Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 293/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností

Částka 82/2000
Platnost od 29.08.2000
Účinnost od 01.11.2000
Zrušeno k 01.10.2002 (326/2002 Sb.)
Předpis má dělenou účinnost. více informací
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

293

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. července 2000,

kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:


§ 1

(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností.

(2) Pro účely tohoto nařízení se za váhy s neautomatickou činností považují vážicí zařízení, která slouží k určení hmotnosti tělesa s využitím působení gravitace na toto těleso. Váhy smějí být také použity k určení dalších veličin, množství, parametrů nebo charakteristických vlastností souvisejících s hmotností. Za váhy s neautomatickou činností se považují váhy, které vyžadují zásah operátora během vážicího procesu.

(3) Toto nařízení se vztahuje na všechny váhy s neautomatickou činností (dále jen "váhy").

§ 2

(1) Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou

a) váhy, které slouží pro

1. určování hmotnosti pro účely obchodního styku,

2. určování hmotnosti pro výpočet poplatků, tarifů, daní, prémií, pokut, náhrad, odškodnění nebo podobných typů plateb,

3. určování hmotnosti při uplatňování zákonů nebo předpisů, dobrozdání expertů při soudních sporech,

4. určování hmotnosti ve zdravotnictví při vážení pacientů za účelem monitorování, diagnostiky a léčení,

5. určování hmotnosti při přípravě léků na lékařský předpis v lékárnách a určování hmotnosti při analýzách prováděných v lékařských a farmaceutických laboratořích,

6. určování ceny na základě hmotnosti pro účely přímého prodeje veřejnosti a přípravy hotově balených výrobků;

b) všechny ostatní aplikace, které nejsou uvedeny v písmenu a).

(2) Váhy používané pro aplikace uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) musí splňovat základní požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Pokud se na váhy vztahují jiná nařízení vlády, kterými se stanoví technické požadavky na výrobky, a tato nařízení vlády stanoví další požadavky nestanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, musí váhy splňovat i tyto požadavky.

(3) V případech, kdy váhy obsahují zařízení nebo jsou spojeny se zařízeními, která nejsou použita pro aplikace uvedené v § 2 odst. 1 písm. a), se základní požadavky na taková zařízení nevztahují.

(4) Pokud jsou základní požadavky na váhy konkretizovány harmonizovanými českými technickými normami (§ 4a odst. 1 zákona) a vlastnosti vah jsou s nimi v souladu, má se za to, že jsou tyto základní požadavky splněny.

(5) Stejný právní význam jako harmonizované české technické normy mají zahraniční technické normy přejímající v členských státech Evropského společenství harmonizovanou evropskou normu.

§ 3

(1) Výrobce nebo dovozce před uvedením vah na trh zajišťuje posouzení shody (§ 12 odst. 4 zákona) se základními požadavky stanovenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení podle své volby jedním ze dvou následujících postupů:

a) přezkoušením typu podle přílohy č. 2 bodu 1, a dále zajistí buď

1. prohlašování shody s typem podle přílohy č. 2 bodu 2, nebo

2. ES ověřování vah podle přílohy č. 2 bodu 3;

b) ES ověřováním celků podle přílohy č. 2 bodu 4.

(2) Výrobce nebo dovozce umísťuje na váhy, které splňují požadavky tohoto nařízení, českou značku shody2) podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení a označení podle přílohy č. 4 k tomuto nařízení.

(3) Prohlášení o shodě (§ 13 odst. 2 zákona) se vypracovává v českém jazyce a obsahuje tyto náležitosti:

a) identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě vydává, (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),

b) identifikační údaje o vahách (např. název, typ, značka, provedení), u dovážených výrobků též identifikační údaje o výrobci,

c) popis a funkce vah (výrobcem, popřípadě dovozcem určený účel použití),

d) seznam technických předpisů (§ 3 zákona) a harmonizovaných technických norem použitých při posouzení shody,

e) údaje o použitém postupu posuzování shody,

f) údaje o autorizované osobě (obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo autorizované osoby) a evidenční číslo a datum vydání jejího nálezu,

g) potvrzení výrobce nebo dovozce o tom, že vlastnosti vah splňují základní požadavky,

h) datum a místo vydání prohlášení o shodě, jméno a funkce odpovědné osoby výrobce nebo dovozce a její podpis.

§ 4

(1) Činnosti výrobce, pokud je tak dále stanoveno v tomto nařízení, může zajistit jím zplnomocněná osoba se sídlem, místem podnikání nebo bydlištěm v členských státech Evropského společenství (dále jen "zplnomocněný zástupce").

(2) Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajišťuje před uvedením na trh posouzení shody (§ 12 odst. 4 zákona) se základními požadavky stanovenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení podle své volby jedním ze dvou následujících postupů:

a) ES přezkoušením typu podle přílohy č. 2 bodu 1, a dále zajistí buď

1. prohlašování shody s typem podle přílohy č. 2 bodu 2, nebo

2. ověřování vah podle přílohy č. 2 bodu 3;

b) ES ověřováním celků podle přílohy č. 2 bodu 4.

