Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 292/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky

Částka 82/2000
Platnost od 29.08.2000
Účinnost od 01.05.2004
Zrušeno k 01.05.2004 (19/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

292

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. července 2000,

kterým se mění nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 11, 12 a 13 zákona:


Čl. I

Nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, se mění takto:

1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

"§ 1

(1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na hračky.

(2) Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou výrobky, které byly vyrobeny nebo jsou zjevně určeny k tomu, aby je děti ve věku do 14 let používaly na hraní, s výjimkou výrobků, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení, (dále jen "hračky").

(3) Hračky mohou být uvedeny na trh pouze tehdy, jestliže neohrožují bezpečnost anebo zdraví uživatelů nebo třetích osob při používání určeným způsobem nebo způsobem předvídatelným s ohledem na obvyklé chování dětí.

(4) Za podmínek, za kterých se uvádí na trh, a se zřetelem na obvyklou a předvídatelnou dobu používání musí hračka vyhovovat bezpečnostním a zdravotním podmínkám podle tohoto nařízení.

(5) Pro účely tohoto nařízení znamená výraz "uvedení na trh" jak prodej, tak i bezplatnou distribuci.

(6) Na trh nesmějí být uvedeny hračky, které nesplňují základní požadavky na bezpečnost uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení (dále jen "základní požadavky").

(7) Pokud jsou základní požadavky konkretizovány harmonizovanými českými technickými normami nebo zahraničními technickými normami přejímajícími harmonizovanou evropskou normu v členských státech Evropského společenství (§ 4a zákona) a vlastnosti hračky jsou s nimi v souladu, má se za to, že jsou základní požadavky splněny.

1) Směrnice Rady 88/378/EHS z 3. května 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hraček, ve znění směrnice Rady 93/68/EHS.".

2. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:

"§ 1a

Posouzení shody podle § 2 a 3, uchovávání dokladů stanovených v § 4 a označování hraček podle § 6 může zajistit výrobcem zplnomocněná osoba se sídlem, místem podnikání nebo bydlištěm v členských státech Evropského společenství (dále jen "zplnomocněný zástupce").".

3. § 2 včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:

"§ 2

(1) U hraček vyrobených v souladu s technickými normami podle § 1 odst. 7 výrobce před jejich uvedením na trh provede, popřípadě zajistí posouzení shody [§ 12 odst. 4 písm. a) zákona] a opatří je označením CE,2) kterým výrobce potvrzuje, že hračky těmto normám vyhovují (§ 13 zákona).

(2) V případě hraček, u kterých výrobce nepoužil technické normy podle § 1 odst. 7 nebo je použil pouze částečně nebo pro které takové normy neexistují, zajistí jejich výrobce před uvedením na trh posouzení shody vzorku hračky (dále jen "ES přezkoušení typu") autorizovanou osobou [§ 12 odst. 4 písm. b) zákona]. Splnění základních požadavků u těchto hraček dokládá certifikát ES přezkoušení typu (dále jen "certifikát") a jejich shoda s certifikovaným typem je osvědčena umístěním označení CE na výrobku.

(3) Hračky s označením CE musí být v souladu se všemi ustanoveními tohoto nařízení.

(4) Vztahují-li se na hračky jiná nařízení vlády, která zahrnují jiná hlediska a rovněž stanovují umístění označení CE, pak toto označení znamená, že příslušné hračky vyhovují i ustanovením těchto jiných nařízení vlády. Jestliže však jedno nebo několik těchto nařízení vlády po přechodnou dobu připouští, aby výrobce zvolil, kterými ustanoveními se bude řídit, pak označení CE znamená shodu pouze s těmi nařízeními, která výrobce použil. V tomto případě musí být v průvodní dokumentaci, upozorněních nebo návodech, požadovaných příslušnými nařízeními vlády a přiložených k těmto hračkám, nebo, není-li to možné, na jejich obalech uveden seznam použitých nařízení.

2) Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.".

4. V § 3 se vkládají nové odstavce 1 a 2, které znějí:

"(1) ES přezkoušení typu (dále jen "přezkoušení typu") je postup, kterým autorizovaná osoba zjišťuje a certifikuje, že typ hračky splňuje základní požadavky.

