Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 299/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti při uvádění údajů na obalu vína nebo výrobků z hroznu révy vinné a další podrobnosti označování vína a výrobků z hroznu révy vinné

Částka 84/2000
Platnost od 31.08.2000
Účinnost od 31.08.2000
Zrušeno k 28.05.2004 (323/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

299

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 21. srpna 2000,

kterou se stanoví podrobnosti při uvádění údajů na obalu vína nebo výrobků z hroznů révy vinné a další podrobnosti označování vína a výrobků z hroznů révy vinné

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 13 odst. 9 a § 13a odst. 2 zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Odchylky od údajů uvedených na obalu určeném pro spotřebitele

(K § 13 odst. 9 zákona)

(1) Obsah vína nebo ostatních výrobků z hroznů révy vinné v obalu určeném pro spotřebitele může být nižší než jmenovitý obsah označený na obalu nejvýše o

a) 10 ml při obsahu do 0,4 l,

b) 20 ml při obsahu od 0,4 do 0,7 l,

c) 25 ml při obsahu od 0,7 do 1,0 l,

d) 2,5 % jmenovitého obsahu při obsahu od 1 l a více.

(2) Průměrný obsah v deseti kontrolovaných obalech určených pro spotřebitele odebraných pro kontrolu podle odstavce 1 písm. a), b), c) nebo d) nesmí být nižší než jmenovitý obsah balení označený na etiketě.

(3) Záporné odchylky podle odstavce 1 se nevztahují na údaj o obsahu, u kterého je uveden mezinárodní symbol "e".1)

Podrobnosti označování vína a výrobků z hroznů révy vinné

(K § 13a odst. 2 zákona)

§ 2

Podrobnosti označování všech druhů vína a výrobků z révy vinné

(1) Údaje při označování obalů vín tříděných podle § 6 zákona se uvádějí snadno čitelným a nesmazatelným písmem tak, aby se výrazně odlišily od podkladu, na kterém jsou vytištěny, stejně jako od všech ostatních písemných údajů a vyobrazení, a to

a) společně na viditelném místě na jedné nebo na více etiketách nesnadno oddělitelných a umístěných na tomtéž obalu, nebo

b) přímo na obalu.

(2) Obchodní jméno nebo sídlo výrobce vín zatříděných podle § 6 zákona lze doplnit výrazem "vinohradník", "vlastník vinice", "vinař", "vinohradnictví" nebo jiným obdobným výrazem jen tehdy, pokud bylo víno získáno výhradně z hroznů pocházejících z vinice, která je ve vlastnictví výrobce uvedeného na obalu, a zpracování hroznů proběhlo u tohoto výrobce.

(3) Údaj o obsahu vína v obalu se uvádí

a) v hektolitrech, litrech, centilitrech nebo mililitrech současně s názvem použité jednotky objemu nebo prostřednictvím její zkratky,

b) číslicemi, které jsou u obsahu většího než 100 cl vysoké nejméně 6 mm, u obsahu nad 20 cl do 100 cl vysoké nejméně 4 mm, u obsahu nad 5 cl do 20 cl vysoké nejméně 3 mm a u obsahu 5 cl a méně vysoké nejméně 2 mm.

(4) Označení šarže se uvádí slovy "číslo šarže" nebo "č. šarže".

(5) Skutečný obsah alkoholu se uvádí v celých procentech objemových nebo jejich desetinách. Nesmí být vyšší ani nižší než 0,5 % objemových oproti obsahu alkoholu stanoveného rozborem, přičemž se toleruje odchylka stanovená pro použitou metodu zkoušení. Za číselným údajem skutečného obsahu alkoholu se uvádí objemová jednotka ve zkratce "% obj.". Číselný údaj může být uveden slovy "skutečný obsah alkoholu" nebo "skutečný alkohol" nebo zkratkou "alk.". Obsah alkoholu se na etiketě uvádí číslicemi, které jsou při obsahu větším než 100 cl vysoké nejméně 5 mm, při obsahu větším než 20 cl až do 100 cl vysoké nejméně 3 mm a při obsahu 20 cl a méně vysoké nejméně 2 mm.

(6) Ostatní výrobky z hroznů révy vinné, zejména vinné nápoje, mošty, zahuštěné mošty a hroznové šťávy, se označují podle zvláštních právních předpisů.2)

(7) Ustanovení zvláštních právních předpisů zůstávají nedotčena.3)

§ 3

Podrobnosti označování jakostního vína a vína s přívlastkem

(1) Označení jakostní víno nebo víno s přívlastkem ve spojení s označením druhu kabinet, pozdní sběr, výběr z hroznů, výběr z bobulí, ledové víno a slámové víno se uvádí písmem stejného typu a velikosti jako název vinařské oblasti nebo název vinařské obce.