(3) Výrobce nebo zplnomocněný zástupce umísťuje na váhy, které splňují požadavky tohoto nařízení, označení CE.3) Označení CE a požadované doplňující údaje podle přílohy č. 4 bodu 1 musí být na vahách, u nichž byla stanovena shoda, připevněny tak, aby byly jasně viditelné, snadno čitelné a neodstranitelné. U všech ostatních vah musí být nápisy uvedené v příloze č. 2 bodě 2 připevněny tak, aby byly jasně viditelné, snadno čitelné a neodstranitelné. Je zakázáno připevňovat na váhy značky, které by mohly být zaměněny s označením CE.

(4) Pokud váhy používané pro aplikace podle § 2 odst. 1 písm. a) obsahují nebo jsou připojeny na zařízení, které není předmětem posuzování shody, každé z těchto zařízení musí být označeno symbolem omezujícím jeho použití podle přílohy č. 4 bodu 3. Symbol připevněný na zařízení musí být jasně viditelný a neodstranitelný.

§ 5

Obsah technické dokumentace, kterou výrobce nebo dovozce předkládá autorizované osobě, je uveden v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 6

Pro posuzování shody vah může být udělena autorizace (§ 11 zákona) pouze právnickým osobám, které splňují minimální podmínky uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

§ 7

(1) Váhy uváděné na trh po nabytí účinnosti tohoto nařízení mohou nejpozději do 1. července 2002 splňovat namísto základních požadavků stanovených v příloze č. 1 k tomuto nařízení požadavky stanovené českými technickými normami a shoda s těmito požadavky může být namísto postupů stanovených v § 3 posouzena schválením typu a ověřením podle zvláštního právního předpisu.4)

(2) Úkoly autorizované osoby plní do dne, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii, Český metrologický institut,5) který k české značce shody připojuje identifikační číslo 250.


§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2000, s výjimkou § 2 odst. 5 a § 4, které nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii. Dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii, § 3 pozbývá platnosti.


Předseda vlády:

v z. JUDr. Rychetský v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Grégr v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 293/2000 Sb.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

Základní požadavky musí splňovat váhy uvedené v § 2 odst. 1 písm. a).

Úvodní ustanovení

Pokud jsou váhy vybaveny více než jedním indikačním nebo tiskacím zařízením použitým pro aplikace obsažené v § 2 odstavec 2, písm. a), nebo jsou k němu připojeny, pak se na tato zařízení, která opakují výsledky vážicí operace a která nemohou ovlivnit správnou funkci vah, nevztahují základní požadavky za předpokladu, že výsledky vážení jsou tištěny nebo zaznamenávány správně a neodstranitelně některou částí vah; která splňuje základní požadavky, a tyto výsledky jsou přístupny oběma stranám zainteresovaným na měření. V případě vah používaných pro přímý prodej veřejnosti však ukazovací a tiskací zařízení pro prodávajícího a zákazníka musí splňovat základní požadavky.

METROLOGICKÉ POŽADAVKY

1. Jednotky hmotnosti

Používanými jednotkami jsou zákonné jednotky stanovené zvláštním předpisem6), na jehož základě je povoleno používat následující jednotky a jejich násobky a díly:

- jednotky SI: kilogram, mikrogram, miligram, gram, tuna,

- britské jednotky: libra; unce (avoirdupois), trojská unce,

- ostatní jednotky mimo SI: metrický karát v případě vážení drahých kamenů.

U vah, které používají výše uvedené britské jednotky hmotnosti, jsou příslušné základní požadavky převedeny na britské jednotky, pomocí jednoduché interpolace.

2. Třídy přesnosti

2.1 Jsou definovány následující třídy přesnosti:

I speciální,

II vysoká,

III střední,

IV běžná.

Specifikace těchto.tříd je dána v tabulce 1.

TABULKA 1

Třídy přesnosti

třída ověřovací dílek
(e)
dolní mez váživosti
(Min)
počet ověřovacích dílků
n = Max/eminimální
hodnota
minimální
hodnota
maximální
hodnota
I 0,001 g <= e 100 e 50 000 -
II 0,001
0,1
g <= e <= 0,05 g
g <= e
20 e
50 e
100
5 000
100 000
100 000
III 0,1
5
g <= e <= 2 g
g <= e
20 e
20 e
100
500
10 000
10 000
IV 5 g <= e 10 e 100 1 000

Dolní mez váživosti je snížena na 5e pro váhy ve třídách II a III určující přepravní tarif.

2.2 Dílky stupnice

2.2.1 Skutečný dílek stupnice (d) a ověřovací dílek (e) jsou ve tvaru:

1 x 10k, 2 x 10k nebo 5 x 10k hmotnostních jednotek,

k je celé číslo nebo nula.

2.2.2 Pro všechny váhy s výjimkou vah s pomocným indikačním zařízením:

d = e.

2.2.3 Pro váhy s pomocným indikačním zařízením platí následující podmínky:

e = 1 x 10k g

d < e <= 10 d

s výjimkou vah třídy přesnosti I s d < 10-4 g, pro které e = 10-3 g.

3. Klasifikace

3.1 Váhy s jedním vážicím rozsahem

Váhy vybavené pomocným indikačním zařízením patří do třídy I nebo třídy II. Utěchto vah se pro tyto dvě třídy přesnosti určí dolní mez váživosti z 3. sloupce tabulky 1 nahrazením ověřovacího dílku (e) skutečným dílkem stupnice (d).