(2) Žádost o přezkoušení typu podává autorizované osobě výrobce.".

Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 3 až 5.

5. V § 3 odst. 3 se v úvodní větě zrušují slova "nebo dovozce".

6. V § 3 odst. 3 písmeno b) zní:

"b) jméno a adresu výrobce a místo výroby hračky,".

7. V § 3 odst. 4 písm. a) se slova "nebo dovozcem" zrušují.

8. V § 3 odst. 4 písm. b) se za slovo "hračky" vkládají slova "neohrozí bezpečnost nebo zdraví a zda".

9. V § 3 odst. 5 se slova "nebo dovozci" zrušují.

10. V § 3 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

"(6) Evropská komise, notifikované osoby v Evropském společenství, ostatní členské státy Evropského společenství, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Úřad") a ostatní autorizované osoby mohou na požádání obdržet kopii certifikátu a na základě zdůvodněné žádosti kopii technické dokumentace a protokolů o provedených kontrolách a zkouškách.

(7) Autorizovaná osoba, která odmítne vydat certifikát, musí o této skutečnosti a o důvodech odmítnutí informovat Úřad a Evropskou komisi.".

11. § 4 zní:

"§ 4

(1) Doklady o provedeném posouzení shody (§ 13 odst. 8 zákona) pořizované výrobcem u hraček vyrobených v souladu s technickými normami podle § 1 odst. 7 a opatřených označením CE, které musí být k dispozici pro potřeby dozoru, zahrnují technickou dokumentaci, která obsahuje:

a) popis prostředků (například protokol o zkoušce nebo technický doklad), kterými výrobce zajišťuje shodu výrobku s technickými normami podle § 1 odst. 7 a popřípadě dále certifikát vydaný autorizovanou osobou; kopie dokumentů předložených autorizované osobě; popis způsobů, jimiž výrobce zajišťuje shodu s certifikovaným typem,

b) adresy místa výroby a skladování hraček,

c) podrobné informace týkající se konstrukce a výroby hraček.

(2) V případě, že byl použit postup posouzení shody podle § 2 odst. 2, musí technická dokumentace zahrnovat i zkušební protokoly a certifikát s kopiemi podkladů, které výrobce předložil autorizované osobě, a popis prostředků, kterými výrobce zajišťuje shodu všech hraček s certifikovaným typem.".

12. § 5 zní:

"§ 5

Podmínky autorizace k činnostem při posuzování shody hraček (§ 11 odst. 2 zákona) jsou stanoveny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.".

13. § 6 zní:

"§ 6

(1) Označení CE, identifikační údaje o výrobci (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo právnické osoby) musí být uvedeny viditelným, snadno čitelným a nesmazatelným způsobem buď na hračce, nebo na obalu. U malých hraček a u hraček skládajících se z malých částí mohou být tyto údaje uvedeny stejným způsobem na obalu, na visačce, nálepce, etiketě nebo na prospektu. Jestliže tyto údaje nejsou uvedeny na hračce, musí být spotřebitel upozorněn na to, že je vhodné, aby je uchovával.

(2) Je zakázáno připojovat na hračky označení, která by mohla kohokoliv uvádět v omyl, pokud jde o význam a tvar označení CE. Na hračky, jejich obal nebo na visačku, nálepku či etiketu může být připojeno i jiné přípustné označení, pokud tím nebude snížena viditelnost a čitelnost označení CE.

(3) Údaje podle odstavce 1 mohou být ve zkratkách za předpokladu, že tyto zkratky umožní identifikaci výrobce.

(4) Příloha č. 4 k tomuto nařízení obsahuje upozornění na nebezpečí a bezpečnostní opatření, která je u některých hraček třeba dodržovat. Při uvádění hraček na trh se tyto údaje a informace podle odstavců 1 a 3 uvádějí v českém jazyce.".

14. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který zní:

"§ 6a

Výrobce, dovozce nebo distributor může hračky, které jsou určeny k tomu, aby je děti ve věku do tří let vkládaly do úst, hračky, které mohou při předvídatelném způsobu užívání přicházet do styku s potravinami a pokrmy, a hračky, které mohou být při předvídatelném způsobu užívání s ohledem na duševní a fyzické schopnosti dítěte vkládány do úst, uvádět na trh jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví.".

15. V příloze č. 1 se za bod 15 vkládá nový bod 16, který zní:

"16. Parní stroje jako hračky.". Dosavadní body 16 až 20 se označují jako body 17 až 21.

16. V příloze č. 2 části I. odst. 1 se za větu první vkládá nová věta, která zní: "Ochrana uživatelů hraček a jiných osob před ohrožením zdraví a před nebezpečím úrazu musí být zajištěna za předpokladu, že hračky jsou používány určeným způsobem nebo způsobem předvídatelným s ohledem na normální chování dětí." a v odstavci 2 poslední větě se zrušují slova "nebo dovozcem".

17. V příloze č. 2 části II. odst. 1 písm. f) se slova "tomu, aby nesly dítě na vodní hladině" nahrazují slovy "použití v mělké vodě nebo vhodné k tomu, aby dítě nesly na vodě nebo udržely nad vodou".

18. V příloze č. 2 části II. odst. 2 písm. b) se za slovo "přípravky" vkládají slova "ve smyslu zvláštního právního předpisu3)" včetně poznámky pod čarou č. 3), která zní:

"3) Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.".

19. V příloze č. 2 části II. odst. 3 písm. b) se za slovo "dostupnost" vkládají slova "dále uvedených látek".

20. V příloze č. 2 části II. odst. 3 písm. c) se za slovo "přípravky" vkládají slova "ve smyslu zvláštního právního předpisu3)" a v poslední větě se slova "v harmonizovaných českých technických normách" nahrazují slovy "nebo přípravek v technických normách podle § 1 odst. 7, a to při respektování bodu 4 přílohy č. 4".

21. V příloze č. 2 části II. odst. 4 písm. c) se za slovo "teploty" vkládají slova "každého přístupného".

22. V příloze č. 2 části II. odst. 5 se slova "bylo možno je očistit a tím aby bylo omezeno nebezpečí přenosu nákazy" nahrazují slovy "splňovaly požadavky hygieny a čistoty, aby se zabránilo nebezpečí infekce, nemocí a znečištění".

23. V příloze č. 2 části II. odst. 6 se na konci doplňuje tato věta: "Není dovoleno ani vědomé přidání radioaktivních látek do výroby hraček.".

24. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3, která zní:

"Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 171/1997 Sb.

PODMÍNKY AUTORIZACE

Autorizované osoby musí zajistit

a) potřebný personál a nezbytné prostředky a vybavení,

b) technickou způsobilost, profesionalitu a bezúhonnost personálu,

c) nezávislost administrativních pracovníků a technického personálu při provádění zkoušek, přípravě zpráv, vydávání certifikátů a provádění dozoru podle tohoto nařízení, ve vztahu ke všem oblastem, skupinám nebo osobám přímo či nepřímo zainteresovaným na hračkách,

d) dodržování služebního tajemství personálem,

e) uzavření pojištění ze zákonné odpovědnosti za škodu (§ 11 odst. 3 zákona). Splnění požadavků stanovených v písmenech a) a b) musí být pravidelně kontrolováno Úřadem (§ 11 odst. 4 zákona).".

Dosavadní příloha č. 3 se označuje jako příloha č. 4.

25. V příloze č. 4 se na konci jejího názvu doplňuje slovo "HRAČEK".

26. V příloze č. 4 se na začátek odstavce 4 písm. b) vkládají slova "Aniž by bylo dotčeno uplatnění opatření, stanovených zvláštními právními předpisy týkajícími se třídění, balení a označování nebezpečných látek nebo přípravků," a slovo "Návod" se nahrazuje slovem "návod".

27. V příloze č. 4 odst. 6 větě první se za slovo "hračky" vkládají slova "určené k používání ve vodě, definované".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii, s výjimkou § 6a, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

v z. JUDr. Rychetský v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Grégr v. r.

Přesunout nahoru