(2) Název odrůdy révy vinné se uvede ve znění podle názvu odrůdy révy vinné uvedeného ve zvláštním právním předpise.4) Povoluje se též současně vedle názvu odrůdy révy vinné uvést i synonymum názvu této odrůdy podle přílohy k této vyhlášce.

(3) Údaj o evidenčním čísle jakosti, kterým se rozumí číslo jednací a číslo příslušného vzorku vína v rozhodnutí Ministerstva zemědělství o zatřídění podle § 14 zákona, se uvede na etiketě vína s přívlastkem tak, aby byla vyloučena záměna s jinými čísly.

§ 4

Podrobnosti označování šumivého vína

(1) Název odrůdy révy vinné je možno u šumivého vína uvést, jestliže bylo získáno zcela z deklarované odrůdy, s výjimkou produktů z jiné odrůdy, obsažených v tirážním nebo expedičním likéru. Povoluje se též současně vedle názvu odrůdy révy vinné uvést i synonymum názvu této odrůdy podle přílohy k této vyhlášce.

(2) Výrazy "kvašeno v láhvích", "kvašeno v láhvích tradiční metodou", "tradiční metoda" nebo "klasické kvašení v láhvi", přičemž se láhví rozumí obal určený pro spotřebitele, mohou být použity pouze při

a) označení jakostního šumivého vína, jakostního šumivého vína vinařské oblasti nebo pěstitelského sektu, pokud byly takto vyrobeny, nebo

b) označení šumivého vína majícího původ v jiné zemi, u kterého byly podmínky pro jeho výrobu uznány jako rovnocenné podmínkám stanoveným zákonem.

§ 5

Podrobnosti označování vína dalšími údaji

(1) Na obale s vínem lze uvést doporučení k použití vína zaměřená na spotřebitele, která se mohou vztahovat na

a) jídlo, ke kterému se může víno doporučit,

c) druh a způsob, jakým je vhodné víno předložit ke spotřebě,

c) postup při nalévání vína s usazeninou (vinným kamenem),

d) použití daného vína k náboženským účelům,

e) skladování vína.

(2) Doporučení pro použití vína k náboženským účelům lze uvést na obalu, pokud

a) byl vydán písemný souhlas příslušné církve k deklarovanému použití vína,

b) bylo vyrobeno podle specifických požadavků stanovených předpisy příslušné církve,

c) je nabízeno k prodeji nebo prodáváno výhradně k použití deklarovanému na obalu.

(3) Nabízení k prodeji nebo prodej vína podle odstavce 2 písm. c) se nevztahuje na vína označená jako "košer víno", případně označená jinými názvy stanovenými církvemi nespadajícími do římskokatolického náboženství. Tato vína lze uvádět do oběhu bez omezení.

(4) Kromě údajů uvedených v § 13a zákona lze u vína s přívlastkem uvést

a) údaj o tom, že víno bylo plněno u stejného výrobce, na jehož vinicích byly sklizeny hrozny a který víno vyrobil,

b) způsob výroby,

c) organoleptické vlastnosti, které jsou pro výrobek charakteristické,

d) údaj o udělení ocenění,

e) informace o

1. historii daného vína, o výrobci nebo osobách, které se podílely na uvádění vína do oběhu,

2. přírodních nebo technických vinařských podmínkách, které dávají základní charakteristické vlastnosti tomuto vínu,

3. vyzrálosti dosažené skladováním daného vína.

(5) Údaje uvedené v odstavci 4 a v § 13a zákona se uvádějí

a) na stejné etiketě jako údaje podle § 13 zákona nebo na další etiketě, nebo

b) přímo na obalu.

(6) Údaj uvedený v odstavci 4 písm. a) se uvede slovy "plněno výrobcem". Výraz "plněno výrobcem" může být nahrazen výrazem "plněno vinohradníkem", pokud vinice, z kterých byly sklizeny hrozny k přípravě daného vína, jsou minimálně tři roky obhospodařovány tímto výrobcem.

(7) Pro vyjádření barvy vína se použije slov

a) bílé (vyrobené z bílých, růžových nebo červených hroznů révy vinné),

b) růžové (vyrobené z červených nebo modrých hroznů bez nakvášení, u stolních vín a šumivých a perlivých a známkových jakostních vín i směsi bílého a červeného vína),

c) červené (vyrobené z modrých hroznů nakvášením nebo jejich tepelným zpracováním).