Jestliže d < 10-4 g, může být horní mez váživosti v třídě I nižší než 50 000 e:

3.2 Váhy s více rozsahy

Více vážicích rozsahů je povoleno za předpokladu, že jsou na vahách jasně vyznačeny. Každý jednotlivý vážicí rozsah je klasifikován podle bodu 3.1. Jestliže vážicí rozsahy přísluší do různých tříd přesnosti, musí váhy splňovat nejpřísnější z požadavků, které platí pro třídy přesnosti, do nichž tyto vážicí rozsahy spadají.

3.3 Váhy s vícenásobným rozsahem

3.3.1 Váhy s jedním vážicím rozsahem mohou mít několik dílčích vážicích rozsahů (váhy s vícenásobným rozsahem).

3.3.2 Váhy s vícenásobným rozsahem nesmějí být vybaveny pomocným indikačním zařízením.

3.3.2 Každý dílčí vážicí rozsah u vah s vícenásobným rozsahem je definován:

svým ověřovacím dílkem ei, přičemž e(i+1) > ei
svou horní mezí váživosti Maxi, přičemž Maxr = Max
svou dolní mezí váživosti Mini, přičemž Mini = Max(i-1) a
Min1 = Min

kde:

i=1,2,...r,

i = číslo dílčího vážicího rozsahu,

r = celkový počet dílčích vážicích rozsahů.

Všechny váživosti se vztahují k netto zatížení, bez ohledu na hodnotu použité táry.

3.3.3 Dílčí vážicí rozsahy jsou klasifikovány podle tabulky 2. Všechny dílčí vážicí rozsahy spadají do stejné třídy přesnosti, která je třídou přesnosti vah.

TABULKA 2

Váhy s vícenásobným rozsahem

i= 1,2,...r,

i = číslo dílčího vážicího rozsahu

r = celkový počet dílčích vážicích rozsahů

třída ověřovací dílek
(e)
dolní mez
váživosti
(Min)
počet ověřovacích dílků
n = Maxi/eiminimální
hodnota
minimální
hodnota(1)
n = Maxi/e(i+1)
maximální
hodnota
n = Maxi/ei
I 0,001 g <= ei 100 e1 50 000 -
II 0,001
0,1
g <= ei <= 0,05 g
g <= ei
20 e1
50 e1
5 000
5 000
100 000
100 000
III 0,1 g <= ei 20 e1 500 10 000
IV 5 g <= ei 10 e1 100 1 000
(1) Pro i = r platí odpovídající sloupec tabulky 1, přičemž e je nahrazeno e1.

4. Přesnost

4.1 Při použití postupů stanovených v § 3 nebo v § 4 nesmí chyba indikace překročit největší povolenou chybu indikace uvedenou v tabulce 3. V případě digitální indikace se chyba koriguje na zaokrouhlovací chybu.

Největší dovolené chyby platí pro netto hodnoty a hodnoty táry pro všechna možná zatížení s výjimkou předvolené táry.

TABULKA 3

Největší dovolené chyby

zatížení největší
dovolená
chyba
třída I třída II třída III třída IV
0 < = m < = 50 000 e 0 < = m < = 5 000 e 0 < = m < = 500 e 0 < = m < = 50 e +- 0,5 e
50 000 e < m < = 200000 e 5 000 e < m < = 20000 e 500 e < m < = 2 000 e 50 e < m < = 200 e +- 1,0 e
200 000 e < m 20 000 e < m < = 100 000 e 2 000 e < m < = 10 000 e 200 e < m < = 1000 e +- 1,5 e

4.2 Největší dovolené chyby při používání jsou dvojnásobkem největších dovolených chyb uvedených v odstavci 4.1.

5. Výsledky vážení musí být opakovatelné a musí být reprodukovatelné ostatními použitými indikačními zařízeními a ostatními použitými vyvažovacími metodami. Výsledky vážení musí být dostatečně odolné vůči změnám polohy zátěže na nosiči zatížení.

6. Váhy musí reagovat na malé změny zatížení.

7. Ovlivňující veličiny a čas

7.1 Váhy tříd přesností II, III a IV, u nichž může nastat použití v nakloněné poloze, musí být dostatečně necitlivé na stupeň naklonění, ke kterému může dojít při normálních podmínkách instalace.

7.2 Váhy musí splňovat metrologické požadavky v teplotním rozsahu specifikovaném výrobcem. Hodnota tohoto rozsahu je minimálně rovna:

5oC pro váhy třídy I,

15oC pro váhy třídy II,

30oC pro váhy třídy III nebo IV.

Pokud výrobce teplotní rozsah neurčí, platí rozsah od -10oC do +40oC.

7.3 Váhy napájené z elektrické sítě musí splňovat metrologické požadavky za podmínek normálního kolísání napětí.

Váhy napájené baterií musí indikovat snížení napětí pod požadovanou minimální hodnotu a musí za těchto okolností buď nadále správně fungovat, nebo musí být automaticky vyřazeny z činnosti.

7.4 Elektronické váhy s výjimkou vah třídy I a II, u nichž je e menší než 1 g, musí splňovat metrologické požadavky za podmínek vysoké relativní vlhkosti při horní mezi svého teplotního rozsahu.

7.5 Zatěžování vah třídy II, III nebo IV po delší dobu musí mít zanedbatelný vliv na indikaci zatížení nebo indikaci nuly bezprostředně po odstranění zátěže.

