákona č. 166/1992 Sb., zákona č. 321/1992 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 57/1995 Sb., zákona č. 154/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 160/1997 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb.:


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Tímto nařízením se stanoví podmínky a způsob poskytnutí

a) příspěvku k řešení sociálních důsledků restrukturalizace (dále jen "příspěvek") zaměstnancům hutních společností, které jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení, (dále jen "hutní společnost"),

b) dotace hutní společnosti na úhradu ztráty vzniklé odpisem její pohledávky z nesplacených bezúročných půjček poskytnutých zaměstnancům, kterým je skončen pracovní poměr v souvislosti s restrukturalizací, (dále jen "dotace").

(2) Příspěvek a dotaci poskytuje z prostředků státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo").

Příspěvek

§ 2

(1) Příspěvek se poskytne zaměstnanci hutní společnosti, kterému

a) je pracovní poměr, sjednaný s hutní společností na dobu neurčitou, skončen v době od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2003 z důvodů podle § 46 odst. 1 písm. a) až c) zákoníku práce a zároveň splňuje tyto podmínky:

1. je v pracovním poměru k hutní společnosti nepřetržitě nejméně 10 let,

2. ke dni dosažení věku potřebného pro přiznání nároku na starobní důchod mu chybí nejvýše 10 let nejméně však 10 měsíců, nebo

b) je pracovní poměr, sjednaný s hutní společností na dobu neurčitou, skončen v době od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2003 z důvodů podle § 46 odst. 1 písm. a) až c) zákoníku práce, jde-li o zaměstnance, který utrpěl škodu na zdraví při výkonu práce v hutní společnosti (pracovní úraz nebo nemoc z povolání), nebo o zaměstnance, který je osamělý.

(2) Podmínkou pro poskytnutí příspěvku je, že v okrese, v němž má hutní společnost sídlo, míra nezaměstnanosti za předchozí pololetí kalendářního roku dosahuje alespoň celostátního průměru míry nezaměstnanosti.

(3) Je-li zaměstnanec nepřetržitě v pracovním poměru k hutní společnosti nejvýše 10 let, činí výše příspěvku desetinásobek jeho průměrného měsíčního výdělku,1) maximálně však 160 000 Kč. Do této maximální částky se nezapočítává zvýšení podle § 3 odst. 3 písm. a) až d).

(4) Je-li zaměstnanec nepřetržitě v pracovním poměru k hutní společnosti více jak 10 let, činí výše příspěvku desetinásobek jeho průměrného měsíčního výdělku,1) a pokud tento desetinásobek jeho průměrného měsíčního výdělku převýší 160 000 Kč, vypočte se výše příspěvku tak, že 160 000 Kč se zvýší za každý rok, o který trvání pracovního poměru zaměstnance k hutní společnosti převyšuje 10 let, a to o 10 % rozdílu mezi desetinásobkem průměrného měsíčního výdělku zaměstnance a 160 000 Kč; toto zvýšení nad 160 000 Kč se provede se započtením nejvýše 10 jednotlivých roků, o které trvání pracovního poměru k hutní společnosti převyšuje 10 let, maximálně o částku 30 000 Kč. Do této maximální částky se nezapočítává zvýšení podle § 3 odst. 3 písm. a) až d).

(5) Do doby nepřetržitého trvání pracovního poměru zaměstnance k hutní společnosti se započítává též doba pracovního poměru k jiné hutní společnosti, než se kterou má zaměstnanec sjednán pracovní poměr v době jeho skončení, pokud došlo k přechodu jeho práv a povinností z pracovněprávních vztahů na hutní společnost, s níž má zaměstnanec sjednán pracovní poměr v době jeho skončení.

§ 3

(1) Příspěvek se při splnění podmínek podle § 2 vyplatí ve dvou částech.

(2) První část příspěvku ve výši 40 % z částky vypočtené podle § 2 odst. 3 nebo 4 se bez žádosti vyplatí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce osmého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl pracovní poměr skončen.

(3) Druhá část příspěvku ve výši 60 % z částky vypočtené podle § 2 odst. 3 nebo 4 se vyplatí na základě písemné žádosti zaměstnance nejpozději do konce osmého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl pracovní poměr skončen. Tato druhá část příspěvku se zvýší, pokud

a) zaměstnanec do 3 měsíců po skončení pracovního poměru, nejpozději první kalendářní či pracovní den následujícího kalendářního měsíce, nastoupil do zaměstnání a uzavřel pracovní poměr na dobu určitou, avšak nejméně na 6 měsíců a v měsíci výplaty druhé části příspěvku pracovní poměr nadále trvá; zvýšení činí 10 % z druhé části příspěvku,

b) zaměstnanec do 3 měsíců po skončení pracovního poměru, nejpozději první kalendářní či pracovní den následujícího kalendářního měsíce, nastoupil do zaměstnání a uzavřel pracovní poměr na dobu určitou, avšak nejméně na 12 měsíců a v měsíci výplaty druhé části příspěvku pracovní poměr nadále trvá; zvýšení činí 20 % z druhé části příspěvku,

c) zaměstnanec do 3 měsíců po skončení pracovního poměru, nejpozději však první kalendářní či pracovní den následujícího kalendářního měsíce, nastoupil do zaměstnání a uzavřel pracovní poměr na dobu neurčitou a v měsíci výplaty druhé části příspěvku pracovní poměr nadále trvá; zvýšení činí 30 % z druhé části příspěvku, nebo

d) zaměstnanec do 3 měsíců po skončení pracovního poměru začal vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, vykonává ji nejméně po dobu 6 měsíců a v měsíci výplaty druhé části příspěvku tato jeho činnost nadále trvá; zvýšení činí 50 % z druhé části příspěvku.