(8) Pro slovní vyjádření obsahu cukru ve víně lze použít výrazů

a) "suché" pouze tehdy, jestliže víno obsahuje

1. nejvýše 4 g zbytkového cukru v 1 litru, nebo

2. nejvýše 9 g zbytkového cukru v 1 litru, pokud obsah kyselin přepočtených na kyselinu vinnou je nejvýše o 2g v 1 litru nižší než obsah zbytkového cukru,

b) "polosuché" pouze tehdy, jestliže dané víno obsahuje

1. zbytkový cukr v množství přesahujícím hodnotu uvedenou v písmenu a), nejvýše 12 g v 1 litru, nebo

2. nejvýše 18 g zbytkového cukru v 1 litru, pokud obsah kyselin splňuje podmínku uvedenou v písmenu a) bodu 2,

c) "polosladké" pouze tehdy, jestliže dané víno obsahuje zbytkový cukr v množství přesahujícím hodnotu uvedenou v písmenu b), nejvýše 45 g v 1 litru,

d) "sladké" pouze tehdy, jestliže dané víno obsahuje zbytkový cukr v množství minimálně 45 g v 1 litru.

(9) Údaj o udělení ocenění podle odstavce 4 písm. d) se vztahuje pouze na konkrétní šarži, která byla plněna z jedné nádoby v množství nejméně 1000 litrů, s výjimkou vína s přívlastkem, a která byla plněna do obalů určených pro spotřebitele s obsahem nejvýše do 1 litru. Přitom tyto obaly se

a) označí názvem vinařské oblasti, vinařské obce a viniční trati, z níž víno pochází, a ročníkem, v němž byly hrozny sklizeny,

b) opatří uzávěrem, který nelze vícekrát použít.

(10) Minimální množství vína s přívlastkem pro účely označení údajem o udělení ocenění podle odstavce 9, plněného do obalů určených pro spotřebitele, je stanoveno následovně:

a) kabinet 600 litrů,

b) pozdní sběr 400 litrů,

c) výběr z hroznů a výběr z bobulí 200 litrů,

d) ledové a slámové víno 100 litrů.

(11) Ocenění podle odstavce 4 písm. d) nebo ocenění udělené jinou zemí může být uvedeno na etiketě jakostního vína, jen pokud je možné prokázat tuto skutečnost příslušným dokumentem.

(12) Na obalu podle § 2 odst. 1, na němž jsou uvedeny údaje podle § 13 zákona, lze uvést například údaje

a) o založení firmy, o vinohradnictví v rodině, o historii vína, stáčírny nebo osoby, která se podílela na uvádění vína do oběhu, např. "Firma založena v roce ........", "Vinohradnictví v rodině od r. .......",

b) o vyzrálosti vína vzniklé jeho skladováním, které se uvedou slovy "zrálo v dřevěném sudě" nebo "barrique",

c) o způsobu výroby vína z červených nebo modrých hroznů bez nakvášení, které se uvede slovy "claret",

d) o způsobu výroby vín s přívlastkem z hroznů odrůd révy vinné napadených ušlechtilou plísní šedou (Botrytis cinerea), které se uvede slovy "botrytický sběr".

(13) Údaje podle odstavce 4 písm. e) se uvedou na obalu podle § 2 odst. 1 zřetelně oddělené od části, na níž jsou uvedeny údaje podle § 13 zákona, nebo na visačce.

(14) Pokud pochází jakostní víno z produktů, které byly získány z hroznů sklizených v různých vinařských obcích, avšak uvnitř jediné vinařské oblasti, lze uvést pouze název vinařské oblasti.

(15) Názvy odrůd révy vinné, které jsou složeny z více slov, se uvádějí na etiketu nejvýše ve dvou řádcích jednotným typem a velikostí písma. Přitom se označení nepřerušuje žádným dalším údajem.

(16) Údaj o ročníku se na etiketě smí uvést pouze tehdy, pokud alespoň 85 % hroznů užitých k výrobě vína bylo sklizeno v uvedeném roce.

§ 6

Podrobnosti označování šumivého a perlivého vína dalšími údaji

(1) Skutečný obsah alkoholu se uvádí v celých jednotkách nebo jednotkách zaokrouhlených na 5 desetin procenta. Uvedený obsah alkoholu nesmí být vyšší nebo nižší o více než 0,8 % objemových, než je obsah určený analýzou; připouští se přitom odchylka stanovená pro použitou metodu zkoušení. Za číslicí označující skutečný obsah alkoholu se uvádí symbol "% obj. " a mohou jí předcházet slova "skutečný obsah alkoholu" nebo "skutečný alkohol".