7.6 Za jiných podmínek váhy musí buď nadále správně fungovat, nebo musí být automaticky vyřazeny z činnosti.

USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKCE

8. Všeobecné požadavky

8.1 Váhy musí být takového uspořádání a konstrukce, aby si při správné instalaci a používání v prostředí, pro které jsou určeny, udržely své metrologické parametry. Hodnota hmotnosti musí být zobrazena.

8.2 Jsou-li elektronické váhy vystaveny rušivým vlivům, nesmí se na nich projevit účinky významných poruch, nebo tyto významné poruchy musí být automaticky detekovány a indikovány.

Elektronické váhy musí při automatické detekci signalizovat významné poruchy vizuálně nebo zvukově, a to po dobu, než uživatel zjedná nápravu nebo než porucha pomine.

8.3 Požadavky bodů 8.1 a 8.2 musí být plněny po dobu považovanou za normální z pohledu určeného použití vah.

Digitální elektronická zařízení musí vždy zajišťovat adekvátní kontrolu správného průběhu měřicího procesu indikačního zařízení a veškerého uchovávání a přenosu dat. Při automatické detekci významné trvalé chyby musí elektronické váhy poskytovat vizuální nebo zvukový signál, a to po dobu, než uživatel zjedná nápravu nebo než chyba pomine.

8.4 Pokud je k elektronickým vahám připojeno prostřednictvím příslušného rozhraní vnější zařízení, metrologické parametry vah nesmějí být negativně ovlivněny.

8.5 Váhy nesmějí mít vlastnosti, které by usnadňovaly podvodné použití, přičemž možnosti jejich neúmyslného chybného použití musí být minimální. Komponenty, které uživatel nesmí rozebírat nebo justovat, musí být proti takovým činnostem zabezpečeny.

8.6 Váhy musí být uspořádány tak, aby dovolovaly snadný výkon kontrol stanovených tímto nařízením.

9. Indikace výsledků vážení a ostatních vážicích hodnot

Indikace výsledků vážení a ostatních vážicích hodnot musí být přesná, jednoznačná a nesmí svádět k omylům a indikační zařízení musí při normálních podmínkách použití umožňovat snadné čtení indikace.

Názvy a symboly jednotek uvedených v bodě 1 této přílohy musí vyhovovat ustanovením zvláštních právních předpisů6), přičemž je navíc přidán symbol 'cť pro metrický karát.

Indikace nesmí být možná nad horní mez váživosti (Max) zvýšenou o 9e.

Pomocné indikační zařízení je dovoleno pouze napravo od desetinné značky. Indikační zařízení s proměnným dílkem může být použito pouze dočasně a během jeho funkce musí být znemožněn tisk.

Sekundární indikace může být zobrazena za předpokladu, že nemůže být zaměněna za primární indikaci.

10. Tisk výsledků vážení a ostatních vážicích hodnot

Tištěné výsledky musí být správné, vhodně identifikované a jednoznačné. Tisk musí být jasný, čitelný, nesmazatelný a trvalý.

11. Ustavování

V případě potřeby musí být váhy vybaveny ustavovacím zařízením a indikátorem polohy, dostatečně citlivým k tomu, aby umožňoval správnou instalaci.

12. Nulování

Váhy mohou být vybaveny nulovacími zařízeními. Činnost těchto zařízení musí umožnit přesné vynulování a nesmí způsobovat nesprávné výsledky měření.

13. Tárovací zařízení a tárovací zařízení s předvolbou

Váhy mohou mít jedno nebo více tárovacích zařízení a jedno tárovací zařízení s předvolbou. Činnost tárovacích zařízení musí umožnit přesné vynulování a musí zaručovat správné vážení netto hodnot. Činnost tárovacího zařízení s předvolbou musí zaručovat správné určení vypočtené netto hodnoty.

14. Váhy pro přímý prodej veřejnosti s horní mezí váživosti nepřevyšující 100 kg: dodatečné požadavky

Váhy pro přímý prodej veřejnosti musí zobrazovat všechny podstatné informace o vážicí operaci a v případě vah s indikací ceny musí zákazníkovi jasně ukazovat výpočet ceny prodávaného výrobku.

Je-li indikována cena k zaplacení, musí být přesná.

Váhy s výpočtem ceny musí podstatné údaje zobrazovat dostatečně dlouho, aby je zákazník mohl správně přečíst.

Váhy s výpočtem ceny mohou provádět i jiné funkce než jen vážení po jednom kusu zboží a výpočet ceny za předpokladu, že všechny indikace vztahující se k jednotlivým úkonům jsou vytištěny jasně, jednoznačně a jsou vhodným způsobem uspořádány na lístku nebo cenovém štítku pro zákazníka.

Váhy se nesmějí vyznačovat žádnými vlastnostmi, které mohou přímo nebo nepřímo způsobovat indikace, jejichž interpretace není snadná nebo jednoznačná.

Váhy musí chránit zákazníky proti nesprávným prodejním transakcím způsobeným jejich chybnou funkcí.

Pomocná indikační zařízení a indikační zařízení s proměnným dílkem nejsou povolena.

Doplňková zařízení jsou povolena pouze v případě, že nemohou vést k podvodnému použití.