(4) Druhá část příspěvku podle odstavce 3 se nevyplatí, pokud zaměstnanec ucházející se u příslušného úřadu práce o zprostředkování zaměstnání podle § 7 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl vyřazen podle § 7 odst. 3 tohoto zákona z evidence uchazečů o zaměstnání proto, že bez vážných důvodů odmítl nastoupit do vhodného zaměstnání nebo úmyslně mařil součinnost s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání. Totéž platí i v případech, kdy zaměstnanec odmítl nebo bez vážných důvodů předčasně ukončil nabídnutou rekvalifikaci podle § 10 tohoto zákona.

(5) Při sjednání pracovního poměru na dobu alespoň dvou třetin stanovené týdenní pracovní doby se zvýšení druhé části příspěvku podle odstavce 3 písm. a) až c) úměrně krátí; je-li pracovní doba sjednána na dobu kratší, druhá část příspěvku se podle odstavce 3 písm. a) až c) nezvyšuje.

§ 4

(1) Splnění podmínek pro výplatu druhé části příspěvku prokazuje zaměstnanec těmito doklady přiloženými k žádosti:

a) pro účely výplaty podle § 3 odst. 3 věty první potvrzením příslušného úřadu práce, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, nebo potvrzením, že v této evidenci veden není, pokud se o zprostředkování zaměstnání u příslušného úřadu práce neuchází, avšak spolu s potvrzením, že byl či nebyl z této evidence vyřazen, případně pracovní smlouvou,

b) pro účely výplaty podle § 3 odst. 3 písm. a) až c) pracovní smlouvou a potvrzením příslušného úřadu práce, že ode dne nástupu do zaměstnání není veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, včetně potvrzení, že byl či nebyl v období před nástupem do zaměstnání z této evidence vyřazen,

c) pro účely výplaty podle § 3 odst. 3 písm. d) dokladem potvrzujícím oprávnění k zahájení výkonu samostatné výdělečné činnosti podle zvláštních předpisů,2) dále potvrzením příslušného úřadu práce, že ode dne zahájení výkonu samostatné výdělečné činnosti není veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, včetně potvrzení, že byl či nebyl v období před zahájením výkonu samostatné výdělečné činnosti z této evidence vyřazen, a potvrzením příslušné okresní správy sociálního zabezpečení a příslušného finančního úřadu o registraci jako osoby samostatně výdělečně činné.

(2) Příspěvek se pro účely zdanění považuje za příjem ze závislé činnosti.

§ 5

(1) Prostředky ze státního rozpočtu ke krytí výplaty příspěvku převede ministerstvo na zvláštní vázaný účet hutní společnosti u bank, a to na základě rozpisu, který po dohodě s Ministerstvem financí a po projednání s hutními společnostmi sestaví.

(2) Příspěvek vyplácí za podmínek stanovených tímto nařízením hutní společnost. V případě neoprávněného použití nebo zadržení prostředků státního rozpočtu, určených na výplatu příspěvku, se postupuje podle ustanovení § 30 zákona o rozpočtových pravidlech republiky.

(3) Hutní společnost eviduje stav a pohyb prostředků, vedených na zvláštním bankovním účtě podle odstavce 2, ve svém účetnictví na samostatném podrozvahovém účtu a po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí prokazuje ministerstvu správnost vyplacených částek z tohoto účtu, a to způsobem, který ministerstvo stanoví.

§ 6

Dotace

Ministerstvo poskytne hutní společnosti dotaci na základě její žádosti, předkládané po uplynutí každého kalendářního pololetí, v níž hutní společnost vyčíslí výši požadované dotace a doloží ji

a) rozhodnutím hutní společnosti o prominutí vrácení dosud nesplacené výše bezúročných půjček poskytnutých hutní společností zaměstnancům, kterým je v době od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2003 skončen pracovní poměr z důvodů podle § 46 odst. 1 písm. a) až c) zákoníku práce v souvislosti s restrukturalizací hutní společnosti,

b) seznamem zaměstnanců podle písmene a) s uvedením částek bezúročných půjček prominutých těmto zaměstnancům.


§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v . r.

Místopředseda vlády a předseda Legislativní rady vlády:

JUDr. Rychetský v . r.

Ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Grégr v . r.

Poznámky pod čarou

1) § 17 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Příloha k nařízení vlády č. 310/2000 Sb.

Restrukturalizované hutní společnosti ocelářského průmyslu

NOVÁ HUŤ, a.s., Ostrava-KunčiceVÍTKOVICE - Válcovna trub, a.s., Ostrava - Vítkovice
VÍTKOVICE, a.s., Ostrava-VítkoviceZ - group a.s., Praha 1
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Třinec-Staré MěstoŽelezárny Veselí,a.s., Veselí nad Moravou
ŽDB a.s., BohumínŽELEZÁRNY Hrádek a. s., Hrádek
VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s., Ostrava-KunčiceŽelezárny Chomutov a.s., Chomutov
JÄKL Karviná, a.s., Karviná-HraniceVálcovny trub Chomutov a. s., Hrádek
VÁLCOVNY PLECHU, a.s., Frýdek-Místek"NOVAL, společnost s ručením omezeným", Kladno
Králodvorské železárny, a.s., okres Beroun, Králův DvůrSCHOLZ Stahlzentrum - Ost, s.r.o., Kladno
Přesunout nahoru