(2) Šumivé víno podle obsahu cukru se označí jedním z následujících výrazů:

a) "brut nature" nebo "přírodně tvrdé", pokud obsah cukru je pod 3 g v litru; tyto údaje lze užít pouze na výrobky, kterým po vytvoření šumivého vína nebyl dodán žádný cukr,

b) "extra brut" nebo "zvláště tvrdé", jestliže obsah cukru je mezi 0 g a 6 g v litru,

c) "brut" nebo "tvrdé", jestliže obsah cukru je nižší než 15 g v litru,

d) "extra dry" nebo "zvláště suché", jestliže obsah cukru je mezi 12 g a 20 g v litru,

e) "sec" nebo "suché", jestliže obsah cukru je mezi 17 g a 35 g v litru,

f) "demi-sec" nebo "polosuché", jestliže obsah cukru je mezi 33 g a 50 g v litru,

g) "doux" nebo "sladké", jestliže obsah cukru je větší než 50 g v litru.

(3) Jestliže obsah cukru daného produktu umožňuje použití dvou výrazů uvedených v odstavci 2, použije se pouze jeden z nich.

(4) Pro jakostní šumivá vína aromatická lze nahradit použití výrazu pro obsah cukru údajem o obsahu cukru v gramech na 1 litr. Povolená tolerance činí ± 5 g/l.

(5) Výrazy "doux" nebo "sladké" mohou být nahrazeny uvedením skutečnosti, že obsah cukru je vyšší než 50 g v litru.

(6) Pro slovní vyjádření obsahu cukru v perlivém víně se mohou použít výrazy uvedené v § 5 odst. 8.

(7) Údaj o ročníku vína může být použit k označení

a) jakostního šumivého vína nebo jakostního šumivého vína vinařské oblasti, nebo

b) šumivého vína majícího původ ve třetí zemi, u kterého byly podmínky pro jeho výrobu uznány jako rovnocenné podmínkám stanoveným v zákoně.

(8) Odkaz na ročník vína lze uvést pouze tehdy, jestliže alespoň 85 % vína bylo získáno z hroznů sklizených v příslušném roce, s výjimkou produktů obsažených v tirážním nebo expedičním likéru.

§ 7

Omezení při označování vína

(1) Pro označení stolního vína, jakostního vína, vína s přívlastkem nebo dovezeného vína se nesmí užít žádné označení, které by obsahovalo slova, části slov, značky nebo vyobrazení, která

a) obsahují

1. u stolního vína název některého jakostního vína nebo vína s přívlastkem,

2. u jakostního vína název některého stolního vína nebo vína s přívlastkem,

3. u dovezeného vína název některého stolního vína nebo jakostního vína nebo vína s přívlastkem,

b) obsahují mylné údaje, zvláště údaje o geografickém původu, odrůdě révy vinné, ročníku nebo o kvalitě vína.

(2) Pro označení dovezeného vína se nesmí užít žádné označení zaměnitelné s charakteristickým značením stolního vína, jakostního vína, vína s přívlastkem nebo jiného dovezeného vína.


§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Fencl v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 9a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.

2) Vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e".
§ 1 a násl., § 16 a násl. vyhlášky č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění vyhlášky č. 45/2000 Sb.

3) § 19 odst. 2 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 37/2000 Sb.
§ 16 vyhlášky č. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

4) § 4 odst. 1 zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění zákona č. 357/1999 Sb.


Příloha k vyhlášce č. 299/2000 Sb.

Seznam názvů moštových odrůd révy vinné a jejich synonym povolených pro uvádění na obale

Název odrůdy Povolené synonymum
Alibernet -
André -
Aurelius -
Cabernet Sauvignon -
Děvín -
Frankovka Lemberger, Blaufränkisch
Chardonnay -
Irsai Oliver -
Modrý Portugal Blauer Portugieser
Müller Thurgau Rivaner
Muškát moravský Mopr
Muškát Ottonel -
Neronet -
Neuburské Neuburger
Pálavá -
Rulandské bílé Pinot blanc
Rulandské modré Pinot noir
Rulandské šedé Pinot gris
Ryzlink rýnský Rheinriesling
Ryzlink vlašský Welschriesling
Sauvignon Sauvignon blanc
Svatovavřinecké Saint Laurent
Sylvánské zelené Sylvánské, Grüner Silvaner
Tramín červený Tramín, Gewürtztraminer
Veltlínské červené rané Malvasier
Veltlínské zelené Griiner Veltliner
Zweigeltrebe Rotburger
Přesunout nahoru