Váhy podobné vahám normálně používaným pro přímý prodej veřejnosti, které ale nesplňují požadavky tohoto oddílu, musí být v blízkosti displeje opatřeny neodstranitelným nápisem "Nesmí se používat pro přímý prodej veřejnosti".

15. Váhy s tiskem lístků a ceny

Váhy s tiskem lístků a ceny musí splňovat požadavky na váhy s indikací ceny používané pro přímý prodej veřejnosti, pokud se tyto požadavky na příslušné váhy vztahují. Nesmí být možný tisk cenových lístků pod dolní mezí váživosti.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 293/2000 Sb.

POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY

1. ES přezkoušení typu

1.1 ES přezkoušení typu je postup, při kterém autorizovaná osoba certifikátem ověřuje, že váhy, které reprezentují zamýšlenou produkci, splňují požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují.

1.2 Žádost o ES přezkoušení typu podává výrobce nebo dovozce při postupu podle § 3, nebo výrobce nebo zplnomocněný zástupce při postupu podle § 4, u autorizované osoby.

Žádost musí obsahovat

- název a adresu výrobce, pokud žádost podává dovozce, také jeho název a adresu,

- písemné prohlášení, že žádost nebyla podána u jiné autorizované osoby,

- technickou dokumentaci podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení vlády

Žadatel poskytne autorizované osobě váhy reprezentující zamýšlenou produkci, dále označované jako "typ".

1.3 Autorizovaná osoba:

1.3.1 přezkoumá technickou dokumentaci a ověří, zda typ byl vyroben v souladu s touto dokumentací;

1.3.2 dohodne s žadatelem místo, kde bude provedeno přezkoumání anebo zkoušky;

1.3.3 provede nebo nechá provést příslušná přezkoumání anebo zkoušky, aby prověřil, zda řešení výrobce splňuje hlavní požadavky tam, kde nejsou aplikovány technické normy uvedené v § 2;

1.3.4 provede nebo nechá provést příslušná přezkoumání anebo zkoušky, aby prověřil, zda tam, kde se výrobce rozhodl aplikovat odpovídající normy, jsou tyto normy skutečně použity, a zajišťují tak shodu s hlavními požadavky.

1.4 Pokud typ splňuje ustanovení tohoto nařízení, autorizovaná osoba vydá žadateli při postupu podle § 3 certifikát o schválení typu nebo ES certifikát o schválení typu při postupu podle § 4. Tento certifikát obsahuje závěry zkoušek, podmínky pro jeho platnost, údaje nezbytné pro identifikaci schválených vah a popis jejich funkce, pokud je to důležité. K certifikátu o schválení typu jsou přiloženy veškeré důležité technické dokumenty, jako jsou výkresy a schémata.

Certifikát má platnost deset let od data jeho vydání a může být prodloužen o dalších deset let.

V případě, že dojde k podstatným změnám v konstrukci vah, například v důsledku použití nové techniky, platnost certifikátu může být omezena na dva roky a prodloužena na tři roky.

1.5 Autorizovaná osoba uchovává aktuální seznam:

- obdržených žádostí o přezkoušení typu,

- vydaných certifikátů o schválení typu,

- zamítnutých žádostí o certifikát typu,

- dodatků a změn již vystavených dokumentů. Autorizovaná osoba mimo to neprodleně informuje orgán dozoru o zrušení certifikátů o schválení typu.

Autorizovaná osoba dá tyto informace k dispozici ostatním autorizovaným osobám.

1.6 Autorizovaná osoba notifikovaná v Evropském společenství při postupu podle § 4 oznamuje informace podle bodu 1.5 všem členským státům a neprodleně je informuje o zrušení certifikátů o schválení typu. Notifikované osoby ve státech

Evropského společenství mohou obdržet kopie certifikátu, včetně jeho příloh.

1.7 Žadatel oznamuje autorizované osobě, která vydala certifikát o schválení typu, každou změnu schváleného typu.

Změna schváleného typu musí být schválena autorizovanou osobou, která vydala při postupu podle § 3 certifikát o schválení typu nebo ES certifikát o schválení typu při postupu podle § 4, pokud změny ovlivňují shodu se základními požadavky tohoto nařízení nebo předepsané podmínky použití vah. Toto dodatečné schválení se vydává ve formě dodatku k původnímu certifikátu o schválení typu.

2. ES prohlašování o shodě s typem (záruka jakosti výroby)

2.1 ES prohlašování o shodě s typem (záruka jakosti výroby) je postup, při kterém výrobce, který vyhověl povinnostem podle bodu 2.2 prohlašuje; že příslušné váhy, připadá-li to v úvahu, jsou ve shodě s typem popsaným při postupu podle § 3 v certifikátu o schválení typu nebo v ES certifikátu o schválení typu při postupu podle § 4 a splňují požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují.

Výrobce nebo dovozce při postupu podle § 3 připojí na každé váhy českou značku shody, nebo výrobce nebo zplnomocněný zástupce při postupu podle § 4 připojí označení CE a vystaví písemné prohlášení o shodě.

2.2 Výrobce musí mít adekvátně zavedený systém jakosti podle bodu 2.3 a musí podléhat ES dohledu podle bodu 2.4.

2.3 Systém jakosti

2.3.1 Výrobce podává žádost o schválení systému jakosti autorizované osobě.

Žádost obsahuje:

- závazek dostát povinnostem vyplývajícím ze schváleného systému jakosti,

- závazek udržovat schválený systém jakosti, aby byla zaručena jeho stálá vhodnost a efektivnost.

Výrobce poskytuje autorizované osobě nezbytné informace, zvláště pak dokumentaci systému jakosti a technickou dokumentaci vah.

2.3.2 Systém jakosti musí zaručovat shodu vah s typem, který je popsán při postupu podle § 3 v certifikátu o schválení typu nebo v ES certifikátu o schválení typu při postupu podle § 4, a s požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují.

Všechny prvky, požadavky a opatření přijaté výrobcem musí být systematicky a řádně dokumentovány ve formě písemných předpisů, postupů a instrukcí. Tato dokumentace systému jakosti musí zajišťovat správnou interpretaci programů jakosti, plánů, příruček a záznamů.

Dokumentace musí obsahovat zejména odpovídající popis:

- cílů jakosti a organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení v oblasti jakosti výroby,

- výrobních procesů, kontroly jakosti a zajištění technických a systematických opatření, která budou uplatněna,

- zkoumání a zkoušení, která budou prováděna před výrobou, během výroby a po výrobě, a četnosti, se kterou budou prováděna,

- prostředků k monitorování dosažení požadované jakosti výroby a účinnosti systému jakosti.

2.3.3 Autorizovaná osoba přezkoumá a vyhodnotí systém jakosti, aby stanovila, zda vyhovuje požadavkům uvedeným v bodě 2.3.2. U systémů jakosti, které používají odpovídající harmonizované technické normy, předpokládá shodu s těmito požadavky. Své rozhodnutí oznámí výrobcí a informuje o tom ostatní příslušné autorizované osoby a při postupu podle § 4 též notifikované osoby v Evropském společenství. Oznámení výrobci obsahuje závěry přezkoumání a v případě zamítnutí zdůvodnění tohoto rozhodnutí.

2.3.4 Výrobce nebo dovozce při postupu podle § 3 a výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce při postupu podle § 4 poskytuje autorizované osobě, která schválila systémjakosti, informace o jakékoli inovaci systému jakosti ve vztahu ke změnám vyvolaným například novými technologiemi a novými koncepcemi jakosti.

2.3.5 Každá autorizovaná osoba, která zruší schválení systému jakosti, informuje o tom ostatní příslušné autorizované osoby a při postupu podle § 4 též notifikované osoby v Evropském společenství.

2.4 ES dohled

2.4.1 Účelem ES dohledu je zajistit, aby výrobce řádně plnil závazky vyplývající ze schváleného systému jakosti.

2.4.2 Výrobce umožní autorizované osobě za účelem kontroly přístup do prostor, kde probíhá výroba, kontrola, testování a skladování, a poskytne všechny nezbytné informace, zvláště pak:

- dokumentaci systému jakosti,

- technickou dokumentaci,

- záznamy o jakostí, například záznamy o kontrolách a zkouškách a údaje o kalibracích, záznamy o kvalifikaci příslušných pracovníků.

Autorizovaná osoba periodicky provádí audity s cílem ujistit se, že výrobce udržuje a aplikuje tento systém jakosti; výrobci předá o auditu záznam.

Kromě toho autorizovaná osoba může provádět neplánované návštěvy u výrobce. Během těchto návštěv může autorizovaná osoba provádět úplný nebo částečný audit. Výrobci poskytne záznam o návštěvě a případně záznam o auditu.

2.4.3 Autorizovaná osoba se přesvědčí, že výrobce udržuje a aplikuje schválený systém jakosti.

3. ES ověřování

3.1 ES ověřování je postup, při němž výrobce nebo dovozce při postupu podle § 3 nebo výrobce nebo zplnomocněný zástupce při postupu podle § 4 zajišťuje a prohlašuje, že váhy, které byly zkontrolovány podle bodu 3.3, jsou, kde to připadá v úvahu, ve shodě s typem popsaným při postupu podle § 3 v certifikátu o přezkoušení typu nebo v ES certifikátu o přezkoušení typu při postupu podle § 4 a splňují požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují.

3.2 Výrobce zajistí veškerá nezbytná opatření, aby byla ve výrobním procesu zajištěna shoda vah, kde to připadá v úvahu, s typem popsaným při postupu podle § 3 v certifikátu o přezkoušení typu nebo v ES certifikátu o přezkoušení typu při postupu podle § 4, a s požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují.

Výrobce nebo dovozce při postupu podle § 3 nebo výrobce nebo zplnomocněný zástupce při postupu podle § 4 připojí na každé váhy při postupu podle § 3 českou značku shody nebo označení CE při postupu podle § 4 a vystaví písemné prohlášení o shodě.

3.3 Autorizovaná osoba provede příslušné kontroly a zkoušky, aby ověřila shodu výrobku s požadavky tohoto nařízení na základě kontroly a zkoušení každých vah, jak je stanoveno v bodě 3.5.

3.4 U vah, na které se nevztahuje schvalování typu, musí být dokumentace vztahující se ke konstrukci vah podle přílohy č. 3 zpřístupněna autorizované osobě na její žádost.

3.5 Ověřování kontrolou a zkoušením jednotlivých vah

3.5.1 Všechny váhy se jednotlivě kontrolují a podrobují příslušným zkouškám stanoveným v příslušné technické normě (příslušných technických normách) podle § 2, nebo ekvivalentním zkouškám, s cílem ověřit, kde to připadá v úvahu, jejich shodu s typem popsaným v certifikátu o přezkoušení typu a s požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují.

3.5.2 Na každé váhy, u nichž byla prokázána shoda s požadavky, autorizovaná osoba připojí nebo dá připojit své identifikační číslo a vydá písemný certifikát shody na základě provedených zkoušek.

3.5.3 Výrobce nebo dovozce při postupu podle § 3 a výrobce nebo zplnomocněný zástupce při postupu podle § 4 musí zajistit, aby byl schopen na požádání předložit certifikáty shody vystavené autorizovanou osobou.

4. ES ověřováni celku

4.1 ES ověřování celku je postup, při němž výrobce nebo dovozce při postupu podle § 3, nebo výrobce nebo zplnomocněný zástupce při postupu podle § 4, zajišťuje a prohlašuje, že váhy univerzálně konstruované pro specifické použití, jimž byl vydán certifikát podle bodu 4.2, splňují požadavky tohoto nařízení, které se na ně vztahují. Výrobce nebo dovozce při postupu podle § 3 připojí na každé váhy českou značku shody a výrobce nebo zplnomocněný zástupce při postupu podle § 4 připojí na každé váhy označení CE, a vystaví písemné prohlášení o shodě.

4.2 Autorizovaná osoba váhy zkontroluje a provede příslušné zkoušky, stanovené v příslušné technické normě (příslušných technických normách) podle § 2, nebo ekvivalentní zkoušky, aby zaručila jejich shodu s příslušnými požadavky tohoto nařízení.

Na každé váhy, u nichž byla prokázána shoda s požadavky, autorizovaná osoba připojí nebo dá připojit své identifikační číslo a vystaví písemný certifikát shody na základě provedených zkoušek.

4.3 Účelem technické dokumentace týkající se konstrukce vah podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení vlády je umožnit posouzení shody s požadavky tohoto nařízení a porozumět konstrukci, výrobě a funkci vah. Musí být zpřístupněna autorizované osobě.

4.4 Výrobce nebo dovozce při postupu podle § 3 nebo výrobce nebo zplnomocněný zástupce při postupu podle § 4 musí zajistit, aby byli schopni na požádání předložit certifikáty shody vydané autorizovanou osobou.

5. Společná ustanovení

5.1 ES prohlašování shody s typem (záruka jakosti výroby), ES ověřování a ES ověřování celků mohou být provedeny u výrobce nebo v jakémkoliv jiném místě, pokud přeprava na místo používání nevyžaduje demontáž vah, pokud uvedení vah do provozu na místě používání nevyžaduje jejich montáž nebo jinou technickou instalační práci, která by pravděpodobně ovlivnila jejich provoz, a pokud je vzata v úvahu hodnota gravitačního zrychlení v místě uvedení do provozu nebo pokud tyto váhy nejsou citlivé na změny gravitačního zrychlení. Ve všech ostatních případech musí být tato ověření provedena na místě používání vah.

5.2 Pokud jsou váhy citlivé vůči změnám gravitace, postupy uvedené v bodě 5.1 mohou být provedeny ve dvou stupních, kde druhý stupeň zahrnuje všechna přezkoumání a zkoušky, jejichž výsledek je závislý na gravitaci, a první stupeň zahrnuje všechna ostatní přezkoumání a zkoušky. Druhý stupeň se provede v místě používání vah. Jestliže budou v České republice stanoveny na jejím území gravitační zóny, pak výraz "v místě používání vah" může být chápán ve smyslu "v gravitační zóně, ve které jsou váhy používány."

5.3.1 Jestliže výrobce zvolil možnost uskutečňovat jeden z postupů uvedených v bodu 5.1 ve dvou stupních a jestliže tyto dva stupně provádějí různé subjekty, musí být váhy, které prošly prvním stupněm, opatřeny identifikačním číslem autorizované osoby; která se tohoto stupně účastnila.

5.3.2 Subjekt, který provedl první stupeň postupu, vydá pro každé váhy certifikát obsahující nezbytné údaje pro identifikaci vah a specifikaci provedených kontrol a zkoušek. Subjekt, který provádí druhý stupeň postupu, uskuteční kontroly a zkoušky, které ještě nebyly provedeny.

Výrobce nebo dovozce při postupu podle § 3 nebo výrobce nebo zplnomocněný zástupce při postupu podle § 4 musí zajistit, aby byl schopen na požádání předložit certifikáty vydané autorizovanou osobou.

5.3.3 Výrobce, který se v prvním stupni rozhodl pro prohlášení o shodě s typem (záruka jakosti výroby), může ve druhém stupni buď použít stejný postup, nebo se může rozhodnout pro ověření.

5.3.4 Po ukončení druhého stupně se na váhy při postupu podle § 3 připojí česká značka shody nebo označení CE při postupu podle § 4 společně s identifikačním číslem autorizované osoby, která se zúčastnila druhého stupně.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 293/2000 Sb.

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Technická dokumentace musí srozumitelně vystihovat konstrukci, výrobu a funkci výrobku a umožňovat posouzení, zda výrobek vyhovuje požadavkům tohoto nařízení.

Dokumentace pro posouzení obsahuje v potřebné míře:

- všeobecný popis typu,

- koncepční uspořádání, výrobní výkresy a plány komponent, podsestav, obvodů ,

- popisy a vysvětlivky nezbytné pro porozumění výše uvedeným dokumentům včetně funkce vah,

- seznam plně nebo částečně aplikovaných norem podle § 2 a popisy řešení přijatých k tomu, aby byly splněny hlavní požadavky tam, kde normy uvedené v § 2 nebyly uplatněny,

- výsledky konstrukčních výpočtů, přezkoušení,

- zkušební zprávy,

- při postupu podle § 3 certifikát o schválení typu nebo ES certifikát o schválení typu při postupu podle § 4 a výsledky odpovídajících zkoušek na vahách obsahujících části identické s těmi, které byly použity v konstrukci.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 293/2000 Sb.

OZNAČOVÁNÍ

1. Váhy podléhající postupům posuzování shody

1.1 Tyto váhy se opatřují:

a) při postupu podle § 3 českou značkou shody doplněnou o poslední dvojčíslí roku, ve kterém byla tato značka připojena, nebo při postupu podle § 4 označením CE,k němuž se připojuje identifikační číslo autorizované osoby a poslední dvojčíslí roku, ve kterém bylo toto označení připojeno.

Výše uvedené označení a nápisy musí být na vahách umístěny zřetelně blízko sebe,

b) zelenou nálepkou ve tvaru čtverce o rozměrech nejméně 12,5 mm x 12,5 mm, opatřenou velkým písmenem "M", černě vytištěným,

c) následujícími nápisy:

- číslem certifikátu o schválení typu při postupu podle § 3 nebo při postupu podle § 4 číslem ES certifikátu o schválení typu, pokud existují,

- značkou nebo názvem výrobce,

- třídou přesnosti umístěnou v oválu nebo mezi dvěma horizontálními linkami spojenými dvěma polokroužky,

- horní mezí váživosti ve tvaru Max ...,

- dolní mezí váživosti ve tvaru Min ...,

- ověřovacím dílkem ve tvaru e = ...

a popř. dále:

- výrobním číslem,

- identifikační známkou na každé jednotce, pokud se váhy skládají z oddělených, ale propojených jednotek,

- dílkem stupnice, pokud se liší od e, ve tvaru d = ...,

- horní mezí přičítacího tárovacího zařízení ve tvaru T = + ...,

- horní mezí odčítacího tárovacího zařízení ve tvaru T = - ...,

- nosností, pokud se liší od Max, ve tvaru Lim ...,

- dílkem tárovacího zařízení, pokud se liší od d ve tvaru dT = ...,

- speciálními teplotními limity ve tvaru ...oC/ ...oC,

- poměrem mezi nosičem zatížení a zatížením.

1.2 Váhy musí být příslušně upraveny pro umístění nápisů. Nápisy nesmí být možné odstranit bez jejich poškození a tyto nápisy musí být viditelné v normální provozní poloze vah.

1.3 Tam, kde je použit štítek s údaji, musí být možné tento štítek zaplombovat, ledaže jej nelze sejmout bez jeho zničení. Pokud je štítek zaplombovatelný, musí být možné na něj umístit kontrolní značku.

1.4 Nápisy Max, Min, e, d musí být také uvedeny v blízkosti indikace výsledků, pokud tam již nejsou umístěny.

1.5 Každé zařízení na měření zátěže, které je připojeno nebo může být připojeno k jednomu nebo více nosičům zatížení, musí být opatřeno odpovídajícími nápisy, které se vztahují k těmto nosičům zatížení.

2. Ostatní váhy

Ostatní váhy musí být opatřeny:

- značkou nebo názvem výrobce,

- horní mezí váživosti ve tvaru Max ... .

Tyto váhy nesmějí být opatřeny nálepkami uvedenými v bodě 1.1, písmeno b).

3. Symbol omezeného používání

Tento symbol sestává z velkého písmene "M" černě vytištěného na čtvercovém červeném pozadí o délce strany minimálně 25 mm se dvěma protínajícími se úhlopříčkami tvořícími kříž.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 293/2000 Sb.

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY, KTERÉ MUSÍ BÝT VZATY V ÚVAHU PŘI AUTORIZACI

Minimální požadavky, které se uplatňují při autorizaci

1. Žadatel musí disponovat nezbytnými zaměstnanci, prostředky a vybavením.

2. Zaměstnanci musí mít technické schopnosti a profesní bezúhonnost.

3. Žadatel musí při provádění zkoušek, přípravě zpráv, vydávání certifikátů a dohledu požadovaných tímto nařízením pracovat nezávisle na všech kruzích, skupinách nebo osobách majících přímý nebo nepřímý zájem na vahách s neautomatickou činností.

4. Zaměstnanci musí zachovávat služební tajemství.

5. Žadatel musí uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu.

6. Splnění podmínek pod body 1 a 2 pravidelně ověřuje Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Rady 90/384/EHS z 20. června 1990 o harmonizaci právních předpisů týkajících se vah s neautomatickou činností, ve znění směrnice Rady 93/68/EHS.

2) Nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku.

3) Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.

4) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.

5) § 14 zákona č. 505/1990 Sb.

6) § 2 odst. 1 zákona č. 505/1990 Sb.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování.

Přesunout nahoru